2012 Yılı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 OSMANİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Mutlu Şehir Osmaniye hedefiyle başladığımız ve hizmetlerimizle geçen 4.yıl olan 2012 yılını da tamamlamış bulunmaktayız. Şehrimizin merkezinde ve ilimiz mücavir alanları içerisinde bulunan, hizmet bekleyen yerlere ulaşarak kent insanımıza, şehrimizde yaşanabilir ve huzurlu bir yaşam sunmak için planladığımız projelerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirerek hizmetlerimize devam ettik ve ediyoruz. Osmaniye mize birçok yenilikler kazandırıp, kentimizde yaşayan insanımızın hizmetlerine sunarak onlara her zaman ve her an Osmaniye Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Çağdaş ve modern bir Osmaniye inşa etmek için, çalışmalarımızı küreselleşen dünyadaki gelişmelerin bir sonucu olarak, Kentsel dönüşüm alanındaki değişime uyum sağlayıp küresel bir kent olma yolunda ilerlemektedir. Bu değişim sonuç odaklı bir yönetim anlayışıyla birlikte, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Çağdaş bir kamu yönetimi; Stratejik Hedeflere sahip, Misyon ve Vizyon sahibi, Yaratıcı, Değişimi kabullenen, Yeni Hedefler Belirleyen, Katılımcı ve şeffaf, Etkili ve verimli Olmalıdır Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu hükümleri gereğince yukarıda sayılan ilkeler doğrultusunda oluşturulmuş olan faaliyet raporumuz, stratejik plan ve performans programındaki hedefler doğrultusunda mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır. Geleceğe dönük politikalar oluşturularak sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olunacaktır. Belirtilen bu kamu yönetimi anlayışına uygun olarak Belediyemiz 5393 ve diğer kanunlarla verilen görevleri zayıf ve güçlü yanlarını da dikkate alarak ayrıntılı bir şekilde, önceliklerini belirleyerek faaliyet raporlarını oluşturmuştur. Tüm Osmaniyeli kardeşlerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Kadir KARA Osmaniye Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A Amaç ve Hedefleri...22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.22 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..22 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.25 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar.. 30 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...31 A- Üstünlükler.31 B- Zayıflıklar...31 C- Değerlendirme..31 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER..31 EKLER Ek-3: Üst Yönetici Güvence Beyanı.. Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı.. Diğer Ekler

4 I -GENEL BİLGİLER A MİSYON ve VİZYON A.1 MİSYON Kurumumuzun misyonu, Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı çerçevesinde sürdürmektir. olarak belirlenmiştir. Kurum kaynaklarının, Stratejik Plan ve Bütçeyle uyumlu, ekonomik, etkin ve verimli kullanımıyla birlikte kayıtlarının doğru, anlaşılabilir, erişilebilir ve hesap verilebilir şekilde tutulmasını sağlayarak, Osmaniye nin Mutlu Şehir olması için Osmaniye halkının yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. A.2 VİZYON Kurumumuzun vizyonu, Yaşayanların yaşadığı ortamdan memnun olduğu Güzel ve Mutlu Şehir Osmaniye yi oluşturmak. olarak belirlenmiştir. Alanında Örnek Olmak olarak belirlenmiştir. A.3 İLKELERİMİZ İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik, İşlem ve Uygulamalarda Hukuka Uygunluk, Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik, Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik, Karar ve değerlendirmelerde Açıklık, Hizmet sunumlarında Adalet, Yaklaşımda Eşitlik, Çalışmalarda Ekip Ruhu, Araştırma ve uygulamalarla Sürekli Gelişim, Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim, B YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Madde 4- Nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının ve üzerinde olması gerekir. Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, on beş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştay ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15. maddelerinde tanımlanmıştır. Ayrıca belediyemize diğer kanunlarla da verilmiş görevler bulunmakta olup, bu görevlerde anılan kanunlara istinaden yürütülmektedir. Belediyemiz anılan yasanın ilgili maddelerine ve çıkartılan yönetmelikler ve yönergeler hükümlerine göre 4 başkan yardımcısı, 20 müdürlükten oluşan birimleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren müdürlüklerin görev yetki ve sorumlulukları, Belediye meclisi tarafından onaylanan yönetmeliklerde belirlenmiştir. 4

5 Ayrıca; MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ ile ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ, YETKİLERİ, DENETİMİ ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL ve ESASLAR YÖNETMELİĞİ ÖN ÖDEME USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MAHALLİ İDARELER BÜTÇE ve MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KESİN HESAP YÖNETMELİĞİ HARCAMA YETKİLİLERİ HAKINDA TEBLİĞ SERİ NO.1 ve SERİ NO SAYILI BELEDİYE KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATI 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU VERGİ KANUNLARI VE İKİNCİL MEVZUATLARI 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU 6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN (4759 SAYILI İLLER BANKASI KANUNU) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 4447 SAYILI İŞSİZLIİK SİGORTASI KANUNU 4109 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER ALİLESİ YARDIMLARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 2489 SAYILI KEFALET KANUNU 237 SAYILI TAŞIT KANUNU 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU (832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU) 5

6 getirir. Yukarıda sayılan mevzuat ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yetkilerini kullanarak görevlerini ve sorumluluklarını yerine C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER C.1-Fiziksel Yapı C.1,1-Sosyal Alanlar Nikâh Salonu sayısı : 1 Adet İnternet Evi Sayısı : 1 Adet Kültür Merkezi : 2 Adet Konferans Salonu : 2 Adet C.1,2-Spor Alanlar Çok Amaçlı Spor Sahası : 3 adet C.1,3-Binalar Hizmet Binası Osmaniye 1 - Adet Mezbahana Binası Osmaniye 1 - Adet Karaçay Sosyal Tesisleri Osmaniye 1 Adet Zabıta Karakolu Osmaniye 1 Adet Ahmet Şekip ERSOY Kültür Merkezi Osmaniye 1 Adet Su Tahsilât Bürosu Osmaniye 2 Adet Kent Müzesi Osmaniye 1 - Adet Şehirler Arası Otobüs Terminali Osmaniye 1 Adet Sebze Hali Osmaniye 1 Adet Mezarlık İdari Binası Osmaniye 1 Adet Mal Pazarı Binası Osmaniye 1 Adet Su Deposu Binası Osmaniye 1 Adet Cebelibereket Kültür Merkezi Osmaniye 1 Adet Arıtma Tesisi Osmaniye 1 Adet Asfalt Şantiyesi Osmaniye 1 Adet Zorkun Hizmet Binası Osmaniye 1 - Adet C.1,4 Arsalar MAHALLE Arsa Sayısı Yol Olan Parsel Sayısı Mezarlık Dükkan Olarak Kayıtlı Par.Say. Ev Olarak Kayıtlı Par.Say. 6 Tarla Olarak Kayıtlı Par.Say. Yüzölçümü (m²) Alibeyli ,88 7 Başmahalle ,00 43 Cumhuriyet ,49 4 Kurtuluş ,39 2 Karaboyunlu ,14 97 Karaçay ,00 1 Rızaiye , Raufbey ,14 53 İstiklal ,13 3 Yediocak ,49 18 Yenimahalle ,86 10 Ulaşlı ,00 2 Haraz ,29 2 Fakıuşağı ,64 2 Akyar ,28 1 Karacalar ,03 1 Yaveriye ,00 28 Gebeli ,00 42 Yeniköy ,12 5 Toplam , Toplam Parsel Sayısı

7 C.1,5 Hizmet Araçları ve İş Makineleri Otobüs 4 Taksi 9 Pikap 7 Minibüs 4 Motosiklet 32 Ambulans 1 Cenaze Yıkama Aracı 2 Traktör 10 Kamyon 22 Ekskavatör 1 Vidanjör 1 Paletli Dozer 1 Greyder 2 Kepçe 6 Silindir 1 Fınışer 1 Asfalt Kesme Makinesi 1 Parke taş Makinesi 1 Asfalt Plenti 1 Akut Aracı 1 Komprosor 1 Tır 1 Kanal Açma Aracı 2 Yıkama Motoru 1 Çim Biçme Makinesi 1 7

8 C.2 Örgüt Yapısı ( Teşkilat Şeması ) KADİR KARA BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL KALEM İTFAİYE ZABITA KEMAL KARAGÖZ BAŞKAN YARDIMCISI MALİ HİZMETLER VETERİNER İŞLERİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HUKUK İŞLERİ MUSTAFA BALKAYA BAŞKAN YARDIMCISI DESTEK HİZMETLERİ ULAŞIM HİZMETLERİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ FATMA TEKE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ BİLGİ İŞLEM BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER AHMET KIRGIN BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MEZARLIKLAR İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. S.AYŞE ARGUN BAŞKAN YARDIMCISI İMAR VE ŞEHİRCİLİK FEN İŞLERİ PARK BAHÇELER Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 31 Belediye Encümeni 7 Belediye Başkan Yardımcısı 6 Müdürlükler 20 Belediye Şirketleri 1 Belediye İmar A.Ş 8

9 C.2,1 Fiziksel Yapı Belediyemiz, Ali beyli Mahallesi Atatürk Caddesi No: 251 Osmaniye Belediye Hizmet Binası adresinde bulunan ve merkez bina diye adlandırdığımız 7 katlı yapının içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimlerimiz Müdürlüklerimiz ise bina içinde ve farklı mekânda konumlandırılmıştır. C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi toplumunu yaşadığımız şu günlerde Belediyemizin daha etkin ve verimli hizmet üretebilmesi için bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanılarak çalışan tüm personelimize bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanmış ve bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşma imkânı tanınmıştır. Demirbaş, Makine, Cihaz Adı Sayısı Bilgisayar Kasaları 162 Taşınabilir Bilgisayar 15 Projeksiyon 5 Fotoğraf Makinesi 14 Kameralar 4 Televizyonlar 18 Faks Cihazları 7 9 Tüm iş, işlem ve faaliyetlerimiz bu teknoloji kullanılarak yerine getirilmektedir. Kullanmış olduğumuz yazılım her geçen gün daha da işlevselleştirilerek otomasyon süreçleri oluşturulmaktadır. Belediyemiz bünyesindeki tüm birimler arası entegrasyon sağlanmıştır. İş ve işlemler aynı verilerin yeniden girilmesine gerek kalmadan kullanılmakta ve muhasebeleştirilmektedir. Otomasyon sağlanan iş ve işlemleri başlıklar halinde sıralayarak açıklayacak olursak; Tarayıcılar 6 Gelirlerin Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri, Fotokopi 3 Gelirlerin tahakkuk işlemleri Belediyemizden Müzik Setleri 2 yapılabildiği gibi belediyemizin diğer birimleri tarafından da kendileriyle ilgili tahakkuklar Dvd ler 4 yapılabilmektedir. Geçmiş yıllara ait olarak cezalı Yazıcı 94 tahakkuklar tek bir yıl üzerinde veri girilerek tüm yıllara yansıtılarak birkaç dakika içinde yapılabilmektedir. Tahsilât işlemleri de sistem üzerinden nakit ve kredi kartı ile yapılabilmektedir. Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Tahakkuk ve tahsil edilen tüm gelirlerin sistem üzerinden birkaç tuşa dokunularak otomatik olarak muhasebeleştirme ve bütçeleme işlemleri yapılmaktadır. Giderlerin Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişinin harcama birimleri tarafından oluşturulabilmesi ve otomatik olarak muhasebe biriminin kontrolünden sonra muhasebeleştirilebilmesi işlemlerinin alt yapısı hazır olmasına rağmen harcama birimlerinde bu işi yapabilecek eğitimli personelin olmaması nedeniyle yapılamamaktadır. Harcama birimlerindeki personele bu konuda eğitimler verilerek bu imkân en kısa zamanda kullanıma sunulacaktır. Personel Ödemelerinin Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Personel ödemeleri ile ilgili olarak diğer harcama birimleriyle entegrasyon alt yapısı hazır olmasına rağmen kullanılamamaktadır. Diğer birimlerde oluşturulan Personel Sicil ve Özlük Bilgileri ile Puantaj Bilgileri kullanılarak maaş ve ücret ödemeleri yapılabilir durumdadır. Diğer birimler henüz programı kullanmamaları nedeniyle bu işlemler gerçekleştirilememektedir. Ödemeler elektronik ortamda bankaya aktarılarak ödenmesi sağlanmaktadır. Bildirgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması ve Transferi İşlemleri, İşçi ücretlerinden kesilen primler için verilen Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık bildirimler sistem üzerinden üretilerek elektronik ortamda ilgili kuruma aktarılmaktadır sayılı yasanının yürürlüğe girmesiyle birlikte 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışanların primleri de aynı sistemle aktarılabilecektir. Muhasebe Dönem Başı Kayıtlarının Otomatik Yapılması İşlemleri, Dönem başı muhasebe açılış kayıtları ve bütçe açılış kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak üretilebilmektedir. Muhasebe Dönem Sonu Kayıtlarının Otomatik Yapılması İşlemleri, Dönem sonu muhasebe kapanış kayıtları ve bütçe, ödenek kapanış kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak üretilebilmektedir. Mali Raporların Sistem Üzerinden Üretilmesi İşlemleri, Zorunlu Mali Raporlar sistem üzerinden sorunsuz bir şekilde üretilmekte ve raporlanmaktadır. Özel raporlar ise sistem üzerinden Excel ortamına aktarılarak düzenlenebilmektedir. Bütçenin Sistem Üzerinden Oluşturulması İşlemleri, Bütçe Harcama Birim Teklifleri sistem üzerinden harcama birimleri tarafından veri girişi yapılarak oluşturulmakta sonraki süreçleri ise tarafımızdan devam ettirilerek oluşturulabilmektedir.

10 Ödeneklerin Sistem Üzerinden Takibi İşlemleri, Ödeneklerin sistem üzerinden tahsis, takip işlemleri ile raporları harcama birimleri ve tarafımızdan yapılabilmektedir. Diğer Hususlar Sistem ve mevzuat daha çok yeni olması sebebiyle devamlı bir şekilde değişmekte ve geliştirilmektedir. Bu değişim ve gelişim, yorucu ve zaman alıcıdır. Harcama birimleri ile uyum istenilen seviyede değildir. Dolayısıyla harcama birimlerinin desteği alınarak daha bir çok alanda entegrasyon sağlanabilir. Zaman içinde bu çalışmalara hız verilerek yukarıda sayılan alanlara yenileri eklenebilecektir. C.4 İnsan Kaynakları C.4,1 Mevcut Personel Durumu Personellerimiz Başkan 1 1 Başkan Yardımcısı 5 6 Müdür Şef Memur Belediyemiz, faaliyetlerini 2011 yılı içinde 420 personelle devam ettirmiştir Yılı başlarında bu sayıda düşüş görünmektedir yıllarındaki düşüş Personellerin Biriminin değişmesi ve emeklilik gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Başkan Yardımcısı sayısında 2012 yılında 1 adet seçilmiş üyelerden atama yapılmıştır sayılı mevzuatla gelen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde personel sayımızın ihtiyaçlar doğrultusunda artması gerektiği bir gerçektir. İşçi TOPLAM Personel Sayıları P C.4.2 Kadro Dağılımlarına Göre Personel Durumu Kadro Durumu 2012 Sayısı 2012 Oranı Memur 71 % 24 İşçi 211 % 73 Sözleşmeli Personel 9 % 03 10

11 250 Memur İşçi Sözleşmeli C.4.3 Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Durumu Eğitimi 2011 Sayısı 2011 Oranı 2012 Sayısı 2012 Oranı 4 yıllık 25 % % 35 2 yıllık 23 % % 32 Lise 16 % % 23 Ortaokul 5 % 07 5 % 07 İlkokul 2 % 03 2 % Öğrenim Durumları yıllık 2 yıllık Lise Ortaokul İlkokul

12 C.4.4 Cinsiyet Durumlarına Göre Personel Durumu Kadro Durumu 2011 Sayısı 2011 Oranı 2012 Sayısı 2012 Oranı Bayan 35 % % 09 Erkek 385 % % Bayan Erkek C.5 Sunulan Hizmetler C.5,1 Belediye Gelirleri ile İlgili Hizmetler Gelirlerin Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri Vergi Denetim İşlemleri Haciz ve İcra İşlemleri Yeşil Kart İşlemleri İlişik Kesme İşlemleri Bildirim Suretleri Düzenleme İşlemleri C.5,2 Belediye Giderleri ile İlgili Hizmetler Gider Belgelerinin Kontrolü İşlemleri Ödeme Emri Belgelerinin Düzenlenmesi İşlemleri Muhasebe İşlem Fişlerinin Düzenlenmesi İşlemleri Giderlerin Hak Sahiplerine Ödenmesi İşlemleri Avans ve Kredilerin Ödenmesi ve Takibi İşlemleri C.5,3 Muhasebe Hizmetleri Dönem Başı Kayıtlarının Yapılması Dönem Sonu Kayıtlarının Yapılması Ay Sonu Kayıtlarının Yapılması Mali Raporların Üretilmesi ve İlgili Makamlara Sunulması Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Banka Kayıtlarının Takibi ve Muhasebeleştirilmesi Kesin Hesabın Hazırlanması Aylık Beyannamelerin Hazırlanması ve Ödenmesi Borç ve Alacakların Takibi, Tahsili ve Ödenmesi Terkin, Ret ve İade İşlemleri C.5,4 Belediye Bütçesi ile İlgili Hizmetler Belediye Bütçesinin Oluşturulması Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, Bütçe Raporlarının Üretilmesi Ödeneklerin Takibi İşlemleri Ödenek Aktarma İşlemleri İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. C.5,5 İç Kontrol Hizmetleri İç Kontrol Sistemi Kurulmamıştır 12

13 C.5,6 Belediye Personeli ile İlgili Hizmetler İşçi Ücretlerinin ve Diğer Ödemelerinin Hazırlanması ve Ödenmesi Memur Maaş ve Diğer Ödemelerinin Hazırlanması ve Ödenmesi Aylık Bildirimlerinin İlgili Kurumlara Yapılması Meclis Hakkı Huzurlarının Hazırlanması ve Ödenmesi Encümen Ödeneklerinin Hazırlanması ve Ödenmesi Vekâlet Ücretlerinin Hazırlanması ve Ödenmesi C.5,7 Emanet İşlemler İle İlgili Hizmetler Yapı Denetim Ödeme İşlemleri Teminatların Alınması, Saklanması ve Ödenmesi Emanetlerin Alınması, Saklanması ve Ödenmesi C.5,8 Belediye Taşınırları İle İlgili Hizmetler Taşınır Mal Yönetmeliği uygulamaları tam olarak uygulanmamaktadır. C.5,9 Eğitim Hizmetleri Gerek Duyulan Konularda Belediye Personele Eğitim Verilmesi İhtiyaç Duyulan Konularda Eğitim Alınması C.5.10 Diğer Hizmetler Harcama Birimlerinin İstedikleri Raporların Hazırlanması Dış Kurumların İstedikleri Raporların Hazırlanması Başkanlık Makamı Tarafından İstenilen Raporların Hazırlanması Harcama Birimlerine Danışmanlık Hizmetleri Diğer Belediyelere Danışmanlık Hizmetleri C.5.11 Belediyemizin Kamu Hizmetleri Belediyemiz daha önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında hizmetlerine durmadan tüm hızıyla ve azmiyle devam ederek Osmaniye halkına en güzel hizmetleri ulaştırma adına bütün gücüyle çalışmıştır. Osmaniye deki nüfus artışı ve kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında hizmetlerin zamanında yerine ulaşması çok önem arz etmekte olup, belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan devamlılığı sağlanmıştır. Belediyemiz 2012 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi birçok hizmetlerinde ilklere imza atarak Osmaniye halkına mutluluğu ve sevinçleri yaşatmıştır. C.5.12 Kültürel, Sosyal ve Eğitim Alanında Yapılan Hizmetler Yarınlarımız, Geleceğimiz Çocuklarımız Osmaniye Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik birçok hizmeti gerçekleştirerek Yaz Spor Okullarını, Zorkun Çocuk Şenliği, Park alanları ve Mutlu Çocuk Kütüphanesi gibi sosyal ve kültürel etkinliğin yanında eğitimde de çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmuştur. Belediyemiz Kültürel etkinlik olarak sadece bu sayılanlarla kalmayıp her yıl düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Belediye personeli, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum ve Protokol üyelerine, şehit ve gazi ailelerine, mahalle muhtarlarımıza iftar yemeği organizasyonları düzenlemiştir. Bu etkinlikler içerisinde halkımıza ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlemiştir. Konser, tiyatro ve orta oyunu gibi Ramazan ayının manevi huzurunda halkımızla beraber mutluluğu paylaşmıştır. Osmaniye Belediyesi olarak kentteki sportif gelişmenin çocuk yaşlarda başlayacağı bilinci ile hareket ederek Yaz spor Okulları projesi kapsamında futbol, voleybol, basketbol ve hokey branşlarında uzman eğitmenler ve hocalar gözetimi ve denetiminde spor eğitimleri verilmiştir. Yine bu kapsamda her yıl olduğu gibi 2012 yılında da Yaz Spor Okullarının açılışı Milli Futbolcu Saffet SANCAKLI nın katılımı ile Cumhuriyet Meydanında start verilmiştir. 13

14 Kent Kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir öneme sahip olan Zorkun Çocuk Şenliği etkinlikleri ile ulusal ve uluslar arası ilgi gören bir etkinlik olmuştur. Belediyemiz mehteran takımı tarihinde kurulmuş olup bu tarihten bu güne olduğu gibi 2012 tarihinde de birçok açılış organizasyonlarına ve kurtuluş bayramı törenlerine katılarak gösterilerde belediyemizi ve ilimizi en güzel bir şekilde temsil ederek tanıtımına katkı sağlamıştır. C.5.13 Park Yapımı Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemizin Parksız Mahalle kalmayacak sözü üzerine 2012 yılında ilimizdeki bütün mahalleler park yapılmış olup mahalle sakinleri ve çocukların hizmetine sunulmuştur. Mutlu şehir Osmaniye vizyonumuza yenilikler katmak üzere, İstiklal Mahallesinde Park ve Meydan, Dr.İhsan GÖKNEL mahallesinde Park, Yeni Mahallede Şehit Adil KARAGÖZ çocuk parkı,7 Ocak Mahallesinde Şehitler Parkı ve Mevlana Mahallemize park yapımı tamamlanmış ve parksız mahalle kalmaması adına çalışmalar ve hizmetlerimiz devam etmektedir. Park yapımının yanında mevcut bulunan parklarımızın bakımı sulama işi ve temizlikleri belediyemiz tarafından aksatılmadan yapılmaktadır. Belediyemiz bu parkları yeşil alan kazandırma adına mevsimlik çiçek dikimi ve fidan dikimlerini yaparak park ve bahçelerin bitki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kentimizde yaşayan insanlarımızın mutluluğu ve huzuru için yayaların kullanımına sunmak üzere dinlenip oturabileceği yeşil alanları oluşturarak halkımızın hizmetine sunmuştur. C.5.14 Çevre Sağlığı Alanında Yapılan Hizmetler Mutlu Şehir Osmaniye ilinde yaşayan insanların sağlığı belediye olarak bizim sorumluluğumuzu da arttırmaktadır. Bu nedenle insan sağlığı için tehlike arz eden haşereler, sivrisinek, karasinek, hamam böcekleri ve kenelerle mücadele her yıl 1 Şubat tarihi itibariyle başlatılmaktadır. El broşürleri ile halka, sivrisineklerin üreme alanları ve mücadelesi konusunda bilgilendirme çalışması yapılmaktadır.2012 yılı içerisinde ilaçlama ekibimize sivrisineklerin üreme alanları ve mücadelesi konularında eğitim verilerek mahalle bazında 6 bölge oluşturulmuştur. Ayrıca, 5199 sayılı hayvan hakları kanunu kapsamında ilimiz içerisinde başıboş gezen sahipsiz 483 adet köpek toplanarak hayvan barınağımızda aşılanmakta ve kısırlaştırılarak ve küpelenerek yasa gereği alındığı ortama bırakılmaktadır. 14

15 Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde mahalle aralarında ve kaldırım kenarlarında biriken alüvyon toprakları ve üzerinde çıkan yabani otlar için almış olduğumuz Traktör aparatı kazıma küreği ile ana arterlerden başlayarak mahalle aralarına kadar duvar dipleri kaldırım kenarları temizlenerek, Geri dönüşümlü katı atıkların yerinde ayrıştırılarak toplanması için, cam şişe, pet şişe ve kâğıt atıkları ile ilgili olarak tekrar kazanımı sağlanmaktadır. Özellikle şehir merkezinin temizliğinin daha temiz olması açısından şehrin muhtelif yerlerine askılı çöp kovaları (sigaralık)bırakılarak vatandaşların sigara ve çöplerinin çöp kutularına atmaları sağlanmıştır Yılı içerisinde hedeflerimiz arasında bayat ekmek toplama kutuları olup; 100 adet bayat ekmek kutusu şehrin muhtelif yerlerine bırakılmış, özellikle siteler ve yüksek katlı binaların yöneticileri ile görüşülerek bayat ekmeklerin bayat ekmek kutularına bırakılması sağlanmış olup, haftanın belirli günlerinde toplanarak bayat ekmeğin çöpe gitmesinin önüne geçilmiştir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde 150 adet daha bayat ekmek kutusunun alınması planlanmaktadır. Mahalle aralarında bulunan ve tekerlekleri kırılan konteynırların tamiri için 500 adet konteynır tekerleği alınmış ve kırılanların yerlerine katılmıştır, ve ayrıca eski boyasız, göze hoş gelmeyen konteynırların bakımı, tamiri ve boyamasına devam edilmektedir. Kullanılmaz durumdaki konteynırlar ise hurdaya ayrılmaktadır. Ayrıca 2012 yılı içerisinde 46 adet 800 Litrelik çöp konteynırı alınmış ve şehrin muhtelif yerlerine konulmuştur. C.5.15 Ulaşım Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemiz Şehir içi yolcu taşımacılığını yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek için denetim ve kontrollerini yaparak şehir içi ulaşımda halkımızın sıkıntı ve zorluk yaşamaması için gerekli olan çalışmaları yapmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde ulaşımını sağlamak için kaldırım çalışmaları yanında fiziki engelleri de kaldırarak toplu taşıma araçlarının engelli vatandaşlarımızın ulaşılabilirliğine uygun hale getirmek üzere kanuni sürenin biteceği 1 Temmuz 2013 tarihine kadar araçlarında gerekli düzenlemeleri yapması için işletmecilere yazılı tebligat yapılarak takibi yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde kurulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentimiz içerisinde ulaşım ve trafik problemlerinin İl Trafik Komisyonu ile koordineli bir şekilde çalışmalar yapılarak şikâyet ve sorunlar çözüme kavuşmaktadır. Bunların yanı sıra cadde, meydan ve sokak gibi yerlere araç ve yaya trafiği için gerekli olan trafik düzenleyici levhalar monte edilerek trafik güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır Sayılı Karayolları Kanunu, 4925 Sayılı Taşımacılık Kanununda yapılan değişiklik ile şehir içi trafik düzenlemesi kapsamında Zabıta Trafik Şube Amirliği oluşturulmuş ve Ulaştırma Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. C.5.16 Afet Kaza ve Yangın Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ilimizde ve civar illerde meydana gelen yangın, kaza, arama kurtarma ve doğal afet gibi acil durumlarda oluşturulan geniş kapsamlı araç parkı ve ekipler vasıtasıyla müdahale ederek insanlarımızı en az hasarla ve kayıpla bu olaylardan kurtarmaya çalışmaktadır. İlimizde 2012 yılı içerisinde toplam 568 adet yangın olayına müdahale edilmiş bu yangınlardan 70 adedi bina (mesken) yangını, 21 adedi işyeri, 23 adedi odunluk samanlık-ahır, 63 adedi araç, 12 adedi orman, 328 adedi anız, kuru ot, çöp, ekin, lastik vb. yangınlar ve 51 adedi klima, trafo, şofben gibi elektrikli aletler yangınıdır. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ilimizde meydana gelebilecek her türlü yangın, doğal afet ve kazalara karşı günün 24 saati müdahalede bulunabilecek şekilde hizmet vermektedir. C.5.17 Çağrı Merkezinde Yapılan Hizmetler Belediyemiz vatandaşlarımızla arasındaki bütün engelleri kaldırarak halkımızın sorunlarını ve şikâyetlerini anında bildirebileceği numaralı çağrı merkezi numarasını arayarak 24 saat 365 gün şikâyetlerine çözüm bulunup başvuruya dönüş sağlanmaktadır yılında çağrı merkezimiz 1000 adet başvuruya geri dönüş sağlayarak vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden memnuniyeti kayıt altına alınmıştır. C.5.18 Basın Yayın Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemiz Ulusal, yerel ve yabancı basına Belediyemiz faaliyetlerini, ilimizin tanıtımını ve kültürel değerlerini ön planda tutmak açısından haber, yorum ve bülten gibi yayınları sunmaktadır. Belediyemiz ulusal basında yayınlanmak üzere 303 adet haber, yerel basında yayınlanmak üzere adet haber, yabancı basında yayınlanmak üzere 18 adet haberi bu yayın organlarına sunmuştur. 15

16 Ayrıca belediyemiz, süreli ve süresiz yayınlar olmak üzere Mutlu Şehir Gazetesi ve Mutlu Şehir Dergisi gibi haber ve tanıtım amaçlı yayın bültenleri çıkarmaktadır yılında Osmaniye ilinde yaşayan insanlarımıza sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere 7 adet kamuoyu araştırması gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz kardeş şehir uygulamaları kapsamında Macaristan ın Tısavasvari şehri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vadili şehri ile kardeş şehir anlaşmaları T.C İçişleri Bakanlığı onayı ile imzalanmıştır. Belediyemize ait internet sitemiz 2012 yılında yenilenerek Türkçe, İngilizce ve Macarca versiyonları ile hizmete sunulmuştur. Sosyal medyada belediyemizi takip edilebilir hale getirmek için facebook ve twitter form sayfaları güncellenmektedir. Mobil Demokrasi platformu interaktif sistemiyle 2012 yılında belediyemiz faaliyetleri ile ilgili 336 adet mesaj vatandaşlarımıza gönderilmiştir. C.5.19 Yapılan Yenilikler Alanındaki Hizmetler Belediyemiz tarafından daha önceki yıllarda yapımına başlatılan mahalle muhtarlıklarına ait muhtarlık binalarına 2012 yılında da devam edilerek bütün mahallelerimizin muhtarlık binaları yapılmış durumdadır. Mezarlıklar Müdürlüğümüz bünyesinde alınan 3 adet modern araç ile kurulan ALO 188 CENAZE HATTI ile vatandaşlarımızın cenaze hizmetlerinin tamamı gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.2012 yılı içerisinde şehrimizde olan cenazeler ve şehir dışından nakil gelen ve giden cenazelerin nakilleri ve her türlü hizmetleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğumdan ölüme kadar insan yaşamının her anında hizmet veren belediyemiz sosyal belediyecilik projelerine önem vererek ALO DOĞUM HATTI ile anne adayı hanımlarımıza ambülans ile hizmet vermeye devam etmektedir. Yapımına 2011 yılında başlanan eski çamlık sosyal tesisleri binasının Kent Müzesine dönüştürülmesi projesi 2012 yılında büyük ölçüde tamamlanarak Nisan 2013 tarihinde açılışı planlanarak Osmaniye kenti tarihinin yansıyan kültür ve sanat merkezi olacaktır. Diğer bir yenilik ise hemşerimiz Samet AYBABA nın ismini verdiğimiz İzcilik Kampı inşaatı yapılarak yine Nisan 2013 de açılışı yapılacaktır. Osmaniye Belediyesi ilimize ve halkımıza her zaman yenilikler kazandırarak hizmetlerine devam etmektedir. Bu yenilik projeleri genel olarak, Alo Doğum Hattı, Hoş Geldin Bebek, Zorkun Çocuk Şenliği, Mutlu Çocuk Kütüphanesi, Yaz Spor Okulları, Trafik Eğitimleri, Ramazan Etkinlikleri, Mehter Takımı, Engelli Taksi ve Alo Cenaze Hattı gibi insanımıza değer projelerdir. C.5.20 Denetim Alanında Yapılan Hizmetler Osmaniye Belediyesi olarak halkımızın rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için çevre sağlığını ve düzenini bozan kaldırım işgalleri, hayvan besicileri, at arabaları, gürültü kirliliği gibi etmenleri etkisiz hale getirerek halkımıza rahat bir yaşam ortamı sağlamaktadır. Sağlık alanında birçok okullarda kantin denetimleri, ekmek fırınları, pastane ve imalathaneler Tarım ve Köy İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimleri yapılmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonları, tekel bayi, restorant kahvehane, internet cafe, kuaför ve güzellik salonlarının denetimleri 16 yapılarak eksiklikleri bulunan işyerleri mühürlenmiştir. C.5.21 Asfalt, Kaldırım ve Yol Alanında Yapılan Hizmetler İlimiz içerisinde bulunan mevcut yollar ve imar planı çerçevesinde yeni açılan yolların asfaltlama çalışmaları yapılarak belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt şantiyesi bünyesinde asfaltlama ekibimiz 2012 yılında metresi yol, metresi de cadde olmak üzere toplam metre asfalt yapımı gerçekleştirmiştir. Asfaltlama detayları aşağıdaki listesi ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

17 ASFALTLANAN YOLLAR Ahmet Yesevi Mh Sk Sk m. Asfalt Adnan Menderes Mh.Ek Sanayi Zahit Koktu Cd.- Sanayi İçi yollar ( trafo caddesi yonca sokak ve Köşem sokak ) Sk.-Musa Şahin Bulvarına paralel giden yol 2.500m. Asfalt Baş Mahalle Sk. 900 m. asfalt Dr. İhsan Göknel Mh Sk m asfalt Dumlupınar Mh Sk m. Asfalt Fakıuşağı Mh.Alper Akınoğlu Cd. Bölünmüş yol asfaltlama çalışması 1.Etap 2*850m. Ve 2. Etap 2*650m. Asfalt-Üniversite önü dönel kavşak 100 m Üniversite lojman yolu 300m. Asfalt Esenevler Mh. İstasyon Cd. - Şht. Yusuf Şanlı Sk m. Asfalt Gebeli Mh sokaklar ve 2 adet çıkmaz sokaklar 3.000m. Asfalt Rahime Hatun Mh Sk. ve Eyüp Çelik Sk m. Asfalt M.Akif Ersoy Mh Sk. ( biberciler su kuyusu ile Aynur Fatma Göbeği arası ) 600m. Asfalt M. Fevzi Çakmak Mh Sk 1.100m. Asfalt Selimiye Mh Sk.-Selçuk Acar Sk. 80m. Asfalt Şirinevler Mh. Kuzey çevre yolu ( Remzi İ.Ö.O Toprak kale Yolu ) bölünmüş yol 2*1250m.asfalt Yunus Emre Mh. Erkaralar yüzme havuzu yolu 300m. Asfalt Yaverpaşa Mh Sk.( Mezarlık Yolu ) Çıkan Freze kazıdan çıkan 600m. Asfalt Yeşilyurt Mahallesi ( Kuzey çevre yolu TOKİ önü ) 650m. Asfalt Yıldırım Beyazıt Mh Sk.-İstasyon Cd- Remzi Özer İlköğretim okulu arası 2.750m. Asfalt Metre M CADDELER Bülbül Sk. ( Atatürk Cd K.Boyunlu 5502 Sk. ) 1.200m.asfalt Atatürk Cd. ( Belediye sarayı Güney Çevre yolu arası ) 2.500m asfalt Akyar Cd. ( Kurtuluş A.Türkeş Cd. arası ) 1.500m.asfalt Alparslan Türkeş Cd. ( Atatürk Cd. K.Boyunlu Su deposu arası ) 750m. Asfalt Metre G.TOPLAM: M 17

18 İlimiz merkez çarşı içi cadde ve sokaklarının kaldırım ve parke yol çalışmaları yapılarak birçok bulvar ve caddeler yeni bir görünüm ve düzene kavuşmuştur. Ayrıca belediyemiz tüm mahalle cadde ve sokaklarını yaptığı çok kapsamlı bir çalışma ile parke taş döşenmesi için bir çalışma başlatmış olup, halen ilimiz genelinde mahallelerimizin sokaklarına parke taş döşeme işi tüm hızıyla devam etmektedir. Yapılan mahallelerimizin listesi sunulmuştur. Alibeyli Mh. Dr. Ahmet Alkan Cd. Cevdet Sunay Cd. 1900m2 parke Adnan Menderes Mh. Fakı uşağı Köprüsü-Atatürk Cd. ışıkların yanı 676 m2 parke Baş Mahalle Sk. 915 m2 parke Cumhuriyet Mahallesi 1517-Gebeli Cd. - Şehit Hasan Kubat Caddesi Çkmz. Sk Çkmz. Sk.725 m2 parke Dr. İhsan Göknel Mahallesi Şemsi Gür Sokakta 8 Adet çıkmaz sokağa 905 m2 parke Esenevler Mahallesi sokağa 1250 m2 parke Fakıuşağı Mahallesi Savcılık lojmanları civarı 650 m2 parke Haraz Mahallesi 4522 çıkmaz sokağa 880 m2 parke Karaboyunlu Mahallesi 5547 sokağa 100 m2 parke Kazım Karabekir Caddesi sokağa 830 m2 parke Kurtuluş Mahallesi sokağa 1630 m2 parke Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8507 sokağa 200 m2 parke Rauf Bey Mahallesi 9584 sokak ile 9588 sokağın birleştiği yerde yola terk edilen yere m2 parke Rahime Hatun Mahallesi Kemal satır caddesi-9009 Sokakta 3 Nolu Çkmz. Sk.-Enver fırını önü 1100 m2 parke Rızaiye Mahallesi sokak 2 nolu çıkmaza sokak hamza Gülle Sokak 1225 m2 parke Selimiye Mahallesi Çkmz Sk m2 parke Yaveriye Mahallesi Hicret Camii Avlusuna 280 m2 parke Yeni Mahallesi Şehit Mikail Altıntaş Caddesinde 2 adet çıkmaz sokağa 220 m2 parke G.TOPLAM: M2 Belediyemizin 2012 yılı içerisinde başladığı ve tamamladığı parke yol ve kaldırım hizmetleri ile yapım aşamasında olan mahalle yolları ve kaldırım projeleri aşağıda liste halinde gösterilmiştir. Fakıuşağı Mh. AlperAkınoğlu Cd. ( Akdeniz Futbol okulu Üniversite arası ) 1.700m. Orta refüj ve çift taraflı washbeton kaldırım m 2 tamamlandı. Fakıuşağı Mh. Alperakınoğlu Cd. Bank-Çöp Kovası-Babalar-Aydınlatma lambası alım işi tamamlandı. Yıldırım Beyazıt Mh. Ray Cd. ( İstasyon Cd-Zabıta Karakolu önü ) m2 parke kaldırım-yeni Tenekeciler Sitesi içi Esenevler Mh. Şht. Yusuf Şanlı Sk. Çift taraflı parke kaldırım tamamlandı. Mevlana Muhtarlık ve Spor Kompleksi yürüyüş yolları oyun grupları yeşil alanlar jimnastik ve oyun grupları olmak üzere toplamda m 2 alan tamamlandı. Rızaiye Mh Sk Sk. ve K.Karabekir Cd. Parke kaldırım Döşeme İşi m 2 tamamlandı Ahmet Yesevi Mh. Parke Taşı yol yapımı m 2 tamamlandı Adnan Menderes ve Raufbey Mh. Parke yol döşeme işi m 2 tamamlandı Alibeyli Mh. Devlet Bahçeli Blv ( 1.Etap-2.Etap ). ve Sk. Yıldırım Beyazıt Mh. Parke kaldırım Yapım İşi 5.400m2 tamamlandı. 18

19 Alibeyli Mh. Parke yol döşeme işi m 2 ( tamamlandı ) Çiftlik yolu beton ve parke kaldırım m 2 beton ( tamamlandı ) M.Fevzi Çakmak Cd. Şht. Pınar Akdağ Cd. parke kaldırım m 2 (tamamlandı ) Alibeyli Mh. ve İstiklal Mh. Parke Yol döşeme İşi m 2 (tamamlandı) M.Sinan Mh Sk m 2 parke kaldırım (tamamlandı) M.Fevzi Çakmak Mh. Taziye evi etrafı peyzaj çalışması m 2 7 Ocak Mh. Kobaner Cd. üzeri (Mini Basketbol Sahası ve Muhtarlık Binası çocuk oyun alanı fitness alanı 1500 m 2 (tamamlandı.) Muhtelif yerlerde dolmuş durağı bekleme kabinleri alım işi ve montajı tamamlandı. Yeni Mahalle wc bay-bayan-bekçi kulübesi-yürüme yolları -yeşil alanlar-2 adet jimnastik fitness grupları spor aletleri Alan m 2 tamamlandı M. Sinan Muhtarlık binası 30 m 2 tamamlandı Mevlana Mh. Dervişiye Yolu Çift taraflı kaldırım imalatı m 2 tamamlandı. Muhtelif Caddelerde Termo plastik boya yapılması m2 tamamlandı adet prizmatik lensli alüminyum ankrajlı yol butonu yapılacak. Rızaiye Mh. İskender Türkmen Cd. İmam-ı Azam Önü ve Fakı uşağı Mh. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı. Fakıuşağı Mh. Korkut Ata Heykeli Montaj ve Yapım İşi İzci Kampı yapım işi (devam etmekte) C.5.22 Yatırım Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemiz 2012 yılı içerisinde daha önce yapımlarına başlanan mevcut projeleri hızlandırarak yenilerini de hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışmalarına başlamıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında park yapımı, yol, konut dışı kentsel çalışma alanı ve belediye hizmet binası yapımı için toplam 7.458,86 M2 alan kamulaştırarak bu alanlar için toplam ,61 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir Yılı içerisinde inşaatına başlanan şehrimiz için önemli bir tesis olan Hal Kompleksi projesi 2012 yılında tamamlanarak 2013 yılı Nisan ayında açılışı planlanmaktadır. Diğer bir önemli proje ise Belediye Hizmet Binası projesi olup, 2012 yılında ihalesi yapılarak 2013 yılı Nisan ayında temelinin atılması planlanılmaktadır. Osmaniye nin tarih, sanat ve kültürel zenginliklerinin sergileneceği Kent Müzesi projesi tamamlanarak iç dekorasyon işlemleri yapılmış olup, Nisan ayında hizmete açılacaktır. 19

20 C.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tarif edildiği şekliyle aşağıdaki gibidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı ile iç kontrolün bir unsuru olan Ön Mali Kontrol Uygulamaları ve Harcama Süreçleri İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin; İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar Madde 8- Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. İdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Kontrol yetkisi Madde 14 Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür. Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir. Hükümleri çerçevesinde, Mali Karar ve işlemler ile Harcamaların süreç akımları uygulamalarda gösterildiği gibi beş farklı şekilde oluşturulmuş ve Harcama Talimatları ile İhale Onay Belgelerinin bu uygulamalar doğrultusunda düzenleneceği, harcama süreçlerinin bu şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülecek mali karar ve işlemler ile harcamalar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu dışında yürütülecek mali karar ve işlemler ile harcamalar, Destek hizmetleri birimince yürütülecek mali karar ve işlemler ile harcamalar, Avans ve Kredi şeklinde yürütülecek mali karar ve işlemler ile harcamalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yürütülecek mali karar ve işlemler. Yukarıda oluşturulan Mali Karar ve işlemler ile Harcamaların süreç akımları Üst yöneticinin onayıyla, Yine, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin; Ön malî kontrolün niteliği, 20

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı