SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ"

Transkript

1 Sayfa 1 / 101

2 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak adına hazırladığımız projeleri hayata geçirmek için hizmetlerimizi şevk ve azimle yapmaya devam edeceğiz tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Kanun gereğince belediyemize katılan iki belediye ile birlikte Belediyemiz ilçe statüsünü kazanmış ve daha güçlü ve büyük bir belediye haline gelmiştir. Artık Erenler de yepyeni bir dönem başlamıştır. Halkımızdan aldığımız yetki ile hep birlikte bir 5 yıl daha Erenler e hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu paylaşacağız. Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve amirlerimiz, memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarımızla Erenler adına önemli ve kalıcı hizmetler yapacağımıza inanıyorum Bugüne kadar ayrım yapmadan herkese hizmet ettik. Kapılarımızı her kesimden ve her yaştan insana açık tuttuk. Halkımızın ihtiyaçlarını dikkate aldık. Erenler in tüm kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ettik. Yaptığımız işbirliğinden ortaya çıkacak gücün Erenler e çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz. Zaman hızla akıp geçiyor. Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel anları hatırlatır insana. Tüm gelip geçenler ve gelecek olanların insana bıraktıkları vardır. Bunlar içinde en önemli olanı biriktirilen tecrübelerdir. Biz de yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar bilgimize bilgi kattık, deneyimlerimizi geliştirdik, yeni bakış açıları ve anlayışları geliştirdik. Stratejik Planımızla önümüzdeki beş yılı planladık, bununla birlikte, Erenler in ihtiyaçlarını göz önüne alarak, halkımızı rahatlatacak, değişimi ortaya çıkaracak, ilçemizin zenginliğine zenginlik katacak hizmetleri, projeleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sadece bugün için bir şey yapmadığımızı; aynı zamanda Erenler in geleceğini de şekillendirdiğimizin farkındayız. Bugünü kurtarmaya çalışan değil, geleceği düşünen bir anlayışa sahibiz. Erenler in geçmişinden gelen değerlerini, özelliklerini koruyarak; onu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla teslim etmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerle gecesini ve gündüzünü Erenler için harcayan tüm Meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma, bize daima destek veren Erenler halkına ayrı ayrı ve içten teşekkür ediyorum. Cavit ÖZTÜRK Belediye Başkanı Sayfa 2 / 101

3 ERENLER BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ Ali AKDENİZ Osman AYDIN Kazım GÜRSOY Ahmet YILDIRIM Bedrettin YAYLALI Ekrem ÇİÇEK Erdal YILDIRIM Esra GÜNİKEN Taşkın Deniz Ali BEKTAŞ NAZ BİRDANE Mahmut UZUN Arslan DEMİR M.Hanefi KARA Şenol YAVUZ Ramazan TEZGEL Cemil KAYA Habib BULUT Ertuğrul ÖZTÜRK Yaşar KOŞUNDAĞ Bülent AFYON Metin KIRIK Hayrettin Mustafa Metin KAZICIOĞLU Mithat DALYANOĞLU KARABAŞOĞLU MADENOĞLU Sayfa 3 / 101

4 İÇİNDEKİLER l GENEL BİLGİLER 06 A) Misyon, Vizyon ve İlkeler 06 B) Yetki Görev ve Sorumluluklar.. 06 C) İdareye İlişkin Bilgiler Fiziki Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Organizasyon Şeması İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. 26 ll AMAÇ VE HEDEFLER 26 lll FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 27 A) Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları. 32 B) Performans Bilgileri Özel Kalem Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Temizlik İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. 88 Sayfa 4 / 101

5 IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ.. 91 A) Üstünlükler.. 91 B) Zayıflıklar. 91 V ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek 1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyan Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı. 94 Ek 3: Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek 4: Özel Kalem Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı. 96 Ek 5: Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı. 97 Ek 6: Temizlik İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı 98 Ek 7: Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı.. 99 Ek 8: Sağlık Hizmetleri Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek 8: Hesap İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Sayfa 5 / 101

6 II GENEL BİİLGİİLER A) MİSYON, VİZYON VE İLKELER MİSYON Modern Belediyecilik anlayışıyla, üretim ve hizmeti bir öncekinden daha iyi olmak kaydıyla etkili, verimli ve ölçülebilir yaparak kamu kaynağını planlı bir şekilde birey ve toplum için kullanmaktır. VİZYON Üretim gücü ve hizmet kalitesi yüksek, çağdaş bir dünya kenti olmak; İLKELER Katılımcı Yönetim Örnek Belediyecilik Etkin Tanıtım Güleryüz ve Hoşgörü Açıklık ve Şeffaflık Personelin, halkın güven ve memnuniyeti Adalet ve Tarafsızlık Kaynakları ve zamanı etkin kullanma. B) BELEDİYELERİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç, ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Sayfa 6 / 101

7 Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Madde 15: a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyacını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı olmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde aynı hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek Sayfa 7 / 101

8 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan dış malları yoksullara vermek. n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar sonucunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gerekli tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak ve bazı yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyeye verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (1) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f), (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi, kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirilebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirilebilir. İl sınırları içerisinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılırlar sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez. Sayfa 8 / 101

9 C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ 1- Fiziki Yapı TESİS ADEDİ Dükkan 104 Sosyal Tesis 5 Çay Bahçesi 4 Hizmet Binası 1 Ek-Bina 4 Park-Bahçe 81 Semt Sahaları 5 Tesislerin Grafik Yapısı Dükkan Sosyal Tesis Çay Bahçesi Hizmet Binası Ek Bina Park- Bahceler Semt Sahaları Sayfa 9 / 101

10 TESİS ALAN BİNA Belediye Binası 450,00 m² 1363,89 m² Toptancı Hali 29689,00 m² 8746 m² Şantiye-Kademe 10236,00 m² 1034,00 m² Spor Kompleksi 3536,00 m² 864,31 m² Ek-Hizmet Binası (Erenler) 875,00 m² 920,00 m² Ek-Hizmet Binası (Bekirpaşa) 1056,57 m² 900,00 m² Ek-Hizmet Binası - ( Bekirpaşa ) 400,00 m² Ek-Hizmet Binası (Çaybaşı) 808,00 m² 400,00 m² Kapalı Spor Salonu 3051,70 m² 1085,00 m² Belediye Binası Toptancı Hali Spor Komplaksi Ek-Hizmet Binası (Erenler) Ek-Hizmet Binası (Bekirpaşa) Ek-Hizmet Binası ( Bekirpaşa ) Ek-Hizmet Binası (Çaybaşı) ALAN BİNA Kapalı Spor Salonu Sayfa 10 / 101

11 MEVCUT ARAÇ DURUM ÇİZELGESİ S.NO ARACIN CİNSİ PLAKASI MODELİ MARKASI 1 OTOMOBİL 54-AC WOLKSVAGEN 2 OTOMOBİL 54-AK PEGOUET OTOMOBİL 54-YV FORD FOCUS 4 OTOMOBİL 54-FA OPELVECTRA 5 OTOMOBİL 54-TN KARTAL 6 OTOMOBİL 54-EY DOĞAN 7 OTOMOBİL 54-TZ KARTAL 8 OTOMOBİL 54-AY KARTAL 9 KAMYONET 54-ER FİAT DOBLO 10 KAMYONET 54-ER CORNET 11 KAMYONET 54-TS BMC PİKAP 12 KAMYONET 54-TS BMC PİKAP 13 KAMYONET 54-TS BMC PİKAP 14 DAMPERLİ 54-ER BMCMEGSTAR 15 KAMYONET 54-ER HYUNDAİ 16 KAMYONET 54-YD HYUNDAİ 17 MİNİBÜS 54-FU FORD 18 DAMPERLİ 54-ER FORD CARGO 19 DAMPERLİ 54-YV FORD CARGO 20 DAMPERLİ 54-ER FATİH KAMYON 21 DAMPERLİ 54-ER FATİH KAMYON 22 DAMPERLİ 54-AY DODGE KAMYON 23 DAMPERLİ 54-FE DODGE KAMYON 24 DAMPERLİ 54-FV DODGE KAMYON 25 DAMPERLİ 54-EV KÜÇÜK FATİH 26 OTOBÜS 54-ER İVECO 27 KAMYON 54-FF FATİH KAMYON 28 KAMYON 54-TV FATİH KAMYON Sayfa 11 / 101

12 29 MİNİBÜS 54-YS WOLKSVAGEN 30 MİNİBÜS 54-DU MAZDA 31 KAMYON 54-AT İVECO 32 KAMYON 54-DS-980 OPEL 33 KAMYON 54-FY DODGE KAMYON 34 TRAKTÖR 54-FP ŞTAYR 35 TRAKTÖR 54-AT BAŞAK 36 TRAKTÖR 54-TU BAŞAK 37 ÇÖP KAMYONU 54-ER FORD CARGO 38 ÇÖP KAMYONU 54-ER FORD CARGO 39 ÇÖP KAMYONU 54-TC BÜYÜK FATİH 40 ÇÖP KAMYONU 54-FL İVECO 41 SÜPÜRGE ARACI 54-ER MİTSUBİSHİ 42 KAZICI YÜKLEYİCİ HİDROMEK 43 YÜKLEYİCİ HİDROMEK 44 YÜKLEYİCİ HİDROMEK 45 YÜKLEYİCİ HİDROMEK 46 YÜKLEYİCİ HİDROMEK 47 KAZICI PALETLİ KOMATSU 48 GRAYDER CAT 49 GRAYDER LEYLAND 50 SİLİNDİR BOMAC 51 SİLİNDİR DAYNACAB 52 SİLİNDİR HAM 53 MOTORSİKLET 54-FN MONDİAL 54 KOMPRESÖR 2008 ATLAS 55 ÇÖP KAMYONU 54-ZD FORD 56 ÇÖP KAMYONU 2009 FORD 57 ÇÖP KAMYONU 54-ER FORD Sayfa 12 / 101

13 2 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BİRİMLERE GÖRE MEVCUT TELEFON MAKİNALARI Özel Kalem İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 8 Adet 15 Adet 20 Adet 11 Adet 4 Adet 2 Adet 29 Adet BİRİMLERE GÖRE MEVCUT BİLGİSAYAR VE YAZICILAR BİRİMİ BİLGİSAYAR YAZICILAR Özel Kalem 8 Adet 3 Adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 15 Adet 9 Adet Mali İşler Müdürlüğü 23 Adet 18 Adet Yazı İşleri Müdürlüğü 9 Adet 4 Adet Temizlik İşleri Müdürlüğü 4 Adet 3 Adet Zabıta Müdürlüğü 3 Adet 1 Adet Fen İşleri Müdürlüğü 22 Adet 16 Adet T O P L A M 84 Adet 54 Adet Sayfa 13 / 101

14 Sayfa 14 / 101

15 4 - İnsan Kaynakları STATÜSÜ BAYAN ERKEK TOPLAM Memur İşçi Sakat Sözleşmeli Personel 1 1 Hükümlü 2 2 Toplam STATÜSÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI Sayfa 15 / 101

16 PERSONEL EĞİTİM DURUMU TAHSİLİ MEMUR İŞÇİ TOPLAM İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Toplam Sayfa 16 / 101

17 5 - Sunulan Hizmetler 5.1. Özel Kalem Müdürlüğü Çalışmalarını Başkandan aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek. Başkanın randevularını düzenlemek. Başkana gelen davetiyeleri gün sırasına göre dökümünü yapmak, Başkana sunmak. Gelen telefonları not alıp, Başkana iletmek veya gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek. Başkanın seyahatlerinde bilet otel gibi rezervasyonların yapılmasını sağlamak. Toplantı ve randevularda Başkanın katılıp katılamayacağını yazılı veya sözlü olarak ilgili kişilere bildirmek. Sayfa 17 / 101

18 Başkan adına gerektiğinde ölüm, kutlama ve açılışlara çiçek göndermek veya bağışta bulunmak. Başkana randevusuz gelen konukların notlarını alıp, başkana veya ilgili birimlere iletmek. Başkanlık Makamına yazılı, sözlü veya elektronik posta yoluyla yapılan istek ve şikayetleri titizlikle inceleyip, konuyu gerekli mercilere iletmek, hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve başvuru sahibine en kısa zamanda sonuçlarını iletmek. Başkanın görüşmelerini ve görüşme talepleriyle ilgili olarak randevularını planlamak, etkili ve verimli çalışmaya katkı sağlamak amacıyla günlük, haftalık ve aylık programlar hazırlamak. Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, toplantı gün ve saatlerini müdürlüklere duyurmak, toplantının organizasyonu sağlamak Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyede memur ve işçi kadrosundaki personelin; a-) Atama b-) Asaletlerin tasdiki c-) Nakil d-) İstifa - emekli e-) Vekaleten görevlendirme işlemlerini yürütmek Belediyede olan memurlara sicil dosyası düzenlemek, Belediye personelinin; a-) Terfi b-) Kademe ilerlemeleri c-) Yeniden intibakın yapılması işlemlerini yürütmek Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda; a-) Yıllık ücretli izin b-) Mazeret izni c-) Ücretsiz izin d-) Hastalık izni e-) Doğum izni f-) Askere gitme, gibi personel işlemlerini yürütmek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve Toplu İş sözleşmelerine göre izin tespitlerini yapmak, Sayfa 18 / 101

19 Emeklilik sürelerinin tespiti için ön inceleme yaparak, Emekli Sandığına bildirmek ve Emekli Sandığı ile ilişkileri takip etmek, İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi alımı, sınav, tahkikat ve güvenlik soruşturması gibi işlemleri yürütmek, Belediyenin veya Belediye Personelinin açtığı davaları takip etmek. İş mevzuatı ile ilgili; a-) Kanun b-) Yönetmelik c-) Kararname d-) Genelge gibi yayınları takip etmek Personel hakkındaki evrakların Müdürlük içine veya Müdürlük dışındaki diğer kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlamak, Kadro cetvellerinin tutulmasını, boş kadroların saptanmasını ve defterlere işlenmesini sağlamak, Üst Yönetimce verilen arızı (özel) görevlerin uygulanmasını sağlamak, Müdürlük faaliyetlerinden gerekli olan bilgilerin Bilgi İşleme kaydedilmesini sağlamak, Belediye personelinin göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak, Belediye Personelinin teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ait işlemlerini yapmak, Belediye Personelinin izinlerini takip etmek, İnternet ortamında SSK primleri ve Emekli Kesenekleri ne ait bildirimleri ilgili Kurumlara yapmak, Belediye Meclisi ve Encümenin görüşmesi talebiyle gelen evrakları, Meclis ve Encümen gündemine almak, Meclisten çıkan kararların yasa hükümleri doğrultusunda yazışmalarını sağlamak ve ilgili birimlere göndermek, Mecliste Komisyona havale edilen evrakları bir sonraki meclis toplantı gündemine almak, Encümen kararlarının yazılmalarını ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Belediye dışına gönderilecek evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, Gelen evrakların kayıtlarının yapılarak ilgili birimlere havalesini sağlamak, Sayfa 19 / 101

20 5.3. Temizlik İşleri Müdürlüğü SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak Cadde ve sokakların temizlenmesini sağlamak Semt pazarları toplandıktan sonra, atıklarını kaldırıp Pazaryerini temizlemek Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan ilaçlama ekiplerince, İlçemizdeki okul ve diğer resmi binalarda ihtiyaç duyulan kısımlar ile çöp araçlarını ve konteynırları ilaçlamak İlçemizdeki su birikintileri ve boş arazideki sazlıkların ilaçlanmalarını sağlamak Bozulan konteynırların onarımını ve boyanmalarını sağlamak İhtiyaç duyulan yerlere çöp konteynırı ve bidon göndermek Müdürlük bünyesindeki araçların onarım ve bakımını yaptırmak Bina boşluklarında ve bodrumlardaki haşarat için Belediyeye müracaat edilmesi halinde, adı geçen yerleri ilaçlamak Başıboş sokak köpeklerin kısırlaştırılma çalışmalarını yapmak Fen İşleri Müdürlüğü Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak Hizmet binaları yapmak Kötü hava koşullarında kar, buz gibi konularda mücadele ederek, halkın ulaşımını kolaylaştırmak İhalelerin hazırlanmasını, kontrollerini ve kabullerini yapmak Park alanları açmak Sayfa 20 / 101

21 Bahçeler, mesire alanları açmak Dinlenme ve mesire alanları açmak Oyun alanları açmak SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Yeşil alanların tanzim çalışmalarını yapmak Belediye ihtiyacı araçların tespiti ile alımlarını gerçekleştirmek İş makinelerini çalıştırmak Ekonomik ömrünü dolduran araçların hurdaya ayrılması ve kayıt silme işlemlerini yapmak Her türlü yol, park, bahçe, alt ve üst yapı imalat malzemelerini almak, depolamak, kullanmak, sarf işlemlerini yerine getirmek Atölye işlerini yürütmek Şantiye işlerini yürütmek Yıkım yapmak ve yaptırmak Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak Sorumluluk sahasında her türlü Bayındırlık faaliyetlerini denetlemek Hizmet içi eğitimi ve kurslar kanalı ile personeli eğitmek 5.5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritalarının ihale dosyalarını hazırlamak ve 4708 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek. Parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek ve encümene sevk etmek. İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak. İmar plan değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek Sayfa 21 / 101

22 İmar planı ihale dosyalarını hazırlamak Meclis tarafından kabul edilen plan değişikliklerini ilan etmek, paftalarını işlemek Zemin ve temel etüdü raporunu, Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini imar mevzuatına göre incelemek. Yapı ruhsatı vermek. Yapı kullanım izin belgesi vermek. Biten inşaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek. Ruhsatlı inşaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek. Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek. Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek. Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek. Gerektiğinde gayrimenkul değerleme taleplerini karşılamak. Mevcut İmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak Kaçak ve Ruhsatsız yapıların takibi, kontrolü ve engellenmesi. Numarataj ve adres işlemleri ile ilgili talepleri değerlendirmek. Yol, bina aplikasyon, plankote, imar-istikamet belirleme işlerini yapmak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesine ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğine göre; a-) Sıhhi işyerlerine b-) 2. ve 3.sınıf gayri sıhhi müesseselere c-) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermek 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre; a-) Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre; a-) Tatil günlerinde Çalışma İzni (Hafta Tatili Ruhsatı) vermek Sayfa 22 / 101

23 5.7. Zabıta Müdürlüğü İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak, Belediye hudutları içinde ruhsatsız işyeri çalıştırılmasına engel olmak, Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan gelen evraklara zamanında cevap yazmak, Şikayette bulunan dilekçe sahiplerinin şikayetlerini yerinde inceleyerek yanlış uygulamalara meydan vermemek, İlçemiz sınırları içinde bulunan hayvan ahırlarının sahiplerine yasanın ön gördüğü şekilde gerekli tebligatları yapmak, İlçemiz sınırları dâhilinde ruhsatsız inşaat ve yol işgaliyesi hakkında gerekli zabıtlar tanzim edilerek inşaatlarda faaliyetin durdurulmasını sağlamak, İlçemiz dâhilinde 2 halk pazarı, 1 hayvan pazarı ile 1 araç muayene istasyonu bulunmakta olup, düzeni sağlamak üzere personel görevlendirmek, Belediyemize ait yazıları ilgili Kurum ve Kuruluşlara tebliğ etmek, Belediyemizin sınırları dâhilindeki yollar üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, Yol yapımında gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, denetlemek ve yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulması ihtimal olan yerlerde gerekli tedbirleri almak, Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Belediyemize ait yolların park yasağı olan yerlerinde, park etmek isteyen araç sahiplerine uyarıda bulunmak ve park etmesine mani olmak Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye hesaplarının, Belediyenin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulmasını yapmak, Belediye bütçesini hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Sayfa 23 / 101

24 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, Belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, Belediyenin tamamını ilgilendiren alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım onarım ve benzeri mali işlemlere destek hizmeti sağlamak, Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını yapmak, Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam, erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, Mali işlemlere ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak Strateji Geliştirme Müdürlüğü Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Sayfa 24 / 101

25 Belediyede kurulduğu takdirde Strateji geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Kalite yönetim sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, kalite yönetimi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması ile birimlerin kalite yönetim sistemi uygulamalarının denetimini yapmak. Avrupa Birliği ne adaylık sürecinde Türkiye nin uymak zorunda olduğu müktesebata göre gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin takibi ile gerektiğinde ilgili birimleri haberdar etmek ve yeterli sayıda personelin eğitim almalarını sağlamak. AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununun öngördüğü şekilde yönetilmektedir. Belediyemizce Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum eylem planı hazırlanmış ve eylem planında belirtilen işlemler bütün birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz 2 Başkan Yardımcısı 8 Daire Müdürü olarak örgütlenmiştir. Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar sonucu hizmetler hiyerarşik örgütlenme ile alt birimler tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin Daha etkin ve verimli olması için Belediye Başkanı başkanlığında 15 günde bir koordinasyon toplantısı yapılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu doğrultusunda mali yapılanma tamamlanmış, bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerin en üst yöneticileri harcama yetkilisi olarak, alt birimdekiler de gerçekleştirme görevlileri olarak belirlenmiştir. Muhasebe yetkilisi olarak Mali Hizmetler Müdürü görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir Sayfa 25 / 101

26 IIII AMAÇ VE HEDEFLER Kurumumuzun amaç ve hedeflerini sıralayacak olursak; Şehrimizi modern ve yaşanabilir hale getirmek, imar faaliyetlerinin ve altyapının planlanması ve koordinasyonu, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi sağlamak, İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, Sosyal refahın arttırılması, eğitim çalışmalarına önem verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, çağdaş bir yönetim anlayışının ve bilincinin geliştirilmesi,, zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek, yeni yeşil alanlar oluşturmak, tam teşekküllü bir sağlık sistemi sunmak, çarpık kentleşme yerine konut dışı kentsel çalışma alanları oluşturmak ve yapılaşmayı sağlamak, alternatif belediyecilik hizmetlerini yaygınlaştırmak, personel politikasını geliştirmek, gelir ve giderlerde etkinlik ve hız kazandırmak, belediyemizi cazibe merkezi haline getirmek, oluşabilecek afetlere en hızlı şekilde müdahale edip zararları azaltmak için gerekli önlemleri almak, eğitim, kültür, spor ve sağlık gibi alanlarda etkinlikleri arttırmak amaç ve hedeflerimizin bir kaçını teşkil etmektedir. Sayfa 26 / 101

27 IIIIII FAALİİYETLERE İİLİİŞKİİN BİİLGİİ VE DEĞERLENDİİRMELER D) MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları AYRINTILI GELİR BÜTÇE TABLOSU Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Eğlence Vergisi , Yangın Sigortası Vergisi 1.082, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı , İşyeri Açma İzni Harcı , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı , Toptancı Hali Resmi , Yapı Kullanma İzni Harcı 7.856, Diğer Harçlar , Kaldırılan Vergi Artıkları 6.362, Diğer Değerli Kağıt Bedelleri , Diğer Mal Satış Gelirleri , İhale İlan Yayın Geliri 459, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2.245, Diğer hizmet gelirleri 1.249, Ecrimisil Gelirleri 9.800, Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri 500, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32, Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar , Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar , Mevduat Faizleri , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , Yol Harcamalarına Katılma Payı , Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 146, Diğer İdari Para Cezaları 1.100, Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , Diğer Vergi Cezaları , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 5.835, Kişilerden Alacaklar , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,65 Sayfa 27 / 101 GENEL TOPLAM : ,35

28 BÜTÇE GELİRLERİ GELİR TÜRÜ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler T O P L A M MİKTAR ,40 TL ,49 TL ,00 TL ,46 TL ,35 TL ,00 TL ,46 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,40 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,49 TL ,00 TL - TL Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Seri ,40 TL ,49 TL ,00 TL ,46 TL Sayfa 28 / 101

29 BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ Sayfa 29 / 101

30 BÜTÇE GİDERLERİ GİDER KALEMLERİ ÖDENEK TEDİYE PERSONEL GİDERLERİ ,00 TL ,76 TL SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 TL ,16 TL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 TL ,80 TL FAİZ GİDERLERİ ,00 TL 6.226,79 TL CARİ TRANSFERLER ,00 TL ,88 TL SERMAYE GİDERLERİ ,00 TL ,50 TL BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK ,00 TL ,00 TL Sayfa 30 / 101

31 Sayfa 31 / 101

32 2- Mali Denetim Sonuçları 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu 2009 yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimini yapmış ve rapor hazırlanmıştır. Belediyemiz Gelir ve Gider hesapları ve belgeleri her yıl Sayıştay Başkanlığınca denetlenmektedir. B-) PERFORMANS BİLGİLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Ve Ziyaretler Programları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Aylık Toplantısına katılım Valilik İl Koordinasyon Olağan Toplantısına katılım. Hal Birliği Olağan Toplantısına katılım. Erenler İlçe sınırları içinde bulunan muhtarlarla toplantı. Adasu Olağan Toplantısına katılım Belediyemize çeşitli nedenlerden gelen ziyaretçilere güler yüz ve ikramda bulunularak belediyeden memnun ayrılması sağlandı. Kamu kurumlarında göreve yeni gelen ya da görev değişikliği dolayısıyla makamı değişen Müdür, Müdür Yardımcılar ve çeşitli yerlerde görevli personele ziyarete gidildi. Şehrimizde ve İlçemizde yeni açılan iş yerlerine ziyarete gidildi. Şehrimizden ve İlçemizden davetiye getirerek düğün sünnet vb. cemiyetine davette bulunanların, cemiyetlerine gidilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve İlçemizde hasta ziyaretlerine gidilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Şehrimizde ve İlçemizde cenazelere gidilerek taziyede bulunuldu. Sayfa 32 / 101

33 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullara ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca çocukların gelişimi açısından önemli faaliyetler hayata geçirildi. Okullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Okullarda diş taraması yapıldı Şiir Dinletisi vb. organizasyonlara katılım sağlandı. Ayrıca ilköğretim ve orta öğretim düzeyinden gelen birçok öğrenciyle röportaj yapılarak beldemiz ve yapılan hizmetler anlatıldı. Belediyemiz bünyesinde bina içi ve dışarı hizmette çalışan personel, çalışma alanlarında ziyaret edildi, yerinde tespitler yapılarak personelin ihtiyaçları karşılandı. Bayramlarda ve özel günlerde birlik ve beraberlik adına kaynaşma ortamı sağlandı. Özel Kalem (Başkanlık)Gider Hareketleri HARCAMA KALEMLERİ , ,35 Personel Giderleri , ,34 Memurlar , ,00 İşçiler , ,52 Diğer Personel , ,82 S G K Devlet Primi Giderleri , ,49 Memurlar 7.079,00 0,00 İşçiler , ,49 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,52 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,05 Yolluklar 6.000,00 258,47 Görev Giderleri 4.500,00 523,45 Hizmet Alımları , ,10 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,75 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 7.500, ,36 Tedavi ve Cenaze Giderleri ,34 Sayfa 33 / 101

34 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Bilgiler Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığına bağlı Tüm Müdürlüklerde ve bunlara bağlı birimlerde görev yapan personelin 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve bunlara ek olarak tüzük, yönetmelik, tebliğ ve kanun hakkında kararnameye dayanarak, çalışanların işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki özlük ve sosyal hizmet bilgilerini kaydeden, muhafaza eden ve bunlarla ilgili her türlü yazışmayı yapan, 5393 sayılı belediye Kanununun yüklediği yükümlülükler ve Belediyemizin en yüksek karar organı olan Belediye Meclisi ile Encümenimizin tüm yazışma ve işlemlerini sağlayan, Belediyenin iç ve dış yazışmalarının takibi amacıyla 1 Müdür ve 2 Personelden oluşan birimimizin sorumluluk alanları ve başlıca çalışmalarımız şunlardır. Belediye Meclis Çalışmaları 29 Mart 2009 Mahalli İdareler seçimleri yapılmış olup 5747 sayılı kanun gereği Çaybaşıyeniköy ve Bekirpaşa Belediyelerinin Erenler Belediyesiyle birleşmesinden dolayı Meclis sandalye sayısı 26 olmuştur. Belediye Meclisimiz faaliyet dönemi içerisinde 5393 sayılı kanunun 20.maddesine uygun olarak 15 kez toplanmış. Bu toplantılarda gündemde bulunan konular görüşülerek 78 adet karar alınmıştır. Yapılan toplantılara ait Meclis tutanakları bir sonraki meclis toplantısında okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuştur. Meclis Denetim Komisyonu, İhtisas ve İmar Komisyon seçimleri, Encümen üye seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup üyelik seçimleri şöyle sonuçlanmıştır; Meclis Başkan Vekilleri : Osman AYDIN ve Ahmet YILDIRIM Meclis Katipleri : Asil - Taşkın Deniz BİRDANE ve Esra GÜNİKEN NAZ Yedek - Mehmet Hanefi KARA ve Cemil KAYA İmar Komisyonu : Erdal YILDIRIM, Habip BULUT, Mahmut UZUN, Arslan DEMİR ve Metin KIRIK Plan ve Bütçe Komisyonu : Ramazan TEZGEL, Ali BEKTAŞ, Cemil KAYA, Şenol YAVUZ ve Bülent AFYON Encümen Üyeleri : Mehmet Hanefi KARA ve Şenol YAVUZ Hal Birliği Meclis Üyeleri : Ahmet YILDIRIM ve Bedrettin YAYLALI Milli Müdafai Mükellefiyeti Üyeliği : Şenol YAVUZ ve Ertuğrul ÖZTÜRK Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği : Asil-Ali BEKTAŞ ve Bedrettin YAYLALI Yedek-Ali AKDENİZ ve Ahmet YILDIRIM Sayfa 34 / 101

35 Türk Dünyası Belediyeler Birliği : Ekrem ÇİÇEK ve Erdal YILDIRIM Çiftçi Mallarını Koruma Heyeti :Asil- Arslan DEMİR, Metin KAZICIOĞLU, Metin KIRIK, Kazım GÜRSOY ve Cemil KAYA Yedek- Ahmet YILDIRIM, Bedrettin YAYLALI, Esra GÜNİKEN NAZ, Mithat DALYANOĞLU ve Ertuğrul ÖZTÜRK İmar Komisyonu faaliyet dönemi içerisinde 9 kez toplanarak tanzim edilen 12 adet komisyon raporu Meclise sunmuştur. Belediye Encümen Çalışmaları: Belediye Encümeni faaliyet dönemi içerisinde 47 oturum gerçekleştirmiş olup, 265 adet karar alınmıştır. Alınan kararlar yazılarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Alınan kararların birimlere göre dağılımı : Sayfa 35 / 101

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Hayatta insanı mutlu edecek şey, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'tır. SAYFA 1 SUNUŞ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Belediyemiz 2011

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri 12 Mamak Belediyesi Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki YALÇINKAYA (Ak Parti) Davut ERDEM

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 2009 Yılında göreve başladıktan bu yana Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek;

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı