YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z"

Transkript

1 Irak ta öldürülen floförlerimizin katili iflgalciyle iflbirli i yapan AKP dir! fioförler Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Felluce ezilenlerin vatan d r Emperyalizm, ölüm ekti i topraklarda ölümünü bulacak! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 132 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Oligarfli K z lay direniflini hazmedemedi; Devrimci Gençlik Dergisi teknik bürosu bas ld, 19 kifli gözalt nda! Dev-Genç gelene i sürüyor YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z Ekmek Adalet ve Adalet ISSN: X 132

2 ÇA DUYUR I U nsanl siz öldürüyorsunuz! Kocaeli Üniversitesi flletme Fakültesi 1. s n f ö rencisi 18 yafl ndaki Ahmet Hakan Can demir, 4 Kas m da K z ltoprak'ta trende kapkaçç lar taraf ndan telefonu gasbedilerek trenden afla at ld. Can demir, k sa süre sonra da yaflam n kaybetti ve ailesi taraf ndan organlar ba flland. Bu olay, bir kaç gün boyunca gazetelerin manfletini doldurdu. Bir yandan kapkaç olaylar n n ulaflt - boyut, bir yandan da organ ba - fl üzerine yaflanan geliflmeler tart - fl ld. Can demir, trende kapkaçç larla bo uflmufl ve kimse müdahale etmemiflti; burjuva bas n ertesi gün insanl k ölmüfl! diye yazd. Can demir in organlar ndan yararlanma hakk olan bir yafll kad n, daha genç birisi için bu hakk ndan feragat etti. Ertesi gün burjuva bas n bu kez insanl k ölmemifl diye yazd. Onlar n derdi, olaylar n nedenlerini niçinlerini ortaya koymak olmad için, k sa yoldan hüküm ç - kar rlar her konuda. nsanl k ölmüfl mü, ölmemifl mi, tekil olaylardan tüm toplumu kapsayacak genellemeler ç kar lamaz. Evet, halk m z n dayan flma, yard mlaflma de erlerinin zay flad - bir gerçektir. Fakat, burjuvazinin tüm ideolojik sald r lar na, yoz kültür kuflatmas - na ra men, halk m z n kendi de erlerini tümüyle terketmedi i de bir baflka gerçektir. Burada sorulmas gereken soru; halk n baz kesimlerinde insanl k öldüyse, kim, nas l öldürdü sorusudur. E er bu topraklar boyuna kapkaçç üretiyorsa, e er o gencimiz kapkaçç larla bo uflurken kimse müdahale etmediyse, bu tablo, oligarflinin ve onun medyas n n eseridir. Burjuva medya, insanl k ölmüfl mü, ölmemifl mi manfletleri yerine fite ESER M Z! diye manflet atmal yd. nsanl kim öldürdü? Kendinizi düflünün, köfleyi dönün diyen siz de il miydiniz? Birey olun, kendinizi kurtarmaya bak n diye ö üt veren siz de il misiniz? Baflkalar n kurtarmak size mi kald? diye sorgulayan siz de il misiniz? Baflkalar için risk almaya de mez teorisini yapan siz de il misiniz? Gecekondu semtlerinin iflsiz gençleri devrimci olmas n da mafyac, uyuflturucu ba ml s olsun diye polis terörü estiren, semtlerde barlar, çeteleri teflvik eden sizin düzeninizin polisi de il mi? flte kapkaçç lar, iflsizli in, yoksullu un çaresizli i alt nda, gerçek h rs zlara, soygunculara yönelip haklar n arayacaklar na, kolay yoldan yaflamay seçiyorlar. flte trendeki duyars z vatandafllar; baflkalar için kendilerini EYLEM SSK n n Devredilmesine Karfl Emek Platformu taraf ndan düzenlenen eylemler sürecek: 18 Kas m da Baflbakanl k Binas na siyah çelenk koyma ve Meclis e yürüyüfl 20 Kas m Ankara da merkezi miting tehlikeye atmam fllar. Burjuva medya, trendeki duyars z yolcular elefltirmek yerine, bizim köfle yazarlar m z n ö ütlerine uydu unuz için aferin demeliydi. Kapkaç terörü adland rmas ndaki ikiyüzlülükleri ise meselenin öteki boyutu. Benzer her konuda oldu u gibi, oligarflinin akl na yine cezalar a rlaflt rmaktan baflka bir fley gelmemektedir. Oysa daha k sa süre önce, kapkaç n, fliddet kullan lmas halinde mahkemeler taraf ndan gasp olarak cezaland r lmas uygulamas bafllat lm flt. Polis kapkaç terörü azald diye demeçler veriyordu. Kocaeli Üniversitesi Rektörlü ü sözkonusu tren hatt ndaki kapkaç, tecavüz olaylar na iliflkin daha önce polise defalarca baflvurmufl, önlem al nmas n istemiflti. K llar n k p rdatmad lar. Bu son olayda da polis önce trenden düfltü diye zab t tutup örtbas etmek istedi. Acaba niye? Bakanlar Kurulu da Kapkaç olay n araflt rmak için komisyon kurmufl. Günayd n! Yar n unuturlar. Çünkü h rs zl, yankesicili i besleyen kayna kurutacak bir politikalar, kararlar yok. Olmayacak da. Göstermelik önlemlerle, cezalarla sorunun çözülmeyece ini herkes biliyor. Ama iktidar, halk yoksullaflt ran, iflsizlefltiren, h rs zl, fuhuflu besleyen politikalar sürdürüyor. Çözüm bu politikalar durdurmak, bu iktidarlardan kurtulmakt r. Baflka bir önlem öneren, bofl konuflur. YAYIN Tav r Dergisi Adalet stiyoruz Özel Say s Ç kt! Ekmek ve kahramanlar ölmez 13 Kas m- 19 Kas m fiehitlerimiz K ymet HANO LU 13 Kas m 1993 Devrimci Memurlar örgütlenmesinde yer alan K ymet Hano lu, stanbul Kartal da geçirdi i bir trafik kazas nda yaflam n yitirdi. Eyüp Belediyesi nde mühendis olarak çal - flan Hano lu, BEM- SEN örgütlülü ü içinde memurlar n hak alma mücadelesinin neferlerinden biriydi. Tülay Korkmaz (DHKP-C) 19 Kas m 2001 Tülay Korkmaz, 24 Eylül 1976 da Hatay' n skenderun ilçesinde do du. Burjuva, küçük-burjuva bir çevrede büyüdü. Ama içinde oldu u burjuva yaflam tarz n, iliflkilerini benimsemedi. Liseye bafllad y llarda, devrimcilerle tan flt. Adaletsizliklerden, yoksulluklardan ve sosyalizmden haberdar oldu May s nda Adana'da 1 May s ta devrimci hareketle tan flt. Devrimci tercihleri özellikle 96 Ölüm Orucu yla netleflti. Ayn y l kazand Çukurova Üniversitesi Hemflirelik Bölümü nde gençlik örgütlenmesinde yerald. Merkezi koordinasyonda görevler üstlendi. H zla geliflti i bu süreçte bir sonraki görevi, Akdeniz gençlik sorumlulu uydu. Gözalt lar yaflad, iflkenceden geçirildi ortalar nda stanbul'da illegal alanda görevlendirildi Kas m nda gözalt na al nd. flkencecilere ifade vermedi. Tutuklanarak Ümraniye Hapishanesi ne konuldu. Hücre sald r s gündeme geldi inde, o her zamanki gibi, görev üstlenmeye haz rd in 11 May s nda, 4. Ölüm Orucu Ekibi nde, gençli in ve kad nlar n temsilcisi olarak k z l bant n kufland. Anadolu kad n n n sabr yla, kararl l yla zulmün üstüne yürüyerek ölüm orucunun 193. gününde ölümsüzleflti. Adalet Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Pembe Özlem OLGUN Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi Küçük Langa Caddesi No:29 C-26 Akflahin Pasaj Aksaray-Fatih- stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama ISSN: X Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Büyük direniflte ölümsüzlefltiler Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Enver Gökçe 19 Kas m 1981 Ömrü hapisliklerle, sürgünlerle geçen devrimci flairimiz, 1920'de Erzincan' n Kemaliye ilçesinde do du. Ankara Üniversitesi, Türk dili ve Edebiyat Bölümü ö rencisiyken devrimci düflüncelerle tan flt. Halkevinin ç - kard "Ülkü" Dergisi nde, ard ndan 1945'de sosyalist sanat güçlendirmek için ç kard klar "Ant" Dergisi nde yazd. 1948'de anti-faflist gençler "Türkiye Gençler Derne i"nin kuruluflunda yerald. 1948'de komünizm propagandas suçuyla tutukland. 1951'deki büyük tevkifiyatta yine tutuklananlar aras ndayd. Mahkemede Marksizmi savundu. 7 seneye mahkum edildi. Gökçe, faflizmin zulmü alt nda geçen ömrünü 19 Kas m 1981'de tamamlad. E. Gökçe'nin, " Dost dost ile kavga" ve "Panzerler Üstüne Kalkar" fliir kitaplar n n yan s ra çevirileri vard r. Seyyid R za 18 Kas m 1937 Dersim isyan n n önderlerindendi. ktidar anlaflma vaadiyle Seyyid R za ya elçi gönderir. Erzincan a görüflmeye gider ve tutuklan r. Tarih 18 Kas m 1937, yer Elaz Bu day Meydan, içlerinde o lunun ve kardeflinin de bulundu u 11 yoldafl yla birlikte idam edilir. Seyyid R za n n cesedi teflhir edildikten sonra yak l r. R za n n külü havaya savrulur ama mahkemedeki son sözleri bugüne kal r: 75 yafl nday m. Kürdistan flehitlerine kavufluyorum. Kürt gençleri intikam m z alacaklard r. Yaflas n Kürtlük ve Kürdistan! INTERNET adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. Örnekler Apt. No:5 Kat:5 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Sakarya mah. Uluyol cad. Ayd n flhan -2 No: 24 Kat: 2 Daire: 2 Osmangazi/Bursa Tel-faks: mdat Bulut (DHKP-C) 19 Kas m 2002 mdat Bulut, Aral k katliam s ras nda Ümraniye Hapishanesi ndeydi. Kurflunlar, bombalar alt nda üç gün geçirdi. Kand ra F Tipi Hapishanesi nde hücreye at ld. Boyun e medi. 3 Haziran 2001 de 5. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak direnifl bayra n devralarak ölümsüzlü e kadar tafl d. mdat Bulut, 1966 y l nda Kars-Akyaka da do du. Terekeme milliyetindedir. Sömürenleri, zulmedenleri köyünde tan d. Düzene karfl öfkeli oldu u ama henüz bu öfkenin bilince dönüflmedi i koflullarda, düzenin ordusunda askerlik yapt. Askerlik sonras 1994 te devrimci hareketle tan flt. Köyünde çevresinde art k devrimci düflüncelerin propagandas n yapan, dergi da tan bir devrimciydi. Ama bununla yetinmeyecekti; bir süre sonra harekete gerilla olma iste ini iletti. Sonras nda Karadeniz da lar nda bir gerillayd art k. Özgür bir ülke düflüyle da larda mücadele etti Mart nda tutsak düfltü. Düflüncelerini ve düfllerini hapishanelerde yaflatacak, savunacakt art k. Bunun için ölüme yatt. adresi: Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Bahçe Mah Sk. Tütüncü Apt. Kat: 1/6 Samsun- 19 May s Mah. Talimhane Cad. Albayrak flhan NO:24 Kat:2 Daire:9 Tel-faks: Trabzon- Düzenli Ulusoy fl merkezi Çömlekevi Yokuflu No: 42 Trabzon Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 3... Dev-Genç ten Bugüne Gelene imiz Sürüyor Nisan Davas nda Karar 6... Yaflas n K z lay Direniflimiz YÖK, flgal ve Tecrit Her Yerde Protesto Edildi Arafat halkt r ve halk ölmez! Kampanya eylemleri sürüyor Sevgi Erdo an Ölüm Orucu Ekibi Direniflçilerinden Sonunda Kazanan nsanl k Onuru Olacakt r Yalanlar n belgesini aç kl yoruz Peflkefl Çektirmeyece iz! Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Aydos Birleflti, Direndi Bütün Kondulular Birleflecek, Direnecek! Devlet S rr na S nmaya Devam Amasya Polisi Dizginlerinden Boflald! Kürt Milliyetçi Önderli in deolojik Savruluflu Faflistlerin ipi çözüldü! Oligarfli 6 Kas m K z lay Direniflini Hazmedemedi Felluce: Ezilenlerin Vatan! Kim ne dedi - Siyasi Hareketler Ayn lar ayn yerde ayr lar ayr yerde Sinan Bozkurt Açl k Grevinde Demokrat Avrupa Katliam Armutlu da Anma: Ya murlu flehitleri ölümsüzdür Dev-Genç ten Bugüne Gelene imiz Sürüyor 6 Kas m da K z lay Meydan ndayd gençlerimiz. Üniversitelerdeki YÖK düzenine karfl halk için bilim, halk için e itim istediler. Ö renci olarak hakl talepleriydi. Gündemleri sadece kendi sorunlar yla s n rl de ildi. Irak ta iflgale karfl ç kt lar. Topraklar iflgal edilen, katledilen bir halk n ac lar n paylafl yorlard. F tipi hapishanelerde 117 insan m - z n can n alan tecrite karfl ç kt lar. Bu ülkenin ba ms zl n, demokrasiyi, sosyalizmi savunan beyinlerin F tiplerinde çürütülmesine ve yokedilmesine sessiz kalamazlard... Gündemleri bunlard. Bu konularda düflüncelerini aç klay p da lacaklard. Polis sald rarak engel oldu buna. Faflist terör karfl s nda da y lmad bizim gençlerimiz; haklar n kullanmakta, düflüncelerini aç klamakta srarl oldular. En demokratik haklar n gasbeden, onlar susturmaya çal flan zulme karfl direndiler. Gurur duyduk bu gençlerimizle. Kendi sorunlar karfl s nda duyarl yd - lar. Ülkelerine ve halklar na karfl sorumluluk duygusu içindeydiler. Emperyalizme, faflizme meydan okuyacak kadar cüretliydiler. Burjuvazinin birey olun dayatmas na karfl örgütlüydüler. Onlar DEV-GENÇ gelene inden geliyorlard. Bütün bu hasletler, bu gelene in onlarca y l nak fl nak fl iflledi i hasletlerdi. Oligarflinin bitmek bilmeyen terörü alt nda yaflat ld bu gelenek da DEV-GENÇ in kuruluflundan bugüne sürdürüldü. Onlardan sözedilmeden bu ülkenin son 35 y ll k tarihi yaz lamaz. Onlardan sözetmeden hiçbir mücadele gelene i anlat lamaz. Önce kendileri ayd nland lar. Sonra bu fl Anadolu nun dört bir yan na yayd lar. Amerikal lar denize döken onlard. Okullar ndaki eflitsizliklere, haks zl klara, polis terörüne karfl militanca direnen, fabrikalar iflgal eden iflçilerle, toprak iflgali yapan köylülerle omuz omuza olan onlard. 12 Eylül sonras nda statükolar y kan, gençli in örgütlenmesinin yolunu açan yine bu gelenektir. 6 Kas m gelene i de iflte bu gelene in gücüyle yarat ld. 6 Kas m büyük bedeller ödenerek yerleflmifl bir gelenektir. 6 Kas m lar, YÖK e karfl mücadelenin en kitlesel ve militan boyutlar yla yükseltildi i bir güne dönüfltürmek için ödenen bedeller bilinmeden 6 Kas m, K z lay üzerine konuflmak mümkün de ildir. YÖK ün kurulufl tarihi olan 6 Kas m, gençli in YÖK e ve düzene karfl taleplerinin manifesto halinde ortaya konuldu u bir gün haline getirebilmek için onlarca, yüzlerce de il, binlerce ö renci okuldan at ld, iflkencelerden geçirildi, hapishanelere konuldu. Gençli in ve gençlik örgütlenmelerinin koflullar na göre çok çeflitli mücadele ve örgütlenme biçimleri arac l yla sürdürüldü 6 Kas m mücadelesi. Onbinlerce ö rencinin kat ld boykotlar yap ld. Çok say da komiteler kuruldu. Oligarfli sald r s n art rd kça militan direnifller gerçeklefltirildi. K z lay daki merkezi gösteriler de bu geliflim içinde gündeme geldi. Türkiye nin dört bir yan ndan gençlik örgütleri, baflkentte toplanarak taleplerini en güçlü bir biçimde dile getirmeyi geleneksellefltirdiler. K z lay art k bir gelenektir... Faflist terörün, emperyalist yoz kültürün, bencilli in, sorumsuzlu un teslim alamad gençlerimiz, tüm gençli- in öncüsü olarak mücadele ediyor. K z lay daki cüret, statükolara, iktidara, kuflatmaya meydan okuyan bir anlay fl temsil ediyor. Bugün 1 milyonu aflk n üniversite ö rencisi, çok çeflitli biçimlerde mücadeleden, örgütlenmelerden uzaklaflt r lm flt r. Gençli in öncüsü olan örgüt-

4 lenmelerin as l görevi, misyonu, oligarflinin düzene çekti i bu gençli i ba ms zl k, demokrasi, sosyalizm mücadelesine kazanmakt r. 6 Kas m gelene inin, K z lay gibi direnifllerin önemi ve rolü de buradad r. Üniversitelerdeki ve üniversiteler d fl ndaki gençli imizi, emperyalizmin ve faflizmin etki alan ndan ç - karmak, ancak, militan bir mücadele çizgisiyle birlefltirilmifl kitle çal flmas yla mümkündür. Kitleleri ürkütmeyelim edebiyat yla, oligarflinin sald r lar na, polis terörüne direnmeyerek, hakl l ndan, meflrulu undan tavizler vererek gençli e öncülük yap lamaz. Genifl bir gençlik kitlesi zaten faflizmin terörüyle ürkütülmüfltür, burjuvazinin hiçbir fley için ölmeye, bedel ödemeye de mez kültürüyle sorumsuzlaflt r lm fl, bireycilefltirilmifl, halk na, ülkesine yabanc laflt r lm flt r. Bu tabloyu de- ifltirmek, faflizmin terörüne cüretle karfl ç - kan, bedel ödemeyi göze alabilen, burjuvazinin empoze etti i kültürün d fl nda devrimci bir kültür, devrimci bir yaflam oldu unu gösteren bir çizgiyle mümkündür. Kitleye güven verecek, onlar n dumura u rat lm fl beyinlerinde sorular uyand racak olan budur. Eylem de, kitle çal flmas da, ajitasyon propaganda da bu anlay flla flekillenmelidir. K z lay direniflini elefltirenler, K z lay dan uzak duranlar, y llard r kitle edebiyat yapan ama kitleleri örgütledikleri, harekete geçirdikleri de bir türlü görülmeyen anlay fllard r. K z - lay a ç kmayal m, üniversitelerde kitleleri örgütleyelim demek bir politika de ildir. Üniversitelerde kitleleri örgütlemek 6 Kas m la m s n rl? Y l n 364 günü örgütle! Bunlar oligarflinin icazetinin d fl na ç kmaktan kaç fl gerekçeleridir. Evet, K z lay eylemi, oligarflinin icazetinin d fl nda bir eylemdir. Biz srarl, kararl oldu umuzda, polisin sald r lar n n püskürtüldü ü, gençli in sözünü rahatça söyleyebildi i bir mevziye de dönüflecektir. Bu ülkede kazan lan her mevzi böyle kazan lm flt r. Ama tüm siyasi tarihlerinde flu mevziyi biz kazand k, flu gelene i biz yaratt k diyebilecekleri tek bir örnek... Onlar DEV-GENÇ gelene inden geliyorlard. Bütün bu hasletler, bu gelene in onlarca y l nak fl nak fl iflledi i hasletlerdi. Oligarflinin bitmek bilmeyen terörü alt nda yaflat ld bu gelenek da DEV-GENÇ in kuruluflundan bugüne sürdürüldü. Onlardan sözedilmeden bu ülkenin son 35 y ll k tarihi yaz lamaz. olmayanlar, elbette K z lay anlamaz, K z - lay da olmazlar. YÖK sürdü ü müddetçe, gençli in söyleyecek sözü oldu u müddetçe, K z lay da direnifl de olacakt r. fiiddetle, zorbal kla gençlik susturulamaz, y ld r lamaz. Baflkentin K z lay Meydan n gençli in sözünü söyleyece i bir kürsü yapabilmek için mücadeleyi sürdürece iz. Bedel ödenmeden, gerekti inde direnmeden, çat flmadan hiçbir mücadele biçimi, hiçbir örgütlenme, meflrulaflt r lmam flt r. B rak n K z lay, kampüs içlerinde paneller, yürüyüfller yapmak bugün yer yer kazan lm fl bir mevziyse, bu da büyük direnifllerle elde edildi. Kald ki, mesele eylemlerin K z lay veya kampüs içinde yap l p yap lmamas de- ildir; oligarfli, tüm gücüyle, terörüyle gençli- i susturmak, örgütsüzlefltirmek istiyor. Gençli in beyniyle düzen d fl na ç kmas - n engellemeye çal fl yor. Bunun için gerekti- inde kampüs içlerinde de vahflice sald rm - yor mu? K z lay a gelmeyen anlay fl, kampüs içinde de direnmeyecektir; peki böyle bir anlay fl, terörün, burjuva bireycili in susturdu u gençli e hangi kap lar açabilir, hangi güveni verebilir? DEV-GENÇ gelene i, gençlik mücadelesinde militanl n da, kitleselli in de ad d r. DEV-GENÇ in bu ülkenin üniversitelerinde, liselerinde yaratt kitleselli i yaratan baflka hiçbir anlay fl yoktur. Bu yüzden DEV- GENÇ gelene ine karfl kitle edebiyat yapmak, kendini bilmezliktir. 6 Kas m gelene i, bafl ndan bugüne DEV- GENÇ in srar ve kararl l n n bir sonucudur. K z lay da ayn srar ve kararl l kla bir gelene- e dönüflmektedir. Kimileri bundan rahats zd r. Bir çok siyasi hareket, 1990 daki ilk 6 Kas m boykotundan bu yana zaman zaman çeflitli vesilelerle 6 Kas m eylemlerinin d fl nda kald lar. Bir y l kat l p, bir y l kat lmama gibi istikrars z bir çizgide oldular. Hatta kimi zaman boykot k r c l yapt lar. Bunun tek bir nedeni vard, grupçuluk, rekabetçilik. Tart flma konusu yapt klar bu mücadelenin do rulu u, yanl fll de ildi. K z lay da da bugün ayn fley olmufltur. K z lay a ç kmak, kararl l k göstermek do ru ve gerekliydi. Polisin dayatmalar yla eylem ve mücadele biçimi de ifltirmenin sonu yoktur, sonunda eylem yapacak yeriniz de, kitle çal flmas yapacak derman - n z da kalmaz. Bunu belki herkes görüyordu ama grupçu, rekabetçi duygularla DEV- GENÇ in öncülü ü onlar rahats z ediyordu. Önceki y l n keskin K z lay savunucular, di- er gençlik örgütlerine ra men orada ç k fllar yapanlar, bu y l kampüs içini, flenlikleri savundular. Fakat gelenekler öyledir ki, bunlar siler ve tarihe yaln z gelenekler kal r. 6 Kas m böyle olmufltur, K z lay da böyle olacakt r. DEV-GENÇ gelene i, faflist terörü, kaçk nl klar, küçük hesaplar aflarak gençli in mücadelesinin öncüsü olmaya devam edecektir.

5 1 Nisan Davas nda Karar Adaletsizlik sürüyor 25 Ekim de bafllayan 1 Nisan duruflmalar n n karar 5 Kas m da aç kland. Yarg lanan devrimcilerin haz r bulundu u duruflmada aç klanan karar, adaletsizli in, sahte belgelerle özgürlük gasb n n sürdürülmesi oldu. 7 ayd r tutuklu olan 42 kifliden 19 u tahliye edilirken, 23 ünün hukuksuz bir flekilde esaretinin sürdürülmesine karar verildi. Tahliye olanlar flöyle; Ferhat Özdemir, Hasibe Çoban, Seval Yaprak, Serkan Onur Y lmaz, Yeliz Türkmen, Yalç n Akar, Alp Yarbafl, Y lmaz Kaya, Eylül flcan, Çayan Güner, Gülsen Salman, Necla Can, Fadik Ad yaman, Ali Çimen, Murat Yücel, Bülent Solgun, Feridun Osmana ao lu, Sezai Demirtafl, Sevda Kurban. Tutsaklara Destek lk duruflmadan itibaren tutsaklar yaln z b rakmayan HÖC lüler yine mahkeme önündeydiler. Dava boyunca çeflitli kurumlar n ve birçok Avrupa ülkesinde uluslararas heyetlerin deste i görülürken, o gün, BES 2 No'lu fiube Baflkan Mustafa Aktafl, Genel- fl Örgütlenme Daire Baflkan Erol Ekici ile, pankart ve dövizleri ile Irak ta flgale Hay r Koordinasyonu ve Mücadele Birli i kat ld lar. Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n dövizlerinin, Adalet stiyoruz pankart n n tafl nd destek aç klamas na 150 kifli kat ld. Aç klama öncesinde polisin engelleme ve provake etme çabalar, gaz maskeleri ve kasklarla sald r ya haz r vaziyette bekleyerek tedirginlik yaratma giriflimleri, kararl l k karfl s nda bofla ç kar ld. K sa bir süre yaflanan arbedenin ard ndan yap lan aç klamada, sahte belgeler gerçe i yeniden vurguland. Komplo Mahkemesinde Mant k Art k Daha Net: Ne Kadar Yat r rsak Kârd r lk duruflma tam 7 ay sonra yap ld. Yaz l yasalar n bile aç k bir ihlali olan bu durum, bugün tahliye edilen 19 insan n neye dayanarak tutuklu kald klar sorusunu sordurmaktad r. Ancak sorun bununla da bitmiyor. Çünkü hala 23 insan n, H ÇB R DEL L N OLMADI I bir dosya kapsam nda tutuklulu u sürüyor. Sahte belgelerin delil olmayaca, geçen haftaki dergimizde de s ralad m z gibi, mahkeme kararlar yla dahi sabit hale gelmifltir. stanbul 12. ACM (DGM) bu gerçe i dikkate almayarak adaletsizli i sürdürme karar alm flt r. Üstelik davay tam 3,5 ay ileri tarihe, 11 fiubat 2005 e erteleyerek, nas l bir mant kla hareket etti ini de daha net hale getirmifltir. lk duruflman n kendi yasalar na ayk r olarak 7 ayda yap lmas nda oldu u gibi, hareket mant, ne kadar yat r rsak kâr fleklindedir. Bu bile, mahkemenin, elimizde hiçbir delil yok, keyfi flekilde yat rmaya devam ediyoruz itiraf d r. Yeni CMUK, Adli Kolluk ve 1 Nisan Hukuksuzlu u Hak ve özgürlükler mücadelesine yönelik bask n n, yasaklar n, hukuksuzluklar n daha kolay sürdürülmesinin yolu, tersine bir hava yaratmaktan geçiyor. AB yasalar tam da buna hizmet ediyor. Demokratikleflme havas estirilip, daha önce benzeri hiç yaflanmam fl bir hukuksuzluk ve komplo operasyonu yap l yor ve davas keyfi flekilde sürdürülüyor. Davan n görüldü ü günlerde, CMUK ta düzenlemeler vard ve mahkemelere ba l çal - flacak Adli Kolluk kurma karar al nd. Güya art k polis sorgu yapmayacak. zleyin verilmek istenen havan n tersine süreç devam edecektir. En baflta, bu Kolluk lara ne kadar iflkenceci varsa doldurulacak. Sonra bu makyaj n alt nda iflkenceli sorgular, polis komplolar tüm h z yla sürecektir. DGM lerin ACM yap l p, DGM hukukunun sürdürülmesi ve ayn kadronun ACM ye atanmas nda oldu u gibi. Yeni CMUK ta, hakimin, yeterli delile dayanmayan iddianameyi savc ya iade etmesi; yarg laman n en k sa sürede bitirilmesi düzenlemeleri de var. 1 Nisan dosyas yeterli yi b rak n, hiçbir delile dayanmayan, her sat r sahte belgelere yaslanan bir dosyad r. Onlarca insan b rak n en k sa süre yi, bilinçli bir flekilde en uzun süre nas l yat r r z hesab yla F tiplerinde tutulmaktad r. Hukuk devleti k l f ndaki hukuksuzluk, milyonlar n gözü önünde iflte böyle sürdürülüyor. Adalet stemeyi, Komployu Teflhir Etmeyi Sürdürece iz Adaletsizlik sürüyor, Avrupa emperyalizminin deste iyle haz rlanan komplo devam ediyor. AKP, AB yasalar ile demokratikleflme maskesini cilalarken, tarihe geçecek bir komplo davas nda srar ediyor. Bu ülkede yaflayan, hukuktan, adaletten yana oldu unu söyleyen herkesin davas olan, tarihi 1 Nisan komplosunda, en büyük savafl gerçek ile yalan aras ndad r. Biz gerçe in sesi olmay, tüm dünyaya duyurmay sürdürece iz. 5

6 Yaflas n K z lay Direniflimiz 6 6 KASIM KIZILAY ARTIK B R GELENEKT R! YÖK durdukça her 6 Kas m da K z lay da direnifl de olacak. Gençlik zorbal k ve fliddetle susturulamaz. Gençlik Federasyonu nun en kitlesel grup olarak yer ald K z lay Direnifli, gençli in teslim al namayaca n n göstergesidir. Gençlik Federasyonu, DEV-GENÇ in faflizme karfl direnifl gelene ini K z - lay Meydan na tafl yarak, gelene i sürdürüyor. Gençli e bombalar ya d - ran, üzerine binlerce polisini sald rtan, panzerlerle sindirmek isteyen AKP iktidar, YÖK e karfl olmad gibi, tüm gençli- in düflman oldu unu göstermifltir. 6 Kas m 1981 den bugüne; YÖK arac l yla 23 y ld r gençli i susturmak isteyenler bir kez daha baflar s zl klar na tan k oldular K z lay da. Boyun e en gençlik istediler. Ama tüm gençli e boyun e diremediler. Çünkü; bu ülkenin dev yürekli gençleri vard. Çünkü; bu ülkenin tarihine ve gelece- ine sahip ç kan gençleri vard. Çünkü; gençli in mücadele ve direnme kültürü vard. Gençlik bir kez daha K z - lay'dayd. YÖK'e, iflgale, tecrite karfl akademik-demokratik üniversite, halk için bilim halk için e itim taleplerini hayk rmak için, Anadolu'nun dört bir yan ndan Ankara'ya geldiler. Kararl l klar yla, coflkular yla, faflizmin karfl s na dikilme cüretini gösterdiler. K z lay meydan meflru hakk m zd r diyerek yürüdüler. Bombalara, panzerlere, tazyikli suya tafllarla, molotoflarla karfl l k verdiler. Gençli i sindirmek, kuflat lm fl alanlara hapsedip halktan tecrit etmek isteyenlere karfl en meflru direnifl haklar n sonuna kadar kulland lar. 6 Kas m bir kez daha gençli in YÖK e karfl isyan na sahne olurken, AKP nin binlerce polisinin terörüne tan k olundu. K z lay Bizimdir Gençlik Federasyonu üyeleri, Ankara giriflinde jandarma ve polis taraf ndan durdurularak otobüslerde arama ve kimlik kontrolü yap ld. stanbul ve Anadolu dan gelen gruplar Kurtulufl Park nda topland lar. 6 Kas m öncesinde Gençlik Federasyonu nun önerisinin sonucunda, K z lay eylemine Gençlik Federasyonu nun yan s ra, Yeni Demokrat Gençlik, Sosyalist Gençlik Derne i, Demokratik Üniversite Komiteleri, Devrimci Parti Güçleri, Devrimci Proleter Gençlik, Genç Direniflçi kat l rken, eyleme GMK Bulvar ndan K z lay'a yürüyerek kat laca n aç klayan SDP Gençli- i'nden 50 kifli toplanma yerinden gözalt na al nd. Gençlik Federasyonu nun yan s ra Yeni Demokrat Gençlik ve Devrimci Proleter Gençlik in merkezi, di erlerinin yerel olarak kat ld klar eylemde, 800 kiflilik kitle Kurtulufl Park ndan Ziya Gökalp Caddesi ni çift tarafl trafi e kapatarak, iki koldan K z lay do ru yürüyüfle geçtiler. Mithat Pafla Köprüsü ne geldiklerinde binlerce polisle kurulan barikat onlar bekliyordu. Gençlik, demokratik hakk n n engellenmesi karfl - s nda kararl yd. Gençlik Direnifle Haz r 400 kiflilik kitlesiyle Gençlik Federasyonu barikat ve sald r karfl s nda direnifle haz rd. Demokratik hakk n ancak direnilerek kazan laca bir ülkede yaflad m z n bilincindeydiler. Polis flefleri ile gençlik temsilcilerinin görüflmesi sürerken, kitle K z lay a izin verilmemesi durumunda direneceklerini sloganlar yla gösteriyordu. Polis, hak arayan bütün kesimlere oldu u gibi, dayatmalarda bulundu. Aç klaman z burda yap p da l n... Terör örgütleri olay ç karacak.. gibi dayatma ve demagojilere baflvuran polis, yasa biziz, de-

7 mokratik hakk n s n rlar n biz belirleriz diyordu. Gençlik bu dayatmaya, bu pervas zl a taviz veremezdi. Yüzlerce kifli k z l fularlar n ba layarak, az sonra bafllayaca aleni hale gelen sald r ya karfl kald r m tafllar n sökmeye bafllad lar. Gençlik Federasyonlu bir direniflçi ö rencinin belirtti i gibi, K z lay a ç kmak bizim en muflru hakk - m zd r ve biz bu hakk m z sonuna kadar savunacakt k. K z - lay halka kapatamazlard. Yüzlerce Gençlik Federasyonlu Direniyor Gençlik temsilcileri ile polis aras ndaki diyalog uzun sürmedi. Polisin gaz maskelerini takarak, coplar n çekerek sald r haz rl n gören kitle, direnifle geçti. Onlarca panzer ve binlerce polisin sald r s na karfl K z lay a ç kan cadde direnifl alan na dönüfltü. Polis çok yo- un biber gaz s kmaya, gaz bombalar atmaya bafllad. Panzerlerin gençli in üzerine yürümesi üzerine, geri çekilen kitle, molotoflarla panzerlerin önünü kesti. Bu arada yol kenar ndaki demirler sökülerek barikat kuruldu. Gençlik üzerlerine yürüyen panzerlere karfl kendini savunmak, K z lay hakk n almak için inançla, DEV-GENÇ tarihinden ald klar güçle direniyordu. K rm z fularl Gençlik Federasyonlular molotoflar panzerlere f rlat rken, baz panzerlerin tutufltu u görüldü. At lan yüzlerce molotof, bir kitle direniflinin nas l olmas gerekti ini gösteriyordu. Demokratik hakk engellenen tüm gençlik gruplar, direniflin dayan flma ruhuyla, molotoflar ve tafllarla meflru direnme haklar n sonuna kadar kullanmakta kararl yd lar. Her Cadde Direnifl Yeri Burjuva bas n n halka zarar verdiler diyerek karalama kampanyas bafllatt bu görüntülere iliflkin, yine direniflin en ön saflar ndaki bir Gençlik Federasyonlu flöyle diyordu: Söktü ümüz demirler halk n mal de ildi. Halka esnaflarlara zarar veren biz de il, polisti. Hiçbir esnaf tafllamad k, polis dükkanlar n içine biber gaz s kt. Kitlesel olarak çat fla çat fla Kurtulufl Park na do ru çekildik. Parka çekilen kitle polis taraf ndan sar lmaya baflland. Bunu gören ö renciler, direnifli çok daha genifl bir alana yaymaya bafllad. Park n arka taraf ndan ç k p molotoflarla yolu trafi e kapat ld. Bu s rada polis yo un bir flekilde gaz bombalar at yor, K z lay çevresindeki tüm halk terörize ediyordu. Tekrar K z lay a girmek için Mithat Pafla Köprüsü ne do ru yönelen kitle, burada da yo un polis y na na karfl yeniden geri çekildi. Kitlenin bir k sm köprünün bir yan nda kal rken, bir k sm da Cebeci yönüne, bir baflka grup da Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü ne do ru yöneldi. Cebeci den ayr lan grup Dikimevine do ru yürüyüfle geçti inde, art k her yer direnifl alan olmufltu. Gençlik Federasyonlular n Ö renciyiz Hakl y z Kazanaca z, YÖK'e Hay r, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl sloganlar her yerde yank lan yor, K z lay direnerek zorlan yordu. Faflistler Sald rd, Direnifl Barikatlarda Sürdü Dikimevine giden grup, önceden polis taraf ndan organize edilen faflistlerin b çakl ve sat rl sald r s na u rad. Bir arkadafl m z a r yaralanarak hastaneye yo un bak ma kald r ld. Cebeci ye yönelen grup ise barikat kurup yaklafl k bir saat burada çat flt. Hacettepe deki grup, Cebecinin haberini al nca oraya do ru yöneldi. Cebeci ye arkadafllar na destek için gitmeye çal flan grubun önü de polis taraf ndan kesildi. Bunun üzerine gençlik burada da çat flmaya karar verdi. Madem K z lay a alm - yorlard ; o saaten sonra her yer bizim için çat flma alan, her yer K z lay d. Yollar kesip sloganlar atarak çat flmay sürdüren Gençlik Federasyonlular bir yandan da çevrede bulunan kahvelere, esnaflara giderek neden Ankara ya geldiklerini, YÖK ün ne oldu unu anlatt lar. Bir süre devam eden çat flmalar daha 7