ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak odtülüler bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni"

Transkript

1 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni

2 ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü Himmet ÞAHÝN (EDS'83) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) M. Nilgün EGEMEN (CHE'89) Þule ÞAHÝN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELÝKAN (CE'06) Hürol TAÞDELEN (EE'84) Kamil AKDOÐAN (ES'90) Günay BULUT (ADM'85) Ýlkiz KUCUR TAÞDELEN (SOC'83) Hilmi GÜVEN (EE'83) Yayýn ve Reklam Sorumlusu Eda ACARA (SOC 04) Grafik, Tasarým ve Baský AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.Þ. Ýstanbul Yolu 7. km. No: 24 Batýkent/Ankara Tel: Baský Tarihi: Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýmlanan yazýlar ve fotoðraflar, Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Himmet ÞAHÝN (EDS'83), Baþkan Burçin BÜYÜKPAMUKÇU (BIO'88), Baþkan Yardýmcýsý Oðuz ÜLKER (EE'86), Baþkan Yardýmcýsý Nilgün EKERMEN (CHE'87), Yazman Taner ÖZDEMÝR (EE'88) Füsun GÖNÜL (ECON'87) Obahan OBAOÐLU (IR'2002) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ (YTL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (YTL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sk Yýl, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Kapak Konusu Kente Yaklaþým Fotoðraf: Þule ÞAHÝN (PSY 85) Yerel Süreli Yayýn ISSN Dernekten ODTÜ Mezunlarý Derneði STK Yöneticilerine Ev Sahipliði Yaptý Güncel Küresel Kriz ve Türkiye Ýçin Çýkýþ Yollarý Ayýn Dosyasý: Kente Yaklaþým Varoþun Öyküsü Sosyal Belediyecilik Anlayýþý ve 2009 Yerel Yönetim Seçimleri Yerel Seçimlere Giderken Türkiye Kentlerine Ýliþkin Bir Deðerlendirme Kente Yaklaþým Kentliye Yaklaþým Yörel Yönetimlerin Mali Geniþlemesi: Sermaye Birikim Modelindeki Deðiþime Katký Alýþveriþ Merkezleri: Kentsel bir Kullaným Alaný mý? Sadece bir Yapý mý? Yeni Kentin Kültürü Halkýn Haklarý Ve Yerel Yönetimler (1) Dernekten "Hocam Bu Ay Yine Buluþtuk!" Ýmparatorluktan Cumhuriyet'e Petropolitiðin Hazin Öyküsü Elektrik Piyasasýnda Yatýrýmlar Niye Gecikti? Hayyam... Rubailer... ve Þarap... Edebiyat Kulübü yeni dönemine baþlýyor Viþnelik te Bu Ay Etkinlik Ýzlencesi Dernekten ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliði Bölümü'nün Kuruluþunun 50. Yýlý Viþnelik'te Ezan, Çan Ve Hazzan! Ain Dara Gitar Eþliðinde Aþk Þarkýlarý Dinledik Çok Sesli Müzik Enstrümanlarýnýn Tanýtým ve Konseri Viþnelik'te yapýldý Küba Devrimi 50 Yaþýnda Hasta Siempre Üyelerden Küba Gezi Notlarý Kuantum Dünyasý Kavramlar Yeniden Yapýlanma Ve Yerel Yönetimler Mahzen Sen Sonbahar, Ben Kýþ Hocam Ýnecek Var Kemaliye Eðin Anýlarla ODTÜ Doç. Dr. Güney GÖNENÇ'in 12 Mart Dönemi Anýlarý Ýçimizden Biri Deniz Korkusu ile Baþlayan ve Rekorla Sonuçlanan Bir Derinlik Kültür-Sanat Alfabeden ABECE ye Kitaplar Arasýnda Calvino Yolculuðu ODTÜ den Bir Köþe Bu Köþe Bahar Köþesi Dernekten Burs Komitesinden Haberler

3 BÝZDEN SÝZE Burs fonuna yapacaðýnýz ayda 10 YTL ve üzeri yardýmlar bir araya geldiðinde, kaynak yetersizliði yüzünden burs veremediðimiz birçok ODTÜ lü kardeþimizin yüzünü güldürecek... Dileriz, bu kampanyada bizi yalnýz býrakmazsýnýz! ONLARI UNUTMAYINIZ Burs ve Yardýmlar Fonu Türkiye Ýþ Bankasý ODTÜ Þubesi (YTL) (EUR) (USD) Garanti Bankasý Maltepe Þubesi (YTL) Bir kiþiye yapýlan haksýzlýk, Bütün topluma karþý Ýþlenmiþ bir suçtur. Bu bilinci paylaþmak ve bu sorumluluðu yerleþtirmek zorundayýz. Uygarca paylaþýlan sorumluluk bilinci, Özgürlüðün de Demokrasinin de Tek güvencesidir. Bu güvence saðlanmadýkça, Demokrasinin temeline Tek bir taþ bile konmuþ olamaz. Unutmayalým ki cesur bir kez korkak bin kez ölür Önemli olan Ýnsanýn böyle bir toplumda mezar taþý gibi suskunluk simgesi olmamasýdýr. Uður Mumcu Sevgili Mezunlarýmýz, 24 Ocak 1993 yýlýnda Uður Mumcu'yu, 31 Ocak 1990'da Muammer Aksoy'u yitirdik. Bir ülkenin baðýmsýzlýðýndan bahsedebilmek için öncelikle o ülkenin ekonomik, siyasal, coðrafi ve kültürel yapýsýndaki demokratik, eþitlikçi ve özgürleþme süreçleri incelenmelidir. Soy kavramý ile bir ulusu tanýmlamak, modern ulus toplumu ile baðdaþmaz. Soy doðal bir olgudur, doða yasalarý ile belirlenir. Yurttaþlýk ise siyasi bir olaydýr ve siyasi yasalarla belirlenir. Birlik içinde yaþayan topluluklar eþitlik, özgürlük ve demokratik anlamda belli bir düzeye geldiklerinde uluslaþma sürecini tamamlarlar. Farklýlýklarýn ulusal düþmanlýða dönüþmesi ile bu süreç tamamlanmadýðý için, emperyalist sisteme baðýmlý hale geliriz. Emperyalizmde yerli ve yabancý kimi sermaye gruplarý, kendi çýkarlarýný koruyabilmek için ekonomik ve siyasi baský unsuru oluþturarak, kimi yasal veya yasadýþý örgütlerle iþbirliði yapabilir. Egemen devletlerin bir toplumun dinsel deðerlerini öne çýkarmasý ve siyasileþtirmesinin nedeni ise, emekçi sýnýf ve türevlerinin kendi sýnýf bilincine ulaþmalarýný önlemek ve demokratikleþme, özgürleþme ve baðýmsýz ulus olma bilincini köreltmektir. Bu politikalarýn temelinde, geleneksel mezhep ve din ayrýmýnýn derinleþtirilerek, bu çýkar doðrultusunda toplumun bölünmesidir. Topluluklar arasý ötekileþtirici yaklaþýmlarýn altýnda yatan gerçek, burjuva toplumunun çoðulculuk kisvesi altýnda yarattýðý teokratik faþizmin kurgularýdýr. Hedef, devleti denetim altýna almak ve bu hedef doðrultusunda önce gizli, sonra açýk olarak eylemlerini gerçekleþtirmektir. Laik-Ulus devlet, Türk- Ýslam temelli bir yapýnýn oluþturulmasýnda en büyük engellerden biri olarak görüldüðünden, Uður Mumcu nun 16. ölüm yýldönümünde emperyalist faþist gericilerin, sosyalist yurtseverlere yönelik kanlý saldýrýlarýný yaratan bu zihniyeti kýnýyoruz. Saygýlarýmýzla, ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu O C A K

4 dernekten ODTÜ MEZUNLARI DERNEÐÝ STK YÖNETÝCÝLERÝNE EV SAHÝPLÝÐÝ YAPTI 18 Aralýk 2008 akþamý ODTÜ Mezunlarý Derneði, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Yöneticilerine bir yýlbaþý kokteyli verdi. Her sene geleneksel olarak yapýlan yýlbaþý kutlamalarý kapsamýnda gerçekleþtirilen Sivil Toplum Kuruluþlarý Kokteyline bu sene gerek STK'lardan gerekse de milletvekillerinden yoðun bir katýlým vardý. ODTÜ Mezunlarý Derneði'nin ev sahipliði yaptýðý gecede açýlýþ konuþmasýný yapan Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Himmet Þahin, geçtiðimiz yýla ve içinde yaþadýðýmýz sürece iliþkin deðerlendirmelerini þöyle dile getirdi: "Sayýn Milletvekilleri, Sevgili Baþkanlar, Deðerli üyeler, Her yýl gerçekleþtirdiðimiz Yýl Sonu Kokteylimize Hoþ geldiniz. Ülkemizin ve Dünyamýzýn içinde bulunduðu ekonomik ve toplumsal eþitsizlikler, çok uluslu þirketler aracýlýðý ile sürdürülen küresel sömürü, kimlik ve kültür çatýþmalarý, kirletilen çevre ve insanlýk gibi sorunlar canýmýzý daha fazla acýtýr hale gelmiþtir, daha da çok uzun süre acýtacaðý açýktýr. Biliyorsunuz yoðun bir ekonomik kriz yaþýyoruz. Mart 2009 'da da yerel yönetim seçimleri gündeme gelecek. Bu süreçte demokratikleþmeyi ortak payda olarak ele alýp demokratik kitle örgütlerinin önemini vurgulayan birlik ve çeþitliliði bir arada yaþatacak, demokratik inisiyatifi oluþturacak ve toplumsal enerjiyi harekete geçirecek toplumsal projeleri hep beraber oluþturmalýyýz. Özgürlük, kardeþlik ve eþitlik bayraðý altýnda bir araya gelmeli, ayný zamanda yurttaþlýk kavramýnýn içini dolduran sivil ve siyasi haklarý daha net bir þekilde dile getirmeliyiz, bu da bizlerin niteliðinin ve niceliðinin belirleyicisi olacaktýr. 4 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

5 dernekten Devletlerin baskýcý tutumunu, sivil toplum lehine deðiþtirecek birikim ve deneyimle ortak paydada buluþmamýz ve ortak hareket etmemizle mümkündür, böylece mevcut yapýyý disipline edici bir rol üstlenebilir ve siyasi oyunun kurallarýný yeniden tanýmlayarak kurucu bir rol üstlenebiliriz. Temsil ve meþruluk krizinin aþýlmasý sürecinde, temsili demokrasiyi yaþatarak toplumsal taleplerin siyasi alanda iletilmesini saðlamak asýl görevimizdir. Yurttaþlarýn hak ve özgürlük bilincinin geliþmesi, insan merkezli toplumsal sorunlarýn çözümüne etkili bir þekilde katkýda bulunabilir, demokratikleþme ve modernleþme konularýnda etkin bir rol üstlenerek kendi kültürümüzü geliþtirerek evrensel kültürün geliþmesine çaba sarf etmiþ oluruz. Kamu yararý düþüncesinin ve dayanýþmasýnýn çimentosu olabiliriz. Biliyorsunuz, iktidar iliþkileri yatay ve dikey bileþenlere sahiptir. Bunlardan biri olmadan diðeri de olmaz. Bu anlamda yerel yönetimlerin iktidar perspektifini gölgeleyecek olan en önemli unsur; halkýn kendi yaþadýðý yerlere iliþkin sorunlarýný dile getirmesi ve çözüm arayýþlarýnda bulunmasýdýr. Bunun sonucunda da halkýn kendi kaderini belirleme ve onu inþa etme özgürlüðünün ilk biçimleri bu þekilde ortaya çýkmýþ olacaktýr. Konuyu daha somut olarak Baþkentimize indirgediðimizde; kültürel ve yaþamsal farklýlýklarýn Doðu ile geleneksellik ve Batý ile modernlik zemini üzerinde, bunun da modernleþme felsefesine karþýtlýðý üzerinde ilerlediðini rahatlýkla söyleyebiliriz. Muhafazakar - Ýslamcý akýmlar her zaman aydýnlanma karþýsýnda yer almýþlardýr. Bu nedenle Cumhuriyetçilik düþüncesi ile yüzünü batýya çeviren, bu kültürün yaþatýldýðý ilim, irfan ve kültür merkezlerine karþý bir direnç oluþmuþtur. Bu durum da kendi gibi düþünmeyen kiþi ve kurumlarý ötekileþtirmiþtir. Yaþanan kültürel direnç kentsel yapýlanmada da karþýmýza çýkmaktadýr. Þehir dýþýnda kendilerince daha güvenlikli ve dýþa kapalý, kendi organlarýný içinde barýndýran kent kimliðine bürünen yeni yerleþim alanlarý yaratýlarak kentli bütünleþmesi engellenmektedir. Ankaralýlýk olarak simgeleþtirilen deðerler, mevcut yerel ve merkezi yönetim düzeyinde ne yazýk ki siyasetçiler tarafýndan yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Kentin geliþimi, kentin kendine özgü nitelikleri ve tarihi özellikleri kaderine terkedilmiþtir. Yapýlan alt geçitler ile yaþayan halkýn kent duygusu yok edilmekte, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmý önemsenmeyerek, arsenikli su ve kömür gibi kimi zararlý maddelerin kullanýmýnýn teþvik edilerek halkýn saðlýðý ile oynanmaya devam edilmektedir. Kent merkezindeki yaþama güvenirliliði giderek azalmakta, yine kent eðitim ve kültür merkezi olma niteliðini gittikçe yitirmektedir. Çevre ve yaþam kalitesi bir çileye dönüþmüþtür. Barýnma, saðlýk, yaþama hakký ticarete dönüþtürülmüþ ve rant kapýsý haline getirilmiþtir. "Kent Konseyleri" ve "Kent Kurultaylarý" çalýþamaz hale getirilmiþ veya tarikatlarla çeþitli þekillerde iliþkilendirilmiþtir. Kentsel mirasýn korunmasý, herkese yeterli konut saðlanmasý, saðlýk olanaklarýnýn geliþtirilmesi, engelliler için özel düzenlemelerin yapýlmasý, toplu taþýma araçlarýna yönelimin artmasý, farklý kültürlerin bir zenginlik olarak kabul edilmesi bizler için elbet de öncelikli konulardýr. Halkýn özgür ve demokratik olarak, yerel demokrasiye, insan haklarýna saygýlý, köken ve toplumsal konum ayrýmý yapmayan yerel temsilcilerin özgürce seçilebildiði demokratik bir düzene sahip olabilmesi için asgari noktalarda el ele vermeliyiz. Gücünü beraberlikten alan bu birlikteliðimizin devamýný diliyor, 2009'da sorunlarýn aþýlmasýný umarak, katýlýmlarýnýzdan dolayý hepinize teþekkür ediyorum." Himmet Þahin'in konuþmasýnýn ardýndan koyu bir sohbete dalan konuklar, ekonomik krizi, yaklaþan Belediye seçimlerini konuþurken, dev ekranda gece boyu sergilenen ODTÜ Mezunlarý Derneði nin 2008 yýlýnda gerçekleþtirdiði çalýþmalarý da izleme fýrsatý buldular. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Viþnelik'te devam eden kokteyl, katýlýmcýlarýn teþekkür ve gelecek yýla iliþkin iyi dilekleri ile sona erdi. Þule ÞAHÝN (PSY 85) O C A K

6 güncel Küresel Kriz ve Türkiye Ýçin Çýkýþ Yollarý Kapitalizm son 70 yýlýn en aðýr bunalýmlarýndan birisini yaþýyor. Küresel ekonominin sürüklendiði 2007 krizi, kapitalizmin finansallaþma sürecinin doðrudan bir ürünü olarak deðerlendirilmelidir. Bu kriz "kapitalizmin sonu" elbette deðil, ancak yeni küreselleþme dalgasýnda somutlanan neoliberal ideolojinin sonu olduðu kesin. Nitekim, küresel krizin bize öðrettiði ilk temel ders serbest piyasanýn dengeli ve istikrarlý bir ekonomi yaratacaðý ve her türlü devlet müdahalesinin kaynak israfýna yol açacaðýný savlayan neoliberal iktisat dogmalarýnýn geçersizliðinin ortaya çýkmasýdýr. "Serbest" piyasalarýn kuralsýzlaþtýrýlarak kendi kendisini sadece "derecelendirme kuruluþlarý" ya da "üst kurullar" aracýlýðýyla denetleyebileceði savý boþa çýkmýþtýr. Finansal ekonominin gerek ulusal, gerekse uluslararasý düzeyde topyekün bir kurallar bütünü içinde gözetim altýnda tutulmasýnýn ve sistemik olarak denetim altýna alýnmasýnýn baþka seçeneði olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Türkiye'nin küresel krizi bankacýlýk sistemi üzerinden deðil, finans-dýþý þirketlerin üretim, ithalat finansmaný ve iþsizlik sorunlarý aracýlýðýyla yaþama olasýlýðý yüksektir. Zira; 2003 sonrasý dönemde, Türkiye'nin uluslararasý ekonomiyle olan iliþkilerinin ana aktörleri bankacýlýk kesiminden ziyade, reel üretici þirketler ve hanehalklarý olmuþtur. Bu süreç içerisinde finansdýþý þirketlerin ve hanehalklarýnýn dýþ borçlarýnýn hýzla artmakta oluþu ve bu kesimlerin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmek için aþýrý derecede ithalat ve dýþ borçlanma baðýmlýlýðý içine sürüklenmesi, ulusal ekonomik dengelerde önemli bir kýrýlganlýk kaynaðý oluþturmuþtur. 2009'da durgunluk içine sürüklenmesi beklenen dünya ekonomisi ve uluslararasý finansman giriþlerinin daralmasýyla bu kýrýlganlýklarýn su yüzeyine çýkacaðýna yönelik kaygýlar, IMF ve TC Merkez Bankasý da dahil olmak üzere birçok kesimde dile getirilmektedir. Küresel krize karþý emekten ve ulusal baðýmsýzlýktan yana bir istikrar -ve giderek kalkýnmastratejisinin temel unsurlarý olarak þu önlemleri önemli görmekteyim: (i) Ýþsizlikle mücadele ve emekçi halkýn gelirlerinin korunmasý istikrar programýnýn ana amacý olmalýdýr. Bu amaç doðrultusunda, olasý IMF programýnýn daraltýcý reçeteleri reddedilmeli; Batý ülkelerinin, neoliberal modelin tüm öðelerini çiðneyerek uygulamaya koyduklarý geniþletici ve istihdam arttýrýcý önlemler örnek alýnmalýdýr. (ii) Kamunun geniþleyici politikalarýnýn kamu kesimi bütçe dengelerinde istikrarsýzlýk yaratmamasý için vergi yükü sermaye gelirleri üzerine yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Öncelikle finansal iþlemler vergilendirilmelidir. Borsa ve döviz iþlemleri üzerine, iktisat yazýnýnda Tobin vergisi diye de anýlan, düþük oranlý, ancak yaygýn bir finansal iþlem vergisi uygulanmaya konulmalýdýr. (iii) TC Merkez Bankasý'nýn ekonomiye olan sorumluluklarýný sadece fiyat istikrarý hedefiyle sýnýrlayan ve merkez bankasýný, ulusal para ve finans piyasalarýna müdahale edebileceði tüm araçlarý elinden alarak edilgenleþtiren, enflasyon hedeflemesi anlayýþý terk edilmelidir. Küresel krizin yayýlma biçimi, "fiyat istikrarýný saðlamýþ olmanýn tek baþýna makro istikrarý saðlamaya yetmeyeceðini; döviz ve diðer menkul kýymet piyasalarýnda istikrar saðlamadan fiyat istikrarýnýn da saðlanamayacaðý" gerçeklerini açýkça ortaya çýkarmýþtýr. Küresel krizin ana unsurlarý ürün piyasalarýndaki enflasyonist baskýlardan deðil, finansal varlýklarýn deðerlerindeki þiþkinlik ve istikrarsýzlýktan kaynaklanmaktadýr. Uluslararasý þoklara açýk ve kýrýlgan yapýsýyla Türkiye'nin uluslararasý mal ve finans piyasalarýndan gelecek kriz dalgalarýna sadece faiz oranlarýnda günlük ayarlamalarla ve "biricik sorumluluðumuz fiyat istikrarýdýr" kör inancýyla karþý koymasý olanaklý deðildir. Bu tespitten hareketle, Merkez Bankasý dövizin reel fiyatýný hedef alan ve Türk Lirasý'nýn aþýrý deðerlenmesini önleyecek tedbirleri uygulamaya koymalýdýr. Bu tür politikalarýn etkili olabilmesi için sermaye hareketlerinin 6 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

7 güncel denetim altýnda tutulmasý gereklidir. Bu amaçla yabancý sermaye giriþ çýkýþý, yurtdýþýndan borçlanma ve sýcak para hareketlerinin sýnýrlandýrýlmasýna yönelik tedbirler gündeme getirilmelidir. (iv) Bu doðrultuda, dýþ sermaye ve özellikle kýsa vadeli dýþ sermaye giriþ-çýkýþlarýnýn düzenli ve arzu edilen biçiminde gerçekleþebilmesine imkan vermek üzere, 32 Sayýlý Karar, en azýndan ekonomi tekrar istikrarlý bir büyüme çizgisine yerleþinceye kadar, yürürlükten kaldýrýlmalýdýr. Finansal sermaye hareketlerinin serbestisi ek vergi, munzam karþýlýk oranlarý vb. önlemlerle sýnýrlandýrýlmalý, sermaye hareketlerinin kýsa vadeli öðeleri caydýrýlmalý; ulusal ekonomi spekülatif saldýrýlara karþý korunmalýdýr. (v) Sermaye hareketlerinin bugünkü görünümünde Türkiye'nin dýþ borcunu döndürmek, uluslararasý finans çevrelerinin insafýna terkedilmiþ durumdadýr. Daralmasý muhtemel döviz giriþleri altýnda dýþ borçlarýn da yeni bir ödeme profiline kavuþturulmasý gereklidir. Bunun için uluslararasý giriþimler gecikmeden baþlatýlmalýdýr. (vi) Bilindiði üzere, Gümrük Birliði anlaþmasý gereði, üçüncü ülkelerden ithalata karþý Avrupa Birliði'nin ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadýr. Bu nedenle Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün imkan verdiði koruma önlemlerini dahi kullanamamakta ve çok büyük çaplý bir dýþ ticaret açýðý vermektedir. Böylelikle ithalat baskýsý rakip ulusal sanayiler üzerine yýkýcý ve iþsizliði arttýrýcý etkiler yaratmaktadýr. Önemli bir istikrarsýzlýk ve kýrýlganlýk göstergesi olduðu kadar, yaygýn iþsizlik sorununun da temel nedeni olan dýþ açýk (cari iþlemler açýðý) kontrol altýna alýnmalýdýr. Bu önlem bir yandan da ulusal ekonominin yatay ve dikey baðlantýlarýnýn güçlendirilmesi ve ulusal sanayinin ithalat baðýmlýlýðýnýn azaltýlmasý için son derece önem arz etmektedir. Hem krizin etkilerini en aza indirgemek, hem de uzun vadede iþsizliði azaltmak için Gümrük Birliði askýya alýnmalýdýr. Kriz dönemleri kuþkusuz ki mevcut iktisat paradigmasýnýn gözden geçirilmesi ve yeni hedeflerin tanýmlanmasý için de fýrsatlar oluþturur. Türkiye için böyle bir yeniden paradigma tanýmlanmasýnýn bu konjonktürde mümkün olacaðý inancýmýzý koruyoruz. Türkiye bu kriz konjonktürünü fýrsat bilerek, mevcut neoliberal kliþelerden uzaklaþýp, sanayileþmesini emek yoðun ve yüksek katma deðerli sektörlere yöneltmek suretiyle iþsizlik ve yoksulluk sorunlarýna da çözüm arayýþlarýna girebilir. Kanýmca Türkiye'nin mevcut krizde en önemli fýrsatý da burada yatmaktadýr. Prof. Dr. Erinç YELDAN Bilkent Üniversitesi, Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi O C A K

8

9 a yýn d osyasý V AROÞUN ÖYKÜSÜ Üniversite yýllarý. 2 genç ilk dolmuþla Baþkent Ankara'nýn bir gecede kondurulan alanlarýndan birinin yolunu tutar. Amaç bir dersten tatminkâr bir not almalarýna yetecek kadar veri toplamak ve bölgedeki, bir zamanlar kaçak olan ancak yakýn bir seçim dönemde tapunun yaný sýra su, elektrik ve daha nicelerine kavuþan yerleþime dair bir rapor sunmaktýr. Dolmuþtan indikleri andan itibaren gerçek yaþam göz kýrpmýþtýr. Zor koþullarda yaþamlarýný sürdüren bir grup yeni Ankaralýnýn sýðýndýðý derme çatma evlerdense çeþit çeþit pasta böreðin satýldýðý bir pastane karþýlamýþtýr onlarý. Elbette göz ardý edilemez yokluklar vardýr mahallede, örneðin su baskýnlarýndan korunmak için tepelere yerleþen aileler çocuklarý için oyun alaný yaratamamýþlardýr; en yaygýn oyun, çamurlu tepelerden eski nehir yataðý yeni merkez caddesine yuvarlanmacadýr. Bir merkez edasýyla mahallelilere hizmet eden bu cadde boyunca pastane, beyaz eþya bayisi, bir okul, bir cami, bir postane, bir süpermarket, bir tamirci, bir kot maðazasý ve daha niceleri kol kola sýralanmaktadýr. Bu beklenmedik durum gençleri daha da endiþelendirmiþtir, çünkü mahallede ilk yýllarýna dair neredeyse hiç iz kalmamýþtýr. Ellerindeki paftaya bir bir iþlemeye baþlarlar gördüklerini. Sonra birden postacý yanaþýr yanlarýna, belediyeden mi geliyorsunuz diye sorar. Ýþin aslýný öðrenince rahatlar ve yardýmcý olabileceðini söyler. Gençleri önce mahallenin emlakçýsýna -ki bu kiþi bölgeye ilk gelenlerdendirsonra da o bölgeye ilk gelen ve ilk gecekonduyu yapan, Ahmet diyelim adýna, Ahmet Bey'le tanýþtýrýr. Emlakçý pek sýcak karþýlamaz, çok eþelemeyin, biz bize yaþayýp gidiyoruz biz burada der. Ahmet Bey ise tam tersi büyük bir ilgiyle karþýlar. Ve anlatmaya baþlar hikâyesini Geçici iþçi olarak komþu bir kentten Ankara'ya gelir. Niyeti birkaç ay iþ bitene kadar çalýþýp dönmektir. Sonra iþleri iyi gider, çalýþtýðý yerde tutunur. Eee artýk pansiyon odalarýnda daha fazla kalamayacaktýr, masrafý bir yana koþullarý çok kötüdür. O zamanýn en iþlek bölgesi Sýhhiye çevresinde dolanmaya baþlar, ucuz ev arar. Fakat ne mümkün, zaten sayýlý olan konutlar çok pahalýdýr. Ve birden bir yer keþfeder. Merkeze yakýn, demiryolu güzergâhýnda hem de yerleþilebilir, manzaralý ferah bir alandýr. Ahmet Bey hiç farkýnda olmadan yerleþilebilirlik analizi yapmýþ ve en çok puaný alan bölgeyi seçmiþtir. Aralarýndan cýlýz Melda TANRIKULU (CP'06) bir nehir geçen 2 tepeden birini beðenir. Kollarý sývar ve yuvasýný kurar. Koskoca bir mahallenin ilk tohumu atýlmýþtýr. Endiþelidir, yaptýðýnýn bilincinde fakat çaresizdir. Birkaç gün geçer, ne gelen olur ne giden. Kimse dokunmaz tepede rüzgâra karþý dimdik duran o minik eve. Sonra memleketine gider, ailesini alýr gelir. Artýk bir aradadýrlar, koþullarý zor da olsa bir evleri vardýr. Derken Ahmet Bey'in iþleri iyi gider, para kazandýkça evine çeki düzen verir, hatta iþverenleri ondan memnun kalýnca ailesinden birkaç kiþiyi daha iþe aldýrýr. Sonra onlara da birer ev yaparlar. Sonra birkaç, birkaç daha derken iki tepe bir uçtan bir uca yepyeni bir dokuya bürünür. Ama bir sorun daha vardýr, o da iki tepeyi birbirinden ayýran kýþýn coþan yazýn kokan cýlýz nehir. Ýþte tam o sýrada bir seçim imdadýna yetiþir mahallelinin. Önce tapular gelir, sonra nehir doldurulur, yol açýlýr, derken elektrik, su Ahmet Bey gözlerine inanamamaktadýr. Bir gece elleri titreye titreye yaptýðý evini yýkacaklar diye korkarken, ödüllendirilmiþtir. Hala çocuklarýnýn bir oyun parký yoktur ama o ufak evlere zaman içinde eklemlenen garajlarda bekleyen lüks otomobilleri vardýr Yurdum baþkentinde kentli olmak da zaten böyle bir þey deðil midir? Melda TANRIKULU (CP 06) O C A K

10 SOSYAL BELEDÝYECÝLÝK ANLAYIÞI VE 2009 YEREL YÖNETÝM SEÇÝMLERÝ Giriþ Ülkemizde yerel yönetimler alanýnda, özellikle 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve takip eden yýllarda yapýlan yasal düzenlemelerle birlikte yeni ve karmaþýk bir süreç baþlamýþtýr. Bu noktada, yerel ölçekteki kamu hizmetleri yürütülürken kamu yararý ihmal edilmiþ, yýllar içinde, kentlerin imar, planlama, altyapý, ulaþým, çöp, su ve atýk su gibi konulardaki sorunlarý çeþitlenmiþ ve derinleþmiþtir. Bugün içinde yaþadýðýmýz kentlerin, mekânsal ve çevresel baðlamda, saðlýksýz büyümesinin ardýnda, toplumsal alanda yaþanan sosyal ve kültürel yozlaþmanýn olduðunu söylemek yanlýþ olmasa gerekir. Kentsel hizmet ve ihtiyaçlarýn týkandýðý her alanda, ya hizmetlerin özelleþtirilmesi bir "çözüm" olarak ortaya koyulmakta, ya da mafyalaþmýþ yapýlar kanalý ile bir takým "çözümler" üretilmektedir. Türkiye kentleri, belediyelerdeki, neo-liberal politikalarýn, yaðma ve talan uygulamalarýnýn sonucunda, saðlýksýz yaþam alanlarýna ve kitlesel nüfus yoðunluklarýnýn buluþtuðu ortamlara dönüþmüþtür. Türkiye'de, Sosyal Belediyecilik Anlayýþý'nýn ortaya sunduðu örnekler, kentsel deneyim ve baþarýlar, yýllar içinde iþ bilmez belediye yönetimleri tarafýndan hýzla yok edilmiþtir. Tüm bu sorunlara ve geri gidiþe raðmen, Türkiye yeni bir yerel yönetim seçimi "arifesinde" yerel hizmetlerin, halk için ve halkla birlikte oluþturulmasýna ve uygulanmasýna örnek teþkil edecek birçok deneyime ve potansiyele sahiptir. Ankara'da Vedat Dalokay ve Ali Dinçer'in belediyecilik tarihine düþtükleri notlar, dün Fatsa'da yaratýlan yerel yönetim deneyimi ve bize býrakýlan miras, bugün Dikili'de, Hopa'da yeniden inþa edilen toplumcu belediyecilik anlayýþý bir anlamda üzerinde durulmasý gereken özgün deneyimlerdir. Bugün, kentlerimizin ve kentte yaþayan insanlarýn önümüzdeki dönem, yerel seçimlerde ihtiyaçlarý olan temel yaklaþým, toplumcu ve halkçý belediyecilik anlayýþýdýr. Böyle bir yaklaþým ve anlayýþ ise, katýlýmcýlýðýn önünü açan, toplumun deðiþik kesimlerine karar alma süreçlerinde katýlým ve söz hakký tanýyan bir politikada kendini tarif edebilir. 1- Yerel Yönetimlerin Bugün Ýçinde Bulunduðu Durum Bugün dünyamýz, küreselleþme olarak tarif edilen, bilim ve teknolojide hýzlý deðiþimlerin yaþandýðý, ulus devletlerin yok olduðu/yok edildiði, sermayenin tek güç olarak egemenliðini ilan ettiði bir dönemin içinden geçmektedir. Uluslararasý sermayenin, Dünya Bankasý ve IMF gibi emperyalist örgüt ve yapýlarýn, ülkemizde uygulamaya çalýþtýklarý ve büyük oranda da uyguladýklarý politikalar, uluslararasý yeni iþ bölümü çerçevesinde, örneðin Türkiye kentlerini, emperyalist pazarlarýn talepleri doðrultusunda biçimlendirmektedir. Ülkemizde, ne yazýk ki, yerel ölçekte de gündeme gelen "kamu yönetimi reformu" ve "özelleþtirme", belediyelerin sosyal görevlerinden arýndýrýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Bu arada, kamuda yeniden yapýlanma adý altýnda gündeme gelen, "yönetiþimci" devlet modeli yerel yönetimlerde, özellikle de belediyelerde merkez denetimini dýþlayan, yozlaþtýrýlmýþ ve ticarileþmiþ belediye yönetimlerini ortaya çýkarmýþtýr. 2 - Nasýl Bir Belediyecilik Anlayýþý? Yukarýda özetlenen tablo, deðiþmez ya da deðiþtirilemez deðildir! Yaþanabilir bir kent ortamý ve çaðdaþ bir belediye için, ilk koþul katýlýmcý bir yönetim anlayýþýnýn benimsenmesi olmalýdýr. Bu noktada, sosyal belediyeciliðin bir gereði olarak, Toplumsal çýkarlarýn korunmasýnda, Kente karþý sorumluluk duyulmasýnda, Kentli bilincinin saðlanmasýnda, Doðaya karþý sorumluluklarýn yerine getirilmesinde, Bilginin paylaþýlmasýnda, Kent yöneticilerinin denetlenmesinde, Kentsel hizmetlerin ihtiyaçlar ve haklar ekse- 10 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

11 a yýn d osyasý ninde ele alýnmasýnda, Etkin ve Üretken Bir Politikanýn Hayata Geçirilmesi Gerekmektedir! 3 - Sosyal Belediyecilik ve Geleceðe Dair Öngörüler Sosyal Belediyecilik Anlayýþý denince aþaðýda belirtilen hususlar anlaþýlmalýdýr: Yönetsel açýdan eþitlikçi, demokratik ve katýlýmcý bir yapýya ve anlayýþa sahip olmalýdýr. Öncelikle rantý deðil, nitelikli, yeterli ve eþit hizmet üretimini amaçlamalýdýr. Kente dair deðerlere, kentsel tarihi dokuya ve çevreye yönelik zararlarý, kente karþý suç olarak görüp, gereðini yapmalýdýr. Kamu yararý taþýmayan yatýrým ve harcamalar yapmamalýdýr. Her aþamada, yönetimin her kademesinde açýklýk ve denetimi esas almalýdýr. Kentte yaþayanlarý "müþteri" deðil, yurttaþ olarak gören bir bakýþ açýsýyla, yerel kamusal hizmetlerden eþitlik ve Hakçýlýk temelinde her kesimin yararlanmasýný saðlamalýdýr. Koruyucu saðlýk hizmetlerini temel alan, parasýz saðlýk ve sosyal hizmet uygulamalarýný hayata geçirmelidir. Özellikle kent yoksullarýnýn yaþadýðý bölgelerde, kentsel dönüþümün siyasal ve sosyal bir dönüþüm olmasý gereðinden hareketle, bu bölgelerde kültür ve dayanýþma evleri oluþturulmalýdýr. Yaþlýlar için özel programlar geliþtirmeli, saðlýklý yaþlanmanýn koþullarýný yaratmalýdýr. Engelliler için, saðlýðýn sosyal belirleyicilerinden hareketle, toplumcu bir bakýþ açýsýyla sosyal hizmet uygulamalarýný geliþtirilmeli, bu noktada belediyeler ortamýndaki proje, uygulama ve hizmetlerde engelliler için pozitif ayrýmcýlýk yapmalýdýr. Özelleþtirme uygulamalarýna karþý, planlý ve kamusal yararý öne çýkaran çalýþmalara aðýrlýk vermelidir. Yerel ölçekte, çevre yönetimi ile ilgili, etkin ve güçlü bir idari ve teknik yapý oluþturulmalýdýr. Saðlýklý bir kent ortamý için, uluslararasý dayanýþmayý öngören proje ve uygulamalarý temel almalýdýr. M. Nilgün EGEMEN (CHE'89) Belediye Meclisleri ile eþgüdüm içinde çalýþacak, kent konseyleri gibi yapýlarý oluþturulmalýdýr. Kentsel alt yapý, planlama ve imar süreçlerine dair konularda, bilim insanlarý ve üniversitelerle ortak çalýþmalar yapmalýdýr. Meslek örgütleri ile eþgüdüm içinde bir çalýþma tarzý benimsemelidir. Dr.. Ethem TORUNOÐLU (ENVE 90) O C A K

12 Yerel Seçimlere Giderken Türkiye Kentlerine Ýliþkin Bir Deðerlendirme Türkiye Mart ayýnda yerel seçimleri yapacak. Seçimler var olan anlayýþlarýn ne derece toplum tarafýndan benimsendiðini de gösterecek. Seçim atmosferine girildiði bir dönemde, Türkiye, derin bir ekonomik krize de girmiþ bulunuyor. Bu kýsa yazýda kentlerimizde uzunca sayýlabilecek bir süredir uygulanan, ancak son dönemde daha da yoðunlaþýp, yaygýlaþan politikalara yönelik bir deðerlendirme yapacaðýz. Bu çerçevede, kentlerde izlenen politikalarla derinleþen ekonomik kriz arasýnda güçlü bir iliþkinin olduðunu gösterip, yapýlacak tercihlerin sadece kentlerimiz için deðil, Türkiye açýsýndan da hayati yönlerinin bulunduðunu göstereceðiz. Türkiye, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý kentleþmeye en az kaynak aktararak sanayileþme ve geliþmeyi seçen bir strateji benimsedi. Bu tür bir öncelik, toplumun kentleþmeyi önemli ölçüde kendi kaynaklarý ile gerçekleþtirmesi sonucunu doðurdu. Gecekondu ve düzensiz yapýlaþma, kentlerde enformel ekonominin yayýlýþý, altyapý yetersizlikleri bu çerçevede açýklanabilir sonrasý bu tercihler, büyük ölçüde deðiþmiþtir. Dýþa açýk büyüme stratejisi üretimi büyük ölçüde caydýrýrken, kaynaklarýn giderek artan biçimde finans sektörüne ve spekülatif yatýrýmlara yönelmesine yol açmýþtýr. Baþa gelen hükümetlerle ivme kazanan bu strateji günümüzde en yüksek noktasýna ulaþmýþtýr. Bugün Türkiye üretimden büyük ölçüde vazgeçmiþ, finans sektörü ve spekülatif yatýrýmlar ile iþleyen bir ekonomiye dönüþmüþtür. Kentler bugün bu spekülasyon ve rant ekonomisinin merkezinde yer almaktadýr. Kentlerde üretim yapan kamu ve özel sektör fabrikalarý ve üretim tesisleri hýzla kapatýlmýþ, bunlarýn yerine alýþveriþ ve iþmerkezleri, lüks konut siteleri yapýlmýþ ve yapýlmaktadýr. Kentlerin merkezlerinin içi boþaltýlýp, kamusal mekan adresi olarak alýþveriþ merkezleri gösterilirken, kentlerde ulaþým politikalarý yayalarý tümüyle göz ardý eden ve taþýt akýþkanlýðýný hedefleyen kent içi ve kent merkezlerini yaran otobanlarla örülmüþtür. Gecekondu alanlarý kentsel dönüþüm adý altýnda yýkýlýp yerlerine yeni zengin zümrelerin ihtiyaçlarýna yanýt veren iþlevler gelmektedir. Büyük kentlerin çoðunda bugün altgelir gruplarýnýn konut sorunu kriz haline gelmiþken, kent bütünü olarak bakýldýðýnda var olan hane sayýsýnýn çok üzerinde konut birimi bulunmaktadýr. Diðer bir anlatýmla, konut ve genel olarak kentsel taþýnmazlar spekülasyon merkezli bir yatýrým alaný haline gelmiþtir. Kentsel rantlarýn bu derece öne çýktýðý bir durumda, büyük sermaye gruplarý da üretimden giderek vazgeçip kentsel taþýnmazlar ve parakende ticaret ve benzeri alanlara girmiþlerdir. Bununla birlikte, üretimin terk edildiði ve kent- Fotoðraf: Kamil AKDOÐAN (ES'90) 12 O D T Ü L Ü L E R B Ü L T E N Ý

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA Sempozyum Kamu Yönetimi Temel Kanunu Reform Deðil Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA ISBN 975-395-712-2 Kapak Tasarýmý: Fahrettin Erdoðan Sayfa Düzeni: Emrah

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU PLANLAMADAN UYGULAMAYA 27-28 Kasým 2008, Mersin BÝLDÝRÝ KÝTABI TEPAV Yayýnlarý No: 45 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝ KÝTABI Kitap içeriðinden

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGÝLERÝN TÜRK MALÝ SÝSTEMÝ ÝÇERÝSÝNDEKÝ YERÝ: SÝYASAL, SOSYAL VE EKONOMÝK SONUÇLARI Ekim 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-10/532 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 93 Eylül-Ekim 2006 Suni Denge Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK Ýþsiz

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı