AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19 Sosyal Politika ve Ýstihdam Sunumu Nisan 2008 tarihleri arasýnda Brüksel'de yapýlmýþtýr. Sunumlar Kýbrýs Türk tarafý ve Avrupa Birliði tarafý olarak karþýlýklý alt baþlýklara göre gerçekleþtirilmiþtir. Kýbrýs Türk tarafýnýn sunumlarýný KKTC Çalýþma ve Sosyal Güvenlik AYLIK BÜLTEN MAYIS 2008 / Sayý: 23 AB UYUM ÇALIÞMALARI KAPSAMINDA MALÝ HÝZMETLER, SERMAYENÝN SERBEST DOLAÞIMI VE ÞÝRKETLER HUKUÐU S U N U M L A R I B R Ü K S E L ' D E GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda Mali Konular Alt Komitesinin konularýna giren AB Müktesebatý Fasýl 9 Mali Hizmetler ve Fasýl 4 Sermayenin Serbest Dolaþýmý ile Özel Sektör ve Ticaret Bakanlýðý yetkilileri ve fasýl ile ilgili kurum ve Politikasý Alt Komitesi konularýna giren Fasýl 6 kuruluþlardan oluþan çalýþma gruplarý tarafýndan Þirketler Hukuku Sunumlarý 14 ve 16 Mayýs 2008 gerçekleþtirilirken, AB tarafýnýn sunumlarýný ise tarihlerinde Brüksel'de gerçekleþti. Sosyal Politika ve Çalýþma Genel Müdürlüðünden katýlan uzmanlar tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Sunumlar oluþturulan konu baþlýklarýna göre her bir çalýþma gurubu tarafýndan tespit edilen yetkililer tarafýndan yapýlmýþtýr. Ýki gün boyunca aþaðýda belirtilen sunumlar gerçekleþtirilmiþtir: Çalýþma Saatleri Çalýþma Koþullarý Çalýþanlarla bilginin paylaþýlmasý ve danýþýlmasý Sosyal Diyalog Sosyal Dahiliyet Ýstihdam Sosyal Koruma Özürlüler Eþit Fýrsatlar Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Ýstihdam ve Sosyal Dayanýþma Topluluk Ýlerleme Programý Brüksel'e giden heyete Mali Konular Alt Komitesinin konularýna giren baþlýklarda Maliye Bakanlýðý Müsteþarý Zeren Mungan baþkanlýk ederken Özel Sektör ve Ticaret Politikasý Alt Komitesi konularýna giren baþlýklarda ise Ekonomi ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Yusuf Gülçür baþkanlýk etmiþtir. Mali Konular Alt Komitesinde Maliye Bakanlýðý Para, Kambiyo ve Ýnkiþaf Sandýðý Dairesi Müdürü Osman Bayhanlý, K.K.T.C. Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Boðaç Sandallý ve AB Koordinasyon Merkezinden Nazlý Soydan ve Ýzzet Atalay yer aldý. DEVAMI 2. SAYFADA Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Mali Hizmetler, Sermayenin Serbest Dolaþýmý ve Þirketler Hukuðu Sunumlarý (1. Sayfadan devam) Mayýs 2008 tarihleri arasýnda AB'den gelen bir hukuk danýþmaný ile Tarým Bakanlýðý Özel Sektör ve Ticaret Politikasý Alt Komitesinde uzmanlarý, Taslak Organik Tarým Yasasý üzerinde ise Resmi Kabz Memurluðu ve Mukayyitliði Dairesi çalýþtýlar. Yasanýn AB organik tarým yasasýnýn AB Müdürü Cemal Arýk ve AB Koordinasyon müktesebatýna uyumu saðlanmýþ, yasa Merkezinden Nazlý Soydan yer aldý. kapsamýnda çýkarýlmasý gereken tüzükler belirlenmiþtir. Taslak yasa ile ilgili diðer AB tarafý ile karþýlýklý yapýlan sunumlarda K.K.T.C. kurumlarýn görüþü alýndýktan sonra, Eylül ayýnda tarafýnýn sunumlarýný Merkez Bankasý, Maliye AB uzmaný ile Tüzük çalýþmalarýna devam Bakanlýðýna baðlý Para, Kambiyo ve Ýnkiþaf edilecektir. Sandýðý Dairesi ile Ekonomi ve Turizm Bakanlýðýndan temsilciler gerçekleþtirirken AB tarafýnýn sunumlarýný ise AB Komisyonu Ýç Pazar Genel Müdürlüðünden gelen uzmanlar SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLERE YÖNELÝK TEKNÝK ÇALIÞMALAR DÜZENLENDÝ gerçekleþtirdi. Brüksel'deki sunumlar sýrasýnda her iki Alt Komiteye baðlý Çalýþma Gruplarý da Nisan 2008 tarihlerinde ilki ve 5-9 Mayýs hazýr bulundu tarihleri arasýnda ikincisi düzenlenen saðlýk ve sosyal hizmetlere yönelik teknik çalýþmalar AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük AB Koordinasyon Merkezi bünyesinde AB Program kapsamýnda AB Müktesebatýnýn Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðüne baðlý aþaðýdaki fasýllar ve alt baþlýklarý ile ilgili karþýlýklý TAIEX uzmanlarý iþbirliðinde gerçekleþti. sunumlar gerçekleþtirildi. Gerçekleþen teknik çalýþmalarýn amacý saðlýk Fasýl 9 Mali Hizmetler: alanýnda verilmekte olan hizmetlerin, altyapý ve 1. Bankacýlýk sosyal hizmetler dahil olmak üzere mevcut 2. Sigortacýlýk saðlýk sisteminin her yönünün incelenerek, AB standartlarýnda bir yapýya dönüþtürülebilmesine Fasýl 4 Sermayenin Serbest Dolaþýmý: yönelik Kýbrýslý Türklere uygulanmakta olan Mali 1. Kara Para Aklama Yardým Programý kapsamýndaki uygun projelerin 2. Sermayenin Hareketleri önerilmesini içermiþtir. 3. Ödeme Hizmetleri Teknik çalýþmalarý yürütmek üzere AB'den gelen Fasýl 6 Þirketler Hukuku: saðlýk uzmaný Frans Van Andel saðlýk sektörü ile 1. Þirketler Hukuku ilgili tüm kesimlerle, ikili görüþmeler 2. Mali Raporlama gerçekleþtirmiþtir. Bu baðlamda tüm hastanelere ziyaretler gerçekleþtirilerek ilgili Ç a l ý þ m a g r u p l a r ý a r a d e ð e r l e n d i r m e toplantýlarýnýn yapýlacaðý Haziran ayýna kadar ilgili baþlýklarda önceliklerin belirlemeye çalýþacaklar. ORGANÝK TARIM YASASI ÇALIÞMASI YAPILDI baþhekimlerle ve Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri ile görüþülmüþtür. Bunun yanýnda ilgili sivil toplum örgütleri; Tabipler Birliði, Hemþireler Birliði, Týp-Ýþ, kamuda yetkili sendikalar ile bazý özel klinik ve saðlýk alanýnda eðitim vermekte olan Yakýn Doðu Üniversitesi yetkilileri, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Bütçe Dairesi müdürleri ile de görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Bir sonraki teknik çalýþmalarýn 2-6 Haziran 2008 tarihleri arasýnda yapýlmasý hedeflenerek baþta Saðlýk Bakaný ve diðer ilgili kesimlerle görüþmeler yapýldýktan sonra Mali Yardým Programý kapsamýndaki uygun projelerin önerileceði ilk taslak raporun uzman tarafýndan AB yetkililerine sunulmasý planlanmaktadýr. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 SÜRDÜRÜLEBÝLÝR EKONOMÝK KALKINMA VE BÝLGÝ ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ (BÝT) HÝBE PROGRAMI ÇALIÞMALARI BAÞLADI DPÖ YETKÝLÝLERÝ VÝYANA'DA YAPILAN Ö D E M E L E R D E N G E S Ý S E M Ý N E R Ý N E KATILDI Egemen ile Neþe Vural'ýn ülkemizi temsilen katýldýklarý seminerin birinci gününde Avusturya'nýn Merkez Bankasý binasýnda eski sistemden doðrudan raporlama sistemine (yeni sistem) geçiþ, köklü deðiþim süreci, yeni sistemin bilgi teknolojisi altyapýsý, doðrudan dýþ yatýrýmlar, diðer yatýrýmlar, hizmet ithal ve Kýbrýslý Türklere yönelik Mali Yardým Tüzüðü kapsamýnda çýkýlan Sürdürülebilir Ekonomik Kalkýnma ve BÝT hibe programý ihalesinin ön duyurusu geçtiðimiz haftalarda yapýldý. Bu ihale ihracatý konularý iþlenmiþtir. Seminerin 2. ile ilgili olarak AB Program Destek Ofisi ve AB gününde ise Avusturya'nýn Ýstatistik Kurumu Koordinasyon Merkezi iþbirliðinde iki uzman binasýnda hizmet ithal ve ihracatý, seyahat ülkemizde çalýþmalara baþladý. istatistikleri, idari verilerin kullanýmý, kayýtlar ve dýþ ülkedeki baðlý þirketler istatistikleri konularý Bu program, 2006 yýlýnda yayýnladýðý Dünya tartýþýlmýþtýr. Bankasýnýn Kuzey Kýbrýs Ekonomisinin Sürdürülebilirliði ve Kaynaklarý üzerine bir Seminer her bir konu anlatýldýktan sonra çalýþma isimli raporu ve UNDP-PFF'in 2005 karþýlýklý sorular ve cevaplarla sürmüþ ve genel yýlýnda yayýnladýðý Kýbrýs Türk Toplumu için e- bir deðerlendirmeyle de sonlandýrýlmýþtýr. ticaret ve bilgi iletiþim teknolojileri stratejisi Özellikle ülkemizde AB ile birlikte baþlattýðýmýz isimli raporunda belirtilen hedeflerin Ýstatistik Hizmetlerinde Yeniden Yapýlanma gerçekleþebilmesi için Küçük ve Orta Boy sürecinde bizlere çok önemli faydalar Ýþletmelere (KOBÝ) yönelik hibe programý, saðlayacaðýna inandýðýmýz bilgilerin yaný sýra sürdürülebilir ekonomik kalkýnmayý artýrýcý Avusturya Merkez Bankasý ve Ýstatistik Kurumu tedbirler, BÝT hibe programý ve BÝT geliþimi uzmanlarý ile ileride yararlanabileceðimiz iliþkiler programý olmak üzere 4 alt programý de bu seminerle baþlatýlmýþtýr. içermektedir. Gelen uzman grubu geçtiðimiz hafta baþý itibariyle çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Grubun hedefleri, KKTC deki ilgili paydaþlarla toplantýlar g e r ç e k l e þ t i r e r e k ç ý k ý l a c a k i h a l e n i n þartnamesinin hazýrlanmasý ve ayrýca çalýþmalar sonucunda KKTC deki mevcut durum, yukarýda belirtilen raporlardan sonraki geliþmelerin incelenmesinden sonra bir durum analizinin yapýlmasýdýr. Avusturya Merkez Bankasý ve Avusturya Ýstatistik Kurumu Ýþbirliðiyle Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Viyana'da Ödemeler Dengesi semineri düzenlendi. Avrupa Birliði üyesi olan Avusturya'nýn Ödemeler Dengesi hesaplama sistemi üzerinde yaptýðý deðiþikliklerin ve bunlarýn Ödemeler Dengesi Hesaplamalarýna getirdiði olumlu geliþmelerin anlatýldýðý seminere ev sahibi Avusturya'nýn yaný sýra Ýsrail, Lübnan, Mýsýr, Filistin, Tunus, Cezayir, Suriye, Ürdün ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler katýldý. K.K.T.C. Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi Baþkaný Güner Mükellef ve Planlama Memurlarý Cemal AP YÜKSEK TEMAS GRUBU KIBRIS'TA ÇÖZÜM ÝÇÝN EÞSÝZ FIRSAT OLDUÐUNU VURGULADI Mayýs 2008 tarihlerinde K.K.T.C.'de temaslarda bulunan AP Kýbrýslý Türklerle Yüksek Temas Grubu, 16 Mayýs 2008 tarihinde ara bölgedeki Ledra Palace Hotel'de basýn toplantýsý düzenledi. Mechtild Rothe, Karin Resetarits, Cem Özdemir, Sean O Neachtain, Ashley Mote ve Georgios Georgiou'nun kýsa açýklamalar yaptýklarý basýn toplantýsýnda grubun ortak açýklamasýný Fransýz Parlamenter Francoise Grosetete okudu. Grosetete, ortamýn, sorunun çözümü yönünde eþsiz bir fýrsat sunduðunu, grup olarak süreçten büyük beklentileri Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 bulunduðunu dile getirdi. Grosetete, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan, iki taraf arasýndaki görüþme sürecini devam ettiren Cumhurbaþkanýnýn AB ve BM Müzakerelerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Özdil Nami ve Rum Liderliði Temsilcisi Yorgo Yakovu, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun ile görüþtüklerini ve muhataplarýnýn Avrupa Komisyonunun adada yürüttüðü K.K.T.C.'ye yönelik AB Yardým Programýnýn uygulanmasý çabalarýný övdüklerini belirtti Grosetete, grup olarak adaya 6. kez, Kýbrýs'ta anlaþma arayýþlarý için karar aþamasýnda bulunulan bir dönemde geldiklerini söyledi. Lokmacý'ya yaptýklarý ziyareti de anlatan Grosetete, bundan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Grosetete, Slovakya Büyükelçiliði'nin iki taraftan siyasi partilerle düzenlediði toplantýya da katýlarak liderlerle çok yararlý temaslarda bulunduklarýný, tüm siyasi parti liderlerinin yeni baþlayan süreçten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiklerini anlattý. Grubun, her görüþmesinde, adada uzun süredir devam eden sorunun çözümü yönünde baþlatýlan sürece ve liderlerin bu olumlu olaydaki taahhütlerine tam destek verdiðini kaydeden Fransýz parlamenter, adada bulunulan ortamýn, sorunun çözümü yönünde eþsiz bir fýrsat sunduðunu vurguladý. Fransýz parlamenter, süreçte zorluklarýn bulunduðunun farkýnda olduðunu, ancak diyalog baþlayýnca güçlüklerin normal olduðunu, bu d i y a l o ð u k o l a y l a þ t ý r m a k i ç i n ç a b a harcayacaklarýný söyledi. "Süreçten büyük beklentilerimiz var. AB'ye üye ülkelerin de katký yapmasý önemli. Biz Avrupalý vatandaþlarý temsil ediyoruz. Dolayýsýyla Kýbrýslý vatandaþlarý da" diyen Grosetete, teknik komite çalýþmalarýnda günlük yaþamý kolaylaþtýrýcý adýmlarýn atýlmasý gerektiðini kaydetti. Grosetete, gelecek ziyaretlerinde kalýcý çözüm için liderler arasýnda görüþmelerin baþlamýþ olmasýný diledi. Mechtild Rothe ise konuþmasýnda bu ziyaretlerinde çok yeni bir atmosferle karþýlaþtýklarýný belirterek, yeni ortamdan çok iyimser olduklarýný belirtti. Ýki liderin yeni bir süreç baþlatmasýndan duyduklarý memnuniyeti de vurgulayan Rothe, "Avrupa'daki son duvarýn" da çökmesini diledi. Rothe, sürecin baþlangýcýnda sorunlar olmasýnýn da normal olduðunu kaydetti. Karin Resetarits ise, Güney Kýbrýs'taki seçimlerden sonra ortaya çýkan durumdan daha þimdiden baþarý hikâyeleri çýkmaya baþladýðýný kaydederek, Lokmacý'nýn açýlmasýna iþaret etti. Resetarits, Lokmacý'dan þimdiye kadar açýlan kapýlardan kat kat fazla geçiþ yapýldýðýný öðrendiklerini söyledi. Kapsamlý müzakerelerin Haziran 2008 de baþlamasýný umduðunu söyleyen Resetarits, bir sonraki geliþlerinde yeni baþarý hikâyeleriyle karþýlaþmak istediklerini vurguladý. Resetarits, sorunun çözülmesini ve Avrupa Parlamentosunda gelecek yýl gerçekleþtirilecek seçimlerde Kýbrýs'ýn her iki tarafýndan da temsilcilerin seçilerek yerlerini almalarýný diledi. AP' deki Türk milletvekili Cem Özdemir ise, ada tarihinde ilk kez birbirine güvenen ve iþbirliði yapabilecek liderlerin iktidarda bulunduðuna iþaret ederek, "Bu þanslar kullanýlmalý" dedi. Özdemir, jestlerin de büyük önem taþýdýðýný, Lokmacý'nýn bunlardan biri olduðunu kaydederek, bir jestin de Türkçe'nin AP'de kullanýlmaya baþlamasýyla olabileceðini, bunun Türkiye'nin AB süreci için de reformlarýn hýzlanmasýný saðlayacak bir jest olacaðýný kaydetti. Özdemir, bunun izolasyonlar konusunda da önemli bir adým olacaðýný ifade etti. Özdemir, çözüm olmasa bile, 2009'daki AP seçimlerinde Kýbrýs için ayrýlan 6 sandalyeden 2'sine Kýbrýslý Türklerin seçilmesini öneren Özdemir, bu olmazsa bile en azýndan Kýbrýslý Türklere ait olmasý gereken 2 sandalyenin boþ kalmasýný istedi. Özdemir, Türkiye'nin Güney Kýbrýs'a olan yükümlülüklerinin AP tarafýndan çeþitli defalar vurgulandýðýný ancak yükümlülükler ele alýnacaksa bunlarýn hep birlikte ele alýnmasý ve Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 AB'nin de referandumdan önce Kýbrýslý Türklere verdiði sözlerden kaynaklanan izolasyonlarýn kaldýrýlmasýna yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiðini vurguladý. Sean O Neachtain ise, Ýrlanda örneðini vererek, çözüm sürecinde ekonomik faydalarýn göze alýnmasýnýn yapacaðý katkýyý ve dolayýsýyla teknik komite çalýþmalarýnýn önemini vurguladý. Neachtain, çözümün pozitif taraflarýnýn tüm ada insanlarý için negatif taraflarýndan çok daha fazla olacaðýný kaydetti. Ýngiliz parlamenter Ashley Mote ise, tüm söylenenleri desteklediklerini kaydederek, adada bir çözüm olmasý durumunda, Türkiye'den, Kýbrýs Türk tarafý üzerinden Avrupa'ya ve özellikle de Ýngiltere'ye kontrolsüz bir göç yaþanabileceðini savunarak, iki tarafýn liderlerinin baþlayacaklarý müzakerelerde, "geç olmadan" bu konuyu da ele almalarýný istedi. Grubun Yunan üyesi Georgios Georgiou ise, görüþme sürecindeki zorluklarý duyduklarýný, ancak bunun doðru yolda olunduðunu gösterdiðini kaydetti. Georgiou, çözüme ulaþýlmasýndaki çabalar konusunda Nami ve Yakovu ile liderlere güveninin tam olduðunu ifade etti. AB KOMÝSYONUNDAN BARSELONA SÜRECÝ: AKDENÝZ ÝÇÝN BÝRLÝK TEMÝNATI Üç tek tanrýlý dinin doðduðu yer olan ve medeniyetler, kültürler, göçler ve mübadelelerin mekaný olmuþ Akdeniz, tarihi bakýmdan, Avrupa tarihi ile ayrýlmaz biçimde iliþki içerisindedir. Üç kýtanýn birleþtiði noktada bulunan bölge yalnýzca Avrupa Birliðinin sýnýrýný çizmekle kalmýyor, ayný zamanda bölgenin istikrarý ve Akdenizli komþu ve dostlarýmýzýn da güvenlik ve refahý açýsýndan son derece önem taþýyor. Avrupa Birliðini Akdeniz'le daha yakýndan ilgilenmeye yönelten Barselona Süreci, baþlatýldýðý 1995 yýlýndan bu yana Avrupa Birliðine Üye Devletleri ve on üç ortak ülkeyi çok yönlü iþbirliði çerçevesinde bir araya getirmektedir; bu süreç 2002 yýlýndan bu yana bu ülkelerle karþýlýklý iþbirliðini güçlendirmekte olan Avrupa komþuluk politikasý ile birlikte, bölgede barýþ, refah ve diyaloðun saðlanmasýna yönelik çabalarýn bir göstergesidir. Barselona sürecinde Akdeniz'de iþbirliðine yeni bir boyut kazandýrmaya iliþkin teklifi gündeme getiren Fransa olmuþtur. Bu teklif çerçevesinde Avrupa Konseyi Komisyona bir çaðrýda bulunarak Barselona sürecini bir Akdeniz Birliðine göre adapte etmesini istemiþtir, böylece Avrupa Birliði Akdeniz'le daha yakýndan ilgilenmeye karar vermiþtir. Barselona süreci stratejik öneme sahip birçok bölgesel konunun ele almasýný saðlamýþtýr. Bu çerçevede birçok kazaným elde edilmesine karþýn güvenlik, çevrenin korunmasý, enerji kaynaklarýnýn sürdürülebilirliði, organize suçla mücadele, göç dalgalarýnýn yönetilmesi ve kültürler arasý diyalog gibi halen ortak zorluklarýn yaþandýðý birçok alan bulunmaktadýr. Barselona süreci ne yazýk ki Akdeniz'in güneyinde devam eden çatýþmalarýn ve ortak devletler arasýnda zaman zaman yaþanan iþbirliði eksikliðinin olumsuz etkilerine maruz kalmýþtýr. Ýþbirliklerine yeni bir ivme kazandýrýlmasý ve bu iþbirliklerinin yurttaþlar açýsýndan daha dengeli ve faydalý hale getirilmesi amacýyla, yenilenen bu siyasi kararlýlýktan yararlanmanýn zamanýnýn geldiðine inanýlýyor. Akdeniz Birliði spesifik projeler üzerine inþa edilecek olan yeni bir siyasi hedef olarak nitelendirilebileceði gibi, geniþlemeye alternatif teþkil etmediði de ileri sürülebilir; zaten sonunda AB ye katýlým perspektifinin de bulunmamasý bu durumun bir göstergesidir. Ancak, hiç þüphe yok ki, AB Barselona sürecini çok güçlü bir þekilde destekleyecektir. Öncelikle, Avrupa Birliði ile onun Akdenizli ortaklarý arasýndaki iliþkilerin siyasi boyutunu güçlendirmesi beklenmektedir; ancak bu tür stratejik meselelerde Avrupa'nýn en üst düzeydeki yetkililer aracýlýðýyla tek bir aðýzdan konuþmasý önemlidir. Ýkinci olarak, çok taraflý iliþkilerimizi yeniden dengeleyip, sorumluluðu daha etkin bir þekilde paylaþmamýzý saðlayabilir. Avrupa Akdenizli ortaklarý ile olan iliþkilerini verimli bir þekilde yönetmelidir. Bir AB ülkesi ile güneydeki bir ülkenin birlikte oluþturacaklarý ortak baþkanlýk hem dengeli bir iþbirliðini temin edilmesini hem de farklý oyuncularýn bu hedeflere ulaþmasýný kolaylaþtýrabilir. Son olarak, Robert Schuman belirtmiþtir ki bu süreç öncelikle fiili bir dayanýþma yaratacak olan somut baþarýlara dayanacaktýr. Bu giriþimin, ancak ortak projelerin yüksek kalitede olduðu takdirde baþarýya ulaþabileceði savunulmuþtur. AB Komisyonunun Bölgeden Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 sorumlu üyesi, Benita Ferrero-Waldler Deniz Otoyollarý (Motorways of the Sea) giriþimini teþvik etmek istediðini belirtti. Bu yolun Kuzey Afrika ile Avrupa'yý birbirine baðlayacaðý ve güneþ enerjisi ile Akdeniz'de kirliliðe karþý mücadeleyi destekleyeceði belirtildi. Avrupa'ya Afrika ve Asya'dan kaçak giriþlerin arttý ðý bir dönemde kabul edilen ve AP'de gelecek ay oylanmasý beklenen Dönüþ Yönetmeliði taslaðýnda kaçak göçmenlere yardým, baðlayýcý olmaktan çýkarýlarak, üye ülkelerin tercihine býrakýlýyor. Gerçekleþtirilecek olan projelerin ayrýca bölgenin yapýlandýrýlmasýna katký saðlayacaðý ve devlet dýþýndaki oyuncularýn, sivil toplumun ve iþ dünyasýnýn sürece katýlýmýný temin edeceði savunuldu, ayrýca Avrupa nn gerektiðinde Av r u p a B i r l i ð i ( A B ) ü ye ü l kelerinin aðýrlýðýný koyarak özel sermayeyi devreye parlamenterleri 7-8 Mayýs 2008 tarihlerinde sokmasý gerektiði de eklendi. Avrupa Komisyonu Slovenya'nýn Brido kentinde bir araya gelerek bu projeleri Akdeniz Birliðinin baþlangýcý kendilerinin AB içerisindeki rolünü güçlendirecek münasebetiyle 13 Temmuz'da Paris'te olan ve AB Lizbon Antlaþmasý kapsamýnda yer gerçekleþtirilecek olan zirvede sunmayý alan yeni koþullarý ele aldýlar. planladýðý bilinmektedir. AB Parlamenter Avrupa Ýþleri Komitesi Konferansýna katýlan milletvekilleri yeni tanýnan Akdeniz, ya da Eski Romalýlarýn deyimiyle haklar ve yetkilerin kullanýlýr hale gelebilmesi dünyanýn merkezi Avrupa'nýn doðduðu yerdir, için yeni mekanizmalarýn geliþtirilmesinin þimdi de Avrupa'nýn geleceðini oluþturmaktadýr. gerekli olduðunu belirttiler. Avrupa Komisyonu bu sebepten dolayý Akdeniz Birliði giriþimini ümit ve kararlýlýk ile Nitekim 2009'da yürürlüðe girmesi beklenen desteklemektedir. Lizbon Antlaþmasý ulusal meclislerdeki milletvekillerine AB politika yapým sürecinde daha çok söz hakký vererek Avrupa Komisyonu AB'DE KAÇAKLARA HAPÝS CEZASI GELÝYOR tarafýndan hazýrlanan kararnamelere itiraz etme hakký tanýmaktadýr. Avrupa Birliði (AB) üyesi ülkeler, kendi ülkelerine yasa dýþý yollardan gelenlerin ya da vize süreleri d o l d u ð u h a l d e d ö n m e y e n l e r i n hapsedilebilmeleri konusunda anlaþmaya vardý. AB ülkeleri, yasa dý þý yollardan gelenlerin ya da vize süreleri dolduðu halde dönmeyenlerin üzerine düþeni yapmalarý durumunda 6 aya kadar, bunu yapmamalarý durumunda ise ek olarak 12 ay daha hapsedilebilmeleri konusunda uzlaþtý. AB dönem baþkaný Slovenya tarafý ndan yapý lan açý klamada, "dönüs yönetmeligi" ortak kaçak göçmen politikasý anlamýna geliyor. Açý klamada, yürürlüge girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafý ndan da onaylanmasý gereken "Dönüs Yönetmeligi nin yasadýþý þekilde AB'de kalanlarýn tutuklanmalarýna sadece "daha az zorlayýcý önlemlerin uygulanamadýðý hallerde izin verdiði" ve tutuklama gerekçelerinin yasal ve somut nedenlerini de içerecek þekilde yazýlý olarak bildirilmesini zorunlu kýldýðý belirtildi. Yönetmeliðin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözlesmesi ile uyumlu oldugu ifade edilen açý klamada, bunun uygulamaya geçmesiyle hiçbir üye ülkede kaçak göçmenlerin (tutukluluk) kosullarý ný n kötülesmeyecegi ileri sürüldü. AB LÝZBON ANTLAÞMASI KAPSAMINDA ULUSAL MECLÝSLERE DAHA FAZLA ROL VERMEYÝ HEDEFLÝYOR Bu tarihi ve yeni mekanizma ile ulusal meclis baþkanlarý taslak tasarýlarýn tamamlama ilkesine uygunluðu ile ilgili olarak Komisyon, Konsey ve Avrupa Parlamentosu baþkanlarýna giderek gerekçelerini açýklama þansýna sahip oluyor. Bu ilke AB'yi katma deðer teklif etmedikleri sürece ulusal, bölgesel ya da yerel yetkilerle ilgili kararlar almasýnýn önüne geçiyor. Yeni mevzuata göre, ulusal meclisler arasýndaki iþbirliðinin esas olacaðý belirtiliyor. Tasarýlarýn Komisyona geri gönderilebilmesi için gerekçeli kararýn AB ulusal meclislerinin üçte birinden azýnýn (54 üyeden 18'inin) desteðine sahip olmasý gerekmekte. Bu uygulama sarý kart adýyla bilinirken, tasarýlarýn tamamen reddi için meclislerdeki çoðunluðu gerekmekte ve uygulamanýn adý ise turuncu kart olarak bilinmekte. Konferansta konuþan Hollanda Parlamentosu temsilcisi Han ten Broeke yeni antlaþmayla ulusal meclislerin etkin AB kurumlarý haline dönüþeceðini ve AB planýnýn bir parçasý olarak hareket edebilmeleri için sorumluluk almalarý gerektiðinin altýný çizdi. Kimi parlamentolar kendi iç mevzuatlarýný yeni þartlara uyumlu hale getirebilmek için gerekli Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 a d ý m l a r ý a t m a y a b a þ l a d ý l a r. F r a n s a Parlamentosu tamamlama ilkesi mekanizmasýna uygun davranabilmek için anayasal deðiþiklik yoluna gitti. Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) mevzuatlarýna konuyla ilgili maddeler eklenmesine hazýrlanýyor. Belçika Parlamentosu üç yeni üye ile birlikte kadrosunu güçlendirip, kurallarý deðiþtirdi. Yunan Parlamentosu ise tasarýlarýn ele alýnacaðý bir çalýþma grubu oluþturdu. Bu arada Ýspanya'da Ýspanya-AB Karma Parlamento Komisyonu bir dizi tedbir sunarak sadece meclisin deðil, ayný zamanda daha geniþ çaplý olarak meclisin hükümet ile iliþkilerine ince a y a r y a p m a y a k a r a r v e r d i. Tamamlama ilkesinin geliþtirilebilmesi için ulusal meclisler Avrupa Komisyonuna yeni yayýmlanan metinlerin haftada bir doðrudan kendilerine göndermesi çaðýrýsýnda bulundu. Bu þekilde, karþýlýklý diyalog ve görüþ alýþveriþinin güçlendirilebileceði belirtildi. Ancak bu ilkenin tek baþýna yeterli olmadýðýný söyleyen Fransa'nýn AB Meclis delegesi Pierre Lequiller sözlerine þunlarý ekleyerek Tamamlama ilkesi üzerine konuþmalarý ve ilgili süreçleri artýk sona erdirip ulusal meclislerin iklim deðiþikliði, enerji ve savunma üzerinde nasýl etkili olabileceði yönünde gerçekten yapýcý tartýþmalara aðýrlýk verilmesi gerektiðini belirtti. Lequiller, Fransa hükümetinin konuyla ilgili gerekli hamleyi 1 Temmuz'da baþlayacak olan AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda yapacaðý açýklamasýnda bulundu. AB ENERJÝ TÜKETÝCÝLERÝNÝ DAHA FAZLA KORUMAYI HEDEFLÝYOR Enerji fiyatlarýndaki artýþtan kaynaklanan endiþeler eþliðinde Avrupa Komisyonu Ýnternet üzerinde enerji tüketici haklarýna iliþkin tüm bilgilerin yer aldýðý bir bilgi havuzu oluþturmaya hazýrlanýrken, Avrupa Parlamentosu Sanayi Komitesi Avrupa Birliði (AB) enerji piyasasý özelleþtirme giriþimi kapsamýnda tüketicinin korunumu için daha güçlü tedbirler alýnmasýný onayladý ve 2007'de yürürlüðe giren yönergeler kapsamýnda sanayi çevreleri ve özel yerleþim mekânlarý teoride kendi enerji saðlayýcýlarýný özgürce seçme hakkýna sahip olmakla birlikte, tüketici yüksek fiyat uygulamalarý ve kaynak sýkýntýsýna iliþkin þikâyetlerini dile getirmeye devam ediyor. Bu ve benzer endiþeleri giderebilmek amacýyla Komisyon 5 Temmuz 2007'de Avrupa Enerji Tüketici Haklarý Sözleþmesi adýnda yeni bir giriþim baþlattý. Baðlayýcýlýðý bulunmayan ancak mevcut AB enerji tüketici haklarýný tamamlayýcý özellik taþýyan bu sözleþme, Avrupa Tüketici Organizasyonunun (BEUC) eleþtirilerine maruz kaldý. Almanya'daki Avrupa Politika Merkezi (CEP) sözleþmenin kontrat imzalama serbestisini göz ardý ettiðini ve piyasanýn geliþiminde rahatsýzlýk verici olduðunu ileri sürdü. Tüketici sorunlarý Komisyonun enerji sektörünün özelleþtirilmesi için hazýrladýðý üçüncü paket te de dile getiriliyor tarihli AB elektrik ve gaz özelleþtirme yönergelerinde sözü edilen enerji tüketici haklarý konusunda vatandaþlarýn pek fazla bilgisi olmadýðýný savunan Komisyon bu nedenle 6 Mayýs'ta Avrupa Enerji Tüketici Kontrol Listesi hazýrlanmasý teklifinde bulundu. Bu listede Ýnternet üzerinden eriþilebilecek bir veritabanýnda yer alan yerel ve bölgesel enerji piyasalarý ile ilgili bilgilerin yer almasý tasarlanýyor. Söz konusu bilgilerin üye ülkelerin yetkililerince verilen yanýtlarýn yer aldýðý forum þeklinde olacaðý ve sýklýkla sorulan sorular bölümünde perakende enerji piyasalarý ile ilgili bilgilerin bulunacaðý belirtiliyor. Sorularýn hazýrlanmasýna halen Komisyon tarafýndan devam ediliyor. AB Enerji Tüketimi Komiseri Andris Piebalgs 6 Mayýs'ta Brüksel'de yaptýðý açýklamada, yeni bir Vatandaþ Enerji Forumu oluþturan Komisyonun bu platformda tüketici korunumu konularýnýn perakende enerji piyasasýnda faaliyetlerine devam etmekte olan paydaþlar arasýnda tartýþýlmasýný hedeflediðini söyledi. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Üçüncü Enerji Paketi Liste ve forumun herhangi bir baðlayýcýlýðý bulunmamakla birlikte AP Sanayi Komitesi 6 Mayýs'ta bir dizi tüketici ile ilgili tedbirler alýnmasý ve bu tedbirlere Komisyonun üçüncü enerji paketinde yer verilmesi kararýna vardý. Bilgi eriþiminin garanti altýna alýnmasý yaný sýra AP vekilleri tüketicilerin para cezasý ödemeksizin kontratlardan yasal geri çekilme haklarýnýn da olmasýný istiyor. Vekiller ayrýca akýllý sayaç larýn üçüncü paketin yürürlüðe girmesinden itibaren on yýl içerisinde devreye sokulmasý, bu tür sayaçlarýn enerji tüketimi ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi içermeleri talebinde bulunuyor. Yoksul vatandaþlarýn korunmasýný da onaylayan komite, üye ülkelerin sosyal ve ekonomik uyum hedeflerini yerine getirmeleri çaðrýsýnda bulunuyor. AP vekilleri devletin enerji ücret tarifesi düzenlemesine karþý çýkarken ulusal otoritelerin aniden yükselen enerji fiyatlarý karþýsýnda bir ay ya da daha az süreli geçici ücret tavanlarý belirlemesi doðrultusunda oy kullandýlar. Enerji piyasasýnýn mülkiyet paylaþýmý yoluyla tamamen özelleþtirilmesinden yana olan BEUC Komisyonun üçüncü enerji paketi nde yer verilen ve piyasanýn kötü kullanýlmasýna iliþkin düzenleyici kurullarýn oluþturulmasýný da memnuniyetle karþýladý. Ancak organizasyon piyasalarý kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanan firmalara karþý ulusal düzenleyicilerin yasal iþlem baþlatabilecek güçleri olmamasýndan yakýndý. AB'DE SMS TAVAN FÝYATLARINDA TELEKOM SAVAÞLARI Avrupa Birliði (AB) telekom operatörleri, cep telefonundan gönderilen ve alýnan yurtdýþý SMS mesaj ücretlerinin aþaðý çekilmesi konusunda Komisyon'un açýkladýðý 1 Temmuz'daki süre bitimine uymayacaklarýný ve teklif edilen rakamlarýn komik olduðunu açýkladýlar. Komisyon yurtdýþýnda cepten cebe gönderilen bir mesajýn yurt içi fiyatlarýnýn 20 misli olduðunu ileri sürüyor. AB üyesi bir ülkede tek mesajýn maliyeti ortalama 0.05 Euro ve 0.10 Euro arasýnda deðiþiyor, ancak kullanýcýlarýn bir baþka AB üyesi ülkedeki yakýnlarýna mesaj göndermeleri halinde fiyatlar 0.50 Euro üzerine çýkýyor. Cep telefonlarýna veri aktarýmýnda ise maliyet yurtiçi ücret tarifelerine göre dört yada altý kat daha fazla. Geçen Haziran ayýnda, Komisyon sýnýr ötesi cep telefonu görüþmelerine Avrupa içerisinde üst sýnýr getirdi. O zamandan beri, telekom þirketleri yurt dýþýna yapýlan konuþmalarýn dakikasýna (KDV dâhil) en fazla 0.49 Euro ücret uygulayabiliyorlar ve yurt dýþýndan gelen konuþmalar için bu rakam (KDV dâhil) 0.24 Euro. Deutsche Telekom ve Telefonica gibi AB telekom firmalarýný bir arada toplayan sendika ETNO, Komisyon'un sektörde saðlýklý rekabet yerine veri aktarýmýna müdahalesinin sabit fiyat uygulamasýný teþvik ettiðini bildirdi. Belli baþlý telekom operatörleri aylardan beri süregelen tartýþmada ilk kez yeni ücret tarifelerine karþý seslerini yükselttiler. Ancak telekom sanayi Brüksel'in belirlediði 1 Temmuz tarihine uymayacaklarýný açýkladý. GSM Birliði (GSMA), Avrupa Düzenleyiciler Grubu (ERG) tarafýndan Ocak 2008'de belirlenen rakamlarýn, 2007 yýlýnýn ikinci ve üçüncü çeyreðinde tüm Avrupa'da yüzde 10 oranýnda düþtüðünü açýkladý. Ýlhan Savut Sokak No: 18 Köþklüçiftlik - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı