YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Tülay UÇAKTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğr. Gör. Ahmet UÇAKTÜRK, Kocaeli Üniversitesi,Sivil Havacılık Yüksekokulu, Mehmet ÖZKAN, Biga Belediyesi, Özet Yerel yönetimler yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, topluma karşı sorumlulukları olan kamu kurumlarıdır. Hızla artan kentsel hizmet talepleri kıt kamu kaynaklarının çok daha etkin kullanılmasını gerektirmekte ve yerel yönetimleri yönetim anlayışlarında bazı değişiklikler yapmaya zorlamaktadır. Yönetim anlayışlarındaki en önemli değişiklik ise, dışa açık ve çevresel gelişmelere duyarlı olunması, katılımcı belediyecilik ve yerel yönetişim anlayışının benimsenmesi, kamu politikalarının belde halkının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması, kısaca sosyal sorumluluk bilincinin ön plana alınması şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamda sosyal belediyecilik, vatandaşların yönetimlerden beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlayan bir hizmet yöntemidir. Bu çalışma; sosyal sorumluluk, yerel yönetimler ve yerel yönetimlerde sosyal sorumluluk bağlamında sosyal belediyecilik kavramları ele alınacaktır. Daha sonra Biga ilçesi ve belediyesi hakkında bilgi verilip, Biga Belediyesi nin 1999 ve 2008 yılları arasında yürütülen ve tamamlanan projeleri ve faaliyetleri sosyal sorumluluk bakış açısı altında incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sosyal Sorumluluk, Etik, Biga Belediyesi. SOCIAL MUNICIPALITY IN THE CONTEXT OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN LOCAL GOVARNANCE: A CASE STUDY OF BIGA MUNICIPALITY Abstract Local authorities, that are formed in order to satisfy the needs of residents, are public institutions that have the responsibilities to society. Dramatically increasing demand for urban services both requires effective use of public resources and push local government to make some changes in the sense of rule. The most important changes in the sense of rule are binge sensitive to environmental changes and openness, participatory business of governing municipal and adopting local governance penetration, forming the public policies in accordance with the needs of resident; or in short it might be expressed as awareness of social responsibility is in the foreground. In this sense social municipality is a method that aims to meet citizens expectations from local authority at the best possible way. In this work, social responsibility, local governance and the concept of social responsibility at local government will be addressed in the context of social municipality. Later, brief information about Biga province and municipality will be given and completed and ongoing projects years between 1999 and 2008 will be evaluated within the perspective of social responsibility. Key Words: Local Government, Social Responsibility, Ethical, Biga Municipality.

2 Giriş Ekonomik yaşamda yenilikleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak iş girişimcisinin, toplumsal yarara yönelik değişimi sağlamak ise sosyal girişimcinin yaşam amacıdır. İçinde bulunduğumuz çağ bu iki girişimcilik alanını giderek bir diğerine doğru çekmektedir (Betil, 2007: 24). Sosyal sorumluluk; içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, bireylerin ve yönetimlerin, sürdürülebilir bir dünya adına çalışanların ve ailelerinin ve yerel halkın, toplumun diğer kesimleri ile birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur (http://www.sucsr.com). Belgin Aydıntan kurumsal sosyal sorumluluk kavramını kurum ve kuruluşların, toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması olarak tanımlamıştır (Aydıntan, 2008). Kamu yönetimi açısından sosyal sorumluluk kavramı ise halk adına hareket eden kamu görevlerinin, aldıkları kararda, hizmet verdikleri toplumun büyük çoğunluğunu tatmin edecek bir genel sorumluluk taşımaları olarak ifade edilmektedir (Yüksel, vd. 2007: ). Belediyelerin gelişen sosyal sorumlulukları bir yandan belediyenin toplumla ilişkilerini düzenlemede kullanılan sosyal sorumluluklarını, diğer yandan ise toplumsal ahlâki değerlerle ilişkili iş ahlâkı kavramlarının önemini artırmaktadır. Çünkü sosyal sorumluluk duygusunu taşıyan yöneticilerin en azından genel ahlak kurallarına göre hareket etmesi beklenir. Belediye yönetimlerinin sosyal sorumluluk ve iş ahlâkına uygun davranış içerisinde olmaları, halkın refahının yanında belediyenin geleceğini de olumlu etkiler. Bu itibarla toplum belediyelerin verimli çalışmalarını, sosyal olaylarla ilgilenmelerini ve iş ahlakını ilgilendiren konularda duyarlı davranmalarını istemekte, aksi davranışlara ise tepki göstermektedir. Yerel yönetimlerde ahlaki sorumluluk alanlarından bir başkası, sosyal konularla ilgilidir. Yerel yönetimler, her şeyden önce kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak, sosyal yönleri olan ve dolayısıyla sosyal konularda ahlaki sorumlulukları olan kuruluşlardır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerde yöneticilerin yönetim ve siyasi ahlak dışında sosyal ahlak sahibi olmaları ve sosyal sorumluluk taşımaları da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerdeki sosyal ahlak ve sosyal sorumluluk gereği, yönetimlerin insanlar için olduğu gerçeğinin tam anlamıyla kabullenilmiş olması gereklidir. Toplumsal ve sosyal kontrol mekanizması sayesinde, yerel yönetimler açısından yeni bir yerel yönetim üslubu inşa etmek mümkün olacak ve böylece vatandaşların şehir yönetimi karşısında atıl, pasif ve sadece itaatkâr kalmadığı, karşılıklı haber ve bilgi akışının sağlanabildiği, çözüm yolları ortaya çıkacaktır. Yerel yönetimler, halkın güven ve desteğini sağlayarak, onların dilek ve önerilerine dayalı, katılımcı ve demokratik hizmet sunmalıdır. Yerel yönetim aktif yurttaşlığı geliştirir, yerel temsili ve katılımı sağlar, yerel kimliğin oluşmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur, yerel topluluk içinde birliktelik, bütünlük, aidiyet ve dayanışma duygusunu geliştirir (Henden, 2005: 1). Yerel yönetimler, sosyal doku taleplerini göz önünde bulundurarak gelecek ile ilgili planlama yapmak durumundadırlar. Yol ve benzeri altyapı faaliyetleri ile çöp toplama ve geri dönüşümünü gerçekleştiren şehirleşme sürecini planlayan ve uygulayan yerel yönetimlerden vatandaş artık sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de hizmet istemektedir. İletişim kanallarıyla içinde bulunduğu ortamı daha iyi sorgulayan ve değerlendiren vatandaşın bu donanımı ile yerel yöneticilerden olan talepleri artmakta ve farklılaşmaktadır. Bunun nedeni vatandaşın, dünyanın her köşesini görme ve değerlendirme imkânına kavuşmuş olmasıdır (http://www.yalovamiz.com). Sosyal belediyecilik, belediyelerin sosyal fonksiyonlarını arttıran ve sosyal yaşam içinde aktif hale gelmesini sağlayan bir anlayıştır. Bu sosyal fonksiyonlar gelişmiş ülkelerde gönüllü ve özel teşebbüslere, tarihi geleneğimizde ise vakıflara bırakılmıştır. Bunun mantığı, sorunların kaynaklandığı noktadan çözülmesine ve halkın katılımı gerçekleştiği için birlik ve dayanışma ruhunun pekişmesine sebep olmasına dayanmaktadır. Bu çerçevede ele alınan çalışmada, öncelikle ilgili kavramlar üzerinde durulduktan sonra Biga İlçesi ve Belediyesi hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra Biga Belediyesi nce; tamamlanan ve halen yürütülen projeler ile faaliyetler sosyal sorumluluk çerçevesinde olmak üzere sosyal belediyecilik anlayışı ve uygulamaları ele alınmıştır. Sosyal Sorumluluk Kavramı Sosyal Sorumluluk, ülkeye, insana, doğaya, eğitime, bilim ve sanata, kültüre, toplumsal yaşama hizmet etmek demektir. Yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak için, kendi çalışanlarıyla, onların

3 aileleriyle, yerel halkla, bütün toplumla birlikte ekonomik gelişmeye destek verme sorumluluğu demektir. Bu noktada, şirketlerin ticari getiriler elde ederken etik değerlere bağlı kalması, bireylerin, toplumun ve çevrenin zarar görmemesini garanti etmesi gerekmektedir. Sosyal sorumluluk, kurumların bir veya birden çok sosyal konular üzerine eğilmelerini gerektirir. Bu konularla uğraşmayı ihmal eden kurumlar uzun vadede başarılı olamazlar. Toplumun yararına, değişen değer ve beklentilerine cevap veremeyen veya bunları önemsemeyen kurumlar, toplumsal eleştiriye muhatap kaldığı kaldıkları gibi, aynı zamanda, güven kaybına da uğrayabilirler. Dolayısıyla sosyal sorumluluk, karar verici durumda olanların, kendi çıkarlarını olduğu kadar, toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılması yönünde bir zorunluluktur (Halıcı, 2001: 12). İşletmelerin sosyal sorumluluğunu önemli kılan nedenler; etik, küresel ekonomi, global şirket, global ekonomi ve sorumlu karar verme, kişisel (kurumsal) çıkar, yeni müşterilerin ve ülkelerin kabul etmesi, sendika ve işgücü desteği, yeni yatırımcıları çekme yeteneği, tüketici güveninin gelişmesidir. İşletme sosyal sorumluluğu dört alt sorumluluk alanından oluşmaktadır. Aslında belli düzeyde her zaman var olan bu sorumluluk unsurları bir piramit şeklinde algılanabilir. Sosyal sorumluluğu oluşturan bu unsurlar; ekonomik, yasal, etik ve sağduyu sorumluluk alanları olarak sıralanabilir (Ay, 2003: 31-37). Genel itibari ile sosyal sorumluluk, bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine insanları mutlu ve mesut etmesine ilişkin bir kavramdır (Eren, 2002: 104). Bir başka ifadeyle sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür (Kotler ve Lee, 2006: 3). Kurumsal hayırseverlik, bir kurum tarafından bir hayır kurumuna ya da bir sosyal amaca, çoğunlukla nakit yardım, bağışlar ve/veya mal veya hizmetler şeklinde yapılan doğrudan bir katkıdır. Belki de tüm kurumsal sosyal girişimlerin içerisinde en geleneksel olanıdır ve geçmişte toplum sağlığı ve insan hizmet kurumları, eğitim ve sanatların yanı sıra çevreyi koruma misyonuna sahip organizasyonlar için büyük bir destek kaynağı olmuştur (Kotler ve Lee, 2006: 141). Sosyal sorumluluk kavramının standardına baktığımızda, işletmelerin müşterilerine daha kaliteli ve güvenilir ürünler sunma sorumluluğunu öne çıkaran ISO 9000 ve doğal çevreye karşı olan sorumluluklarını düzenleyen ISO serileri gibi standartların yanında 1997 yılından bu yana iş görenlere karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinde işletmelere kılavuzluk edecek Sosyal Sorumluluk SA 8000 Standardı nı görmekteyiz (http://www.qfdturkiye.org). Ülkemizde gerçekleştirilen bazı sosyal sorumluluk projeleri şöyledir: Opet Sosyal Sorumluluk Projesi: Şubat 2006'da başlatılan Tarihe Saygı Projesi ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde büyük bir değişim gerçekleşti. Proje; Eceabat a bağlı köyleri ziyaret eden yerli-yabancı turistin bölgeyi sorunsuz olarak gezmelerini sağlayacak fiziki ve sosyal çalışmaları içeriyor. Çanakkale Savaşı nın geçtiği bölgede yer alan Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, Kilitbahir, Büyükanafarta ve Küçükanafarta köyleri ile Eceabat ilçesinin rehabilitasyonu tamamlanarak, yeni bir çehreye kavuşmaları sağlandı. Yenileme çalışmaları kapsamında çağdaş bir görünüme kavuşan köy meydanları, müzeler, modern tuvaletler, yenilenen satış reyonları, bölge turizmini canlandırarak, köy muhtarlıklarının gelirlerini de artırmıştır. Soyak'tan Sosyal Sorumluluk Projesi: Soyak, 2007 yılında İzmir'de başlattığı "Geleceğe Bir Damla Sakla" sosyal sorumluluk projesini, 2008 yılında İstanbul'a taşımış ve toplam 33 okula yayılımını sağlayarak, çalışmalarını tamamlanmıştır. Yeryüzündeki yaşamın devamlılığını sağlayan ve hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz suyun tasarruflu kullanılarak gelecek nesillerin susuzluk tehlikesiyle karşılaşmasını önlemek ve sorumluluk sahibi bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan projenin çıkış noktası, öncelikle gençlerin bilinçlendirilmesini ve bu bilincin özellikle eğitim alanından başlayarak topluma yayılmasını sağlamaktır. Avea Sosyal Sorumluluk Projesi: Bu proje ile Avea, sınırları kaldırıp, bireylere kendi şansını oluşturma fırsatı sağlamayı hedeflemiştir. Ülkemizin geleceğine yatırım vizyonu çerçevesinde, ülke kalkınmasına ve topluma fayda sağlayan uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin içinde yer almayı temel sorumluluklar arasında belirlemiştir. Amaç, yapılan katkılarla toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek. Bu amaç doğrultusunda, eğitimden, girişimcilik ve istihdama, depreme acil müdahale projesinden, kültür ve sanata kadar çok geniş bir yelpazede yenilikçi projeler hayata geçirerek sınırları kaldırıp bireylerin kendi potansiyellerini ortaya koymaları için destek sağlamaktadırlar (http://www.turkiyessp.com). Yerel Yönetimler Kamu Yönetimi Sözlüğünde yerel yönetimler; merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme biçimi olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt ve Ergun, 1998: 259).

4 Evrensel tanımıyla yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (köy, kent vb.) yaşayan topluluk üyelerinin bir arada bulunmaları nedeniyle, bunların en çok ihtiyaç duydukları ortak hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenebilen, karar organları (yerel toplulukça seçilebilen), bazı durumlarda da yürütme organları yasalarla belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve personele sahip, merkezi yönetimle ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kişileri olarak belirtilmektedir (TODAİE, 1991: 1). Halka hizmet sunan en yakın kamu yönetim birimi yerel yönetimlerdir (Henden, 2005: 2). Halkın günlük yaşamına ilişkin sosyal gereksinmelerinin karşılanmasında yerel ölçekteki örgütlenmelerin ulusal düzeydeki örgütlenmelerden daha işlevsel olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte, mahalli ihtiyaç ve tercihlerdeki coğrafi farklılıklara, merkezi idareye göre daha kolay uyum sağlayabilecekleri ve gerçek ihtiyaç ve taleplere daha duyarlı, hizmete dair kararları uygulamada daha hızlı olabilecekleri, vatandaşa yakınlıkları sayesinde sıkılaşan kamuoyu denetiminin kırtasiyecilik ve hiyerarşik denetimin yol açabileceği kaynak ve zaman israfının engelleneceği savunulmaktadır (Gözlükaya, 2007: 72). Yerel yönetimlerin önemi birkaç açıdan somut olarak ortaya konulabilir: İlk olarak, yerel yönetimlerin seçilmiş organları, o yöre halkının içinden seçildiği için yörenin önceliklerini bilirler ve bu nedenle de merkezi yönetime göre hizmetlerin daha verimli ve etkin yürütülmesini sağlar. İkinci olarak, yerel nitelikteki görevleri merkezi yönetimden devralan yerel yönetimler, merkezi yönetimin yükünü hafifletmektedir. Yerel yönetimler, merkezi yönetime göre dinamik ve girişimci bir yapıya sahiptir. Diğer yandan yerel yönetimler hemşerilik duygularının ve demokratik değerlerin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Son olarak, ise aşırı merkezileşmenin ortaya çıkardığı sorunların giderilmesinde yerel yönetimlerin önemi büyüktür ve bu açıdan yerel yönetimlerin, merkezi yönetime aykırı değil aksine merkezi yönetimi destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir. Ülkemizdeki yerel yönetim sistemi; il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç türdür. Çalışmamızda, genel olarak yerel yönetimlerde sosyal sorumluluk olgusu ele alındığından yukarıda yerel yönetimlere ana hatları ile bakıldıktan sonra uygulama kısmında Biga Belediyesi projeleri irdelendiği için bir yerel yönetim türü olan belediyeler genel olarak incelenmektedir. Belediye kanununda belediyeler; beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyettir" olarak tanımlanmaktadır (1580 sayılı Belediye Kanunu madde 1). Ülkemizde, 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu bir dönüm noktası olup, bu kanun ile köy dışında kalan tüm yerleşim birimleri kanun kapsamına alınmıştır. Belediyelerin işleyiş, örgütlenme ve fonksiyonlarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra çeşitli eleştirilere çözüm oluşturmak amacıyla 5215 sayılı Belediye Kanunu çıkarılmıştır sayılı kanunda yeni bir düzenleme yapılmış ve 5272 sayılı Belediye Kanunu olarak kabul edilmiştir. İlgili kanun daha sonra şekil yönünden Anayasaya aykırı bulanarak iptal edilmiştir. Böylece 5215 sayılı Belediye Kanunuyla başlayan belediyelerin yeniden düzenlenmesi girişimi, 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunuyla yasal bir çerçeve kazanmıştır. Tüzel kişiliği olan belediye idaresinin; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç organı mevcuttur (Gözübüyük, 2000: 92). Belediyeler, diğer yönetim birimlerine göre daha geniş kapsamlı görevlere sahip kılınmıştır. Belediyelerin görevleri temel ve isteğe bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin Görev ve Sorumlulukları: madde 14 - Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik Sosyal Belediyecilik; yerel idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak yerel idarelere sosyalleştirme

5 ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir (Akdoğan, 2002). Sosyal belediyecilik, sadece alt yapı hizmetleri yüklemenin ötesinde, yerel yönetimleri sosyal sorunların çözümünde de birebir sorumlu tutmaktadır. Bundan dolayı yerel yönetim kentlilerin isteklerini sadece yol, su ve kanalizasyondan ibaret görmez. Bunların yanı sıra kent sakinlerinin sosyal, kültürel, sportif ve benzeri ihtiyaçlarını da mutlaka dikkate alır ve gerekli hizmeti sunar. Sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş bir belediye, öncelikle kentinde yaşayanların sosyal yapısını ortaya koymalıdır. Sosyal yapı, Sosyal Doku Tarama sı şekilde yapılan bir çalışma ile ailelerin evlerinde ziyaret edilmeleri suretiyle çeşitli anket soruları aracılığıyla ailenin maddi durumu analiz edilerek, yardım ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu tarama ile genel sosyal doku belirlenmekle birlikte gerçekten maddi yardıma ihtiyacı olup ancak belediyeden yardım isteyemeyen ailelere de ulaşılmış olunmaktadır (http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php). Bir kentin dokusunu bozan, ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan kent kısımlarının, gerekli kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek ve tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde, sağlıklı ve modern standartlarda yeniden planlanması ve yapılandırılmasını ifade eden kentsel dönüşüm için oluşturulan projeler de sosyal belediyecilik projeleri kapsamında ele alınmaktadır. Sosyal Belediyecilik kapsamında yapılabilecek hizmetler çok genel olarak şöyle özetlenebilir (www.pendik.bel.tr). Kimsesizlerin, evsizlerin, sokak çocuklarının ve muhtaç kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak. Öksüzlere çocuk yuvaları ve kreşler yapmak. Yaşlılara huzur evleri tesis etmek. Sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, öntanı merkezleri hizmete sokmak. Hastaneler civarında hasta yakınları için misafirhaneler oluşturmak. Kültür, sanat ve spor tesisleri açmak. Tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelere kadar yaygınlaştırmak. Fakir, muhtaç ve yaşam mücadelesi veren kesimlere yönelik aş evleri ve imarethaneler kurmak. Özürlüler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda kolaylık sağlayıcı tedbirler almak. Beceri ve meslek edindirme kursları açmak. Park-bahçeler ve piknik alanlarını yaygınlaştırmak. Doğal dengeyi koruyan ve çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretmek. İş kuracak kadın ve gençlere yönelik rehberlik yapmak, makine ve ekipman desteği sağlamak. Tanzim satış mağazaları ve ekmek fabrikaları kurmak. Gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak. Toplumsal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve kitle örgütlerine rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek. Gençlerin, engellilerin ve kadınların toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmaktır. Sosyal belediyecilik için söylenecek çok olumlu şeyler olmakla birlikte, dört temel konuda tenkit edilmektedir. İlki, sosyal belediyeciliğin aşırı bir anlam ve uygulama daraltmasıyla, ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapma olarak algılanması sorunudur. İkincisi, bunun zaten böyle olması gerektiği gibi, bir meşrulaştırma yanılsaması sorunudur. Üçüncüsü, belediyeciliğin fiziki, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bütüncül bir olgu olarak algılan(a)maması sorunudur. Dördüncüsü ise, sosyal belediyeciliğin, belediyecilik anlamında ulaşılması gereken en ileri aşama olarak kabul edilmesi sorunudur (www.sosyalpolitikalar.com). Sosyal Belediyeciliğin işlevleri; sosyalleştirme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon; mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme; yardım etme, gözetme ve yatırım olarak sıralanabilir. Sosyalleşme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon; sosyalleşme, toplumun bir parçası haline gelme; kişinin aile, okul, mesleki örgütler gibi içinde yer aldığı toplumsal kurumların ve genelde yaşadığı kültürel ortamın kendisinden beklediği şekilde davranmayı ve diğer bireylerle uyum içinde yaşmayı öğrenme sürecidir. Bireylerin devletin sosyalleştirme ağının dışında kalmaları birçok soruna sebep olabilmektedir. (Toplumdan dışlanmış, toplumsallaşamamış bireylerin şehirlerde doğurduğu problemler meydanda olup, mahallelerinde, sokaklarında huzursuzluk kaynağı olmaktadırlar.) Belediyeler bu çerçevede bir nevi sosyal eğitim işlevi görebilirler. Zaten evinin bahçesinde hayvan besleyerek, yüksek sesle müzik dinleyerek veya etrafa hoş olmayan koku ve görüntü saçarak çevreyi rahatsız eden vatandaşlarla ilgilenme yetkisi cezai anlamda belediyelere aittir. İnsanların toplum içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda da belediyelerin eğitici olmaları bu fonksiyonları tamamlayıcı mahiyettedir. Yerel idareler toplumsal düzenin devamının sağlanmasına yönelik olarak bireye toplumsal beklentilere uygun davranış, kural ve değerler aşılama manasında sosyal kontrol mekanizması olarak işlev görebileceklerdir. Kıraathane toplantıları, halk meclisleri, esnaf gezileri, afişler ve mahalle kütüphaneleri aracılığıyla belediyeler halka daha yoğun olarak mesaj verebilmektedirler. Mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme; toplumsal kesimlere yönelik olarak danışmanlık hizmeti verme, onları belli gün ve olaylarda yönlendirme, halka sorunlarını nasıl ve hangi

6 kurumlarla çözebilecekleri konusunda yardımcı olma gibi işlevler belediyelerce yürütülebilmektedir (Tüketici Danışma Merkezleri gibi). Yardım etme, gözetme; yerel idareler beldelerindeki fakir ve muhtaç vatandaşların bilgilerine kolaylıkla sahip olabilmekte, onların sosyo-ekonomik durumlarını izleyebilmekte, asgari yaşam sınırında olanlara gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi, tekerlekli sandalye gibi yardımlarda bulunabilmektedir. Kış gecelerinde ev ev gezerek, vatandaşın ne yediği, ne yaktığı, öğrenim durumunda olanların ne tür ihtiyaçları olduğu gibi konuları başkaca takip eden bir kurum ve mekanizma da mevcut yapı içinde geliştirilememiştir. Yatırım; yerel idareler halkın geçim sıkıntısını gidermeye yönelik olarak köklü tedbirler alamamakla birlikte, kolaylaştırıcı bir takım hizmetlere yönelebilmektedirler. Tanzim satış mağazaları, ekmek fabrikaları, aşevleri, sığınma evleri, sağlık ocakları, mahalle kütüphaneleri bunlardan sadece bazılarıdır. Bu hizmetlere yönelik olarak yerel idarelerin yatırımlara girişmeleri bir zorunluluk olarak görülmektedir (Akdoğan,1999). Kültür hizmetleri, özürlü çocuk ya da yetişkinlere sahip çıkılması, gençlik merkezleri oluşturulması, vatandaşların kendilerini geliştirmelerini sağlamak, konut üretimi konulu projeler sosyal belediyecilik anlayışı ile oluşturulacak proje örnekleri olarak gösterilebilir. Avrupa da sosyal belediyecilik uygulamaları genel olarak, tavsiye, bilgi ve danışmanlık; sosyal bakım-koruma, sağlık ve güvenlik; alan geliştirme; konut; eğitim hizmetleri; eğlenme-dinlenme-kültür; piyasa düzenlemeleri ve işletmelere ilişkin hizmetler; çevre ve plânlama; caddeler ve ulaşım-taşımacılık ile gıda ve perakende piyasalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Muharrem Es sosyal belediyecilik temelinde yapılan hizmetleri detaylı bir şekilde aşağıdaki gibi sıralamaktadır: Yerel sosyal ve kültürel hizmetler: Evde bakım, günlük bakım ve geçici sürelerle bakım, barınma ve sağlık destek merkezlerinin tesisi, konut koşullarının dizaynı, bakıcılık-koruyuculuk yapanlara yönelik hizmetler gibi yaşlı ve engellilere ilişkin hizmetler ile çocukları ve aileleri koruma hizmetleri bu grup altında yer almaktadır. Yerel iktisadi kalkınma: İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işçilerin, yetiştirilmesini sağlayacak eğitim yardımlarının sağlanması. Diğer hizmet sahaları: Tıbbi yönlendirme birimi, aile içi şiddetin önlenmesi, eğlence ve kültür, suçun önlenmesi ve toplum güvenliği, yardımlar (engelli evlerinin tamiri, bedava kitap ve elbise dağıtımı, bedava okul yemeği verme, işletmelere ilişkin yardım ve ödüller gibi), aydınlatma, ulaşım, temizlik, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri (halk danışma bürolarının kurulması, konut ve sağlık gibi birçok alanda vatandaşlara bilgi verilmesi, doğum, işe yerleştirme, aile, sağlık ve tıbbi konularda bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunulması hukukî tavsiyeler), uyuşturucu, ilaç ve alkol birimlerinin kurulması, eğitim psikolojisi ve rehberlik hizmetleri ile göçmenlere ilişkin hizmetler (Es, 2007: 50). Batı da sosyal belediyecilik hakkında bir fikir sahibi olabilmek adına İngiltere'de faaliyet gösteren Yerel Yönetimler Derneği (Local Governments Association -LGA-)'nin hâlihazırda üzerinde çalıştığı projelerden bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir (http://www.sonbaski.com). Fuhuşla Mücadele; fuhuşun toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla belediyelerin ne tür çalışmalar yürütebileceği üzerinde sürdürülen proje. Göçmen ve Sığınmacılarla İlgili Proje; göçmen ve sığınmacıların iskânı konusunda belediyelere yüklenen sorumluluklar ile ilgili yürütülen proje. Yoksul Çocuklar Projesi; merkezi hükümetin yoksul çocukların sayısını 2010 yılına kadar yarıya indirilmesi amacıyla yürüttüğü projede yerel yönetimlerin nasıl rol üstleneceği ve bu konudaki katkılarının neler olması gerektiği konusunda yürütülen proje. Yerel Yönetimler Eliyle Sunulan Hizmetlerde Tercih Olanağı; belediyelerin sundukları hizmet yelpazesinin genişletilmesi ve vatandaşa daha geniş bir tercih olanağının sunulması ile ilgili yürütülen proje. Toplumsal Birlik ve Kentlilik Bilinci; daha bütünleşmiş bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla farklı toplum kesimleri arasındaki uyumu geliştirmeye yönelik yürütülen proje. Müşteri Odaklı Performans Yönetimi; belediyelerin performans yönetimini vatandaş odaklı hale getirmek için özel sektör ve diğer kamu kurumlarının bu konudaki tecrübelerinden yararlanmayı amaçlayan araştırma projesi. Aile İçi Şiddet; Aile içi şiddetin azaltılması ve mağdurların desteklenmesi konusunda yürütülen proje. E-Belediye; yeni teknolojilerden belediyelerin hizmet sunumunda ve vatandaşla iletişiminde daha çok yararlanması amacıyla yürütülen proje. Ekonomik Canlılığın Paylaşılması; yerel firmaların, iş olanaklarının ve refahın geliştirilmesi konusunda belediyelerin üstlenebileceği fonksiyonların artırılması ile ilgili proje. Ruh ve Beden Sağlığı; yerel yönetimlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili hizmetlerin sunulmasında gelecekte üstlenecekleri rolün tanımlanması ile ilgili proje. Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi; bir belediyenin sınırları içerisinde yaşayan hemşerilerin gücünü artırarak onların yaşadıkları yer ile ilgili alınacak kararlara katılımını destekleyecek yeni yerel yönetişim yaklaşımları geliştirmek ile ilgili proje. Kırsal Hizmetler; siyasi iktidarların kırsal (tarım) alanların geleceği ile ilgili belirleyeceği stratejileri etkilemek üzere ortak girişimde bulunmaya yönelik proje. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişiklikleri; bu konularla ilgili yerel yönetimlerin önemini merkezi hükümete gösterebilmek ve enerji konusunda hazırlanacak stratejileri etkileyebilmek amaçlı proje. Ülkemizde sosyal belediyecilik anlayışına bakıldığında; sosyal belediyeciliğin köklerinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığı görülmektedir. Ülkemizde ilk belediye teşkilatı 1854 yılında kurulmuştur. Belediyelerle ilgili ilk kapsamlı düzenleme 1930 yılında yürürlüğe girmiş ve yaklaşık 75 yıl

7 boyunca halka en yakın yönetim birimi olan belediyeler bu yasa çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Aslında belediyeler her ne tür faaliyet yapmak isteseler yasal temelini bu yasada bulabilmişlerdir. Gerçekten de Cumhuriyetin ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar belediyeler, kaynak yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde olmamakla birlikte temel kentsel ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında yegâne kurum olmuşlardır li yıllarda başlayan nüfus artışı ve göçler, kent nüfusunun artmasına ve belediyelerin önceliklerini sosyal politikalardan ziyade temel kentsel altyapı ve hizmetlerinin karşılanması konusuna yöneltmesine yol açmıştır. Kaynak sorunu bugün de devam etmekte ve birçok belediye, kentsel hizmetleri dahi yeterince yerine getirememektedir li yıllardan itibaren 1580 sayılı yasa ile belediyelere verilmiş olan birçok sosyal ve kültürel içerikli görev, bu görevlerin merkezi idare veya başka kurumlara verilmesinden değil, kaynak yetersizliği nedeniyle belediyelerin ilgisizliğinden dolayı zamanla bu kurumların görev alanları dışında kalmıştır. Kuşkusuz bu dönemde birçok belediye, bu kurumların eğitim, konut, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanlarındaki yetkinliklerini ortaya koyan başarılı projelere de imza atmışlardır lı yılların başından itibaren geçmiş döneme göre nispeten gelirleri artan bazı belediyeler, bir yandan eğitim ve kültür düzeyi değişen, kentsel ve sosyal hizmet talebi büyüyen ve çeşitlenen nüfusun, diğer yandan ülkenin birbiri ardına yaşadığı krizlerden dolayı göçle gelen veya giderek yoksullaşan kentli kitlelerin ihtiyacını karşılamak için sosyal yardım ve sosyal hizmet merkezli sosyal politika önlemlerine daha fazla pay ayırmaya başlamışlardır. Geçmiş dönemlerden fakir, kimsesiz, özürlü ve yaşlı kimselere aşevlerinde sıcak yemek, yiyecek, giyecek verilmesi biçiminde devralınan sosyal yardım uygulamaları, 1990 lı yıllardan sonra hem tür, nitelik ve kapsam olarak artmış, hem de hizmet alanlarına göre farklı belediye kurumları tarafından sağlanır hale gelmiştir. Özürlüler merkezleri, huzurevleri, kadın ve çocuk sığınma ev ve merkezleri, hastaneler, poliklinikler ve sağlık merkezlerinin kurulması, kapsamlı meslek ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi gibi hizmetler birçok büyükşehir belediyesinin temel hizmetleri arasına girmiştir. Bazı büyükşehir belediyeleri tarafından sağlanan bu hizmetler, giderek yaygınlaşmaktadır (Ersöz, 2007: ). Ülkemizde sosyal belediyecilik uygulamaları anlamında tecrübeli belediyeler olmakla birlikte, uygulamaların yaygınlığı açısından istenilen noktadan henüz uzak olunduğu söylenebilir. Bununla birlikte, ülkemizdeki sosyal belediyecilik uygulamalarında genellikle benzer sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Sosyal belediyecilik uygulamalarında karşılaşılan temel sorunları Ateş aşağıdaki gibi özetlemiştir. Yerel kamu yöneticilerinin sosyal belediyecilik olgusuna negatif yaklaşmaları ve sosyal politikalar konusundaki bilinç eksikliği. Sosyal yardım ve sosyal politika uygulamalarına temel teşkil edecek verilerin yetersizliği. Çeşitli belediyeler arasında koordinasyon eksikliği. Örneğin, aynı anda farklı belediyelerden yardım alan kişilerin varlığı söz konusudur. Bu durum bir sorun olmakla birlikte aynı zamanda sosyal belediyeciliğin istismarı anlamına gelmektedir. Yerel yönetimlerce uygulanan sosyal faaliyetlerin, zaman zaman birbiriyle koordinasyon içinde olmaksızın farklı birimlerce yürütülmesi. Sosyal hizmetlere merkezi yönetim tarafından da büyük önem vermesinden dolayı sosyal hizmet ve yardımların sunumunda çok başlılık ve kaynak israfının meydana gelmesi. Kendi cari harcamalarını bile karşılamakta zorlanan küçük belediyeler ile özellikle borçlu ve merkezi yönetimden aktarılan kaynaklara bağımlı olan belediyeler için, sosyal belediyecilik uygulamaları açısından kaynak yetersizliği söz konusudur. Yeni belediye kanunlarının verdiği çok geniş yetki ve imkanlar olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle (kültürel, iktisadi ve idari) halkın belediye yönetimine katılımı ve denetiminin uygulamada oldukça yetersiz kalması. Belediyelerde, sosyal politika ve sosyal hizmetler alanında yeterli uzman personelin bulunmaması. Sosyal Belediyeciliğin standardının olmaması nedeniyle belediyelerin kendi hizmet standartlarını kıyaslama yoluyla veya kendilerince belirlemesi. (Ateş, 2009: 93-94). Ülkemizde, sosyal belediyecilik proje örneklerinin daha çok kültür hizmetleri, özürlülere sahip çıkma, gençlik merkezleri, vatandaşların kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve konut üretimi içerikli olduğu görülmektedir (http://www.erolkaya.org). Bu bağlamda günümüzdeki Sosyal Belediyecilik Proje örneklerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Meram Belediyesi, korunmaya muhtaç çocuklar için açtığı Çocuk Sığınma Evleriyle birlikte kimsesiz yaşlıların ev temizliği ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktadır (http://www.meram.bel.tr). Altındağ Belediyesince, Doğantepe Yaşlı Barınma Evi ile maddi durumu iyi olmayan yaşlı vatandaşların ya tek başına, ya da eşi ile birlikte 45 metrekarelik dairelerde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır. Bunun dışında Ankara dışından gelen ve belediye sınırları içindeki hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ağırlamak amaçlı dördüncü Konukevi faaliyete geçirilmiştir (http:// İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden uzak semtlerde oturan kadınlara yönelik Kentimi Tanımıyorum projesi ile 2006 yılından bu yana kadın gezilere katılarak yaşadıkları kenti tanıma fırsatı

8 bulmuşlardır. Ayrıca Yeni Doğan Bebeklere Hoşgeldin projesi ile her bebeğin ortalama 15 günlük bez ihtiyacının karşılanması hedeflenerek aile bütçesine katkı sağlanması amaçlanmıştır (http://www.izmir.bel.tr). Konya Büyükşehir Belediyesince, sosyal veri merkezi oluşturularak, mahallelerin sosyal doku haritası hazırlanmıştır. Proje sayesinde 292 mahallede yaşayan 180 bin 990 ailenin sosyal durumu belirlenmiştir. Diğer taraftan başlatılan şefkat projeleri kapsamında her gün bin 200 aileye mahalle bakkallarından ihtiyaçları kadar ekmeği almaları sağlanmaktadır yılında başlatılan Evde Bakım Projesi ile bugüne kadar sosyal güvencesi olmayan özürlü, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç 259 aile ile istikrarlı bir şekilde ilgilenilmektedir. Konya genelindeki şehit ve gazi aileleri suyu yüzde 50 indirimli tarifeden kullanmaktadır. Konya daki yüzde 40 ve üzeri engellilerin hem suyu yüzde 50 indirimli kullanımı, hem de toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanmaktadır (http://www.tumgazeteler.com). Fethiye Belediyesi, kadın konuk evi, huzur evi, rehabilitasyon merkezi ve sınava girecek öğrencilere verilen bedava kitaplar gibi hizmetler ile Konya Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen Sosyal Belediyecilik ile İlgili Proje Yarışmasında ödüle layık görülmüştür (http://www.haberler.com). İstanbul ve Kocaeli illerinde çeşitli ilçe belediyelerinin bünyelerinde kapsamlı ve geniş tabana yayılmış bir Sosyal Sorumluluk projesi olan Her Okula Bir Havuz isimli projeyi destekleyen belediyeler tarafından uygun görülen ilköğretim binalarının bahçelerinde kurulacak portatif havuzlarda çocuklara ve gençlere ücretsiz yüzme eğitimleri verilmektedir. 20 havuzda 80 yüzme antrenörü ve 120 ye yakın yardımcı personel görev alarak, iki ay içerisinde 30 bin öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır (Sabah, 2009: 6). Biga Ġlçesi ve Biga Belediyesine Genel Bir Bakış Biga, Marmara Bölgesi'nin Güneybatı bölümünde yer alan Çanakkale İline bağlı bir ilçedir. Genel yüzölçümü 1331 km 2 dir yılı sonu itibari ile nüfusa sahiptir. Biga ilçe sınırları içinde ilçe merkezi dışında 6 sı bucak merkezi ve 106 sı köy olmak üzere 112 yerleşim birimi mevcuttur. İlçe merkezinde 8 mahalle bulunmaktadır. Biga adının Latince kökenli bir sözcük olduğu ve iki atla çekilen iki tekerlekli araba anlamı taşıdığı bilinmektedir. Çanakkale ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Biga, kendi adı ile adlandırılan Biga Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Biga İlçe merkezi, Çanakkale-Bursa İlleriyle Çan İlçesi karayollarının kesiştiği yerdedir (http://www.bigabelediyesi.com). Biga da Belediye Örgütü 1870 yılında kurulmuştur. Biga nın ilk imar planı 1904 yılında, büyük yangından sonra yapılmıştır. Belediyede mevcut, yangından sonra tanzim edilen imar haritası altında hicri takvime göre 21 Mart 1321 tarihi (1905) yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde kasabanın ilk imar planı, 1948 yılında yapılmış olup, imar planı üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmakla birlikte Nazım Planı 1995 yılında tamamlanmıştır yılı itibari ile şehir nüfusunun %40 oranında artışı ve yoğunlaşan imar tadilat talepleri ile birlikte yeni revizyon imar planı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar ile imar plan sınırları 100 hektar arttırılmış ve temmuz 2009 tarihinde belediye meclisince onaylanmıştır. İmar planı çalışması gelecek 20 yıllık şehir yaşamının tüm ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Biga da ilk elektrik santrali 1923 yılında kurulmuştur yılında şebeke, 1965 yılında ulusal elektrik ağına bağlanmıştır. İlk motorlu itfaiye teşkilatı da 1929 yılında kurulmuştur. Biga da ilk park, 1928 yılında açılmıştır yıllarında mevcut parklar yepyeni bir formatla yeniden dizayn edildiği gibi 85. Yıl Milli Egemenlik Parkı, 80.Yıl Cumhuriyet Parkı, Kutlu Doğum Parkı, Engelliler Parkı yanı sıra 30 yeni çocuk parkı ilçeye kazandırılmıştır. Biga Belediyesi nde ilk bando teşkilatı yıllarında kurulmuş ve zamanımıza kadar gelmiş olup, hala faaliyetlerine devam etmektedir. Biga ya ilk içme suyu 1932 yılında getirilmiştir yıllarında şehrin su değerleri %100 artırılmış olup, yeni projeler ile 2040 yılına kadar su ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanması planlanmıştır. Biga Belediyesi mezbaha tesisleri ile sebze ve meyve hali 1950 li yıllardan beri hizmet vermektedir yılı Şubat ayında belediye ye teslim edilecek Atık Su Projesi 2010 yılı içerisinde uygulaması gerçekleşecektir. Yeni Revizyon İmar Planı ile nüfuslu Biga ya hizmet verecek yeşil alanlar, rekreasyon alanlar, teknik altyapı alanları, eğitim-öğretim alanları, belediye hizmet alanları, ticari alanlar, sosyo-kültürel tesis alanları ve dini alanlar, konut alanları belirlenerek çağdaş şehir standartlarına sahip marka şehir vizyonu öngörülmüştür Bugünkü mevcut durum içerisinde belediyede; 63 memur, 87 işçi, 4 sözleşmeli personel ve 2 kısmi zamanlı sözleşmeli olmak üzere toplam 156 kişi çalışmaktadır. Belediyenin 304 adet gayrimenkulü bulunmakta olup, bunların 255 adeti kiraya verilmiştir (Mehmet Özkan ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009). Biga Belediyesinin Dönemi Tamamlanan ve Yürütülen Projeleri Çalışmanın bu kısmında; çalışma sürecinde belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve envanterlerinde bulunan belgelerde yer alan veriler incelenmiştir. Elde edilen bulgular bu bölümde proje bazında irdelenmiş olup, yılları arasında tamamlanmış ve devam eden projeler yer almaktadır.

9 Ayrıca, belediyenin sosyal belediyecilik uygulamalarına yer verilmiştir. Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeler ve kendisinden temin edilen dokümanlar doğrultusunda aşağıda yer alan proje verileri oluşturulmuştur. Döner Sermaye Saymanlığı Yeşilkent Toplu Konut Projesi: Amacı: Nüfus artışının gerektirdiği konut ihtiyacını karşılamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Temmuz Temmuz Maliyeti ve Kaynakları: Maliyeti YTL dir. Harcamaların %12 si belediye kaynaklarınca, % 88 i Döner Sermaye Saymanlığı na üye vatandaşlar tarafından karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten konut sahibi olma talebinde bulunan vatandaşlar faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentteki konut ihtiyacının karşılanmasına kısmen katkı vermiştir. Düzenli kentsel yaşam alanı oluşturulması amacına da ulaşılmıştır. Mezbaha Projesi: Amacı: Sağlıklı kırmızı et üreterek, halka hizmet etmek ve belediyeye gelir sağlamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Ekim Ekim Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL olup, tüm harcamalar Belediye tarafından karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hayvan üreticileri ve belediye sınırları içindeki kasaplar aracılığı ile tüm belde halkına hizmet etmektedir. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Hijyenik et üretimi sağlanması en büyük faydadır. Böylece halk sağlığı gözetilip, hayvanlarda rastlanan hastalıkların insanlara geçmesi önlenmiş olmaktadır. Ayrıca belediyeye aylık ortalama YTL gelir sağlamaktadır. Ayda ortalama 1800 adet büyükbaş hayvan, 3000 adet de küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilmektedir. Kapalı Çarşı ve Otopark Projesi: Amacı: Ticari yoğunluğu yüksek olan şehrin, şehir merkezine en yakın noktada alışveriş mekanları oluşturmak ve otopark ihtiyacının karşılamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Temmuz Nisan Maliyeti ve Kaynakları: Kat karşılığı olarak verilmiş 32 adet işyeri belediyeye kazandırılmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Kafeterya bölümlerinde tüm kentliye hizmet vermekle birlikte, ağırlıklı olarak gençlere hitap etmektedir. Otopark 60 araçlık olup, tüm belde sakinlerine hizmet etmektedir. İşyerlerinde ise belde esnafı faaliyet göstermektedir. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Şehir merkezinde, kolay ulaşılabilir bir mekân olması sebebiyle halkın alışveriş ihtiyacını karşılama kolaylığı sağlanmıştır. Ayrıca belediye de kat karşılığı elde ettiği dükkanlardan bir kısmını satarak, bir kısmını da kiraya vermek sureti ile önemli ölçüde gelir elde etmiştir. Kapalı Pazar Yeri Projesi: Amacı: Halkın pazar alışverişini hava şartları ne olursa olsun rahatlıkla yapabileceği hizmeti veren bir alandır perondan oluşmaktadır m 2 kapalı alanı ile aynı zamanda her yıl düzenlenen Ticaret ve Sanayi Fuarı ve panayır türü etkinliklere de ev sahipliği yapan bir mekân işlevi görmektedir. Ayrıca akşamları açık hava düğün salonu olarak da hizmet etmekle birlikte afet vb. hallerde bir sığınak vazifesi görebilecek niteliktedir. Başlama ve Bitiş Zamanı: 18 Eylül Mart Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL olup, harcamaların %50 si pazar esnafından katkı payı alınarak, %50 si belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmet amaçlı yapılan yapı etkinlik amacına göre pek çok kesime hitap etmektedir. Pazar yeri ve açık hava düğün salonu olarak kullanıldığında tüm Biga halkına hitap etmektedir. Fuar yapıldığında bölge bazındaki tüm esnaflara ev sahipliği yapmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentin içinde, dar sokak aralarında yapılan pazar alış-verişi, yerini kentin merkezinde her yerden kolaylıkla ulaşılabilen, düzenli ve hava koşullarından etkilenilmeyen bir Pazar alışverişine dönüşmesi sağlanmıştır. Toplu Konut Projesi:

10 Amacı: Nüfus artışının gerektirdiği konut ihtiyacının karşılanmasıdır. Başlama ve Bitiş Zamanı: 1.etap Mart Eylül 2007 (224 konut+ticaret merkezi), 2.etap Temmuz Kasım 2008 (144 konut+cami+ilköğretim yapısı). Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten konut sahibi olma talebinde bulunan vatandaşlar faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentteki konut ihtiyacının karşılanmasına kısmen katkı vermiştir. Ayrıca düzenli kentsel yaşam alanı oluşturulması amacına da ulaşılmıştır. Okullara Yönelik Sosyal Donatı Projeleri: Amacı: Çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelerini daha sağlıklı ve zengin koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bu projeler ile bir ilköğretim okulu bahçesine sentetik yüzeyli futbol sahası, bir okula dört ek derslik, bir okula soyunma odaları ve kantin, beş okula basketbol ve voleybol sahaları, bir okula tenis kortu, tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarının çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Başlama ve Bitiş Zamanı: yılı sonu. Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Tüm öğrenciler faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Okulların bahçe düzenleme sorunları ortadan kalkmış olup, çocuklarımızın Beden Eğitimi derslerini ve dinlenme ihtiyaçlarını daha sağlıklı ve güvenli koşullarda gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Engelliler Lokali ve Parkı Projesi: Amacı: Engelli vatandaşların sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Proje, engelli vatandaşlar için lokal ve engelli çocuklar için park olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Mart Eylül Maliyeti ve Kaynakları: Harcama toplamı YTL olup, tüm harcamalar belediye tarafından karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Lokal; engelli vatandaşların derneği niteliğinde olan mekân, onların özel günlerinde bir araya gelmelerine ve her türlü toplantılarını gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. Park ise, engelli çocukların engelli olmayan çocuklar gibi oynaması ve eğlenmesine imkan sağlamaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Engelli vatandaşların özgüven kazanmasını ve çevre koşullarından etkilenmeden mutlu olmaları sağlanmıştır. Onsekiz Eylül Futbol Sahası Projesi: Amacı: Belde de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin spor sahası ihtiyacını karşılamak ve daha sağlıklı, güvenli koşullarda sportif aktivitelerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Eylül Mart Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL olup, % 30 u Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, %70 i Belediyemiz kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten dört futbol kulübü, eğitim kurumları ve tüm genç çocuklar faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Belde de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin ve eğitim kurumlarının müsabaka ve antrenman saha sıkıntısı ortadan kalkmıştır. Belde de yer alan eğitim ve öğretim kurumlarının bayram provalarında ihtiyaç duyduğu alan olarak değerlendirilmektedir. Gerekli görüldüğünde konser ve bayram etkinlikleri de düzenlenmektedir. Sosyal Aktivite Merkezi Projesi: Amacı: Düğünlerin yapılacağı ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği 1330 m 2 alan üzerine inşa edilmiş bir merkezdir. Düğün salonu, kafeterya, lokal, kahvehane ve açık hava düğün salonu olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Düğün Salonu; zemin katta gelin odası, hazırlık-servis bölümü, wc., sahne ve sahne arkası bölümleri ile V.İ.P konuklarında ağırlanabileceği asma kattan ibarettir. Kafeterya; konumu nedeniyle kent merkezine yakınlığı dolayısı ile bir toplanma yeri, oturma-dinlenme niteliği taşımakta olup, kafeterya, tuvalet ve mutfak bölümleri ile birlikte 160 m 2 dir.

11 Açık Hava Düğün Salonu; yazın düğün salonu olarak kullanılan mekan, gelin odası, depo bölümleri ile pazar yerine de hizmet eden umumi tuvaletten oluşmaktadır. Başlama ve Bitiş Zamanı: 13 Kasım Ağustos Maliyeti ve Kaynakları: Harcama toplamı YTL olup, tamamı belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmet amaçlı yapılan merkez etkinlik amacına göre farklı kesimlere hitap etmektedir. Açık hava ve kapalı düğün salonu ile tüm Biga halkına hitap eden proje, lokal bölümü ile daha çok sporsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşlara, kahvehane bölümü ile ise hal binası çalışanlarına hitap etmektedir. Kafeterya bölümü ile tüm halka hizmet sunmak amaçlanmakla birlikte, pazar yerine yakın olması nedeni ile köyden pazara alış-verişe gelen vatandaşlar için bir dinlenme yeri niteliği taşımaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Çok amaçlı sosyal faaliyet içerikli hizmet sunumunu gerçekleştirmekle birlikte belediye bütçesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca rekabet ortamında kentte fiyatların düşmesine sebep olmak sureti ile dolaylı olarak vatandaşların tümüne hizmet sağlamaktadır. Temmuz ayına kadar 152 adet düğün yapılmış, yaklaşık kişiye hizmet verilmiştir. Anaokulu Projesi: Amacı: Okul öncesi çağdaki çocukların eğitimine katkıda bulunmaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Ağustos Şubat Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL. Harcamaların %30 u Milli Eğitim Bakanlığı nca, %70 i belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Okul öncesi çağdaki çocuklar. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentte okul öncesi eğitim kurumunun sadece bir tane olması hizmetin ne denli gerekliliğini ortaya koymaktadır. Günümüz koşullarında sadece çalışan annelerin değil tüm çocukların okuma hakkı gözetildiğinden, ikinci anaokulu olarak Biga Belediyesi Anaokulu inşaatı tamamlanmış olup, öğretim yılında faaliyet gösterecektir. Halimbey Köşkü nün Kent Müzesi Olarak Restorasyon Projesi: Amacı: Binlerce yıllık geçmişleri ve üzerinde yaşanılan toprakların ev sahipliği yapmış olduğu uygarlıkların oluşturduğu kültürel birikimin taşıyıcısı olan kentlerimizin, bu uygarlıklardan kendi payına düşen mirası, modern müzecilik anlayışı doğrultusunda, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak bugünkü kuşaklara taşıyabilmektir. Başlama ve Bitiş Zamanı: 03 Eylül Haziran 2009, 03 Temmuz 2009 a kadar ek süre talep edilmiştir. Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama ,15 YTL olup, harcamaların %60 ı İl Özel İdaresi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Fonu tarafından, %40 ı Belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten tüm kentli ve yerli yabancı turistler faydalanacaktır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Hizmete henüz açılmamıştır (Mehmet Özkan ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009). Bu projelerden Kapalı Pazar Yeri Projesi, T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği nce (MBBB) düzenlenmiş olan En Güzel Proje Yarışmasında 2007 yılında ödül almıştır. Ayrıca Engelliler Parkı ve Lokali Projesi MBBB tarafından düzenlenen sosyo-ekonomik ve kültürel projeler kategorisinde ilçe belediyeleri arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması nda 2008 yılında dereceye girerek sergilenmeye değer proje ödülüne layık görülmüştür. Aynı zamanda ulusal düzeyde yayın yapan Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 471 gazetecinin oy kullanması sureti ile 406 belediye başkanı arasından 19 farklı kategorinin yer aldığı yarışmada 2008 yılında Yeşil Alana Katkı ve Çevre Düzenlemeleri dalında yılın belediye başkanı olarak Biga Belediye Başkanı Kent Ödülü ne layık görülmüştür (Biga Belediyesi Bülteni, 2008: 6-7). Biga Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirmek amacı ile kurulan Ak Masa aracılığı ile; her akşam yaşlı, yoksul ve yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlara dağıtımı belediye araç ve elemanları tarafından yapılan üç kap sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirmektedir. Alo özürlüyüm diyen vatandaşların evlerinden alınıp istenilen noktaya ulaştırılması hizmeti verilmektedir. Sağlık imkanı olmayan vatandaşlara doktor ve ilaç gibi sağlık imkanları sağlanarak tedavileri ile ilgilenilmektedir. Evlerdeki az kullanılmış giysi ve eşyalar ile kullanılmayan ilaçlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yaşlı, kimsesiz ve yatalak hastaların kişisel bakım ve temizliklerinin yapılması sağlanmaktadır. Her yıl bin aileye erzak yardımı, beş yüz aileye yakacak yardımı, kırk altı aileye fakir aile yardımı, yüz yetmiş fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencine burs yardımı yapılmaktadır. İş arayanlar ile işverenleri buluşturan birçok girişim gerçekleştirilmektedir. Çeşitli ilk ve ortaöğretim okullarına yer tahsisi, çevre düzenlemeleri, ek derslikler, sosyal ve sportif alanların inşası, araç-gereç temini, boya-badana yapılması gibi her türlü fiziki ihtiyaçların

12 giderilmesi konusunda destek verilmektedir. Bununla birlikte, bayram kutlamaları ve kurtuluş törenlerinde yarışmalarda ve SBS, ÖSS gibi ulusal düzeydeki genel sınavlarda dereceye giren öğrenciler halka tanıtılmakta ve ödüller takdim edilmektedir. İlçe Halk Kütüphanesi ne yer tahsisi gerçekleştirilmiştir. Belde de Beyaz Bayrak (Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile verilen, temizlik ve hijyen şartlarının mükemmel olduğunu belgeleyen belge) sahibi olan okul sayısı üçe ulaşmış olup, bunun gerçekleşmesi için okullara gerekli destekler sağlanmaktadır. Çeşitli spor kulüplerine lokal, antrenman saha ve düzenlemesi gibi talep edilen her türlü lojistik destek verilmektedir. Görevlendirilen beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde vatandaşların sabah ve akşam yürüyüşlerine ve sportif aktivitelerine rehberlik edilmektedir. Park-bahçe ve piknik alanları gibi mekanlara yenileri ilave edilip, mevcutları iyileştirilmektedir m 2 yeşil alan düzenlemesi ve ağaç fidanı ekimi gerçekleştirilmiş, Belediye Çalışanları Ormanı tanzim edilmiştir. Bunların yanı sıra yeşil alanlara 40 Çocuk Oyun Grubu kurulmuştur. Yürütülmekte olan tadilat çalışmalarının sonlanması ile oluşacak Bilgi ve Kültürevi nde öğrenciler ücretsiz ve öğretmenler eşliğinde bilgisayarlara, süreli yayınlara ve okuma salonuna, eğlence-dinlenme ve spor aktivite alanlarına belde halkının ise sinema, sergi, tiyatro, müzik eğitimi, aerobik salonlarına kavuşması sağlanacaktır. Yaklaşık kişinin katılımı ile gerçekleştirilen çeşitli tarihi ve kültür gezileri düzenlenmiştir. Halk Eğitim ile birlikte belediye tarafından tahsis edilen mekanlarda yıl boyu çeşitli beceri ve meslek edinme kursları gerçekleştirilmektedir. Sokak hayvanlarına paraziter ilaçlama, kuduz aşısı ve hastalık belirtisi gösterenlere tedavi uygulamalarının yapıldığı sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veren geçici bakım evinde 40 adet sokak köpeği mevcut olup, 180 hayvan kayıt altına alınmıştır. Ayrıca faaliyete geçmesinden itibaren 71 adet kısırlaştırma operasyonu ve 180 adet kuduz aşısı ve paraziter ilaçlama yapılmıştır. Belediye Efsanelerden Günümüze Yaşamın Şehri Biga ile Tanınmış Şairlerimiz ve Şiirleri isimli kitapların basımını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Bigalılar Zirvesi, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Kongresi, Biga Değerleri Sempozyumu ile 5. ve 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongrelerinin ana sponsorları arasında yer almaktadır (Biga Belediyesi Bülteni, 2008). Biga Belediyesince belde halkının yaşadıkları yer ile ilgili alınacak kararlara katılımını sağlamak ve belediyeden ne tür hizmet beklentileri olduğunun belirlenmesi amacı ile Halk Meclisi toplanarak isteyen her kesimden vatandaşın isteklerini dile getirebileceği doğrudan katılım ortamı sağlanmıştır. Diğer taraftan Kent Konseyinde yer alan halkın çeşitli kesimlerinden temsilciler aracılığı ile vatandaşın alınan kararlara ve hizmet türüne temsili katılımı sağlanmaktadır. Bunun sonucunda halkın öncelikleri belediye tarafından takip edilip, talepler doğrultusunda projeler geliştirilmekte ve gerçekleştirilecek hizmetler belirlenmektedir (Mehmet Özkan ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009). Bigalıların bir yerel yönetimden beklediklerini ölçmek amacıyla yapılmış olan araştırmada Biga nın sorunları ile ilgili olarak sorulan soruya ankete katılanların %49,1 i ulaşım ve trafik, %49,1 i hava kirliliği, %46,4 ü işsizlik, %41,9 u çevre kirliliği, %40,1 i ise plansız yapılaşmayı çok önemli sorunlar olarak belirlemişlerdir. Biga da belediye hizmetleri ile ilgili karar alma aşamalarına halkın katılması için Biga belediyesi yeterli çaba göstermektedir sorusuna ankete katılanların %30,2 si belediyenin çaba sarf ettiğini %12,6 sı aşırı çaba sarf ettiğini %17,6 sı ise biraz çaba gösterdiği yanıtını vermişlerdir (Es, vd. 2006: 6). Sonuç Ateş in de ifade ettiği gibi belediye yöneticilerinin sosyal politikalar konusunda bilinç eksikliği ve sosyal belediyecilik olgusuna negatif yaklaşmaları nedeni ile birçok yerel kamu yöneticisi, sosyal politikaların önemini, sosyal barışa ve kalkınmaya sağladığı katkıyı anlamakta güçlük çekmekte ve bu hizmetleri çoğu zaman yetersiz mali imkanlara rağmen yürütülen gereksiz harcamalar olarak görmektedir (Ateş, 2009: 93). Bu bağlamda, sosyal belediyecilik, sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, giyecek yardımı sağlamak değil, aynı zamanda gençlerin, engellilerin ve kadınların sosyalleşmelerini sağlayacak merkezler açmak, ucuz konut alanları üretmek, beceri ve meslek edindirme kursları düzenlemek demektir. Genel olarak sosyal dışlanma, ayrımcılık, hizmetlere sağlıklı olarak erişememe, yoksulluk gibi sosyal ve iktisadî sorunlarla mücadele etmek ve toplum içerisinde dezavantajlı olarak yaşayan kesimlere (engelliler, yaşlılar, kadınlar, gençler ve çocuklar gibi) sosyal ve ekonomik yardımlar yapmak sosyal belediyeciliğin en önemli yapıtaşlarını oluşturmaktadır. Son yıllarda gerçekleşen pek çok yasal düzenleme, belediyelere sosyal belediyecilik uygulamaları açısından oldukça geniş yetki ve görevler vermektedir. Bu düzenlemeler ile toplumun tüm kesimlerine, özellikle dezavantajlı grup denilen engelli, sokak çocukları, yoksullar, yaşlılar, bakıma muhtaç kimseler, öksüz ve yetimler ve kadınlara ekonomik yönden yardım etmenin yanında onlara beceri ve meslek edinmelerini sağlayacak kursların açılması, sosyo-kültürel hizmetlerin artırılmasının önemini vurgulanmıştır. Ancak yasal altyapının oluşturulması ilgili yerel kamu yöneticilerinin görev ve yetkilerini gereği gibi kullanması için yeterli değildir. Bunun sağlanabilmesi için yerel yöneticilerin bilinç düzelerinin artırılması, yerel halkın kararlara katılımı ve projelerin uygulanabilmesi için kaynak temini gereklidir. Aynı zamanda sosyal belediyecilik uygulamalarında vatandaşla gerçek anlamda fiziki ve duygusal bağ kurulması gerekliliğinin yerel yönetimlerce kavranması, sosyal belediyecilikte gönüllülüğü artıracaktır. Bu bağlamda yerel demokratik

13 katılım araçlarının daha işlevsel olarak devreye sokulması gerekmektedir. Yerel katılımın artması, sosyal belediyeciliğin toplum tarafından daha fazla denetlenmesine imkan verecek yapının oluşturulmasını da sağlayacaktır. Bu sayede sosyal belediyecilik uygulamaları belirli kesimlere veya belediye yöneticilerinin akraba ve yandaşlarına çıkar sağlandığı gibi iddiaların de azalması anlamına gelmektedir. Sosyal belediyecilik, vatandaşın yönetime olan güveninin sağlanmasında, toplumsal patlamanın önüne geçilmesinde, yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Sosyal belediyecilik uygulamaları ilk anda belediyelerin görev alanlarını haksız yere genişlettikleri ve kaynakları gereksiz yere harcadıkları düşüncesini akla getirmekteyse de, gerçekte belediyelerin sosyal hizmetler alanında sorumluluklar üstlenmelerinin, varlık nedenlerinin ve demokratik yapılarının gereği olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte sosyal hizmetler sağlayan diğer kurumlar ve merkezi yönetimin belediyeler ile ortak hareket etmesi, sosyal hizmet ve yardımlarda çok başlılık ve kaynak israfının azaltılması sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin, etkili sosyal belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için her belediyede ilgili bir birimin oluşturulması ile birlikte yeteri kadar sosyal hizmet ve sosyal politika uzmanlarının istihdam edilmiş olması sağlanmalıdır. Sosyal belediyecilik uygulamaları, bilimsel veriler kullanılarak yapılmalıdır. Bu bağlamda, kamuoyu araştırmaları, anketler gibi istatistiki yöntemler sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek mümkün olacaktır. Kültürel, sosyal ve ekonomik hizmetlerin sunumunda bu veriler kullanılabileceği gibi, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespiti de sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede kullanılabilecek önemli bir araç, sosyal doku çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sayesinde sosyal doku haritası çıkartmak sureti ile kentteki nüfusun gelir, yaş, sağlık ve kültür bilgilerinin envanteri oluşturulmuş olacaktır. Yerel yönetimlerce yürütülen sosyal belediyecilik uygulamaları, sosyal içerikli sorunlara yönelik çözüm önerileri ve projeleri önemli bir performans göstergesi olarak görülmektedir. Bu anlamda çalışmada, Biga Belediyesi nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yönelik projeleri irdelenmiş ve somut örnekler sunulmaya çalışılmıştır. Biga Belediyesi nin, park-bahçeler ve piknik alanlarının düzenlemesi, yaygınlaştırılması, kentin çevre düzenlemelerinin yapılması alanındaki çalışmalarıyla belediye başkanı Yeşil Alana Katkı ve Çevre Düzenlemeleri alanında ülke düzeyinde ödüle layık görülmüştür. Ayıca iki ayrı proje aracılığı ile çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kültür, sanat ve spor tesisleri açmak, yer tahsis etmek, mevcutlara araç-gereç temini, çevre düzenlemelerinin yapılması gibi katkılar sağlandığı görülmektedir. Anaokulu açılması, çeşitli eğitimöğretim kurumlarının çevre düzenlemelerinin yapılması, sosyal donatılarının oluşturulması, talep edilmesi halinde her türlü lojistik desteğin sağlanması ile birlikte öğrenci bursları, akademik organizasyonlara sponsorluk desteği gibi pek çok hizmet türü aracılığıyla öğrenci ve gençlere destek verilmeye çalışılan uygulamalar mevcuttur. Kültürel çalışmalar alanında; Kent Müzesi, Bilgi ve Kültürevi, tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi çalışmaları görülmektedir. Ödüle layık görülen projeler arasında yer alan Engelli Parkı ve Lokali ve özürlüler için ulaşım desteyi sağlayan alo özürlüyüm hizmeti belediyenin toplumdaki dezavantajlı kesimlere yönelik mevcut çalışmaları arasında yer almaktadır. Belediyenin alınan kararlara ve hizmet türüne yerel halkın katılımının sağlanmaya çalışıldığı da görülmektedir. Belediyece, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik verilen hizmetlere ilaveten meslek ve beceri kazandırılmasına, işe yerleştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilebilir. Ayrıca sosyal belediyeciliğinin bir parametresi olan halkın her yönden iyi analiz edilmesini sağlayan sosyal doku araştırmaları yapılarak sosyal doku haritası çıkarılabilir. Bununla birlikte Sosyal Sorumluluk SA 8000 Standardı nın alınabilmesine yönelik çalışmalar başlatılabilir. Bilgi ve Kültürevinin faaliyete geçmesi ile birlikte burada halk eğitim ile ortak yapılan beceri ve meslek edindirme kursları belediyece gerçekleştirilebilir. İş kuracak kadın ve gençlere yönelik rehberlik, makine ve donanım desteği sağlanabilir. Belediyede sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik çalışan bir birim oluşturulup, uzmanlar istihdam edilebilir.

14 Kaynakça Acartürk, Ertuğrul (2001). Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), Akdoğan, Yalçın (1999). Sosyal belediyecilik, İstanbul Dergisi, Mart Sayısı. Akdoğan, Yalçın (2002). Ulusal Soruna Yerel Çözüm: Sosyal Belediyecilik, Eminönü Bülteni, Şubat Sayısı. Ateş, Hamza (2009). Sosyal Belediyecilik, Çevre Dergisi, 16 (49), Ay, Ünal (2003). İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, Nobel Yayınları, Ankara. Aydıntan, Belgin (2008). Küresel İlkeler Sözleşmesine Katılan Türk Şirketlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarının Karşılaştırmalı Analizi, Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı, belginaydintan.doc Erişim Tarihi: 14 Temmuz Betil, İbrahim (2007). Ekonomik ve Sosyal Alanda; Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (2), Biga Belediyesi Bülteni (2008). Biga Belediyesi Yayını, Biga. Bozkurt, Ömer ve Tuncay Ergun (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayınları, Ankara. Eren, Erol (2002). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul. Ergör, Alp (2007). Çalışma Yaşamında Sağlık ve Belediyeler, Memleket-Mevzuat Dergisi, 3 (30), Ersöz, Y. Halis (2007) Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri, Sosyal Siyaset Konferansları Kitap 50, , deneyimleri.htm Erişim Tarihi: 04 Temmuz Es, Muharrem, Sabri Bozali ve Özlem Akın (2006). Halkın Yerel Yönetim Hizmetlerinden Memnuniyeti: Biga Örneği, Uluslararası Çanakkale Kongresi, İstanbul. Es, Muharrem (2007). Kentsel Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Belediyeciliğin Rolü, Yerel Siyaset Dergisi, (13), Gözlükaya, Türkan (2007). Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Erişim Tarihi: 01 Temmuz Gözübüyük, A. Şeref (2000). Türkiye nin İdari Yapısı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Henden, H. Burçin (2005). Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E-Belediyeciliğin Yeri ve Önemi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (ISSN: ), 1-13, /uib/article/iewfile Erişim Tarihi: 05 Temmuz Halıcı, Ali (2001). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 7 (1), 12-25, Erişim Tarihi: 05 Temmuz Henden, H. Burçin ve Rıfkı Henden (2005). Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e-belediyecilik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 48-66, Erişim Tarihi: 05 Temmuz Erişim Tarihi: 28 Mayıs Erişim Tarihi: 29 Mayıs Erişim Tarihi: 04 Temmuz Erişim Tarihi: 07 Temmuz Erişim Tarihi: 06 Temmuz Erişim Tarihi: 29 Haziran Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 09 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 14 Temmuz Erişim Tarihi: 18 Temmuz Kaya, Pınar (2007). Sosyal Sorumluluk, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (2), Kotler, Phılıp ve Nancy Lee (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, çev. Sibel Kaçamak, Kapital Yayınları, İstanbul. Mehmet Özkan (Biga Belediye Başkanı) ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009.

15 Sabah Gazetesi, 30 bin öğrenciye portatif havuz, 05 Temmuz TODAİE (1991). Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Rapor, Ankara. Yüksel, Özge, Suat Çabuk ve Kemal Demir (2007). Metropoliten Alanda Bir Kentsel Dönüşümün İncelenmesi: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: ANKARA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ Ahmet Turan ADIYAMAN - Sayıştay Uzman Denetçisi Salim DEMİREL - Sayıştay Başdenetçisi 1. GENEL OLARAK Sosyal yardım ve hizmetler, toplumda

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İdarenin Organizasyon Şeması... 18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Personel Durum Grafiği... 24. Grafik 2: İstihdam Grafiği... 25. Grafik 3: Yıllara Göre Personel Durum Grafiği... 26.

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI - 1 - HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. -2- BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Belediyeler

Detaylı

Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa - Kurtuba Medeniyetler İttifakında Yeni Köprüler

Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa - Kurtuba Medeniyetler İttifakında Yeni Köprüler II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 260-270, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Kültürlerarası Bir Turizm Hareketi: Bursa - Kurtuba Medeniyetler

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun

Detaylı

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi Kars Belediye Binası No:19 KARS İletişim Bilgileri: Telefon: 0474 223 21 50-54 Fax: 0474 223 21 55 Web: www.kars.bel.tr

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :12 Etimesgut Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Etimesgut Belediye Başkanlığı Stratejik

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı