fütursuzca harcadýlar'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fütursuzca harcadýlar'"

Transkript

1 Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam ediyor. Çorum Valiliði, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü koordinesi ile mühendislerden oluþan teknik heyet Osmancýk'ta çalýþmalarýna devam ediyor' þeklinde ifadeler kullandý. SAYFA 6 DA 40 KURUÞ Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner: Salim Uslu AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý istifa etti Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde AK Parti ilçe Teþkilatý istifa etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri'nde baþarýsýz olan ve ilçe belediye baþkanlýðýný kaybeden Sungurlu AK Parti Teþkilatý itifa etti. Edinilen bilgiye göre; AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasýný istedi. Bunun üzerine 2 dönemdir ilçe baþkanlýðý görevini sürdüren Muammer Çuhacý ve yönetimi, istifa dilekçelerini Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a sundu. SAYFA 3 TE 'Sungurlu halkýnýn paralarýný fütursuzca harcadýlar' Abdulkadir Þahiner Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, Sungurlu Belediyesinin son durumu hakkýnda açýklamalarda bulundu.spekülasyon yapýlan bazý iddialara cevap veren Þahiner, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Deðerli hemþehrilerim öncelikle 30 Mart seçimlerinde bizlere vermiþ olduðunuz desteklerden dolayý, bize oy veren yada vermeyen herkese teþekkür ederim. Hepimiz Sungurlu'nun evladýyýz. Hepimizin amacý Sungurlu'ya hizmettir. Þahsým ve arkadaþlarým tüm meclis üyelerimle beraber, partimle beraber, amacýmýz gayemiz Sungurlu'yu daha iyi yaþanabilir bir hale getirmektir. Bu düþünceyle yola çýktýk. Cenab-ý Allah bizi utandýrmasýn' þeklinde konuþtu.baþkan Þahiner Seçim meydanlarýnda her zaman sizlere söylemiþ olduðumuz þuydu; 'Þeffaf olacaðýz, belediyenin tüm bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaþacaðýz. Çünkü yetimin hakkýný kimseye yedirmeyeceðiz' diye sizlere söz verdik. SAYFA 9 DA Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel: 'Yunus olmanýn bir faydasýný görmedik artýk Yavuz olmaya karar verdik' Çorum Alperen Ocaklarý Valilik önünde Merhum Muhsin Yazýcýoðlu davasýnda,savcýlýðýn suç örgütü önünden verdiði takipsizlik kararýný protesto etti. Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel yaptýðý basýn açýklamasýnda "Her bir Alperen'in kendi öz babasýnýn davasýný takip edercesine þehit liderimizin davasýnýn takipçisi olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. SAYFA 2 DE Muhtarlar bilgilendirildi Yangýn paniðe neden oldu 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþecek ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþtirecek. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Mavi Marmara olayýnýn dördüncü yýlýnda Sultanahmet'ten Sarayburnu'na yürüyeceklerini belirtti. SAYFA 5 TE Ýçiþleri Bakanlýðýnýn talimatý doðrultusunda Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile Evlendirme Memurlarýna Mekânsal Adres Kayýt Sistemi (MAKS), Evlendirme Yönetmeliði, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri konulu seminer verildi. SAYFA 4 TE Memur-Sen 11 hizmet kolundan 11 yetkiyi aldý SAYFA 3 TE Ýþ Bankasý'ndan güvenli yapýlar için kredi desteði Kentsel Dönüþümde güvenli yapýlar için Ýþ Bankasý'nýn kredi desteði devam ediyor.dün Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda gerçekleþen protokolde Ýþ Bankasý Bireysel Bankacýlýk Satýþ Bölümü Birim Müdürü Sarp Kayalar, Müdür Yardýmcýsý Çaðlar Görkanlý, Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü M. Hulusi Maþacýoðlu, Anadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi ve Belediye Meclis üyesi Çetin Öztaþ Ýþ Bankasý, Anadolu Kentsel Dönüþüm firmasý ile protokol imzalayarak... SAYFA 5 TE 8 Ýranlýnýn kaldýðý bir apartmanýn 2. katýnda dün akþam çýkan yangýn paniðe neden oldu.dün akþam saat 22:45'te meydana gelen yangýn Gülabibey Mahallesi Cemiley Caddesi EML arkasýnda yer alan bir apartmanýn 2 katýnda çýkan yangýný gören vatandaþlar durumu itfayeye bildirdi. SAYFA 6 DA 'Afiliasyon olumlu geliþmeler saðladý' Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. "Osmancýk'ta Yaralar Sarýlacak, Gereken Tüm Tedbirler Alýnacak" AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, ani bir yaðýþ sonucu sel baskýnýna uðrayan Osmancýk Ýlçesi'nde yaralarýn sarýlacaðýný, bir daha bu tür felaketlerin... Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü: Aþdaðul'da baþkan Mehmet Çelik olacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 01 Haziran Pazar günü Aþdaðul'da yapýlacak Belediye Baþkanlýðý seçiminde AK Parti adayý Mehmet Çelik'e destek olmak için Aþdaðul'a gitti. SAYFA 4 TE SAYFA 10 DA SAYFA 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. 2 Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel: 'Yunus olmanýn bir faydasýný görmedik artýk Yavuz olmaya karar verdik' Çorum Alperen Ocaklarý Valilik önünde Merhum Muhsin Yazýcýoðlu davasýnda,savcýlýðýn suç örgütü önünden verdiði takipsizlik kararýný protesto etti. Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel yaptýðý basýn açýklamasýnda "Her bir Alperen'in kendi öz babasýnýn davasýný takip edercesine þehit liderimizin davasýnýn takipçisi olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn.kahramanmaraþ Adliyesi'ne itirazýmýzý yapacaðýz.adaletin tecelli etmesi için baþlarýný adalet terazisinin üzerine koyduk' þeklinde ifadeler kullanan Yücel 'Yunus olmanýn bir faydasýný görmediklerini ve artýk Yavuz olmaya karar verdiklerinin altýný çizdi.baþkan Yücel "Hepinizin malumu olduðu üzere Þehit Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu 5 sene öncesinde hain bir suikastla þehit edilmiþtir.bugüne kadar asýl faillerinin tespit edilememesine karþýn bu hain tertibin piyonlarýnýn bir kýsmý gün yüzüne çýkmýþtýr. Dosyada mevcut olan bir kýsým deliller þüpheliler hakkýnda dava açýlýp hak ettikleri sanýk sýfatýný taþýmalarý için yeterli görülmemiþtir. Savcý Bey ana soruþturma dosyasýna kasten adam öldürme veya taksirli adam öldürme suçlarý üzerinden devam ettiðini beyan ederek, suç örgütü yönünden takipsizlik kararý vermiþtir' þeklinde konuþtu.sözünü ettiði ana soruþturma neticelenmeden son olarak hüküm verilmesi gerek suç örgütünün yokluðu konusunda baþtan karar verilmesi bir hukuk garabetidir' þeklinde niteleyen Baþkan Yücel 'Helikoptere ait GPS cihazýný söken TSK mensuplarý hakkýnda nitelikli hýrsýzlýktan dolayý dava açýlmasýna karar verilmiþtir. Mevcut olan kamera görüntülerinde GPS cihazýný alenen söktüðü belli olan bu þahýslarýn, helikoptere ait uçuþ bilgilerini içeren kara kutusunu da sökmüþ olmalarý, söküp deðiþtirmiþ olmalarý muhtemeldir. Delilleri karartmak ve yok etmek maksatlý iþlenen bu suçu nitelikli hýrsýzlýk suçu kapsamýnda deðerlendirmek hukuk bilgisinin yetersizliði ile izahý olan bir durum deðildir' þeklinde belirtti.baþkan Yücel 'Tarafýmýzca Savcýlýk tarafýndan bazý suçlar bakýmýndan verilen takipsizlik kararý, soruþturmasý devam eden suçlar bakýmýndan da verilecek takipsizlik kararlarýnýn habercisi olarak algýlanmaktadýr. GPS cihazýný söken þahýslar hakkýnda hýrsýzlýk suçundan dava açanlarýn belki de uluslararasý çapta olduðunu düþündüðümüz adi bir suikastýn aydýnlatýlmasý ve bütün faillerinin ortaya çýkarýlmasý ve cezalandýrýlmasý konusunda güdük kalacaklarý aþikardýr.' Þeklinde ifadeler kullanýrken konuþmasýný þu þekilde sürdürdü:'alperenler Ýlahi adaletin eninde sonunda tecelli edeceðine iman etmiþlerdir. Fakat Alperenlerin yüreðine bir nebzede olsa su serpecek beþerin inþaa ettiði mahkemelerde tesis edilecek adaletin de her ne pahasýna olursa olsun tecelli etmesi için gövdelerimizin üstündeki kellelerimizi adalet terazisinin üstüne koyduk muhataplarýnýn haberi olsun.yaklaþýk beþ buçuk senedir ha doðdu ha doðacak diye beklediðimiz çocuðun birileri tarafýndan bu çocuk ölüymüþ diyerek kürtaj edilmesine müsaade edecek ne sabrýmýz ne de tahammülümüz vardýr. 5 sene özel yetkili savcýlýk tarafýndan türlü bahanelerle gerçekleþtirilemeyen adaletin timsali bu doðum, Þehit Liderimizin cansýz bedenine ilk ev sahipliði yapan Kahramanmaraþ'ta ya gerçekleþecek, ya da mesulü olan her haneyi taziye evine döndürecektir' þeklinde belirten Yücel 'Soruþturma sürecine zarar verileceði gerekçesiyle kýsýlan sesimizin, bu saatten itibaren bir çýðlýða dönüþeceðinden kimsenin þüphesi olmasýn." Þeklinde altýný çizerken konuþmasýný þu þekilde tamamladý:'bu konuyla alakalý 26/05/2014 günü Alperen Ocaklarý Genel Merkezi'nde il ocak baþkaný arkadaþlarýmýzýn katýlýmýyla istiþare gerçekleþtirilmiþtir. Bütün arkadaþlarýmýzýn kanaati bundan önce,bu konuyla alakalý gösterilen tavýrlarýn artýk ötesine geçilmesi gerektiði yönünde olmuþtur. Arkadaþlarýmýzýn bu kanaatlerini dile getirdikleri istiþare neticesinde belli kararlar alýnmýþtýr. Ýnþallah ilk olarak 30/05/2014 tarihinde Kahramanmaraþ adliyesinin önünde takipsizlik kararýna itirazýmýzý sunacaðýz. Arkasýndan kararý alýnan tepkiler ortaya konacaktýr. Ayrýca Alperen Ocaklarý adýna davaya müdahale dilekçesi verilecektir. Her bir Alperen'in kendi öz babasýnýn davasýný takip edercesine Þehit Liderimizin davasýnýn takipçisi olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. Bahadýr Ömer Yücel Ýmsâk : 03:12 Güneþ : 05:06 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:40 Akþam : 20:10 Yatsý : 21:54 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 22. Hafta HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Þa bân ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 12.13'de ilk defa, Avustralya kýtasýnýn doðusundan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri KAYBETTÝM NAZLI YARÝMÝ Yaylalar içinde Erzurum yayla Þehirler içinde þirindir konya Ne deyim aðlayým kaderim böyle Kaybettim bende nazlý yârimi Yol boyu dikilmiþ güzel kavaklar Benim gönlüm geçmez yâri sayýklar Evim de aðlýyor küçük bebekler Kaybettim bende nazlý yârimi Yar gideli bende periþan oldum Nerelerde kaldý bu nazlý karým Periþan olduda malým melalým Kaybettim bende nazlý yârimi Çocuklarý aðlaþýyor evinde Eller gülüp oynar keyfi yerinde Daðýlmýþ malýmda yoktur yerinde Kaybettim bende nazlý yârimi Kimselere diyemedim derdimi Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi Arayýp bulamam bende kendimi Kaybettim bende mazlý yârimi Söyünmüþ ocaðým karým gideli Bu yankýdan bende oldum br deli Yanýmda olsaydý olmazdým deli Kaybettim bende nazlý yârimi (RIZA KOÇAK) derki þaþtým bu iþe Hasret kaldým bende karým kardeþe Koydu gitti beni attý ateþe Kaybettim bende nazlý yarimi HAVA DURUMU Rýza Koçak Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: EML'den Soma'ya yardým Yýl: 10 Sayý: 2795 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Soma'da yaþanan maden kazasý sonucunda hayatlarýný kaybedenler için yardým topladý.yapýlan yazýlý açýklamada Soma'da yaþamlarýný yitirenler ve aileleri için 1000 TL yardým toplandýðý belirtildi.12.sýnýf makine bölümü öðrencilerinden Ýbrahim Karaoðlu, Cem Durna ve Muhammed Oruç öncülüðünde Mayýs tarihleri arasýnda öðretmen ve öðrencilerin katýlýmýyla yapýlan kampanya sonunda 1000 TL toplandýðý toplanan para ise Baþbakanlýk tarafýndan Ziraat Bankasý'nda açýlan hesaba yatýrýldýðý kaydedildi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,102 2,103 EUR 2,863 2,864 STERLiN 3,523 3,524 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý istifa etti Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde AK Parti ilçe Teþkilatý istifa etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri'nde baþarýsýz olan ve ilçe belediye baþkanlýðýný kaybeden Sungurlu AK Parti Teþkilatý itifa etti. Edinilen bilgiye göre; AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasýný istedi. Bunun üzerine 2 dönemdir ilçe baþkanlýðý görevini sürdüren Muammer Çuhacý ve yönetimi, istifa dilekçelerini Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a sundu. Ýl Baþkaný Ceylan'ýn mevcut yönetimin istifalarýný aldýktan sonra bu hafta içerisinde ilçe baþkanlýðý görevini yapabilecek 4 isim belirleyeceði, bu isimlerigenel merkeze bildireceði, genel merkezin ise bu isimlerden birisini ilçe baþkaný olarak atayacaðý öðrenildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn yeni ilçe teþkilatýnda görev alabilecekleri belirlemek için çalýþmalara baþladýðý da edinilen bilgiler arasýnda. Kubilay Kaan Yücel Memur-Sen 11 hizmet kolundan 11 yetkiyi aldý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "2014 yýlýna ait üye sayýlarýna göre Memur-Sen, 11 Hizmet Kolunun 11'inde de yetkiyi alarak tarihi bir rekora imza attýklarýný dile getirdi.baþkan Saatçi yapmýþ olduðu yazýlý basýn açýklamasýnda Memur-Sen'in sendikacýlýk tarihinde bir ilki gerçekleþtirdiðini ifade etti. Saatçi '15 Mayýs tarihi itibariyle imza altýna alýnan kurum tutanaklarýna göre, Memur-Sen Türkiye'nin en büyük memur sendikalarý konfederasyonu unvanýný rakipleri ile arasýndaki farký artýrarak devam ettirdi. Memur-Sen, yetkili sendika sayýsýný da 11'e çýkararak, tüm hizmet kollarýnda yetkili olmayý baþardý. Memur- Sen bu baþarýsýyla sendikacýlýk tarihinde bir ilki gerçekleþtirdi' dedi.eðitim-bir-sen, Saðlýk-Sen, Diyanet- Sen, Bem-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji-Bir- Sen, Birlik Haber-Sen, Bayýndýr Memur- Sen, Ulaþtýrma Memur-Sen'in ardýndan Kültür Memur-Sen de yetki aldý. Kültür Memur-Sen, Kültür ve Sanat Hizmetleri kolunda yetkiyi üyeyle kazandý' ifadeleri yer aldý. Assu Gümüþ Alyanz okçu yüzüðü satýþlarýna baþladý KOSGEB AR-GE uygulama araþtýrmalarýna destek veriyor Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "KOSGEB AR-GE Ýnovasyon Destekleri ve Üniversite Sanayi Ýþbirliði" konulu konferans gerçekleþti.hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,Çorum KOSGEB Müdürü End.Müh. Ahmet Dursunoðlu ve davetliler katýldý.konferansýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan gerçekleþtirdi.rektör Alkan 'Sektörün bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olma gerekliliðinin önemine vurgu yaparak son günlerde bir çok platformda üniversite sanayi iþbirliðinin konuþulmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ülkemizde maddi sýkýntýnýn olmadýðýna dikkat çekerek doðru projeye, doðru irtibata ve sonrasýnda yapýlacak efektif çalýþmalara ihtiyaç olduðunu açýklayan Rektör Alkan, söz konusu iþbirliði ile sektöre güncel bilgi transferi saðlanarak inovatif ürününler elde edilebileceðini ifade etti. Üniversite ile tüm sektörün iþbirliðinin saðlanabilmesi için herkesin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini dile getiren Rektör Alkan, "Üniversite olarak iyi bir iletiþimle, tüm sektörle etkileþim saðlanabilmesi için üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz, söz konusu iþbirliðini pratik hayata aktarmaya biz her zaman hazýrýz" þeklinde konuþtu.çorum KOSGEB Müdürü End. Müh. Ahmet Dursunoðlu ise AR-GE, Ýnavasyon ve TEKMER'in tanýmlarýný yaptý.dursunoðlu AR-GE'yi temel araþtýrmalar, deneysel araþtýrmalar ve uygulama araþtýrmalarý olma üzere üç boyutta ele alarak KOSGEB'in AR-GE uygulama araþtýrmalarýna destek verdiðini açýkladý.kosgeb'in koordinasyonu altýnda üniversitelerle KOBÝ'lerin bir araya gelerek AR-GE çalýþmalarýný ortak bir platform yaptýðý TEK- MER'ler ile TEKNOPARK arasýndaki iliþkiye deðinerek konuþmasýna devam eden KOSGEB Müdürü Dursunoðlu, KOSGEB'in Ar-Ge Ýnasvasyon Destekleri, KOSGEB'in Endüstriyel Uygulama Destekleri, KOSGEB'in Genel Destek Programlarý ve üniversite sanayi iþbirliði için neler yapýlabileceði konularýnda bilgiler verdi. Assu Gümüþ Alyanz bünyesinde üretimine baþlanan Hitit kral takýlarýnýn ardýndan okçu (zihgir) yüzüklerini de üretmeye baþladý.ýþletme Sahibi Ömer Düven konuyla ilgili yapmýþ olduðu açýklamada zihgir kolleksiyonu Osmanlý Devlet sancaðý,osmanlý Devleti,Tuðrasý,çift baþlý kartal, Zülfikar (çift kýlýç,türk bayraklý ve düz modellerden oluþmaktadýr dedi.düven 'Adet gramý 8.5 gr olan 925 ayar gümüþten üretilen zihgirlerin yanýnda 13 gr gelen atýþ atýþta kullanýlan zihgirler de bulunmaktadýr.ýsteðe göre zihgir yapýlmaktadýr' þeklinde ifadeler kullandý.düven 'Aksesuar olarak ta kullanýlan zihgirlere talep Çorum dýþýnda tüm Türkiye'den gelmektedir' þeklinde belirtirken zihgir yüzüðünün tarihçesini þu þekilde kaydetti:'ok atarken baþparmaða takýlan özel yüzüktür, kelime kökeni olarak Farsçadan gelmektedir. "Çile" (zeh) ve "çeken" (kîr) kelimlerinden oluþmuþtur. Türkler kelimeyi "zihgîr" olarak da okumuþlardýr. Þast (Osmanlý Türkçesi'ndeki yazýlýþý sebebiyle "þest" de okunmuþtur) kelimesi de ayný anlamda kullanýlmýþtýr.zihgir (þast veya okçu (tirkeþ, kemankeþ) yüzüðü), Hun Ýmparatorluðu'ndan yayýlan bir okçuluk malzemesidir. Baþ parmaða takýlýr. Ok atýþý sýrasýnda, yay kiriþinin baþ parmaðý parçalamamasý için kullanýlan ve bir tür kiriþ býrakma mekanizmasý oluþturan týrnaklý bir yüzüktür. Yayý gerdiðinizde yüksek miktarda enerji çýkar ve bu çýkan enerji Türk yaylarýnda diðer yaylara oranla 2-3 kat daha fazla olabilir; bundan zihgirle korunulur. Zihgir Hunlar'dan, Göktürklere, Moðollara, Korelilere, Çin'e, Selçuklu'ya ve daha sonra Osmanlý'ya, Araplara ve Hindistan'a geçmiþtir. Rütbeli kiþiler için deðerli malzemelerden yapýlan zihgirler yüksek sanat deðeri taþýyabilir. Zihgir benzeri malzemeler Romalýlar'dan beri daha seyrek olarak Avrupa'da da kullanýlmýþtýr' þeklinde konuþtu.düven 'Bizans ya da erken Osmanlý dönemine tarihlenen zihgîrlerin hemen hepsi bronzdan yapýlmýþtýr ve morfolojik olarak geç dönem örneklerinden bir hayli farklýdýr' þeklinde sözlerini tamamladý.

4 4 Muhtarlar bilgilendirildi Emrullah Akdemir Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak: 'Afiliasyon olumlu geliþmeler saðladý' Ýçiþleri Bakanlýðýnýn talimatý doðrultusunda Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile Evlendirme Memurlarýna Mekânsal Adres Kayýt Sistemi (MAKS), Evlendirme Yönetmeliði, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri konulu seminer verildi. Seminer Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Seminere Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Ýl Müdürlüðü Þefi Özlem Akyüz ve Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni (VHKÝ) Þebnem Aras katýldý.seminerin açýlýþ konuþmasýný Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir yaptý. Akdemir, "Saðlýk hizmetlerimizde kiþiye aile hekimi verirken ikamet ettiði yere göre adres bilgilerine göre verilir. Okul kayýtlarý yapýlýrken öðrencilerin ikamet ettiði yere yakýn okullar tercih edilmekte kamu hizmetlerinin diðer alanlarýnda benzer örnekler var. Mesela sosyal yardýmlaþmadan yardým alýnmasý gerektiðinde yine adres kayýtý esas alýnmakta. Kamu hizmetlerinin etkin sunulmasý açýsýndan sizin de bildiðiniz gibi seçmen listeleri ve rehberlik ortamýnda adres kayýt sistemine göre düzenlenmekte. Mahallenizde köyünüzde seçmen listeleri oluþtururken bir çoðunuzda itirazda bulundunuz. Mahallemizde ikamet etmiyor evimizde ikamet etmiyor iþte sadece oy kullanmak için buraya geliyor diye þikayette bulunmuþtunuz bizde bunlarý deðerlendirmiþtik" dedi. Akdemir, "Kýsaca kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasý için adres kayýtý çok önemli tüm hizmetler adrese dayalý verildiði için kayýtlarýn saðlýklý ve güncel olmasý gerekiyor. Bu baðlamda siz deðerli muhtarlarýmýza büyük görevler düþüyor. Adres kayýtlarýyla ilgili görevleriniz neler sorunlarýnýz neler burada konuþup sizleri aydýnlatacaðýz. Yine medeni kanun hükümleri gereðince köy muhtarlarýmýz ayný zamanda kanunun verdiði yetkiye dayanarak evlendirme memurudur köylerinde ikamet eden vatandaþlarýn evlendirme iþlemlerini yapmak zorundasýnýz. Bu iþlemleri yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiðini, evlenmenin þartlarý neler, evlenme engelleri neler, evlenmek için gereken belgeler neler, saðlýk sorunun olup olmadýðý gibi bilgileri sizlere birazdan vereceðiz. Katýlýmlarýz için sizlere çok teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Yasin Yücel Muhtarlara içme suyu uyarýsý Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi.tabip Odasý yönetim kurulu üyelerinin de yer aldýðý ziyarette konuþan Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak '2012 yýlýnda hastanemizin afiliasyonu gerçekleþtirilerek üniversitemizle ortak kullanýmý baþladýktan sonra çok olumlu geliþmelere þahit olduk. Kýymetli hocalarýmýzýn gelmesiyle verilen hizmetin çeþitliliði ve kalitesi arttý. Birçok tetkik tedavi ve ameliyatýn yapýlmaya baþlamasý sonucunda pek çok hastanýn maðduriyeti giderildi. Baþka illere yapýlan hasta sevklerinin önüne geçilmiþ oldu.hastalarýmýz bu durumdan çok memnun ve bu memnuniyetlerini bizlere her ortamda iletiyorlar' þeklinde ifadeler kullandý.azak yapýlan birçok eðitim toplantýlarý, konferanslar hekimlerimizin bilgilerini yenilemeleri açýsýndan çok büyük fayda saðladý þeklinde belirtirken 'Bu tip organizasyonlar hekimlerimizin beðenisini kazanýyor. Çorum Tabip Odasý olarak üniversitemiz ile her zaman böyle uyumlu çalýþmamýzýn devam edeceðini bilmek bizi çok mutlu ediyor' þeklinde vurguladý.azak 'Projelerimizde Sayýn Rektörümüzün bize olan katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ediyorum. Son yýllarda üniversitemizdeki geliþmeleri çok büyük taktirle takip ediyoruz. Sadece týp alanýnda deðil tüm alanlarda Çorum'a çok büyük bir deðer katan Hitit Üniversitesi'nin çalýþmalarýndan dolayý rektörümüze bir kez daha teþekkürlerimizi iletiyoruz.çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.' þeklinde konuþtu.yeni seçilen Çorum Tabip Odasý'na baþarý temennisinde bulunan Rektör Alkan ise, Týp Fakültesi'nin, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan ortak kullaným anlaþmasý ile Türkiye'de neredeyse örnek bir yapýlanma gerçekleþtirdiðini, ortaya çýkan sinerji ile açýk kalp ameliyatý, anjiyo, onkolojik operasyonlar ve þimdiye kadar Çorum'da yapýlmayan yapýlamayan pek çok cerrahi operasyonun yapýlabilir hale geldiðini kaydetti. Týp Fakültesi'nin Türkiye'nin saðlýk sorunlarýný bilen ve bu sorunlarýn üstesinden gelebilen, uygulamasýnda insan saðlýðýný gözeten ve mesleki etik ilkelerini önceleyen, yaþam boyu öðrenmeyi kendisine ilke edinmiþ, araþtýrmacý ve sorgulayýcý, Türk ve dünya týp literatürüne yeni yaklaþýmlar ve yöntemler kazandýrabilecek, alanýnda Türkiye'nin çaðýn gerektirdiði düzeye ulaþmasýna katkýda bulunabilecek pratisyen hekimler yetiþtirmeyi amaçladýðýný belirten Rektör Alkan, öðretim elemaný sayýsýnýn her geçen gün daha da arttýðýnýn altýný çizerek þartlarý saðlamak kaydýyla Týp Fakültesi temel eðitimini de þehrimizde yapmak istiyoruz" dedi. Rektör Alkan, hep birlikte gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalarýn daha da artarak devam edeceðine inandýðýný belirterek, üniversitenin geliþimine katký saðlayan tüm paydaþlara teþekküretti.haber Servisi Mustafa Çeþmeci Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile Evlendirme MemurlarýnaÝl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan Mekânsal Adres Kayýt Sistemi (MAKS), Evlendirme Yönetmeliði, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri konulu seminerin ardýndan ayný salonda.halk Saðlýðý Müdürlüðü muhtarlara "Dezenfekte" konulu konferans düzenlendi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nce gerçekleþtirilen konferansta içme suyunun dezenfekte edilmesi ile ilgili bilgiler verildi. Saðlýk Ýl Müdürlüðü Gýda ve Çevre Kontrol Müdürü Mühendis Mustafa Çeþmeci'nin konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, depo içerisindeki içme suyunun sürekli ve düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiði ifade etti.musluklardan akan içme kullanma suyunun kaynaðýndan itibaren saðlýklý ve güvenli olmasýnýn zorunlu olduðunu söyleyen Mustafa Çeþmeci, "Suyun kalsiyum hipoklorit içme suyu dezenfektan tabletleri ile dezenfekte edilmesi (klorlanmasý) halinde, kirli su olan depolarda it. suya 7 gr.'lýk 1 tablet, temiz su olan depolarda it. suya 7 gr.'lýk 1 tablet, hesabýyla tabletler suda eritildikten sonra depodaki su ile iyice karýþýmýnýn saðlanmasý gerekmekte. Yýlda en az 1 kere su deposunun temizliðinin yapýlmasý gerekmekte. Su deposuna haþere, böcek ve hayvan giriþi engellenmeli, su deposunun tamir bakým ve onarýmý yapýlmalýdýr" þeklinde ifade etti. Yasin Yücel Muhtarlardan Baþkan Kaya'ya hayýrlý olsun ziyareti Çorum Merkez Mahalle Muhtarlarý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.gerçekleþen ziyarette Çorum merkezdeki 14 mahalle muhtarýyla beraber Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz de hazýr bulundu. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulan ziyarette Çorum merkezdeki 14 mahallenin muhtarý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya yeni görevinde baþarýlý olmasý temennisinde bulundular. Albayrak öðrencilerinden Amasya çýkarmasý Albayrak Ýlkokulu'nun yýlsonu etkinlikleri kapsamýnda 4/C sýnýfý öðrencileri için Amasya gezisi düzenlendi. 50 kiþilik kafilenin katýldýðý gezi geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi.sýla Tur rehberliðindeki geziye öðrenci ve velilerin yaný sýra Albayrak Ýlkokulu Müdürü Hasan Bekdemir ve sýnýf öðretmeni Erol Kabasakal'da katýldý.gezide Amasya'nýn tarihi mekanlarý ve müzelerini ziyaret eden öðrenciler Gezi Kafilesi, Amasya Müzesi, Hazeranlar Konaðý Müze Ev, Minyatür Amasya Müzesi, Bayezid Paþa Camii, Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarlarý'ný görme fýrsatýný bularak tarihleri deðerlerini öðrenme fýrsatý buldular. Bahadýr Ömer Yücel

5 5 Ýþ Bankasý'ndan güvenli yapýlar için kredi desteði Kentsel Dönüþümde güvenli yapýlar için Ýþ Bankasý'nýn kredi desteði devam ediyor.dün Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda gerçekleþen protokolde Ýþ Bankasý Bireysel Bankacýlýk Satýþ Bölümü Birim Müdürü Sarp Kayalar, Müdür Yardýmcýsý Çaðlar Görkanlý, Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü M. Hulusi Maþacýoðlu, Anadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi ve Belediye Meclis üyesi Çetin Öztaþ Ýþ Bankasý, Anadolu Kentsel Dönüþüm firmasý ile protokol imzalayarak kentsel dönüþümün devam ettiði Çorum'daki konut sahipleri için uygun koþullarla finansman desteði saðlayacaklarý belirtildi. Konuyla ilgili konuþan Ýþ Bankasý Bireysel Bankacýlýk Satýþ Bölümü Birim Müdürü Sarp Kayalar 'Riskli alanlarda yer alan veya riskli yapý olduðu raporla tespit edilen binalarýn yýkýlarak yeniden inþa edilmesine veya güçlendirilmesini öngören Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda tüketicilerin ihtiyaç duyacaðý finansman desteði konusunda imzalana protokol gereði Çorum'da, Kentsel Dönüþüm konut- iþyeri yapým kredisi ve konut-iþyeri güçlendirme kredisi vermeye baþlýyor' þeklinde ifadeler kullandý.kayalar ' Devletin, bankalardan kredi kullanacak hak sahiplerine sunacaðý faiz desteði için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile protokol imzalayan ilk banka olan Ýþ Bankasý, ayný zamanda kentsel dönüþüm kapsamýnda en çok kredi kullandýran banka olmaya devam ediyor. Ýþ Bankasý Kentsel Dönüþümü uzun vadeli bir kalkýnma programý ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak deðerlendirip hak sahiplerine uygun koþullarla finansman desteci sunarken, kentsel dönüþüme saðlanan devlet teþviki doðrultusunda, hak sahiplerince yýllýk ödenecek faizin konut kredileri için yüzde 4'ü iþ yeri kredileri içinse yüzde 3'ü devlet tarafýndan karþýlanýyor. Ayrýca, enerji verimliliði yüksek olan projeler için ilave faiz desteði saðlanmasý da mümkün' þeklinde belirtirken 'Kentsel Dönüþüm Kredileri, mevcut konutlarýn yenilenmesi yanýnda hem mülk sahipleri hem kiracýlar tarafýndan herhangi bir yerden yeni bir konut satýn almak için de kullanýlabiliyor' þeklinde niteledi.kayalar 'Kredilerin diðer avantajlarý arasýnda, inþaat süresince 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem sunulmasý, Ýþ Bankasý ile çalýþacak olan müteahhit firmalardan projeyi zamanýnda tamamlama garantisi alýnmasý, inþaatýn her aþamasýnda tamamlanma seviyesinin kontrol edilerek inþaat bedellerinin hak ediþ usulüne göre müteahhit firmaya ödenmesi bulunuyor' þeklinde konuþtu.kayalar 'Krediden faydalanarak daha güvenli yapýlarda ikamet etmek isteyenler, riskli yapý raporunu Ýþ Bankasýnýn anlaþmalý olduðu denetim firmalarýndan indirimli olarak düzenletebiliyor' þeklinde kaydederken 'Kentsel Dönüþüm Destek Paketi kapsamýnda hak sahiplerinin taþýnma masrafý, kira masrafý, depozito ödemesi vb. ihtiyaçlarý için de iþ Bankasý tarafýndan uygun koþullarla kredi saðlanacaðýnýn altýný çizdi. Kayalar konuþmasýný þu þekilde tamamladý :' Ýþ Bankasý ile Avrupa Yatýrým Bankasý (AYB) arasýnda 9 Mayýs 2014 tarihinde 200 milyon Euro tutarýnda sözleþme imzalanmýþ olup, saðlanan bu kaynak sayesinde, 6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda hak sahibi olan kiþilerin riskli binalarýnýn yýkýlýp yeniden yapýlmasý, güçlendirilmesi ve bu binalardaki kiracýlarýn baþka yerden taþýnmaz satýn almalarý ile birlikte gecekondu sahiplerinin tapu edinimi amacýyla ihtiyaç duyduklar, finansmanýn çok daha cazip faiz oranlar, saðlanmasý mümkün olacaktýr.bahadýr Ömer Yücel TSO'dan Müdür Tarancý'ya hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve yönetim kurulu üyeleri, Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Salih Erkan Tarancý'ya hayýrlý olsun ziyareti gerçekleþtirdi.tso Meclis Baþkaný Erol Karadaþ gerçekleþen ziyarette Salih Erkan Tarancý'nýn Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine atanmasýndan dolay tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi.karadaþ 'Bir ilin huzur ve asayiþinin, o ilin kalkýnmasýnda, sosyal ve kültürel hayatýnda, ekonomik yapýsýndaki temel faktörlerdendir.çorum ilinin bu anlamda baþarýlý illerden birisidir'þeklinde konuþtu.ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise 'Çorum iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak ilimizin huzur ve asayiþinin daimi kýlýnmasý noktasýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne her türlü destek bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada desteklerini esirgemeyecektir' þeklinde ifadeler kullandý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teþekkür etti. 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþecek ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþtirecek. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Mavi Marmara olayýnýn dördüncü yýlýnda Sultanahmet'ten Sarayburnu'na yürüyeceklerini belirtti.özkabakçý yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda '30 Mayýs Cuma Akþamý Çorum'dan Ýstanbul'a hareket edilecek. 31 Mayýs Cumartesi akþamý Ýstanbul'dan Çorum'a dönüþ olacak. Yürüyüþ için ikindi namazýnda Sultanahmet Camii'nde buluþulacak, oradan Sarayburnu'na yürünecek' þeklinde dile getirdi. Özkabakçý, yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti 'Filistin topraklarý iþgal altýndadýr. Gazze abluka altýndadýr. Ýsrail zindanlarýnda çocuk ve kadýnlar da dâhil binlerce Filistinli iþkence görmektedir. Ýsrail, Filistinlilere karþý her gün sayýsýz suç iþlemektedir.dünyanýn gözünü boyamak için sadece kendi belirlediði ölçüde Gazze'ye giriþ-çýkýþa izin veren Ýsrail, böylece adalet isteyen insanlarýn mutlu olup avunmasýný beklemektedir. Gazze Özgürlük Filosu, tek bir insanýn bile yardýma muhtaç yaþamak zorunda kalmasýný insanlýk onuruna aykýrý bulduðu için yola çýkmýþtýr. Ýsrail'in 31 Mayýs 2010 tarihinde gerçekleþtirdiði saldýrýda þehit olan 9 insani yardým gönüllüsünün ve Mavi Marmara'nýn misyonu, Ýsrail'in unutturma çabalarýna raðmen adaletin, barýþýn, özgürlüðün sembolü olarak tüm dünyayý dolaþmaktadýr. Mavi Marmara'nýn baþlattýðý yürüyüþ, ezilen halklarýn özgürlüðü, Kudüs'ü özgürleþtirecek büyük yürüyüþün iþaret fiþeði olmuþtur. Ýsrail ise her geçen gün daha büyük maliyetle ve daha da yalnýzlaþarak yeni suçlar iþlemeye devam etmektedir. Ancak iþlediði her insanlýk suçu Ýsrail'i sona yaklaþtýrmaktadýr. Türkiye'deki ve diðer ülkelerdeki Mavi Marmara davalarý hem Ýsrail'in bugüne kadar iþlediði insanlýk suçlarýnýn cezalandýrýlmasýna vesile olacak hem de Filistin ve Mescid-i Aksa konulu davalara emsal teþkil edecektir. Bu da Ýsrail'in hukuki koruma kalkanýnýn delinmesi ve orta vadede Kudüs iþgalinin kýrýlmasý için önemli bir adým anlamýna gelmektedir. Ýnsanlýðýn ortak vicdaný onurlu mücadelesini vermekte Ýsrail de kaybýný durdurmaya çalýþmaktadýr. Dördüncü yýldönümünde ve gelinen bu süreçte ÝHH ve Filo'nun diðer organizatörleri, þehit aileleri, bu gemilere yardým malzemesi verenler ve tüm yolcular, bu misyonun parçasý olan siz Filistin dostlarý ile yürüyoruz' þeklinde belirten Özkabakçý yürüyüþün sebeplerini þu þekilde dile getirdi 'Mavi Marmara Kudüs-Filistin mücadelesinin bir parçasýdýr. Amacý ablukanýn kalkmasýdýr. Ablukanýn kalkmasý için sorumluluðumuz devam etmektedir. Barýþ isteyen halklar Ýsrail'in karþýsýndadýr. Türkiye halkýnýn tamamý Mavi Marmara'nýn tarafýnda, Ýsrail'in karþýsýndadýr. Bunun altýný bir kez daha çiziyoruz. Siyonistlere göre Ýsrail'in amacýna uygun tek çözüm "Mavi Marmara'yý tarihten silmek, üzerini örtmek, hafýzalardan çýkarmak ve unutturmak"týr. Unutturmayacaðýz. Gazze Özgürlük Filosu'nun tüm bileþenleri olarak ve Mavi Marmara'da buluþan tüm cesur, iyi yürekler adýna 10 þehidimizi, yeryüzündeki zulme karþý direnen tüm gençleri ve çocuklarý, þu an dünyadaki tüm kriz bölgelerinde caný pahasýna çalýþan tüm insani yardým gönüllülerini bir kez daha selamlýyoruz. Muhtaç olduðumuz birlik, beraberlik ve bütünlük tüm mazlumlara ve maðdurlara umut olacaktýr. Bu baðlamda 31 Mayýs 2014 Saat: 17.00'da Sultanahmet Meydaný'nda buluþup Sarayburnu'na Mavi Marmara'nýn kalktýðý limana yürüyoruz.kalbi Kudüs ve Mescid-i Aksa için atan herkesi de dünyanýn dört bir yanýndan ve Filistin'den gelecek Filistin dostlarý ile gerçekleþecek bu yürüyüþe katýlmaya davet ediyoruz' Zirveye Çorum'dan katýlým Yangýn paniðe neden oldu 8 Ýranlýnýn kaldýðý bir apartmanýn 2. katýnda dün akþam çýkan yangýn paniðe neden oldu.dün akþam saat 22:45'te meydana gelen yangýn Gülabibey Mahallesi Cemiley Caddesi EML arkasýnda yer alan bir apartmanýn 2 katýnda çýkan yangýný gören vatandaþlar durumu itfayeye bildirdi.olay yerine kýsa sürede gelen ekipler yangýna müdahale etti.ýtfaye erleri yollarýn hem dar olmasý hem de araç parklarý nedeniyle apartmana ulaþmakta zorluk çekmesine raðmen yangýný kýsa sürede söndürmeyi baþardý.yangýnda can kaybý meydana gelmezken maddi hasar oluþtu.yangýnýn henüz neden çýktýðý bilinmiyor. Bahadýr Ömer Yücel 'Gençlerin Bakýþýyla Yönetim Modelleri' projesinin zirve toplantýsýna Çorum`dan Türkiye Gençlik Cemiyeti,Genç Siyasetçiler ve Giriþimciler Derneði adýna Mustafa Doðan katýldý. Geçtiðimiz Mayýs tarihleri arasýnda Ankara`da gerçekleþen toplantýda AB Birliði Bakanlýðý Türk Ulusal Ajansý tarafýndan finanse edilen ve gençlerin yeni Türkiye için en uygun yönetim modelleri tartýþýldý.zirve'ye Türkiye genelinden farklý sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partilere üye 102 genç katýlým saðladý. Baþkanlýk, yarý baþkanlýk, parlamenter sistem ve partili Cumhurbaþkanlýðý gibi konularýn. tartýþýldýðý zirvede hazýrlanan sonuç bildirgesi Anayasa Uzlaþma Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Burhan Kuzu`ya teslim edildi. Çýkan sonuç bildirgesinde yeni uygulanacak sistemde kuvvetler ayrýlýðý, yürütmenin denetimi ve seçim barajý gibi bir çok konunun nasýl olmasý gerektiði açýk bir þekilde belirtildi. Programýn kapanýþýnda konuþan Kuzu Türkiye için en uygun sistemin Baþkanlýk sistemi olduðunu, Parlamenter sistemin geçmiþ dönemlerde Türkiye`de sistemi kilitleyen unsurlarýnda etkisi ile ülkeyi bir karmaþaya götürdüðünü ve bunun bedelini Türkiye olarak çok aðýr ödendiðinin yaný sýra ABD baþkanlýk modelinde olan eyalet federasyon biçimi olmadan da Türkiye için yeni bir baþkanlýk modelinin uygulanabilirliðinden ve uniter yapýnýn korunacaðý bir baþkanlýk sisteminin Türkiye için elzem olduðunu vurguladý. "Ben 30 yýldýr bu iþin arkasýndan koþuyorum ve bir noktaya kadar getirdik ama tabi henüz sonuç alamadýk" diyen Kuzu, bu süre içinde baþkanlýk Mustafa Doðan modeliyle alakalý eleþtiri noktasýnda görebildiði en önemli özelliðin, konunun Türkiye'de bilinmemesi olduðunu altýný çizdi.kuzu, Türkiye'de bu iþi bilen kiþi sayýsýnýn iki elin parmaklarýný geçmeyeceðini belirterek, bu modeli anlatmakta zorluk çektiklerini bildirdi. Baþkanlýk sistemiyle özdeþleþtiðini de anlatan Kuzu, "Özdeþtik artýk. Soyadýmý deðiþtireceðim, Burhan Baþkanlýksistemi" þeklinde konuþtu.program katýlýmcý gençlerin ve proje koordinatörlerinin kapanýþ konuþmalarý ile son buldu.

6 6 Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz cýklý hemþehrilerimize bir kez daha geçmiþ olsun günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda dileklerimizi iletir, olay anýndan itibaren koordinasyonu saðlayan Valimiz Sabri Baþköy'e, Ýl Afet gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam ediyor. Çorum Valiliði, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü koresi Genel Sekreteri Ömer Aslan'a, Osmancýk Be- ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya'ya, Ýl Özel Ýdaordinesi ile mühendislerden oluþan teknik heyet lediye Baþkaný Hamza Karataþ ve tüm ekip arkadaþlarýna, tüm kamu personeline, ayrýca Orman ve Osmancýk'ta çalýþmalarýna devam ediyor' þeklinde ifadeler kullandý.milletvekili Uslu yapmýþ olduðu Su Ýþleri Bakanlýðýnýn tüm imkânlarýný seferber yazýlý basýn açýklamasýnda 'Osmancýk ilçesinde yoðun yaðýþ sebebiyle yaþanan sel felaketi sonrasýn- Su Ýþleri Bakanlýðý hemþehrimiz Müsteþarý Lütfi ederek bizzat çalýþmalara nezaret eden Orman ve da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatlarý Akça'ya yoðun gayret ve çabalarýndan dolayý teþekkür ederim" dedi.uslu 'Baþbakanlýk Afet ve ile bölgede kapsamlý bir çalýþma baþlatýldý.yaþanan afetin ardýndan Serdar Arslan kardeþimizin vefatý Acil Durum Yönetimi Baþkaný Dr. Fuat Oktay ile bizleri son derece üzdü. Devlet olarak bütün görüþtüðünü ilk etapta kullanýlmak üzere Acil imkânlarýmýz baþbakanýmýzýn talimatýyla da ilçeye Yardým Ödeneðinden 100 bin TL Çorum Ýl Afet ve sunulmaktadýr. Teknik ekiplerimiz 120 konutta incelemeler yapmýþ, 27 konut ve 7 iþyerinin hasarlý ðýnýn altýný çizdi.yapýlan açýklamada AK Parti Mil- Acil Durum Müdürlüðüne gönderilmesini saðladý- olduðu, hasarlarýn boyutunun eþya düzeyinde olduðu tespit edilmiþtir. rayollarý ve Ýller Bankasý koordinesinde yapýlacak letvekili Salim Uslu'nun Osmancýk Belediyesi, Ka- Ayrýca 90 konutun bahçelerinde ufak çaplý hasar olduðu heyetçe tespit edilmiþtir. Yapýsal hasar kanlýðýnca alt yapý yatýrýmlarýna ilave katký saðlan- çalýþma ile hazýrlanacak alt yapý raporu AFAD Baþ- olan 2 konut ile ilgili; bir ailemiz Öðretmen Evinde aðýrlanmakta olup diðer ailemizin ise barýnma talebinde bulunulacaðý belirtildi. masý için Maliye Bakanlýðýna gönderilerek ödenek talebi olmamýþtýr' þeklinde belirtti.uslu 'Osman- Sami Çam Güneydoðu devlete küstüðü yer haline geldi Türk-Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam 'Doðu ve güneydoðu Anadolu bölgesinde adý konulmamýþ bir yapýlanmadan söz edilmektedir. Hiç kimse bu yapýnýn, sürecin nereye gittiðini ve ne zaman, nere de, hangi þartlar altýnda duracaðýný kestirememektedir. Ucu açýk bir süreçte taraf olduðunu iddia eden taraflarýn müzakere adýna ne istediði ve ne verileceði bilinmemektedir' þeklinde ifadeler kullandý. Baþkan Çam yapmýþ olduðu yazýlý basýn açýklamasýnda 'Baþýndan buyana adýna açýlým süreci denilen ne olduðu belirsiz söylemler sonucunda ülkemizin geleceði ve Türk Milletinin akýbetinin ne hal alacaðý anlaþýlamamýþtýr. Devlet kendi hakimiyet alanýnda bir bölgenin kontrolünü kaybetmiþ intibasý hýzla toplumumuza yaygýnlaþmaktadýr. Bunun böyle olmadýðýna inanmak isteriz' dedi.baþkan Çam konuyla ilgili þunlarý kaydetti:doðu ve Güney doðu Anadolu bölgesini baskýsý altýna almak isteyen PKK terör örgütü bu gün gelinen noktada kendi kurum ve kuruluþlarýný inþa sürecine girmiþ, Ýkincil bir devletçik olma yönünde hýzla ilerlemektedir. En son sözde bir sendikanýn yönetim kuruluna bir karar aldýrarak bölgede bulunan Okullarda biz devletin atadýðý "Müdürleri tanýmýyoruz biz kendi müdürümüzü seçeceðiz" diye okullara sandýk konulmuþ, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafýndan atanan okul müdürleri tanýnmamýþtýr. Kendine öz savunma gücü kuran örgüt üyeleri sokaklarýn ve yollarýnýn denetimini ele almýþ, kimlik kontrolü dahil vergi toplamaya kadar bir çok alanda etkin bir þekilde, belediyelerin de desteði ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Diyarbakýr-Bingöl karayolun 21 yýl sonra kapalý olmasý, Lice de yaþananlar, kendi mahkemelerini kurulup sözde yargýlamama yapýp, "Türkiye Cumhuriyeti tutuklar Biz öldürürüz" gibi söylemle halka baský yapan, ailelerden askere alma adý altýnda çocuklarýný zorla ellerinden alan ve daða gönderip kýsa bir eðitimden sonra Suriye de PYD asker olarak görevlendirilen, bu milletin çocuklarýný baþka ülkelerin içiþlerine karýþýp savaþmasýný saðlayan bir yapý açýkça görülmektedir. Çocuklar Suriye'de vurulup döndüðünde onlarý Türk askeri vurdu denilerek kendilerine eylem alaný açan ve bu olaylarý fýrsat bilip cenazeleri yerleþim yerlerine getirip aleni örgütün eylem ve miting havasýnda yapmasý, Örgüt üst düzey yöneticisi terörist Sakine Cansýz ýn cenaze sisinde yapýlanlar gibi hastanelerde Türk bayraðýný indirip örgütün peþtamal inin takýlmasý ritüelleri yapýp kendine özgüven, halka korku ve baský aracý olarak kullanmaktadýr. Metropol kentlerde, üniversitelerde her gün çeþitli bahanelerle olaylar yaþanmakta, Ülkenin bölünmez bütünlüðünü ayaklar altýna alacak, özerklik ve kurtarýlmýþ mahalle kurtarýlmýþ,bölgeler oluþturma gayretinde olduðu alenen ortadadýr. Tüm bu olanlarýn adý barýþ soyadý süreç olmuþtur. Milletler tarihinde her barýþ süreci bir sonraki savaþa hazýrlýk sürecidir. Eðer hafýzamýzý tarih bilgimiz doðrultusunda biraz zorlayarak bakarsak tarih neden ve sonuç iliþkisi içerisinde devam etmektedir. Bir savaþýn sonuçlarý bir sonraki savaþýn nedenidir. Þu an PKK terör örgütünün yaptýklarý, yapmaya çalýþtýklarý barýþ süreci adýna kendi konumu güçlendirmek, lojistik kaynaklarýný hazýrlamak ve fýrtýna öncesi sesliði derinden götürebildiði kadar götürmektir. PKK terör örgütü ülke sýnýrlarý dýþýna çekileceðini beyan etmiþti çekildi mi? ne oldu çekilmedi bilakis hasta, yaþlý, iþe yaramayan on beþ -yirmi tane teröristi gönderdi. Bunun yanýnda geleceðin devletçiði için bölgenin yüzlerce çocuðunu daða çýkardý bu gün PKK olduðundan daha güçlü bir hal aldý. Uzun yýllar devletine baðlý kalmýþ koruyucular sahipsiz kaldý ve PKK tarafýndan tek tek infaz edilmekte, aileler Diyarbakýr meydanýnda çocuklarýnýn kaçýrýlmasýný protesto etmekte, HDP yi basmakta, her gün askerler kaçýrýlmakta, iþ makineleri yakýlmakta, iþçiler kaçýrýlmakta iþte bölge insanýn devlete en çok ihtiyacýnýn olduðu noktada asker kýþlada hapsolmuþ, polis eli kolu baðlý tayin derdinde, hükümetin derdi baþka iþler, ana muhalefet dün den izne ayrýlmýþ evet maalesef ülkenin güney doðusu kulun kadere küstüðü, devlete küstüðü yer haline gelmiþtir.devlet otoritesi bölgede yok olma tehlikesindedir. Devlet otoritesini saðlamak için vatandaþýna gözü yaþlý analarýna sahip çýkmalýdýr. Yaþanan sorunlarýn önlemini anlamalý, devletin gücünü nasýl Anadolu'da hissettirmiþse vatan coðrafyasýnýn tüm bölgelerinde eþit bir þekilde hissettirmelidir. Bu sorunlar bu günden çözülmez ise yarýn çok geç olabilir devletin çözmediði problemleri millet çözmeye kalkarsa o zaman bunun adý çözüm olmaz. Nereye varacaðýna hiç kimse kestiremez. Bu yüce Türk milletin her zamankinden daha fazla kardeþliðe, huzura, barýþa, saygýya, sevgiye, hukukun üstünlüðüne ve adalete ihtiyacý vardýr. "29 MAYIS DÜNYA MS GÜNÜ" MS'i fark edin! MS HASTALIÐI NEDÝR? MS hastalýðý, diðer bir adýyla multiple skleroz, beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalýðýdýr. Bu hastalýða multiple skleroz denmesinin nedeni hastalýk beyin ve omuriliðin birçok yerinde sertleþmiþ dokular oluþturmasýdýr. Merkezi sinir sistemi sinirler boyunca vücudumuzun farklý yerlerinde elektriksel mesajlar gönderen bir telefon santrali gibidir. Bu mesajlar bilinçli ve bilinçsiz tüm hareketlerimizi kontrol eder. MS hastalýðý da bu mesajlarýn düzgün bir þekilde iletilmesini bozar. Saðlýklý sinir liflerinin çoðu mesajlarýn iletilmesini kolaylaþtýran miyelin denen yaðlý bir madde ile çevrelenmiþtir. Bu doku sinir liflerinin elektrik uyarýlarýný iletmelerine yardýmcý olur. MS hastalýðýnda miyelin parçalanýr ve miyelinin yerini sertleþmiþ dokular alýr. Böylece mesajýn geçiþi engellenir ya da sapar. Sonuçta vücut fonksiyonlarý kontrol edilemez hale gelir, çünkü mesajlar yanlýþ yere gittiði için gerektiði þekilde iletilemez. MS hastalýðýný,þu örnekle tanýmlayabiliriz. "Elektrik kablolarýný düþünün. Tellerin üzeri, yalýtýmý saðlayan plastikle kaplýdýr. Bir sebepten kablolarýn üzerindeki plastik sýyrýlýr veya yer yer açýlýr. Bu durumda çýplak teller birbirine deðer ve kýsa devre olur. Ýnsan vücudunda da binlerce kilometre sinir vardýr ve bu sinirlerin üzeri miyelin denen yaðlý bir madde ile çevrelidir. MS'te bu miyelin yer yer yok olur ve vücutta kýsa devre oluþur." MS HASTALIÐININ NEDENÝ NEDÝR? Hastalýðýn tam olarak nedeni saptanamamýþtýr ancak bir takým teoriler ortaya konmuþtur. Virüs saldýrýsý: Vücudumuza giren virüsler hücrelerde hýzla çoðalýr ve bir hastalýða sebep olur fakat bazý virüsler vücutta yavaþça aylar ya da yýllar içinde vücutta kalarak yeni hastalýklar oluþturabilir. MS bu virüs tahribatý sonucunda ortaya çýkabilir. Baðýþýklýk Sistemi: Vücudumuzun savunma yani baðýþýklýk sistemi zaman içinde zayýflayýp geri tepebilir ve bunun sonucunda kendi hücrelerine saldýrýr. Buna Oto-Ýmmun Reaksiyon denir. MS hastalýðý vücudun kendi dokusuna saldýrdýðý reaksiyon sonucunda da ortaya çýkýyor olabilir. MS HASTALIÐI KÝMLERDE GÖRÜLÜR? Türkiye' de yaklaþýk bin kiþide, A.B.D'de 350 bin kiþide, bütün dünyada bir milyonun üzerinde MS' li bulunmaktadýr. MS' i olanlarýn çoðunluðu ilk belirtileri yaþlarý arasýnda yaþarlar. MS kadýnlarda daha sýk görülür Ilýman iklim kuþaðýnda hastalýk daha sýktýr. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Kuzey Avusturalya' da hastalýk daha sýk görülürken, Ekvator, kutuplar gibi bölgelerde seyrektir. MS bulaþýcý ve kalýtsal deðildir, fakat MS'e yatkýnlýk MS'li kiþilerin aile bireylerinde artar. Diðer önemli nedenler cinsiyet ve sigara kullanýmýdýr. MS HASTALIÐININ BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR? Hastalýðýn belirtileri merkezi sinir sisteminin hangi bölgesinin etkilendiðine baðlý olarak deðiþebilir. Belirtiler kiþiden kiþiye deðiþiklik gösterdiði gibi ayný kiþide zaman içinde farklý belirtiler de gösterebilmektedir. **En yaygýn belirtisi hissizliktir. Bununla birlikte MS; - Halsizlik, - Karýncalanma, - Koordinasyon zayýflýðý, - Titreme, - Kas sertleþmesi, - Konuþma bozukluðu, - Yorgunluk, - Görme bozukluðu, - Denge problemleri, - Baðýrsak ya da mesane sorunlarý, - Ýstemsiz hýzlý görme (nistagmus), - Yürümede bozukluk, - Cinsel iþlev bozukluklarý, - Hafýza kaybý, - Isýya hassasiyet gibi belirtilerle de ortaya çýkabilir. MS hastalarý bu belirtilerin tamamýný yaþamaz ama her hastada farklý belirtilerle ortaya çýkar. MS merkezi sinir sisteminde iltihabi deðiþikliklere neden olabilir. Hastalýk çoðunlukla ataklarla ve düzelmelerle seyreder, bu bazýlarýnda yavaþ, bazýlarýnda da hýzlý ve sürekli ilerler. Hastalýk beynin beyaz cevherinde ve merkezi sinir sisteminde hýzlý iletimi saðlayan sinirsel yapýlarý kaplayan kýlýflarda (myelin) hasar meydana getirir. Hastalýðýn geliþiminde baðýþýklýk sisteminin myelin kýlýfýný yanlýþlýkla yabancý gibi tanýyarak savunma mekanizmasýný çalýþtýrmasýnýn etkili olabileceði düþünülmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

7 7 Mahir ODABAÞI OSMANCIK'TA SEL FELAKETÝ (1) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü: Aþdaðul'da baþkan Mehmet Çelik olacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 01 Haziran Pazar günü Aþdaðul'da yapýlacak Belediye Baþkanlýðý seçiminde AK Parti adayý Mehmet Çelik'e destek olmak için Aþdaðul'a gitti. Aþdaðul'da belde sakinlerine yönelik bir konuþma yapan Baþkan Külcü, Aþdaðul halkýnýn 30 Mart seçim çalýþmalarýndan bugüne kadar coþkusunu hiç kaybetmediðini, ayný coþkuyla kendilerini karþýladýðýný söyledi. 1 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde Mehmet Çelik'in Aþdaðul Belediye Baþkaný olacaðýný ifade eden Külcü, "Belediyecilik bir aþk iþidir. Belediyecilik bir sevda iþidir. Belediyecilik bir fedakârlýktýr. Eðer yaptýðýnýz iþi sevmiyorsanýz, yaptýðýnýz iþin içine yüreðinizi koymuyorsanýz o iþi iyi yapamazsýnýz. Bizi diðer partilerin belediye baþkanlarýndan ayýran budur. Biz bu ülkede yaþayan 77 milyon insanýmýzý bir bütün olarak seviyoruz. Biz bunu 1994'te sayýn Baþbakanýmýzla Ýstanbul'- dan baþlattýk. 30 Mart seçimlerinde bir parti sahil partisi oldu. Kumsallardan, plajlardan dýþarýya çýkamýyor. Bir baþka parti ise 8-10 ile mahkum oldu. Ama biz ise 81 ilin hepsinde biriz beraberiz, birlikte Türkiye'yiz." dedi. "Daha önce Çorum'da belediye baþkanlýðýný kazanýrsak aðabeylik yapmaya geleceðiz demiþtik. Kazandýk ve aðabeyliðimizi göstermeye geldik. Bizler eli boþ gelenlerden deðiliz." diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Elimizde de yüreðimizde de Aþdaðul'a çok þeyler getirdik. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet der ki: "Öyle idarecilik yapýn ki yaþadýðýnýz þehirleri imar ederken gönülleri de abat edin." Bizim tarzýmýz da budur. Çorum'la birlikte Aþdaðul Beldemizi ve diðer ilçelerimizi, el ele vererek yeniden imar edeceðiz. Yaptýðýmýz projelerimizde Ankara ile el ele vereceðiz. Aþdaðul'dan da Baþbakanýmýza güçlü bir el vereceðiz. 5 yýllýk dönemimizde verdiðimiz sözü tuttuðumuzu bütün Çorum'a gösterdik. Ýlçelerimize ve beldelerimize kardeþlik ve aðabeylik yaptýk. Onlara yol gösterici olduk. Eski para ile 8 trilyonluk yatýrým yaptýk. Park, yol, spor tesisi, içme suyu, kanalizasyon gibi çalýþmalar yaparak temizlik aracý, cenaze aracý gibi yardýmlarda bulunduk. Aþdaðul'u beraber güzelleþtireceðiz." dedi. 2 Haziran sabahý Mehmet Çelik'in baþkan olacaðýný vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Sandýklar açýldýðýnda Aþdaðul demeli ki "Büyük Türkiye'nin lideri Erdoðan yürü, Aþdaðul arkanda" Bunu sadece sözle söylemek yetmez. Ak Parti'nin altýna o mührü basacaðýz. Kararlýlýðýnýz, niyetiniz zaten belli. Ama oy kullanma iþlemi bitene kadar bildiðiniz, tanýdýðýnýz herkese ulaþacaksýnýz. Büyüklerimiz büyüklere, haným kardeþlerimiz haným kardeþlerimize gidecek ve bunun bir memleket meselesi olduðunu söyleyecek. 2 Hazirandan sonra el ele vereceðiz, yollarýmýzý, spor sahalarýný, parklarýmýzý hep birlikte yapacaðýz. Saðlýklý günlerde Büyük Türkiye yolunda yürüyeceðiz." dedi. Ziyarette AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti il, ilçe ve kadýn kollarý yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, belde sakinlerine yönelik konuþma yaptý. K. Kaan Yücel Efendim; sel bazen türkülere, bazen þarkýlara, bazen de aðýtlara konu olmuþ bir doðal afet çeþididir. 'Çarþambayý sel aldý, bir yar sevdim el aldý ' diye baþlayan türküyü hiç bilmeyenimiz var mý? 'Yaðmur yaðýyor, seller akýyor ' diye devam eden maniyi çocukken söylemeyen var mý? Demek ki bu afet çeþidiyle bu kadar iç içeyiz. Depremler için ifade edildiði gibi, ülkemizin konumu gereði sellerle de beraber yaþamak durumundayýz. Ama zarar görmeden, afiyette Bu baðlamda, yaðmur yaðmazsa kuraklýk meydana gelir felaket. Bunun tersi yaðan yaðmur durmazsa, seller meydana gelir ikinci bir felaket Veya baþka bir ifadeyle; bir taraf yaðmur yaðsýn diye dua ederken, gerekli önlemler önceden alýnmamýþsa, alt yapý düzenli deðilse, dere yataðýna rast gele evler yapýlmýþsa yaðacak yaðmurdan zarar görecek, evini su basacak diðer vatandaþ ''inþallah yaðmur yaðmaz!'' diye tersine dua edecektir. O halde yaðmurlarýn afet yüzünü de ve afiyet yüzünü de görmek bir nebze biz insanoðlunun elinde Sel; ister büyük nehirlerin kýyýsýna yerleþmiþ, ister dað yamaçlarýnda yaþýyor olsun, isterse çöllerde bulunsun her yerdeki insanlarýn rastlayabileceði türde bir doða olayýdýr. Yerleþilen yerlerdeki çeþitlilik görülme sýklýðýný deðiþtirmesine raðmen özellikle sel olayýný dikkate almadan kurulan altyapýlar bu doða olayýnýn bir faciaya dönüþmesine neden olabilmektedir. Ülkemizde sadece 1995 yýlýnda üç bölgede görülen sel olayý 160 kiþinin ölümüne neden olurken her yýl can kaybýna neden olmayan seller sonucu milyarlarca liralýk ekonomik kayýplar yaþanmaktadýr. Bu amaçla geliþmiþ ülkeler sel riskini en aza indirmek için erken uyarý sistemleri geliþtirerek özellikle can kaybýný en aza indirmeyi baþarmýþlardýr. (Isparta'nýn Senirkent Ýlçesinde bir gün önce yapýlan uyarý, onlarca insanýn kurulmasýna sebep olmuþ ve Ýlçe Kaymakamý ''Yýlýn kaymakamý'' seçilmiþti) Selin en sýk rastlanan sebebi kuvvetli ve uzun süreli yaðýþtýr. Seller kar erimesi sonucu oluþan kuvvetli akýþlar veya drenaj kanallarýnýn týkanmasý sonucunda da meydana gelebilir. Günümüzde rastlanýlan en yaygýn sebep ise; kuvvetli yaðmur fýrtýnalarýnda drenaj sistemlerindeki yetersizlik sonucu ana nehir kanallarýnýn tamamen dolu olmasý ile meydana gelen taþmalar sonucu oluþan sellerdir. Daðlýk bölgelerde ise seller kar erimesi veya yaðýþla birleþen kar suyundan meydana gelir. Çok nadir olarak da barajlarýn çökmesi ve taþmasýndan kaynaklanan sellere rastlanýlmaktadýr. Akarsularýn su taþýma miktarý deðiþkenlik gösterir. Bazen uzun süre yaðýþ olmayan veya az yaðýþ alan bir alanda akýþlar yavaþlar bazen de ayný alanda yaðýþlý bir periyotta güçlü akýþlar olabilir. Sellerin miktarýndaki deðiþkenlik yaðýþýn yoðunluðuna, yaðýþ miktarýna, kar erime oranýna ve/veya diðer faktörlere baðlýdýr. BÝRAZ SÝTEM: Öncelikle hemþerilerime geçmiþ olsun diyor, hayatýný kaybeden Serdar Arslan kardeþimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrý cemil diliyorum. Ali Kurnaz ve Marangozlar Odasý Yalçýn Kýlýç'ý kutladý Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali Kurnaz ve Marangozlar Odasý Yönetimi, ÇESOB Baþkanlýðý'na yeniden seçilerek güven tazeleyen Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý kutladýlar. Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret ederek, ÇESOB seçimlerinde tekrar Baþkanlýða seçilmesinden dolayý tebrik eden Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað ve Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali Kurnaz, Yalçýn Kýlýç'a baþarýsýnýn devamýný temenni ettiler. Ziyarette Marangozlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Gazi Uysal, Halit Bölükbaþ, Ersan Özdemir, Yücel Þahin, Resul Yiðitoðlu ve Hamza Kabakulak da hazýr bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn Kýlýç ise, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ali Kurnaz ve Marangozlar Odasý Yönetim Kurulu üyelerine ayrý ayrý teþekkür etti. Baþkan Külcü'den, Ýsbir'e kutlama ziyareti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Düvenci Belde Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti il, ilçe ve kadýn kollarý yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ortaköy Belediye Baþkanlýðýna seçilen Taner Ýsbir'e görevinde baþarýlar dileyen Külcü, "Ortaköy AK Parti Belediyeciliði ile tarih ve doðal güzelliklerini daha güzel bir þekilde tanýtacaktýr" dedi. Baþkan Külcü,"5 yýllýk dönemde tüm ilçelere aðabeylik yaptýk. Bu dönemde de aðabeyliðimiz devam edecek. Þu ana kadar ilçe beldelerimize 8 trilyonluk destek saðladýk. Ortaköy ilçemize de imkanlarýmýz doðrultusunda destek saðlamaya devam edeceðiz" dedi. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir de ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarýmýzda yanýmýzda olmasý bizlere her zaman güç veriyor. Kendilerine destek ve yardýmlarýndan dolayý teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Ýlçeye gittiðimde birçok hemþerimiz 'Mahir Hocam Çorum'da camilerde konuþuyormuþsun, neden kendi ilçende konuþmuyorsun?' Türü sitem ediyor. BENDE KENDÝMÝ KENDÝM MÝ DAVET ETTÝREYÝM DÝYORUM. Ben iþimi çok seviyorum, epey de bilgi birikimine sahip olduðumu düþünüyor ve 7/ 24 davet eden herkesin emrinde olduðumu yýllardýr beyan ediyorum. Bu çerçeve de geçen yýl Osmancýk Ulucami de Cuma namazý öncesi depremi, seli ve akabinde kurtarma güvenliði anlatayým diye sözlü talebim oldu. Bir yýlý geçip cevap gelmeyince, BÝR SEL, DEPREM OLURSA HEMÞERÝLERÝME SÖYLEYECEK SÖZÜM OL- SUN diye üç ay önce yazýlý talep ettim. Ve 'talebinize uygun bir tarihte önceden haber verilecek' diye cevap geldi. Ama tamý tamýna 2,5 ay oldu, artý bir yýl. Bana fark etmez beklerim ama afetler beklemez Ýlçede yaþanan büyük sel felaketini tanýdýklardan ve basýndan irdelediðimde acaba anlatacaklarýmýzýn artýsý eksisi ne olurdu diye kafa yordum. Sonuç: hayatýn içenden yaþanmýþ örneklerle oluþturulan senaryolarýn mutlaka ve mutlaka faydasý olacaðýný düþündüm. Geçmiþ yýllarda Antalya'da bir genç kýz sel de rögar kapaðý açýlýrken içine düþmüþ ve hayatýný kaybetmiþti. Buradan yola çýkarak belki diyorum bu örneði OSMANCIK ULU CAMÝDE dinleyen insanlar rögarla uðraþýrken hiç olmazsa basit güvenlik olarak beline urgan baðlar ve bedelini aðýr ödemezdi. Çünkü gerekli eðitimi almayan ama faydalý olabilmek için canla baþla çalýþanlar afetlerde ayaklarýyla düþünür ve akabinde kurtarayým derken kurtarýlacak konuma düþerler. Bunun örnekleri çoktur. Bazý hemþerilerde 'Mahir Hocam sel sonrasý gözlerimiz seni aradý ama göremedi' deyince bende 'BÝZÝ AFETLER SONRASI DEÐÝL, AFETLER ÖNCESÝ ARAYACAKSINIZ, DÝNLEYECEKSÝNÝZ ve UYARILARI UYGULAYACAKSI- NIZ. Sonra da afetlerde afiyetle uyuyacaksýnýz' dedim. Ünlü fizikçi Torahiko Terada '' natural disaster comes when it is forgetten - afet unutulduðu zaman meydana gelir'' der. Bunun için çýkar tek yol olasý afetleri unutmamak ve ona göre ferdi veya resmi yapýlmasý gerekenleri temel afet bilinci çerçevesinde tavizsiz yapmaktýr. Bu dere aðzýna ev yapmaktan, bahçe ihata duvarýna kadar dikkat etmeyi içine alan bir uzun serüvendir. Vesselam diyoruz ki; Dün deprem, bugün sel, yarýn belki dolu Toplum olarak hep TEDBÝRLÝ olalým ne olu Bize düþen bir görev varsa 7/24 emrinizde olu Unutmayalým, afetlerin asla kesilmez sonu Çözüm mü? Temel afet bilincidir esas konu

8 YAÞAM 8 Ýþitme kaybý zamanýnda Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Eþek Kafasý Ýstanbul un taþý topraðý altýndýr diyerek memleketinden kalkýp gelen bir köylü, kuyumcu dükkanýnýn vitrinini hayran hayran inceliyormuþ. Kuyumcu köylünün kýyafetinden dolayý birazda aþaðýlayarak: "Ne bakýyorsun öyle hemþerim?" demiþ. "Hiç... Sizin dükkanda ne sattýðýnýzý merak ettim." Adam alay edercesine cevap verir: "Biz eþþek kafasý satýyoruz." Adam: "Allah versin... Ýþleriniz iyi gidiyora benziyor." Kuyumcu: "Nereden bildin iyi gittiðini", Adam: "Baksana, koskoca dükkanda seninkinden baþka kalmamýþ da ondan!" Sudoku bulmacasýnýn çözümü Müdahale ile önlenebilir Acýbadem Adana Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Dr. Feyha Kahya Aydoðan, iletiþimden sosyal geliþime kadar birçok alanda sorunlara yol açabilen iþitme kayýplarýnýn temelinde yatan sorunun erken dönemde tespit edilmesinin önemli olduðunu söyledi. Ýþitme kaybý her yaþ döneminde görülebilen çok önemli bir saðlýk sorunu. Sorunun temelinde, çeþitli hastalýklardan aþýrý gürültülü bir ortamda çalýþmaya kadar birçok neden yatabiliyor. Bazý durumlarda yeni doðan bebeklerde görülebilen iþitme kayýplarý yaþlýlýk döneminde de ortaya çýkabiliyor. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Dr. Feyha Kahya Aydoðan, "Ýþitme kayýplarý her yaþta görülebildiði gibi þiddeti ve kalýcýlýðý da deðiþkenlik gösterebiliyor. Sorunun çözümü için gerekli testler vakit kaybedilmeden yapýlmalý." dedi. Ýþitme kayýplarý bazý durumlarda muayene ile teþhis edilebilirken bazen de çok sayýda test yapýlmasý gerekebiliyor. Ýþitme kaybýna neden olan risk faktörlerin baþýnda yaþ ve genetik geliyor. Kulaðýn bölümlerine göre iþitme kayýplarýnýn nedenlerinin de deðiþkenlik gösterebildiðine dikkat çeken KBB Uzmaný Dr. Feyha Kahya Aydoðan, iþitme kaybý nedenlerini þöyle sýraladý: Dýþ kulakta bulunan kir, yabancý cisim varlýðý; kulak kepçesi yokluðu; doðuþtan þekil bozukluðu; dýþ kulak yolunun doðuþtan kapalý olmasý; dýþ kulak þeklinde bozukluk ya da dýþ kulak iltihabý veya tümörleri iþitme kayýplarýna neden olabiliyor. Orta kulakta iltihap, basýnç düþüklüðü, orta kulak kireçlenmesi, orta kulakta yer alan Hemoroid hastalarýna 'kuþkonmaz' önerisi tümörler, yýrtýlmýþ ya da delinmiþ kulak zarý iþitme kayýplarýndan sorumlu olabiliyor. Yaþlýlýða, yüksek gürültüye maruz kalmaya baðlý olarak iç kulaktaki iþitme sinirlerinin zarar görmesi de kayýplarýn meydana gelmesinde önemli bir etken. Ayrýca iç kulak iltihabý, meniere hastalýðý ve iþitme sinirinde bulunan tümörler de iþitme kaybýna neden olabiliyor. Kalýtýmsal nedenler kiþiyi bu deðiþikliklere daha yatkýn hale getirebiliyor. Bu tür bir iþitme kaybý kalýcý iþitme kaybý olarak da biliniyor. Mesleki deformasyon ve birtakým ilaçlar da iþitme kaybýna neden olan önemli risk faktörleri arasýnda. HANGÝ TESTÝN YAPILACAÐINA UZMAN DOKTOR KARAR VERÝYOR Genel olarak odyometrik testler adý verilen iþitme testlerinin kulak hastalýklarýnýn deðerlendirilmesinde son derece önemli olduðunu belirten Dr. Feyha Kahya Aydoðan, "Hastalýðýn teþhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sýklýkla baþvuruluyor. Bu anlamda kullanýlan birçok test var ve her biri farklý konularda bilgi verebiliyor. Hastaya bu testlerden hangisinin yapýlacaðý ise KBB doktoru tarafýndan hastanýn þikayetlerine, muayene bulgularýna ve diðer tetkik sonuçlarýna göre belirleniyor" diye. Ýþitme kaybýndan korunmak için risk faktörlerine dikkat edilmesinin önemine de dikkat çeken Dr. Aydoðan, kulaklarda meydana gelen þikayetlerde zaman kaybedilmemesi gerektiðini ve derhal bir KBB doktoruna baþvurularak iþitme testlerinin yaptýrýlmasýný öneriyor. (CÝHAN) Kuþkonmaz bitkisinin potasyum içeriði bakýmýndan yüksek deðerlere sahip olduðunu ve içerisindeki rutin maddesinin kan damarlarýnýn çeperlerini güçlendirdiðini belirten Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi (KSÜ) Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, sebze olarak tüketilebilen bu bitkinin Hemoroid hastalarýna özellikle tavsiye edildiðini söyledi.kuþkonmazdaki lif içeriðinin çok yüksek olduðunu vurgulayan Korkmaz, "Kuþkonmaz bitkisi sürgünleri yenen bir sebzedir. Folik asit, lif, C vitamini, potasyum içeriði çok yüksek ve en önemlisi rutin denilen bir madde var içinde; kan damarlarýnýn çeperlerinin kuvvetlenmesini saðlýyor, bu özelliðiyle hemoroid hastalarýna özellikle tavsiye ediliyor. Özellikle lif içeriði çok yüksek, baðýrsaklara da iyi geliyor." dedi. KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, üniversitenin Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nde yapýlan 5 yýllýk adaptasyon çalýþmasýnýn ardýndan ürünün Kahramanmaraþ'ta üretilebildiðini kaydetti. Prof. Korkmaz, "Bu bitkinin anavataný Doðu Akdeniz. Pek bilinen bir tür deðil. Yurt dýþýndan 'lý yýllarda gelen hocalar bunun üretimini teþvik amaçlý bazý çalýþmalar yapmýþ ama maalesef yayýlmamýþ. Son yýllarda bir artýþ gözleniyor, biz de bunu Kahramanmaraþ'ta alternatif sebze olarak yetiþtirebilir miyiz diye çalýþma yaptýk. Bu, çok yýllýk bir sebze, bir kere ekildikten sonra ayný yerden yýl ürün elde ediyorsunuz." diye konuþtu. HÝÇBÝR SEBZE MART AYINDA ÜRÜN VERMEZKEN KUÞKONMAZ VERÝYOR Denemesi yapýlan bitkinin çiftçilere alternatif ürün çeþidi oluþturduðunu ifade eden Prof. Korkmaz, þöyle konuþtu: "Buraya 5 yýl önce ekim yaptýk, araþtýrma yapýyoruz. Ürün almaya geçen yýl baþladýk, bu yýl da devam ediyor, hasat, meyve aðaçlarýnda olduðu gibi 3'üncü yýldan sonra baþlýyor. Hem bahar hem de yaz hasadý denemesi yapýyoruz. Amacýmýz, Kahramanmaraþ'ta bu ürünün yetiþip yetiþmediðini araþtýrmaktý, bu ürün ilimizde rahatlýkla ekilebilir. Kuþkonmaz'ýn bakýmý çok kolay ve ekonomik deðeri yüksek bir bitki. Kuvvetli bir bahçenin yýlda altý hafta hasadý var. Ancak çalýþmalarýmýz netice verirse bunun hasat zamanýný bahar ve yaz olarak uzatacaðýz. Çiftçiler, arazilerin bir kýsmýný ayýrsalar geçimlerini saðlarlar. Hiçbir sebze mart ayýnda ürün vermez. Ama kuþkonmaz veriyor." (CÝHAN) Diziz 20:00 19:55 Kemal Bey iþ seyahati için Libya ya gidecektir. Kemal Beyle birlikte Nurhan, Sarp ve Þükrü de gelince ortalýk karýþýr. Kemal Bey, Nurhan, Sarp ve Þükrü kendilerini çölün ortasýnda bulunca ne yapacaktýr? Kemal Beyler çölde aç ve susuz kalýr. Nurhan, Kemal Bey, Sarp ve Þükrü nün baþýna öyle bir iþ açar ki, hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr.oyuncular : Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Yönetmen : Hasan Tolga Pulat Yarýþma Dizi Zengin Kýz Fakir Oðlan Güldür Güldür Okulun en yaramaz öðrencisi Bilal, disiplin kuruluna gider. Bilal disiplin cezasý almaktan kurtulabilecek mi? Bilal'i okuldan atmaya kararlý olan müdür Þevket, amacýna ulaþabilecek mi? Ebru Þallý'nýn sahnede ne iþi var? Köy düðününde oðullarýna kýz bakan Fikri ve Mehtap, istedikleri kýzý bulabilecek mi? Halaydaki kýzlarýn tek tek ortadan kaybolmasý ile Burcu Aða'nýn bir iliþkisi var mý? Seyyal Taner ile konunun ne alakasý var? Sabah Sabah Cinayet'te Yeter Canlý, dertlere derman olmaya geliyor. Yeter Canlý, kocasý evden kaçan Burcu'nun derdine derman olabilecek mi? Ýbrahim, neden evi terk etti? 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Pusat, Diþçi nin istediði adamý getirecek mi? Pusat ýn yolunu kimler, neden kesecek? Kara ve Siyah Sancak ekibi Afganistan dan dönecek mi? Cenazede gerçekleþen çatýþmadan Zülfikar Aða kurtulabilecek mi? Tapýnakçýlar, Mr. Key in operasyonlarýný durdurabilecek mi? Mete yýllar sonra kiminle görüþecek? Sarp ýn gireceði ihaleye ortak olacak sürpriz isim kim? Polat Alemdar bu ihaleyi nasýl yönlendirecek? Mr. Key deþifre olacak mý? Savcý Leyla iþine döner ancak kardeþi Esra dan kalan eþyalar onu geçmiþe yönlendirir. Leyla nýn Sarp a ulaþmasý an meselesidir ama Sarp ýn baþka planlarý vardýr. Mustafa Ceceli 2 Kasým 1980 de Ankara da dünyaya gelen Mustafa Ceceli nin müziðe olan ilgisi ailesi tarafýndan çok küçük yaþlarýnda farkedildi. 6 yaþýnda piyano ile tanýþan Ceceli ye, almýþ olduðu 2 yýllýk piyano eðitimi sonrasý öðretmeni konservatuar eðitimi almasýný önerdi. 8 yaþýnda TRT'de yayýnlanan Köy Doktoru adlý bir dizide 13 bölüm rol aldý. Daha sonra da UNÝCEF için hazýrlanan Can Suyu adlý bir filmde oynadý. Lise yýllarýnda amatör olarak düzenlemeler yapmaya baþladý. Üniversite sýnavýnda Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliði bölümünü kazanan Mustafa Ceceli ayný dönemde arkadaþlarýnýn kurmuþ olduðu bir grupta keyboard çalmaya baþladý. Bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçýlara demo kayýtlar hazýrladý. Fakültenin 3. yýlýnda tekrar üniversite sýnavýna girerek Yeditepe Üniversitesi Ýþletme Bölümü nü kazandý ve Ankara daki müzik hayatýný noktalayarak Ýstanbul a geldi.istanbul a geliþinin ardýndan Cenk Eren in vokalistliðini yapan Merih Ermakastar ýn þarkýlarýna düzenlemeler yaparak profesyonel aranjörlük hayatýna adým attý. Piyasaya çýkan bu albümle birlikte Ozan Doðulu ile tanýþtý ve o dönemde hazýrlanmakta olan Kenan Doðulu nun Demedi Deme albümündeki Aklým Karýþtý þarkýsýnýn düzenlemesini yaptý. Bu þarkýda yaptýðý baþarýlý düzenleme sonrasýnda Sezen Aksu ya kadar uzanan müzik yolculuðu baþlamýþ oldu. Sezen Aksu ya hem albümlerinde hem de sahnede eþlik etmeye baþlayan Ceceli nin imza attýðý aranjeler büyük ilgi gördü. BEYTÝ Malzemeler 400 gram kýyma 1 adet soðan 1 yumurta 1/2 demet maydanoz 3-4 diþ sarýmsak 2 dilim bayat ekmek içi Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon SARMAK ÝÇÝN: 1 adet yufka 50 gram margarin veya tereyað SOS ÝÇÝN: 1 yemek kaþýðý biber salçasý 1 su bardaðý su 1 kaþýk tereyað 1 adet yumurta üzerine sürmek için ÜZERÝNE: 1 su bardaðý yoðurt 2 kaþýk tereyað Yemeðin Tarifi Köfte malzemeleri yoðurulup köfte hazýrlanýr. 1 kaþýk tereyað veya margarin eritilir biber salçasý katýlýp kavrulur 1 su bardaðý su eklenip kaynatýlýr ve soðumaya býrakýlýr. 50 gram margarin eritilir,1 adet yufka masaya serilir eritilen margarin yufkanýn her tarfýna sürülür ortadan kesilir, kesilen yufkanýn geniþ taraflarýna 2 parçaya ayýrdýðýmýz köfte rulo þeklinde yerleþtirilir,çok sýký olmayacak þekilde rulo yapýlýr 2 santim geniþliðinde verev kesilir yaðlý kaðýt serili tepsiye dizilir, üzerlerine 1 bütün yumurta çýrpýlarak sürülür, sýcak fýrýnda üzerleri kýzarana kadar piþirilir. Soðuyan salçalý sos üzerlerine dökülerek tekrar fýrýna sürülür 10 dakika kadar piþirilir.erittiðimiz tereyað üzerlerine gezdirilip yanýnda yoðurt kýzartýlmýþ biber ve domatesle birlikte sýcak servis yapýlýr.not: Yumuþamamasý için yoðurdu yemeðe yakýn eklemek daha iyi olacaktýr. Duydum ki kapýma gelmiþ, tokmak olmadýðý için kapýya vurmadan geri dönmüþsün.bilmez misin, kalp kapýsýnýn tokmaða ihtiyacý yoktur; o ancak içeriden açýlýr... (Hz. Mevlana) 04:55 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Yerli Dizi 23:15 Dosta doðru 05:45 Hayat Dersleri 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 Zor Sevda 14:00 Uður Arslan la Umut Var 17:45 Ana Haber 18:45 Yetimin Duasý 19:40 Avanak Abdi 21:30 Haber Saati 22:20 Postacý 08:00 Cennet Mahallesi 08:30 Yeni Bir Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Lezzet Haritasý 15:00 Misafir Ol Bana 17:45 Pepee 18:15 Kukla Tipler 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Güldür Güldür Komedi Proðramý 22:30 Analý Oðullu Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Sinema 22:00 Arkadaþým Hoþgeldin Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 23:15 Joker Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Nizama Adamýþ Ruhlar

9 Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner: 9 'Sungurlu halkýnýn paralarýný fütursuzca harcadýlar' Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, Sungurlu Belediyesinin son durumu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Spekülasyon yapýlan bazý iddialara cevap veren Þahiner, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Deðerli hemþehrilerim öncelikle 30 Mart seçimlerinde bizlere vermiþ olduðunuz desteklerden dolayý, bize oy veren yada vermeyen herkese teþekkür ederim. Hepimiz Sungurlu'nun evladýyýz. Hepimizin amacý Sungurlu'ya hizmettir. Þahsým ve arkadaþlarým tüm meclis üyelerimle beraber, partimle beraber, amacýmýz gayemiz Sungurlu'yu daha iyi yaþanabilir bir hale getirmektir. Bu düþünceyle yola çýktýk. Cenab-ý Allah bizi utandýrmasýn' þeklinde konuþtu.baþkan Þahiner Seçim meydanlarýnda her zaman sizlere söylemiþ olduðumuz þuydu; 'Þeffaf olacaðýz, belediyenin tüm bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaþacaðýz. Çünkü yetimin hakkýný kimseye yedirmeyeceðiz' diye sizlere söz verdik. Cenab-ý Allah bundan sonra da bu sözümüzü tutturmayý nasip etsin bizlere ama belediyemizin suan ki durumunu da sizlerle paylaþmak istiyorum. 5 Nisan 2014 Sungurlu Belediyesini teslim aldýðýmýz gün. Sizlerle beraber, coþkulu bir þekilde, sizlerin sayesinde, sizlerin desteði ile teslim aldýk ve o gün bugündür belediyemizin bir kuruþunu kimseye yedirmemeye, yiyenlerden de hesap sormaya, seçim meydanlarýnda ki vermiþ olduðumuz sözler ve yeminleri yerine getirmek için de arkadaþlarýmýzla beraber gece saat 12'ye, 1'e kadar çalýþtýk. Ve almýþ olduðumuz netice seçim meydanlarýndan 'Sungurlu Belediyesinin 36 trilyon borcu var' deniliyordu. 'Sungurlu Belediyesi arýtma tesisi devlet tarafýndan hibe ediliyor' deniliyordu. 'Sungurlu Belediyesinin yan kuruluþu Sunar þirketi kâr ediyor' deniliyordu. Tabi insanlarýmýz bilmiyordu, insanlarýmýzý seçim meydanlarýnda kandýrmak kolaydý. Ama gerçekleri belgelerimizle beraber sizlere açýklamakta bizim boynumuzun borcu oldu. -"SUNGURLU BELEDÝYESÝNÝN BORCU 72 TRÝLYON 828 MÝLYAR LÝRA" Bugün 1866 da kurulan Sungurlu Belediyesi 2009'a kadar 17 Trilyon borcu vardý. 143 sene Sungurlu Belediyesi'nin borcu 17 Trilyondu. Ama 2009'dan 2014 yýlýna kadar da Sungurlu Belediyesinin Borcu 72 Trilyon 828 milyar. Size soruyorum; 143 yýlda 17 trilyon borcu olan belediyenin 5 yýlda bu borcunu 72 Trilyon 828 milyar'a çýkartmak bir Belediye baþkanýnýn basiretsizliði ve beceriksizliðinin iþareti deðil midir? -"SUNAR ÞÝRKETÝNÝN 2 TRÝLYON 161 MÝLYAR RESMÝ OLARAK BORCU VAR" Sizlere her þeyi þeffaf olarak açýklayacaðýz dedik. 'Sunar þirketi kâr ediyor' dediler. Þuan itibariyle 2 trilyon 161 milyar resmi olarak borcu var. Ýnanýn Sunar þirketi bir köy bakkalýndan dahi kötü yönetilmiþ. Sunar þirketinin yönetiminde ve nasýl yönetildiðinden hiç kimsenin haberi yok. Bugün 'kâr ediyor' denilen þirket, '10 trilyon harcadýk' denilen þirket. Bu para kimlerin cebinden çýktý? Tabi ki Sungurlu halkýnýn cebinden çýktý. 10 tirlyon yatýrým yapýlan bir yere Devlet kredisiyle kurulan bir yere eðer ki 10 trilyonluk yatýrýmla bu þirket kazanmayacaksa, kâr etmeyecekse neden yatýrým yaptýnýz? Her yerde fetva verdiler her yerde 10 trilyon yatýrým yaptýk dediler. Zarar edecek bir þirket için 10 trilyon harcandý. Biz her zaman belgelerle konuþuyoruz. Þirketin 2012 yýlýndaki zararý 317 milyar, 2013 yýlýndaki zararý 565 milyar, 2014 yýlýndaki zararý 329 milyar. -"BELEDÝYE TÝCARETE GÝRMEYECEK, HÝZMET YAPACAK" Geldiðimiz gün itibariyle her zaman savunmuþ olduðumuz þuydu. Belediye ticarete girmeyecek, belediye hizmet yapacak dedik. Bizler belediyenin yapýlan bu hizmetleri, harcanan bu paralarý tekrar kazanmasý gerektiði inancýyla 1 ay gibi bir süre içerisinde tekrar ayaða kaldýrdýk. Þirketimizin vergi borcundan, SSK borcundan dolayý ihalelere giremiyor. Þirketin personelinin maaþýný dahi ödememiþler, ödeyememiþler. Seçim meydanlarýnda 'Kadir Þahiner gelirse personelin maaþýný ödemez, personel maaþýný alamaz' dediler. Cenab-ý Allah iþte her zaman doðrunun yardýmcýsý olmuþtur. Geldiðimiz gün itibariyle maaþý ödenmeyen 75 personelimizin maaþýný, geldiðimizin ikinci günü bizler ödedik. Sunar þirketindeki 37 kiþinin onlarda ayný þekilde, o arkadaþlarýmýzda maðdur olmuþ þekilde, onlarýnda parasýný geldiðimizin üçüncü günü bizler ödedik. Her zaman ticarette edindiðimiz felsefe þuydu. Doðruluk ve dürüstlük. Cenab-ý Allah doðruluk ve dürüstlükten bizleri ayýrmasýn. Sizler bizlere güvendiniz oylarýnýzý verdiniz, bizlerin yanýnda oldunuz. Bizler de güveninizi hiçbir zaman sarsmayacaðýmýzýn sözünü verdik. -"BU KADAR BAÞARISIZ BÝR YÖNETÝMIN TESLÝM EDÝLECEÐÝNI BÝLMÝYORDUK" 'Belediyemizin durumu iyi' dediler. Tabi biz zor bir yola çýktýðýmýzý biliyorduk. Zor bir belediye alacaðýmýzý biliyorduk. Ama bu kadar baþarýsýz bir yönetimin, baþarýsýz bir hesaplarýn teslim edileceðini bilmiyorduk. Bugün belediyemiz bünyesinde çalýþan 200'ü geçkin arkadaþýmýz var. Ve Ýller Bankasýndan gelen para 365 bin lira. Biz bu parayla Sungurlu'ya hizmet edeceðiz ama nasýl edeceðiz. Biz giderleri sýkacaðýz. Birileri gibi loknatlarda, birileri gibi yanýnda kiþiyle masraf yapmazsak biz hem bu borcu öderiz hem de insanlarýmýzý hizmeti getiririz. Ama bizlere biraz zaman vermeniz gerekiyor. Bunlarýn altýndan kalkmak kolay deðil. Ama biz azimliyiz bunlarýn altýndan kalkacaðýz. Þirketimizin zararý 9 trilyon ciro yapan þirketimiz, 2.5 trilyon zarara uðruyor. Esnaf ve ticaretle uðraþan arkadaþlarýmýz 9 trilyon ciro bir þirketin zarar mý kar mý edeceðini bilirler.bu konuda ki yorumlarý siz deðerli hemþerilerimizin vicdanýna býrakýyorum. 'Bugün Pazar yeri yapýlýyor' dediler herkese fetvasýný verdiler, 10.5 trilyon deðerli hemþerilerim. Ama bakýn Budaközü kenarýnda yapýlmaya baþlanan Pazar yeri inþaatý durdurulmuþ durumda. 750 milyar gibi bir para çöpe gitti. Bu Sungurlu halkýnýn parasýdýr. Ýhaleyi alan müteahhitle görüþtüm. Hala 170 milyar belediyeden alacaðý var. Ve dediði þu: 'Biz müteahhitiz bu proje yanlýþ, biz bu projeyi yapmayalým. Ama inandýramadýk, kabul ettiremedik projeyi yaptýk ve baþkaným þu anda bu proje atýl vaziyette duruyor. Çöpe gitti bu para.' Müteahhit arkadaþýmýzýn söyledikleri bunlar. Size soruyorum deðerli hemþerilerim yazýk deðilmi? 750 milyar damý çöpe gidecekti? Ýnþallah daha deðiþik projelerimizle o 750 milyarý çöpten alacaðýz ve Sungurlumuzun hizmetine harcayacaðýz. Sizlerin her zaman bizlere güveni sonsuz. Bundan hiçbir þüphemiz yok. Sungurlu Belediyesine çok deðiþik projelerimiz var. Bunlarýn hepsini de inþallah yerine getireceðiz. Biz zoru seven insanlarýz ama doðruyu da konuþmak zorundayýz. Biraz önce söyledim, bunlar faturalandýrýlmýþ hesaplar 322 milyar yemek parasý. 45 milyar da faturasý alýnmamýþ yemek bedelleri var. Bunlarýn hesabýný soracaðýz ve sormak sorundayýz. Sormazsak seçim meydanlarýnda dediðimiz gibi Allah bizden sorar. -"BÝR KÝTABIN BEDELÝ 17 MÝLYAR. ALLAH'TAN KORKUN, ALLAH'TAN.." Sizlere soruyorum; Bu belediyenin parasý bu kadar çok muydu. Sungurlumuzdaki arsa ve arazilerin emlak deðerlerini gösteren bir kitap yaptýrýlýyor 10 adet ve 174 milyar para veriliyor. Yapan kim Ankara Üniversitesi. Kitapçýðýn içini dolduran kim? Sungurlu Belediyesi personeli ve Ticaret odasý meclis üyeleri. Basan kim bu kitabý. Sayýn belediye baþkanýnýn üniversiteden hocasý. Ýþte 4 sene okulunda okuduðu Hocasý. Bu paralarý ödeyecek miyiz? Hayýr ödemeyeceðiz. Kanuni yollara da baþvuracaðýz. Bu þekilde yetimin parasýný öksüzün parasýnýn bir kuruþunu yedirmeyeceðiz. Bir kitabýn bedeli 17 milyar. Allah'tan korkun Allah'tan. 'Kilitli parke fabrikasý yaptýk' diyorlar, doðru. 'Bölgenin en büyüðü' diyorlar, doðru en büyüðü. Bizim geçmiþte ki kilitli parke fabrikamýz Sungurlu'nun ve çevre belediyelerin ihtiyacýný karþýlýyordu. Þuandaki fabrikanýn 1 aylýk üretimi Sungurlu'nun tüm ihtiyacýný ve çevreyi karþýlýyor. Geriye kalýyor 11 ay. 11 ay boþ yatan bu fabrikaya neden bu kadar para harcadýnýz? Oradaki elimizdeki þuanda çalýþýr vaziyetteki makinalarýmýz bize yeterli deðimliydi? Sungurlu Belediyesini fütursuzca borçlandýrmak için var güçleriyle çalýþtýlar. 143 senede 17 trilyon borç yapan belediye, 5 yýlda Selahaddin Uzunkaya yönetimindeki belediye 72 trilyon borç yapýyor. Sizleri Sungurlu Belediyesinin þuan ki durumuyla baþ baþa býrakmak istiyorum. Düþünün. Sizce doðru muydu? bu yatýrýmlarýn gereði var mýydý? -"SUNGURLU HALKININ PARALARINI FÜTURSUZCA HARCADILAR" Bugün iller bankasýndan Sungurlu Belediyesinin 1 kuruþ ihtiyacý olsa alacak gücü yok. Krediyi sýfýrlamýþlar. Son kuruþuna kadar almýþlar. Sungurlu gibi bir ilçede binlerce gencimiz iþsizken, binlerce insanýmýz açken 10.5 trilyona bir Pazar yeri yapýlýr mýydý? Tabiki yapýlmazdý, yapýlmamasý gerekirdi. Bakýn Aksaray ve Niðde'den örnek veriyorum. 900 bin liraya Pazar yeri yapmýþlar. Biz bu illerden daha mý büyüðüz? Tabi kendi babasýnýn parasýný vermiyor. Sungurlu Halkýnýn paralarýný fütursuzca bu þekilde harcadýlar. Bunlarýn hepsinin hebasýný soracaðýz. Tüm hesaplarýmýzý da kontrol ettiriyoruz. Tabi kendisi maliyeci hesabý iyi biliyor. 4 gün önce gazeteye demeç veriyor. 'Sungurlu Belediyesinin 50 veya 52 trilyon borcu var' diyor. Sen 5 sene baþkanlýk yapmýþsýn. Sen belediyenin ne kadar borcunun olduðunu bilmeyecek kadar aciz misin? Demek ki cahil ve aciz bir insanmýþ ki belediyenin borcunu bilmiyor. Ona da hak veriyorum. 5 yýl Sungurlu da dursaydý bu borçlardan haberi olurdu. 5 yýl Sungurlu'da durmayýp, Ankara Üniversitesinde lisans eðitimi alýpta bu kitapçýklarý 170 milyara yaptýrýrsa Sungurlu Belediyesinin borcunu bilmez tabi ki. Eðer helalý haramý bilseydin bu paralarý birilerine peþkeþ çekmezdin. 'Beton alacaðým var' diye insanlar geliyor. Çekini ödedim, parasýný ödedim. 'Sunar þirketinden 50 bin lira 100 bin lira alacaðým var' diye insanlar geliyor. Belediye baþkanýmýza haber yolluyorum bu paralarý nereye koyduysan, hangi bankadaysa bu paralar, yolla bana alacaklýlarýn parasýný ödeyim diyorum. Kendisi piþkin piþkin gülüyor. Ýnsanlarý kandýrdýn, Sungurlu halkýný kandýrdýn. Cenabý Allah'ý da mý kandýracaktýn? Kandýrabilir misin? Hesabýný orada vereceksin. Burasý yalan dünya gerçek dünyaya hepimiz gideceðiz. Oranýn da gerçek hesap verme mercii olduðunu hiçbir zaman unutmayacaðýz. -"BÝZLER KÝMSEYÝ BELEDÝYEDEN ÇIKARMADIK" 'Bizlerin hakkýnda personel çýkarýyor, siyaset yapýyor' diyorlar. Bizler kimseyi çýkarmadýk. Sunar þirketinde çalýþýpta Belediyede görev yapan arakdaþlarýmýz, hepsi Sungurlu'nun evladý, hepsi de yakýnen tanýdýðým arkadaþlar. Ama seçim bitti Belediye de yoklar. Seçimden 6 ay öncede yoklardý. Kimi raporlu, kimi izinli, tabi bizim çalýþma sistemlerimiz onlarýn çalýþma sistemlerine benzemiyor. Geldikleri günde kendilerini çaðýrdým. Dedim ki, 'Sunar þirketi personelinin Belediye de çalýþmasý kanunen yasak. Buyrun yerinize geçin' dedim. Tabi insanlar takým elbiseden çýkýpta, Sunar þirketinde çalýþmaya razý gelmediler. Orada çalýþanlar bu memleketin insaný deðil mi? Müdür diye atadýklarý insanlara 2600 lira maaþ vermiþler. Ama müdürlük vasýflarý da yok. Buyrun çalýþmaya dediðimiz anda istifa dilekçelerini verdiler. Bir kýsmý da iþe gelmiyor. Bunlarýn hepsinin raporunu tuttuk. Ama gelmedikleri halde istifa ettikleri halde Belediyeyi ve Sunar þirketini mahkemeye verdiler. Biz hiçbir zaman kanun dýþýna çýkmadýk. Kanunun kestiði parmaða da üzülmedik. Aldýklarý parayý helal ettirsinler. Çocuklarýna götürdükleri parayý helal götürsünler. Çalýþmýþ olsalardý kimsenin istifasýný kabul etmezdim. Biz davamýzda haklýyýz ve sonuna kadar götüreceðiz. Araç aldýk diye seviniyorlar. Bugün kademeye gidin çift çekici bir týr 1.5 senedir yatýyor. Paslanmýþ ve dünyanýn parasý verilmiþ o týra. O týrýmýz Sungurlu halkýnýn parasýyla alýndý. Ama 1.5 senedir anahtar dahi çevrilmemiþ. 'Yeni kamyon aldýk' diyorlar. 4 tane kamyonumuz Çorum'da motor yedi þanzuman daðýttý. Þuanda bir tanesi serviste yatýyor mahkemelik. Bunlarda Sungurlu'nun parasý. Bu muydu yeni aldýðýnýz araçlar? Hani 'sanayiye her ay lira parça tamir parasý veriyoruz onun yerine araç aldýk' diyordunuz. Ýþte araçlarýmýzýn hali ortada. Yazýk deðil mi bu araçlara, yazýk deðil mi bu paralara.? Tabi ki yazýk. Bizler araçlarýmýzý tekrar belediyemizin hizmetine koyacaðýz. -"KÝMSENÝN BELEDÝYE DE BÝR KURUÞ ALACAÐI KALMAYACAK" Bugün itibariyle belediyemizin durumunu sizlere belirttim. Belediyemizin þuan ki durumunu sizlere anlattým. Ama belediyemizin þuanda ki durumundan daha kötü bir durum olur muydu. Olmazdý. Bizler Allahýn izni ve sizlerin desteði ile bunlarýn hepsinin altýndan kalkacaðýmýza inanýyoruz. Çünkü yolumuz doðru inancýmýz doðru. Bizler kimseyi karalamaya, kimsenin hakkýnda iftira atmak için bunlarý konuþmadýk. Ama doðrularý sizlerle paylaþmak zorundayýz. Dýþarýda dedikodular çoktu. Bu yalanlara inanan hemþerilerimiz çoktu. 'Belediyemizin borcu yoktu' diyorlardý. 'Personele maaþ borcumuz yoktu.' Ýþte bunlarýn Hepsini açýkladým. Esnafa olan borcumuz 1 trilyon 850 milyar lira. Ve her gün insanlarýmýz sýkýntý içerisinde para için yanýmýza geliyorlar. Ýller Bankasýndan gelen parayý da açýkladým sizlere de açýkladým. 364 bin lira. Ýnsanlarýmýzýn borcunu ödeyecek miyiz? Tabi ki ödeyeceðiz. Kimsenin belediye de bir kuruþ alacaðý kalmayacak. Ama bizlere biraz zaman verecekler. Bizlerde gecemizi gündüzümüze katýp öedeyeceðiz. Bakýn sabah da kalkýyorum mahallelerimizi geziyorum bir eksik vardý diye da iþime geliyorum. Belediyeden çýktýðým gece 11, Cenab-ý Allah birliðimizi beraberliðimizi bozmasýn. Kalksýn desin ki 'belediyenin bu kadar borcu yok. Sayýn Kadir Þahiner yalan konuþuyor.' Ben belgelerle konuþtum. Onun gibi yalan konuþmadým. Tüm Sungurlu halkýnýn önünde tartýþmaya da açýðým. Kendi belgelerini de getirsin. Kalkýpta Belediye Baþkanlýðýný kaybettiði anda saðda dedikodu çýkardýðý halde seçim tekrar olacak dedi. Hala iþçilerine bekleyin seçim iptal olacak seçim olacak diyor. Keþke seçim iptal olsa. Gücü yetiyorsa çýksýn aday olsun. Biz buna da hazýrýz. Ama hiçbir zaman Sungurlu'nun menfaatleriyle kimseyi oynatmayýz. Sungurlu'nun menfaatlerine en ufak bir zarar vermeye kalkan olursa karþýsýnda þahsýmý, ekibimi ve partimi bulacaðýndan kimse þüphe duymasýn. Biz belediye meclisinde 16 arkadaþýz. Hiçbir zaman þu düþüncede olmadýk. 'Bizden 7 kiþi diðer siyasi partiden 9 kiþi biz ayrý grubuz.' Hayýr hepimiz bu memleketin çoçuðuyuz. Hepimiz Sungurlu için çalýþacaðýz. Siyaset bitti. Sungurlu Menfaati için 16 arkadaþýmla beraber þahsýmda dahil birlikte çalýþacaðýz. Sungurlu'nun hayrýna olmadýk her þeye karþý çýkacaðýz. Basýn yoluyla, meclis toplantýlarýný halkýma açarak, çünkü meclis toplantýlarýnda da meclise seçmiþ olduðumuz arkadaþlarýmýzýn da doðru mu yanlýþ mý yaptýðýný deðerli hemþerimizle paylaþmak zorundayýz. Biz sözümüzün arkasýnda olduk. 'Þeffaf belediyecilik yapacaðýz dedik.' Siz deðerli halkýmýza da þeffaflýðý göstereceðiz. Teker teker ispatlayacaðýz. Hiçbir zaman ümitsizliðe kapýlmayýz. Biz zoru seven insanlarýz. Bu açýklamalarýmýn nedeni Sungurlu Belediyesi'nin þuanda ki durumunun ne olduðunu, borç bataðýnýn meblasýnýn ne olduðunu siz deðerli hemþerilerimizle paylaþmak. Amacýmýz gayemiz bu. Siz deðerli hemþerilerimize gerçekten bu 5 yýlda hizmet geldi mi gelmedi mi? Onlarý da sizlerin vicdanýna býrakýyorum. Arýtma tesisinin hibe mi yapýldýðýný, krediyle mi yapýldýðýný tesisi yapan müteahhit dahi bilmiyor. Meclis üyeleri de bilmiyor. Çünkü bilgi verilmediðinden dolayý bilmiyor. Onlar da hibe olarak yapýldý biliyor. Deðerli hemþerilerim, bizlere güvenin, bizlerin yanýnda yer alýn. Bizler sizlerin her zaman hizmetinde olacaðýz. Her zaman dediðim gibi. Bizler kesinlikle sizlere belediye baþkanlýk yapmak için deðil sizlere hizmet için geleceðiz. Bu düþünceyle yolumuza çýktýk. Ýþ için bir sürü müracaat eden arakadaþlarýmýz var. Keþke gücümüz yetse. Belediyemizin durumu müsait olsa. Keþke o kardeþlerimizi iþe alabilsem. Hepsi arkadaþýmýz, kardeþimiz. Ama inanýn þuanda ki durumumuz bu. Þuanda ödeme planýmýz bu. Almýþ olduðumuz arkadaþlarýmýzýn maaþlarýný ödeyemediðimiz zaman, ayýn onbeþinde ayýn otuzunda kapýda beklettiðimiz zaman, paramýz yok dediðimiz zaman, bizler ticaretimizde böyle bir þey görmedik. Cenab-ý Allah Belediye Baþkanlýðýmýzda da yaptýrmasýn Ýnþallah. Kul hakký yemez ve yedirmezsen. Cenabý Allah her zaman yanýnda olur, zor anýnda yardým eder. Kul hakký yer ve yedirirsen Allah hepsinin hesabýný sorar. -"BÝZÝM SEVDAMIZ SUNGURLU" Sizlere açýklayacaðým daha çok konu var. Ýlerleyen zamanlarda onlarý da açýklayacaðým. Her zaman Sungurlulu olmaktan gurur duydum. Sizlerin hemþehrisi olmaktan onur duydum. Bizim Sevdamýz Sungurlu. Biz Sungurlu'dan baþka bir sevdayý yaþamayan insanlarýz. Bu sevdayý da hep beraber yaþayacaðýz. Sungurluyu daha ileri ve daha güzel günlere hep beraber getireceðiz. Biz vermiþ olduðumuz sözlerin her zaman arkasýnda durduk. Geldiðimiz gün itibariyle 15 senedir baðlanmayan Organize Sanayii'nin suyunu geldiðimizin 15. günü baðladýk. Fabrikalarýmýzýn musluklarýndan sular akýyor artýk. Ýþte Sevdamýz Sungurlu, Ýþte Sevdamýz Organize Sanayi, Ýþte sevdamýz Meslek Yüksek Okulu. Bugün itibariyle de Meslek Yüksek Okulumuzun yer teslimini yaptýk. 15 gün içerisinde de inþaatýna baþlýyoruz. Kurulurken de yönetimdeydim ve bugün inþaatý zamanýnda belediye baþkaný olarak bizlere nasip etti. Anadolu Öðretmen lisesinin de þantiyesi kuruluyor. Oranýn da inþaatý baþlýyor. Oradaki kadememizi taþýyor, yer teslimini yapýyoruz. Ýlerleyen zamanlarda bu projelerimizi sizlerle paylaþarak, sizlerin düþüncesini alarak, Sungurlu Sevdamýzý beraber yaþayarak ve bu sevdanýn içerisinde güzel bir Sungurlu, yaþanabilir bir Sungurlu'yu hep beraber el ele vererek, omuz omuza vererek, hiçbir siyasi, hiçbir art düþünce olmadan, tek gayemizin birlik beraberlik olduðumuz olduðunu belirterek, Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz Allah'a Emanet olun."dedi. Kubilay Kaan Yücel TKDK'nin desteklediði iþletme hizmete girdi Bayat'ýn Eskialibey köyünde kurulan özel bir firmaya ait tavuk eti üretim iþletmesi hizmete açýldý. Açýlýþa Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Tarým Ýl Müdürü E. Eflaz Ermiþ, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Ýsmail Daðdelen, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, ve davetliler katýldý. Ýþletmenin açýlýþ kurdelesinin ardýndan kesiminde bir konuþma yapan TKDK Ýl Koordinatörü Daðdelen, "Toplamda yaklaþýk bir buçuk milyon liraya yakýn bir yatýrým geçekleþtiði proje için kurumumuzun vermiþ olduðu hibe desteði miktarý yaklaþýk 800 bin liradýr. Bir dönemde adet tavuk besleme kapasitesine sahip olan iþletme bölgemiz için örnek olacak hijyen ve hayvan refahý ile ilgili uygulamalara sahip. Böyle bir yatýrýmý ilimize kazandýrdýðý için yatýrýmcýmýza huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Umarým benzeri tesislerin açýlýþýný da hep beraber yaparýz." þeklinde ifadeler kullandý. Türk ve Abhaz gazeteciler arasýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandý Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Abhazya Gazeteciler Federasyonu arasýnda mesleki ve kültürel iþbirliðine yönelik anlaþma imzalandý. Ýki meslek örgütü arasýnda imzalanan anlaþmaya göre; taraflar dostluk, güven, karþýlýklý saygý ve anlayýþ ile karþýlýklý yarar prensiplerine dayalý iþbirliðinin kurulmasýný hedefleneceði belirtildi.yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda taraflar, medya alanýnda ortaklýk iliþkilerinin kurulup geliþmesi için elveriþli þartlarýn oluþturulmasýna, ortak enformasyon politikasýnýn geliþtirilmesine ve birleþik bir enformasyon havuzunun oluþmasýna kendi güçleri ölçüsünde katkýda bulunacaklarý kaydedildi. Gazetecilerin stajý, basýn turlarý, konferanslar, basýn toplantýlarý, seminerler, yuvarlak masa toplantýlarý, gazetecilik ve iþ topluluklarýnýn uzmanlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþen faaliyetler de dahil olmak üzere ortak yarýþmalar tertiplenmesi, fotoðraf sergileri, tematik forumlar ile toplantýlarýn, sempozyumlarýn, atölye çalýþmalarýnýn, sunumlarýn ve diðer faaliyetlerin organize edilmesi de bu anlaþma çerçevesinde saðlanacaðý belirtildi.abhazca ve Türkçe dillerinde hazýrlanan anlaþmaya TGF Adýna Genel Baþkan Atilla Sertel ile Abhazya Gazeteciler Birliði Adýna Baþkan V.N. Kapba imza attýklarý belirtildi.

10 10 "Osmancýk'ta Yaralar Sarýlacak, Gereken Tüm Tedbirler Alýnacak" AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, ani bir yaðýþ sonucu sel baskýnýna uðrayan Osmancýk Ýlçesi'nde yaralarýn sarýlacaðýný, bir daha bu tür felaketlerin yaþanmamasý için de gereken tüm tedbirlerin alýnacaðýný bildirdi. Cahit Baðcý, yaþanan felaketin ardýndan Osmancýk Ýlçesi'nde yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, selden zarar gören ailelere ve Osmancýk Belediyesi'ne acil yardým ödeneðinden yardým edilmesinin talep edildiðini bildirdi. Sel baskýnýna neden olan dereler, yaðmur suyu rögarlarý ve kanallarda incelemeler yapýldýðýný ve sorun alanlarýnýn yerinde tespit edildiðini açýklayan Baðcý, "Bundan sonraki süreçte de benzer sorunlar yaþanýlmamasý için taþkýn koruma, dere ýslahý, yaðmur suyu sistemi projelendirme çalýþmalarýna hýz verilecek, DSÝ ve Osmancýk Belediyesi'nin ortak giriþimleri ile Osmancýk Ýlçemizin bir daha sorun yaþamamasý için tedbirler alýnacaktýr" dedi. Milletvekili Baðcý, yaptýðý yazýlý açýklamada konuyla ilgili þu bilgileri verdi: "VEFAT EDEN BELEDÝYE ÝÞÇÝSÝ DERÝN ÜZÜNTÜ YARATTI" "Osmancýk'taki ani yaðýþ nedeniyle meydana gelen sel baskýný sonrasý hemen Ankara'dan Osmancýk'a hareket ettik. Sel baskýnlarý sýrasýnda görevini fedakarca sürdürürken yaðmur suyu rögarýna düþerek hayatýný kaybeden belediye iþçimiz Serdar Aslan'ýn ailesini ziyaret ederek üzüntülerimizi ve baþsaðlýðý dileklerimizi ilettik. Ulu Camii'de kýlýnan cenaze namazýndan sonra Osmancýk Asri Mezarlýktaki defnine katýldýk. Daha sonra Vali Yardýmcýmýz Hacý Osman Ebiloðlu, Orman ve Su Ýþleri Müsteþarýmýz Prof. Dr. Lütfi Akça, DSÝ, Karayollarý yetkilileri, Osmancýk Belediye Baþkanýmýz Hamza Karataþ ile birlikte afetten zarar gören aileleri ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerimizi ilettik. Sel baskýnýna neden olan dereler, yaðmur suyu rögarlarý ve kanallarda incelemeler yapýlmýþ ve sorun alanlarý yerinde tespit edilmiþtir. "GEREKEN TÜM TEDBÝRLER ALINACAK" Daha sonra hizmete yeni giren Devlet Hastanesi'nde su baskýný nedeniyle zarar gören bodrum katýnda inceleme yapýlmýþtýr. Konu, Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas'a intikal ettirilmiþ, TOKÝ ve Saðlýk Bakanlýðý Yatýrým Dairesi'nden ekip gönderilmesi talep edilmiþtir. Tespit edilen bütün hususlar AFAD Baþkanýmýza aktarýlmýþ, ailelere ve Osmancýk Belediyesi'ne acil yardým ödeneðinden yardým yapýlmasý talep edilmiþtir. Bundan sonraki süreçte de benzer sorunlar yaþanýlmamasý için taþkýn koruma, dere ýslahý, yaðmur suyu sistemi projelendirme çalýþmalarýna hýz verilecek, DSÝ ve Osmancýk Belediyesi'nin ortak giriþimleri ile Osmancýk Ýlçemizin bir daha sorun yaþamamasý için tedbirler alýnacaktýr. Konu yakýn takibimde olup, hemþerilerime geçmiþ olsun dileklerimi sunarým." TÜMSÝAD Batum gezisi sona erdi TÜMSÝAD Çorum Þubesi Mayýs tarihlerinde gerçekleþen Batum gezisi sona erdi.yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda TÜMSÝAD komisyonunun düzenlediði, sektör kurullarý baþkaný, il yönetiminden Atalay Özüyaðlý, Hüseyin Gazi Karakuþ, Murat Günay Sedat Kumaþoðlu,Murat Çingiþ kardeþlerimiz beþ kiþilik heyetle Gürcistan ülkesinin, Batum þehrinde ticari gezisi iþ baðlantý yapýp ticaret yapma yollarýný aramaktadýrlar' þeklinde ifade edildi.açýklamada yýl içerisinde daha öncede üçüncü defa gidip baðlantý araþtýrmalar yapmýþlardýr. Gürcistan Türk Ticari Ateþesi Ýsmail volkan Berker ve Batum T.S.O yetkilileri ile bir araya gelerek fikir alþveriþin de bulunmuþlardýr,kendileri Batum'da ki yetkililerin ve iþ çevrelerinin sýcak tutum ve karþýlamalarýnda memnuniyetlerini kendilerine ifade ederek oradaki iþ adam arý ve imatçýlarla sýcak temas halinde olmuþlardýr.sonucun da ise olarak çeþitli sektörlerde iþ baðlantýsý kuruldu' þeklinde ifadeler yer aldý. Haber Merkezi Toplu sözleþme memurun yüzünü güldürmedi Taleplerimizin hayata geçmesini istiyoruz Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Selim Aydýn 'Þube müdürlüðü atamalarý yakýn zamanda iptal edilecek.neden?çünkü, anlamsýz, mantýksýz bir çerçeve yönetmeliðe göre yapýlan iþlemlerin hukuki himaye görmesi mümkün deðildi. Sonunda açtýðýmýz dava ile görevde yükselme çerçeve yönetmeliðinin yürütmesi durduruldu.önümüzdeki günlerde MEB'in bu çerçeve yönetmeliðe göre hazýrladýðý yönetmeliðin de yürütmesi durdurulacak' þeklinde ifadeler kullandý.aydýn yapmýþ olduðu yazýlý basýn açýklamasýnda Türk Eðitim-Sen olarak daha önce ikaz da bulunmuþtuk,bile bile lades denilmemesini istemiþtik. Þimdi ne olacak? 1700 þube müdürünün atamasý yargý kararýna göre yeniden yapýlacak.bu kadar insana yazýk deðil mi? Bunca insanýn atamasý iptal edildiðinde, bu sorumluluðu kimler taþýyacak?tam bir kaos yaþanacak' þeklinde belirtti.aydýn konuyla ilgili þu ifadelere yer verdi:benzeri problemleri okul yöneticilerinin görevlendirmelerinde yaþamak istemiyoruz. Þayet Anayasa Mahkemesi iptal etmezse ki, iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir.meb'e baðlý okul ve kurumlarda yapýlacak yönetici görevlendirilmesi ciddi kriterlere baðlanmalý, mevcut yöneticilerin kazanýlmýþ haklarý korunmalýdýr.kanunun uygulanmasý keyfi olamaz. Her ne kadar kanun görevlendirme yetkisini il mem ve valililiklere býrakmýþ da olsa, bu yetkinin açýklanamaz bir þekilde kullanýlmasý mümkün deðildir. Hukuk devletlerinde yetki mutlak deðildir, kullanýlan yetkinin gerekçelerinin de, yargý karþýsýnda açýklanabilir olmasý gerekmektedir.dmk'nýn 76 Maddesine göre bakan yetkisinde olan pek çok uygulama iptal edilmiþtir.valilerin C maddesine göre yaptýklarý bir çok uygulama da yargýdan dönmüþtür.halbuki bu maddeler bakanlara ve valilere yetki tanýmaktadýr.buna raðmen, yargý, bu yetkinin neye dayanýlarak kullanýldýðýný sormakta, idare tarafýndan tatmin edici açýklamalar yapýlamamasý halinde, iptal kararlarý vermektedir. Bu konuda örnek yüzlerce örnek dava bulunmaktadýr.bu sebeplerle MEB çýkaracaðý yönetmelikte, hukukun temel ilkelerini, daha önce yaþanmýþ benzeri olaylarý göz önüne almak ve buna göre yönetmelik yayýnlamak zorundadýr. Bir yandaþ sendikanýn, ahlaki olmayaný propagandasý herkesin malumudur, bu yandaþ sendikanýn kapýsýný çalmadýðý, tehdit etmediði yönetici neredeyse kalmamýþtýr. Yöneticilik sözü vermediði öðretmen de bulunmamaktadýr.bu sendikanýn oltasýna takýlan, pek çok yönetici olduðunu da yakýndan biliyor ve bunlarý çok yakýndan takip ediyoruz. Bunlar kayýtlarda mevcuttur.bu sendikanýn genel merkezinden yönetici atamada resmi olarak oluþturulan ve MEB'e resmen teklif edilen kriterler var mýdýr?bunlarý bilmiyoruz, varsa ne zaman göndermiþler, açýklasýnlar biz de öðrenelim.gaz almak için birkaç þube baþkaný ve yöneticinin açýklamasýndan bahsetmiyoruz, resmi tekliflerini öðrenmek istiyoruz. Türk Eðitim Sen bu kriterleri tespit etmiþ ve MEB'e resmen iletmiþ ve kamu oyu ile de paylaþmýþtýr.bundan sonra yaþanacak, tüm olaylarýn sorumluluðu Milli Eðitim Bakanlýðýna aittir. Bu yandaþ sendikanýn sorumluluðu ise hiçbir þey ile giderilemeyecek kadar aðýrdýr. Ýnsanlarý aldatan, onlarý satýn almak için her yolu mubah gören, toplumu bozan bu insanlar yaptýklarýnýn bedelini er veya geç ödeyeceklerdir. Þahsiyetlerini pazarlayanlara da Allah akýl, izan versin.meb'de yeni kaoslar yaþanmasýný istemiyoruz. Türk Eðitim Sen'in resmi teklifi açýktýr, bu taleplerimizin hayata geçmesini istiyor ve bekli yoruz. Aktif Eðitimciler Sendikasýndan Milli Eðitim Müdürü'ne ziyaret Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Mali Sekreteri Uður Yaþar ' yýllarýný kapsayan toplu sözleþme memurun yüzünü güldürmedi. 2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 800 bin emeklinin maaþ ve aylýklarýna yapýlan zamlar yýlýn ilk dört ayýnda enflasyon karþýsýnda eridi' dedi.yaþar yaptýðý basýn açýklamasýnda 'Geçtiðimiz toplu sözleþmeyi yangýndan mal kaçýrýr gibi, iki günde imzalayan malum Konfederasyon; toplu sözleþmelerde her yýl verilen enflasyon farkýný unutunca maaþ zammý enflasyon karþýsýnda eridi.ýki günde imzalanan Toplu Sözleþmede memura 2014 yýlý için seyyanen net 123 TL zam verilmiþ enflasyon oraný göz ardý edilmiþtir. Ancak memurlara 2014 yýlý için öngörülen zam daha yýlýn ilk dört ayýnda enflasyona yenik düþmüþtür. Buna raðmen Toplu Sözleþmede enflasyon farký bulunmadýðý için memur ve memur emeklileri 2014 yýlýnda enflasyon farký alamayacaktýr' þeklinde ifadeler kullandu.yaþar konuyla ilgili basýn açýklamasýnda þunlara deðindi:'et, süt, peynir, meyve, sebze gibi zorunlu gýda maddelerine bir biri ardýna gelen zamlar vatandaþlarýmýzýn belini bükmektedir. Dört ay içinde yoksulluk sýnýrý 153 TL buna karþýn aldýðý maaþ ise yalnýzca 123 TL artmýþtýr. Buna göre memurlar þimdiden aylýk 30 TL zarara uðramýþtýr yýlýna kadar memurlara hiçbir zam yapýlmayacaðý dikkate alýndýðýnda, memurun enflasyon farký hakkýnýn gasp edilmesinin ne büyük bir kayýp olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr. Zorunlu kalemlere gelen zamlar vatandaþlarýmýzýn maaþýný eritip yok etmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn geçim sýkýntýsý artarak devam etmektedir. Ülkemizde yaþanan ekonomik konjonktürün olumlu geliþmeler göstermediði açýkça ortada iken memurlarýmýzýn 2014 için 123 TL, 2015 yýlý için ise %3+3 zam ile tam bir ekonomik yýkým yaþayacaðý aþikârdýr yýlý Aralýk ayýnda 4 kiþilik bir ailenin asgari geçimi için gereken miktar 3.702,33 TL iken, 2014 yýlýnýn ilk dört ayýnda 152,88 TL arttý ve 3.855,21 TL'ye yükseldi yýlýnýn baþýnda alýnan 123 TL'lik zam eriyip gittiði gibi, memurlar geçen yýla göre 29,88 TL daha fakirleþti.yýlýn ilk dört ayýnda gýda fiyatlarýna %9,2 zam yapýlarak; kuru fasulye %18,5, mercimek %18,3, patates %37,2, kuru soðan %18,6, pirinç %23,2,limon %39,1, elma %30,3, çarliston biber %17,8, domates %14,7, dolma biber %34 oranýnda zamlandý.haberleþme kalemlerine yapýlan zam ise Aralýk ayý ile kýyaslandýðýnda %30,7 oranýnda artýþ gösterdi.anayasanýn 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý sosyal bir hukuk devleti olduðu vurgulanmýþ, 5. maddesinde ise Devletin temel amaç ve görevleri ise kiþilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluðunu saðlamak; kiþinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldýrmaya, insanýn maddi ve manevi varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamaya çalýþmak olarak belirlenmiþtir. Yýlýn ilk dört ayý içinde koca bir yýllýk maaþ zammýnýn eriyip gittiði ve memurlarýn ve emeklilerin açlýða, sefalete terk edildiði bir ülkenin sosyal devlet olduðunu söylemek mümkün deðildir. Anayasa Devlete, toplumun refahýný saðlamayý ve kiþilerin önündeki ekonomik, sosyal, siyasal engelleri kaldýrmayý þart koþmuþtur. Bu durumda yükselen enflasyon karþýsýnda vatandaþlarýn gelirlerini korumak Devleti idare edenlerin anayasal yükümlülüðüdür. Memurlarýmýzý enflasyonun kucaðýna atarak adaleti ve refahý saðlamak mümkün deðildir.bu bakýmdan memur maaþ zamlarýnýn bir kez gözden geçirilmesi ve 2013 yýlýnda yapýlan toplu sözleþmede unutulan enflasyon farký uygulamasýnýn hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Meclis gündemine gelecek olan torba kanun içerisine memurlarýn 2014 yýlý enflasyon farký mutlaka eklenmelidir. Memurlarýmýz, yokluk ve yoksulluk denizinde boðulmak üzeredir. Enflasyon farký memurlara bir can simidi olacaktýr. Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilcisi Adem Yücel ve sendika yöneticileri, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yücel, sendikanýn yapacaðý projeler ve üye çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Yücel, öðretmenlerin ve eðitim dünyasýnýn birçok sorunu olduðunu ve bu sorunlarýn çözümü için var güçleriyle çalýþmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ayrýca il temsilcisi Adem Yücel hafta sonu yapýlacak olan "Ortak Akýl Toplantýlarý" hakkýnda bilgi verdi. Bu toplantýlarda ilk olarak TEOG sýnavýnda ortaya çýkan sorunlar ve çözüm önerileri tartýþýlacak. Ýkinci oturumda ise liselerde yapýlan ortak sýnavlarda ortaya çýkan sorunlar ve çözüm önerileri" tartýþýlacak. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sendika temsilcilerine baþarý dileklerinde bulundu. Milli Eðitim Müdürlüðü ziyaretinde ayrýca yeni göreve baþlayan Þube Müdürleri Arslan Arslan, Ahmet Karaman ve Özcan Kuþcu'ya da hayýrlý olsun ziyaretleri yapýldý. Erasmus+ Bilgilendirme toplantýsý yapýldý Hitit Üniversitesi öðrencilerine Erasmus+ ve Eurodesk hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Çorum'daki Eurodesk temas noktalarýndan biri olan Çorum Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü bünyesinde görev yapan Proje Koordinasyon Merkezi'nda gerçekleþen toplantýda konuþmacý olarak AB Proje Danýþmaný Erdem Önal yaptý. Söyleþi þeklinde devam eden toplantýda, gençlerin konu ile ilgili sorularý yanýtlanarak Eurodesk hakkýnda bilgilendirme saðlandý.

11 SPOR 11 Gençler GENÇLÝK KUPASI KIZLAR BASKETBOL MAÇLARI galibiyetle tanýþtý 3-1 U13 Ligi play off grubunun 4. Hafta karþýlaþmalarý dün oynanan iki karþýlaþma ile tamamlandý. Hafta içinde Salý günü oynanan maçlarda Gençlerbirliði Çorum Belediyespor'u 3-1 yenerken, gruptaki ikincilik mücadelesinde Çorum Belediyespor'a çelme taktý. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 3 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1 SAHA: 2 Nolu HAKEM: Emrah Okan GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Berk, Batuhan Çoksoy, Haþim, Serhat, Memduh, Mustafa, Doðukan, Hasan, Nurettin, Zafer, Ali, Yasin, Harun, Alper, Batuhan Yýldýrým, Melih, Uður, Alihan ÇORUM BELEDÝYESPOR: Bedirhan, Eren, Emir, Berkay, Arda, Hakan, Ýbrahim, Onat, Murat, Ege, Eray, Can, Yiðit, Berkan, Muharrem, Serkan, Rýdvan. GOLLER: Dk 23 Nurettin, Dk 45 Ali, Dk 60+3 Alihan(Gençlerbirliði), Dk 50 Ege(Ç. Belediyespor) ADNAN YALÇIN Ýl Özel Ýdarespor þampiyonlukta bir adým öne geçti Salý gününün ikinci maçýnda ise Ýl Özel Ýdarespor en yakýn takipçisi Osmancýkspor'u 1-0 yenerek þampiyonlukta rakibinin bir adým önüne geçti. Ýl Özel Ýdarespor ligde kalan iki maçýnda bir galibiyet almasý halinde þampiyonluðunu kesinleþtirecek. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: 1 OSMANCIKSPOR: 0 SAHA: 2 Nolu HAKEM: Erdoðan Yandým ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Bedirhan, Ömer, Ahmet, Nafican, Nurican, Engincan, Tuðrul, Emre, Semih, Gaffar, Fazlý, Abdurrahim, Murat, Kürþat, Mücahit, Onur, Hüseyin, Bilge OSMANCIKSPOR: Ata, Burhan, Ramazan, Emre, Ýbrahim, Aykut, Aziz, Recep, Emirhan, Mert, Resul, Burak Akbaþ, Zeynel, Ayberk, Burak Kýlpelit, Vural, Hasan, Mehmet GOL: Dk 10 Gaffar Judo Þampiyonasý'na 19 sporcumuz katýlacak Anadolu Lisesi: 22 Atatürk Anadolu: 52 SALON: Atatürk HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya ANADOLU LÝSESÝ: Fatmanur, Ebru, Özenç, Mine, Asel, Ezgi, Þeymanur, Simge, Cansu, Meltem. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ: Ayça, Edanur, Göksu, Amine, Büþra, Yeþim, Þeyma, Selin, Ferdanes. PERÝYODLAR: 4-8, 15-12, 2-22, 1-10 Atatürk And. Lisesi Ýnönü And. Lisesi Spor Lisesi: 60 Ýnönü Anadolu Lisesi: 26 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Furkan Alagöz, Seyfettin Aksoy SPOR LÝSESÝ: Tuðçe, Fatma, Ýpek, Eda, Ezgi, Ceren. ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ: Dilara, Elifsu, Nazlý, Þule. Gülþah, Ezgi, Ayþe Eda, Buse PERÝYODLAR: 23-4, 6-10, 4-14, 17-8 Spor lisesi NÝKE Halý Saha Turnuvasý'nda final günü Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý 30 Mayýs ile 1 Haziran tarihleri arasýnda Karaman'da yapýlacak. Türkiye Þampiyonasý'nda Çorum'u 19 sporcu temsil edecek. Judo Ýl Temsilcisi ve Teknik Komite Üyesi Hüseyin Üstündað'ýn kafile baþkanlýðýndaki Çorum sporcularýna antrenör olarak Hakan Taþtan, Celalettin Kýyýþkan ve Nadir Solak görev yapacaklar. Þampiyonada mücadele edecek sporcular ise bayanlarda 32 Kg'da Kübra Tosun, 36 Kg Elif Tokmak, 40 Kg Sibel Yayla, Ebru Demiröz, 44 Kg Þeyma Hacer Yaðlý, Kübra Terece, 48 Kg Emine Ediz, Elif Uðurlu, 57 Kg Hasret Sabuncu ve Emine Erdoðan. Erkeklerde ise 34 Kg'da Duman Kutluhan Alpaslan, Ýbrahim Bolat, 38 Kg Enes Þamlý, 42 Kg Bayram Þahin, 46 Kg Rýza Sabuncu, 50 Kg Burak Cankar, 55 Kg Cahit Can Zileli, 60 Kg Ziya Mert Þahin, +73 Kg Emircan Zahid Solak. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, oldukça zorlu geçecek þampiyona için genç isimlerle mücadele edeceklerini kürsüye çýkmak amacýnda olduklarýný belirtti. Anadolu Lisesi Çorum Özel EML Lisesi'nde önemli baþarý Cumhuriyet Lisesi Yarý final karþýlaþmalarýnýn oynandýðý NÝKE Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda bugün final karþýlaþmalarý oynanacak. Doðan Halý Saha Tesisleri'nde dün oynanan yarý final karþýlaþmalarýnda Cumhuriyet Lisesi, Ýnönü Lisesi'ni son derece zevkli ve çekiþmeli geçen karþýlaþmanýn ardýndan 2-1 maðlup ederek ilk finalist olarak finale adýný yazdýrdý. Ýkinci finalistin belirleneceði karþýlaþmada ise Anadolu Ýmam Hatip Lisesi güzel futbolunun sonucunu 2 golle alarak rakibi Anadolu Öðretmen Lisesi'ni 2-0 maðlup etti. Bu karþýlaþmanýn ardýndan final karþýlaþmasýnýn finalistleri belirlendi. Final müsabakalarýnýn ardýndan kupa ve plaket töreninin yapýlacaðý turnuvanýn üçüncülük karþýlaþmasýnda bugün saat 12.00'de Ýnönü Lisesi ile Anadolu Öðretmen Lisesi karþý karþýya gelecek. NÝKE Halý Saha Futbol Turnuvasý'nýn þampiyonunu belirleyecek olan final karþýlaþmasý ise saat 13.00'te Cumhuriyet Lisesi ile Anadolu Ýmam Hatip Lisesi karþýlaþacak. ADNAN YALÇIN Anadolu Ýmam Hatip Ankara Demirspor'da Nihat Balan dönemi sona erdi Ankara Demirspor'da teknik direktör Nihat Balan ile yollar ayrýldý. Spor Toto 3. Lig Play-Off Yarý Final maçýnda Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor'a yenilerek 2. Lig'in kapýsýndan dönen Ankara Demirspor'da teknik direktör Nihat Balan görevinden ayrýldý. Sezon öncesi kýsýtlý bir bütçe ile kümede kalma hedefi ile yola baþladýklarýný, çok zorlu bir grupta mücadele vermelerine raðmen son 10 yýlýn en yüksek puaný ve derecesini yaparak play-off oynadýklarýný söyleyen Nihat Balan, "Ligi lider Ümraniyespor'un ardýndan Bergamaspor ile beraber 58 puan ile kapattýk. Kümede kalmak bir yana play-off oynadýk. 22 gol ile tüm profesyonel liglerde en az gol yiyen takým olduk" dedi. "ÞARTLARDA ANLAÞAMADIK" Ankara Demirspor'daki görevinden baþkan ve yönetimiyle yaptýðý görüþmede þartlarda anlaþamayýnca ayrýlma kararý aldýðýný ifade eden Balan, "Son çalýþtýðým 3 farklý kulüpte play-off larý yaþadým. Yeni Malatyaspor ile kupayý aldým. B.Bingölspor ile final oynadýk. Ankara Demirspor ile yarý final oynadýk ancak her þeyin baþlangýcý ve bitiþi vardýr. Ankara Demirspor kulübünde göreve baþladýðýmýz günlerdeki karamsarlýðý yenip; 'Kümede kalabilir miyiz?' düþüncesinden 'Kupayý neden alamadýk?' düþüncesine getirebildiysek fazla söze gerek yok" dedi. Kýrþehir'de devam eden Türkiye Ýþitme Engelliler Liseler arasý yarýþmalarda Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Atletizm'de iki birincilik kazanýrken voleybol takýmý ise finalde altýn madalya için mücadele etme hakký kazandý.ýki gündür devam eden Türkiye Liseler Ýþitme Engelliler Þampiyonasýnda Atletizm'de Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencisi Cengiz Yýldýrým 100 ve 200 metre yarýþlarýnda iki altýn madalya kazanarak büyük bir baþarýya imza attý. Þampiyonada Voleybol branþýnda ise grup maçlarýný kazanan ve yarý finale yükselen Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi yarý final maçýnda Zonguldak temsilcisini 3-0 yenerek finale yükseldi.çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi voleybol takýmý finalde Gaziantep temsilcisi ile Türkiye Þampiyonluðu için karþýlaþacak.

12 2. Lig play-off finalinde Hatayspor ve Alanyaspor karþýlaþacak Spor Toto 2. Lig'de bugün oynanan Play-off Yarý Final rövanþ maçlarý sonucunda Hatayspor ve Alanyaspor rakiplerini eleyerek finale yükseldi. PTT 1. Lig'e yükselecek son takýmýn belirleneceði final karþýlaþmasý 31 Mayýs Cumartesi günü saat 19.00'da Ýstanbul Atatürk Olimpiyat Stadý'nda oynanacak. Külcü ile toplantý yapýldý Muzaffer Külcü Çorum Belediyespor Yönetimi yeni sezonun yol haritasýný önceki akþam Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün katýldýðý toplantý sonunda belirledi. Kulüp yönetimi tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Baþkan Külcü'nün en az üç yýllýk bir planlama ile alt yapýsý, genç ve yetenekli futbolculardan oluþan bir takým ile 2. lig hedefiyle yola çýkýlmasýný söylediði belirtildi. Yazýlý açýklamada, önceki akþam Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile yapýlan istiþare toplantýsýnda sezonunda tüm branþlarýn özelliklede profesyonel futbol takýmýnýn performansý ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin birisi tarafýndan sözlü olarak Belediye Baþkaný'na anlatýldýðý belirtildi. Bu bilgilendirmenin ardýndan da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'de kendisinin yaptýðý tespitleri ve olumlu olumsuz yönleri ile bundan sonra yapýlmasý gerekenlerle ilgili görüþlerini yönetim kurulu üyelerine aktardýðý belirtilen açýklamada, 'Yeni sezonla ilgili olarak en az üç yýlý planlayarak tesisleri alt yapýsý ile beraber genç ve yetenekli futbolculardan kurulu bir kadro ile biran önce 2. lige çýkýlmasý yönünde görüþ bildirmiþtir. Yönetim Kurulumuzda bu deðerlendirmeler ýþýðýnda en kýsa süre içinde tekrar toplanarak yeni sezonla ilgili olarak nihai kararlarýný verecek ve yeni sezonla ilgili çalýþmalarýna start verecektir' denildi. Zeki Gül Güreþçilerden Uslu'ya ziyaret Güreþ Federasyonu Eski Baþkaný, Ýstanbul Milletvekili Osman Aþkýn Bak, Antrenör Abdullah Çakmak, Avrupa Güreþ Þampiyonu Taha Akgül,Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette, Güreþ Federasyonu Eski Baþkaný, Ýstanbul Milletvekili Osman Aþkýn Bak "Çorum'un yetiþtirdiði ve Türkiye'nin adýný Dünya'ya duyuran Olimpiyat Þampiyonu merhum Mahmut Atalay, Adil Candemir abilerimizi rahmetle anýyoruz. Tevfik Kýþ abimize de Allah uzun ömürler versin. Gençlerimize ata sporunu sevdirdiðiniz için Çorumlularý kutluyorum" dedi. Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "gençliðimize büyük önem veriyoruz. Güreþ eðitim merkezlerimizi, antrenman spor salonlarýmýzý yeniliyor ve yenilerini de ekliyoruz. Gençlik merkezlerimizin hizmete girmesi sayesinde gençlerimizi baþarýlý olduklarý alanlara yönlendirerek yön ve yol gösterici olmaya çalýþýyoruz. Pehlivanlar diyarý Çorum bundan sonrada ülkemize nice pehlivanlar yetiþtirecektir. Genç güreþçimize baþarýlar diliyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ Adnan Yalçýn 13. Adam Hiç yakýþmadý Gazetecilik mesleðinde 5 yýlým doldu. Gazeteciliðe baþladýðýmdan bugüne kadar çok þükür iftira ve yalan haber hiç yapmadým. Haberde yazým falan hatalarým olmuþ mudur, iddia etmem olmuþtur. Fakat bu aralar yeni icat olan bir cümle var 'yanlýþ haber' Yanlýþ haber ifadesinin ise taraflara göre deðiþtiðini düþünüyorum. Ýnsanlar iþine gelmeyen bir haberde haberimin muhatabý habere kendi açýsýndan baktýðý için yanlýþ olduðunu söyler. O onun düþüncesidir. Benim açýmdan doðru olduðuna inandýðým haberde baþkalarýnýn düþüncesi beni baðlamaz. Ben karþýmdakinin bakmamý istediði açýdan bakmadýðým için o haber ona göre yanlýþtýr. Burada asýl olan o kiþinin maksadýdýr. Haber iþine mi gelmemiþtir. Yoksa baþka düþüncelerimi var. Bilemem müneccim deðilim. Bu düþüncedeki insanlar þahsiyetlerinin aliyülala(mükemmel) olduðunu düþünür ve beðenmediði durumlarda kesinlikle karþýsýndakini hatalý görür. Ve çok rahatlýkla karþýsýndaki insaný, 'ben bu iþi býrakýrým, sende býrakýr mýsýn' diye tehditvari cümlelerle aklýnca sindirmeye çalýþýr. Dediðim gibi çok þükür bugüne kadar iftira ve yalan haber yapmadým. Yaptýðým haberin iftira ve yalan olduðunu ispat eden çýkarsa da bugün gazeteciliði býrakýrým. Fakat karþýmdakinin mesleðini býrakmasýný istemem. Sadece bulunduðu makama uygun davranmasýný temenni ederim! Bu konuya daha fazla girmeden ve birilerinin kalbini kýrmadan burada kesmek istiyorum. Ancak þunu söylemek isterim. Yanlýþ olduðunu düþünülen her haberimi herkesin önünde tartýþýrým. Öyle pek tehditkar sözlere de karným tok. En basit þey insanýn kendisini kandýrmasýdýr; çünkü insan genellikle kendi istediðinin iþine geldiðinin þeyin doðru olduðuna inanýr. Bu sözden de umarým ne demek istediðim anlaþýlmýþtýr. Yok hala bu iþi iddialý hale getirmek isteyenler varsa da ben hazýrým.gördüm ki, bazý kiþiler hakkýnda bazý þeyleri yazmama tercihimin þu anda yanlýþ olduðu düþüncesine kapýlmaktayým. Bu düþüncemin önüne set çekmek istiyorum. Ama bir yere kadar Ne güzel söylemiþler; Mevki insana deðil, insan mevkie çok þey kazandýrabilmelidir. Hoþçakalýn. Gümüþhanespor'da Kýlýç dönemi Gümüþhanespor'un teknik direktörlüðüne Gürses Kýlýç'ý getirdi. Geçtiðimiz günlerde Çorum Belediyespor yönetimi ile de görüþen ancak anlaþma saðlanamayan Gürses Kýlýç Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüþhanespor ile 1 yýllýk sözleþemeye imza attý. Kýrmýzý-beyazlý kulübün Tekke köyündeki tesislerinde gerçekleþtirilen, kulüp baþkaný Ýdris Çimen, ikinci baþkan Günay Muslu ve asbaþkan Servet Taþ'ýn hazýr bulunduðu imza töreninde Kýlýç ile 1 yýllýk sözleþme imzalandý. Baþkan Çimen, yeni sezon için Gürses Kýlýç ile anlaþtýklarýný belirterek, "Hocamýzýn belirlediði mevkilere göre transfer çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Gelecek sezon baþarýlý bir Gümüþhanespor olmasý için gayret göstereceðiz" dedi. Ýmza töreninde konuþan Kýlýç'ta Gümüþhanespor ile anlaþmaktan mutlu olduðunu ifade ederek, takýmýn baþarýsý için elinden gelen gayreti göstereceðini kaydetti. ADNAN YALÇIN Gençlerbirliði, Çankýrý'ya gidiyor U16 Futbol Ligi Çorum þampiyonu Gençlerbirliði 30 Mayýs ile 1 Haziran tarihleri arasýnda yapýlacak olan grup birinciliði için bugün Çankýrý'ya gidecek. Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre 29 Mayýs ile 1 Haziran tarihleri arasýnda 6'þar takýmlý 14 grup ve 30 Mayýs ile 1 Haziran tarihleri arasýnda 4'er takýmlý altý grupta toplam 20 merkezde oynanacak. Grup maçlarý Ýstanbul, Tekirdað, Sakarya, Düzce, Bursa, Çanakkale, Eskiþehir, Afyonkarahisar, Manisa, Denizli, Mersin, Konya, Gaziantep, Bingöl, Kayseri, Çankýrý, Bartýn, Tokat, Ordu ve Rize grup merkezlerinde yapýlacak. Çorum þampiyonu Gençlerbirliði Çankýrý'da yapýlacak olan U 16 grup birinciliðinde Kýrýkkale Türk metal Gençlikspor, Samsun Kadýköyspor ve Bartýn Kemerspor temsilcileri ile mücadele edecek. Dört takýmýn mücadele edeceði grup maçlarý sonunda birinci olan takýmlar yarý final grubuna yükselecek. ADNAN YALÇIN Hitit Spor Dünyasý spor maðazasý açýlýyor Çorumspor Baþkaný ve Lescon Maðazasý sahibi Rumi Ispanak Hitit Spor Dünyasý maðazasýnýn açýlýþýný 30 Mayýs Cuma günü gerçekleþtireceklerini söyledi. Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi No: 8/A adresinde 30 Mayýs Cuma günü saat 14.00'de düzenlenecek törenle açýlacak olan Hitit Spor Dünyasý Maðazasý tüm branþta sporcularýn malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayacaðý toptan ve perakende maðazasý olarak hizmet verecek. Maðaza sahibi Rumi Ispanak, maðazada kamp ve antrenman için yüzme, fitnes, güreþ, futbol ve boks gibi her branþa ait malzemelerin yanýnda dijital forma üretimi, logo, reklam, numara ve isim baskýlarýnýn da yeni maðazalarýnda Çorumlulara hizmet vereceðini söyledi. Rumi Ispanak, 30 Mayýs Cuma günü yapacaklarý açýlýþa tüm Çorumlularý davet etti. ADNAN YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı