AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19 Sosyal Politika ve Ýstihdam Sunumu Nisan 2008 tarihleri arasýnda Brüksel'de yapýlmýþtýr. Sunumlar Kýbrýs Türk tarafý ve Avrupa Birliði tarafý olarak karþýlýklý alt baþlýklara göre gerçekleþtirilmiþtir. Kýbrýs Türk tarafýnýn sunumlarýný KKTC Çalýþma ve Sosyal Güvenlik AYLIK BÜLTEN MAYIS 2008 / Sayý: 23 AB UYUM ÇALIÞMALARI KAPSAMINDA MALÝ HÝZMETLER, SERMAYENÝN SERBEST DOLAÞIMI VE ÞÝRKETLER HUKUÐU S U N U M L A R I B R Ü K S E L ' D E GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda Mali Konular Alt Komitesinin konularýna giren AB Müktesebatý Fasýl 9 Mali Hizmetler ve Fasýl 4 Sermayenin Serbest Dolaþýmý ile Özel Sektör ve Ticaret Bakanlýðý yetkilileri ve fasýl ile ilgili kurum ve Politikasý Alt Komitesi konularýna giren Fasýl 6 kuruluþlardan oluþan çalýþma gruplarý tarafýndan Þirketler Hukuku Sunumlarý 14 ve 16 Mayýs 2008 gerçekleþtirilirken, AB tarafýnýn sunumlarýný ise tarihlerinde Brüksel'de gerçekleþti. Sosyal Politika ve Çalýþma Genel Müdürlüðünden katýlan uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Sunumlar oluþturulan konu baþlýklarýna göre her bir çalýþma gurubu tarafýndan tespit edilen yetkililer tarafýndan yapýlmýþtýr. Ýki gün boyunca aþaðýda belirtilen sunumlar gerçekleþtirilmiþtir: Çalýþma Saatleri Çalýþma Koþullarý Çalýþanlarla bilginin paylaþýlmasý ve danýþýlmasý Sosyal Diyalog Sosyal Dahiliyet Ýstihdam Sosyal Koruma Özürlüler Eþit Fýrsatlar Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Ýstihdam ve Sosyal Dayanýþma Topluluk Ýlerleme Programý Brüksel'e giden heyete Mali Konular Alt Komitesinin konularýna giren baþlýklarda Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Zeren Mungan baþkanlýk ederken Özel Sektör ve Ticaret Politikasý Alt Komitesi konularýna giren baþlýklarda ise Ekonomi ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Yusuf Gülçür baþkanlýk etmiþtir. Mali Konular Alt Komitesinde Maliye Bakanlýðý Para, Kambiyo ve Ýnkiþaf Sandýðý Dairesi Müdürü Osman Bayhanlý, K.K.T.C. Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Boðaç Sandallý ve AB Koordinasyon Merkezinden Nazlý Soydan ve Ýzzet Atalay yer aldý. DEVAMI 2. SAYFADA Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Mali Hizmetler, Sermayenin Serbest Dolaþýmý ve Þirketler Hukuðu Sunumlarý (1. Sayfadan devam) Mayýs 2008 tarihleri arasýnda AB'den gelen bir hukuk danýþmaný ile Tarým Bakanlýðý Özel Sektör ve Ticaret Politikasý Alt Komitesinde uzmanlarý, Taslak Organik Tarým Yasasý üzerinde ise Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitliði Dairesi çalýþtýlar. Yasanýn AB organik tarým yasasýnýn AB Müdürü Cemal Arýk ve AB Koordinasyon müktesebatýna uyumu saðlanmýþ, yasa Merkezinden Nazlý Soydan yer aldý. kapsamýnda çýkarýlmasý gereken tüzükler belirlenmiþtir. Taslak yasa ile ilgili diðer AB tarafý ile karþýlýklý yapýlan sunumlarda K.K.T.C. kurumlarýn görüþü alýndýktan sonra, Eylül ayýnda tarafýnýn sunumlarýný Merkez Bankasý, Maliye AB uzmaný ile Tüzük çalýþmalarýna devam Bakanlýðýna baðlý Para, Kambiyo ve Ýnkiþaf edilecektir. Sandýðý Dairesi ile Ekonomi ve Turizm Bakanlýðýndan temsilciler gerçekleþtirirken AB tarafýnýn sunumlarýný ise AB Komisyonu Ýç Pazar Genel Müdürlüðünden gelen uzmanlar SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLERE YÖNELÝK TEKNÝK ÇALIÞMALAR DÜZENLENDÝ gerçekleþtirdi. Brüksel'deki sunumlar sýrasýnda her iki Alt Komiteye baðlý Çalýþma Gruplarý da Nisan 2008 tarihlerinde ilki ve 5-9 Mayýs hazýr bulundu tarihleri arasýnda ikincisi düzenlenen saðlýk ve sosyal hizmetlere yönelik teknik çalýþmalar AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük AB Koordinasyon Merkezi bünyesinde AB Program kapsamýnda AB Müktesebatýnýn Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðüne baðlý aþaðýdaki fasýllar ve alt baþlýklarý ile ilgili karþýlýklý TAIEX uzmanlarý iþbirliðinde gerçekleþti. sunumlar gerçekleþtirildi. Gerçekleþen teknik çalýþmalarýn amacý saðlýk Fasýl 9 Mali Hizmetler: alanýnda verilmekte olan hizmetlerin, altyapý ve 1. Bankacýlýk sosyal hizmetler dahil olmak üzere mevcut 2. Sigortacýlýk saðlýk sisteminin her yönünün incelenerek, AB standartlarýnda bir yapýya dönüþtürülebilmesine Fasýl 4 Sermayenin Serbest Dolaþýmý: yönelik Kýbrýslý Türklere uygulanmakta olan Mali 1. Kara Para Aklama Yardým Programý kapsamýndaki uygun projelerin 2. Sermayenin Hareketleri önerilmesini içermiþtir. 3. Ödeme Hizmetleri Teknik çalýþmalarý yürütmek üzere AB'den gelen Fasýl 6 Þirketler Hukuku: saðlýk uzmaný Frans Van Andel saðlýk sektörü ile 1. Þirketler Hukuku ilgili tüm kesimlerle, ikili görüþmeler 2. Mali Raporlama gerçekleþtirmiþtir. Bu baðlamda tüm hastanelere ziyaretler gerçekleþtirilerek ilgili Ç a l ý þ m a g r u p l a r ý a r a d e ð e r l e n d i r m e toplantýlarýnýn yapýlacaðý Haziran ayýna kadar ilgili baþlýklarda önceliklerin belirlemeye çalýþacaklar. ORGANÝK TARIM YASASI ÇALIÞMASI YAPILDI baþhekimlerle ve Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri ile görüþülmüþtür. Bunun yanýnda ilgili sivil toplum örgütleri; Tabipler Birliði, Hemþireler Birliði, Týp-Ýþ, kamuda yetkili sendikalar ile bazý özel klinik ve saðlýk alanýnda eðitim vermekte olan Yakýn Doðu Üniversitesi yetkilileri, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Bütçe Dairesi müdürleri ile de görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Bir sonraki teknik çalýþmalarýn 2-6 Haziran 2008 tarihleri arasýnda yapýlmasý hedeflenerek baþta Saðlýk Bakaný ve diðer ilgili kesimlerle görüþmeler yapýldýktan sonra Mali Yardým Programý kapsamýndaki uygun projelerin önerileceði ilk taslak raporun uzman tarafýndan AB yetkililerine sunulmasý planlanmaktadýr. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 SÜRDÜRÜLEBÝLÝR EKONOMÝK KALKINMA VE BÝLGÝ ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ (BÝT) HÝBE PROGRAMI ÇALIÞMALARI BAÞLADI DPÖ YETKÝLÝLERÝ VÝYANA'DA YAPILAN Ö D E M E L E R D E N G E S Ý S E M Ý N E R Ý N E KATILDI Egemen ile Neþe Vural'ýn ülkemizi temsilen katýldýklarý seminerin birinci gününde Avusturya'nýn Merkez Bankasý binasýnda eski sistemden doðrudan raporlama sistemine (yeni sistem) geçiþ, köklü deðiþim süreci, yeni sistemin bilgi teknolojisi altyapýsý, doðrudan dýþ yatýrýmlar, diðer yatýrýmlar, hizmet ithal ve Kýbrýslý Türklere yönelik Mali Yardým Tüzüðü kapsamýnda çýkýlan Sürdürülebilir Ekonomik Kalkýnma ve BÝT hibe programý ihalesinin ön duyurusu geçtiðimiz haftalarda yapýldý. Bu ihale ihracatý konularý iþlenmiþtir. Seminerin 2. ile ilgili olarak AB Program Destek Ofisi ve AB gününde ise Avusturya'nýn Ýstatistik Kurumu Koordinasyon Merkezi iþbirliðinde iki uzman binasýnda hizmet ithal ve ihracatý, seyahat ülkemizde çalýþmalara baþladý. istatistikleri, idari verilerin kullanýmý, kayýtlar ve dýþ ülkedeki baðlý þirketler istatistikleri konularý Bu program, 2006 yýlýnda yayýnladýðý Dünya tartýþýlmýþtýr. Bankasýnýn Kuzey Kýbrýs Ekonomisinin Sürdürülebilirliði ve Kaynaklarý üzerine bir Seminer her bir konu anlatýldýktan sonra çalýþma isimli raporu ve UNDP-PFF'in 2005 karþýlýklý sorular ve cevaplarla sürmüþ ve genel yýlýnda yayýnladýðý Kýbrýs Türk Toplumu için e- bir deðerlendirmeyle de sonlandýrýlmýþtýr. ticaret ve bilgi iletiþim teknolojileri stratejisi Özellikle ülkemizde AB ile birlikte baþlattýðýmýz isimli raporunda belirtilen hedeflerin Ýstatistik Hizmetlerinde Yeniden Yapýlanma gerçekleþebilmesi için Küçük ve Orta Boy sürecinde bizlere çok önemli faydalar Ýþletmelere (KOBÝ) yönelik hibe programý, saðlayacaðýna inandýðýmýz bilgilerin yaný sýra sürdürülebilir ekonomik kalkýnmayý artýrýcý Avusturya Merkez Bankasý ve Ýstatistik Kurumu tedbirler, BÝT hibe programý ve BÝT geliþimi uzmanlarý ile ileride yararlanabileceðimiz iliþkiler programý olmak üzere 4 alt programý de bu seminerle baþlatýlmýþtýr. içermektedir. Gelen uzman grubu geçtiðimiz hafta baþý itibariyle çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Grubun hedefleri, KKTC deki ilgili paydaþlarla toplantýlar g e r ç e k l e þ t i r e r e k ç ý k ý l a c a k i h a l e n i n þartnamesinin hazýrlanmasý ve ayrýca çalýþmalar sonucunda KKTC deki mevcut durum, yukarýda belirtilen raporlardan sonraki geliþmelerin incelenmesinden sonra bir durum analizinin yapýlmasýdýr. Avusturya Merkez Bankasý ve Avusturya Ýstatistik Kurumu Ýþbirliðiyle Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Viyana'da Ödemeler Dengesi semineri düzenlendi. Avrupa Birliði üyesi olan Avusturya'nýn Ödemeler Dengesi hesaplama sistemi üzerinde yaptýðý deðiþikliklerin ve bunlarýn Ödemeler Dengesi Hesaplamalarýna getirdiði olumlu geliþmelerin anlatýldýðý seminere ev sahibi Avusturya'nýn yaný sýra Ýsrail, Lübnan, Mýsýr, Filistin, Tunus, Cezayir, Suriye, Ürdün ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler katýldý. K.K.T.C. Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi Baþkaný Güner Mükellef ve Planlama Memurlarý Cemal AP YÜKSEK TEMAS GRUBU KIBRIS'TA ÇÖZÜM ÝÇÝN EÞSÝZ FIRSAT OLDUÐUNU VURGULADI Mayýs 2008 tarihlerinde K.K.T.C.'de temaslarda bulunan AP Kýbrýslý Türklerle Yüksek Temas Grubu, 16 Mayýs 2008 tarihinde ara bölgedeki Ledra Palace Hotel'de basýn toplantýsý düzenledi. Mechtild Rothe, Karin Resetarits, Cem Özdemir, Sean O Neachtain, Ashley Mote ve Georgios Georgiou'nun kýsa açýklamalar yaptýklarý basýn toplantýsýnda grubun ortak açýklamasýný Fransýz Parlamenter Francoise Grosetete okudu. Grosetete, ortamýn, sorunun çözümü yönünde eþsiz bir fýrsat sunduðunu, grup olarak süreçten büyük beklentileri Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 bulunduðunu dile getirdi. Grosetete, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan, iki taraf arasýndaki görüþme sürecini devam ettiren Cumhurbaþkanýnýn AB ve BM Müzakerelerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Özdil Nami ve Rum Liderliði Temsilcisi Yorgo Yakovu, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun ile görüþtüklerini ve muhataplarýnýn Avrupa Komisyonunun adada yürüttüðü K.K.T.C.'ye yönelik AB Yardým Programýnýn uygulanmasý çabalarýný övdüklerini belirtti Grosetete, grup olarak adaya 6. kez, Kýbrýs'ta anlaþma arayýþlarý için karar aþamasýnda bulunulan bir dönemde geldiklerini söyledi. Lokmacý'ya yaptýklarý ziyareti de anlatan Grosetete, bundan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Grosetete, Slovakya Büyükelçiliði'nin iki taraftan siyasi partilerle düzenlediði toplantýya da katýlarak liderlerle çok yararlý temaslarda bulunduklarýný, tüm siyasi parti liderlerinin yeni baþlayan süreçten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiklerini anlattý. Grubun, her görüþmesinde, adada uzun süredir devam eden sorunun çözümü yönünde baþlatýlan sürece ve liderlerin bu olumlu olaydaki taahhütlerine tam destek verdiðini kaydeden Fransýz parlamenter, adada bulunulan ortamýn, sorunun çözümü yönünde eþsiz bir fýrsat sunduðunu vurguladý. Fransýz parlamenter, süreçte zorluklarýn bulunduðunun farkýnda olduðunu, ancak diyalog baþlayýnca güçlüklerin normal olduðunu, bu d i y a l o ð u k o l a y l a þ t ý r m a k i ç i n ç a b a harcayacaklarýný söyledi. "Süreçten büyük beklentilerimiz var. AB'ye üye ülkelerin de katký yapmasý önemli. Biz Avrupalý vatandaþlarý temsil ediyoruz. Dolayýsýyla Kýbrýslý vatandaþlarý da" diyen Grosetete, teknik komite çalýþmalarýnda günlük yaþamý kolaylaþtýrýcý adýmlarýn atýlmasý gerektiðini kaydetti. Grosetete, gelecek ziyaretlerinde kalýcý çözüm için liderler arasýnda görüþmelerin baþlamýþ olmasýný diledi. Mechtild Rothe ise konuþmasýnda bu ziyaretlerinde çok yeni bir atmosferle karþýlaþtýklarýný belirterek, yeni ortamdan çok iyimser olduklarýný belirtti. Ýki liderin yeni bir süreç baþlatmasýndan duyduklarý memnuniyeti de vurgulayan Rothe, "Avrupa'daki son duvarýn" da çökmesini diledi. Rothe, sürecin baþlangýcýnda sorunlar olmasýnýn da normal olduðunu kaydetti. Karin Resetarits ise, Güney Kýbrýs'taki seçimlerden sonra ortaya çýkan durumdan daha þimdiden baþarý hikâyeleri çýkmaya baþladýðýný kaydederek, Lokmacý'nýn açýlmasýna iþaret etti. Resetarits, Lokmacý'dan þimdiye kadar açýlan kapýlardan kat kat fazla geçiþ yapýldýðýný öðrendiklerini söyledi. Kapsamlý müzakerelerin Haziran 2008 de baþlamasýný umduðunu söyleyen Resetarits, bir sonraki geliþlerinde yeni baþarý hikâyeleriyle karþýlaþmak istediklerini vurguladý. Resetarits, sorunun çözülmesini ve Avrupa Parlamentosunda gelecek yýl gerçekleþtirilecek seçimlerde Kýbrýs'ýn her iki tarafýndan da temsilcilerin seçilerek yerlerini almalarýný diledi. AP' deki Türk milletvekili Cem Özdemir ise, ada tarihinde ilk kez birbirine güvenen ve iþbirliði yapabilecek liderlerin iktidarda bulunduðuna iþaret ederek, "Bu þanslar kullanýlmalý" dedi. Özdemir, jestlerin de büyük önem taþýdýðýný, Lokmacý'nýn bunlardan biri olduðunu kaydederek, bir jestin de Türkçe'nin AP'de kullanýlmaya baþlamasýyla olabileceðini, bunun Türkiye'nin AB süreci için de reformlarýn hýzlanmasýný saðlayacak bir jest olacaðýný kaydetti. Özdemir, bunun izolasyonlar konusunda da önemli bir adým olacaðýný ifade etti. Özdemir, çözüm olmasa bile, 2009'daki AP seçimlerinde Kýbrýs için ayrýlan 6 sandalyeden 2'sine Kýbrýslý Türklerin seçilmesini öneren Özdemir, bu olmazsa bile en azýndan Kýbrýslý Türklere ait olmasý gereken 2 sandalyenin boþ kalmasýný istedi. Özdemir, Türkiye'nin Güney Kýbrýs'a olan yükümlülüklerinin AP tarafýndan çeþitli defalar vurgulandýðýný ancak yükümlülükler ele alýnacaksa bunlarýn hep birlikte ele alýnmasý ve Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 AB'nin de referandumdan önce Kýbrýslý Türklere verdiði sözlerden kaynaklanan izolasyonlarýn kaldýrýlmasýna yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiðini vurguladý. Sean O Neachtain ise, Ýrlanda örneðini vererek, çözüm sürecinde ekonomik faydalarýn göze alýnmasýnýn yapacaðý katkýyý ve dolayýsýyla teknik komite çalýþmalarýnýn önemini vurguladý. Neachtain, çözümün pozitif taraflarýnýn tüm ada insanlarý için negatif taraflarýndan çok daha fazla olacaðýný kaydetti. Ýngiliz parlamenter Ashley Mote ise, tüm söylenenleri desteklediklerini kaydederek, adada bir çözüm olmasý durumunda, Türkiye'den, Kýbrýs Türk tarafý üzerinden Avrupa'ya ve özellikle de Ýngiltere'ye kontrolsüz bir göç yaþanabileceðini savunarak, iki tarafýn liderlerinin baþlayacaklarý müzakerelerde, "geç olmadan" bu konuyu da ele almalarýný istedi. Grubun Yunan üyesi Georgios Georgiou ise, görüþme sürecindeki zorluklarý duyduklarýný, ancak bunun doðru yolda olunduðunu gösterdiðini kaydetti. Georgiou, çözüme ulaþýlmasýndaki çabalar konusunda Nami ve Yakovu ile liderlere güveninin tam olduðunu ifade etti. AB KOMÝSYONUNDAN BARSELONA SÜRECÝ: AKDENÝZ ÝÇÝN BÝRLÝK TEMÝNATI Üç tek tanrýlý dinin doðduðu yer olan ve medeniyetler, kültürler, göçler ve mübadelelerin mekaný olmuþ Akdeniz, tarihi bakýmdan, Avrupa tarihi ile ayrýlmaz biçimde iliþki içerisindedir. Üç kýtanýn birleþtiði noktada bulunan bölge yalnýzca Avrupa Birliðinin sýnýrýný çizmekle kalmýyor, ayný zamanda bölgenin istikrarý ve Akdenizli komþu ve dostlarýmýzýn da güvenlik ve refahý açýsýndan son derece önem taþýyor. Avrupa Birliðini Akdeniz'le daha yakýndan ilgilenmeye yönelten Barselona Süreci, baþlatýldýðý 1995 yýlýndan bu yana Avrupa Birliðine Üye Devletleri ve on üç ortak ülkeyi çok yönlü iþbirliði çerçevesinde bir araya getirmektedir; bu süreç 2002 yýlýndan bu yana bu ülkelerle karþýlýklý iþbirliðini güçlendirmekte olan Avrupa komþuluk politikasý ile birlikte, bölgede barýþ, refah ve diyaloðun saðlanmasýna yönelik çabalarýn bir göstergesidir. Barselona sürecinde Akdeniz'de iþbirliðine yeni bir boyut kazandýrmaya iliþkin teklifi gündeme getiren Fransa olmuþtur. Bu teklif çerçevesinde Avrupa Konseyi Komisyona bir çaðrýda bulunarak Barselona sürecini bir Akdeniz Birliðine göre adapte etmesini istemiþtir, böylece Avrupa Birliði Akdeniz'le daha yakýndan ilgilenmeye karar vermiþtir. Barselona süreci stratejik öneme sahip birçok bölgesel konunun ele almasýný saðlamýþtýr. Bu çerçevede birçok kazaným elde edilmesine karþýn güvenlik, çevrenin korunmasý, enerji kaynaklarýnýn sürdürülebilirliði, organize suçla mücadele, göç dalgalarýnýn yönetilmesi ve kültürler arasý diyalog gibi halen ortak zorluklarýn yaþandýðý birçok alan bulunmaktadýr. Barselona süreci ne yazýk ki Akdeniz'in güneyinde devam eden çatýþmalarýn ve ortak devletler arasýnda zaman zaman yaþanan iþbirliði eksikliðinin olumsuz etkilerine maruz kalmýþtýr. Ýþbirliklerine yeni bir ivme kazandýrýlmasý ve bu iþbirliklerinin yurttaþlar açýsýndan daha dengeli ve faydalý hale getirilmesi amacýyla, yenilenen bu siyasi kararlýlýktan yararlanmanýn zamanýnýn geldiðine inanýlýyor. Akdeniz Birliði spesifik projeler üzerine inþa edilecek olan yeni bir siyasi hedef olarak nitelendirilebileceði gibi, geniþlemeye alternatif teþkil etmediði de ileri sürülebilir; zaten sonunda AB ye katýlým perspektifinin de bulunmamasý bu durumun bir göstergesidir. Ancak, hiç þüphe yok ki, AB Barselona sürecini çok güçlü bir þekilde destekleyecektir. Öncelikle, Avrupa Birliði ile onun Akdenizli ortaklarý arasýndaki iliþkilerin siyasi boyutunu güçlendirmesi beklenmektedir; ancak bu tür stratejik meselelerde Avrupa'nýn en üst düzeydeki yetkililer aracýlýðýyla tek bir aðýzdan konuþmasý önemlidir. Ýkinci olarak, çok taraflý iliþkilerimizi yeniden dengeleyip, sorumluluðu daha etkin bir þekilde paylaþmamýzý saðlayabilir. Avrupa Akdenizli ortaklarý ile olan iliþkilerini verimli bir þekilde yönetmelidir. Bir AB ülkesi ile güneydeki bir ülkenin birlikte oluþturacaklarý ortak baþkanlýk hem dengeli bir iþbirliðini temin edilmesini hem de farklý oyuncularýn bu hedeflere ulaþmasýný kolaylaþtýrabilir. Son olarak, Robert Schuman belirtmiþtir ki bu süreç öncelikle fiili bir dayanýþma yaratacak olan somut baþarýlara dayanacaktýr. Bu giriþimin, ancak ortak projelerin yüksek kalitede olduðu takdirde baþarýya ulaþabileceði savunulmuþtur. AB Komisyonunun Bölgeden Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 sorumlu üyesi, Benita Ferrero-Waldler Deniz Otoyollarý (Motorways of the Sea) giriþimini teþvik etmek istediðini belirtti. Bu yolun Kuzey Afrika ile Avrupa'yý birbirine baðlayacaðý ve güneþ enerjisi ile Akdeniz'de kirliliðe karþý mücadeleyi destekleyeceði belirtildi. Avrupa'ya Afrika ve Asya'dan kaçak giriþlerin arttý ðý bir dönemde kabul edilen ve AP'de gelecek ay oylanmasý beklenen Dönüþ Yönetmeliði taslaðýnda kaçak göçmenlere yardým, baðlayýcý olmaktan çýkarýlarak, üye ülkelerin tercihine býrakýlýyor. Gerçekleþtirilecek olan projelerin ayrýca bölgenin yapýlandýrýlmasýna katký saðlayacaðý ve devlet dýþýndaki oyuncularýn, sivil toplumun ve iþ dünyasýnýn sürece katýlýmýný temin edeceði savunuldu, ayrýca Avrupa nn gerektiðinde Av r u p a B i r l i ð i ( A B ) ü ye ü l kelerinin aðýrlýðýný koyarak özel sermayeyi devreye parlamenterleri 7-8 Mayýs 2008 tarihlerinde sokmasý gerektiði de eklendi. Avrupa Komisyonu Slovenya'nýn Brido kentinde bir araya gelerek bu projeleri Akdeniz Birliðinin baþlangýcý kendilerinin AB içerisindeki rolünü güçlendirecek münasebetiyle 13 Temmuz'da Paris'te olan ve AB Lizbon Antlaþmasý kapsamýnda yer gerçekleþtirilecek olan zirvede sunmayý alan yeni koþullarý ele aldýlar. planladýðý bilinmektedir. AB Parlamenter Avrupa Ýþleri Komitesi Konferansýna katýlan milletvekilleri yeni tanýnan Akdeniz, ya da Eski Romalýlarýn deyimiyle haklar ve yetkilerin kullanýlýr hale gelebilmesi dünyanýn merkezi Avrupa'nýn doðduðu yerdir, için yeni mekanizmalarýn geliþtirilmesinin þimdi de Avrupa'nýn geleceðini oluþturmaktadýr. gerekli olduðunu belirttiler. Avrupa Komisyonu bu sebepten dolayý Akdeniz Birliði giriþimini ümit ve kararlýlýk ile Nitekim 2009'da yürürlüðe girmesi beklenen desteklemektedir. Lizbon Antlaþmasý ulusal meclislerdeki milletvekillerine AB politika yapým sürecinde daha çok söz hakký vererek Avrupa Komisyonu AB'DE KAÇAKLARA HAPÝS CEZASI GELÝYOR tarafýndan hazýrlanan kararnamelere itiraz etme hakký tanýmaktadýr. Avrupa Birliði (AB) üyesi ülkeler, kendi ülkelerine yasa dýþý yollardan gelenlerin ya da vize süreleri d o l d u ð u h a l d e d ö n m e y e n l e r i n hapsedilebilmeleri konusunda anlaþmaya vardý. AB ülkeleri, yasa dý þý yollardan gelenlerin ya da vize süreleri dolduðu halde dönmeyenlerin üzerine düþeni yapmalarý durumunda 6 aya kadar, bunu yapmamalarý durumunda ise ek olarak 12 ay daha hapsedilebilmeleri konusunda uzlaþtý. AB dönem baþkaný Slovenya tarafý ndan yapý lan açý klamada, "dönüs yönetmeligi" ortak kaçak göçmen politikasý anlamýna geliyor. Açý klamada, yürürlüge girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafý ndan da onaylanmasý gereken "Dönüs Yönetmeligi nin yasadýþý þekilde AB'de kalanlarýn tutuklanmalarýna sadece "daha az zorlayýcý önlemlerin uygulanamadýðý hallerde izin verdiði" ve tutuklama gerekçelerinin yasal ve somut nedenlerini de içerecek þekilde yazýlý olarak bildirilmesini zorunlu kýldýðý belirtildi. Yönetmeliðin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözlesmesi ile uyumlu oldugu ifade edilen açý klamada, bunun uygulamaya geçmesiyle hiçbir üye ülkede kaçak göçmenlerin (tutukluluk) kosullarý ný n kötülesmeyecegi ileri sürüldü. AB LÝZBON ANTLAÞMASI KAPSAMINDA ULUSAL MECLÝSLERE DAHA FAZLA ROL VERMEYÝ HEDEFLÝYOR Bu tarihi ve yeni mekanizma ile ulusal meclis baþkanlarý taslak tasarýlarýn tamamlama ilkesine uygunluðu ile ilgili olarak Komisyon, Konsey ve Avrupa Parlamentosu baþkanlarýna giderek gerekçelerini açýklama þansýna sahip oluyor. Bu ilke AB'yi katma deðer teklif etmedikleri sürece ulusal, bölgesel ya da yerel yetkilerle ilgili kararlar almasýnýn önüne geçiyor. Yeni mevzuata göre, ulusal meclisler arasýndaki iþbirliðinin esas olacaðý belirtiliyor. Tasarýlarýn Komisyona geri gönderilebilmesi için gerekçeli kararýn AB ulusal meclislerinin üçte birinden azýnýn (54 üyeden 18'inin) desteðine sahip olmasý gerekmekte. Bu uygulama sarý kart adýyla bilinirken, tasarýlarýn tamamen reddi için meclislerdeki çoðunluðu gerekmekte ve uygulamanýn adý ise turuncu kart olarak bilinmekte. Konferansta konuþan Hollanda Parlamentosu temsilcisi Han ten Broeke yeni antlaþmayla ulusal meclislerin etkin AB kurumlarý haline dönüþeceðini ve AB planýnýn bir parçasý olarak hareket edebilmeleri için sorumluluk almalarý gerektiðinin altýný çizdi. Kimi parlamentolar kendi iç mevzuatlarýný yeni þartlara uyumlu hale getirebilmek için gerekli Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 a d ý m l a r ý a t m a y a b a þ l a d ý l a r. F r a n s a Parlamentosu tamamlama ilkesi mekanizmasýna uygun davranabilmek için anayasal deðiþiklik yoluna gitti. Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) mevzuatlarýna konuyla ilgili maddeler eklenmesine hazýrlanýyor. Belçika Parlamentosu üç yeni üye ile birlikte kadrosunu güçlendirip, kurallarý deðiþtirdi. Yunan Parlamentosu ise tasarýlarýn ele alýnacaðý bir çalýþma grubu oluþturdu. Bu arada Ýspanya'da Ýspanya-AB Karma Parlamento Komisyonu bir dizi tedbir sunarak sadece meclisin deðil, ayný zamanda daha geniþ çaplý olarak meclisin hükümet ile iliþkilerine ince a y a r y a p m a y a k a r a r v e r d i. Tamamlama ilkesinin geliþtirilebilmesi için ulusal meclisler Avrupa Komisyonuna yeni yayýmlanan metinlerin haftada bir doðrudan kendilerine göndermesi çaðýrýsýnda bulundu. Bu þekilde, karþýlýklý diyalog ve görüþ alýþveriþinin güçlendirilebileceði belirtildi. Ancak bu ilkenin tek baþýna yeterli olmadýðýný söyleyen Fransa'nýn AB Meclis delegesi Pierre Lequiller sözlerine þunlarý ekleyerek Tamamlama ilkesi üzerine konuþmalarý ve ilgili süreçleri artýk sona erdirip ulusal meclislerin iklim deðiþikliði, enerji ve savunma üzerinde nasýl etkili olabileceði yönünde gerçekten yapýcý tartýþmalara aðýrlýk verilmesi gerektiðini belirtti. Lequiller, Fransa hükümetinin konuyla ilgili gerekli hamleyi 1 Temmuz'da baþlayacak olan AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda yapacaðý açýklamasýnda bulundu. AB ENERJÝ TÜKETÝCÝLERÝNÝ DAHA FAZLA KORUMAYI HEDEFLÝYOR Enerji fiyatlarýndaki artýþtan kaynaklanan endiþeler eþliðinde Avrupa Komisyonu Ýnternet üzerinde enerji tüketici haklarýna iliþkin tüm bilgilerin yer aldýðý bir bilgi havuzu oluþturmaya hazýrlanýrken, Avrupa Parlamentosu Sanayi Komitesi Avrupa Birliði (AB) enerji piyasasý özelleþtirme giriþimi kapsamýnda tüketicinin korunumu için daha güçlü tedbirler alýnmasýný onayladý ve 2007'de yürürlüðe giren yönergeler kapsamýnda sanayi çevreleri ve özel yerleþim mekânlarý teoride kendi enerji saðlayýcýlarýný özgürce seçme hakkýna sahip olmakla birlikte, tüketici yüksek fiyat uygulamalarý ve kaynak sýkýntýsýna iliþkin þikâyetlerini dile getirmeye devam ediyor. Bu ve benzer endiþeleri giderebilmek amacýyla Komisyon 5 Temmuz 2007'de Avrupa Enerji Tüketici Haklarý Sözleþmesi adýnda yeni bir giriþim baþlattý. Baðlayýcýlýðý bulunmayan ancak mevcut AB enerji tüketici haklarýný tamamlayýcý özellik taþýyan bu sözleþme, Avrupa Tüketici Organizasyonunun (BEUC) eleþtirilerine maruz kaldý. Almanya'daki Avrupa Politika Merkezi (CEP) sözleþmenin kontrat imzalama serbestisini göz ardý ettiðini ve piyasanýn geliþiminde rahatsýzlýk verici olduðunu ileri sürdü. Tüketici sorunlarý Komisyonun enerji sektörünün özelleþtirilmesi için hazýrladýðý üçüncü paket te de dile getiriliyor tarihli AB elektrik ve gaz özelleþtirme yönergelerinde sözü edilen enerji tüketici haklarý konusunda vatandaþlarýn pek fazla bilgisi olmadýðýný savunan Komisyon bu nedenle 6 Mayýs'ta Avrupa Enerji Tüketici Kontrol Listesi hazýrlanmasý teklifinde bulundu. Bu listede Ýnternet üzerinden eriþilebilecek bir veritabanýnda yer alan yerel ve bölgesel enerji piyasalarý ile ilgili bilgilerin yer almasý tasarlanýyor. Söz konusu bilgilerin üye ülkelerin yetkililerince verilen yanýtlarýn yer aldýðý forum þeklinde olacaðý ve sýklýkla sorulan sorular bölümünde perakende enerji piyasalarý ile ilgili bilgilerin bulunacaðý belirtiliyor. Sorularýn hazýrlanmasýna halen Komisyon tarafýndan devam ediliyor. AB Enerji Tüketimi Komiseri Andris Piebalgs 6 Mayýs'ta Brüksel'de yaptýðý açýklamada, yeni bir Vatandaþ Enerji Forumu oluþturan Komisyonun bu platformda tüketici korunumu konularýnýn perakende enerji piyasasýnda faaliyetlerine devam etmekte olan paydaþlar arasýnda tartýþýlmasýný hedeflediðini söyledi. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Üçüncü Enerji Paketi Liste ve forumun herhangi bir baðlayýcýlýðý bulunmamakla birlikte AP Sanayi Komitesi 6 Mayýs'ta bir dizi tüketici ile ilgili tedbirler alýnmasý ve bu tedbirlere Komisyonun üçüncü enerji paketinde yer verilmesi kararýna vardý. Bilgi eriþiminin garanti altýna alýnmasý yaný sýra AP vekilleri tüketicilerin para cezasý ödemeksizin kontratlardan yasal geri çekilme haklarýnýn da olmasýný istiyor. Vekiller ayrýca akýllý sayaç larýn üçüncü paketin yürürlüðe girmesinden itibaren on yýl içerisinde devreye sokulmasý, bu tür sayaçlarýn enerji tüketimi ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi içermeleri talebinde bulunuyor. Yoksul vatandaþlarýn korunmasýný da onaylayan komite, üye ülkelerin sosyal ve ekonomik uyum hedeflerini yerine getirmeleri çaðrýsýnda bulunuyor. AP vekilleri devletin enerji ücret tarifesi düzenlemesine karþý çýkarken ulusal otoritelerin aniden yükselen enerji fiyatlarý karþýsýnda bir ay ya da daha az süreli geçici ücret tavanlarý belirlemesi doðrultusunda oy kullandýlar. Enerji piyasasýnýn mülkiyet paylaþýmý yoluyla tamamen özelleþtirilmesinden yana olan BEUC Komisyonun üçüncü enerji paketi nde yer verilen ve piyasanýn kötü kullanýlmasýna iliþkin düzenleyici kurullarýn oluþturulmasýný da memnuniyetle karþýladý. Ancak organizasyon piyasalarý kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanan firmalara karþý ulusal düzenleyicilerin yasal iþlem baþlatabilecek güçleri olmamasýndan yakýndý. AB'DE SMS TAVAN FÝYATLARINDA TELEKOM SAVAÞLARI Avrupa Birliði (AB) telekom operatörleri, cep telefonundan gönderilen ve alýnan yurtdýþý SMS mesaj ücretlerinin aþaðý çekilmesi konusunda Komisyon'un açýkladýðý 1 Temmuz'daki süre bitimine uymayacaklarýný ve teklif edilen rakamlarýn komik olduðunu açýkladýlar. Komisyon yurtdýþýnda cepten cebe gönderilen bir mesajýn yurt içi fiyatlarýnýn 20 misli olduðunu ileri sürüyor. AB üyesi bir ülkede tek mesajýn maliyeti ortalama 0.05 Euro ve 0.10 Euro arasýnda deðiþiyor, ancak kullanýcýlarýn bir baþka AB üyesi ülkedeki yakýnlarýna mesaj göndermeleri halinde fiyatlar 0.50 Euro üzerine çýkýyor. Cep telefonlarýna veri aktarýmýnda ise maliyet yurtiçi ücret tarifelerine göre dört yada altý kat daha fazla. Geçen Haziran ayýnda, Komisyon sýnýr ötesi cep telefonu görüþmelerine Avrupa içerisinde üst sýnýr getirdi. O zamandan beri, telekom þirketleri yurt dýþýna yapýlan konuþmalarýn dakikasýna (KDV dâhil) en fazla 0.49 Euro ücret uygulayabiliyorlar ve yurt dýþýndan gelen konuþmalar için bu rakam (KDV dâhil) 0.24 Euro. Deutsche Telekom ve Telefonica gibi AB telekom firmalarýný bir arada toplayan sendika ETNO, Komisyon'un sektörde saðlýklý rekabet yerine veri aktarýmýna müdahalesinin sabit fiyat uygulamasýný teþvik ettiðini bildirdi. Belli baþlý telekom operatörleri aylardan beri süregelen tartýþmada ilk kez yeni ücret tarifelerine karþý seslerini yükselttiler. Ancak telekom sanayi Brüksel'in belirlediði 1 Temmuz tarihine uymayacaklarýný açýkladý. GSM Birliði (GSMA), Avrupa Düzenleyiciler Grubu (ERG) tarafýndan Ocak 2008'de belirlenen rakamlarýn, 2007 yýlýnýn ikinci ve üçüncü çeyreðinde tüm Avrupa'da yüzde 10 oranýnda düþtüðünü açýkladý. Ýlhan Savut Sokak No: 18 Köþklüçiftlik - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2009 / Sayý: 36 KÜÇÜKBAÞ HAYVAN YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KOBÝLERÝN REKABET GÜCÜNÜN VE BÝLGÝ SÜT ÜRETÝM HÝJYENÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ V E

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı