GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET"

Transkript

1 GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT MS CÝ D-Ý K S D HZ. Ö MR Z M NIN D BÞ L N V BÜ ÜK Â LÝM LR TÝÞ - TÝ RN DRS HL K SI G L N ÐÝ, ÝSRÝL RÐMN BUGÜN D DVM DÝOR. Muhammed Demirci 350 ÖGRNCÝ DRS GÖRÜOR umirasýmýz Derneði Baþkaný Muhammed Demirci, Mescidi k sa av lu sun da kur duk la rý ders hal ka sýy la hem pro vo ka tör le ri en gel le dik le ri ni, hem de bir ge le ne ði ya þat týk la rý ný söyledi. Fi lis tin li 350 öð ren ci, Ýs ra il'in tas fi ye et mek is te di ði k sa'nýn av lu su nu i lim yu va sý na çe vir di. Ders le re ka tý lan her yaþ tan öð ren ci le rin bur su i le ho ca la rýn ma a þý ný der ne k sað lý yor. HDF N Z 3 BÝN ÖÐRNCÝ udemirci, vliya Çelebi'nin Kudüs'te 800 âlimin ders verdiðini yaz dý ðý ný be lir te rek Biz de es ki ge le ne ði tek rar ih ya et mek i çin bu pro je yi 350 öð ren ciy le baþ la ttýk. He de fi miz en az 3 bin öð ren ci. Bu hal ka lar Hz. Ö mer dö ne min de baþ la dý. Bü yük â lim ler de k sa'da hem o ku du lar, hem o kut tu lar. Meselâ Ý mam Ga za lî k sa'da okudu ve okuttu dedi. nha be ri say fa 7 de SÖZCÜ: DÜÞMNLIK ÜLK ILDI KUZ IRK TN PTROL ÝHRCINI DURDURUN MISIR BSINI: BU HFT GRÇKLÞBÝLÝR Kýzýlhaç: Suriye de artýk iç savaþ var uu lus la ra ra sý Ký zýl haç Teþ ki la tý (ICRC), Su ri ye de ki ça týþ ma la rý ar týk bir iç sa vaþ o la rak de ðer len dir di ði ni a çýk la dý. ICRC söz cü sü Hi þam Ha san, Su ri ye de u lu sal si lah lý ça týþ ma lar ol du ðu nu be lir te rek, düþ man lýk la rýn ül ke nin di ðer böl ge le ri ne de ya yýl dý ðý ný, u lus la ra ra sý sa vaþ hu ku ku nun düþ man lýk la rýn ol du ðu tüm böl ge le re uy gu la na ca ðý ný i fa de et ti. nha be ri say fa 7 de Ýþsizlik yüzde 9 u10 Irak la þimdi de petrol krizi çýktý uirak hü kü me ti, Tür ki ye den ruh sat lý ol ma dý ðý ný id di a et ti ði I rak pet ro lü nün top rak la rý ü ze rin den ih raç e dil me si ni dur dur ma sý ný is te di. I rak hü kü met söz cü sü li Deb bað, ya zý lý a çýk la ma sýn da, pet rol ve ga zýn tüm I rak lý la rýn mül kü ol du ðu nu ve bun dan el de e di le cek ge lir le rin tüm I rak lý la rýn tem sil ci si o lan mer ke zî hü kü me tin ka sa sý na gir me si gerektiðini belirtti. nha be ri say fa 8 de Bu çok kirli ve zalim bir savaþ VÝ T NM Sa va þý sý ra sýn da ha ya tý ný kaybeden bir as ke rin mek tup la rý, ö lü - mün den 40 yýl son ra a i le si ne tes lim e dil - di. BD or du sun dan Ça vuþ Ste ve Fla - herty a i le si ne yaz dý ðý 4 mek tup tan bi rin - de, Hiç bu kadar korkmamýþtým. Bu çok kir li ve za lim bir sa vaþ. Bir gün insanlarýn, bu savaþýn amacýný anlayacaðýný biliyorum i fa de le ri ni kul la ný yor. n7 de Þartlý tahliyeler 18 bine çýktý DNTÝMLÝ Ser best lik ve ar dým Mer kez le ri i le Ko ru ma Ku rul la rý Ka nu - nunda de ði þik lik ya pan ya sa nýn yü rür - lü ðe gir me si nin ar dýn dan þart lý tah li ye e di len mah kûm la rýn sa yý sý 18 bi ne u - laþ tý. Ce za ev le rin de ki tu tuk lu ve hü - küm lü sa yý sý da 117 bi ne düþ tü. Tah li - ye e di len ler, be lir le nen gün ler de ka ra - kol la ra gi de rek im za a tý yor. n9 da Mursi ye darbe hazýrlýðý iddiasý umý sýr da ge ne ral le rin ilk de fa ya pý lan de mok ra tik se çim de gö re ve ge len Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si yi de vir me plan la rý yap tý ðý i le ri sü rül dü. Mý sýr ýn l Mýs riy yun ga ze te si, Mur si ye yö ne lik dar be sü re ci nin bu haf ta i çe ri sin de ger çek leþ me si bek le nen Ku ru cu Mec li sin ta ma men fesh e dil me siy le baþ la na ca ðý ný iddia etti. nha be ri say fa 7 de O to büs, kon trol den çý ka rak tram vay du ra ðý nýn gü ven lik ku lü be si ne çarp tý. Ka za se be biy le tram vay se fer le ri bir sü re ak sa dý. FO TOÐ RF: DU I RMZN Kâinat kitabý Mustafa Öztürkçü Dünyaca meþhur Kur an okuyucularýnýn hayatlarý hmet rgenekon Nurdan tefeyyüzlerim Baki Çimiç Hikâyelerden hakikate Orhan lagöz Peygamberimizin iman dâvâsý M. li Kaya Ramazan takvimi Hasan Þen Ramazannâme bdullah Þahin Ramazan ilmihali ve dua Süleyman Kösmene Ramazan yazýlarý Tolga ýldýrým Ramazan kelimeleri dem Pala Mini hikâyeler Nevin lan Ramazan fýkralarý Sema Ceyhan Fotoðraflarýn dili rhan kkaya Ýftar sofrasý Mebrure Þenler Ramazan Sayfasýný bekleyiniz... OTOBÜS, DURÐI ÞÞIRDI Güngören de kontrolden çýkan servis otobüsü duraðý þaþýrdý. Tramvay duraðýna çarpan otobüste 1 i çocuk, 3 kiþi yaralandý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarýndaki kýrtasiye dükkanýna çarparak durabildi. nha be ri say fa 3 te HM ÜNÝVRSÝT sýnavýna hazýrlanýyorlar, HM D HÝRT KUP MR KRÞHN IN NÝ S VKFI SORUMLULRIL PTIÐI RÖPORTJ SF 12 D BÜTÇD TBLO PRLK DÐÝL u10 ISSN LO KNTSL DÖNÜÞÜM HTTI u08

2 2 17 TM MUZ 2012 SLI L HÝ K  T..Ýþte Rabbiniz olan llah budur. O'ndan baþka ibadete lâyýk hiçbir ilah yoktur. Herþeyin yaratýcýsý O'dur; siz de ancak O'na ibadet edin. Herþeyi gözetip idare eden de O'dur. n âm Sû re si: 102 /  yet-i Ke ri me Me â li H D Ý S Þu hayvanlara bindiðinizde konaklayarak onlarý dinlendirip doyurun. Onlara karþý þeytanlar kesilmeyin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 367 / Ha dis-i Þe rif Me â li Ri sâ le-i Nur der si hem i lim, hem i bâ det tir [Ri sâ le-i Nur un der si], i mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. v ve lâ: Ley le-i Ka dir de kal be ge len pek ge niþ ve u zun bir ha ki ka te, pek ký sa ca bir i þa ret e de ce ðiz. Þöy le ki: Nev-i be þer, bu son Harb-i U mu mi nin e þedd-i zu lüm ve e þedd-i is tib dâ dý i le ve mer ha met siz tah ri bâ tý i le; ve bir tek düþ ma nýn yü zün den yü zer mâ su mu pe ri þan et me siy le; ve mað lûp la rýn deh þet li me yu si yet le riy le; ve gà lip le rin deh þet li te lâþ ve hâ ki mi yet le ri ni mu hâ fa za ve bü yük tah ri bât la rý ný tâ mir e de me me le rin den ge len deh þet li vic dan a zab la rýy la; ve dün ya ha ya tý nýn bü tün bü tün fâ nî ve mu vak kat ol ma sý ve me de ni yet fan tâ zi ye le ri nin al da tý cý ve u yu tu cu ol du ðu u mu ma gö rün me siy le; ve fýt rat-ý be þe ri ye de ki yük sek is ti dâ dâ týn ve ma hi yet-i in sa ni ye si nin u mu mî bir sû ret te deh þet li ya ra lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin, sert ve sa ðýr o lan ta bi a týn, Kur ân ýn el mas ký lý cý al týn da par ça lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin en bo ðu cu, al da tý cý, en ge niþ per de si o lan si yâ set-i rûy-i ze mi nin pek çir kin, pek gad da râ ne ha ki ki sû re ti gö rün me siy le; el bet te ve el bet te, hiç þüp he yok ki, Þi mâl de, Garb da, me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-i be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vi ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki ki sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak; ve el bet te, hiç þüp he yok ki, bin üç yüz alt mýþ se ne de, her a sýr da üç yüz el li mil yon þâ kir di bu lu nan; ve her hük mü ne ve dâ vâ sý na mil yon lar ehl-i ha ki kat tas dik i le im za ba san; ve her da ki ka da mil yon lar hâ fýz la rýn kal bin de kud si yet i le bu lu nup, li sân la rýy la be þe re ders ve ren; ve hiç bir ki tap ta em sâ li bu lun ma yan bir tarz da, be þer i çin ha yat-ý bâ ki ye yi ve sa a det-i e be di ye yi müj de ve ren; ve bü tün be þe rin ya ra la rý ný te dâ vi e den Kur ân-ý Mu ci zü l-be yâ nýn þid det li, kuv vet li ve tek rar lý bin ler â yâ týy la, bel ki sa rî han ve i þa re ten, on bin ler de fa dâ vâ e dip ha ber ve ren; ve sar sýl maz ka tî de lil ler le, þüp he ge tir mez had siz hüc cet le riy le, ha yat-ý bâ ki ye yi ka ti yet le müj de ve sa a det-i e be di ye yi ders ver me si, el bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re nin Kur ân ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve me ri ka nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký ta la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur ân-ý Mu ci zü l-be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar. Çün kü, bu ha ki kat nok ta sýn da, ka ti yen Kur ân ýn mis li yok tur ve o la maz; ve hiç bir þey bu mu ci ze-i ek be rin ye ri ni tu ta maz. Sâ ni yen: Mâ dem Ri sâ le-i Nur, bu mu ci ze-i küb râ nýn e lin de, bir el mas ký lýnç hük mün de hiz me ti ni gös ter miþ; ve mu an nid düþ man la rý ný tes li me mec bur et miþ; hem kal bi, hem ru hu, hem his si yâ tý tam ten vir e de cek ve i lâç la rý ný ve re cek bir tarz da, ha zî ne-i Kur â ni ye nin del lâl lý ðý ný ya pan ve on dan baþ ka me ha zý ve mer cîi ol ma yan ve bir mu ci ze-i mâ ne vi ye si bu lu nan Ri sâ le-i Nur, o va zi fe yi tam ya pý yor. Ve a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da la ra ve ga yet mu an nid zýn dýk la ra tam ga le be çal mýþ ve da lâ le tin en sert kuv vet li ka le si o lan ta bi a tý, Ta bi at Ri sâ le si i le par ça par ça et miþ ve gaf le tin en ka lýn ve bo ðu cu ve ge niþ da i re-i â fâ kýn da ve fen nin en ge niþ per de le rin de, sâ-yý Mû sâ da ki Mey ve nin l týn cý Me se le si ve Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü, Se ki zin ci Hüc cet le riy le ga yet par lak bir tarz da gaf le ti da ðý týp, nur-u tev hi di gös ter miþ. l bet te, bi ze lâ zým ve mil le te el zem dir ki: Þim di res men i zin ve ri len din ted ri sâ tý i çin, hu su si ders hâ ne ler a çýl ma ya i zin ve ril me si ne bi nâ en, Nur þâ kird le ri, müm kün ol du ðu ka dar, her yer de kü çü cük bi rer ders hâ ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi, her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. s ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, in þa al lah Nur med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek; ve yir mi se ne dir e di yor. Hem hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vi ye si ne ve si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, s. 140, (ye ni tan zim, s. 250) Ri sâ le-i Nur u sa de leþ tir mek, ba ki ci ma il.com i zi ya kî nen ta ný yan ve ta kip B e den ler bi lir ler ki, mü nâ ka þa lý ko nu la ra gir me yiz. n cak Ri sâ le-i Nur ü ze ri ne ya pý lan tar týþ ma la ra da bi gâ ne ka la ma yýz. Ö zel lik le Ri sâ le-i Nur un li sâ ný gi bi çok ö nem li bir mev zu da ve Nur la rýn rûh-u as lî si ne do ku nan böy le cid dî bir ko nu da da sus ma yýz. Biz Ri sâ le-i Nur la rýn sa de leþ tir me me se le si ne müs bet bak mý yo ruz. li miz de de yüz ler ce de lil var. Mün fe rid de ðil, þahs-ý mâ ne vî o la rak bu me se le yi ka bul et mi yo ruz. Ýf rât ve tef ri te de düþ me den hadd-i va sat ta Ri sâ le-i Nur la rýn ve þahs-ý mâ ne vî nin hu kû ku nu mu hâ fa za et me ye ça lý þý yo ruz. Bir e se rin baþ ka bir di le ter cü me si tak dir e der si niz ki za rû ret ten dir. Biz ço ðu kez i þi ti yor ve ba sýn dan da o ku yo ruz ki e ni s ya da da çý kan bir ha ber le de sa bit ya ban cý la rýn ço ðu o ri ji na lin den bu e ser le ri o ku mak ve öð ren mek is ti yor. Ýl gi li ha ber þöy le dir: BD li ya zar: Sa de leþ tir me is te ði tem bel lik ba ha ne si. me ri ka lý müh te di John Zac ha ri as Crist, Ri sâ le-i Nur la rýn sa de leþ ti ril me si ni tem bel lik ba ha ne si o la rak yo rum la dý. 1 De mek ki li sân ö nem li dir. s lî o lan, Kur ân di li ne uy gun ve biz le ri doð ru dan doð ru ya Kur ân i le bað la yan ve ha yat lan dý ran Ri sâ le-i Nur un li sâ ný dýr. Bu e ser le rin di li Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri nin biz zat is pa tý i le Kur ân ýn i þa re ti ve tak di rin de dir. Sa de ce Üs tâd ýn ta le be le ri nin zan ný de ðil dir. Bi rin ci Þu â da bu nun is pa tý þöy le dir: Dör dün cü  ye tin Hak di ni on la ra a çýk la sýn di ye, her pey gam be ri Biz an cak ken di kav mi nin li sâ nýy la gön der dik. 2 cüm le si ma kâm-ý cif rî siy le ve baþ ta ki â ye tin i þa ret le ri ka ri ne siy le, ri sâ let ve nü büv ve tin her a sýr da ve ra set nok ta sýn da na ip le ri, ve kil le ri bu lun mak kâ i de siy le, bir mâ nâ-yý rem zî ci he tin de, va zî fe-i ýr si ye ti ya pan Ri sâ le-i Nur u ef ra dý i çi ne hu sû sî bir il ti fat la da hil e dip li sân-ý Kur ân o lan ra bî ol ma ya rak Türk çe ol ma sý ný tak dir e di yor. 3 De mek ki, Hak di ni on la ra a çýk la sýn di ye, her pey gam be ri Biz an cak ken di kav mi nin li sâ nýy la gön der dik 4 â ye ti Ri sâ le-i Nû run, li sân-ý Kur ân o lan ra bî ol ma ya rak Türk çe ol ma sý ný tak dir e di yor. O hal de Kur ân ýn hem tak di ri ne, hem de i þa re ti ne ha iz bir e se rin cil di ni soy ma mak ge re kir ki; a kýl lar, kalb ler, ruh lar ve la tî fe-i Rab ba ni ye ler ha lis o la rak te sir-i a zi mi ni o e ser ler den al sýn lar. Ma dem Ri sâ le-i Nur lar n la þýl mý yor(!) di ye sa de leþ tir me ye ça lý þý lý yor. O hal de Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri i le de te nâ ku za dü þü lü yor. Çün kü Üs tad Haz ret le ri de fa at le â mî ve üm mî o lan la rýn da hi an la dý ðýn dan bah se di yor. bü yük bir ci na yet! Me se lâ; Bü tün bu ri sâ le ler de bü tün de rin ha kâ ik, tem si lât va sý ta sýy la, en â mî ve üm mî o lan la ra ka dar ders ve ri li yor. 5 Bu ra yý ne re ye ko ya ca ðýz? Ba ký nýz Bar la Lâ hi ka sýn da üm mî bir ta le be si i çin Üs tâd ne di yor: Üm mî, fa kat al lâ me le rin i þi ni gö ren ve es râr-ý Kur â ni ye ye kar þý Is par ta nýn in ti ba hý na Ri sâ le-i Nur un ke li me ve kav ram la rý bi zi doðrudan Kur ân a bað la mak ta, þef faf bir ay na ve cam hük mün de Kur ân ý gös ter mek te dir. Do la yý sýy la bi zi Kur ân a ve o ra dan da Ke lâm-ý ze lî ye tevcih etmektedir. Böy le ce Ce nâb-ý Hakk a kal bi mü te vec cih e di yor. Bir ne vî hu zur ve i bâ det ka zan dý rý yor. Ýþ te sa de leþ tir me, bu sýr ra da en gel o lu yor. se bep o lan, â hi ret kar de þim  dil ce vaz lý Be kir ða nýn Söz ler hak kýn da ki ih ti sâ sâ tý dýr. 6 Ri sâ le-i Nûr la rýn me ha zý Kur ân dýr. Ri sâ le-i Nûr lar bu na do lu ya kök sal mýþ týr. Hiçbir güç ve kuv vet Ri sâ le-i Nûr la rý na do lu nun si ne sin den sö küp a ta ma ya cak týr. Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri Sa îd yok, Sa îd in eh li ye ti de yok; ko nu þan yal nýz ha kî kat-i Kur â ni ye dir der. Ki min had di var ki, o Kud si ye-i Kur â ni ye nin mu cî ze-i mâ ne vî ye si ne do kun sun ve za rar ver sin. Lüt fen a kýl la rý ný baþ la rý na al sýn lar. Bu sa de - leþ tir me i þi ni ken di le rin ce i yi ni yet le(!) ya pan la ra de ðil a ma bu nu ya par ken ma a le sef â let ol duk la rý, mak sat la rý na hiz met et tik le ri per de al týn da ki giz li gü ce hi ta ben de di yo ruz ki: Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri Ri sâ le-i Nûr a ve þa kird le ri ne i li þen ler, mas ka ra o lur lar 7 de mek te dir. Bi ze i li þen ler â hi ret te þid det li to kat lar yi ye cek le ri gi bi, dün ya da da hi bir kýs mý ça buk çar pý lýr." 8 Bu ih târ lar ve î kaz lar cid dî u ya rý lar dýr. l lah i çin ya zý yor ve u ya rý yo ruz. Bu ya pý lan yan lýþ týr ve Ri sâ le-i Nûr la rýn cil di ni soy mak týr. Me ha zýn kud si ye tin den Kur â nî ke lâm la rý ve kav ram la rý ko par mak týr. Ri sâ le-i Nûr un te sî ri, Kur ân dan mül hem o lu þu ve Kur ân ýn fey zin den in i kâs et me si dir. Sa de leþ tir me, o te sî ri kýr mak ta dýr. Ce ma at rû hu nu ve þahs-ý mâ ne vî yi de kýr mak ta dýr. Ri sâ le-i Nûr u sý ra dan laþ týr mak týr ve te fek kür de rin li ði ne vu ru lan çok bü yük bir dar be dir. Hem baþ ka baþ ka is ti dâd ve ka bi li yet le rin ö nü nü kes mek, te fek kür ok ya nus la rý na dal mak is te yen Genç Sa id le rin o ok ya nus lar da ku laç at ma sý na en gel ol mak týr. Ýn sa nýn a kýl, kalb, rûh ve sa îr la tî fe le ri nin his se le ri ne ve gý da la rý na vu ru lan þid det li bir dar be dir. Genç bir Sa id ni çin me ha zý Kur â nî o lan kav ram ve ke li me ler ye ri ne so kuþ tu ru lan ke li me le ri o ku mak zo run da bý ra kýl sýn? Ýh lâs Ri sâ le si nde zik re di len kar deþ le ri mi zin ak lý i le dü þün mek, gö zü i le bak mak, ku la ðý i le i þit mek nok ta sýn da fýt rî te fek kür pen ce re le ri ni ka pa ma ya ki min hak ký o la bi lir ki! Ö nem li bir nok ta da þu dur. On Bi rin ci Lem a o lan Sün net-i Se niy ye Ri sâ le si nde þöy le bir mes e le var dýr: Doð ru dan doð ru ya Sün ne te it ti bâ et mek, Re sul-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâ mý ha tý ra ge ti ri yor. O ih tar dan, o hâ tý ra, bir hu zur-u Ý lâ hî hâ tý ra sý na in ki lâp e der. Hat tâ en kü çük bir mu a me le de, hat tâ ye mek, iç mek ve yat mak â dâ býn da Sün net-i Se niy ye yi mü râ ât et ti ði da ki ka da, o â di mu a me le ve o fýt rî a mel, se vap lý bir i ba det ve þer î bir ha re ket o lu yor. Çün kü o â di ha re ke tiy le Re sûl-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâ ma it t i b â ý n ý d ü - þü nü yor ve þe ri a týn bir e de bi ol du ðu nu ta sav vur e der. Ve þe ri at sa hi bi o ol du ðu ha tý rý na ge lir. Ve on dan, Þâ ri-i Ha ki kî o lan Ce nâb-ý Hakk a kal bi mü te vec cih o lur. Bir ne vî hu zur ve i ba det ka za nýr." 9 Ýþ te bu a çý dan bir de ðer len dir me ya pa cak o lur sak þu ne ti ce ye u la þa bi li riz: Ri sâ le-i Nur, Kur ân ýn ma lý dýr ve me ha zý Kur ân dýr. Ri sâ le-i Nur un ke li me ve kav ram la rý di rekt bi zi Kur ân a bað la mak ta, þef faf bir ay na ve cam hük mün de Kur ân ý gös ter mek te dir. Me se lâ; Ri sâ le-i Nur da þems-i e ze lî kav ra mý ný dü þü ne lim. Hem þems, hem de e zel kav ram la rý di rekt Kur ân da ge çen ke li me ler dir. Biz ler bu kav ra mý de vam lý gü neþ þek li ne so ka rak sa de leþ tir di ði miz de iþ le di ði miz ci na ye tin a zâ me ti ni dü þü ne lim. Öy ley se Ri sâ le-i Nur bi zi en kes tir me yol dan Kur ân a ve o ra dan da Ke lâm-ý ze li ye bað lý yor. Böy le ce on dan, Þâ ri-i Ha kî kî o lan Ce nâb-ý Hakk a kal bi mü te vec cih e di yor. Bir ne vî hu zur ve i bâ det ka zan dý rý yor. Ýþ te sa de leþ tir me bu sýr ra en gel o lu yor. Bu yo la Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri i zin ver me di ði hal de baþ vu rul muþ tur. Ni çin þerh, î zâh ve tan zim iz ni a þýl mýþ týr? Ön ce bu ce vap lan ma lý dýr. Ri sâ le-i Nur e ðer an la þýl mý yor sa dün ya da Kur ân dan son ra en çok sa tý lan ve o ku nan ki tap lar un vâ ný ný na sýl al mýþ týr? Bu iþ yan lýþ ol muþ tur ve bu yan lýþ i yi ni yet a çýk la ma la rý i le i zâ le e di le mez. Çün kü or ta da Be di üz za mân Haz ret le ri nin e ser le ri nin ve a dý nýn kul la ný la rak ya pýl ma sý bir fe ca at ve ha ta dýr. Bun da kim se ýs rar et me sin. Kim se Ri sâ le-i Nur ü ze ri ne ça lý þýl ma sýn ve an la þýl ma sý i çin þerh, î zâh ve tan zim ya pýl ma sýn de mi yor. Bu iþ, Üs tâd ýn a dý ve ken di e se ri ü ze rin de ya pýl ma sýn de ni yor. Çün kü Ri sâ le-i Nur in sa nýn sa de ce ak lý na, kuv ve-i mü te fek ki re si ne hi tap e den bir e ser de ðil dir. kýl dan baþ ka kalb, ruh, sýr, vic dan ve lâ tî fe-i Rab ba ni ye ye te sîr e den ve gý da ve ren e ser ler dir. Han gi sa de leþ tir me bu nun ye ri ni dol du ra bi le cek ve o duy gu la ra hi tap e de cek? Hem Ri sâ le-i Nur un me ha zý Kur ân ýn kud si ye ti dir. Sa de leþ tir me Ri sâ le-i Nur la rý Kur ân ýn kud si ye tin den ko par mak týr. Böy le ol ma dý ðý ný kim se id di â e de mez. Çün kü Ri sâ le-i Nur la rýn a kýl, kalb, ruh ve de vic dan lar ü ze rin de te sî ri nin en mü es sir se be bi me haz da ki kud si yet tir. Faz la sö ze ne ha cet! l lah i çin u ya rý yor ve ya zý yo ruz, bu iþ yan lýþ týr ve bü yük mes u li ye te hâ iz dir. Dip not lar: 1- e ni s ya Ga ze te si. 2- Ýb ra him Sû re si: 14:4. 3- Þu â lar, 2006, s Ýb ra him Sû re si, 14:4. 5- Mek tu bat, 2006, s Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s Lem a lar, 2005, s mir dað Lâ hi ka sý (1), 2006, s: Lem a lar, 2006, s. 174.

3 HBR 17 TMMUZ 2012 SLI 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMN (0212) N K R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol DO URN 36 L MN TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ N MZ V KÝT L RÝ Hic rî: 27 Þaban 1433 Ru mî: 4 Temmuz 1428 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý DGS nin dört so ru su ip tal e di le cek DÝK Ge çiþ Sý na vý nda ki (DGS) dört so ru nun ba sý me vi kay - nak lý bas ký bo zuk lu ðu tes bit e dil di ði i çin ip tal e di le ce ði bil di - ril di. ÖSM den ya pý lan a çýk la ma da, 15 Tem muz 2012 ta ri - hin de dü zen le nen DGS ye 130 bin 258 a da yýn ka týl dý ðý ha týr - la týl dý. Sý nav da kul la ný lan az sa yý da so ru ki tap çý ðýn da dört so - ru da ba sý me vi kay nak lý bas ký bo zuk lu ðun tes bit e dil di ði be lir - ti len a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Bu so ru lar ip tal e di le cek ve il gi li test te ce va bý bu lu nan tüm a day la rýn bu so ru la ra doð - ru ce vap ver dik le ri ka bul e di le rek de ðer len dir me ya pý la cak týr. Ko nu i le il gi li tek nik ve i da rî in ce le me baþ la týl mýþ týr. Sý na výn te mel so ru ki tap çý ðý ve ce vap a nah ta rý mad de a na liz le ri ta - mam lan dýk tan son ra ya yým la na cak týr. n ka ra / a a ÖSS Kon ten jan Ký la vu zu ya yýn da 2012-ÖSS ük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la - vu zu, bu gün ÖSM nin in ter net si te sin de ya yým lan ma ya baþ - lan dý. lý nan bil gi ye gö re, ÖSM, ÖSS ük se köð re tim Prog - ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu nu ÖK ün 17 Ma yýs 2012 ta rih li ka ra rý na uy gun o la rak dü zen le di. Ký la vuz, dün ÖSM nin in ter net ad re sin den ya yým lan ma ya baþ la dý. Sý nav so nuç la rý nýn de ðer len dir me si ve yer leþ tir me iþ lem le ri i se ku ru - lun 17 Ma yýs 2012 ta rih li ka ra rý na uy gun o la rak ya pý lý yor. - day la rýn ký la vu zu dik kat le in ce le me le ri ve ÖSM den ya pý lan du yu ru la rý ta kip et me le ri ge re ki yor öð re tim yý lýn da yük se köð re tim ku rum la rý na öð ren ci seç me ve yer leþ tir me iþ lem le rin de uy gu la na cak ku ral la rý i çe ren ÖSS ký la - vu zun da; ký la vuz da yer a lan ku ral la rýn ya yým ta ri hin den son ra yü rür lü ðe gi re bi le cek ya sa ma, yü rüt me ve yar gý or - gan la rý i le ük se köð re tim Ku ru lu ka rar la rý ge rek li kýl dý ðý tak - dir de de ðiþ ti ri le bi le ce ði, böy le du rum lar da iz le ne cek yo lun ve sý nav lar la il gi li o la rak a lý nan ye ni ka rar lar i le ge rek li gö rü len de - ði þik lik le re i liþ kin bil gi le rin ÖSM nin in ter net say fa sýn dan ka - mu o yu na du yu ru la ca ðý i fa de e di li yor. n ka ra / a a Diyarbakýr da kan dâ vâ lý i ki a i le ba rýþ tý BÝSMÝL il çe sin de, Sa it Þan lý Ba rýþ Ko mi te si nin gi ri þim le ri so - nu cun da ik na e di len kan dâ vâ lý lar dü zen le nen ba rýþ ye me ðin de ku cak laþ tý. Ko ruk çu kö yün de, 2004 yý lýn da, ak ra ba o lan Ka ra - man a i le si men sup la rý a ra sýn da çý kan kav ga da 1 ki þi nin ö lü mü 5 ki þi nin de ya ra lan ma sý ü ze ri ne ta raf lar a ra sýn da kan dâ vâ sý baþ la dý. Ta raf lar, Sa it Þan lý Ba rýþ Ko mi te si nin a ra ya gir me siy le ba rýþ ma ya ik na e di le rek il çe mer ke zin de ki bir dü ðün sa lo nun da dü zen le nen ba rýþ ye me ðin de bir a ra ya ge ti ril di. Tö ren de ko nu - þan KP Di yar ba kýr Mil let ve ki li Ga lip n sa ri oð lu ba rý þan ta raf - la ra te þek kür et ti. Bis mil Müf tü sü Ha ni fi Bal lý da ba rý þan ta raf - la rý teb rik e de rek, Hiç kim se yan lýþ bir þey yap ma sýn. Bu Kur ân si zin þa hi di niz ol sun di ye ko nuþ tu. Sa it Þan lý Ba rýþ Ko - mi te si a dý na ko nu þan Me tin Öz þan lý i se her i ki ta raf tan da ya ný - na al dý ðý ço cuk lar la bir lik te yap tý ðý ko nuþ ma da, Bir ta raf ö zür di le miþ tir. Bir ta raf da in san lýk a dý na, bu ço cuk la rýn ge le ce ði a - dý na af fet miþ tir. i le le rin bü yük le ri ne te þek kür e di yo rum de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan i ki ta ra fýn fert le ri Kur ân-ý Ke rim in al - týn dan ge çe rek to ka la þýp ku cak laþ tý lar. Di yar ba kýr / a a Tram vay du ra ðý nýn gü ven lik ku lü be si ne çarpan o to büs savrularak yol ke na rýn da ki kýr ta si ye dük kâ ný na çar pa rak du ra bil di. FO TOÐ RF: O to bü s, du ra ðý þa þýr dý ÝSTNBUL GÜNGÖRN D KONTROLDN ÇIKN BÝR SRVÝS OTOBÜSÜNÜN TRMV DURÐIN ÇRPMSI SONUCU 1 Ý ÇOCUK 3 KÝÞÝ RLNDI. TRMV SFRLRÝ UZUN SÜR KSDI. GÜNGÖRN D kon trol den çý kan ser vis o to bü sü nün tram vay du ra ðý na çarp ma sý so nu cu 1 i ço cuk 3 ki þi ya ra lan dý. Gün - gö ren tram vay yo lun dan Bað cý lar is ti ka - me ti ne gi den Ka len der Ça lýþ kan (52) yö - ne ti min de ki plâ ka lý yol cu o - to bü sü, kon trol den çý ka rak kýn cý lar tram vay du ra ðý nýn gü ven lik ku lü be si ne çarp tý. Çarp ma nýn et ki siy le sav ru lan o to - büs, yol ke na rýn da ki kýr ta si ye dük kâ ný na çar pa rak du ra bil di. Ka za da o to büs sü rü cü sü Ça lýþ kan, tram vay du ra ðýn da ki gü ven lik gö rev li si Kork maz y do ðan (27) ve o to büs te ki bir ço cuk ya ra lan dý. a ra lý lar, sað lýk e kip le - rin ce ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan Bað cý lar ði tim ve raþ týr ma Has ta ne - si ne kal dý rý lýr ken, o to büs te ki yak la þýk 30 MTROBÜSÜN DNM SFRLRÝ RTLNDÝ ço cuk çev re de ki va tan daþ lar ta ra fýn dan tah li ye e dil di. Ö te yan dan, tram va ya e - lek trik sað la yan di rek le rin ka za da ha sar gör me si dolayýsýyla Gün gö ren-ka ba taþ is ti ka me ti ne tram vay se fer le ri dur du. Ka - ba taþ-zey tin bur nu a ra sýn da tek yön lü o - la rak sür dü rü len se fer le ri yak la þýk 2 sa at sü ren ça lýþ ma nýn ar dýn dan nor ma le dön dü. Ýs tan bul / a a VCILR-BLÝKDÜZÜ met ro büs hat tý nýn yol cu lu de ne me se fer le ri ne baþ lan ma sý 19 Tem muz Per þem be gü nü ne er te len di. Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, met ro büs hat tý nýn 4. e ta bý o lan hat ta ya rýn baþ la ma sý plan la nan yol cu lu de ne me se fer le ri, Per þem be gü nün den i ti ba ren ya pý la cak. et ki li ler den a lý nan bil gi ye gö re,de ne me se fer le ri, v cý lar-bey lik dü zü met ro büs hat týn da sö kü lür ken ba zý par ça la rý dü þen ve 1 iþ çi nin ö lü mü ne se bep o lan köp rü nün tek nik in ce le me si nin de vam et me si dolayýsýyla er te len di. Ýs tan bul / a a ir ti ni as ya.com.tr Lâf la bü yük dev let o lun mu yor s ke rî u ça ðý mý zýn düþ tü ðü mü, dü þü rül - dü ðü mü su a li, o la yýn ü ze rin den haf ta lar geç me si ne rað men hâ lâ ce va bý ný bul muþ de ðil. n ka za, an cak Na u ti lus a raþ týr ma ge mi si dev re ye gi rdikten sonra u la þý la bil di. ma o da de niz di bin de ki pi lot la rýn na aþ la rý i le Ha va Kuv vet le ri nin Þun la rý çý ka rýn de di ði en kaz par ça la rý ný çý kar dýk tan son ra böl ge den ay rýl dý. Ýlk bul gu la ra da ya lý Ge nel kur may a çýk la ma la - rýn da fü ze ve ya u çak sa var mer mi si i þa re ti ne rast lan ma dý ðý be lir ti lir ken, bil has sa dik kat le ri çe - ken nok ta u ça ðýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü ko nu sun da kul la ný lan çe liþ ki li i fa de ler ol du. Ön ce Su ri ye nin dü þür dü ðün den söz e dil di, son ra Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü id di a sý gi bi bir i fa de ye yer ve ril di, ü çün cü a çýk la ma da i - se ye ni den Su ri ye dü þür dü söy le mi ne dö nül dü. Son ra da Bi zim yap tý ðý mýz a çýk la ma la ra i ti - bar e dil sin de nil di. Bu çe liþ ki ler le na sýl o la cak sa! O lay dan an cak üç haf ta son ra ko nu þan Mil lî Sa vun ma Ba ka ný nýn, TSK nýn ko nuy la il gi li o la - rak þim di ye ka dar yap tý ðý bü tün a çýk la ma lar doð ru dur be ya ný da bu bað lam da ye ri ni bul du. i ne Ba kan ýl maz ýn n kaz dan çý ka rý lan par ça lar u ça ðýn yüz de 10 u bi le de ðil, yüz de 90 de ni zin di bin de, yüz de 10 bi le ol ma yan bir o ra - na ba ka rak yüz de 90 hak kýn da ka rar ve ri le bi lir mi? söz le ri i se ya bu ha mu run da ha çok su gö - tü re ce ði nin ya da bil has sa þe hit le rin na a þý çý ka - rýl dýk tan son ra o la yýn u nu tul ma ya terk e di lip üs tü nün ör tü le ce ði nin i þa re ti ol ma ya aday gi bi. Pe ki, hal böy le i ken da ha ilk gün den i ti ba ren ge rek Su ri ye nin vet, biz dü þür dük, a ma ka - zay la ol du, Ýs ra il u ça ðý zan net tik, keþ ke dü þür - me sey dik gi bi a çýk la ma lar la o la yý üst len me si, ge rek Tür ki ye nin s ke rî an gaj man ku ral la rý ný de ðiþ tir dik, Su ri ye ar týk bi zim i çin as ke rî teh dit - tir di ye ül ti ma tom ver me si, na sýl i zah e di le bi lir? Su ri ye Biz dü þür dük di yor, a ma bu dü þür - me nin na sýl ol du ðu hâ lâ meç hul. Fü ze ve ya u - çak sa var mer mi si i zi yok. Tür ki ye i se i þi ðer Su ri ye vu ra ma yýp, u ça ðý mý zý kaç ma ya zor lar ken pi lot la rý mý zýn kon tro lü kay bet me le ri ne se bep ol duy sa yi ne so rum lu dur nok ta sý na kay dý rý yor. Ve pi lo taj ha ta sý ya da tek nik a rý za ih ti mal le - rin den bi ri ö ne çýk ma ya baþ lý yor. Ý kin ci ih ti mal i se dik kat le ri bu u çak la rýn ba kým, o na rým ve mo der ni zas yo nu nu ya pan Ýs ra il e çe vi ri yor. Bu hen gâ me de, BD Dý þiþ le rin den bir üst dü - zey yet ki li nin, O lay la il gi li bü tün bil gi le re de tay - la rýy la bir lik te sa hi biz, a ma a çýk la ma yý Tür ki ye yap ma lý de me si çok il ginç (Hür ri yet, ). y ný yet ki li nin Tür ki ye bu ko nu da ne ka dar çok yük sek ses le ko nu þur sa o ka dar i nan dý rý cý o - la ca ðý ný dü þün dü sa ný rým. O yüz den Baþ ba ka na a çýk la ma yap týr dý lar. Bu týp ký Ýn gi liz ce bil me yen bi ri ne ba ðý ra rak ko nu þan me ri ka lý la rýn du ru - mu na ben zi yor þek lin de ki müs teh zi i fa de le ri de. Ve gü le rek, U çak düþ tük ten son ra O ba ma ni - ye a ra ma dý di ye so ru yor sa nýz, hi kâ ye ni zi bul du - nuz de mek tir di yen bu yet ki li þu nu da söy lü yor: Su ri ye ko nu sun da Tür ki ye i le yüz de 90 ay ný dü þü nü yo ruz. üz de 10 fark lý lýk Tür ki ye nin Su - ri ye de da ha mü da ha le ci bir ta výr i çin de ol ma sý. Oy sa ay ný me ri kan yö ne ti mi nin ki mi ön de ge len i sim le ri, ya kýn za ma na ka dar Tür ki ye ye Su ri ye de üst len di ði ön cü li der lik ro lü se be biy - le çok cö mert öv gü ler yað dýr ma mýþ lar mýy dý? Ga li ba ge liþ me ler Su ri ye ye kar þý Tür ki ye nin sýr tý ný sý vaz la yýp o nu i le ri i ten ler, son ra yüz üs - tü bý rak tý lar di yen yo rum cu la rý hak lý çý ka rý yor. Ve u çak o la yýn da ya þa nan kar ga þa, ser gi le nen zik zak ve çe liþ ki ler, ne ol du ðu hâ lâ ay dýn la tý la - ma mýþ bir ha di se den yo la çý ký la rak Su ri ye ye kar þý N TO nun top lan tý ya çað rýl ma sý gi bi at - rak si yon lar la Tür ki ye nin u lus la r a ra sý si ya set a - re na sýn da ki i maj ve pres ti ji ne bü yük za rar ver di. Böy le ce, Biz ar týk dü zen ku ru cu ül ke yiz, bü - yük dev le tiz, böl ge de bi ze so rul ma dan hiç bir þey ya pý la maz ve hiç bir a dým a tý la maz söy lem le riy - le ve ril me ye ça lý þý lan gö rün tü nün pek de sað lam da ya nak la rý bu lun ma dý ðý or ta ya çýk mýþ ol du. vet, lâf la bü yük dev let o lun mu yor.

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı