GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02"

Transkript

1 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir araya geldi. Bunu haber alan öðrenciler "Geleceðimiz konuþuluyor, biz de konuþmak istiyoruz!" diyerek toplantýnýn düzenlendiði otelin önünde eylem yaptý. Öðrencilerden üçü toplantýya, dýþarýda kalanlarsa gözaltýna alýndý. Ýçeriye giren bir öðrenci, "Arkadaþlarýmýz gözaltýna alýndý. Bu nasýl demokrasi!" deyince Genç-Sen'li Emre Öztürk'le yaka paça dýþarý çýkarýldý. Kapýda serbest kalan Öztürk, salona geri döndüðünden kürsüye çaðrýldý. Öztürk ün, 'susturulmak istenmesine' sebep sözleri þunlardý: 2 DE 4 DE 2 DE 21 Temmuz 2009 salý günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkaný Nafiz Ünlüyurt, baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan ve yönetim kurulu üyeleri, Ali Kaim, Naci Danacý, Aliye Okur, Nemsiye Göçer, Deniz Altýok, Ýbrahim Sümen ve Naci Özçelik ten oluþan heyet, Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret Etti. Gazetemizin 909 uncu sayýsýnda, ayný gün Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin Nevþehir Valisi Osman Aydýn ý ziyaret ettiðini yazmýþtýk. Dernek baþkaný Nafiz Ünlüyurt, valilikte ben sözcülük yapmýþtým þimdi de Mustafa Özcivan sözcülüðümüzü sen yap dedi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, derneðin ziyaretçi heyetini tek tek tanýtarak rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç a yeni görevinde baþarý dilekleri ile Nevþehir Üniversitesi rektörlüðüne bir bayan profesörün atanmasýna çok sevindiðimizi dile getirdi. 7 DE 3 DE Nevþehir Kahvehaneciler ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Necati Daþlýca, kapalý alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanunun yürürlüðe girmesi ile birlikte kahvehanelerde sigara içilmesine izin vermediklerini ve bununla birlikte müþteri sayýlarýnda yüzde 80'e ulaþan bir düþüþ olduðunu söyledi. 6 DA Doris Lessing bir defasýnda, Gerçekler söz konusu olduðunda kurmaca, doðrudan göndermelerden daha çok iþe yarar demiþti. Bu, yarý otobiyografik Marta Quest romanlarý için doðru olsa da yarý kurgu yarý aný, þaþýrtýcý ve adýndan söz ettiren yeni kitabý Alfred ile Emily için geçerli deðil. Kitabýn taslaðý andýran biçimde yazýlmýþ, hayali ilk bölümünde yazar, anne ve babasýnýn hikâyesini Ya Birinci Dünya Savaþý olmasaydý? sorusuna bir yanýt biçiminde kurguluyor. Etkili ve drama yüklü ikinci bölümdeyse, ailesinin gerçek yaþam öyküsünü ve savaþýn sürekli olarak nasýl hayallerini ve psikolojilerini yýkýp onlarý Rhodesia da küçücük bir çiftlikte geçinmeye çalýþýrken, Afrika da çalýlýk bir arazide hapsettiðini anlatýyor. Ailesinin bu portresi ana hatlarýyla, yazarýn 1994 yýlýnda yayýmlanan otobiyografisi Under My Skin e oldukça benziyor. Yine de arada önemli bir fark var: Doris Lessing o kitabý tarafsýz bir iþin gerçeði buydu tonunda yazmýþtý; burada ise duygusal bir yakýnlýkla, aile bireylerinin Rhodesia da çektikleri yokluðu ve onlarýn günlük hayatýnýn üzerini bir kefen gibi örten hayal kýrýklýklarýný anlatýyor. 5 DE Hakkari'de, 23 Nisanda çýkan olaylarda özel harekatçý bir polis tarafýndan baþýna dipçikle vurulan 14 yaþýndaki Seyfi Turan, kendisi için þiir yazan 95 þairden tedavisi için yardým beklediðini söyledi. 7 DE WASHINGTON - Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi FDA, üreticilerinin tütünden yapýlan sigaralara göre daha güvenli olduðunu iddia etmelerine raðmen, elektronik sigaralarda kansere neden olan zehirli kimyasallar bulunduðunu duyurdu. 8 DE

2 2 AKP yi bir konuda kutlamak gerek; toplumu acayip, sanal gündemlerle meþgul ederek, kafasýndaki düzeni inceden inceye kurgulayýp, yaþama geçiriyor. Esasen yýllarýn beklentisinin taçlandýrýlma dönemidir tanýk olduðumuz ve ders almak gerek! Tarihsel bir gerilimin, bir anlayýþ lehine dönüþtüðünü gözlüyoruz. Önce kadýnlarý yaz sýcaðýnda bile bezlere sarýp sarmalamayý özgürlük diye kakaladýlar bize, yetmedi, demokratik anlayýþ adýna, varlýðýný bu demokratik düzeni yýkmak üzerine inþa etmiþ insanlara kucak açmamýzý istediler. Ýnandýk Avrupa lý dostlarýn tarifleri gözümüzü kör etti. Adý inanç özgürlüðü diye konan, giderek dönüþüp, küresel bir sömürü düzeninin yeni biçimi olan bu yaklaþým, aklýmýzý, ruhumuzu, bedenimizi esir aldý Oh olsun mu desem, yuh olsun mu? Yök Hükmünde Yööök YÖK ün ne denli iç karartan, despot bir kurum olduðunu bilmem söylemeye gerek var mý? 12 Eylül askeri rejimi her yapýyý denetlemek, hazýr olda tutmak, boyun eðdirmek için bir karakol kurdu. YÖK de özgür düþünceye karþý bir karakol, bilime ihanet etme merkezi, insanlýk dýþý bir örgütlenmedir kuþkusuz. Dönüþen, deðiþen, biliþimin etkisiyle hýzlanan dünyaya direnmek istediyse de YÖK ve akýl hocalarý, olmadý. Psikolojik ve siyasal iklim deðiþti ve nihayetinde önümüzde ucube bir yapýyla baþ baþa kaldýk. Sözde laik, demokratik rejimi ilelebet payidar kýlmak için darbe yapan 12 Eylül ABD paþalarý, geldiler sýçtýlar taþa! Ýliklerine dek sinmiþ komünizm korkusu/düþmanlýðý, gericiliðin, tarikatçýlýðýn önünü açtý ve þimdi onlarýn varlýklarýný tehdit eder oldu. Eh kendi aklýnla gerdeðe girmezsen böyle olur ABD son derece pragmatiktir. Dostlarý yok, çýkarlarý vardýr. Bizim paþalar iki kutuplu dünyanýn çökeceðini tahmin etmemiþ olmalýlar ki, ABD nin yeni ortak edinebileceðini hesap edemediler demek Neyse; anlayacaðýnýz rejim bekçiliði yapmak için zýrt pýrt toplanan YÖK kurullarý, rektörler arasý kurul falan el deðiþtirmiþ vaziyette Tuhaf yani Artýk buralarda AKP ideolojisine uygun bolca karar alýnýp, kolayca uygulanýyor. Çankaya daki noter hizmeti de hýzla veriliyor Eski biçimle YÖK un ruhuna El Fatiha! Yaþasýn yeni YÖK! Dinsiz Devlet Özlemi Demokrasi timsali kahraman yazarlar/siyasiler/düþünürler KATSAYI kararýyla ilgili olarak özgürlük nutuklarý/çýðlýklarý attýlar. En baþarýlý þakþakçýlar ön saflarda yer tutarak böyyük yok hükmünde YÖK ü ve siyasi iktidarý öve öve bitiremediler. Ortaya çýkan tablonu için LAÝKLÝK KARÞITI diyenlere de gerici, çaðdýþý, özgürlük düþmaný diye sövdüler Sorun açýk, ben ve tüm demokrat olduðunu UMANLAR/SANANLAR ve SAHÝCÝ DEMOKRATLAR DÝNSÝZ BÝR DEVLET ÝSTEMELÝYÝZ/ÝSTÝYORUZ! Asýl mesele de budur. Anlayacaðýnýz; diyanet iþleri baþkanlýðý gibi, devletin resmi din dayatmasý için kurulmuþ bir kurum varken ve bu kurum üç beþ bakanlýðýn toplamý kadar bütçeye sahipken ve ayný kurum birilerinin inancýný yaymak, birilerini de köþeye sýkýþtýrmak için bir yerde örgütlü beklerken, kim, hangi özgürlükten söz edecek, söyleyin bana! Bitmedi Toplumun ciddi bir nüfusunun itirazýna karþýn, AÝHM kararlarýný hiçe sayarak, her türlü ahlaki ölçüyü reddederek, birileri, diðerine ZORLA DÝN DERSÝ VERÝYOR ve bu hala YASALARLA MEÞRU SAYILIYORSA kim o ülkenin Laik ve Demokratik olduðundan söz edebilir Baþbakan doktorunu YÖÖÖÖK üyesi yapýyorsa, yandaþ yazar EMRE AKÖZ oturduðu yerden bilip, bilmeden ALEVÝLERE sallýyorsa ve bundan utanmýyorsa; önüne gelen, LAÝKLÝÐÝ savunana sövüp, Ergenekoncu diyorsa, katsayýlar kalksa ne olur, kalkmasa ne olur Açýn KapýlarýI Herkes iþin gerçeðini biliyor da, makyajýný silip, maskeyi atýp bu çirkin oyunu bitirmiyor Tüm yaþamýný mürit olarak geçirmiþ, hurafelere ömrünü vermiþ adamlar; þimdi olduðu gibi, sayýlarý artarak, her iþe burunlarýný sokacaklar Sorun bu ülkenin CEMAATLAR; TARÝKATLAR CUMHURÝYETÝ olmasýndadýr! Depreme karþý en büyük önlemin ALLAHA AVUÇ açmak olduðunu düþünen yerbilimcilere hazýr olun! Kanser tedavisini iki dua, bir hadisle yapacak HEKÝMLER KAPIDA! Din kitaplarýndan hareketle fetva verecek, yargýlama yapacak KADI KILIKLI YARGIÇLARA AZ KALDI! Ey büyük ALLAH IM sen aklýmýza sahip ol! Amin! BirGün Umay Aktaþ Salman ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir araya geldi. Bunu haber alan öðrenciler "Geleceðimiz konuþuluyor, biz de konuþmak istiyoruz!" diyerek toplantýnýn düzenlendiði otelin önünde eylem yaptý. Öðrencilerden üçü toplantýya, dýþarýda kalanlarsa gözaltýna alýndý. Ýçeriye giren bir öðrenci, "Arkadaþlarýmýz gözaltýna alýndý. Bu nasýl demokrasi!" deyince Genç-Sen'li Emre Öztürk'le yaka paça dýþarý çýkarýldý. Kapýda serbest kalan Öztürk, salona geri döndüðünden kürsüye çaðrýldý. Öztürk ün, 'susturulmak istenmesine' sebep sözleri þunlardý: "Türkiye'de 10 milyon iþsiz var. Bu iþsizlerin, emekçinin, iþçinin çocuklarý yüzde 8 ile 500 oranýnda yapýlan zamlý harçlarý deyemez." The Marmara Oteli'nde iki gün sürecek Yükseköðretim Çalýþtay'ý baþladý. Türkiye'nin pek çok üniversitesinden rektör, akademisyen ve mütevveli heyeti baþkanlarý yükseköðretim sorunlarýný konuþmak için toplandý. Çalýþtaya davet edilmesine karþýn YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan katýlmadý. Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ise toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yaptý. Toplantýnýn baþlamasýna yakýn saatlerde Genç Sen ve Öðrenci Kollektifleri'ne üye yaklaþýk 50 öðrenci 'Bizde üniversitenin bileþenlerindeniz. Toplantýya katýlmak istiyoruz' diye otelin önünde toplandý. Öðrenciler harç zamlarýný protesto eden pankartlar açarken, zamma iliþkin görüþlerini toplantýda dile getirmek ve hazýrladýklarý dosyayý sunmak istediklerini söyledi. Pazarlýklarýn ardýndan Genç Sen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Öztürk, Öðrenci Kollektifleri'nden Fatih Usta ve Lütfi Usluer içeri alýndý. Toplantý baþlayýnca otelin önündeki öðrencilerden 11'i gözaltýna alýndý. Gözaltý haberi duyulunca, toplantýdaki Öðrenci Kollektifi üyesi Fatih Usta, Sabancý Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tosun Terzioðlu ve Ýstanbul Politikalar Merkezi'nin Direktörü Prof.Dr. Üstün Ergüder sunum yaptýðý sýrada "Demokratik eðitimden bahsediyorsunuz. Aþaðýda 11 arkadaþýmýz gözaltýna alýndý. Bu nasýl demokrasi" dedi. Usta sözlerini bitirir bitirmez polisin sert müdahalesi ile karþýlaþtý. Polis, Usta'yý ve ona yapýlan müdahaleyi eleþtiren Genç Sen'li Emre Öztürk'ü karga tulumba gözaltýna aldý. Salondaki öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Ýnsel ve Prof. Dr. Burhan Þenatalar, polisin sert müdahalesine tepki göstererek 'yapmayýn, yavaþ' diye tepki gösterdi. Öðrencilerin ardýndan oturumlarýn yöneticiliðini yapan Bahçeþehir Öðretim Üyesi Prof. Dr. Eser Karakaþ, öðrencileri protesto yapmayacaklarý sözü alarak içeri aldýðýný belirterek, "Sözlerinde durmadýlar kýnýyorum" dedi. Prof. Dr Ýnsel ise yaþanan olaya salondakilerin sessiz kalmasýný eleþtirerek "Üniversitelerin özerk olmasý için yapýlan bu toplantýda bile güvenlik güçlerinin öðrencilerin üzerine atlamasý ne kadar tahammülsüz olunduðunu gösteriyor" dedi. Milli Eðitim Bakaný Çubukçu ise çalýþtaydan ayrýlýrken konula ilgili yorum yapmayacaðýný söyledi. Söz hakký için mücadele etti Kýsa bir süre sonra iki öðrenci de serbest býrakýldý. Emre Öztürk tekrar söz hakký istediði salondaki yerini aldý. Oturumlarýn ardýndan Öztürk el kaldýrarak söz hakký istedi. Sözlerine ayakta baþlayan Öztürk daha sonra kürsüye davet edildi. Uzun bir mücadelenin ardýndan söz almayý baþaran Öztürk þöyle konuþtu: "Bu çalýþtayda harçlar da deðerlendirilsin isteriz. Türkiye ekonomisi yüzde 13 küçülürken yüzde arasýnda zam yapýlamaz. Türkiye'de 10 milyon iþsiz var. Bu iþsizlerin, emekçinin, iþçinin çocuklarý yüzde 8 ile 500 oranýnda yapýlan zamlý harçlarý ödeyemez. Rektörlerimizin ve hocalarýmýzýn bu konuda YÖK'e baský yapmasýný istiyoruz. Çözüm istiyoruz" YÖK MGK gibi Öte yandan toplantýda sert bir dille YÖK'ün üniversite sayýsýný ve kontenjanlarýný artýrmasý, ÖSS'ye giriþte meslek liselerine uygulanan katsayý uygulamasýný kaldýrmasý eleþtirildi. Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Burhan Þenatalar yüksek öðretimin çok polizite ele alýndýðýný belirterek, "Son birkaç yýlda birçok üniversite kurulmasýný, ilahiyat kontenjanlarýnýn artýrýlmasýný akademik kriterlere uygun bulmuyorum. Ýstanbul Üniversitesi Rektörü nün YÖK üyeliðine atanmasýný da doðru bulmuyorum. Rektörlerin YÖK üyesi olmamasý gerekir" dedi. Galatasaray Üniversitesi öðretim Ýnsel ise "Milli Güvenlik Kurulu nasýl Türkiye'yi kuþatmak için kurulan bir kurumsa, YÖK de üniversitelerin milli güvenlik kuruludur" diye konuþtu. Radikal

3 Sulucakarahöyük / NEVÞEHÝR Yaþar Alkan 21 Temmuz 2009 salý günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkaný Nafiz Ünlüyurt, baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan ve yönetim kurulu üyeleri, Ali Kaim, Naci Danacý, Aliye Okur, Nemsiye Göçer, Deniz Altýok, Ýbrahim Sümen ve Naci Özçelik ten oluþan heyet, Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý makamýnda ziyaret Etti. Gazetemizin 909 uncu sayýsýnda, ayný gün Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðinin Nevþehir Valisi Osman Aydýn ý ziyaret ettiðini yazmýþtýk. Dernek baþkaný Nafiz Ünlüyurt, valilikte ben sözcülük yapmýþtým þimdi de Mustafa Özcivan sözcülüðümüzü sen yap dedi. Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, derneðin ziyaretçi heyetini tek tek tanýtarak rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç a yeni görevinde baþarý dilekleri ile Nevþehir Üniversitesi rektörlüðüne bir bayan profesörün atanmasýna çok sevindiðimizi dile getirdi. Ayrýca Kendisini Gazi Üniversitesi döneminden tanýdýðýný belirterek çok baþarýlý ve çalýþkan kiþiliði ile Nevþehir Üniversitesini, uluslar arasý boyutta marka yapacaðýndan hiç kuþkumuzun olmadýðýný söyledi. Hacýbektaþ Meslek Yüksek Okulu açýlmasý döneminde ki katkýlarýnýzý hiç unutmayacaðýz. Çaðdaþ, aydýn kiþiliði, Alevi-Bektaþi kültürünü ülkenin zenginliði olarak gören, Hacý Bektaþ Veli sevgisi ve Hacýbektaþ dostu yönüyle de bizler için bir þans olduðunu belirten Mustafa Özcivan, 16 Aðustos Hacý Bektaþ Veli anma etkinlilerinin ulusal ve uluslalar arasý boyutta yapýlabilmesi Üniversite ile daha nitelikli, daha etkili olmasý için Prof. Dr. Filiz Kýlýç tan yardým beklediðimizi söyledi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði yönetim kurulunun kendilerini ziyaretine çok sevindiðini dile getirerek; Nevþehir Üniversitesi için, topluma aydýnlýðý gösteren Hacý Bektaþ Veli gibi bir yüce þahsiyetin bu topraklarda yaþamasý bir ayrýcalýktýr. Kültürel anlamda, sanatsal anlamda bu kadar çok zenginlik ülkemiz, bölgemiz ve bizler için önemlidir. Dedi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, 2009 yýlýnýn Hacý Bektaþ Veli nin doðumunun 800. üncü yýlý olmasý nedeni ile kendisinin, dünya da 2009 u Hacý Bektaþ Veli Yýlý olarak anýlma projesini hazýrladýðýný ancak Türkiye ce kabul edilen bu projenin Avrupa ayaðýnda Fransa nýn karþý çýkmasý nedeni ile kabul edilmediðini buna çok üzüldüðünü söyledi. Eðer Avrupa da lobi çalýþmasý yapýlabilseydi 2009 Hacý Bektaþ Veli Yýlý olarak kabul edilecekti dedi. Bunun üzerine Nafiz Ünlüyurt ve heyettekiler tepki ve üzüntülerini þu sözlerle dile getirdiler Alevi- Bektaþi örgütleri Avrupa da ve Fransa da o kadar güçlü ki, eðer Hacýbektaþ Belediye Baþkaný örgütlere tavýrlý olmasa ortak bir çalýþma ile bu tarihi fýrsat kaçýrýlmazdý. Baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, üniversite rektörlüðü ne giriþ binasý üzerinde ki Nevþehir Üniversitesi Ali ve Meliha Dirikoçlar Güzel Sanatlar Fakültesi tabelasýndan bahsederek, Hürriyet gazetesinde de Nevþehir Üniversitesi Hacýbektaþ Güzel Sanatlar Fakültesi inþaatý ihale ilaný var. Hangisi doðru en yetkili aðýzdan bilgilenmek ve sevinmek isteriz diye sordu? Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, ben valilikçe gönderilen Hacýbektaþ Güzel Sanatlar Fakültesi inþaatý ihale ilaný ile ilgili yazýyý onayladým. Yakýn zamanda bu sorunuzun yanýtý kesinleþecektir. Dedi. Bu yanýt üzerine dernek genel sekreteri Ali Kaim söz alarak, fakülte inþaatýnýn yapýlacaðý arsanýn vakfa ait olduðunu ve bu arsanýn üniversiteye devredilmesi gerektiðini söyledi. Ayrýca Hacýbektaþ Meslek Yüksek Okulu arazileri hakkýnda bilgi vererek tüm bu arazilerin Gazi Üniversitesinden Nevþehir Üniversitesine devredilip edilmediðini sordu? Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, bunu not alarak Hacýbektaþ Meslek Yüksek Okulu için nerelerde ve ne kadar arazinin alýndýðýný ayrýntýlarý ile öðrenmek istedi. Kendisinin bu konuda tam olarak bilgisinin olmadýðýný araþtýracaðýný söyledi. Baþkan yardýmcýsý Mustafa Özcivan, Babapýnar Çiftliði mevkiindeki yurt dýþýndaki iþçi hemþerilerimizin kurduðu kooperatifin açtýðý tuðla fabrikasý yeri arsasýnýn da Meslek Yüksek Okul için Gazi Üniversitesine devredildiðini söyledi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Hacýbektaþ ta Hacý Bektaþ Veli Enstitüsü açýlmasý için YÖK E baþvurduðunu ancak olumlu yanýt alamadýðýný Hacý Bektaþ Veli için enstitünün çok gerekli olduðunu çok yönlü kalýcý ve toplumu bilgilendirecek çalýþmalara ihtiyaç var. Dedi. Bakýn semah bir eðlence oyunu gibi algýlanýyor. Üzülüyorum. Halk türkülerinden deyiþleri çýkartýn geriye sanatsal anlamda ne kalýr. Ýþte tüm bu kültür ve sanat zenginliklerimiz yerinde ve ivedilikle kurulacak bir enstitü de ifade bulur. Baþkan Yardýmcýsý Mutafa Özcivan, bu yýl yapýlacak olan Hacý Bektaþ Veli anma etkinlikleri öncesi, 15 Aðustos 2009 Cumartesi günü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði ev sahipliðinde yapýlacak olan etkinliklere Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ý ve þahsýnda Nevþehir Üniversitesini davet ettiðimizi söyleyerek bizlere ayýrdýðý bu zaman için teþekkür ederek MUSTAFA SÜMEN SATILIK DAÝRE 2. Etap 12 Blok 5. Kat 21 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Suluca Karahöyük gazetesi adýna söz alan Naci Özçelik e gazete ve sorularý için ayrýca yazýlý olarak detaylý bilgi vererek halkýmýzý bilgilendireceðini söyleyen Rektör Prof Dr. Filiz Kýlýç, gazete ve Üniversite Halkla Ýliþkiler fotoðrafçýlarýnca karþýlýklý, dernek heyeti ile toplu fotoðraf çektirerek hem gazetenin arþivi hem Nevþehir Üniversitesi arþivi için tarihselleþtirme olanaðý tanýmýþlardýr. Yakýn zamanda Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ile yapacaðýmýz yazýþmayý siz deðerli okurlarýmýzýn bilgisine sunacaðýz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Gecekondu sahiplerine, Sulukule örneðinde olduðu gibi acil çýkan kamulaþtýrma yasalarýyla evlerini sermayeye ya da belediyeye satmaktan baþka bir seçenek sunulmadýðýndan, bu sürecin yerel katýlýmla deðil yerel zorlamayla iþlediði görülmektedir. Evleri ellerinden alýnan gecekondu sahiplerine Toplu Konut Ýdaresi nin yaptýðý evlerden alma fýrsatý verilmektedir. Ancak bu fýrsat ýn gecekondularda yaþayanlarýn ekonomik koþullarý göz önüne alýnmadýðýndan, ülke gerçekleri inkar edilerek sunulduðu açýktýr Anayasasýnýn 57. Maddesine göre: Devlet, þehirlerin özelliklerini ve çevre þartlarýný gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacýný karþýlayacak tedbirleri alýr, ayrýca toplu konut teþebbüslerini destekler. Konut ihtiyacý ile ilgili tedbirleri almak ve toplu konut teþebbüslerini desteklemek 57. Maddeyle devlete görev olarak verilmiþtir. Bu doðrultuda da, 1984 yýlýnda kurulan TOKÝ nin kuruluþundaki temel amaçlarýndan biri dar ve orta gelirli vatandaþlarýn nitelikli konut ihtiyacýný karþýlamak diye belirlenmiþtir. Ancak çaðdaþ mekanlarda herkese yeterli konut sloganýyla hareket eden TOKÝ, dar ve orta gelirliyi konut sahibi yapma amacýndan uzaklaþýp, kar amaçlý yatýrýmlara yönelerek lüks konutlar yapmakta ve kentlerdeki eþitsizliðin artmasýna hizmet etmektedir. Slogandaki herkes ifadesinin, güncel pratiklerde kimleri içerdiði göz önüne alýndýðýnda, kent yoksullarýnýn herkes grubunun içine dahil edilmediði ve ötekileþtirildiði görülmektedir. Ýstanbul-Ýkitelli Alt Gelir Grubu Konut Projesi Baþvuru Duyurusu da: 678 adet konutun baþvurularýnda 1.000YTL baþvuru bedeli alýnacaktýr Konutlar, YTL peþinat bedeli ve borç bakiyesinin aylýk taksitler halinde 180 ay boyunca ödenmesi koþulu ile satýlacak Projeye baþvuru yapabilmek için, ihtiyaç sahibinin; Aylýk geliri, en fazla net 450 YTL. Olmasý Þartlarý belirtilmektedir. En fazla net 450 YTL geliri olan birinin baþvuru ücreti olan 1000 YTL yi ya da YTL peþinat bedelini nasýl biriktirip ödeyeceði düþünülmemiþtir. Ýkitelli Konut Projesi nin duyurusunun yapýldýðý Temmuz 2005 tarihinde, Türk-Ýþ in yaptýðý araþtýrma, yoksulluk sýnýrýný 1.726,55 YTL ve açlýk sýnýrýný 530,05 YTL olarak bildirirken, 450 YTL aylýk gelirle, yoksulluk sýnýrýnýn çok altýnda ve hatta açlýk sýnýrýnýn da altýnda yaþayan bir ailenin, YTL peþinatý nasýl ödeyeceði, matematiði yeni öðrenmiþ bir ilkokul öðrencisine sorulsa, þüphesiz o bile sorunun cevabýnýn mümkün olmadýðýný çünkü zaten sorunun kendisinin yanlýþ kurulduðunu söyleyecektir. Kentsel dönüþüm projelerinin amacýnýn yoksullarý, rantýn yükseldiði bölgelerden sürmek ve yaþam alanlarýndan uzaklaþtýrmak olduðu, projelerin baþvuru koþullarý incelendiði zaman net bir þekilde görülmektedir. Kentsel dönüþüm projelerinin yoksullar üzerindeki yýkýcý etkileri Kentsel dönüþüm projelerinin yerlerinden edilenler üzerindeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri tamamen göz ardý edilmektedir. Öncelikle projelerin uygulandýðý bölgelerde yoksul insanlar yaþamaktadýr ve bulunduklarý yeri kendi yaþam alanlarýna çevirmiþlerdir. Projeyle birlikte yerlerinden edilmeleri sonucu þehrin baþka bir yerinde kalacak yer bulmalarý yüksek kiralar ve düþük gelirler nedeniyle çok zordur. Ayrýca o bölgelerde ekonomik ve sosyal dayanýþma aðlarýndan da yoksun olacaklardýr. Ýstanbul daki yenileme alanlarýndan biri olan Yenikapý da yürütülmüþ olan bir sosyal araþtýrma (Ökten vd., 2008, 1-10) orada yaþayanlarýn gözünde Yenikapý nýn bir mekandan çok toplumsal bir yer oluþunu ortaya koymaktadýr. Alan çalýþmasý Yenikapý daki hanelerin genel olarak kendilerini Yenikapýlý olarak hissettikleri ve bu yere baðlý olduklarý ný göstermektedir. Konutlarýn kömürlük ve arka avlularýnýn evden üretim alanlarý olarak kullanýlmasý, sokaðýn özellikle kadýnlar için sosyalleþme alaný olarak öne çýkmasý bölgede yaþayanlarýn yoksulluðun getirdiði sorunlarýn üstesinden gelmesine yardýmcý olmaktadýr yýlýnda Ýstanbul un yoksul mahallelerinde yapýlan bir ankette kadýnlarýn %66 sýnýn boþ zamanlarýnda gelir saðlayýcý aktivitelerde bulunduklarýný ve %64 ünün de bu aktiviteler için günde 4 ila 7 saat arasý harcadýklarý bulunmuþtur. (White 1999, 36)1 Kadýnlarýn bu etkinlikleri yerine getirebilmeleri kimliklerinin birincil alaný olan toplumsal gruplar (White 1999, 27) içinde mümkün olmaktadýr. Gruba emek katkýsý ve grubun üretim araçlarýna ve gelir fýrsatlarýna ulaþmasýnýn saðlanmasý yoluyla her bir bireyin kimliði grup kimliði içinde erir. Bir baþka deyiþle, birey (emeði ve mülkiyeti ile birlikte) grubun kendisi olur (White 1999, 222). Bu insanlarýn oradan sürülmesi daha rahat yaþamalarýný saðlamayacak, aksine onlarý mutlak bir yalnýzlýða itecek, enformel iþ aðlarýndan koparýp ek gelir saðlamalarýný engelleyerek yaþamlarýný daha da aðýrlaþtýracaktýr. Akrabalýk ve komþuluk iliþkilerinden kaynaklanan yardýmlaþma ve sosyalleþmenin daha dayanýlýr kýldýðý yaþam þartlarý, sürülmenin getirdiði yalýtým ve yalnýzlaþtýrmayla dayanýlmaz hale gelecektir. Bu nedenle, kentsel dönüþüm projeleri kent yoksullarýnýn kentlerden sürülmesi projeleridir. Neo-liberalizmle gündeme gelen kentsel dönüþüm yüzünden, sürülen, yaþam alanlarýndan koparýlan ve acý çekenler sadece Türkiye yoksularý deðildir. Diðer ülkelerdeki yoksullarda ayný yýkýcý süreçten geçmekte, Keynezyen dönemde kendi yaptýklarý evlerinden, sermayenin yeniden üretimini kentlerde gerçekleþtirdiði neoliberal dönemde kovulmaktadýrlar; çünkü yoksullarýn evleri artýk bu koþullara uygun deðildir; çünkü yoksullarýn evleri kentlerin deðerini düþürmektedir ve yine çünkü o evlerin bulunduðu araziler artýk çok deðerlidir ve sermaye arasýnda paylaþýlacak bir toprak rantý vardýr. Bu topraklar üzerinde tüketim için alýþveriþ merkezleri, üst sýnýflar için kapýsýnda nöbetçileri olan, yoksullarýn ulaþamayacaðý siteler yapýlacaktýr. Yani yoksullar mülksüzleþtirilecek ve Harvey in (2008, 34) ifade ettiði gibi sermaye mülksüzleþtirme yoluyla birikim saðlayacaktýr. Hindistan Bombay da yaþayan yoksul insan sayýsý 6 milyon olarak hesap edilmektedir. Kentin tüm haritalarý daha sürülme gerçekleþmemiþken bu insanlarýn orada yaþadýðýný inkar etmekte ve bu yerleri boþ býrakmaktadýrlar. Kuþkusuz bunda Bombay daki en göze çarpan varoþlardan Dharayi nin deðerinin 2 milyar dolar civarýnda olmasý ana faktörlerden biridir. Yoksullarý yerlerinden edip Bombay ý Þangay a rakip bir finans merkezine çevirme çabasý, çevresel ve toplumsal nedenler ileri sürülerek maskelenmeye çalýþýlmaktadýr (Harvey, 2008, 34-35). Bombay ýn yoksullarý belki de varlýklarýný bile bilmediði Seul un, Paris in, New York un, Ýstanbul un ve dünyanýn pek çok kentinin yoksullarýyla ayný süreçleri yaþamakta ve kapitalizmin kenti metalaþtýrmasý sonucu yerlerinden sürgün edilmektedirler. Mücadele Sistem kendi karþýtlarýný yarattýðý gibi, saldýrýlarý da karþýt mücadeleleri yaratmaktadýr ve bu mücadelelerden bazýlarý umut tohumlarý ekerek kentsel dönüþüm projelerinin iptaline neden olmaktadýr. Ý.Melih Gökçek in Dikmen vadisi halkýnýn talep ve beklentilerini görmezden gelen, vadi halkýna hiçbir söz hakký tanýmayan ve hiçbir kamusal çýkar içermeyip, sadece 8000 kadar çok katlý konut ve alýþveriþ merkezinin inþasýný amaçlayan, "Dikmen Vadisi 4. ve 5 Etap Kentsel Dönüþüm Projesi", vadide kalmayý seçen vadi halkýnýn mücadelesiyle iptal edilmiþtir. Bu mücadelenin sonucunun baþarý olarak addedilmesi, gecekondularýn saðlýklý konutlar olarak görülmesinden ya da yoksullara gecekondularýn yakýþtýrýlmasýndan deðildir. Gecekondularýn çoðunda saðlýklý konut kriterlerinin bulunmadýðý ve hiç kimsenin daha iyisi varken, bir gecekonduda yaþamayý tercih etmeyeceði bir gerçektir. Bu nedenle, barýnma hakký tartýþmasý içinde, gecekondular hiçbir zaman ideal konut olarak deðerlendirilmemelidir; ancak kapitalist sistem içinde daha iyi bir konut seçeneði sunulmamýþ ve hiçbir zaman da sunulmayacak olan yoksullarýn, gecekondulardan baþka barýnacak yerleri yoktur. Tek yaþam alanlarýndan sürülmeleri ve buralarýn da sermayeye peþkeþ çekilmesi kabul edilemez. Sermayenin daha fazla birikimi pahasýna yoksullar kýrlara çekilemez. Barýnma hakký ve bu haktan doðan mücadele bir özel mülkiyet mücadelesi deðildir. Büyük kentlerdeki iþçilerimiz için hareket özgürlüðü birincil varlýk koþuludur ve toprak mülkiyeti onlar için ancak bir ayak baðý olabilir (Engels 2003, 48). Taksitle ev sahibi olmaya çalýþan iþçiler, yoksullar aylýk ödemeler yüzünden, iþten çýkarýlma korkusu içinde yaþayacak ve sermayenin uzun çalýþma saatleri, kýsa zamanda aþýrý iþ, düþük ücret, kötü çalýþma atmosferi gibi arsýz saldýrýlarýna, iþlerini kaybetmemek için boyun eðeceklerdir. Zaten ev sahibi olan emekçi kesim ise iþten çýkarýlsa bile temel ihtiyaç olan barýnma ihtiyacýný nasýlsa karþýladýðý için haksýz iþten çýkarmalara sesini çýkarmayacaktýr. Bu nedenle barýnma hakký talebi mülk sahibi olma talebi ile karýþtýrýlmamalýdýr. Barýnma hakký talebine karþý geliþtirilen baþka bir argüman olarak da konut darlýðý öne sürülmektedir. Ýç göçle kentlerde bir yýðýlma olduðu ve kentlerin de herkesi alamayacaðý kesindir; ancak bu durumdan emekçileri, yoksullarý suçlamak göçün keyfi deðil mecburi nedenlerle yapýldýðýný inkar etmektir. Bir ulusun kendi içindeki iþbölümü, ilkin sýnai ve ticari emeðin bir yandan, tarým emeðinden ayrýlmasýna, öte yandan, ve bunun sonucu olarak, kent ile kýrýn ayrýlmasýna ve çýkarlarýnýn karþýtlýðýna yol açar (Marks, Engels 2003, 20). Kýrdan kente göç bu kýr-kent karþýtlýðýnýn mecburi bir sonucudur. Göçün neden olduðu konut darlýðý da emekçi ve yoksullarýn keyfi kararlarýnýn sonucu deðil, kapitalist sistemin yarattýðý bir sorundur. Kýr kent karþýtlýðý kapitalist sistemin doðasý gereði oluþtuðu için, barýnma hakký sorunun sistem içi çözümü mümkün deðildir. Emekçi ve yoksullarýn da saðlýklý bir konutta yaþamasý ancak kapitalist üretim biçiminin ortadan kalkmasý ile mümkündür. Ancak bu sistem içi deðiþim mümkün deðildir diyerek mücadeleden vazgeçmek olmamalý ve yoksullarýn kentlerden sürülmesine karþý pratik mücadelelerin geliþtirilmesine engel olmamalýdýr. * Marmara Üniveritesi Kalkýnma Ýktisadý Doktora Öðrencisi KAYNAKÇA AKDUR Recep, Ankara Tabip Odasý Bülteni, Ankara Tabip Odasý, Ankara 1987, (ET: ). Barýnma Hakký Atölyesi, Çaðrý, Halkýn Haklarý Forumu, 8-10 Haziran 2007, Halkevleri Derneði Ýstanbul Þubesi Ýktisadi Ýþletmesi, Ankara 2008, s ENGELS Friedrich, Konut Sorunu, Eriþ Yay., HARVEY David, The Right To The City, New Left Review, S.53 (2008), S.23-40; (ET: ) MARKS Karl, ENGELS Friedrich, Alman Ýdeolojisi (Feuerbach): Materyalist ve Ýdealist Anlayýþlarýn Karþýtlýðý, Eriþ Yayýnlarý, NECCAR Ali H., Kentsel Dönüþüm Üzerine (1): Kavramsal Giriþ, Sendika Org., (ET: ) ÖZDEK Yasemin, Ýnsan Hakký Olarak Çevre Hakký, Türkiye ve Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Yay., Ankara SERT Emre, KARPUZ Hayri, AKGÜN Gürkan, Planlama Dergisi, TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Yayýný, Ankara 2005/2, 3e200c3_ek.pdf, (ET: ). Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, ET: ). Türk-iþ, Türk-Ýþ, s.org.tr.ce/docs/file/gidaharcama.pdf, (ET: ) UYAN Pýnar,.Çocuklar Yoksulluðu Anlatýyor: 1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi- Çocuk Mektuplarý, (2006), Haklari-Arastirmasi, (ET: ) WHITE Jenny, Para Ýle Akraba: Kentsel Türkiye de Kadýn Emeði, çev. Aksu Bora, Ýletiþim Yay., Ýstanbul Yeni AKP Mahallesi, Sulukule, Radikal, Sendika Org. Bitti

5 Doris Lessing bir defasýnda, Gerçekler söz konusu olduðunda kurmaca, doðrudan göndermelerden daha çok iþe yarar demiþti. Bu, yarý otobiyografik Marta Quest romanlarý için doðru olsa da yarý kurgu yarý aný, þaþýrtýcý ve adýndan söz ettiren yeni kitabý Alfred ile Emily için geçerli deðil. Kitabýn taslaðý andýran biçimde yazýlmýþ, hayali ilk bölümünde yazar, anne ve babasýnýn hikâyesini Ya Birinci Dünya Savaþý olmasaydý? sorusuna bir yanýt biçiminde kurguluyor. Etkili ve drama yüklü ikinci bölümdeyse, ailesinin gerçek yaþam öyküsünü ve savaþýn sürekli olarak nasýl hayallerini ve psikolojilerini yýkýp onlarý Rhodesia da küçücük bir çiftlikte geçinmeye çalýþýrken, Afrika da çalýlýk bir arazide hapsettiðini anlatýyor. Ailesinin bu portresi ana hatlarýyla, yazarýn 1994 yýlýnda yayýmlanan otobiyografisi Under My Skin e oldukça benziyor. Yine de arada önemli bir fark var: Doris Lessing o kitabý tarafsýz bir iþin gerçeði buydu tonunda yazmýþtý; burada ise duygusal bir yakýnlýkla, aile bireylerinin Rhodesia da çektikleri yokluðu ve onlarýn günlük hayatýnýn üzerini bir kefen gibi örten hayal kýrýklýklarýný anlatýyor. Darýyla zengin olun Lessing in babasý Alfred bir bacaðýný savaþta kaybetmiþtir ve pek çok silah arkadaþýnýn öldüðü savaþýn korkunç anýlarýyla boðuþmaktadýr. Savaþta hemþire olan annesi Emily ise, morfin için çýðlýk atan yaralý hastalarý ve Ýngiliz Kanalý nda boðulan, hayatýnýn aþký olan doktorun anýsýný aklýndan çýkaramaz. Bir tür dünya fuarý olan Ýmparatorluk Sergisi nde Alfred ve Emily, Darýyla zengin olun vaadiyle Rhodesia standýnda dolandýrýlýrlar ve Alfred in bin poundluk birikimini çiftlik malzemesi ve bir avuç toprak için harcayýp kendilerini Afrika da bulurlar. Alfred in hayali orada yeteri kadar para biriktirdikten sonra Ýngiltere ye dönüp bir çiftlik sahibi olmaktýr ama bu asla gerçekleþmez. Rhodesia daki çiftlik ise gerçek anlamda kyapmak için çok küçük tür. Alfred kendini sanki tahta bir bacaðý yokmuþ gibi yaþamaya zorlasa da, giderek daha da aciz kalýr; özellikle de þeker hastasý olduktan sonra. Emily Afrika ya, içi Liberty s ve Harrods dan týka basa giysi ve eþya dolu sandýklarla gelir. Koloni yaþamýnýn hayali baþýný döndürmüþ; yanýna -çalýlýk arazide asla giyemeyeceði- bahçe partileri için elbiseler, yemek elbiseleri ve siyah dantel elbiselerle tüylü boalar, brokar ayakkabýlar ve saten gece pelerinleri almýþtý. Yatak odasýndaki perdenin arkasýnda, bir sandýðýn içinde saklanan elbiseler yýllar geçtikçe güveler tarafýndan yenilecek ve Doris e rüyalar ülkesi ni, Güney Afrika daki Banket ten mümkün olduðunca uzakta bir hayatý hatýrlatacaktýr. Bilince yerleþen bir savaþ Seksen sekiz yaþýn getirdiði parlak bir durulukla yazan, 2007 Nobel Ödülü sahibi Doris Lessing, anne ve babasýnýn savaþ anýlarýný ve o anýlarýn dünyaya karþý duyduðu korkuyu nasýl þekillendirdiðini þu cümlelerle anlatýyor: Sanýrým, babamýn cephedeki öfkesi küçükken beni ele geçirdi ve asla býrakmadý. Çocuklar ebeveynlerinin duygularýný hisseder mi? Evet, hissederiz ve bu var olmasa da yaþatabileceðim bir miras. Ne gereði var ki? Sanki o eski savaþ benim anýlarýmda, benim bilincime yerleþmiþ. Kitabýn ilk bölümünde Lessing ailesine, o korkunç savaþýn var olmadýðý bir dünyadaki hayatlarýný vermeye çalýþýyor: Alfred hayalini kurduðu gibi Ýngiliz bir çiftçi olur, Emily yerine Betsy adýnda bir kadýnla evlenir ve Doris in deðil, ikiz oðlan çocuðu babasý olur. Bu sýrada Emily de âþýk olduðunu sandýðý doktorla evlenir ama bu, soðuk ve beklentilerini karþýlamayan bir evlilik olur; asla bir çocuðu olmaz. Sevmediði kocasý öldükten sonra, onun kendisine býraktýðý toplu parayý fakir kalmýþ mahallelerde ve kýrsallarda okul kuran bir hayýr kurumu için kullanýr. Kiþisel mutluluðunu bulamasa da, bu Emily hayýr iþleriyle ün salýp toplum tarafýndan sevilen bir sima olur. Kitabýn hayal ürünü olan bu bölümü Afrika kýrsalýnýn, Lessing in çalýlýklar arasýndaki aile evinin ve çocukluk hayatýnýn detaylarla ýþýldayan anýlarýndan yoksun olmakla birlikte, yazarýn kendi hayali gerçeðini anlatýyor. Doris Lessing dili ve anlatýmýyla seksen sekiz yaþýnda hâlâ asi, hâlâ okurlarýný düþünmeye ve sorgulamaya zorluyor. Radikal Ferhat'tan Bu Çýðlýk 'Dersim' için Protest müziðin önde gelen isimlerinden biri olan Ferhat Tunç, sessizliðini Çýðlýklar Ülkesi yle bozdu. Sürgün yaþamlarý ve doðup büyüdüðü Tunceli'ye olan özlemini Memleketim adlý türküde dillendiren Tunç, müzikal çizgisini de koruyor. Doðup büyüdüðü Tunceli'den 14 yaþýnda gittiði Almanya'da yoðun bir siyasi ortamla tanýþan Tunç'un müziði, bu etkileþimlerle sol muhalif çizgiyle yoðruluyor. Acýlarý Notalara Döktü Halkýn acýlarýný, özlemlerini, isyanýný notalara döken Sanatçý, Çýðlýklar Ülkesi çalýþmasýyla yeniden sevenleriyle buluþuyor. Türkçe, Zazaca, Kurmanci'yle ifade bulan albüm 14 parçadan oluþuyor. Yýkýlan, yakýlan, boþaltýlan köylerden geriye kalanýn yansýtýldýðý klip çalýþmasý için Sanatçý Tunç þunlarý söylüyor: Ýnsan seslerinin birbirine karýþtýðý, o cývýl cývýl, hayat dolu yýllar, geride, çok geride kalmýþtý Tarih, bütün acýmasýzlýðýyla derin bir ölüm sessizliðine bürümüþ köylerimizi. Aysel Kýlýç - BÝRGÜN Çýðlýklar Ülkesi 1. Kýzýl Bir Güldün Söz: Yusuf Hayatoðlu Müzik: Ferhat Tunç 2. Memleketim Söz: Ferhat Tunç, Ahmet Can Akyol Müzik: Ferhat Tunç 3. Çýðlýklar Ülkesi Söz: Ahmet Can Akyol Müzik: Ferhat Tunç 4. Söz Bitti Söz: Ahmet Can Akyol Müzik: Osman Ýþmen 5. Ölüm Tanrýlarý Söz: Ahmet Can Akyol Müzik: Ferhat Tunç 6. Uþene Mi (Zazaki) Söz & Müzik: Ferhat Tunç 7. Dilo Yaman Söz: Ahmet Can Akyol Müzik: Ferhat Tunç 8. Dev Vurmayýn (Diyerbekir) Söz & Müzik: Ferhat Tunç 9. Oy Gelin Söz: Tacim Çiçek Müzik: Ferhat Tunç 10. Çawkeþa Min Nanay Söz & Müzik: Anonim 11. Ayrýlýk Söz: Tacim Çiçek Müzik: Ferhat Tunç 12. Ölüm Gelirse Söz: Ahmet Can Akyol Müzik: Ferhat Tunç 13. Býveso (Zazaki) Söz & Müzik: Hüseyin Ayrýlmaz 14. Ere Serdo (Zazaki) Söz: Xemer Söylemez Müzik: Ferhat Tunç Alevihaberajansi

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Sigara yasaðýnýn baþlamasý ile birlikte Nevþehir'deki kahvehanelerde boþaldý. Yasak sonrasý ciddi oranda müþteri kaybýna uðrayan kahvehane iþletmecileri, çareyi iþçi çýkartmakta buldu. Nevþehir Kahvehaneciler ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Necati Daþlýca, kapalý alanlarda sigara içilmesini yasaklayan kanunun yürürlüðe girmesi ile birlikte kahvehanelerde sigara içilmesine izin vermediklerini ve bununla birlikte müþteri sayýlarýnda yüzde 80'e ulaþan bir düþüþ olduðunu söyledi. Yaklaþýk 100 adet kahvehanenin bulunduðu Nevþehir'de yasak dolayýsýyla esnafýn zor durumda olduðunu belirten Daþlýca, birçok esnafýn yanlarýnda çalýþtýrdýklarý iþçileri bu sebeple çýkartmak zorunda kaldýklarýný vurguladý. Daþlýca, Yasaðýn baþladýðý pazar gününden bugüne kadar kahvehaneler boþaldý. Ýþlerimiz yüzde 80'e yakýn bir oranda düþtü.bu duruma esnafýmýz oldukça tepkili. Odamýza gelerek bu konuda yeni bir düzenleme yapýlmasýný istiyorlar. Biz kanunlara saygýlýyýz ve bu nedenle yasaða uyguluyoruz, ancak bizimde durumumuz ortada dedi. Sigara yasaðý konusunda hükümetin yeni bir düzenleme yapmasýný beklediklerini de kaydeden Necati Daþlýca, Biz kanun çýkmadan önce baðlý bulunduðumuz konfederasyonumuz aracýlýðýyla sürekli olarak kahvehanelerde iki ayrý bölüm bulunmasý konusunda fikir belirttik, ancak bu kabul görmedi. Yasa baþladýktan sonra esnafýmýz gerçekten çok zor duruma düþtü. Þimdi bizim isteðimiz yeni bir düzenleme yapýlmasý. Kahvehanelerimizi ikiye bölelim ve bir bölümünde sigara içilmesine müsaade edelim. Yoksa kanun bu þekliyle kalýrsa yýl sonuna kalmadan birçok esnaf kepenk kapatacak. Zaten þimdiden esnaf arkadaþlarýmýz iþçi çýkartmaya baþladý, fakat ben bununda yeterli olacaðýný düþünmüyorum. Zaten ekonomik kriz içerisinde zor günler geçirirken birde iþlerimiz yok denecek kadar azaldý diye konuþtu. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'in Avanos ilçesinde zabýta ekipleri tarafýndan pazar yerine toptan sebze ve meyve satýcýlarýnýn araçlarýnýn girmesine izin verilmemesi, pazarcýlarýn tepkisine neden oldu. Pazar esnafý tezgahýný açmayarak belediyeye tepki gösterdi. Nevþehir'in Avanos ilçesindeki Taþköprü yanýnda kurulan ilçe pazarýna, Avanos Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan alýnan bir karar ile toptan meyve ve sebze satýcýlarýnýn araçlarýnýn girmesi yasaklandý. Sabah erken saatlerde pazar yerine gelerek tezgahlarýný açmaya hazýrlanan esnaf, toptancý araçlarýnýn pazar yerine girememesi üzerine mal alamadý. Duruma tepki gösteren esnaf, pazar içerisindeki ürünlerini toplayarak ilçede haftada bir gün kurulan pazarda mal satmama kararý aldý.nevþehir Yaþ-Kuru Sebze ve Meyveciler Odasý Baþkaný Osman Güneri, Avanos Belediyesi tarafýndan alýnan bir kararla toptan satýþ yapan esnafýn araçlarýnýn pazar yerine giriþlerinin yasaklandýðýný söyledi. Bu yasak nedeniyle toptan sebze ve meyve almak isteyen pazar esnafýnýn ve çeþitli ilçelerden gelen manav ve otel iþletmecilerinin ürün alamadýklarýný belirten Güneri, bu yasaðýn kaldýrýlmasý için defalarca Avanos Belediyesi'ne giriþimde bulunduklarýný ancak bir sonuç alamadýklarýný ifade etti. Güneri, "Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Pazarcý toptancýdan malýný alamazsa tezgahýnda ne satacak? Toptancýlarýn araçlarýnda bulunan binlerce TL deðerindeki sebze ve meyveler bu yasak nedeniyle çürümeye terk edildi. Bizler de olayýn þaþkýnlýðý içerisindeyiz. Burada maðdur olan hem pazar esnafý hem de vatandaþlar oldu. Bu sorunun çözümü için çaba gösteriyoruz" dedi. Pazar esnafý ise Avanos Belediyesi tarafýndan maðdur edildiklerini öne sürerek, "Bizler vatandaþa satacaðýmýz ürünleri toptancýdan alamýyoruz. Bunun yaný sýra tarlalarýndaki mahsullerini toptan olarak satmak isteyen köylüler ise burada toptancýlara mallarýný veremiyor. Hem bizler hem de vatandaþ maðdur. Acaba belediye niye böyle bir karar aldý, anlamýþ deðiliz" diye konuþtu. Avanos Belediyesi Zabýta Müdürlüðü yetkilileri ise, açýk pazar yerlerinde toptan satýþýn yasak olduðunu ve bu nedenle toptancýlarýn pazar yerine giriþine izin vermediklerini açýkladý. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi, yaz mevsimi ile birlikte arazi yangýnlarýnda artýþ gösterilmesi nedeniyle vatandaþlarýn daha dikkatli hareket etmesini istedi. Nevþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü yetkilileri, özellikle piknik yapýldýktan sonra yakýlan ateþin iyi söndürülememesi, arazilere söndürülmeden atýlan sigara izmariti ve arazilerde bulunan cam ve benzeri ürünlerin güneþ ýþýðý ile temas etmesiyle kuru otlarý tutuþturmasýnýn arazi yangýnlarýnýn ana çýkýþ sebepleri arasýnda yer aldýðýný bildirdi. Özellikle bu dönemlerde vatandaþlarýn daha dikkatli olmalarý gerektiðini belirten yetkililer, arazilerde vatandaþlarýn daha duyarlý olmalarý çaðrýsýnda bulundu. Olasý bir yangýnda vatandaþlarýn zaman geçirmeden '110 Alo Ýtfaiye'yi aramalarý gerektiðini hatýrlatan yetkililer, ekiplerin en kýsa süre içerisinde yangýn mahalline ulaþarak yangýný en kýsa süre içerisinde söndüreceðini bildirdi. Kent Haber Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir Belediyesi, þehir merkezinde bulunan 85'e yakýn çeþme ile bunun yaný sýra çeþitli tarihi anýtlar ve türbelerin üzerlerine geliþigüzel yazýlmýþ olan ve görüntü kirliliði oluþturan yazýlarý silmek için çalýþmalara baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Veli Þahin, þehir merkezinde özellikle çeþmeler üzerine yazýlan yazýlarýn hem þehrin dokusuna hem de þehrin görüntüsüne yakýþmadýðýný söyledi. Þahin, "Özellikle umuma hitap ve hizmet eden çeþme, tarihi anýt ve türbe gibi eserlerin korunmasý gerekir. Toplum olarak bu konuda bilinçli davranýlmasý gerekiyor. Bizler göreve geldiðimizde halka hizmet veren çeþme, tarihi anýt ve türbe gibi eserlerin geliþigüzel yazýlarla görüntü kirliliði oluþturduðunu ve þehrin dokusuna zarar verdiðini gördük. Bu konuda çalýþmalarýmýzý hýzla tamamlayarak, bu yazýlarý silmek için bir ekip görevlendirdik. Görevlendirdiðimiz ekipler þehir merkezinde öncelikle çeþmeler olmak üzere çeþitli anýt ve türbelerdeki yazýlarý silmek için çalýþmalara devam etmektedir. Bu þehirde yaþýyorsak ve bu þehir bizimse bu konularda biraz daha duyarlý olalým. Tarihi ve kültürel miraslarýmýz baþta olmak üzere çeþmelerimizi ve diðer eserlerimize sahip çýkalým. En azýndan görüntü kirliliðinden kurtarmak ve geliþigüzel yazý yazanlarý uyarmak için çaba gösterelim. Daha temiz, daha güzel, daha modern bir kent için hep birlikte daha duyarlý olalým'' dedi. Kent Haber

7 7 Turan Eser Ayrýmcýlýða karþý mücadele þart. Çünkü bu memlekette ulusalcýlarýn ve Ýslamcýlarýn ideolojik bahçesinde yetiþen Türk-Ýslam Sentezi kalýbýna uymayan ötekiler ayrýmcýlýðýn doðrudan ve dolaylý maðduru haline getiriliyor. Þu kendine demokrat ve kendine özgürlükçülerin aksine, farklý olana yönelik ayrýmcýlýk gerek kamusal alanda, gerekse özel alanda AKP hükümeti döneminde giderek artýyor. Devlet ve siyasi iktidarlar her ne kadar kendisine ideolojik kimlik olarak, Sünni-Türk-Ýslam Sentezini benimsemiþ olsa bile, AKP dahil, bu ülkede yaþayan Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Gayri Müslimler üzerinde bir baskýya, sömürüye ve hak ihlallerine dayalý bir tutum içindedir. Ayrýmcýlýk tohumlarýnýn düzenli þekilde ekildiði bu topraklarda, medyanýn ve aydýnlarýn bu geliþmeler karþýsýnda tutumu ve sorumluluðu önem kazanýyor. Para ve statü kazanmanýn önemine düþkün olanlarýn, demokrasi, hukuk ve insan haklarý açýsýndan tutum almayacaðýný biliyoruz. Medya dünyasýnda yaþanan kirlenmiþlik, kimi yazarlarýn zamana, ev sahibine, güce, iktidara göre kývrak kalem ve yalaka zeka olmasýndan kaynaklanýyor. Son dönemlerde Alevilere yönelik aþaðýlayýcý, rencide edici, iftiracý, ayrýmcý ve tehditkar yayýnlarýn Ýslamcý medyada belirgin hale gelmesi tesadüf deðil. Fettulahçý Zaman gazetesi yazarý Mümtaz er Türköne nin Alevileri darbecilikle suçlama acizliði bu kez, diðer bir AKP yandaþý gazete olan Sabah ýn köþe yazarý Emre AK-öz e kadar uzandý. Emre AK-öz tarzý ayrýmcýlýk üreten sorularý Emre AK-öz sorular soruyor. Her sorusu ayrýmcýlýk üretiyor. Her sorusu Aleviler üzerinde sürmekte olan sosyal baský mekanizmalarýna güç kazandýrýyor. Her sorusu Alevileri hedef gösteriyor. Peki Emre AK-öz ne soruyor? Bizim cevabýmýz ne olmalý? Emre AK-öz ün birinci sorusu: Gerçekten de yüksek yargý kadrolarý belli bir mezhepten hukukçularýn hâkimiyetinde mi? Cevap Bir; Sayýn AK-öz, Bizler Alevi yurttaþlarý olarak, kamusal alanda görev yapanlarýn mezheplerinden daha.çok, savunduklarý deðerler ve mevcut hukuk anlayýþýyla ilgileniyoruz. Türkiye deki hukukun ve yargýnýn dili Türk Ýslam Sentezidir. Mevcut yargý ve hukuk sistemi Aleviliði görmez ve tanýmaz. Mevcut yargý ve hukuk zorunlu din dersi ile Alevi çocuklarýna devlet Sünniliðinin öðretilmesini engellememiþtir. Hukuk karþýsýnda Aleviler hiç bir zaman avantajlý duruma gelmemiþtir. Çünkü siz ve sizin eleþtirdiðiniz hukuk ve yargý sisteminde lügatinde Alevilik ve Alevi hakký yoktur. Hukuksal ve kamusal desteði olan Diyanet Alevi deðil, bir devlet Sünniliði kuruluþudur. Ýmam Hatip Okullarý devlet Sünniliði okulludur. Türkiye de Alevilerin kendi inançlarýný öðrendikleri okullarý ve okullarýn açýlmasýna onay veren bir yargý ve hukuk düzeni yoktur. Alevi köylerine cemevi yapma hakký tanýyan yasa, kanun ve buna dair destek veren bir yargý yoktur. Ama Alevi köyleri dahil, her köye cami yapýlmasýný yasalar ve kanunlar güvence altýna alýnmýþtýr. Sayýn AK-öz ikna olmadýnýz mý? Buyrun birkaç yargý ve hukuk hâkimiyeti örneði daha size; Madýmak katliamýnýn failleri Almanya dan istenmiyor. Gazi katliamýnýn suçlularý serbest býrakýldý. Alevilere yönelik Çorum, Maraþ, Dersim ve Malatya gibi katliamlarda hukuk ve yargý mezhep hâkimiyete miydi? Cemevleri ile ilgili davalarda, hukuk, Yargý ve Ýç Ýþleri Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkalýðý ve Din Ýþleri Yüksek Kurulu Ulemalarýna danýþmadan karar veremiyor. Sayýn AK-öz soruyu yanlýþ soruyorsunuz. Doðru soru þu; Hukuk ve yargý hangi mezhebin deðil, hangi anlayýþýn ve ideolojinin hâkimiyetin de? Emre AK-öz ün ikinci sorusu: Nüfusun yüzde 15'ini oluþturan bir mezhep üyelerinin, yüksek yargýdaki koltuklarýn diyelim ki yüzde 50'sine oturmalarý normal mi? Bu soru ancak kafa tasçý bir zeka özürlüsünden gelebilir. Çok kültürlü ve çok kimlik ülkede, kamusal alanda hizmet veren üst düzey yöneticilerin hangi kriterlere göre iþe alýndýðýný ya da atandýðýný saðýr sultan biliyor. Ama bu kriter AKöz ün iddiasýn aksi yönündedir. Bilgi çaðýnda demagoji artýk prim yapmýyor. Dolaysýyla yargý dahil bürokrasinin tüm üst düzey koltuklarýnda Aleviler, Kadýnlar ve Gayri Müslimler sürekli ayrýmcýlýða maruz kalmýþtýr. Üst düzey makamlarda göreve gelen kiþiler arasýnda bir Alevinin varlýðý bile rahatsýz edici olmasýný dýþa vurmak, ancak orta çaðýn karanlýk zekasýna ait olabilir. Sayýn AK-öz yargýda bürokraside Alevi avýna çýkmýþ durumdadýr. Yakaladýðý an kendisine verilen siyasi komutlar doðrultusunda, bu Alevileri darbecilikle suçluyor ve hedef gösteriyor. Sayýn AK-öz kamu yönetiminin gerçeklerini çarpýtmak, dinci kadrolaþmayý görmezden gelmemizi istiyor. Ayný zamanda devletin Erkekçi-Türk-Ýslamcý kimliðini örtmeye çalýþýyor. Samimiyet ve dürüstlük Türkiye nin gerçek resmini çekmeyi önerir. Türkiye cumhuriyetinin yargý koltuklarý dahil, meclis koltuklarýnda, Özel Ýl idarelerine kadar bakýn. Mezhepçiliðin ve erkekçiliðin devlet ve siyasi iktidarlarca kimin lehine ve kimin aleyhine üretildiðini görürsünüz. Sayýn AK-öz bir gazeteci ve dolaysýyla bizden daha fazla araþtýrma imkanlarýna sahip. Kendisinde ricam olacak; 81 ilimizin Valisinde kaçý Alevi? TBMM deki Bakanlarýn kaçý Alevi? Kaç Müsteþar Alevi? YÖK ün kaç üyesi Alevi? TÜBÝTAK ýn kaç üyesi Alevi? Cumhuriyet tarihinde kaç Cumhurbaþkaný Aleviydi? Cumhuriyet tarihinde kaç Baþbakan Aleviydi? Peki nüfusun % 50 sini oluþturan kadýnlarýn bu kurumlardaki oraný nedir? Sayýn AK-öz size þunu belirtelim ki, ulaþacaðý her sorunun cevabý Alevier açýsýndan SIFIR dýr. Kadýnlar açýsýndan ise, % 1 ile 5 civarýndadýr. Ayrýmcýlýk kaynaðýnýn adresini yanlý yerde arýyorsunuz? Bulmak için önce aynaya, sonra da AKP hükümetine bakýn. Emre AK-öz ün üçüncü sorusu:: Hele hele, bu mezhepten vatandaþlar, istisnalar haricinde, kitlesel olarak CHP'yi destekliyorsa... Darbe amaçlý cumhuriyet mitinglerinde aktif olarak yer aldýlarsa... Ergenekon'un hükümetin uydurmasý olduðu propagandasýný yapýyorlarsa... Zihinler karýþmaz mý? Bu soru oldukça kin, önyargý, yanlýþ tanýmlar ve ayrýmcýlýk kokan ifadelerle dolu. Eðer sayýn AK-öz ün bilgi eksikliði deðilse, teolojik konularda Ulema gibi taným yapma merakýnda olsa, Alevilerle ilgili resmi tanýmlara sýðýnmýþ. Aleviliði bir mezhep olarak tanýmlamýþ. Oysa Alevilik bir mezhep deðildir. Alevilerde kendini bir mezhep olarak tanýmlamaz. Kul Nesimi sizin gibi baþkalarý için taným yapma merakýnda olanlara Sorma be birader mezhebimizi, Biz mezhep bilmeyiz,yolumuz vardýr der. Aleviler yurttaþ kimliði üzerinde siyaset tercihinde bulunurlar. Türkiye de kimi partilere oy veriler. CHP ye daha fazla oy vermiþlerdir. Bir zamanlarda DP ye vermiþlerdir. Bunun bir suç ya da kötü bir þeymiþ gibi sunulmasý, akli selim bir izah tarzý deðildir. Sünni çoðunluk AKP ye oy verdi diye, þimdi Sünni kardeþlerimizi AKP nin yanlýþlarýna neden ortak edelim. AKP nin "Üstekine han hamam, alttakine din iman düzeni kurma siyasetine, Sünni seçmeni niye ortak edelim. Sünnilerde, Alevilerde AKP nin gerici ve yýkým politikalarýnýn ortak maðdurudur. Sünni çoðunluk bu partiye oy verdi diye, AKP nin ABD taþeronluðu yapan siyasetine, ona oy verenleri neden ortak edelim ki? AKP bu seçmenlerden oy isterken ABD politikalarýna harfiyen uyacaðý sözü mü verdi? Dokunulmazlýklarý kaldýracaðým dedi, kendilerini dokunulmaz kýldý. Þimdi biz AKP ye oy verenlerimi suçlayacaðýz? Oy kiþinin özel tercihidir, saygý duymak lazým. Nüfusun %15'ini ya da %25 nin Alevilerce oluþturmasý suç mu? Mademki hukuk devleti ve eþitlik ilkesi Anayasanýn 10. Maddesine göre emir buyurmuþ, o zaman Alevilerde bu ülkenin ayný haklara sahip eþit vatandaþý olarak, her mevkide bulunma hakkýna sahip olabilirler. Ama bu haklarý, sizin iddianýzýn aksine ellerinden alýnmýþtýr. AKP hükümeti döneminde bu hak ihlali daha da artmýþtýr. Sayýn AK-öz siz öküz altýnda buzaðý aramak yerine, demokratikleþelim derken, faþizmleþen AKP iktidarýna bakýnýz. Ayrýca Aleviler Ergenokon dahil, hukuk dýþý her türden kirli ve derin çeteleþme iliþkilerinin aþýða çýkarýlmasýna taraftýr. Siz kaybettiðiniz tarafsýzlýðýnýzý arayýn. "Biz zaten din-imam sahibiyiz gereken hesabý ahirette veririz diyerek" Deniz Feneri ve diðer AKP yolsuzluklarý hakkýnda halka ve hukuka hesap vermeyenleri görme engelinizi ortadan kaldýrýn. Deniz Feneri ve AKP yolsuzluklarý dahil. Mesele Alevilerin, solcularýn bu davalara uzak durduðu yalaný deðil, sizin gibi güç, para ve iktidar yanlýsý köþe yazarlarýnýn Ergenekon davasýna neden bu kadar yakýn ve Deniz Feneri davasýna neden bu kadar uzak durduðunuzdur. Gazeteci olmak kolay iþ deðil. Zor þartlarda bile doðruyu temsil etmektir. Doðru bilgiye ve kanýta dayalý yazmaktýr. Tek bir tarafýnýz olmalýdýr; Demokrasi, evrensel hukuk, insan haklarýna saygý ve ayrýmcýlýðýn her türüne karþý çýkmak. Ýktidarýn nimetlerine tav olmamak. Güçlüden, paradan ve mevkiden yana deðil, akýldan ve haklýdan yana olmak gerekir. Ýktidar yanlýsý medya avantajýný kullanarak, hükümete yalakalýk yapan yazýlar yazmadan, gerçeðin yanýnda durmaktýr. AKP nin þefkatini ve desteðini kazanmak için, Alevilere yönelik ayrýmcýlýk üretmek, size her hangi olumlu bir insani deðeri kazandýrmaz, kaybettirir. Ayrýmcýlýk üreten köþe yazarlýðýna sýcak bakacaðýnýza, köþesini kullandýðýnýz Sabah gazetesinin basýn emekçilerinin haklarýný nasýl gasp ettiðini ve grevdeki iþçileri kovduðunu yazýn. Alevi avýný býrakýn, sayfasýna takýlýn. Turan Eser Alevi Bektaþi Federasyonu, Önceki Genel Baþkaný Hakkari'de, 23 Nisanda çýkan olaylarda özel harekatçý bir polis tarafýndan baþýna dipçikle vurulan 14 yaþýndaki Seyfi Turan, kendisi için þiir yazan 95 þairden tedavisi için yardým beklediðini söyledi. Þairlerin kendisi hakkýnda þiir yazdýðý haberini, evine ziyarete gelen basýn mensuplarýndan öðrenen Seyfi Turan, ünlü þairlerin kendisi ile ilgili þiir yazmasýna çok sevindiðini belirterek, bu tür olaylarýn da bir daha yaþanmamasýný istedi. Seyfi Turan, kendisi ile ilgili þiir yazan þairleri Hakkari ye davet ederek tedavisi için yardým etmelerini istedi. Acý olaydan sonra konuþmakta zorluk çeken Turan, "95 þair benim için þiir yazmýþ. Buna çok sevindim. Bunu yeni öðrendim. Olaydan sonra konuþmakta zorlanýyorum. Tedavi için yardým bekliyorum" dedi. 23 Nisandaki olaylardan sonra Abdülkadir Budak, Ahmet Günbaþ, Arif Damar, Celal Çimen, Enver Ercan, Ercan Y.Yýlmaz, Gülsüm Cengiz, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Hüseyin Peker, Kemal Varol, Küçük Ýskender, Mahmut Temizyürek, Metin Cengiz, Metin Kaygalak, Nesimi Aday, Neþe Yaþin, Nevzat Çelik, Onur Caymaz, Orhan Alkaya, Roni Margulies, Selim Temo, Sennur Sezer, Sina Akyol, Tarýk Günersel ve Yücel Kayýran ýn da aralarýnda bulunduðu 95 þair 21 bölümden oluþan bir þiir yazmýþ, Semih Poroy da konuyla ilgili olarak çizimler yapmýþtý.(aa) Radikal

8 WASHINGTON - Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi FDA, üreticilerinin tütünden yapýlan sigaralara göre daha güvenli olduðunu iddia etmelerine raðmen, elektronik sigaralarda kansere neden olan zehirli kimyasallar bulunduðunu duyurdu. FDA, iki büyük elektronik sigara yapýmcýsýnýn ürünlerine yapýlan testlerde, aralarýnda otomotiv sektöründe kullanýlan antifirizin temel maddesinin de bulunduðu bazý zehirli kimyasallar tespit edildiðini belirtti. FDA yetkilisi Dr. Joshua Sharfstein, ürünlerin ne kadar nikotin ve ne kadar diðer kimyasallarý içerdiði hakkýnda çok az þey bilindiðini söyledi. FDA daki uzmanlar, incelenen 19 çeþit elektronik sigaranýn yarýsýnda insanlarda kansere neden olan nitrozamin bulunduðunu, nikotin içermediði bildirilen bazý ürünlerdeyse düþük seviyede uyarýcýlara rastlandýðýný, bu ürünlerin öncelikle Çin de üretildiðini söyledi. Karþý tarafa göre testler yeterli deðil FDA yetkilileri, ürünleri incelenen firmalarýn merkezi Florida daki Smoking Everywehere ile merkezi Arizona daki NJoy Cigarettes olduðunu açýkladý. FDA, iki þirkete karþý harekete geçilip geçilmeyeceði hakkýnda ise açýklamada bulunmadý. Elektronik Sigara Derneði ise FDA nýn testlerinin, doðru ve güvenilir sonuçlara varmak için yetersiz olduðunu ileri sürdü. Amerikalý kamu saðlýðý savunucularý, bazýlarý çikolata, ciklet, nane aromasý içeren elektronik sigaralarýn genç insanlarý tütün ürünlerine alýþtýrmak için bir köprü vazifesi gördüðünü belirtiyor. Elektronik sigaralar doðrudan akciðerler tarafýndan emilen nikotin buharý üretiyor. Üreticileri, yakýcý ve kansere neden olan zararlý maddeler içermediði gerekçesiyle ürünlerinin sigara tiryakileri için saðlýklý bir seçenek olduðunu öne sürüyor. Senatör Frank Lautenberg, güvenli olup olmadýðý kanýtlanana kadar elektronik sigaralarý piyasadan çekmesi için FDA ya baþvurmuþtu. (aa) Radikal China Daily gazetesi, sadece kendileri de tek çocuk olan ebeveynlere bu hakkýn tanýnacaðýný yazdý. Çin, 1979'dan bu yana sýký bir þekilde tek çocuk politikasý yürütüyordu. Çin'de aile planlama politikasý son yýllarda gevþemiþ olsa da Þangay'ýn aldýðý karar, aileleri faal þekilde ikinci bir çocuða teþvik etmeyi amaçlýyor. Dairesi'nden yetkililer ve gönüllüler evlere ziyaretlerde bulunarak broþür daðýtýyor ve konuyla ilgili bilgilendiriyor. Yetkililer, mali ve manevi yardýmda da bulunulacaðýný belirtiyor. Ülkenin en kalabalýk kenti olan Þangay'da 60 yaþ ve üzeri 3 milyon kiþi kayýtlý ve bu rakam, nüfusun yaklaþýk yüzde 22'sini kapsýyor yýlýna gelindiðinde, bu oranýn yüzde 34'lere çýkacaðý tahmini yapýlýyor. Turnusol Hüsamettin Doðan Menemen Ovasý nda, maliyetlerin yüksekliði nedeniyle ikinci ürün ekimi yapýlmadý. Binlerce dönüm verimli arazi, kuraklýk da yokken boþ duruyor. Üretici temsilcileri, Yedi yýldýr süren yanlýþ tarým politikalarý bu hale getirdi diyor 2007 ve 2008 de kuraklýk nedeniyle ikinci ürün ekiminin yasaklandýðý Menemen Ovasý na, bu yýl su fazlaolmasýna raðmen ekim yapýlmadý. Çiftçinin; maliyetlerin yüksek, taban fiyatlarýnýn düþük, desteklemelerin az olmasý nedeniyle zarar edeceðini düþündüðü, bu yüzden ekim yapmadýðý belirtildi. Menemen Sol Sahil Sulama Birliði Baþkaný Recai Önal, bunun endiþe verici olduðunu ifade etti. Menemen Ovasý ndaki 60 bin dönüm buðday arazisinden sadece yaklaþýk 10 bin dönümünün 2 nci ürün ekimi için kullanýldýðýný belirten Önal, gübre, akaryakýt, iþçilik gibi maliyetlerin artmasýna karþýn, ürünlerin taban fiyatlarýnýn aþaðý çekilmesinin, tarým kesiminin en büyük sýkýntýsý olduðunun altýný çizdi. Çiftçinin; sulama birliklerine, Ziraat Bankasý na ve Tarým Kredi Kooperatifi ne borçlarýný ödeyemediðini kaydeden Önal, þöyle devam etti: Özellikle son yedi yýldýr uygulanan kötü tarým politikalarý, üretimi, bitme noktasýna getirdi de kilosu 45 kuruþ olan mýsýr, 2008 de 40 kuruþa düþtü. Bu yýl 35 kuruþa veriliyor de kilosu kuruþa satýlan buðday, bu sene 40 kuruþ. Geçtiðimiz yýl 36 kuruþ olan pamuk desteklemesi ise 2009 da 32 kuruþa düþürüldü. Bu, resmen, çiftiye, üretim yapmayýn demektir. Acilen önlem alýnmalý Menemen Sað Sahil Sulama Birliði Baþkaný Nevzat Güven de ikinci üretimin yapýlmasý durumunda sulama birliklerinin yaný sýra çiftçiye mazot, gübre, ilaç satan esnafýn iþlerinin de artacaðýný, tarým iþçilerine iþ kapýsý açýlacaðýný söyledi. Güven, tarým politikalarýnda acilen üretici yararýna deðiþiklikler yapýlmasý gerektiðinin de altýný çizdi. milliyet ege Ýnsanlarýn bisiklete binmeyi bir kez öðrenince bir daha unutmamalarýnýn nedeninin beyincikte bulunan bir sinir hücresi olduðu belirlendi. Ýngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi nden bir grup biliminsaný, beyincikte bulunan ve bisiklete binmek, kayak yapmak ya da çubukla yemek yemek gibi becerilerle ilgili bir sinir hücresi keþfettiklerini açýkladý. Uzmanlar, beyinciðin yaydýðý elektro sinyalleri takip eden ve bunlarý bellek için beynin diðer bölümlerine gönderen bekçi sinirin, beynin yeni öðrenilen koordinasyon becerilerini hatýrlamasýna yardýmcý olduðunu tespit etti. Buluþtan, nörolojik rahatsýzlýklarý olanlar için yapay cihaz imalatýnda yararlanýlabilmesi umuluyor. BirGün

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı