2012 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 OSMANİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Mutlu Şehir Osmaniye hedefiyle başladığımız ve hizmetlerimizle geçen 4.yıl olan 2012 yılını da tamamlamış bulunmaktayız. Şehrimizin merkezinde ve ilimiz mücavir alanları içerisinde bulunan, hizmet bekleyen yerlere ulaşarak kent insanımıza, şehrimizde yaşanabilir ve huzurlu bir yaşam sunmak için planladığımız projelerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirerek hizmetlerimize devam ettik ve ediyoruz. Osmaniye mize birçok yenilikler kazandırıp, kentimizde yaşayan insanımızın hizmetlerine sunarak onlara her zaman ve her an Osmaniye Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Çağdaş ve modern bir Osmaniye inşa etmek için, çalışmalarımızı küreselleşen dünyadaki gelişmelerin bir sonucu olarak, Kentsel dönüşüm alanındaki değişime uyum sağlayıp küresel bir kent olma yolunda ilerlemektedir. Bu değişim sonuç odaklı bir yönetim anlayışıyla birlikte, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Çağdaş bir kamu yönetimi; Stratejik Hedeflere sahip, Misyon ve Vizyon sahibi, Yaratıcı, Değişimi kabullenen, Yeni Hedefler Belirleyen, Katılımcı ve şeffaf, Etkili ve verimli Olmalıdır Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu hükümleri gereğince yukarıda sayılan ilkeler doğrultusunda oluşturulmuş olan faaliyet raporumuz, stratejik plan ve performans programındaki hedefler doğrultusunda mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır. Geleceğe dönük politikalar oluşturularak sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olunacaktır. Belirtilen bu kamu yönetimi anlayışına uygun olarak Belediyemiz 5393 ve diğer kanunlarla verilen görevleri zayıf ve güçlü yanlarını da dikkate alarak ayrıntılı bir şekilde, önceliklerini belirleyerek faaliyet raporlarını oluşturmuştur. Tüm Osmaniyeli kardeşlerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Kadir KARA Osmaniye Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A Amaç ve Hedefleri...22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.22 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..22 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.25 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar.. 30 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...31 A- Üstünlükler.31 B- Zayıflıklar...31 C- Değerlendirme..31 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER..31 EKLER Ek-3: Üst Yönetici Güvence Beyanı.. Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı.. Diğer Ekler

4 I -GENEL BİLGİLER A MİSYON ve VİZYON A.1 MİSYON Kurumumuzun misyonu, Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı çerçevesinde sürdürmektir. olarak belirlenmiştir. Kurum kaynaklarının, Stratejik Plan ve Bütçeyle uyumlu, ekonomik, etkin ve verimli kullanımıyla birlikte kayıtlarının doğru, anlaşılabilir, erişilebilir ve hesap verilebilir şekilde tutulmasını sağlayarak, Osmaniye nin Mutlu Şehir olması için Osmaniye halkının yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. A.2 VİZYON Kurumumuzun vizyonu, Yaşayanların yaşadığı ortamdan memnun olduğu Güzel ve Mutlu Şehir Osmaniye yi oluşturmak. olarak belirlenmiştir. Alanında Örnek Olmak olarak belirlenmiştir. A.3 İLKELERİMİZ İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik, İşlem ve Uygulamalarda Hukuka Uygunluk, Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik, Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik, Karar ve değerlendirmelerde Açıklık, Hizmet sunumlarında Adalet, Yaklaşımda Eşitlik, Çalışmalarda Ekip Ruhu, Araştırma ve uygulamalarla Sürekli Gelişim, Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim, B YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Madde 4- Nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının ve üzerinde olması gerekir. Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, on beş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştay ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15. maddelerinde tanımlanmıştır. Ayrıca belediyemize diğer kanunlarla da verilmiş görevler bulunmakta olup, bu görevlerde anılan kanunlara istinaden yürütülmektedir. Belediyemiz anılan yasanın ilgili maddelerine ve çıkartılan yönetmelikler ve yönergeler hükümlerine göre 4 başkan yardımcısı, 20 müdürlükten oluşan birimleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren müdürlüklerin görev yetki ve sorumlulukları, Belediye meclisi tarafından onaylanan yönetmeliklerde belirlenmiştir. 4

5 Ayrıca; MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ ile ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MUHASEBE YETKİLİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ, YETKİLERİ, DENETİMİ ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL ve ESASLAR YÖNETMELİĞİ ÖN ÖDEME USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MAHALLİ İDARELER BÜTÇE ve MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KESİN HESAP YÖNETMELİĞİ HARCAMA YETKİLİLERİ HAKINDA TEBLİĞ SERİ NO.1 ve SERİ NO SAYILI BELEDİYE KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATI 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU VERGİ KANUNLARI VE İKİNCİL MEVZUATLARI 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU 6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN (4759 SAYILI İLLER BANKASI KANUNU) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 4447 SAYILI İŞSİZLIİK SİGORTASI KANUNU 4109 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ASKER ALİLESİ YARDIMLARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 2489 SAYILI KEFALET KANUNU 237 SAYILI TAŞIT KANUNU 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU (832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU) 5

6 getirir. Yukarıda sayılan mevzuat ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yetkilerini kullanarak görevlerini ve sorumluluklarını yerine C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER C.1-Fiziksel Yapı C.1,1-Sosyal Alanlar Nikâh Salonu sayısı : 1 Adet İnternet Evi Sayısı : 1 Adet Kültür Merkezi : 2 Adet Konferans Salonu : 2 Adet C.1,2-Spor Alanlar Çok Amaçlı Spor Sahası : 3 adet C.1,3-Binalar Hizmet Binası Osmaniye 1 - Adet Mezbahana Binası Osmaniye 1 - Adet Karaçay Sosyal Tesisleri Osmaniye 1 Adet Zabıta Karakolu Osmaniye 1 Adet Ahmet Şekip ERSOY Kültür Merkezi Osmaniye 1 Adet Su Tahsilât Bürosu Osmaniye 2 Adet Kent Müzesi Osmaniye 1 - Adet Şehirler Arası Otobüs Terminali Osmaniye 1 Adet Sebze Hali Osmaniye 1 Adet Mezarlık İdari Binası Osmaniye 1 Adet Mal Pazarı Binası Osmaniye 1 Adet Su Deposu Binası Osmaniye 1 Adet Cebelibereket Kültür Merkezi Osmaniye 1 Adet Arıtma Tesisi Osmaniye 1 Adet Asfalt Şantiyesi Osmaniye 1 Adet Zorkun Hizmet Binası Osmaniye 1 - Adet C.1,4 Arsalar MAHALLE Arsa Sayısı Yol Olan Parsel Sayısı Mezarlık Dükkan Olarak Kayıtlı Par.Say. Ev Olarak Kayıtlı Par.Say. 6 Tarla Olarak Kayıtlı Par.Say. Yüzölçümü (m²) Alibeyli ,88 7 Başmahalle ,00 43 Cumhuriyet ,49 4 Kurtuluş ,39 2 Karaboyunlu ,14 97 Karaçay ,00 1 Rızaiye , Raufbey ,14 53 İstiklal ,13 3 Yediocak ,49 18 Yenimahalle ,86 10 Ulaşlı ,00 2 Haraz ,29 2 Fakıuşağı ,64 2 Akyar ,28 1 Karacalar ,03 1 Yaveriye ,00 28 Gebeli ,00 42 Yeniköy ,12 5 Toplam , Toplam Parsel Sayısı

7 C.1,5 Hizmet Araçları ve İş Makineleri Otobüs 4 Taksi 9 Pikap 7 Minibüs 4 Motosiklet 32 Ambulans 1 Cenaze Yıkama Aracı 2 Traktör 10 Kamyon 22 Ekskavatör 1 Vidanjör 1 Paletli Dozer 1 Greyder 2 Kepçe 6 Silindir 1 Fınışer 1 Asfalt Kesme Makinesi 1 Parke taş Makinesi 1 Asfalt Plenti 1 Akut Aracı 1 Komprosor 1 Tır 1 Kanal Açma Aracı 2 Yıkama Motoru 1 Çim Biçme Makinesi 1 7

8 C.2 Örgüt Yapısı ( Teşkilat Şeması ) KADİR KARA BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL KALEM İTFAİYE ZABITA KEMAL KARAGÖZ BAŞKAN YARDIMCISI MALİ HİZMETLER VETERİNER İŞLERİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HUKUK İŞLERİ MUSTAFA BALKAYA BAŞKAN YARDIMCISI DESTEK HİZMETLERİ ULAŞIM HİZMETLERİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ FATMA TEKE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ BİLGİ İŞLEM BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER AHMET KIRGIN BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MEZARLIKLAR İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. S.AYŞE ARGUN BAŞKAN YARDIMCISI İMAR VE ŞEHİRCİLİK FEN İŞLERİ PARK BAHÇELER Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 31 Belediye Encümeni 7 Belediye Başkan Yardımcısı 6 Müdürlükler 20 Belediye Şirketleri 1 Belediye İmar A.Ş 8

9 C.2,1 Fiziksel Yapı Belediyemiz, Ali beyli Mahallesi Atatürk Caddesi No: 251 Osmaniye Belediye Hizmet Binası adresinde bulunan ve merkez bina diye adlandırdığımız 7 katlı yapının içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimlerimiz Müdürlüklerimiz ise bina içinde ve farklı mekânda konumlandırılmıştır. C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi toplumunu yaşadığımız şu günlerde Belediyemizin daha etkin ve verimli hizmet üretebilmesi için bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanılarak çalışan tüm personelimize bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanmış ve bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşma imkânı tanınmıştır. Demirbaş, Makine, Cihaz Adı Sayısı Bilgisayar Kasaları 162 Taşınabilir Bilgisayar 15 Projeksiyon 5 Fotoğraf Makinesi 14 Kameralar 4 Televizyonlar 18 Faks Cihazları 7 9 Tüm iş, işlem ve faaliyetlerimiz bu teknoloji kullanılarak yerine getirilmektedir. Kullanmış olduğumuz yazılım her geçen gün daha da işlevselleştirilerek otomasyon süreçleri oluşturulmaktadır. Belediyemiz bünyesindeki tüm birimler arası entegrasyon sağlanmıştır. İş ve işlemler aynı verilerin yeniden girilmesine gerek kalmadan kullanılmakta ve muhasebeleştirilmektedir. Otomasyon sağlanan iş ve işlemleri başlıklar halinde sıralayarak açıklayacak olursak; Tarayıcılar 6 Gelirlerin Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri, Fotokopi 3 Gelirlerin tahakkuk işlemleri Belediyemizden Müzik Setleri 2 yapılabildiği gibi belediyemizin diğer birimleri tarafından da kendileriyle ilgili tahakkuklar Dvd ler 4 yapılabilmektedir. Geçmiş yıllara ait olarak cezalı Yazıcı 94 tahakkuklar tek bir yıl üzerinde veri girilerek tüm yıllara yansıtılarak birkaç dakika içinde yapılabilmektedir. Tahsilât işlemleri de sistem üzerinden nakit ve kredi kartı ile yapılabilmektedir. Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Tahakkuk ve tahsil edilen tüm gelirlerin sistem üzerinden birkaç tuşa dokunularak otomatik olarak muhasebeleştirme ve bütçeleme işlemleri yapılmaktadır. Giderlerin Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişinin harcama birimleri tarafından oluşturulabilmesi ve otomatik olarak muhasebe biriminin kontrolünden sonra muhasebeleştirilebilmesi işlemlerinin alt yapısı hazır olmasına rağmen harcama birimlerinde bu işi yapabilecek eğitimli personelin olmaması nedeniyle yapılamamaktadır. Harcama birimlerindeki personele bu konuda eğitimler verilerek bu imkân en kısa zamanda kullanıma sunulacaktır. Personel Ödemelerinin Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Personel ödemeleri ile ilgili olarak diğer harcama birimleriyle entegrasyon alt yapısı hazır olmasına rağmen kullanılamamaktadır. Diğer birimlerde oluşturulan Personel Sicil ve Özlük Bilgileri ile Puantaj Bilgileri kullanılarak maaş ve ücret ödemeleri yapılabilir durumdadır. Diğer birimler henüz programı kullanmamaları nedeniyle bu işlemler gerçekleştirilememektedir. Ödemeler elektronik ortamda bankaya aktarılarak ödenmesi sağlanmaktadır. Bildirgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması ve Transferi İşlemleri, İşçi ücretlerinden kesilen primler için verilen Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık bildirimler sistem üzerinden üretilerek elektronik ortamda ilgili kuruma aktarılmaktadır sayılı yasanının yürürlüğe girmesiyle birlikte 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışanların primleri de aynı sistemle aktarılabilecektir. Muhasebe Dönem Başı Kayıtlarının Otomatik Yapılması İşlemleri, Dönem başı muhasebe açılış kayıtları ve bütçe açılış kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak üretilebilmektedir. Muhasebe Dönem Sonu Kayıtlarının Otomatik Yapılması İşlemleri, Dönem sonu muhasebe kapanış kayıtları ve bütçe, ödenek kapanış kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak üretilebilmektedir. Mali Raporların Sistem Üzerinden Üretilmesi İşlemleri, Zorunlu Mali Raporlar sistem üzerinden sorunsuz bir şekilde üretilmekte ve raporlanmaktadır. Özel raporlar ise sistem üzerinden Excel ortamına aktarılarak düzenlenebilmektedir. Bütçenin Sistem Üzerinden Oluşturulması İşlemleri, Bütçe Harcama Birim Teklifleri sistem üzerinden harcama birimleri tarafından veri girişi yapılarak oluşturulmakta sonraki süreçleri ise tarafımızdan devam ettirilerek oluşturulabilmektedir.

10 Ödeneklerin Sistem Üzerinden Takibi İşlemleri, Ödeneklerin sistem üzerinden tahsis, takip işlemleri ile raporları harcama birimleri ve tarafımızdan yapılabilmektedir. Diğer Hususlar Sistem ve mevzuat daha çok yeni olması sebebiyle devamlı bir şekilde değişmekte ve geliştirilmektedir. Bu değişim ve gelişim, yorucu ve zaman alıcıdır. Harcama birimleri ile uyum istenilen seviyede değildir. Dolayısıyla harcama birimlerinin desteği alınarak daha bir çok alanda entegrasyon sağlanabilir. Zaman içinde bu çalışmalara hız verilerek yukarıda sayılan alanlara yenileri eklenebilecektir. C.4 İnsan Kaynakları C.4,1 Mevcut Personel Durumu Personellerimiz Başkan 1 1 Başkan Yardımcısı 5 6 Müdür Şef Memur Belediyemiz, faaliyetlerini 2011 yılı içinde 420 personelle devam ettirmiştir Yılı başlarında bu sayıda düşüş görünmektedir yıllarındaki düşüş Personellerin Biriminin değişmesi ve emeklilik gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Başkan Yardımcısı sayısında 2012 yılında 1 adet seçilmiş üyelerden atama yapılmıştır sayılı mevzuatla gelen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde personel sayımızın ihtiyaçlar doğrultusunda artması gerektiği bir gerçektir. İşçi TOPLAM Personel Sayıları P C.4.2 Kadro Dağılımlarına Göre Personel Durumu Kadro Durumu 2012 Sayısı 2012 Oranı Memur 71 % 24 İşçi 211 % 73 Sözleşmeli Personel 9 % 03 10

11 250 Memur İşçi Sözleşmeli C.4.3 Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Durumu Eğitimi 2011 Sayısı 2011 Oranı 2012 Sayısı 2012 Oranı 4 yıllık 25 % % 35 2 yıllık 23 % % 32 Lise 16 % % 23 Ortaokul 5 % 07 5 % 07 İlkokul 2 % 03 2 % Öğrenim Durumları yıllık 2 yıllık Lise Ortaokul İlkokul

12 C.4.4 Cinsiyet Durumlarına Göre Personel Durumu Kadro Durumu 2011 Sayısı 2011 Oranı 2012 Sayısı 2012 Oranı Bayan 35 % % 09 Erkek 385 % % Bayan Erkek C.5 Sunulan Hizmetler C.5,1 Belediye Gelirleri ile İlgili Hizmetler Gelirlerin Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri Vergi Denetim İşlemleri Haciz ve İcra İşlemleri Yeşil Kart İşlemleri İlişik Kesme İşlemleri Bildirim Suretleri Düzenleme İşlemleri C.5,2 Belediye Giderleri ile İlgili Hizmetler Gider Belgelerinin Kontrolü İşlemleri Ödeme Emri Belgelerinin Düzenlenmesi İşlemleri Muhasebe İşlem Fişlerinin Düzenlenmesi İşlemleri Giderlerin Hak Sahiplerine Ödenmesi İşlemleri Avans ve Kredilerin Ödenmesi ve Takibi İşlemleri C.5,3 Muhasebe Hizmetleri Dönem Başı Kayıtlarının Yapılması Dönem Sonu Kayıtlarının Yapılması Ay Sonu Kayıtlarının Yapılması Mali Raporların Üretilmesi ve İlgili Makamlara Sunulması Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Banka Kayıtlarının Takibi ve Muhasebeleştirilmesi Kesin Hesabın Hazırlanması Aylık Beyannamelerin Hazırlanması ve Ödenmesi Borç ve Alacakların Takibi, Tahsili ve Ödenmesi Terkin, Ret ve İade İşlemleri C.5,4 Belediye Bütçesi ile İlgili Hizmetler Belediye Bütçesinin Oluşturulması Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, Bütçe Raporlarının Üretilmesi Ödeneklerin Takibi İşlemleri Ödenek Aktarma İşlemleri İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. C.5,5 İç Kontrol Hizmetleri İç Kontrol Sistemi Kurulmamıştır 12

13 C.5,6 Belediye Personeli ile İlgili Hizmetler İşçi Ücretlerinin ve Diğer Ödemelerinin Hazırlanması ve Ödenmesi Memur Maaş ve Diğer Ödemelerinin Hazırlanması ve Ödenmesi Aylık Bildirimlerinin İlgili Kurumlara Yapılması Meclis Hakkı Huzurlarının Hazırlanması ve Ödenmesi Encümen Ödeneklerinin Hazırlanması ve Ödenmesi Vekâlet Ücretlerinin Hazırlanması ve Ödenmesi C.5,7 Emanet İşlemler İle İlgili Hizmetler Yapı Denetim Ödeme İşlemleri Teminatların Alınması, Saklanması ve Ödenmesi Emanetlerin Alınması, Saklanması ve Ödenmesi C.5,8 Belediye Taşınırları İle İlgili Hizmetler Taşınır Mal Yönetmeliği uygulamaları tam olarak uygulanmamaktadır. C.5,9 Eğitim Hizmetleri Gerek Duyulan Konularda Belediye Personele Eğitim Verilmesi İhtiyaç Duyulan Konularda Eğitim Alınması C.5.10 Diğer Hizmetler Harcama Birimlerinin İstedikleri Raporların Hazırlanması Dış Kurumların İstedikleri Raporların Hazırlanması Başkanlık Makamı Tarafından İstenilen Raporların Hazırlanması Harcama Birimlerine Danışmanlık Hizmetleri Diğer Belediyelere Danışmanlık Hizmetleri C.5.11 Belediyemizin Kamu Hizmetleri Belediyemiz daha önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında hizmetlerine durmadan tüm hızıyla ve azmiyle devam ederek Osmaniye halkına en güzel hizmetleri ulaştırma adına bütün gücüyle çalışmıştır. Osmaniye deki nüfus artışı ve kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında hizmetlerin zamanında yerine ulaşması çok önem arz etmekte olup, belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan devamlılığı sağlanmıştır. Belediyemiz 2012 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi birçok hizmetlerinde ilklere imza atarak Osmaniye halkına mutluluğu ve sevinçleri yaşatmıştır. C.5.12 Kültürel, Sosyal ve Eğitim Alanında Yapılan Hizmetler Yarınlarımız, Geleceğimiz Çocuklarımız Osmaniye Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik birçok hizmeti gerçekleştirerek Yaz Spor Okullarını, Zorkun Çocuk Şenliği, Park alanları ve Mutlu Çocuk Kütüphanesi gibi sosyal ve kültürel etkinliğin yanında eğitimde de çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmuştur. Belediyemiz Kültürel etkinlik olarak sadece bu sayılanlarla kalmayıp her yıl düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Belediye personeli, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum ve Protokol üyelerine, şehit ve gazi ailelerine, mahalle muhtarlarımıza iftar yemeği organizasyonları düzenlemiştir. Bu etkinlikler içerisinde halkımıza ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlemiştir. Konser, tiyatro ve orta oyunu gibi Ramazan ayının manevi huzurunda halkımızla beraber mutluluğu paylaşmıştır. Osmaniye Belediyesi olarak kentteki sportif gelişmenin çocuk yaşlarda başlayacağı bilinci ile hareket ederek Yaz spor Okulları projesi kapsamında futbol, voleybol, basketbol ve hokey branşlarında uzman eğitmenler ve hocalar gözetimi ve denetiminde spor eğitimleri verilmiştir. Yine bu kapsamda her yıl olduğu gibi 2012 yılında da Yaz Spor Okullarının açılışı Milli Futbolcu Saffet SANCAKLI nın katılımı ile Cumhuriyet Meydanında start verilmiştir. 13

14 Kent Kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir öneme sahip olan Zorkun Çocuk Şenliği etkinlikleri ile ulusal ve uluslar arası ilgi gören bir etkinlik olmuştur. Belediyemiz mehteran takımı tarihinde kurulmuş olup bu tarihten bu güne olduğu gibi 2012 tarihinde de birçok açılış organizasyonlarına ve kurtuluş bayramı törenlerine katılarak gösterilerde belediyemizi ve ilimizi en güzel bir şekilde temsil ederek tanıtımına katkı sağlamıştır. C.5.13 Park Yapımı Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemizin Parksız Mahalle kalmayacak sözü üzerine 2012 yılında ilimizdeki bütün mahalleler park yapılmış olup mahalle sakinleri ve çocukların hizmetine sunulmuştur. Mutlu şehir Osmaniye vizyonumuza yenilikler katmak üzere, İstiklal Mahallesinde Park ve Meydan, Dr.İhsan GÖKNEL mahallesinde Park, Yeni Mahallede Şehit Adil KARAGÖZ çocuk parkı,7 Ocak Mahallesinde Şehitler Parkı ve Mevlana Mahallemize park yapımı tamamlanmış ve parksız mahalle kalmaması adına çalışmalar ve hizmetlerimiz devam etmektedir. Park yapımının yanında mevcut bulunan parklarımızın bakımı sulama işi ve temizlikleri belediyemiz tarafından aksatılmadan yapılmaktadır. Belediyemiz bu parkları yeşil alan kazandırma adına mevsimlik çiçek dikimi ve fidan dikimlerini yaparak park ve bahçelerin bitki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kentimizde yaşayan insanlarımızın mutluluğu ve huzuru için yayaların kullanımına sunmak üzere dinlenip oturabileceği yeşil alanları oluşturarak halkımızın hizmetine sunmuştur. C.5.14 Çevre Sağlığı Alanında Yapılan Hizmetler Mutlu Şehir Osmaniye ilinde yaşayan insanların sağlığı belediye olarak bizim sorumluluğumuzu da arttırmaktadır. Bu nedenle insan sağlığı için tehlike arz eden haşereler, sivrisinek, karasinek, hamam böcekleri ve kenelerle mücadele her yıl 1 Şubat tarihi itibariyle başlatılmaktadır. El broşürleri ile halka, sivrisineklerin üreme alanları ve mücadelesi konusunda bilgilendirme çalışması yapılmaktadır.2012 yılı içerisinde ilaçlama ekibimize sivrisineklerin üreme alanları ve mücadelesi konularında eğitim verilerek mahalle bazında 6 bölge oluşturulmuştur. Ayrıca, 5199 sayılı hayvan hakları kanunu kapsamında ilimiz içerisinde başıboş gezen sahipsiz 483 adet köpek toplanarak hayvan barınağımızda aşılanmakta ve kısırlaştırılarak ve küpelenerek yasa gereği alındığı ortama bırakılmaktadır. 14

15 Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde mahalle aralarında ve kaldırım kenarlarında biriken alüvyon toprakları ve üzerinde çıkan yabani otlar için almış olduğumuz Traktör aparatı kazıma küreği ile ana arterlerden başlayarak mahalle aralarına kadar duvar dipleri kaldırım kenarları temizlenerek, Geri dönüşümlü katı atıkların yerinde ayrıştırılarak toplanması için, cam şişe, pet şişe ve kâğıt atıkları ile ilgili olarak tekrar kazanımı sağlanmaktadır. Özellikle şehir merkezinin temizliğinin daha temiz olması açısından şehrin muhtelif yerlerine askılı çöp kovaları (sigaralık)bırakılarak vatandaşların sigara ve çöplerinin çöp kutularına atmaları sağlanmıştır Yılı içerisinde hedeflerimiz arasında bayat ekmek toplama kutuları olup; 100 adet bayat ekmek kutusu şehrin muhtelif yerlerine bırakılmış, özellikle siteler ve yüksek katlı binaların yöneticileri ile görüşülerek bayat ekmeklerin bayat ekmek kutularına bırakılması sağlanmış olup, haftanın belirli günlerinde toplanarak bayat ekmeğin çöpe gitmesinin önüne geçilmiştir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde 150 adet daha bayat ekmek kutusunun alınması planlanmaktadır. Mahalle aralarında bulunan ve tekerlekleri kırılan konteynırların tamiri için 500 adet konteynır tekerleği alınmış ve kırılanların yerlerine katılmıştır, ve ayrıca eski boyasız, göze hoş gelmeyen konteynırların bakımı, tamiri ve boyamasına devam edilmektedir. Kullanılmaz durumdaki konteynırlar ise hurdaya ayrılmaktadır. Ayrıca 2012 yılı içerisinde 46 adet 800 Litrelik çöp konteynırı alınmış ve şehrin muhtelif yerlerine konulmuştur. C.5.15 Ulaşım Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemiz Şehir içi yolcu taşımacılığını yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek için denetim ve kontrollerini yaparak şehir içi ulaşımda halkımızın sıkıntı ve zorluk yaşamaması için gerekli olan çalışmaları yapmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde ulaşımını sağlamak için kaldırım çalışmaları yanında fiziki engelleri de kaldırarak toplu taşıma araçlarının engelli vatandaşlarımızın ulaşılabilirliğine uygun hale getirmek üzere kanuni sürenin biteceği 1 Temmuz 2013 tarihine kadar araçlarında gerekli düzenlemeleri yapması için işletmecilere yazılı tebligat yapılarak takibi yapılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde kurulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentimiz içerisinde ulaşım ve trafik problemlerinin İl Trafik Komisyonu ile koordineli bir şekilde çalışmalar yapılarak şikâyet ve sorunlar çözüme kavuşmaktadır. Bunların yanı sıra cadde, meydan ve sokak gibi yerlere araç ve yaya trafiği için gerekli olan trafik düzenleyici levhalar monte edilerek trafik güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır Sayılı Karayolları Kanunu, 4925 Sayılı Taşımacılık Kanununda yapılan değişiklik ile şehir içi trafik düzenlemesi kapsamında Zabıta Trafik Şube Amirliği oluşturulmuş ve Ulaştırma Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. C.5.16 Afet Kaza ve Yangın Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ilimizde ve civar illerde meydana gelen yangın, kaza, arama kurtarma ve doğal afet gibi acil durumlarda oluşturulan geniş kapsamlı araç parkı ve ekipler vasıtasıyla müdahale ederek insanlarımızı en az hasarla ve kayıpla bu olaylardan kurtarmaya çalışmaktadır. İlimizde 2012 yılı içerisinde toplam 568 adet yangın olayına müdahale edilmiş bu yangınlardan 70 adedi bina (mesken) yangını, 21 adedi işyeri, 23 adedi odunluk samanlık-ahır, 63 adedi araç, 12 adedi orman, 328 adedi anız, kuru ot, çöp, ekin, lastik vb. yangınlar ve 51 adedi klima, trafo, şofben gibi elektrikli aletler yangınıdır. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ilimizde meydana gelebilecek her türlü yangın, doğal afet ve kazalara karşı günün 24 saati müdahalede bulunabilecek şekilde hizmet vermektedir. C.5.17 Çağrı Merkezinde Yapılan Hizmetler Belediyemiz vatandaşlarımızla arasındaki bütün engelleri kaldırarak halkımızın sorunlarını ve şikâyetlerini anında bildirebileceği numaralı çağrı merkezi numarasını arayarak 24 saat 365 gün şikâyetlerine çözüm bulunup başvuruya dönüş sağlanmaktadır yılında çağrı merkezimiz 1000 adet başvuruya geri dönüş sağlayarak vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden memnuniyeti kayıt altına alınmıştır. C.5.18 Basın Yayın Alanında Yapılan Hizmetler Belediyemiz Ulusal, yerel ve yabancı basına Belediyemiz faaliyetlerini, ilimizin tanıtımını ve kültürel değerlerini ön planda tutmak açısından haber, yorum ve bülten gibi yayınları sunmaktadır. Belediyemiz ulusal basında yayınlanmak üzere 303 adet haber, yerel basında yayınlanmak üzere adet haber, yabancı basında yayınlanmak üzere 18 adet haberi bu yayın organlarına sunmuştur. 15

16 Ayrıca belediyemiz, süreli ve süresiz yayınlar olmak üzere Mutlu Şehir Gazetesi ve Mutlu Şehir Dergisi gibi haber ve tanıtım amaçlı yayın bültenleri çıkarmaktadır yılında Osmaniye ilinde yaşayan insanlarımıza sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere 7 adet kamuoyu araştırması gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz kardeş şehir uygulamaları kapsamında Macaristan ın Tısavasvari şehri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vadili şehri ile kardeş şehir anlaşmaları T.C İçişleri Bakanlığı onayı ile imzalanmıştır. Belediyemize ait internet sitemiz 2012 yılında yenilenerek Türkçe, İngilizce ve Macarca versiyonları ile hizmete sunulmuştur. Sosyal medyada belediyemizi takip edilebilir hale getirmek için facebook ve twitter form sayfaları güncellenmektedir. Mobil Demokrasi platformu interaktif sistemiyle 2012 yılında belediyemiz faaliyetleri ile ilgili 336 adet mesaj vatandaşlarımıza gönderilmiştir. C.5.19 Yapılan Yenilikler Alanındaki Hizmetler Belediyemiz tarafından daha önceki yıllarda yapımına başlatılan mahalle muhtarlıklarına ait muhtarlık binalarına 2012 yılında da devam edilerek bütün mahallelerimizin muhtarlık binaları yapılmış durumdadır. Mezarlıklar Müdürlüğümüz bünyesinde alınan 3 adet modern araç ile kurulan ALO 188 CENAZE HATTI ile vatandaşlarımızın cenaze hizmetlerinin tamamı gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.2012 yılı içerisinde şehrimizde olan cenazeler ve şehir dışından nakil gelen ve giden cenazelerin nakilleri ve her türlü hizmetleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğumdan ölüme kadar insan yaşamının her anında hizmet veren belediyemiz sosyal belediyecilik projelerine önem vererek ALO DOĞUM HATTI ile anne adayı hanımlarımıza ambülans ile hizmet vermeye devam etmektedir. Yapımına 2011 yılında başlanan eski çamlık sosyal tesisleri binasının Kent Müzesine dönüştürülmesi projesi 2012 yılında büyük ölçüde tamamlanarak Nisan 2013 tarihinde açılışı planlanarak Osmaniye kenti tarihinin yansıyan kültür ve sanat merkezi olacaktır. Diğer bir yenilik ise hemşerimiz Samet AYBABA nın ismini verdiğimiz İzcilik Kampı inşaatı yapılarak yine Nisan 2013 de açılışı yapılacaktır. Osmaniye Belediyesi ilimize ve halkımıza her zaman yenilikler kazandırarak hizmetlerine devam etmektedir. Bu yenilik projeleri genel olarak, Alo Doğum Hattı, Hoş Geldin Bebek, Zorkun Çocuk Şenliği, Mutlu Çocuk Kütüphanesi, Yaz Spor Okulları, Trafik Eğitimleri, Ramazan Etkinlikleri, Mehter Takımı, Engelli Taksi ve Alo Cenaze Hattı gibi insanımıza değer projelerdir. C.5.20 Denetim Alanında Yapılan Hizmetler Osmaniye Belediyesi olarak halkımızın rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için çevre sağlığını ve düzenini bozan kaldırım işgalleri, hayvan besicileri, at arabaları, gürültü kirliliği gibi etmenleri etkisiz hale getirerek halkımıza rahat bir yaşam ortamı sağlamaktadır. Sağlık alanında birçok okullarda kantin denetimleri, ekmek fırınları, pastane ve imalathaneler Tarım ve Köy İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimleri yapılmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonları, tekel bayi, restorant kahvehane, internet cafe, kuaför ve güzellik salonlarının denetimleri 16 yapılarak eksiklikleri bulunan işyerleri mühürlenmiştir. C.5.21 Asfalt, Kaldırım ve Yol Alanında Yapılan Hizmetler İlimiz içerisinde bulunan mevcut yollar ve imar planı çerçevesinde yeni açılan yolların asfaltlama çalışmaları yapılarak belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt şantiyesi bünyesinde asfaltlama ekibimiz 2012 yılında metresi yol, metresi de cadde olmak üzere toplam metre asfalt yapımı gerçekleştirmiştir. Asfaltlama detayları aşağıdaki listesi ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 2009 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 6 Gölbaşı Belediye Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU YÜREĞİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Faalliiyet Raporu Hazıırllama ve Konsolliide Sorumllusu:: Mallii Hiizmetller Müdürllüğü Yüreğir Belediye Başkanlığı 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR. HİZMET VARDIR. BU

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI MALİ YILI KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı