fütursuzca harcadýlar'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fütursuzca harcadýlar'"

Transkript

1 Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam ediyor. Çorum Valiliði, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü koordinesi ile mühendislerden oluþan teknik heyet Osmancýk'ta çalýþmalarýna devam ediyor' þeklinde ifadeler kullandý. SAYFA 6 DA 40 KURUÞ Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner: Salim Uslu AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý istifa etti Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde AK Parti ilçe Teþkilatý istifa etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri'nde baþarýsýz olan ve ilçe belediye baþkanlýðýný kaybeden Sungurlu AK Parti Teþkilatý itifa etti. Edinilen bilgiye göre; AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasýný istedi. Bunun üzerine 2 dönemdir ilçe baþkanlýðý görevini sürdüren Muammer Çuhacý ve yönetimi, istifa dilekçelerini Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a sundu. SAYFA 3 TE 'Sungurlu halkýnýn paralarýný fütursuzca harcadýlar' Abdulkadir Þahiner Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, Sungurlu Belediyesinin son durumu hakkýnda açýklamalarda bulundu.spekülasyon yapýlan bazý iddialara cevap veren Þahiner, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Deðerli hemþehrilerim öncelikle 30 Mart seçimlerinde bizlere vermiþ olduðunuz desteklerden dolayý, bize oy veren yada vermeyen herkese teþekkür ederim. Hepimiz Sungurlu'nun evladýyýz. Hepimizin amacý Sungurlu'ya hizmettir. Þahsým ve arkadaþlarým tüm meclis üyelerimle beraber, partimle beraber, amacýmýz gayemiz Sungurlu'yu daha iyi yaþanabilir bir hale getirmektir. Bu düþünceyle yola çýktýk. Cenab-ý Allah bizi utandýrmasýn' þeklinde konuþtu.baþkan Þahiner Seçim meydanlarýnda her zaman sizlere söylemiþ olduðumuz þuydu; 'Þeffaf olacaðýz, belediyenin tüm bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaþacaðýz. Çünkü yetimin hakkýný kimseye yedirmeyeceðiz' diye sizlere söz verdik. SAYFA 9 DA Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel: 'Yunus olmanýn bir faydasýný görmedik artýk Yavuz olmaya karar verdik' Çorum Alperen Ocaklarý Valilik önünde Merhum Muhsin Yazýcýoðlu davasýnda,savcýlýðýn suç örgütü önünden verdiði takipsizlik kararýný protesto etti. Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel yaptýðý basýn açýklamasýnda "Her bir Alperen'in kendi öz babasýnýn davasýný takip edercesine þehit liderimizin davasýnýn takipçisi olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. SAYFA 2 DE Muhtarlar bilgilendirildi Yangýn paniðe neden oldu 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþecek ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþtirecek. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Mavi Marmara olayýnýn dördüncü yýlýnda Sultanahmet'ten Sarayburnu'na yürüyeceklerini belirtti. SAYFA 5 TE Ýçiþleri Bakanlýðýnýn talimatý doðrultusunda Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile Evlendirme Memurlarýna Mekânsal Adres Kayýt Sistemi (MAKS), Evlendirme Yönetmeliði, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri konulu seminer verildi. SAYFA 4 TE Memur-Sen 11 hizmet kolundan 11 yetkiyi aldý SAYFA 3 TE Ýþ Bankasý'ndan güvenli yapýlar için kredi desteði Kentsel Dönüþümde güvenli yapýlar için Ýþ Bankasý'nýn kredi desteði devam ediyor.dün Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda gerçekleþen protokolde Ýþ Bankasý Bireysel Bankacýlýk Satýþ Bölümü Birim Müdürü Sarp Kayalar, Müdür Yardýmcýsý Çaðlar Görkanlý, Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü M. Hulusi Maþacýoðlu, Anadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi ve Belediye Meclis üyesi Çetin Öztaþ Ýþ Bankasý, Anadolu Kentsel Dönüþüm firmasý ile protokol imzalayarak... SAYFA 5 TE 8 Ýranlýnýn kaldýðý bir apartmanýn 2. katýnda dün akþam çýkan yangýn paniðe neden oldu.dün akþam saat 22:45'te meydana gelen yangýn Gülabibey Mahallesi Cemiley Caddesi EML arkasýnda yer alan bir apartmanýn 2 katýnda çýkan yangýný gören vatandaþlar durumu itfayeye bildirdi. SAYFA 6 DA 'Afiliasyon olumlu geliþmeler saðladý' Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. "Osmancýk'ta Yaralar Sarýlacak, Gereken Tüm Tedbirler Alýnacak" AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, ani bir yaðýþ sonucu sel baskýnýna uðrayan Osmancýk Ýlçesi'nde yaralarýn sarýlacaðýný, bir daha bu tür felaketlerin... Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü: Aþdaðul'da baþkan Mehmet Çelik olacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 01 Haziran Pazar günü Aþdaðul'da yapýlacak Belediye Baþkanlýðý seçiminde AK Parti adayý Mehmet Çelik'e destek olmak için Aþdaðul'a gitti. SAYFA 4 TE SAYFA 10 DA SAYFA 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. 2 Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel: 'Yunus olmanýn bir faydasýný görmedik artýk Yavuz olmaya karar verdik' Çorum Alperen Ocaklarý Valilik önünde Merhum Muhsin Yazýcýoðlu davasýnda,savcýlýðýn suç örgütü önünden verdiði takipsizlik kararýný protesto etti. Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel yaptýðý basýn açýklamasýnda "Her bir Alperen'in kendi öz babasýnýn davasýný takip edercesine þehit liderimizin davasýnýn takipçisi olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn.kahramanmaraþ Adliyesi'ne itirazýmýzý yapacaðýz.adaletin tecelli etmesi için baþlarýný adalet terazisinin üzerine koyduk' þeklinde ifadeler kullanan Yücel 'Yunus olmanýn bir faydasýný görmediklerini ve artýk Yavuz olmaya karar verdiklerinin altýný çizdi.baþkan Yücel "Hepinizin malumu olduðu üzere Þehit Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu 5 sene öncesinde hain bir suikastla þehit edilmiþtir.bugüne kadar asýl faillerinin tespit edilememesine karþýn bu hain tertibin piyonlarýnýn bir kýsmý gün yüzüne çýkmýþtýr. Dosyada mevcut olan bir kýsým deliller þüpheliler hakkýnda dava açýlýp hak ettikleri sanýk sýfatýný taþýmalarý için yeterli görülmemiþtir. Savcý Bey ana soruþturma dosyasýna kasten adam öldürme veya taksirli adam öldürme suçlarý üzerinden devam ettiðini beyan ederek, suç örgütü yönünden takipsizlik kararý vermiþtir' þeklinde konuþtu.sözünü ettiði ana soruþturma neticelenmeden son olarak hüküm verilmesi gerek suç örgütünün yokluðu konusunda baþtan karar verilmesi bir hukuk garabetidir' þeklinde niteleyen Baþkan Yücel 'Helikoptere ait GPS cihazýný söken TSK mensuplarý hakkýnda nitelikli hýrsýzlýktan dolayý dava açýlmasýna karar verilmiþtir. Mevcut olan kamera görüntülerinde GPS cihazýný alenen söktüðü belli olan bu þahýslarýn, helikoptere ait uçuþ bilgilerini içeren kara kutusunu da sökmüþ olmalarý, söküp deðiþtirmiþ olmalarý muhtemeldir. Delilleri karartmak ve yok etmek maksatlý iþlenen bu suçu nitelikli hýrsýzlýk suçu kapsamýnda deðerlendirmek hukuk bilgisinin yetersizliði ile izahý olan bir durum deðildir' þeklinde belirtti.baþkan Yücel 'Tarafýmýzca Savcýlýk tarafýndan bazý suçlar bakýmýndan verilen takipsizlik kararý, soruþturmasý devam eden suçlar bakýmýndan da verilecek takipsizlik kararlarýnýn habercisi olarak algýlanmaktadýr. GPS cihazýný söken þahýslar hakkýnda hýrsýzlýk suçundan dava açanlarýn belki de uluslararasý çapta olduðunu düþündüðümüz adi bir suikastýn aydýnlatýlmasý ve bütün faillerinin ortaya çýkarýlmasý ve cezalandýrýlmasý konusunda güdük kalacaklarý aþikardýr.' Þeklinde ifadeler kullanýrken konuþmasýný þu þekilde sürdürdü:'alperenler Ýlahi adaletin eninde sonunda tecelli edeceðine iman etmiþlerdir. Fakat Alperenlerin yüreðine bir nebzede olsa su serpecek beþerin inþaa ettiði mahkemelerde tesis edilecek adaletin de her ne pahasýna olursa olsun tecelli etmesi için gövdelerimizin üstündeki kellelerimizi adalet terazisinin üstüne koyduk muhataplarýnýn haberi olsun.yaklaþýk beþ buçuk senedir ha doðdu ha doðacak diye beklediðimiz çocuðun birileri tarafýndan bu çocuk ölüymüþ diyerek kürtaj edilmesine müsaade edecek ne sabrýmýz ne de tahammülümüz vardýr. 5 sene özel yetkili savcýlýk tarafýndan türlü bahanelerle gerçekleþtirilemeyen adaletin timsali bu doðum, Þehit Liderimizin cansýz bedenine ilk ev sahipliði yapan Kahramanmaraþ'ta ya gerçekleþecek, ya da mesulü olan her haneyi taziye evine döndürecektir' þeklinde belirten Yücel 'Soruþturma sürecine zarar verileceði gerekçesiyle kýsýlan sesimizin, bu saatten itibaren bir çýðlýða dönüþeceðinden kimsenin þüphesi olmasýn." Þeklinde altýný çizerken konuþmasýný þu þekilde tamamladý:'bu konuyla alakalý 26/05/2014 günü Alperen Ocaklarý Genel Merkezi'nde il ocak baþkaný arkadaþlarýmýzýn katýlýmýyla istiþare gerçekleþtirilmiþtir. Bütün arkadaþlarýmýzýn kanaati bundan önce,bu konuyla alakalý gösterilen tavýrlarýn artýk ötesine geçilmesi gerektiði yönünde olmuþtur. Arkadaþlarýmýzýn bu kanaatlerini dile getirdikleri istiþare neticesinde belli kararlar alýnmýþtýr. Ýnþallah ilk olarak 30/05/2014 tarihinde Kahramanmaraþ adliyesinin önünde takipsizlik kararýna itirazýmýzý sunacaðýz. Arkasýndan kararý alýnan tepkiler ortaya konacaktýr. Ayrýca Alperen Ocaklarý adýna davaya müdahale dilekçesi verilecektir. Her bir Alperen'in kendi öz babasýnýn davasýný takip edercesine Þehit Liderimizin davasýnýn takipçisi olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. Bahadýr Ömer Yücel Ýmsâk : 03:12 Güneþ : 05:06 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:40 Akþam : 20:10 Yatsý : 21:54 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 22. Hafta HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Þa bân ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 12.13'de ilk defa, Avustralya kýtasýnýn doðusundan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri KAYBETTÝM NAZLI YARÝMÝ Yaylalar içinde Erzurum yayla Þehirler içinde þirindir konya Ne deyim aðlayým kaderim böyle Kaybettim bende nazlý yârimi Yol boyu dikilmiþ güzel kavaklar Benim gönlüm geçmez yâri sayýklar Evim de aðlýyor küçük bebekler Kaybettim bende nazlý yârimi Yar gideli bende periþan oldum Nerelerde kaldý bu nazlý karým Periþan olduda malým melalým Kaybettim bende nazlý yârimi Çocuklarý aðlaþýyor evinde Eller gülüp oynar keyfi yerinde Daðýlmýþ malýmda yoktur yerinde Kaybettim bende nazlý yârimi Kimselere diyemedim derdimi Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi Arayýp bulamam bende kendimi Kaybettim bende mazlý yârimi Söyünmüþ ocaðým karým gideli Bu yankýdan bende oldum br deli Yanýmda olsaydý olmazdým deli Kaybettim bende nazlý yârimi (RIZA KOÇAK) derki þaþtým bu iþe Hasret kaldým bende karým kardeþe Koydu gitti beni attý ateþe Kaybettim bende nazlý yarimi HAVA DURUMU Rýza Koçak Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: EML'den Soma'ya yardým Yýl: 10 Sayý: 2795 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Soma'da yaþanan maden kazasý sonucunda hayatlarýný kaybedenler için yardým topladý.yapýlan yazýlý açýklamada Soma'da yaþamlarýný yitirenler ve aileleri için 1000 TL yardým toplandýðý belirtildi.12.sýnýf makine bölümü öðrencilerinden Ýbrahim Karaoðlu, Cem Durna ve Muhammed Oruç öncülüðünde Mayýs tarihleri arasýnda öðretmen ve öðrencilerin katýlýmýyla yapýlan kampanya sonunda 1000 TL toplandýðý toplanan para ise Baþbakanlýk tarafýndan Ziraat Bankasý'nda açýlan hesaba yatýrýldýðý kaydedildi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,102 2,103 EUR 2,863 2,864 STERLiN 3,523 3,524 JPY YENi 0,206 0,207 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý istifa etti Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde AK Parti ilçe Teþkilatý istifa etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri'nde baþarýsýz olan ve ilçe belediye baþkanlýðýný kaybeden Sungurlu AK Parti Teþkilatý itifa etti. Edinilen bilgiye göre; AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkanlýðý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasýný istedi. Bunun üzerine 2 dönemdir ilçe baþkanlýðý görevini sürdüren Muammer Çuhacý ve yönetimi, istifa dilekçelerini Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a sundu. Ýl Baþkaný Ceylan'ýn mevcut yönetimin istifalarýný aldýktan sonra bu hafta içerisinde ilçe baþkanlýðý görevini yapabilecek 4 isim belirleyeceði, bu isimlerigenel merkeze bildireceði, genel merkezin ise bu isimlerden birisini ilçe baþkaný olarak atayacaðý öðrenildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn yeni ilçe teþkilatýnda görev alabilecekleri belirlemek için çalýþmalara baþladýðý da edinilen bilgiler arasýnda. Kubilay Kaan Yücel Memur-Sen 11 hizmet kolundan 11 yetkiyi aldý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "2014 yýlýna ait üye sayýlarýna göre Memur-Sen, 11 Hizmet Kolunun 11'inde de yetkiyi alarak tarihi bir rekora imza attýklarýný dile getirdi.baþkan Saatçi yapmýþ olduðu yazýlý basýn açýklamasýnda Memur-Sen'in sendikacýlýk tarihinde bir ilki gerçekleþtirdiðini ifade etti. Saatçi '15 Mayýs tarihi itibariyle imza altýna alýnan kurum tutanaklarýna göre, Memur-Sen Türkiye'nin en büyük memur sendikalarý konfederasyonu unvanýný rakipleri ile arasýndaki farký artýrarak devam ettirdi. Memur-Sen, yetkili sendika sayýsýný da 11'e çýkararak, tüm hizmet kollarýnda yetkili olmayý baþardý. Memur- Sen bu baþarýsýyla sendikacýlýk tarihinde bir ilki gerçekleþtirdi' dedi.eðitim-bir-sen, Saðlýk-Sen, Diyanet- Sen, Bem-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji-Bir- Sen, Birlik Haber-Sen, Bayýndýr Memur- Sen, Ulaþtýrma Memur-Sen'in ardýndan Kültür Memur-Sen de yetki aldý. Kültür Memur-Sen, Kültür ve Sanat Hizmetleri kolunda yetkiyi üyeyle kazandý' ifadeleri yer aldý. Assu Gümüþ Alyanz okçu yüzüðü satýþlarýna baþladý KOSGEB AR-GE uygulama araþtýrmalarýna destek veriyor Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "KOSGEB AR-GE Ýnovasyon Destekleri ve Üniversite Sanayi Ýþbirliði" konulu konferans gerçekleþti.hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,Çorum KOSGEB Müdürü End.Müh. Ahmet Dursunoðlu ve davetliler katýldý.konferansýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan gerçekleþtirdi.rektör Alkan 'Sektörün bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olma gerekliliðinin önemine vurgu yaparak son günlerde bir çok platformda üniversite sanayi iþbirliðinin konuþulmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ülkemizde maddi sýkýntýnýn olmadýðýna dikkat çekerek doðru projeye, doðru irtibata ve sonrasýnda yapýlacak efektif çalýþmalara ihtiyaç olduðunu açýklayan Rektör Alkan, söz konusu iþbirliði ile sektöre güncel bilgi transferi saðlanarak inovatif ürününler elde edilebileceðini ifade etti. Üniversite ile tüm sektörün iþbirliðinin saðlanabilmesi için herkesin üzerine düþeni yapmasý gerektiðini dile getiren Rektör Alkan, "Üniversite olarak iyi bir iletiþimle, tüm sektörle etkileþim saðlanabilmesi için üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz, söz konusu iþbirliðini pratik hayata aktarmaya biz her zaman hazýrýz" þeklinde konuþtu.çorum KOSGEB Müdürü End. Müh. Ahmet Dursunoðlu ise AR-GE, Ýnavasyon ve TEKMER'in tanýmlarýný yaptý.dursunoðlu AR-GE'yi temel araþtýrmalar, deneysel araþtýrmalar ve uygulama araþtýrmalarý olma üzere üç boyutta ele alarak KOSGEB'in AR-GE uygulama araþtýrmalarýna destek verdiðini açýkladý.kosgeb'in koordinasyonu altýnda üniversitelerle KOBÝ'lerin bir araya gelerek AR-GE çalýþmalarýný ortak bir platform yaptýðý TEK- MER'ler ile TEKNOPARK arasýndaki iliþkiye deðinerek konuþmasýna devam eden KOSGEB Müdürü Dursunoðlu, KOSGEB'in Ar-Ge Ýnasvasyon Destekleri, KOSGEB'in Endüstriyel Uygulama Destekleri, KOSGEB'in Genel Destek Programlarý ve üniversite sanayi iþbirliði için neler yapýlabileceði konularýnda bilgiler verdi. Assu Gümüþ Alyanz bünyesinde üretimine baþlanan Hitit kral takýlarýnýn ardýndan okçu (zihgir) yüzüklerini de üretmeye baþladý.ýþletme Sahibi Ömer Düven konuyla ilgili yapmýþ olduðu açýklamada zihgir kolleksiyonu Osmanlý Devlet sancaðý,osmanlý Devleti,Tuðrasý,çift baþlý kartal, Zülfikar (çift kýlýç,türk bayraklý ve düz modellerden oluþmaktadýr dedi.düven 'Adet gramý 8.5 gr olan 925 ayar gümüþten üretilen zihgirlerin yanýnda 13 gr gelen atýþ atýþta kullanýlan zihgirler de bulunmaktadýr.ýsteðe göre zihgir yapýlmaktadýr' þeklinde ifadeler kullandý.düven 'Aksesuar olarak ta kullanýlan zihgirlere talep Çorum dýþýnda tüm Türkiye'den gelmektedir' þeklinde belirtirken zihgir yüzüðünün tarihçesini þu þekilde kaydetti:'ok atarken baþparmaða takýlan özel yüzüktür, kelime kökeni olarak Farsçadan gelmektedir. "Çile" (zeh) ve "çeken" (kîr) kelimlerinden oluþmuþtur. Türkler kelimeyi "zihgîr" olarak da okumuþlardýr. Þast (Osmanlý Türkçesi'ndeki yazýlýþý sebebiyle "þest" de okunmuþtur) kelimesi de ayný anlamda kullanýlmýþtýr.zihgir (þast veya okçu (tirkeþ, kemankeþ) yüzüðü), Hun Ýmparatorluðu'ndan yayýlan bir okçuluk malzemesidir. Baþ parmaða takýlýr. Ok atýþý sýrasýnda, yay kiriþinin baþ parmaðý parçalamamasý için kullanýlan ve bir tür kiriþ býrakma mekanizmasý oluþturan týrnaklý bir yüzüktür. Yayý gerdiðinizde yüksek miktarda enerji çýkar ve bu çýkan enerji Türk yaylarýnda diðer yaylara oranla 2-3 kat daha fazla olabilir; bundan zihgirle korunulur. Zihgir Hunlar'dan, Göktürklere, Moðollara, Korelilere, Çin'e, Selçuklu'ya ve daha sonra Osmanlý'ya, Araplara ve Hindistan'a geçmiþtir. Rütbeli kiþiler için deðerli malzemelerden yapýlan zihgirler yüksek sanat deðeri taþýyabilir. Zihgir benzeri malzemeler Romalýlar'dan beri daha seyrek olarak Avrupa'da da kullanýlmýþtýr' þeklinde konuþtu.düven 'Bizans ya da erken Osmanlý dönemine tarihlenen zihgîrlerin hemen hepsi bronzdan yapýlmýþtýr ve morfolojik olarak geç dönem örneklerinden bir hayli farklýdýr' þeklinde sözlerini tamamladý.

4 4 Muhtarlar bilgilendirildi Emrullah Akdemir Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak: 'Afiliasyon olumlu geliþmeler saðladý' Ýçiþleri Bakanlýðýnýn talimatý doðrultusunda Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile Evlendirme Memurlarýna Mekânsal Adres Kayýt Sistemi (MAKS), Evlendirme Yönetmeliði, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri konulu seminer verildi. Seminer Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Seminere Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Ýl Müdürlüðü Þefi Özlem Akyüz ve Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni (VHKÝ) Þebnem Aras katýldý.seminerin açýlýþ konuþmasýný Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir yaptý. Akdemir, "Saðlýk hizmetlerimizde kiþiye aile hekimi verirken ikamet ettiði yere göre adres bilgilerine göre verilir. Okul kayýtlarý yapýlýrken öðrencilerin ikamet ettiði yere yakýn okullar tercih edilmekte kamu hizmetlerinin diðer alanlarýnda benzer örnekler var. Mesela sosyal yardýmlaþmadan yardým alýnmasý gerektiðinde yine adres kayýtý esas alýnmakta. Kamu hizmetlerinin etkin sunulmasý açýsýndan sizin de bildiðiniz gibi seçmen listeleri ve rehberlik ortamýnda adres kayýt sistemine göre düzenlenmekte. Mahallenizde köyünüzde seçmen listeleri oluþtururken bir çoðunuzda itirazda bulundunuz. Mahallemizde ikamet etmiyor evimizde ikamet etmiyor iþte sadece oy kullanmak için buraya geliyor diye þikayette bulunmuþtunuz bizde bunlarý deðerlendirmiþtik" dedi. Akdemir, "Kýsaca kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasý için adres kayýtý çok önemli tüm hizmetler adrese dayalý verildiði için kayýtlarýn saðlýklý ve güncel olmasý gerekiyor. Bu baðlamda siz deðerli muhtarlarýmýza büyük görevler düþüyor. Adres kayýtlarýyla ilgili görevleriniz neler sorunlarýnýz neler burada konuþup sizleri aydýnlatacaðýz. Yine medeni kanun hükümleri gereðince köy muhtarlarýmýz ayný zamanda kanunun verdiði yetkiye dayanarak evlendirme memurudur köylerinde ikamet eden vatandaþlarýn evlendirme iþlemlerini yapmak zorundasýnýz. Bu iþlemleri yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiðini, evlenmenin þartlarý neler, evlenme engelleri neler, evlenmek için gereken belgeler neler, saðlýk sorunun olup olmadýðý gibi bilgileri sizlere birazdan vereceðiz. Katýlýmlarýz için sizlere çok teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Yasin Yücel Muhtarlara içme suyu uyarýsý Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a nezaket ziyareti gerçekleþtirdi.tabip Odasý yönetim kurulu üyelerinin de yer aldýðý ziyarette konuþan Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak '2012 yýlýnda hastanemizin afiliasyonu gerçekleþtirilerek üniversitemizle ortak kullanýmý baþladýktan sonra çok olumlu geliþmelere þahit olduk. Kýymetli hocalarýmýzýn gelmesiyle verilen hizmetin çeþitliliði ve kalitesi arttý. Birçok tetkik tedavi ve ameliyatýn yapýlmaya baþlamasý sonucunda pek çok hastanýn maðduriyeti giderildi. Baþka illere yapýlan hasta sevklerinin önüne geçilmiþ oldu.hastalarýmýz bu durumdan çok memnun ve bu memnuniyetlerini bizlere her ortamda iletiyorlar' þeklinde ifadeler kullandý.azak yapýlan birçok eðitim toplantýlarý, konferanslar hekimlerimizin bilgilerini yenilemeleri açýsýndan çok büyük fayda saðladý þeklinde belirtirken 'Bu tip organizasyonlar hekimlerimizin beðenisini kazanýyor. Çorum Tabip Odasý olarak üniversitemiz ile her zaman böyle uyumlu çalýþmamýzýn devam edeceðini bilmek bizi çok mutlu ediyor' þeklinde vurguladý.azak 'Projelerimizde Sayýn Rektörümüzün bize olan katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ediyorum. Son yýllarda üniversitemizdeki geliþmeleri çok büyük taktirle takip ediyoruz. Sadece týp alanýnda deðil tüm alanlarda Çorum'a çok büyük bir deðer katan Hitit Üniversitesi'nin çalýþmalarýndan dolayý rektörümüze bir kez daha teþekkürlerimizi iletiyoruz.çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.' þeklinde konuþtu.yeni seçilen Çorum Tabip Odasý'na baþarý temennisinde bulunan Rektör Alkan ise, Týp Fakültesi'nin, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan ortak kullaným anlaþmasý ile Türkiye'de neredeyse örnek bir yapýlanma gerçekleþtirdiðini, ortaya çýkan sinerji ile açýk kalp ameliyatý, anjiyo, onkolojik operasyonlar ve þimdiye kadar Çorum'da yapýlmayan yapýlamayan pek çok cerrahi operasyonun yapýlabilir hale geldiðini kaydetti. Týp Fakültesi'nin Türkiye'nin saðlýk sorunlarýný bilen ve bu sorunlarýn üstesinden gelebilen, uygulamasýnda insan saðlýðýný gözeten ve mesleki etik ilkelerini önceleyen, yaþam boyu öðrenmeyi kendisine ilke edinmiþ, araþtýrmacý ve sorgulayýcý, Türk ve dünya týp literatürüne yeni yaklaþýmlar ve yöntemler kazandýrabilecek, alanýnda Türkiye'nin çaðýn gerektirdiði düzeye ulaþmasýna katkýda bulunabilecek pratisyen hekimler yetiþtirmeyi amaçladýðýný belirten Rektör Alkan, öðretim elemaný sayýsýnýn her geçen gün daha da arttýðýnýn altýný çizerek þartlarý saðlamak kaydýyla Týp Fakültesi temel eðitimini de þehrimizde yapmak istiyoruz" dedi. Rektör Alkan, hep birlikte gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalarýn daha da artarak devam edeceðine inandýðýný belirterek, üniversitenin geliþimine katký saðlayan tüm paydaþlara teþekküretti.haber Servisi Mustafa Çeþmeci Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarý ile Evlendirme MemurlarýnaÝl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan Mekânsal Adres Kayýt Sistemi (MAKS), Evlendirme Yönetmeliði, Evlendirme Memurlarý Görev ve Yetkileri konulu seminerin ardýndan ayný salonda.halk Saðlýðý Müdürlüðü muhtarlara "Dezenfekte" konulu konferans düzenlendi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nce gerçekleþtirilen konferansta içme suyunun dezenfekte edilmesi ile ilgili bilgiler verildi. Saðlýk Ýl Müdürlüðü Gýda ve Çevre Kontrol Müdürü Mühendis Mustafa Çeþmeci'nin konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, depo içerisindeki içme suyunun sürekli ve düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiði ifade etti.musluklardan akan içme kullanma suyunun kaynaðýndan itibaren saðlýklý ve güvenli olmasýnýn zorunlu olduðunu söyleyen Mustafa Çeþmeci, "Suyun kalsiyum hipoklorit içme suyu dezenfektan tabletleri ile dezenfekte edilmesi (klorlanmasý) halinde, kirli su olan depolarda it. suya 7 gr.'lýk 1 tablet, temiz su olan depolarda it. suya 7 gr.'lýk 1 tablet, hesabýyla tabletler suda eritildikten sonra depodaki su ile iyice karýþýmýnýn saðlanmasý gerekmekte. Yýlda en az 1 kere su deposunun temizliðinin yapýlmasý gerekmekte. Su deposuna haþere, böcek ve hayvan giriþi engellenmeli, su deposunun tamir bakým ve onarýmý yapýlmalýdýr" þeklinde ifade etti. Yasin Yücel Muhtarlardan Baþkan Kaya'ya hayýrlý olsun ziyareti Çorum Merkez Mahalle Muhtarlarý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.gerçekleþen ziyarette Çorum merkezdeki 14 mahalle muhtarýyla beraber Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz de hazýr bulundu. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulan ziyarette Çorum merkezdeki 14 mahallenin muhtarý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya yeni görevinde baþarýlý olmasý temennisinde bulundular. Albayrak öðrencilerinden Amasya çýkarmasý Albayrak Ýlkokulu'nun yýlsonu etkinlikleri kapsamýnda 4/C sýnýfý öðrencileri için Amasya gezisi düzenlendi. 50 kiþilik kafilenin katýldýðý gezi geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi.sýla Tur rehberliðindeki geziye öðrenci ve velilerin yaný sýra Albayrak Ýlkokulu Müdürü Hasan Bekdemir ve sýnýf öðretmeni Erol Kabasakal'da katýldý.gezide Amasya'nýn tarihi mekanlarý ve müzelerini ziyaret eden öðrenciler Gezi Kafilesi, Amasya Müzesi, Hazeranlar Konaðý Müze Ev, Minyatür Amasya Müzesi, Bayezid Paþa Camii, Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarlarý'ný görme fýrsatýný bularak tarihleri deðerlerini öðrenme fýrsatý buldular. Bahadýr Ömer Yücel

5 5 Ýþ Bankasý'ndan güvenli yapýlar için kredi desteði Kentsel Dönüþümde güvenli yapýlar için Ýþ Bankasý'nýn kredi desteði devam ediyor.dün Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda gerçekleþen protokolde Ýþ Bankasý Bireysel Bankacýlýk Satýþ Bölümü Birim Müdürü Sarp Kayalar, Müdür Yardýmcýsý Çaðlar Görkanlý, Ýþ Bankasý Çorum Þube Müdürü M. Hulusi Maþacýoðlu, Anadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi ve Belediye Meclis üyesi Çetin Öztaþ Ýþ Bankasý, Anadolu Kentsel Dönüþüm firmasý ile protokol imzalayarak kentsel dönüþümün devam ettiði Çorum'daki konut sahipleri için uygun koþullarla finansman desteði saðlayacaklarý belirtildi. Konuyla ilgili konuþan Ýþ Bankasý Bireysel Bankacýlýk Satýþ Bölümü Birim Müdürü Sarp Kayalar 'Riskli alanlarda yer alan veya riskli yapý olduðu raporla tespit edilen binalarýn yýkýlarak yeniden inþa edilmesine veya güçlendirilmesini öngören Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda tüketicilerin ihtiyaç duyacaðý finansman desteði konusunda imzalana protokol gereði Çorum'da, Kentsel Dönüþüm konut- iþyeri yapým kredisi ve konut-iþyeri güçlendirme kredisi vermeye baþlýyor' þeklinde ifadeler kullandý.kayalar ' Devletin, bankalardan kredi kullanacak hak sahiplerine sunacaðý faiz desteði için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile protokol imzalayan ilk banka olan Ýþ Bankasý, ayný zamanda kentsel dönüþüm kapsamýnda en çok kredi kullandýran banka olmaya devam ediyor. Ýþ Bankasý Kentsel Dönüþümü uzun vadeli bir kalkýnma programý ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak deðerlendirip hak sahiplerine uygun koþullarla finansman desteci sunarken, kentsel dönüþüme saðlanan devlet teþviki doðrultusunda, hak sahiplerince yýllýk ödenecek faizin konut kredileri için yüzde 4'ü iþ yeri kredileri içinse yüzde 3'ü devlet tarafýndan karþýlanýyor. Ayrýca, enerji verimliliði yüksek olan projeler için ilave faiz desteði saðlanmasý da mümkün' þeklinde belirtirken 'Kentsel Dönüþüm Kredileri, mevcut konutlarýn yenilenmesi yanýnda hem mülk sahipleri hem kiracýlar tarafýndan herhangi bir yerden yeni bir konut satýn almak için de kullanýlabiliyor' þeklinde niteledi.kayalar 'Kredilerin diðer avantajlarý arasýnda, inþaat süresince 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem sunulmasý, Ýþ Bankasý ile çalýþacak olan müteahhit firmalardan projeyi zamanýnda tamamlama garantisi alýnmasý, inþaatýn her aþamasýnda tamamlanma seviyesinin kontrol edilerek inþaat bedellerinin hak ediþ usulüne göre müteahhit firmaya ödenmesi bulunuyor' þeklinde konuþtu.kayalar 'Krediden faydalanarak daha güvenli yapýlarda ikamet etmek isteyenler, riskli yapý raporunu Ýþ Bankasýnýn anlaþmalý olduðu denetim firmalarýndan indirimli olarak düzenletebiliyor' þeklinde kaydederken 'Kentsel Dönüþüm Destek Paketi kapsamýnda hak sahiplerinin taþýnma masrafý, kira masrafý, depozito ödemesi vb. ihtiyaçlarý için de iþ Bankasý tarafýndan uygun koþullarla kredi saðlanacaðýnýn altýný çizdi. Kayalar konuþmasýný þu þekilde tamamladý :' Ýþ Bankasý ile Avrupa Yatýrým Bankasý (AYB) arasýnda 9 Mayýs 2014 tarihinde 200 milyon Euro tutarýnda sözleþme imzalanmýþ olup, saðlanan bu kaynak sayesinde, 6306 sayýlý Afet Riski Altýndaki Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda hak sahibi olan kiþilerin riskli binalarýnýn yýkýlýp yeniden yapýlmasý, güçlendirilmesi ve bu binalardaki kiracýlarýn baþka yerden taþýnmaz satýn almalarý ile birlikte gecekondu sahiplerinin tapu edinimi amacýyla ihtiyaç duyduklar, finansmanýn çok daha cazip faiz oranlar, saðlanmasý mümkün olacaktýr.bahadýr Ömer Yücel TSO'dan Müdür Tarancý'ya hayýrlý olsun ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve yönetim kurulu üyeleri, Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Salih Erkan Tarancý'ya hayýrlý olsun ziyareti gerçekleþtirdi.tso Meclis Baþkaný Erol Karadaþ gerçekleþen ziyarette Salih Erkan Tarancý'nýn Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine atanmasýndan dolay tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi.karadaþ 'Bir ilin huzur ve asayiþinin, o ilin kalkýnmasýnda, sosyal ve kültürel hayatýnda, ekonomik yapýsýndaki temel faktörlerdendir.çorum ilinin bu anlamda baþarýlý illerden birisidir'þeklinde konuþtu.ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise 'Çorum iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak ilimizin huzur ve asayiþinin daimi kýlýnmasý noktasýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne her türlü destek bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada desteklerini esirgemeyecektir' þeklinde ifadeler kullandý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teþekkür etti. 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþecek ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüþü' gerçekleþtirecek. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Mavi Marmara olayýnýn dördüncü yýlýnda Sultanahmet'ten Sarayburnu'na yürüyeceklerini belirtti.özkabakçý yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda '30 Mayýs Cuma Akþamý Çorum'dan Ýstanbul'a hareket edilecek. 31 Mayýs Cumartesi akþamý Ýstanbul'dan Çorum'a dönüþ olacak. Yürüyüþ için ikindi namazýnda Sultanahmet Camii'nde buluþulacak, oradan Sarayburnu'na yürünecek' þeklinde dile getirdi. Özkabakçý, yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti 'Filistin topraklarý iþgal altýndadýr. Gazze abluka altýndadýr. Ýsrail zindanlarýnda çocuk ve kadýnlar da dâhil binlerce Filistinli iþkence görmektedir. Ýsrail, Filistinlilere karþý her gün sayýsýz suç iþlemektedir.dünyanýn gözünü boyamak için sadece kendi belirlediði ölçüde Gazze'ye giriþ-çýkýþa izin veren Ýsrail, böylece adalet isteyen insanlarýn mutlu olup avunmasýný beklemektedir. Gazze Özgürlük Filosu, tek bir insanýn bile yardýma muhtaç yaþamak zorunda kalmasýný insanlýk onuruna aykýrý bulduðu için yola çýkmýþtýr. Ýsrail'in 31 Mayýs 2010 tarihinde gerçekleþtirdiði saldýrýda þehit olan 9 insani yardým gönüllüsünün ve Mavi Marmara'nýn misyonu, Ýsrail'in unutturma çabalarýna raðmen adaletin, barýþýn, özgürlüðün sembolü olarak tüm dünyayý dolaþmaktadýr. Mavi Marmara'nýn baþlattýðý yürüyüþ, ezilen halklarýn özgürlüðü, Kudüs'ü özgürleþtirecek büyük yürüyüþün iþaret fiþeði olmuþtur. Ýsrail ise her geçen gün daha büyük maliyetle ve daha da yalnýzlaþarak yeni suçlar iþlemeye devam etmektedir. Ancak iþlediði her insanlýk suçu Ýsrail'i sona yaklaþtýrmaktadýr. Türkiye'deki ve diðer ülkelerdeki Mavi Marmara davalarý hem Ýsrail'in bugüne kadar iþlediði insanlýk suçlarýnýn cezalandýrýlmasýna vesile olacak hem de Filistin ve Mescid-i Aksa konulu davalara emsal teþkil edecektir. Bu da Ýsrail'in hukuki koruma kalkanýnýn delinmesi ve orta vadede Kudüs iþgalinin kýrýlmasý için önemli bir adým anlamýna gelmektedir. Ýnsanlýðýn ortak vicdaný onurlu mücadelesini vermekte Ýsrail de kaybýný durdurmaya çalýþmaktadýr. Dördüncü yýldönümünde ve gelinen bu süreçte ÝHH ve Filo'nun diðer organizatörleri, þehit aileleri, bu gemilere yardým malzemesi verenler ve tüm yolcular, bu misyonun parçasý olan siz Filistin dostlarý ile yürüyoruz' þeklinde belirten Özkabakçý yürüyüþün sebeplerini þu þekilde dile getirdi 'Mavi Marmara Kudüs-Filistin mücadelesinin bir parçasýdýr. Amacý ablukanýn kalkmasýdýr. Ablukanýn kalkmasý için sorumluluðumuz devam etmektedir. Barýþ isteyen halklar Ýsrail'in karþýsýndadýr. Türkiye halkýnýn tamamý Mavi Marmara'nýn tarafýnda, Ýsrail'in karþýsýndadýr. Bunun altýný bir kez daha çiziyoruz. Siyonistlere göre Ýsrail'in amacýna uygun tek çözüm "Mavi Marmara'yý tarihten silmek, üzerini örtmek, hafýzalardan çýkarmak ve unutturmak"týr. Unutturmayacaðýz. Gazze Özgürlük Filosu'nun tüm bileþenleri olarak ve Mavi Marmara'da buluþan tüm cesur, iyi yürekler adýna 10 þehidimizi, yeryüzündeki zulme karþý direnen tüm gençleri ve çocuklarý, þu an dünyadaki tüm kriz bölgelerinde caný pahasýna çalýþan tüm insani yardým gönüllülerini bir kez daha selamlýyoruz. Muhtaç olduðumuz birlik, beraberlik ve bütünlük tüm mazlumlara ve maðdurlara umut olacaktýr. Bu baðlamda 31 Mayýs 2014 Saat: 17.00'da Sultanahmet Meydaný'nda buluþup Sarayburnu'na Mavi Marmara'nýn kalktýðý limana yürüyoruz.kalbi Kudüs ve Mescid-i Aksa için atan herkesi de dünyanýn dört bir yanýndan ve Filistin'den gelecek Filistin dostlarý ile gerçekleþecek bu yürüyüþe katýlmaya davet ediyoruz' Zirveye Çorum'dan katýlým Yangýn paniðe neden oldu 8 Ýranlýnýn kaldýðý bir apartmanýn 2. katýnda dün akþam çýkan yangýn paniðe neden oldu.dün akþam saat 22:45'te meydana gelen yangýn Gülabibey Mahallesi Cemiley Caddesi EML arkasýnda yer alan bir apartmanýn 2 katýnda çýkan yangýný gören vatandaþlar durumu itfayeye bildirdi.olay yerine kýsa sürede gelen ekipler yangýna müdahale etti.ýtfaye erleri yollarýn hem dar olmasý hem de araç parklarý nedeniyle apartmana ulaþmakta zorluk çekmesine raðmen yangýný kýsa sürede söndürmeyi baþardý.yangýnda can kaybý meydana gelmezken maddi hasar oluþtu.yangýnýn henüz neden çýktýðý bilinmiyor. Bahadýr Ömer Yücel 'Gençlerin Bakýþýyla Yönetim Modelleri' projesinin zirve toplantýsýna Çorum`dan Türkiye Gençlik Cemiyeti,Genç Siyasetçiler ve Giriþimciler Derneði adýna Mustafa Doðan katýldý. Geçtiðimiz Mayýs tarihleri arasýnda Ankara`da gerçekleþen toplantýda AB Birliði Bakanlýðý Türk Ulusal Ajansý tarafýndan finanse edilen ve gençlerin yeni Türkiye için en uygun yönetim modelleri tartýþýldý.zirve'ye Türkiye genelinden farklý sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partilere üye 102 genç katýlým saðladý. Baþkanlýk, yarý baþkanlýk, parlamenter sistem ve partili Cumhurbaþkanlýðý gibi konularýn. tartýþýldýðý zirvede hazýrlanan sonuç bildirgesi Anayasa Uzlaþma Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Burhan Kuzu`ya teslim edildi. Çýkan sonuç bildirgesinde yeni uygulanacak sistemde kuvvetler ayrýlýðý, yürütmenin denetimi ve seçim barajý gibi bir çok konunun nasýl olmasý gerektiði açýk bir þekilde belirtildi. Programýn kapanýþýnda konuþan Kuzu Türkiye için en uygun sistemin Baþkanlýk sistemi olduðunu, Parlamenter sistemin geçmiþ dönemlerde Türkiye`de sistemi kilitleyen unsurlarýnda etkisi ile ülkeyi bir karmaþaya götürdüðünü ve bunun bedelini Türkiye olarak çok aðýr ödendiðinin yaný sýra ABD baþkanlýk modelinde olan eyalet federasyon biçimi olmadan da Türkiye için yeni bir baþkanlýk modelinin uygulanabilirliðinden ve uniter yapýnýn korunacaðý bir baþkanlýk sisteminin Türkiye için elzem olduðunu vurguladý. "Ben 30 yýldýr bu iþin arkasýndan koþuyorum ve bir noktaya kadar getirdik ama tabi henüz sonuç alamadýk" diyen Kuzu, bu süre içinde baþkanlýk Mustafa Doðan modeliyle alakalý eleþtiri noktasýnda görebildiði en önemli özelliðin, konunun Türkiye'de bilinmemesi olduðunu altýný çizdi.kuzu, Türkiye'de bu iþi bilen kiþi sayýsýnýn iki elin parmaklarýný geçmeyeceðini belirterek, bu modeli anlatmakta zorluk çektiklerini bildirdi. Baþkanlýk sistemiyle özdeþleþtiðini de anlatan Kuzu, "Özdeþtik artýk. Soyadýmý deðiþtireceðim, Burhan Baþkanlýksistemi" þeklinde konuþtu.program katýlýmcý gençlerin ve proje koordinatörlerinin kapanýþ konuþmalarý ile son buldu.

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı