2014 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 FAALİYET RAPORU

2 Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: Faks: Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: e-posta: 1

3 2

4 3

5 Sayın Meclis üyelerimiz, Sevgili HemĢehrilerim, Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür, Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç Ģüphesiz yerel yönetimlerdir. YaĢadığımız çevre ve mekânları güzelleģtirmek, mamur hale getirmek; gelecek nesillere yaģanabilir, estetik, geçmiģ kültürünü koruyan ve yaģatan bir kent bırakmak Tarsus Belediyesi olarak en temel görevimizdir. Millî ve manevi değerlere önem veren, kentlilik bilincini geliģtirerek mensubiyet ve aidiyetleri pekiģtiren, çağdaģ dünyanın gereklerine göre hizmet anlayıģını biçimlendiren, yenileyen ve bu anlayıģla halka hizmeti benimseyen, bütün vatandaģları merkezine alarak hizmet götürürken hakkı ve hukuku ön planda tutan, kimseye öteki gibi davranmayan adil ve eģit bir Ģekilde hizmet etmeye çalıģıyoruz. Değerli Tarsuslular; Hepinizin bildiği gibi, 6360 sayılı Yeni BüyükĢehir Yasası ile BüyükĢehir Belediyelerinin sınırlarının il sınırı olarak belirlenmesi, BüyükĢehir sınırları içerisinde bulunan köylerin ve beldelerin tüzel kiģiliklerinin kapatılarak mahalle olarak ilçelere bağlanmasına karar verilmiģ ve bu yasa yürürlüğe girmiģtir. Yeni BüyükĢehir Yasası kapsamında BüyükĢehir Belediyelerine bağlanan ilçe belediyelerinin yapmakta oldukları hizmetlerde yeniden düzenlenmiģtir. Kısaca bahsetmek gerekirse, ilçe belediyeleri tarafından yürütülmekte olan su, kanalizasyon, itfaiye, hal, mezarlık, Ģehir içerisindeki toplu taģıma, evsel atıkların depolanması, Ģehir ve köy merkezlerinin ilaçlanması, Ģehirlerarası yolcu taģıma terminalleri, mezbaha hizmetleri, Ģehir içerisinde bulunan cadde, bulvar ve meydanların bakım, onarım ve temizliği gibi birçok konudaki tüm sorumluluklar ve görevler BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. Bu yasa ile ilçe belediyelerinin mali durumları da yeniden düzenlenmiģtir. Ġller Bankasından gelen gelirlerimiz % 50 ye varan miktarlarda azalmıģ, kendi öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirlerin büyük bir kısmı BüyükĢehir Belediyesine ya da Meski ye devredilmiģtir. Ġlçemize bağlı 129 köy ve 5 beldenin tüzel kiģiliği kaldırılarak Belediyemize bağlı mahalleye dönüģtürülmüģtür. Kapanan beldelerin borçları belediyemize devredilmiģtir. Hizmet etmek zorunda olduğumuz sahanın kat kat artmıģ olması, ilave borçları ödemek zorunda olmamız ve gelirlerimizdeki kayıplar dikkate alındığında ilçe belediyelerinin içerisinde bulunduğu durum daha iyi anlaģılacaktır. Ġlçe belediyelerinin hizmet üretmeye devam edebilmeleri için mali yönden güçlendirilmeleri Ģart olup, yerel hizmetlerin etkin ve hızlı bir biçimde yerine getirilebilmesi için ilçe ve BüyükĢehir Belediyesinin görev ve hizmet paylaģımlarının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düģünüyorum. BüyükĢehir yasasından fazla etkilenmemize rağmen her platformda belirttiğim gibi, kentimizi daha yaģanılır hale getirmek, insanlarımızın mutlu ve refah içerisinde yaģaması adına, yerel yönetim olarak üzerimize düģen planlamaları ve projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalıģmaya devam ediyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. ġevket CAN Tarsus Belediye BaĢkanı 4

6 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 5

7 Yerel hizmetlerin zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir Ģekilde sunulduğu, Çevreye duyarlı ve mimari estetiğe önem veren, toplumsal çıkarları gözeten plan ve projelerin yapılıp uygulandığı, Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu, Her türlü afete hazırlıklı, fizikî ve sosyal altyapının, Yeterli yeģil alanların, spor alanlarının ve sosyal donatıların sağlandığı, Yoksulların ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin gözetildiği, Hizmette eģitlik ile vatandaģı bilgilendirmenin amaç edinildiği yaģanabilir çağdaģ kent ortamının temin edilmesidir. Vizyonumuz; millî ve manevi değerleri koruyarak, tüm yerel yönetimlere model olacak bir belediyecilik anlayıģı ortaya koymaktır. 6

8 tarihinde kabul edilip tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ON ÜÇ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ VE YĠRMĠ ALTI ĠLÇE KURULMASI ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR 6360 sayılı Yasa ile 13 Ġlde BüyükĢehir Belediyesi Kurulması ve Yeni Kurulan BüyükĢehirler de dahil olmak üzere tüm BüyükĢehir Belediyelerinin sınırlarının il sınırı olarak belirlenmesi, BüyükĢehir sınırları içerisinde bulunan köylerin ve beldelerin tüzel kiģiliklerinin kapatılarak mahalle olarak ilçelere bağlanmasına karar verilmiģ ve bu Yerel Seçimleri ile birlikte yürürlüğe girmiģtir. Yeni BüyükĢehir Yasası kapsamında BüyükĢehir Belediyesine bağlanan Belediyemizin de yapmakta olduğu hizmetler yeniden düzenlenmiģtir. Ġlçe Belediyeleri tarafından yürütülmekte olan su, kanalizasyon, itfaiye, hal, mezarlık, Ģehir içerisindeki toplu taģıma, evsel atıkların depolanması, Ģehir ve köy merkezlerinin ilaçlanması, Ģehirlerarası yolcu taģıma terminalleri, mezbaha hizmetleri, Ģehir içerisinde bulunan cadde, bulvar ve meydanların bakım, onarım ve temizliği gibi birçok konudaki tüm sorumluluklar ve görevler BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. Mersin BüyükĢehir Belediye Meclis toplantısı Bu nedenle 2014 faaliyet raporumuzda 6360 sayılı Yasa ile BüyükĢehir Belediyesinin görev ve hizmet alanı içerisine girmekte olan Hal, Su, UlaĢım, Ġtfaiye, Mezarlık ve BüyükĢehir e geçen diğer hizmetlere iliģkin tarihli Yerel seçimlere kadar olan üç aylık verilere yer verilmiģtir. 7

9 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları (1)(2) Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: a) Ġlçe ( )(2) belediyelerinin görüģlerini alarak büyükģehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükģehir belediye ( )(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükģehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değiģiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiģtirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ( )(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3) c) Kanunlarla büyükģehir belediyesine verilmiģ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iģleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılan veya iģletilen alanlardaki iģyerlerine büyükģehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iģletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. (4) f) BüyükĢehir ulaģım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaģım ve toplu taģıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. g) (DeğiĢik: 12/11/ /7 md.) BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalıģmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliģkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 8

10 i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inģaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıģ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taģınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükģehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taģınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliģkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliģkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.(1) j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iģletmek. k) BüyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu veya iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek. m) BüyükĢehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2) n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (3) o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa etmek.) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.(4) p) BüyükĢehir içindeki toplu taģıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, büyükģehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taģıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 9

11 s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iģletmek, iģlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeģit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) Ġl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükģehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iģyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģları ile kamu kuruluģlarını yangına ve diğer afetlere karģı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiģkinler, yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliģtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, iģletmek veya iģlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluģları ve sivil toplum örgütleri ile iģbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek. z) (DeğiĢik: 12/11/ /7 md.) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (DeğiĢik ikinci cümle: 12/11/ /7 md.) BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya iliģkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. (1) Bu madde başlığı Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları iken, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ve ilk kademe ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan ve mücavir alan ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (4) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan 68 ve 72 nci ibaresi, 69 ve 73 üncü şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan amatör spor kulüplerine ibaresinden sonra gelmek üzere nakdî yardım yapmak, ibaresi ile derece alan sporculara ibaresinden sonra gelmek üzere, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere ibaresi eklenmiştir. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan Gerektiğinde ibaresinden sonra gelmek üzere mabetler ile ibaresi eklenmiştir BüyükĢehir Belediyesi Kanunu (1) Kanun Numarası :

12 a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak.(2)(3)(4) e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) (Ek: 12/11/ /7 md.) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan ve ilk kademe ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, belirtilen hizmetlerden ibaresinden sonra gelmek üzere 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan beceri kursları açmak; ibaresinden sonra gelmek üzere mabetler ile ibaresi eklenmiştir. (4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan özürlüler ibaresi engelliler şeklinde değiştirilmiştir. BüyükĢehir Belediyesi Kanunu (1) Kanun Numarası :

13 12

14 13

15 HİZMET BİNALARIMIZ BİNANIN ADI BİNANIN ADRESİ İŞLEVİ Belediye Tesisi Tozkoparan Zahit mh. Kasım Gülek Bulvarı Başkanlık Başkan Yardımcıları Toplantı Salonları Beyaz Ev 7/24 Alo Çağrı Merkezi Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İşyeri Hekimliği Kalite Yönetim Merkezi Makine ve İkmal Bakım Ve Onarım Nene Hatun Kreşi Belediye Arşiv Binası Fen İşleri Müdürlüğü Matbaa Hukuk İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Belediye Tesisi (Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Hizmet veren Birimler) Tozkoparan Zahit mh. Kasım Gülek Bulvarı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Takart Bürosu Katı Atık Katarma İstasyonu Kemalpaşa Sanayi Sitesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İdari Bina Geri Dönüşüm Deposu Araç bakım Atölyesi Çöp Aktarma Rampası Mehmet Bal Sergi salonu Yeni Ömerli Mah.Kardeş Langen Bul.No:2/1 İdari Bina ve Sergi salonu Ethem Çalışkan Okuma Salonu Yeni Ömerli Mah.Kardeş Langen Bulvarı Kütüphane Müdürlüğü idari binası ve No:1 Okuma salonu Nikah Salonu İsmet Paşa mah.2301 sk No:2(Yeni Park İçi) Nikah Memurluğu İdari Bina ve Nikah Salonu Kadın Danışma Merkezi Kent Konseyi Atatürk Bul.Asutay İş Merkezi Güner baykal Toplantı Salonu Meslek Edindirme Merkezi Şehitishak Mah.3310 sokak No: 1A/1B Mesleki ve Engelli Eğitim Kurumu Özgecan Aslan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Fevzi Çakmak Mah.Hürriyet Cad. No:2 Çeşitli Kurslar Ve Spor Taşkuyu Mağarası Dedeler Mahallesi Turizm Danışma Bürosu Ülker Aydın Yaşlılar Erinç Evi Antik Yol Girişi Şehitler Tepesi mah sk. No:10/1 Turizm Danışmanlık Yaşlılar Dinlenme Tesisi 14

16 TARSUS BELEDĠYESĠ TAġINIR LĠSTESĠ TAġINIR II. DÜZEY DETAY ADI ÖLÇÜ BĠRĠMĠ MĠKTAR TUTAR TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ Adet 85, ,13 ĠNġAAT MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ Adet 15, ,06 ATÖLYE MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ Adet 253, ,70 Ġġ MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ Adet 61, ,43 GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ VE BASINÇLI MAKĠNELER ĠLE ALETLERĠ Adet 140, ,48 POSTA MAKĠNELERĠ Adet 1,00 40,00 ETĠKETLEME VE NUMARALANDIRMA MAKĠNELERĠ Adet 1,00 112,10 AYIRMA, SINIFLANDIRMA MAKĠNELERĠ Adet 4, ,48 MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKĠNA VE ALETLER Adet 42, ,48 TOPLAM 602, ,86 YIKAMA, TEMĠZLEME VE ÜTÜLEME CĠHAZ VE ARAÇLARI Adet 77, ,41 BESLENME/GIDA VE MUTFAK CĠHAZ VE ALETLERĠ Adet 1.162, ,66 KURTARMA AMAÇLI CĠHAZ VE ALETLER Adet 1,00 100,00 ÖLÇÜM, TARTI, ÇĠZĠM CĠHAZLARI VE ALETLERĠ Adet 91, ,25 TIBBĠ VE BĠYOLOJĠK AMAÇLI KULLANILAN CĠHAZLAR VE ALETLER Adet 154, ,74 ARAġTIRMA VE ÜRETĠM AMAÇLI CĠHAZLARI VE ALETLERĠ Adet 72, ,89 MÜZĠK ALETLERĠ VE AKSESUARLARI Adet 59, ,55 SPOR AMAÇLI KULLANILAN CĠHAZ VE ALETLER Adet 13, ,00 TOPLAM 1.629, ,50 OTOMOBĠLLER Adet 19, ,33 YOLCU TAġIMA ARAÇLARI Adet 22, ,68 YÜK TAġIMA ARAÇLARI Adet 66, ,00 ARAZĠ TAġITLARI Adet 3, ,57 ÖZEL AMAÇLI TAġITLAR Adet 62, ,28 MOPET VE MOTOSĠKLETLER Adet 17, ,00 MOTORSUZ KARA ARAÇLARI Adet 14, ,69 TOPLAM 203, ,55 TEKNELER Adet 0,00 0,00 KANOLAR VE KAYIKLAR Adet 1, ,64 TOPLAM 1, ,64 DÖġEME DEMĠRBAġLARI Adet 955, ,73 TEMSĠL VE TÖREN DEMĠRBAġLARI Adet 198, ,38 KORUYUCU GĠYSĠ VE MALZEMELER Adet 8,00 392,00 SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAġIMA AMAÇLI DEMĠRBAġ NĠTELĠĞĠNDEKĠ TAġINIRLAR HASTANEDE KULLANILAN DEMĠRBAġ NĠTELĠĞĠNDEKĠ TAġINIRLAR Adet 388, ,92 Adet 361, ,07 TOPLAM 1.910, ,09 15

17 TAġINIR II.DÜZEY DETAY ADI ÖLÇÜ BĠRĠMĠ MĠKTAR TUTAR BĠLGĠSAYARLAR VE SUNUCULAR Adet 850, ,32 BĠLGĠSAYAR ÇEVRE BĠRĠMLERĠ Adet 345, ,96 TEKSĠR VE ÇOĞALTMA MAKĠNELERĠ Adet 49, ,86 HABERLEġME CĠHAZLARI Adet 634, ,16 SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CĠHAZLARI Adet 908, ,26 AYDINLATMA CĠHAZLARI Adet 54, ,76 DĠĞER BÜRO MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ GRUBU Adet 642, ,36 TOPLAM 3.482, ,68 BÜRO MOBĠLYALARI Adet , ,92 MĠSAFĠRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBĠLYALAR Adet 216, ,79 KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBĠLYALARI Adet 437, ,70 BEBEK VE ÇOCUK MOBĠLYASI VE AKSESUARLARI Adet 4,00 499,60 SEMĠNER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER Adet 70, ,17 AHġAP SEHPA Adet 1,00 177,00 TOPLAM , ,19 YEMEK HAZIRLAMA EKĠPMANLARI Adet 135, ,95 TOPLAM 135, ,95 ÇĠFTLĠK HAYVANLARI Adet 362, ,00 GÖSTERĠ AMAÇLI HAYVANLAR Adet 181, ,00 KORUMA ALTINA ALINAN HAYVANLAR Adet 32, ,00 TOPLAM 575, ,00 ETNOGRAFĠK ESERLER Adet 1,00 50,00 GÜZEL SANAT ESERLERĠ Adet 385, ,14 KĠTAP, BELGE, EL YAZMALARI VE NADĠR ESERLER Adet 1,00 147,50 TOPLAM 387, ,64 KÜTÜPHANE MOBĠLYALARI Adet 10, ,20 BASILI YAYINLAR Adet 12, ,20 GÖRSEL VE ĠġĠTSEL KAYNAKLAR Adet 2,00 708,00 TOPLAM 24, ,40 EĞĠTĠM MOBĠLYALARI VE DONANIMLARI Adet 412, ,40 ÖĞRENMEYĠ KOLAYLAġTIRICI EKĠPMANLAR Adet 73, ,82 OKUL BAHÇESĠ VE OYUN DEMĠRBAġLARI Adet 691, ,21 TOPLAM 1.176, ,43 DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMĠRBAġLAR Adet 220, ,54 SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMĠRBAġLAR Adet 190, ,93 SAHA SPORLARINDA KULLANILAN DEMĠRBAġLAR Adet 4, ,90 DĠĞER SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMĠRBAġLAR Adet 16, ,00 TOPLAM 430, ,37 GÜVENLĠK VE KORUNMA AMAÇLI ARAÇLAR Adet 2, ,00 KONTROL VE GÜVENLĠK SĠSTEMLERĠ Adet 683, ,97 YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBĠR CĠHAZ VE ARAÇLARI Adet 132, ,48 TOPLAM 817, ,45 16

18 TAġINIR II.DÜZEY DETAY ADI ÖLÇÜ BĠRĠMĠ MĠKTAR TUTAR VĠTRĠNDE SERGĠLENEN EġYALARI Adet 2,00 330,40 DUVARDA SERGĠLENEN SÜS EġYALARI Adet 132, ,50 MASA, SEHPA VE ZEMĠNDE SERGĠLENEN SÜS EġYALARI Adet 60,00 994,00 TOPLAM 194, ,90 YEMEK, SERVĠS VE ÇATAL-BIÇAK TAKIMLARI Adet 2.756, ,50 TOPLAM 2.756, ,50 SEYYAR KULUBE, KABĠN, BÜFE, SANDIK VE KAFESLER Adet 397, ,00 SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER Adet 23, ,00 SERGĠLEME VE TANITIM AMAÇLI TAġINIRLAR Adet 0,00 0,00 TOPLAM 420, ,00 GENEL TOPLAM , ,14 17

19 BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYONLAR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (Elif Seda SAĞLAM) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM MERKEZİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Form No: KYMR - FR - 55 T.C. TARSUS BELEDĠYESĠ ORGANĠZASYON ġemasi BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (Ali BAGRIK) BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (Rıdvan AKSOY) BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI (Hüseyin BORO) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYN. ve EĞİTİM MD.LÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.LÜĞÜ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No: KYS - 02 Rev.No ve Tarihi : 01 /

20 Belediyemiz Organizasyon yapısı; ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 22 ġubat 2007 gün ve Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair yönetmelik ve 22 Nisan 2014 gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değiģiklik yapılmasına iliģkin yönetmelik doğrultusunda hazırlanmıģtır. SIRA NO UNVAN 1 BELEDĠYE BAġKANI 1.1 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Ulusal ve Uluslar Arası ĠliĢkiler Sorumlusu Etkinlik, Temsil, Tören ve Ağırlama Sorumlusu Belediye Birlikleri Sorumlusu Tarihi Eserler ve Anıtlardan Sorumlu BaĢkan DanıĢmanı Sosyal ĠĢlerden Sorumlu BaĢkan DanıĢmanı 1.2 ZABITA MÜDÜRÜ Zabıta Amiri (Genel Hizmetler) Pazar Yeri, ĠĢyeri Denetim ve Ruhsatlardan Sorumlu Zabıta Komiseri Zabıta Amiri (Ġdari Hizmetler) Zabıta Komiseri Ġlan Dairesi Sorumlusu Bando Sorumlusu Zabıta Komiseri 1.3 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRÜ MüfettiĢler KALĠTE YÖNETĠM MERKEZĠ 1.4 KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ Kalite Yönetim Koordinatörü 19

21 SIRA NO UNVAN 1 BELEDĠYE BAġKANI 1.5 BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCISI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ Gelir Yöneticisi Tahsilat Sorumlusu Tahakkuk Sorumlusu Ġcra Sorumlusu Ölçü ve Ayar Sorumlusu Muhasebe Yöneticisi TaĢınır Kayıt Kontrol ve Konsolide Sorumlusu Bütçe ve Kesin Hesap Sorumlusu Ön Mali Kontrol Yöneticisi Bütçe Ödenek Sorumlusu Strateji GeliĢtirme Yöneticisi Stratejik Plan ve Performans Programlama Sorumlusu Yönetim Bilgi Sistemi ve Kalite Ölçütleri GeliĢtirme Sorumlusu Fiyat AraĢtırma Sorumlusu Ġç Kontrol Yöneticisi ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRÜ Plan Uygulama ve KamulaĢtırma Yöneticisi Plan Uygulama ve KamulaĢtırma Sorumlusu Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticisi Yapı Ruhsat Sorumlusu Beton Etüt Laboratuvar Sorumlusu Yapı Kullanma Ġzin Sorumlusu Yapı Denetim ve Proje Kontrol Sorumlusu Ġmar Pafta Sorumlusu Ġmar Planları ve Programları Yöneticisi ġehir Ġmar Planlama Sorumlusu Numarataj Sorumlusu Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Yöneticisi EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Avukat 20

22 SIRA NO UNVAN 1 BELEDĠYE BAġKANI 1.6 BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCISI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Yapım Bakım ve Onarım ĠĢleri Yöneticisi Yol ĠĢleri Sorumlusu Ġhale Sorumlusu Yapı Denetim Sorumlusu KeĢif ve HakediĢ Sorumlusu Proje Üretim Sorumlusu ġantiye ĠĢleri Sorumlusu Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Yöneticisi Ambar Sorumlusu Atölye Sorumlusu Elektrik ve Elektronik ĠĢleri Yöneticisi Sinyalizasyon ĠĢleri Sorumlusu TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Ġdari ĠĢler Yöneticisi Saha ĠĢleri Yöneticisi Evsel Atık Toplama ve Aktarma Ġstasyonu Sorumlusu Ġlaçlama Sorumlusu Atölye Sorumlusu Çevre Yönetim Birimi Yöneticisi Geri DönüĢüm Sorumlusu 21

23 SIRA NO UNVAN 1 BELEDĠYE BAġKANI 1.7 BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCISI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Evlendirme Memuru Genel Evrak Sorumlusu Meclis ve Encümen Evrakları Sorumlusu ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRÜ Personel Özlük ve Ġdari ĠĢler Sorumlusu Yemekhane Sorumlusu Bilgi ĠĢlem Yöneticisi Bilgi ĠĢlem Sorumlusu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Eğitim Yöneticisi KreĢ Sorumlusu BASIN, YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRÜ Basın MüĢaviri Matbaa Sorumlusu Halkla ĠliĢkiler Yöneticisi Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu 22

24 SIRA NO UNVAN 1 BELEDĠYE BAġKANI 1.8 BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCISI KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER MÜDÜRÜ Kültürel ĠĢleri Yöneticisi Turizm Sorumlusu Tiyatro ve Konservatuvar Sorumlusu Sosyal ĠĢler Yöneticisi Sosyal ĠĢler Sorumlusu Kadın ve Çocuk Sığınma Evi Sorumlusu Meslek Edindirme Merkezi Sorumlusu Yerel Gündem 21 Sekreterliği Yerel Gündem 21 Sorumlusu Proje Sorumlusu Gençlik ve Spor ĠĢleri Yöneticisi YaĢam Boyu Eğitim ve Spor Merkezi Sorumlusu Gençlik Kampı Sorumlusu SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Çevre Sağlığı Yöneticisi Kimya Laboratuvar Sorumlusu Bakteri Laboratuvar Sorumlusu LOKMAN HEKĠM SAĞLIK KLĠNĠĞĠ BAġTABĠP PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ Parklar Sorumlusu Hayvanat Bahçesi ve Köpek Evi Sorumlusu KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ Müze, Kütüphane ve Sergi Salonları Sorumlusu 23

25 Belediyenin Organları Belediye meclisi Belediye Encümeni Belediye BaĢkanı 1-Belediye Meclisi Belediye meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiģ üyelerden oluģur. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyükģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan BüyükĢehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili BüyükĢehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) ġartlı bağıģları kabul etmek. 24

26 h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemģehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan arsa ibaresi taşınmaz olarak değiştirilmiştir. (2) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. BELEDĠYE KANUNU Kanun Numarası:

27 Belediye Meclis Üyelerimiz Ömer ÖZCAN Hüseyin BORO Esat DÖNMEZ Fikret AVCI Mehmet Yunus SEVEN Enver Fevzi KÖKSAL Kerim TUFAN Esin ERKOÇ Levent ALPALTAġ Yakup Erkan KOLUKIRIKOĞLU Mustafa YAVUZ Ali ġġmġek Hüseyin SARI Rıdvan AKSOY Mehmet SABIRLI Nükhet ÇELĠK Hüseyin ġendağ Kasım TAKAN Ali ÇELĠK Derya ÖZĠNÇ Raci AYDIN UlaĢ GÜVENÇ Ali ġanli Ferudun ERGÜL Ali UYAN Ġrfan KARAKOYAK Çetin UZABACI Sercan YAMAN KurtuluĢ AVġAR GÜLER Tahsin KIZILTOPRAK Mahmut GÜCENMEZ Kadir CANLI Mehmet YILDIZ Necati AVEZER Levent EKER RüĢtü ÇOPUR Yüksel ATUM 26

28 Belediye encümeni Madde 33- Belediye encümeni, belediye baģkanının baģkanlığında; a) Ġl belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beģ kiģiden oluģur. Belediye baģkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baģkanının görevlendireceği baģkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baģkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baģkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. BELEDĠYE KANUNU Kanun Numarası: 5393 Encümen Üyelerimiz: Mehmet SABIRLI Ali ÇELĠK Ali ġġmġek Suat SEYREK Derya DAL E.Anıl YARPUZ Üye Üye Üye Mali Hizmetler Md. Yazı ĠĢleri Md. Ġmar ve ġh. Md. 27

29 3-Belediye BaĢkanı Belediye baģkanı Madde 37- Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye baģkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye baģkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baģkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 28

30 Belediye baģkanının görev ve yetkileri Madde 38- Belediye baģkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baģkanlık etmek. e) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluģturmak. (1) o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan özürlülere ve özürlüler ibareleri sırasıyla engellilere ve engelliler şeklinde değiştirilmiştir. BELEDĠYE KANUNU Kanun Numarası:

31 2014 YILI KOMĠSYON ÜYE LĠSTESĠ Meclis Karar Tarihleri: 07/04/ /04/2014 Belediye Meclisi Divan Katipliği 1-Mehmet Yunus SEVEN 2-Esin ERKOÇ Meclis 1.BaĢkan Vekilliği Kerim TUFAN Meclis 2.BaĢkan Vekilliği Ali ġġmġek Daimi Encümen Üyeliği 1-Ali ġġmġek 2-Ali ÇELĠK 3-Mehmet SABIRLI 1-Plan Bütçe Ve Kesin Hesap Komisyonu 1- Mustafa YAVUZ 2- KurtuluĢ AVġAR GÜLER 3- Hüseyin SARI 4- Yüksel ATUM 5- Nükhet ÇELĠK 2-Ġmar Komisyonu 1- Levent ALPALTAġ 2- Esin ERKOÇ 3- Fikret AVCI 4- Ali UYAN 5- Kadir CANLI 3-Ġmar Ltd. ġti. Hesap Ġnceleme Komisyonu 1- Nükhet ÇELĠK 2- Ömer ÖZCAN 3- Ali ġanli 4-Kültür Ve Sosyal ĠĢler Komisyonu 1- Ali ÇELĠK 2- Esat DÖNMEZ 3- Esin ERKOÇ 4- Çetin UZABACI 5- Levent EKER 5-Temizlik, Çevre Ve Sağlık Komisyonu 1- Mehmet Yunus SEVEN 2- Hüseyin ġendağ 3- Esat DÖNMEZ 4- UlaĢ GÜVENÇ 5- Kadir CANLI 30

32 6-Amatör Spor Kulüpleri Güçlendirme Komisyonu 1- Levent ALPALTAġ 2- Hüseyin SARI 3- Mehmet Yunus SEVEN 4- Raci AYDIN 5- RüĢtü ÇOPUR 7-Etkinlikler Komisyonu 1- Ali ġġmġek 2- Ali ÇELĠK 3- Mustafa YAVUZ 4- KurtuluĢ AVġAR GÜLER 5- Yüksel ATUM 8-Tarsus Belediyesi Ekonomik Kalkınma Turizm Ve Tanıtma Kom. 1- Mustafa YAVUZ 2- Yakup Erkan KOLUKIRIKOĞLU 3- Fikret AVCI 4- Ferudun ERGÜL 5- RüĢtü ÇOPUR 9-ĠĢgem Komisyonu 1- Fikret AVCI 2- Esat DÖNMEZ 3- Hüseyin ġendağ 4- Tahsin KIZILTOPRAK 5- Necati AVEZER 10-YurtdıĢı ĠliĢkiler Komisyonu 1- Erkan Yakup KOLUKIRIKOĞLU 2- Esin ERKOÇ 3- Mahmut GÜCENMEZ 11-Tarsus Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu 1- Esin ERKOÇ 2- Nükhet ÇELĠK 3- Derya ÖZĠNÇ 4- KurtuluĢ AVġAR GÜLER 5- Enver KÖKSAL 6- Hüseyin BORO 7- Ali UYAN 8- Levent EKER 12-Metab Üye Seçimi Belediye BaĢkanı ġevket CAN ın baģkanlığında; Asil Yedek 1- Kerim TUFAN 1- Hüseyin ġendağ 2- Hüseyin BORO 13-Tarihi Kentler Birliği Üye Seçimi Belediye BaĢkanı ġevket CAN ın baģkanlığında; Asil Yedek 1- Esin ERKOÇ 1- Nükhet ÇELĠK 31

33 14-Çukurova Belediyeler Birliği Üye Seçimi Belediye BaĢkanı ġevket CAN ın BaĢkanlığında; Asil Yedek 1- Ömer ÖZCAN 1- Kasım TAKAN 2- Mehmet Yunus SEVEN 3- Enver KÖKSAL 4- Mehmet SABIRLI 5- Ali ġġmġek 15-Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üye Seçimi Belediye BaĢkanı ġevket CAN ın baģkanlığında; 1- Rıdvan AKSOY 16-Sağlıklı Kentler Birliği Üye Seçimi Belediye BaĢkanı ġevket CAN ın baģkanlığında; Asil Yedek 1- Levent ALPALTAġ 1- Esat DÖNMEZ 2- Mehmet Yunus SEVEN 2- Ali ÇELĠK Mersin BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarih ve 106 sayılı kararına göre: Türkiye Belediyeler Birliği Nüfusu in üzerinde olan Ġlçelerin Doğal BaĢkan Üyeleri: (Seçime dahil edilmeyen) -Burhanettin KOCAMAZ -ġevket CAN -Ġbrahim GENÇ -Hamit TUNA -Mehmet Fazıl TÜRK -NeĢet TARHAN -Mustafa TURGUT -Mükerrem TOLLU (Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı) (Tarsus Belediye BaĢkanı) (YeniĢehir Belediye BaĢkanı) (Toroslar Belediye BaĢkanı) (Akdeniz Belediye BaĢkanı) (Mezitli Belediye BaĢkanı) (Silifke Belediye BaĢkanı) (Erdemli Belediye BaĢkanı) Türkiye Belediyeler Birliğine seçilen (Asil) 6 BaĢkan Üye ve (Asil) 5 Meclis Üyesi: Asil: 1-Mehmet TÜRE (Anamur Belediye BaĢkanı) 2-Nebi YILMAZ (Mut Belediye BaĢkanı) 3-Ferat AKTAN (Aydıncık Belediye BaĢkanı) 4-Mehmet BALLI (Bozyazı Belediye BaĢkanı) 5-Ahmet GÜNEL (Gülnar Belediye BaĢkanı) 6-Ġsmail TEPEBAĞLI (Çamlıyayla Belediye BaĢkanı) 7-Esin ERKOÇ 8-Hikmet KOÇ 9-Serdar ARSLAN 10-Sercan YAMAN 11-Ġsmail YERLĠKAYA Yedek Üye: 1-Mustafa ÇETĠNKAYA 2-Ayhan YILDIZ 3-Bilal CANDAN 4-Mehmet BULUT 5-Ekrem BAYIR 32

34 Çiftçi Malları Murakabe Heyeti (02/07/2014) Asil 1-Hüseyin BORO 2-Esin ERKOÇ 3-Nükhet ÇELĠK 4-Yakup Erkan KOLUKIRIKOĞLU 5-Mehmet YILDIZ Yedek 1-Necati AVEZER 2-Mustafa YAVUZ 3-Kasım TAKAN 4-Levent ALPALTAġ 5-Fikret AVCI Denetim Komisyonu (06/01/2015) 1-Hüseyin ġendağ 2-Esat DÖNMEZ 3-Derya ÖZĠNÇ 4-Nükhet ÇELĠK 5-Mehmet YILDIZ 33

35 Belediye BaĢkanı ġevket CAN Belediye BaĢkan Yrd. Belediye BaĢkan Yrd Belediye BaĢkan Yrd Belediye BaĢkan Yrd. Elif Seda SAĞLAM Ali BAGRIK Rıdvan AKSOY Hüseyin BORO BaĢkan DanıĢmanı Parla Can Kuyucuoğlu BaĢkan DanıĢmanı Volkan TOPAL Özel Kalem Müdürü Zabıta Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Fen ĠĢleri Müdürü Ġnsan Kay.ve Eğ.Müdürü Serap KURTÇU M. Ramazan GÖZENER Suat SEYREK Erkan DEMĠR Mehmet BULUT Park ve Bah. Müdürü Hukuk ĠĢleri Müdürü Temizlik ĠĢleri Müdürü Kütüphane Müdürü Basın Y.H.ĠlĢk. Müdürü Göksu GÜNYAġAR Adem ÖZASLAN Ġbrahim GÜRSOY Hikmet ERDEM Harun DOĞAN Sağlık ĠĢleri Müdürü Kültür-Sosyal ĠĢler Müdürü Ġmar ve ġeh.müdürü Mali Hizmetler Uzmanı Bilgi ĠĢlem Yöneticisi Yıldız Ö. YARPUZ Mustafa DOĞAN E. Anıl YARPUZ Uğur Kaan MISIRLI Yusuf BACANAK Emlak Ġstimlak Müdürü Yazı ĠĢleri Müdürü KUDEB Yöneticisi Emlak Ġstimlak Yöneticisi Ġmar Pl.Prg.Yöneticisi Derya AKġANLI Derya DAL Fevziye KÖKDĠL Orhan TEKELĠ G.Umay BOSTAN Strateji Gel.Yöneticisi Gelirler Yöneticisi Muhasebe Yöneticisi TaĢ.Kay.Kont.Yöneticisi Ġç Kontrol Yöneticisi DilĢat ACER Ünal KAZAN Ġsmail KUZUCU Avni ERTEKĠN Ender HORATA Plan Uygu. Yöneticisi Ruh.ve Y. Kon.Yöneticisi Mak.Ġk..Bk.O.Yöneticisi Yap.Bk.O.ĠĢ.Yöneticisi Ġ.S.G. Yöneticisi Demet ĠMREN F.Funda ÇOBAN Turhan ACER Harun GÖKSEL Ozan TOKMAK Eğitim Yöneticisi Halkla ĠliĢk.Yöneticisi Kültür ĠĢleri Yöneticisi Basın MüĢaviri Elk.Elkt.ĠĢler Yöneticisi Öznur K.ÖZEL DurmuĢ SÜMER Nadir DURGUN Ersoy YALÇIN Samet BÖLÜKBAġI Çevre Kor.Kn.Yöneticisi Gıda Güv.ve H. S.Yöneticisi Fiyat AraĢ. Sorumlusu Sosyal ĠĢl. Yöneticisi Saha ĠĢleri Yöneticisi S.Eda KÜPELĠ Ersin EKER Muttalip BOBUġOĞLU Hakan UYAN Salim IġIK 34

36 BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAK ADI ÖLÇÜ MĠKTAR BĠLGĠSAYAR ÇEVRE BĠRĠMLERĠ Adet 345 TEKSĠR VE ÇOĞALTMA MAKĠNELERĠ Adet 49 HABERLEġME CĠHAZLARI Adet 634 SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CĠHAZLARI Adet 908 AYDINLATMA CĠHAZLARI Adet 54 DĠĞER BÜRO MAKĠNELERĠ VE ALETLERĠ GRUBU Adet

37 Belediyemizde 150 kiģi memur, 280 kiģi iģçi, 44 kiģi sözleģmeli olarak toplam 474 kadrolu personel çalıģmaktadır. İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ 388 Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Erkek Kadın Cinsiyete Göre Personelin Dağılımı 86 ÇALIŞANLARIN MEZUNİYET DURUMLARI Erkek Kadın Lise Öncesi Lise Önlisans Lisans Lise Öncesi Lise Önlisans Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı 13% 17% 45% Lisans % Lisans Üstü

38 Belediyemizce her yıl düzenlenen etkinlikler Özel Kalem Müdürlüğümüz tarafından planlanarak ilgili birimlerin desteğiyle yapılmaktadır.2014 yılı içerisinde yapılan etkinliklerimizin listesi: SIRA NO ETKĠNLĠK ADI DÜZENLENDĠĞĠ TARĠH 1 Yenice Ġnönü-Churchill GörüĢmesinin Yıldönümü Ocak 2 14 ġubat Sevgililer Günü 14 ġubat 3 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 4 17 Mart Atatürk'ün Tarsus'a GeliĢinin Yıldönümü 17 Mart 5 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitleri Anma Günü 18 Mart 6 21 Mart Nevruz Bayramı 21 Mart 7 Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu Mart 8 Tarsus Resim Festivali Nisan 9 Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez Etkinlikleri Mayıs 10 Uluslararası Tenis Turnuvası Nisan-Mayıs 11 Futbol Turnuvası Mayıs 12 Eshab-ı Kehf Minikler Futbol Festivali Haziran 13 Ramazan Ayı Etkinlikleri Temmuz Ağustos Zafer Bayramı Ağustos 15 Karacaoğlan ġelale ġiir AkĢamları Eylül 16 Yenice BarıĢ ve Kültür Festivali Eylül Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Aralık Tarsus'un DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢu 27 Aralık 19 Bereket Çorbasına Davet Her Cuma Günü 37

39 14 ġubat 2014 Sevgililer Günü etkinliği 18 Mart 2014 Çanakkale Zaferi ve ġehitleri anma günü 17 Mart Atatürk'ün Tarsus'a geliģinin kutlanması Karetta Bisiklet turnuvası Ramazan ayı etkinliği Hıdırellez kutlamaları 38

40 1-Özel Kalem Müdürlüğümüz; Müdürlüğümüz aracılığıyla kardeģ Ģehirlerimizden gelen misafirlerimiz ağırlandı. Almanya Cumhurbaşkanının Katılımıyla Kubat Paşa Medresesinin açılış tören etkinliği Tataristan Cumhur Başkanı Aznakay dan gelen Heyet Aznakay dan gelen Heyet Celalabat tan gelen Heyet 39

41 2-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz; a)belediyemizde 2014 yılında SözleĢmeli Personel pozisyonunda Memur çalıģtırılabilmesi için Belediye Meclisince karar alınmıģtır. b)22 ġubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı KuruluĢlar ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Doğrultusunda BoĢ memur kadroların iptali dolu memur kadroların değiģiklikleri Belediye Meclisince karar alınarak iģlem yapılmıģtır. c)belediyemizde 657 Sayılı yasa kapsamında görev yapan personellere ödenen iģ güçlüğü, iģ riski, teminde güçlük zammı, mali sorumluluk ve özel hizmet tazminatı ile ilgili I, II ve III sayılı cetveller Resmi Gazetede yayınlanan oranlara göre tanzim edilerek valilik onayına her yıl sunulmaktadır. d)4857 Sayılı ĠĢ Kanununa tabi olarak görev yapan personellerden 7 kiģi, 657 Sayılı yasaya tabi personellerden 1 kiģi olmak üzere toplam 8 kiģinin emeklilik evrakları düzenlenerek emekliye sevk edilmiģtir.4857 Sayılı ĠĢ Kanununa tabi personellerden 1 kiģinin iģ akdi fesh edilmiģtir. Ayrıca 6360 Sayılı Yasa kapsamında Mersin Valiliği tarafından kurulan komisyonca alınan karar ile 275 Sürekli iģçi ve 94 Memur Mersin BüyükĢehir Belediyesine devirleri yapılmıģ olup, ilgili 6360 sayılı yasa kapsamında kapatılan belde belediyelerinden kurumumuza 28 Sürekli iģçi ve 22 Memur personel devir edilmiģtir. Ayrıca Kurumlar arası nakil yolu ile 27 adet memur personelimiz diğer kamu kurum ve kuruluģlarına geçiģ yapmıģ ve 11 memur personel kurumumuza nakil yolu ile gelmiģtir.6360 Sayılı Yasa kapsamında kurumumuza devir edilen sürekli iģçiler bahse konu yasanın ilgili maddeleri doğrultusunda diğer kamu kuruluģlarına devir edilmiģtir. e) Belediyemizde 2014 yılında 1 adet 4857 sayılı yasaya tabi eski hükümlü personel iģe alınmıģtır. f) 2014 yılı içerisinde ĠçiĢleri Bakanlığı ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın (Devlet Personel BaĢkanlığı) 10 Nisan 2014 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz C15 grubuna geçtiğinden 489 adet kadro Tarsus Belediye Meclisi tarafından ihdas edilmiģtir. g) Belediye Yemekhanesine alınan Gıda ve Temizlik maddelerinin sözleģmeleri Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir. Değerler Eğitimi 40

42 TSE ISO EN 2001 Ġç Tetkik Eğitimi Ġtfaiye Ġlk Yardım Eğitimi Strateji GeliĢtirme Yöneticileri Toplantısı Yangın tatbikatı eğitimi 41

43 S. NO 1 2 EĞĠTĠM KONUSU Aile DanıĢmanlığı Sertifika Programı Ġlkyardım Yenileme Eğitimi EĞĠTĠME KATILACAKLAR Oktay YILDIRIM Musa CEYLAN EĞĠTĠM DÖNEMĠ 3 Ocak 2014 Ġtfaiye Müdürlüğü Pers. 06 Ocak Ġlkyardım Eğitimi Ġtfaiye Müdürlüğü Pers Yazılım ve Donanım Eğitimi 6331 sayılı BüyükĢehir Yasasının Uygulanması Kazananlar Konferansı 2014 Restorasyon ĠĢlerinde KeĢif ve HakediĢ Uygulamaları Evlendirme Süreci 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve ĠyileĢtirmeleri Eğitimi Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Hibe Programı Bilgilendirme ve Tanıtım Günleri Malatya Örneği: Kent Merkezinden Çevre Ġlçelere Uzanan Bütüncül Koruma Deneyimi Edirne Örneği: Kent Merkezinden Çevre Ġlçelere Uzanan Bütüncül Koruma Deneyimi TMÖ 2014 Yılı Kamu Kategorisi Değerlendirici YetiĢtirme Programı Yusuf BACANAK Ali ÇĠFTÇĠ Ġlgili Personel Belediye BaĢkanı KYK Üyeleri, Ġlgili Personel Fevziye KÖKDĠL Pınar ġener Adem ÇOCALAK Ender HORATA Öznur KALELĠ ÖZEL Ocak ġubat ġubat 2014 EĞĠTĠMĠ VERECEK OLAN Kariyer Akademi Necip Tolga YÜCEER IĢıl Berat BEYDAĞ SÜRE 450 Saat KATIL. SAYISI 2 1 Gün 5 2 Gün 4 IBM Uzmanı 3 Gün 2 Çukurova Belediyeler Birliği 2 Gün ġubat 2014 KalDer 1 Gün ġubat ġubat Mart 2014 Hakan KUMDERELĠ 14 Mart 2014 Fevziye KÖKDĠL Hakan KUMDERELĠ Hakan KUMDERELĠ Ġrem BAL Betül ÇALIġKAN Fevziye KÖKDĠL Pelin GÖNEN Ender HORATA 16 Ġç Tetkik Hazırlık Eğitimi Ġlgili Personel Mart Nisan Mayıs Haziran Haziran Haziran 2014 Tarihi Kentler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği Robert Bosch Bursa Fabrikası Uzm Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bak. ÇEKÜL Akademi ÇEKÜL Akademi 3 Gün 2 2 Gün 1 1 Gün 2 1 Gün 1 3 Gün 2 1 Gün 2 3 Gün 1 3 Gün 2 KalDer 2 Gün 1 Ender HORATA 1 Gün Sayılı Kanun Kapsamında Küresel Isınma ve Kentsel DönüĢüm Eğitimi F. Funda ÇOBAN Demet BERĠK Erdem AKGÜL M. Emin SAĞLAM Haziran 2014 Çukurova Belediyeler Birliği 2 Gün 4 42

44 S. NO EĞĠTĠM KONUSU ĠletiĢim-Protokol- Belediyelerde Stratejik Plan Uygulamaları 12. Kamu Yönetimi Forumu TMÖ 2014 Yılı Kamu Kategorisi UzlaĢım Toplantısı EĞĠTĠME KATILACAKLAR Rıdvan AKSOY Ali BAGRIK Ender HORATA Ġbrahim GÜRSOY Ersoy YALÇIN Fatma KARA Merve SAYGI Hakan KUMDERELĠ Ünal KAZAN Volkan TOPAL Ender HORATA Ender HORATA EĞĠTĠM DÖNEMĠ 24 Temmuz Eylül Eylül 2014 EĞĠTĠMĠ VERECEK OLAN Çukurova Belediyeler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği SÜRE KATIL. SAYISI 1 Gün 10 2 Gün 1 KalDer 2 Gün 1 21 ĠĢ Mükemmelliği 2014 Ender HORATA 17 Eylül 2014 Bimser Çözüm 1 Gün 1 Çukurova Mevzuat Bilgilendirme Ekim 22 ġevket CAN Belediyeler 1 Gün 1 Toplantısı 2014 Birliği 23 Hayatla ĠletiĢim EFQM Modelinde Sürdürülebilirlik AnlayıĢı ve Uygulama Çerçevesi ÇalıĢanların Yetenekleriyle BaĢarma BiliĢsel-Zihinsel Becerilerin Önemi ve GeliĢtirme Teknikleri 27 Temel Ġlkyardım Eğitimi Kamu Ġç Kontrol Sisteminin GeliĢtirilmesi Eğitimi 2014 TMÖ Sürecini Gözden Geçirme Toplantısı Elektrik Ġç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama Eğitimi Elif Seda SAĞLAM Derya DAL Öznur KALELĠ ÖZEL Ġrem BAL K. Melis ÇUKUROVA Ender HORATA Hakan KUMDERELĠ Ġbrahim GÜRSOY M. Ramazan GÖZENER Hakan KARAOĞLU Ömer BEYBOLAT Hasan KÖSECĠ Ender HORATA DilĢat ACER 17 Kasım Kasım Kasım Kasım Aralık Aralık 2014 KalDer 1 Gün 5 KalDer 1 Gün 2 KalDer 1 Gün 1 KalDer 1 Gün 2 Algı Akademi 2 Gün 2 BUMKO 3 Gün 2 Ender HORATA 19 Aralık 2014 KalDer 1 Gün 1 Emine KARA Aralık 2014 TOPLAM TMMOB 2 Gün Saat 50 Gün+ 450 Saat

45 3-Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüz; Gelen ve Giden Evraklar: Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne elden ve posta kanalıyla gelen evrak 6125 adet, BaĢkanlıktan yazılan (giden) evrak sayısı 448 adet olup, toplam gelen-giden evrak sayısı 6573 adettir. Bu evraklar ilgili dairesine havalesi yapılarak, gelen ve giden evrak kayıt defterine kaydedildikten sonra ilgili birimlere zimmetle teslim edilmiģtir. Yazı ĠĢleri kaleminde standart dosya planına göre gelen ve giden evraklar dosyalanmaktadır. Encümen Kararları 1 -) Müdürlüklerden gelen evraklar Belediye BaĢkanının veya Belediye BaĢkan Yardımcısı tarafından havale edilen Encümene girecek olan evraklar zimmet karģılığı alınır. 2 -) Gelen evraklar kontrol edilip sayı ve tarih numarasına göre Encümene sunulmak üzere düzenli bir Ģekilde dosyalanır. 3 -) Encümene sunulan evraklar Encümen üyeleri tarafından görüģülerek Encümen üyeleri tarafından onaylanıp karar altına alınan evraklar Encümen karar defterine tarih, sayı ve sıra numaralarına göre yazılır daha sonra Bilgisayar ortamında 4 er nüsha halinde çıktısı alınır. Encümen üyelerine imzalatılır, imzaları tamamlandıktan sonra 2 nüshası Yazı ĠĢleri Kalemi nde dosyalanır öteki 2 nüsha ise gelen evrak ile birlikte ilgili müdürlüğe gönderilir. Belediye Encümeni bu dönem zarfında 51 adet Encümen toplantıları yapılmıģtır. Bu toplantılara toplam 678 adet evrak gelmiģ ve Encümen Üyelerinin öngördükleri doğrultuda karara bağlanmıģtır. Kararlar Encümen defterine kaydedilmiģ, ilgili birimlere zimmetle gönderilmiģtir. Belediye Meclis Kararları: 1 -) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisi her ayın ilk haftası Belediye BaĢkanının önceden kararlaģtırdığı bir günde ve belirlenen yerde toplanır. Meclis toplantıları halka açıktır. 2 -) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği Her ayın ilk günündeki Belediye Meclis gündemi Belediye BaĢkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeģitli yöntemlerle halka duyurulur. 3 -) Müdürlükler tarafından Mecliste görüģülecek evraklar Meclis öncesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne teslim edilir. GörüĢülecek evraklar Yazı ĠĢleri Müdürlüğünde meclise sunulmak üzere hazırlanır ve bu evraklardan birer surette parti grup baģkanlarına gönderilir. 4 -) Belediye Meclisinde görüģülen evraklar karar altına alındıktan sonra tutanak altına alınır. Tutanak altına alınan kararlar Meclis kararları Ģekline dönüģtürülür. Tutanak ve kararlar Meclis baģkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır. 5 -) KesinleĢen kararlar 4 suret yazılarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereği en geç yedi gün içinde mülki idare amirine gönderilir ayrıca yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. OluĢturulan kararlar ilgili Müdürlüklere zimmet karģılığı verilir Yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği bu dönemde 13 olağan, meclis toplantısı yapılmıģtır. Mecliste 124 Adet evrak görüģülmüģ olup, bu meclis kararları düzenli bir Ģekilde yazıldıktan sonra, Belediye BaĢkanı ve Divan Kâtiplerine imzalatılarak yasal süresi içerisinde Kaymakamlık Makamına iletilmiģtir. Kararların asılları dosyalanarak muhafaza edilmektedir. Birer suretleri zimmet karģılığı ilgili birimlere gönderilmiģtir. Meclis Gündemleri Belediye BaĢkanı 44

46 direktifleri doğrultusunda Müdürlüğümüzce düzenlenerek, Meclis Üyeleri yine Müdürlüğümüzce toplantılara davet edilmektedir. Evlendirme ĠĢleri 01/01/ /12/2014 tarihleri arasında 2666 çift Belediyemiz evlendirme Memurluğuna müracaatları olmuģ, nikah akitleri düzenlenip bağlı bulundukları Nüfus Müdürlükleri ila yazıģmaları yapılıp evlilikleri bildirilmiģtir çiftin dosya iģlemleri defter kayıtları ve Uluslararası Aile Cüzdanları tanzim edilerek imza törenleri sağlanmıģtır çiftin dıģında 120 kiģiye Evlenme Ġzni düzenlenerek kendilerinin istedikleri il veya ilçede nikah akti yapmaları sağlanmıģtır. Belediyemizin 380 kiģilik Nikah Salonu Nikah Törenlerine, toplantı ve panellere açık tutulmuģ olup, ,00-TL gelir elde edilmiģtir. 4- Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüz; Tarsus Belediye BaĢkanının vermiģ olduğu vekaletname çerçevesinde Tarsus Belediyesi tarafından veya Tarsus Belediyesi aleyhine açılan dava ve icra takiplerini kurum adına takip etmek, sonuçlandırmak, belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak, diğer müdürlüklere hukuki görüģ bildirmek yılı içerisinde açılan icra takip dosyaları sayısı: 74 ADET Ġnfaz olan dosya sayısı: 82 ADET GeçmiĢ yıllardan gelen ve devam etmekte olan icra dosya sayısı: 175 ADET Olarak tespit edilmiģtir sayılı "13 Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve 26 Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereğince; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve Meski ye devredilen dava dosyası sayısı toplam 176 adet, Ġcra takip dosyası sayısı ise; 259 adet olarak tespit edilmiģ olup, aģağıda ayrıntılı olarak belirtilmiģtir. 45

47 Meski ye Devredilen; Belediyemizce takibi baģlatılarak Su borcundan kaynaklı icra takip dosya sayısı (2 adedi itirazlı olmak üzere) 234 adet; Belde Belediyelerden gelen ancak BüyükĢehir Belediyesinin görev alanına girmesi nedeniyle devredilen icra takip dosyası 6 adet; Dava dosyası sayısı 27 adet; Meski ye devredilen toplam dosya sayısı (dava dosyası + icra takip dosyası) : 267 adet olarak tespit edilmiģtir. Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Devredilen; Dava Dosyası sayısı 149 adet, Belediyemizce baģlatılarak devredilen Ġcra takip dosyası 17 adet, Belde Belediyelerden gelen ancak BüyükĢehir Belediyesinin görev alanına girmesi nedeniyle devredilen icra takip dosyası 2 adet; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına devredilen toplam dosya sayısı (dava dosyası + icra takip dosyası) : 168 adet olarak tespit edilmiģtir Sayılı "13 Ġlde BüyükĢehir Belediyesi Ve 26 Ġlçe Kurulması Ġle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" Gereğince; Devir Alınan; Dava dosyası sayısı 8 adet, BahĢiĢ Belediyesine karģı baģlatılan Ġcra takip dosyası 1 adet olarak tespit edilmiģtir. Kanun gereği köy tüzel kiģilikleri sona eren köylerin borçlarının, hak ve alacakları belediyemize geçmiģ olduğundan, 3 adet ilamdan doğan alacak, 1 adet fatura ödemesi, 1 adet ilamsız takipten kaynaklanan alacak ödemeleri yapılmıģtır Yılında Adli Mahkemelerde; toplam 85 adet yeni dosya açılmıģtır.2014 yılında açılan ve geçmiģ yıllardan gelerek devam eden dosya sayımız 89 adet olarak belirlenmiģtir. Karara çıkan dosya sayısı 121 adet olup, 82 adedi lehte, 25 adedi aleyhte, 2 adedi kısmen lehte kısmen aleyhte, 10 adet konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmayan, 1adet düģme olarak, 1 adet iģlemden kaldırma olarak sonuçlanmıģtır. Kısmen lehte kısmen aleyhte % 4,76 Aleyhte; % 28,57; Lehte; % 66,67; 1. Lehte 2. Aleyhte 3.Kısmen Lehte Kısmen Aleyhte 46

48 2014 yılında karar tashihinden dönen dosya sayısı 1 adet olup lehte sonuçlanmıģtır Yılında Ġdari Mahkemelerde; toplam 71 adet yeni dosya açılmıģtır 2014 yılında açılan ve geçmiģ yıllardan gelerek devam eden dosya sayımız 80 adet olarak belirlenmiģtir.karara çıkan dosya sayısı 22 adet olup, 13 adedi lehte, 1 adedi aleyhte, 2 adedi kısmen lehte kısmen aleyhte, 6 adedi iģlemden kaldırma olarak sonuçlanmıģtır. Temyiz incelemesine gönderilen (BaĢkanlık + ġahıslar)dava dosyası sayısı 6 adet Karar tashihine gönderilen (BaĢkanlık + ġahıslar) dava dosyası sayısı 97 adet, karar tashihinden dönen dava dosyası sayısı 28 adet olup, 21 adedi lehte, 6 adedi aleyhte, 1 adedi kısmen lehte kısmen aleyhte sonuçlanmıģtır. Aleyhte; % 21,43 Kısmen lehte kısmen aleyhte % 3,57 Lehte; % Lehte 2. Aleyhte 3. Kısmen Lehte Kısmen Aleyhte Temyizden dönen dava dosyası sayısı 115 adet olup, 57 adedi lehte, 14 adedi aleyhte, 44 adet Kısmen Lehte Kısmen Aleyhte sonuçlanmıģtır. 5-Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüz; Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Tarsus Belediye BaĢkanı veya görevlendirdiği baģkan yardımcısı tarafından verilen görevleri 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, Görev, Yetki ve ÇalıĢma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde gereken itina ve çabuklukla yapmak, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlar yılında baskıya verilen hizmetlere iliģkin bilgi; SIRA NO VERĠLEN HĠZMET HĠZMETĠ VEREN FĠRMA/KĠġĠ HĠZMETTEN YARARLANAN VATANDAġ SAYISI HĠZMETE YÖNELĠK ġġkayet SAYISI davetiye baskısı Bld. Matbaası kiģi broģür baskısı Bld. Matbaası Tüm Tarsus adet DeğiĢik Birimlerin matbu evrak baskısı Bld. Matbaası Tüm Birimler Adet Belediyemiz etkinliklerinin afiģ baskısı Bld. Matbaası Tüm Tarsus adet Nusret Kitapçığı baskısı Bld. Matbaası 2000 kiģi adet Tarsus un kurtuluģ destanı kitapçığı baskısı Bld. Matbaası 2000 kiģi adet Posta, Kurye ve Kargo Gönderimi Ptt,Kurye,Kargo kiģi 0 47

49 2014 yılında Basın yoluyla yapılan haberlerden derlemeler; -TAġKUYU MAĞARASI TURĠZMĠN HĠZMETĠNDE -BAġKAN CAN, TÜRKĠYE ÖNEMLĠ BĠR TURĠZM ALANINA SAHĠP OLDU -KAYMAKAM GÖÇ, EMEĞĠ GEÇENLERE TEġEKKÜR EDĠYORUZ -BAġKAN KOCAMAZ, TARSUS TA KAZDIĞINIZ HER YERDEN ADETA TARĠH FIġKIRIYOR Tarsus'ta, 2006 yılında ortaya çıkarılan ve Tarsus Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan TaĢkuyu Mağarası turizmin hizmetine girdi TARSUS CUP ULUSLARARASI KADINLAR TENĠS TURNUVASI PROTOKOLÜ ĠMZALANDI -11 ÜLKEDEN TENĠSÇĠ KATILACAK 48

50 6-Mali Hizmetler Müdürlüğümüz; Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 6 yöneticilik faaliyet göstermektedir: Muhasebe Yöneticiliği Ön Mali Kontrol Yöneticiliği Ġç Kontrol Yöneticiliği Gelirler Yöneticiliği Strateji GeliĢtirme Yöneticiliği Fiyat AraĢtırma Yöneticiliği Stratejik plan hazırlıklarının koordinasyonu Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalıģmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Stratejik planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalıģmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu Performans programının hazırlanması ve değiģtirilmesi çalıģmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalıģmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalıģmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Bütçenin hazırlanması Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama yöneticiliği bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte Strateji GeliĢtirme Yöneticiliğine gönderir. Harcama yöneticiliği temsilcileri ile görüģmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır. Ġdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. Ġdarenin bütçe hazırlanmasında teģkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır. Bütçe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve kaydedilmesi Bütçe iģlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleģtirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. (2) Bütçe kayıt ve iģlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleģtirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur. 49

51 Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili Ġdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Ġdarelerin iģlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli iģlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir. Ön mali kontrol iģlemleri Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve iģlemlerin hazırlanması, yüklenmeye giriģilmesi, iģ ve iģlemlerin gerçekleģtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluģur. TaĢınır ve taģınmaz kayıtlarının tutulması Ġdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazları ile bunlara iliģkin iģlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kiģiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler yöneticiliğine bildirilir. Mali hizmetler müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taģınır ve taģınmaz kayıtları oluģturulur. Mal yönetim dönemine iliģkin icmal cetvelleri mali hizmetler yöneticiliğince hazırlanır. Bütçe kesin hesabının hazırlanması Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır. Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin her türlü rapor, cetvel ve belge mali hizmetler müdürlüğünce hazırlanır. Ġç kontrol sistemi ve standartları Mali hizmetler müdürlüğü, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapar ve çalıģma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. VatandaĢa Verilen Hizmetler: Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun gereğince asker aylığı ödemesi yapılmaktadır yılı içinde toplam ,00- TL toplam asker aylığı ödemesi yapılmıģtır. Muhasebe Yöneticiliğince birime gelen yüklenici, ticarethane ve emanet hesaplardan kiģi ve kurumlara ödemeler yapılmaktadır yılı içinde gelen ödeme evraklarından %82 si ödenmiģ geri kalanı bir sonraki yıla devretmiģtir. Tarsus Belediyesince; birlik, dernek ve kuruluģlara toplam ,14TL ödeme yapılmıģtır. Harcama birimlerinden 3239 adet talep gelmiģ tamamı değerlendirilip kara bağlanmıģtır. Satın alma kararlarımız elektronik ortamda arģivlenmektedir. Böylece fiziki arģivleme sorunu ortadan kaldırılarak kâğıt, zaman, yer ve maliyetten tasarruf yapılmıģtır. 50

52 7-Sağlık ĠĢleri Müdürlüğümüz; Müdürlüğümüzde isteğe bağlı ücreti karģılığında gıda ve su analiz hizmetleri verilmektedir. Ayrıca gelen Ģikâyetler doğrultusunda Ģehir Ģebeke suyunun ve piyasada satılan gıdaların ücretsiz olarak analizi yapılmaktadır. Gelen Ģikâyetler Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 153 hattında ve internet ortamında değerlendirilmektedir yılında 786 adet gıda ve su numunesi alınarak analizi yapılmıştır GIDA SU yılı uygunsuz gıda numunelerinin karşılaştırılması aşağıda belirtilmiştir UYGUN GIDA BOZUK GIDA BOZUK GIDA % 11,35 7,28 4,50 4,83 10,7 51

53 2014 yılı uygunsuz su numunelerinin karģılaģtırılması aģağıda belirtilmiģtir ĠÇĠLĠR ġebeke SU BOZUK ġebeke SU ĠÇĠLĠR KUYU SU BOZUK KUYU SU yılında denetlenen ve tebligat verilen işyeri sayısı aşağıda belirtilmiştir ĠġYERĠ TEBLĠGAT

54 2014 yılında Mersin İl Halk Sağlığı Laboratuvarına 72 adet bakteriyel,72 adet kimyasal su numunesi analizi yaptırılmıştır BAKTERĠYEL SU KĠMYASAL SU yılında 13kg gıda maddesi imha edilmiģtir GIDA ĠMHA KG

55 8-Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz; Müdürlüğümüz yıl içerisinde gelen Ģikayet ve talepleri kayıt altına alıp, ilgililerince sonuçlandırılmaktadır YILI GELEN ġġkayet VE TALEPLER GELEN SAYI GELEN TARĠH GELDĠĞĠ YER KONUSU Aktif Yapı ĠnĢaat - Emlak (Hakan Kara) Halil Erkaçmaz Bahri Turaç Hasan ġanlı Emirhan Aksan (Gaziler Mahalle Muhtarı) YaĢar Yoldar Rafet Engel Ġbrahim Evcimen Ali Tamkan Sykim Kimya ĠnĢaat San. Tic. Ltd. ġti. Sucular Mevkii 203 Ada 4 Ve 6 Parsel Ġle Kalburcu Mevkii 289 Ada 6 Parselde ĠnĢaata BaĢlayacağımdan Dolayı Yol Açılması. CEVAP VERĠLDĠ ĠSE SAYISI CEVAP VERĠLDĠ ĠSE TARĠHĠ Yunus Emre Mahallesi 3763 Ada 3 Nolu Parselde YapmıĢ Olduğum ĠnĢaatıma UlaĢımımı Sağlamak Ġçin 4510 Nolu Sokağın Açılması Gerekmektedir Kaleburcu Köyü 290 Ada 5 Parselde ĠnĢaata BaĢlayacağımızadan Dolayı Yolun Açılması Yeni Mahalle 4036 Sokak Hakkı ÖzbaĢoğlu Sitesi. Yolun Asfalt KONUSU Yol Açılması Yol Açılması Yol Açılması Yapılması Hk Mahallemiz 1807 Sokak No: 21 Konumunda Bulunan Yıkıntı Viranenin Moloz Yığınlarının Temizlenmesi. GazipaĢa Mahallesi 1961 Sokak ĠnĢaat Yaptırmaktan Dolayı Yolun Açılması Ergenekon Mahallesi 297 Ada 7 Parselde Kayıtlı Bulunan Arsa Üzerine ĠnĢaat Yaptıracağımdan Yolun Açılması Kanal Spor Sahası Ġle Sitemiz Arasında Bulunan Sokağın IĢıklandırması Projede Gözükmemesi Nedeni Ġle YapılmamıĢ Olup Bu Sokak Madde Bağımlıları Ve Alkol Ġçicilerinin Meskeni Haline GelmiĢtir. Bu Nedenle Çocuklar Ve Üçüncü ġahıslar Ġçin Teklike Arz Etmektedir. Bu Sokağın Yol Açılması Yol Açılması IĢıklandırılması Hk Gaziler Mahallesi 356 Ada 4 Nolu Parsel Sahibiyim Dere Yatağının DeğiĢtirilmesi Hk Ada 3 Parselde Yapımı Devam Eden ĠnĢaatımızın Arka Tarafına DüĢen Ve Ġmar Planında Görülen Yolun Acilen Açılması Yol Açılması 54

56 T.C. Tarsus Kaymakamlığı Yunus Emre Ġlkokulu Müdürlüğü (Ramazan Yalak Okul Müdür V.) Kum Talebi ġehitler Tepesi Mahallesi 3625 Sokak Sakinleri Akçakocalı Köyü Muhtarı Muhammet Mustafa Döner Mustafa ġenboğa Ġzzet Sakmak Sami Cilalı (UlaĢ Köyü Muhtarı) T.C Tarsus C Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürlüğü T.C. Tarsus Kaymakamlığı Damlama ġehit Mehmet Akif Sönmez Ġlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü (Eren Kaya) YaĢar Rüzgâr Çukurova Makina Ġmalat Ve Ticaret A.ġ. Ova Oluklu Mukavva Ambalaj (Cemal Bulakoğlu Ve Zafer KoldaĢ Tarsus ġehitler Tepesi Mahallesi 3625 Sokaktaki Mahalle Sakinlerinin Namık Kemal Ġlköğretim Okulun Kısa Yoldan Ana Caddeyi Kullanmadan Gidebilmeleri Ġçin Mahallemizde Bulunan Patika Toprak Yola Betondan Merdiven Yapılması Akçakocalı Merkez Mahallesine YaklaĢık 700 Metrelik Yola Stepizeli Bakıma Yapılması Hk. Kırklarsırtı Mahallesi 2624 Sokak No:14 Yolun Devamının Açılması Gaziler Mahallesi 1864 Sokak Devamının Açılması Köyümüzde Ara Yollarda Kullanılmak Üzere Stabilize Malzemeye (Çakıl) Ġhtiyacı Vardır. Yenice Tuğladan Adet Tuğla Hibe EdilmiĢtir. Hibe Edilen Tuğlanın Yeniceden Kurumumuza Getirebilmesi Ġçin 10/2/20014 Tarihinde 1 Adet Damperli Aracın Tahsis Edilmesi. Okulumuza Ġlçemiz Tarsus Endüstri Meslek Lisesi' Nden Öğrenci Sıra- Masalarının Getirilmesi Gerekmektedir. Araç Temini Hk. Kırklarsırtı Mahallesi 113 Ada No:7 Parselde ĠnĢaat BaĢlamak Ġstiyoruz. Ġmar Yolunun Açılması. Fevzi Çakmak Mahallesi 331 Ada 21 Parselde Kayıtlı ġahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı No:322/A Adresinde Bulunan Fabrikamızın UlaĢımını Sağlamak Amacıyla Nolu Sokağın Açılması ġahin Mahallesi 3259 Sokak No:5/A Numaralı Sokağın Trafiğe Açılması Yol Açılması Yol Açılması Yol Açılması 55

57 Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Yusuf Elibol Özgün Özçifçi T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Halit Akkız Tarsus Ticaert Borsası T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Songül Ertong Okyay Un San. Ve Tic. A.ġ Tuğba Aslan T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Erhan Türkeköle Hasan ġanlı Bilgi Edinme Hk. Ercüment Gökay. Çağlayan Mahallesi 1007 Sokak Hk MithatpaĢa Mahallesi 2807 Sokak No:32. Kapı Önünde Yol Çökmesi Ve Kanalizasyon Beton Ve Kapakların Kırılması Ve Ayrıca Aynı Adresdeki Mesken Duvarının Yol Çökmesinden Dolayı Yıkılacak Duruma Gelmesi Tehlike Arz Etmektedir. Buna ĠliĢkin Mesken Duvarı Ve Yolun Onarılması Hk. GazipaĢa Mahallesind Bulunan Arazi Ġçine Asfalt Dökülmesi Hk ġikâyet Sandık Kurulu BaĢkan Ve Memur Üyelerine Kurs Verilmesi ġehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı Dilek Apartmanı Otopark GiriĢ Rampasının Yapılması. Yeni Hizmet Binasına Yağan Yağmur Sebebiyle Çamur Olması Hk. Çevre Düzenlemesi Talebi Tarsus Agız Ve DiĢ Saglıgı Merkezi Eski Ömerli Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı Üzerinde Bulunan 67 Nolu Evimin BitiĢiğinde Bulunan Eski Binamın Duvarı Tehlike Arzettiğinden Operatör Ve Kepçe Yardımı Ġle Yıkılması Adıma Kayıtlı 4529 Ada 5 Nolu Parselde ĠnĢaat Yaptığımdan Dolayı Yolların Açılması ġahin Mahallesi 2258 Ada 7 Parselde Bulunana Arsama ĠnĢaat Yaptıracağımdan Yolun Açılması Gerekmektedir Yol Açılması Yol Açılması IĢıklı Trafik Sinyalizasyon Lambası. Abdi Ġpekçi Musalla KavĢağı Çağlayan Mahallesi 1013 Sokak No:12 Garaj Yeri Önünde Bulunan Kaldırım Hk. Yeni Mahalle 4036 Sokak Hakkı ÖzbaĢoğlu Sitesi. Yolun Asfalt Yapılması Veya Parke Ġle DöĢenmesi

58 T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ayhan Tırpan Namık Kemal Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü (Asım Pehlivan) T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Müfülüğü Yol Açılması Talebi( AkĢemsettin Mahallesi 0182 Sokak Sakinleri ) Öğretmenler Mahallesi 2958 Sokak No:10 Kapı Önü Kaldırımın Ġndirilmesi. Bahar ġenliği Ve Kermesimizde Kullanılmak Üzere Ses Sistemi Sandalye Masa Ve Çadır Ġhtiyacı. Kutlu Doğum Haftası. IĢıklandırma, Ses Sistemi Ve Sahne Kurulması Yarbay ġemsettin Mahallesi 3907 Sokak Sonunda Bulunan Küçük Futbol Sahasının Malzeme Ġle Yükseltilip, Sarı Kum Dökülerek Düzenlenmesi. Yol Açılması Rüstem Çelik Bilgi Edinme Hk. Ġsmail Afetekin. Fevzi Çakmak Mahallesi 1739 Sokak No:1-1. Bilgi ĠĢlem Mahalede Bulunan Demir Köprü Yöneticiliği Hk T.C. Tarsus Kaymakamlığı 27 Aralık Ġlkokulu Müdürlüğü (Bilal Atıl Durumda Tehlike Arz Eden Solak) Binaların Yıkılması. Bilgi ĠĢlem Bilgi Edinme Hk. Rahim Özgün Yöneticiliği Kanalizasyon Ve Yollar Hk T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Emniyet Müdürlüğü Araç Talebi Hk. YeĢil Alana Hafriyat Dökülüp Çevre Kirliligi OluĢmuĢtur. Bu Rüstem Çelik Alanın Temizlenmesi Hk Gürdemir Yapı San Ve Tic. Ltd. ġti. T.C. Tarsus Kaymakamlığı 27 Aralık Ġlkokulu Müdürlüğü (Bilal Solak) ĠnĢaat Alanı Ġçerisine Silindirleme ĠĢlemi Yapılmak Ġstenilmektedir. Kiralama ĠĢlemleri Ġle Ġlgili Gerekli Bilgi Hk. Yabancı Otların Biçilmesi Ve Çukurun Kapatılması ġikâyet Uğur Bolat Çağlayan Mahallesi 1041 Sokak No:2 Kat 2. Asfalt ÇalıĢmasından Sonra Evin Önü Enginde Kalması Ve Yağmur Suyunun Eve Zarar Vermesi. 57

59 T.C. Tarsus Kaymakamlığı Damlama ġehit Mehmet Akif Sönmez Ġlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü (Eren Okulun Ġhtiyaçları Hk Kaya) Tunç Ticaret Öğretmenler Mahallesi 2971 Sokak No:13/A (Hıdıroğlu Un Fabrikası Yanı) Adresinde Bulunan ĠĢyerimde Zeminn SıkıĢtırması Ġçin Belediyeye Ait Olan Silindiri Ücret KarĢılığında Tahsis Edilmesi Tunç Ticaret Ramazan Tunç Öğretmenler Mahallesi 2971 Sokak No:13/A (Hıdıroğlu Un Fabrikası Yanı) Adresinde Bulunan ĠĢyerine Ġçme Suyu Hattı ÇekilmiĢ Olup Açılan Çukurlar Toprak Ġle KapatılmıĢ Fakat Gıda Üretimi Yapan ĠĢ Yerleri Sağlık Açısından Toz Ve Çamur Ġçinde KalmıĢtır. ġikayet T.C. Tarsus Kaymakamlığı Tarsus Zühtü GünaĢtı Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okulçevresinin Temizlenmesi Fahreddin ÇalıĢkan Anıt Mahallesi 0341 Sokak No:18 Tarsus. Anıt Mahallesi 348 Ada 25 Nolu Parselin Sahibi Erol Özeroğlu, Parselini Çöplük Haline Getirmesi Hk Ġsmet Bozkurt Barbaros Mahallesi 609 Sokak No:72. ĠĢyeri Önü Yağmur Ve Benzeri Nedenlerden Dolayı Su Birikintisi OluĢması Hk A. Gökhan KuĢ 2038 Ada 433 Parsel ĠnĢaat Arsası Ġçerisinden Elektrik Kablosu Geçmektedir. Kablonun Kaldırılması T.C. Tarsus Kaymakamlığı Motorlu TaĢıtlar Uygulama Sınavı Güzergâhına Rampa Yapılaması A.Kadir Hızlı ġehitishak Mahallesi Mevlana Cad.No7/1 Kaldırım Alçaltılması Hk GökĢen Kaya Ergenekon Mh. Ü YaĢar Oguzcan Bul. Dolgu Yapılması Hk. 58

60 Murat Görmek Tevfik Yılmaz Duran Kavraroğlu- Yılay Kavraroğlu- Selma Kıraç- Havva Serpil Eldem Sabri Polattemur Tozkoparan Zahit Mahallesi Muhtarı Ali Ġhsan Baran T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Hukuk ĠĢleri ġefliği GökĢen Kaya Uğur Bolat Yusuf Bayar Tuncer Altındağ T.C. Tarsus Kaymakamlığı Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Ramazan Sayın Kaburgediği Mahallesi ġirinevler Sakinleri Adına Ayhan Biçer Mehmet Kültür 82 Evler Mh.3116 Sk No:19 Kaldırım Ve Yol Açılması Hk. Ġncirlikuyu Köyü 117 Ada 11 Ve 10 Parsel/111 Ada 6 Ve 5 Parsel 112 Ada 1 Parsel Ġmar Yolu Açılması Hk. Ġncirli Kuyu Köyü 766/747 Nolu Parsellerde Ġmar Yolu Açılması Hk. Öğretmenler Mahallesi 2951 Sokak No:11/4 Hacalar Apartmanı. Sokağın Açılması Hk. Mahallemiz 3846 Sokak No:8 De Bulunan Arsanın Hafriyat Yol Açılması Yol Açılması Yol Açılması Yol Açılması Yığınının Kaldırılması Yunusoğlu Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Umumun Ġstifadesine Terk EdilmiĢ Yolun M2 Sine Abdulcabbar Gönen Tarafından Narenciye Ağacı Dikmek Suretiyle Tecavüz Edildiği BelirlenmiĢ Ve Dosya ĠĢlem Yapılmask Üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına GönderilmiĢtir. ġikâyet Ergenekon Mahallesi Ümit YaĢar Oguzcan Bulvarı Yolu Hk. Çağlayan Mahallesi 1041 Sokak No:2 Asfalt Dökülürken Evin Önü Enginde Kalması. Yeni YapmıĢ Olduğumuz Binanın Otopark GiriĢleri Ve Kaldırımın Yeniden Düzenlenmesi. Bağlar Mahallesi 0451 Sokak No:4 Asfalt Hk Tarih PerĢembe Günü Saat 09:00-11:00 Saatler Arasında ĠĢ Makinası Temini. Kırklarsırtı Mahallesi 129 Ada 3 Parselde YapmıĢ Olduğum ĠnĢaata Kanalizasyon Hattının Bağlanabilmesi Ġçin Nolu Sokağın Açılması Kaburgediği Mahallesi ġirinevler Yollar Hk. Tarsus Ġncirlikuyu, 21 Lıc Pafta, 143 Ada, 1 Nolu Parsel ĠnĢaat Yapmak Ġstiyorum. Söz Konusu Parselin Çevresinde Bulunan Yolların Açıması ġikâyet Yol Açılması Yol Açılması 59

61 Camal Koç ġahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın Mustafa S. Ekizdoğan (Kızılmurat Mahallesi Muhtarı) Bağlar Mahallesi Mavi Bulvar Kesmen Petrol KarĢısındaki Irmak Boyu Yolun Bozuk Olması Ve Bu Yolların Yapılması. Mahallemiz 3260 Sokak No:32 Aboneye Ait Su Bağlanması Sonucu Bozulan Asfaltın Yerine Parke DöĢenmesi Hk. Kızılmurat Mah Sokaktaki BoĢ Evin Hafriyatının Kaldırılması, 2721 Sokak Aydınlatması Hk. Gelen Sayı Gelen Tarih Geldiği Yer Konusu Cevap Verildi Ġse Sayısı Cevap Verildi Ġse Tarihi Konusu Ahmet BulĢan AkĢemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı Görkem Apartmanı A Blok Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Bilgi Edinme Hk. Duygu Yılmaz Mustafa Özdin Ruhi Kuru Fuat Doğan T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kırklarsırtı Mahallesi 2641 Sokak Özcınar Apt. Havlu Duvarı Hk. Sarıveli Köyü Anayol Kenarında Kahve Ġle Cami Arasındaki Elektrik Direğinin Kenara Alınması Hk Belen Mahallesi 1511 Parsel Nolu TaĢınmaza Ait Yolun Açılması. Yol Açılması Gülserin GünaĢtı Anadolu Sağlık Meslek Lisesine Ait Bahçenin Parke TaĢı Ġle DöĢenmesi Ömer Polat Bahçe Mahallesi BoĢ Arsaların Ottan Dolayı Görüntü Kirliliğinin Temizlenmesi Ramazan Ġnal Girne Mahallesi Muhtarı Asfalt Yama Yapılması Hk Cemre Apartman Sakinleri Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Seydi Kanar Günyurdu Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Oktay ġehit Ġshak Mahallesi 100.Yıl Sitesi Cemre Apartmanı KarĢısı Araç Park Yerinin Kaldırılması. Yol Açılması Hk. Yasemin Pek' Yol Ġn Dilekçesi. Açılması Bilgi Edinme Hk. Servet Ballı. Öğretmenler Mahallesi 2970 Sokak Yıldız Ve Yılmaz Apartmanı. Yolların Bozuk Olması ġikâyet Yolların Kapalı Ve Bozuk Olması Hk. AkĢemsettin Mahallesi 0143 Sokak No:12 Evin Önünden Geçen Yolun Açılması. ġikâyet Yol Açılması 60

62 Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Halil Ġbrahim Küpeli Mehmet Gürbüz Kerime Aydemir Mükremin Kurnaz Bilgi Edinme Hk. Ercüment Gökay. Çağlayan Mahallesi 1007 Sokak No:41. Yolların Bozuk Olması ġikâyet Evin Wc Çukurunu Kanalizasyona Bağladığımdan Dolayı Çukurun Toprakla Doldurulması. Mersin Ġli Tarsus Ġlçesi Kurbanlı Köyü 249 Ada 9 Parselde Bulunan Evin Yıkılması MithatpaĢa Mahallesi 2807 Sokak No:40 Evin Ön Tarafının Yağmurdan Dolayı Çukur Olması, Buranın Doldurulması Maliki Bulunduğum 282 Ada 15 Parselden Asfalt Yol GeçirilmiĢtir. Bu Yolun Kaldırılması. Ġncirlikuyu Köyü 142 Ada 1 Parselde ĠnĢaat Yapacağımdan Eyyüp Uçar Ötürü Parsel Etrafındaki Ġmar Yollarınn Açılması. Yol Açılması T.C. Tarsus Kaymakamlığı Özel Onay Anaokulu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü Mesafe Tespiti Ahmet BarıĢtıran Tozkoparan Zahit Mahallesi 3834 Sokak 21 Nolu Arsa AĢırı Otlanma Ve Çöp Birikmesinden Dolayı Temizlenmesi Levent Arı Melekk Apartmanı Ġle Salık Sitesi Arasındaki Tali Yol Hk Barbaros Mahallesi 0614 Sokak Sakinleri Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. Tarsus Kaymakamlığı 27 Aralık Ġlkokulu Müdürlüğü (Bilal Solak) Yol Barbaros Mah Sokak Hk. Açılması YaramıĢ Mahallesi(Köyü) 665, 696 Ve 700 Nolu Parseller Yol Arasında Kalan Yolun Açımı Açılması Ġlçemiz 82 Evler Mahallesi 3119 Sokak No:1 Adresinde Bulunan 27 Aralık Ġlkokulu Eski Binasının Yerinin Greyder Ve Silindir Ġle Düzeltilerek Asfalt Yapılması Okulumuzun Bahçesinde Bulunan Eski Binalar Tarafınızdan YıkılmıĢ Ve Molozlar AlınmıĢtır. Ancak Yıkılan Binaların Yerleri Çukur Ve TaĢlı KalmıĢtır. Yıkılan Yerlerin Zemininin Greyder Ve Silindir Ġle Düzeltilmesi Veya Asfaltlanması

63 Karadeniz Teknik Mühendislik San. Ltd. ġti Alper Mert Süleyman Kara Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü Zasa ĠnĢaat T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Mahalli Ġdareler ġefliği T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü T.C. Tarsus Kaymakamlığı Tarsus Ġlçe Bilgi ġehitishak Mah. 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553 Adaların Bulunduğu Alanda 2007 Yılında Parselasyon Ġmar Planı Uygulaması Yapılarak Tapunun Tarih 1049 Yevmiyesi Ġle Tescil EdilmiĢtir. Uygulama Sahasındaki 4551 Ada 1 Parselin 2027/2400 Hissesinin BağıĢ ĠĢlemi YapılmıĢ Olup, Anılan Uygulama Sahasındaki Yolların Ve Altyapı Hizmetlerinin Sağlanması Boğazpınar Mahallesi Bulunan Futbol Sahamız In Düzenlenmesi, Basket Ve Voleybol Sahası Ġçin Gerekli Tadilatın Yapılması Avadan Köyü (Mahallesi) 87 Nolu Evde Ġkamet Etmekteyim. Parke Yol ÇalıĢması Hk. Kaleburcu Mah. (Köyü) 289 Ada Nolu Parsellerin Arasında Kalan Yolun Açılması. Kırklarsırtı Ġncirli Kuyu Mevkii 143 Ada 4 Nolu Parsel Yol Islah ÇalıĢması Yapılması Kefeli Mahallesinden Göksu Gökçe Tarfından Tarihli Dilekçe Örneği Hk. Yol Açılması Talebi( AkĢemsettin Mahallesi 0182 Sokak Sakinleri) Yol Açılması Yol Açılması ġikâyet Yol Açılması ĠĢlem ġefliği Ġkaz Ve Alarm Sistemleri Yeni Mahalle 2395 Ada 6 Parsel ĠnĢaata BaĢlayacağımdan 0132 Nolu Sokağa Denk Gelen Ġmar Yol Aydın Sürel Yolunun Açılması Açılması Mehmet Emin Piriömerli Mahallesi582 Nolu Yol Tuncel Parsel Yolun Açılması Açılması T.C. Orman Ve Su ĠĢleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü - Mersin ġube Müdürlüğü Lojman Tadilatı Yarbay ġemsettin Mahallesi. Bilali HabeĢ Caddesi Küme Evleri Bahçe Av No:1 Asfalt Sinan Öztunç Yapılması Hk Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü Caminur 266 Ada 7 Parsel Deki Yapının Müzenin Ve Kudep Denetiminde Yıkılması

64 Mehmet Oymakçı Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Duran Ali Aslan Tarsu Kaburgediği Mah. Muhtarı T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim T.C. Tarsus Kaymakamlığı Özel Tarsus Amerikan Koleji Müdürlüğü Çukurbağ Mahallesi Ziflik Semti Sakinleri Hatice HoĢhal T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Aktif Yapı ĠnĢaat AkĢemsettin Mah. Muhtarı. Adnan Özgür Ali Ġhsan AteĢ Tarsus S.S. Tuhafiyeciler Ve Züccaciyeciler Odası Yusuf Anacık Ergenekon Mahalle Muhtarı Altaylılar Mahallesi GazipaĢa Bulvarı Enes Pide Fırını Ve Halk Manavı Ada 1459 Pafta 5 Parsel Önündeki Kaldırım Seviyesinin Yüksek Olamsı Bilgi Edinme Hk. Ümit Utkacı. AkĢemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Cad. Irmak Sitesi D Blok No:2 Zamin Kat. Yolların Toprak Olması Ve Toz Olması Hk ġikâyet Ardıçlı Mah. Geçen Ġnköy Olukkoyağı Güzergâhına Giden Yolun Çok Dar Olmasından Dolayı Kaza Riski Bulunması ġikâyet Yolların Toprak Ve Stabilize Olması Hk ġikâyet Müdürlüğü Metruk Binanın Yıkılması. Caminur Mah. Cengiztopel Cad. 41 Nolu Adreste ĠnĢaatı Biten Yeni Okul Binamızın Arsasından Yola Terk YapılmıĢtır. Yapılan Terkin Kaldırım Ve Asfalt ÇalıĢmalarının Yapılması Hk. Çukurbağ Mahallesi Ziflik Semti Sakinleri Yolların ĠyileĢtirilmesi Hk. Gülek Mahallesi 28 Mayıs KurtuluĢ Caddesinin Açılarak Yapılması ġikâyet (AlimenteĢoğlu Esnafları) Aydınlatma Hk ġikâyet Sucular Mevkii (Konaksitesi) Civarında 203 Ada 4 Parsel Ve 289 Ada 4 Ve 6 Parsel ĠnĢaat Yol Ġçin Yol Açılması. Açılması AkĢemsettin Mah. Sadun Boro Cad. Yarım Kalan Yolun Açılması. Emirler Mah. (Köyü) Ali Ġhsan AteĢ, Ali Rıza Avcı, Rasim Demir Ve Nazmi Köroğlu' Nun Ġkamet EtmiĢ Olduğu Sokağın Düzenlenmesi. Fevzi Çakmak Mah. Ve ĠsmetpaĢa Cuma Pazarı Yerlerin Yazın Toz KıĢın Çamur Olması Ergenekon Mahallesi 1250 Sokağın Açılması Ahmet Yörük TaĢçılı Mahallei Asfalt Hk. ġikâyet Yol Açılması 63

65 T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Pirömerli Mahalle Muhtarı. Erhan Demir T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Mahalli Ġdareler ġefliği T.C. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Özlem Eker Güner Tekeliören Mahalle Muhtarı Ġmdat KeleĢ ( Kaymakamlık Havaleli) Abdulmuhtalip Yıldızbakan Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü T.C. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ġikâyet (Hakan Giray) Eskiömerli Mah Sokak No:13. Asfalt Yolun Bozuk Olması ġikâyet Pirömerli Köyünde Bulunan Eski Okul Bahçesindeki Eski Tuvaletin Yıkılması Hk. Teknik Eleman Görevlendirilmesi. Kaymakamlık Makam Odasının Onarımı Hk Yol Tadilatı Hk. Üniversitemiz Tarsus Kampüsü Yolunun Asfalt Zemini Hk. Altaylılar Mahalles, Turan Caddesi Fesli Apartmanı DıĢ Kapı No:2 Eczane Önündeki Kaldırımın Yüksek Olması Hk. Tekeliören Mah. Ġlköğretim Okuluna Yunusoğlu Mahallesinden Toplu TaĢıma Ġle Öörencilerin Gelip Gittiği Tali Yolun Bozuk Olması ġikâyet Kaleburcu Köyündeki 58 Nolu Parselime Giden Yolun Yağmur Nedeniyle Bozulması Bilgi Edinme Hk. Tarsus Otogar KavĢağı Köprü Altı Karanlık Olması ġikâyet Altaylılar Mahallesi 0277 Sokak No:4 Yol Açılması Hk Yol Açılması Hatice Akay T.C. Tarsus Kaymakamlığı BahĢiĢ Ġlkokulu/Ortaokulu Foseptik Çukuru Ve KilittaĢı Müdürlüğü Ġhtiyacı Çukurova Makina Ġmalat Ve Ticaret Nolu Ġmar Yolunun A.ġ. Açılması Ova Oluklu Mukavva Ambalaj (Cemal Bulakoğlu Nolu Sokağın Trafiğe Ve Zafer KoldaĢ Açılması Kırklarsırtı Mahallesinde Bulunan 3667 Nolu Ve 3676 Nolu Sokakların Asfaltlanması Hk Duran Ali Aslan Kartaltepe Mah. TakbaĢ Köyü Mevkii Güzergâhında Yol Dar Ve Kaldırım Bulunmamaktadır. Ardıçlı Mahallesi Ġçersisinde Bulunan Sokağın Açılması. Yol Açılması 64

66 Veyis Aslan Ġsmail Kıvrak (Cinköy Mahallesi Muhtarı) ġefik Sarı ( Koçmarlı Mahallesi Muhtarı) Ġsmail Koca (Yeniköy Mahallesi Muhtarı) Yalçın Öksüz ( YanıkkıĢla Mahallesi Muhtarı) Ali Erdem ( Sanlıca Mahallesi Muhtarı) Ramazan Balatan Ġlhan Bulut Mehmet Aktu 100. Yıl Ġlköğretim Okulu Müdürlüğü Mehmet CoĢkuner Muhsin KurĢun Zekeriya Köksoy (ÇavuĢlu Mahallesi Muhtarı) Fikret Kaya (Bağlar Mahallesi Muhtarı) T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ali Demir Özbek Köyüne Bağlı Kanal Resteorantı Geçmeden Sola Dönen Yol Ana Yoldan YaklaĢık 700 M Mesafesi Olan Yol Hk. Cin Mahallesi ( Cin Köyü) Köy Ġçi Yollarının Bozuk Olması Hk ġikâyet Koçmarlı Mahallesi Parke TaĢı DöĢenmesi Yeniköy Mahallesi Parke TaĢı DöĢenmesi YanıkkıĢla Mahallesi Parke TaĢı DöĢenmesi. Sanlıca Mahallesi Parke TaĢı DöĢenmesi Hacıhamzalı Köyü Asfalt Yoldaki Setlerin Kaldırılması. Karadiken Mahallesi Karadiken Erkek Öğrenci Yurdu Bahçesine 350 M2 Parke TaĢı Yapılması. Büyük Kösebalcı Cami Arkasından Evimize Doğru Giden Yolun Dik Ve Stabil Olması Ve KıĢ ġartlarında UlaĢımda AĢırı Sıkıntılar Çekmemizden Dolayı Yolumuzun Düzeltilmesi Ve Parke Yapılması. Okulun Bahçesinin Asfaltlanması. Fevzi Çakmak Mahallesinin Adana Caddesi Kültür Petrol KarĢısında Harabe, Yıkık, Dökük Durumda Bulunan Deponun Yıkılması Hk. Bahçe Mahallesi 0520 Sokak Sonu No:13 Asfalt Hk. ÇavuĢlu Mahallesi Merkez Camii Çevresinde Bulunan Dere ġiddetli Yağmurlarda Camiyi Tehdit Etmektedir. Dere Yatağının Düzeltilmesi. Bağlar Mahallesi Sokakların GazipaĢa Bulvarı Üzerinde KesiĢtiği Yere Trafik IĢıklarının Ve GeçiĢ Levhalarının Yapılması Topaklı Mahallesi Kızılalan Mevkiindeki Alanın Top Sahası Olarak Kullanılması. leri. Gülek Mahallesi Eski Adı Gülek CevizliçeĢme Mahallesi. 353 Ada Üzerinde Yolun Yapılması. Yol Hk 65

67 Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü Sydi Kanar Günyurdu Mahalle Muhtarı Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Mehmet Güllü Meryem Uluğ T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Özer Balıkçıoğlu T.C. Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Yöneticiliği Emrah Kara T.C Tarsus Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Telat EriĢik KürĢat Ġnceler (Bolatlı Mahalle Muhtarı) Bilal SavaĢır (Çiftlik Mahalle Muhtarı) Bilgi Edinme. Veli Kurt. Yenice Mahallesi Yollar Hk Tatihli Ġlgi Dilekçede Ġncirlikuyu (Köyü) Mahallesi 143 Ada 4 Nolu Parselin Yolunun Açılması Yol Hk Günyurdu Mahallesi, Atgirmez Sokak Yollar Hk. Bilgi Edinme Hk. Sait Keskin. Anıt Mahallesi 0329 Sokak ġadiye Bağ Apartmanı Sitesi A Blo0k No:25 Ġç Kapı No:7 Tarsus. Doğalgaz Bağlantı ÇalıĢmalarından Sonra OluĢan Çukurlar Hk ġikâyet BahĢiĢ Mahallesi Evimin Çok Eski Ve Yıkılma Tehlikesi Vardır. Tarafınızca Yıkılması. IulaĢ Mahallesi UlaĢ Cami Yanı Evimin BitiĢiği Harabe Binanın Yıkılması Hk. Hasan Karamehmet Ġlkokulu' Nun Yanında Bulunan Gözlükule Höyüğü' Nün Issız Ve Karanlık Olması Bu Nedenele Gözlükule Höyüğü Çevresinin Aydınlatılması Tarsus 107 Ada 2 Parsel Kuzeyinden Geçen Ġmar Yolunun Açılması. Yol Hk Eski Okul Binasının Yıkılması Ġsteği. ġehit Ömer Kara Ġlk/Ortaokulu Bilgi Edinme Hk. Mehmet Akkaya. Mersin Tarsus Özbek Köyü,. Yolların Bozuk Olması ġikâyet YeĢil Mahalle 4202, 4228, 4234 Sokak Ve YeĢil Park Sokağı GiriĢinde Asfalt Yama ÇalıĢmalarının Yapılması. YeĢiltepe Ġlk/Ortaokulu Bahçesinin Düzenlenmesi Ve Foseptik Çukurunun Kapatılması UlaĢ Mahallesi UlaĢ Sokak No:25 Yıkım Hk. Bolatlı Mahallesi ġiirliler Mahallesi Yolun Bozuk Olması. Çiftlik Mahallesi Ereze Sokak Yeni Yapılan Caminin Ġhata Duvarı Ve ġadırvanlarının Yapılması. ġikâyet 66

68 Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında yapılan ihaleler; N o Ġhale Konusu SözleĢme Bedeli SözleĢme Tarihi BitiĢ Tarihi Ödenen toplam tutar Süre uzatımı ile bitiģ tarihi Süre uzatımı 1 Agrega Alımı TL+KDV 23/01/ /03/ ,00 TL+KDV yok Süre uzatımı 1 C-20 Hazır Beton TL+KDV 14/02/ /12/ ,50 TL+KDV yok Alım ĠĢi Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Süre uzatımı 2 8 cm kalınlığında TL+KDV 31/07/ /11/ TL+KDV yok (kilit tipi) parke taģı ile 50*20*10 cm ebadında beton bordür taģı alım iģi TRAFO ve ENH 3 Yapılması TL+KDV 29/08/ /10/ TL+KDV 28/10/ Tarsus belediyesi sınırları içerisinde ki mahallelerin yeni açılan yollarında kullanılmak üzere 37,5 mm (1 ) lik 25mm (1 ) lik ve 4,75 mm ve daha küçük agrega Fen Müdürlüğünce yapılan beton parke döģeme iģlemlerinde kullanılmak üzere kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) ,60TL+KDV 02/10/ /11/ ,60 TL+KDV Süre uzatımı yok TL+KDV 13/11/ /11/ TL+KDV Akaryakıt Ürünleri Mal TL+KDV 31/12/ /12/ ,96 TL+KDV Fen Müdürlüğünce yapılan yollarda kullanılmak üzere Ocak TaĢından TL+KDV 28/11/ /12/ TL+KDV Konkasörle kırılmıģ ve elenmiģ 50mm (2 ) lik agrega (Alt temel malzemesi) Süre uzatımı yok Süre uzatımı yok Süre uzatımı yok 67

69 2014 YILI AÇILAN YOLLAR No Tarih Mahalle Adı Yol uzunluğu Yolun GeniĢliği BAĞLAR MH SK. APLĠK YAPILDI VE AÇILDI. 75 M 7 M YEġĠL EVLER MH SK. AÇILDI. 150 M 10 M YUNUSEMRE MH. KUTALMIġOĞLU SÜLEYMAN ġah CD. AÇILDI. 900 M 20 M KEMALPAġA MH SK. APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 180 M 12 M KALBURCU MH ADA YA GĠDEN YOL APLĠK YAPILDI AÇILDI. 60 M 8 M GAZĠPAġA MH 1961 SK APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 60 M 8 M GAZĠLER MH ADA YANI YOL APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 100 M 10 M KEMALPAġA MH SK. APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 120 M 12 M ġahġn MH.3205 SK. VE 3222 SK. APLĠK. YAPILDI VE 35 M AÇILDI. M 10 M 7 M ġahġn MH.3275 SK. APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 85 M 7 M ÖĞRETMENLER MH SK. ÖLÇÜMÜ YAPILDI VE AÇILDI. 80 M 8 M KAVAKLI MAH.2444 SK. ÖLÇÜMÜ YAPILDI VE AÇILDI. 65 M 7 M EVLER MH.3116 SK. ÖLÇÜMÜ YAPILDI VE AÇILDI. 65 M 10 M BAĞLAR MH SK. APLĠK YAPILDI VE AÇILDI. 165 M 10 M YENĠ MH SK. APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 200 M 10 M 16 YENĠ MH SK. APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 115 M 9 M 17 YENĠ MH SK. APLĠK. YAPILDI VE AÇILDI. 125 M 7 M ERGENEKON MH ADA YANI YOL APLĠ. YAPILDI VE AÇILDI. 80 M 7 M YUNUSEMRE MH SK. APLĠK YAPILDI VE AÇILDI. 182 M 12 M BAĞLAR MH SK. APLĠK YAPILDI VE AÇILDI. 83 M 10 M 68

70 69

71 MÜDÜRLÜK ADI 2014 YILI TOPLAM FAAL ARAÇ SAYISI 2014 YILI ARIZALI ARAÇ SAYISI 2014 YILI ARIZALI ARAÇ MALİYETİ 2013 YILI ARIZALI ARAÇ MALİYETİ FEN MÜDÜRLÜĞÜ ,95 TL ,40 TL TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,91 TL ,60 TL İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ,70 TL ,80 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,72 TL ,95 TL ULAŞIM HİZMETLERİ.MD.LÜĞÜ ,34 TL 412,926,04 HAL MÜDÜRLÜĞÜ ,50 TL 9.358,15 TL TASKİ MÜDÜRLÜĞÜ ,10 TL ,00 TL PARK-BAHÇELER VE MEZ.MD ,96 TL ,44 TL VETERİNERLİK HİZ. MEZBAHA MD ,00 TL 5.102,50 TL GELİRLER MÜD ,00 TL 3.158,58 TL SAĞLIK İŞLERİ ,50 TL 133,52 TL KÜLTÜR MÜD ,95 TL 4.234,20 TL İMAR MÜD ,55 TL 1.343,52 TL MUHASEBE MÜD ,95 TL 70,00 TL BASIN VE YAYIN MÜD ,50 TL 450,00 TL İNSAN KAYNAKLARI MÜD ,03 TL 0,00 TL TOPLAM: ,66 TL ,70 TL 70

72 10-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğümüz; ġehir Ġmar Planlama Hizmetleri: Ġmar Pafta Hizmetleri: 71

73 Yapı Kullanma Ġzni Hizmetlerimiz: 72

74 Yapı Ruhsat Hizmetlerimiz: Numarataj Hizmetlerimiz: 73

75 Plan Uygulama ve KamulaĢtırma Hizmetleri: Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu (KUDEB) Yöneticiliği 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 10 maddesinde yer alan BüyükĢehir Belediyeleri, Valilikler, Bakanlıkça izin verilen Ġlçe Belediyeleri bünyesinde Kültür Varlıkları ile ile ilgili iģlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere; mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji, Ģehir planlama, inģaat mühendisliği gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları kurulur. hükmü uyarınca, Tarsus Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulan KUDEB ( Koruma Uygulama Denetleme Bürosu ) Adana kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundaki 3 aylık staj döneminden sonra 3 Ekim 2011 tarihi itibariyle fiilen çalıģmalarına baģlamıģtır. Kurulduğu tarihten bugüne faaliyetleri arasında; Makam ı Danyal Camii Projesi nin hayata geçirilmesi, KubatpaĢa Medresesi Uygulama ve Restorasyon Projesinin hayata geçirilmesi, Tarihi Ticaret Merkezi Tasarım Projesinin hazırlanması, Tescilli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının onarımı, TaĢkuyu Mağarası projesinin hayata geçirilmesi, çalıģmalarını denetlemek yer almaktadır. Ayrıca tescilli yapıların mülk sahipleriyle Koruma Kurulu arasında iletiģimi sağlayıp mevcut yapıların onarımlarından önce ve sonrası hakkında Kurul a detaylı rapor hazırlamak da görevlerimiz 74

76 arasındadır. Bu bağlamda Tarsus un kentsel dokusunun korunduğu mahallelerde 10 a yakın tescilli yapıda onarım çalıģması yaptırılmıģtır. 11-Park Bahçeler Müdürlüğümüz; ġehir içerisine yapılacak olan parkların, çim sahaların, spor alanlarının, yeģil alanların, kaldırımların ve mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak. KiĢi baģına düģen yeģil alan miktarını artırmak. ġehir içindeki parkların, çim sahaların, spor alanlarının, yeģil alanların, kaldırımların ve mesirelik alanların temizlik, bakım, budama, sulama, ilaçlama, gübreleme ve çimlerinin biçilmesini yapmak veya yaptırmak. ġehir içerisindeki parklara ve yeģil alanlara bitki ve çim ekim ve dikimini yapmak. ġehir içerisindeki parklarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakımını yapmak Köpek Bakım Evi bakım ve temizliği. Müdürlüğümüz, her yıl çocuk parkı olmayan mahallere park yapılarak yeģil alan miktarı giderek arttırılmıģtır yılında 1 adet park yapılmıģ olup toplam park sayısı 119 dur. Tarsus ta ,00 m² yeģil alan olup kiģi baģına düģen yeģil alan miktarı 3,5 m² dir. ġehir içerisindeki parklara, orta refüjlere, kavģak ve yeģil alanlara çeģitli özellikte toplam adet ağaç, mevsimlik çiçek ve fidan ekilmiģtir YAPILAN PARK ADETLERİ GERÇEKLEŞEN HEDEF YeĢil alan miktarını arttırma çalıģmaları ile Tarsus her geçen gün daha da yeģil bir görünüm kazanmakta, kiģi baģına düģen oksijen miktarı her geçen gün artmaktadır. Bu çalıģmaların çevreye olan katkısının değeri ölçülemez. Belediye ormanı ve çeģitli ağaçlandırma çalıģmaları ile ağaçlandırılmıģ yeģil alan miktarımız giderek artmıģtır. 75

77 5,5 6 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI GERÇEKLEŞEN HEDEF 2014 YILINDA EKİLEN BİTKİLERİN DAĞILIMI ÇİÇEK TÜRÜ AĞAÇ ÇALI TÜRÜ 2014 yılında yapılan parklar 1 Ülker Aydın Parkı m2 76

78 1 Spor Kompleksi Parkı 2 Nefise Aygün Parkı 3 Çocuk Parkı 4 Pir Sultan Abdal Parkı 5 Neyzen ġan Parkı 6 Churchill Parkı 7 Uğur Mumcu Parkı 8 Atatürk Parkı 9 Çocuk Parkı 10 Çocuk Parkı-2 11 Salah GÖKMEN Parkı 12 Gülek-Tarsus Parkı 13 Gülek Çocuk Parkı Beldelerden Bağlanan Parklar Yıl Bakımevi Kapasitesi Toplanan Hayvan Sayısı AĢılanan Hayvan Sayısı KısırlaĢtırılan Hayvan Sayısı ĠĢaretlenen Hayvan Sayısı Sahiplendirilen Hayvan Sayısı Köpek Evi 2014 Verileri 12-BaĢtabiplik Hizmetlerimiz; Kurum hekimliği olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde görev yapmakta olup; çalıģan iģçi ve memurların iģe giriģ / periyodik muayenelerinin yapıldığı, tedavilerinin verildiği ve takip edildiği bir sağlık birimdir. Evde meydana gelen ölüm vakalarında (adli vakalar hariç) tarafımızdan Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden (mesai saatleri içerisinde) on-line olarak ölü defin belgesi düzenlenerek cenazelerin defni sağlanmaktadır. Ġlçemizde faaliyet gösteren gayrisıhhî müesseselerdeki esnafların portör muayeneleri ve periyodik takipleri de polikliniğimiz tarafından yapılmıģ, 05/07/2013 tarihinde Hijyen Eğitimi yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle bu hizmete son verilmiģtir. Hasta nakil ambulansımız ile de hasta nakillerine yardımcı olunmaktadır. 77

79 Müdürlüğümüzde verilen hizmet dağılımları aģağıdaki gibidir. Kliniğimizde Personel muayeneleri ve ĠĢçilerin genel periyodik muayeneleri ve iģe alım muayeneleri yapılmaktadır yılında Polikliniğimizde muayene olan hasta sayısı: 1174 Laboratuvarımızda; hastaların durumu ile ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü analizlerin yanı sıra iģçilerin hepatit taramaları ve periyodik laboratuvar kontrolleri, kadın sığınma evinde kalan konukların bulaģıcı hastalık taramaları yapılmaktadır. Kliniğimiz Laboratuvarın da yapılan tetkikler: 2014 yılında Laboratuvarda tahlil yapılan kiģi sayısı:1453 ĠĢçilerin periyodik kontrolleri, yılda 1 kez akciğer grafileri çekilmekte ve gerekirse diğer direk grafiler değerlendirilmektedir. Radyoloji ünitemizde tek tüp tek masa röntgen cihazı ile her türlü direk grafi tetkikleri yapılabilmektedir. Polikliniğimizin Radyoloji servisinde; Toraks, Omurga, Kranium, Ekstremite Ve Batın röntgenleri çekilmektedir yılında çekilen Röntgen tetkiki sayısı:980 Okul kayıtları, öğrenci raporları, sporcu sağlık raporu, iģe giriģ muayeneleri yapılarak raporları düzenlenmektedir. Belediye sporcuları ve iģçileri için ilk iģe giriģ ve sağlık raporları için ücret alınmamaktadır. Kadın Sığınma Evinde kalanlara olası sağlık sorunlarına yönelik ilk müdahaleleri ve bulaģıcı hastalık taramaları yapılmaktadır yılında muayene edilen kadın sayısı:100 Gelen hastaların enjeksiyon, tansiyon ölçme, kulak yıkama, sütür atma, pansuman iģleri yapılmaktadır yılında müdahaleleri yapılan hasta sayıları:630 Belediyemize ait hasta nakil ambulansıyla hasta nakilleri ÜCRETSĠZ olarak sağlanmakta, olası her türlü iģ kazası ya da çalıģanlarımızın acil müdahaleleri için 1 ambulans hazır bekletilmektedir. Ayrıca sosyal etkinliklerde olası sağlık sorunlarına karģı ambulansımız hazır bulundurulmaktadır yılında 245 adet hasta nakili yapılmıģtır. Ġlçemiz sınırları içinde evde meydana gelen ölüm vakalarında (adli vakalar hariç) tarafımızdan Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden (mesai saatleri içerisinde) online olarak bildirim yapılarak ölü defin belgesi düzenlenmekte ve cenazelerin defni sağlanmaktadır. Ölüm defin ruhsatları toplamı 08/10/2014 tarihine kadar olan kısmı kapsamaktadır yılında yapılan ölü defin ruhsatları sayısı:241 78

80 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI Belediyemize bağlı Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, TASKĠ Müdürlüğü ile Mezbaha ve Mezarlık yöneticilikleri kadrolarında çalıģan iģçilerin sağlık hizmetleri ve kontrolleri kliniğimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca yıl içinde periyodik olarak yapılan muayenelerle, tıbbı kontrollerden geçirilerek iģçi sağlığı korunmaya ve iģ kaybı asgariye indirilmeye çalıģılmaktadır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği çalıģmaları çerçevesinde aylık kurul toplantıları düzenli olarak yapılmakta olup, sık sık saha ziyaretlerine çıkılmakta ve tespit edilen uygunsuzluklar için düzenlemeler yapılmaktadır. ĠĢyeri hekimliği olarak koruyucu hekimliğe özen gösterilmekte ve çalıģanların sağlık gözetimi ve çalıģma ortamlarının gözetimi ile iģverene rehberlik yapılmaktadır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler iģverene yazılı olarak bildirilmektedir. Sağlık sorunları nedeniyle iģe devamsızlık durumları ile iģyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir iliģkinin olup olmadığı tespit edilmektedir. BulaĢıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme, bağıģıklama çalıģmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimleri verilmektedir. ĠĢyerinde yapılan çalıģmalar ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere kiģisel koruyucu donanımların seçimi konularının iģ sağlığı ve güvenliği mevzuatını ve genel iģ sağlığı kurallarının uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için iģverene önerilerde bulunulmaktadır. Yemekhane, kreģ, soyunma odaları, duģ ve tuvaletler dahil olmak üzere iģyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen Ģartlarının sürekli izleyip denetlenerek çalıģanlara yürütülen iģin gerektirdiği beslenme ihtiyacını ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunulmaktadır. ÇalıĢma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliği ne göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile iģbirliği içinde çalıģılarak, iģ kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalıģanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle iģbirliği yapılmaktadır. Aynı zamanda çalıģan iģçilere tetanoz ve sarılık aģıları uygulanarak, hastalık riskinin en aza indirilmesi amaçlanmıģtır. Hizmet kalitesini arttırmak ve iģçilerin takibini daha sağlıklı bir Ģekilde yapabilmek için ihtiyaç duyulan ikinci bir iģyeri hekimi 2013 yılı Nisan ayında göreve baģlatılmıģtır. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği biriminin birimimizle koordinasyonlu çalıģması gereği bize yakın bulunmasını sağlamak amacıyla da binamızda bulunan ve kullanımı ergonomik olmayan odaları yeniden düzenleyerek 2 katlı bir yapıya dönüģtürülmüģ, üst kat ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi alt kat ise kliniğimize dahil edilmiģtir yılı iģ sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle periyodik olarak yapılan yıllara göre toplam hasta sayısı:

81 13-Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğümüz; Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen etkinliklerden görüntüler Ġftar yemeği GüreĢ Caretta Bisiklet Festivali Uzay Çadırı ġelale ġiir AkĢamları Uğurhan Uğurlu Off-Road Etkinliği 80

82 Ethem ÇalıĢkan okuma salonu: 2014 yılı okuyucu ve ziyaretçi sayısı toplam kiģidir. Gelen kiģilerin kiģisi kayıtlı üye, 1102 kiģisi ziyaretçidir. Kayıtlı kitap sayımız 5306 adettir yılında Okuma salonunda; Kitap okuyan kiģi sayısı 1111, Ġnternet hizmetinden faydalanan kiģi sayısı 642, Salonumuza yapılan kitap bağıģ sayısı 341 dir. Günlük ortalama 130 kiģiye hizmet verilmiģtir. Mehmet Bal sanat galerisi: 2014 yılında 18 adet sergi açılmıģtır. Meslek Edindirme Merkezi; 2014 yılı itibari ile 3 adet bilgisayar ĠĢletmenliği kursu, 5 adet Mantar yetiģtiriciliği kursu, 2 adet Kurdele NakıĢ kursu, 3 adet Sanayi Makineleri kursu olmak üzere 13 kurs açılmıģtır. Kurslara 335 kiģi baģlamıģ olup sertifika alan kursiyerlerin toplam sayısı 147 kiģidir. Engelli Meslek Edindirme Merkezi: 2014 yılında 11 öğrenci el sanatları sınıfında, 7 öğrenci kilim dokuma sınıfında, 10 öğrenci galoģ sınıfında toplam 28 öğrenci ile faaliyetini sürdürmüģtür. Engelli Meslek Edindirme El sanatları sınıfında üretilen malzemeler; taģ bebek, buzdolabı süsü, kapı taģ, galoģ, kumbara, mumluk, testi, iğne oyası çerçeve süsleme, kilim pano, minyatür tezgah kilim, kilim çanta, cep telefonu kılıfıdır. Kadın Sığınma Evi: 2014 yılı içerisinde 169 bayan 76 çocuğa yeme, içme, tedavisi ve barınması sağlanmıģtır yılında 6 yaģından büyük 10 çocuk okula yazdırılarak eğitimine destek verilmiģtir. 36 kadına hukuksal rehberlik ve danıģmanlık hizmeti verilmesi sağlanmıģtır. Antik yol: 2014 yılında ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin toplam sayısı 6611 kiģi olarak kayıt edilmiģtir. Gelen ziyaretçilerden 1235 kiģi yerli ziyaretçi, 5376 kiģide yabancı ziyaretçidir. Kent konseyi: gençlik meclisi ve kadın meclisinden oluģmaktadır. Kent konseyine bağlı spor komisyonu, sağlık ve çevre komisyonu, turizm ve tanıtım komisyonu, eğitim kültür ve sanat komisyonu, üretici hakları koruma komisyonu ve engelliler komisyonu vardır. Kadın meclisine bağlı mahallelerden sorumlu çalıģma grubu, sağlık ve çevre çalıģma grubu, eğitim, kültür ve sanat çalıģma grubu ve kadının statüsü ve hakları çalıģma grubu bulunmaktadır. Gençlik meclisine bağlı proje komisyonu, eğitim,kültür sanat komisyonu, basın yayın komisyonu, gençlik ve spor komisyonu, biliģim ve teknoloji komisyonu ve kent komisyonu bulunmaktadır. Bu komisyonlar 2014 yılı içerisinde 142 defa toplantı düzenlenmiģ ve 2856 kiģi bu toplantılara katılmıģtır. Kent arģivi: 2012 yılında kurulan Kent ArĢivi Birimi BaĢbakanlık Osmanlı arģivlerini taraması sonucunda 720 adet Osmanlı dönemi Tarsus konulu belgeye ulaģarak kent arģivinde yer alması sağlanmıģtır. Bu belgelerin bazı konuları Tarsus ta cereyan eden hadiseler, olaylar, çatıģmalar; cizye muhasebesi kalemi, mevkufat kalemi, divanı hümayun yazıģmaları v.b. dir. Kent arģivinin faaliyetlerini (www.tarsuskentarsivi.org.tr) internet adresi üzerinden yürütülmesi için çalıģmalar baģlatılmıģ ve web sitesine bilgiler güncellenmeye baģlanmıģtır. YaĢam boyu eğitim ve spor merkezi: 2014 yılında spor salonunda 1856 kiģi faydalanmıģtır. YaĢam boyu eğitim ve spor merkezinde açılan resim, gitar, bağlama, model uçak ve bilgisayar kurslarına toplam 345 öğrenci katılmıģtır. Merkez içinde bulunan bilim merkezine ise 20 grup ziyaret ve 340 kiģi ziyaret etmiģtir. 81

83 Ülker Aydın Erinç Evi; Hayırsever Ülker Aydın tarafından yaptırılan ve bölgemizde baģka bir örneği olmayan Ülker Aydın YaĢlılar Erinç Evi nin 15 Kasım 2014 tarihinde açılıģı gerçekleģtirilmiģtir. AçılıĢından bu yana 149 kiģiye hizmet verilmekte olup haftanın 5 günü gazete ve kitap okumaları sağlanıyor. Ayrıca gelen vatandaģlara el sanatları ile ilgili çeģitli kurslar verilmektedir. Haftanın belirli günlerinde de yine vatandaģlarımıza dini sohbet, psikolog hizmeti ve belirli gün ve haftalarda etkinlik verilmektedir. 14-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin, a bendine göre; elde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, g bendine göre; katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili hizmetleri yapar veya yaptırır Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesine göre; Belediye, mahalli müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; 1. Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar veya yaptırır. 2. Cadde ve Sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi, 3. Cadde ve Sokakların yıkanarak temizlenmesi, 4. ÇalıĢma bölgesinde çıkan evsel katı atıkların toplanması ve nakledilmesi ve depolanması, 5. Konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi, 6. Tıbbi atık kontrol yönetmeliğine uygun kuruluģların atıklarının toplanması, toplatılması ve belirlenen bertaraf tesis/depolama alanına nakledilmesi. 82

84 7. Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanması. 8. Çöp konteynır noktalarının dizaynı, park alanını engelleyecek tedbir ile mevcut çöp konteynerlerin bakım ve onarımı ile boyanması, 9. Sahipsiz arsaların temizliğinin yapılması 10. Ambalaj atıklarının katı atık toplama araçlarına alınmasını engellemek ve ayrı toplanarak geri dönüģüme kazandırılması çalıģmalarının yapılması, 11. Kanalizasyon hattı olmayan veya ulaģamamıģ bölgelerdeki fosseptik atıklarının kontrollü olarak bertaraf edilmesi, *BÜYÜKġEHĠR YASASI ĠLE 2inci ve 3üncü maddelerde belirtilen cadde temizliği, 5ıncı maddede belirtilen Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliği iģlemleri ve 11inci maddede belirtilen Fosseptik atıklarının kontrollü olarak bertaraf edilmesi iģlemleri; 01/01/ /03/2014 tarihleri arası yetki ve sorumluluk alanımızda iken 30 Mart 2014 tarihi itibari ile Mersin BüyükĢehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanına girmiģtir. 83

85 SIRA NO 1 2 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TARĠHLERĠNDE YAPILAN HĠZMETLER HĠZMET ADI Evsel Katı Atıkların Toplanması, TaĢınması ve Bertarafı Fare,Sinek ve HaĢere ile Mücadele 3 Vidanjör Hizmeti 4 5 Ambalaj Atıklarının Kaynağında AyrıĢtırılması ve Geri DönüĢüm Projesi Tıbbi Atıkların Toplanması, TaĢınması ve Bertarafı 6 Süpürge ĠĢleri 7 Bitkisel Atık Yağların Toplanması HĠZMET ĠÇERĠĞĠ YaklaĢık ton evsel katı atık toplanarak Transfer Ġstasyonundan bertaraf Alanına TaĢınmıĢtır tarihinden itibaren kadar Bertaraf Alanında süren Rehabilitasyon ve Düzenli Depolama Alanı yapımına kadar katı atıklar bu tesislerde vahģi depolama esaslı bertaraf iģlemleri Mersin BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. Belediye Hizmet sınırları içerisinde mevsimler Ģartlara bağlı olarak düzenli olarak ilaçlama faaliyetleri yapılmakta ve ġikayet sürecine giren ilaçlama faaliyetleri de Hizmet Standartlarına uygun olarak 30/03/2014 tarihine kadar gerçekleģtirilmiģ ve hane adresi olarak 52 Adet HaĢere ilaçlaması, 259 Adet Fare ilaçlaması yapılmıģtır tarihinden itibaren bu hizmetimizde Mersin BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. Belediye mücavir sınırları içerinde gerek altyapı hizmetinin olmadığı durum ve yerlerde(kot farkı, bakım-onarım vs.) foseptiklerde biriktilen atıksular vidanjör yardımıyla atıksu arıtma tesisine taģıma hizmeti 30/03/2014 tarihine kadar gerçekleģtirilmiģ ve hane adresi olarak 234 Adet Vidanjör çekimi yapılmıģtır tarihinden itibaren bu hizmetimizde Mersin BüyükĢehir Belediyesi MESKĠ müdürlüğüne devredilmiģtir Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde ġehir içerisinde oluģan kağıt/karton, cam, plastik ve metal ambalaj atıkları gerek Müdürlüğümüz Geri DönüĢümlü Atık Toplama araçları ile gerekse Lisanlı Firma aracılıyla toplanmaktadır. Bu dönemde her iki sistemde toplanan ambalaj atıkları miktarı 3496 ton/yıl olarak gerçekleģmiģtir. Tıbbi Atıkların Kontrolü gereği Ġlçe sınırları içerinde oluģan tıbbi atıklar Ġlçe belediyeleri sorumluluğunda iken BüyükĢehir yasası ile tarihinden itibaren bu hizmetimizde Mersin BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. ġehir merkezinde ve orta refüjlerden oluģan süprüntü atıkları süpürge araçları ve süpürge iģçileri tarafından toplanmaktadır. BüyükĢehir yasası ile tarihinden itibaren cadde ve bulvarların temizliği Mersin BüyükĢehir Belediyesine, sokakların temizliği ise Tarsus Belediyesi tarafından devam ettirilmektedir yılında yürütülen Tarsus Suyunu Koruyor Projesi ile bitkisel atık yağ üreticilerinden kaynaklı atık yağlar toplanarak bakanlık tarafından yetkili ve lisanslı DEHA Ģirketi aracılığıyla toplanarak geri kazanıma kazandırılmaktadır.2014 yılı içerisinde yaklaģık lt bitkisel atık yağ toplanmıģtır. Bu sayede Tarsus'un yaklaģık olarak 165 günlük içme ve kullanma uyuna eģdeğer su kütlesi BAY kaynaklı kirlilikten kurtarılmıģ olundu. 84

86 SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ Ġlaçlama Hizmetleri ( HaĢere, kara sinek, sivri sinek, fare ) tarihinden itibaren bu hizmetimizde Mersin BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. Vidanjör Hizmetleri tarihinden itibaren bu hizmetimizde Mersin BüyükĢehir Belediyesi MESKĠ müdürlüğüne devredilmiģtir Geri DönüĢüm Projesi ( Kağıt, metal, cam, plastik vb.atıklar ) ( ġahsen, telefonla veya dilekçe ile ) 1) Ad, Soyad 2) Açık adres 3) Ġlaçlama istek Ģekli ( ġahsen, telefonla veya dilekçe ile ) 1) Ad, Soyad 2) Açık adres ( ġahsen, telefonla veya dilekçe ile ) 1) Açık adres 1 iģ gün 2 iģ gün 1 iģ gün Toplanan geri dönüģümlü atık miktarları* TOPLANAN GERĠ DÖNÜġÜMLÜ ATIK MĠKTARLARI NO Atık Türü Miktar (Kg.) 1 KAĞIT / KARTON-PLASTĠK-CAM-METAL Dağıtılan geri dönüģüm ekipman miktarı* DAĞITILAN GERĠ DÖNÜġÜM EKĠPMAN MĠKTARLARI NO EKĠPMAN TÜRÜ Miktar (Adet) 1 Ġç Mekan Kutusu Bidon Konteyner 66 Giderilen Ģikayet verileri* TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GĠDERĠLEN ġġkayetler NO HĠZMET ADET 1 HAġERE 52 2 FARE VĠDANJÖR 234 Not: *Yukarıdaki tabloların verileri / tarihleri arasındaki verilerdir. 85

87 15-Zabıta Müdürlüğümüz; 2014 Yılında 153 Zabıta ġikayetler Birimine bildirilen Ģikayet konuları ve Ģikayet sayıları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. MAHİYETİ 2014 BĠNA ARIZASI 32 BAġIBOġ KÖPEK 135 HAYVAN BESLENMESĠ 196 DĠLENCĠ ve KĠMSESĠZ ġahis 79 GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ 104 YOL VE KALDIRIM ĠġGALĠ 164 KANALĠZASYON-FOSEPTĠK ARIZASI 55 KAÇAK ĠNġAAT 60 RUHSATSIZ ĠġYERĠ/RUHSAT HĠLAFI 62 ÇÖP ve ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ 221 AÇMA-KAPATMA SAATLERĠNE UYMAYAN 27 BEL.ĠZĠNSĠZ ASFALTI TAHRĠP EDEN 18 BEL.ĠZĠNSĠZ EL ĠLANI DAĞITAN 22 SEYYAR SATICI (Sebzeci, ciğerci vb.) 88 BOZUK GIDA SATIġI 24 ĠS VE KURUM (Fırın) 34 EKSĠK GRAMAJLI EKMEK ĠMALĠ 2 MAHALLE ARASINDA HURDACILIK 18 DĠĞER 240 TOPLAM 1581 BİNA ARIZASI BAŞIBOŞ KÖPEK HAYVAN BESLENMESİ DİLENCİ ve KİMSESİZ ŞAHIS GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YOL VE KALDIRIM İŞGALİ KANALİZASYON-FOSEPTİK ARIZASI KAÇAK İNŞAAT RUHSATSIZ İŞYERİ/RUHSAT HİLAFI ÇÖP ve ÇEVRE KİRLİLİĞİ AÇMA-KAPATMA SAATLERİNE UYMAYAN BEL.İZİNSİZ ASFALTI TAHRİP EDEN BEL.İZİNSİZ EL İLANI DAĞITAN SEYYAR SATICI (Sebzeci, ciğerci vb.) BOZUK GIDA SATIŞI İS VE KURUM (Fırın) EKSİK GRAMAJLI EKMEK İMALİ MAHALLE ARASINDA HURDACILIK DİĞER 86

88 2014 Yılında verilen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ait bilgiler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. ADET GAYRĠ SIHHĠ MÜESSESE 101 SIHHĠ MÜESSESE 427 UMUMA AÇIK ĠSTĠRAHAT EĞLENCE YERĠ 48 HAFTA TATĠL RUHSATI 66 MESUL MÜDÜR BELGESĠ 5 CANLI MÜZĠK ĠZĠN BELGESĠ 1 EKMEK SATIġ RUHSATI 0 ĠPTAL EDĠLEN 181 TAHSİLAT TABLOSU (TL) RUHSAT HARCI ,50 RUHSAT BAġVURU FORMU ,00 MESUL MÜDÜR BELGESĠ 1.250,00 HAFTA TATĠL RUHSATI ,00 CANLI MÜZĠK ĠZĠN BELGESĠ 1.000,00 EKMEK SATIġ RUHSATI 0,00 GSM ,00 TOPLAM , Yılında tanzim edilen zabıt varakaları adedi ve Belediye Encümenince verilen para cezası miktarı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. TANZĠM EDĠLEN ZABIT VARAKALARI (ADET) 84 BEL.ENC. VERĠLEN PARA CEZALARI (TL) ,00 87

89 2014 YILI TANZĠM EDĠLEN ZABIT VARAKALARININ DAĞILIMI S.NO SUÇU ADET sayılı P.V.S.K. 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olarak; * Ruhsatsız iģyeri çalıģtıran 5 * Açma-Kapama saatlerine riayet etmeyen 3 * Çay bahçesinde düğün merasimi yapan 1 * ĠĢyerinde küçük yaģta çocuk bulunduran, masanın üzerinde içki servisi bulunan 1 * Kahvehane içerisinde alkol tüketen 1 * Mesul Müdürlük Belgesi olmayan, Canlı Müzik Ruhsatı olmadan canlı müzik yapan 1 * ĠĢyerinde alkol alınmasına müsaade eden 2 2- Esnaflık yaptığı semt pazarında Ģahsi davalarından dolayı silahlı çatıģmaya girerek Pazar 1 içerisinde tehlike arz eden, pazarın huzurunu bozan 3- Semt Pazarı aylık iģgaliye bedelini ödemeyen Fırınının boya ve badanası olmayan, kullanmıģ olduğu malzemeler temiz olmayan 1 5- Sulu baca sistemi olduğu halde suyu açmayıp etrafa kurum ve is saçarak çevreyi rahatsız eden 1 6- Fırınında çalıģan personeli iģ önlüğü giymeyen 1 7- Ġmal ettiği ekmeklere tanıtıcı etiket takmayan 6 8- Fırınında hamur kazanını muhafaza edecek bez takmayan 1 9- Evinin bahçesinde çok sayıda kümes hayvanı besleyen Ruhsatsız iģyeri çalıģtıran ĠĢyeri önüne masa-sandalye koyarak iģgal eden SatıĢa sunduğu malları kaldırım ve yeģil alana koyarak iģgal eden (Sarı çizgi ihlali) Apartmanın ortak kullanım alanına iģyerine ait koli, paket vb. eģya koyarak iģgal eden Bakkal dükkanında açık olarak tek tek sigara satıģı yapan SatıĢa sunmuģ olduğu kuruyemiģler bozulmuģ ve kurtlanmıģ olan (Carrefoursa) 1 TOPLAM 84 MOTORĠZE ve YAYA EKĠP FAALĠYETLERĠ Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesine yönelik 4207 sayılı kanun kapsamında Sağlık Grup BaĢkanlığınca oluģturulan denetim ekininde görevli Zabıta Memurları (Salı ve ÇarĢamba günleri) denetim ekibi faaliyetlerine katılmıģtır. Belediyemiz Çevre Sağlığı ve Zabıta Müd. Elemanlarından oluģan Gıda Ġmalathaneleri Denetim Ekibi halkın sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için en baģta fırın, pasta-börek vb. unlu mamül imalat ve satıģ yerleri, okul kantinleri, kebap-döner-tantuni salonları olmak üzere her türlü gıda imalat ve satıģ yerlerinde denetimler yaparak eksikleri görülenlere gidermeleri için süre verilerek tamamlanması sağlanmıģtır. Bağlar Mah. rastgele yere çadır kurarak çevreyi kirleten ve görüntü kirliliği yaran Ģahısların çadırları söktürülerek çevresi temizletilmiģtir. Araç ve yaya trafiğine kapalı Yarenlik Alanına bisiklet ve motosikletle girmek isteyen Ģahıslar engellenmiģtir. Ayrıca izinsiz tezgah, stant açanlara müsaade edilmemiģ, yüksek sesle müzik yayını yapanlar engellenmiģ, reklam panoları kaldırılmıģ olup, esnaflara iģyeri süprüntülerini dıģarıya atmamaları hususunda gerekli ikazlar yapılmıģtır. 88

90 ĠĢyerlerinin denetimleri yapılarak ruhsatsız olanlara tebliğ yapılmıģ olup, ruhsat hilafına iģ yapanlar ruhsata uygun iģ yapmaları hususunda uyarılmıģtır. Evinde küçükbaģ hayvan, kümes hayvanı, güvercin, arı vb. hayvan besleyerek çevreyi rahatsız eden Ģahısların hayvanlarını kaldırmaları sağlanmıģtır. Ġlçemizde faaliyet gösteren Kömür satıcılarının Kömür Ġzin Belgeleri kontrol edilmiģtir. Hastane bahçeleri, mezarlık içi, cami önleri ve kaldırım üzerinde vatandaģları rahatsız eden dilenciler bulundukları yerden uzaklaģtırılmıģtır. Dilencilerin üzerinden çıkan toplam 172,10.-TL Encümen Kararı ile Belediyemiz Gelir Yön veznesine yatırılmıģtır. BoĢ alanlara geliģigüzel harfiyat atanların tespiti yapılarak kaldırılması sağlanmıģtır. Ġlçemizde faaliyet gösteren kasap dükkanlarında damgasız ve muayenesiz et satıģının engellenmesine yönelik denetimler yapılmıģ olup, aynı zamanda genel temizlik ve kullanılan kağıtların kontrolleri yapılmıģtır. Mahalle aralarına ve kaldırım üzerlerine park eden LPG yüklü kamyonların kaldırılması sağlanmıģtır. Akaryakıt istasyonları ve yıkama-yağlama iģi yapan yerlerden analizleri yapılmak üzere atık su örnekleri alınmıģtır. Belediyemiz denetiminde faaliyet gösteren sabit arabaların faaliyet konusu dıģında ürün satmamaları, araba etrafını masa-sandalye koyarak iģgal etmeleri vb. konulardaki denetimleri yapılmıģ olup, yıpranmıģ olanların tadilatlarının yaptırılması sağlanmıģtır. Belediyeden izin almadan panolara ve elektrik direklerine ilan yapıģtıran Ģahısların ilanları söktürülmüģtür. Uygunsuz yerlere asılan bez pankartlar bulundukları yerlerden kaldırılmıģtır. Çevre Sağlığı elemanları ile birlikte güzellik salonlarında denetlemeler yapılmıģ olup, IPL cihazı kullanımı hakkında tebligat verilmiģtir. Kızılmurat Mh. Kemal Tursunbay Sk. ta faaliyet gösteren iģyerlerinde gürültü ölçümleri yapılmıģtır. Ramazan Ayı boyunca Belediyemiz tarafından verilen iftar yemeklerinde görev alınmıģtır. ĠĢyeri önündeki alanları sundurma, PVC vb. Ģekilde kapatarak kullanım alanına dahil iģyerlerine müdahale edilerek söktürülmesi sağlanmıģtır. ĠnĢaat çalıģması yapan Ģahıslara gerekli önlemleri almaları ve çalıģma saatlerine riayet etmeleri hususunda gerekli ikazlar yapılmıģtır. Seyyar araba üzerinde özellikle gece saatlerinde faaliyet gösteren kokoreç, sucuk-ekmek satıcılarının faaliyetlerine son verilmiģtir. Sarımsak temizleyerek çöplerini geliģigüzel atan Ģahıslara müdahale edilerek çevreyi temizlemeleri sağlanmıģtır. Mevsim nedeniyle göç yapan besiciler, gece ve gündüz zabıta ekiplerince bulundukları yerden kaldırılarak, zabıta ekibimiz nezaretinde Ģehir dıģarısına çıkarılmıģtır. Mevsimlik karpuz satıģı yerleri kontrol altında tutulmuģtur. Pasajların giriģ katlarında bulunan atıl malzemelerin kaldırılması ve bisiklet/motosiklet park edilmemesi için gerekli ikazlar yapılmıģtır. VatandaĢların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram öncesi günlerde ve bayram süresince Ģeker pazarı, mezarlıklar ve Ģehir içerisinde gerekli önlemler alınmıģ olup, Kurban Bayramında ayrıca kurbanlık hayvan satıģ ve kesim yerleri denetlenmiģtir. Yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreyi rahatsız eden iģyerleri denetlenerek müzik yayınına son vermeleri sağlanmıģtır. Meclis üyelerine bütçe dokümanları dağıtılmıģtır. Milli Bayram, Tören ve Anma Günleri ile Belediyemizin düzenlemiģ olduğu etkinliklerde gerekli tedbirler alınmıģtır. Şehir merkezinde rutin denetimler yapılarak esnaflar; - Sattıkları mal ve malzemeleri kaldırım üzerine koyarak iģgal etmemeleri, - ĠĢyeri önlerini temiz ve düzenli tutmaları, - Reklam levhalarını kaldırım üzerine koymamaları konularında uyarılmıģtır. Semt Pazarlarında yapılan denetimlerde Pazar esnaflar; - VatandaĢa nezaket kuralları çerçevesinde davranmaları, 89

91 - Sattıkları mallar üzerine fiyat etiketi takmaları, - Tezgahlarını ve çevresini temiz tutmaları, - Sattıkları malları vatandaģa seçtirmeleri konularında uyarılmıģlardır. 153 Zabıta Şikayetler Telefonuna gelen; - Temizlik Ģikayetleri ve Geri DönüĢüm Projesi kapsamında evlerinden biriken kağıt-camplastik atıklarını aldırmak isteyen vatandaģların talepleri Temizlik ĠĢleri Müd. - Kaçak inģaat Ģikayetleri Ġmar Müd. - BaĢıboĢ köpek Ģikayetleri Köpekevine bildirilmiģtir. Yasak olduğu halde Belediyenin gösterdiği yer dıģında satıģ yapan ve hurda toplayan Ģahıslardan; - (4) adet seyyar araba - (26) adet çöp arabası - (24) adet terazi alınarak faaliyetlerine son verilmiģtir. (122) adet akıl hastasının sevk iģlemleri yapılmıģtır.gürültü kirliliğine neden olduğu bildirilen ev ve iģyerleri ile ilgili Ģikayetler gidilmiģ, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerini aģan yerlerin gerekli önlemleri almaları sağlanmıģtır. Kaçak kesim, fena görünüm vb. nedenlerle yenebilme özelliğini yitirdiği veteriner raporuyla tespit edilen (27) adet kasaba ait et mezbaha görevlisi nezaretinde imha edilmiģtir. Ġmar Müd. gelen tebligatlar adreslerine tebliğ edilmiģtir. (139) adet cenaze defin ve (27) adet asker maaģı evraklarının tahkikatları yapılmıģtır. Sarı Çizgi Uygulaması Kalite Yönetim Birimimiz; Kalite Yönetim Sistem Belgesi Standartlarına uygun çalıģmalarımız ve yeterliliğimiz sonucunda bu tarihe kadar Kalite Yönetim Sistem Belgelerimiz TSE tarafından 4 kez yenilenmiģtir yılında Yürütülen Faaliyetler; KYS Dokümanlarının Gözden Geçirilmesi: Yıl içerinde müdürlüklerin Organizasyon ġeması, Görev Tanımı ve Talimatlarında herhangi bir değiģiklik olması halinde, birimlerin talepleri doğrultusunda güncelleme yapılmaktadır. Ġç Tetkik Faaliyetleri: KYS kapsamında belirlenen Ġç tetkik prosedürü gereğince yılda en az bir kez Ġç Tetkik faaliyeti gerçekleģtirilmektedir. Ġç Tetkik eğitimi almıģ çalıģanlardan oluģturulan ĠÇ Tetkik Ekipleri tarafından, KYM tarafından hazırlanan Ġç Tetkik Planı doğrultusunda her yıl Haziran/Temmuz aylarında gerçekleģtirilir. Ġç Tetkik raporlarında ortaya çıkan uygunsuzluklar YGG toplantılarında gündeme alınır ve iyileģtirilmesi mümkünse iyileģtirme kararları alınır. 90

92 ÇalıĢan Memnuniyeti Anketi Yapılması: ÇalıĢanların kuruma bağlılıklarını, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçmek ve bunun sonucunda yapılabilecek iyileģtirmeleri belirlemek amacıyla yılda bir kez tüm belediye personeline QDMS Kalite Yönetim Sistemi yazılımı üzerinden ÇalıĢan Memnuniyeti Anketi (ÇMA) uygulanarak çalıģanların beklenti ve memnuniyetleri ölçülmektedir ÇMA 31 Temmuz-11 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılmıģtır. ÇalıĢan Sayısı 938 Katılan kiģi sayısı 810 Katılım Oranı %86 Memnuniyet Oranı %88 VatandaĢ Memnuniyeti Anketi (VMA) Yapılması: VatandaĢlara daha kaliteli hizmet sunmak ve vatandaģların kullanımına sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmek amacıyla yılda bir kez VMA yapılmaktadır. Tarsus nüfusunun %1 ine üniversite öğrencilerinden oluģan anketörlere, anket uygulamaları hakkında gerekli eğitimler verilerek birebir, yüzyüze görüģmeler yapılması sonucunda 21 Temmuz-26 Temmuz 2014 tarihleri arasında, merkezde bulunan 45 mahallenin tamamına gidilerek, mahalle nüfusunun % 1 i görüģülerek hizmetlerimizden duyulan memnuniyet oranı ölçülmüģtür. Ankete Katılan KiĢi Sayısı 3214 Genel Memnuniyet Oranı %75 Süreç Yönetim Sistemi: Her yılbaģında süreç yönetim sistemi kapsamında belirlenen göstergelerin hedef ve gerçekleģme verilerinin birimler tarafından girilmesi sağlanmaktadır. Sonrasında 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olmak üzere Süreç Yönetim Sistemi göstergeleri raporlanıp, analizi yapılmaktadır. Öneri Formları: ÇalıĢanların önerilerini bir sistem dahilinde almak amacıyla birimlerimizde bulunan Öneri Kutularına önerilerini atmaları sağlanmakta, her ayın ilk haftası öneri formları toplanarak Öneri Sistemi Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesi sağlanmaktadır yılında toplam 7 adet öneri gelmiģ olup, bu öneriler değerlendirildiğinde konusu ve niteliği itibariyle kuruma katma değer sağlamayacağı, iģ ve iģlemleri hızlandırmayacağı, kalite geliģtirmeyeceği düģünüldüğünden öneri değil, dilek, istek ve Ģikayet olarak kayda alınmıģtır. Kalite GeliĢtirme Grubu (KGG) ve Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Kararlarının takip edilmesi: Tüm belediye birimlerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik oluģturulan birim kalite geliģtirme grupları tarafından her ay düzenli olarak toplantılar düzenlenmekte ve bu toplantılarda belirlenen uygunsuzlukların iyileģtirilmesi, giderilmesi ve önlenmesi amacıyla düzeltici önleyici faaliyetler yapılmaktadır. Tarsus Belediyesi genelinde 2014 yılında 37 adet Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) açılmıģ, 32 tanesi hayata geçirilmiģ, 5 tanesi 2015 yılına aktarılmıģtır. Aksiyon Sonuçlarının Alınması: Tüm belediye birimlerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik belirlenen stratejiler çerçevesinde 1. ve 2. Altı aylık olmak üzere kalite hedefleri planlanmaktadır. 91

93 Tarsus Belediyesi genelinde 2014 yılı içerisinde 141 tane Aksiyon tanımlanmıģ ve hedeflenen süre içerisinde gerçekleģtirilmiģtir. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı ĠĢ KoĢulları ve YaĢam Kalitesinin ĠyileĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında TaĢkuyu Mağarasının Turizme Kazandırılması Projesi için mali destek sağlanmıģtır. TaĢkuyu Mağarasının restorasyonu için tarihinde ihale yapılmıģ ve tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır. Proje kapsamında mağaranın turizme açılması için, yürüyüģ platformları, merdivenler, seyir platformları, ledli aydınlatma ve tanıtım levhaları yapılmıģtır. Mağara restorasyonu tamamlanarak tarihinde açılıģı yapılmıģtır. Taskuyu Mağarası, kentimizin en önemli inanç merkezlerinden biri olan Eshab-ı Kehf Mağarasının ulaģım yolu üzerinde ve yaklaģık 500 metre mesafededir. Taskuyu Mağarasının büyük bir kesimi, yoğun damlataģ oluģumları ile kaplıdır. Süt beyazından kahverengi, kırmızı ve sarının değiģik tonlarında olan ve boyları 5 cm-10 cm, çapları 0.5 cm-4.5 m arasında değiģen bu Ģekillerden sarkıt, dikit, sütun, makarna sarkıt ve ekzantrikler (aykırı) suların damlaması ile oluģmuģlardır. Ayrıca duvarlarda perde ve duvar damlataģları, tabanda ise örtü damlataģları ile damlataģ havuzları geliģmiģtir. Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Üretim ve Çevre Altyapısının ĠyileĢtirilmesi Mali Destek Programına sunulan 2 projemiz de baģarılı bulunmuģ ve destek almaya hak kazanmıģtır. 92

94 Kentimizde ve bölgemizde ekonominin geliģmesi ve istihdam oranlarının artması için giriģimciliğin desteklenmesi çok önemlidir. Ülkemizde ilk ĠġGEM 2003 yılında Tarsus ta kurulmuģ olması ve ülkemizde diğer ĠġGEM lerin kurulmasına öncülük etmesi bakımından önemli bir model olmuģtur. Yıllar içerisinde giriģimci ve çalıģan sayısı artmıģ ve bugün 114 giriģimci ile kiģiye istihdam sağlar hale gelmiģtir. Bu yapısıyla kentimizin ekonomik kalkınmasına da önemli katkı sağlamıģtır. Proje kapsamında ĠġGEM bünyesinde faaliyet gösteren iģletmelerin ortak kullanacağı yaklaģık metrekare alana sahip bir sergi ve satıģ salonu oluģturulmasını kapsamaktadır. Böylece iģletmelerin pazarlama kapasitelerinin arttırılarak rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır. Proje öncesi resimleri Projenin genel amacı kentimizde çevre, doğal kaynaklar ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamaktır. Projenin özel amaçları ise Tarsus halkının geri dönüģüm konusunda bilinç seviyesinin arttırılmasına katkı sağlayarak, atıkların geri dönüģüm oranının arttırılmasını hedeflemektedir. Bunun yanında bitkisel atık yağların ve pillerin kaynağında toplanarak geri dönüģümünü sağlamaya yönelik bir sistem kurulması hedeflenmektedir. Proje ile bitkisel atık yağların ve atık pillerin toplanması hedeflenmektedir. Bu amaçla 55 adet Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinesi ve 55 adet Atık Pil Topla Makinesi alınmıģtır. Bu makineler 2015 yılı içerisinde ilköğretim okullarına ve kamu kuruluģlarına dağıtılacak daha sonra da bilgilendirme çalıģmaları yürütülecektir. Ayrıca okullar arası yapılacak yarıģma ile en fazla yağ biriktiren 3 okul ile en fazla atık pil biriktiren 3 okulu ödüllendirilecektir. 1 inci olan okullara masa tenisi masası, 2 inci olan okullara 15 adet santraç takımı, 3 üncü olan okullara ise spor topu seti hediye edilecektir. 93

95 Geri DönüĢüm Projesi Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Ġsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) iģbirliğinde yürütülen ve genel hedefi Türkiye de yerel yönetiģime destek olmak olan Türk-Ġsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG), TBB nin kapasitesini geliģtirmek ve belediyelerin hizmet verme kapasitelerinin geliģtirilmesidir. Proje ortakları; Tarsus, Manisa, ġiģli ve Çorum Belediyeleri, Ġsveç ten ise Huddinge belediyesidir. Ülkemizde birçok belediye elde ettiği verileri düzenli ve yıllar itibari ile karģılaģtırılabilecek Ģekilde kayıt altına almamaktadır. Bunun yanı sıra elde edilen sonuçların baģarılı veya baģarısız olduğunu değerlendirmek için baģka belediyeler ile karģılaģtırmalar yapılmamaktadır. Bu nedenle belediyelerin elde ettiği sonuçları düzenli olarak kaydetmesi, ölçmesi, analiz etmesi, yıllar itibariyle geliģimlerini izlemesi ve diğer belediyeler ile karģılaģtırmalar yapmak amacıyla ortak göstergeler belirlenmiģtir. Belediyelerimizin 2012 ve 2013 yılı gösterge sonuçları tespit edilerek ortaklar arası karģılaģtırmalar yapılmıģtır. 94

96 Belediyemizde tarihinde Kamu Ġç Kontrol Standartları uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiģim ile izleme bileģenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte belirlenmiģtir. Ġç Kontrol Sistemi ve iģleyiģinin kurumumuz yönetici ve personeli tarafından sahiplenilme, desteklenme ve etkinliğinin değerlendirilebilmesi amacıyla T.C. Tarsus Belediyesi Müdür ve Yöneticilerinin Ġç Kontrol Sistemini Sahiplenmesi ve Desteklemesi Hakkında Durum Anketi yapılmıģtır. Yapılan anket sonuçları Ġç Kontrol ÇalıĢtayı yapılarak Ġç Kontrol kapsamında değerlendirilebilecek öncelikli sorun alanları belirlenmiģ ve değerlendirilmiģtir. Değerlendirme sonucu, belirlenen sorun alanlarına iliģkin çözümlerin tamamlanma zamanı, bu çözümleri uygulayacak olan sorumlu birimler ve çıktılar gibi hususları içeren Ġç Kontrol Eylem Planı (ĠKEP) oluģturulmuģtur. Ġç Kontrol Eylem Planı (ĠKEP) gerçekleģtirilmesi için; TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014 Yılı Ġç Kontrol Eylem Planı Ġzleme ve Değerlendirme ÇalıĢmaları S. No Tamamlan. Tarihi Eylem Kod No Öngörülen Eylem Sorumlu Birim Açıklama 1 Her Yıl KOS Ġç kontrol sistemi ile ilgili yılda en az bir kere mevzuat eğitimi düzenlenecektir. Ġç Kontrol Yön. Düzenlendi 2 Tem.14 KOS Ġç kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Ġç Kontrol Yön. Yapılan çalıģtayla ĠK sonuçları değerlendirilmesi yapıldı 3 Tem.14 RDS Müdürlüklerin performans hazırlığına esas teģkil edecek bir önceki yıl performans ve bütçe raporları düzenlenecek ve Müdürlüklere gönderilecektir. Mali Hizmet Müd Bütçe Kesin Hesap Cetveli(CD Ortamında) 4 Ağu.14 KOS Ġç kontrol Rehberi hazırlanacak ve Revize Ġç Kontrol Eylem Planı ile birlikte tüm birimlere dağıtılacaktır. Ġç Kontrol Yön. ÇalıĢtay sonucu ĠKEP hazırlanarak kitapçık haline getirilmiģtir. ĠKEP daire müdürlerine imza karģılığı teslim edilmiģtir. Birim yöneticilerinin mail adreslerine PDF olarak gönderilmiģtir. 95

97 S. No Tamamlan. Tarihi Eylem Kod No Öngörülen Eylem Sorumlu Birim Açıklama 5 Ağu.14 KOS Ġç kontrol sisteminin kurulması, iģleyiģi ve sonuçlarının değerlendirilmesine iliģkin bir Ġç Kontrol Genelgesi hazırlanacaktır. Ġç Kontrol Yön. YayınlanmıĢtır. 6 Ağu.14 KOS Hizmet alımı Ģartnamelerine, ilgili firma çalıģanlarının Belediye BaĢkanlığının etik kurallarını bilmesi ve uygulaması zorunluluğu eklenecektir. Ġç Kontrol Yön. Tarsus Belediyesi Etik Kurulu tarafından hazırlanan Kamu Gerevlileri Etik SözleĢmesi Hizmet alımı yöntemiyle çalıģan personele tebliğ edilmiģtir. 7 Ağu.14 KOS Hassas Görevler Listesi oluģturulacaktır. Ġç Kontrol Yön. OluĢturulmuĢtur 8 Ağu.14 KOS Hassas görevlere iliģkin prosedürler belirlenerek personele duyurulacaktır. Ġç Kontrol Yön. Eğitim DüzenlenmiĢtir. 9 Ağu.14 RDS Her yıl mayıs ayında bir sonraki yıl önceliklerinin belirlenmesine esas teģkil etmek üzere koordinasyon toplantısı düzenlenecek ve toplantıda her müdürlük bir önceki yıl gerçekleģmelerini ve bir sonraki yıl hedeflerini belirtecektir. Mali Hizmet Müd. Bütçe ÇalıĢmaları Yazısı ve Bir Önceki yıl Yatırım Programı Raporu 10 Ağu.14 ĠS Ġç kontrol sisteminin değerlendirilmesine yönelik izleme formları oluģturulacaktır. Ġç Yön. Kontrol Ġzleme formu oluģturulmuģtur. 11 Ara.14 KOS BaĢarılı personelin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. Ġç Kontrol Yön. Müdürlük bazında yapılmaktadır 12 Her Ay KFS Muhasebe kayıtlarının altıģar aylık dönemler halinde kontrol edilmesi sağlanacaktır. Mali Hizmetler Müd. Aylık Mizan Tablosu CD ortamında verilmiģtir Her Yıl (Aralık) Her Yıl (Aralık) KOS KOS Eğitim ihtiyaç analizleri yapılacaktır. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri birim ve personel bazında yapılarak bir önceki yıl içinde belirlenecektir. Eğitim Yön. Eğitim Yön. Yıllık eğitim planı yazısı tarihli ve 526 sayılı yazı ile ihtiyaçlar talepedilmiģtir Ocak 2014 tarihleri arasında eğitim planı görüģülmüģtür. 96

98 S. No Tamamlan. Tarihi Eylem Kod No Öngörülen Eylem Sorumlu Birim Açıklama 15 Her Yıl (Aralık) KOS Tüm birimlerin görüģü alınmak sureti ile ayrıntılı eğitim programı hazırlanacaktır. Eğitim Yön yılı Eğitim Planı HazırlanmıĢtır. 16 Her Yıl (Haziran) BĠS Üst Yönetici Bütçe çağrısında tüm bütçe kısıtlarını ve imkanlarını belirtecektir. Mali Hizmetler Müd Dönemi Bütçe Çağrısı Yazısı 17 Her Yıl (Temmuz) BĠS Haziran ayı sonunda üst yönetim ve harcama yetkilileri ertesi yıl önceliklerini belirleyerek bunu tüm personele duyuracaklardır. Mali Hizmetler Müd yılı Mali Durum ve Beklentileri rapor olarak CD ortamında verilmiģtir. 18 Her Yıl (Temmuz) BĠS Belediyemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya iliģkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere iliģkin kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanacak ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna açıklanacaktır. Mali Hizmetler Müd yılı Mali Durum ve Beklentileri rapor olarak CD ortamında verilmiģtir. 19 Her yılsonu KFS Yılda bir defa kayıt ve belgeler dikkate alınmak suretiyle taģınmaz kayıtlarının sayımı yapılacaktır. Mali Hizmetler Müd. Yıl Sonu Ġtibariyle YapılmıĢtır 20 Her yılsonu KFS Yılda bir defa kayıt ve belgeler dikkate alınmak suretiyle muhasebe kayıtları ve taģınır kayıtlarının sayımı yapılacaktır. Mali Hizmetler Müd. Yıl Sonu Ġtibariyle YapılmıĢtır 21 Sürekli KOS Yönetici ve diğer çalıģanlar için oryantasyon ve yönetim becerileri eğitimi programı hazırlanıp uygulanacaktır. Eğitim Yön. 22 Sürekli 23 Sürekli KOS KOS Performansı yetersiz bulunan personelin yetersiz olduğu hususlara iliģkin eğitim alınması sağlanacaktır. Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personel mevzuat çerçevesinde ödüllendirilecektir. Eğitim Yön. Üst Yönetim 97

99 S. No Tamamlan. Tarihi Eylem Kod No Öngörülen Eylem Sorumlu Birim Açıklama 24 Sürekli KFS Personel için iģ değiģikliği durumu olduğunda oryantasyon eğitimi sağlanacaktır. (KOS 3. ile birlikte yürütülecektir) Eğitim Yön. 25 Sürekli KFS Hizmet memnuniyeti anketi yapılacak ve sonuçları raporlanacaktır. Strateji GeliĢtirme Yön. 26 Sürekli BĠS Bilgi sistemi, gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaģabilmelerini sağlayacak Ģekilde geliģtirilecektir ve uygulanacaktır. Bilgi Yön. ĠĢlem 27 Sürekli BĠS Personele, amaç ve hedefler, yılı program öncelikleri, yıllık hedefler, bütçe yapma kuralları ve kısıtları, ödenek imkanları zamanında ve düzenli bir Ģekilde bildirilecektir. Mali Hizmetler Müd. 28 Sürekli BĠS Mevzuat Takip Sorumluları tarafından belirlenen mevzuat değiģiklikleri personele duyurulacaktır. Mevzuat Takip Sorumluları 29 Sürekli BĠS BĢkan, BaĢkan Yard., Daire Müd. Ve Yneticilerin katılımı ile birlikte rutin toplantılar yapacaktır. Strateji GeliĢtirme Yön. 30 Sürekli B.Ġ.S Elektronik ArĢiv Sisteminde eriģim ve kullanım yetkileri tanımlanacak ve sürekli güncellenecektir. Bilgi ĠĢlem Yön. 31 Sürekli B.Ġ.S Elektronik ArĢiv Sisteminde, gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak Ģekilde gerekli yazılım önlemleri geliģtirilecektir. Bilgi ĠĢlem Yön. 32 Sürekli ĠS Belediyemizde iç kontrol sistemi sürekli bir Ģekilde değerlendirilecektir. Ġç Kontrol Yön. 33 Sürekli ĠS Ġç kontrol sisteminin uygulanması ile ilgili birimlere ve çalıģanlara yönelik toplantılar yapılacaktır. Ġç Kontrol Yön. 98

100 S. No Tamamlan. Tarihi Eylem Kod No Öngörülen Eylem Sorumlu Birim Açıklama 34 Sürekli ĠS Sürekli ĠS Sürekli ĠS Ġç kontrolün değerlendirilmesi toplantılarına birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanacaktır. Denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bu değerlendirme sonucu rapor düzenlenecek ve üst yöneticiye gönderilecektir. Ġç kontrolle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken önlemler belirlenecektir. Söz konusu önlemler çerçevesinde Eylem Planı revize edilecektir. Ġç Kontrol Yön. Ġç Kontrol Yön. Ġç Kontrol Yön STRATEJĠK PLAN Stratejik planlama; kuruluģun bulunduğu nokta ile ulaģmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. KuruluĢun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaģmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakıģ açısı taģır. KuruluĢ bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek Ģekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Bu çerçevede stratejik planlama; Sonuçların planlanmasıdır; Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır, DeğiĢimin planlanmasıdır; DeğiĢimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değiģimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değiģen Ģartlara göre uyarlanması gerekir. Gerçekçidir; Arzu edilen ve ulaģılabilir bir geleceği resmeder. Kaliteli yönetimin aracıdır; Disiplinli ve sistemli bir Ģekilde, bir kuruluģun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı Ģeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, Ģekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir. 99

101 Hesap verme sorumluluğuna temel oluģturur; Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleģtirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluģturur. Katılımcı bir yaklaģımdır; Stratejik planlama sürecinin kuruluģun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi Ģarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki elemanların katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama baģarıya ulaģamaz. denmektedir. Hedef I.1: Plan Dönemi Boyunca Yıllık OluĢan Ton Katı Atık Bertarafının ağlanması Hedef I.2: Plan Dönemi Boyunca Aylık Ortalama M³ Atıksuyun UzaklaĢtırılması Ve Arıtılmasının Sağlanması Hedef II.1: Plan Dönemi Boyunca Sağlıklı Kırmızı Et Ġhtiyacının KarĢılanması Ġçin Kesim Ve Dağıtımının Yapılması Hedef II.2: Plan Dönemi Boyunca ġehrin Su Ve Gıda Ġhtiyacının Sağlıklı Sunulmasının Temini Hedef II.3: Plan Dönemi Boyunca HaĢere Ġle Mücadelede VatandaĢ Memnuniyetinin Arttırılması Hedef III.1: Plan Dönemi Boyunca Toplumsal ĠliĢkileri Güçlendirecek Organizasyonlar Yapmak Ve Katılımı Özendirmek. Hedef IV.1: Plan Dönemi Boyunca Çevre Düzeni Planı Bulunan Alanlarda Ġmar Planlarının Tamamlanması Hedef IV.2: Plan Döneminde Kentimizin Plansız YapılaĢmıĢ Ve EskimiĢ Kent Dokularının Bulunduğu Bölgelerinin Ġmarlı Ve YaĢanabilir Bir Yapıya KavuĢturulması Ve Konut Açığının Azaltılması Ġhtiyaçlarının KarĢılanması. Hedef V.1: Plan Döneminde Her Mahallede Bir Spor Alanı Olmasının Sağlanması Hedef V.2: Plan Döneminde ġehrimizin Rekreasyon Alanlarının Arttırılması Hedef V.3: Plan Döneminde ġehrimizin YeĢil Alanlarının Arttırılması 100

102 Hedef VI.1: Ġmar Planına Uygun Ticari, Kültürel Ve Sosyal ĠĢlevli Yeni Mekânların OluĢturulması Hedef VII.1: Plan Döneminde Toplu TaĢıma Araçlarının Tümünün Yenilenmesi Ve Elektronik Bilet Sistemine Dahil Edilmesi Hedef VIII.1- ġehir Ġçi Yol Mesafelerinin Güvenlikli Bir ġekilde Kısaltılması Hedef IX.1- Yayaların KarıĢtığı Kazaların Her Yıl Önceki Yıla Göre Azalmasının Sağlanması Hedef X.1- Plan Döneminde ġehir Ġçi Yolların %90 Oranında Kaplamalı Hale Getirilmesi Katkı Sağlamak Hedef XI.1- Plan Döneminde Tarsus ta AlıĢveriĢin Kaliteli Ve Ekonomik Olarak Yapılabileceği Yeni Mekânların OluĢturulması Hedef XII.1- Plan Dönemi Sonuna Kadar 5 Adet Tarihi Ve Kültürel Eserin Korunup YaĢatılarak Kentin Ve Turizmin Hizmetine Sunulması Hedef Xııı.1- Plan Dönemi Sonuna Kadar Turizme Yönelik Tesislerin GeliĢtirilerek Turist Sayısının Artırılması Hedef XIV.1- Plan Döneminde Afetlere Müdahale Süresinin Kısaltılması Hedef XIV.2- Afetlerin OluĢmamasını Sağlamak Onarımının Yapılması Hedef XV.1- Plan Döneminde Sosyal Faaliyetler Ve Yardımların Sayı Ve Kalitesinin Artırılması 101

103 Hedef XVI.1- Etkin Ve Kaliteli Hizmetin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Hedef XVII.1- Plan Dönemi Boyunca Gelirlerin Reel Olarak Bir Önceki Yıla Göre Artırılmasının Sağlanması Hedef XVII.2- Plan Dönemi Boyunca Bütçenin GerçekleĢme Oranının %80 in Üstüne Çıkarılması Hedef XVIII.1- Plan Dönemi Boyunca Belediye Hizmet Ve Faaliyetlerinde Son Teknolojiden Etkin Ve Verimli Yararlanma. Hedef XVIII.2- Kamu Ġç Kontrol Sisteminin Kurulması, Yaygın Ve Etkin Hale Getirilmesi Hedef XVIII.3- Stratejik Yönetimin EtkinleĢtirilmesi Hedef XIX.1- Plan Dönemi Sonuna Kadar Ulusal Kalite Ödülüne BaĢvuruda Bulunulması Hedef XIX.2- Tse Kalite Yönetim Sistemi Belgesi nin Yenilenmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması Ġnsan merkezli, Dürüst, çalıģkan, Ģeffaf, üreten ve tutumlu, Milli, sosyal ve kültürel değerlerini sahiplenen, Herkese ve her kesime eģit ve barıģçıl yaklaģım sergileyen, Önce Tarsus, Öncü Tarsus, Birlikte Tarsus anlayıģıyla kaliteli hizmet üreten, Misyonu, vizyonu ve birikimi olan, Milliyetçi, maneviyatçı, gelenekçi, çağdaģ bir anlayıģ. Her türlü hizmetlerini, insan merkezli projelendirebilen ve "önce insan" diyebilen, GeçmiĢten aldığı kültürel değerlerini aynı iman ve inançla gelecek nesillere taģıyabilen, Tarsus'ta doğan ya da yaģayan, ekmeğini Tarsus'ta kazanan bütün insanlara samimiyetle HemĢehrim diyerek yaklaģabilen, Tarsus'taki güzellikleri beraberce paylaģabilen, kardeģlik, barıģ ve huzuru el ele, gönül gönüle vererek tesis edebilen, Bunu baģarabilmek için bütün çevre kurallarını özümseyerek çevresine ve insana saygıyı esas alan hizmetler üretebilen, TARSUS'u bir dünya kenti yapma hedefine kilitlenmiģ, sürekli iyileģtirmeyle ilkeli ve kaliteli belediye hizmetleri sunan bir yönetim anlayıģı Kalite Politikamız olarak benimsenmiģtir. 102

104 Çevre Standartlarımızı yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirerek daha ileriye taģımayı, PaydaĢlar arasında çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaģımı ile mükemmelliğe ulaģmayı, Çevre ve insan sağlığını korumayı, sürdürülebilir kılmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmayı, Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, geri dönüģtürülmesi ve değerlendirilmeyen atıkları en uygun yöntemle bertaraf etmeyi, Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliģtirmeyi ve verimli kullanılmasını sağlamayı, Çevresel kaynakların korunmasında onarıcı değil, önleyici rol almayı taahhüt ediyoruz. Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde, cinsiyet, ırk, etnik ve sosyal köken, genetik özellikler, din veya inanç, siyasi görüģ, doğum yeri, engellilik, yaģ ve ekonomik statüye dayalı çoklu ayrımcılık ve dezavantajları eģitlik konusu çerçevesinde ele almayı, herkese eģit hizmet sunarak ön yargı ve engelleri ortadan kaldırma çalıģmaları yapmayı taahhüt ediyoruz. ÇalıĢanlarımız ve paydaģlarımız ile uyumlu bir iģbirliği içerisinde çalıģmayı, Hizmetlerimizde, yasal yükümlülüklerin ötesinde sevgi, saygı, hoģgörü, dayanıģma, sorumluluk ve eģitlik gibi evrensel değerleri güçlendirip sürdürülebilirliğini sağlamayı, Kentimizin doğal güzelliklerine, tarihimize, kültürümüze ve ahlaki değerlerimize sahip çıkmayı, öz değerlerimizin kuģaktan kuģağa aktarılmasına imkan tanıyacağımızı taahhüt ediyoruz. En önemli sermayemizin çalıģanlarımız olduğu bilinciyle; ÇalıĢanlarımızın iģ tatminini yüksek düzeyde tutarak; etkinliğini ve üretkenliğini arttırabilecek, yükselmesine imkan sağlayacak olan sistemler geliģtirmeyi ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eģit olanaklar sunmayı, ÇalıĢanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalıģmasını sağlamayı, Hizmet kalitesini yükseltecek, baģarıyı ve yaratıcılığı teģvik edecek, çalıģanlarımızın bireysel ve mesleki anlamda geliģebilecekleri eğitim programları hazırlamayı, ÇalıĢanların motive edildiği, çalıģmalarının sonuçlarını tanıma ve takdirlerle ödüllendirildiği sistemler geliģtirmeyi, ÇalıĢanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karģılayarak kuruma bağlılığını pekiģtirecek ve çalıģmayı özendirici kurum kültürünü oluģturmayı, ÇalıĢanlarımızın kiģilik ve diğer haklarını korumayı ve gözetmeyi taahhüt ediyoruz. Tarsus Belediyesi görev ve yetki alanı içinde, Faaliyetlerimiz sırasında gerekli tedbirleri alarak; ÇalıĢanlarımızın ve ilgili paydaģlarımızın güvenliğini sağlamayı, ĠSG alanında eğitim, araģtırma ve yeniliklere önem vererek; çalıģanlarımızda farkındalık yaratmayı, Koruyucu hekimliğe önem vererek çalıģanlarımızın sağlıklarını korumayı, ÇalıĢanlarımızın bilinç düzeylerini arttırmayı, iģ risklerini belirleyerek iģ kazalarını ve meslek hastalıklarını asgariye indirmeyi, ĠSG ile ilgili konularda sürekli iyileģtirmeler yapmayı taahhüt ediyoruz.. 103

105 Engelli vatandaģlarımıza yönelik; Bireysel ve mesleki geliģimlerine katkı sağlayacak projeler geliģtirmeyi, GeliĢtirdikleri projelere destek sağlamayı, Toplumsal ve sosyal hayata katılımlarına imkan vermeyi, Hayatın tüm alanlarında fırsat eģitliği hissettirecek düzenlemeler yapmayı, Ġlgili Sivil Toplum KuruluĢları ile iģbirliğinde bulunarak müģterek ihtiyaçlarını karģılamayı ve katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz yılı tahmini Gider Bütçemiz TL olmuģ, gerçekleģen ,46 TL dir yılı tahmini Gelir Bütçemiz TL olmuģ, gerçekleģen ,60 TL dir Yılı Gider Gerçekleş Bütçe Kararnamesi Yıl Sonu Harcama me oranı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,17 0,30 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ÖDEMELER , ,62 0,18 3-MAL VE HIZMET ALIM GIDERI , ,23 0,38 4-FAİZ GİDERLERİ , ,00 0,39 5-CARİ TRANSFERLER , ,14 0,40 6-SERMAYE GİDERLERİ , ,30 0, , ,46 0,48 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, PERSONEL GİDERLERİ 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ÖDEMELER 4-FAİZ GİDERLERİ 5-CARİ TRANSFERLER 6-SERMAYE GİDERLERİ 2014 Yılı Gelir Bütçe Kararnamesi Yılı net Tahsilatı Gerçekleş me oranı 1-VERGİ GELİRLERİ , ,04-0,04 3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,96 0,27 4-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,46 0,55 5-DİĞER GELİRLER , ,21 0,43 6-SERMAYE GELİRLERİ ,93 0, , ,60 0,42 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0, SERMAYE GELİRLERİ 5-DİĞER GELİRLER 4-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1-VERGİ GELİRLERİ Bütçe uygulama tablosu 104

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/5-1 (40) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 15/04/2014 tarih ve 10949 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi, Üyeleri arasında en az

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2016/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 24/12/2015 tarih ve 36639 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/4-1(25) Belediye Meclisi 06/04/2015 Pazartesi günü saat 14.00 da Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2015 Yılı Dördüncü BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Meclis Üyesi; Gündem

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014 Karar No : 2014/11-1 (110) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 31/10/2014 tarih ve 30165 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Birleşmiş Kentler ve yerel Yönetimler Teşkilatı nın (UCLG)

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2017/9-1 (77) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 25/08/2017 tarih ve 27896 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: Faks: Alo 7/24 Çağrı: 153 Web:

Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: Faks: Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: 0324 616 25 12 Faks: 0324 616 33 34 Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: bilgi@tarsus.bel.tr 1 2 3 4

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/9-1 (79) Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 16/09/2015 tarih ve 26521 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2015-2019

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 30/06/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı