GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02"

Transkript

1 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir araya geldi. Bunu haber alan öðrenciler "Geleceðimiz konuþuluyor, biz de konuþmak istiyoruz!" diyerek toplantýnýn düzenlendiði otelin önünde eylem yaptý. Öðrencilerden üçü toplantýya, dýþarýda kalanlarsa gözaltýna alýndý. Ýçeriye giren bir öðrenci, "Arkadaþlarýmýz gözaltýna alýndý. Bu nasýl demokrasi!" deyince Genç-Sen'li Emre Öztürk'le yaka paça dýþarý çýkarýldý. Kapýda serbest kalan Öztürk, salona geri döndüðünden kürsüye çaðrýldý. Öztürk ün, 'susturulmak istenmesine' sebep sözleri þunlardý: 2 DE 4 DE 2 DE 21 Temmuz 2009 salý günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkaný Nafiz Ünlüyurt, baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan ve yönetim kurulu üyeleri, Ali Kaim, Naci Danacý, Aliye Okur, Nemsiye Göçer, Deniz Altýok, Ýbrahim Sümen ve Naci Özçelik ten oluþan heyet, Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret Etti. Gazetemizin 909 uncu sayýsýnda, ayný gün Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin Nevþehir Valisi Osman Aydýn ý ziyaret ettiðini yazmýþtýk. Dernek baþkaný Nafiz Ünlüyurt, valilikte ben sözcülük yapmýþtým þimdi de Mustafa Özcivan sözcülüðümüzü sen yap dedi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, derneðin ziyaretçi heyetini tek tek tanýtarak rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç a yeni görevinde baþarý dilekleri ile Nevþehir Üniversitesi rektörlüðüne bir bayan profesörün atanmasýna çok sevindiðimizi dile getirdi. 7 DE 3 DE Nevþehir Kahvehaneciler ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Necati Daþlýca, kapalý alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanunun yürürlüðe girmesi ile birlikte kahvehanelerde sigara içilmesine izin vermediklerini ve bununla birlikte müþteri sayýlarýnda yüzde 80'e ulaþan bir düþüþ olduðunu söyledi. 6 DA Doris Lessing bir defasýnda, Gerçekler söz konusu olduðunda kurmaca, doðrudan göndermelerden daha çok iþe yarar demiþti. Bu, yarý otobiyografik Marta Quest romanlarý için doðru olsa da yarý kurgu yarý aný, þaþýrtýcý ve adýndan söz ettiren yeni kitabý Alfred ile Emily için geçerli deðil. Kitabýn taslaðý andýran biçimde yazýlmýþ, hayali ilk bölümünde yazar, anne ve babasýnýn hikâyesini Ya Birinci Dünya Savaþý olmasaydý? sorusuna bir yanýt biçiminde kurguluyor. Etkili ve drama yüklü ikinci bölümdeyse, ailesinin gerçek yaþam öyküsünü ve savaþýn sürekli olarak nasýl hayallerini ve psikolojilerini yýkýp onlarý Rhodesia da küçücük bir çiftlikte geçinmeye çalýþýrken, Afrika da çalýlýk bir arazide hapsettiðini anlatýyor. Ailesinin bu portresi ana hatlarýyla, yazarýn 1994 yýlýnda yayýmlanan otobiyografisi Under My Skin e oldukça benziyor. Yine de arada önemli bir fark var: Doris Lessing o kitabý tarafsýz bir iþin gerçeði buydu tonunda yazmýþtý; burada ise duygusal bir yakýnlýkla, aile bireylerinin Rhodesia da çektikleri yokluðu ve onlarýn günlük hayatýnýn üzerini bir kefen gibi örten hayal kýrýklýklarýný anlatýyor. 5 DE Hakkari'de, 23 Nisanda çýkan olaylarda özel harekatçý bir polis tarafýndan baþýna dipçikle vurulan 14 yaþýndaki Seyfi Turan, kendisi için þiir yazan 95 þairden tedavisi için yardým beklediðini söyledi. 7 DE WASHINGTON - Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi FDA, üreticilerinin tütünden yapýlan sigaralara göre daha güvenli olduðunu iddia etmelerine raðmen, elektronik sigaralarda kansere neden olan zehirli kimyasallar bulunduðunu duyurdu. 8 DE

2 2 AKP yi bir konuda kutlamak gerek; toplumu acayip, sanal gündemlerle meþgul ederek, kafasýndaki düzeni inceden inceye kurgulayýp, yaþama geçiriyor. Esasen yýllarýn beklentisinin taçlandýrýlma dönemidir tanýk olduðumuz ve ders almak gerek! Tarihsel bir gerilimin, bir anlayýþ lehine dönüþtüðünü gözlüyoruz. Önce kadýnlarý yaz sýcaðýnda bile bezlere sarýp sarmalamayý özgürlük diye kakaladýlar bize, yetmedi, demokratik anlayýþ adýna, varlýðýný bu demokratik düzeni yýkmak üzerine inþa etmiþ insanlara kucak açmamýzý istediler. Ýnandýk Avrupa lý dostlarýn tarifleri gözümüzü kör etti. Adý inanç özgürlüðü diye konan, giderek dönüþüp, küresel bir sömürü düzeninin yeni biçimi olan bu yaklaþým, aklýmýzý, ruhumuzu, bedenimizi esir aldý Oh olsun mu desem, yuh olsun mu? Yök Hükmünde Yööök YÖK ün ne denli iç karartan, despot bir kurum olduðunu bilmem söylemeye gerek var mý? 12 Eylül askeri rejimi her yapýyý denetlemek, hazýr olda tutmak, boyun eðdirmek için bir karakol kurdu. YÖK de özgür düþünceye karþý bir karakol, bilime ihanet etme merkezi, insanlýk dýþý bir örgütlenmedir kuþkusuz. Dönüþen, deðiþen, biliþimin etkisiyle hýzlanan dünyaya direnmek istediyse de YÖK ve akýl hocalarý, olmadý. Psikolojik ve siyasal iklim deðiþti ve nihayetinde önümüzde ucube bir yapýyla baþ baþa kaldýk. Sözde laik, demokratik rejimi ilelebet payidar kýlmak için darbe yapan 12 Eylül ABD paþalarý, geldiler sýçtýlar taþa! Ýliklerine dek sinmiþ komünizm korkusu/düþmanlýðý, gericiliðin, tarikatçýlýðýn önünü açtý ve þimdi onlarýn varlýklarýný tehdit eder oldu. Eh kendi aklýnla gerdeðe girmezsen böyle olur ABD son derece pragmatiktir. Dostlarý yok, çýkarlarý vardýr. Bizim paþalar iki kutuplu dünyanýn çökeceðini tahmin etmemiþ olmalýlar ki, ABD nin yeni ortak edinebileceðini hesap edemediler demek Neyse; anlayacaðýnýz rejim bekçiliði yapmak için zýrt pýrt toplanan YÖK kurullarý, rektörler arasý kurul falan el deðiþtirmiþ vaziyette Tuhaf yani Artýk buralarda AKP ideolojisine uygun bolca karar alýnýp, kolayca uygulanýyor. Çankaya daki noter hizmeti de hýzla veriliyor Eski biçimle YÖK un ruhuna El Fatiha! Yaþasýn yeni YÖK! Dinsiz Devlet Özlemi Demokrasi timsali kahraman yazarlar/siyasiler/düþünürler KATSAYI kararýyla ilgili olarak özgürlük nutuklarý/çýðlýklarý attýlar. En baþarýlý þakþakçýlar ön saflarda yer tutarak böyyük yok hükmünde YÖK ü ve siyasi iktidarý öve öve bitiremediler. Ortaya çýkan tablonu için LAÝKLÝK KARÞITI diyenlere de gerici, çaðdýþý, özgürlük düþmaný diye sövdüler Sorun açýk, ben ve tüm demokrat olduðunu UMANLAR/SANANLAR ve SAHÝCÝ DEMOKRATLAR DÝNSÝZ BÝR DEVLET ÝSTEMELÝYÝZ/ÝSTÝYORUZ! Asýl mesele de budur. Anlayacaðýnýz; diyanet iþleri baþkanlýðý gibi, devletin resmi din dayatmasý için kurulmuþ bir kurum varken ve bu kurum üç beþ bakanlýðýn toplamý kadar bütçeye sahipken ve ayný kurum birilerinin inancýný yaymak, birilerini de köþeye sýkýþtýrmak için bir yerde örgütlü beklerken, kim, hangi özgürlükten söz edecek, söyleyin bana! Bitmedi Toplumun ciddi bir nüfusunun itirazýna karþýn, AÝHM kararlarýný hiçe sayarak, her türlü ahlaki ölçüyü reddederek, birileri, diðerine ZORLA DÝN DERSÝ VERÝYOR ve bu hala YASALARLA MEÞRU SAYILIYORSA kim o ülkenin Laik ve Demokratik olduðundan söz edebilir Baþbakan doktorunu YÖÖÖÖK üyesi yapýyorsa, yandaþ yazar EMRE AKÖZ oturduðu yerden bilip, bilmeden ALEVÝLERE sallýyorsa ve bundan utanmýyorsa; önüne gelen, LAÝKLÝÐÝ savunana sövüp, Ergenekoncu diyorsa, katsayýlar kalksa ne olur, kalkmasa ne olur Açýn KapýlarýI Herkes iþin gerçeðini biliyor da, makyajýný silip, maskeyi atýp bu çirkin oyunu bitirmiyor Tüm yaþamýný mürit olarak geçirmiþ, hurafelere ömrünü vermiþ adamlar; þimdi olduðu gibi, sayýlarý artarak, her iþe burunlarýný sokacaklar Sorun bu ülkenin CEMAATLAR; TARÝKATLAR CUMHURÝYETÝ olmasýndadýr! Depreme karþý en büyük önlemin ALLAHA AVUÇ açmak olduðunu düþünen yerbilimcilere hazýr olun! Kanser tedavisini iki dua, bir hadisle yapacak HEKÝMLER KAPIDA! Din kitaplarýndan hareketle fetva verecek, yargýlama yapacak KADI KILIKLI YARGIÇLARA AZ KALDI! Ey büyük ALLAH IM sen aklýmýza sahip ol! Amin! BirGün Umay Aktaþ Salman ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir araya geldi. Bunu haber alan öðrenciler "Geleceðimiz konuþuluyor, biz de konuþmak istiyoruz!" diyerek toplantýnýn düzenlendiði otelin önünde eylem yaptý. Öðrencilerden üçü toplantýya, dýþarýda kalanlarsa gözaltýna alýndý. Ýçeriye giren bir öðrenci, "Arkadaþlarýmýz gözaltýna alýndý. Bu nasýl demokrasi!" deyince Genç-Sen'li Emre Öztürk'le yaka paça dýþarý çýkarýldý. Kapýda serbest kalan Öztürk, salona geri döndüðünden kürsüye çaðrýldý. Öztürk ün, 'susturulmak istenmesine' sebep sözleri þunlardý: "Türkiye'de 10 milyon iþsiz var. Bu iþsizlerin, emekçinin, iþçinin çocuklarý yüzde 8 ile 500 oranýnda yapýlan zamlý harçlarý deyemez." The Marmara Oteli'nde iki gün sürecek Yükseköðretim Çalýþtay'ý baþladý. Türkiye'nin pek çok üniversitesinden rektör, akademisyen ve mütevveli heyeti baþkanlarý yükseköðretim sorunlarýný konuþmak için toplandý. Çalýþtaya davet edilmesine karþýn YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan katýlmadý. Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ise toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yaptý. Toplantýnýn baþlamasýna yakýn saatlerde Genç Sen ve Öðrenci Kollektifleri'ne üye yaklaþýk 50 öðrenci 'Bizde üniversitenin bileþenlerindeniz. Toplantýya katýlmak istiyoruz' diye otelin önünde toplandý. Öðrenciler harç zamlarýný protesto eden pankartlar açarken, zamma iliþkin görüþlerini toplantýda dile getirmek ve hazýrladýklarý dosyayý sunmak istediklerini söyledi. Pazarlýklarýn ardýndan Genç Sen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Öztürk, Öðrenci Kollektifleri'nden Fatih Usta ve Lütfi Usluer içeri alýndý. Toplantý baþlayýnca otelin önündeki öðrencilerden 11'i gözaltýna alýndý. Gözaltý haberi duyulunca, toplantýdaki Öðrenci Kollektifi üyesi Fatih Usta, Sabancý Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tosun Terzioðlu ve Ýstanbul Politikalar Merkezi'nin Direktörü Prof.Dr. Üstün Ergüder sunum yaptýðý sýrada "Demokratik eðitimden bahsediyorsunuz. Aþaðýda 11 arkadaþýmýz gözaltýna alýndý. Bu nasýl demokrasi" dedi. Usta sözlerini bitirir bitirmez polisin sert müdahalesi ile karþýlaþtý. Polis, Usta'yý ve ona yapýlan müdahaleyi eleþtiren Genç Sen'li Emre Öztürk'ü karga tulumba gözaltýna aldý. Salondaki öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Ýnsel ve Prof. Dr. Burhan Þenatalar, polisin sert müdahalesine tepki göstererek 'yapmayýn, yavaþ' diye tepki gösterdi. Öðrencilerin ardýndan oturumlarýn yöneticiliðini yapan Bahçeþehir Öðretim Üyesi Prof. Dr. Eser Karakaþ, öðrencileri protesto yapmayacaklarý sözü alarak içeri aldýðýný belirterek, "Sözlerinde durmadýlar kýnýyorum" dedi. Prof. Dr Ýnsel ise yaþanan olaya salondakilerin sessiz kalmasýný eleþtirerek "Üniversitelerin özerk olmasý için yapýlan bu toplantýda bile güvenlik güçlerinin öðrencilerin üzerine atlamasý ne kadar tahammülsüz olunduðunu gösteriyor" dedi. Milli Eðitim Bakaný Çubukçu ise çalýþtaydan ayrýlýrken konula ilgili yorum yapmayacaðýný söyledi. Söz hakký için mücadele etti Kýsa bir süre sonra iki öðrenci de serbest býrakýldý. Emre Öztürk tekrar söz hakký istediði salondaki yerini aldý. Oturumlarýn ardýndan Öztürk el kaldýrarak söz hakký istedi. Sözlerine ayakta baþlayan Öztürk daha sonra kürsüye davet edildi. Uzun bir mücadelenin ardýndan söz almayý baþaran Öztürk þöyle konuþtu: "Bu çalýþtayda harçlar da deðerlendirilsin isteriz. Türkiye ekonomisi yüzde 13 küçülürken yüzde arasýnda zam yapýlamaz. Türkiye'de 10 milyon iþsiz var. Bu iþsizlerin, emekçinin, iþçinin çocuklarý yüzde 8 ile 500 oranýnda yapýlan zamlý harçlarý ödeyemez. Rektörlerimizin ve hocalarýmýzýn bu konuda YÖK'e baský yapmasýný istiyoruz. Çözüm istiyoruz" YÖK MGK gibi Öte yandan toplantýda sert bir dille YÖK'ün üniversite sayýsýný ve kontenjanlarýný artýrmasý, ÖSS'ye giriþte meslek liselerine uygulanan katsayý uygulamasýný kaldýrmasý eleþtirildi. Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Burhan Þenatalar yüksek öðretimin çok polizite ele alýndýðýný belirterek, "Son birkaç yýlda birçok üniversite kurulmasýný, ilahiyat kontenjanlarýnýn artýrýlmasýný akademik kriterlere uygun bulmuyorum. Ýstanbul Üniversitesi Rektörü nün YÖK üyeliðine atanmasýný da doðru bulmuyorum. Rektörlerin YÖK üyesi olmamasý gerekir" dedi. Galatasaray Üniversitesi öðretim Ýnsel ise "Milli Güvenlik Kurulu nasýl Türkiye'yi kuþatmak için kurulan bir kurumsa, YÖK de üniversitelerin milli güvenlik kuruludur" diye konuþtu. Radikal

3 Sulucakarahöyük / NEVÞEHÝR Yaþar Alkan 21 Temmuz 2009 salý günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkaný Nafiz Ünlüyurt, baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan ve yönetim kurulu üyeleri, Ali Kaim, Naci Danacý, Aliye Okur, Nemsiye Göçer, Deniz Altýok, Ýbrahim Sümen ve Naci Özçelik ten oluþan heyet, Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret Etti. Gazetemizin 909 uncu sayýsýnda, ayný gün Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin Nevþehir Valisi Osman Aydýn ý ziyaret ettiðini yazmýþtýk. Dernek baþkaný Nafiz Ünlüyurt, valilikte ben sözcülük yapmýþtým þimdi de Mustafa Özcivan sözcülüðümüzü sen yap dedi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, derneðin ziyaretçi heyetini tek tek tanýtarak rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç a yeni görevinde baþarý dilekleri ile Nevþehir Üniversitesi rektörlüðüne bir bayan profesörün atanmasýna çok sevindiðimizi dile getirdi. Ayrýca Kendisini Gazi Üniversitesi döneminden tanýdýðýný belirterek çok baþarýlý ve çalýþkan kiþiliði ile Nevþehir Üniversitesini, uluslar arasý boyutta marka yapacaðýndan hiç kuþkumuzun olmadýðýný söyledi. Hacýbektaþ Meslek Yüksek Okulu açýlmasý döneminde ki katkýlarýnýzý hiç unutmayacaðýz. Çaðdaþ, aydýn kiþiliði, Alevi-Bektaþi kültürünü ülkenin zenginliði olarak gören, Hacý Bektaþ Veli sevgisi ve Hacýbektaþ dostu yönüyle de bizler için bir þans olduðunu belirten Mustafa Özcivan, 16 Aðustos Hacý Bektaþ Veli anma etkinlilerinin ulusal ve uluslalar arasý boyutta yapýlabilmesi Üniversite ile daha nitelikli, daha etkili olmasý için Prof. Dr. Filiz Kýlýç tan yardým beklediðimizi söyledi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði yönetim kurulunun kendilerini ziyaretine çok sevindiðini dile getirerek; Nevþehir Üniversitesi için, topluma aydýnlýðý gösteren Hacý Bektaþ Veli gibi bir yüce þahsiyetin bu topraklarda yaþamasý bir ayrýcalýktýr. Kültürel anlamda, sanatsal anlamda bu kadar çok zenginlik ülkemiz, bölgemiz ve bizler için önemlidir. Dedi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, 2009 yýlýnýn Hacý Bektaþ Veli nin doðumunun 800. üncü yýlý olmasý nedeni ile kendisinin, dünya da 2009 u Hacý Bektaþ Veli Yýlý olarak anýlma projesini hazýrladýðýný ancak Türkiye ce kabul edilen bu projenin Avrupa ayaðýnda Fransa nýn karþý çýkmasý nedeni ile kabul edilmediðini buna çok üzüldüðünü söyledi. Eðer Avrupa da lobi çalýþmasý yapýlabilseydi 2009 Hacý Bektaþ Veli Yýlý olarak kabul edilecekti dedi. Bunun üzerine Nafiz Ünlüyurt ve heyettekiler tepki ve üzüntülerini þu sözlerle dile getirdiler Alevi- Bektaþi örgütleri Avrupa da ve Fransa da o kadar güçlü ki, eðer Hacýbektaþ Belediye Baþkaný örgütlere tavýrlý olmasa ortak bir çalýþma ile bu tarihi fýrsat kaçýrýlmazdý. Baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, üniversite rektörlüðü ne giriþ binasý üzerinde ki Nevþehir Üniversitesi Ali ve Meliha Dirikoçlar Güzel Sanatlar Fakültesi tabelasýndan bahsederek, Hürriyet gazetesinde de Nevþehir Üniversitesi Hacýbektaþ Güzel Sanatlar Fakültesi inþaatý ihale ilaný var. Hangisi doðru en yetkili aðýzdan bilgilenmek ve sevinmek isteriz diye sordu? Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, ben valilikçe gönderilen Hacýbektaþ Güzel Sanatlar Fakültesi inþaatý ihale ilaný ile ilgili yazýyý onayladým. Yakýn zamanda bu sorunuzun yanýtý kesinleþecektir. Dedi. Bu yanýt üzerine dernek genel sekreteri Ali Kaim söz alarak, fakülte inþaatýnýn yapýlacaðý arsanýn vakfa ait olduðunu ve bu arsanýn üniversiteye devredilmesi gerektiðini söyledi. Ayrýca Hacýbektaþ Meslek Yüksek Okulu arazileri hakkýnda bilgi vererek tüm bu arazilerin Gazi Üniversitesinden Nevþehir Üniversitesine devredilip edilmediðini sordu? Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, bunu not alarak Hacýbektaþ Meslek Yüksek Okulu için nerelerde ve ne kadar arazinin alýndýðýný ayrýntýlarý ile öðrenmek istedi. Kendisinin bu konuda tam olarak bilgisinin olmadýðýný araþtýracaðýný söyledi. Baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, Babapýnar Çiftliði mevkiindeki yurt dýþýndaki iþçi hemþerilerimizin kurduðu kooperatifin açtýðý tuðla fabrikasý yeri arsasýnýn da Meslek Yüksek Okul için Gazi Üniversitesine devredildiðini söyledi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Hacýbektaþ ta Hacý Bektaþ Veli Enstitüsü açýlmasý için YÖK E baþvurduðunu ancak olumlu yanýt alamadýðýný Hacý Bektaþ Veli için enstitünün çok gerekli olduðunu çok yönlü kalýcý ve toplumu bilgilendirecek çalýþmalara ihtiyaç var. Dedi. Bakýn semah bir eðlence oyunu gibi algýlanýyor. Üzülüyorum. Halk türkülerinden deyiþleri çýkartýn geriye sanatsal anlamda ne kalýr. Ýþte tüm bu kültür ve sanat zenginliklerimiz yerinde ve ivedilikle kurulacak bir enstitü de ifade bulur. Baþkan Yardýmcýsý Mutafa Özcivan, bu yýl yapýlacak olan Hacý Bektaþ Veli anma etkinlikleri öncesi, 15 Aðustos 2009 Cumartesi günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði ev sahipliðinde yapýlacak olan etkinliklere Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý ve þahsýnda Nevþehir Üniversitesini davet ettiðimizi söyleyerek bizlere ayýrdýðý bu zaman için teþekkür ederek MUSTAFA SÜMEN SATILIK DAÝRE 2. Etap 12 Blok 5. Kat 21 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Suluca Karahöyük gazetesi adýna söz alan Naci Özçelik e gazete ve sorularý için ayrýca yazýlý olarak detaylý bilgi vererek halkýmýzý bilgilendireceðini söyleyen Rektör Prof Dr. Filiz Kýlýç, gazete ve Üniversite Halkla Ýliþkiler fotoðrafçýlarýnca karþýlýklý, dernek heyeti ile toplu fotoðraf çektirerek hem gazetenin arþivi hem Nevþehir Üniversitesi arþivi için tarihselleþtirme olanaðý tanýmýþlardýr. Yakýn zamanda Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ile yapacaðýmýz yazýþmayý siz deðerli okurlarýmýzýn bilgisine sunacaðýz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Gecekondu sahiplerine, Sulukule örneðinde olduðu gibi acil çýkan kamulaþtýrma yasalarýyla evlerini sermayeye ya da belediyeye satmaktan baþka bir seçenek sunulmadýðýndan, bu sürecin yerel katýlýmla deðil yerel zorlamayla iþlediði görülmektedir. Evleri ellerinden alýnan gecekondu sahiplerine Toplu Konut Ýdaresi nin yaptýðý evlerden alma fýrsatý verilmektedir. Ancak bu fýrsat ýn gecekondularda yaþayanlarýn ekonomik koþullarý göz önüne alýnmadýðýndan, ülke gerçekleri inkar edilerek sunulduðu açýktýr Anayasasýnýn 57. Maddesine göre: Devlet, þehirlerin özelliklerini ve çevre þartlarýný gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacýný karþýlayacak tedbirleri alýr, ayrýca toplu konut teþebbüslerini destekler. Konut ihtiyacý ile ilgili tedbirleri almak ve toplu konut teþebbüslerini desteklemek 57. Maddeyle devlete görev olarak verilmiþtir. Bu doðrultuda da, 1984 yýlýnda kurulan TOKÝ nin kuruluþundaki temel amaçlarýndan biri dar ve orta gelirli vatandaþlarýn nitelikli konut ihtiyacýný karþýlamak diye belirlenmiþtir. Ancak çaðdaþ mekanlarda herkese yeterli konut sloganýyla hareket eden TOKÝ, dar ve orta gelirliyi konut sahibi yapma amacýndan uzaklaþýp, kar amaçlý yatýrýmlara yönelerek lüks konutlar yapmakta ve kentlerdeki eþitsizliðin artmasýna hizmet etmektedir. Slogandaki herkes ifadesinin, güncel pratiklerde kimleri içerdiði göz önüne alýndýðýnda, kent yoksullarýnýn herkes grubunun içine dahil edilmediði ve ötekileþtirildiði görülmektedir. Ýstanbul-Ýkitelli Alt Gelir Grubu Konut Projesi Baþvuru Duyurusu da: 678 adet konutun baþvurularýnda 1.000YTL baþvuru bedeli alýnacaktýr Konutlar, YTL peþinat bedeli ve borç bakiyesinin aylýk taksitler halinde 180 ay boyunca ödenmesi koþulu ile satýlacak Projeye baþvuru yapabilmek için, ihtiyaç sahibinin; Aylýk geliri, en fazla net 450 YTL. Olmasý Þartlarý belirtilmektedir. En fazla net 450 YTL geliri olan birinin baþvuru ücreti olan 1000 YTL yi ya da YTL peþinat bedelini nasýl biriktirip ödeyeceði düþünülmemiþtir. Ýkitelli Konut Projesi nin duyurusunun yapýldýðý Temmuz 2005 tarihinde, Türk-Ýþ in yaptýðý araþtýrma, yoksulluk sýnýrýný 1.726,55 YTL ve açlýk sýnýrýný 530,05 YTL olarak bildirirken, 450 YTL aylýk gelirle, yoksulluk sýnýrýnýn çok altýnda ve hatta açlýk sýnýrýnýn da altýnda yaþayan bir ailenin, YTL peþinatý nasýl ödeyeceði, matematiði yeni öðrenmiþ bir ilkokul öðrencisine sorulsa, þüphesiz o bile sorunun cevabýnýn mümkün olmadýðýný çünkü zaten sorunun kendisinin yanlýþ kurulduðunu söyleyecektir. Kentsel dönüþüm projelerinin amacýnýn yoksullarý, rantýn yükseldiði bölgelerden sürmek ve yaþam alanlarýndan uzaklaþtýrmak olduðu, projelerin baþvuru koþullarý incelendiði zaman net bir þekilde görülmektedir. Kentsel dönüþüm projelerinin yoksullar üzerindeki yýkýcý etkileri Kentsel dönüþüm projelerinin yerlerinden edilenler üzerindeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri tamamen göz ardý edilmektedir. Öncelikle projelerin uygulandýðý bölgelerde yoksul insanlar yaþamaktadýr ve bulunduklarý yeri kendi yaþam alanlarýna çevirmiþlerdir. Projeyle birlikte yerlerinden edilmeleri sonucu þehrin baþka bir yerinde kalacak yer bulmalarý yüksek kiralar ve düþük gelirler nedeniyle çok zordur. Ayrýca o bölgelerde ekonomik ve sosyal dayanýþma aðlarýndan da yoksun olacaklardýr. Ýstanbul daki yenileme alanlarýndan biri olan Yenikapý da yürütülmüþ olan bir sosyal araþtýrma (Ökten vd., 2008, 1-10) orada yaþayanlarýn gözünde Yenikapý nýn bir mekandan çok toplumsal bir yer oluþunu ortaya koymaktadýr. Alan çalýþmasý Yenikapý daki hanelerin genel olarak kendilerini Yenikapýlý olarak hissettikleri ve bu yere baðlý olduklarý ný göstermektedir. Konutlarýn kömürlük ve arka avlularýnýn evden üretim alanlarý olarak kullanýlmasý, sokaðýn özellikle kadýnlar için sosyalleþme alaný olarak öne çýkmasý bölgede yaþayanlarýn yoksulluðun getirdiði sorunlarýn üstesinden gelmesine yardýmcý olmaktadýr yýlýnda Ýstanbul un yoksul mahallelerinde yapýlan bir ankette kadýnlarýn %66 sýnýn boþ zamanlarýnda gelir saðlayýcý aktivitelerde bulunduklarýný ve %64 ünün de bu aktiviteler için günde 4 ila 7 saat arasý harcadýklarý bulunmuþtur. (White 1999, 36)1 Kadýnlarýn bu etkinlikleri yerine getirebilmeleri kimliklerinin birincil alaný olan toplumsal gruplar (White 1999, 27) içinde mümkün olmaktadýr. Gruba emek katkýsý ve grubun üretim araçlarýna ve gelir fýrsatlarýna ulaþmasýnýn saðlanmasý yoluyla her bir bireyin kimliði grup kimliði içinde erir. Bir baþka deyiþle, birey (emeði ve mülkiyeti ile birlikte) grubun kendisi olur (White 1999, 222). Bu insanlarýn oradan sürülmesi daha rahat yaþamalarýný saðlamayacak, aksine onlarý mutlak bir yalnýzlýða itecek, enformel iþ aðlarýndan koparýp ek gelir saðlamalarýný engelleyerek yaþamlarýný daha da aðýrlaþtýracaktýr. Akrabalýk ve komþuluk iliþkilerinden kaynaklanan yardýmlaþma ve sosyalleþmenin daha dayanýlýr kýldýðý yaþam þartlarý, sürülmenin getirdiði yalýtým ve yalnýzlaþtýrmayla dayanýlmaz hale gelecektir. Bu nedenle, kentsel dönüþüm projeleri kent yoksullarýnýn kentlerden sürülmesi projeleridir. Neo-liberalizmle gündeme gelen kentsel dönüþüm yüzünden, sürülen, yaþam alanlarýndan koparýlan ve acý çekenler sadece Türkiye yoksularý deðildir. Diðer ülkelerdeki yoksullarda ayný yýkýcý süreçten geçmekte, Keynezyen dönemde kendi yaptýklarý evlerinden, sermayenin yeniden üretimini kentlerde gerçekleþtirdiði neoliberal dönemde kovulmaktadýrlar; çünkü yoksullarýn evleri artýk bu koþullara uygun deðildir; çünkü yoksullarýn evleri kentlerin deðerini düþürmektedir ve yine çünkü o evlerin bulunduðu araziler artýk çok deðerlidir ve sermaye arasýnda paylaþýlacak bir toprak rantý vardýr. Bu topraklar üzerinde tüketim için alýþveriþ merkezleri, üst sýnýflar için kapýsýnda nöbetçileri olan, yoksullarýn ulaþamayacaðý siteler yapýlacaktýr. Yani yoksullar mülksüzleþtirilecek ve Harvey in (2008, 34) ifade ettiði gibi sermaye mülksüzleþtirme yoluyla birikim saðlayacaktýr. Hindistan Bombay da yaþayan yoksul insan sayýsý 6 milyon olarak hesap edilmektedir. Kentin tüm haritalarý daha sürülme gerçekleþmemiþken bu insanlarýn orada yaþadýðýný inkar etmekte ve bu yerleri boþ býrakmaktadýrlar. Kuþkusuz bunda Bombay daki en göze çarpan varoþlardan Dharayi nin deðerinin 2 milyar dolar civarýnda olmasý ana faktörlerden biridir. Yoksullarý yerlerinden edip Bombay ý Þangay a rakip bir finans merkezine çevirme çabasý, çevresel ve toplumsal nedenler ileri sürülerek maskelenmeye çalýþýlmaktadýr (Harvey, 2008, 34-35). Bombay ýn yoksullarý belki de varlýklarýný bile bilmediði Seul un, Paris in, New York un, Ýstanbul un ve dünyanýn pek çok kentinin yoksullarýyla ayný süreçleri yaþamakta ve kapitalizmin kenti metalaþtýrmasý sonucu yerlerinden sürgün edilmektedirler. Mücadele Sistem kendi karþýtlarýný yarattýðý gibi, saldýrýlarý da karþýt mücadeleleri yaratmaktadýr ve bu mücadelelerden bazýlarý umut tohumlarý ekerek kentsel dönüþüm projelerinin iptaline neden olmaktadýr. Ý.Melih Gökçek in Dikmen vadisi halkýnýn talep ve beklentilerini görmezden gelen, vadi halkýna hiçbir söz hakký tanýmayan ve hiçbir kamusal çýkar içermeyip, sadece 8000 kadar çok katlý konut ve alýþveriþ merkezinin inþasýný amaçlayan, "Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüþüm Projesi", vadide kalmayý seçen vadi halkýnýn mücadelesiyle iptal edilmiþtir. Bu mücadelenin sonucunun baþarý olarak addedilmesi, gecekondularýn saðlýklý konutlar olarak görülmesinden ya da yoksullara gecekondularýn yakýþtýrýlmasýndan deðildir. Gecekondularýn çoðunda saðlýklý konut kriterlerinin bulunmadýðý ve hiç kimsenin daha iyisi varken, bir gecekonduda yaþamayý tercih etmeyeceði bir gerçektir. Bu nedenle, barýnma hakký tartýþmasý içinde, gecekondular hiçbir zaman ideal konut olarak deðerlendirilmemelidir; ancak kapitalist sistem içinde daha iyi bir konut seçeneði sunulmamýþ ve hiçbir zaman da sunulmayacak olan yoksullarýn, gecekondulardan baþka barýnacak yerleri yoktur. Tek yaþam alanlarýndan sürülmeleri ve buralarýn da sermayeye peþkeþ çekilmesi kabul edilemez. Sermayenin daha fazla birikimi pahasýna yoksullar kýrlara çekilemez. Barýnma hakký ve bu haktan doðan mücadele bir özel mülkiyet mücadelesi deðildir. Büyük kentlerdeki iþçilerimiz için hareket özgürlüðü birincil varlýk koþuludur ve toprak mülkiyeti onlar için ancak bir ayak baðý olabilir (Engels 2003, 48). Taksitle ev sahibi olmaya çalýþan iþçiler, yoksullar aylýk ödemeler yüzünden, iþten çýkarýlma korkusu içinde yaþayacak ve sermayenin uzun çalýþma saatleri, kýsa zamanda aþýrý iþ, düþük ücret, kötü çalýþma atmosferi gibi arsýz saldýrýlarýna, iþlerini kaybetmemek için boyun eðeceklerdir. Zaten ev sahibi olan emekçi kesim ise iþten çýkarýlsa bile temel ihtiyaç olan barýnma ihtiyacýný nasýlsa karþýladýðý için haksýz iþten çýkarmalara sesini çýkarmayacaktýr. Bu nedenle barýnma hakký talebi mülk sahibi olma talebi ile karýþtýrýlmamalýdýr. Barýnma hakký talebine karþý geliþtirilen baþka bir argüman olarak da konut darlýðý öne sürülmektedir. Ýç göçle kentlerde bir yýðýlma olduðu ve kentlerin de herkesi alamayacaðý kesindir; ancak bu durumdan emekçileri, yoksullarý suçlamak göçün keyfi deðil mecburi nedenlerle yapýldýðýný inkar etmektir. Bir ulusun kendi içindeki iþbölümü, ilkin sýnai ve ticari emeðin bir yandan, tarým emeðinden ayrýlmasýna, öte yandan, ve bunun sonucu olarak, kent ile kýrýn ayrýlmasýna ve çýkarlarýnýn karþýtlýðýna yol açar (Marks, Engels 2003, 20). Kýrdan kente göç bu kýr-kent karþýtlýðýnýn mecburi bir sonucudur. Göçün neden olduðu konut darlýðý da emekçi ve yoksullarýn keyfi kararlarýnýn sonucu deðil, kapitalist sistemin yarattýðý bir sorundur. Kýr kent karþýtlýðý kapitalist sistemin doðasý gereði oluþtuðu için, barýnma hakký sorunun sistem içi çözümü mümkün deðildir. Emekçi ve yoksullarýn da saðlýklý bir konutta yaþamasý ancak kapitalist üretim biçiminin ortadan kalkmasý ile mümkündür. Ancak bu sistem içi deðiþim mümkün deðildir diyerek mücadeleden vazgeçmek olmamalý ve yoksullarýn kentlerden sürülmesine karþý pratik mücadelelerin geliþtirilmesine engel olmamalýdýr. * Marmara Üniveritesi Kalkýnma Ýktisadý Doktora Öðrencisi KAYNAKÇA AKDUR Recep, Ankara Tabip Odasý Bülteni, Ankara Tabip Odasý, Ankara 1987, (ET: ). Barýnma Hakký Atölyesi, Çaðrý, Halkýn Haklarý Forumu, 8-10 Haziran 2007, Halkevleri Derneði Ýstanbul Þubesi Ýktisadi Ýþletmesi, Ankara 2008, s ENGELS Friedrich, Konut Sorunu, Eriþ Yay., HARVEY David, The Right To The City, New Left Review, S.53 (2008), S.23-40; (ET: ) MARKS Karl, ENGELS Friedrich, Alman Ýdeolojisi (Feuerbach): Materyalist ve Ýdealist Anlayýþlarýn Karþýtlýðý, Eriþ Yayýnlarý, NECCAR Ali H., Kentsel Dönüþüm Üzerine (1): Kavramsal Giriþ, Sendika Org., (ET: ) ÖZDEK Yasemin, Ýnsan Hakký Olarak Çevre Hakký, Türkiye ve Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Yay., Ankara SERT Emre, KARPUZ Hayri, AKGÜN Gürkan, Planlama Dergisi, TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Yayýný, Ankara 2005/2, 3e200c3_ek.pdf, (ET: ). Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, ET: ). Türk-iþ, Türk-Ýþ, s.org.tr.ce/docs/file/gidaharcama.pdf, (ET: ) UYAN Pýnar,.Çocuklar Yoksulluðu Anlatýyor: 1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi- Çocuk Mektuplarý, (2006), Haklari-Arastirmasi, (ET: ) WHITE Jenny, Para Ýle Akraba: Kentsel Türkiye de Kadýn Emeði, çev. Aksu Bora, Ýletiþim Yay., Ýstanbul Yeni AKP Mahallesi, Sulukule, Radikal, Sendika Org. Bitti

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı