YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z"

Transkript

1 Irak ta öldürülen floförlerimizin katili iflgalciyle iflbirli i yapan AKP dir! fioförler Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Felluce ezilenlerin vatan d r Emperyalizm, ölüm ekti i topraklarda ölümünü bulacak! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 132 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Oligarfli K z lay direniflini hazmedemedi; Devrimci Gençlik Dergisi teknik bürosu bas ld, 19 kifli gözalt nda! Dev-Genç gelene i sürüyor YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z Ekmek Adalet ve Adalet ISSN: X 132

2 ÇA DUYUR I U nsanl siz öldürüyorsunuz! Kocaeli Üniversitesi flletme Fakültesi 1. s n f ö rencisi 18 yafl ndaki Ahmet Hakan Can demir, 4 Kas m da K z ltoprak'ta trende kapkaçç lar taraf ndan telefonu gasbedilerek trenden afla at ld. Can demir, k sa süre sonra da yaflam n kaybetti ve ailesi taraf ndan organlar ba flland. Bu olay, bir kaç gün boyunca gazetelerin manfletini doldurdu. Bir yandan kapkaç olaylar n n ulaflt - boyut, bir yandan da organ ba - fl üzerine yaflanan geliflmeler tart - fl ld. Can demir, trende kapkaçç larla bo uflmufl ve kimse müdahale etmemiflti; burjuva bas n ertesi gün insanl k ölmüfl! diye yazd. Can demir in organlar ndan yararlanma hakk olan bir yafll kad n, daha genç birisi için bu hakk ndan feragat etti. Ertesi gün burjuva bas n bu kez insanl k ölmemifl diye yazd. Onlar n derdi, olaylar n nedenlerini niçinlerini ortaya koymak olmad için, k sa yoldan hüküm ç - kar rlar her konuda. nsanl k ölmüfl mü, ölmemifl mi, tekil olaylardan tüm toplumu kapsayacak genellemeler ç kar lamaz. Evet, halk m z n dayan flma, yard mlaflma de erlerinin zay flad - bir gerçektir. Fakat, burjuvazinin tüm ideolojik sald r lar na, yoz kültür kuflatmas - na ra men, halk m z n kendi de erlerini tümüyle terketmedi i de bir baflka gerçektir. Burada sorulmas gereken soru; halk n baz kesimlerinde insanl k öldüyse, kim, nas l öldürdü sorusudur. E er bu topraklar boyuna kapkaçç üretiyorsa, e er o gencimiz kapkaçç larla bo uflurken kimse müdahale etmediyse, bu tablo, oligarflinin ve onun medyas n n eseridir. Burjuva medya, insanl k ölmüfl mü, ölmemifl mi manfletleri yerine fite ESER M Z! diye manflet atmal yd. nsanl kim öldürdü? Kendinizi düflünün, köfleyi dönün diyen siz de il miydiniz? Birey olun, kendinizi kurtarmaya bak n diye ö üt veren siz de il misiniz? Baflkalar n kurtarmak size mi kald? diye sorgulayan siz de il misiniz? Baflkalar için risk almaya de mez teorisini yapan siz de il misiniz? Gecekondu semtlerinin iflsiz gençleri devrimci olmas n da mafyac, uyuflturucu ba ml s olsun diye polis terörü estiren, semtlerde barlar, çeteleri teflvik eden sizin düzeninizin polisi de il mi? flte kapkaçç lar, iflsizli in, yoksullu un çaresizli i alt nda, gerçek h rs zlara, soygunculara yönelip haklar n arayacaklar na, kolay yoldan yaflamay seçiyorlar. flte trendeki duyars z vatandafllar; baflkalar için kendilerini EYLEM SSK n n Devredilmesine Karfl Emek Platformu taraf ndan düzenlenen eylemler sürecek: 18 Kas m da Baflbakanl k Binas na siyah çelenk koyma ve Meclis e yürüyüfl 20 Kas m Ankara da merkezi miting tehlikeye atmam fllar. Burjuva medya, trendeki duyars z yolcular elefltirmek yerine, bizim köfle yazarlar m z n ö ütlerine uydu unuz için aferin demeliydi. Kapkaç terörü adland rmas ndaki ikiyüzlülükleri ise meselenin öteki boyutu. Benzer her konuda oldu u gibi, oligarflinin akl na yine cezalar a rlaflt rmaktan baflka bir fley gelmemektedir. Oysa daha k sa süre önce, kapkaç n, fliddet kullan lmas halinde mahkemeler taraf ndan gasp olarak cezaland r lmas uygulamas bafllat lm flt. Polis kapkaç terörü azald diye demeçler veriyordu. Kocaeli Üniversitesi Rektörlü ü sözkonusu tren hatt ndaki kapkaç, tecavüz olaylar na iliflkin daha önce polise defalarca baflvurmufl, önlem al nmas n istemiflti. K llar n k p rdatmad lar. Bu son olayda da polis önce trenden düfltü diye zab t tutup örtbas etmek istedi. Acaba niye? Bakanlar Kurulu da Kapkaç olay n araflt rmak için komisyon kurmufl. Günayd n! Yar n unuturlar. Çünkü h rs zl, yankesicili i besleyen kayna kurutacak bir politikalar, kararlar yok. Olmayacak da. Göstermelik önlemlerle, cezalarla sorunun çözülmeyece ini herkes biliyor. Ama iktidar, halk yoksullaflt ran, iflsizlefltiren, h rs zl, fuhuflu besleyen politikalar sürdürüyor. Çözüm bu politikalar durdurmak, bu iktidarlardan kurtulmakt r. Baflka bir önlem öneren, bofl konuflur. YAYIN Tav r Dergisi Adalet stiyoruz Özel Say s Ç kt! Ekmek ve kahramanlar ölmez 13 Kas m- 19 Kas m fiehitlerimiz K ymet HANO LU 13 Kas m 1993 Devrimci Memurlar örgütlenmesinde yer alan K ymet Hano lu, stanbul Kartal da geçirdi i bir trafik kazas nda yaflam n yitirdi. Eyüp Belediyesi nde mühendis olarak çal - flan Hano lu, BEM- SEN örgütlülü ü içinde memurlar n hak alma mücadelesinin neferlerinden biriydi. Tülay Korkmaz (DHKP-C) 19 Kas m 2001 Tülay Korkmaz, 24 Eylül 1976 da Hatay' n skenderun ilçesinde do du. Burjuva, küçük-burjuva bir çevrede büyüdü. Ama içinde oldu u burjuva yaflam tarz n, iliflkilerini benimsemedi. Liseye bafllad y llarda, devrimcilerle tan flt. Adaletsizliklerden, yoksulluklardan ve sosyalizmden haberdar oldu May s nda Adana'da 1 May s ta devrimci hareketle tan flt. Devrimci tercihleri özellikle 96 Ölüm Orucu yla netleflti. Ayn y l kazand Çukurova Üniversitesi Hemflirelik Bölümü nde gençlik örgütlenmesinde yerald. Merkezi koordinasyonda görevler üstlendi. H zla geliflti i bu süreçte bir sonraki görevi, Akdeniz gençlik sorumlulu uydu. Gözalt lar yaflad, iflkenceden geçirildi ortalar nda stanbul'da illegal alanda görevlendirildi Kas m nda gözalt na al nd. flkencecilere ifade vermedi. Tutuklanarak Ümraniye Hapishanesi ne konuldu. Hücre sald r s gündeme geldi inde, o her zamanki gibi, görev üstlenmeye haz rd in 11 May s nda, 4. Ölüm Orucu Ekibi nde, gençli in ve kad nlar n temsilcisi olarak k z l bant n kufland. Anadolu kad n n n sabr yla, kararl l yla zulmün üstüne yürüyerek ölüm orucunun 193. gününde ölümsüzleflti. Adalet Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Pembe Özlem OLGUN Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi Küçük Langa Caddesi No:29 C-26 Akflahin Pasaj Aksaray-Fatih- stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama ISSN: X Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Büyük direniflte ölümsüzlefltiler Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Enver Gökçe 19 Kas m 1981 Ömrü hapisliklerle, sürgünlerle geçen devrimci flairimiz, 1920'de Erzincan' n Kemaliye ilçesinde do du. Ankara Üniversitesi, Türk dili ve Edebiyat Bölümü ö rencisiyken devrimci düflüncelerle tan flt. Halkevinin ç - kard "Ülkü" Dergisi nde, ard ndan 1945'de sosyalist sanat güçlendirmek için ç kard klar "Ant" Dergisi nde yazd. 1948'de anti-faflist gençler "Türkiye Gençler Derne i"nin kuruluflunda yerald. 1948'de komünizm propagandas suçuyla tutukland. 1951'deki büyük tevkifiyatta yine tutuklananlar aras ndayd. Mahkemede Marksizmi savundu. 7 seneye mahkum edildi. Gökçe, faflizmin zulmü alt nda geçen ömrünü 19 Kas m 1981'de tamamlad. E. Gökçe'nin, " Dost dost ile kavga" ve "Panzerler Üstüne Kalkar" fliir kitaplar n n yan s ra çevirileri vard r. Seyyid R za 18 Kas m 1937 Dersim isyan n n önderlerindendi. ktidar anlaflma vaadiyle Seyyid R za ya elçi gönderir. Erzincan a görüflmeye gider ve tutuklan r. Tarih 18 Kas m 1937, yer Elaz Bu day Meydan, içlerinde o lunun ve kardeflinin de bulundu u 11 yoldafl yla birlikte idam edilir. Seyyid R za n n cesedi teflhir edildikten sonra yak l r. R za n n külü havaya savrulur ama mahkemedeki son sözleri bugüne kal r: 75 yafl nday m. Kürdistan flehitlerine kavufluyorum. Kürt gençleri intikam m z alacaklard r. Yaflas n Kürtlük ve Kürdistan! INTERNET adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. Örnekler Apt. No:5 Kat:5 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Sakarya mah. Uluyol cad. Ayd n flhan -2 No: 24 Kat: 2 Daire: 2 Osmangazi/Bursa Tel-faks: mdat Bulut (DHKP-C) 19 Kas m 2002 mdat Bulut, Aral k katliam s ras nda Ümraniye Hapishanesi ndeydi. Kurflunlar, bombalar alt nda üç gün geçirdi. Kand ra F Tipi Hapishanesi nde hücreye at ld. Boyun e medi. 3 Haziran 2001 de 5. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak direnifl bayra n devralarak ölümsüzlü e kadar tafl d. mdat Bulut, 1966 y l nda Kars-Akyaka da do du. Terekeme milliyetindedir. Sömürenleri, zulmedenleri köyünde tan d. Düzene karfl öfkeli oldu u ama henüz bu öfkenin bilince dönüflmedi i koflullarda, düzenin ordusunda askerlik yapt. Askerlik sonras 1994 te devrimci hareketle tan flt. Köyünde çevresinde art k devrimci düflüncelerin propagandas n yapan, dergi da tan bir devrimciydi. Ama bununla yetinmeyecekti; bir süre sonra harekete gerilla olma iste ini iletti. Sonras nda Karadeniz da lar nda bir gerillayd art k. Özgür bir ülke düflüyle da larda mücadele etti Mart nda tutsak düfltü. Düflüncelerini ve düfllerini hapishanelerde yaflatacak, savunacakt art k. Bunun için ölüme yatt. adresi: Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Bahçe Mah Sk. Tütüncü Apt. Kat: 1/6 Samsun- 19 May s Mah. Talimhane Cad. Albayrak flhan NO:24 Kat:2 Daire:9 Tel-faks: Trabzon- Düzenli Ulusoy fl merkezi Çömlekevi Yokuflu No: 42 Trabzon Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 3... Dev-Genç ten Bugüne Gelene imiz Sürüyor Nisan Davas nda Karar 6... Yaflas n K z lay Direniflimiz YÖK, flgal ve Tecrit Her Yerde Protesto Edildi Arafat halkt r ve halk ölmez! Kampanya eylemleri sürüyor Sevgi Erdo an Ölüm Orucu Ekibi Direniflçilerinden Sonunda Kazanan nsanl k Onuru Olacakt r Yalanlar n belgesini aç kl yoruz Peflkefl Çektirmeyece iz! Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Aydos Birleflti, Direndi Bütün Kondulular Birleflecek, Direnecek! Devlet S rr na S nmaya Devam Amasya Polisi Dizginlerinden Boflald! Kürt Milliyetçi Önderli in deolojik Savruluflu Faflistlerin ipi çözüldü! Oligarfli 6 Kas m K z lay Direniflini Hazmedemedi Felluce: Ezilenlerin Vatan! Kim ne dedi - Siyasi Hareketler Ayn lar ayn yerde ayr lar ayr yerde Sinan Bozkurt Açl k Grevinde Demokrat Avrupa Katliam Armutlu da Anma: Ya murlu flehitleri ölümsüzdür Dev-Genç ten Bugüne Gelene imiz Sürüyor 6 Kas m da K z lay Meydan ndayd gençlerimiz. Üniversitelerdeki YÖK düzenine karfl halk için bilim, halk için e itim istediler. Ö renci olarak hakl talepleriydi. Gündemleri sadece kendi sorunlar yla s n rl de ildi. Irak ta iflgale karfl ç kt lar. Topraklar iflgal edilen, katledilen bir halk n ac lar n paylafl yorlard. F tipi hapishanelerde 117 insan m - z n can n alan tecrite karfl ç kt lar. Bu ülkenin ba ms zl n, demokrasiyi, sosyalizmi savunan beyinlerin F tiplerinde çürütülmesine ve yokedilmesine sessiz kalamazlard... Gündemleri bunlard. Bu konularda düflüncelerini aç klay p da lacaklard. Polis sald rarak engel oldu buna. Faflist terör karfl s nda da y lmad bizim gençlerimiz; haklar n kullanmakta, düflüncelerini aç klamakta srarl oldular. En demokratik haklar n gasbeden, onlar susturmaya çal flan zulme karfl direndiler. Gurur duyduk bu gençlerimizle. Kendi sorunlar karfl s nda duyarl yd - lar. Ülkelerine ve halklar na karfl sorumluluk duygusu içindeydiler. Emperyalizme, faflizme meydan okuyacak kadar cüretliydiler. Burjuvazinin birey olun dayatmas na karfl örgütlüydüler. Onlar DEV-GENÇ gelene inden geliyorlard. Bütün bu hasletler, bu gelene in onlarca y l nak fl nak fl iflledi i hasletlerdi. Oligarflinin bitmek bilmeyen terörü alt nda yaflat ld bu gelenek da DEV-GENÇ in kuruluflundan bugüne sürdürüldü. Onlardan sözedilmeden bu ülkenin son 35 y ll k tarihi yaz lamaz. Onlardan sözetmeden hiçbir mücadele gelene i anlat lamaz. Önce kendileri ayd nland lar. Sonra bu fl Anadolu nun dört bir yan na yayd lar. Amerikal lar denize döken onlard. Okullar ndaki eflitsizliklere, haks zl klara, polis terörüne karfl militanca direnen, fabrikalar iflgal eden iflçilerle, toprak iflgali yapan köylülerle omuz omuza olan onlard. 12 Eylül sonras nda statükolar y kan, gençli in örgütlenmesinin yolunu açan yine bu gelenektir. 6 Kas m gelene i de iflte bu gelene in gücüyle yarat ld. 6 Kas m büyük bedeller ödenerek yerleflmifl bir gelenektir. 6 Kas m lar, YÖK e karfl mücadelenin en kitlesel ve militan boyutlar yla yükseltildi i bir güne dönüfltürmek için ödenen bedeller bilinmeden 6 Kas m, K z lay üzerine konuflmak mümkün de ildir. YÖK ün kurulufl tarihi olan 6 Kas m, gençli in YÖK e ve düzene karfl taleplerinin manifesto halinde ortaya konuldu u bir gün haline getirebilmek için onlarca, yüzlerce de il, binlerce ö renci okuldan at ld, iflkencelerden geçirildi, hapishanelere konuldu. Gençli in ve gençlik örgütlenmelerinin koflullar na göre çok çeflitli mücadele ve örgütlenme biçimleri arac l yla sürdürüldü 6 Kas m mücadelesi. Onbinlerce ö rencinin kat ld boykotlar yap ld. Çok say da komiteler kuruldu. Oligarfli sald r s n art rd kça militan direnifller gerçeklefltirildi. K z lay daki merkezi gösteriler de bu geliflim içinde gündeme geldi. Türkiye nin dört bir yan ndan gençlik örgütleri, baflkentte toplanarak taleplerini en güçlü bir biçimde dile getirmeyi geleneksellefltirdiler. K z lay art k bir gelenektir... Faflist terörün, emperyalist yoz kültürün, bencilli in, sorumsuzlu un teslim alamad gençlerimiz, tüm gençli- in öncüsü olarak mücadele ediyor. K z lay daki cüret, statükolara, iktidara, kuflatmaya meydan okuyan bir anlay fl temsil ediyor. Bugün 1 milyonu aflk n üniversite ö rencisi, çok çeflitli biçimlerde mücadeleden, örgütlenmelerden uzaklaflt r lm flt r. Gençli in öncüsü olan örgüt-

4 lenmelerin as l görevi, misyonu, oligarflinin düzene çekti i bu gençli i ba ms zl k, demokrasi, sosyalizm mücadelesine kazanmakt r. 6 Kas m gelene inin, K z lay gibi direnifllerin önemi ve rolü de buradad r. Üniversitelerdeki ve üniversiteler d fl ndaki gençli imizi, emperyalizmin ve faflizmin etki alan ndan ç - karmak, ancak, militan bir mücadele çizgisiyle birlefltirilmifl kitle çal flmas yla mümkündür. Kitleleri ürkütmeyelim edebiyat yla, oligarflinin sald r lar na, polis terörüne direnmeyerek, hakl l ndan, meflrulu undan tavizler vererek gençli e öncülük yap lamaz. Genifl bir gençlik kitlesi zaten faflizmin terörüyle ürkütülmüfltür, burjuvazinin hiçbir fley için ölmeye, bedel ödemeye de mez kültürüyle sorumsuzlaflt r lm fl, bireycilefltirilmifl, halk na, ülkesine yabanc laflt r lm flt r. Bu tabloyu de- ifltirmek, faflizmin terörüne cüretle karfl ç - kan, bedel ödemeyi göze alabilen, burjuvazinin empoze etti i kültürün d fl nda devrimci bir kültür, devrimci bir yaflam oldu unu gösteren bir çizgiyle mümkündür. Kitleye güven verecek, onlar n dumura u rat lm fl beyinlerinde sorular uyand racak olan budur. Eylem de, kitle çal flmas da, ajitasyon propaganda da bu anlay flla flekillenmelidir. K z lay direniflini elefltirenler, K z lay dan uzak duranlar, y llard r kitle edebiyat yapan ama kitleleri örgütledikleri, harekete geçirdikleri de bir türlü görülmeyen anlay fllard r. K z - lay a ç kmayal m, üniversitelerde kitleleri örgütleyelim demek bir politika de ildir. Üniversitelerde kitleleri örgütlemek 6 Kas m la m s n rl? Y l n 364 günü örgütle! Bunlar oligarflinin icazetinin d fl na ç kmaktan kaç fl gerekçeleridir. Evet, K z lay eylemi, oligarflinin icazetinin d fl nda bir eylemdir. Biz srarl, kararl oldu umuzda, polisin sald r lar n n püskürtüldü ü, gençli in sözünü rahatça söyleyebildi i bir mevziye de dönüflecektir. Bu ülkede kazan lan her mevzi böyle kazan lm flt r. Ama tüm siyasi tarihlerinde flu mevziyi biz kazand k, flu gelene i biz yaratt k diyebilecekleri tek bir örnek... Onlar DEV-GENÇ gelene inden geliyorlard. Bütün bu hasletler, bu gelene in onlarca y l nak fl nak fl iflledi i hasletlerdi. Oligarflinin bitmek bilmeyen terörü alt nda yaflat ld bu gelenek da DEV-GENÇ in kuruluflundan bugüne sürdürüldü. Onlardan sözedilmeden bu ülkenin son 35 y ll k tarihi yaz lamaz. olmayanlar, elbette K z lay anlamaz, K z - lay da olmazlar. YÖK sürdü ü müddetçe, gençli in söyleyecek sözü oldu u müddetçe, K z lay da direnifl de olacakt r. fiiddetle, zorbal kla gençlik susturulamaz, y ld r lamaz. Baflkentin K z lay Meydan n gençli in sözünü söyleyece i bir kürsü yapabilmek için mücadeleyi sürdürece iz. Bedel ödenmeden, gerekti inde direnmeden, çat flmadan hiçbir mücadele biçimi, hiçbir örgütlenme, meflrulaflt r lmam flt r. B rak n K z lay, kampüs içlerinde paneller, yürüyüfller yapmak bugün yer yer kazan lm fl bir mevziyse, bu da büyük direnifllerle elde edildi. Kald ki, mesele eylemlerin K z lay veya kampüs içinde yap l p yap lmamas de- ildir; oligarfli, tüm gücüyle, terörüyle gençli- i susturmak, örgütsüzlefltirmek istiyor. Gençli in beyniyle düzen d fl na ç kmas - n engellemeye çal fl yor. Bunun için gerekti- inde kampüs içlerinde de vahflice sald rm - yor mu? K z lay a gelmeyen anlay fl, kampüs içinde de direnmeyecektir; peki böyle bir anlay fl, terörün, burjuva bireycili in susturdu u gençli e hangi kap lar açabilir, hangi güveni verebilir? DEV-GENÇ gelene i, gençlik mücadelesinde militanl n da, kitleselli in de ad d r. DEV-GENÇ in bu ülkenin üniversitelerinde, liselerinde yaratt kitleselli i yaratan baflka hiçbir anlay fl yoktur. Bu yüzden DEV- GENÇ gelene ine karfl kitle edebiyat yapmak, kendini bilmezliktir. 6 Kas m gelene i, bafl ndan bugüne DEV- GENÇ in srar ve kararl l n n bir sonucudur. K z lay da ayn srar ve kararl l kla bir gelene- e dönüflmektedir. Kimileri bundan rahats zd r. Bir çok siyasi hareket, 1990 daki ilk 6 Kas m boykotundan bu yana zaman zaman çeflitli vesilelerle 6 Kas m eylemlerinin d fl nda kald lar. Bir y l kat l p, bir y l kat lmama gibi istikrars z bir çizgide oldular. Hatta kimi zaman boykot k r c l yapt lar. Bunun tek bir nedeni vard, grupçuluk, rekabetçilik. Tart flma konusu yapt klar bu mücadelenin do rulu u, yanl fll de ildi. K z lay da da bugün ayn fley olmufltur. K z lay a ç kmak, kararl l k göstermek do ru ve gerekliydi. Polisin dayatmalar yla eylem ve mücadele biçimi de ifltirmenin sonu yoktur, sonunda eylem yapacak yeriniz de, kitle çal flmas yapacak derman - n z da kalmaz. Bunu belki herkes görüyordu ama grupçu, rekabetçi duygularla DEV- GENÇ in öncülü ü onlar rahats z ediyordu. Önceki y l n keskin K z lay savunucular, di- er gençlik örgütlerine ra men orada ç k fllar yapanlar, bu y l kampüs içini, flenlikleri savundular. Fakat gelenekler öyledir ki, bunlar siler ve tarihe yaln z gelenekler kal r. 6 Kas m böyle olmufltur, K z lay da böyle olacakt r. DEV-GENÇ gelene i, faflist terörü, kaçk nl klar, küçük hesaplar aflarak gençli in mücadelesinin öncüsü olmaya devam edecektir.

5 1 Nisan Davas nda Karar Adaletsizlik sürüyor 25 Ekim de bafllayan 1 Nisan duruflmalar n n karar 5 Kas m da aç kland. Yarg lanan devrimcilerin haz r bulundu u duruflmada aç klanan karar, adaletsizli in, sahte belgelerle özgürlük gasb n n sürdürülmesi oldu. 7 ayd r tutuklu olan 42 kifliden 19 u tahliye edilirken, 23 ünün hukuksuz bir flekilde esaretinin sürdürülmesine karar verildi. Tahliye olanlar flöyle; Ferhat Özdemir, Hasibe Çoban, Seval Yaprak, Serkan Onur Y lmaz, Yeliz Türkmen, Yalç n Akar, Alp Yarbafl, Y lmaz Kaya, Eylül flcan, Çayan Güner, Gülsen Salman, Necla Can, Fadik Ad yaman, Ali Çimen, Murat Yücel, Bülent Solgun, Feridun Osmana ao lu, Sezai Demirtafl, Sevda Kurban. Tutsaklara Destek lk duruflmadan itibaren tutsaklar yaln z b rakmayan HÖC lüler yine mahkeme önündeydiler. Dava boyunca çeflitli kurumlar n ve birçok Avrupa ülkesinde uluslararas heyetlerin deste i görülürken, o gün, BES 2 No'lu fiube Baflkan Mustafa Aktafl, Genel- fl Örgütlenme Daire Baflkan Erol Ekici ile, pankart ve dövizleri ile Irak ta flgale Hay r Koordinasyonu ve Mücadele Birli i kat ld lar. Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B rak ls n dövizlerinin, Adalet stiyoruz pankart n n tafl nd destek aç klamas na 150 kifli kat ld. Aç klama öncesinde polisin engelleme ve provake etme çabalar, gaz maskeleri ve kasklarla sald r ya haz r vaziyette bekleyerek tedirginlik yaratma giriflimleri, kararl l k karfl s nda bofla ç kar ld. K sa bir süre yaflanan arbedenin ard ndan yap lan aç klamada, sahte belgeler gerçe i yeniden vurguland. Komplo Mahkemesinde Mant k Art k Daha Net: Ne Kadar Yat r rsak Kârd r lk duruflma tam 7 ay sonra yap ld. Yaz l yasalar n bile aç k bir ihlali olan bu durum, bugün tahliye edilen 19 insan n neye dayanarak tutuklu kald klar sorusunu sordurmaktad r. Ancak sorun bununla da bitmiyor. Çünkü hala 23 insan n, H ÇB R DEL L N OLMADI I bir dosya kapsam nda tutuklulu u sürüyor. Sahte belgelerin delil olmayaca, geçen haftaki dergimizde de s ralad m z gibi, mahkeme kararlar yla dahi sabit hale gelmifltir. stanbul 12. ACM (DGM) bu gerçe i dikkate almayarak adaletsizli i sürdürme karar alm flt r. Üstelik davay tam 3,5 ay ileri tarihe, 11 fiubat 2005 e erteleyerek, nas l bir mant kla hareket etti ini de daha net hale getirmifltir. lk duruflman n kendi yasalar na ayk r olarak 7 ayda yap lmas nda oldu u gibi, hareket mant, ne kadar yat r rsak kâr fleklindedir. Bu bile, mahkemenin, elimizde hiçbir delil yok, keyfi flekilde yat rmaya devam ediyoruz itiraf d r. Yeni CMUK, Adli Kolluk ve 1 Nisan Hukuksuzlu u Hak ve özgürlükler mücadelesine yönelik bask n n, yasaklar n, hukuksuzluklar n daha kolay sürdürülmesinin yolu, tersine bir hava yaratmaktan geçiyor. AB yasalar tam da buna hizmet ediyor. Demokratikleflme havas estirilip, daha önce benzeri hiç yaflanmam fl bir hukuksuzluk ve komplo operasyonu yap l yor ve davas keyfi flekilde sürdürülüyor. Davan n görüldü ü günlerde, CMUK ta düzenlemeler vard ve mahkemelere ba l çal - flacak Adli Kolluk kurma karar al nd. Güya art k polis sorgu yapmayacak. zleyin verilmek istenen havan n tersine süreç devam edecektir. En baflta, bu Kolluk lara ne kadar iflkenceci varsa doldurulacak. Sonra bu makyaj n alt nda iflkenceli sorgular, polis komplolar tüm h z yla sürecektir. DGM lerin ACM yap l p, DGM hukukunun sürdürülmesi ve ayn kadronun ACM ye atanmas nda oldu u gibi. Yeni CMUK ta, hakimin, yeterli delile dayanmayan iddianameyi savc ya iade etmesi; yarg laman n en k sa sürede bitirilmesi düzenlemeleri de var. 1 Nisan dosyas yeterli yi b rak n, hiçbir delile dayanmayan, her sat r sahte belgelere yaslanan bir dosyad r. Onlarca insan b rak n en k sa süre yi, bilinçli bir flekilde en uzun süre nas l yat r r z hesab yla F tiplerinde tutulmaktad r. Hukuk devleti k l f ndaki hukuksuzluk, milyonlar n gözü önünde iflte böyle sürdürülüyor. Adalet stemeyi, Komployu Teflhir Etmeyi Sürdürece iz Adaletsizlik sürüyor, Avrupa emperyalizminin deste iyle haz rlanan komplo devam ediyor. AKP, AB yasalar ile demokratikleflme maskesini cilalarken, tarihe geçecek bir komplo davas nda srar ediyor. Bu ülkede yaflayan, hukuktan, adaletten yana oldu unu söyleyen herkesin davas olan, tarihi 1 Nisan komplosunda, en büyük savafl gerçek ile yalan aras ndad r. Biz gerçe in sesi olmay, tüm dünyaya duyurmay sürdürece iz. 5

6 Yaflas n K z lay Direniflimiz 6 6 KASIM KIZILAY ARTIK B R GELENEKT R! YÖK durdukça her 6 Kas m da K z lay da direnifl de olacak. Gençlik zorbal k ve fliddetle susturulamaz. Gençlik Federasyonu nun en kitlesel grup olarak yer ald K z lay Direnifli, gençli in teslim al namayaca n n göstergesidir. Gençlik Federasyonu, DEV-GENÇ in faflizme karfl direnifl gelene ini K z - lay Meydan na tafl yarak, gelene i sürdürüyor. Gençli e bombalar ya d - ran, üzerine binlerce polisini sald rtan, panzerlerle sindirmek isteyen AKP iktidar, YÖK e karfl olmad gibi, tüm gençli- in düflman oldu unu göstermifltir. 6 Kas m 1981 den bugüne; YÖK arac l yla 23 y ld r gençli i susturmak isteyenler bir kez daha baflar s zl klar na tan k oldular K z lay da. Boyun e en gençlik istediler. Ama tüm gençli e boyun e diremediler. Çünkü; bu ülkenin dev yürekli gençleri vard. Çünkü; bu ülkenin tarihine ve gelece- ine sahip ç kan gençleri vard. Çünkü; gençli in mücadele ve direnme kültürü vard. Gençlik bir kez daha K z - lay'dayd. YÖK'e, iflgale, tecrite karfl akademik-demokratik üniversite, halk için bilim halk için e itim taleplerini hayk rmak için, Anadolu'nun dört bir yan ndan Ankara'ya geldiler. Kararl l klar yla, coflkular yla, faflizmin karfl s na dikilme cüretini gösterdiler. K z lay meydan meflru hakk m zd r diyerek yürüdüler. Bombalara, panzerlere, tazyikli suya tafllarla, molotoflarla karfl l k verdiler. Gençli i sindirmek, kuflat lm fl alanlara hapsedip halktan tecrit etmek isteyenlere karfl en meflru direnifl haklar n sonuna kadar kulland lar. 6 Kas m bir kez daha gençli in YÖK e karfl isyan na sahne olurken, AKP nin binlerce polisinin terörüne tan k olundu. K z lay Bizimdir Gençlik Federasyonu üyeleri, Ankara giriflinde jandarma ve polis taraf ndan durdurularak otobüslerde arama ve kimlik kontrolü yap ld. stanbul ve Anadolu dan gelen gruplar Kurtulufl Park nda topland lar. 6 Kas m öncesinde Gençlik Federasyonu nun önerisinin sonucunda, K z lay eylemine Gençlik Federasyonu nun yan s ra, Yeni Demokrat Gençlik, Sosyalist Gençlik Derne i, Demokratik Üniversite Komiteleri, Devrimci Parti Güçleri, Devrimci Proleter Gençlik, Genç Direniflçi kat l rken, eyleme GMK Bulvar ndan K z lay'a yürüyerek kat laca n aç klayan SDP Gençli- i'nden 50 kifli toplanma yerinden gözalt na al nd. Gençlik Federasyonu nun yan s ra Yeni Demokrat Gençlik ve Devrimci Proleter Gençlik in merkezi, di erlerinin yerel olarak kat ld klar eylemde, 800 kiflilik kitle Kurtulufl Park ndan Ziya Gökalp Caddesi ni çift tarafl trafi e kapatarak, iki koldan K z lay do ru yürüyüfle geçtiler. Mithat Pafla Köprüsü ne geldiklerinde binlerce polisle kurulan barikat onlar bekliyordu. Gençlik, demokratik hakk n n engellenmesi karfl - s nda kararl yd. Gençlik Direnifle Haz r 400 kiflilik kitlesiyle Gençlik Federasyonu barikat ve sald r karfl s nda direnifle haz rd. Demokratik hakk n ancak direnilerek kazan laca bir ülkede yaflad m z n bilincindeydiler. Polis flefleri ile gençlik temsilcilerinin görüflmesi sürerken, kitle K z lay a izin verilmemesi durumunda direneceklerini sloganlar yla gösteriyordu. Polis, hak arayan bütün kesimlere oldu u gibi, dayatmalarda bulundu. Aç klaman z burda yap p da l n... Terör örgütleri olay ç karacak.. gibi dayatma ve demagojilere baflvuran polis, yasa biziz, de-

7 mokratik hakk n s n rlar n biz belirleriz diyordu. Gençlik bu dayatmaya, bu pervas zl a taviz veremezdi. Yüzlerce kifli k z l fularlar n ba layarak, az sonra bafllayaca aleni hale gelen sald r ya karfl kald r m tafllar n sökmeye bafllad lar. Gençlik Federasyonlu bir direniflçi ö rencinin belirtti i gibi, K z lay a ç kmak bizim en muflru hakk - m zd r ve biz bu hakk m z sonuna kadar savunacakt k. K z - lay halka kapatamazlard. Yüzlerce Gençlik Federasyonlu Direniyor Gençlik temsilcileri ile polis aras ndaki diyalog uzun sürmedi. Polisin gaz maskelerini takarak, coplar n çekerek sald r haz rl n gören kitle, direnifle geçti. Onlarca panzer ve binlerce polisin sald r s na karfl K z lay a ç kan cadde direnifl alan na dönüfltü. Polis çok yo- un biber gaz s kmaya, gaz bombalar atmaya bafllad. Panzerlerin gençli in üzerine yürümesi üzerine, geri çekilen kitle, molotoflarla panzerlerin önünü kesti. Bu arada yol kenar ndaki demirler sökülerek barikat kuruldu. Gençlik üzerlerine yürüyen panzerlere karfl kendini savunmak, K z lay hakk n almak için inançla, DEV-GENÇ tarihinden ald klar güçle direniyordu. K rm z fularl Gençlik Federasyonlular molotoflar panzerlere f rlat rken, baz panzerlerin tutufltu u görüldü. At lan yüzlerce molotof, bir kitle direniflinin nas l olmas gerekti ini gösteriyordu. Demokratik hakk engellenen tüm gençlik gruplar, direniflin dayan flma ruhuyla, molotoflar ve tafllarla meflru direnme haklar n sonuna kadar kullanmakta kararl yd lar. Her Cadde Direnifl Yeri Burjuva bas n n halka zarar verdiler diyerek karalama kampanyas bafllatt bu görüntülere iliflkin, yine direniflin en ön saflar ndaki bir Gençlik Federasyonlu flöyle diyordu: Söktü ümüz demirler halk n mal de ildi. Halka esnaflarlara zarar veren biz de il, polisti. Hiçbir esnaf tafllamad k, polis dükkanlar n içine biber gaz s kt. Kitlesel olarak çat fla çat fla Kurtulufl Park na do ru çekildik. Parka çekilen kitle polis taraf ndan sar lmaya baflland. Bunu gören ö renciler, direnifli çok daha genifl bir alana yaymaya bafllad. Park n arka taraf ndan ç k p molotoflarla yolu trafi e kapat ld. Bu s rada polis yo un bir flekilde gaz bombalar at yor, K z lay çevresindeki tüm halk terörize ediyordu. Tekrar K z lay a girmek için Mithat Pafla Köprüsü ne do ru yönelen kitle, burada da yo un polis y na na karfl yeniden geri çekildi. Kitlenin bir k sm köprünün bir yan nda kal rken, bir k sm da Cebeci yönüne, bir baflka grup da Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü ne do ru yöneldi. Cebeci den ayr lan grup Dikimevine do ru yürüyüfle geçti inde, art k her yer direnifl alan olmufltu. Gençlik Federasyonlular n Ö renciyiz Hakl y z Kazanaca z, YÖK'e Hay r, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl sloganlar her yerde yank lan yor, K z lay direnerek zorlan yordu. Faflistler Sald rd, Direnifl Barikatlarda Sürdü Dikimevine giden grup, önceden polis taraf ndan organize edilen faflistlerin b çakl ve sat rl sald r s na u rad. Bir arkadafl m z a r yaralanarak hastaneye yo un bak ma kald r ld. Cebeci ye yönelen grup ise barikat kurup yaklafl k bir saat burada çat flt. Hacettepe deki grup, Cebecinin haberini al nca oraya do ru yöneldi. Cebeci ye arkadafllar na destek için gitmeye çal flan grubun önü de polis taraf ndan kesildi. Bunun üzerine gençlik burada da çat flmaya karar verdi. Madem K z lay a alm - yorlard ; o saaten sonra her yer bizim için çat flma alan, her yer K z lay d. Yollar kesip sloganlar atarak çat flmay sürdüren Gençlik Federasyonlular bir yandan da çevrede bulunan kahvelere, esnaflara giderek neden Ankara ya geldiklerini, YÖK ün ne oldu unu anlatt lar. Bir süre devam eden çat flmalar daha 7

8 sonra iradi olarak bitirildi. K z lay direnifli s ras nda, oradaki gençlik gruplar n n her zaman eylemlerde açt klar bayraklar n d fl nda bir bayra n kitlenin içinde dolaflt r lmas ise, gençli in çok ilgisini çekti. Yer-zaman gözetmeksizin dolaflt r lan bayra a, neymifl bu bayrak diyerek bakt lar!!! Daha sonra bir yay n organ bunun GKÖ bayra oldu unu yazd. K z lay Her 6 Kas m da Direnifl Yeridir Direniflçi bir Gençlik Federasyonlu, medyada ç kan haberleri ve K z lay a girememifl olmalar - n ise flu sözlerle de erlendirdi: K z lay a ç kmak için sadece medyan n gösterdi i kadar de il, bütün gün sokaklarda çat flt k. Her taraftan K z lay zorlad k. Hakk m z olan istedik. Evet molotof da, sapan da, tafl da kulland k. Biber gazlar na, aç lan atefllere karfl kendimizi korumak en meflru hakk m zd r. Onlar nas l sald rd ysa biz de kendi silah m zla cevap verdik. Burjuva bas n n gösterdi i gibi biz halka zarar vermedik, zaten halk çocu u olan bizler, haklar m z talep etmek için ordayd k. Halka zarar veren, dükanlar talan eden, panzerleri üzerimize sürüp tazyikli su s kan, gaz bombalar yla biber gazlar yla bize sald ran polistir. Ayr ca Kanal D de haber saatinde ç k p aç klama yapan psikolo un anlat gibi psikolojik sorun yaflam yoruz, onun dedi i gibi biz üç befl kiflinin peflinden koflmad k. As l psikolojileri bozuk olanlar hakl mücadelemizi karalayanlard r. Onlardan anlay fl beklemiyoruz. YÖK ü, tecriti ve iflgali onaylay p, karalama yapanlar n anlay fl bellidir. Bugün K z lay a ç kamam fl olabiliriz, ama vazgeçmeyece iz. K z lay bize yasaklayalara dar edece iz, K z lay hedefimiz. Her 6 Kas m K z lay da direnifl olacak. Biz olaca z, DEV-GENÇlilere alanlar n yasaklanamayaca n herkes anlayacak. Sald r Protesto Edildi Sokak sokak çat flan, direnen gençlik iradi olarak son verdi i eylemin ard ndan akflam saatlerinde Yüksel Caddesi nde toplanarak yaflanan sald - r y protesto ettiler ve K z lay a ç kman n meflru 8 Gaz Bombalar n, Coplar Savunan Tayyip Demokrasiden Anlar M? Tayyip Erdo an 6 Kas m eylemlerini demokratik bulmad söyleyerek flöyle dedi: Kalk p cam çerçeveyi indireceksin, kald r m tafllar n sökeceksin ve araçlar n üzerine atacaks n, polisi molotofkokteyliyle, flununla bununla taciz edeceksin... Emniyet teflkilat m z n sabr n gördünüz. Polisin sabr da bir yere kadar. Polisin sabr da bir yere kadar sözü bile, polise hak arayana karfl her türlü terörü uygulama yetkisi verildi inin kan t d r. Polisin herhangi bir eylemde, her Tayyip bu güruhu, gençli in demokratik hakk na sayg için mi y d? zaman sabr tükenir, asl nda hiç yoktur. Kald ki, mesele cam çerçeve de de ildir. Ayn gün stanbul da bunlar n hiçbiri yoktu, Beyaz t Meydan gaz bombas na bo- uldu. Erdo an n daha önce demokratik bulmad, terör dedi- i memur eylemlerinde de kimse molotofkokteyli atmam flt. 9 Kas m da SSK y protesto eden sendikac lar da cam çerçeve indirdikleri için mi bafllar na gaz bombalar ya d r ld? Erdo an demagoji yap yor, polis vahfletini hakl göstermek istiyor. Demokratik gösteri dedi i flu: dur dedi im yerde dur, konufl dedi im yerde konufl, ben taleplerine kulaklar m t kayay m, demokratiklik oyunuma alet ol! radeni dayatma, isyan etme! Uymazsan, polisin sabr tükenir! Erdo an n demokratik eylemi hak aramamad r, vitrinliktir. Böyle olursa iktidar kimseyi kaale almamada rahat edecektir. O demokrasiden anlamaz, bilmez hak ve özgürlük nedir, nas l aran r. Gençli in karfl s na bir ordu diken baflbakan demokrasiden ne anlar? Bast rmay, susturmay, sindirmeyi bilir sadece. Gençlik elbette bu oyunu bozacak, direnecek, YÖK e isyan edecek, susmayacak. Gençli in, kuruluflundan bu yana YÖK e karfl isyan bilinir ve cuntan n kurdu u YÖK e isyan etmek kadar demokratik hiçbir hak olamaz. Bugün YÖK ü kimse savunam yorsa, bunda gençli in yer yer tafll sopal, molotoflu, kimi zaman açl k grevli eylemleri sayesindedir. Gençlik K z lay a da bu hakk n kullanmak için ç kt. Ama, önü binlerce polis, panzerler, köpekler, gaz bombal robocoplarca kesildi. Böyle bir donan m n ve sald r n n hemen öncesinde ne mutlu Türküm diyene ba r fllar ile sald rganlar n motive edilmesinin gençli in demokratik hakk na sayg için yap lmad aç kt r. AKP gençli i susturmak istiyor. Hak arayan, zulme isyan eden, YÖK e boyun e meyen, örgütlenen gençlik istemiyor. Sald r bunun içindi. Erdo an bunu dayat yor.

9 haklar oldu unu yeniden hayk rd lar. Çeflitli gençlik gruplar ndan 250 kiflinin kat ld eylemde, Bask lar Bizi Y ld ramaz, Gözalt lar Serbest B rak ls n, Ö renciyiz Hakl y z Kazanaca z, Gençlik Gelecek Gelecek Sosyalizm sloganlar at ld. ktidar ve burjuva medya gençli e karfl sald r kampanyas yürütürken, çeflitli kurumlar taraf ndan yap lan yaz l aç klamalarla polis sald - r s protesto edildi. Gençlik Federasyonu yapt aç klamada, tüm halk kesimlerine sald ran AKP iktidar n n bask c yüzünü bu sefer de Ankara da gösterdi- ine dikkat çekerek, Bugün Ankara sokaklar nda yaflanan bu sald r, bu ülkenin onurlu, vatansever, namuslu gençleriyle, flbirlikçi AKP iktidar n n iflkenceci polisi aras nda yaflanan ve daha çok karfl laflaca m z bir manzarad r. Çünkü; bu ülkede ABD flbirlikçileri var. Çünkü; bu ülkede 117 insan n ölümüne sebep olan tecrit var. Çünkü; Bu ülkede ö renci gençli in üzerin- Felluce Önünde Gladyatör lü Motivasyon, K z lay da Ne Mutlu Türküm Diyene... Binlerce polis yürüyor Ankara n n orta yerinde. Rap rap ayaklar n yere vurarak, bafllar dik (sanki kutsal ve onurlu bir göreve gider gibi) ve gözlerindeki kin asfalta dökülerek bir savafla haz rlan yorlar. Evet, kimse aksini iddia edemez, bu bir savafl haz rl. Bu piyade birlikleri ne takviye olarak, tepesinde duman tüten panzerler dizi dizi homurtularla bekliyor. Kalkanlar haz r, coplar çekilmifl, eller gaz bombalar nda. Küçü ü yetmez diye düflünülüp itfaiye tüpleriyle getirilmifl biber gazlar, az sonra yakalad klar düflman n n burnunun içine sokarak s kman n antrenman n kimbilir kaç kez yapt - lar, deneyimleri yerinde. Topraklar n n ba ms zl için direnenler kuflat lm fl. Felluce önlerinde iflgal askerlerini motive ediyor komutanlar. "Kudüs'ü kurtarmaya giden Haçl lar gibi" dualar ediyor, Tanr 'dan yard m isteyip, ncil den ayetleriyle motivasyonlar n güçlendiriyorlar. mparatorluk kurmaya ç k p da tarihin en görkemli (sonu malum da olsa) imparatorlu unu hat rlamamak olur mu? Roma imparatorlu u Felluce önlerinde "Gladyatör"ü canland r- yor, Roma'n n ünlü iki tekerlekli savafl arabalar yar fl yor yanm fl y k lm fl kentin önünde. Togal, mi ferli ABD Deniz Piyadaleri gürzlerini, üç çatall m zraklar n ve çivili sopalar n havalarda sall yorlar. Cesaret ve intikam ruhu bileniyor. Togalar, mi ferler, k l çlar, kutsal ya lar, dualar, vaftiz havuzlar, heavy metal dini müzikler... Her fley haz r her fley tamam... YÖK e isyan eden, Irak ta iflgale son diyen, tecriti kald r n ölümleri durdurun diye hayk ran gençli- e karfl Ne mutlu Türküm diyene... ba r fl lar ile sald r ya haz rlananlarla, Felluce önlerindeki iflgal askerleri ayn soydan, ayn ruhu tafl yor, ayn amaca hizmet ediyorlar. Emperyalist sisteme, sömürüye, zorbal a, zulme direnenler, Amerikanc dünya düzenine ve onun iflbirlikçilerine isyan edenler yok olmal. Hedef bu. Ne mutlu de karabasan gibi duran YÖK var. Çünkü; Bu ülkede açl k, sefalet, yozlaflma, hukuksuzluk had safhada. flte bunlar için alanlara ç kmaya devam edece iz. Ve yine karfl m zda iflgal ortakl n n, tecritin ve YÖK'ün savunucular olacak. denildi. KESK ve E itim-sen ise, gençli in, YÖK e karfl bilim özgürlü ünü, paras z demokratik ve anadilde e itimi hakk n savundu u belirti ve alanlara ç kan ö renciler ülkenin özgür gelece- inin mücadelesini yürütmektedirler denildi. Türkiye Barolar Birli i de, polisin ö rencilere sald rmas n ve Baflbakan Erdo an n polisleri savunmas n elefltirdi. flgalciler Felluce katliam na Roma imparatorlu u motivasyonlar ile haz rland AKP nin polisi gençli e karfl sald r ya ne mutlu Türküm diyene ba r fllar yla motive edildi Türküm demiyenin tepesine coplar indi, bafllar na bombalar ya d. ABD Irak a ne kadar demokrasi götürdüyse, AKP iktidar da Türkiye yi o kadar demokratiklefltirdi. K z lay ve Felluce önleri bunun resmidir. Polisini bu ülkenin gençli ine sald r lmas için böyle motive eden bir iktidar sadece zulümden anlar. 9

10 stanbul-5 Kas m YÖK, flgal ve Tecrit Her Yerde Protesto Edildi 10 Adana-3 Kas m YÖK tüm Türkiye de protesto edildi... 6 Kas m da K z - lay da emperyalizme ve oligarfliye karfl direnifl gelene ini sürdüren Gençlik Federasyonu, 5 Kas m ve öncesinde de Anadolu nun birçok kentinde eylemdeydi. Adana - Çukurova Üniversitesi'nde, 3 Kas m günü 100 ö rencinin kat ld bir yürüyüfl düzenlendi. Gençlik Derne i nin de bulundu u ö renciler, Herkese Paras z, Bilimsel, Anadilde E itim pankartlar ve ''Ö renciyiz, Hakl y z, Kazanaca z, F Tipi Üniversite stemiyoruz'' yaz l dövizler tafl d lar. YÖK'e, Tecrite ve Emperyalist flgale Geçit Yok slogan yla rektörlü- e yürüyen ö renciler, burada bir aç klama yapt. Aç klamada, Irak ve Filistin iflgallerine, F tiplerindeki tecrite ve YÖK e karfl gençli in mücadele etmeye devam edece i vurguland. Eylem, Çav Bella ve Beyaz t Marfllar söylenerek bitirildi. 6 Kas m da ise tiyatro önünden U ur Mumcu Meydan a bir yürüyüfl yap ld. Ankara - 6 Kas m K z lay direnifline kat lmayarak miting yapma karar alan gençlik gruplar, KESK, TMMOB, E it-der, E itim-sen in de destekledi i bir yürüyüfl düzenlediler. Cebeci den Sakarya Caddesine yürüyen kitle, YÖK'e Hay r sloganlar att lar. Yürüyüflün ard ndan gruplar Sakarya Caddesi nde bir aç klama yapt lar. E itim- Sen Genel Baflkan Alaaddin Dinçer de bir konuflma yapt. Burdur - Burdur Gençlik Derne i ve Devrimci Demokrasi Güçleri 5 Kas m günü Cumhuriyet Meydan nda bir eylem yapt. "YÖK, Polis, Medya Bu Abluka Da t lacak" "F Tipi üniversite istemiyoruz", "Sermaye Defol Üniversiteler Bizimdir", "Halk çin Bilim, Halk çin E itim" sloganlar n n at ld eylemde bas n aç klamas okunarak, YÖK ün gençli i teslim almak amac yla kuruldu u dile getirildi. Erzincan - Erzincan Gençlik Derne i nin 3 Kas m günü E itim Fakültesi nde yapt eylemde, YÖK e Tecrite, flgale Karfl 6 Kas m da Ankara day z yaz l pankart aç ld. 6 Kas m da Ankara da buluflma ça r s n n yap ld eylemde, YÖK e Hay r, F Tipi Üniversite stemiyoruz, Ö renciyiz Hakl - y z Kazanaca z sloganlar at ld. Gençlik Derne i, bu eylemin öncesinde de dernek binas nda, Gençlik Derne i Müzik Grubu, Grup Selvi nin türküler söyledi i bir etkinlik düzenlemiflti. Eskiflehir - Gençlik Derne i nin de oldu u ö renciler, Yunus Emre Kampüsü içinde yapt klar yürüyüflle YÖK ü protesto ettiler. 5 Kas m da yap lan eylemde, Üniversiteler bizimdir terketmeyece iz! yaz l pankart ve ayn slogan n yaz l oldu u k z l bayraklarla rektörlü e yürüyen ö renciler, YÖK'ü temsilen bir tabut tafl d lar. "F Tipi Üniversite stemiyoruz, Ö renciyiz Hakl y z Kazanaca z, Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun, Irak Halk Yaln z De ildir" sloganlar atan 200 ö renci, soruflturma, gözalt ve tutuklama terörüne karfl y lmayacaklar mesaj n verdiler. Rektörlük önündeki aç klama, polisin yapt kamera çekimini nedeniyle bir süre yap lamad. Kitlenin içine giren bir sivil polisin provokasyon giriflimi, ö rencilerin polislerin üzerine yürümesi ve polislerin apar topar kaçmas yla engellendi. Ayn anda "Bask lar Bizi Y ld ramaz, Katil Polis Üniversiteden Defol" sloganlar at ld. Ö renciler YÖK karfl t bir aç klama yaparken, eylem öncesinde okulundan ç kmakta olan bir Gençlik Derne i üyesi ise polislerce gözalt na al nd. Gençlik Derne i, bu eylem öncesinde de 6 Kas m a çeflitli etkinliklerle haz rland. Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde yo un bildiri da t m, afiflleme, kufllama ve kantin, s n f konuflmalar n n yan s ra, 2 Kas m da genifl kat l ml bir müzik dinletisi gerçeklefltirildi. 3 Kas m günü de Anadolu Üniversitesinde, YÖK'ün tart fl ld toplant yap l rken, polis ve ÖGB ler gençli in eylemlerini engellemeye çal flt lar. Hatay - 2 Kas m günü Diyarbak r

11 Eskiflehir Erzincan Kocaeli Ulus Meydan 'nda YÖK Karfl t Gençlik Platformu taraf ndan bir bas n aç klamas yap ld. Gençlik Federasyonlu ö rencilerin dövizleriyle kat ld aç klamada Halk çin Bilim, Halk çin E itim sloganlar at ld. Isparta - YÖK Süleyman Demirel Üniversitesi nde de 5 Kas m da protesto edildi. Gençlik Derne i nin yan s ra, SDP, DGH, SGD ve DEHAP Gençli inin kat ld eylemde polisin tehditlerine ra men sloganlarla gençli in YÖK e isyan hayk r ld. stanbul - 5 Kas m günü, Beyaz t Meydan nda iki ayr eylem yap ld. lk olarak Özgür-Der in de yer ald islamc gruplar yapt klar aç klamayla YÖK ü protesto ettiler. Bu eylemin ard ndan, Merkez Kampus ile Fen-Edebiyat Fakültesi'nden olmak üzere iki koldan Beyaz t Meydan 'na yürüyen devrimci demokrat ö renciler, "Ticarethane De il, Üniversite stiyoruz, F Tipi Üniversite stemiyoruz sloganlar yla meydanda topland lar. Edebiyat Fakültesi nden E itim Hakk m z Sat lamaz, Üniversiteler Bizimdir pankart yla yolu trafi- e kapatarak gelen ö rencilerin, merkez kampüsten ç kan ö rencilerle birleflmesinin ard ndan, ortak aç klama okundu. Gençlik Federasyonu nun da kitlesel olarak yer ald eyleme, 1000 in üzerinde ö renci kat ld. stanbul daki di er üniversitelerden gelen ö rencilerin de ayr ayr konuflmalar yapt eylemde okunan ortak aç klamada, Üniversitenin gerçek sahipleri ve ülkenin gelece i olarak, üniversitelerimizi ne YÖK'e ne sermayeye ne de AKP'ye terk edece iz. Sermaye üniversitemizden defolmad kça, emperyalizm halklar katletmeye devam ettikçe ve halk m z yoksullu a mahkûm b rak ld kça bu meydan hiç bofl kalmayacak denildi. Tecrite ve Irak iflgaline karfl mücadelenin içinde yer almaya devam edeceklerini belirten gençlik, TÜ nün, sermayenin hizmetine sunmak amac yla teknokent yapmak için Armutlu daki yoksul halk n evini y kmay amaçlamas n protesto etti. Aç klaman n ard ndan Sermaye Defol, YÖK'e Hay r, F Tipi Üniversite stemiyoruz sloganlar at ld. Üniversite Ö rencileri imzal pankart n tafl nd eylem, halay ve marfllarla sona erdi. Beyaz t Meydan nda 6 Kas m günü de bir eylem gerçeklefltirildi. Bir gün önceki eylemde yer almayan gruplar n düzenledi i gösteriye sald ran polis gaz bombal terör estirdi. AKP, gençli e düflmanl n burada da vahflet sergileyerek gösterirken, TKP de AB ye ve YÖK e geçit yok ad yla Kad - köy de eylem yapt. zmir - zmir Gençlik Derne i, K z lay direnifline eylem ve etkinliklerle haz rland. 1 Kas m da; "Neden Ankara ya Gidiyoruz konulu bir panelin ard ndan, 2 Kas m da E.Ü. E itim Fakültesi nde slayt gösterimi yap ld. 3 Kas m günü, ertesi günü yap lacak boykot için "4 Kas m da Boykottay z", "YÖK'e flgale Tecrite Hay r" yaz l ve Dev-Genç logolu, Gençlik Federasyonu imzal pankartlar as ld. "Boykottay z" önlükleri giyen ö renciler okul içinde duyurular yap p bildiriler da tt lar. Yaz lamalar n da yap ld çal flmada, Grup Harmanyeli de bir dinleti sundu. Davul zurna ile halaylar çeken ö renciler "YÖK Polis Medya Bu Abluka Da t - lacak" sloganlar att lar. Akflam saatlerinde haz rl k bölümünde boykot çad r kuran ö renciler, sabaha kadar türküler ve halaylarla coflkuyu doru a tafl d lar. Ertesi günü çad r kald r lmayarak, boykot yap ld. Boykot s ras nda Gençlik Derne i üyeleri YÖK, tecrit ve iflgal karfl t konuflmalar yaparken, Grup Harmanyeli de Ege Üniversitesi ö rencilerine bir dinleti sundu. Kastamonu - G.Ü. Kastamonu E itim Fakültesi ö rencileri, YÖK ü Aksakall Meydan 'nda yapt klar eylemle protesto ettiler. Bas n aç klamas yap ld. Gençlik Derne i giriflimininden ö rencilerin de yer ald eylemde, Halk çin E itim Halk çin Bilim dövizleri tafl nd. Kayseri - Gençlik Derne i nin de bulundu u devrimci demokrat ö renciler Hunat Meydan nda YÖK'e Ve Emperyalist flgale Hay r pankart açarak bas n aç klamas yapt - lar. 5. y l na giren ölüm orucu direnifline de de inilen eylemde YÖK Kalkacak Polis Gidecek, F Tipi Üniversite stemiyoruz sloganlar at ld. Kocaeli - Gençlik Der- 11 zmir

12 12 ne i nin de bulundu u gençlik örgütlenmelerinin oluflturdu u YÖK Karfl t Ö renci Platformu, 5 Kas m günü bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Belediye fl Han önünde toplanan kitle 'YÖK'e Hay r Paras z Bilimsel Demokratik Anadilde E itim stiyoruz pankart açt. 160 kiflinin kat ld eylemde, Ö renciyiz Hakl y z Kazanaca z, Halk çin Bilim Halk çin E itim sloganlar yla Merkez Kampüsü yüründü. Burada bir bas n aç klamas yap l rken, Kocaeli Gençlik Derne- i eyleme, YÖK'e flgali Tecrite Son pankart ve büyük boy Mahir Çayan resmi ile Gençlik Federasyonu flamalar yla kat ld. Mersin - Mersin Gençlik Derne i ve Yeni Demokrat Gençlik 3 Kas m da DEHAP lçe binas nda YÖK, flgal ve Tecrit konulu bir panel düzenledi. Panele konuflmac olarak her iki gençlik örgütlenmesinden temsilciler kat l rken, 6 Kas m da Ankara da olunaca belirtildi. Ölüm orucu flehidi U ur Türkmen'in ablas Gülbeyaz Karaer ise söz alarak tecrit ve YÖK karfl t mücadelenin birlikteli ine de indi. Samsun - Samsun Gençlik Derne i 5 Kas m günü düzenledi i bas n toplant s ile, 6 Kas m'da K z lay'day z" dedi. Ayn gün kampüsteki eylemde ise, çeflitli taleplerin yan s ra, YÖK ü protesto eden pankart ve dövizler tafl nd. Zonguldak - Gençlik Derneklilerin de bulundu u YÖK Karfl t Ö renci Platformu nun 5 Kas m da yapt eylemde YÖK e Hay r, Eflit Paras z Anadilde E itim sloganlar büyük bir coflkuyla at ld. YÖK ün teflhir edildi i aç klama okunduktan sonra halay çeken ö renciler Gündo du marfl yla eyleme son verdiler. Di er Eylemler - Ayr - ca, Ordu Ünye de Temel Haklar n da içinde yer ald gruplar YÖK ü düzenledikleri eylemle protesto ettiler. Bursa da ise, "YÖK'e Hay r Yaflas n Demokratik Üniversite" pankart aç larak Fevzi Çakmak Bulvar 'ndan Osmangazi Metro istasyonu'na yüründü. Kars ta Gençlik Federasyonlular n da bulundu u ö renciler YÖK ü eylemle protesto etti. Çanakkale, Manisa, Diyarbak r, Sivas ve daha bir çok kentteki üniversitelerde YÖK eylemlerle protesto edildi. Bu dil, kimin dili? Kesin çizgiler kime karfl? 7 Kas m da Evrensel Gazetesi ni okuyanlar, YÖK haberinin verilifli karfl s nda ihtimal büyük bir flaflk nl k yaflam fllard r. 6 Kas m da devrimci, demokrat gençli in YÖK e, iflgale ve tecrite karfl yapt eylemlerin ana bafll ve spotu flöyleydi Evrensel de: YÖK protestosu göstericili e kurban gitti YÖK kuruluflunun 23 üncü yılında ülkenin dört bir tarafında protesto edilirken, Ankaradaki eylemde ö rencilerin amacı YÖK ü protestoyu aflarak, flova dönüfltü. Bu bafll yazan anlay fl n provokasyon teorilerini, icazet ve yasall k d fl na ç kmayan mücadele çizgisini bildi imiz için flafl rmad k, ama yine de beklemedi imizi ve yak flt ramad m z belirtelim.(*) Burjuva medyada bile, gençli in hakl, meflru eylemini böylesine do rudan mahkum eden bir bafll k yoktu o gün. K z lay direnifli, mücadele taktiklerine iliflkin farkl bir anlay fl nedeniyle de il, çok karakteristik bir burjuva söylemiyle mahkum edilmiflti hem de; Ö rencilerin amacı YÖK ü protestoyu aflarak, flova dönüfltü. deyifliyle, Onlar n amac YÖK ü protesto etmek de il, olay ç karmakt r! diyen burjuva terör söylemi aras nda ne fark var? Bu anarfli, terör söylemi, halk n hangi kesimine karfl kullan lmad ki? Evrensel in söyleminin K z lay da memurlar n hakl gösterilerine karfl da AKP lilerin maafllar bahane, iktidara karfl güç gösterisi yap yorlar aç klamas ndan ne fark var? Oligarfliyi yarg layaca na devrimcileri yarg - l yor. Sald ran polisi teflhir edece ine direnen devrimcileri mahkum ediyor. * Bu bafll klar, ertesi gün Evrensel de Kamil Tekin Sürek imzas yla yay nlanan yaz yla tamamland. Tekin Sürek, yaz s nda YÖK e karfl mücadelenin tarihinden dem vuruyor ve flöyle diyor:... bir grup genç, özerk-demokratik üniversite, paras z bilimsel e itim mücadelesini üniversitelerde yayg nlaflt rmaya çal flt. Ama, üniversite gençli inin içinde bir baflka grup da 6 Kas m tarihini fetifllefltirerek bugünü polisle çat flma

13 günü ilan etti. Önceleri boykotlar, paneller, okul içinde gösteriler fleklinde yap lan 6 Kas m YÖK protestolar, baz gruplar n kent merkezlerinde polisle çat flt - günlere dönüfltü. (9 Kas m ) Elbette K z lay direniflini, 6 Kas m gelene ini çeflitli aç lardan de erlendirebilirsiniz. Ama bir Evrensel yazar n n, bir EMEP linin bundan önce bir aç klama borcu vard r: Siz niye yoksunuz bu mücadelenin içinde? Evet do rudur, K z lay dan önce, say s z kez boykotlar yap lm flt r 6 Kas mlarda; peki o boykotlar yap l rken, 6 Kas m gelene i yarat l rken, K z lay a ç k l rken EMEP Gençli i neredeydi? Hep bir kenarda durdular. Evet, 1981 den bu yana YÖK e karfl mücadele bizim önderli imizde flekillendi. YÖK e karfl dilekçe eylemi örgütleyen de, boykot yapan da, K z lay da çat flan da bizdik; ve her bir mücadele biçimi o günün koflullar na uygun oland. Baflkalar n n yapt n be enmiyor musunuz, alay m ediyorsunuz, siz yap n, sizin peflinizden gelsin herkes. Peki siz bu çizginin karfl s na hangi eylemleri koydunuz, YÖK e karfl mücadelede hangi büyük kitlesellikleri, eylemleri yaratt n z? Cevap yoktur. * Hadi bunu cevaplayam yorsun, o zaman en az ndan elefltirdi in çizgiyi ÇARPITMA! Ne demek bir k s m ö renciler 6 Kas m polisle çat flma günü ilan ettiler?! Bunu Hürriyet ten, Tercüman dan biri yazsa anlar z ama Kamil Tekin Sürek i anlamakta güçlük çekeriz. Ne demek kent gerillac lar?! Evrensel yazar K z - lay daki direniflin flehir gerilla mücadelesiyle ilgisi olmad n bilmiyor mu? Bilir, bile bile çarp tmas ise söylemin vehametini daha da art r yor. E er mesele karikatürize etmekse, bunu herkes yapabillir, çok da kolay bir ifltir. EMEP in taktikleri üzerine de baflkalar baflka benzetmeler yapar. Ama bu bizim tart flma üslubumuz de ildir. Bu dil baflkalar ndan çal nmad r. Devrimcili- i, Marksizm-Leninizm i, Stalin i, devrimci zoru savunmay, kaba, dogmatiklik, ilkellik, keskin devrimcilik olarak görenlerin dilidir. Birey olmay savunan ÖDP li sosyalistler kullan yor örne in bu dili. Bir ad m ötesinde ise Hadi Uluenginlerin, Engin Ard çlar n her türlü direnmeyi, mücadeleyi, s n fsall afla layan, alaya alan diline dönüflüyor. Bu tür çarp tmalarla 6 Kas m da K z lay da neden olmad n z aç klayamazs n z, kimseyi ikna edemezsiniz. Belki YÖK e karfl mücadelenin tarihini bilmeyen baz insanlar geçici olarak ikna edebilirsiniz ama onlar da er geç bu tarihi ö renirler. Gerçe e dönün. Bu tarz kaba, karikatürize yaklafl mlarla mücadele taktikleri üzerine bir tart flma da yürütülemez. EMEP gençli i yok ortada, bunun sanc lar var. Kendi yoklu unuzu, direnenleri karalayarak örtemezsiniz. Bu y lki 6 Kas m öncesinde bir çok kesim, K - z lay a çeflitli gerekçelerle karfl ç k p, flenlik düzenlemeye soyundu, yerelliklerde eylem önerdi, kitle edebiyat yapt. Bunlar n herbiri yap labilirdi ama hiçbiri 6 Kas m da K z lay da olmaya alternatif de ildi. Bunlar K z lay a alternatif olarak getirmek, bir kaç - fl n ifadesiydi. Ama bunlar söyleyenlere yine de soral m. Siz, K z lay a gelmeyip yerellerde kalarak YÖK e karfl mücadeleye hangi kitleleri katt n z? Onu da yaz n. Yaz p anlatacaklar birfley olmad için sadece kendi d fllar nda yap lanlar çarp tmakla meflguller. Çarp tma ise bir ad m ötesinde, fark koymaya dönüflüyor. fiöyle diyor Sürek: Yüzü maskeli kent gerillac lar ile aras na kesin bir çizgi çekerek; ilerici, demokrat gençler üniversitelerde yeniden özgürlüklerin savunucusu ana mihrak haline gelmek için mücadele etmelidir. Kimle aran za kesin çizgiler çekiyorsunuz, fark nda m s n z? Bunlar bir siyasi hareket için tehlikeli sözlerdir. Devrimcilerle aras na kesin çizgiler koyanlar n, kimlerle aralar ndaki s n rlar kald raca bellidir. Hala Marksist-Leninist oldu unu iddia eden bir örgüt, bunu yapmamal. Bu kesin çizgiler EMEP i baflka yerlere sürükler. Önerimiz, 6 Kas m a illiflkin bu üslup ve tesbitlerin gözden geçirilmesidir. Bunu, bu söylemler sizi bir yerlere yuvarlamadan yapmal s n z. (*) 6 Kas m a iliflkin do al olmayan bir haber de Özgür Politika dayd. Özgür Politika ya göre, Gençlik Federasyonu ndan ö renciler o gün K z - lay da yoktu. 6 Kas m a damgas n vuran K z lay direniflidir ve K z lay daki kitlenin yar s da Gençlik Federasyonu nun kitlesidir. Ama buna ra men Özgür Politika n n haberinde Gençlik Federasyonu yok. Anlafl lan sol bas nda geniflçe yer almak için de onlar n politikalar na angaje olmak gerekiyor. Gazetenin siyasi çizgisine angaje oldu unuzda, sayfalar size cömertçe aç l yor. Devrimci, demokrat bir gazetecilik anlay fl bu olamaz herhalde. Çünkü bu düpedüz kapitalist bir bak fl aç s d r. Ancak böyle bir anlay fl, o haberden Gençlik Federasyonu nun ismini ç kar r. 13

14 Arafat halkt r ve halk ölmez! 14 Son nefesine kadar üzerinden askeri üniformas - n ç karmam fl yar m as rl k bir ba ms zl k savaflç - s n n önünde selam duruyoruz. Dünya halklar emperyalizmin ve siyonizmin s rt n yere getiremedi i bu direnifl ustas n n önünde selam duruyor. Ebu Ammar için a l yor Filistin. Asla öne e ilmeyen, onurlu, gururlu bafllardan süzülüyor gözyafllar. Elinde Arafat n posteriyle Filistinli bir kad n tüm dünyaya hayk r yor; Arafat halkt r ve halk ölmez! Ebu Ammar n ölümü bu cümlede özetleniyor. Arafat 11 Kas m sabaha karfl 4.30 da öldü. Yar m as rl k ba ms zl k savaflç s, El Fetih'in ve FKÖ'nün lideri, Filistin halk n n Ebu Ammar', dünya halklar n n önderlerinden biri, Yaser Arafat' kaybettik. Filistin halk n n ve tüm dünya halklar n n bafl sa olsun. Dört y ld r Ramallah taki karargah nda kuflatma alt nda tutsak yafl yordu Arafat. Savafl içinde, illegalite koflullar nda ve kuflatmada geçirdi i onlarca y l, fiziki olarak sarsm flt onu. Ama iradesi ve ba- ms zl k inanc sars lmad ; kuflatma alt ndaki karargah ndan emperyalizme ve siyonizme karfl öfkeyle, hakl l n ve meflrulu un gücüyle dopdulu demeçleri, tüm ezilenler ad na bir meydan okuyufltu. Yoldafllar aras ndaki ad yla ihtiyar, dipdiri mesajlar yolluyordu dünya halklar na. Halk n n, halklar n yüre ini inançla, umutlu dolduruyordu. O yürekler flimdi hepimiz birer Arafat z diye hayk r yor Filistin sokaklar nda. Çocuklar duvarlara Ebu Ammar n resimlerini çiziyorlar. Bu y l do acak binlerce, onbinlerce çocuk, Ammar Arafat ad n alacak. Arafat'la birlikte kahramanlar dönemi yavafl yavafl kapan yor, son efsanelerden biri de öldü diyorlar: Demek istedikleri, sadece kiflisel bir fley de ildir; kapanmas n istedikleri dönem, halk kurtulufl savafllar dönemidir. Ama burada yan l yorlar. Bu dönem, sömürgeler ba ms zlaflmad kça, halklar özgürleflmedikçe kapanmayacakt r. Kapanmayaca için de halklar n savafllar ve o savafllar n önderleri de tarih sahnesinde yer almaya devam edecektir. Arafat'lar, Castrolar bir dönemin son temsilcileri de il, kendilerinden sonraki dönemlere örnek olan önderlerdir. Halklar savaflt kça, yüzlerce, binlerce Arafat, Castro ç karmaya devam edecektir. O, yaln z Filistin halk n n de il, dünya halklar n n önderlerinden biriydi Cephe taraf ndan Arafat n ölümü üzerine yap - lan aç klama Dünya Halklar Bir Önderini Kaybetti bafll n tafl yordu. Dünya halklar n n önderlerindendi, çünkü: O bir ba ms zl k savaflç s yd. Son an na kadar bir ba ms zl k savaflç s olarak yaflad. Yar m as rd r emperyalizmle dünya halklar aras ndaki savaflta, o en önemli mevzilerimizden birinin komutan olarak tarih sahnesindeydi. Zaman zaman elefltirdik onu, izledi i politikalar do ru bulmad k; fakat biliyorduk ki, o hep halklar n saf ndayd. Dünya halklar n n ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin dostuydu. Bizdendi. Arafat' n tarihi rolü, yaln z Filistin için de il, tüm dünya halklar için önemliydi. Yaln z Filistin halk na de il, bütün dünya halklar na ba ms zl k bilincini tafl d. Onun önderli inde tarih sahnesine ç kan Filistin Kurtulufl Hareketi, dünyan n tüm sömürge halklar için esin kayna oldu, maddi ve moral güç verdi onlara. Dünya halklar n n enternasyonal dayan flmas Filistin'de odaklafl rken, Filistin kamplar Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Asya'ya kadar tüm ülkelerin halk kurtulufl savaflç lar için enter-

15 nasyonal bir dayan flma merkezi oldu. Da Rüzgarla Savrulmaz Hayat boyunca onlarca kez suikasta maruz kald. Ony llarca ayn yatakta iki gece yatmadan yaflad. Kuflatmalarda kald. Yaln z bu kadar de il; Filistin kurtulufl hareketinin tarihi boyunca, düflman n ucu yalanlara, karalamalarla bat r lm fl zehirli oklar - n n da hedefi oldu. Hasta yata- ndayken, tüm emperyalist medyan n ve ülkemizdeki burjuva medyan n sütunlar n Arafat n paralar üzerine spekülasyonlar doldurdu. Onu öldürmek, yoketmek isteyenler, Arafat nezdinde ba ms zl k düflüncesini öldürmek istiyorlard. Arafat, emperyalizme, iflgale, Siyonist srail gibi katliamc lara ra men, son nefesine kadar ba ms zl k savaflç s olarak kal nabilece ini gösterdi herkese. S rt ndan ç karmad askeri üniformas, sadece bir üniforma de il, ba ms zl a, özgürlü e kadar savafl fliar n n ifadesiydi. Üniformas ndan bu nedenle hiç hofllanmad emperyalistler. Diplomasiyi de kulland, hatta bazen afl r angaje oldu diplomatik çözümlere; ama o masada da emperyalist, siyonist dayatmalara teslim olmad, ba ms zl ktan vazgeçmedi. Yaklafl k 55 y ll k bir direnifl ve savafl yaflam ndan sözediyoruz. Bu 55 y lda neler yaflamad ki! Güç karfl s nda boyun e medi, suikastlere, katliamlara, ihanetlere boyun e medi. ttifak yapt güçler halk n katletti. Sosyalist sistem y k ld. Yine de üniformas n s rt ndan ç karmad. Arafat demek, son nefesine kadar kavga adam olmak demektir. Ve iflte bu yüzden emperyalizm için, iflbirlikçileri için yokedilmesi, yokedilemiyorsa y prat lmas gereken bir örnektir. Arafatlar ölmez, yokolmaz. Çünkü Arafat n dedi i gibi, da rüzgarla savrulmaz. Ve o emperyalizmin, siyonizmin rüzgarlar n n savuramad bir da d r. Filistin'de ve dünyan n dört bir yan nda ba ms zl k ateflleri yand müddetçe Arafat yafl yor ve savafl yor olacak! THAWRA HATT Ten NASR Yaser Arafat n 75 y ll k ömrünün özeti halk n n ona lay k gördü ü Ebu Ammar ad nda özetlenmifltir. Ebu Ammar, KURUCU demektir. O, FKÖ yü kuran, topraklar iflgal edilmifl bir halk kuflatma alt nda varedendir. Yar m as rl k ba ms zl k yürüyüflüyle, Arap ordular n n gelip kendilerini kurtarmas n bekleyen bir halktan, ba ms zl için dö üflen, dünyan n en direniflçi halk n yaratt. flte bunun için halk yla bu kadar özdeflleflmifl bir önderdir o. Cephe nin Arafat la ilgili aç klamas nda flöyle deniyor: Filistin Davas 'n n Ebu Ammar' ndan iki miras devral yoruz; bunlardan biri ba ms zl k düflüncesidir. kincisi son nefesine kadar bir dava adam olarak yaflamakt r. Arafat' 55 y l boyunca yokedemediler. Bundan sonra da yokedemeyecekler. Filistin sokaklar Arafatlarla dolu. Nepal in da lar ndan ülkemizin gecekondular n n sokaklar na kadar dünyan n dört bir yan nda ba ms zl k düflüyle savaflanlar dolu. Dünyan n dört bir yan nda emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl ba ms zl k için savaflanlar var oldukça Arafat da yaflayacakt r. Kahire deki cenaze töreninde, içlerinde Tayyip Erdo an ve Abdullah Gül ün de yeralaca iflbirlikçiler, riyakarlar, Arafat bir daha hat rlanmamacas na gömmek isteyecekler. Ama onun kürsülerde onlarca kez tekrarlad Thawra Hatt Ten Nasr (Zafere kadar devrim) sözü, tüm dünyada yank - lanmaya devam edecek. A la Filistin. Gözyafllar n Filistin topra na dökülen kan kadar kutsald r flimdi. Ba ms zl k düflüncesini asla terketmeyen yafll savaflç önünde selam dur ey dünya. Ve yüre inin en derininden gelen sesle hayk r gökyüzüne: Thawra Hatt Ten Nasr... Thawra Hatt Ten Nasr... Thawra Hatt Ten Nasr! 15

16 kampanya eylemleri sürüyor... Haklar ve Özgürlükler Cephesi nin Tecrite Karfl Büyük Direnifl 5. Y l nda Hücreleri Y kal m slogan yla bafllatt kampanya eylemlerini sürdürüyor. Halka direniflin sesini ulaflt rmay hedefleyen HÖC lüler, stanbul da; Esenler, Esenyurt, Ba c lar, kitelli, Zeytinburnu, Sefaköy, Ka thane, Alibeyköy, Ça layan, Okmeydan, Gültepe, Taksim-Beyo lu, Gümüflsuyu, Tarabyaüstü, Gazi Mahallesi ve daha bir çok bölgede, Anadolu kentlerinde kampanya slogan n n yer ald - yaz lamalar yapt lar. 117 insan m z n katledilmesinin ve tecritin suç orta AB nin bilgi merkezleri ile AKP binalar önünde ise, döktükleri kan suratlar na f rlat ld. 4 Kas m günü Dersim de as lan ve 2 saat kalan pankart n Cumhuriyet Lisesi civar na as lmas s ras nda ö rencilerin Tecrite karfl omuz omuza slogan n atmalar ise, gençli in kimi sol partilerden çok daha duyarl oldu unun bir iflaretiydi. 16 Ankara AB Merkezi önü: Bu Kan Sizi Bo acak! Ankara ve stanbul da Avrupa Birli i Bilgi Merkezleri önünde yap lan eylemlerle bir kez daha AB nin 117 ölüme ve tecrite deste i hayk r ld. 8 Kasım günü Ankara daki AB Temsilcili i önünde toplanan HÖC lüler Tecrite Karfl Büyük Direnifl 5. Yılında Hücreleri Yıkalım pankart açt lar. HÖC adına açıklamayı yapan Nurcan Temel, neden buraya geldiklerini, F tipleri ve tecrit politikası AB ye, Avrupa emperyalistlerine aittir. AB, F tiplerinde sürdürülen katliamın suç orta ıdır. 117 ölümün bafl sorumlularından biri olan AB, bundan sonra da akacak her damla kanın sorumlulu unu taflıyacaktır sözleriyle anlatt. F tiplerinin AB standartlarına uygun denilerek katliam n sürdürüldü ünü belirten Temel, 117 insanın ölümüne ve yüzlerce insanın sakat kalmasına yol açan tecrit uygulamasın insana yapılabilecek en büyük iflkence olarak niteledi ve herkesi mücadele etmeye ça rd. Eylemde AB nin suç ortakl n, direniflin sürdü ünü ifade eden dövizler tafl n rken, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Çözün Tecriti Kaldırın, Yaflasın Ölüm Örucu Direniflimiz sloganları atıldı. Açıklamanın ardından 117 insanın kanını sembolize eden kırmızı boyalar temsilcilik önüne fırlatılarak,"bu kan 117 insanı öldürenlerin elindeki kandır. Bu kan sizi bo acak" denildi. stanbul AB Merkezi önü: 117 nsan n Katilleri Gözlerinin Önündeki flkenceyi De zledi stanbul da ise 9 Kas m günü, Taksim'de bulunan Avrupa Birli- i Bilgi Bürosu önünde aç klama yapmak ve tecrite verilen deste- i kesmelerini isteyen dilekçe vermek için toplanan HÖC lüler, polisin azg n sald r s na u rad. Yüzlerce polis, ö le saatlerinden itibaren Gezi Park, AB Bilgi Merkezi, Frans z Konsoloslu u ve The Marmara Hotel önlerinde büyük bir y nak yaparak, civarda bulunan ve kendince flüpehelendi i kiflileri tek tek yasad fl bir flekilde kamerayla görüntüledi. AKM önünde biraraya gelen HÖC üyeleri Büyük Direnifl 5. Yılında Hücreleri Yıkalım pankart açarak "Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz" slogan yla yürüyüfle geçtikleri s rada kitlenin önü çevik kuvvet taraf ndan kesildi. Tart flmalar sonucu yürüyüfle devam eden kitle yolu yar lad s rada AB Bilgi Merkezi'nin içinden ç kan bir grup, "Tecrite Karfl Büyük Direniflte 5. Y l Hücreleri Y kal m" pankart açarak binan n önüne kan temsil eden boyalar döktü. Yüzlerce polis ayn anda hem kitleye, hem AB nin kanl yüzünü teflhir edenlere sald rd. Sald r sonucunda 33 kifli cop darbeleri ve biber gazlar yla dövülerek gözalt na al nd. Birçok kifli yaralan rken, sald r çevik kuvvet otobüsleri içinde de sürdü. Türkiye halk na AB üyeli- iyle demokrasi gelecek, özgürlükler olacak masallar anlatanlar n gözleri önünde onlarca insan iflkenceden geçiriliyordu. Bu s rada bir baflka HÖC lü grup, polisin bu vahfletine tafllarla karfl l k verdi ve AB önüne gelerek kanl flifleleri döktü. AB nin, yalanlarla parlat lm fl vitrini oldu u gibi kana buland. Bilgi Merkezi nin cam ndaki kan, gerçek yüzüydü. D KKAT! Kafan z Gözünüzü Patlatan Coplar Kamu Mal! Gözalt na al nanlar iflkenceye götürülürken, HÖC lüler Taksim Gezi Park 'nda yeniden toplanmaya bafllad ve The Marmara Hotel'in önündeki çevik otobüsünün camlar n tafllayarak Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz sloganlar yla uzaklaflt. Bu s rada sivil polislerin uzaklaflan grubun üzerine ve havaya atefl açt görüldü. Gruptan Hüseyin Aldemir isimli kifli, onlarca polis taraf ndan cop darbeleriyle azg nca dövülerek a r yaral ve bayg n bir flekilde gözalt na al nd. Ankara

17 AB Merkezi önünden gözalt - na al nanlar n Emniyet Müdürlü- ü nde uzun süre otobüsten inmeyerek, demokratik eyleme sald ran polise karfl direnme haklar n kulland klar ö renildi. Ancak, halk n bask ya karfl direnme hakk n tan mayan oligarflinin yarg s, sald ranlar hakk nda dava açmak yerine, Zafer BEYAZDO AN ve Engin CE- BER i kamu mal na zarar vermek ten tutuklad. Gözalt na al - nan di er HÖC lüler serbest b - rak ld lar. Peki bu iki kiflinin zarar verdi i, kamu mallar neydi? Polisin kask ve coplar! Yanl fl okumad n z! Hak arayan herkesin kafas n gözünü patlatan coplara dikkat edin, sak n zarar gelmesin, hatta kafan z gönüllü uzat n k rmalar için, cop k r laca na kafan z k r ls n!!! Demokrasi oyun olunca, onun yarg s, polisi de böyle olur! AKP demokrasisi bu, Cemil Çiçek in hukuku! Asl nda verilen zarar AB ile katmerleflen demokrasicilik oyununa! HÖC lüler polisin kask na de- il, AKP-AB ittifak n n maskesine darbeler indiriyorlar... Tepkiler: AB+AKP = TECR T, HAK GASPI, fikence dir Bas n aç klamas yapmak, dilekçe vermek bile suçtu bu ülkede. Demokratik eylem dersi vermeye kalk flan Erdo an n coplar inip kalkt insanlar n üzerinde, onlarca insan AB cilerin önünde yerlerde sürüklenerek gözalt na al nd. Sald r bir çok kurum taraf ndan yap lan aç klamalarla protesto edildi. fi- TE AB VE fite AKP! diyen Gençlik Feder a s y o n u, AB+AKP=TEC- R T, HAK GASPI, fikence dir formülasyonu ile de, Türkiye gerçe ini ve AB cilik oyununu özetledi. AB 117 ÖLÜMÜN SORUMLUSUDUR! bafll kl bir aç klama yay nlayan TAYAD l Aileler ise, AKP iktidar n n böyle demokratik bir eyleme dahi tahammül edemedi ini belirtti. AB nin tecritten ve 117 ölümden sorumlu oldu unu hat rlatan TA- YAD l lar, AB tecritin orta olarak dökülen her damla kan n sorumlusudur. Bu sorumluluktan ve kap lar na tabutlar m z b rakmam zdan, döktükleri kan yüzlerine f rlatmam zdan kurtulamazlar. Her an sorumlular n karfl s na ç k p hayk rmaya, tecrite karfl direniflimizi büyütmeye devam edece iz. dediler. HHB ise, polisin sald r s n AB ye uygun sald r!!! olarak niteledi ve yaflananlar bir kez daha göstermifltir ki; hak ve özgürlükler AB nin lütfu olmayacak, halk n örgütlü gücüyle kazan lacakt r. dedi. AKP Kanl ktidard r AKP Binalar Kana Boyand HÖC lüler, stanbul ve Ankara da AB Bilgi Merkezleri önünde eylemler yaparken, Anadolu kentlerinde de, emperyalizmin tecrit politikas n sürdüren ve iktidara gelir gelmez ilk ifli önceki iktidar n katliam na madalya takmak olan AKP binalar önünde eylemler gerçeklefltirildi. Bu eylemlerde de kanl iktidar, suratlar n f rlat lan 117 insan n temsili kan ile protesto edildi. Hatay HÖC üyeleri de, 8 Kas m günü Tecrite Karfl Büyük Direnifl 5. Yılında Hücreleri Yıkalım pankart ve k z l bayraklar açarak AKP l binas önünde topland lar. AKP iktidar n n kanl bir iktidar oldu unu dile getiren HÖC lüler ad na Deniz Özçelik bir aç klama yapt. AKP Halklar n kan ndan beslenmektedir. ölümlerin sorumlusu AKP hükümeti ve Avrupa Birli i dir diyen Özçelik, aç klaman n ard ndan, kan temsil eden k rm z boya dolu pofleti AKP binas girifline boflaltmak isteyince, polis engel olmak istedi. Yaflanan ar- stanbul 17 Bu gerçek tarihe yaz ld! 117 ölüm Avrupa emperyalizminin kara kitab ndaki en kanl sayfalardan biridir. Kimse unutturamayacak! Hatay

18 18 ADANA Üretmek Direnmektir F tipi hücrelerinde, tecritteki tutsaklar, ölümüne bir direnifli sürdürürken yaflama en kopmaz ba larla ba lanarak üretmeye ve olanaks zl klar içinde paylaflmaya devam ediyorlar. Bu ürünler, d flar da eylemleri ve Abdi pekçi de sürdürdükleri direniflleriyle tutsaklar n sesi olan TAYAD taraf ndan TMMOB'da sergilendikten sonra ikinci kez Büro Emekçileri Sendikas (BES) 2 No'lu fiube'de sergilendi. Üreterek Direnen, Direnerek Üretenler slogan yla 2 Kas m da aç lan sergi, 9 Kas m'a kadar aç k kald. Sergiye halk n ve özellikle emekçilerin ilgisi yo undu. Serginin aç l fl konuflmas n yapan TAYAD üyesi Serap Boyo lu, tecrite karfl sürdürülen ölüm orucu eyleminin 5. Y l na girdi ini hat rlatarak, el eme i ürünlerin dört duvar aras ndaki yak nlar n n, her fleyin yasak oldu u koflullardaki yarat c l klar n n bir parças oldu unu söyledi. bedeye ra men, AKP binas kana boyand. Akl evvel yalaka polisin, efendisinin kanl yüzünün teflhir edilmesine karfl gösterdi i canh rafl çaba, katillerin telafl n n bir yans mas yd. ESP'nin de destek verdi i eylem Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz slogan yla bitirildi. Malatya HÖC üyeleri, 9 Kas m günü AKP l binas önünde bir bas n aç klamas yapt. Ölümlerin sorumlusu olan iktidar n suskunlu unu sürdürdü- ünü belirten HÖC lüler, daha sonra k rm z boyalar AKP önüne döktüler. Adana HÖC lüler de ayn gün AKP önündeydi. Pankart ve bayraklar ile bina önünde toplanan HÖC lüler ad na Karip Polat bir aç klama yapt. DSP-MHP- ANAP hükümeti ile bafllayan katliam AKP nin sürdürdü ünü belirten Polat, dünyan n her yerinde düflünceleri, inançlar, ülkelerinin ba ms zl için kendilerini feda eden halk kahramanlar oldu unu hat rlatt. Daha sonra 117 insan n kan n sembolize eden k rm z boyalar bina önüne f rlat ld. Mersin HÖC lülerin bayrak ve pankartlar n açarak Mersin AKP l Binas önünde toplanmas n n ard ndan, grup ad na Levent Eker konufltu. "Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun, Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz sloganlar at lan eylemde, sansüre ve iktidar n katliam bu sansür sayesinde sürdürdü üne dikkat çekildi. Halk n ilgiyle izledi i aç klamadan sonra il binas - n n girifl kap s önüne temsili kan döküldü. Dersim AKP il binas n n önündeki eylem ise, 9 Kas m günü yap ld. Tecrite Karfl Büyük Direnifl 5. Yılında Hücreleri Yıkalım pankart n n aç ld eylemde HÖC lüler ad na aç klamay okuyan Ali Demir, Ölüm orucunun, zulme karfl nas l direnilece inin göstergesi oldu unu söyledi. Demir, bina önüne kan dökülürken de, iflte bu kan halk m z n, çocuklar m z n kan - d r, bu kan tecritin sonucudur dedi. Eylem Yaflas n ölüm orucu direniflimiz sloganlar yla sona erdi. Dergimiz yay na haz rlan rken, elimize ulaflan eylemlerden biri de Samsun dayd. AKP merkez ilçe binas önünde biraraya gelen HÖC lülere SDP de destek verdi. Tecrite Karfl Büyük Direnifl 5. Y l nda Hücreleri Y kal m pankart n n aç ld eylemde k z lbayraklar ve temsili tabutlar tafl nd. Aç klaman n ard ndan, bina önüne, 117 insan n kan n temsilen k rm z boya döküldü. Direnifl Yunan Sendikalar n Gündeminde Ya Türkiye dekilerin? Daha önce de örnekleri yaflanm flt. Bu kez Atina nflaat flçileri Sendikas 'ndan anlaml bir dayan flma sesi yükseldi. Sendikan n ça r s yla ifl b rakan binlerce emekçi 10 Kas m günü bir miting gerçeklefltirdi. "Olimpiyatlara kurban edilen" iflçilerin de an ld eylemde, bir çok sendika temsilcisi konufltu. Son sözü alan nflaat flçileri Sendikas genel sekreteri Yorgos Thehodoru, hem bir sendikal demokrasi örne i verdi, hem de direnenlerle dayan flma. Thehodoru, genel kurul kararlar n okuyup binlerce kiflinin onay n istedi. Tüm kitle taraf ndan onaylanan kararlardan biri de: "Sendikam z, yedi ayd r tutsak bulundu u cezaevinde açl k grevine bafllayan Sinan BOZKURT ve Türkiye'nin F tipi cezaevlerindeki ölüm orucu direniflçileriyle dayan flma içerisindedir". fleklindeydi. Peki Türkiye deki iflçi, memur sendikalar n, burunlar n n dibindeki direnifl, neden binlerce kilometre uzaktaki Yunanl emekçiler kadar ilgilendirmiyor? lgilendiriyorsa, bunun pratik karfl l nedir acaba???

19 direniflimizin 5. y l nday z HÜCRELER YIKACA IZ! 117 flehit, 600 sakat verdik; TESL M OLMADIK! Devrald m z bayrak, flimdi bizim omuzlar m zda: DHKP/C Davas Tutsaklar Sevgi ERDO AN Ölüm Orucu Ekibi Fehim Horasan Vedat Çelik M. Kemal Eren M. nan Ifl k H. Sergül Albayrak TKEP/L Davas ndan Remzi Ayd n Sevgi Erdo an Ölüm Orucu Ekibi Direniflçilerinden Sevgi'yle örülü band kufland m Al üstüne sar y ld z koydum Yüre imde Sevgi'yle yola koyuldum En güzel halay omuzlad m 25 Temmuz te ölüm orucuna bafllayan Sevgi Erdo- an Ölüm Orucu Ekibi direniflçileri, itibar yla direniflin 113. günündeler. Açl n koynundaki yürüyüflte 3,5 ay geçtiler. Bu say m zda Hücreleri Y kaca z! köflemizi onlar n seslenifllerine ay r yoruz. Yata na oturmufl nehir misali yol al yoruz. Bant takma törenimde kendi kendime hiç heyecan falan yapmayaca m diyordum. Fakat s ra bant tak p da konuflmam okumaya gelince, daha ilk kelimelerde dilim doland, sol yan mdaki cevahir konuflmam bitene kadar deli gibi çarp p durdu. fiimdi heyecan n yerini huzur ve sonsuz bir güven ald. Yata- na oturmufl nehir misali yol al yoruz. Yolumuz uzun ve zorlu. Ne çare ki bu uzunluk ve zorlu- u ad m z gibi aflaca z. Sevgi Ablam z n inanc, kararl l, gücü var. 4 A ustos 04, Vedat Çelik SEVG M zaferim olacak. Ölüm orucuna bafllad ktan bir gün sonra Süleyman ve Bülent'in yan ndan zorla al p flu an kald m yere getirdiler. Sanki tek koyunca bir fley de iflecekmifl gibi. Zaten tek olan kim? Adam zda kimler yok ki, Sevgi Abla baflucumda, Apo, Gökhan Abi, Gürsel Abi, Bahri hep sohbette. Siz can yoldafllar m yüre- imde, bilincimde. (...) Yürüyüflümüz, tecriti, yalanlar, zorla müdahaleyi, bask yasalar n, tüm sald r lar yara yara sürüyor, sürecek de. Kararl l m z, inanc m z dost-düflman herkes gördü, görüyor. Has m ise çaresiz ve aciz. Bu acizlikle yeni sald r yasalar na giriflti. Bundan önce oldu- u gibi bundan sonraki tüm sald r lar da, yasalar da direniflimize çarpacak. Ve hiç sonuç elde edemeyecek. (...) Mektup yasa m z bu ay n ortas nda bitti. fiimdi bana sen çok yorulmuflsundur deyip bir ay ziyaret yasa verdiler... Bu tür fleylerle y ld racaklar n düflünüyorlar ama öfkemizi art rmaktan, F tiplerindeki zulmü kan tlamaktan baflka bir fley yapm yor bu tür uygulamalar. Dört y ld r nice sald r lara, bask lara ra men bir destan yaratm fl z, onlar hala bu tip küçük fleylerden medet umuyorlar. Nafile çabalar. Sevgi Ablam z n ad yla yola koyulduk. Yoldafllar m, halk - m, çok seviyorum. Büyük ailemizi, yol göstericimiz önderimizi çok seviyorum. U runa ölecek, zulmü yakacak, duvarlar parçalayacak kadar çok seviyorum. SEVG M zaferim olacak. Onbirinci Ekiplerimiz duvarlar parçalayacak. Son nefesime kadar SEVG M Z N gücü, gözlerinin fl lt s akacak damarlar mda. 1 A ustos 04, nan Ifl k Güç beyinde, güç yürekte. (...) Diyorum ki kendi kendime, iyi ki gözlerim aç lm fl. Sahte yaflamlar, sahte mutluluklar, sahte kültürler, bencil, yoz bir yaflamda yaflamak, insan n insanl n n ölmesidir. Hele görüp bilip de yapmamak, onursuzlu- un kendisidir. Ne mutlu ki bu ailenin içindeyim. Ve flimdi

20 bana emek veren, beni ben yapan, gözlerimi aç p gerçekleri gösteren aileme lay k olmak için yolculuktay m. (...) Ne mutlu ki, onlarca, yüzlerce gönüllümüz var. Zafere sevdal nice canlar m z var. Ve hasm m z n korkusundan baflka hiçbir fleyi yok. Korkusu halk, korkusu biziz. Her geçen gün sars yoruz iktidar n, bafledemiyor, yenemiyor. Tankla, topla, askerle, tecritle, zulümle güç olmuyor, olunmuyor. Güç beyinde, güç yürekte. Güç sapasa lam ideolojide, inançta, kararl l kta. 8 A ustos 04, nan Ifl k Bu örnek halklara yol gösterecek. Sergül Merhaba! Tarihler oldu u yerde kal - yor, içinin nas l doldu unu sonrakiler keflfediyor. '96 öyle bir süreçti iflte. Bak flimdi seninle yürümek varm fl kaderde. Ayr bir tarihte, farkl bir sayfa açmak varm fl. (...) Sevgili Sergül, biz serüvencileriz. Önden gidenler çok oldu. Gururumuzun mayas onlar. Enerjimizin kayna onlar n gözlerinde as l kalan fl lt lar. Çak ll dikenli yolu onlar düzlediler. Bu iflin sanat n yapmay ö rendik. Günü gelecek bu örnek halklara yol gösterecek. Tarih bilimse e er, ki öyle oldu- u söylenir, son sözü bizimkiler söyleyecek. Bu süreci biraz Paris Komünü zaman na benzetebilirim. Tereddütsüz can n verenler ve sonra ölülerin savaflmas. Adnan Yücel o destans fliirinde der ya; yaflayan kimdir gerçekte ölen kim?, cevab yaflam n özünde sakl. fiuna hep inand m; sak nmadan yürüdü ünde hep kazan yorsun. Bafl n hep ileride oldu unda sen galip geliyorsun. (...) Bir Canan' n o yafl nda özgürlük koflullar nda yaflam n Fehim Horasan Vedat Çelik M. Kemal Eren M. nan Ifl k Sergül Albayrak Sevgi Erdo an Ölüm Orucu Ekibi Direniflçileri 25 Temmuz dan bu yana açl a, zamana ve zulme direniyorlar feda etmesini, Çukurluöz'ün tahliyesine 1 ay kala kendini feda etmesini, yine ayn flekilde Günay' zor anl yor insanlar. Ama biz biliyoruz, hücrelerimizde hissediyoruz. Kiflili imizin en küçük yap s na kadar s - z yor. Kendimize sorular soruyoruz durmadan. Geçen hafta Topra m z n Kokusu diye bir kitap okudum. Filistin'i anlat - yordu. Çocuklar n tek hayali feda eylemcisi olmak. Bir araflt rma yap lm fl, direnifle kat lan, tafl atmaya giden çocuklar n ruhsal sa l di erlerine göre daha sa l kl ym fl, daha rahat uyuyorlarm fl. nsan n yap tafllar bile içgüdülere de il, direnifle programlanm fl. Daha nice örne i vard r. Son ana kadar üretmek gerekiyor. Sevgi Abla da öyleydi ya, son ana kadar ö renmifl, üretmifl, kaç kifliyi etkiledi, kaç insan örgütledi o haliyle. Sevgili Sergül, biz boran çocuklar y z. F rt nalarda süzülüp geçen, mevsimden mevsime, y ldan y la gezen... hep gül... Giderken gülmek de bize has. Selma, Günay ya da Sevgi Abla gibi A ustos Fehim Horasan Safl m z kirletemediler (...) Ve iflte çocuk safl, kavgac l, pervas zl, umut ve coflkusuyla yürüyoruz 117 can m zla. Onlar n ayd nlatt yolda en saf en umutlu olanlar m zla... Ne safl m z kirletebildiler B Z im, ne milyonlar n umutlar n yokedebildiler. Sizleri bu coflkuyla, Sevgi - mizin inanç ve kararl l yla kucakl yorum. 9 Eylül, M. Kemal Eren Gökyüzü y ld zs z kal r m? (11. Ekip Direniflçisi Sergül Albayrak n 10. Ekip ten flehit düflen Selami Kurnaz için yazd yaz dan) Y ld z n kay fl n izleyenlere bir dilek tut derler. Ama biz tutmad k. Kayaca n biliyorduk... O an bekliyorduk sadece. O an geldi inde ise z lg tlar yükselir diyar diyar Anadolu'da. Sonra bafllar yay lmaya ülke ülke... Anadolu hiç z lg ts z kalmad dört y ld r. Dört y ld r y ld z sa- ana ndad r Anadolu... Bilir Anadolu, basar ba r na y ld zlar n. Her y ld z umut olup kayar gökyüzünden. Hüzün düfler elbet yüreklere. Hüzün gidenedir. Her u urlamada bir parça hüzün yok mudur zaten? Ama her hüznün öfkesi yoktur elbette. Bizim hüznümüzün öfkesi a r basar... Ve kayan her y ld z, gönlümüze ak p önce isyan büyütür içimizde. Ve toprakla buluflur y ld z, umuda dönüflür. Gökyüzü y ld zs z kal r m? Anadolu dört y ld r y ld zs z kalmad. Dört y ld r kayan y ld zlar öpüyor aln ndan yolculu- a haz rlananlar. Bir devirdir gerçekleflen... Bir y ld z kayar ama y ld zlar hiç bitmez. Umut büyür her kayan y ld zla. Bunu bilerek yola koyulur yolcular. Umutla beslenerek yürürler. Umutla beslenerek kayarlar gökyüzünden, yeni umutlar yaratmaya... A ustos Sergül Albayrak

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR.

BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR. BELTAŞ İŞÇİLERİ DİRENDİ VE KAZANDI BU DİRENİŞ DE GÖSTERDİ Kİ KAZANMANIN YOLU İCAZETÇİLİKTEN DEĞİL HAK ARAMADAN GEÇİYOR. DİRENEN BELTAŞ İŞÇİLERİNİ KUTLUYORUZ CHP li belediye başkanının yönetimindeki BELTAŞ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Adalet. Gördü ünüz, K z l Bayrakl lar n Devrime Yürüyüflüdür. Adalet. Adalet

Adalet. Gördü ünüz, K z l Bayrakl lar n Devrime Yürüyüflüdür. Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Ekmek ve Haftal k Dergi / Say : 157 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Trabzon stanbul Gördü ünüz, K z l Bayrakl lar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Daha Ne stiyorsunuz? Demokratik Taleplere Faflizmin Cevab : TUTUKLU TAYAD LILARA ÖZGÜRLÜK! fite AKP FAfi ZM N N HUKUKU!

Daha Ne stiyorsunuz? Demokratik Taleplere Faflizmin Cevab : TUTUKLU TAYAD LILARA ÖZGÜRLÜK! fite AKP FAfi ZM N N HUKUKU! Demokratik Taleplere Faflizmin Cevab : Daha Ne stiyorsunuz? Erdo an, Ulusal, S n fsal, Sosyal Haklar çin Mücadele Eden Tüm Halk Kesimleri Karfl s nda Ne Düflündü ünü Özetledi! www.yuruyus.com info@yuruyus.com

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet.

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet. Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 85 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

HALK GERÇE. FAfi ZM YENECE Z! 1977 katliamc lar yla, 2008 deki faflist terörün sahipleri AYNIDIR! Taksim Kazan lm flt r! Taksim 1 May s Alan d r!

HALK GERÇE. FAfi ZM YENECE Z! 1977 katliamc lar yla, 2008 deki faflist terörün sahipleri AYNIDIR! Taksim Kazan lm flt r! Taksim 1 May s Alan d r! Taksim Kazan lm flt r! Taksim 1 May s Alan d r! HALK GERÇE Haftal k Dergi / Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) / 4 May s 2008 Say : 5 1977 katliamc lar yla, 2008 deki faflist terörün sahipleri AYNIDIR! Amerikan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Diyarbak r Aslano lu Köyü Cumhuriyet Okulu Aç ld

Diyarbak r Aslano lu Köyü Cumhuriyet Okulu Aç ld Bugüne de in a al k düzenine karfl verdikleri baflar l hukuk mücadelesi ile tan nan Diyarbak r Bismil lçesi nin Aslano lu köylüleri, Türkiye Gençlik Birli i ile elele çal flarak onard klar Cumhuriyet Okulu

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

BÜYÜK KARARLILIK BÜYÜK D REN fi BÜYÜK YÜRÜYÜfi

BÜYÜK KARARLILIK BÜYÜK D REN fi BÜYÜK YÜRÜYÜfi Fatma Koyup nar n www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 51 7 May s 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Devretti i Bayrak Onlar n Elinde BÜYÜK KARARLILIK BÜYÜK D REN fi BÜYÜK YÜRÜYÜfi ISSN

Detaylı

Ba ms zl k isteyen gençli e sald rd

Ba ms zl k isteyen gençli e sald rd Gazi halk, provokatörlerin karfl s na dikildi! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 142 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 TL / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Onurumuzu, eme

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı