GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET"

Transkript

1 GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT MS CÝ D-Ý K S D HZ. Ö MR Z M NIN D BÞ L N V BÜ ÜK Â LÝM LR TÝÞ - TÝ RN DRS HL K SI G L N ÐÝ, ÝSRÝL RÐMN BUGÜN D DVM DÝOR. Muhammed Demirci 350 ÖGRNCÝ DRS GÖRÜOR umirasýmýz Derneði Baþkaný Muhammed Demirci, Mescidi k sa av lu sun da kur duk la rý ders hal ka sýy la hem pro vo ka tör le ri en gel le dik le ri ni, hem de bir ge le ne ði ya þat týk la rý ný söyledi. Fi lis tin li 350 öð ren ci, Ýs ra il'in tas fi ye et mek is te di ði k sa'nýn av lu su nu i lim yu va sý na çe vir di. Ders le re ka tý lan her yaþ tan öð ren ci le rin bur su i le ho ca la rýn ma a þý ný der ne k sað lý yor. HDF N Z 3 BÝN ÖÐRNCÝ udemirci, vliya Çelebi'nin Kudüs'te 800 âlimin ders verdiðini yaz dý ðý ný be lir te rek Biz de es ki ge le ne ði tek rar ih ya et mek i çin bu pro je yi 350 öð ren ciy le baþ la ttýk. He de fi miz en az 3 bin öð ren ci. Bu hal ka lar Hz. Ö mer dö ne min de baþ la dý. Bü yük â lim ler de k sa'da hem o ku du lar, hem o kut tu lar. Meselâ Ý mam Ga za lî k sa'da okudu ve okuttu dedi. nha be ri say fa 7 de SÖZCÜ: DÜÞMNLIK ÜLK ILDI KUZ IRK TN PTROL ÝHRCINI DURDURUN MISIR BSINI: BU HFT GRÇKLÞBÝLÝR Kýzýlhaç: Suriye de artýk iç savaþ var uu lus la ra ra sý Ký zýl haç Teþ ki la tý (ICRC), Su ri ye de ki ça týþ ma la rý ar týk bir iç sa vaþ o la rak de ðer len dir di ði ni a çýk la dý. ICRC söz cü sü Hi þam Ha san, Su ri ye de u lu sal si lah lý ça týþ ma lar ol du ðu nu be lir te rek, düþ man lýk la rýn ül ke nin di ðer böl ge le ri ne de ya yýl dý ðý ný, u lus la ra ra sý sa vaþ hu ku ku nun düþ man lýk la rýn ol du ðu tüm böl ge le re uy gu la na ca ðý ný i fa de et ti. nha be ri say fa 7 de Ýþsizlik yüzde 9 u10 Irak la þimdi de petrol krizi çýktý uirak hü kü me ti, Tür ki ye den ruh sat lý ol ma dý ðý ný id di a et ti ði I rak pet ro lü nün top rak la rý ü ze rin den ih raç e dil me si ni dur dur ma sý ný is te di. I rak hü kü met söz cü sü li Deb bað, ya zý lý a çýk la ma sýn da, pet rol ve ga zýn tüm I rak lý la rýn mül kü ol du ðu nu ve bun dan el de e di le cek ge lir le rin tüm I rak lý la rýn tem sil ci si o lan mer ke zî hü kü me tin ka sa sý na gir me si gerektiðini belirtti. nha be ri say fa 8 de Bu çok kirli ve zalim bir savaþ VÝ T NM Sa va þý sý ra sýn da ha ya tý ný kaybeden bir as ke rin mek tup la rý, ö lü - mün den 40 yýl son ra a i le si ne tes lim e dil - di. BD or du sun dan Ça vuþ Ste ve Fla - herty a i le si ne yaz dý ðý 4 mek tup tan bi rin - de, Hiç bu kadar korkmamýþtým. Bu çok kir li ve za lim bir sa vaþ. Bir gün insanlarýn, bu savaþýn amacýný anlayacaðýný biliyorum i fa de le ri ni kul la ný yor. n7 de Þartlý tahliyeler 18 bine çýktý DNTÝMLÝ Ser best lik ve ar dým Mer kez le ri i le Ko ru ma Ku rul la rý Ka nu - nunda de ði þik lik ya pan ya sa nýn yü rür - lü ðe gir me si nin ar dýn dan þart lý tah li ye e di len mah kûm la rýn sa yý sý 18 bi ne u - laþ tý. Ce za ev le rin de ki tu tuk lu ve hü - küm lü sa yý sý da 117 bi ne düþ tü. Tah li - ye e di len ler, be lir le nen gün ler de ka ra - kol la ra gi de rek im za a tý yor. n9 da Mursi ye darbe hazýrlýðý iddiasý umý sýr da ge ne ral le rin ilk de fa ya pý lan de mok ra tik se çim de gö re ve ge len Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si yi de vir me plan la rý yap tý ðý i le ri sü rül dü. Mý sýr ýn l Mýs riy yun ga ze te si, Mur si ye yö ne lik dar be sü re ci nin bu haf ta i çe ri sin de ger çek leþ me si bek le nen Ku ru cu Mec li sin ta ma men fesh e dil me siy le baþ la na ca ðý ný iddia etti. nha be ri say fa 7 de O to büs, kon trol den çý ka rak tram vay du ra ðý nýn gü ven lik ku lü be si ne çarp tý. Ka za se be biy le tram vay se fer le ri bir sü re ak sa dý. FO TOÐ RF: DU I RMZN Kâinat kitabý Mustafa Öztürkçü Dünyaca meþhur Kur an okuyucularýnýn hayatlarý hmet rgenekon Nurdan tefeyyüzlerim Baki Çimiç Hikâyelerden hakikate Orhan lagöz Peygamberimizin iman dâvâsý M. li Kaya Ramazan takvimi Hasan Þen Ramazannâme bdullah Þahin Ramazan ilmihali ve dua Süleyman Kösmene Ramazan yazýlarý Tolga ýldýrým Ramazan kelimeleri dem Pala Mini hikâyeler Nevin lan Ramazan fýkralarý Sema Ceyhan Fotoðraflarýn dili rhan kkaya Ýftar sofrasý Mebrure Þenler Ramazan Sayfasýný bekleyiniz... OTOBÜS, DURÐI ÞÞIRDI Güngören de kontrolden çýkan servis otobüsü duraðý þaþýrdý. Tramvay duraðýna çarpan otobüste 1 i çocuk, 3 kiþi yaralandý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarýndaki kýrtasiye dükkanýna çarparak durabildi. nha be ri say fa 3 te HM ÜNÝVRSÝT sýnavýna hazýrlanýyorlar, HM D HÝRT KUP MR KRÞHN IN NÝ S VKFI SORUMLULRIL PTIÐI RÖPORTJ SF 12 D BÜTÇD TBLO PRLK DÐÝL u10 ISSN LO KNTSL DÖNÜÞÜM HTTI u08

2 2 17 TM MUZ 2012 SLI L HÝ K  T..Ýþte Rabbiniz olan llah budur. O'ndan baþka ibadete lâyýk hiçbir ilah yoktur. Herþeyin yaratýcýsý O'dur; siz de ancak O'na ibadet edin. Herþeyi gözetip idare eden de O'dur. n âm Sû re si: 102 /  yet-i Ke ri me Me â li H D Ý S Þu hayvanlara bindiðinizde konaklayarak onlarý dinlendirip doyurun. Onlara karþý þeytanlar kesilmeyin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 367 / Ha dis-i Þe rif Me â li Ri sâ le-i Nur der si hem i lim, hem i bâ det tir [Ri sâ le-i Nur un der si], i mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. v ve lâ: Ley le-i Ka dir de kal be ge len pek ge niþ ve u zun bir ha ki ka te, pek ký sa ca bir i þa ret e de ce ðiz. Þöy le ki: Nev-i be þer, bu son Harb-i U mu mi nin e þedd-i zu lüm ve e þedd-i is tib dâ dý i le ve mer ha met siz tah ri bâ tý i le; ve bir tek düþ ma nýn yü zün den yü zer mâ su mu pe ri þan et me siy le; ve mað lûp la rýn deh þet li me yu si yet le riy le; ve gà lip le rin deh þet li te lâþ ve hâ ki mi yet le ri ni mu hâ fa za ve bü yük tah ri bât la rý ný tâ mir e de me me le rin den ge len deh þet li vic dan a zab la rýy la; ve dün ya ha ya tý nýn bü tün bü tün fâ nî ve mu vak kat ol ma sý ve me de ni yet fan tâ zi ye le ri nin al da tý cý ve u yu tu cu ol du ðu u mu ma gö rün me siy le; ve fýt rat-ý be þe ri ye de ki yük sek is ti dâ dâ týn ve ma hi yet-i in sa ni ye si nin u mu mî bir sû ret te deh þet li ya ra lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin, sert ve sa ðýr o lan ta bi a týn, Kur ân ýn el mas ký lý cý al týn da par ça lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin en bo ðu cu, al da tý cý, en ge niþ per de si o lan si yâ set-i rûy-i ze mi nin pek çir kin, pek gad da râ ne ha ki ki sû re ti gö rün me siy le; el bet te ve el bet te, hiç þüp he yok ki, Þi mâl de, Garb da, me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-i be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vi ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki ki sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak; ve el bet te, hiç þüp he yok ki, bin üç yüz alt mýþ se ne de, her a sýr da üç yüz el li mil yon þâ kir di bu lu nan; ve her hük mü ne ve dâ vâ sý na mil yon lar ehl-i ha ki kat tas dik i le im za ba san; ve her da ki ka da mil yon lar hâ fýz la rýn kal bin de kud si yet i le bu lu nup, li sân la rýy la be þe re ders ve ren; ve hiç bir ki tap ta em sâ li bu lun ma yan bir tarz da, be þer i çin ha yat-ý bâ ki ye yi ve sa a det-i e be di ye yi müj de ve ren; ve bü tün be þe rin ya ra la rý ný te dâ vi e den Kur ân-ý Mu ci zü l-be yâ nýn þid det li, kuv vet li ve tek rar lý bin ler â yâ týy la, bel ki sa rî han ve i þa re ten, on bin ler de fa dâ vâ e dip ha ber ve ren; ve sar sýl maz ka tî de lil ler le, þüp he ge tir mez had siz hüc cet le riy le, ha yat-ý bâ ki ye yi ka ti yet le müj de ve sa a det-i e be di ye yi ders ver me si, el bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re nin Kur ân ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve me ri ka nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký ta la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur ân-ý Mu ci zü l-be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar. Çün kü, bu ha ki kat nok ta sýn da, ka ti yen Kur ân ýn mis li yok tur ve o la maz; ve hiç bir þey bu mu ci ze-i ek be rin ye ri ni tu ta maz. Sâ ni yen: Mâ dem Ri sâ le-i Nur, bu mu ci ze-i küb râ nýn e lin de, bir el mas ký lýnç hük mün de hiz me ti ni gös ter miþ; ve mu an nid düþ man la rý ný tes li me mec bur et miþ; hem kal bi, hem ru hu, hem his si yâ tý tam ten vir e de cek ve i lâç la rý ný ve re cek bir tarz da, ha zî ne-i Kur â ni ye nin del lâl lý ðý ný ya pan ve on dan baþ ka me ha zý ve mer cîi ol ma yan ve bir mu ci ze-i mâ ne vi ye si bu lu nan Ri sâ le-i Nur, o va zi fe yi tam ya pý yor. Ve a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da la ra ve ga yet mu an nid zýn dýk la ra tam ga le be çal mýþ ve da lâ le tin en sert kuv vet li ka le si o lan ta bi a tý, Ta bi at Ri sâ le si i le par ça par ça et miþ ve gaf le tin en ka lýn ve bo ðu cu ve ge niþ da i re-i â fâ kýn da ve fen nin en ge niþ per de le rin de, sâ-yý Mû sâ da ki Mey ve nin l týn cý Me se le si ve Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü, Se ki zin ci Hüc cet le riy le ga yet par lak bir tarz da gaf le ti da ðý týp, nur-u tev hi di gös ter miþ. l bet te, bi ze lâ zým ve mil le te el zem dir ki: Þim di res men i zin ve ri len din ted ri sâ tý i çin, hu su si ders hâ ne ler a çýl ma ya i zin ve ril me si ne bi nâ en, Nur þâ kird le ri, müm kün ol du ðu ka dar, her yer de kü çü cük bi rer ders hâ ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi, her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. s ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, in þa al lah Nur med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek; ve yir mi se ne dir e di yor. Hem hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vi ye si ne ve si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, s. 140, (ye ni tan zim, s. 250) Ri sâ le-i Nur u sa de leþ tir mek, ba ki ci ma il.com i zi ya kî nen ta ný yan ve ta kip B e den ler bi lir ler ki, mü nâ ka þa lý ko nu la ra gir me yiz. n cak Ri sâ le-i Nur ü ze ri ne ya pý lan tar týþ ma la ra da bi gâ ne ka la ma yýz. Ö zel lik le Ri sâ le-i Nur un li sâ ný gi bi çok ö nem li bir mev zu da ve Nur la rýn rûh-u as lî si ne do ku nan böy le cid dî bir ko nu da da sus ma yýz. Biz Ri sâ le-i Nur la rýn sa de leþ tir me me se le si ne müs bet bak mý yo ruz. li miz de de yüz ler ce de lil var. Mün fe rid de ðil, þahs-ý mâ ne vî o la rak bu me se le yi ka bul et mi yo ruz. Ýf rât ve tef ri te de düþ me den hadd-i va sat ta Ri sâ le-i Nur la rýn ve þahs-ý mâ ne vî nin hu kû ku nu mu hâ fa za et me ye ça lý þý yo ruz. Bir e se rin baþ ka bir di le ter cü me si tak dir e der si niz ki za rû ret ten dir. Biz ço ðu kez i þi ti yor ve ba sýn dan da o ku yo ruz ki e ni s ya da da çý kan bir ha ber le de sa bit ya ban cý la rýn ço ðu o ri ji na lin den bu e ser le ri o ku mak ve öð ren mek is ti yor. Ýl gi li ha ber þöy le dir: BD li ya zar: Sa de leþ tir me is te ði tem bel lik ba ha ne si. me ri ka lý müh te di John Zac ha ri as Crist, Ri sâ le-i Nur la rýn sa de leþ ti ril me si ni tem bel lik ba ha ne si o la rak yo rum la dý. 1 De mek ki li sân ö nem li dir. s lî o lan, Kur ân di li ne uy gun ve biz le ri doð ru dan doð ru ya Kur ân i le bað la yan ve ha yat lan dý ran Ri sâ le-i Nur un li sâ ný dýr. Bu e ser le rin di li Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri nin biz zat is pa tý i le Kur ân ýn i þa re ti ve tak di rin de dir. Sa de ce Üs tâd ýn ta le be le ri nin zan ný de ðil dir. Bi rin ci Þu â da bu nun is pa tý þöy le dir: Dör dün cü  ye tin Hak di ni on la ra a çýk la sýn di ye, her pey gam be ri Biz an cak ken di kav mi nin li sâ nýy la gön der dik. 2 cüm le si ma kâm-ý cif rî siy le ve baþ ta ki â ye tin i þa ret le ri ka ri ne siy le, ri sâ let ve nü büv ve tin her a sýr da ve ra set nok ta sýn da na ip le ri, ve kil le ri bu lun mak kâ i de siy le, bir mâ nâ-yý rem zî ci he tin de, va zî fe-i ýr si ye ti ya pan Ri sâ le-i Nur u ef ra dý i çi ne hu sû sî bir il ti fat la da hil e dip li sân-ý Kur ân o lan ra bî ol ma ya rak Türk çe ol ma sý ný tak dir e di yor. 3 De mek ki, Hak di ni on la ra a çýk la sýn di ye, her pey gam be ri Biz an cak ken di kav mi nin li sâ nýy la gön der dik 4 â ye ti Ri sâ le-i Nû run, li sân-ý Kur ân o lan ra bî ol ma ya rak Türk çe ol ma sý ný tak dir e di yor. O hal de Kur ân ýn hem tak di ri ne, hem de i þa re ti ne ha iz bir e se rin cil di ni soy ma mak ge re kir ki; a kýl lar, kalb ler, ruh lar ve la tî fe-i Rab ba ni ye ler ha lis o la rak te sir-i a zi mi ni o e ser ler den al sýn lar. Ma dem Ri sâ le-i Nur lar n la þýl mý yor(!) di ye sa de leþ tir me ye ça lý þý lý yor. O hal de Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri i le de te nâ ku za dü þü lü yor. Çün kü Üs tad Haz ret le ri de fa at le â mî ve üm mî o lan la rýn da hi an la dý ðýn dan bah se di yor. bü yük bir ci na yet! Me se lâ; Bü tün bu ri sâ le ler de bü tün de rin ha kâ ik, tem si lât va sý ta sýy la, en â mî ve üm mî o lan la ra ka dar ders ve ri li yor. 5 Bu ra yý ne re ye ko ya ca ðýz? Ba ký nýz Bar la Lâ hi ka sýn da üm mî bir ta le be si i çin Üs tâd ne di yor: Üm mî, fa kat al lâ me le rin i þi ni gö ren ve es râr-ý Kur â ni ye ye kar þý Is par ta nýn in ti ba hý na Ri sâ le-i Nur un ke li me ve kav ram la rý bi zi doðrudan Kur ân a bað la mak ta, þef faf bir ay na ve cam hük mün de Kur ân ý gös ter mek te dir. Do la yý sýy la bi zi Kur ân a ve o ra dan da Ke lâm-ý ze lî ye tevcih etmektedir. Böy le ce Ce nâb-ý Hakk a kal bi mü te vec cih e di yor. Bir ne vî hu zur ve i bâ det ka zan dý rý yor. Ýþ te sa de leþ tir me, bu sýr ra da en gel o lu yor. se bep o lan, â hi ret kar de þim  dil ce vaz lý Be kir ða nýn Söz ler hak kýn da ki ih ti sâ sâ tý dýr. 6 Ri sâ le-i Nûr la rýn me ha zý Kur ân dýr. Ri sâ le-i Nûr lar bu na do lu ya kök sal mýþ týr. Hiçbir güç ve kuv vet Ri sâ le-i Nûr la rý na do lu nun si ne sin den sö küp a ta ma ya cak týr. Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri Sa îd yok, Sa îd in eh li ye ti de yok; ko nu þan yal nýz ha kî kat-i Kur â ni ye dir der. Ki min had di var ki, o Kud si ye-i Kur â ni ye nin mu cî ze-i mâ ne vî ye si ne do kun sun ve za rar ver sin. Lüt fen a kýl la rý ný baþ la rý na al sýn lar. Bu sa de - leþ tir me i þi ni ken di le rin ce i yi ni yet le(!) ya pan la ra de ðil a ma bu nu ya par ken ma a le sef â let ol duk la rý, mak sat la rý na hiz met et tik le ri per de al týn da ki giz li gü ce hi ta ben de di yo ruz ki: Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri Ri sâ le-i Nûr a ve þa kird le ri ne i li þen ler, mas ka ra o lur lar 7 de mek te dir. Bi ze i li þen ler â hi ret te þid det li to kat lar yi ye cek le ri gi bi, dün ya da da hi bir kýs mý ça buk çar pý lýr." 8 Bu ih târ lar ve î kaz lar cid dî u ya rý lar dýr. l lah i çin ya zý yor ve u ya rý yo ruz. Bu ya pý lan yan lýþ týr ve Ri sâ le-i Nûr la rýn cil di ni soy mak týr. Me ha zýn kud si ye tin den Kur â nî ke lâm la rý ve kav ram la rý ko par mak týr. Ri sâ le-i Nûr un te sî ri, Kur ân dan mül hem o lu þu ve Kur ân ýn fey zin den in i kâs et me si dir. Sa de leþ tir me, o te sî ri kýr mak ta dýr. Ce ma at rû hu nu ve þahs-ý mâ ne vî yi de kýr mak ta dýr. Ri sâ le-i Nûr u sý ra dan laþ týr mak týr ve te fek kür de rin li ði ne vu ru lan çok bü yük bir dar be dir. Hem baþ ka baþ ka is ti dâd ve ka bi li yet le rin ö nü nü kes mek, te fek kür ok ya nus la rý na dal mak is te yen Genç Sa id le rin o ok ya nus lar da ku laç at ma sý na en gel ol mak týr. Ýn sa nýn a kýl, kalb, rûh ve sa îr la tî fe le ri nin his se le ri ne ve gý da la rý na vu ru lan þid det li bir dar be dir. Genç bir Sa id ni çin me ha zý Kur â nî o lan kav ram ve ke li me ler ye ri ne so kuþ tu ru lan ke li me le ri o ku mak zo run da bý ra kýl sýn? Ýh lâs Ri sâ le si nde zik re di len kar deþ le ri mi zin ak lý i le dü þün mek, gö zü i le bak mak, ku la ðý i le i þit mek nok ta sýn da fýt rî te fek kür pen ce re le ri ni ka pa ma ya ki min hak ký o la bi lir ki! Ö nem li bir nok ta da þu dur. On Bi rin ci Lem a o lan Sün net-i Se niy ye Ri sâ le si nde þöy le bir mes e le var dýr: Doð ru dan doð ru ya Sün ne te it ti bâ et mek, Re sul-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâ mý ha tý ra ge ti ri yor. O ih tar dan, o hâ tý ra, bir hu zur-u Ý lâ hî hâ tý ra sý na in ki lâp e der. Hat tâ en kü çük bir mu a me le de, hat tâ ye mek, iç mek ve yat mak â dâ býn da Sün net-i Se niy ye yi mü râ ât et ti ði da ki ka da, o â di mu a me le ve o fýt rî a mel, se vap lý bir i ba det ve þer î bir ha re ket o lu yor. Çün kü o â di ha re ke tiy le Re sûl-i k rem ley his sa lâ tü Ves se lâ ma it t i b â ý n ý d ü - þü nü yor ve þe ri a týn bir e de bi ol du ðu nu ta sav vur e der. Ve þe ri at sa hi bi o ol du ðu ha tý rý na ge lir. Ve on dan, Þâ ri-i Ha ki kî o lan Ce nâb-ý Hakk a kal bi mü te vec cih o lur. Bir ne vî hu zur ve i ba det ka za nýr." 9 Ýþ te bu a çý dan bir de ðer len dir me ya pa cak o lur sak þu ne ti ce ye u la þa bi li riz: Ri sâ le-i Nur, Kur ân ýn ma lý dýr ve me ha zý Kur ân dýr. Ri sâ le-i Nur un ke li me ve kav ram la rý di rekt bi zi Kur ân a bað la mak ta, þef faf bir ay na ve cam hük mün de Kur ân ý gös ter mek te dir. Me se lâ; Ri sâ le-i Nur da þems-i e ze lî kav ra mý ný dü þü ne lim. Hem þems, hem de e zel kav ram la rý di rekt Kur ân da ge çen ke li me ler dir. Biz ler bu kav ra mý de vam lý gü neþ þek li ne so ka rak sa de leþ tir di ði miz de iþ le di ði miz ci na ye tin a zâ me ti ni dü þü ne lim. Öy ley se Ri sâ le-i Nur bi zi en kes tir me yol dan Kur ân a ve o ra dan da Ke lâm-ý ze li ye bað lý yor. Böy le ce on dan, Þâ ri-i Ha kî kî o lan Ce nâb-ý Hakk a kal bi mü te vec cih e di yor. Bir ne vî hu zur ve i bâ det ka zan dý rý yor. Ýþ te sa de leþ tir me bu sýr ra en gel o lu yor. Bu yo la Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri i zin ver me di ði hal de baþ vu rul muþ tur. Ni çin þerh, î zâh ve tan zim iz ni a þýl mýþ týr? Ön ce bu ce vap lan ma lý dýr. Ri sâ le-i Nur e ðer an la þýl mý yor sa dün ya da Kur ân dan son ra en çok sa tý lan ve o ku nan ki tap lar un vâ ný ný na sýl al mýþ týr? Bu iþ yan lýþ ol muþ tur ve bu yan lýþ i yi ni yet a çýk la ma la rý i le i zâ le e di le mez. Çün kü or ta da Be di üz za mân Haz ret le ri nin e ser le ri nin ve a dý nýn kul la ný la rak ya pýl ma sý bir fe ca at ve ha ta dýr. Bun da kim se ýs rar et me sin. Kim se Ri sâ le-i Nur ü ze ri ne ça lý þýl ma sýn ve an la þýl ma sý i çin þerh, î zâh ve tan zim ya pýl ma sýn de mi yor. Bu iþ, Üs tâd ýn a dý ve ken di e se ri ü ze rin de ya pýl ma sýn de ni yor. Çün kü Ri sâ le-i Nur in sa nýn sa de ce ak lý na, kuv ve-i mü te fek ki re si ne hi tap e den bir e ser de ðil dir. kýl dan baþ ka kalb, ruh, sýr, vic dan ve lâ tî fe-i Rab ba ni ye ye te sîr e den ve gý da ve ren e ser ler dir. Han gi sa de leþ tir me bu nun ye ri ni dol du ra bi le cek ve o duy gu la ra hi tap e de cek? Hem Ri sâ le-i Nur un me ha zý Kur ân ýn kud si ye ti dir. Sa de leþ tir me Ri sâ le-i Nur la rý Kur ân ýn kud si ye tin den ko par mak týr. Böy le ol ma dý ðý ný kim se id di â e de mez. Çün kü Ri sâ le-i Nur la rýn a kýl, kalb, ruh ve de vic dan lar ü ze rin de te sî ri nin en mü es sir se be bi me haz da ki kud si yet tir. Faz la sö ze ne ha cet! l lah i çin u ya rý yor ve ya zý yo ruz, bu iþ yan lýþ týr ve bü yük mes u li ye te hâ iz dir. Dip not lar: 1- e ni s ya Ga ze te si. 2- Ýb ra him Sû re si: 14:4. 3- Þu â lar, 2006, s Ýb ra him Sû re si, 14:4. 5- Mek tu bat, 2006, s Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s Lem a lar, 2005, s mir dað Lâ hi ka sý (1), 2006, s: Lem a lar, 2006, s. 174.

3 HBR 17 TMMUZ 2012 SLI 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMN (0212) N K R TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol DO URN 36 L MN TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOBN , Fax: KKTC TM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ N MZ V KÝT L RÝ Hic rî: 27 Þaban 1433 Ru mî: 4 Temmuz 1428 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam at sý DGS nin dört so ru su ip tal e di le cek DÝK Ge çiþ Sý na vý nda ki (DGS) dört so ru nun ba sý me vi kay - nak lý bas ký bo zuk lu ðu tes bit e dil di ði i çin ip tal e di le ce ði bil di - ril di. ÖSM den ya pý lan a çýk la ma da, 15 Tem muz 2012 ta ri - hin de dü zen le nen DGS ye 130 bin 258 a da yýn ka týl dý ðý ha týr - la týl dý. Sý nav da kul la ný lan az sa yý da so ru ki tap çý ðýn da dört so - ru da ba sý me vi kay nak lý bas ký bo zuk lu ðun tes bit e dil di ði be lir - ti len a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Bu so ru lar ip tal e di le cek ve il gi li test te ce va bý bu lu nan tüm a day la rýn bu so ru la ra doð - ru ce vap ver dik le ri ka bul e di le rek de ðer len dir me ya pý la cak týr. Ko nu i le il gi li tek nik ve i da rî in ce le me baþ la týl mýþ týr. Sý na výn te mel so ru ki tap çý ðý ve ce vap a nah ta rý mad de a na liz le ri ta - mam lan dýk tan son ra ya yým la na cak týr. n ka ra / a a ÖSS Kon ten jan Ký la vu zu ya yýn da 2012-ÖSS ük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la - vu zu, bu gün ÖSM nin in ter net si te sin de ya yým lan ma ya baþ - lan dý. lý nan bil gi ye gö re, ÖSM, ÖSS ük se köð re tim Prog - ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu nu ÖK ün 17 Ma yýs 2012 ta rih li ka ra rý na uy gun o la rak dü zen le di. Ký la vuz, dün ÖSM nin in ter net ad re sin den ya yým lan ma ya baþ la dý. Sý nav so nuç la rý nýn de ðer len dir me si ve yer leþ tir me iþ lem le ri i se ku ru - lun 17 Ma yýs 2012 ta rih li ka ra rý na uy gun o la rak ya pý lý yor. - day la rýn ký la vu zu dik kat le in ce le me le ri ve ÖSM den ya pý lan du yu ru la rý ta kip et me le ri ge re ki yor öð re tim yý lýn da yük se köð re tim ku rum la rý na öð ren ci seç me ve yer leþ tir me iþ lem le rin de uy gu la na cak ku ral la rý i çe ren ÖSS ký la - vu zun da; ký la vuz da yer a lan ku ral la rýn ya yým ta ri hin den son ra yü rür lü ðe gi re bi le cek ya sa ma, yü rüt me ve yar gý or - gan la rý i le ük se köð re tim Ku ru lu ka rar la rý ge rek li kýl dý ðý tak - dir de de ðiþ ti ri le bi le ce ði, böy le du rum lar da iz le ne cek yo lun ve sý nav lar la il gi li o la rak a lý nan ye ni ka rar lar i le ge rek li gö rü len de - ði þik lik le re i liþ kin bil gi le rin ÖSM nin in ter net say fa sýn dan ka - mu o yu na du yu ru la ca ðý i fa de e di li yor. n ka ra / a a Diyarbakýr da kan dâ vâ lý i ki a i le ba rýþ tý BÝSMÝL il çe sin de, Sa it Þan lý Ba rýþ Ko mi te si nin gi ri þim le ri so - nu cun da ik na e di len kan dâ vâ lý lar dü zen le nen ba rýþ ye me ðin de ku cak laþ tý. Ko ruk çu kö yün de, 2004 yý lýn da, ak ra ba o lan Ka ra - man a i le si men sup la rý a ra sýn da çý kan kav ga da 1 ki þi nin ö lü mü 5 ki þi nin de ya ra lan ma sý ü ze ri ne ta raf lar a ra sýn da kan dâ vâ sý baþ la dý. Ta raf lar, Sa it Þan lý Ba rýþ Ko mi te si nin a ra ya gir me siy le ba rýþ ma ya ik na e di le rek il çe mer ke zin de ki bir dü ðün sa lo nun da dü zen le nen ba rýþ ye me ðin de bir a ra ya ge ti ril di. Tö ren de ko nu - þan KP Di yar ba kýr Mil let ve ki li Ga lip n sa ri oð lu ba rý þan ta raf - la ra te þek kür et ti. Bis mil Müf tü sü Ha ni fi Bal lý da ba rý þan ta raf - la rý teb rik e de rek, Hiç kim se yan lýþ bir þey yap ma sýn. Bu Kur ân si zin þa hi di niz ol sun di ye ko nuþ tu. Sa it Þan lý Ba rýþ Ko - mi te si a dý na ko nu þan Me tin Öz þan lý i se her i ki ta raf tan da ya ný - na al dý ðý ço cuk lar la bir lik te yap tý ðý ko nuþ ma da, Bir ta raf ö zür di le miþ tir. Bir ta raf da in san lýk a dý na, bu ço cuk la rýn ge le ce ði a - dý na af fet miþ tir. i le le rin bü yük le ri ne te þek kür e di yo rum de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan i ki ta ra fýn fert le ri Kur ân-ý Ke rim in al - týn dan ge çe rek to ka la þýp ku cak laþ tý lar. Di yar ba kýr / a a Tram vay du ra ðý nýn gü ven lik ku lü be si ne çarpan o to büs savrularak yol ke na rýn da ki kýr ta si ye dük kâ ný na çar pa rak du ra bil di. FO TOÐ RF: O to bü s, du ra ðý þa þýr dý ÝSTNBUL GÜNGÖRN D KONTROLDN ÇIKN BÝR SRVÝS OTOBÜSÜNÜN TRMV DURÐIN ÇRPMSI SONUCU 1 Ý ÇOCUK 3 KÝÞÝ RLNDI. TRMV SFRLRÝ UZUN SÜR KSDI. GÜNGÖRN D kon trol den çý kan ser vis o to bü sü nün tram vay du ra ðý na çarp ma sý so nu cu 1 i ço cuk 3 ki þi ya ra lan dý. Gün - gö ren tram vay yo lun dan Bað cý lar is ti ka - me ti ne gi den Ka len der Ça lýþ kan (52) yö - ne ti min de ki plâ ka lý yol cu o - to bü sü, kon trol den çý ka rak kýn cý lar tram vay du ra ðý nýn gü ven lik ku lü be si ne çarp tý. Çarp ma nýn et ki siy le sav ru lan o to - büs, yol ke na rýn da ki kýr ta si ye dük kâ ný na çar pa rak du ra bil di. Ka za da o to büs sü rü cü sü Ça lýþ kan, tram vay du ra ðýn da ki gü ven lik gö rev li si Kork maz y do ðan (27) ve o to büs te ki bir ço cuk ya ra lan dý. a ra lý lar, sað lýk e kip le - rin ce ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan Bað cý lar ði tim ve raþ týr ma Has ta ne - si ne kal dý rý lýr ken, o to büs te ki yak la þýk 30 MTROBÜSÜN DNM SFRLRÝ RTLNDÝ ço cuk çev re de ki va tan daþ lar ta ra fýn dan tah li ye e dil di. Ö te yan dan, tram va ya e - lek trik sað la yan di rek le rin ka za da ha sar gör me si dolayýsýyla Gün gö ren-ka ba taþ is ti ka me ti ne tram vay se fer le ri dur du. Ka - ba taþ-zey tin bur nu a ra sýn da tek yön lü o - la rak sür dü rü len se fer le ri yak la þýk 2 sa at sü ren ça lýþ ma nýn ar dýn dan nor ma le dön dü. Ýs tan bul / a a VCILR-BLÝKDÜZÜ met ro büs hat tý nýn yol cu lu de ne me se fer le ri ne baþ lan ma sý 19 Tem muz Per þem be gü nü ne er te len di. Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, met ro büs hat tý nýn 4. e ta bý o lan hat ta ya rýn baþ la ma sý plan la nan yol cu lu de ne me se fer le ri, Per þem be gü nün den i ti ba ren ya pý la cak. et ki li ler den a lý nan bil gi ye gö re,de ne me se fer le ri, v cý lar-bey lik dü zü met ro büs hat týn da sö kü lür ken ba zý par ça la rý dü þen ve 1 iþ çi nin ö lü mü ne se bep o lan köp rü nün tek nik in ce le me si nin de vam et me si dolayýsýyla er te len di. Ýs tan bul / a a ir ti ni as ya.com.tr Lâf la bü yük dev let o lun mu yor s ke rî u ça ðý mý zýn düþ tü ðü mü, dü þü rül - dü ðü mü su a li, o la yýn ü ze rin den haf ta lar geç me si ne rað men hâ lâ ce va bý ný bul muþ de ðil. n ka za, an cak Na u ti lus a raþ týr ma ge mi si dev re ye gi rdikten sonra u la þý la bil di. ma o da de niz di bin de ki pi lot la rýn na aþ la rý i le Ha va Kuv vet le ri nin Þun la rý çý ka rýn de di ði en kaz par ça la rý ný çý kar dýk tan son ra böl ge den ay rýl dý. Ýlk bul gu la ra da ya lý Ge nel kur may a çýk la ma la - rýn da fü ze ve ya u çak sa var mer mi si i þa re ti ne rast lan ma dý ðý be lir ti lir ken, bil has sa dik kat le ri çe - ken nok ta u ça ðýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü ko nu sun da kul la ný lan çe liþ ki li i fa de ler ol du. Ön ce Su ri ye nin dü þür dü ðün den söz e dil di, son ra Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü id di a sý gi bi bir i fa de ye yer ve ril di, ü çün cü a çýk la ma da i - se ye ni den Su ri ye dü þür dü söy le mi ne dö nül dü. Son ra da Bi zim yap tý ðý mýz a çýk la ma la ra i ti - bar e dil sin de nil di. Bu çe liþ ki ler le na sýl o la cak sa! O lay dan an cak üç haf ta son ra ko nu þan Mil lî Sa vun ma Ba ka ný nýn, TSK nýn ko nuy la il gi li o la - rak þim di ye ka dar yap tý ðý bü tün a çýk la ma lar doð ru dur be ya ný da bu bað lam da ye ri ni bul du. i ne Ba kan ýl maz ýn n kaz dan çý ka rý lan par ça lar u ça ðýn yüz de 10 u bi le de ðil, yüz de 90 de ni zin di bin de, yüz de 10 bi le ol ma yan bir o ra - na ba ka rak yüz de 90 hak kýn da ka rar ve ri le bi lir mi? söz le ri i se ya bu ha mu run da ha çok su gö - tü re ce ði nin ya da bil has sa þe hit le rin na a þý çý ka - rýl dýk tan son ra o la yýn u nu tul ma ya terk e di lip üs tü nün ör tü le ce ði nin i þa re ti ol ma ya aday gi bi. Pe ki, hal böy le i ken da ha ilk gün den i ti ba ren ge rek Su ri ye nin vet, biz dü þür dük, a ma ka - zay la ol du, Ýs ra il u ça ðý zan net tik, keþ ke dü þür - me sey dik gi bi a çýk la ma lar la o la yý üst len me si, ge rek Tür ki ye nin s ke rî an gaj man ku ral la rý ný de ðiþ tir dik, Su ri ye ar týk bi zim i çin as ke rî teh dit - tir di ye ül ti ma tom ver me si, na sýl i zah e di le bi lir? Su ri ye Biz dü þür dük di yor, a ma bu dü þür - me nin na sýl ol du ðu hâ lâ meç hul. Fü ze ve ya u - çak sa var mer mi si i zi yok. Tür ki ye i se i þi ðer Su ri ye vu ra ma yýp, u ça ðý mý zý kaç ma ya zor lar ken pi lot la rý mý zýn kon tro lü kay bet me le ri ne se bep ol duy sa yi ne so rum lu dur nok ta sý na kay dý rý yor. Ve pi lo taj ha ta sý ya da tek nik a rý za ih ti mal le - rin den bi ri ö ne çýk ma ya baþ lý yor. Ý kin ci ih ti mal i se dik kat le ri bu u çak la rýn ba kým, o na rým ve mo der ni zas yo nu nu ya pan Ýs ra il e çe vi ri yor. Bu hen gâ me de, BD Dý þiþ le rin den bir üst dü - zey yet ki li nin, O lay la il gi li bü tün bil gi le re de tay - la rýy la bir lik te sa hi biz, a ma a çýk la ma yý Tür ki ye yap ma lý de me si çok il ginç (Hür ri yet, ). y ný yet ki li nin Tür ki ye bu ko nu da ne ka dar çok yük sek ses le ko nu þur sa o ka dar i nan dý rý cý o - la ca ðý ný dü þün dü sa ný rým. O yüz den Baþ ba ka na a çýk la ma yap týr dý lar. Bu týp ký Ýn gi liz ce bil me yen bi ri ne ba ðý ra rak ko nu þan me ri ka lý la rýn du ru - mu na ben zi yor þek lin de ki müs teh zi i fa de le ri de. Ve gü le rek, U çak düþ tük ten son ra O ba ma ni - ye a ra ma dý di ye so ru yor sa nýz, hi kâ ye ni zi bul du - nuz de mek tir di yen bu yet ki li þu nu da söy lü yor: Su ri ye ko nu sun da Tür ki ye i le yüz de 90 ay ný dü þü nü yo ruz. üz de 10 fark lý lýk Tür ki ye nin Su - ri ye de da ha mü da ha le ci bir ta výr i çin de ol ma sý. Oy sa ay ný me ri kan yö ne ti mi nin ki mi ön de ge len i sim le ri, ya kýn za ma na ka dar Tür ki ye ye Su ri ye de üst len di ði ön cü li der lik ro lü se be biy - le çok cö mert öv gü ler yað dýr ma mýþ lar mýy dý? Ga li ba ge liþ me ler Su ri ye ye kar þý Tür ki ye nin sýr tý ný sý vaz la yýp o nu i le ri i ten ler, son ra yüz üs - tü bý rak tý lar di yen yo rum cu la rý hak lý çý ka rý yor. Ve u çak o la yýn da ya þa nan kar ga þa, ser gi le nen zik zak ve çe liþ ki ler, ne ol du ðu hâ lâ ay dýn la tý la - ma mýþ bir ha di se den yo la çý ký la rak Su ri ye ye kar þý N TO nun top lan tý ya çað rýl ma sý gi bi at - rak si yon lar la Tür ki ye nin u lus la r a ra sý si ya set a - re na sýn da ki i maj ve pres ti ji ne bü yük za rar ver di. Böy le ce, Biz ar týk dü zen ku ru cu ül ke yiz, bü - yük dev le tiz, böl ge de bi ze so rul ma dan hiç bir þey ya pý la maz ve hiç bir a dým a tý la maz söy lem le riy - le ve ril me ye ça lý þý lan gö rün tü nün pek de sað lam da ya nak la rý bu lun ma dý ðý or ta ya çýk mýþ ol du. vet, lâf la bü yük dev let o lun mu yor.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KORUMA KANUNU KALKSIN

KORUMA KANUNU KALKSIN ÞEB-Ý ARUS UN YILDÖNÜMÜ MEVLÂNÂ IÇIN 738 ÝNCÝ VUSLAT GECESÝ HA BE RÝ SAY FA 4 TE ÝSLÂMIN GÜZELLÝK ANLAYIÞINA HAYRAN KALAN ÝNGÝLÝZ MODACI MÜSLÜMAN OLDU HA BE RÝ SAY FA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı