içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak"

Transkript

1 SAYFA 01 Kongre tarihi geri alınıyor AK PART zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd. AK Parti l Baflkanl daha önce Aral k ta bafllayaca n aç klad kongre tarihlerini iki ay geriye çekti. AK Parti de 1 Ekim de bafllayacak olan delege seçimleri 16 Ekim de son bulacak. 6 da İmzalar CHP yi karıştırdı CHP zmir l Delegeleri, ola anüstü il kongresi için dü meye bast. Hesaplanan imza say s na ulaflmak için noterlere giden delegeler, seçilmifl il baflkan istediklerini belirtti. lk gün 150 imzaya ulafl ld. Kampanyan n birkaç gün içinde sonland r laca belirtildi. 7 de EYLÜL Kr. Şampiyon Hırvatistan COfiKU ve heyecan n hakim oldu- u Karfl yaka Belediyesi Dans Yar flmas nda 16 ülkenin star dansç lar büyük jürinin önünde unutulmaz bir performans sergiledi. Finalde alt n madalyay H rvatistan kazand. fiampiyonada ikinci Moldova, üçüncü ise Rusya oldu. 10 da TUNEL SANCISI Bakan Y ld r m n Benim Ç lg n Projem dedi i Konak Tüneli nin Miniklere buzda e itim İlk kriz Uçan Yol iptali KONAK Tüneli nin daha önce aç klanan güzergah n n Uçan Yol Projesi nin önüne getirilmesi, Baflkan Kocao lu nu k zd rd. Tarım sektörü İzmir de ZM R N ev sahipli i yapt önemli ihtisas fuarlar ndan Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar (AGROEXPO) 7. kez kap lar n açt. Aç l fl törenine bakanlar Mehdi Eker ve Binali Y ld r m, Baflkan Kocao lu, milletvekilleri ve tar m sektörünün temsilcileri kat ld. 6 da Anadolu Caddesi rahatlıyor Sayfa 5 te temeli s k nt lar eflli inde at ld AK Parti nin seçimler öncesi zmir e vaat etti i 35 projenin en önemlisi kabul 2,5 kilometrelik Konak Tüneli nin temeli geçti imiz günlerde at ld. Temel atma töreninde tünele iliflkin elefltirileri yan tlayan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, a r konufltu. 8 de Meslek Odalar ndan dava sinyali TÜNEL inflaat na yönelik elefltirilerini temel atma töreninden önce kamuoyuna aç klayan TMMOB a ba l meslek odalar, tünel projenin jeolojik etüdünün bile yap lmad n savundular. Başkan KÖY yollarında BÜYÜKfiEH R s n rlar içindeki orman köylerini tek tek ziyaret edece ini söyleyen Baflkan Aziz Kocao lu, sözünü tutarak yollara düfltü. lk etapta Alia a n n 14 köyüne giden kocao lu, köylülerin taleplerini tek tek not ald. 4 te Konak ta farklı bir sergi Hokey hayali gerçek oldu ZM R Büyükflehir Belediyesi, spora eriflimi ekonomik ve sosyal yönden k s tl yafl aras çocuklara verdi i buz hokeyi derslerinden sonra, flimdi de 6-8 yafl aras miniklere buzda figür e itimi veriyor. 2 de Yatırım yağmuru ZM R Büyükflehir Belediyesi, iki önemli çevre yat r m na start verdi. Temeli at lan Do anbey-ürkmez ve Özdere ileri biyolojik ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle, at k su sorunu tarihe kar flacak. 3 te Koca bir neslin öyküsü SIZ bir k v lc m olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz! flte her fley bu sözlerle bafllar. 700 e yak n ö renci Avrupa ya gönderilerek, ça dafl Türkiye nin temellerini atmak için önemli bir görev üstlenir. Onlar Ata n n ö rencileridir 9 da Selen Bebe in annesinden mektup Gönül Soyo ul 5 te Eczac lar ve Muvazaa Semiha Paçac 7 de Madalya için yarıştılar Sayfa 10 da Çeşme için rapor bakanlıkta Sayfa 12 de Rekabetin Bedeli Ümit Yald z 8 de Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak 30 milyonluk rüya gerçek oluyor KAÇAK yap ve çarp k kentleflme ile bo uflan Karaba lar da, kentsel yenileme projesi yeni bir boyut kazand. 30 milyon liral k proje, y llard r süren s k nt lara 12 son verecek. Büyükflehir Belediye Komisyonlar, düflünülen 4 bin 500 konutluk proje için s n r belirleme incelemelerini bu ay içinde tamamlayacak. 5 te ULUSLARARASI baflar lara imza atm fl iki usta foto raf sanatç s Yusuf Tuvi ve Birol Üzmez in objektifinden Basmane Oteller Soka foto raf sergisi 21 Eylül Çarflamba günü saat de zmirlilerle bulufltu. Bir ay aç k kalacak BU kapsamda, y llarca as l de eri arka planda kalm fl, ayr m yapmaks z n her insana kucak açan bir bölge olma özelli ini ise hiç yitirmemifl bir zaman tüneli olan Basmane Oteller Soka, farkl bir foto raf sergisiyle dünyaya aç ld. 2 de Asfalt seferberliği BÜYÜK bir h zla geliflen ve her y l nüfusuna yaklafl k 10 bin kiflinin eklendi i Gaziemir de belediye, yap - laflmas tamamlanan ve altyap s biten tüm bölgeleri asfaltl yor. 20 gün sürecek çal flmada toplam 9 bin 450 ton s cak asfalt dökülecek. 5 te

2 SAYFA 02 Eylül Oteller Soka nda farkl sergi Miniklerin hokey hayali gerçek oldu 6-8 yafl aras miniklere buz hokeyi dersleri veren zmir Büyükflehir Belediyesi, onlar n en büyük hayallerini gerçeklefltiriyor zmir Büyükflehir Belediyesi, buz sporcular yetifltirmek için ata a kalkt. Sosyal sorumluluk anlay flla yola ç kan Büyükflehir Belediyesi, spora eriflimi ekonomik ve sosyal yönden k s tl yafl aras çocuklara verdi i buz hokeyi derslerinden sonra, flimdi de 6-8 yafl aras miniklere buzda figür e itimi veriyor. Pilot uygulama, Ömer Seyfettin lkö retim Okulu, Malazgirt lkö retim Okulu ve 80.Y l lkö retim Okulu nda ö renim gören ö rencilerle bafllad. Haziran ay ndan bu yana Sal ve Perflembe günleri birer saat ders alan minikler, oldukça ilerleme kaydetti. Söz konusu projeyle, 6-8 yafl grubundaki çocuklar n fiziksel ve sosyal geliflimleri dikkate al - narak esneklik, denge, çabukluk ve sürat gibi sportif becerilerini koordinasyon içinde kullanmalar sa lan yor. Konak Belediyesi bugünlerde zmir in en eski yerleflim birimlerinden Basmane ye sahip ç kan özgün bir foto raf sergisine ev sahipli i yap yor Uluslararas baflar lara imza atm fl iki usta foto raf sanatç s Yusuf Tuvi ve Birol Üzmez?in objektifinden Basmane Oteller Soka foto raf sergisi 21 Eylül Çarflamba günü saat de zmirlilerle bulufltu. Bu kapsamda, y llarca as l de eri arka planda kalm fl, ayr m yapmaks z n her insana kucak açan bir bölge olma özelli ini ise hiç yitirmemifl bir zaman tüneli olan Basmane Oteller Soka, farkl bir foto raf sergisiyle dünyaya aç ld. çinde yaflanm fll k var çinde yo un bir yaflanm fll k bar nd ran Oteller Soka n n görünmeyen yüzü Konak Belediyesi nin düzenledi i sergiyle ortaya ç kt. Yetmifl üç y ll k ömrüne çekti i foto raflarla bir ömür daha s d rmay baflarm fl ve halen bu ifli büyük bir zevkle sürdüren Yusuf Tuvi ile baba mesle ini yaflam felsefesiyle birlefltirerek foto raf sanat na öyküler katan Birol Üzmez in kareleri flu aralar Basmane Semt Merkezi nin tarihi havas n süslüyor. 2 Hafta aç k kalacak Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi nde ilk kez bir sergi düzenlendi ini vurgulayan Baflkan Hakan Tartan, Foto raf kimi zaman ayr nt larla ince bir duyguyu nakflederken kimi zaman da toplumun aynas ndan bir insan figürü yans t r. Bu tür etkinlikler sadece sanat n geliflimini de il ayn zamanda kent belle inin netleflmesini; kentlilik bilincinin de bir kat daha güçlenmesini sa l yor. Burada gördü ünüz her foto rafta, içinde yaflad m z kentin bilinmeyenleri var. Bu sebeple her birinin üzerinde tek tek durulmas ; anlafl lmas ve hissedilmesi gerekir dedi. Binlerce y l öncesine dayanan bir yerleflim merkezi olan Basmane ye yeni bir pencereden bakmak isteyenler Konak Belediyesi nin düzenledi i Yusuf Tuvi-Birol Üzmez Basmane Oteller Soka foto raf sergisinde buluflacak. Usta foto rafç lar n Oteller Soka- n n tarihi dokusunu, kültür zenginli ini yans tan çal flmalar 21 Eylül 7 Ekim tarihleri aras nda Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi nde sergilenecek. Barış ın anısına y l nda göreve giderken geçirdi i trafik kazas sonucu yaflama veda eden gazeteci Bar fl Selçuk un an s n yaflatmak ve genç gazetecileri teflvik etmek amac yla zmir Büyükflehir Belediyesi nin bu y l 12. sini düzenledi i Bar fl Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Bar fl Selçuk un do um günü olan 21 Eylül de zmir Büyükflehir Belediyesi Kent Arflivi ve Müzesi nde (AP KAM) sahiplerini buldu. Törene zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc - lar, zmir Büyükflehir Belediyesi Ekonomik Kalk nma Koordinasyon Kurulu Üyesi fladam fiinasi Ertan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baflkan ve zmir Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Atilla Sertel, Bar fl Selçuk un ailesi, jüri üyeleri ve çok say da gazeteci kat ld. Törende konuflan Baflkan Kocao lu, gazetecili in toplumun ve demokrasinin geliflimine katk koyan, zor, meflakkatli bir meslek oldu unu belirtti. Konuflman n ard ndan 4 ayr kategoride ödüller da t ld.

3 SAYFA 03 Eylül Körfeze dev proje Bayraklı ya yaşam parkı kuruluyor zmir Büyükflehir Belediyesi, 1 Ekim de Bayrakl da kuraca yaflam park n n temelini atacak Baflkan Aziz Kocao lu nun 2014 Mart na kadar gerçeklefltirilecek proje ve yat r mlar aç klamas n n ard ndan peflpefle temel atma ve aç l fl törenleri gerçeklefltiren zmir Büyükflehir Belediyesi, önümüzdeki hafta sonunu da hareketli geçirecek. Son iki hafta içinde toplam yat r m tutarlar 60 milyon liray bulan Evka 5 Köprülü Kavfla ile Özdere ve Do anbey-ürkmez ar tmalar n n temellerini atan, Gümüldür deki tfaiye ve ZSU hizmet binalar n n aç l fl kurdelesini kesen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 1 Ekim Cumartesi günü de Bayrakl n n denize hakim noktas nda kurulacak yaflam park n n temelini atacak. Hocalar n hocas olarak bilinen, Bayrakl (eski Smyrna) antik kentini ortaya ç karan ünlü arkeolog Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal n ad verilen yaflam park ndaki tören saat de gerçeklefltirilecek. zmir Büyükflehir Belediyesi, Bayrakl n n üst kesimlerinde Cengizhan Mahallesi ndeki toplam 90 dönümlük bir alanda oluflturulacak dev tesisin projesini haz rlay p alan n yürüyüfl yollar na ait altyap çal flmalar n tamamlad. Yat r m ya muru ya d! Do anbey-ürkmez ve Özdere ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle, kentin gözde turistik yerleflimlerinde at k su sorunu tarihe kar flacak Geçti imiz hafta 2014 y l na dek gerçeklefltirece i projeleri kamuoyuna aç klayarak yat r mlara yeniden h z veren zmir Büyükflehir Belediyesi, önce Evka 5 Köprülü Kavfla- n n temelini att ; sonra Yeflildere Caddesi ni viyadük ile aflarak Buca üzerinden Otogar a ba lant sa layacak yolun yap m ihalesini gerçeklefltirdi. H z kesmeyen Büyükflehir Belediyesi, 24 Eylül Cumartesi günü de Do anbey-ürkmez ve Özdere ar tma tesislerinin temelini att. Her iki tesis için de tek bir tören düzenlendi. Temeli at lan ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte, 5 büyük turistik yerleflimde birden at k su sorunu tarih olacak. Önümüzdeki yaz dönemi içinde tamamlanmas planlanan bu iki önemli tesisin hizmete girmesi, zmir in turizm cenneti sahillerinin korunmas ad na çok önemli bir ad m olacak. ki tesis, toplam 250 bin kiflilik nüfusa hizmet verebilecek kapasitede çal flacak. Seferihisar a ba l Ürkmez, Do- anbey ve Payaml mahallelerinin evsel at klar n biyolojik ar tmadan geçirecek tesis, 9 milyon 250 bin liral k yat r mla gerçeklefltirilecek y l Haziran ay sonunda devreye girecek ar tma tesisi, 125 bin kifliye hitap edecek ve günlük 25 bin metreküp at k suyu ar tacak kapasitede olacak. Do anbey (Ürkmez) At ksu Ar tma Tesisi, Do anbey-payaml -Ürkmez yerleflimlerinin yaz ve k fl nüfusu dikkate al narak birbirine paralel iki hattan oluflacak. Azot ve fosfor giderimi yap lacak tesiste koku giderim üniteleri de yer alacak. Özdere nin Kesre mevkiinde infla edilen tesis için ise Mart ay nda yap lan yer tesliminin ard ndan ar tma alan nda saha düzenlemesi yap ld. Depreme karşı örnek işbirliği Merkezi idare, yerel yönetim ve akademisyenlerin ortak çal flmalar n n sonuçlar masaya yat r ld Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl, zmir Büyükflehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi nin bu iflbirli i çal flmalar çerçevesinde gerçeklefltirdi i deprem çal flmas n n sonuçlar aç kland. zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis salonunda yap lan zmir Deprem Tehlikesi ve Önlemleri Çal fltay nda, zmir ve çevresinin depremselli i, zemini ve güvenli yap tasar m konular uzmanlar taraf ndan masaya yat r ld. zmir metropolü ile Alia a ve Menemen ilçelerinde güvenli yap tasar m için zeminin sismik davran fllar n n modellenmesi konulu TÜB TAK projesinin sonuçlar da ayn toplant da ele al nd. Çal fltay n aç l fl konuflmas n yapan zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Dan flman Muzaffer Tunça, zmir Büyükflehir Belediyesi nin afetle mücadelede öncü rol oynad n, Bo aziçi ve stanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte 1999 y l nda deprem master plan haz rlad n hat rlatt.

4 SAYFA 4 Eylül Baflkan Kocao lu köy yollar nda Baflkan ve bürokratlar yla yapt klar toplant larda dileklerini çekinmeden dile getiren köy muhtarlar ve köylüler, Baflkan a özellikle ulafl mlar nda büyük kolayl k sa layan Alia a-menderes Banliyö hatt nedeniyle teflekkür etti. Daha önce büyükflehir s n rlar içindeki orman köylerini tek tek gidece ini söyleyen Baflkan Aziz Kocao lu, sözünü tutarak yollara düfltü. Kocao lu ilk etapta, Alia a n n 14 köyüne ziyarette bulundu zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, peflpefle gerçeklefltirdi i ilçe ziyaretlerinin ard ndan flimdi de orman köylerine gitmeye bafllad. Bir süre önce Büyükflehir s n rlar içindeki 164 orman köyünün tamam n tek tek dolaflaca n söyleyen Baflkan Kocao lu, bu turlar na Alia a n n köyleriyle bafllad. Sorunlar dinledi Geçti imiz hafta sonunda Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz ile Foça Belediye Baflkan Gökhan Demira n da kat ld ziyaret program n n ilk dura Bozköy oldu. Ard ndan fiehitkemal, Horozgedi i, Çakmakl, Samurlu, Güzelhisar, Ç tak, Karaköy, Uzunhasanlar, Karakuzu, Çoraklar, Hac ömerli, Kalab k ve Çalt dere köylerini tek tek dolaflan Baflkan Aziz Kocao lu, burada vatandafllar n dilek ve önerilerini dinleyip hemen yap lmas gereken ifllerle ilgili bürokratlar na talimat verdi. Heyecan yaratt Baflkan Aziz Kocao lu nun gerçeklefltirdi i bu ziyaretler, ilk kez bir büyükflehir belediye baflkan n a rlayan köylerde heyecan yaratt. Köylülerin gösterdi i s cak ilgiden büyük memnuniyet duydu unu söyleyen Baflkan Kocao lu, Köylerimizdeki samimiyet ve do all k, her zaman bana büyük moral vermifltir. Biz de ayn samimiyetle yaklaflarak onlara elimizden gelen deste i vermeye çal fl yoruz fleklinde konufltu.

5 SAYFA 5 Eylül milyon liralık rüya nihayet gerçek oluyor Kaçak yap ve çarp k kentleflme ile bo uflan Karaba lar da, kentsel yenileme projesi yeni bir boyut kazand. 30 milyon liral k proje, y llard r süren s k nt lara son verecek Ruhsats z yap laflma ve gecekondu sorunu ile layacak. S n r bilgileri Bakanlar Kurulu nun onay na sunulacak ve onay n verilmesinin ard ndan bo uflan Karaba lar, büyük önem verdi i kentsel yenileme hayaline bir ad m daha yaklaflt. proje çal flmalar na da h z verilecek. 1/1000 lik imar planlar ve parselasyon çal flmalar Konak Belediyesi zaman nda tamamlanan, Bölge yeniden yarat lacak Yurto lu Mahallesi, Kon- Kent Toplu Konut zmir Büyükflehir Belediyesi ve Karaba lar Alan ve Yüzbafl fierafettin Mahallesi ile s n rlanan Uzundere Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Proflüm projesi, yasal sürecin tamamlanmas n n ar- Belediyesi nin ortaklafla yürütece i kentsel dönüjesi ile ilgili dosya Büyükflehir Belediye Meclis d ndan bir y l içinde bafllat lacak. Bölgede yaflayan vatandafllar ile uzlaflma aray fl na girecek olan gündemine geldi. Büyükflehir Belediye Komisyonlar, 32 hektarl k alan üzerinde hayata geçirilmesi düflünülen 4 bin 500 konutluk proje için s - bitirmek için u rafl verecek. 32 hektarl k alanda, 8 yetkililer, en az kamulaflt rma bedeli ile projeyi n r belirleme incelemelerini bu ay içinde tamam- katl apartmanlar infla edilerek, kaçak yap larda Izmir in gelece i BAYRAKLI da ZTO Baflkan Ekrem Demirtafl, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba ziyaret etti, zmir in gelecek yüzy l Bayrakl da flekillenecek dedi Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, makam nda a rlad zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl ile Kentsel Dönüflüm, EX- PO ve Liman arkas projeleri hakk nda düflüncelerini içeren sohbet toplant s gerçeklefltirdi. Liman arkas planlar n n halen netleflmedi ine dikkat çekerek?türkiye deki yasal sistem yüzünden ne kadar h zl olursan z olun belirli bir aflama kaydetmek için zorluk çekiyorsunuz diyen Ekrem Demirtafl, Oysaki Bayrakl zmir in gelece i. zmir in gelecek yüz y l buras. Bayrakl n n bir an önce infla edilmeye bafllanmas zmir i dünya kenti hedefine daha kolay O heyecan bizde var zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl n ziyaretinden dolay mutluyuz diyerek sözlerine bafllayan Baflkan Hasan Karaba, Say n Ekrem Demirtafl n Bayrakl ya verdi i önemi biliyorum. Kentsel Dönüflüm konusunda göreve gelir gelmez Murat Karayalç n ile bafllatt - m z Kentsel Dönüflüm söylemleri zmir de yer buldu. Hatta hükümet gündemine girdi. zmir in olmazsa olmaz Kentsel Dönüflümdür. zmir in vizyonunu de ifltirecek konu kentin inflaat stokunun de iflmesidir. zmir in kötü sülüetini görmek her yerden mümkün. Kadifekale de bafllayan iyilefltirmenin devam etmesi gerekiyor. EXPO nun da Kentsel Dönüflüm fleklinde tezahür etmesi bizi mutlu eder. Bayrakl Liman arkas projesi ile ticaret merkezi, Turan bölgesi ile turizm, Smyrna ile tarihin iç içe bulundu u bir kent olacak. O heyecan bizde var. zmir Ticaret Odas da bize destek oldu u sürece kalbimizi gönlümüzü size açar z diye belirtti. Anadolu Caddesi ndeki trafik rahatlayacak Ulafl m Koordinasyon Merkezi, zmir in Çanakkale yönüne aç l - m n sa layan Anadolu Caddesi ndeki trafi in rahatlat lmas amac yla Anadolu Caddesi güzergah nda gidifl-gelifl yapan a r vas - talar n çevre yoluna yönlendirilmesine iliflkin bir dizi karar ald. Buna göre Çanakkale yönünden zmir e gelen ve zmir den Çanakkale yönüne giden a r vas talar n zmir- Çanakkale otoyoluna yönlendirilmesinde flu tedbirler uygulanacak: - A r tonajl araçlar, Anadolu Caddesi nin Girne Otoyol Kavfla ile Harmandal Kavfla aras nda kalan k sm na girifl yapamayacak. - Çanakkale istikametinden gelen tüm a r tonajl araçlar, Harmandal Kavfla ndan çevre otoyoluna girifl yapacaklar. - Çanakkale istikametinden gelip limana giden a r tonajl araçlar ise (tankerler hariç) Harmandal Kavfla ndan girifl yaparak zmir Çevre Otoyolu nu kullanacak ve Ankara Caddesi ne geçifl yapacak. - Ayd n- stanbul-ankara yönünden gelip Çanakkale yönüne gidecek olan a r tonajl araçlar (tankerler hariç), zmir Çevre Otoyolu na yönlendirilecek. ikamet eden bölge halk, yeni yap lan konutlara yerlefltirilecek. Hiçbir yasal engel ile karfl lafl lmamas halinde, 5 y l gibi k sa bir sürede tamamlanmas hedeflenen proje, yaklafl k 30 milyon liraya mal olacak. Karaba lar bölgesinde, 25 y ld r devam eden çarp k kentleflme sorunu, kentsel yenileme projesinin tamamlanmas ile tarihe gömülmüfl olacak. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte kentin büyük bir s k nt s n n giderilece ini belirten Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, lçemizde y llard r çözülemeyen kentsel dönüflüm sorunu, yak n zamanda ataca m z ad mlar ile nihayet sonuçland r lacak dedi. Can Özlü Ekrem Demirtafl makam nda a rlad Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl makam nda a rlad. Karaba ile Demirtafl, Kentsel Dönüflüm, EXPO ve Liman arkas projeleri hakk nda konufltu. Gaziemir de asfalt seferberliği başladı Gaziemir Belediyesi, altyap s biten tüm bölgeleri asfaltl yor. 20 gün sürecek çal flmada toplam 9 bin 450 ton s cak asfalt dökülecek Büyük bir h zla geliflen ve her y l nüfusuna yaklafl k 10 bin kiflinin eklendi i Gaziemir de, artan altyap ve üst yap ihtiyaçlar na cevap vermek için belediye ekipleri gece gündüz çal fl yor. Özellikle yeni yap lan toplu konut alanlar nda yol ve kald r m düzenlemeleri eflgüdümlü bir flekilde sürdürülüyor. Gaziemir Belediyesi, 20 gün sürmesi planlanan yol düzenlemelerinde 9 bin 450 ton s cak asfalt dökecek. Yaklafl k 1 milyon TL harcanan asfalt seferberli inde 10 kiflilik ekip, 6 kamyon, 12 tonluk ve 2 tonluk olmak üzere iki silindir ile çal flmaya bafllad. Asfaltlama, yerleflimi tamamlanan Irmak Mahallesi nde yo unlaflmakla birlikte, özellikle vatandafllar n yo un olarak kulland klar ara yollarda da gerçeklefltiriliyor. Metro al flverifl merkezi çevresi baflta olmak üzere Evka-7 ö renci yurdu çevresi gibi ifllek sokaklarda da asfalt yenileme, yama ve s - cak asfalt dökümü çal flmalar devam ediyor. Yeni hastaneye yeni yol Belediye ekipleri, ilçede yeni y lda faaliyete geçmesi planlanan Özel Kalp Hastanesi çevresinde de asfalt dökümü yapt. Hastane çevresindeki ya mur suyu kanal, do algaz ve ZSU çal flmas n n tamamlanmas n n ard ndan belediye ekipleri, yol ve kald r m düzenlemesine giriflti ve hastane otopark n n bulundu u alan da dahil olmak üzere hastanenin yan ndaki yol tamamen asfaltland. Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, çal flmalar yerinde inceledi. Planl geliflen Gaziemir de yol ve asfalt konusunda gelen talepleri karfl lamak için h zla çal flt klar n belirten Baflkan fienol, S n rl bir bütçeyle asfaltlama ve yol iyilefltirme çal flmalar yap yoruz. Artan ihtiyac karfl lamak için eksik kalan bölgelerin asfaltlanmas n da tamamlayaca z dedi. Selen Bebe in annesinden mektup var Bembeyaz A 4 ka da el yaz s yla yaz lm fl, üstelik üzerinde görülmüfltür damgas tafl yan mektup görmeyeli ne çok zaman geçti ini düflündüm zarf elime ilk ald mda. Hiç tan flmad m bir kad n ve bebe i için yazd - m makaleye, aylar sonra gelen bir yan t.. Bir a t Bir iç döküfl Bir teflekkür. Sevgili Gönül Han m, Ben zmir Büyükflehir Belediyesi ne 02 May s 2011 tarihinde yap lan operasyonla önce gözalt na al nan ve daha sonra tutuklanan, sizin de makalenizde söz etti iniz Serpil KESK N im. Size mektup yazmak yerine, yap - lan bu yanl fll n anlafl laca n ve k sa bir süre sonra ç - kaca m umut ederek, sizi bebe imle ziyarete gelip, benimle ilgili yazm fl oldu unuz o güzel ve duyarl yaz n za teflekkür etmek hayalini kuruyordum; ama maalesef olmad. Sevgili Gönül Han m, benim için yazm fl oldu unuz makaleden dolay size teflekkür ederim. Ben 20 y ll k devlet memuruyum. Görevimi her zaman dürüst, çal flkan ve kanunlara uygun olarak görev yapt m. Görev yerlerimin hiçbirinde soruflturma veya inceleme geçirmedim. Bunlar yazmak ve aç klamak zorunda kalmam bile can m ac t yor. Ben 16 y l bebek sahibi olabilmek için, çok büyük ac lar, say s z ameliyatlar ve can ac - tan sözlerle davran fllara maruz kald m. Birgün benim de bebe im olacak m? Ben de anne olabilecek miyim? diye düflünürdüm. Allah ma flükürler olsun ac lar m son buldu. Bebe im oldu, kutsal annelik duygusunu tatt m. Görev yapm fl oldu um sat n alma birimimizin iflleri her zaman çok yo undur. Ancak hamileli imin son zamanlar nda arka arkaya çiflleri Bakanl Müfettifllerinin, soruflturmalar n n yo un olmas nedeni ile Temmuz 2010 da beklenen do umumu 5 May s 2010 da yapmak zorunda kald m. Ne tesadüf ki ve ne ac d r ki, bugün tutuklulu umuza gerekçe olan konser ve organizasyon ihaleleriyle ilgili o tarihteki verdi imiz teftiflin konusuydu. Soruflturma bitti, yasal olmayan herhangi bir ifllemimizin olmad, kanunlara ve mevzuata uygun oldu u tespit edildi; ama ne ac ki, bir y l sonra bizler soruflturma geçirdi imiz konularla ilgili hapishaneye at ld k. Benim bu çok çal flmalar m yüzünden, bebe im prematüre olarak dünyaya geldi. Bir ay küvezde yaflam savafl verdi. Ben de d flar da a layarak ve dua ederek onu bekledim. Doktorumuz, Selen erken do du u için, di- er bebeklerden fiziksel ve ruhsal olarak daha geri oldu unu ve bu yüzden özel bak m gerekti ini ve zay f oldu u için anne sütünü hiç kesmemem gerekti ini söylemiflti. Ama maalesef hayat n bana böyle bir ac yaflataca n, bebe ime süt vermeme engel olaca n hiç düflünmemifltim. Sizin de dedi iniz gibi, Adaletin kesti i süt. Hapishaneye ilk girdi imde, gö üslerimin her s zlamas ve ac s nda, Bebe im senden özür dilerim, seni emzirememekten dolay çok üzgünüm; ama bu yaflananlarda hiçbir suçum yok, ikimiz de masumuz diyordum. Bebe imin do um gününde tutuklanarak hapishaneye at ld m. Benim için çok büyük bir zd rap. Doktorumuz bebe imin yaflad travma yüzünden hapishaneye gelmesine izin vermiyor; ama ben onun hasretine dayanamad m için ayda bir kez ailem aç k görüfle getiriyor. O da sadece yar m saat görebiliyorum. Doktorumuz nas l izin versin. Ayda bir aç k görüflte bebe imi kucaklama heyecan yaflarken, bebe imi görünce periflan oluyorum. Çünkü yavrum benim yan - ma gelinceye kadar, her yerini didik didik ar yorlar, affedersiniz alt ndaki bezi bile ç kar p kontrol ediyorlar. kimizin yaflad bu ac y anlayabiliyor musunuz? Ben ve bebe im bu ac y hak edecek hiçbir fley yapmad k. Çok çal flt m, görevimi her zaman lay k yla yapt m, ama karfl - l bu olmamal yd. Sevgili Gönül Han m, size sekiz metre yükseklikteki beton duvarlar aras nda bulunan küçük avludan sesleniyorum. Bakt m bir avuç gökyüzünde gördü üm özgür kufllara, Bebe ime onu çok sevdi imi ve özledi imi söyleyin ve ondan bana haber getirin diyorum. Bu küçük avluda ne tesadüftür ki, küçük bir kufl yuvas ve üç kufl yavrusu var. Annesi bir an bile yavrular n b rakm - yor. Bense bebe imi b rakmak zorunda b rak ld m. Sevgili Gönül Han m, tam 145 gün oldu. Bana as r gibi gelen saatler, dakikalar geçmek bilmeyen ac ve zd rap dolu 145 gün. Suçsuz oldu um anlafl l r ve bebe- ime en k sa sürede kavuflurum umuduyla ayakta kalmaya çal fl yorum. Yaflad klar m çok a r ma gidiyor. Hayat m boyunca onurum ve flerefimle yaflad m. Bebe ime temiz bir isim b rakmak için yaflad m. Hayat m boyunca da öyle olacak. nsan burada çaresizlik, zd rap ve büyük ac lar çekiyor. nsan burada kendini üstü aç k bir mezara ya da kuyuya at lm fl gibi hissediyor. Yaflarken ölmek buymufl. Bunu ö rendim burada. Bu uzun sat rlar size neden yazd m; çünkü olay n bafl ndan beri beni en iyi anlayan kiflisiniz. nsan haks zl a u ray nca, yaflad üzüntü ve ac onu bitiriyor. Bir de benim gibi zor anneli i tadan biriyseniz. Buraya at lal alt nc aya girmek üzereyim. tirazlar m - z n ne gerekçe ile reddedildi ini biliyor musunuz? Kaçma tehlikem bulunuyormufl. Ben bebe imi, ailemi, sevdiklerimi ve ülkemi nas l terk edebilirim ki? Sevgili Gönül Han m, tek bildi im insanlar n kin ve nefretten ar n p, vicdanlar n n seslerini dinlemelerini ve insan sevgisiyle ve merhametiyle davranmalar n umuyorum. Bu dünyada iyi insanlar n var oldu unu biliyorum. Bu mektubumda size yaflad klar m ve duygular m paylaflmak istedim. Sevgili Gönül Han m, özgürlü üme kavuflunca sizinle beraber, bebe imle birlikte inflallah bafl bafla kahve içmeyi umut ediyorum. Sevgi ve sayg yla kal n. 22/09/2011 Serpil KESK N M Tipi Kapal Cezaevi A-2 ko uflu BERGAMA/ ZM R

6 SAYFA 6 Eylül AK Parti de kongre tarihleri erkene al n yor Kongre haz rl klar na bafllayan AK Parti zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd Kad n Kollar ve Gençlik Kollar baflkanl seçimleri ile kongre sürecine giren AK Parti de önemli bir geliflme yafland. l Baflkanl daha önce Aral k ta bafllayaca n aç klad kongre tarihlerini iki ay geriye çekti. AK Parti de 1 Ekim de bafllayacak olan delege seçimleri 16 Ekim de son bulacak. Delege seçimlerinden sonra yap lacak ilçe baflkanl klar seçiminin Aral k Ay n n sonlar nda yap lmas mevcut yönetimi tedirgin etti. 16 Ekim ile 31 Aral k tarihleri aras nda kalan 75 günlük zaman diliminin çok uzun oldu unu ifade eden ilçe baflkanlar l Baflkan Ömer Cihat Akay a sorunu iletti. Delege seçimlerinden sonra ortaya ç kan bofllukta delegelerin kontrol edilememesi, mevcut yönetimlerin duruma hakim olamamas gibi sorunlar nedeniyle bu karar n al nd ö renildi. lçe Baflkanlar n n talebine l Baflkan Akay, çözüm bulmufl oldu. Tarihin iki ay geriye çekilip ilçe kongrelerinin delege seçimlerinden hemen sonra bafllat lmas fikri gelifltirildi. lçe kongreleri ile ilgili flimdilik taslak tarihler ç - kart l rken 29 Eylül de yap lacak toplant da sürecin netleflmesi bekleniyor. Ankara dönüflünde ilçe baflkanlar yla l Baflkanl nda bir araya gelecek olan l Baflkan Ömer Cihat Akay, toplant da karar ilçe baflkanlar yla masaya yat racak. Her ilçe haz rl na, durumuna ve zaman na göre bir tarih verecek. Tarih AK Parti Genel Merkezi nin onay ndan sonra da ilan edilecek. Ayr ca ilçe baflkanlar yla bir araya gelecek olan Akay n l Yönetim Kurulu Toplant s da yapmas planlan yor. Zaman fark var Delege seçimleri ile ilçe kongrelerinin bafllamas aras nda 75 günlük bir zaman diliminin oldu unu belirten l Baflkan Akay, sürecin s - k nt yaratabilece ini söyledi. lçe baflkanlar ndan sürenin k salt lmas yönünde talep ald klar n anlatan Akay, Bugün yapaca m z toplant da konuyu netlefltirece iz. Genel kanaatimiz tarihin daha öne çekilerek zaman aral n n daralt lmas. Son tarihler ve durum bugün netleflecek dedi. Teflkilatlanmadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Ekrem Erdem in zmir ziyaretinin ard ndan kongreler öncesinde Ankara ya giden Baflkan Akay, il baflkanlar toplant s na da kat ld. Toplant n n gayet verimli geçti ini ifade eden Akay, Say n Genel Baflkan Yard mc m z Ömer Çelik, ülkemizin d fl politikas srail ve Somali gibi ülkelerin durumlar n konufltu. Türkiye flu anda bir ivme kazand. PKK Terör örgütünün sald r lar ve bugün ortaya ç kan terör olaylar ile önümüzü kesmeye çal - fl yorlar. Buna yüce milletimiz izin vermeyecek dedi. Akay, il baflkanlar toplant - s nda zmir özelinde bir konunun da gündeme gelmedi ini sözlerine ekledi. Fatih Yapar Ak Parti Buca fokur fokur AK Parti zmir l Baflkanl delege seçimleriyle kongre start n verirken ilçelerdeki hareketlilik devam ediyor zmir in en hareketli ilçeleri aras nda yer alan Buca da ilçe baflkanl yar fl devam ediyor. Yerel seçimlerin öncesinde Buca lçe Baflkan Beytullah Selman n belediye baflkan aday olmas ndan sonra bafllayan süreçte Belediye eski Meclis Üyesi Mehmet Girgin ile bafllayan toparlanma süreci devam etti. lçe Baflkanl - na Mustafa Solmaz n gelmesinin ard ndan daha önce çok parçal yap görünümünü veren Buca toparlanma sürecine girdi. Genel seçimlerde CHP ile aras ndaki oy fark n kapatarak öne geçen AK Parti nin ilçe kongresinde farkl isimlerin çal flma yapt ö renildi. Kongrede aday olan lçe Baflkan Solmaz a ilk rakip göçmenlerden ç kt. AK Parti zmir Milletvekili R fat Sait in deste ini arkas na alarak hareket eden zmir Balkan Dernekleri Federasyon Baflkan Yard mc s Ekrem Selimler in çal flmalara bafllad ö renildi. Ayn zamanda Balkan dernekleri aras nda çatla a neden olan ayr flmada gündeme gelen Selimler, CHP li Federasyon Baflkan Vahap Savaflan n yerine gelmek için yapt çal flmalarla biliniyor. Sait in destek verdi i Selimler in alan çal flmalar na bafllad belirtildi. Tanrılulu ndan üzümcüye destek Hükümetin unuttu u Egeli Üzüm Yetifltiricilerine MHP li Tanr kulu dan destek geldi. Konu hakk nda aç klama yapan Tanr kulu; Üzüm kooperatiflerimizin ve üreticilerimizin son günlerde artarak devam eden flikâyetleri ve hakl taleplerine, hükümet gibi duyars z kalmam, vatandafl na karfl sorumlu bir siyasetçi olarak mümkün de ildi, bu yüzden de soru önergesi verdim dedi. Pazar pay kapmak için zmir in dünyaya nam salm fl Marka Üzümü Sultaniye Üzümün ne zarar veren uluslar aras pazarda da Marka de erini düflüren uygulamalara niçin sessiz kal n yor diyen MHP zmir Milletvekili Tanr kulu sözlerine flöyle devam etti; Seçim süreci boyunca zmir i Marka fiehri Yapaca z diyen Hükümet ve Milletvekilleri, zmir in Marka de erlerine zarardan baflka bir fley yapm yor ve denetimsizlikleri sebebiyle yap lan hatalara seyirci kal yor. Oysa zmir bizim de her f rsatta vurgulad m z gibi kendisi bir markad r! Üzümü de markad r, co rafi konumu da, turistik özellikleriyle de Üzüm ihracat nda uzun zamand r yaflanan s k nt da bu denetimsizlikten kaynaklanmaktad r dedi. Tarım sektörü İzmir de buluştu Bay nd r ve Ödemifl vurgusu BaflkanKocao lu, AK Parti ve CHP nin siyasi mücadelesine sahne olan Bay nd r ve Ödemifl teki üreticileri örnek göstererek ince mesajlar verdi. Konuflmas nda sözü çiçek al mlar ile gündeme gelen Bay nd r ve Ödemifl lçeleri ndeki üreticilere getiren Kocao lu, zmir in ihtiyac olan mevsimlik çiçek ve a açlar üreticiden al yoruz. Çiçekleri Bay nd r ve Urla Bademler den, fidan ise Ödemifl ve Bademli deki çiftçiden temin ediyoruz. Bu ilçeler ve bölgede yaflayan halk kalk nm fl ise bunun olmas nda zmir Büyükflehir Belediyesi 1. s rada rol oynam flt r Bu durumu çiftçiler zaten biliyor. Aç l fla kat lan say n bakan ve protokolün de bilmesini istiyorum dedi. 7. Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar, Bakan Eker ve Bakan Y ld r m n da kat l m yla aç ld zmir in ev sahipli i yapt önemli ihtisas fuarlar ndan Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar (AGROEXPO) 7. kez kap lar - n açt. Aç l fl törenine Tar m, G da ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, milletvekilleri ve tar m sektörünün temsilcileri kat ld. Baflkan Aziz Kocao lu törende yapt konuflmada, 5216 say l yasan n yürürlü e girmesinin ard ndan geniflleyen s n rlar yla zmir Büyükflehir Belediyesi nin tar m kesimine de hizmet götürmeye bafllad n belirterek, Türkiye de ilk kez ova yollar n asfaltlayan bir belediye olarak tarihe geçtiklerini dile getirdi. Baflkan Kocao lu, 50 kilometre yar çapl metropol s n rlar içinde tüm tar m yollar n asfaltlayarak, ürünlerin tozdan etkilenmesini önleyip verimin artmas - n sa lad k diye konufltu. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, tar ma verdikleri destekler kapsam nda Seferihisar da l Özel daresi ile kurduklar ortakl k çerçevesinde jeotermal enerji ile seralar n s t lmas konusunda çal flt klar n aç klad. Seferihisar Do anbey de 2 bin dönüm sera alan n n jeotermal enerji ile s t lmas için yürüttükleri projeyi tamamlamak üzere olduklar n ifade eden Baflkan Kocao lu, esas amaçlar n n sürdürülebilir bir kalk nman n sa lanmas oldu unu söyledi. Tar m, G da ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker ise zmir ve Ege Bölgesi nin bir çok konuda oldu u gibi tar m, hayvanc l k alan nda da büyük potansiyele sahip oldu unu, bunu da gelifltirmeye çal flt rd klar n dile getirdi. Şifa da bir Kamboçyalı! zmir fuar n n 80.y l aç l fl törenlerine kat lmak üzere resmi davetli olarak ülkemize gelen Kamboçya Ticaret Bakan Cham Pradise fiifa Üniversitesi nin sa l k uygulama ve araflt rma hastanesini ziyaret etti. Ziyarette, fiifa Üniversitesi Hastanesi nin teknolojik alt yap s ndan, doktorlar ndan ve hizmet kalitesinden çok etkilendi ini ifade eden Kamboçya Pradise, benzer bir hastaneyi kendi ülkelerinde de görmek istediklerini ifade etti. Pradise Ülkemde fiifa Üniversitesi sa l k uygulama ve araflt rma merkezinin tan t m n yapaca m ve hasta gönderece im diye konufltu. Kamboçya dan gelecek ilk hasta olaca n ifade eden bakan Pradise program n bir gün erteleyerek efli ile birlikte CT Anjiyo yapt rd. Çekim süresinin 10 saniye oldu u ve haz rl klar ile birlikte toplam 10 dakika süren bu sistemi ülkesinde de görmek istedi ini bildiren Pradise ayn gün ülkesine geri döndü. Coca Cola İzmir fabrikası rekordan rekora koşuyor Yapt yat r mlarla, ayr ca çevreci çözümleriyle dikkat çeken Coca Cola zmir fabrikas, rekorlara imza at yor, baflar dan baflar ya kofluyor Kap lar n zmirli gazetecilere açan Coca Cola su ve enerji kullan m, at k yönetimi gibi konulardaki uygulamalar yla Türkiye de örnek uygulamalara imza at yor. Coca-Cola çecek zmir Fabrikas 2009 y l ndaki performans ile The Coca-Cola Company Avrasya ve Afrika Grup Baflkanl k Çevre Ödüllerinde 122 fabrika aras ndan En yi Performans Gösteren Fabrika ödülüne lay k görüldü ünü söyleyen Coca Cola Kurumsal liflkiler Müdürü Aykan Gülten, suyu idareli kullanma anlam nda da rekorlara imza att klar n söyledi. Coca-Cola Sistemi'nde sat fl hacmine göre alt nc s rada yer alan Coca-Cola çecek A.fi. (CC ), The Coca-Cola Company (TCCC) markalar ndan oluflan gazl ve gazs z içeceklerin üretim, sat fl ve da t m n gerçeklefltirmektedir diyen Gülten, CC Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, K rg zistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak ve Suriye de 9 bine yaklaflan çal flan ile faaliyet göstermektedir. CC, 10 ülkede 20 fabrikas ile 360 milyonu aflk n tüketici kitlesine gazl içeceklerin yan s ra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluflan gazs z içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktad r dedi. stanbul Menkul K ymetler Borsas na kote bir Türk flirketi olan CC hisselerinin %25,6 s halka aç k olup, %50,3 ü Anadolu Efes, %4,0 ü Özgörkey Holding, % 20,1 i de The Coca-Cola Company kontrolünde olan firman n, Türkiye de Ankara, Çorlu, Bursa, Sapanca, zmir, Köyce iz, Elaz, Mersin olmak üzere toplamda 8 fabrikas bulunan CC, direkt dolayl olarak ise kifliye istihdam sa lad n belirten Gülten, Coca-Cola n n en çevreci firmalardan biri oldu unu söyledi. Erkan yigüngör fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 55 Müdürü UFUK AKÇA Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü, Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 28 Eylül 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n