içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içinde sonland r laca belirtildi. 7 de TUNEL SANCISI Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak"

Transkript

1 SAYFA 01 Kongre tarihi geri alınıyor AK PART zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd. AK Parti l Baflkanl daha önce Aral k ta bafllayaca n aç klad kongre tarihlerini iki ay geriye çekti. AK Parti de 1 Ekim de bafllayacak olan delege seçimleri 16 Ekim de son bulacak. 6 da İmzalar CHP yi karıştırdı CHP zmir l Delegeleri, ola anüstü il kongresi için dü meye bast. Hesaplanan imza say s na ulaflmak için noterlere giden delegeler, seçilmifl il baflkan istediklerini belirtti. lk gün 150 imzaya ulafl ld. Kampanyan n birkaç gün içinde sonland r laca belirtildi. 7 de EYLÜL Kr. Şampiyon Hırvatistan COfiKU ve heyecan n hakim oldu- u Karfl yaka Belediyesi Dans Yar flmas nda 16 ülkenin star dansç lar büyük jürinin önünde unutulmaz bir performans sergiledi. Finalde alt n madalyay H rvatistan kazand. fiampiyonada ikinci Moldova, üçüncü ise Rusya oldu. 10 da TUNEL SANCISI Bakan Y ld r m n Benim Ç lg n Projem dedi i Konak Tüneli nin Miniklere buzda e itim İlk kriz Uçan Yol iptali KONAK Tüneli nin daha önce aç klanan güzergah n n Uçan Yol Projesi nin önüne getirilmesi, Baflkan Kocao lu nu k zd rd. Tarım sektörü İzmir de ZM R N ev sahipli i yapt önemli ihtisas fuarlar ndan Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar (AGROEXPO) 7. kez kap lar n açt. Aç l fl törenine bakanlar Mehdi Eker ve Binali Y ld r m, Baflkan Kocao lu, milletvekilleri ve tar m sektörünün temsilcileri kat ld. 6 da Anadolu Caddesi rahatlıyor Sayfa 5 te temeli s k nt lar eflli inde at ld AK Parti nin seçimler öncesi zmir e vaat etti i 35 projenin en önemlisi kabul 2,5 kilometrelik Konak Tüneli nin temeli geçti imiz günlerde at ld. Temel atma töreninde tünele iliflkin elefltirileri yan tlayan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, a r konufltu. 8 de Meslek Odalar ndan dava sinyali TÜNEL inflaat na yönelik elefltirilerini temel atma töreninden önce kamuoyuna aç klayan TMMOB a ba l meslek odalar, tünel projenin jeolojik etüdünün bile yap lmad n savundular. Başkan KÖY yollarında BÜYÜKfiEH R s n rlar içindeki orman köylerini tek tek ziyaret edece ini söyleyen Baflkan Aziz Kocao lu, sözünü tutarak yollara düfltü. lk etapta Alia a n n 14 köyüne giden kocao lu, köylülerin taleplerini tek tek not ald. 4 te Konak ta farklı bir sergi Hokey hayali gerçek oldu ZM R Büyükflehir Belediyesi, spora eriflimi ekonomik ve sosyal yönden k s tl yafl aras çocuklara verdi i buz hokeyi derslerinden sonra, flimdi de 6-8 yafl aras miniklere buzda figür e itimi veriyor. 2 de Yatırım yağmuru ZM R Büyükflehir Belediyesi, iki önemli çevre yat r m na start verdi. Temeli at lan Do anbey-ürkmez ve Özdere ileri biyolojik ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle, at k su sorunu tarihe kar flacak. 3 te Koca bir neslin öyküsü SIZ bir k v lc m olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz! flte her fley bu sözlerle bafllar. 700 e yak n ö renci Avrupa ya gönderilerek, ça dafl Türkiye nin temellerini atmak için önemli bir görev üstlenir. Onlar Ata n n ö rencileridir 9 da Selen Bebe in annesinden mektup Gönül Soyo ul 5 te Eczac lar ve Muvazaa Semiha Paçac 7 de Madalya için yarıştılar Sayfa 10 da Çeşme için rapor bakanlıkta Sayfa 12 de Rekabetin Bedeli Ümit Yald z 8 de Kuş Cenneti ni dünya tanıyacak 30 milyonluk rüya gerçek oluyor KAÇAK yap ve çarp k kentleflme ile bo uflan Karaba lar da, kentsel yenileme projesi yeni bir boyut kazand. 30 milyon liral k proje, y llard r süren s k nt lara 12 son verecek. Büyükflehir Belediye Komisyonlar, düflünülen 4 bin 500 konutluk proje için s n r belirleme incelemelerini bu ay içinde tamamlayacak. 5 te ULUSLARARASI baflar lara imza atm fl iki usta foto raf sanatç s Yusuf Tuvi ve Birol Üzmez in objektifinden Basmane Oteller Soka foto raf sergisi 21 Eylül Çarflamba günü saat de zmirlilerle bulufltu. Bir ay aç k kalacak BU kapsamda, y llarca as l de eri arka planda kalm fl, ayr m yapmaks z n her insana kucak açan bir bölge olma özelli ini ise hiç yitirmemifl bir zaman tüneli olan Basmane Oteller Soka, farkl bir foto raf sergisiyle dünyaya aç ld. 2 de Asfalt seferberliği BÜYÜK bir h zla geliflen ve her y l nüfusuna yaklafl k 10 bin kiflinin eklendi i Gaziemir de belediye, yap - laflmas tamamlanan ve altyap s biten tüm bölgeleri asfaltl yor. 20 gün sürecek çal flmada toplam 9 bin 450 ton s cak asfalt dökülecek. 5 te

2 SAYFA 02 Eylül Oteller Soka nda farkl sergi Miniklerin hokey hayali gerçek oldu 6-8 yafl aras miniklere buz hokeyi dersleri veren zmir Büyükflehir Belediyesi, onlar n en büyük hayallerini gerçeklefltiriyor zmir Büyükflehir Belediyesi, buz sporcular yetifltirmek için ata a kalkt. Sosyal sorumluluk anlay flla yola ç kan Büyükflehir Belediyesi, spora eriflimi ekonomik ve sosyal yönden k s tl yafl aras çocuklara verdi i buz hokeyi derslerinden sonra, flimdi de 6-8 yafl aras miniklere buzda figür e itimi veriyor. Pilot uygulama, Ömer Seyfettin lkö retim Okulu, Malazgirt lkö retim Okulu ve 80.Y l lkö retim Okulu nda ö renim gören ö rencilerle bafllad. Haziran ay ndan bu yana Sal ve Perflembe günleri birer saat ders alan minikler, oldukça ilerleme kaydetti. Söz konusu projeyle, 6-8 yafl grubundaki çocuklar n fiziksel ve sosyal geliflimleri dikkate al - narak esneklik, denge, çabukluk ve sürat gibi sportif becerilerini koordinasyon içinde kullanmalar sa lan yor. Konak Belediyesi bugünlerde zmir in en eski yerleflim birimlerinden Basmane ye sahip ç kan özgün bir foto raf sergisine ev sahipli i yap yor Uluslararas baflar lara imza atm fl iki usta foto raf sanatç s Yusuf Tuvi ve Birol Üzmez?in objektifinden Basmane Oteller Soka foto raf sergisi 21 Eylül Çarflamba günü saat de zmirlilerle bulufltu. Bu kapsamda, y llarca as l de eri arka planda kalm fl, ayr m yapmaks z n her insana kucak açan bir bölge olma özelli ini ise hiç yitirmemifl bir zaman tüneli olan Basmane Oteller Soka, farkl bir foto raf sergisiyle dünyaya aç ld. çinde yaflanm fll k var çinde yo un bir yaflanm fll k bar nd ran Oteller Soka n n görünmeyen yüzü Konak Belediyesi nin düzenledi i sergiyle ortaya ç kt. Yetmifl üç y ll k ömrüne çekti i foto raflarla bir ömür daha s d rmay baflarm fl ve halen bu ifli büyük bir zevkle sürdüren Yusuf Tuvi ile baba mesle ini yaflam felsefesiyle birlefltirerek foto raf sanat na öyküler katan Birol Üzmez in kareleri flu aralar Basmane Semt Merkezi nin tarihi havas n süslüyor. 2 Hafta aç k kalacak Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi nde ilk kez bir sergi düzenlendi ini vurgulayan Baflkan Hakan Tartan, Foto raf kimi zaman ayr nt larla ince bir duyguyu nakflederken kimi zaman da toplumun aynas ndan bir insan figürü yans t r. Bu tür etkinlikler sadece sanat n geliflimini de il ayn zamanda kent belle inin netleflmesini; kentlilik bilincinin de bir kat daha güçlenmesini sa l yor. Burada gördü ünüz her foto rafta, içinde yaflad m z kentin bilinmeyenleri var. Bu sebeple her birinin üzerinde tek tek durulmas ; anlafl lmas ve hissedilmesi gerekir dedi. Binlerce y l öncesine dayanan bir yerleflim merkezi olan Basmane ye yeni bir pencereden bakmak isteyenler Konak Belediyesi nin düzenledi i Yusuf Tuvi-Birol Üzmez Basmane Oteller Soka foto raf sergisinde buluflacak. Usta foto rafç lar n Oteller Soka- n n tarihi dokusunu, kültür zenginli ini yans tan çal flmalar 21 Eylül 7 Ekim tarihleri aras nda Konak Belediyesi Basmane Semt Merkezi nde sergilenecek. Barış ın anısına y l nda göreve giderken geçirdi i trafik kazas sonucu yaflama veda eden gazeteci Bar fl Selçuk un an s n yaflatmak ve genç gazetecileri teflvik etmek amac yla zmir Büyükflehir Belediyesi nin bu y l 12. sini düzenledi i Bar fl Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Bar fl Selçuk un do um günü olan 21 Eylül de zmir Büyükflehir Belediyesi Kent Arflivi ve Müzesi nde (AP KAM) sahiplerini buldu. Törene zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc - lar, zmir Büyükflehir Belediyesi Ekonomik Kalk nma Koordinasyon Kurulu Üyesi fladam fiinasi Ertan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baflkan ve zmir Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Atilla Sertel, Bar fl Selçuk un ailesi, jüri üyeleri ve çok say da gazeteci kat ld. Törende konuflan Baflkan Kocao lu, gazetecili in toplumun ve demokrasinin geliflimine katk koyan, zor, meflakkatli bir meslek oldu unu belirtti. Konuflman n ard ndan 4 ayr kategoride ödüller da t ld.

3 SAYFA 03 Eylül Körfeze dev proje Bayraklı ya yaşam parkı kuruluyor zmir Büyükflehir Belediyesi, 1 Ekim de Bayrakl da kuraca yaflam park n n temelini atacak Baflkan Aziz Kocao lu nun 2014 Mart na kadar gerçeklefltirilecek proje ve yat r mlar aç klamas n n ard ndan peflpefle temel atma ve aç l fl törenleri gerçeklefltiren zmir Büyükflehir Belediyesi, önümüzdeki hafta sonunu da hareketli geçirecek. Son iki hafta içinde toplam yat r m tutarlar 60 milyon liray bulan Evka 5 Köprülü Kavfla ile Özdere ve Do anbey-ürkmez ar tmalar n n temellerini atan, Gümüldür deki tfaiye ve ZSU hizmet binalar n n aç l fl kurdelesini kesen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 1 Ekim Cumartesi günü de Bayrakl n n denize hakim noktas nda kurulacak yaflam park n n temelini atacak. Hocalar n hocas olarak bilinen, Bayrakl (eski Smyrna) antik kentini ortaya ç karan ünlü arkeolog Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal n ad verilen yaflam park ndaki tören saat de gerçeklefltirilecek. zmir Büyükflehir Belediyesi, Bayrakl n n üst kesimlerinde Cengizhan Mahallesi ndeki toplam 90 dönümlük bir alanda oluflturulacak dev tesisin projesini haz rlay p alan n yürüyüfl yollar na ait altyap çal flmalar n tamamlad. Yat r m ya muru ya d! Do anbey-ürkmez ve Özdere ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle, kentin gözde turistik yerleflimlerinde at k su sorunu tarihe kar flacak Geçti imiz hafta 2014 y l na dek gerçeklefltirece i projeleri kamuoyuna aç klayarak yat r mlara yeniden h z veren zmir Büyükflehir Belediyesi, önce Evka 5 Köprülü Kavfla- n n temelini att ; sonra Yeflildere Caddesi ni viyadük ile aflarak Buca üzerinden Otogar a ba lant sa layacak yolun yap m ihalesini gerçeklefltirdi. H z kesmeyen Büyükflehir Belediyesi, 24 Eylül Cumartesi günü de Do anbey-ürkmez ve Özdere ar tma tesislerinin temelini att. Her iki tesis için de tek bir tören düzenlendi. Temeli at lan ar tma tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte, 5 büyük turistik yerleflimde birden at k su sorunu tarih olacak. Önümüzdeki yaz dönemi içinde tamamlanmas planlanan bu iki önemli tesisin hizmete girmesi, zmir in turizm cenneti sahillerinin korunmas ad na çok önemli bir ad m olacak. ki tesis, toplam 250 bin kiflilik nüfusa hizmet verebilecek kapasitede çal flacak. Seferihisar a ba l Ürkmez, Do- anbey ve Payaml mahallelerinin evsel at klar n biyolojik ar tmadan geçirecek tesis, 9 milyon 250 bin liral k yat r mla gerçeklefltirilecek y l Haziran ay sonunda devreye girecek ar tma tesisi, 125 bin kifliye hitap edecek ve günlük 25 bin metreküp at k suyu ar tacak kapasitede olacak. Do anbey (Ürkmez) At ksu Ar tma Tesisi, Do anbey-payaml -Ürkmez yerleflimlerinin yaz ve k fl nüfusu dikkate al narak birbirine paralel iki hattan oluflacak. Azot ve fosfor giderimi yap lacak tesiste koku giderim üniteleri de yer alacak. Özdere nin Kesre mevkiinde infla edilen tesis için ise Mart ay nda yap lan yer tesliminin ard ndan ar tma alan nda saha düzenlemesi yap ld. Depreme karşı örnek işbirliği Merkezi idare, yerel yönetim ve akademisyenlerin ortak çal flmalar n n sonuçlar masaya yat r ld Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl, zmir Büyükflehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araflt rma ve Uygulama Merkezi nin bu iflbirli i çal flmalar çerçevesinde gerçeklefltirdi i deprem çal flmas n n sonuçlar aç kland. zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis salonunda yap lan zmir Deprem Tehlikesi ve Önlemleri Çal fltay nda, zmir ve çevresinin depremselli i, zemini ve güvenli yap tasar m konular uzmanlar taraf ndan masaya yat r ld. zmir metropolü ile Alia a ve Menemen ilçelerinde güvenli yap tasar m için zeminin sismik davran fllar n n modellenmesi konulu TÜB TAK projesinin sonuçlar da ayn toplant da ele al nd. Çal fltay n aç l fl konuflmas n yapan zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Dan flman Muzaffer Tunça, zmir Büyükflehir Belediyesi nin afetle mücadelede öncü rol oynad n, Bo aziçi ve stanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte 1999 y l nda deprem master plan haz rlad n hat rlatt.

4 SAYFA 4 Eylül Baflkan Kocao lu köy yollar nda Baflkan ve bürokratlar yla yapt klar toplant larda dileklerini çekinmeden dile getiren köy muhtarlar ve köylüler, Baflkan a özellikle ulafl mlar nda büyük kolayl k sa layan Alia a-menderes Banliyö hatt nedeniyle teflekkür etti. Daha önce büyükflehir s n rlar içindeki orman köylerini tek tek gidece ini söyleyen Baflkan Aziz Kocao lu, sözünü tutarak yollara düfltü. Kocao lu ilk etapta, Alia a n n 14 köyüne ziyarette bulundu zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, peflpefle gerçeklefltirdi i ilçe ziyaretlerinin ard ndan flimdi de orman köylerine gitmeye bafllad. Bir süre önce Büyükflehir s n rlar içindeki 164 orman köyünün tamam n tek tek dolaflaca n söyleyen Baflkan Kocao lu, bu turlar na Alia a n n köyleriyle bafllad. Sorunlar dinledi Geçti imiz hafta sonunda Alia a Belediye Baflkan Turgut O uz ile Foça Belediye Baflkan Gökhan Demira n da kat ld ziyaret program n n ilk dura Bozköy oldu. Ard ndan fiehitkemal, Horozgedi i, Çakmakl, Samurlu, Güzelhisar, Ç tak, Karaköy, Uzunhasanlar, Karakuzu, Çoraklar, Hac ömerli, Kalab k ve Çalt dere köylerini tek tek dolaflan Baflkan Aziz Kocao lu, burada vatandafllar n dilek ve önerilerini dinleyip hemen yap lmas gereken ifllerle ilgili bürokratlar na talimat verdi. Heyecan yaratt Baflkan Aziz Kocao lu nun gerçeklefltirdi i bu ziyaretler, ilk kez bir büyükflehir belediye baflkan n a rlayan köylerde heyecan yaratt. Köylülerin gösterdi i s cak ilgiden büyük memnuniyet duydu unu söyleyen Baflkan Kocao lu, Köylerimizdeki samimiyet ve do all k, her zaman bana büyük moral vermifltir. Biz de ayn samimiyetle yaklaflarak onlara elimizden gelen deste i vermeye çal fl yoruz fleklinde konufltu.

5 SAYFA 5 Eylül milyon liralık rüya nihayet gerçek oluyor Kaçak yap ve çarp k kentleflme ile bo uflan Karaba lar da, kentsel yenileme projesi yeni bir boyut kazand. 30 milyon liral k proje, y llard r süren s k nt lara son verecek Ruhsats z yap laflma ve gecekondu sorunu ile layacak. S n r bilgileri Bakanlar Kurulu nun onay na sunulacak ve onay n verilmesinin ard ndan bo uflan Karaba lar, büyük önem verdi i kentsel yenileme hayaline bir ad m daha yaklaflt. proje çal flmalar na da h z verilecek. 1/1000 lik imar planlar ve parselasyon çal flmalar Konak Belediyesi zaman nda tamamlanan, Bölge yeniden yarat lacak Yurto lu Mahallesi, Kon- Kent Toplu Konut zmir Büyükflehir Belediyesi ve Karaba lar Alan ve Yüzbafl fierafettin Mahallesi ile s n rlanan Uzundere Kentsel Dönüflüm ve Geliflim Proflüm projesi, yasal sürecin tamamlanmas n n ar- Belediyesi nin ortaklafla yürütece i kentsel dönüjesi ile ilgili dosya Büyükflehir Belediye Meclis d ndan bir y l içinde bafllat lacak. Bölgede yaflayan vatandafllar ile uzlaflma aray fl na girecek olan gündemine geldi. Büyükflehir Belediye Komisyonlar, 32 hektarl k alan üzerinde hayata geçirilmesi düflünülen 4 bin 500 konutluk proje için s - bitirmek için u rafl verecek. 32 hektarl k alanda, 8 yetkililer, en az kamulaflt rma bedeli ile projeyi n r belirleme incelemelerini bu ay içinde tamam- katl apartmanlar infla edilerek, kaçak yap larda Izmir in gelece i BAYRAKLI da ZTO Baflkan Ekrem Demirtafl, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba ziyaret etti, zmir in gelecek yüzy l Bayrakl da flekillenecek dedi Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, makam nda a rlad zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl ile Kentsel Dönüflüm, EX- PO ve Liman arkas projeleri hakk nda düflüncelerini içeren sohbet toplant s gerçeklefltirdi. Liman arkas planlar n n halen netleflmedi ine dikkat çekerek?türkiye deki yasal sistem yüzünden ne kadar h zl olursan z olun belirli bir aflama kaydetmek için zorluk çekiyorsunuz diyen Ekrem Demirtafl, Oysaki Bayrakl zmir in gelece i. zmir in gelecek yüz y l buras. Bayrakl n n bir an önce infla edilmeye bafllanmas zmir i dünya kenti hedefine daha kolay O heyecan bizde var zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl n ziyaretinden dolay mutluyuz diyerek sözlerine bafllayan Baflkan Hasan Karaba, Say n Ekrem Demirtafl n Bayrakl ya verdi i önemi biliyorum. Kentsel Dönüflüm konusunda göreve gelir gelmez Murat Karayalç n ile bafllatt - m z Kentsel Dönüflüm söylemleri zmir de yer buldu. Hatta hükümet gündemine girdi. zmir in olmazsa olmaz Kentsel Dönüflümdür. zmir in vizyonunu de ifltirecek konu kentin inflaat stokunun de iflmesidir. zmir in kötü sülüetini görmek her yerden mümkün. Kadifekale de bafllayan iyilefltirmenin devam etmesi gerekiyor. EXPO nun da Kentsel Dönüflüm fleklinde tezahür etmesi bizi mutlu eder. Bayrakl Liman arkas projesi ile ticaret merkezi, Turan bölgesi ile turizm, Smyrna ile tarihin iç içe bulundu u bir kent olacak. O heyecan bizde var. zmir Ticaret Odas da bize destek oldu u sürece kalbimizi gönlümüzü size açar z diye belirtti. Anadolu Caddesi ndeki trafik rahatlayacak Ulafl m Koordinasyon Merkezi, zmir in Çanakkale yönüne aç l - m n sa layan Anadolu Caddesi ndeki trafi in rahatlat lmas amac yla Anadolu Caddesi güzergah nda gidifl-gelifl yapan a r vas - talar n çevre yoluna yönlendirilmesine iliflkin bir dizi karar ald. Buna göre Çanakkale yönünden zmir e gelen ve zmir den Çanakkale yönüne giden a r vas talar n zmir- Çanakkale otoyoluna yönlendirilmesinde flu tedbirler uygulanacak: - A r tonajl araçlar, Anadolu Caddesi nin Girne Otoyol Kavfla ile Harmandal Kavfla aras nda kalan k sm na girifl yapamayacak. - Çanakkale istikametinden gelen tüm a r tonajl araçlar, Harmandal Kavfla ndan çevre otoyoluna girifl yapacaklar. - Çanakkale istikametinden gelip limana giden a r tonajl araçlar ise (tankerler hariç) Harmandal Kavfla ndan girifl yaparak zmir Çevre Otoyolu nu kullanacak ve Ankara Caddesi ne geçifl yapacak. - Ayd n- stanbul-ankara yönünden gelip Çanakkale yönüne gidecek olan a r tonajl araçlar (tankerler hariç), zmir Çevre Otoyolu na yönlendirilecek. ikamet eden bölge halk, yeni yap lan konutlara yerlefltirilecek. Hiçbir yasal engel ile karfl lafl lmamas halinde, 5 y l gibi k sa bir sürede tamamlanmas hedeflenen proje, yaklafl k 30 milyon liraya mal olacak. Karaba lar bölgesinde, 25 y ld r devam eden çarp k kentleflme sorunu, kentsel yenileme projesinin tamamlanmas ile tarihe gömülmüfl olacak. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte kentin büyük bir s k nt s n n giderilece ini belirten Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, lçemizde y llard r çözülemeyen kentsel dönüflüm sorunu, yak n zamanda ataca m z ad mlar ile nihayet sonuçland r lacak dedi. Can Özlü Ekrem Demirtafl makam nda a rlad Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl makam nda a rlad. Karaba ile Demirtafl, Kentsel Dönüflüm, EXPO ve Liman arkas projeleri hakk nda konufltu. Gaziemir de asfalt seferberliği başladı Gaziemir Belediyesi, altyap s biten tüm bölgeleri asfaltl yor. 20 gün sürecek çal flmada toplam 9 bin 450 ton s cak asfalt dökülecek Büyük bir h zla geliflen ve her y l nüfusuna yaklafl k 10 bin kiflinin eklendi i Gaziemir de, artan altyap ve üst yap ihtiyaçlar na cevap vermek için belediye ekipleri gece gündüz çal fl yor. Özellikle yeni yap lan toplu konut alanlar nda yol ve kald r m düzenlemeleri eflgüdümlü bir flekilde sürdürülüyor. Gaziemir Belediyesi, 20 gün sürmesi planlanan yol düzenlemelerinde 9 bin 450 ton s cak asfalt dökecek. Yaklafl k 1 milyon TL harcanan asfalt seferberli inde 10 kiflilik ekip, 6 kamyon, 12 tonluk ve 2 tonluk olmak üzere iki silindir ile çal flmaya bafllad. Asfaltlama, yerleflimi tamamlanan Irmak Mahallesi nde yo unlaflmakla birlikte, özellikle vatandafllar n yo un olarak kulland klar ara yollarda da gerçeklefltiriliyor. Metro al flverifl merkezi çevresi baflta olmak üzere Evka-7 ö renci yurdu çevresi gibi ifllek sokaklarda da asfalt yenileme, yama ve s - cak asfalt dökümü çal flmalar devam ediyor. Yeni hastaneye yeni yol Belediye ekipleri, ilçede yeni y lda faaliyete geçmesi planlanan Özel Kalp Hastanesi çevresinde de asfalt dökümü yapt. Hastane çevresindeki ya mur suyu kanal, do algaz ve ZSU çal flmas n n tamamlanmas n n ard ndan belediye ekipleri, yol ve kald r m düzenlemesine giriflti ve hastane otopark n n bulundu u alan da dahil olmak üzere hastanenin yan ndaki yol tamamen asfaltland. Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, çal flmalar yerinde inceledi. Planl geliflen Gaziemir de yol ve asfalt konusunda gelen talepleri karfl lamak için h zla çal flt klar n belirten Baflkan fienol, S n rl bir bütçeyle asfaltlama ve yol iyilefltirme çal flmalar yap yoruz. Artan ihtiyac karfl lamak için eksik kalan bölgelerin asfaltlanmas n da tamamlayaca z dedi. Selen Bebe in annesinden mektup var Bembeyaz A 4 ka da el yaz s yla yaz lm fl, üstelik üzerinde görülmüfltür damgas tafl yan mektup görmeyeli ne çok zaman geçti ini düflündüm zarf elime ilk ald mda. Hiç tan flmad m bir kad n ve bebe i için yazd - m makaleye, aylar sonra gelen bir yan t.. Bir a t Bir iç döküfl Bir teflekkür. Sevgili Gönül Han m, Ben zmir Büyükflehir Belediyesi ne 02 May s 2011 tarihinde yap lan operasyonla önce gözalt na al nan ve daha sonra tutuklanan, sizin de makalenizde söz etti iniz Serpil KESK N im. Size mektup yazmak yerine, yap - lan bu yanl fll n anlafl laca n ve k sa bir süre sonra ç - kaca m umut ederek, sizi bebe imle ziyarete gelip, benimle ilgili yazm fl oldu unuz o güzel ve duyarl yaz n za teflekkür etmek hayalini kuruyordum; ama maalesef olmad. Sevgili Gönül Han m, benim için yazm fl oldu unuz makaleden dolay size teflekkür ederim. Ben 20 y ll k devlet memuruyum. Görevimi her zaman dürüst, çal flkan ve kanunlara uygun olarak görev yapt m. Görev yerlerimin hiçbirinde soruflturma veya inceleme geçirmedim. Bunlar yazmak ve aç klamak zorunda kalmam bile can m ac t yor. Ben 16 y l bebek sahibi olabilmek için, çok büyük ac lar, say s z ameliyatlar ve can ac - tan sözlerle davran fllara maruz kald m. Birgün benim de bebe im olacak m? Ben de anne olabilecek miyim? diye düflünürdüm. Allah ma flükürler olsun ac lar m son buldu. Bebe im oldu, kutsal annelik duygusunu tatt m. Görev yapm fl oldu um sat n alma birimimizin iflleri her zaman çok yo undur. Ancak hamileli imin son zamanlar nda arka arkaya çiflleri Bakanl Müfettifllerinin, soruflturmalar n n yo un olmas nedeni ile Temmuz 2010 da beklenen do umumu 5 May s 2010 da yapmak zorunda kald m. Ne tesadüf ki ve ne ac d r ki, bugün tutuklulu umuza gerekçe olan konser ve organizasyon ihaleleriyle ilgili o tarihteki verdi imiz teftiflin konusuydu. Soruflturma bitti, yasal olmayan herhangi bir ifllemimizin olmad, kanunlara ve mevzuata uygun oldu u tespit edildi; ama ne ac ki, bir y l sonra bizler soruflturma geçirdi imiz konularla ilgili hapishaneye at ld k. Benim bu çok çal flmalar m yüzünden, bebe im prematüre olarak dünyaya geldi. Bir ay küvezde yaflam savafl verdi. Ben de d flar da a layarak ve dua ederek onu bekledim. Doktorumuz, Selen erken do du u için, di- er bebeklerden fiziksel ve ruhsal olarak daha geri oldu unu ve bu yüzden özel bak m gerekti ini ve zay f oldu u için anne sütünü hiç kesmemem gerekti ini söylemiflti. Ama maalesef hayat n bana böyle bir ac yaflataca n, bebe ime süt vermeme engel olaca n hiç düflünmemifltim. Sizin de dedi iniz gibi, Adaletin kesti i süt. Hapishaneye ilk girdi imde, gö üslerimin her s zlamas ve ac s nda, Bebe im senden özür dilerim, seni emzirememekten dolay çok üzgünüm; ama bu yaflananlarda hiçbir suçum yok, ikimiz de masumuz diyordum. Bebe imin do um gününde tutuklanarak hapishaneye at ld m. Benim için çok büyük bir zd rap. Doktorumuz bebe imin yaflad travma yüzünden hapishaneye gelmesine izin vermiyor; ama ben onun hasretine dayanamad m için ayda bir kez ailem aç k görüfle getiriyor. O da sadece yar m saat görebiliyorum. Doktorumuz nas l izin versin. Ayda bir aç k görüflte bebe imi kucaklama heyecan yaflarken, bebe imi görünce periflan oluyorum. Çünkü yavrum benim yan - ma gelinceye kadar, her yerini didik didik ar yorlar, affedersiniz alt ndaki bezi bile ç kar p kontrol ediyorlar. kimizin yaflad bu ac y anlayabiliyor musunuz? Ben ve bebe im bu ac y hak edecek hiçbir fley yapmad k. Çok çal flt m, görevimi her zaman lay k yla yapt m, ama karfl - l bu olmamal yd. Sevgili Gönül Han m, size sekiz metre yükseklikteki beton duvarlar aras nda bulunan küçük avludan sesleniyorum. Bakt m bir avuç gökyüzünde gördü üm özgür kufllara, Bebe ime onu çok sevdi imi ve özledi imi söyleyin ve ondan bana haber getirin diyorum. Bu küçük avluda ne tesadüftür ki, küçük bir kufl yuvas ve üç kufl yavrusu var. Annesi bir an bile yavrular n b rakm - yor. Bense bebe imi b rakmak zorunda b rak ld m. Sevgili Gönül Han m, tam 145 gün oldu. Bana as r gibi gelen saatler, dakikalar geçmek bilmeyen ac ve zd rap dolu 145 gün. Suçsuz oldu um anlafl l r ve bebe- ime en k sa sürede kavuflurum umuduyla ayakta kalmaya çal fl yorum. Yaflad klar m çok a r ma gidiyor. Hayat m boyunca onurum ve flerefimle yaflad m. Bebe ime temiz bir isim b rakmak için yaflad m. Hayat m boyunca da öyle olacak. nsan burada çaresizlik, zd rap ve büyük ac lar çekiyor. nsan burada kendini üstü aç k bir mezara ya da kuyuya at lm fl gibi hissediyor. Yaflarken ölmek buymufl. Bunu ö rendim burada. Bu uzun sat rlar size neden yazd m; çünkü olay n bafl ndan beri beni en iyi anlayan kiflisiniz. nsan haks zl a u ray nca, yaflad üzüntü ve ac onu bitiriyor. Bir de benim gibi zor anneli i tadan biriyseniz. Buraya at lal alt nc aya girmek üzereyim. tirazlar m - z n ne gerekçe ile reddedildi ini biliyor musunuz? Kaçma tehlikem bulunuyormufl. Ben bebe imi, ailemi, sevdiklerimi ve ülkemi nas l terk edebilirim ki? Sevgili Gönül Han m, tek bildi im insanlar n kin ve nefretten ar n p, vicdanlar n n seslerini dinlemelerini ve insan sevgisiyle ve merhametiyle davranmalar n umuyorum. Bu dünyada iyi insanlar n var oldu unu biliyorum. Bu mektubumda size yaflad klar m ve duygular m paylaflmak istedim. Sevgili Gönül Han m, özgürlü üme kavuflunca sizinle beraber, bebe imle birlikte inflallah bafl bafla kahve içmeyi umut ediyorum. Sevgi ve sayg yla kal n. 22/09/2011 Serpil KESK N M Tipi Kapal Cezaevi A-2 ko uflu BERGAMA/ ZM R

6 SAYFA 6 Eylül AK Parti de kongre tarihleri erkene al n yor Kongre haz rl klar na bafllayan AK Parti zmir l Baflkanl, delege seçimleri ile ilçe kongreleri aras ndaki zaman fark n kapatt. lçe Kongrelerinin geri çekilmesi karar al nd Kad n Kollar ve Gençlik Kollar baflkanl seçimleri ile kongre sürecine giren AK Parti de önemli bir geliflme yafland. l Baflkanl daha önce Aral k ta bafllayaca n aç klad kongre tarihlerini iki ay geriye çekti. AK Parti de 1 Ekim de bafllayacak olan delege seçimleri 16 Ekim de son bulacak. Delege seçimlerinden sonra yap lacak ilçe baflkanl klar seçiminin Aral k Ay n n sonlar nda yap lmas mevcut yönetimi tedirgin etti. 16 Ekim ile 31 Aral k tarihleri aras nda kalan 75 günlük zaman diliminin çok uzun oldu unu ifade eden ilçe baflkanlar l Baflkan Ömer Cihat Akay a sorunu iletti. Delege seçimlerinden sonra ortaya ç kan bofllukta delegelerin kontrol edilememesi, mevcut yönetimlerin duruma hakim olamamas gibi sorunlar nedeniyle bu karar n al nd ö renildi. lçe Baflkanlar n n talebine l Baflkan Akay, çözüm bulmufl oldu. Tarihin iki ay geriye çekilip ilçe kongrelerinin delege seçimlerinden hemen sonra bafllat lmas fikri gelifltirildi. lçe kongreleri ile ilgili flimdilik taslak tarihler ç - kart l rken 29 Eylül de yap lacak toplant da sürecin netleflmesi bekleniyor. Ankara dönüflünde ilçe baflkanlar yla l Baflkanl nda bir araya gelecek olan l Baflkan Ömer Cihat Akay, toplant da karar ilçe baflkanlar yla masaya yat racak. Her ilçe haz rl na, durumuna ve zaman na göre bir tarih verecek. Tarih AK Parti Genel Merkezi nin onay ndan sonra da ilan edilecek. Ayr ca ilçe baflkanlar yla bir araya gelecek olan Akay n l Yönetim Kurulu Toplant s da yapmas planlan yor. Zaman fark var Delege seçimleri ile ilçe kongrelerinin bafllamas aras nda 75 günlük bir zaman diliminin oldu unu belirten l Baflkan Akay, sürecin s - k nt yaratabilece ini söyledi. lçe baflkanlar ndan sürenin k salt lmas yönünde talep ald klar n anlatan Akay, Bugün yapaca m z toplant da konuyu netlefltirece iz. Genel kanaatimiz tarihin daha öne çekilerek zaman aral n n daralt lmas. Son tarihler ve durum bugün netleflecek dedi. Teflkilatlanmadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Ekrem Erdem in zmir ziyaretinin ard ndan kongreler öncesinde Ankara ya giden Baflkan Akay, il baflkanlar toplant s na da kat ld. Toplant n n gayet verimli geçti ini ifade eden Akay, Say n Genel Baflkan Yard mc m z Ömer Çelik, ülkemizin d fl politikas srail ve Somali gibi ülkelerin durumlar n konufltu. Türkiye flu anda bir ivme kazand. PKK Terör örgütünün sald r lar ve bugün ortaya ç kan terör olaylar ile önümüzü kesmeye çal - fl yorlar. Buna yüce milletimiz izin vermeyecek dedi. Akay, il baflkanlar toplant - s nda zmir özelinde bir konunun da gündeme gelmedi ini sözlerine ekledi. Fatih Yapar Ak Parti Buca fokur fokur AK Parti zmir l Baflkanl delege seçimleriyle kongre start n verirken ilçelerdeki hareketlilik devam ediyor zmir in en hareketli ilçeleri aras nda yer alan Buca da ilçe baflkanl yar fl devam ediyor. Yerel seçimlerin öncesinde Buca lçe Baflkan Beytullah Selman n belediye baflkan aday olmas ndan sonra bafllayan süreçte Belediye eski Meclis Üyesi Mehmet Girgin ile bafllayan toparlanma süreci devam etti. lçe Baflkanl - na Mustafa Solmaz n gelmesinin ard ndan daha önce çok parçal yap görünümünü veren Buca toparlanma sürecine girdi. Genel seçimlerde CHP ile aras ndaki oy fark n kapatarak öne geçen AK Parti nin ilçe kongresinde farkl isimlerin çal flma yapt ö renildi. Kongrede aday olan lçe Baflkan Solmaz a ilk rakip göçmenlerden ç kt. AK Parti zmir Milletvekili R fat Sait in deste ini arkas na alarak hareket eden zmir Balkan Dernekleri Federasyon Baflkan Yard mc s Ekrem Selimler in çal flmalara bafllad ö renildi. Ayn zamanda Balkan dernekleri aras nda çatla a neden olan ayr flmada gündeme gelen Selimler, CHP li Federasyon Baflkan Vahap Savaflan n yerine gelmek için yapt çal flmalarla biliniyor. Sait in destek verdi i Selimler in alan çal flmalar na bafllad belirtildi. Tanrılulu ndan üzümcüye destek Hükümetin unuttu u Egeli Üzüm Yetifltiricilerine MHP li Tanr kulu dan destek geldi. Konu hakk nda aç klama yapan Tanr kulu; Üzüm kooperatiflerimizin ve üreticilerimizin son günlerde artarak devam eden flikâyetleri ve hakl taleplerine, hükümet gibi duyars z kalmam, vatandafl na karfl sorumlu bir siyasetçi olarak mümkün de ildi, bu yüzden de soru önergesi verdim dedi. Pazar pay kapmak için zmir in dünyaya nam salm fl Marka Üzümü Sultaniye Üzümün ne zarar veren uluslar aras pazarda da Marka de erini düflüren uygulamalara niçin sessiz kal n yor diyen MHP zmir Milletvekili Tanr kulu sözlerine flöyle devam etti; Seçim süreci boyunca zmir i Marka fiehri Yapaca z diyen Hükümet ve Milletvekilleri, zmir in Marka de erlerine zarardan baflka bir fley yapm yor ve denetimsizlikleri sebebiyle yap lan hatalara seyirci kal yor. Oysa zmir bizim de her f rsatta vurgulad m z gibi kendisi bir markad r! Üzümü de markad r, co rafi konumu da, turistik özellikleriyle de Üzüm ihracat nda uzun zamand r yaflanan s k nt da bu denetimsizlikten kaynaklanmaktad r dedi. Tarım sektörü İzmir de buluştu Bay nd r ve Ödemifl vurgusu BaflkanKocao lu, AK Parti ve CHP nin siyasi mücadelesine sahne olan Bay nd r ve Ödemifl teki üreticileri örnek göstererek ince mesajlar verdi. Konuflmas nda sözü çiçek al mlar ile gündeme gelen Bay nd r ve Ödemifl lçeleri ndeki üreticilere getiren Kocao lu, zmir in ihtiyac olan mevsimlik çiçek ve a açlar üreticiden al yoruz. Çiçekleri Bay nd r ve Urla Bademler den, fidan ise Ödemifl ve Bademli deki çiftçiden temin ediyoruz. Bu ilçeler ve bölgede yaflayan halk kalk nm fl ise bunun olmas nda zmir Büyükflehir Belediyesi 1. s rada rol oynam flt r Bu durumu çiftçiler zaten biliyor. Aç l fla kat lan say n bakan ve protokolün de bilmesini istiyorum dedi. 7. Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar, Bakan Eker ve Bakan Y ld r m n da kat l m yla aç ld zmir in ev sahipli i yapt önemli ihtisas fuarlar ndan Uluslararas Tar m, Sera ve Hayvanc l k Fuar (AGROEXPO) 7. kez kap lar - n açt. Aç l fl törenine Tar m, G da ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, milletvekilleri ve tar m sektörünün temsilcileri kat ld. Baflkan Aziz Kocao lu törende yapt konuflmada, 5216 say l yasan n yürürlü e girmesinin ard ndan geniflleyen s n rlar yla zmir Büyükflehir Belediyesi nin tar m kesimine de hizmet götürmeye bafllad n belirterek, Türkiye de ilk kez ova yollar n asfaltlayan bir belediye olarak tarihe geçtiklerini dile getirdi. Baflkan Kocao lu, 50 kilometre yar çapl metropol s n rlar içinde tüm tar m yollar n asfaltlayarak, ürünlerin tozdan etkilenmesini önleyip verimin artmas - n sa lad k diye konufltu. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, tar ma verdikleri destekler kapsam nda Seferihisar da l Özel daresi ile kurduklar ortakl k çerçevesinde jeotermal enerji ile seralar n s t lmas konusunda çal flt klar n aç klad. Seferihisar Do anbey de 2 bin dönüm sera alan n n jeotermal enerji ile s t lmas için yürüttükleri projeyi tamamlamak üzere olduklar n ifade eden Baflkan Kocao lu, esas amaçlar n n sürdürülebilir bir kalk nman n sa lanmas oldu unu söyledi. Tar m, G da ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker ise zmir ve Ege Bölgesi nin bir çok konuda oldu u gibi tar m, hayvanc l k alan nda da büyük potansiyele sahip oldu unu, bunu da gelifltirmeye çal flt rd klar n dile getirdi. Şifa da bir Kamboçyalı! zmir fuar n n 80.y l aç l fl törenlerine kat lmak üzere resmi davetli olarak ülkemize gelen Kamboçya Ticaret Bakan Cham Pradise fiifa Üniversitesi nin sa l k uygulama ve araflt rma hastanesini ziyaret etti. Ziyarette, fiifa Üniversitesi Hastanesi nin teknolojik alt yap s ndan, doktorlar ndan ve hizmet kalitesinden çok etkilendi ini ifade eden Kamboçya Pradise, benzer bir hastaneyi kendi ülkelerinde de görmek istediklerini ifade etti. Pradise Ülkemde fiifa Üniversitesi sa l k uygulama ve araflt rma merkezinin tan t m n yapaca m ve hasta gönderece im diye konufltu. Kamboçya dan gelecek ilk hasta olaca n ifade eden bakan Pradise program n bir gün erteleyerek efli ile birlikte CT Anjiyo yapt rd. Çekim süresinin 10 saniye oldu u ve haz rl klar ile birlikte toplam 10 dakika süren bu sistemi ülkesinde de görmek istedi ini bildiren Pradise ayn gün ülkesine geri döndü. Coca Cola İzmir fabrikası rekordan rekora koşuyor Yapt yat r mlarla, ayr ca çevreci çözümleriyle dikkat çeken Coca Cola zmir fabrikas, rekorlara imza at yor, baflar dan baflar ya kofluyor Kap lar n zmirli gazetecilere açan Coca Cola su ve enerji kullan m, at k yönetimi gibi konulardaki uygulamalar yla Türkiye de örnek uygulamalara imza at yor. Coca-Cola çecek zmir Fabrikas 2009 y l ndaki performans ile The Coca-Cola Company Avrasya ve Afrika Grup Baflkanl k Çevre Ödüllerinde 122 fabrika aras ndan En yi Performans Gösteren Fabrika ödülüne lay k görüldü ünü söyleyen Coca Cola Kurumsal liflkiler Müdürü Aykan Gülten, suyu idareli kullanma anlam nda da rekorlara imza att klar n söyledi. Coca-Cola Sistemi'nde sat fl hacmine göre alt nc s rada yer alan Coca-Cola çecek A.fi. (CC ), The Coca-Cola Company (TCCC) markalar ndan oluflan gazl ve gazs z içeceklerin üretim, sat fl ve da t m n gerçeklefltirmektedir diyen Gülten, CC Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, K rg zistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak ve Suriye de 9 bine yaklaflan çal flan ile faaliyet göstermektedir. CC, 10 ülkede 20 fabrikas ile 360 milyonu aflk n tüketici kitlesine gazl içeceklerin yan s ra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluflan gazs z içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktad r dedi. stanbul Menkul K ymetler Borsas na kote bir Türk flirketi olan CC hisselerinin %25,6 s halka aç k olup, %50,3 ü Anadolu Efes, %4,0 ü Özgörkey Holding, % 20,1 i de The Coca-Cola Company kontrolünde olan firman n, Türkiye de Ankara, Çorlu, Bursa, Sapanca, zmir, Köyce iz, Elaz, Mersin olmak üzere toplamda 8 fabrikas bulunan CC, direkt dolayl olarak ise kifliye istihdam sa lad n belirten Gülten, Coca-Cola n n en çevreci firmalardan biri oldu unu söyledi. Erkan yigüngör fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 55 Müdürü UFUK AKÇA Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü, Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 28 Eylül 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır.

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. İzmir Valisi Mustafa TOPRAK Amacımız; İzmir i her alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. Röportaj: İdarecinin Sesi İDARECİNİN SESİ: Sayın Valim, yaklaşık iki yıldır İzmir de görev yapıyorsunuz.

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı