içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak"

Transkript

1 SAYFA 01 Kongre tarihi geri alınıyor AK PART zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd. AK Parti l Baflkanl daha önce Aral k ta bafllayaca n aç klad kongre tarihlerini iki ay geriye çekti. AK Parti de 1 Ekim de bafllayacak olan delege seçimleri 16 Ekim de son bulacak. 6 da İmzalar CHP yi karıştırdı CHP zmir l Delegeleri, ola anüstü il kongresi için dü meye bast. Hesaplanan imza say s na ulaflmak için noterlere giden delegeler, seçilmifl il baflkan istediklerini belirtti. lk gün 150 imzaya ulafl ld. Kampanyan n birkaç gün içinde sonland r laca belirtildi. 7 de EYLÜL Kr. Şampiyon Hırvatistan COfiKU ve heyecan n hakim oldu- u Karfl yaka Belediyesi Dans Yar flmas nda 16 ülkenin star dansç lar büyük jürinin önünde unutulmaz bir performans sergiledi. Finalde alt n madalyay H rvatistan kazand. fiampiyonada ikinci Moldova, üçüncü ise Rusya oldu. 10 da TUNEL SANCISI Bakan Y ld r m n Benim Ç lg n Projem dedi i Konak Tüneli nin Miniklere buzda e itim İlk kriz Uçan Yol iptali KONAK Tüneli nin daha önce aç klanan güzergah n n Uçan Yol Projesi nin önüne getirilmesi, Baflkan Kocao lu nu k zd rd. Tarım sektörü İzmir de ZM R N ev sahipli i yapt önemli ihtisas fuarlar ndan Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar (AGROEXPO) 7. kez kap lar n açt. Aç l fl törenine bakanlar Mehdi Eker ve Binali Y ld r m, Baflkan Kocao lu, milletvekilleri ve tar m sektörünün temsilcileri kat ld. 6 da Anadolu Caddesi rahatlıyor Sayfa 5 te temeli s k nt lar eflli inde at ld AK Parti nin seçimler öncesi zmir e vaat etti i 35 projenin en önemlisi kabul 2,5 kilometrelik Konak Tüneli nin temeli geçti imiz günlerde at ld. Temel atma töreninde tünele iliflkin elefltirileri yan tlayan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, a r konufltu. 8 de Meslek Odalar ndan dava sinyali TÜNEL inflaat na yönelik elefltirilerini temel atma töreninden önce kamuoyuna aç klayan TMMOB a ba l meslek odalar, tünel projenin jeolojik etüdünün bile yap lmad n savundular. Başkan KÖY yollarında BÜYÜKfiEH R s n rlar içindeki orman köylerini tek tek ziyaret edece ini söyleyen Baflkan Aziz Kocao lu, sözünü tutarak yollara düfltü. lk etapta Alia a n n 14 köyüne giden kocao lu, köylülerin taleplerini tek tek not ald. 4 te Konak ta farklı bir sergi Hokey hayali gerçek oldu ZM R Büyükflehir Belediyesi, spora eriflimi ekonomik ve sosyal yönden k s tl yafl aras çocuklara verdi i buz hokeyi derslerinden sonra, flimdi de 6-8 yafl aras miniklere buzda figür e itimi veriyor. 2 de Yatırım yağmuru ZM R Büyükflehir Belediyesi, iki önemli çevre yat r m na start verdi. Temeli at lan Do anbey-ürkmez ve Özdere ileri biyolojik ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle, at k su sorunu tarihe kar flacak. 3 te Koca bir neslin öyküsü SIZ bir k v lc m olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz! flte her fley bu sözlerle bafllar. 700 e yak n ö renci Avrupa ya gönderilerek, ça dafl Türkiye nin temellerini atmak için önemli bir görev üstlenir. Onlar Ata n n ö rencileridir 9 da Selen Bebe in annesinden mektup Gönül Soyo ul 5 te Eczac lar ve Muvazaa Semiha Paçac 7 de Madalya için yarıştılar Sayfa 10 da Çeşme için rapor bakanlıkta Sayfa 12 de Rekabetin Bedeli Ümit Yald z 8 de Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak 30 milyonluk rüya gerçek oluyor KAÇAK yap ve çarp k kentleflme ile bo uflan Karaba lar da, kentsel yenileme projesi yeni bir boyut kazand. 30 milyon liral k proje, y llard r süren s k nt lara 12 son verecek. Büyükflehir Belediye Komisyonlar, düflünülen 4 bin 500 konutluk proje için s n r belirleme incelemelerini bu ay içinde tamamlayacak. 5 te ULUSLARARASI baflar lara imza atm fl iki usta foto raf sanatç s Yusuf Tuvi ve Birol Üzmez in objektifinden Basmane Oteller Soka foto raf sergisi 21 Eylül Çarflamba günü saat de zmirlilerle bulufltu. Bir ay aç k kalacak BU kapsamda, y llarca as l de eri arka planda kalm fl, ayr m yapmaks z n her insana kucak açan bir bölge olma özelli ini ise hiç yitirmemifl bir zaman tüneli olan Basmane Oteller Soka, farkl bir foto raf sergisiyle dünyaya aç ld. 2 de Asfalt seferberliği BÜYÜK bir h zla geliflen ve her y l nüfusuna yaklafl k 10 bin kiflinin eklendi i Gaziemir de belediye, yap - laflmas tamamlanan ve altyap s biten tüm bölgeleri asfaltl yor. 20 gün sürecek çal flmada toplam 9 bin 450 ton s cak asfalt dökülecek. 5 te

2 SAYFA 02 Eylül Oteller Soka nda farkl sergi Miniklerin hokey hayali gerçek oldu 6-8 yafl aras miniklere buz hokeyi dersleri veren zmir Büyükflehir Belediyesi, onlar n en büyük hayallerini gerçeklefltiriyor zmir Büyükflehir Belediyesi, buz sporcular yetifltirmek için ata a kalkt. Sosyal sorumluluk anlay flla yola ç kan Büyükflehir Belediyesi, spora eriflimi ekonomik ve sosyal yönden k s tl yafl aras çocuklara verdi i buz hokeyi derslerinden sonra, flimdi de 6-8 yafl aras miniklere buzda figür e itimi veriyor. Pilot uygulama, Ömer Seyfettin lkö retim Okulu, Malazgirt lkö retim Okulu ve 80.Y l lkö retim Okulu nda ö renim gören ö rencilerle bafllad. Haziran ay ndan bu yana Sal ve Perflembe günleri birer saat ders alan minikler, oldukça ilerleme kaydetti. Söz konusu projeyle, 6-8 yafl grubundaki çocuklar n fiziksel ve sosyal geliflimleri dikkate al - narak esneklik, denge, çabukluk ve sürat gibi sportif becerilerini koordinasyon içinde kullanmalar sa lan yor. Konak Belediyesi bugünlerde zmir in en eski yerleflim birimlerinden Basmane ye sahip ç kan özgün bir foto raf sergisine ev sahipli i yap yor Uluslararas baflar lara imza atm fl iki usta foto raf sanatç s Yusuf Tuvi ve Birol Üzmez?in objektifinden Basmane Oteller Soka foto raf sergisi 21 Eylül Çarflamba günü saat de zmirlilerle bulufltu. Bu kapsamda, y llarca as l de eri arka planda kalm fl, ayr m yapmaks z n her insana kucak açan bir bölge olma özelli ini ise hiç yitirmemifl bir zaman tüneli olan Basmane Oteller Soka, farkl bir foto raf sergisiyle dünyaya aç ld. çinde yaflanm fll k var çinde yo un bir yaflanm fll k bar nd ran Oteller Soka n n görünmeyen yüzü Konak Belediyesi nin düzenledi i sergiyle ortaya ç kt. Yetmifl üç y ll k ömrüne çekti i foto raflarla bir ömür daha s d rmay baflarm fl ve halen bu ifli büyük bir zevkle sürdüren Yusuf Tuvi ile baba mesle ini yaflam felsefesiyle birlefltirerek foto raf sanat na öyküler katan Birol Üzmez in kareleri flu aralar Basmane Semt Merkezi nin tarihi havas n süslüyor. 2 Hafta aç k kalacak Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi nde ilk kez bir sergi düzenlendi ini vurgulayan Baflkan Hakan Tartan, Foto raf kimi zaman ayr nt larla ince bir duyguyu nakflederken kimi zaman da toplumun aynas ndan bir insan figürü yans t r. Bu tür etkinlikler sadece sanat n geliflimini de il ayn zamanda kent belle inin netleflmesini; kentlilik bilincinin de bir kat daha güçlenmesini sa l yor. Burada gördü ünüz her foto rafta, içinde yaflad m z kentin bilinmeyenleri var. Bu sebeple her birinin üzerinde tek tek durulmas ; anlafl lmas ve hissedilmesi gerekir dedi. Binlerce y l öncesine dayanan bir yerleflim merkezi olan Basmane ye yeni bir pencereden bakmak isteyenler Konak Belediyesi nin düzenledi i Yusuf Tuvi-Birol Üzmez Basmane Oteller Soka foto raf sergisinde buluflacak. Usta foto rafç lar n Oteller Soka- n n tarihi dokusunu, kültür zenginli ini yans tan çal flmalar 21 Eylül 7 Ekim tarihleri aras nda Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi nde sergilenecek. Barış ın anısına y l nda göreve giderken geçirdi i trafik kazas sonucu yaflama veda eden gazeteci Bar fl Selçuk un an s n yaflatmak ve genç gazetecileri teflvik etmek amac yla zmir Büyükflehir Belediyesi nin bu y l 12. sini düzenledi i Bar fl Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Bar fl Selçuk un do um günü olan 21 Eylül de zmir Büyükflehir Belediyesi Kent Arflivi ve Müzesi nde (AP KAM) sahiplerini buldu. Törene zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc - lar, zmir Büyükflehir Belediyesi Ekonomik Kalk nma Koordinasyon Kurulu Üyesi fladam fiinasi Ertan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baflkan ve zmir Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Atilla Sertel, Bar fl Selçuk un ailesi, jüri üyeleri ve çok say da gazeteci kat ld. Törende konuflan Baflkan Kocao lu, gazetecili in toplumun ve demokrasinin geliflimine katk koyan, zor, meflakkatli bir meslek oldu unu belirtti. Konuflman n ard ndan 4 ayr kategoride ödüller da t ld.

3 SAYFA 03 Eylül Körfeze dev proje Bayraklı ya yaşam parkı kuruluyor zmir Büyükflehir Belediyesi, 1 Ekim de Bayrakl da kuraca yaflam park n n temelini atacak Baflkan Aziz Kocao lu nun 2014 Mart na kadar gerçeklefltirilecek proje ve yat r mlar aç klamas n n ard ndan peflpefle temel atma ve aç l fl törenleri gerçeklefltiren zmir Büyükflehir Belediyesi, önümüzdeki hafta sonunu da hareketli geçirecek. Son iki hafta içinde toplam yat r m tutarlar 60 milyon liray bulan Evka 5 Köprülü Kavfla ile Özdere ve Do anbey-ürkmez ar tmalar n n temellerini atan, Gümüldür deki tfaiye ve ZSU hizmet binalar n n aç l fl kurdelesini kesen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 1 Ekim Cumartesi günü de Bayrakl n n denize hakim noktas nda kurulacak yaflam park n n temelini atacak. Hocalar n hocas olarak bilinen, Bayrakl (eski Smyrna) antik kentini ortaya ç karan ünlü arkeolog Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal n ad verilen yaflam park ndaki tören saat de gerçeklefltirilecek. zmir Büyükflehir Belediyesi, Bayrakl n n üst kesimlerinde Cengizhan Mahallesi ndeki toplam 90 dönümlük bir alanda oluflturulacak dev tesisin projesini haz rlay p alan n yürüyüfl yollar na ait altyap çal flmalar n tamamlad. Yat r m ya muru ya d! Do anbey-ürkmez ve Özdere ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle, kentin gözde turistik yerleflimlerinde at k su sorunu tarihe kar flacak Geçti imiz hafta 2014 y l na dek gerçeklefltirece i projeleri kamuoyuna aç klayarak yat r mlara yeniden h z veren zmir Büyükflehir Belediyesi, önce Evka 5 Köprülü Kavfla- n n temelini att ; sonra Yeflildere Caddesi ni viyadük ile aflarak Buca üzerinden Otogar a ba lant sa layacak yolun yap m ihalesini gerçeklefltirdi. H z kesmeyen Büyükflehir Belediyesi, 24 Eylül Cumartesi günü de Do anbey-ürkmez ve Özdere ar tma tesislerinin temelini att. Her iki tesis için de tek bir tören düzenlendi. Temeli at lan ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte, 5 büyük turistik yerleflimde birden at k su sorunu tarih olacak. Önümüzdeki yaz dönemi içinde tamamlanmas planlanan bu iki önemli tesisin hizmete girmesi, zmir in turizm cenneti sahillerinin korunmas ad na çok önemli bir ad m olacak. ki tesis, toplam 250 bin kiflilik nüfusa hizmet verebilecek kapasitede çal flacak. Seferihisar a ba l Ürkmez, Do- anbey ve Payaml mahallelerinin evsel at klar n biyolojik ar tmadan geçirecek tesis, 9 milyon 250 bin liral k yat r mla gerçeklefltirilecek y l Haziran ay sonunda devreye girecek ar tma tesisi, 125 bin kifliye hitap edecek ve günlük 25 bin metreküp at k suyu ar tacak kapasitede olacak. Do anbey (Ürkmez) At ksu Ar tma Tesisi, Do anbey-payaml -Ürkmez yerleflimlerinin yaz ve k fl nüfusu dikkate al narak birbirine paralel iki hattan oluflacak. Azot ve fosfor giderimi yap lacak tesiste koku giderim üniteleri de yer alacak. Özdere nin Kesre mevkiinde infla edilen tesis için ise Mart ay nda yap lan yer tesliminin ard ndan ar tma alan nda saha düzenlemesi yap ld. Depreme karşı örnek işbirliği Merkezi idare, yerel yönetim ve akademisyenlerin ortak çal flmalar n n sonuçlar masaya yat r ld Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl, zmir Büyükflehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi nin bu iflbirli i çal flmalar çerçevesinde gerçeklefltirdi i deprem çal flmas n n sonuçlar aç kland. zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis salonunda yap lan zmir Deprem Tehlikesi ve Önlemleri Çal fltay nda, zmir ve çevresinin depremselli i, zemini ve güvenli yap tasar m konular uzmanlar taraf ndan masaya yat r ld. zmir metropolü ile Alia a ve Menemen ilçelerinde güvenli yap tasar m için zeminin sismik davran fllar n n modellenmesi konulu TÜB TAK projesinin sonuçlar da ayn toplant da ele al nd. Çal fltay n aç l fl konuflmas n yapan zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Dan flman Muzaffer Tunça, zmir Büyükflehir Belediyesi nin afetle mücadelede öncü rol oynad n, Bo aziçi ve stanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte 1999 y l nda deprem master plan haz rlad n hat rlatt.

4 SAYFA 4 Eylül Baflkan Kocao lu köy yollar nda Baflkan ve bürokratlar yla yapt klar toplant larda dileklerini çekinmeden dile getiren köy muhtarlar ve köylüler, Baflkan a özellikle ulafl mlar nda büyük kolayl k sa layan Alia a-menderes Banliyö hatt nedeniyle teflekkür etti. Daha önce büyükflehir s n rlar içindeki orman köylerini tek tek gidece ini söyleyen Baflkan Aziz Kocao lu, sözünü tutarak yollara düfltü. Kocao lu ilk etapta, Alia a n n 14 köyüne ziyarette bulundu zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, peflpefle gerçeklefltirdi i ilçe ziyaretlerinin ard ndan flimdi de orman köylerine gitmeye bafllad. Bir süre önce Büyükflehir s n rlar içindeki 164 orman köyünün tamam n tek tek dolaflaca n söyleyen Baflkan Kocao lu, bu turlar na Alia a n n köyleriyle bafllad. Sorunlar dinledi Geçti imiz hafta sonunda Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz ile Foça Belediye Baflkan Gökhan Demira n da kat ld ziyaret program n n ilk dura Bozköy oldu. Ard ndan fiehitkemal, Horozgedi i, Çakmakl, Samurlu, Güzelhisar, Ç tak, Karaköy, Uzunhasanlar, Karakuzu, Çoraklar, Hac ömerli, Kalab k ve Çalt dere köylerini tek tek dolaflan Baflkan Aziz Kocao lu, burada vatandafllar n dilek ve önerilerini dinleyip hemen yap lmas gereken ifllerle ilgili bürokratlar na talimat verdi. Heyecan yaratt Baflkan Aziz Kocao lu nun gerçeklefltirdi i bu ziyaretler, ilk kez bir büyükflehir belediye baflkan n a rlayan köylerde heyecan yaratt. Köylülerin gösterdi i s cak ilgiden büyük memnuniyet duydu unu söyleyen Baflkan Kocao lu, Köylerimizdeki samimiyet ve do all k, her zaman bana büyük moral vermifltir. Biz de ayn samimiyetle yaklaflarak onlara elimizden gelen deste i vermeye çal fl yoruz fleklinde konufltu.

5 SAYFA 5 Eylül milyon liralık rüya nihayet gerçek oluyor Kaçak yap ve çarp k kentleflme ile bo uflan Karaba lar da, kentsel yenileme projesi yeni bir boyut kazand. 30 milyon liral k proje, y llard r süren s k nt lara son verecek Ruhsats z yap laflma ve gecekondu sorunu ile layacak. S n r bilgileri Bakanlar Kurulu nun onay na sunulacak ve onay n verilmesinin ard ndan bo uflan Karaba lar, büyük önem verdi i kentsel yenileme hayaline bir ad m daha yaklaflt. proje çal flmalar na da h z verilecek. 1/1000 lik imar planlar ve parselasyon çal flmalar Konak Belediyesi zaman nda tamamlanan, Bölge yeniden yarat lacak Yurto lu Mahallesi, Kon- Kent Toplu Konut zmir Büyükflehir Belediyesi ve Karaba lar Alan ve Yüzbafl fierafettin Mahallesi ile s n rlanan Uzundere Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Proflüm projesi, yasal sürecin tamamlanmas n n ar- Belediyesi nin ortaklafla yürütece i kentsel dönüjesi ile ilgili dosya Büyükflehir Belediye Meclis d ndan bir y l içinde bafllat lacak. Bölgede yaflayan vatandafllar ile uzlaflma aray fl na girecek olan gündemine geldi. Büyükflehir Belediye Komisyonlar, 32 hektarl k alan üzerinde hayata geçirilmesi düflünülen 4 bin 500 konutluk proje için s - bitirmek için u rafl verecek. 32 hektarl k alanda, 8 yetkililer, en az kamulaflt rma bedeli ile projeyi n r belirleme incelemelerini bu ay içinde tamam- katl apartmanlar infla edilerek, kaçak yap larda Izmir in gelece i BAYRAKLI da ZTO Baflkan Ekrem Demirtafl, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba ziyaret etti, zmir in gelecek yüzy l Bayrakl da flekillenecek dedi Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, makam nda a rlad zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl ile Kentsel Dönüflüm, EX- PO ve Liman arkas projeleri hakk nda düflüncelerini içeren sohbet toplant s gerçeklefltirdi. Liman arkas planlar n n halen netleflmedi ine dikkat çekerek?türkiye deki yasal sistem yüzünden ne kadar h zl olursan z olun belirli bir aflama kaydetmek için zorluk çekiyorsunuz diyen Ekrem Demirtafl, Oysaki Bayrakl zmir in gelece i. zmir in gelecek yüz y l buras. Bayrakl n n bir an önce infla edilmeye bafllanmas zmir i dünya kenti hedefine daha kolay O heyecan bizde var zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl n ziyaretinden dolay mutluyuz diyerek sözlerine bafllayan Baflkan Hasan Karaba, Say n Ekrem Demirtafl n Bayrakl ya verdi i önemi biliyorum. Kentsel Dönüflüm konusunda göreve gelir gelmez Murat Karayalç n ile bafllatt - m z Kentsel Dönüflüm söylemleri zmir de yer buldu. Hatta hükümet gündemine girdi. zmir in olmazsa olmaz Kentsel Dönüflümdür. zmir in vizyonunu de ifltirecek konu kentin inflaat stokunun de iflmesidir. zmir in kötü sülüetini görmek her yerden mümkün. Kadifekale de bafllayan iyilefltirmenin devam etmesi gerekiyor. EXPO nun da Kentsel Dönüflüm fleklinde tezahür etmesi bizi mutlu eder. Bayrakl Liman arkas projesi ile ticaret merkezi, Turan bölgesi ile turizm, Smyrna ile tarihin iç içe bulundu u bir kent olacak. O heyecan bizde var. zmir Ticaret Odas da bize destek oldu u sürece kalbimizi gönlümüzü size açar z diye belirtti. Anadolu Caddesi ndeki trafik rahatlayacak Ulafl m Koordinasyon Merkezi, zmir in Çanakkale yönüne aç l - m n sa layan Anadolu Caddesi ndeki trafi in rahatlat lmas amac yla Anadolu Caddesi güzergah nda gidifl-gelifl yapan a r vas - talar n çevre yoluna yönlendirilmesine iliflkin bir dizi karar ald. Buna göre Çanakkale yönünden zmir e gelen ve zmir den Çanakkale yönüne giden a r vas talar n zmir- Çanakkale otoyoluna yönlendirilmesinde flu tedbirler uygulanacak: - A r tonajl araçlar, Anadolu Caddesi nin Girne Otoyol Kavfla ile Harmandal Kavfla aras nda kalan k sm na girifl yapamayacak. - Çanakkale istikametinden gelen tüm a r tonajl araçlar, Harmandal Kavfla ndan çevre otoyoluna girifl yapacaklar. - Çanakkale istikametinden gelip limana giden a r tonajl araçlar ise (tankerler hariç) Harmandal Kavfla ndan girifl yaparak zmir Çevre Otoyolu nu kullanacak ve Ankara Caddesi ne geçifl yapacak. - Ayd n- stanbul-ankara yönünden gelip Çanakkale yönüne gidecek olan a r tonajl araçlar (tankerler hariç), zmir Çevre Otoyolu na yönlendirilecek. ikamet eden bölge halk, yeni yap lan konutlara yerlefltirilecek. Hiçbir yasal engel ile karfl lafl lmamas halinde, 5 y l gibi k sa bir sürede tamamlanmas hedeflenen proje, yaklafl k 30 milyon liraya mal olacak. Karaba lar bölgesinde, 25 y ld r devam eden çarp k kentleflme sorunu, kentsel yenileme projesinin tamamlanmas ile tarihe gömülmüfl olacak. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte kentin büyük bir s k nt s n n giderilece ini belirten Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, lçemizde y llard r çözülemeyen kentsel dönüflüm sorunu, yak n zamanda ataca m z ad mlar ile nihayet sonuçland r lacak dedi. Can Özlü Ekrem Demirtafl makam nda a rlad Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl makam nda a rlad. Karaba ile Demirtafl, Kentsel Dönüflüm, EXPO ve Liman arkas projeleri hakk nda konufltu. Gaziemir de asfalt seferberliği başladı Gaziemir Belediyesi, altyap s biten tüm bölgeleri asfaltl yor. 20 gün sürecek çal flmada toplam 9 bin 450 ton s cak asfalt dökülecek Büyük bir h zla geliflen ve her y l nüfusuna yaklafl k 10 bin kiflinin eklendi i Gaziemir de, artan altyap ve üst yap ihtiyaçlar na cevap vermek için belediye ekipleri gece gündüz çal fl yor. Özellikle yeni yap lan toplu konut alanlar nda yol ve kald r m düzenlemeleri eflgüdümlü bir flekilde sürdürülüyor. Gaziemir Belediyesi, 20 gün sürmesi planlanan yol düzenlemelerinde 9 bin 450 ton s cak asfalt dökecek. Yaklafl k 1 milyon TL harcanan asfalt seferberli inde 10 kiflilik ekip, 6 kamyon, 12 tonluk ve 2 tonluk olmak üzere iki silindir ile çal flmaya bafllad. Asfaltlama, yerleflimi tamamlanan Irmak Mahallesi nde yo unlaflmakla birlikte, özellikle vatandafllar n yo un olarak kulland klar ara yollarda da gerçeklefltiriliyor. Metro al flverifl merkezi çevresi baflta olmak üzere Evka-7 ö renci yurdu çevresi gibi ifllek sokaklarda da asfalt yenileme, yama ve s - cak asfalt dökümü çal flmalar devam ediyor. Yeni hastaneye yeni yol Belediye ekipleri, ilçede yeni y lda faaliyete geçmesi planlanan Özel Kalp Hastanesi çevresinde de asfalt dökümü yapt. Hastane çevresindeki ya mur suyu kanal, do algaz ve ZSU çal flmas n n tamamlanmas n n ard ndan belediye ekipleri, yol ve kald r m düzenlemesine giriflti ve hastane otopark n n bulundu u alan da dahil olmak üzere hastanenin yan ndaki yol tamamen asfaltland. Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, çal flmalar yerinde inceledi. Planl geliflen Gaziemir de yol ve asfalt konusunda gelen talepleri karfl lamak için h zla çal flt klar n belirten Baflkan fienol, S n rl bir bütçeyle asfaltlama ve yol iyilefltirme çal flmalar yap yoruz. Artan ihtiyac karfl lamak için eksik kalan bölgelerin asfaltlanmas n da tamamlayaca z dedi. Selen Bebe in annesinden mektup var Bembeyaz A 4 ka da el yaz s yla yaz lm fl, üstelik üzerinde görülmüfltür damgas tafl yan mektup görmeyeli ne çok zaman geçti ini düflündüm zarf elime ilk ald mda. Hiç tan flmad m bir kad n ve bebe i için yazd - m makaleye, aylar sonra gelen bir yan t.. Bir a t Bir iç döküfl Bir teflekkür. Sevgili Gönül Han m, Ben zmir Büyükflehir Belediyesi ne 02 May s 2011 tarihinde yap lan operasyonla önce gözalt na al nan ve daha sonra tutuklanan, sizin de makalenizde söz etti iniz Serpil KESK N im. Size mektup yazmak yerine, yap - lan bu yanl fll n anlafl laca n ve k sa bir süre sonra ç - kaca m umut ederek, sizi bebe imle ziyarete gelip, benimle ilgili yazm fl oldu unuz o güzel ve duyarl yaz n za teflekkür etmek hayalini kuruyordum; ama maalesef olmad. Sevgili Gönül Han m, benim için yazm fl oldu unuz makaleden dolay size teflekkür ederim. Ben 20 y ll k devlet memuruyum. Görevimi her zaman dürüst, çal flkan ve kanunlara uygun olarak görev yapt m. Görev yerlerimin hiçbirinde soruflturma veya inceleme geçirmedim. Bunlar yazmak ve aç klamak zorunda kalmam bile can m ac t yor. Ben 16 y l bebek sahibi olabilmek için, çok büyük ac lar, say s z ameliyatlar ve can ac - tan sözlerle davran fllara maruz kald m. Birgün benim de bebe im olacak m? Ben de anne olabilecek miyim? diye düflünürdüm. Allah ma flükürler olsun ac lar m son buldu. Bebe im oldu, kutsal annelik duygusunu tatt m. Görev yapm fl oldu um sat n alma birimimizin iflleri her zaman çok yo undur. Ancak hamileli imin son zamanlar nda arka arkaya çiflleri Bakanl Müfettifllerinin, soruflturmalar n n yo un olmas nedeni ile Temmuz 2010 da beklenen do umumu 5 May s 2010 da yapmak zorunda kald m. Ne tesadüf ki ve ne ac d r ki, bugün tutuklulu umuza gerekçe olan konser ve organizasyon ihaleleriyle ilgili o tarihteki verdi imiz teftiflin konusuydu. Soruflturma bitti, yasal olmayan herhangi bir ifllemimizin olmad, kanunlara ve mevzuata uygun oldu u tespit edildi; ama ne ac ki, bir y l sonra bizler soruflturma geçirdi imiz konularla ilgili hapishaneye at ld k. Benim bu çok çal flmalar m yüzünden, bebe im prematüre olarak dünyaya geldi. Bir ay küvezde yaflam savafl verdi. Ben de d flar da a layarak ve dua ederek onu bekledim. Doktorumuz, Selen erken do du u için, di- er bebeklerden fiziksel ve ruhsal olarak daha geri oldu unu ve bu yüzden özel bak m gerekti ini ve zay f oldu u için anne sütünü hiç kesmemem gerekti ini söylemiflti. Ama maalesef hayat n bana böyle bir ac yaflataca n, bebe ime süt vermeme engel olaca n hiç düflünmemifltim. Sizin de dedi iniz gibi, Adaletin kesti i süt. Hapishaneye ilk girdi imde, gö üslerimin her s zlamas ve ac s nda, Bebe im senden özür dilerim, seni emzirememekten dolay çok üzgünüm; ama bu yaflananlarda hiçbir suçum yok, ikimiz de masumuz diyordum. Bebe imin do um gününde tutuklanarak hapishaneye at ld m. Benim için çok büyük bir zd rap. Doktorumuz bebe imin yaflad travma yüzünden hapishaneye gelmesine izin vermiyor; ama ben onun hasretine dayanamad m için ayda bir kez ailem aç k görüfle getiriyor. O da sadece yar m saat görebiliyorum. Doktorumuz nas l izin versin. Ayda bir aç k görüflte bebe imi kucaklama heyecan yaflarken, bebe imi görünce periflan oluyorum. Çünkü yavrum benim yan - ma gelinceye kadar, her yerini didik didik ar yorlar, affedersiniz alt ndaki bezi bile ç kar p kontrol ediyorlar. kimizin yaflad bu ac y anlayabiliyor musunuz? Ben ve bebe im bu ac y hak edecek hiçbir fley yapmad k. Çok çal flt m, görevimi her zaman lay k yla yapt m, ama karfl - l bu olmamal yd. Sevgili Gönül Han m, size sekiz metre yükseklikteki beton duvarlar aras nda bulunan küçük avludan sesleniyorum. Bakt m bir avuç gökyüzünde gördü üm özgür kufllara, Bebe ime onu çok sevdi imi ve özledi imi söyleyin ve ondan bana haber getirin diyorum. Bu küçük avluda ne tesadüftür ki, küçük bir kufl yuvas ve üç kufl yavrusu var. Annesi bir an bile yavrular n b rakm - yor. Bense bebe imi b rakmak zorunda b rak ld m. Sevgili Gönül Han m, tam 145 gün oldu. Bana as r gibi gelen saatler, dakikalar geçmek bilmeyen ac ve zd rap dolu 145 gün. Suçsuz oldu um anlafl l r ve bebe- ime en k sa sürede kavuflurum umuduyla ayakta kalmaya çal fl yorum. Yaflad klar m çok a r ma gidiyor. Hayat m boyunca onurum ve flerefimle yaflad m. Bebe ime temiz bir isim b rakmak için yaflad m. Hayat m boyunca da öyle olacak. nsan burada çaresizlik, zd rap ve büyük ac lar çekiyor. nsan burada kendini üstü aç k bir mezara ya da kuyuya at lm fl gibi hissediyor. Yaflarken ölmek buymufl. Bunu ö rendim burada. Bu uzun sat rlar size neden yazd m; çünkü olay n bafl ndan beri beni en iyi anlayan kiflisiniz. nsan haks zl a u ray nca, yaflad üzüntü ve ac onu bitiriyor. Bir de benim gibi zor anneli i tadan biriyseniz. Buraya at lal alt nc aya girmek üzereyim. tirazlar m - z n ne gerekçe ile reddedildi ini biliyor musunuz? Kaçma tehlikem bulunuyormufl. Ben bebe imi, ailemi, sevdiklerimi ve ülkemi nas l terk edebilirim ki? Sevgili Gönül Han m, tek bildi im insanlar n kin ve nefretten ar n p, vicdanlar n n seslerini dinlemelerini ve insan sevgisiyle ve merhametiyle davranmalar n umuyorum. Bu dünyada iyi insanlar n var oldu unu biliyorum. Bu mektubumda size yaflad klar m ve duygular m paylaflmak istedim. Sevgili Gönül Han m, özgürlü üme kavuflunca sizinle beraber, bebe imle birlikte inflallah bafl bafla kahve içmeyi umut ediyorum. Sevgi ve sayg yla kal n. 22/09/2011 Serpil KESK N M Tipi Kapal Cezaevi A-2 ko uflu BERGAMA/ ZM R

6 SAYFA 6 Eylül AK Parti de kongre tarihleri erkene al n yor Kongre haz rl klar na bafllayan AK Parti zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd Kad n Kollar ve Gençlik Kollar baflkanl seçimleri ile kongre sürecine giren AK Parti de önemli bir geliflme yafland. l Baflkanl daha önce Aral k ta bafllayaca n aç klad kongre tarihlerini iki ay geriye çekti. AK Parti de 1 Ekim de bafllayacak olan delege seçimleri 16 Ekim de son bulacak. Delege seçimlerinden sonra yap lacak ilçe baflkanl klar seçiminin Aral k Ay n n sonlar nda yap lmas mevcut yönetimi tedirgin etti. 16 Ekim ile 31 Aral k tarihleri aras nda kalan 75 günlük zaman diliminin çok uzun oldu unu ifade eden ilçe baflkanlar l Baflkan Ömer Cihat Akay a sorunu iletti. Delege seçimlerinden sonra ortaya ç kan bofllukta delegelerin kontrol edilememesi, mevcut yönetimlerin duruma hakim olamamas gibi sorunlar nedeniyle bu karar n al nd ö renildi. lçe Baflkanlar n n talebine l Baflkan Akay, çözüm bulmufl oldu. Tarihin iki ay geriye çekilip ilçe kongrelerinin delege seçimlerinden hemen sonra bafllat lmas fikri gelifltirildi. lçe kongreleri ile ilgili flimdilik taslak tarihler ç - kart l rken 29 Eylül de yap lacak toplant da sürecin netleflmesi bekleniyor. Ankara dönüflünde ilçe baflkanlar yla l Baflkanl nda bir araya gelecek olan l Baflkan Ömer Cihat Akay, toplant da karar ilçe baflkanlar yla masaya yat racak. Her ilçe haz rl na, durumuna ve zaman na göre bir tarih verecek. Tarih AK Parti Genel Merkezi nin onay ndan sonra da ilan edilecek. Ayr ca ilçe baflkanlar yla bir araya gelecek olan Akay n l Yönetim Kurulu Toplant s da yapmas planlan yor. Zaman fark var Delege seçimleri ile ilçe kongrelerinin bafllamas aras nda 75 günlük bir zaman diliminin oldu unu belirten l Baflkan Akay, sürecin s - k nt yaratabilece ini söyledi. lçe baflkanlar ndan sürenin k salt lmas yönünde talep ald klar n anlatan Akay, Bugün yapaca m z toplant da konuyu netlefltirece iz. Genel kanaatimiz tarihin daha öne çekilerek zaman aral n n daralt lmas. Son tarihler ve durum bugün netleflecek dedi. Teflkilatlanmadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Ekrem Erdem in zmir ziyaretinin ard ndan kongreler öncesinde Ankara ya giden Baflkan Akay, il baflkanlar toplant s na da kat ld. Toplant n n gayet verimli geçti ini ifade eden Akay, Say n Genel Baflkan Yard mc m z Ömer Çelik, ülkemizin d fl politikas srail ve Somali gibi ülkelerin durumlar n konufltu. Türkiye flu anda bir ivme kazand. PKK Terör örgütünün sald r lar ve bugün ortaya ç kan terör olaylar ile önümüzü kesmeye çal - fl yorlar. Buna yüce milletimiz izin vermeyecek dedi. Akay, il baflkanlar toplant - s nda zmir özelinde bir konunun da gündeme gelmedi ini sözlerine ekledi. Fatih Yapar Ak Parti Buca fokur fokur AK Parti zmir l Baflkanl delege seçimleriyle kongre start n verirken ilçelerdeki hareketlilik devam ediyor zmir in en hareketli ilçeleri aras nda yer alan Buca da ilçe baflkanl yar fl devam ediyor. Yerel seçimlerin öncesinde Buca lçe Baflkan Beytullah Selman n belediye baflkan aday olmas ndan sonra bafllayan süreçte Belediye eski Meclis Üyesi Mehmet Girgin ile bafllayan toparlanma süreci devam etti. lçe Baflkanl - na Mustafa Solmaz n gelmesinin ard ndan daha önce çok parçal yap görünümünü veren Buca toparlanma sürecine girdi. Genel seçimlerde CHP ile aras ndaki oy fark n kapatarak öne geçen AK Parti nin ilçe kongresinde farkl isimlerin çal flma yapt ö renildi. Kongrede aday olan lçe Baflkan Solmaz a ilk rakip göçmenlerden ç kt. AK Parti zmir Milletvekili R fat Sait in deste ini arkas na alarak hareket eden zmir Balkan Dernekleri Federasyon Baflkan Yard mc s Ekrem Selimler in çal flmalara bafllad ö renildi. Ayn zamanda Balkan dernekleri aras nda çatla a neden olan ayr flmada gündeme gelen Selimler, CHP li Federasyon Baflkan Vahap Savaflan n yerine gelmek için yapt çal flmalarla biliniyor. Sait in destek verdi i Selimler in alan çal flmalar na bafllad belirtildi. Tanrılulu ndan üzümcüye destek Hükümetin unuttu u Egeli Üzüm Yetifltiricilerine MHP li Tanr kulu dan destek geldi. Konu hakk nda aç klama yapan Tanr kulu; Üzüm kooperatiflerimizin ve üreticilerimizin son günlerde artarak devam eden flikâyetleri ve hakl taleplerine, hükümet gibi duyars z kalmam, vatandafl na karfl sorumlu bir siyasetçi olarak mümkün de ildi, bu yüzden de soru önergesi verdim dedi. Pazar pay kapmak için zmir in dünyaya nam salm fl Marka Üzümü Sultaniye Üzümün ne zarar veren uluslar aras pazarda da Marka de erini düflüren uygulamalara niçin sessiz kal n yor diyen MHP zmir Milletvekili Tanr kulu sözlerine flöyle devam etti; Seçim süreci boyunca zmir i Marka fiehri Yapaca z diyen Hükümet ve Milletvekilleri, zmir in Marka de erlerine zarardan baflka bir fley yapm yor ve denetimsizlikleri sebebiyle yap lan hatalara seyirci kal yor. Oysa zmir bizim de her f rsatta vurgulad m z gibi kendisi bir markad r! Üzümü de markad r, co rafi konumu da, turistik özellikleriyle de Üzüm ihracat nda uzun zamand r yaflanan s k nt da bu denetimsizlikten kaynaklanmaktad r dedi. Tarım sektörü İzmir de buluştu Bay nd r ve Ödemifl vurgusu BaflkanKocao lu, AK Parti ve CHP nin siyasi mücadelesine sahne olan Bay nd r ve Ödemifl teki üreticileri örnek göstererek ince mesajlar verdi. Konuflmas nda sözü çiçek al mlar ile gündeme gelen Bay nd r ve Ödemifl lçeleri ndeki üreticilere getiren Kocao lu, zmir in ihtiyac olan mevsimlik çiçek ve a açlar üreticiden al yoruz. Çiçekleri Bay nd r ve Urla Bademler den, fidan ise Ödemifl ve Bademli deki çiftçiden temin ediyoruz. Bu ilçeler ve bölgede yaflayan halk kalk nm fl ise bunun olmas nda zmir Büyükflehir Belediyesi 1. s rada rol oynam flt r Bu durumu çiftçiler zaten biliyor. Aç l fla kat lan say n bakan ve protokolün de bilmesini istiyorum dedi. 7. Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar, Bakan Eker ve Bakan Y ld r m n da kat l m yla aç ld zmir in ev sahipli i yapt önemli ihtisas fuarlar ndan Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar (AGROEXPO) 7. kez kap lar - n açt. Aç l fl törenine Tar m, G da ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, milletvekilleri ve tar m sektörünün temsilcileri kat ld. Baflkan Aziz Kocao lu törende yapt konuflmada, 5216 say l yasan n yürürlü e girmesinin ard ndan geniflleyen s n rlar yla zmir Büyükflehir Belediyesi nin tar m kesimine de hizmet götürmeye bafllad n belirterek, Türkiye de ilk kez ova yollar n asfaltlayan bir belediye olarak tarihe geçtiklerini dile getirdi. Baflkan Kocao lu, 50 kilometre yar çapl metropol s n rlar içinde tüm tar m yollar n asfaltlayarak, ürünlerin tozdan etkilenmesini önleyip verimin artmas - n sa lad k diye konufltu. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, tar ma verdikleri destekler kapsam nda Seferihisar da l Özel daresi ile kurduklar ortakl k çerçevesinde jeotermal enerji ile seralar n s t lmas konusunda çal flt klar n aç klad. Seferihisar Do anbey de 2 bin dönüm sera alan n n jeotermal enerji ile s t lmas için yürüttükleri projeyi tamamlamak üzere olduklar n ifade eden Baflkan Kocao lu, esas amaçlar n n sürdürülebilir bir kalk nman n sa lanmas oldu unu söyledi. Tar m, G da ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker ise zmir ve Ege Bölgesi nin bir çok konuda oldu u gibi tar m, hayvanc l k alan nda da büyük potansiyele sahip oldu unu, bunu da gelifltirmeye çal flt rd klar n dile getirdi. Şifa da bir Kamboçyalı! zmir fuar n n 80.y l aç l fl törenlerine kat lmak üzere resmi davetli olarak ülkemize gelen Kamboçya Ticaret Bakan Cham Pradise fiifa Üniversitesi nin sa l k uygulama ve araflt rma hastanesini ziyaret etti. Ziyarette, fiifa Üniversitesi Hastanesi nin teknolojik alt yap s ndan, doktorlar ndan ve hizmet kalitesinden çok etkilendi ini ifade eden Kamboçya Pradise, benzer bir hastaneyi kendi ülkelerinde de görmek istediklerini ifade etti. Pradise Ülkemde fiifa Üniversitesi sa l k uygulama ve araflt rma merkezinin tan t m n yapaca m ve hasta gönderece im diye konufltu. Kamboçya dan gelecek ilk hasta olaca n ifade eden bakan Pradise program n bir gün erteleyerek efli ile birlikte CT Anjiyo yapt rd. Çekim süresinin 10 saniye oldu u ve haz rl klar ile birlikte toplam 10 dakika süren bu sistemi ülkesinde de görmek istedi ini bildiren Pradise ayn gün ülkesine geri döndü. Coca Cola İzmir fabrikası rekordan rekora koşuyor Yapt yat r mlarla, ayr ca çevreci çözümleriyle dikkat çeken Coca Cola zmir fabrikas, rekorlara imza at yor, baflar dan baflar ya kofluyor Kap lar n zmirli gazetecilere açan Coca Cola su ve enerji kullan m, at k yönetimi gibi konulardaki uygulamalar yla Türkiye de örnek uygulamalara imza at yor. Coca-Cola çecek zmir Fabrikas 2009 y l ndaki performans ile The Coca-Cola Company Avrasya ve Afrika Grup Baflkanl k Çevre Ödüllerinde 122 fabrika aras ndan En yi Performans Gösteren Fabrika ödülüne lay k görüldü ünü söyleyen Coca Cola Kurumsal liflkiler Müdürü Aykan Gülten, suyu idareli kullanma anlam nda da rekorlara imza att klar n söyledi. Coca-Cola Sistemi'nde sat fl hacmine göre alt nc s rada yer alan Coca-Cola çecek A.fi. (CC ), The Coca-Cola Company (TCCC) markalar ndan oluflan gazl ve gazs z içeceklerin üretim, sat fl ve da t m n gerçeklefltirmektedir diyen Gülten, CC Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, K rg zistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak ve Suriye de 9 bine yaklaflan çal flan ile faaliyet göstermektedir. CC, 10 ülkede 20 fabrikas ile 360 milyonu aflk n tüketici kitlesine gazl içeceklerin yan s ra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluflan gazs z içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktad r dedi. stanbul Menkul K ymetler Borsas na kote bir Türk flirketi olan CC hisselerinin %25,6 s halka aç k olup, %50,3 ü Anadolu Efes, %4,0 ü Özgörkey Holding, % 20,1 i de The Coca-Cola Company kontrolünde olan firman n, Türkiye de Ankara, Çorlu, Bursa, Sapanca, zmir, Köyce iz, Elaz, Mersin olmak üzere toplamda 8 fabrikas bulunan CC, direkt dolayl olarak ise kifliye istihdam sa lad n belirten Gülten, Coca-Cola n n en çevreci firmalardan biri oldu unu söyledi. Erkan yigüngör fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 55 Müdürü UFUK AKÇA Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü, Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 28 Eylül 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

7 SAYFA 7 Eylül Ben Kocaoğlu nun oğlu var demedim zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile AK Parti Grup Baflkanvekili Yusuf Kenan Çakar aras nda nönü Caddesi ne döflenen kald r m tafllar nedeniyle yaflanan kriz devam ediyor. Baflkan Kocao lu nun o lunun da kald r ma döflenen granitin temini konusunda devreye girdi i iddialar üzerine iki taraf da karfl l kl olarak birbirlerini suçlam flt. Kocao lu nun sinirlenmesine ve sert tepki göstermesine neden olay n ard ndan AK Parti Grup Baflkanvekili Yusuf Kenan Çakar aç klama yapt. l Binas nda, Büyükflehir Belediye Meclis Üyeleri Murat Akdemir, Saip Tiryakio lu ve S dd k Soysal ile birlikte toplant düzenleyen Çakar, daha önce yapt aç klamada yapt konuflman n arkas nda oldu unu söyledi. Çakar, Ben o zaman da durumun iddiadan ibaret oldu unu, araflt r lmas gerekti ini söyledim. Kamuoyunda böyle konufluluyor. Zaten say n Kocao lu da daha sonra o lunun mermer ifli yapt n aç klad. Alaka yoksa ne ala. Zaten ba lant s varsa yavafl yavafl ortaya ç kar dedi. nönü Caddesi ne döflenen kald r m n yanl fl malzemelerden dolay pahal ya mal oldu unu ifade eden Çakar, Metrekaresi TL ye mal olan içinde granit olan kald r m çal flmas yerine aras na kald r m tafl konulmufl silinmifl beton döflense metrekaresi TL ye mal olur. Ortaya ç kan TL lik fiyat fark Hayat ve nönü esnaf n n cebinden ç k yor. zmir halk n n kesesinden ç - kan para gereksiz tercih nedeniyle çarçur edilmemelidir. Ben bu konuflmay yapt ktan sonra Kocao lu beni arad. Benim kimseden bir korkum yok. zmir halk zaten kimin ne oldu unu çok iyi biliyor dedi. Fatih Yapar Imza kampanyas CHP Izmir i kar flt rd! CHP zmir l Delegeleri, ola anüstü il kongresi için dü meye bast. Hesaplanan imza say s na ulaflmak için noterlere giden delegeler, seçilmifl il baflkan istediklerini belirtti. lk gün 150 imzaya ulafl ld BAYIR CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r devirmek ve ola anüstü il kongresini toplamak üzere yola ç kan muhalif il delegeleri, uzun süredir beklenen imza kampanyas için de start verdi. 30 ilçede belirlenen noterlere sabah saatlerinden itibaren tek tek ve gruplar halinde giden delegeler imza atmaya bafllad. mza atanlar aras nda eski ve mevcut ilçe baflkanlar ile il yöneticilerinin de bulunmas dikkat çekti. mza veren delegeler, Kifliler ile sorunumuz yok. Bizim amac m z seçilmifl bir il yönetimi ile yola devam etmek. Bunun için de yasal haklar m z kullan yoruz mesaj verdi. Aleyhinde bafllat lan imza kampanyas ile ilgili konuflan CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, kampanyan n demokratik bir hak oldu- unu ancak sonuca ulaflmad n zamanla göreceklerini söyledi. Bay r Baflar lar diliyorum kendilerine. Bu tüzü ümüze göre demokratik bir taleptir. l yönetimi olarak bizler de Mustafa Balbay için imza topluyoruz. Büyük ihtimalle Cuma günkü Silivri deki duruflmaya otobüslerle gidece iz. Ola anüstü il kongresi için imza toplayan delegelere baflar lar diliyorum. Söyleyecek bir fley yok diye konufltu. Yürütülen kampanya ile ilgili olarak genel merkezin bir giriflimde bulunmayaca n ima eden Bay r CHP Genel Merkezi, Türkiye ve dünya gündemi ile meflgul. Parti içindeki herhangi bir ilin toplad imza ile meflgul olmaz. Ülkeyi yöneten insanlar daha ciddi ifllere bakarlar. Tüzük bu hakk il delegelerine veriyor. En do al haklar d r. fiu andaki aflamada toplanan bu imzalarla, il baflkanl görevini benden daha iyi yapaca n düflündükleri bir arkadafl kongrelere haz rlayabilirler. Hiç birimiz bu koltuklara yap fl p kalmayaca z. Do ald r ki bu ifle bizden daha fazla mesai verebilecek, daha baflar l oldu unu gördü üm bir arkadafla görevi verebiliriz. Ama yeterli görmezsem de ç kar yar fl r m ifadele- CHP de Facebook üzerinden atışma CHP l Baflkan Bay r n, imza kampanyas na destek veren l Delegesi Arif Çal flkan Facebook mesaj ile tehdit etti i iddia edildi. Çal flkan l Baflkan na yak flt ramad m dedi CHP zmir l Baflkan Bay r, Facebook mesajlar ile yeni bir tart flman n fitilini ateflledi. l Delegesi Arif Çal flkan n, ola anüstü il kongresi için bafllat lan imza kampanyas için sosyal paylafl m a Facebook üzerinden destek mesaj yay nlamas Baflkan Bay r k zd rd. mza kampanyas na sosyal a lar üzerinden müdahil olan Bay r n, il delegesi Arif Çal flkan tehdit etti i iddia edildi. Kendi sayfas nda CHP Ola anüstü zmir l Kongresi için imza toplanmas n destekliyorum. mzam Noter arac l yla verece- im. zmir l Baflkan taraf ndan iki ilçe Baflkan m z n (Ödemifl-Karaba lar) haks z yere kesin ihraç istemiyle disipline verilmesi ve hakk nda karalama yap lmas, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan ile lçe Belediye Baflkanlar aras nda randevu krizinin iyi yönetilememesi, il baflkan n n olaya taraf olmas, parti taban ndan gelen rahats zl klar üzerine bu karar ald m. Partiyi kucaklayacak ve tecrübeli yeni yönetimle yola devam edilmelidir mesaj n yay nlayan Çal flkan a, l Baflkan Bay r da yine Facebook üzerinden karfl l k verdi. l Delegesi Çal flkan, yay nlad destek mesaj n n ard ndan, gece geç saatlerde posta kutusuna düflen mesajda l Baflkan Bay r taraf ndan tehdit edildi ini öne sürdü. Bay r taraf ndan gönderildi i öne sürülen mesajda Sevgili kardeflim anl yorum ki sen haddini aflmak konusunda uzmans n, att n imzaya itiraz m yok bunu sana tüzük veriyor, peki partiyi bu kadar tart flt rman? Ödemifli aya a kald rm fls n. Emin bafl- ÇALIfiKAN kan benim a abeyim onun yapt yanl fl yafl - na verebilirim peki senin bu ukalal n nedir? M. A. F dan m gaz al yorsun? Yaz k gençleri ben çok önemsiyorum ama sen onlar n yüz karas olacak kadar kötü bir partili olmufl ve hipnozdan kurtulamam fls n. Seni ataca m bir mesajla bitirebilirim ama sana bunu tatt rmayaca m, sen kahraman olmak isteyen zavall bir adams n yazd ö renildi. rini kulland. Muhalif delegeler taraf ndan ola anüstü il kongresi için bafllat lan imza kampanyas, do- al delege olan zmir Milletvekillerinden destek görmedi. Alaattin Yüksel: Partimiz, geçmiflteki CHP de il. Bu tür giriflimleri demokratik giriflimler olarak de erlendirmek laz m. l Delegasyonu böyle bir talepte bulunursa kongre yap l r ancak ben imza vermeyi düflünmüyorum. Ülke gündeminde oldukça önemli sorunlar ile karfl karfl yay z. Bunlarla mücadele etmeye çal fl yoruz. Asli de görevimiz bu olmal. Parti içinde yeni tart flmalar n do ru olmad n düflünüyorum. Tüzük kurultay öncesi böyle bir aceleye gerek yok. Bu tür giriflimlerin partideki demokratikleflme hareketine de engel olaca n düflünüyorum. Mustafa Moro lu: mza kampanyas n do ru bulmuyorum. Delegasyonu karfl oldu- umdan de il ancak yap lmas gereken daha YÜKSEL önemli ifller oldu u gerekçesi ile destek vermiyorum. nsanlar birlikte, güçlü bir parti yaratmak istiyorlarsa; do al kongre sürecinde, yeni bir siyaset tarz ve örgütlenme anlay fl içinde olan genel merkeze destek olmal lar. Yeni bir tart flma ve Erdal Aksünger: Partinin o kadar ciddi sorunlar var ki... Daha önemli sorunlar m z mevcut Genel baflkan m z da gerekli aç klamay yapt ve zmir ile kendisinin ilgilenece ini söyledi. Bu flartlar alt nda bu kampanya ile ortaya ç k lmas anlams z. Herkesle beraber oturup konuflmaya ihtiyac m z var. Sosyal demokrat ve sol partilerde bunlar olur ama birinci gündem maddelerimiz de il bunlar. O uz Oyan: mza vermem söz konusu olamaz. Parti içi demokratik mekanizmalar çal flacakt r ancak destek vermiyorum. Bunlar ilk kez olan fleyler de il. Arkadafllar m za kendi amaçlar do rultusunda baflar lar diliyorum. Can Özlü Genel merkez müdahil oldu Bayır ın futbol takımı Çalkaya ya emanet CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, uzun y llar baflkanl n yapt Fahrettin Altay Spor Kulübü nü, maddi imkâns zl klar nedeniyle elden ç kartamad. mdada, Balçova Belediye Baflkan Çalkaya yetiflti CHP zmir de, örgütü kongreye götürecek süreç derinden yürütülürken, parti genel merkezinden de konuya iliflkin ilk aç klama geldi. CHP Genel Baflkan Yard mc s Gürsel Tekin, sürecin demokratik bir hak aray fl oldu unu ancak her imza kampanyas n n kongre ile sonuçlanmas n n söz konusu olmayaca n söyledi. Ülke ve zmir gündeminde daha önemli sorunlar oldu una dikkat çeken Genel Baflkan Yard mc s Tekin Delegelerin her türlü karar na sayg l y z. Kimseye neden imza topluyorsunuz demeyiz. Ancak, parti olarak önemli bir süreçten geçerken, böyle bir kampanyaya gerek yoktu. Gündemi sapt rarak CHP yi tart fl l r hale getirmek, parti kültürüne yak flan bir tav r olmad. mza kampanyas sonuca ulaflsa da bu durum ola anüstü kongre olacak anlam n tafl maz. Son karar Merkez Yürütme Kurulumuz verir. Yap lan hareket do ru de ildir. S k nt lar konuflarak da afl labilir. Her problemde imza toplamak çözüm getirmez diye konufltu. Ac nacak hale geliriz mza kampanyas n yürüten delegelere sert uyar larda bulunan Genel Baflkan Yard mc s CHP zmir siyasetinin ve sanayinin önde gelen isimleri aras nda yer alan CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, bu kez spor dünyas nda yaflanan bir tart flma ile gündeme geldi. Uzun y llar Fahrettin Altay Spor Kulübü nün Yönetim Kurulu Baflkanl n yapan Bay r, ifl yo- unlu u gerekçesi ile görevi o lu Do ufl a devretmiflti. Süper Amatör kümeye yükselen ancak maddi aç dan huzura kavuflamayan Fahrettin Altay Spor Kulübü nün, borç yükü alt na da girdi i iddia edildi. Kötü gidiflata daha fazla dayanamayan o ul Bay r, yönetimi b rakmak istedi ancak yerine bir aday bulamad. Karaba lar lçe s n rlar içinde bulunan kulüp için ilk önce Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ile görüflen l Baflkan Bay r, olumsuz yan t ald. mdada yetiflti Kulüpte yaflanan yönetimsel kriz ve maddi çalkant, l Baflkan Bay r siyasi olarak da zor durumda b rakacakken imdada Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya yetiflti. Yap - lan genel kurul toplant s nda, Balçova dan önemli isimler yönetime al nd ve kulübün ad Balçova Fahrettin Altay Spor Kulübü olarak de ifltirildi. ÇALKAYA Tekin Kimsenin kula n çekmek niyetinde de iliz ancak asli görevimiz ülke sorunlar na yönelik çözümler üretmek olmal d r. Partinin iç ifllerini, tam da kritik bir süreçte ortaya dökmeyi ve tart fl l r hale getirmeyi yanl fl buluyorum. mza toplamak do ru bir yöntem de il. Dayan flma olmas n beklerken bir de kampanya sonunda mahkeme süreci yaflarsak ac nacak bir durumdur ifadelerini kulland. Tekin, imza kampanyas n n, dün yap - lan MYK gündemine girmedi- i de belirterek Genel Baflkan m z böyle fleylerle ilgilenmez dedi. Bay r ve o lu Do ufl u kurtarma operasyonuna kat lan Baflkan Çalkaya, Bay r n ricas n k ramayarak, kulübün yeni baflkan oldu. Baflkan Çalkaya, belediyede birlikte görev yapt ekibini de unutmad. Belediye Baflkan Yard mc s Zekeriya Dolar da kulübün baflkan yard mc l görevine getirildi. fiimdi, belediyeye yak n isimler, geliri olmayan kulübün borçlar n n belediye kasas ndan ödenip ödenmeyece i konusunda endifle yaflamaya bafllad. Can Özlü Eczac lar ve Muvazaa MUVAZAA nedir? Hakikatte olmayan bir durumu varm fl gibi göstermek için yap lan bir anlaflma. Muvazaa; hukuki anlam bak m ndan dörde ayr lmakta. Mutlak muvazaa, nisbi muvazaa, tam muvazaa ve k smi muvazaa olmak üzere. Yaklafl k hepsi ayn anlam içermekte bence... Ben bu konuya baflka aç lardan da bakmak istiyorum. Bu sebeple herkese aç kça sormak istedi im sorular m olacak. fiöyle ki; Eczac l k Fakültesinden mezun bir eczac n n, eczanesini açmas için babas ndan, eflinden, vb. kiflilerden ald paray, y llarca ailesine geri ödemeye çal flmas n, ailesinin bu eczaneyi kendisinin gibi sahiplenmesini, hatta maddi-manevi borcunun hiç bitmemesini, kasadan (aileler için buras sadece iflyeri çünkü) babas n n, annesinin, yak nlar n n, özellikle eczac olmayan eflinin hiç kalkmamas n, bunu normal görüp, sessiz kalan eczac y hangi s n fta toplamal y z? Ve dahas, bu kasan n tamam n kendi cebinin sanan, " bol geldi,... " mant n güden, direkt kendini "eczac " tan tan (baz eczanelerde hastalar efl-i eczac olarak biliyor), eski iflinden ayr l p yeni ifline kavuflan eflleri, buna ses ç karmay p evde çocuk bakan, (imza atmaya bile zor gelen eczac lar hangi kategoriye koymal y z.) Bilemedim de? Bunlara ne demeli? Dememeli bifley... Çünkü...Yerimiz dar... Baflka baflka ifller yapan eczac lar, bu sebeple eczanesine hiç u ramayan, TS yi, muadili (eflde er ilaç) SGK Sa l k Uygulama Tebli ini, yeflil- k rm z reçeteye tabi ilaçlar, izlemede olan-olmayan ilaçlar takip etmeyen, SGK flifresini bile bilmeyen, daha sayamayaca m birçok olmamas gerekenler-i var olan eczac arkadafllar m hangi s n fa koymal y z. Bilemedim de? Bunlara ne demeli? Dememeli bifley? Çünkü... Yerimiz dar... Ayr ca abart yorum ve diyorum ki: Eczac Odas Baflkanlar n n, yönetim kurulu üyelerinin, kooperatif baflkanlar n n, yönetim kurulu üyelerinin, vb. gün içinde eczanede olduklar zaman aral n düflündü ümüzde, tart fl l r bir boyut al r bu kavram... Çünkü, süreklili i olan bir sorumluluk alm fl durumdalar... Ve kendi istekleriyle seçiliyorlar. Zorlama yok. Bizler için eczanelerinde olmayabilirler Ama Eee... Onlar n eczanelerinde "yard mc eczac " m var? Ama her gün rutin olarak eczanede de iller. Bu görevi "eczac lar" için yapan eczac arkadafllar m, eczane eczac l n n amaçlar do rultusunda bu ifli en do ru yapmak zorundalar diye bir düflünceye düflmekteyim nedense. Çünkü onlar, düzen kurucu olmay tercih edenler. Çok önemsedi im, flu soru akl ma geliyor. Ve soruyorum. "Eczac " eczanesinde niye sürekli olmal? Sa l k için mi, hastan n ilac n do ru kullanmas için mi, eczac n n ilac n do ru kullan l rl n denetlemesi için mi, oluflabilecek ilaç kullan m hatalar n en aza indirgemek için mi, eczac olmayan insanlar n, eczac üzerinden kazanç sa lamas n engellemek için mi, eczac lar n istihdam alan n daraltmamak için mi, eczac n n sayg nl - n yitirmemesi için mi, daha çooook say labilir... Ya da; Eczac n n eczanesinde sürekli olarak bulunamamas durumu mu en önemli, eczanede olsa bile çal flmamas durumu mu, evde yan gelip yatsa bile, "gerçek eczac bu nas lsa" durumu mu en önemli... Nedir kriter? Eczac çal flm yorsa eczanesinde, belirli saatlerde sürekli yoksa, onun yerine "eczac " olmayan insanlar " eczane" yi idare ediyorsa, "muvazaa" d r demelimiyiz? Dememelimiyiz? Muvazaa kelimesine; kazanc n eczac olmayanlar taraf ndan, diploma kiralanarak elde edilmesi diye mi bakmal ya da, eczac n n eczanede sürekli olmama durumu diye mi bakmal? kisi de zorunlu denetlenmeli... Acaba, baflka bir görevi tesbit edilen tüm meslektafllar ma, "eczanesinde sigortal eczac " bulundurma zorunlulu u getirilse, yine bu görevlerde bulunurlar m? Yani "pamuk eller cebe misali..." Bunun öncülü ü, TEB üyeleri baflta olmak üzere, eczac odalar, kooperatifler ve tesbit edilen, ilave ifller yapan eczac lar m yapmal acaba? Bilemedim yine... Yani askere giden eczac misali..."mesul müdür veya sigortal yard mc eczac " tan mlamas yla... Böylece belki de "gerçek muvazaa " diye tabir edebilece im, "kiral k diploma" modeli azalt lm fl olur... Zaten bu modele diploma kalmaz o zaman... Veya bir baflka düflüncem diyor ki bana, Kiralanm fl bir diploman n eczac s, sürekli mesai saatleri içinde eczanesindeyse, sürekli çal fl yorsa, hastalar yla bire bir ilgileniyorsa, tüm gerekenleri yap yorsa... Bu mudur muvazaa? Ya da, eczane kendisinin, diploma kiralama durumu yok, ama eczanede de eczac hiç yok... Bu mudur? Ya da, kendisi üniversitede ö retim üyesi eczac. Haliyle eczane açam yor. ki yerde, ayn anda bulunamamas ndan dolay... Yani sözüm ona, "eczac n n eczanesinde bulunmas zorunlulu undan" dolay. Eee... Yukar daki durumlarla k yaslan rsa... Zaten ço u yok... Buna ne demeli? Buldum, onlar ya bekar yada kimsesiz!!! Önce tüm eczac lar iflimize sahip ç kal m. Anam z, babam z, eflimizi, sa m z solumuzu toplayal m. Önce hepimiz ""gerçek eczac " olal m. Sonra da, gözümüzü dört açal m. Çünkü yak n zamanda, topluca yeni gelen tasar larla hepimiz birden, "SGK muvazaas, Sa l k Bakanl zincir muvazaas " olma yolunday z- görelim. Ben yorum yapm yorum, sadece yazarak düflünüyorum. Lütfen sizde okuyarak düflünün!!! Bu yazd klar mdan sonra, kim kabul ederse, onlar sevgiyle kucakl yorum... Hoflçakal n

8 SAYFA 8 Eylül Ümit Yald z Rekabetin bedeli AK Parti ile CHP aras ndaki yerel seçim rekabeti her geçen gün hissedilir oranda art yor. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n sürükledi i AK Parti ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun sürüklemeye çal flt CHP kap flmas ndan söz ediyoruz tabi ki. Bir temel Bakan Y ld r m dan bir temel Baflkan Kocao lu ndan 35 proje Y ld r m dan 58 proje Kocao lu ndan zmir, tarihinde olmad kadar hizmetin, yat r m n merkezinde Bayram de il, seyran de il enifltem bizi niye öpüyor diyen de var, Ah ne güzel, zmir e ç lg n projeler yap l yor diye alk fllayan da. Bir gerçek var ki AK Parti nin zmir i alma sevdas CHP yi de kendine getiriyor. Yaz boyunca kavga eden, ayn masaya bile oturamayan belediye baflkanlar dün ilk kez genifl kapsaml bir toplant da bulufltu. Kocao lu nun ev sahipli inde yap lan toplant - n n amac, Dikkat! AKP geliyor. Bir fley yapmal y z idi. Yurtd fl nda tatil yapt klar için bu toplant ya gelemeyen Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ile Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba n tatilden döner dönmez, ayaklar n n tozuyla Seferihisar daki ar tma tesislerinin temel atma törenine kat lmalar dikkatlerden kaçmad. Bu uyum ne kadar sürer, nereye kadar gider bilinmez. Ama pald r-küldür gelen ve dev projelerle zmirlinin akl n çelen AK Parti nin bu toparlanmada pay /katk s tart fl lmaz. Gelelim zmir üzerindeki rekabetin bedeline Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m Benim ç lg n projem dedi i Konak Tüneli nin temelini att. zmir medyas n n yere gö e s d ramad dev projede önemli eksikliklerin oldu unu günlerce yazd k, çizdik. En önemli eksikli in kamuoyunu bilgilendirmemek, projelerin detaylar na iliflkin kentliye do rudürüst bilgi vermemek oldu unu defaten söyledik. Projeyi hangi flirketin/kurumun yapaca bile net de il! Heyelan bölgesinin alt ndan geçecek tünellerin olas bir faciaya davetiye ç kar p ç karmayaca da teknik olarak aç klanm fl de il. Dahas 4 ay önce Konak tan girip Kahramanlar n alt ndan Mürselpafla Caddesi ne ç kaca aç klanan tünelin Yeflildere Yolu üzerindeki Mehmetçik Park na yani 1 kilometre bat ya kayd r lma gerekçesini bile ö renemedik. Kimseden ç t yok! Binali Y ld - r m n Ç lg n Projesi nin güzergah nda yap lan de ifliklik sonras tünelin ucu Büyükflehir in üç y ld r üzerinde çal flt Uçanyol Projesi nin tam önüne getirildi. Belediyenin baflta TSK olmak üzere hak sahipleriyle yok kamulaflt rmayd, yok izindi derken 3 y l u raflt proje, bir anda hükümetin ç lg n projesi Konak Tüneli nin bir aya na dönüfltürüldü. Hatta bakanl k daha da ileriye gidip ve Büyükflehir in sadece 16 trilyon liraya yak n kamulaflt rma bedeli ödedi i projenin inflaat n n yap laca Yeflildere Caddesi nin tahsisini geri ald. Yani Büyükflehir, birkaç gün önce ihalesine ç kt Buca ve Karaba lar n ulafl m sonunu önemli ölçüde azaltacak Uçan Yol Projesi ni Ulaflt rma Bakanl na ba l Karayollar n n kontrolündeki araziye yapar hale getirildi. Bundan sonra at lacak her ad mda karayollar ndan izin almas gerekecek olan Büyükflehir sonunda pes dedi,havlu att. Konak Tünelleri nin güzergâh n de- ifltirip Uçan Yol un dibine getirdiniz. Yeflildere Yolu nu da bizden ald n z. Al n o zaman Uçan Yolu da siz yap n denildi kibarca. Uçan Yolu Büyükflehir yapacakt, tüneli de bakanl k Buca dan/karaba lar dan/gaziemir den gelen bir araç Yeflildere trafi ine girmeden uçan yol üzerinden tünele ba lan p 5 dakikada Konak Meydan na ulaflacak. Burada esas olan yerel yönetimmerkezi idare iflbirli iydi. Ama yaflanan örnekten de anlafl ld üzere bu iflbirli i olmad. Çünkü yerel seçim rekabeti engel oldu. Büyükflehir, Konak Tüneli nin gölgesinde kalacak projeden çekildi. Burada sadece Baflkan Kocao lu nu suçlayacak de ilim. Hükümetin ilgili bakanlar ne kadar siyasi sorumlulukla hareket edip 2014 ü düflünüyorsa Kocao lu nun da bunu düflünmeye hakk var çünkü. Ama hem hükümetin hem de Büyükflehir in sand ktan önce zmir i düflünmeleri gerekiyor. Aralar ndaki rekabetin bedelini zmir halk na ve kente ödetmemek için. Burada projeden çekilen Büyükflehir kadar Yeflildere Yolu nu apar topar belediyeden al p, Konak Tünelleri nin güzergâh n Mürselpafla Caddesi olarak aç klad ktan sonra Büyükflehir in Uçan Yolu nun dibine getiren anlay fl da sorumlu. Belki, do ru güzergah buydu. Ama o zaman da adama sorarlar. Kardeflim, Ç lg n Proje diye kentin önüne koydu- un tünelin daha güzergah na karar verememiflsin. Dört ayda ne de iflti de bir kilometre Bat ya çektin tünelin ucunu diye Gördü üm kadar yla hükümetin acelesi var. Yerel seçimden önce Konak Tüneli ni bitirmek istiyor. zmir e aç klad 35 projeden bir kaç n somutlaflt rmak, Yapt klar m z, yapacaklar m z n teminat d r demek istiyor. Ama Acele ifle fleytan kar fl r demifller. Heyelan bölgesinin alt na yap lacak tünelin daha do ru dürüst jeolojik etüdü bile yoksa olacaklardan sorumlu olmamak ad na, bu önemli gerçe in alt n çizmek benim görevim. Vars n kentin medyas, kalem ustalar alk fl tutsunlar! Biz gazetecilik ile flakflakç l k aras ndaki ince çizgiyi aflmamaya özen gösterece iz. Yeri gelecek alk fl tutacak yeri gelecek hesap soraca z. kisini yaparken de ideolojik pencereden, hesapl /kitapl de il, mesleki pencereden, zmir in penceresinden bakaca z... Bizi izlemeye devam edin! Konak Tüneli nin temeli s k nt l at ld AK Parti nin zmir e vaat etti i 35 proje aras nda yer alan ve Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n Benim Ç lg n Projem dedi i Konak Tüneli nin temeli yaflanan tart flmalar ve s k nt lar eflli inde at ld İlk kriz Uçan Yol un iptaliyle ortaya çıktı Konak Tüneli nin daha önce Konak Meydan ndan bafllay p Kahramanlar semtindeki Mürselpafla Caddesi ne ç kaca aç klanan güzergah n n yaklafl k 1 kilometre Bat ya yani Yeflildere Caddesi üzerinde Büyükflehir Belediyesi nin Uçan Yol Projesi nin önüne getirilmesi, Baflkan Kocao lu nu k zd r rken, Büyükflehir Belediyesi nin üç y l üzerinde çal fl p geçen hafta ihalesine ç kt dev projenin iptal edildi i bizzat Baflkan Kocao lu taraf ndan temel atma töreninde aç kland. Bakanl n Yeflildere Caddesi nin kullan m Yıldırım gibi sözler: SİT se bile yapılır Törende konuflan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Gidemedi in yer senin de- ildir sözünü rehber edindiklerini ifade etti. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun teklifini de erlendirdiklerini anlatan Y ld r m, Tünel çal flmas ndan sonra devam edecek projenin kendileri taraf ndan yap laca n söyledi. Baflkan Kocao lu nun iptal etti ini aç klad Uçan Yol un paran n yetmesi halinde Karayollar taraf ndan infla edilece ini söyleyen Y ld r m, Yolun Buca n n içine ba lanmas ve Bornova üzerinden Otogar a ba lanmas teklifi çok yeni geldi. Bunu de erlendirece iz. Kamulaflt rma yap lmas gerekiyor. Elde etti imiz geliflmeleri de paylaflaca z. Ne laz msa yapar z. Bizim baflka bir amac m z yok. Burada zmirlinin ifli görülsün yeter ifadelerini kulland. Tünel çal flmalar bafllamadan ortaya ç kan elefltirileri de de erlendiren Bakan Y ld r m, TMMOB a ba l mühendis ve mimar odalar birli i ve sivil toplum kurulufllar n elefltirdi. Yine bir zmir klasi inin yafland n anlatan Bakan Y ld r m, Çal flma için proje yok, plan yok diyorlar. zmir e olumsuzluk pompalamaya de il hizmet üretmeye geldik. Her projede ayn s n yap - yorlar. S T tir S T diyorlar. Yat kalks n. Yat kalks n, yap lmas n olmaz. S T se de yap l r. S T de ilse de yap l r. dedi. Yolun müteahhiti konuştu: Bayındır ın haklarını aldık Bakan Y ld r m n genel seçimin ard ndan zmir de hayata geçirdi i Viyadüklerin Limana indirilmesi, Sabuncubeli ve Konak Tünelleri ni ihale sürecine tak lmadan yürütülmesiyle ilgili kuflkular müteahhit firmadan gelen net aç klamalarla ortadan kalkt. Erzincan kökenli Bakan Y ld - r m n Konak Tüneli ve Liman Viyadükleri iflini Erzincan kökenli Dere Gruba verdi- i iddialar, Tünel inflaat n hayata geçirece i aç klanan Ege Asfalt, Maden fiirketi nin de içinde oldu u Dere Grup un kurucu Baflkan Timuçin Turan taraf ndan yap - lan aç klamalarla netleflti. hakk n Büyükflehir den almas ve Konak Tüneli nin giriflini Uçanyol Projesi nin dibine getirmesinin flok iptal karar nda en önemli etken oldu u konuflulurken, Kocao lu temel atma töreninde 16 milyon TL kamulaflt rma bedeli ödedikleri, üç y l üzerinde çal flt klar projenin bakanl k taraf ndan yap lmas n n daha do ru olaca n söyledi. Buca ve Karaba lar trafi ini rahatlatmas beklenen Uçan Yol Projesi ni bakanl a devreden Kocao lu, karayollar n n yolun bir aya - n zmir Otogar na kadar götürmesini de talep etti. Tünellerin yap m iflini alan Dere Grup bünyesinde bulunan Ege Asfalt Nakliye fiirketi nin Urla-Çeflme Otoyol nun yap m iflini üstlenen Bay nd r nflaat n tüm haklar n ald ortaya ç kt l y llarda yap lan Çeflme Otoyolu nun ihalesini alan ve ifli yapt ktan sonra mali zorluklar nedeniyle s k nt ya düflen, zmir Metrosu nun Üçyol-Üçkuyular aras ndaki inflaat n n ilk ihalesini ald ktan sonra iflas eden Bay nd r nflaat n tüm haklar n alan yeni flirketin otoyol projesi kapsam nda yap m na bafllanan tünel çal flmas n n yap m hakk - n da ald belirtildi. Bay nd r nflaat n tüm haklar n n kendilerine geçti ini ifade eden Dere Beton ve Ege Asfalt Nakliye Afi. Yönetim Kurulu Baflkan Timuçin Turan, Konak Tünelleri nin de bu kapsamda de erlendirilmesi gerekti ini söyledi. Daha önce flirket olarak Liman Viyadükleri nin ayaklar - n kesilerek yolun limana indirilmesi iflini de k sa zamanda bitirdiklerini anlatan Turan, Biz, Çeflme Otoyolu nu yapan Bay nd r n mali kriz yaflamas ndan sonra tüm haklar dört y l önce ald k. O yüzden otoyolun devam olarak yap - lan çal flmalar n tamam n biz yap yoruz dedi. ktidar Partisinin 12 Haziran seçimleri öncesi zmir e vaat etti i 35 projenin en önemlisi kabul edilen ve sunum toplant s nda Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m n Benim Ç lg n Projem bu dedi i 2,5 kilometrelik Konak Tüneli nin temeli geçti imiz günlerde at ld. Tar m Bakan Mehdi Eker, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, zmir milletvekilleri Ali Afll k, lknur Denizli nin de haz r bulundu u temel atma töreninde tünele iliflkin elefltirileri yan tlayan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, a r konufltu. Yeflildere Caddesi üzerindeki Mehmetçik Park n n karfl s ndan bafllat lan tünel çal flmas n n iki fleritli gidifl-gelifl imkan sa layaca aç klan rken dev projenin üç y l içinde bitirilmesi ve Yeflildere den Konak a 5 dakikada ulafl m sa lamas bekleniyor. Meslek Odalar n n itiraz ve Büyükflehir in Uçan Yol Projesi ni iptal etmesiyle sanc l bafllayan Konak Tüneli nin ilahesine iliflkin soru iflaretleri de müteahhit firman n aç klamalar yla netleflti. Fatih Yapar Proje hakkında hiç bilgi verilmedi Tünel inflaat na yönelik elefltirilerini temel atma töreninden önce kamuoyuna aç klayan TMMOB a ba l meslek odalar, Kadifekale s rtlar nda 40 y l önce bakanlar kurulu taraf ndan heyelan bölgesi ilan edilen mahallerin alt ndan geçen tünel projenin jeolojik etüdün bile yap lmad n savundular. Jeolojik etüdün yan s ra imar planlar nda söz konusu yolun olmad n, tünelin girifl ve ç k fllar nda yer alan S T alanlar yla ilgili kurul raporu, Ukome karar gibi önemli eksikliklerin bulundu unu savunan meslek odalar Y ld - r m n Ç lg n Projesi ni yarg ya götürmeye haz rlan yor. Mimarlar Odas, fiehir Planc lar Odas, nflaat Mühendisleri Odas ve Jeoloji Mühendisleri Odas n n bafl çekti i meslek odalar, projenin hukuka uygunlu unu sorgularken, Bakan Y ld - r m n kendilerini hedef alan sözlerine de yan t verdiler. Heyelana dikkat! Meslek Odalar ndan dava sinyali nflaat Mühendisleri Odas ad - na yeni bir aç klama yapan fiube Baflkan Ayhan Emekli, teknik rapor ve çal flmalar hakk nda bilgi toplad klar n ifade etti. AYHAN ERKAN TMMOB a ba l odalar n çal flma içinde oldu unu aktaran Emekli, Projede, Kent içi ulafl - m do rudan etkileyecek olan bu proje kent içi ulafl mdan sorumlu zmir Büyükflehir Belediyesi ve UKOME (Ulafl m Koordinasyon Merkezi) nin gündemine getirilmemifl ve konuyla ilgili hiçbir kurum ve kurulufltan görüfl al nmam flt r dedi. Tünel güzergâh n n Kadifekale ve Ball kuyu gibi heyelan bölgelerinin alt ndan geçti ini ifade eden Emekli, Zemin etütleri tamamlanmadan sadece sondaj raporlar yla projenin bafllat lmas - n n ne denli tehlikeli oldu u sadece bu sebeple bile görülmektedir. Yap lan çal flman n kente fayda getirmeyece ini ifade eden fiehir Planc lar Odas zmir fiube Baflkan Gökhan Erkan, projenin ayaklar n n yere basmad - n söyledi. mar Planlar na iflli olmayan, fizibilitesi yap lmam fl tünel çal flmas - n n tehlike arz etti ini dile getiren Erkan, Projeye usulsüz bafllad lar. Ortada sadece bir kazma var. Kimsenin proje hakk nda bildi i bir fley yok. Yat r mlara kesinlikle engel de iliz fakat bilimin, tekni in d fllanmamas gerekiyor dedi.

9 SAYFA 9 Eylül Röportaj Aziz Tanr sever Yakut Irmak Özden (Sadi Irmak n K z ) Oktay Aslanapa KOCA BIR NESLIN ÖYKUSU Sizi bir k v lc m olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz! flte her fley bu sözlerle bafllar. 700 e yak n seçilmifl ö renci Avrupa ya gönderilerek, ça dafl Türkiye nin temellerini atmak için önemli bir görev üstlenir... Çekilen belgesel kapsam nda Haflim fiensoy la da görüflüldü. Kimlerle görüşüldü? 24, 25 ve 44'üncü hükümetlerin Sanayi Bakan fiahap Kocatopçu, 1916 do umlu. Belçika ve ABD'de e itim gördü. Sanayi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanl klar yapm flt r, TÜS AD baflkanl ndan çeflitli genel müdürlüklere pek çok görevde bulundu. Türkiye'nin ilk metalurji mühendislerinden 1913 do umlu Bahri Ersöz, Almanya ve Amerika'da okudu. Karabük Demir Çelik Fabrikas 'nda ve Türkiye fiiflecam Paflabahçe Fabrikas 'nda çal flt. Türkiye'nin ilk Endüstri Mühendisi Adnan Erkmenol, Belçika, Fransa ve Amerika'da e itim ald. MTA, Sümerbank, prafl gibi çeflitli kurulufllarda önemli görevler yapt. Ayr ca uzun y llar TÜ, YTÜ ve Kocaeli Teknik Üniversitesi'nde hocal k yapt. fiu anda baz flirketlere, yönetim dan flmanl yap yor. Cevdet Arun, Türkiye'nin ilk beden e itimi ö retmeni. Haflim fiensoy, ülkenin ilk elektirk mühendislerinden. Hasan Tahsin Önalp, Bay nd rl k Bakanl yapt. Türkiye'nin ilk ziraat mühendislerinden Aziz Tanr sever'den, ilk sanat tarihçisi Oktay Aslanapa'ya kadar pek çok kifli belgeselde yer al - yor. 38. hükümetin Baflbakan Sadi Irmak, Berlin Üniversitesinde t p ve biyoloji ö renimi görüp 1929 y l nda pekiyi derece ile t p doktoru oldu. Hagen ve Düsseldorf hastanelerinde asistan olarak çal flt. TBMM baflkanl lk kimya mühendislerinden Adnan fiener'i efli Ferhan fiener, Türkiye'nin ilk makine mühendislerinden Hamit Gerifl'i ise efli Nedret Gerifl anlatt. Ço u Almanya'ya, baz lar da Fransa, sviçre, Amerika gibi ülkelere gönderildi. Döndüklerinde, her biri branfl nda büyük baflar lara imza att. Baz lar e itimci olup bilgilerini paylaflt, baz lar ysa modern Türkiye'nin inflaas nda görev ald. Ço u mesle in ülkedeki ilk temsilcileridir onlar. Mesela hsan Ketin. Türkiye de jeolojinin babas olarak bilinir. Öyle ki Ketin, dünyan n en ünlü fay hatlar ndan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hatt n buldu. flte böyle bir neslin hikayesini anlat r, K v lc mdan Volkan a Yeni Türkiye'nin ilk beyin tak m denilebilecek bu insanlar n 8 ine, ulaflan, Göker Göktepe (Yap mc ve Yönetmen), Yusuf Sayg (Görüntü Yönetmeni) önderli indeki ekip, o ö rencilerin hayat hikayesini, an lar n, Atatürk e bak fl aç lar n anlatan dev bir belgesele imza att. Projenin ç k fl noktas olarak büyük Halas Afet nan iflaret eden Göktepe, Anne taraf ndan büyük halam Afet nan'd r. O yüzden çocuklu umda, evde konuflulan hikayelerden dolay yurtd fl nda e itim vb. kula m n aflina oldu u olaylard. Bundan 4 y l kadar önce bir 10 Kas m günü televizyonlar n bir tanesinde, ana haber bülteninde k sa, takriben 20 saniyelik bir haber gördüm.atatürk'ün Ö rencileri bulufltu bafll alt nda...öykü çok çekici geldi ve araflt rma sürecine girdim.uzun say labilecek bir araflt rmadan sonra, konuyu o kadar sevdim ki tüm olanaklar zorlayarak projeyi gerçeklefltirmeye karar verdim diyerek belgesel fikrinin bafllang ç noktas n özetliyor. Yüzümüz kara ç kmad Yönetmen Göker Göktepe: 'Ulaflabildi imiz bu kiflilerin isimleri sokak, cadde isimleri olarak görmek mümkün. Daha fazla kifliyle görüflmeyi planlam flt k ama ço u hayatta de ildi. Bu yüzden belgeselimizde Ata'n n 11 ö rencisine yer verebildik. 1946'da arfliv kay tlar n n yanmas sebebiyle bu konuyla alakal pek fazla bir çal flma yap lamam fl. Projenin ön çal flma olarak 1 y ll k bir araflt rma süreci var10 Kas m 2010 da filmin ilk sahnelerini çektik. fiubat 2011 de bir ay stanbul'da bütün çekimleri gerçeklefltirdik. Filmin final sahnesini 23 Nisan 2011 de çektik" diyor. Belgeseli izleyenlerin, as l projenin kahramanlar olan Ata n n ö rencilerinin tepkisinin ne oldu unu sordu umuz Göktepe, lk izleyenler asl nda fikrine ve görüfllerine inand m z arkadafllar m z ve ailelerimiz... K saca gözleri dolu dolu oldu diyebiliriz. Hatta a layanlar bile oldu. Ama as l s nav filmi Atatürk'ün ö rencilerinin izledi i zamand... Yüzümüz kara ç kmad, hepsi filmi çok sevdiler. Çekimler s ras nda s k s k duygusal anlar n yafland n belirten Yard mc Yönetmenler Yusuf Sayg ise flunlar söylüyor: 'Atatürk'ün yapt bu e itim devrimini dinledi imizde, o dönemin flartlar na ra men inan lmaz bir öngörü ve idealizm oldu unu farkettik. Birçok dalda yurtd fl na ö renci gönderilmifl. 13 ö renci savafl s ras nda Almanya'da hayat n kaybetmifl. Sanayi, e itim, bilim ve sanatta ilk ciddi ad mlar bu insanlara ait. Her biri önemli kurumlar n bafl nda yöneticilik yapm fl. Elimizdeki bardak, bindi imiz araba, dinledi imiz flark ve daha pek çok fley bu yürekli insanlar n kurdu u kurulufllardan bize kalanlar. Haflim fiensoy fiahap Kocatopçu Tahsin Önalp Röportaj gerçeklefltiren Gece Vardiyas Film Yap m ekibi üyeleri...

10 SAYFA 10 Eylül Gecenin flampiyonu H rvatistan Karfl yaka Uluslararas Latin Danslar fiampiyonas Finali haf zalardan silinmeyecek bir geceye imza att. Unutulmaz gecede sahneye konan performanslar, izleyenleri büyüledi Karfl yaka Belediyesi nin uluslararas çapta düzenledi i önemli organizasyonlar n bafl nda gelen Karfl - yaka Latin Danslar Dünya fiampiyonas finali, Maviflehir Spor Salonu nda yap ld. Coflku ve heyecan n hakim oldu u yar flmada 16 ülkenin star dansç lar büyük jürinin önünde unutulmaz bir performans sergiledi. Türkiye den 8 çiftin de yar flt flampiyonaya Kanada, spanya, Danimarka, Moldova, Bulgaristan, Estonya, H rvatistan, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Ukrayna, Romanya, Azerbaycan, Slovenya ve Rusya kat ld. Yar flma ilk olarak çeyrek final ile bafllad. Dansç lar, tek, iki ve üçlü gruplar halinde performans sergiledi. lk çeyre- in ard ndan ise yar finale geçildi. Yar finalde de nefesler tutulurken, salonu dolduran izleyiciler destekledikleri çiftleri alk fllar ile yaln z b rakmad. Yar finalin ard ndan, finale kalan çiftler aç kland. Finale spanya, Moldova, Rusya, Estonya, H rvatistan ve Macaristan kald. Türkiye ise yar finalde elendi. kinci Moldova, üçüncü Rusya fiampiyonada samba, çaça, rumba, paso doble ve jive danslar n en baflar l sergileyen çiftler göz doldururken alt n madalyaya uzanan ülke H rvatistan oldu. fiampiyonada ikinci Moldova, üçüncü ise Rusya oldu. Yar flman n uluslararas jürisi Petru Gozun, Günce Yöney, Miran Pritekelj, Elena Durdina, Ruslan Vysotskyi, Andrei Todorov, Mere Klandorf, Santorinaiou Pareskevi ve Natalia Timanovscaia dan olufltu.baflkan Durak fiampiyonam z art k gelenekselleflti ve devam edecek. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum dedi. Özel pistte yarıştılar madalya kazandılar Karfl yaka Belediyesi nin Dans Festivali kapsam nda düzenledi i uzaktan kumandal model araba ile bisiklet yar fl gösterileri Maviflehir Bisiklet Merkezi?ndeki toprak pistte yap ld. Heyecan n ve e lencenin bir arada oldu u her iki yar flmada da hem yar flmac lar hem izleyenler büyük keyif ald. Uzaktan Kumandal Model Araba yar fllar RC zmir Model Grubu katk lar yla gerçeklefltirilirken, yar fllar Of Road 1/5 ve 1/8 ölçekli olmak üzere yak tl ve elektrikli olarak düzenlendi. 36 model arac n kat ld 1/5 ölçekli kategoride birinci Umut Bar fl, ikinci Abdullah Demir, üçüncü Erdal K lavuz oldu. 1/8 ölçekli kategoride ise birinci Engin Saraçc olurken ikinci Levent Oktay, üçüncü ise lkay Erk l nço lu oldu. Festival bünyesinde yap lan ve 300 bisikletçinin pedal çevirdi i yar fllar da büyük ilgi gördü. Yar fllar öncesi gün boyu yetiflkin ve miniklere ücretsiz olarak güvenli sürüfl e itimi verildi. Kodreanca n n flovu muhteflemdi fiampiyonada samba, çaça, rumba, paso doble ve jive danslar n en baflar l sergileyen çiftler göz doldururken alt n madalyaya uzanan ülke H rvatistan oldu. fiampiyonada ikinci Moldova, üçüncü ise Rusya oldu. Yar flmaya konuk olarak kat lan dünyaca ünlü Moldaval Dans Grubu Kodreanca da farkl gösterisi ile geceye damgas n vurdu. fiampiyonada üçüncülü ü elde eden Rus çift...

11 SAYFA 11

12 SAYFA 12 EYLÜL 2011 Yeni barınakla r Cennet e çok yakıştı İTO nun, Çeşme için SİT raporu Bakanlık ta Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu, zmir Kufl Cenneti ni dünya ölçe inde tan tacak projeler yürüttüklerini söyledi Kufl Cenneti ni dünya tan yacak Ayn zamanda zmir Kufl Cenneti ni Koruma ve Gelifltirme Birli i Baflkanl n da yürüten Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, bölgede yap m büyük ölçüde tamamlanan 22 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Y k lan kaçak bar naklar n yerine özel olarak tasarlanan yeni bal kç bar naklar n da gezen Baflkan Kocao lu, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Baflkan Aziz Kocao lu, do al malzeme kaplanarak düzeltilen 22 kilometrelik yolda bisiklet turlar düzenlenece ini, oluflturulacak flamingo adas ile ve sosyal tesislerle bölgenin tüm dünyan n cazibe merkezi haline gelece ini söyledi. Birlik baflkanl n devrald ktan sonra bölgedeki sorunlar tespit ederek göreve bafllad n hat rlatan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, flöyle devam etti: Bunlardan biri, bal kç bar naklar n n çok da n k olmas ve usulüne uygun olmamas yd. Bunlar n yerine özel olarak tasarlad m z bal kç bar naklar yapt k. Ayr ca 22 kilometrelik Kufl Cenneti yolu çok bozuktu. An tlar Kurulu nun tavsiyesi do rultusunda do al malzeme ile kaplayarak düzeltti imiz bu yolu bitiyoruz. En k sa zamanda bisikletler alarak bütün gençlerimizin, çocuklar m z n 22 kilometrelik parkurda do ayla iç içe olmalar n sa layaca z. Çeflme de 2006 da yap lan S T alanlar çal flmas n n mahkemece durdurulmas n n ard ndan yaflanan imar sorununun çözümüne katk da bulunmak için harekete geçen zmir Ticaret Odas ( TO), yar madada S T alanlar n n yeniden belirlenmesi için yapt çal flmay tamamlad. Yaklafl k 5 y l önce gerçeklefltirilen S T çal flmas n n güncellenerek bilimsel bir rapor haline getirildi i çal flma, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay a gönderildi. Hala Dan fltay da görüflülen Çeflme planlar - n n tamamlanmas halinde bölgede bekleyen milyonlarca dolarl k yat r m hayata geçecek.raporu Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay ile Çeflme Belediyesi ne gönderdiklerini ifade eden TO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, raporun flu an Dan fltay da olan Çeflme nin S T alanlar n n yeniden belirlenmesi sürecine katk sa layaca n söyledi. Demirtafl ayr ca, Akdeniz de do algaz arama konusunda gelecek ay K br s a gidip, Cumhurbaflkan ve di er yöneticilerle görüflece ini de söyledi. Türkiye ye 8 ayda tam 22 milyon turist geldi Türkiye ye gelen turist say s A ustos ta geçen y l n ayn ay na göre yüzde 9.62 art flla 4.08 milyon olurken, y l n ilk sekiz ay nda ise turist say s yüzde art flla 21.7 milyon oldu. Turizm Bakanl n n internet sitesinde yay mlad verilere göre, y l n ilk sekiz ay nda Türkiye ye en çok turist gönderen ülkeler s ralamas nda Almanya yüzde pay ve 3,144,722 turist ile birinci, Rusya yüzde pay ve 2,666,066 ziyaretçi ile ikinci, ngiltere yüzde 8.42 pay ve 1,826,237 kifli ile üçüncü yer ald. A ustos ay nda en çok turist gönderen ülkeler s ralamas nda ise Almanya yüzde pay ve 626,570 kifli ile birinci, Rusya yüzde pay ve 587,265 kifli ile ikinci, ngiltere yüzde pay ve 424,404 kifli ile üçüncü s rada yer ald. Y l n sekiz ay nda gelen turistlerin en çok girifl yapt klar s n r kap s yüzde pay ile Antalya olurken, bunu yüzde pay ile stanbul izledi.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır.

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. İzmir Valisi Mustafa TOPRAK Amacımız; İzmir i her alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. Röportaj: İdarecinin Sesi İDARECİNİN SESİ: Sayın Valim, yaklaşık iki yıldır İzmir de görev yapıyorsunuz.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı