YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Tülay UÇAKTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğr. Gör. Ahmet UÇAKTÜRK, Kocaeli Üniversitesi,Sivil Havacılık Yüksekokulu, Mehmet ÖZKAN, Biga Belediyesi, Özet Yerel yönetimler yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, topluma karşı sorumlulukları olan kamu kurumlarıdır. Hızla artan kentsel hizmet talepleri kıt kamu kaynaklarının çok daha etkin kullanılmasını gerektirmekte ve yerel yönetimleri yönetim anlayışlarında bazı değişiklikler yapmaya zorlamaktadır. Yönetim anlayışlarındaki en önemli değişiklik ise, dışa açık ve çevresel gelişmelere duyarlı olunması, katılımcı belediyecilik ve yerel yönetişim anlayışının benimsenmesi, kamu politikalarının belde halkının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması, kısaca sosyal sorumluluk bilincinin ön plana alınması şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamda sosyal belediyecilik, vatandaşların yönetimlerden beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlayan bir hizmet yöntemidir. Bu çalışma; sosyal sorumluluk, yerel yönetimler ve yerel yönetimlerde sosyal sorumluluk bağlamında sosyal belediyecilik kavramları ele alınacaktır. Daha sonra Biga ilçesi ve belediyesi hakkında bilgi verilip, Biga Belediyesi nin 1999 ve 2008 yılları arasında yürütülen ve tamamlanan projeleri ve faaliyetleri sosyal sorumluluk bakış açısı altında incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sosyal Sorumluluk, Etik, Biga Belediyesi. SOCIAL MUNICIPALITY IN THE CONTEXT OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN LOCAL GOVARNANCE: A CASE STUDY OF BIGA MUNICIPALITY Abstract Local authorities, that are formed in order to satisfy the needs of residents, are public institutions that have the responsibilities to society. Dramatically increasing demand for urban services both requires effective use of public resources and push local government to make some changes in the sense of rule. The most important changes in the sense of rule are binge sensitive to environmental changes and openness, participatory business of governing municipal and adopting local governance penetration, forming the public policies in accordance with the needs of resident; or in short it might be expressed as awareness of social responsibility is in the foreground. In this sense social municipality is a method that aims to meet citizens expectations from local authority at the best possible way. In this work, social responsibility, local governance and the concept of social responsibility at local government will be addressed in the context of social municipality. Later, brief information about Biga province and municipality will be given and completed and ongoing projects years between 1999 and 2008 will be evaluated within the perspective of social responsibility. Key Words: Local Government, Social Responsibility, Ethical, Biga Municipality.

2 Giriş Ekonomik yaşamda yenilikleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak iş girişimcisinin, toplumsal yarara yönelik değişimi sağlamak ise sosyal girişimcinin yaşam amacıdır. İçinde bulunduğumuz çağ bu iki girişimcilik alanını giderek bir diğerine doğru çekmektedir (Betil, 2007: 24). Sosyal sorumluluk; içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, bireylerin ve yönetimlerin, sürdürülebilir bir dünya adına çalışanların ve ailelerinin ve yerel halkın, toplumun diğer kesimleri ile birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur (http://www.sucsr.com). Belgin Aydıntan kurumsal sosyal sorumluluk kavramını kurum ve kuruluşların, toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını, kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması olarak tanımlamıştır (Aydıntan, 2008). Kamu yönetimi açısından sosyal sorumluluk kavramı ise halk adına hareket eden kamu görevlerinin, aldıkları kararda, hizmet verdikleri toplumun büyük çoğunluğunu tatmin edecek bir genel sorumluluk taşımaları olarak ifade edilmektedir (Yüksel, vd. 2007: ). Belediyelerin gelişen sosyal sorumlulukları bir yandan belediyenin toplumla ilişkilerini düzenlemede kullanılan sosyal sorumluluklarını, diğer yandan ise toplumsal ahlâki değerlerle ilişkili iş ahlâkı kavramlarının önemini artırmaktadır. Çünkü sosyal sorumluluk duygusunu taşıyan yöneticilerin en azından genel ahlak kurallarına göre hareket etmesi beklenir. Belediye yönetimlerinin sosyal sorumluluk ve iş ahlâkına uygun davranış içerisinde olmaları, halkın refahının yanında belediyenin geleceğini de olumlu etkiler. Bu itibarla toplum belediyelerin verimli çalışmalarını, sosyal olaylarla ilgilenmelerini ve iş ahlakını ilgilendiren konularda duyarlı davranmalarını istemekte, aksi davranışlara ise tepki göstermektedir. Yerel yönetimlerde ahlaki sorumluluk alanlarından bir başkası, sosyal konularla ilgilidir. Yerel yönetimler, her şeyden önce kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak, sosyal yönleri olan ve dolayısıyla sosyal konularda ahlaki sorumlulukları olan kuruluşlardır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerde yöneticilerin yönetim ve siyasi ahlak dışında sosyal ahlak sahibi olmaları ve sosyal sorumluluk taşımaları da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerdeki sosyal ahlak ve sosyal sorumluluk gereği, yönetimlerin insanlar için olduğu gerçeğinin tam anlamıyla kabullenilmiş olması gereklidir. Toplumsal ve sosyal kontrol mekanizması sayesinde, yerel yönetimler açısından yeni bir yerel yönetim üslubu inşa etmek mümkün olacak ve böylece vatandaşların şehir yönetimi karşısında atıl, pasif ve sadece itaatkâr kalmadığı, karşılıklı haber ve bilgi akışının sağlanabildiği, çözüm yolları ortaya çıkacaktır. Yerel yönetimler, halkın güven ve desteğini sağlayarak, onların dilek ve önerilerine dayalı, katılımcı ve demokratik hizmet sunmalıdır. Yerel yönetim aktif yurttaşlığı geliştirir, yerel temsili ve katılımı sağlar, yerel kimliğin oluşmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur, yerel topluluk içinde birliktelik, bütünlük, aidiyet ve dayanışma duygusunu geliştirir (Henden, 2005: 1). Yerel yönetimler, sosyal doku taleplerini göz önünde bulundurarak gelecek ile ilgili planlama yapmak durumundadırlar. Yol ve benzeri altyapı faaliyetleri ile çöp toplama ve geri dönüşümünü gerçekleştiren şehirleşme sürecini planlayan ve uygulayan yerel yönetimlerden vatandaş artık sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de hizmet istemektedir. İletişim kanallarıyla içinde bulunduğu ortamı daha iyi sorgulayan ve değerlendiren vatandaşın bu donanımı ile yerel yöneticilerden olan talepleri artmakta ve farklılaşmaktadır. Bunun nedeni vatandaşın, dünyanın her köşesini görme ve değerlendirme imkânına kavuşmuş olmasıdır (http://www.yalovamiz.com). Sosyal belediyecilik, belediyelerin sosyal fonksiyonlarını arttıran ve sosyal yaşam içinde aktif hale gelmesini sağlayan bir anlayıştır. Bu sosyal fonksiyonlar gelişmiş ülkelerde gönüllü ve özel teşebbüslere, tarihi geleneğimizde ise vakıflara bırakılmıştır. Bunun mantığı, sorunların kaynaklandığı noktadan çözülmesine ve halkın katılımı gerçekleştiği için birlik ve dayanışma ruhunun pekişmesine sebep olmasına dayanmaktadır. Bu çerçevede ele alınan çalışmada, öncelikle ilgili kavramlar üzerinde durulduktan sonra Biga İlçesi ve Belediyesi hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra Biga Belediyesi nce; tamamlanan ve halen yürütülen projeler ile faaliyetler sosyal sorumluluk çerçevesinde olmak üzere sosyal belediyecilik anlayışı ve uygulamaları ele alınmıştır. Sosyal Sorumluluk Kavramı Sosyal Sorumluluk, ülkeye, insana, doğaya, eğitime, bilim ve sanata, kültüre, toplumsal yaşama hizmet etmek demektir. Yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak için, kendi çalışanlarıyla, onların

3 aileleriyle, yerel halkla, bütün toplumla birlikte ekonomik gelişmeye destek verme sorumluluğu demektir. Bu noktada, şirketlerin ticari getiriler elde ederken etik değerlere bağlı kalması, bireylerin, toplumun ve çevrenin zarar görmemesini garanti etmesi gerekmektedir. Sosyal sorumluluk, kurumların bir veya birden çok sosyal konular üzerine eğilmelerini gerektirir. Bu konularla uğraşmayı ihmal eden kurumlar uzun vadede başarılı olamazlar. Toplumun yararına, değişen değer ve beklentilerine cevap veremeyen veya bunları önemsemeyen kurumlar, toplumsal eleştiriye muhatap kaldığı kaldıkları gibi, aynı zamanda, güven kaybına da uğrayabilirler. Dolayısıyla sosyal sorumluluk, karar verici durumda olanların, kendi çıkarlarını olduğu kadar, toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılması yönünde bir zorunluluktur (Halıcı, 2001: 12). İşletmelerin sosyal sorumluluğunu önemli kılan nedenler; etik, küresel ekonomi, global şirket, global ekonomi ve sorumlu karar verme, kişisel (kurumsal) çıkar, yeni müşterilerin ve ülkelerin kabul etmesi, sendika ve işgücü desteği, yeni yatırımcıları çekme yeteneği, tüketici güveninin gelişmesidir. İşletme sosyal sorumluluğu dört alt sorumluluk alanından oluşmaktadır. Aslında belli düzeyde her zaman var olan bu sorumluluk unsurları bir piramit şeklinde algılanabilir. Sosyal sorumluluğu oluşturan bu unsurlar; ekonomik, yasal, etik ve sağduyu sorumluluk alanları olarak sıralanabilir (Ay, 2003: 31-37). Genel itibari ile sosyal sorumluluk, bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine insanları mutlu ve mesut etmesine ilişkin bir kavramdır (Eren, 2002: 104). Bir başka ifadeyle sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür (Kotler ve Lee, 2006: 3). Kurumsal hayırseverlik, bir kurum tarafından bir hayır kurumuna ya da bir sosyal amaca, çoğunlukla nakit yardım, bağışlar ve/veya mal veya hizmetler şeklinde yapılan doğrudan bir katkıdır. Belki de tüm kurumsal sosyal girişimlerin içerisinde en geleneksel olanıdır ve geçmişte toplum sağlığı ve insan hizmet kurumları, eğitim ve sanatların yanı sıra çevreyi koruma misyonuna sahip organizasyonlar için büyük bir destek kaynağı olmuştur (Kotler ve Lee, 2006: 141). Sosyal sorumluluk kavramının standardına baktığımızda, işletmelerin müşterilerine daha kaliteli ve güvenilir ürünler sunma sorumluluğunu öne çıkaran ISO 9000 ve doğal çevreye karşı olan sorumluluklarını düzenleyen ISO serileri gibi standartların yanında 1997 yılından bu yana iş görenlere karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinde işletmelere kılavuzluk edecek Sosyal Sorumluluk SA 8000 Standardı nı görmekteyiz (http://www.qfdturkiye.org). Ülkemizde gerçekleştirilen bazı sosyal sorumluluk projeleri şöyledir: Opet Sosyal Sorumluluk Projesi: Şubat 2006'da başlatılan Tarihe Saygı Projesi ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde büyük bir değişim gerçekleşti. Proje; Eceabat a bağlı köyleri ziyaret eden yerli-yabancı turistin bölgeyi sorunsuz olarak gezmelerini sağlayacak fiziki ve sosyal çalışmaları içeriyor. Çanakkale Savaşı nın geçtiği bölgede yer alan Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, Kilitbahir, Büyükanafarta ve Küçükanafarta köyleri ile Eceabat ilçesinin rehabilitasyonu tamamlanarak, yeni bir çehreye kavuşmaları sağlandı. Yenileme çalışmaları kapsamında çağdaş bir görünüme kavuşan köy meydanları, müzeler, modern tuvaletler, yenilenen satış reyonları, bölge turizmini canlandırarak, köy muhtarlıklarının gelirlerini de artırmıştır. Soyak'tan Sosyal Sorumluluk Projesi: Soyak, 2007 yılında İzmir'de başlattığı "Geleceğe Bir Damla Sakla" sosyal sorumluluk projesini, 2008 yılında İstanbul'a taşımış ve toplam 33 okula yayılımını sağlayarak, çalışmalarını tamamlanmıştır. Yeryüzündeki yaşamın devamlılığını sağlayan ve hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz suyun tasarruflu kullanılarak gelecek nesillerin susuzluk tehlikesiyle karşılaşmasını önlemek ve sorumluluk sahibi bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan projenin çıkış noktası, öncelikle gençlerin bilinçlendirilmesini ve bu bilincin özellikle eğitim alanından başlayarak topluma yayılmasını sağlamaktır. Avea Sosyal Sorumluluk Projesi: Bu proje ile Avea, sınırları kaldırıp, bireylere kendi şansını oluşturma fırsatı sağlamayı hedeflemiştir. Ülkemizin geleceğine yatırım vizyonu çerçevesinde, ülke kalkınmasına ve topluma fayda sağlayan uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin içinde yer almayı temel sorumluluklar arasında belirlemiştir. Amaç, yapılan katkılarla toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek. Bu amaç doğrultusunda, eğitimden, girişimcilik ve istihdama, depreme acil müdahale projesinden, kültür ve sanata kadar çok geniş bir yelpazede yenilikçi projeler hayata geçirerek sınırları kaldırıp bireylerin kendi potansiyellerini ortaya koymaları için destek sağlamaktadırlar (http://www.turkiyessp.com). Yerel Yönetimler Kamu Yönetimi Sözlüğünde yerel yönetimler; merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seçtiği demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme biçimi olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt ve Ergun, 1998: 259).

4 Evrensel tanımıyla yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (köy, kent vb.) yaşayan topluluk üyelerinin bir arada bulunmaları nedeniyle, bunların en çok ihtiyaç duydukları ortak hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenebilen, karar organları (yerel toplulukça seçilebilen), bazı durumlarda da yürütme organları yasalarla belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve personele sahip, merkezi yönetimle ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kişileri olarak belirtilmektedir (TODAİE, 1991: 1). Halka hizmet sunan en yakın kamu yönetim birimi yerel yönetimlerdir (Henden, 2005: 2). Halkın günlük yaşamına ilişkin sosyal gereksinmelerinin karşılanmasında yerel ölçekteki örgütlenmelerin ulusal düzeydeki örgütlenmelerden daha işlevsel olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte, mahalli ihtiyaç ve tercihlerdeki coğrafi farklılıklara, merkezi idareye göre daha kolay uyum sağlayabilecekleri ve gerçek ihtiyaç ve taleplere daha duyarlı, hizmete dair kararları uygulamada daha hızlı olabilecekleri, vatandaşa yakınlıkları sayesinde sıkılaşan kamuoyu denetiminin kırtasiyecilik ve hiyerarşik denetimin yol açabileceği kaynak ve zaman israfının engelleneceği savunulmaktadır (Gözlükaya, 2007: 72). Yerel yönetimlerin önemi birkaç açıdan somut olarak ortaya konulabilir: İlk olarak, yerel yönetimlerin seçilmiş organları, o yöre halkının içinden seçildiği için yörenin önceliklerini bilirler ve bu nedenle de merkezi yönetime göre hizmetlerin daha verimli ve etkin yürütülmesini sağlar. İkinci olarak, yerel nitelikteki görevleri merkezi yönetimden devralan yerel yönetimler, merkezi yönetimin yükünü hafifletmektedir. Yerel yönetimler, merkezi yönetime göre dinamik ve girişimci bir yapıya sahiptir. Diğer yandan yerel yönetimler hemşerilik duygularının ve demokratik değerlerin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Son olarak, ise aşırı merkezileşmenin ortaya çıkardığı sorunların giderilmesinde yerel yönetimlerin önemi büyüktür ve bu açıdan yerel yönetimlerin, merkezi yönetime aykırı değil aksine merkezi yönetimi destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir. Ülkemizdeki yerel yönetim sistemi; il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç türdür. Çalışmamızda, genel olarak yerel yönetimlerde sosyal sorumluluk olgusu ele alındığından yukarıda yerel yönetimlere ana hatları ile bakıldıktan sonra uygulama kısmında Biga Belediyesi projeleri irdelendiği için bir yerel yönetim türü olan belediyeler genel olarak incelenmektedir. Belediye kanununda belediyeler; beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyettir" olarak tanımlanmaktadır (1580 sayılı Belediye Kanunu madde 1). Ülkemizde, 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu bir dönüm noktası olup, bu kanun ile köy dışında kalan tüm yerleşim birimleri kanun kapsamına alınmıştır. Belediyelerin işleyiş, örgütlenme ve fonksiyonlarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra çeşitli eleştirilere çözüm oluşturmak amacıyla 5215 sayılı Belediye Kanunu çıkarılmıştır sayılı kanunda yeni bir düzenleme yapılmış ve 5272 sayılı Belediye Kanunu olarak kabul edilmiştir. İlgili kanun daha sonra şekil yönünden Anayasaya aykırı bulanarak iptal edilmiştir. Böylece 5215 sayılı Belediye Kanunuyla başlayan belediyelerin yeniden düzenlenmesi girişimi, 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunuyla yasal bir çerçeve kazanmıştır. Tüzel kişiliği olan belediye idaresinin; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç organı mevcuttur (Gözübüyük, 2000: 92). Belediyeler, diğer yönetim birimlerine göre daha geniş kapsamlı görevlere sahip kılınmıştır. Belediyelerin görevleri temel ve isteğe bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin Görev ve Sorumlulukları: madde 14 - Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik Sosyal Belediyecilik; yerel idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak yerel idarelere sosyalleştirme

5 ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir (Akdoğan, 2002). Sosyal belediyecilik, sadece alt yapı hizmetleri yüklemenin ötesinde, yerel yönetimleri sosyal sorunların çözümünde de birebir sorumlu tutmaktadır. Bundan dolayı yerel yönetim kentlilerin isteklerini sadece yol, su ve kanalizasyondan ibaret görmez. Bunların yanı sıra kent sakinlerinin sosyal, kültürel, sportif ve benzeri ihtiyaçlarını da mutlaka dikkate alır ve gerekli hizmeti sunar. Sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş bir belediye, öncelikle kentinde yaşayanların sosyal yapısını ortaya koymalıdır. Sosyal yapı, Sosyal Doku Tarama sı şekilde yapılan bir çalışma ile ailelerin evlerinde ziyaret edilmeleri suretiyle çeşitli anket soruları aracılığıyla ailenin maddi durumu analiz edilerek, yardım ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu tarama ile genel sosyal doku belirlenmekle birlikte gerçekten maddi yardıma ihtiyacı olup ancak belediyeden yardım isteyemeyen ailelere de ulaşılmış olunmaktadır (http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php). Bir kentin dokusunu bozan, ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan kent kısımlarının, gerekli kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek ve tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde, sağlıklı ve modern standartlarda yeniden planlanması ve yapılandırılmasını ifade eden kentsel dönüşüm için oluşturulan projeler de sosyal belediyecilik projeleri kapsamında ele alınmaktadır. Sosyal Belediyecilik kapsamında yapılabilecek hizmetler çok genel olarak şöyle özetlenebilir (www.pendik.bel.tr). Kimsesizlerin, evsizlerin, sokak çocuklarının ve muhtaç kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak. Öksüzlere çocuk yuvaları ve kreşler yapmak. Yaşlılara huzur evleri tesis etmek. Sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, öntanı merkezleri hizmete sokmak. Hastaneler civarında hasta yakınları için misafirhaneler oluşturmak. Kültür, sanat ve spor tesisleri açmak. Tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelere kadar yaygınlaştırmak. Fakir, muhtaç ve yaşam mücadelesi veren kesimlere yönelik aş evleri ve imarethaneler kurmak. Özürlüler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda kolaylık sağlayıcı tedbirler almak. Beceri ve meslek edindirme kursları açmak. Park-bahçeler ve piknik alanlarını yaygınlaştırmak. Doğal dengeyi koruyan ve çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretmek. İş kuracak kadın ve gençlere yönelik rehberlik yapmak, makine ve ekipman desteği sağlamak. Tanzim satış mağazaları ve ekmek fabrikaları kurmak. Gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak. Toplumsal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve kitle örgütlerine rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek. Gençlerin, engellilerin ve kadınların toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmaktır. Sosyal belediyecilik için söylenecek çok olumlu şeyler olmakla birlikte, dört temel konuda tenkit edilmektedir. İlki, sosyal belediyeciliğin aşırı bir anlam ve uygulama daraltmasıyla, ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapma olarak algılanması sorunudur. İkincisi, bunun zaten böyle olması gerektiği gibi, bir meşrulaştırma yanılsaması sorunudur. Üçüncüsü, belediyeciliğin fiziki, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bütüncül bir olgu olarak algılan(a)maması sorunudur. Dördüncüsü ise, sosyal belediyeciliğin, belediyecilik anlamında ulaşılması gereken en ileri aşama olarak kabul edilmesi sorunudur (www.sosyalpolitikalar.com). Sosyal Belediyeciliğin işlevleri; sosyalleştirme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon; mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme; yardım etme, gözetme ve yatırım olarak sıralanabilir. Sosyalleşme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon; sosyalleşme, toplumun bir parçası haline gelme; kişinin aile, okul, mesleki örgütler gibi içinde yer aldığı toplumsal kurumların ve genelde yaşadığı kültürel ortamın kendisinden beklediği şekilde davranmayı ve diğer bireylerle uyum içinde yaşmayı öğrenme sürecidir. Bireylerin devletin sosyalleştirme ağının dışında kalmaları birçok soruna sebep olabilmektedir. (Toplumdan dışlanmış, toplumsallaşamamış bireylerin şehirlerde doğurduğu problemler meydanda olup, mahallelerinde, sokaklarında huzursuzluk kaynağı olmaktadırlar.) Belediyeler bu çerçevede bir nevi sosyal eğitim işlevi görebilirler. Zaten evinin bahçesinde hayvan besleyerek, yüksek sesle müzik dinleyerek veya etrafa hoş olmayan koku ve görüntü saçarak çevreyi rahatsız eden vatandaşlarla ilgilenme yetkisi cezai anlamda belediyelere aittir. İnsanların toplum içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda da belediyelerin eğitici olmaları bu fonksiyonları tamamlayıcı mahiyettedir. Yerel idareler toplumsal düzenin devamının sağlanmasına yönelik olarak bireye toplumsal beklentilere uygun davranış, kural ve değerler aşılama manasında sosyal kontrol mekanizması olarak işlev görebileceklerdir. Kıraathane toplantıları, halk meclisleri, esnaf gezileri, afişler ve mahalle kütüphaneleri aracılığıyla belediyeler halka daha yoğun olarak mesaj verebilmektedirler. Mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme; toplumsal kesimlere yönelik olarak danışmanlık hizmeti verme, onları belli gün ve olaylarda yönlendirme, halka sorunlarını nasıl ve hangi

6 kurumlarla çözebilecekleri konusunda yardımcı olma gibi işlevler belediyelerce yürütülebilmektedir (Tüketici Danışma Merkezleri gibi). Yardım etme, gözetme; yerel idareler beldelerindeki fakir ve muhtaç vatandaşların bilgilerine kolaylıkla sahip olabilmekte, onların sosyo-ekonomik durumlarını izleyebilmekte, asgari yaşam sınırında olanlara gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi, tekerlekli sandalye gibi yardımlarda bulunabilmektedir. Kış gecelerinde ev ev gezerek, vatandaşın ne yediği, ne yaktığı, öğrenim durumunda olanların ne tür ihtiyaçları olduğu gibi konuları başkaca takip eden bir kurum ve mekanizma da mevcut yapı içinde geliştirilememiştir. Yatırım; yerel idareler halkın geçim sıkıntısını gidermeye yönelik olarak köklü tedbirler alamamakla birlikte, kolaylaştırıcı bir takım hizmetlere yönelebilmektedirler. Tanzim satış mağazaları, ekmek fabrikaları, aşevleri, sığınma evleri, sağlık ocakları, mahalle kütüphaneleri bunlardan sadece bazılarıdır. Bu hizmetlere yönelik olarak yerel idarelerin yatırımlara girişmeleri bir zorunluluk olarak görülmektedir (Akdoğan,1999). Kültür hizmetleri, özürlü çocuk ya da yetişkinlere sahip çıkılması, gençlik merkezleri oluşturulması, vatandaşların kendilerini geliştirmelerini sağlamak, konut üretimi konulu projeler sosyal belediyecilik anlayışı ile oluşturulacak proje örnekleri olarak gösterilebilir. Avrupa da sosyal belediyecilik uygulamaları genel olarak, tavsiye, bilgi ve danışmanlık; sosyal bakım-koruma, sağlık ve güvenlik; alan geliştirme; konut; eğitim hizmetleri; eğlenme-dinlenme-kültür; piyasa düzenlemeleri ve işletmelere ilişkin hizmetler; çevre ve plânlama; caddeler ve ulaşım-taşımacılık ile gıda ve perakende piyasalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Muharrem Es sosyal belediyecilik temelinde yapılan hizmetleri detaylı bir şekilde aşağıdaki gibi sıralamaktadır: Yerel sosyal ve kültürel hizmetler: Evde bakım, günlük bakım ve geçici sürelerle bakım, barınma ve sağlık destek merkezlerinin tesisi, konut koşullarının dizaynı, bakıcılık-koruyuculuk yapanlara yönelik hizmetler gibi yaşlı ve engellilere ilişkin hizmetler ile çocukları ve aileleri koruma hizmetleri bu grup altında yer almaktadır. Yerel iktisadi kalkınma: İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işçilerin, yetiştirilmesini sağlayacak eğitim yardımlarının sağlanması. Diğer hizmet sahaları: Tıbbi yönlendirme birimi, aile içi şiddetin önlenmesi, eğlence ve kültür, suçun önlenmesi ve toplum güvenliği, yardımlar (engelli evlerinin tamiri, bedava kitap ve elbise dağıtımı, bedava okul yemeği verme, işletmelere ilişkin yardım ve ödüller gibi), aydınlatma, ulaşım, temizlik, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri (halk danışma bürolarının kurulması, konut ve sağlık gibi birçok alanda vatandaşlara bilgi verilmesi, doğum, işe yerleştirme, aile, sağlık ve tıbbi konularda bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunulması hukukî tavsiyeler), uyuşturucu, ilaç ve alkol birimlerinin kurulması, eğitim psikolojisi ve rehberlik hizmetleri ile göçmenlere ilişkin hizmetler (Es, 2007: 50). Batı da sosyal belediyecilik hakkında bir fikir sahibi olabilmek adına İngiltere'de faaliyet gösteren Yerel Yönetimler Derneği (Local Governments Association -LGA-)'nin hâlihazırda üzerinde çalıştığı projelerden bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir (http://www.sonbaski.com). Fuhuşla Mücadele; fuhuşun toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla belediyelerin ne tür çalışmalar yürütebileceği üzerinde sürdürülen proje. Göçmen ve Sığınmacılarla İlgili Proje; göçmen ve sığınmacıların iskânı konusunda belediyelere yüklenen sorumluluklar ile ilgili yürütülen proje. Yoksul Çocuklar Projesi; merkezi hükümetin yoksul çocukların sayısını 2010 yılına kadar yarıya indirilmesi amacıyla yürüttüğü projede yerel yönetimlerin nasıl rol üstleneceği ve bu konudaki katkılarının neler olması gerektiği konusunda yürütülen proje. Yerel Yönetimler Eliyle Sunulan Hizmetlerde Tercih Olanağı; belediyelerin sundukları hizmet yelpazesinin genişletilmesi ve vatandaşa daha geniş bir tercih olanağının sunulması ile ilgili yürütülen proje. Toplumsal Birlik ve Kentlilik Bilinci; daha bütünleşmiş bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla farklı toplum kesimleri arasındaki uyumu geliştirmeye yönelik yürütülen proje. Müşteri Odaklı Performans Yönetimi; belediyelerin performans yönetimini vatandaş odaklı hale getirmek için özel sektör ve diğer kamu kurumlarının bu konudaki tecrübelerinden yararlanmayı amaçlayan araştırma projesi. Aile İçi Şiddet; Aile içi şiddetin azaltılması ve mağdurların desteklenmesi konusunda yürütülen proje. E-Belediye; yeni teknolojilerden belediyelerin hizmet sunumunda ve vatandaşla iletişiminde daha çok yararlanması amacıyla yürütülen proje. Ekonomik Canlılığın Paylaşılması; yerel firmaların, iş olanaklarının ve refahın geliştirilmesi konusunda belediyelerin üstlenebileceği fonksiyonların artırılması ile ilgili proje. Ruh ve Beden Sağlığı; yerel yönetimlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili hizmetlerin sunulmasında gelecekte üstlenecekleri rolün tanımlanması ile ilgili proje. Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi; bir belediyenin sınırları içerisinde yaşayan hemşerilerin gücünü artırarak onların yaşadıkları yer ile ilgili alınacak kararlara katılımını destekleyecek yeni yerel yönetişim yaklaşımları geliştirmek ile ilgili proje. Kırsal Hizmetler; siyasi iktidarların kırsal (tarım) alanların geleceği ile ilgili belirleyeceği stratejileri etkilemek üzere ortak girişimde bulunmaya yönelik proje. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişiklikleri; bu konularla ilgili yerel yönetimlerin önemini merkezi hükümete gösterebilmek ve enerji konusunda hazırlanacak stratejileri etkileyebilmek amaçlı proje. Ülkemizde sosyal belediyecilik anlayışına bakıldığında; sosyal belediyeciliğin köklerinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığı görülmektedir. Ülkemizde ilk belediye teşkilatı 1854 yılında kurulmuştur. Belediyelerle ilgili ilk kapsamlı düzenleme 1930 yılında yürürlüğe girmiş ve yaklaşık 75 yıl

7 boyunca halka en yakın yönetim birimi olan belediyeler bu yasa çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Aslında belediyeler her ne tür faaliyet yapmak isteseler yasal temelini bu yasada bulabilmişlerdir. Gerçekten de Cumhuriyetin ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar belediyeler, kaynak yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde olmamakla birlikte temel kentsel ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında yegâne kurum olmuşlardır li yıllarda başlayan nüfus artışı ve göçler, kent nüfusunun artmasına ve belediyelerin önceliklerini sosyal politikalardan ziyade temel kentsel altyapı ve hizmetlerinin karşılanması konusuna yöneltmesine yol açmıştır. Kaynak sorunu bugün de devam etmekte ve birçok belediye, kentsel hizmetleri dahi yeterince yerine getirememektedir li yıllardan itibaren 1580 sayılı yasa ile belediyelere verilmiş olan birçok sosyal ve kültürel içerikli görev, bu görevlerin merkezi idare veya başka kurumlara verilmesinden değil, kaynak yetersizliği nedeniyle belediyelerin ilgisizliğinden dolayı zamanla bu kurumların görev alanları dışında kalmıştır. Kuşkusuz bu dönemde birçok belediye, bu kurumların eğitim, konut, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanlarındaki yetkinliklerini ortaya koyan başarılı projelere de imza atmışlardır lı yılların başından itibaren geçmiş döneme göre nispeten gelirleri artan bazı belediyeler, bir yandan eğitim ve kültür düzeyi değişen, kentsel ve sosyal hizmet talebi büyüyen ve çeşitlenen nüfusun, diğer yandan ülkenin birbiri ardına yaşadığı krizlerden dolayı göçle gelen veya giderek yoksullaşan kentli kitlelerin ihtiyacını karşılamak için sosyal yardım ve sosyal hizmet merkezli sosyal politika önlemlerine daha fazla pay ayırmaya başlamışlardır. Geçmiş dönemlerden fakir, kimsesiz, özürlü ve yaşlı kimselere aşevlerinde sıcak yemek, yiyecek, giyecek verilmesi biçiminde devralınan sosyal yardım uygulamaları, 1990 lı yıllardan sonra hem tür, nitelik ve kapsam olarak artmış, hem de hizmet alanlarına göre farklı belediye kurumları tarafından sağlanır hale gelmiştir. Özürlüler merkezleri, huzurevleri, kadın ve çocuk sığınma ev ve merkezleri, hastaneler, poliklinikler ve sağlık merkezlerinin kurulması, kapsamlı meslek ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesi gibi hizmetler birçok büyükşehir belediyesinin temel hizmetleri arasına girmiştir. Bazı büyükşehir belediyeleri tarafından sağlanan bu hizmetler, giderek yaygınlaşmaktadır (Ersöz, 2007: ). Ülkemizde sosyal belediyecilik uygulamaları anlamında tecrübeli belediyeler olmakla birlikte, uygulamaların yaygınlığı açısından istenilen noktadan henüz uzak olunduğu söylenebilir. Bununla birlikte, ülkemizdeki sosyal belediyecilik uygulamalarında genellikle benzer sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Sosyal belediyecilik uygulamalarında karşılaşılan temel sorunları Ateş aşağıdaki gibi özetlemiştir. Yerel kamu yöneticilerinin sosyal belediyecilik olgusuna negatif yaklaşmaları ve sosyal politikalar konusundaki bilinç eksikliği. Sosyal yardım ve sosyal politika uygulamalarına temel teşkil edecek verilerin yetersizliği. Çeşitli belediyeler arasında koordinasyon eksikliği. Örneğin, aynı anda farklı belediyelerden yardım alan kişilerin varlığı söz konusudur. Bu durum bir sorun olmakla birlikte aynı zamanda sosyal belediyeciliğin istismarı anlamına gelmektedir. Yerel yönetimlerce uygulanan sosyal faaliyetlerin, zaman zaman birbiriyle koordinasyon içinde olmaksızın farklı birimlerce yürütülmesi. Sosyal hizmetlere merkezi yönetim tarafından da büyük önem vermesinden dolayı sosyal hizmet ve yardımların sunumunda çok başlılık ve kaynak israfının meydana gelmesi. Kendi cari harcamalarını bile karşılamakta zorlanan küçük belediyeler ile özellikle borçlu ve merkezi yönetimden aktarılan kaynaklara bağımlı olan belediyeler için, sosyal belediyecilik uygulamaları açısından kaynak yetersizliği söz konusudur. Yeni belediye kanunlarının verdiği çok geniş yetki ve imkanlar olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle (kültürel, iktisadi ve idari) halkın belediye yönetimine katılımı ve denetiminin uygulamada oldukça yetersiz kalması. Belediyelerde, sosyal politika ve sosyal hizmetler alanında yeterli uzman personelin bulunmaması. Sosyal Belediyeciliğin standardının olmaması nedeniyle belediyelerin kendi hizmet standartlarını kıyaslama yoluyla veya kendilerince belirlemesi. (Ateş, 2009: 93-94). Ülkemizde, sosyal belediyecilik proje örneklerinin daha çok kültür hizmetleri, özürlülere sahip çıkma, gençlik merkezleri, vatandaşların kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve konut üretimi içerikli olduğu görülmektedir (http://www.erolkaya.org). Bu bağlamda günümüzdeki Sosyal Belediyecilik Proje örneklerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Meram Belediyesi, korunmaya muhtaç çocuklar için açtığı Çocuk Sığınma Evleriyle birlikte kimsesiz yaşlıların ev temizliği ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktadır (http://www.meram.bel.tr). Altındağ Belediyesince, Doğantepe Yaşlı Barınma Evi ile maddi durumu iyi olmayan yaşlı vatandaşların ya tek başına, ya da eşi ile birlikte 45 metrekarelik dairelerde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır. Bunun dışında Ankara dışından gelen ve belediye sınırları içindeki hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ağırlamak amaçlı dördüncü Konukevi faaliyete geçirilmiştir (http:// İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden uzak semtlerde oturan kadınlara yönelik Kentimi Tanımıyorum projesi ile 2006 yılından bu yana kadın gezilere katılarak yaşadıkları kenti tanıma fırsatı

8 bulmuşlardır. Ayrıca Yeni Doğan Bebeklere Hoşgeldin projesi ile her bebeğin ortalama 15 günlük bez ihtiyacının karşılanması hedeflenerek aile bütçesine katkı sağlanması amaçlanmıştır (http://www.izmir.bel.tr). Konya Büyükşehir Belediyesince, sosyal veri merkezi oluşturularak, mahallelerin sosyal doku haritası hazırlanmıştır. Proje sayesinde 292 mahallede yaşayan 180 bin 990 ailenin sosyal durumu belirlenmiştir. Diğer taraftan başlatılan şefkat projeleri kapsamında her gün bin 200 aileye mahalle bakkallarından ihtiyaçları kadar ekmeği almaları sağlanmaktadır yılında başlatılan Evde Bakım Projesi ile bugüne kadar sosyal güvencesi olmayan özürlü, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç 259 aile ile istikrarlı bir şekilde ilgilenilmektedir. Konya genelindeki şehit ve gazi aileleri suyu yüzde 50 indirimli tarifeden kullanmaktadır. Konya daki yüzde 40 ve üzeri engellilerin hem suyu yüzde 50 indirimli kullanımı, hem de toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanmaktadır (http://www.tumgazeteler.com). Fethiye Belediyesi, kadın konuk evi, huzur evi, rehabilitasyon merkezi ve sınava girecek öğrencilere verilen bedava kitaplar gibi hizmetler ile Konya Belediyeler Birliği Tarafından Düzenlenen Sosyal Belediyecilik ile İlgili Proje Yarışmasında ödüle layık görülmüştür (http://www.haberler.com). İstanbul ve Kocaeli illerinde çeşitli ilçe belediyelerinin bünyelerinde kapsamlı ve geniş tabana yayılmış bir Sosyal Sorumluluk projesi olan Her Okula Bir Havuz isimli projeyi destekleyen belediyeler tarafından uygun görülen ilköğretim binalarının bahçelerinde kurulacak portatif havuzlarda çocuklara ve gençlere ücretsiz yüzme eğitimleri verilmektedir. 20 havuzda 80 yüzme antrenörü ve 120 ye yakın yardımcı personel görev alarak, iki ay içerisinde 30 bin öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır (Sabah, 2009: 6). Biga Ġlçesi ve Biga Belediyesine Genel Bir Bakış Biga, Marmara Bölgesi'nin Güneybatı bölümünde yer alan Çanakkale İline bağlı bir ilçedir. Genel yüzölçümü 1331 km 2 dir yılı sonu itibari ile nüfusa sahiptir. Biga ilçe sınırları içinde ilçe merkezi dışında 6 sı bucak merkezi ve 106 sı köy olmak üzere 112 yerleşim birimi mevcuttur. İlçe merkezinde 8 mahalle bulunmaktadır. Biga adının Latince kökenli bir sözcük olduğu ve iki atla çekilen iki tekerlekli araba anlamı taşıdığı bilinmektedir. Çanakkale ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Biga, kendi adı ile adlandırılan Biga Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Biga İlçe merkezi, Çanakkale-Bursa İlleriyle Çan İlçesi karayollarının kesiştiği yerdedir (http://www.bigabelediyesi.com). Biga da Belediye Örgütü 1870 yılında kurulmuştur. Biga nın ilk imar planı 1904 yılında, büyük yangından sonra yapılmıştır. Belediyede mevcut, yangından sonra tanzim edilen imar haritası altında hicri takvime göre 21 Mart 1321 tarihi (1905) yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde kasabanın ilk imar planı, 1948 yılında yapılmış olup, imar planı üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmakla birlikte Nazım Planı 1995 yılında tamamlanmıştır yılı itibari ile şehir nüfusunun %40 oranında artışı ve yoğunlaşan imar tadilat talepleri ile birlikte yeni revizyon imar planı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar ile imar plan sınırları 100 hektar arttırılmış ve temmuz 2009 tarihinde belediye meclisince onaylanmıştır. İmar planı çalışması gelecek 20 yıllık şehir yaşamının tüm ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Biga da ilk elektrik santrali 1923 yılında kurulmuştur yılında şebeke, 1965 yılında ulusal elektrik ağına bağlanmıştır. İlk motorlu itfaiye teşkilatı da 1929 yılında kurulmuştur. Biga da ilk park, 1928 yılında açılmıştır yıllarında mevcut parklar yepyeni bir formatla yeniden dizayn edildiği gibi 85. Yıl Milli Egemenlik Parkı, 80.Yıl Cumhuriyet Parkı, Kutlu Doğum Parkı, Engelliler Parkı yanı sıra 30 yeni çocuk parkı ilçeye kazandırılmıştır. Biga Belediyesi nde ilk bando teşkilatı yıllarında kurulmuş ve zamanımıza kadar gelmiş olup, hala faaliyetlerine devam etmektedir. Biga ya ilk içme suyu 1932 yılında getirilmiştir yıllarında şehrin su değerleri %100 artırılmış olup, yeni projeler ile 2040 yılına kadar su ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanması planlanmıştır. Biga Belediyesi mezbaha tesisleri ile sebze ve meyve hali 1950 li yıllardan beri hizmet vermektedir yılı Şubat ayında belediye ye teslim edilecek Atık Su Projesi 2010 yılı içerisinde uygulaması gerçekleşecektir. Yeni Revizyon İmar Planı ile nüfuslu Biga ya hizmet verecek yeşil alanlar, rekreasyon alanlar, teknik altyapı alanları, eğitim-öğretim alanları, belediye hizmet alanları, ticari alanlar, sosyo-kültürel tesis alanları ve dini alanlar, konut alanları belirlenerek çağdaş şehir standartlarına sahip marka şehir vizyonu öngörülmüştür Bugünkü mevcut durum içerisinde belediyede; 63 memur, 87 işçi, 4 sözleşmeli personel ve 2 kısmi zamanlı sözleşmeli olmak üzere toplam 156 kişi çalışmaktadır. Belediyenin 304 adet gayrimenkulü bulunmakta olup, bunların 255 adeti kiraya verilmiştir (Mehmet Özkan ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009). Biga Belediyesinin Dönemi Tamamlanan ve Yürütülen Projeleri Çalışmanın bu kısmında; çalışma sürecinde belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve envanterlerinde bulunan belgelerde yer alan veriler incelenmiştir. Elde edilen bulgular bu bölümde proje bazında irdelenmiş olup, yılları arasında tamamlanmış ve devam eden projeler yer almaktadır.

9 Ayrıca, belediyenin sosyal belediyecilik uygulamalarına yer verilmiştir. Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeler ve kendisinden temin edilen dokümanlar doğrultusunda aşağıda yer alan proje verileri oluşturulmuştur. Döner Sermaye Saymanlığı Yeşilkent Toplu Konut Projesi: Amacı: Nüfus artışının gerektirdiği konut ihtiyacını karşılamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Temmuz Temmuz Maliyeti ve Kaynakları: Maliyeti YTL dir. Harcamaların %12 si belediye kaynaklarınca, % 88 i Döner Sermaye Saymanlığı na üye vatandaşlar tarafından karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten konut sahibi olma talebinde bulunan vatandaşlar faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentteki konut ihtiyacının karşılanmasına kısmen katkı vermiştir. Düzenli kentsel yaşam alanı oluşturulması amacına da ulaşılmıştır. Mezbaha Projesi: Amacı: Sağlıklı kırmızı et üreterek, halka hizmet etmek ve belediyeye gelir sağlamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Ekim Ekim Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL olup, tüm harcamalar Belediye tarafından karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hayvan üreticileri ve belediye sınırları içindeki kasaplar aracılığı ile tüm belde halkına hizmet etmektedir. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Hijyenik et üretimi sağlanması en büyük faydadır. Böylece halk sağlığı gözetilip, hayvanlarda rastlanan hastalıkların insanlara geçmesi önlenmiş olmaktadır. Ayrıca belediyeye aylık ortalama YTL gelir sağlamaktadır. Ayda ortalama 1800 adet büyükbaş hayvan, 3000 adet de küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilmektedir. Kapalı Çarşı ve Otopark Projesi: Amacı: Ticari yoğunluğu yüksek olan şehrin, şehir merkezine en yakın noktada alışveriş mekanları oluşturmak ve otopark ihtiyacının karşılamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Temmuz Nisan Maliyeti ve Kaynakları: Kat karşılığı olarak verilmiş 32 adet işyeri belediyeye kazandırılmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Kafeterya bölümlerinde tüm kentliye hizmet vermekle birlikte, ağırlıklı olarak gençlere hitap etmektedir. Otopark 60 araçlık olup, tüm belde sakinlerine hizmet etmektedir. İşyerlerinde ise belde esnafı faaliyet göstermektedir. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Şehir merkezinde, kolay ulaşılabilir bir mekân olması sebebiyle halkın alışveriş ihtiyacını karşılama kolaylığı sağlanmıştır. Ayrıca belediye de kat karşılığı elde ettiği dükkanlardan bir kısmını satarak, bir kısmını da kiraya vermek sureti ile önemli ölçüde gelir elde etmiştir. Kapalı Pazar Yeri Projesi: Amacı: Halkın pazar alışverişini hava şartları ne olursa olsun rahatlıkla yapabileceği hizmeti veren bir alandır perondan oluşmaktadır m 2 kapalı alanı ile aynı zamanda her yıl düzenlenen Ticaret ve Sanayi Fuarı ve panayır türü etkinliklere de ev sahipliği yapan bir mekân işlevi görmektedir. Ayrıca akşamları açık hava düğün salonu olarak da hizmet etmekle birlikte afet vb. hallerde bir sığınak vazifesi görebilecek niteliktedir. Başlama ve Bitiş Zamanı: 18 Eylül Mart Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL olup, harcamaların %50 si pazar esnafından katkı payı alınarak, %50 si belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmet amaçlı yapılan yapı etkinlik amacına göre pek çok kesime hitap etmektedir. Pazar yeri ve açık hava düğün salonu olarak kullanıldığında tüm Biga halkına hitap etmektedir. Fuar yapıldığında bölge bazındaki tüm esnaflara ev sahipliği yapmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentin içinde, dar sokak aralarında yapılan pazar alış-verişi, yerini kentin merkezinde her yerden kolaylıkla ulaşılabilen, düzenli ve hava koşullarından etkilenilmeyen bir Pazar alışverişine dönüşmesi sağlanmıştır. Toplu Konut Projesi:

10 Amacı: Nüfus artışının gerektirdiği konut ihtiyacının karşılanmasıdır. Başlama ve Bitiş Zamanı: 1.etap Mart Eylül 2007 (224 konut+ticaret merkezi), 2.etap Temmuz Kasım 2008 (144 konut+cami+ilköğretim yapısı). Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten konut sahibi olma talebinde bulunan vatandaşlar faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentteki konut ihtiyacının karşılanmasına kısmen katkı vermiştir. Ayrıca düzenli kentsel yaşam alanı oluşturulması amacına da ulaşılmıştır. Okullara Yönelik Sosyal Donatı Projeleri: Amacı: Çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelerini daha sağlıklı ve zengin koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bu projeler ile bir ilköğretim okulu bahçesine sentetik yüzeyli futbol sahası, bir okula dört ek derslik, bir okula soyunma odaları ve kantin, beş okula basketbol ve voleybol sahaları, bir okula tenis kortu, tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarının çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Başlama ve Bitiş Zamanı: yılı sonu. Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Tüm öğrenciler faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Okulların bahçe düzenleme sorunları ortadan kalkmış olup, çocuklarımızın Beden Eğitimi derslerini ve dinlenme ihtiyaçlarını daha sağlıklı ve güvenli koşullarda gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Engelliler Lokali ve Parkı Projesi: Amacı: Engelli vatandaşların sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Proje, engelli vatandaşlar için lokal ve engelli çocuklar için park olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Mart Eylül Maliyeti ve Kaynakları: Harcama toplamı YTL olup, tüm harcamalar belediye tarafından karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Lokal; engelli vatandaşların derneği niteliğinde olan mekân, onların özel günlerinde bir araya gelmelerine ve her türlü toplantılarını gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. Park ise, engelli çocukların engelli olmayan çocuklar gibi oynaması ve eğlenmesine imkan sağlamaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Engelli vatandaşların özgüven kazanmasını ve çevre koşullarından etkilenmeden mutlu olmaları sağlanmıştır. Onsekiz Eylül Futbol Sahası Projesi: Amacı: Belde de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin spor sahası ihtiyacını karşılamak ve daha sağlıklı, güvenli koşullarda sportif aktivitelerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Eylül Mart Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL olup, % 30 u Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, %70 i Belediyemiz kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten dört futbol kulübü, eğitim kurumları ve tüm genç çocuklar faydalanmaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Belde de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin ve eğitim kurumlarının müsabaka ve antrenman saha sıkıntısı ortadan kalkmıştır. Belde de yer alan eğitim ve öğretim kurumlarının bayram provalarında ihtiyaç duyduğu alan olarak değerlendirilmektedir. Gerekli görüldüğünde konser ve bayram etkinlikleri de düzenlenmektedir. Sosyal Aktivite Merkezi Projesi: Amacı: Düğünlerin yapılacağı ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği 1330 m 2 alan üzerine inşa edilmiş bir merkezdir. Düğün salonu, kafeterya, lokal, kahvehane ve açık hava düğün salonu olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Düğün Salonu; zemin katta gelin odası, hazırlık-servis bölümü, wc., sahne ve sahne arkası bölümleri ile V.İ.P konuklarında ağırlanabileceği asma kattan ibarettir. Kafeterya; konumu nedeniyle kent merkezine yakınlığı dolayısı ile bir toplanma yeri, oturma-dinlenme niteliği taşımakta olup, kafeterya, tuvalet ve mutfak bölümleri ile birlikte 160 m 2 dir.

11 Açık Hava Düğün Salonu; yazın düğün salonu olarak kullanılan mekan, gelin odası, depo bölümleri ile pazar yerine de hizmet eden umumi tuvaletten oluşmaktadır. Başlama ve Bitiş Zamanı: 13 Kasım Ağustos Maliyeti ve Kaynakları: Harcama toplamı YTL olup, tamamı belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmet amaçlı yapılan merkez etkinlik amacına göre farklı kesimlere hitap etmektedir. Açık hava ve kapalı düğün salonu ile tüm Biga halkına hitap eden proje, lokal bölümü ile daha çok sporsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşlara, kahvehane bölümü ile ise hal binası çalışanlarına hitap etmektedir. Kafeterya bölümü ile tüm halka hizmet sunmak amaçlanmakla birlikte, pazar yerine yakın olması nedeni ile köyden pazara alış-verişe gelen vatandaşlar için bir dinlenme yeri niteliği taşımaktadır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Çok amaçlı sosyal faaliyet içerikli hizmet sunumunu gerçekleştirmekle birlikte belediye bütçesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca rekabet ortamında kentte fiyatların düşmesine sebep olmak sureti ile dolaylı olarak vatandaşların tümüne hizmet sağlamaktadır. Temmuz ayına kadar 152 adet düğün yapılmış, yaklaşık kişiye hizmet verilmiştir. Anaokulu Projesi: Amacı: Okul öncesi çağdaki çocukların eğitimine katkıda bulunmaktır. Başlama ve Bitiş Zamanı: Ağustos Şubat Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama YTL. Harcamaların %30 u Milli Eğitim Bakanlığı nca, %70 i belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Okul öncesi çağdaki çocuklar. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Kentte okul öncesi eğitim kurumunun sadece bir tane olması hizmetin ne denli gerekliliğini ortaya koymaktadır. Günümüz koşullarında sadece çalışan annelerin değil tüm çocukların okuma hakkı gözetildiğinden, ikinci anaokulu olarak Biga Belediyesi Anaokulu inşaatı tamamlanmış olup, öğretim yılında faaliyet gösterecektir. Halimbey Köşkü nün Kent Müzesi Olarak Restorasyon Projesi: Amacı: Binlerce yıllık geçmişleri ve üzerinde yaşanılan toprakların ev sahipliği yapmış olduğu uygarlıkların oluşturduğu kültürel birikimin taşıyıcısı olan kentlerimizin, bu uygarlıklardan kendi payına düşen mirası, modern müzecilik anlayışı doğrultusunda, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak bugünkü kuşaklara taşıyabilmektir. Başlama ve Bitiş Zamanı: 03 Eylül Haziran 2009, 03 Temmuz 2009 a kadar ek süre talep edilmiştir. Maliyeti ve Kaynakları: Toplam harcama ,15 YTL olup, harcamaların %60 ı İl Özel İdaresi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Fonu tarafından, %40 ı Belediye kaynaklarınca karşılanmıştır. Hizmetten Faydalanan Kesimler: Hizmetten tüm kentli ve yerli yabancı turistler faydalanacaktır. Hizmetten Sağlanan Faydalar: Hizmete henüz açılmamıştır (Mehmet Özkan ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009). Bu projelerden Kapalı Pazar Yeri Projesi, T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği nce (MBBB) düzenlenmiş olan En Güzel Proje Yarışmasında 2007 yılında ödül almıştır. Ayrıca Engelliler Parkı ve Lokali Projesi MBBB tarafından düzenlenen sosyo-ekonomik ve kültürel projeler kategorisinde ilçe belediyeleri arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması nda 2008 yılında dereceye girerek sergilenmeye değer proje ödülüne layık görülmüştür. Aynı zamanda ulusal düzeyde yayın yapan Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 471 gazetecinin oy kullanması sureti ile 406 belediye başkanı arasından 19 farklı kategorinin yer aldığı yarışmada 2008 yılında Yeşil Alana Katkı ve Çevre Düzenlemeleri dalında yılın belediye başkanı olarak Biga Belediye Başkanı Kent Ödülü ne layık görülmüştür (Biga Belediyesi Bülteni, 2008: 6-7). Biga Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirmek amacı ile kurulan Ak Masa aracılığı ile; her akşam yaşlı, yoksul ve yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlara dağıtımı belediye araç ve elemanları tarafından yapılan üç kap sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirmektedir. Alo özürlüyüm diyen vatandaşların evlerinden alınıp istenilen noktaya ulaştırılması hizmeti verilmektedir. Sağlık imkanı olmayan vatandaşlara doktor ve ilaç gibi sağlık imkanları sağlanarak tedavileri ile ilgilenilmektedir. Evlerdeki az kullanılmış giysi ve eşyalar ile kullanılmayan ilaçlar toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yaşlı, kimsesiz ve yatalak hastaların kişisel bakım ve temizliklerinin yapılması sağlanmaktadır. Her yıl bin aileye erzak yardımı, beş yüz aileye yakacak yardımı, kırk altı aileye fakir aile yardımı, yüz yetmiş fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencine burs yardımı yapılmaktadır. İş arayanlar ile işverenleri buluşturan birçok girişim gerçekleştirilmektedir. Çeşitli ilk ve ortaöğretim okullarına yer tahsisi, çevre düzenlemeleri, ek derslikler, sosyal ve sportif alanların inşası, araç-gereç temini, boya-badana yapılması gibi her türlü fiziki ihtiyaçların

12 giderilmesi konusunda destek verilmektedir. Bununla birlikte, bayram kutlamaları ve kurtuluş törenlerinde yarışmalarda ve SBS, ÖSS gibi ulusal düzeydeki genel sınavlarda dereceye giren öğrenciler halka tanıtılmakta ve ödüller takdim edilmektedir. İlçe Halk Kütüphanesi ne yer tahsisi gerçekleştirilmiştir. Belde de Beyaz Bayrak (Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile verilen, temizlik ve hijyen şartlarının mükemmel olduğunu belgeleyen belge) sahibi olan okul sayısı üçe ulaşmış olup, bunun gerçekleşmesi için okullara gerekli destekler sağlanmaktadır. Çeşitli spor kulüplerine lokal, antrenman saha ve düzenlemesi gibi talep edilen her türlü lojistik destek verilmektedir. Görevlendirilen beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde vatandaşların sabah ve akşam yürüyüşlerine ve sportif aktivitelerine rehberlik edilmektedir. Park-bahçe ve piknik alanları gibi mekanlara yenileri ilave edilip, mevcutları iyileştirilmektedir m 2 yeşil alan düzenlemesi ve ağaç fidanı ekimi gerçekleştirilmiş, Belediye Çalışanları Ormanı tanzim edilmiştir. Bunların yanı sıra yeşil alanlara 40 Çocuk Oyun Grubu kurulmuştur. Yürütülmekte olan tadilat çalışmalarının sonlanması ile oluşacak Bilgi ve Kültürevi nde öğrenciler ücretsiz ve öğretmenler eşliğinde bilgisayarlara, süreli yayınlara ve okuma salonuna, eğlence-dinlenme ve spor aktivite alanlarına belde halkının ise sinema, sergi, tiyatro, müzik eğitimi, aerobik salonlarına kavuşması sağlanacaktır. Yaklaşık kişinin katılımı ile gerçekleştirilen çeşitli tarihi ve kültür gezileri düzenlenmiştir. Halk Eğitim ile birlikte belediye tarafından tahsis edilen mekanlarda yıl boyu çeşitli beceri ve meslek edinme kursları gerçekleştirilmektedir. Sokak hayvanlarına paraziter ilaçlama, kuduz aşısı ve hastalık belirtisi gösterenlere tedavi uygulamalarının yapıldığı sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veren geçici bakım evinde 40 adet sokak köpeği mevcut olup, 180 hayvan kayıt altına alınmıştır. Ayrıca faaliyete geçmesinden itibaren 71 adet kısırlaştırma operasyonu ve 180 adet kuduz aşısı ve paraziter ilaçlama yapılmıştır. Belediye Efsanelerden Günümüze Yaşamın Şehri Biga ile Tanınmış Şairlerimiz ve Şiirleri isimli kitapların basımını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Bigalılar Zirvesi, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Kongresi, Biga Değerleri Sempozyumu ile 5. ve 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongrelerinin ana sponsorları arasında yer almaktadır (Biga Belediyesi Bülteni, 2008). Biga Belediyesince belde halkının yaşadıkları yer ile ilgili alınacak kararlara katılımını sağlamak ve belediyeden ne tür hizmet beklentileri olduğunun belirlenmesi amacı ile Halk Meclisi toplanarak isteyen her kesimden vatandaşın isteklerini dile getirebileceği doğrudan katılım ortamı sağlanmıştır. Diğer taraftan Kent Konseyinde yer alan halkın çeşitli kesimlerinden temsilciler aracılığı ile vatandaşın alınan kararlara ve hizmet türüne temsili katılımı sağlanmaktadır. Bunun sonucunda halkın öncelikleri belediye tarafından takip edilip, talepler doğrultusunda projeler geliştirilmekte ve gerçekleştirilecek hizmetler belirlenmektedir (Mehmet Özkan ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009). Bigalıların bir yerel yönetimden beklediklerini ölçmek amacıyla yapılmış olan araştırmada Biga nın sorunları ile ilgili olarak sorulan soruya ankete katılanların %49,1 i ulaşım ve trafik, %49,1 i hava kirliliği, %46,4 ü işsizlik, %41,9 u çevre kirliliği, %40,1 i ise plansız yapılaşmayı çok önemli sorunlar olarak belirlemişlerdir. Biga da belediye hizmetleri ile ilgili karar alma aşamalarına halkın katılması için Biga belediyesi yeterli çaba göstermektedir sorusuna ankete katılanların %30,2 si belediyenin çaba sarf ettiğini %12,6 sı aşırı çaba sarf ettiğini %17,6 sı ise biraz çaba gösterdiği yanıtını vermişlerdir (Es, vd. 2006: 6). Sonuç Ateş in de ifade ettiği gibi belediye yöneticilerinin sosyal politikalar konusunda bilinç eksikliği ve sosyal belediyecilik olgusuna negatif yaklaşmaları nedeni ile birçok yerel kamu yöneticisi, sosyal politikaların önemini, sosyal barışa ve kalkınmaya sağladığı katkıyı anlamakta güçlük çekmekte ve bu hizmetleri çoğu zaman yetersiz mali imkanlara rağmen yürütülen gereksiz harcamalar olarak görmektedir (Ateş, 2009: 93). Bu bağlamda, sosyal belediyecilik, sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, giyecek yardımı sağlamak değil, aynı zamanda gençlerin, engellilerin ve kadınların sosyalleşmelerini sağlayacak merkezler açmak, ucuz konut alanları üretmek, beceri ve meslek edindirme kursları düzenlemek demektir. Genel olarak sosyal dışlanma, ayrımcılık, hizmetlere sağlıklı olarak erişememe, yoksulluk gibi sosyal ve iktisadî sorunlarla mücadele etmek ve toplum içerisinde dezavantajlı olarak yaşayan kesimlere (engelliler, yaşlılar, kadınlar, gençler ve çocuklar gibi) sosyal ve ekonomik yardımlar yapmak sosyal belediyeciliğin en önemli yapıtaşlarını oluşturmaktadır. Son yıllarda gerçekleşen pek çok yasal düzenleme, belediyelere sosyal belediyecilik uygulamaları açısından oldukça geniş yetki ve görevler vermektedir. Bu düzenlemeler ile toplumun tüm kesimlerine, özellikle dezavantajlı grup denilen engelli, sokak çocukları, yoksullar, yaşlılar, bakıma muhtaç kimseler, öksüz ve yetimler ve kadınlara ekonomik yönden yardım etmenin yanında onlara beceri ve meslek edinmelerini sağlayacak kursların açılması, sosyo-kültürel hizmetlerin artırılmasının önemini vurgulanmıştır. Ancak yasal altyapının oluşturulması ilgili yerel kamu yöneticilerinin görev ve yetkilerini gereği gibi kullanması için yeterli değildir. Bunun sağlanabilmesi için yerel yöneticilerin bilinç düzelerinin artırılması, yerel halkın kararlara katılımı ve projelerin uygulanabilmesi için kaynak temini gereklidir. Aynı zamanda sosyal belediyecilik uygulamalarında vatandaşla gerçek anlamda fiziki ve duygusal bağ kurulması gerekliliğinin yerel yönetimlerce kavranması, sosyal belediyecilikte gönüllülüğü artıracaktır. Bu bağlamda yerel demokratik

13 katılım araçlarının daha işlevsel olarak devreye sokulması gerekmektedir. Yerel katılımın artması, sosyal belediyeciliğin toplum tarafından daha fazla denetlenmesine imkan verecek yapının oluşturulmasını da sağlayacaktır. Bu sayede sosyal belediyecilik uygulamaları belirli kesimlere veya belediye yöneticilerinin akraba ve yandaşlarına çıkar sağlandığı gibi iddiaların de azalması anlamına gelmektedir. Sosyal belediyecilik, vatandaşın yönetime olan güveninin sağlanmasında, toplumsal patlamanın önüne geçilmesinde, yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Sosyal belediyecilik uygulamaları ilk anda belediyelerin görev alanlarını haksız yere genişlettikleri ve kaynakları gereksiz yere harcadıkları düşüncesini akla getirmekteyse de, gerçekte belediyelerin sosyal hizmetler alanında sorumluluklar üstlenmelerinin, varlık nedenlerinin ve demokratik yapılarının gereği olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte sosyal hizmetler sağlayan diğer kurumlar ve merkezi yönetimin belediyeler ile ortak hareket etmesi, sosyal hizmet ve yardımlarda çok başlılık ve kaynak israfının azaltılması sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin, etkili sosyal belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için her belediyede ilgili bir birimin oluşturulması ile birlikte yeteri kadar sosyal hizmet ve sosyal politika uzmanlarının istihdam edilmiş olması sağlanmalıdır. Sosyal belediyecilik uygulamaları, bilimsel veriler kullanılarak yapılmalıdır. Bu bağlamda, kamuoyu araştırmaları, anketler gibi istatistiki yöntemler sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek mümkün olacaktır. Kültürel, sosyal ve ekonomik hizmetlerin sunumunda bu veriler kullanılabileceği gibi, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespiti de sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede kullanılabilecek önemli bir araç, sosyal doku çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sayesinde sosyal doku haritası çıkartmak sureti ile kentteki nüfusun gelir, yaş, sağlık ve kültür bilgilerinin envanteri oluşturulmuş olacaktır. Yerel yönetimlerce yürütülen sosyal belediyecilik uygulamaları, sosyal içerikli sorunlara yönelik çözüm önerileri ve projeleri önemli bir performans göstergesi olarak görülmektedir. Bu anlamda çalışmada, Biga Belediyesi nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yönelik projeleri irdelenmiş ve somut örnekler sunulmaya çalışılmıştır. Biga Belediyesi nin, park-bahçeler ve piknik alanlarının düzenlemesi, yaygınlaştırılması, kentin çevre düzenlemelerinin yapılması alanındaki çalışmalarıyla belediye başkanı Yeşil Alana Katkı ve Çevre Düzenlemeleri alanında ülke düzeyinde ödüle layık görülmüştür. Ayıca iki ayrı proje aracılığı ile çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kültür, sanat ve spor tesisleri açmak, yer tahsis etmek, mevcutlara araç-gereç temini, çevre düzenlemelerinin yapılması gibi katkılar sağlandığı görülmektedir. Anaokulu açılması, çeşitli eğitimöğretim kurumlarının çevre düzenlemelerinin yapılması, sosyal donatılarının oluşturulması, talep edilmesi halinde her türlü lojistik desteğin sağlanması ile birlikte öğrenci bursları, akademik organizasyonlara sponsorluk desteği gibi pek çok hizmet türü aracılığıyla öğrenci ve gençlere destek verilmeye çalışılan uygulamalar mevcuttur. Kültürel çalışmalar alanında; Kent Müzesi, Bilgi ve Kültürevi, tarihi ve kültürel gezilerin düzenlenmesi çalışmaları görülmektedir. Ödüle layık görülen projeler arasında yer alan Engelli Parkı ve Lokali ve özürlüler için ulaşım desteyi sağlayan alo özürlüyüm hizmeti belediyenin toplumdaki dezavantajlı kesimlere yönelik mevcut çalışmaları arasında yer almaktadır. Belediyenin alınan kararlara ve hizmet türüne yerel halkın katılımının sağlanmaya çalışıldığı da görülmektedir. Belediyece, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik verilen hizmetlere ilaveten meslek ve beceri kazandırılmasına, işe yerleştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilebilir. Ayrıca sosyal belediyeciliğinin bir parametresi olan halkın her yönden iyi analiz edilmesini sağlayan sosyal doku araştırmaları yapılarak sosyal doku haritası çıkarılabilir. Bununla birlikte Sosyal Sorumluluk SA 8000 Standardı nın alınabilmesine yönelik çalışmalar başlatılabilir. Bilgi ve Kültürevinin faaliyete geçmesi ile birlikte burada halk eğitim ile ortak yapılan beceri ve meslek edindirme kursları belediyece gerçekleştirilebilir. İş kuracak kadın ve gençlere yönelik rehberlik, makine ve donanım desteği sağlanabilir. Belediyede sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik çalışan bir birim oluşturulup, uzmanlar istihdam edilebilir.

14 Kaynakça Acartürk, Ertuğrul (2001). Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), Akdoğan, Yalçın (1999). Sosyal belediyecilik, İstanbul Dergisi, Mart Sayısı. Akdoğan, Yalçın (2002). Ulusal Soruna Yerel Çözüm: Sosyal Belediyecilik, Eminönü Bülteni, Şubat Sayısı. Ateş, Hamza (2009). Sosyal Belediyecilik, Çevre Dergisi, 16 (49), Ay, Ünal (2003). İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, Nobel Yayınları, Ankara. Aydıntan, Belgin (2008). Küresel İlkeler Sözleşmesine Katılan Türk Şirketlerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarının Karşılaştırmalı Analizi, Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı, belginaydintan.doc Erişim Tarihi: 14 Temmuz Betil, İbrahim (2007). Ekonomik ve Sosyal Alanda; Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (2), Biga Belediyesi Bülteni (2008). Biga Belediyesi Yayını, Biga. Bozkurt, Ömer ve Tuncay Ergun (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayınları, Ankara. Eren, Erol (2002). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul. Ergör, Alp (2007). Çalışma Yaşamında Sağlık ve Belediyeler, Memleket-Mevzuat Dergisi, 3 (30), Ersöz, Y. Halis (2007) Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri, Sosyal Siyaset Konferansları Kitap 50, , deneyimleri.htm Erişim Tarihi: 04 Temmuz Es, Muharrem, Sabri Bozali ve Özlem Akın (2006). Halkın Yerel Yönetim Hizmetlerinden Memnuniyeti: Biga Örneği, Uluslararası Çanakkale Kongresi, İstanbul. Es, Muharrem (2007). Kentsel Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Belediyeciliğin Rolü, Yerel Siyaset Dergisi, (13), Gözlükaya, Türkan (2007). Yerel Yönetimler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Erişim Tarihi: 01 Temmuz Gözübüyük, A. Şeref (2000). Türkiye nin İdari Yapısı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Henden, H. Burçin (2005). Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E-Belediyeciliğin Yeri ve Önemi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (ISSN: ), 1-13, /uib/article/iewfile Erişim Tarihi: 05 Temmuz Halıcı, Ali (2001). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 7 (1), 12-25, Erişim Tarihi: 05 Temmuz Henden, H. Burçin ve Rıfkı Henden (2005). Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve e-belediyecilik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 48-66, Erişim Tarihi: 05 Temmuz Erişim Tarihi: 28 Mayıs Erişim Tarihi: 29 Mayıs Erişim Tarihi: 04 Temmuz Erişim Tarihi: 07 Temmuz Erişim Tarihi: 06 Temmuz Erişim Tarihi: 29 Haziran Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 09 Temmuz Erişim Tarihi: 08 Temmuz Erişim Tarihi: 14 Temmuz Erişim Tarihi: 18 Temmuz Kaya, Pınar (2007). Sosyal Sorumluluk, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (2), Kotler, Phılıp ve Nancy Lee (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, çev. Sibel Kaçamak, Kapital Yayınları, İstanbul. Mehmet Özkan (Biga Belediye Başkanı) ile Mülakat, Biga, 14 Temmuz 2009.

15 Sabah Gazetesi, 30 bin öğrenciye portatif havuz, 05 Temmuz TODAİE (1991). Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Rapor, Ankara. Yüksel, Özge, Suat Çabuk ve Kemal Demir (2007). Metropoliten Alanda Bir Kentsel Dönüşümün İncelenmesi: Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediyesi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler HENDEK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya ili Hendek ilçesi sınırları içerisinde

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

"BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BELEDİYE İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ www.mahalliidarelerdergisi.org "BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Levent ATALI / Kocaeli Üniversitesi / Beden Eğitimi

Detaylı

ONYEDİNCİ BÖLÜM SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ON YEDİNCİ BÖLÜM

ONYEDİNCİ BÖLÜM SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ON YEDİNCİ BÖLÜM ONYEDİNCİ BÖLÜM SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ON YEDİNCİ BÖLÜM Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı ŞANLIURFA BELEDİYESİ Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa daki göç olgusu ağırlıklı olarak Köyden Kente Göç eksenlidir. EKOSEP

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. Rapor No:

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. Rapor No: Rapor No:01 15.01.2016 Komisyonumuza 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 04.01.2016 tarihli vermiş oldukları önergedeki hususlar üzerinde; Geçmişte İlçemizde köy

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu

T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu T. C. DİDİM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Denizköy İlköğretim Okulu DENİZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU, SİZİNLE HAYAT BULUYOR Denizköy İlköğretim Okulu 2012 1 1- ALT PROJENİN ADI VE KONUSU: Denizköy

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. SAĞLIKLI KENTLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELER Sağlığın Tanımı : Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı