Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin"

Transkript

1

2 Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan tarafýný görmeyi alýþkanlýk haline getirmiþ olanlar, bu seçimlerden biraz daha karamsar sonuçlar çýkaracaklardýr. AKP nin bu düzeyde oy almasý, onlarýn devrim konusundaki karamsarlýðýný artýracaktýr. Oysa ayný zamanda Boykot Partisi, % 30 civarýnda bir güce ulaþmýþtýr. Bu, sistemden kopmuþ milyonlarca insan anlamýna geliyor. Boykot Partisi, devrim partisini beslemeye devam ediyor. Emperyalizmin dünya çapýnda iþçi ve emekçilere, devrimci ve komünistlere yönelik saldýrýlarý da devam ediyor. Irak a saldýrýnýn 1.yýldönümünde, ABD büyük bir çöküntü yaþamaktadýr. Her ne kadar medya vb. aracýlýðýyla dünyaya farklý yansýtýlmaya çalýþýlsa da savaþýn gidiþi, ABD emperyalizmini korkutuyor. Dünyanýn en büyük askeri gücünü elinde tutan ABD, halkýn çýplak öfkesi karþýsýnda yapacak hiç bir þey bulamýyor. Belki ABD baþka yerlere de saldýracak ama þu bir gerçek ki, tüm bu saldýrýlar karþýsýnda halklarýn birleþik öfkesini ve mücadelesini bulacak. Artýk ABD nin o þaþaalý altýn çaðý kapandý, þimdi o, çöküþ çaðýný yaþýyor. Bu sayýmýzýn baþyazýsýný bu konuya ayýrdýk. Son bir hafta içinde devrimci-sosyalist kurumlara yapýlan saldýrýlar bu süreçten baðýmsýz deðil. Ýstanbul da NATO zirvesine hazýrlanan emperyalistler, karþýlarýnda devrimin birleþik gücünü görmek istemiyorlar. Ekmek ve Adalet dergisine, Halkýn Hukuk Bürosu na, Temel Haklar Ve Özgürlükler Derneði ne, Ýdil Kültür Merkezi ne ve TA- YAD a baskýnlar yapýlmýþtýr. Bu saldýrýlar karþýsýnda arkadaþlarýmýzýn yanýnda olduðumuzu buradan bir kez daha haykýrýyoruz: Baskýlar Bizi Yýldýramaz. Ölüm Orucu eyleminde bir kahraman savaþçý daha ö- lümsüzleþti. Tekirdað F Tipi Cezaevi nde Ümit Günger adlý tutsak kendisini yakarak feda eylemi yaptý ve sonrasýnda kaldýrýldýðý hastanede ölümsüzleþti. Ümit Günger in ölümsüzleþmesiyle, 19 Aralýk tarihinden bugüne ölümsüzleþenlerin sayýsý 110 a yükseldi. F tipi zindanlarda Ölüm Orucu Sürüyor. Remzi Aydýn, Ölüm Orucu eyleminin 271. gününde zorla götürüldüðü hastanede Ölüm Orucu nu sürdürüyor. Dünya büyük bir devrimci sýçramanýn eþiðinde olmanýn sancýlarýný yaþýyor. Filistin den Bolivya ya, Ýspanya dan Nepal e kadar dünyanýn devrimci dönüþüm çaðý sürüyor. Ýnsanlýk hiçbir yerde kapitalizmin kendisine sunduðu açlýk, iþsizlik ve yýkýmý kabul etmiyor, etmeyecektir de. Kazanan eninde sonunda biz olacaðýz. Dünya emeðin olacak. Yeni sayýmýzda buluþmak dileðiyle 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E Taksim Meydaný, artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin adý haline gelmiþtir. Her ne gerekçeyle olursa olsun, Taksim Meydaný dýþýnda kutlanýlan 1 Mayýs lar, giderek kendi içinde körelmiþ, reformistlerin gayretiyle bir karnaval havasýna büründürülmüþtür. Bir kavga günü olan 1 Mayýs, bayram havasýnda kutlama sevdasýyla Abide-i Hürriyet gibi bir kavanozun içine sokulmuþ, oraya götürülen iþçi ve emekçilerin sesi dahi bu kavanozun içinde yitip gitmiþtir. Oysa, Taksim Meydaný nda her yýl burjuvaziyle devrim arasýnda hýnca hýnç bir çarpýþma yaþanmaktadýr. Bugüne kadar sermayenin ve onun devletinin tüm engelleme çalýþmalarý, saldýrýlarý, proletaryanýn devrimci militanlarýnýn Taksim e çýkmalarýna, 1 Mayýs ý 1 Mayýs alanýnda kutlamalarýna engel olmadý. Tek baþýna kalýnsa da Taksim de ýsrar etmek, tarihsel bir sorumluluktu ve bu sorumluluk, onurla taþýndý. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, Taksim konusunda leninistlerin ýsrarýný biliyorlar. Bu yýl yapýlmasý gereken, Taksim i almak için zorlama; ama olmazsa baþka yere (alanlara!) gitmek olmamalýdýr. Tek hedef Taksim olmalý, tüm güçler Taksim, 1 Mayýs Alanýna yýðýlmalýdýr. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler için Taksim i zorlamak, 1 Mayýs ý içeriðine uygun kutlamak için yegane koþuldur. Baþka bir alternatif yoktur. Bunun dýþýndaki tüm alternatifler, reformistlerin, dolayýsýyla sermaye sýnýfýnýn ve o- nun devletinin ekmeðine yað sürecektir. Ýþçi ve e- mekçilerin kanlarýyla sulanan 1 Mayýs Alaný, bizleri çaðýrýyor. Bu çaðrýya artýk kimse kulaklarýný týkayamaz: 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝME! Yeni Evrede MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Dergisi / Onbeþ Günlük Sosyalist Dergi / Yýl: 1 Sayý: 13 / 7-21 Nisan 2004 / Sahibi : Yeni Dönem Yayýncýlýk Basýn Daðýtým Eðitim Hizmetleri Tanýtým Org. Tic. Ltd. Þti. Adýna : Özgen Ýþ / Adres : Sofular Mah. Sofular Cad. No: 52/3 Fatih-ÝSTANBUL / Tel-Fax: 0 (212) / Sor. Yazý Ýþl. Müdürü: Özgen Ýþ / Genel Daðýtým: DOÐAN PAZ. / Baský Yeri: Özdemir Matbaacýlýk / ÝZMÝR Temsilciliði: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak / ESKÝÞEHÝR Temsilciliði: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 / Avrupa Temsilciliði: Selahattin KARATAÞ / Post Lager 3000 Bern 1 Ann ÝSVÝÇRE / Tel: / Almanya Temsilciliði: Ahmet AKYÜZ/ Robert Mayer Str Reutlingen ALMANYA / Adresi: / Web Adresi: mbirligi.com

3 ABD EMPERYALÝZMÝ: ALTIN ÇAÐINDAN BAKIR ÇAÐINA ABD nin 20. yüzyýlda kapitalist dünyanýn liderliðine yükselmesinin nedenleri, bu yüzyýlýn olaylarýnda a- ranmamalý. ABD dünya liderliðine getiren geliþmeler dizisinin temelleri, doðrudan Amerika da atýlmýþtýr. Hiçbir ülke, buna denk bir ekonomik, tarihsel temellere sahip olmadan yalnýzca, raslansal olarak geliþen çeliþkili o- laylarla, dünyada etkin bir yer tutamaz. Kapitalist dünya liderliði, diðer kapitalist ülkeleri aþan güçte bir ekonomik ve teknik temele sahip olmak demektir. Olaylar, ancak bu zemine baðlý olarak çabuklaþtýrma rolü oynayabilir. ABD nin 19 yüzyýlýn sonlarýna doðru öne çýkmaya baþlamasý ve tam bir yüzyýl dünya liderliðinde kalmasý kapitalizmin eþitsiz geliþmesinin sonucudur. Daha 19. yüzyýlýn ortalarýnda A- merika, dünyanýn en önemli sanayi ülkesiydi. Ticaret bakýmýndan da öne geçmiþti. Çünkü artýk, sanayi üstünlüðü, ticari üstünlük anlamýna geliyordu. Sanayi üstünlüðüne karþýn, kendi içindeki sorunlar nedeniyle, dünyada henüz ekonomik gücüne denk aðýrlýkta bir rol oynayamýyordu. Sanayi bakýmýndan geliþmiþ Kuzey ile büyük ölçüde halen köle emeðine dayanan Güney arasýnda ciddi sürtüþmeler, ayrýlýklar vardý. Kuzeyin daha çok özgür ücretli emeðe gereksinmesi vardý. Güney in çýkarýysa, köle emeðinin devamýný gerektiriyordu. Aralarýndaki çatýþma daha sonra iç savaþ biçiminde patlak verdi. Ýç savaþý sona erdirir erdirmez dünya liderliðine giden yol, önlerinde uzanmaya baþladý. Kapitalizmin eþit olmayan geliþmesine baðlý olarak, Amerika nýn öne çýkmasýnýn temelinde, Amerika nýn kuruluþundaki ögeler var. Bunlarýn baþýnda gelen, Avrupa dan bu ülkeye gelen, nitelikli emek-gücüdür. Avrupa nýn ancak yüzyýllarca süren bilgi birikimi ve nitelikli emek gücünü A- merika hazýr buldu. Amerikan toplumunun kýsa sürede örgütlenme üstünlüðü göstermesi, ekonomik geliþimini hýzlandýran bir etkendir. Köle emeði ve köle emeðine dayanan pamuk üretimi, Amerikan ekonomisinin temel dayanaklarýndan biridir. Bütün bu e- konomik olgu ve tarihsel geliþmelerin sonucu olarak ABD, altýn çaðýna girdi. 20. yüzyýlýn baþlarýnda, dünyayý alt üst eden büyük olaylar gündeme geldiðinde, ABD bunun sonuçlarýndan sonuna dek yararlanacak güce u- laþmýþtý. I.Emperyalist Paylaþým Savaþý, Avrupa yý bitip tüketirken, ABD nin yüzü gülüyordu. Avrupa, kapitalizmin eþitsiz geliþimi sonucu, paylaþýlmýþ dünyayý yeniden paylaþmak için savaþa tutuþurken, aslýnda hem sömürgeleri, hem de Avrupa nýn kendisi Amerika nýn egemenliðine giriyordu. II. Emperyalist Paylaþým Savaþý ndan sonra ABD, baþlamýþ olan bu süreci daha ileriye götürdü. Avrupa nýn A- merika nýn egemenliðine girmesi tamamlandý. Avrupa nýn sömürgeleri de el deðiþtirdi. Evet, ABD nin kapitalist dünya liderliði ve egemenliði, bu büyük alt üst o- luþlarla saðlandý; ancak Amerika, buna götüren geliþmeyi daha önceden saðlamýþtý. Böyle bir gücü olmasaydý, dünya liderliði ve egemenliði gerçekleþemezdi. Soðuk savaþ, ABD emperyalizminin gücüne güç kattý. Soðuk savaþýn, sosyalist sisteme, dünya proletaryasýna ve halklara karþý olan niteliðini bir kenara býrakýrsak, kapitalist dünya i- çinde ABD ye büyük avantaj saðladýðýný görüyoruz. ABD, soðuk savaþýn sonuçlarýný iyi bir biçimde sömürdü, ekonomik avantajlarýný cebe indirdi. Kapitalist sistemdeki egemenliðini pekiþtirdi. Burada kalmayýp, diðer emperyalist devletlerin yetiþemeyecekleri bir pozisyon çabasýna girdi. Ne var ki, bu çaba sonuç getirmedi. Bir süre sonra elde ettiði avantajlarý kaybetmeye baþladý. Diðer emperyalist devletler, yitirdiklerini geri almak için seslerini yükselttiler. Bu tarihten sonra ABD, eski konumunu koruyamaz duruma geldi. Uzun sayýlacak bir dönem, ABD egemenliðinde kalan Avrupa ülkeleri, bu egemenliðine raðmen, ABD yi dünya pazarýnda zorlayacak bir geliþme gösterdi. Amerika yý zorlayacak baþka bir geliþmeyi de Japonya gösterdi. Alttan alta yürüyen rekabet, dünyada politik deðiþimin etkisiyle su yüzüne çýktý, þiddetlendi. Bu durum- 3

4 Kapitalizmle savaþlarýn sýký bir iliþkisi var, fakat çöküþ aþamasýnda savaþlar umutsuz savaþlardýr. Ne denli umutsuz olsa da, kapitalizm, savaþlar olmadan edemiyor. Uzlaþmaz iç çeliþkiler ve uluslararasý çeliþkiler varoldukça, savaþ da bu zeminde kaçýnýlmaz oluyor. ABD emperyalizmi þiddetli iç ve uluslararasý çeliþkileri çözmek için dünya proletaryasýna, halklara ve dünyaya savaþ açtý. 4 da, ABD için sorun, rakiplerinin geliþmesini ve durumunu sarsacak bir düzeye geliþini engellemekti artýk. Ne var ki, bunu yapabilecek güçte deðildi. Yapýsal ekonomik kriz, devasa dýþ bütçe açýðý ve belirleyici olarak ekonomik çöküþ i- çine girmesi, kendi önündeki en büyük engellerdi. Kapitalist sistem, sýçramalý çöküþ sürecine girmiþtir. Kapitalizm çöküþ sürecini tersine çevirecek toplumsal dinamiklere sahip deðil. Bu aþamada egemen olan, çöküþ dinamikleridir. Tüm sistemi etkisi altýna alan dinamikler, Amerika emperyalizminde daha belirgin iþliyor. Çözülüp daðýlma, orada çok daha hýzlý yaþanýyor. Bu anlamda ABD de olan þey, yalnýzca güç kaybý deðil, tam bir çöküþtür. Dünya liderliðini ve egemenliðini sarsan asýl geliþme, bu temelden kaynaklanýyor. Bu nedenle, bugüne dek sürdüregeldiði hegemonyasýný koruyacak en temel araçlardan yoksundur. Elindeki en temel güç askeri araçlardýr. Çýkarlarý gerektirdiði an askeri güç kullanýmýndan ve savaþtan çekinmez. Nükleer silahlar, ona kesin bir avantaj saðlýyor. Nükleer tehditten her zaman yararlanmýþtýr. Böylesine askeri olarak güçlü bir devlet, nükleer bir güç, kolay kolay teslim olmayacaktýr. Tüm dünya için tehdit olma konumunu kendiliðinden asla terk etmeyecektir. Ölüm araçlarý, kendisine, ekonomik olanaklar saðladýðý sürece, bundan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Ne var ki, en büyük askeri güç, en yýkýcý nükleer silah, tarihsel olarak miadýný doldurmuþ bir toplumsal sistemi ayakta tutmaya yetmez. Kapitalizmi ölüm sürecine sokan, bu sistemin kendi ekonomik yasalarýdýr. Kapitalizm, insanlýða daha pek çok kötülük yapacaktýr, ancak akýbetini önleyemez. Kapitalizmle savaþlarýn sýký bir i- liþkisi var, fakat çöküþ aþamasýnda savaþlar umutsuz savaþlardýr. Ne denli umutsuz olsa da, kapitalizm, savaþlar olmadan edemiyor. Uzlaþmaz iç çeliþkiler ve uluslararasý çeliþkiler var oldukça, savaþ da bu zeminde kaçýnýlmaz oluyor. ABD emperyalizmi þiddetli iç ve uluslararasý çeliþkileri çözmek için dünya proletaryasýna, halklara ve dünyaya savaþ açtý. 3. Dünya Savaþý, Amerikan emperyalizmi için umutsuz bir savaþ olmasýna karþýn, varlýðýný sürdürmek için yapabileceði baþka bir þey yok. Bu aþamada savaþ, emperyalizmin çeliþkilerini keskinleþtirici etki yapýyor. Çeliþkilerin keskinleþmesi ise, sistemin çözülüp, daðýlmasýný hýzlandýrýyor. Hiçbir çaba, eski konumunu geri getiremez. ABD emperyalizmi altýn çaðýndan bakýr çaðýna yuvarlanmýþtýr. Çöküþ, Amerika kapitalizmiyle sýnýrlý deðil. Genel olarak kapitalist sistem çöküþ içinde. ABD kapitalizminin daðýlmasýný saðlayan, bu en temeldeki yýkýmdýr. ABD nin çöküþü, tüm uluslararasý emperyalist-kapitalist sistem üzerinde kesin yýkýcý etki yapýyor. Bunun dünya üzerinde daha genel düzeyde bir etkisi var. Herhangi bir emperyalist ülke ABD nin ulaþtýðý noktaya gelemez, boþluðunu dolduramaz. Ne kadar güçlenseler de, bu düzeyin altýnda olacaklar. Kapitalist devletler sistemi, ekonomik temeldeki büyük alt üst oluþun etkisiyle çözülüp, daðýlmaktan kurtulamayacaktýr. Kapitalist çöküþün sýnýf mücadelesine en genel etkisi, sýnýf savaþýmýnýn þiddetlenmesi, proletaryanýn dünyayý deðiþtirmek (sýnýflarý kaldýrmak) için savaþýmýn en üst düzeye çýkarmasý yönünde olacaktýr. Saflaþma, ya burjuva diktatörlüðü ve kapitalizmden yana ya da proletarya diktatörlüðü ve sosyalizmden yana olmak biçiminde, çok belirgin ve keskin çizgide olacak. Bunun dýþýnda baþka bir yol yok. C.Daðlý

5 RUSYA DA SEÇÝMLERÝ DENGE KAZANDI Son yýlarýn en renksiz seçimini Putin in kazandýðý açýklandý. Kazanacaðýný bildiði için seçim kampanyasý yürütmeyen Putin in esas derdi, seçime katýlým oranýný %50 nin üzerine çýkarmaktý. Katýlýmýn %60 ýn üzerine çýktýðý açýklanýnca, % 15 oy oranýyla oldukça geride kalan komünist parti baþta olmak üzere, tüm partiler seçime hile katýldýðýný dile getirdiler. Bu seçimde esas ö- ne çýkan, düþük katýlým oldu. Bunun nedeninin öfke mi, yoksa umutsuzluk mu olduðunu henüz bilmiyoruz. Ama bildiðimiz bir þey var. Kapitalist ülkelerin çoðunda görülen cehalete ve politik olaylara ilgisizlik sonucu ortaya çýkan seçime ilgisizlik, Rusya için geçerli deðil. Burjuva dünyanýn çoðunluðunun kabul ettiði gibi, dünyanýn en iyi eðitilmiþ, kültür düzeyi en yüksek halký Rusya da yaþýyor. Ekim Devrimi nin yýldönümü nedeniyle, 2003 te yapýlan bir ankette, halkýn çoðunluðunun (%46 olarak açýklandý), bir Bolþevik Devrimi olursa, destekleyeceði ortaya çýktý. Bu halk, ne tarihini unutuyor, ne de tarihin onlara neler kazandýrdýðýný. Bu gerçeðe raðmen, Putin rahat. Çünkü, o bir denge adamý. Putin i þu an ülkenin en güçlü adamý yapan, Rusya da sýnýflar mücadelesinin geldiði denge aþamasý. Bu dengeyi on yýllýk restorasyon dönemi yaratmýþtý. Restorasyon un Sonu Restorasyon kavramý, marksist tarih anlayýþýnda önemli bir yer tutuyor. Ekonomik ve toplumsal egemenliðini bir dizi devrimci geliþme sonucu kaybeden eski toplumun egemenleri, bir karþý-devrimle iktidarý ele geçirdiklerinde, bu siyasal güce dayanarak eski toplumu yeniden kurmaya giriþirler. Bu gerici çabalar dönemine, restorasyon dönemi adý verilir. Kapitalizmi tüm ülkelerde egemen duruma getiren 400 yýllýk burjuva yükseliþ çaðýnda, eski toplumun egemeni feodallerin sayýsýz kez restorasyon giriþimleri olmuþtur. Bütün bu giriþimler, tarihin tekerleðinin geri döndürülemez olduðunun kanýtlarýndan oldu. Tarihin bu büyük deneyimlerini deðerlendiren Engels, Zor Teorisi nde, ekonomik güçle siyasi güç arasýndaki iliþkiyi en berrak biçimiyle açýkladý. Siyasal güç, ekonomik gerçeklikle uyumluysa, geliþme hýzlanýr. Uyumsuzluk varsa, ekonomik güç, az ya da uzun zaman içinde siyasal gücü kendisine uymaya zorlar. 70 li yýllarda sol içinde en çok tartýþýlan Sovyetler Birliði nedeniyle, Türkiye de Leninistler, bu konuda çok saðlam, tek tutarlý görüþü savunarak, önemli bir politik konumun sahibi oldular. O yýllarda ortaya konan teorik görüþler, sosyalist bir ülkede karþý-devrimin büyük toplumsal altüst oluþlar ve iç-savaþlar olmadan iktidarý ele alamayacaklarýný, alsalar bile sosyalist üretimi yýkmaktan baþka bir yollarýnýn olmadýðýný, bu durumun ise onlara kýsa ya da uzun bir sürede iktidarý kaybettireceðini öngörüyordu. Rusya da on yýllýk deneyim, Leninistlerin daha 70 lerde ortaya koyduðu teorik yaklaþýmýn gücünü ve saðlamlýðýný kanýtladý. Yeltsin dönemiyle, Rusya da karþý-devrimcilerin restorasyon çabalarý da baþladý. Dönem, sert sýnýf mücadeleleri ve iç savaþla açýldý. Proletaryanýn partisi yasaklandý, komünistlere karþý sürek avý baþlatýldý. Siyasal gücü gasp eden karþý-devrimciler, tanklarýn gücüyle iktidarlarýný saðlamlaþtýrdýlar. Sonrasý tam bir karmaþaydý. Siyasal erk aracýlýðýyla e- konomik gücü, yani varolan üretim biçimini ele geçirmeye çalýþan karþý-devrim, üretimin bozulmasýna, sonuçta %70 lere varan üretim kayýplarýna neden oldu. Ülkenin 70 yýllýk sosyalist birikimini on yýl gibi kýsa bir sürede eritmeye çalýþmak, karþý-devrimin siyasal iktidarýný da yýprattý. Bu on yýlda, yenilginin moral bozukluðunu hala üzerinde taþýyan örgütleri, önderliði daðýlmýþ proletarya, yavaþ yavaþ güç topladý. Halk, devlete ait ve bir türlü özelleþtirilemeyen fabrikalara üretilen mallarý fahiþ fiyata satýp zenginleþen oligarklardan nefret etti. Geniþ emekçi yýðýnlarý, kapitalizmin yaratmak istediði büyüye aldanmamýþ, sosyalizm döneminin en yaþamsal kazanýmlarýna el sürdürtmemiþ, bu yüzden Rusya da kapitalizm egemen olamamýþtý. Emekçiler, ekonomik alt yapýya dayandý, karþý-devrimciler ise siyasi üst yapýya. Restorasyon dönemi, böyle bir güç dengesi oluþturdu. Karþý-devrimciler, yeni yetme burjuvalar olduklarý için, toplumu sürükleyecek bir ideoloji ve örgütlenme yaratamadýlar. Kökleþmiþ yargýlarý, burjuva önyargýlara çeviremediler. E- mekçilerse, yenilginin yarattýðý örgütsüzlük, daðýnýklýk, ön- 5

6 dersizlik nedeniyle siyasi iktidarý geri alamadýlar. Siyasal iktidarý elde etmelerine raðmen, toplumun egemenliðini ele geçiremediler. Bu sabýrsýz denge, çeliþkiyi yalnýz iki yoldan çözebilirdi. Birinci yol, iç savaþ yoluydu. Emekçileri korkutan bir yoldu bu. Yeni bir Bolþevik Devrimine destek vereceðini söyleyen nüfusun %46 sý, seçimlerde komünist partiye % 15 oy veriyordu. Önderlik ve örgüt sorunu çözülmemiþ bir proleter iç savaþ, zafer vaat edemez. Öte yandan, karþý-devrimciler, böylesine yýpranmýþ bir siyasi erkle iç savaþa giriþemezdi. Geriye ikinci yol kalýyordu: boþluðu dolduracak bir hakem. Hakem Putin Toplumlarýn tarihi, kimi zaman böyle hakemler yaratýr. Uzlaþmaz karþýtlýkta olan iki sýnýf yeniþemezler ve ortaya ü- çüncü bir güç çýkar. Ne birinin, ne de diðerinin hizmetindedir bu üçüncü güç. Ýktidarý, tarihin özel bir geçiþ aþamasýnda yarattýðý boþlukta doðmuþtur. Öyleyse, iktidarýný sürdürmek için, ayný boþluðu var etmek gerekir. Boþluðu yaratan bu özgün dengeyi sarsacak karþýt uçlar üzerinde baský uygulanýr. Bir yanda oligarklar; türedi zenginler, diðer tarafta komünist güçler. Yeniþemediklerinde ortaya çýkan üçüncü gücün temsilcisi Putin di. Hangi toplumsal dayanaklarý vardý bu üçüncü gücün? Bir yanda oligarklar nedeniyle toplumsal konumlarý sarsýlan, diðer taraftan proletarya diktatörlüðünden korkan aydýnlar, kamu yöneticileri, yozlaþmýþ komünistler, bürokratlar, devlet memurlarý Bir taraftan sosyalizmin yaþamsal kazanýmlarýndan vazgeçemeyen (bugün bile Rusya da ulaþým, haberleþme, saðlýk, enerji, ýsýnma vb. neredeyse bedavadýr), ama öte yandan komünist hedeflerin zorluðundan gözleri yýlan, büyük kentlerin rahat yýðýnlarý. Putin in toplumsal desteðini bunlar oluþturdu. Putin, 1999 da, sessiz, sedasýz ve adým adým hedefine u- laþan bir darbeyle iþ baþýna geldi. Yeltsin, bir gecede istifa kararý verdi, Putin, bir gecede Kremlin in tepesine oturdu. Daha önce adý öne çýkmayan, ne oligarklarla ne de komünistlerle anýlan, kokusuz, renksiz, ateþsiz ama kurnaz Putin, iç güvenlik örgütü FSB nin yöneticiliðinden, devlet baþkanlýðýna uzandý, kendisini yaratan boþluða uyan bir gölge gibi. Kendisini yaratan dengeyi bozabilecek keskin düþünce ve yönelimlerden uzak, ama o dengeyi korumak için küçük a- dýmlar atmaktan kaçýnmayan bir makyavelist. Rusya nýn ihtiyaç duyduðu hakem Putin, her cenazede ölü, her düðünde damat. Yukarýdan darbenin toplumsal dayanaklarýný bir araya getirecek bir ideolojik formasyon gerekiyordu. Putin in iktidara paraþütle indiði günlerde, Rusya iki önemli geliþmeyle sarsýlýyordu. Birincisi Kosova Savaþý, ikincisi yeniden hortlayan gerici Çeçen çetelerin eylemleri. Ýlki, bir zamanlar gücü ve ideolojisiyle tüm dünyayý etkileyen bir toplumun, u- luslararasý alanda hiçliðe doðru gidiþini simgeliyor ve Rusya halklarýnýn onurunu zedeliyordu. Ýkincisi, Sovyetler Birliði nin yok olmasýyla daðýlan anayurdun, artýk daha fazla daðýlmaya tahammülü olmadýðýný hatýrlatýyordu. Putin ve e- kibi, bu iki geliþme üzerine, güçlü anayurt ideolojisini ve 6 söylemini yerleþtirdi. Bu, ulusa dayalý bir milliyetçilik deðildi. Onlarca ayrý ulusun barýndýðý Rusya Federasyonu nda böyle bir milliyetçilik yama tutmaz. Ne oligarklardan yana, ne de komünistlere doðrudan atýf yapan, ama toplumda kökleþmiþ, gelenekselleþmiþ bir düþüncenin izleri sürüldü. Bu yüzden Rusya da, 1 Mayýs deðil ama, tarihe Büyük Anayurt Savunmasý olarak geçen, II. Dünya Savaþý nda, Kýzýl Ordunun Hitler i yendiði 9 Mayýs 1944 ün yýldönümü, resmi törenlerle kutlandý. Bu savaþta madalya alan gazilerin açlýkla boðuþmaya devam etmesi, Putin iktidarýnýn, anavatan düþüncesini salt makyavelist bir yaklaþýmla beslendiðinin iþaretidir. Toplumsal dayanaklarý yaratýldýktan sonra, Putin iktidarý, dengeyi bozmaya yönelen karþýt kutuplarý teker teker eledi. Önce, iþçi sýnýfýnýn öncülüðüne çabalayan örgütlü güçleri bastýrdý. Öne çýkan sendikacýlar tutuklandý. Ýçlerinde öldürülenler oldu. Radikal komünist güçler, sudan gerekçelerle yasadýþý ilan edildi, gösterileri saldýrýya uðradý. Sonra sýra oligarklara geldi. Kimileri tutuklandý, kimilerinin ellerindeki mülkiyete el kondu. Yýllar sonra Rusya da özelleþtirmeler deðil, kamulaþtýrmalar gündeme geldi. Siyasi dengeyi korumak için ekonomik dengeyi kurmak gerekiyordu. Rusya da restorasyon dönemi sonuna gelmiþti ve Engels in Zor Teorisi nde açýkladýðý düþünceler, bir kez daha gücünü kanýtlýyordu. Putin in bundan böyle atacaðý her adým, Rusya yý biraz daha emperyalist sistemden uzaklaþtýracaktýr. Bu süreç, bir süredir iþliyor zaten. Karþý-devrimin en büyük dayanaðý emperyalizmdi, o olmadan ayakta duramaz. Bu yüzden Putin dönemi, kendi arzu-hilafýna raðmen, restorasyondan çýkýþ dönemidir. Her zaman olduðu gibi, bu geçiþ dönemini sonlandýracak olan, proletaryanýn iktidarý yeniden fethetmesidir. Bugün Bolþevik Devrim olsa destekleyeceðini söyleyen nüfusun %46 sý hazýr. Peki ya Bolþevik önderlik? Henüz yok. Ama, böyle bir önderliðin ortaya çýkmasý için bütün koþullar hazýr. NEWROZ ATEÞÝ NÝ SARIGAZÝ DE HARLADIK! Yýllardýr emekçi halklarýmýzýn mücadele azmini geliþtiren, yolunu aydýnlatan Newroz ateþini bizler de Sarýgazi de harladýk. Diðer devrimci çevrelerle birlikte gerçekleþtirdiðimiz Newroz eylemi 21 Mart akþamý saat civarýnda ve yoðun abluka altýnda baþladý. Eylem esnasýnda lastik yakýldý, yol molotoflarla ateþe verildi. Biji Newroz, Newroz Piroz Be, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganlarýnýn atýldýðý eylem, bir süre sonra kayýpsýz bir þekilde sona erdirildi. Sarýgazi den Leninistler

7 ENFLASYON GERÇEKTEN DÜÞTÜ MÜ? Ocak ayý enflasyon rakamý açýklandýðýnda görüldü ki, yýllýk enflasyon tek haneli rakamlara inmiþ. Bu, kimilerine göre tarihi bir olaydý. Ne de olsa Türkiye ekonomisi son otuz yýlýný ortalama %60 enflasyonla geçirmiþ, para pula dönüþmüþ, liranýn üstündeki sýfýrlar artýk kaðýtlara sýðmaz olmuþtu. Eh, madem ki enflasyon %10 un altýna düþmüþtü, ekonominin krizden çýktýðýný ilan etmek gerekecek ve bu büyük baþarýyý saðlayan AKP hükümetine baðlýlýk yeminleri edilecekti. Hiçbiri olmadý oysa. Öncelikle, artýk biliniyor ki, ekonomik konularda hükümetin yönlendirici hiçbir hükmü yoktur. Uluslararasý finans devleri, IMF, Dünya Bankasý gibi emperyalist odaklarýn çizdiði yolun neredeyse basit bir uygulayýcýsý konumuna düþmüþtü son Türk devletinin hükümeti. Sonra, sokaktaki insan için enflasyon oraný, hiç de tek haneli rakamlara inmemiþti. Niye bize yansýmýyor, niye kendimizi daha ferah hissetmiyoruz diyordu herkes. Bunun cevabý var, birazdan geleceðiz. Ama, enflasyon oranýnýn hesaplanmasýnda dikkate alýnan mallarda, 96 yýlýndan sonra deðiþiklikler yapýlmýþtý ve bu mallarýn çoðu, ya lüks mallar sýfatýnda olan ve emekçilerin mutfaðýna asla giremeyecek mallardý ya da soba borusu, klozet kapaðý gibi on yýlda ancak bir kez satýn alýnabilecek mallardý. Bu yeni yöntem, ister istemez gerçek enflasyonu daha düþük gösteriyordu. Lüks mallarýn üretimi de, satýþý da sýnýrlýdýr, bu yüzden bu mallardaki fiyat deðiþimleri sýnýrlýdýr. Ayrýca, çoðu ithal malý olan bu mallar, gümrük vergileri indikçe ucuzluyordu. Ortada, emekçileri aldatmaya yönelik bir hesap dalaveresi olduðu çok a- çýk. Bu ülkede enflasyon oraný e- mekçiler için, her zaman daha farklý ve yüksek olmuþtur. Cebine giren gelirle yaþamsal ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için, artýk her þeyi inceden inceye hesaplamaya alýþkýn olan milyonlarca e- mekçiyi, enflasyon oranlarý konusunda kandýrmak mümkün deðildir. Öte yandan, enflasyon ve faiz oranlarýnda belirgin bir düþme olduðu bir gerçektir. Þimdi, enflasyon ve faizin bir ekonomi için ne anlama geldiðini; Türkiye de hangi faktörlere baðlý olarak yükselip alçaldýðýný, bunun emekçilerin yaþamýna nasýl yansýdýðýný ve en sonu, tek haneli rakama milyonlarýn neden sevinemediðine bakalým. Enflasyonun Önlenemeyen Yükseliþinin Tarihi Enflasyon ve faiz oranlarýnýn kapitalist e- konomideki anlamýný kýsaca açýklamak gerekir. Bu iki faktörün, kapitalist ekonomide üretilen mallarýn gerçek deðerlerini yansýtmadýðýný kavramak için, deðer ile fiyat arasýndaki farký kavramak gerekiyor. Bütün meta ekonomileri ve en son ve en geliþmiþ hali olan kapitalizmde her mal, deðiþim için üretilir. Bir ceket üç çift ayakkabýyla, ya da tersi. Zamanla bu basit mal deðiþiminin yerini para aldý ve deðiþim i- çin üretilen her malýn deðeri, bir baþka malla deðil, para ile ölçülür oldu. Malýn deðerini belirleyen þey para deðil; para bu deðerin ölçüsüdür. Týpký uzunluðun bir niteliði belirtmesi, bir metrenin ise bu niteliðin ölçüsü olmasý gibi. Mallarýn deðerini belirleyen, o malýn üretilmesi için gerekli toplumsal emek zamanýdýr. Toplumsal diyoruz, çünkü bir ceketin üretilmesi için eðer çoðunlukla makine kullanýlmýyorsa, ceketi elle diken bir terzinin emek zamaný, ceketin deðerinin ölçülmesinde dikkate alýnmaz. Fiyat nedir? Deðerden farklý bir ölçüdür. Mallarýn deðerini toplumsal olarak gerekli emek zamaný belirler demiþtik. Ama kimi ceketi daha hýzlý, daha üstün teknikle üretir, emek-zamaný daha azdýr, kimi ise daha fazla zaman harcar. Bu ikisi ayný pazarda buluþurlar ve bir ortalamada buluþurlar. Birincisi, ürettiði deðerden daha fazla karþýlýðýný alarak ceketi satar, rekabet açýsýndan zayýf olan ise, harcadýðý emek-deðerin daha altýna satmak zorunda kalýr. Piyasanýn düzenlediði bu ortalama deðerin kendisi fiyattýr. Fiyat, para ile ifade edilir. Fiyat deðerden ayrý bir ifadedir. Kapitalizm, bir malýn üretimi için gerekli emek-zamaný sürekli olarak azalttýðý, yani mallarýn deðerini sürekli düþürdüðü halde, fiyat sürekli yükselebilir. Fiyatýn yükselmesi, o malýn deðerinin yükseldiði anlamýna gelmez. Örneðin otuz yýl önce 70 liraya alýnan bir buzdolabýnýn fiyatý þimdi 700 milyondur. Ama her emekçi bilir ki, otuz yýl önce, yalnýzca küçük bir kesimin alabildiði buzdolabý, bugün hemen hemen tüm yoksul ailenin mutfaklarýnda bulunmaktadýr. Dolabýn fiyatý artmýþ, buna karþýlýk gerçek deðeri düþmüþtür. Bu fiyat artýþý enflasyondur. Para, fiyatý ifade eder ve bu nedenle fiyat, paranýn deðeri ile doðrudan baðlantýlýdýr. Paranýn üretimden ayrý, kendi yasalarý vardýr. Bu nedenle, 7

8 8 enflasyonun yüksekliði ya da düþüklüðü, bir kapitalist ekonominin bunalýmda olduðu anlamýna gelmez. Bir ülke, sürekli üretim artýþý, buna baðlý olarak gelir artýþý saðlýyor olabilir, ama bu ülkede enflasyon yüksek olabilir. Avrupalý emperyalistler bu durumu 2. Dünya Savaþý ndan sonra yaþamýþlardý. Yine ayný þekilde, Japonya da enflasyon ve faiz oranlarý, son onbeþ yýldýr neredeyse sýfýr düzeyinde, ama Japonya esas sýkýntýyý, onbeþ yýldýr çekiyor. Öyleyse þunu söyleyebiliriz, kapitalist üretim biçiminde enflasyon ve faiz oraný, yapýsal bunalýmýn ve kapitalizmin krizinin ölçüleri deðildir. Türkiye de yapýsal bunalýmýn tek göstergesi olarak enflasyonu görenler, fena halde yanýlýyorlar. Bu bakýþ açýlarýyla, enflasyonu düþüren tedbirlerin harekete geçmesiyle, krizin aþýlacaðýný söyleyen burjuva iktisatçýlarýn emekçileri aldatmasýna yardýmcý oluyorlar. Oysa ki, enflasyonun düþmesi için IMF, Merkez Bankasý, tüm bankalar, hükümet, vb tarafýndan yürütülen para politikalarý, esasýnda kapitalist üretimin þu andaki bunalýmýndan çok daha derin ve dayanýlmaz bir krizin bütün temelini hazýrladý. Söz konusu bunalýmýn nasýl hazýrlandýðýna gelmeden önce, son otuz yýlda enflasyonun ateþini sürekli körükleyen etmenleri madde madde sýralamayý yararlý görüyoruz. Bu etmenler, ayný zamanda enflasyonu düþürmek için neden otuz yýl beklendiðini de açýklýyor. 1-) Sanayide, özellikle imalat sanayiinde, iþbirlikçi tekelciliðin iç pazarý karlý bir biçimde kullanabilmesi için, yurtdýþýnda çok daha ucuz olan mallar, yüksek fiyattan satýþa sunuldu. Gümrük duvarlarýyla korunan iþbirlikçi tekelcilik, üretmedikleri deðerlerin para karþýlýðýný topladýkça, fiyatlar þiþti, paranýn deðeri düþtü. 2-) Devletin iç ve dýþ borçlarýyla bunun faizlerinin ödenmesi için ayrýlan para, bütçede cari açýklara neden oluyor. Geçmiþte bu açýk, karþýlýðý olmayan para basýlarak karþýlandý. Cari açýklar bugün de oldukça büyük. Fakat devlet, iç borçlanmayla, özelleþtirmelerle, eðitim, saðlýk gibi temel hizmetlerde büyük kýsýntýlara giderek veya vergi artýþlarýyla bütçeyi ayarlýyor. 3-) Süregiden iç savaþýn en yüksek olduðu dönemlerde, devletin güvenlik harcamalarý yýlda 10 milyar dolara yaklaþýyordu. Bugün iç savaþ, geçmiþ dönemlerdeki denli yoðun deðil. Bu da, bütçe ayarlamalarýný kolaylaþtýrdý. 4-) 80 li yýllarda, Türkiye ekonomisi, ihracata yönelmeye baþladý. Ancak, dünya ile rekabet etmenin tek koþulu, ucuz iþ gücü saðlamaktý. Enflasyon, çalýþanlarýn gerçek ücretlerini düþürmenin bir yöntemi olarak kullanýldý. Enflasyon, son otuz beþ yýlda, iþbirlikçi tekelciliðin palazlanmasý için bir araç oldu. Bir yanda sefaletin, diðer yanda zenginliðin birikmesi sürecini hýzlandýrdý. Ancak, enflasyon ve bununla birlikte yükselen faiz oranlarý, bir takým para cambazlarýnýn, kolay yollardan olaðanüstü karlar elde etmesinin ve para yýðmasýnýn yolunu açtý. Cýngýllýoðlu, Gariboðlu ve Korkmaz Yiðit gibi yeni türedi zenginler, bankacýlýk alanýnda söz sahibi olabilecek konumlara yükseldiler. Ýþbirlikçi-tekelcilik, enflasyon ve yüksek faizle büyük karlar elde ettiler ve bir süre sonra suyun baþýnda beliren bu yeni adamlarla vurgunlarýný paylaþmak zorunda kaldýlar. Daha önceki yazýlarýmýzda, emperyalizmin tam ilhak sürecinde, bankalarýn aracýlýðýyla tüm ekonominin üzerinde denetim saðlamanýn öneminden bahsetmiþtik. Yüksek enflasyon ve faizin ortaya çýkardýðý para cambazlarýnýn, bu tam ilhak sürecinde temizlenmesi gereken unsurlar olduðunu da belirtmiþtik. Ýþte, Dünya Bankasý nýn 97 yýlýnda Yolsuzlukla Mücadele programý, bu para cambazlarýnýn piyasadan temizlenmesi, iþbirlikçi tekelciliðin finans-bankacýlýk alanýnda tam egemenliði yoluyla emperyalizmin tam ilhak sürecini hýzlandýrmanýn ilk adýmý oldu. Enflasyonu düþüren politikalara ve bunlarýn çok daha derin bunalýmlara neden olan sonuçlarýna geçmeden önce, son otuz yýlýn enflasyon politikalarýna iliþkin bir not daha düþelim. Ýç savaþýn en yoðun olduðu dönemlerde, devletin karþýlýksýz bastýðý paralarýn bir kýsmý, emekçi sýnýflarýn bir kýsmýný tarafsýzlaþtýrmak i- çin kullanýldý. KOBÝ projeleri, Halk Bankasý ve Ziraat Bankasý a- racýlýðýyla, orta ve küçük üreticiler, hem kentlerde hem de kýrlarda ayakta tutulup, desteklendi. Hatta iþçi sýnýfýnýn en örgütlü, en bilinçli kesimleri, kendilerinin bile beklemedikleri yüksek zamlar alarak, iç savaþýn en kritik anlarýnda susturuldular. Ýç savaþýn yoðunluðu biraz düþünce, politikalar bir anda tersine dönüþtü ve bu küçük üretici kesimler, 2001 Nisan ýnda isyana kalktýlar. Erzurumlu bir küçük üreticinin bu isyanlar sýrasýnda söylediði þu sözler, bu sýnýf iliþkilerinin altüst olduðuna kanýttýr: Devlete olan bugüne kadarki baðlýlýðýmýzýn ödülü bu mu olacaktý? Enflasyonu Nasýl Düþürdüler? Hemen belirtelim. Nasýl ki enflasyonun yüksekliði sermaye birikimini hýzlandýran bir faktör haline geldiyse, düþüþü de ayný þekilde bu birikimi hýzlandýrýyor. Ama, enflasyonu yükseltmek kadar, düþürmek de, þu ya da bu hükümetin keyfine göre ayarlanamaz. Bunun için, sermaye birikiminin, sefaletin yaygýnlýðýnýn ve tarihsel olarak gelip geçici bir takým koþullarýn bir araya gelmesi gerekiyordu li yýllar, Türkiye ye bu koþullarý sundu. Tek tek sýralayalým. 1-) Sefaletin yaygýnlýðý öyle bir seviyeye ulaþtý ki, büyük ölçekli üretim yapan sanayi mallarýnýn iç pazarda satýþý, kar saðlayamaz duruma geldi. Sanayi, bu sorunu 1970 li yýllarýn ortalarýndan bu yana yaþýyordu. O yýllara kadar yaþanan büyüme oraný, sonraki hiçbir dönemde tekrarlanmadý. Sanayi ürünlerinin dýþ pazarlara açýlmasý için, daha ucuza üretilmeleri gerekiyordu. Ýþçilere dayatýlan esnek üretim, düþük ücret yeterli olmayýnca, Gümrük Birliði ve MAÝ gibi anlaþmalarla, gümrük vergileri indirildi. Çünkü, Türkiye de sanayi, dýþ alým yani ithalat olmadan yürüyemez. Baðýmlý bir ekonomi, meta ve sermaye ithal etmeden ayakta duramaz. Ýhracat arttýkça; ithalat ondan fazla arttý. Fakat bu yolla, maliyetler düþtü. Piyasaya ithal ve ucuz mallarýn akýný baþladý. Elbette yoksul çoðunluðun deðil, ama bu ithal mallarý daha ucuza alma olanaðý olan varlýklý sýnýflarýn tüketimi arttý. 2-) Geçmiþte gerçek ücretleri düþürmenin yolu enflasyondu. Þimdi buna gerek kalmadý. Çünkü iþsizlik öyle bir yaygýnlýk kazandý ki, emekçilerin rekabeti ücretleri hýzla aþaðý çekti. Sigortasýz, tazminatsýz, üstelik aþýrý çalýþmanýn karþýlýðý, bugün asgari ücret bile deðil. 3-) Ýthalat ve ihracattaki hýzlý ve kontrolsüz yükseliþ, yýllýk ürünün %40 ýna ulaþtý. Ýthalat ve ihracatta dönen para, 100 milyar dolarý aþtý. Ýþsizlik ve sefaletle kavrulan iç pazarda mal ve para dolaþýmý yavaþladý. Ýç pazara üretim yapanlarýn stoklarý çoðaldý. Bu stoklar çoðaldýkça, mallarý deðerinin altýnda elden çýkarmak için uzun vadeli taksitli satýþlar, indirim kampanyalarý gündeme geldi. Marketler bile taksit yapmaya baþladý. 4-) Özelleþtirmelerle elde edilen paralar borç ödemelerine ve bütçe denkleþtirmelere harcandý. Eðitim, saðlýk gibi temel hiz-

9 metlerden yavaþ yavaþ elini çeken devlet, öbür yandan da üst üste vergi yaptýrýmlarý getirdi. KDV, ÖTV gibi dolaylý vergilerle vergi yükü emekçilerin sýrtýna biniyor. Geçmiþte enflasyonu yükselten etkilerden biri olan bütçe açýklarý bu yolla kapatýldý. Ancak, esasýnda bütçe açýðý devam ediyor. Çünkü, bütçenin esas büyük bölümünü oluþturan borç ödemeleri hesaptan düþülüyor ve faiz dýþý bütçe adýný verdikleri yeni hesapla bütçe denk gösteriliyor. Borçlar ise, yine bilinen yöntemle, iç ve dýþ borçlanmaya gidilmesiyle ödeniyor. Ama, bu yolla borçlar azalmýyor, tam tersine, büyük bir hýzla artýyor. Son iki yýlda iç borç 65 milyar dolardan 120 dolarýn üstüne çýkmýþ durumda. 5-) Enflasyonu düþüren geçici faktörler de var. Birincisi, ABD nin bu dönem için uyguladýðý ucuz dolar politikasýdýr. Geçmiþ yýllarda parasý fazlasýyla deðerlenen ABD, kendi üreticisine ihracat yaptýramaz olmuþtu. Dolarý ucuzlatarak kendi yerli ü- reticisini bir süre için korumaya alan ABD, bu sayede Türkiye de enflasyonun düþmesine yardýmcý olacaðýný nerden bilsin? Bir diðer geçici neden, dýþ borçlarýn bir yýllýðýna ertelenmesidir. IMF ye en çok borcu olan ülke Türkiye, borcunu çeviremez duruma gelince, Irak iþgalinin eþiðindeki ABD nin etkisiyle, IMF nin bu iyiliðine mazhar olmuþtu. Önümüzdeki yýl, yüklü borç ödemeleri gündeme geldiðinde, Türkiye yüklü miktarda borç bulabilmek için faizleri yükseltip enflasyonun yukarý çýkmasýna yol verecektir. Enflasyonu düþürmenin toplumsal maliyeti ise, ancak bir felaket olarak tanýmlanabilir. Küçük ve orta büyüklükteki iþletmeler son günlerini yaþýyor. Fason üretim yapan atölyeler, TL nin deðerinin düþük oluþundan yararlanýp, ihracata giriþen þirketlere çalýþýyorlar. Ama bu büyük firmalar, þimdi ithalat yoluyla kendilerine kar saðlýyorlar. Yüzbinlerce atölyede makineler sustu. Bu süreçte iþsizlik özellikle büyük kentlerde iki katýna çýktý. Çok deðil, üç yýlda yaþanan bu geliþmeler, yavaþlamak bir yana, hýzlanan bir ivmeyle yoluna devam ediyor. Tekelcilik, bir kez daha toplumun bütün gözeneklerini týkýyor, soluk alma yollarýný kapatýyor. Bu geliþmeler burjuva yazarlarýn önemli bir bölümünü tedirgin ediyor. Hemen hepsi 2001 Nisan krizi öncesi geliþmeleri hatýrlatýyorlar ve eðer önlem alýnmazsa -nasýl bir önlem alýnabileceðini söyleyemeseler de-, benzer patlamalarýn olabileceðini dile getiriyorlar. Bunalým, iþte böyle bir þeydir. Koç Holding karýný %320 arttýrmýþ, Sabancý nýn bankasý rekor üstüne rekor kýrýyor, ama tüm burjuvalar, içlerine iþlemiþ o korkunun pençesindeler. Enflasyondaki düþüþün tarihsel baþarýsýnýn tantanalarý arasýnda, iþçi sýnýfýnýn ve diðer emekçilerin yeniden eylemlere yönelmesi, burjuvazinin korkusunun temelsiz olmadýðýna bir kanýt. Hemen her sektörde ardý ardýna grev kararlarý alýnmýþ durumda. Sermaye dünyasý, bu grevlere karþý sert önlemler alýnmasýný istiyorlar. Bütün planlarýmýz bozulur, istikrar kalmaz diyorlar. Bunca ucuz iþçilik, aþýrý çalýþma, bunca yoksulluk ve iþsizlik tehdidi karþýsýnda, tarihin gördüðü devrimci sýnýfýn sessiz kalacaðýný sananlar, modern proletaryayý, elli yýl öncesinin marabalarýyla karýþtýrýyorlar herhalde. Nihayet iþçi sýnýfýnýn, hem büyük fabrikalardan, hem de a- tölyelerden, ayný anda harekete geçebileceði bir zemin bulunuyor. Hareket, Sümerbank tan, Paþabahçe den baþladý, bu iþçiler, inatlarý, direngenlikleriyle örnek oluyorlar. TEKEL ve TÜPRAÞ iþçileri onlarý izliyor. Ve bugünlerde mitinglere katýlan iþçilerin sayýlarý artýyor. Bu bir yeniden yükseliþtir. Madalyanýn Öteki Yüzü Cezaevlerindeki baþarýlý icraatlarýndan(!) ötürü Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun a üstün hizmet madalyasý verildi. O, bu üstün(!) ödüle mahzar olabilmek için yapmadýk þey býrakmamýþtý. 19 Aralýk tan bir süre önce, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun, perdeyi Ulucanlar Katliamý ile açtý. On devrimci tutsaðýn katledildiði, yüzlercesinin iþkenceden geçirildiði kasaplarýn þöleninde, onun imzasý vardýr. O, bütün bu iþkenceleri, devrimci kaný dökülmesini büyük bir hazla izlemiþ, planý yapan ve uygulayanlardan biri olarak gurur duymuþtur. Çünkü o, tescilli, eli kanlý bir faþisttir; çünkü onun ruhu, Nazilerin Austwitzch kamplarýnda takdis edilmiþtir. Çünkü o devrimci kaný içmeden duramayan bir mahluktur. 19 Aralýk katliamýnda onun imzasý vardýr. Leþ kargalarý gibi insanlarýn üzerine üþüþen katiller, onun gözbebekleridir. O eminiz ki, kaç tane tutsaðýn uzmanlýkla katledileceði konusunda katiller sürüsüne akýl hocalýðý yapmýþtýr. Eminiz ki, üçlü protokolü imzalarken, onun içi sevinçle dolmuþtur. Eminiz ki, operasyonun baþladýðý gece o görevinin baþýnda olmanýn dayanýlmaz hafifliðini yaþamýþtýr. Eminiz ki o, hangi cezaevine kaç tane ceset torbasý gönderilmesi gerektiðini en ince ayrýntýsýna kadar hesaplamýþ, bu katliama bizzat katýlamadýðý için hayýflanmýþtýr. Katliam sonrasý devrimci tutsaklarý F tipi zindanlarda görmek, onu ziyadesiyle mutlu etmiþtir. Ölüm Orucu savaþçýlarýnýn eriyen bedenlerini seyretmek onu keyiflendirmiþtir. Eminiz ki o, hücrelerde canlý hiçbir þey kalmasýn diye can atýyor. O bir mezarlýk bekçisi olmak için gecesini gündüzüne katmýþ birisidir. Ve þimdi icraatlarý takdire þayan görüldü. Devlet üstün hizmet madalyasý aldý. Devletin özelliðidir, kendisine sadýk uþaklýk yapanlarý böyle gönendirirler. Haluk Kýrcý yý tahliye eden bu devlettir. Eli kanlý tüm katileri aklayýp paklayýp halkýn yeniden karþýsýna çýkaran da bu devlettir. Devrimi engelleyebilmek için devlet her zaman uþaklara ihtiyaç duymuþtur, onlarý posalarý çýkana kadar kullanýr ve bir gün bir köþeye fýrlatýr. Bugün üstün hizmet madalyasýyla taltif edilen Ertosun un ismi yarýn belki sadece devrimcilerin aklýnda kalacak. O hafýzalarýný çaldýðý Ölüm Orucu savaþçýlarýnýn. Ve o büyük gün geldiðinde, Ali Suat Ertosun o madalyayý saklayacak yer, atacak çöp tenekesi arayacak. Ama tarih hafýzasýna kaydettiði hiç bir katili unutmaz... Devrimciler de... 9

10 TC NÝN KIBRIS HÜSRANI 31 Mart tarihinde Ýsviçre nin Bürgenstock kentinde yapýlan görüþmelerden sonra, gece saatlerinde Türk tarafý Birleþmiþ Milletler (BM) e Annan Planý ný imzalamaya hazýr olduðunu bildirdi. Bundan önceki üç plan üzerinde anlaþma saðlayamamýþ olan taraflar, bu 4. plan üzerinde de yoðun bir diplomasi trafiði yürüttü. Rauf Denktaþ ýn katýlmadýðý Ýsviçre deki toplantýda en çok tartýþýlan konular siyasi haklarýn etnik temele (yani kimin azýnlýk, kimin çoðunluk olduðuna) göre belirlenmesi, derogasyonlar (yani istisnai uygulamalar) ve mal mülk sorunlarý oldu. Elbette Kýbrýs sorununda esas olan masanýn üzerinde ne olduðundan çok, konunun siyasi yönüydü. iki kesim arasýnda ard arda yapýlan görüþmeler, Türk tarafýnýn sýkýþmýþlýðýný ortaya koyuyordu. Eski bir tüccar olan Denktaþ, al-ver meselesine girmeden önce, deyim yerindeyse görüntüyü kurtarmaya çalýþýyordu. Annan Planý nýn kabul edilmemesi konusunda ayak sürüyen Denktaþ, Annan Planý nýn felsefesinin KKTC hiç varolmamýþ yaklaþýmý içinde olduðunu söylüyor ve bu plan için Kuzey Kýbrýs ta bir referandum yapýlmayacaðýný vurguluyordu; hatta böyle bir eðilim karþýsýnda Referanduma Hayýr kampanyasý baþlatacaðýný alenen söylüyordu. Yýllar yýlý Kýbrýs ta oluþmuþ o- lan statükoyu korumak için Denktaþ ýn attýðý tüm taklalar artýk son sýnýrýna gelmiþti. Avrupa Birliði nin, dolaylý olarak Türkiye nin AB üyeliðinin Kýbrýs sorununun çözümünden geçtiðini beyan etmesi, TC devletinin elindeki bütün kozlarý tüketmiþ oldu. ABD nin de Kýbrýs konusunda Annan Planý nýn çözüme temel alýnmasý gerektiðini söylemesi, TC devletini bugüne kadar sürdürdüðü politikadan çark etmeye itti. Her ne kadar devlet, resmi ideolojisini oturttuðu temel ayaklardan birini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya kaldýysa da, akýntýya karþý daha fazla yüzemeyeceðini, gücünü tamamýyla tükettiðini fark etti. Artýk Denktaþ ýn tutumu sadece karþý-devrimci ÝP, DSP ve MHP tarafýndan savunuluyor. TC devleti þimdi AB ye girmek ve baþýndaki devrim belasýný bir an önce AB ye havale etmek telaþý içine düþmüþ durumda. Deyim yerindeyse gözü baþka hiçbir þeyi görmüyor. Eðer ü- zerinde devrimin baskýsý olmasaydý, TC Kýbrýs konusunda ayak sürümeye devam ederdi. Üstelik tehlike bu kez sadece Türkiye ile de sýnýrlý deðil. Türkiye deki ekonomik ve siyasi kriz tüm sonuçlarýyla birlikte Kuzey Kýbrýs a da yansýyor yýlý için Kuzey Kýbrýs hükümeti, Türkiye den bütçesine 515 trilyon lira aktarýlmasýný bekliyor. Kelin bu merhemi verip vermeyeceðini bilemiyoruz. Ama TC ekonomisi her yýl daha da kötüye giderken, K.Kýbrýs ekonomisini daha fazla sýrtýnda taþýyabilecekmiþ gibi görünmüyor. Bu durumda K.Kýbrýs hükümeti, Kýbrýs sorunu çözülürse, adaya 300 milyon Euro yardým eden AB nin teklifine tav olmak durumundadýr. Ýþte Denktaþ ýn adada bir þeyler oluyor, ama ne olduðunu anlayamýyorum dediði þey budur. TC devleti kendi ekonomik bunalýmýyla baþ edemezken, rantiyeye dayanan, bir getirisi olmayan K.Kýbrýs ekonomisi için 10 bir þey yapabilecek durumda deðildir. Devrim karþýsýnda yalnýz kalmamak için kendisini AB ye yamamaya çalýþan TC, eðer bunu baþaramazsa, kýsa süre sonra Güney Kýbrýs ýn, Kýbrýs Cumhuriyeti adýyla AB ye gireceðini ve otomatikman kendisinin AB topraðýný iþgal etmiþ bir ülke konumunda kalacaðýný biliyor. Bunun yaný sýra ABD nin Güney Kýbrýs a asker göndermeyi planladýðý artýk bir sýr deðil. Baþ aktörler sahneye çýkýnca figüranlarýn sesi duyulmaz olur. Þimdi artýk TC devleti, ne yaparsa yapsýn Kýbrýs ýn elinden gittiðinin farkýna varmýþ görünüyor. Ve þimdi batan geminin mallarýný kurtarmaya çalýþýyor. Kýbrýs a iliþkin görüþmelere al-ver çerçevesinde yaklaþýlmasýnýn nedeni budur. TC devleti, ABD tarafýndan Ortadoðu ya ve baþka yerlere müdahale üslerinden biri olarak düþünülen bu uçak gemisinin kaptanlýðýný terk etmekten baþka çare görmüyor. Kurtarmaya çalýþtýðý þeylerden biri garantörlük statüsünün devamýydý, kabul edilen Annan Planý nda bu öngörülmüþ. Bir diðeri mal mülk bölüþümüydü. Bu da þimdilik sorun yaratmayacak þekilde çözülmüþ gibi. Bir baþka konu, siyasal anlamda iki toplumluluðun kabulü ve ayný zamanda eþit haklara sahip olunmasýydý; bu da 4. planýn kapsamý içinde. Bütün bunlarýn kabulü Türkiye nin a- dadaki ilhakçý konumuna son vermiyor. TC askeri adada kalmaya devam ediyor; ancak bunun bir süre sonra ABD nin yedek gücü halini alacaðý þimdiden anlaþýlýyor. ABD nin salak baþkaný, Büyük Ortadoðu Projesi içinde Kýbrýs ý saymamýþtý a- ma (Libya ve Fas ý sayan aklýn bunu niye saymadýðý ayrý bir tartýþma konusudur!) bunu düþündükleri açýk. Bu durumda TC ye deðneðini saklamaktan baþka çare kalmýyor. Bu þekilde ABD, AB ye Truva atý olarak sadece TC yi deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti ni de sokmanýn planlarýný yapýyor. Ve her þey, 3. Dünya Savaþý nýn geliþimine göre iþlemeye devam ediyor. Elbette bu bir savaþtýr. Ve savaþ hiçbir zaman tek taraflý sürdürülemez. ABD, dünya halklarýna karþý savaþ baþlattýðýnda, bunun karþýlýðýnda halklarýn sessizce imha olmayý bekleyeceðini düþünmek, sýnýflar savaþýmý hakkýnda hiçbir þey bilmiyor olmak demektir. Daha önce Vietnam, ABD emperyalizmine karþý savaþýlabileceðini tüm dünyaya göstermiþti. Þimdi farklý biçimlerde de olsa Irak, ayný þeyi gösteriyor. Kýbrýs halký, adadaki tüm iþgalci güçlere karþý çýkarak, kendi kaderini kendisi tayin etme konusunda ýsrarcý olmalýdýr. Kýbrýs ýn geleceði, tüm insanlýðýn olduðu gibi, sosyalizmdedir. Ve bu ancak her iki kesimin baþlarýna çöreklenmiþ olan garantör abiden kurtulmasýyla mümkün olabilecektir. Adanýn bölünmüþlüðüne ve ilhaka son vermek için Kýbrýs ta bulunan iþçi ve emekçiler, sosyalist ve devrimci güçler, enternasyonal dayanýþmayý artýrmak ve devrim yolundan yürümek zorundadýrlar.

11 BÝRÝNCÝ YILINDA IRAK DÝRENÝÞÝ VE DEÐÝÞEN STATÜKOLAR 20 Mart, ABD ve müttefiklerinin Irak a saldýrýsýnýn yýldönümü, tüm dünyada milyonlarca insanýn protestolarýyla karþýlandý. Bütün yalanlara, demagoji ve propaganda bombardýmanýna, oldu-bittilere raðmen insanlýk, emperyalist saldýrganlýða karþý öfke sel olup alanlara aktý. Bir yýl önce Irak a saldýrý gündeme geldiðinde, her kýtadan yüz milyonu aþkýn insan sürekli eylem halindeydi. Ýnsanlýk bu yaðma savaþýna, bu barbarlýða karþý ayaklanmýþ, savaþý engellemek istemiþti. Ama olmadý. Bu güçlü karþý çýkýþa raðmen savaþ, kaçýnýlmaz bir alýnyazýsý gibi baþlayýverdi. Kapitalist üretim anarþik yapýsý nedeniyle, kendi baðrýnda savaþ tohumlarýný taþýr. Emperyalist aþama ise bunu dünya ölçeðine yayar. Bu açýdan savaþ, kapitalizmde kaçýnýlmaz bir yazgýdýr. Fakat bu, hiç de insanlýðýn kaderi deðildir. Kapitalizmin insanlýðý sürüklediði savaþlar, ancak kapitalizmi aþmakla ortadan kaldýrýlýr. Bu sistemin dayattýðý herhangi bir savaþ, bir toplumsal devrimle veya yakýn bir devrim tehdidiyle engellenebilir. Son yaþanan savaþ deneyimi, bu gerçeði bir kez daha kanýtlamýþ oldu. Ve savaþa karþý harekete geçen yüzmilyonlar, bunu yaþayarak gördüler. Bu yüzdendir ki, savaþý engellemek için baþlayan hareket, bu süre zarfýnda sýnýrlý bir savaþ karþýtlýðý ný aþtý. Savaþa karþý yola çýkýlmýþtý, fakat, þimdi, kapitalizmle savaþ arasýndaki doðrudan bað daha açýk hale geldikçe, hareket, kapitalizme karþý þekilleniyor. Bugün artýk bu hareket, anti-kapitalist hareketin temel biçimlerinden biri haline geliyor. Ýnsanlýk, kendi kaderini kendi ellerine alma yolunda hýzla ilerliyor. Irak Direniþi Anti-Kapitalist Harekete Güç Katýyor Bu koþullar altýnda Irak bataðýna saplanan ABD ve avanesi, uyguladýklarý vahþeti sürekli arttýrýyor olmasýna raðmen direniþin büyümesine engel olamýyor. Direniþ giderek sertleþiyor, etkin bir niteliðe bürünüyor. Artýk kimse Sam Amca nýn kayýplarýnýn çetelesini tutmaz oldu! Ýspanya, son seçimlerle birlikte iþgal koalisyonundan çekilmek üzere. Ve Bush- Blair yönetimleri, kendi ülkelerinde gittikçe daha zorlu karþý çýkýþlara muhatap oluyor. Ýnatçý Irak Direniþi serpilip geliþtikçe, dünya genelindeki -özellikle de emperyalist merkezlerdeki- savaþ karþýtý hareket daha sarsýcý ve köklü adýmlar atýyor. Geliþmeler bu hareketi sorunun gerçek nedeniyle, kapitalizmle karþý karþýya getiriyor. Ýnsanlýðýn tarih öncesini aþma çabasý, böylece ete kemiðe bürünüyor. Doðayý ve insaný korkunç yýkýmlara uðratan savaþ, eski yi yýkma ve yeni yi yaratma mücadelesine hýz vermekte. Maddi koþullarý kapitalizmin baðrýnda olgunlaþan sosyalizm, bu yýkým savaþlarýyla birlikte daha güncel ve acil bir gereklilik olarak kendini dayatýyor. Kapitalizmin egemenliðini tesis etme maksadýyla yürütülen savaþlar hýzla kendi karþýtýna dönüþüyor; kapitalizmin býçak sýrtýndaki egemenliðini yerle bir olma noktasýna sürüklüyor. Ortadoðu Yeni Yönelimler ve Kürtler Irak savaþýnýn bu ters tepen sonuçlarý, AB ve ABD de sermaye cephesinde dalgalanmalara yol açtý. Savaþýn baþýnda ters düþen bu düþman kardeþler, bu ürkütücü tabloyla birlikte tekrar yakýnlaþmaya baþladýlar. Bir yandan iç çeliþkiler arttý; ama öte yandan bir araya gelme istek ve zorunluluðu da güçlendi. ABD, aslýnda tam Avrupa Birliði ruhuna uygun düþen Büyük Ortadoðu Projesi ni attý ortaya. Halk yýðýnlarýnýn zýmni desteðini kazanma, Ortadoðu ya istediði düzeni getirme, planýn önündeki engelleri zor yoluyla ortadan kaldýrma iþte bu projenin muhtevasý bu. Suriye deki Qamýþlo olaylarý tam da bu dönemde patlak verdi. Güney Kürdistan daki statü, Güney halkýnýn elde ettiði kazanýmlar, elbette diðer üç Kürdistan parçasýndaki halký da hareketlendirecekti. Bu, Kürt halkýnýn binlerce yýllýk özleminin, çeliþik þartlar altýnda da olsa gerçekleþmeye baþlamasý deðil miydi? Bu temel dürtü, iþbirlikçi önderliðin yönlendirmeleri ve üstü örtülü ABD desteðiyle birleþince, özellikle Suriye (ve Ýran) Kürdistan ýnda bir hareketlenme yarattý. Ve Suriye deki egemen A- rap þovenizminin saldýrýsý sert oldu. 30 u aþkýn Kürt öldürüldü, yüzlercesi tutuklandý. Kürtlerin, Güney deki kardeþlerinin elde ettiði statüye bakarak harekete geçmeleri, özlemini çektikleri ülkelerine kavuþmak istemeleri doðal, haklý ve gerekli bir yönelimdi. Ulusal birliði zorla engellenen, ülkesi parçalanan, yaðmalanan, geleceði çalýnan bir ulusun, uygun þartlar oluþtuðunda ileri atýlmasý olaðandýr. Kürt ulusunun da yaptýðý budur. Fakat bölgeye dair ABD nin emperyalist planlarý, Büyük Ortadoðu Projesi, Kürt ulusunun bu haklý taleplerini gerici amaçlara hizmet etmesi doðrultusunda kullanmaya dayanýyor. Nitekim, Quamýþlo olaylarýndan sonra, ABD basýnýnda Suriye ye yönelik tehditler ve saldýrgan hava bariz bir þekilde arttý. Ve aslýnda bu durum, ezilen Kürt ulusunun haklý istem ve özlemlerinin üzerine düþen çirkin bir gölgeden baþka bir þey deðil. Bu gölgeyi Kürt ulusunun birleþme ve özgürlük isteminin/mücadelesinin üzerinden kaldýrmak gerekir. Kürt ulusunun özgürlük yürüyüþünün bölge ülkelerine saldýrý için gerekçe o- luþturmasý, bu emperyalist plan, mutlaka boþa çýkarýlmalý. Bunun yolu, Kürt ulusal sorununun devrimci çözümünden, toplumsal devrimden geçiyor. 11

12 Seçim Aldatmacasý Bitti: ÇÖZÜM DEVRÝMDE Nihayet siyah perde indi ve tuluat sona erdi. Seçim aldatmacasý bitti. Son 20 yýlýn en düþük katýlýmlý yerel seçimi, maruz kaldýðý ilgisizlikten kendi kabuðuna çekilmek ve unutkanlýkla sakatlanmýþ olan insan hafýzasýnda kýsa sürecek yerini almak ü- zere sahneden ayrýlmak zorunda kaldý. Birkaç gün önce insanlarý sandýða çekmek için þaþaalý çalýþmalar yapmaktan alnýnýn derisi çatlayan burjuvazi, þimdi yeniden yaþamýn somut gerçekliðine döndü. Onu alaþaðý etmek, sermayenin saltanatýna son vermek için halihazýrda bekleyen devrim karþýsýnda tüm zýrhlarýný yeniden kuþandý ve savaþ arenasýna döndü; ama bu kez iç çeliþkileri biraz daha artmýþ, karþýsýndaki güç biraz daha olgunlaþmýþ olarak. Seçimlerin Galibi Maðlubu?! Ýnsanlarý oy vermek için sandýk baþýna davet edenlerin büyük bir çoðunluðu, seçimlerin galibi olarak AKP yi görüyorlar. AKP nin ikinci kez katýldýðý seçimlerde aldýðý % 42 lik oy oraný züðürtlerin çenesini yormaya devam ediyor. Herkes AKP nin seçim zaferi üzerine incilerini sayýp dökerken, içine yuvarlandýklarý karamsarlýðýn üzerini söz oyunlarýyla örtmeye çalýþýyorlar. 12 Ortaya çýkan tabloda, sanki kendilerinin hiçbir suçu yokmuþ gibi davranýyor ve bir maðlup arýyorlar. Öyle ki bitiþin eþiðine gelmiþ olan burjuva partiler dahil, hiçbiri kendisini maðlup görmüyor ve %1-2 lik oy oranlarýný ikiye katlamýþ olmakla övünüyorlar. Seçimden bir gün önce sigara alevi gibi yananlar, þimdi kül gibi susuyorlar. Bir gün önce mangalda kül býrakmayan, seçime olmadýk önem atfedenler, þimdi birilerinin kendilerine ortaya çýkan bu durumun açýklamasýný yapmasýný bekliyorlar. Halkýn devrimci enerjisi konusunda sadece seçim sonuçlarýna bakarak deðerlendirme yapanlar, önlerinde duran rakamlara bakýyor ve halkýn saðcýlaþtýðý sonucunu çýkarýyorlar. Buna raðmen onlar için, seçimlerde en yüksek ikinci oyu alan Boykot Partisi nin baþarýsý, bir deðer ifade etmiyor. Evet bu seçimlerde, seçimleri boykot edenlerin sayýsý son 20 yýlýn yerel seçimlerine bakýldýðýnda en yüksek deðere ulaþtý. Bu seçimlerde her dört kiþiden biri sandýk baþýna gitmedi; yani toplam seçmen sayýsýnýn %25 i seçimleri boykot etti. Yaklaþýk on milyon seçmen, kendilerine yapýlan onca çaðrýyý, katýlmadýklarý taktirde ödeyecekleri söylenen para cezasýný vb. hiçe sayarak sandýk baþýna gitmedi. Kayýtlý seç- Evet bu seçimlerde, seçimleri boykot edenlerin sayýsý son 20 yýlýn yerel seçimlerine bakýldýðýnda en yüksek deðere ulaþtý. Bu seçimlerde her dört kiþiden biri sandýk baþýna gitmedi; yani toplam seçmen sayýsýnýn %25 i seçimleri boykot etti. Yaklaþýk on milyon seçmen, kendilerine yapýlan onca çaðrýyý, katýlmadýklarý taktirde ödeyecekleri söylenen para cezasýný vb. hiçe sayarak sandýk baþýna gitmedi. Kayýtlý seçmenlerden seçime katýlmayanlarýn %40 ý katýlmama gerekçelerini güvensizlik olarak bildiriyor. Bu o- ranýn %23 ü sisteme güvensizlik duyarken %17 si partilere güvensizlik duyuyor. Sonuç deðiþmiyor; seçime katýlmayan on milyonun üzerindeki insanýn önemli bir kýsmýnýn bu sisteme ve onun partilerine hiçbir þekilde güven duymadýðý anlaþýlýyor. Bunlara sandýk baþýna gidip geçersiz ya da boþ oy kullananlarý da eklersek tablo tamamlanmýþ oluyor.

13 menlerden seçime katýlmayanlarýn %40 ý katýlmama gerekçelerini güvensizlik olarak bildiriyor. Bu oranýn %23 ü sisteme güvensizlik duyarken %17 si partilere güvensizlik duyuyor. Sonuç deðiþmiyor; seçime katýlmayan on milyonun üzerindeki insanýn önemli bir kýsmýnýn bu sisteme ve onun partilerine hiçbir þekilde güven duymadýðý anlaþýlýyor. Bunlara sandýk baþýna gidip geçersiz ya da boþ oy kullananlarý da eklersek tablo tamamlanmýþ oluyor. Milyonlarca insanýn bu sistemden ve onun partilerinden hiçbir beklentisi kalmamýþtýr. Çoðunluðunu iþçi ve emekçilerin oluþturduðu bu milyonlarca insan, sorunlarýnýn çözümünü mevcut sistemde görmüyorlar. Onlar, baþka bir þeyin arayýþý i- çerisine girmiþ olanlardýr. Ýster sað görüþlü olsunlar isterse sol, fark etmiyor; onlar devrimin potansiyel gücünü ifade ediyorlar. Elbette devrimin potansiyel gücü bu insanlarla da sýnýrlý deðildir. Bir ayaklanma baþladýðýnda, bu ayaklanmaya mevcut burjuva partilerin tabanýndan milyonlarca insanýn katýlacaðýný söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Reformizm ve Oportünizme Raðmen Bu seçimler öncesi neler söylenmedi ki! Demokrasi Ýçin Sandýk Baþýna çaðrýsý mý yapýlmadý; bu seçimlerin bölgelerde, þehirlerde ve hatta beldelerde bir iktidarlaþmaya olanak saðlayacaðý mý dillendirilmedi. Dumanlý havayý seven kurt misali hep bu dönemlerde arzý endam eden reformistler, bu seçimlerin ülkenin geleceði için ne kadar önemli olduðunu mu söylemediler. Her zaman burjuvazinin çýkarlarýný onlardan bile önce gören reformistler, büyük bir görev bilinciyle ileri atýldýlar. Ýnsanlarda oy vermeme ya da sandýða gitse de boþ oy verme eðilimini herkesten önce sezen kesimden fason TKP, Boþvermeyin kampanyasýyla seçimlere ilgisizlik gösteren yýðýnlarý yeniden sandýk baþýna çekmek için büyük bir çaba harcadý. Burjuva partilerinden CHP, tehlikeyi sezip Geleceðiniz Ýçin 12 Dakikanýzý Ayýrýn Oy Verin diye adeta yalvardý. Saadet Partisi, Oy Vermek Sorumlu Olmaktýr diyerek bu endiþesini açýkça dile getirdi. Bütün burjuva partiler, kendileri için asýl tehlikenin nereden geldiðini sezdiler. Onlar için önemli olan kendileri için oy verilmesinden çok, sandýða gidilmesi ve oy verilmesiydi; çünkü onlar biliyorlar ki, yýðýnlarda sistemden kopma eðilimi var ve eðer bu eðilim güçlenirse bütün burjuva partilerin ayaklarýnýn altýndaki zemin gider. Çünkü bu eðilim, iþçi ve emekçilerin tamamen kapitalist sistemin dýþýna çýkmasý, onun karþýsýnda yer alan farklý arayýþlara yönelmesi anlamýna gelmektedir. Sermaye sýnýfý için seçmenlerin saða ya da sol a yönelmesi, önemsiz olmamakla birlikte ikinci derecede bir sorundur. Ama eðer seçmen kitlesi bizzat düzenin kendisinden kopmaya baþlamýþsa, seçimlere ve düzenin çeþitli kurumlarýna karþý bir ilgisizlik ve güvensizlik eðilimi güçlenmekteyse, tehlike çanlarý çalýyor demektir. Ve bu noktada sorun seçmenlerin saða ya da sol a kaymasý ndan önce, yýðýnlarýn sisteme güvenlerinin kazanýlmasýdýr. Ýþte bu temel sebep yüzünden bütün burjuva partileri ve sermaye kurumlarý, tehditle, sahte vaatlerle, her türden rüþvetle emekçileri sandýk baþýna çaðýrýp durdu. Reformizmin de yerel iktidarlaþma söylemiyle katýldýðý bu koro, insanlara yurttaþlýk görevleri ni hatýrlatmada adeta birbirleriyle yarýþtý. Nasýl oy kullanýlacaðýndan tutun da kimin nerde nasýl oy vereceðine kadar hiçbir ayrýntýnýn üzerinden atlamayanlar, seçim sonrasý büyük bir hüsran yaþadýlar. Öyle ya, o kadar e- mek, çaba... Hiçbiri seçimlerin, seçimlerden çýkan sonuçlarýn halka nasýl bir býkkýnlýk verdiðini fark etmedi bile. Seçim gibi bir ölmüþ eþeði tekmelemenin kimseye bir yararý olmayacaðýný hala anlayamamýþ olanlar, umarýz bu seçimlerle birlikte bu kýsýr döngüden çýkarlar. Dönerim dönerim çýkmaz denilebilecek bu fasit daireden kurtulabilmenin tek yolu, kabuðunu parçalamak, yaþamýn sonsuz yeþil aðacýný görmek, havasýný soluyabilmektir. Bütün bunlar ancak bir devrimle, devrime duyulan bilimsel bir inançla saðlanýr; i- çi kof bir þiþinmeyle yahut denenmiþ çýkmaz sokaklarý yeniden ve yeniden adýmlayarak deðil. Aktif Boykot Etkili Oldu Leninistler in seçimler boyunca tek devimci politika olarak öne sürdükleri aktif boykot çalýþmasý, yapýldýðý yerlerde etkili oldu. Bazý semtlerde yapýlan toplantýlarýn, daðýtýlan bildirilerin ve yapýlan eylemlerin insanlarda bunlar doðru söylüyor, bu partilerin ve bu adaylarýn hiçbirinin bir diðerinden farký yok;hiçbiri bizim çýkarlarýmýzý temsil etmiyor düþüncesinin oluþmasýnda belli bir etkide bulunduðunu söylemek kesinlikle abartý deðil. Yýðýnlar arasýnda uzunca bir süredir yürüttüðümüz çalýþma yüreklerinin kulaklarý saðýr olmayan herkesçe duyuldu. Ýþçi ve e- mekçilerle kurduðumuz canlý bað, seçim sürecinden yararlanmanýn tek aracýnýn seçimlere katýlmak olmadýðýný apaçýk ortaya koydu. Proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin çaðrýsý birçok iþçi ve emekçiye ulaþtý. Seçim sürecinde iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin doðal kopuþ eðilimlerini ve bu eðilimin güçlenmekte olduðunu doðru bir þekilde tespit ettik. Devrimci politika güçlenen bu eðilim üzerine inþa edilmeliydi. Seçimlerin sonuçlarý politikamýzýn bu konuda ne denli isabetli olduðunu kanýtladý. Boykot çalýþmalarýmýz bu a- çýdan sonuç alýcý oldu. Þimdi sistemden kopan ya da kopmakta olan yýðýnlara gitmek ve bunlar arasýnda sonuç alýcý, çok somut, elle tutulur bir çalýþma yürütmek daha çok önem kazandý. 13

14 Zindanlarý Yýkacak, ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! Remzi Aydýn Ölüm Orucu Eyleminin 287. Gününde Ölüm Orucu Eyleminin 268. gününde zorla Tekirdað Devlet Hastanesi ne kaldýrýlmýþ ve hücrede tek baþýna tutulmaktadýr Merhaba Caným Hewallerim, Günaydýn Newroz Günaydýn deme zamaný çoktan geçti elbette. Ben iþlerimi bitirip anca oturabildim mektubun baþýna. Sabah güneþin dansý ile uyandým. Kaldýðým hücreye sabah sabah giriyor, bana günaydýn diyor, 1,5 metrelik bir yolu kat ederek sonra terk edip gidiyor. Sabah güneþi, tüm temizliði, sýcaklýðý ile elimi yüzümü yýkýyor, yüreðimi ýsýtýyor. Güç ve kararlýlýk veriyor 1,5 metrelik hücre içi yolculuðunda. Týpký sizin sevginizin her zaman yüreðimi ýsýtmasý gibi. Þimdi size mektup yazarken bir yandan da þehrin seslerini dinliyorum. Araba sesleri, kornalar, kumru ve serçelerin ötüþleri hatta cama týrmanýp baktýðýmda uçuþan serçeleri ve bir çift kumruyu bile gördüm. Dün akþam top oynayan çocuklarýn sesi geliyordu. Bisiklete binmiþ birisi geçiyor o- nun sesini duyuyorum. Tam pencerenin önünde bir aðaç var. Genç bir aðaç, insan kolu gibi iki yana açtýðý zayýf iki dalý var Newroz un gelmesiyle onun da damarlarýna yaþamýn suyu yürüyecek. Týpký bizim gibi. Yýllardýr hapisanenin sesleriyle yaþadýðým için þehrin, doðanýn ve yaþamýn sesi çok ilginç, bir o kadar da güzel geldi bana. Bu sesleri dinlemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizim için yerin, mekanýn, koþullarýn önemli olmadýðýný söylemiþtik. Bir komünist her yerde yaþar ve yaþama sahip çýkacak yaþam enerjisini, sevincini yeþertecek bir þeyler mutlaka bulur. Çünkü bizim yüreðimizin tamamý yaþama, insanlara duyduðumuz sevgi ile dopdolu. Gönderdiðin bütün mektuplarý almýþtým takvimi ve fotoðraflar için çok teþekkürler takvimini alýnca çok þaþýrmýþtým. O takvimi bitirebilir miyim ilk bakýnca hayýr, demiþtim kendi kendime. Çok uzun ve ben sýkýlýrým bu kadar u- zun iþlerden. Ama þimdi inadým tuttu, inat güçlü bir silahtýr, 2005 benden korksun 2005 yýlýný da yiyeceðim, en azýndan yarýsýný yiyeceðim bundan emin olun, çünkü inat ettim. Caným hewalim, þimdi sen benim saðlýk durumumu merak ediyorsundur deðil mi? Ben çok iyiyim. Daha önce hep iyiyim diyordum ve bu doðruydu. Þimdi ise çok daha iyi olacaðým. Her zaman dimdik ayaktayým. Normal iþlerimin hepsini kendim yapýyorum. Hem de hiç zorlanmadan. Hatta sabahlarý hücreme pas pas bile çekiyorum. Sývý alýmým her zaman-ki gibi çok normal. Bazý içeceklerim ilk günlerde olduðundan daha eksik. Onlarý da alýnca sývý alýmýmý en yüksek limitine kadar zorlayacaðým. 300 gün daha ayaktayým diye inat ettim. Bu böyle olacak. Günlerim ne kadar ilerlerse ilerlesin, eylemi sona erdirmem konusunda beni ikna edemezler, ancak zorla müdahale etmeleri gerekir, bu da zor. Yine de benim inancým üstün gelecek. Sevgili Hewalim, hadi bana müsaade. Diðer yoldaþlara da kýsa kýsa yazacaðým. Hepsini bitirince ve zarf bulunca yollayacaðým. Cezaevindeki yoldaþ, eþyalarýmý yollarken mektup kaðýtlarýný yollamýþ kalem yollamamýþ, pul yollamýþ zarf yollamamýþ. Bir kalem buldum ama zarf ne olur bilemiyorum. Seni, sizi çok seviyorum, beni merak etmeyin, her zaman çok ama çok iyi olacaðým. Sevgi, özlem ve baðlýlýkla sýmsýký kucaklýyorum sizi, DAÝMA Remzi 19 ARALIK KATLÝAMI SÜRÜYOR Ýstanbul 2. Ýdare Mahkemesi, yaþam hakkýný ihlal ettikleri gerekçesiyle, 19 Aralýk 2000 tarihinde Bayrampaþa zindanýnda yapýlan operasyona katýlan katiller sürüsünün açtýðý ateþ sonucu bacaðýndan yaralanan ve kan kaybýndan dolayý ölümsüzleþen TKEP/Leninist davasý tutsaðý Murat Ördekçi nin ailesinin Adalet ve Ýçiþleri Bakanlýðý na açtýðý tazminat davasýnda, Adalet ve Ýçiþleri Bakanlýðýný Murat Ördekçi nin ailesine 109 milyar tazminat ödemeye mahkum etti. Bu ne adaletin tecelli etmesi, ne de yaralarýn sarýlmasý dýr. Bu olsa olsa bir günah çýkarma ayini, göz boyamaya yönelik bir mizansendir. Türkiye de faþizm, ordusuyla, polisiyle, mahkemeleriyle kurumsallaþmýþtýr. Yasama, yargý ve yürütmenin tüm organlarý buna uygun olarak örgütlenmiþtir. Bu nedenle 19 Aralýk operasyonunun emrini verenlerle, günler, aylar, yýllar öncesinden bunun planýný hazýrlayanlar ve bizzat katliamý gerçekleþtirenler ayný zincirin halkalarýdýr. Þimdi bu kurumlardan birisinin devrimci tutsaklarýn lehine bir karar almýþ olmasý, bu gerçeði deðiþtirmez. Bu kararla yapýlmak istenen, Ölüm Orucu eyleminde devrimci tutsaklara nasýl zorla müdahale e- derek hafýzalarýný siliyorlarsa, ayný þekilde toplumunda hafýzasýný silmeye çalýþmaktýr. 19 Aralýk tarihinden önce de zindanlarda katliam oldu, onlarca Murat katledildi, 19 Aralýk tan günümüze zindanlar devrimci kaný öðütmeye devam etti. Þu anda F tipi zindanlarda 19 Aralýk operasyonu bir yönüyle devam ediyor. F tipi zindanlarýn kapatýlmasý için Ölüm Orucu eylemi sürüyor. Sanki bu durum hiç yokmuþ gibi, devlet aldýðý canýn karþýlýðýnda para ödeyerek iþin i- çinden sýyrýlmaya çalýþýyor. Bu hiçbir zaman, hiç kimseyi kandýramayacak bir mizansendir; Murat yoldaþý katledenler, ellerini bütün okyanuslarýn suyuyla yýkasalar da kendilerini temize çýkaramazlar. Onlarca insaný katleden, yüzlercesini sakat býrakan, tepeden týrnaða bu sistemin kendisi, onun zor aygýtlarýdýr. Ve hiçbir zaman tarihin hükmünden kurtulamayacaklardýr. NOT: Remzi Aydýn ýn hastaneye kaldýrýldýktan sonra yoldaþýna yazdýðý mektubundan kýsaltýlmýþtýr Aralýk Katliamýný

15 BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! Karþý-devrimin saldýrýlarý artýk ülke sýnýrlarýný aþmýþ durumda. Çökmekte olan sermaye egemenliði tüm dünyada halklara savaþ açtý. Halklardan, emekten yana olan kim varsa terörist olmakla itham e- dilir oldu. Dünyayý acýmasýzca kana bulayan emperyalistler ve onlarýn iþbirlikçileri artýk göstermelik yasalarýný da bir kenara býraktý. Kendi yasalarýný ayaklar altýna alan sermaye devleti, düzmece gerekçelerle, hayali itirafçýlarla, sözde istihbari bilgilerle devrimcidemokrat aydýn insanlarý gece yarýlarýnda evlerinden alýyor, ilerici kurumlarý talan edip mühürlüyor. Ve bunun adýna da yasadýþý örgüt operasyonu diyor! DHKP-C Operasyonu adý altýnda Ýdil Kültür Merkezi, Marmara TAYAD, Anadolu nun Sesi, Ekmek Ve Adalet Dergisi, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneði, Ýstanbul Gençlik Derneði, Halkýn Sesi Gazetesi, Gençlik Gelecektir Dergisi, Halkýn Hukuk Bürosu basýldý. Otuzu aþkýn insan gözaltýna alýndý. Ayný saldýrý Avrupa da dört ülke tarafýndan da uygulandý. Burjuva basýn büyük bir þevkle Terör Operasyonu baþlýklarýný attý. EVET! Bu bir terör operasyonudur! Uluslararasý sermaye egemenliðinin emekçi halklara karþý gittikçe þiddetlenen terörist saldýrýlarýnýn parçasý olan bir Terör Operasyonu! Böylece devrimci sosyalist hareket baský altýna alýnacak, emekçilerle sosyalist hareketin birleþmesi engellenecek ve emperyalistler halklarý teslim alma saldýrýlarýný daha rahat yürütebilecek. Ama hayýr! Bu oyunu bozacaðýz! Saldýrýlara karþý dimdik ayakta durarak, devrimci dayanýþmanýn gereklerini yerine getirerek bu terörist saldýrýlarý boþa çýkaracaðýz. Bu terörist saldýrýyý protesto ediyor, saldýrýya uðrayan arkadaþlarýmýza geçmiþ olsun diyoruz. Yanýnýzdayýz, omuz omuzayýz. Mücadele Birliði Platformu Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar Þiarýmýzý hiç durmadan haykýrmaya devam ediyoruz Ýçerisine yüzlerce kahramanlýðý sýðdýran Ölüm Orucu eylemi yýllarý geride býrakýrken, kararlýlýkla devam ediyor Mart 2004 tarihinde bu destana bir Ölüm Orucu savaþçýsý daha adýný yazdýrdý. Zorla müdahale için Tekirdað Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Ümit Günger, tecriti ve zorla müdahaleyi protesto etmek için feda eylemi gerçekleþtirdi 31 Mart 2004 tarihinde ölümsüzleþen Ümit Günger Ölüm Orucu eyleminde ölümsüzleþen 110 uncu savaþçýydý Ümit Günger le ilgili TAYAD ýn yaptýðý açýklama. Ümit GÜNGER; 19 Aralýk kanlý operasyonundan önce Ümraniye hapishanesindeydi. 19 Aralýk operasyonu ile Tekirdað F tipi cezaevine götürüldü. Tekirdað F tipi cezaevinde, Ölüm Orucu direniþinin 9.ekiplerinde yer aldý. Zorla müdahale sonucu Ölüm Orucu eylemine bir süre ara veren Ümit Günger, daha sonra tekrar Ölüm Orucuna kaldýðý yerden devam etti. Birkaç gün önce yine zorla müdahale için Tekirdað Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Ve burada yani 29 Mart 2004 Tecriti ve sansürü ve zorla müdahaleyi protesto etmek için bedenini ateþe verdi Bayrampaþa Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Ümit Günger, 31 Mart günü saat 9.30 civarýnda yaþamýný kaybetti. En son yazdýðý mektupta þöyle diyor Ümit Günger; Karadeniz topraklarýmýza doðru yol alýyoruz. Yelkenli takalarýmýzla, Mart sýcaklýðýyla birlikte yelkenimize de hýz vermiþiz ki; artýk kim tutar bizi Deðil dört duvar arasýnda, çelikten kafesler yapsalar yine tutamazlar bizi, yelkenlerimizi açar gideriz Gideriz yolumuza. Güneþ bizi, bizde güneþi erken karþýlayacaðýz. TUAD GENEL KURULU: Yüreðini Yüreklerimizin Yanýna Kat 14 Mart tarihinde Nazým Kültürevi nde yapýlan TUAD Genel Kurulu na DETAK olarak biz de katýldýk ve bir bildirge sunduk. Aðýrlýklý olarak, Ýstanbul dan katýlýmcýlarýn yer aldýðý Genel Kurul da, Kürt analarý dikkat çekiyordu. Onlar, geleneksel kýyafetleri içinde, baþörtülerine iþledikleri kesk ü sor ü zer ile ve büyük þairimiz Nazým ýn Kadýnlarýmýzýn yüzleri acýlarýmýzýn kitabýdýr dizesini anýmsatan bakýþlarýyla, genel kurulun atmosferini belirliyorlardý. Barýþ Analarý ndan Þeker Ana nýn yaptýðý konuþma dakikalarca alkýþlandý. Ana nýn baðýrarak Em dýxwazým azadi (Ben Özgürlük Ýstiyorum) demesi, insanlarýn tüylerini ürpertti. Ana, kendi dilinden o kadar içten konuþuyordu ki, sözleri bir su gibi çaðýl çaðýl akýyor, bir halkýn yüz yýllýk acýlarýný taþýyordu. DETAK adýna, salonda daðýtýlan bildirge, daha sonra divan tarafýndan, Genel kurula gelen mesajlar bölümünde okundu. Uzun bir metin olmasýna raðmen insanlar dikkatle dinlediler ve güçlü bir þekilde alkýþladýlar. Mesajda iþçilere ve emekçilere, öðrencilere, zindandaki devrimci tutsaklara yapýlan saldýrýlarýn hepsinin, kapitalizmin içinde bulunduðu Yeni Evre yle ilgili olduðu, kapitalist sistemin sýçramalý çöküþünü engellemek için baský ve zulme baþvurduðu belirtiliyordu. F ve D tiplerinin bu amaçla yapýldýðý, ama tüm bu saldýrýlara karþý zindanlarda direniþin sürdüðü, Ölüm Orucu eyleminin de bunu gösterdiði anlatýlýyordu. Ýmralý zindanýnda A. Öcalan ýn fiziksel, düþünsel, moral olarak çürütülmeye çalýþýldýðý belirtilen bildirgede, devrimci tutsaklarýn asla teslim alýnamayacaðý vurgulanýyordu. Sana selam olsun/ zincirin, zulmün kar etmediði büyük tahammül diyerek devrimci tutsaklarý selamlayan bildirge tüm tutsak yakýnlarýna çaðrýyla sona eriyordu: Ýþte þu güneþten düþen ateþte/ Milyonlarca kýrmýzý yürek yanýyor/ Sen de çýkar göðsünün kafesinden yüreðini/ Þu güneþten düþen ateþe fýrlat/ Yüreðini yüreklerimizin yanýna kat Genel Kurul daha sonra sýrasýyla gündemini takip etti ve konuþmak isteyenlere söz verildi. Mücadele Birliði nden bir arkadaþýmýz konuþma yaptý ve bizlerin, içerideki devrimci tutsaklarýn sesi olmamýz gerektiðini söyledi. Ö- lüm Orucu Eyleminin sürdüðünü vurgulayan arkadaþýmýz, devrimci tutsaklar için mücadeleyi yükseltme çaðrýsý yaptý. TEKÝRDAÐ F TÝPÝ NDEKÝ DEVRÝMCÝ TUTSAKLARDAN AÇIKLAMA Tekirdað 1 Nolu F Tipi nde bulunan devrimci tutsaklar tarafýndan yapýlan yazýlý bir açýklamada, 15 Mart 2004 tarihinde Ýstanbul 3 Nolu DGM ye götürülen tutsaklara burada jandarma tarafýndan saldýrýldýðý bildiriliyor. Beþiktaþ 3 Nolu DGM de görülen davada duruþmaya ara verildiði sýrada ailesine el sallayan arkadaþlarýmýza jandarma tekme tokat ve yumruklarla saldýrmýþtýr. Saldýrý sýrasýnda bazý arkadaþlarýmýzýn boðazlarý sýkýlarak nefes almalarý engellenmiþ, gözlükleri kýrýlýp kýyafetleri parçalanmýþtýr. Tekirdað 1 Nolu F tipi Cezaevi nde tutuklu bulunan Hýdýr Canpolat, Alican Erkal, Fahri Türk, Mehmet Sarar, Yüksel Okuyucu, Erkan Altun, Erdinç Yüce isimli arkadaþlarýmýzýn yaný sýra, Gebze M Tipi Cezaevi nden gelen Aysel Güldoðan ve Hasdal Askeri Cezaevi nden gelen Kadir Aydýn isimli arkadaþlarýmýz bu saldýrý sýrasýnda yaralanmýþlardýr. Tekirdað 1 Nolu F Tipi Cezaevi, Hasdal Özel Askeri Cezaevi ve Gebze M Tipi Cezaevi nden gelen jandarma personeli ve o sýrada mahkeme salonunda bulunan bir polisin de katýldýðý bu saldýrý, DGM heyeti, avukatlar ve tutsak yakýnlarýnýn gözleri önünde gerçekleþmiþtir. Mahkeme salonunda baþlayan saldýrý ve iþkence, mahkeme koridorunda da sürmüþ, saldýrýya Ýnsanlýk Onuru Ýþkenceyi Yenecek ve Devrimci Tutsaklar Teslim Alýnamaz sloganlarýyla karþýlýk veren devrimci tutsaklar, daha sonra ring aracýna alýnýp havalandýrmasý açýlmayarak saatlerce ring aracýnda bekletilmiþ ve hiçbir ihtiyaçlarý karþýlanmamýþtýr. Cezaevine döndüklerinde vücutlarýndaki darp izlerini tespit ettirmek isteyen arkadaþlarýmýz, Adnan isimli cezaevi tabibi tarafýndan a- deta hakaretlere uðramýþ ve sevk defterine ne yazdýðýný, tutanaklarda nelere yer verdiðini açýklamamýþtýr. Devrimci tutsaklar açýklamalarýný tüm kamuoyunu devrimci tutsaklara destek olmaya çaðýrarak bitiriyorlar. 15

16 Sibel Sürücü... Mücadeleye adanmýþ Sibel bir yaþam. Evet, Sibel Sürücü denince aklýma gelen ilk þey bu. Bugün bizler, insanýn insanca yaþayabileceði, o- Olmak!... nurlu bir dünya için mücadele ediyoruz. Kavgamýzda haklý olduðumuzu biliyoruz ve bu bilinci insanlara taþýmaya çalýþýyoruz. Bizler, üretim araçlarýnýn özel mülkiyete dayalý olduðu, sýnýflý bir toplumda doðduk ve büyüdük. Hayatýmýzýn her alanýnda (evde, okulda, iþte... vb.) bizlere sýnýflý bir toplumda yaþadýðýmýz hissettirildi ve bunun sanki insanlýðýn ilk varoluþundan beri süregeldiði ve böyle devam edeceði izlenimi verilmeye çalýþýldý. Ezilen halklara yaþama hakký tanýnmadý. Eve sadece ekmek getirmek için gece-gündüz çalýþmak, yemek yemek, uyumak yaþamak deðildi. Yaþamak; sermayesine sermaye katmak, eðlenmek, gezmek, daha zengin olmak için diðer insanlarýn emeðini çalmakda deðildi. Evet, bizler kendimize layýk görmediðimiz bu sistemi yýkýp, özgür, insanca yaþayabileceðimiz, emeðimizin karþýlýðýný alabileceðimiz bir dünya için yola çýktýk ve emin adýmlarla yürüyoruz. Belki bu yolda en yakýnýmýzý, kýzýmýzý, oðlumuzu, yoldaþýmýzý güneþe uðurlayacaðýz. Ama asla tükenmeyeceðiz, her seferinde yeniden doðacaðýz. Yüreðimizle, bilincimizle bu kavgaya adadýk ömrümüzü. Biliyoruz ki, emperyalist- kapitalist sistem tarihin çöplüðüne gönderilmeden, iþçiler, emekçiler, öðrenciler, ezilen halklar özgürleþemez. Burjuvazi anlayamadý devrimin susturulamayacaðýný, anlayamadý halklarýn canýndan baþka kaybedecek bir þeyi olmadýðýný, zor aygýtýný kullanarak baskýlarla, iþkencelerle, katliamlarla içerde devrimci tutsaklarý, dýþarýda devrime yürüyen bir halký durduramayacaðýný anlayamadý. Ama biz anladýk zoru zorla yýkacaðýmýzý! Sibel yoldaþ da büyük bir inançla girdi bu mücadeleye, çelikleþti. Zindanda teslim alabileceklerini sandýlar, ama olmadý. Bir Sibel in gidip, binlercesinin geleceðini anlayamadýlar. Tanklarýyla, toplarýyla, ordularýyla saldýrdýlar ama devrim savaþçýlarýný yok edemediler. Devrim ve sosyalizm yolunda yürüyen savaþçýlarýn yenilmez olduðunu anlayamadýlar. Bu uðurda Zindanlar Yýkýlsýn, Tutsaklara Özgürlük þiarýyla Ölüm Orucu na giren Sibel Sürücü yü, 22 Nisan 2001 de güneþe u- ðurladýk. Ardýllarýna büyük bir miras býraktý; özgür olacaðýmýz, onurlu bir dünyanýn kavgasýný býraktý, bayraðý bizlere devretti. Bizlere düþen, bu bayraðý daha ileriye taþýmak. Unutmamalýyýz ki, gelecek bizim ellerimizde! Anýsýný kavgamýzda sonsuza dek yaþatacaðýz... DEVRÝM SAVAÞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR! YAÞASIN ÖLÜM ORUCU EYLEMÝMÝZ! Bir Avuç Asalaklar Sýnýfýný Daðýtabiliriz 28 Mart seçimlerinden hemen bir gün sonra iþçi bir arkadaþla seçimlerle ilgili yaptýðýmýz söyleþiyi siz Y.E. Mücadele Birliði okurlarýyla paylaþmak istedik. Her dergi okurumuzun ayný zamanda aktif daðýtýmcý ve muhabir olmalarý gerekiyor çaðrýsýna uygun olarak, dergimize olan sorumluluðumuzun bilincindeyiz ve her dergi okurunun, bulunduðu fabrika, okul vb. yerlerde karþýlaþtýklarý olaylarý bizlerle paylaþmalarýný istiyoruz. Y.E.Mücadele Birliði : Yýllardýr hükümetler deðiþiyor, sizce TC devletinin ve zenginlerin yönettiði bir toplumda iþsizlik, yoksulluk saðlýk vb. sorunlarýmýz çözülür mü veya çözüleceðine inanýyor musunuz? Veysel Ulusoy: Ýnanmýyorum. Y.E.Mücadele Birliði : Yukarýda belirttiðimiz sorunlar nasýl çözülebilir? Veysel Ulusoy: Ýþçilerin, emekçilerin birleþmesi gerekiyor. Almanya da iþsizlere para veriliyor, çalýþtýðýmýz ülkede emeðimizin deðerinin karþýlýðýný alamýyoruz. Ýþçilerin birleþmesi ve sistemi deðiþtirmemiz gerekiyor. Ýþçilerin emeðinin deðerini tam aldýðý sosyalist bir toplumu kurmalýyýz Küba da olduðu gibi. Partiler bir tek seçimlerde bizlerle ilgileniyor, bunun da sebebi bizleri kandýrýp oy istedikleri için. Seçimler bitince de arayýp sormuyorlar. Y.E.Mücadele Birliði : Ýþçi Komite ve Konsey lerinin ülkelerimizde oluþturulmasý, radikal eylemlerle iktidarýn ele geçirilmesine nasýl bakýyorsunuz? Veysel Ulusoy: Böyle komitelerin oluþmasý þart. Bu komitelerle bizleri hor gören ekonomik ve sosyal yaþamýmýzý çekilmez hale getiren, üretmeden tüketen bir avuç asalaklar sýnýfýný daðýtabiliriz, daðýtmalýyýz da, buna mecburuz Bu sistemde insanlarýn yuvalarý yýkýlýyor, insanlar, pazardan artýk meyve ve sebze toplayarak yaþamaya, hayatta kalmaya çalýþýyor. Ýnsanlarýn ayrým, gayrým olmadan insanca yaþayacaðý toplum, sosyalist toplumdur, bunun için mücadele etmeliyiz. Y.E.Mücadele Birliði : Bu sýcak sohbetten dolayý size teþekkür ediyoruz. Veysel Ulusoy: Ben teþekkür ederim. 16 Akdeniz den DÖB lü Bir Öðrenci Y.E.Mücadele Birliði Okuru

17 FÝLÝSTÝN DEVRÝMÝ DÝNCÝ GERÝCÝLÝÐÝ DE AÞACAKTIR Siyonist Ýsrail devleti, Hamas ýn ruhani lideri Ahmet Yasin i tekerlekli sandalyesinde katlettiðinde, kimilerinin yüreði aðzýna geldi. Ne yapýyordu bu Þaron, bu yolla bütün uzlaþma umutlarýný yok etmiyor muydu? Sanki Filistin de her þey, Hamas ýn alacaðý tavra baðlýymýþ gibi, herkes Ahmet Yasin in ölümüyle barýþýn da öldüðünü söyledi. Hamas, Filistin in uzun mücadelesinde dünkü çocuk sayýlýr. Yarým asrý aþan savaþý Filistin halký, siyonizmle uzlaþmamak temelinde sürdürdü. Burjuva dünyanýn eyvah! nidalarý arasýnda, cenazeye katýlan yüzbinlerce Filistinli, kefiyelerinin altýnda öfkeden patlayan haykýrýþlarýyla, durun bakalým, diyordu, uzlaþmayý biz çoktan gömmüþtük. Siyonist Ýsrail ve onun koruyucu gücü ABD, öteden beri bu gerçeðin farkýndaydý. Avrupalý emperyalistlerin Oslo Anlaþmasý yla kurduklarý hayal köprüleri, 2. Ýntifada nýn baþlamasýyla tek tek yýkýlýyordu. Bu tarihten sonra, siyonizm, Filistin halkýnýn direniþini yok etmek için, kudurmuþ köpekler gibi saldýrdý. Cenin de yaþanan katliam, hafýzalarda henüz tazedir. Katliamlar yetmeyince, Filistin i fiilen bir kez daha bölen utanç duvarý yükseldi. Sokaklara protesto için çýkan Filistinlilere füzeler ve tank ateþiyle saldýrdýlar. Hýzýný alamayan siyonizm, Filistin bankalarýndaki milyonlarca dolara, týpký bir haydut gibi el koydu. Direniþin toplumsal ve ekonomik alt yapýsýna yönelerek, yüzlerce dükkaný yerle bir etti, yýktý. Evleri yýkýldýðý için çadýrlarda yaþayan ailelerin çadýrlarý yakýldý. Bütün dünyanýn gözleri önünde cereyan eden bu dehþet ortamýnda, halen daha barýþuzlaþma düþleri görenler, budalalýðýn ötesi bir saflýk taþýmýyorlarsa, bilinçli palavracýlardýr. Büyük Ortadoðu Projesi nin Ýlk Adýmlarý Çin sýnýrýndan Cebelitarýk a kadar, buradaki ülkelere demokrasi ve insan halklarý yalanýyla tam ilhak giriþimi baþlatan ABD nin, Büyük Ortadoðu Projesi nde, Filistin sorununa iliþkin bir çözüm önerisi bulunmuyordu. Çünkü ABD nin efendileri çok iyi biliyordu ki, bu topraklarda siyonizmi yok etmeden, çözüm mümkün deðil. Büyük Ortadoðu Projesi, bu gerçek üzerine kuruldu. Projede sorunlarýn merkezine Filistin deðil I- rak taki direniþin konulmasý, Filistin i göz ardý etmek ya da küçümsemek anlamýna gelmiyordu. Tersine, sorunun çözümsüzlüðü, Büyük Ortadoðu Projesi ne gerekçe yapýlýyordu. Filistin sorununu bir terörizm sorunu olarak göstermek, Büyük Ortadoðu Projesi ni baþlatanlarca ö- nemliydi ve bu konuda adým atmaya baþladýlar. Ýsrail ve Türkiye dýþýnda Büyük Ortadoðu Projesi ne destek olan bölge ülkesi yok. ABD nin Avrupa içindeki kutsal ittifaký, Ýngiltere, Ýtalya ve Ýspanya ise, e- mekçilerin yoðun ablukasý altýnda. Ýlk gedik Ýspanya da açýldý. Blair ve Berlusconi, artýk hiç rahat deðil. Bu haliyle Büyük Ortadoðu Projesi, ölü doðmuþ bir çocuktu. Bu çocuðu yeniden diriltmek i- þi, ABD yle birlikte Türkiye ve Ýsrail e düþtü. Türkiye, bölgenin model ülkesi olarak komþularýna, bizim gibi yapýn, yoksa sonunuz yakýn mesajý taþýmaya giriþti. Ýsrail de Filistin sorununu bir terörizm sorunu haline getirebilmek için kollarý sývadý. Ama bu imkansýz görevi nasýl baþarabilirdi ki? Dünyanýn milyonlarca emekçisi, defalarca Hepimiz Filistinliyiz diyerek sokaklarý doldurmamýþ mýydý? Bu büyük sempatiyi yok etmek mümkün deðildi, ama pasifize edilebilirdi. Filistin savaþýmýnda, dünya halklarýnýn sempatisini uyandýrmayan aktörlerin öne geçmesi için adým atýlmalýydý. Þeriatçý, gerici ideolojisiyle Hamas, bu görev için biçilmiþ kaftandý. Tekerlekli sandalyesinde, Hamas ýn yalnýzca sembolü o- lan Ahmet Yasin, bu nedenle katledildi. Filistin mücadelesinde Hamas gibi þeriatçý-gerici aktörlerin öne çýkmasý, Büyük Ortadoðu Projesi ne de kan taþýyacaktý. Büyük Ortadoðu Projesi, söylemini, radikal dinciliði tasfiye edip, tehlike olmaktan çýkarmak yalanýna dayandýrýyordu. Hamas ýn Yeni Görevi Hamas, emperyalizmin Yeþil Kuþak projesinin çocuðu olarak doðdu. Merkezi Mýsýr da olan Müslüman Kardeþler in Filistin þubesi olarak, bu topraklardan, devrimci ve sosyalist düþüncenin gücünü dengeleyebilmek için, bizzat Suudi Arabistan tarafýndan beslendi. Birinci Ýntifada nýn baþlamasýna dek, bu mücadele için tek damla kan dökmeyen Hamas, tabanýnda topladýðý gençliðin Ýntifada hareketine katýlmasýyla, Filistin sorununu sahiplenmek zorunda kaldý. Hamas ýn görevi, FKÖ çatýsý altýnda toplanmýþ devrimci ve sosyalist güçlerin etkisini kýrmaktý ve bu yolda MOSSAD dan 17

18 destek aldý. Oslo barýþ sürecine ve kurulan Filistin özerk yönetimine katýlmadýlar. Böylece, özellikle Gazze Þeridi nde önemli bir destek buldular. Oslo süreci, Hamas ýn etkisinin en yüksek olduðu yýllardý. 2. Ýntifada ile Filistin halký topyekün silahlý savaþýma girdiðinde, devrimci ve sosyalist örgütler, kendi tabanlarýný yeniden toparladýlar ve Hamas ýn popülaritesi gün geçtikçe düþmeye baþladý. Oslo sürecinde %40 lara varan destek, son yýllarda %25 lere gerilemiþti. Hamas ýn intihar eylemcileri, aþaðýlanan, inanýlmaz bir vahþete uðrayýp bir þey yapamayan Filistin halký için bir varoluþ çýðlýðý gibiydi. Ama Filistin halký birincisinden farklý olarak, silahlý bir direniþle yürüttüðü 2.Ýntifada da siyonistlere karþý savaþmayý, onlarýn ele geçirilmez sanýlan tanklarýný imha etmeyi öðrendikçe, Hamas a duyulan sempati sönmeye yüz tuttu. Üstelik Hamas, gerek eylemleriyle, gerekse ideolojisiyle, Filistin topraklarýnda yeþeren toplumsal devrimin önünü týkýyordu. Filistin topraklarýnda dinin etkisi, diðer Arap topluluklarýnda olduðundan farklýdýr. Bu topraklar, çok daha özgürlükçü, demokratik bir bilince beþiklik yapar. Sosyalist dünyanýn Filistin halký üzerindeki etkisi, bu halký dinci-gerici ideolojilerden her zaman uzak tuttu. Ancak, Ýslamiyet, bir kültür ve kimlik bileþeni olarak yaþatýldý. Bu yüzden Filistin topraklarýnda, namaz kýlan Marksistlere a- dým baþý rastlamak, hiç þaþýrtýcý deðil. Filistinlilerin bu devrimcidemokratik bilinçleri, dünya emekçilerinin sempatisini kazanmada temel oldu. Emperyalizm ve siyonizm, Filistin sorununda Hamas ý ön plana çýkartarak, dünya halklarýnda uyanan ve harekete geçen Filistin sempatisini pasifize etmeyi hedefliyor. 20 yýldýr yapmaya çalýþtýklarý bu deðil miydi? Baþaramadýlar. Tüm devrimci sosyalist hareket ve örgütler, Filistin den uzakta sürgündeyken, meydan bu gericilere kalmýþtý. Þimdi, 2.Ýntifada, devrimci sosyalistleri kopmazcasýna bu topraklara baðladý. Siyonizmin hiç baþarý þansý yok. Büyük Ortadoðu Projesi ile birlikte Filistin sorununu terörizm sorunu haline getirmek, bir Arap gazetecinin sözleriyle, ortaya inanýlmaz yýkýcý bir güç çýkaracaktýr. Bu tür güçlerden Ortadoðu da çok var. Ýþte Irak ta direniþ savaþý, gerici Arap rejimlerinde, ezilen uluslarýn, gençliðin, kadýnlarýn önlenemeyen deðiþim istemleri. Bu yýkýcý güç en baþta Ortadoðu nun gerici rejimlerini, bu rejimler üzerinde yükselen ABD hegemonyasýný ve kaçýnýlmaz olarak siyonizmi çoktan hak ettiði mezar çukuruna fýrlatacaktýr. Emperyalizm ve siyonizmin yarattýðý her dehþet tablosu, bu mutlu günü yakýnlaþtýrmaktan baþka bir iþe yaramýyor. Son sözlerimiz, bu topraklarda yaþayan emekçilerimize. Filistin Devrimi, otuz yýlý aþkýn bir süredir, yaþadýðýmýz topraklar için bir devrimci odak oldu. Filistin, bu ülke halklarýna çok þey verdi. Þimdi, bu ülkede, gericilerin, dinci burjuvalarýn Filistin sorununu sahiplenmelerine izin vermemek gerekiyor. Emekçiler, bu dinci burjuvalarý iyi tanýr. Filistin Devrimi nin emekçilerin gözünde sempatisini kaybettirecek bu geliþmeyi önlemenin bir yolu, dinci burjuvalarla politik iliþkileri kesmektir. Irak Savaþý ve Filistin sorunu etrafýnda, kimi reformist ve oportünist çevreler tarafýndan ýsrarla sürdürülen bu ittifakýn, son tahlilde Büyük Ortadoðu Projesini baþlatanlarýn ekmeðine yað sürmek olduðu artýk görülmeli. SARIGAZÝ DE SEÇÝMLERÝ AKTÝF BOYKOT KAZANDI! 8 Mart, 12 Mart, 13 Mart, 16 Mart, 21 Mart Ýþte böylesine yoðun bir ayý geride býraktýk. Emekçi kadýnlarýn özgürlük mücadelesini, þanlý Gazi Ayaklanmasý ný, üç komünist iþçinin idam edilmelerini, Beyazýt ta gerçekleþen öðrenci katliamýný ve Newroz un isyan ateþini devrim ve iktidar yürüyüþüyle birleþtirdiðimiz Mart ayý, seçimler süreciyle sona erdi. Yaþanan bütün geliþmelerde olduðu gibi, seçimler sürecinde de devrim ve iktidar bilincini kitlelere taþýdýk. 28 Mart seçimleri, bizler için politikalarýmýzý emekçi kitlelere ulaþtýrabilmenin bir aracý oldu. Sürekli bahsedilen ve seçimlere katýlmanýn gerekçesi haline getirilen seçim kürsüsünden yararlanma yý, bizler de seçimleri aktif boykot ederek gerçekleþtirdik. Öncelikle iþe Aktif Boykot Komiteleri ni oluþturarak baþladýk. Komite olarak, 28 Mart a kadarki zaman sürecinde kendimize bir eylem takvimi çýkarttýk. Komite ilk o- larak aktif boykot çalýþmasýný yürütecek olan arkadaþlarýmýzý, seçimler hakkýnda bilgilendirme amaçlý bir toplantý gerçekleþtirdi. Bu toplantýda; - Sistemin nasýl bir çýkýþsýzlýk içerisinde olduðu, - Sistemin seçimlere niçin ihtiyaç duyduðu, - Seçimlerin nasýl bir aldatmaca olduðu, - Ýnsanlarýn, özellikle iþçi ve emekçilerin nasýl sistemden kopuþ içerisinde olduðu, - Oportünizmin ve reformizmin bu seçim aldatmacasýna nasýl alet olduðu, - Aktif boykot politikasýnýn ne olduðu, - Emekçi sýnýflarýn sistemden kopuþunu hýzlandýrmak için aktif boykotun zorunluluk olduðu konularý deðerlendirildi. Toplantýnýn ardýndan ev sohbetleri ve bir ev toplantýsý gerçekleþtirdik. Bir belediye baþkan adayýnýn da katýldýðý toplantýda seçimlerin sýnýf egemenliðini gizlemeye yaradýðý, bir aldatmacadan ibaret olduðu, emekçi kesimlerin seçimlerde hiçbir çýkarýnýn olmadýðý, emekçilerin kendilerini kesin kurtuluþa götürecek olanýn devrim ve iktidar olduðu vs. sohbet ortamýnda anlatýldý. Yirmiyi aþkýn kiþinin katýldýðý toplantý, baþkan adayýnýn kalkmasýndan sonra kendini kaynaþma ortamýna býraktý. Geç saatlere kadar sü- 18

19 zýn son gününde iyice aktif boykota yoðunlaþtýk. Erken saatlerden baþlayarak bildiri daðýtýmý ve kuþlamalar yaptýk. Demokrasi Caddesi ni baþtan sona yürüyerek sesli ajitasyon yaparak herkesi aktif boykota çaðýrdýk. Dikkatle bizleri izleyen insanlara bildirilerimizi daðýttýk, kuþlamalar yaptýk. Bu esnada Demokrasi Caddesi ni meydana baðlayan noktada bir inþaata Devrimci Ýþçi Komiteleri tarafýndan bir pankart asýldý. Sandýða Gitme Çözüm Devrimde yazýlý pankart geç saatlere kadar asýlý kaldý. Ve saatler i gösteriyordu ki, seçim yasaðý devreye girmiþ oldu. Artýk bütün Sarýgazi, seçim gürültüsünden kurtularak sessizliðe büründü ve seçimleri beklemeye baþladý. ren sýcak sohbetimizde emekçi arkadaþlara nihai kurtuluþun kendi kollarýmýzda olduðunu anlattýk. Aktif boykot çalýþmalarýmýz tabii ki sadece evlerle sýnýrlý kalmadý. Mücadele Birliði Platformu nun çýkardýðý Seçimleri Boykot Et Devrim Ýçin Savaþ, Sandýða Gitme Çözüm Devrimde yazýlý yüzlerce pullamayý da Sarýgazi nin en iþlek yerlerine yapýþtýrdýk. Bunun dýþýnda binlerce bildirimizi Sarýgazi halkýyla buluþturduk. Bildiri daðýtýmýný elden yaptýðýmýz için insanlarýn seçimler hakkýndaki düþüncelerini çok rahat gözlemleyebildik. Atölyelere gittiðimiz ilk anda iþçilerin düþünceleri gözlerinden okunabiliyordu: Bunlar da oy için geldi... Ama bu düþünceleri biraz konuþtuktan sonra yerini þaþkýnlýða býrakýyor ve birden aramýzda sýcak bir sohbet geliþiveriyordu. Sesli ajitasyonlarýmýz ve sohbetlerimiz esnasýnda ben zaten oy kullanmayacaðým, bunlar, sadece seçimden önce bizim halimizi-hatýrýmýzý soruyor, çok doðru söylüyorlar, seçimlerin bize ne faydasý olacak ki? sýk karþýlaþtýðýmýz tepkiler oldu. Bizleri en mutlu eden ise, baþta iþçiler olmak üzere kimsenin bu sistemden hiçbir beklentisinin olmamasý idi. Geliþtirdiðimiz yüzlerce sohbet esnasýnda, 3-5 kiþinin, AKP gelse daha mý iyi olur? tepkisinin dýþýnda hiçbir tepkiyle karþýlaþmadýk, aksine düþüncelerimizi desteklediklerini söylemeleri ve bildirilerimizi kapýþ kapýþ almalarý, emekçi halklarýn seçimler karþýsýnda ki doðal eðiliminin boykot olduðunun göstergesiydi. Pazar yerlerinde, iþyerlerinde, kahvelerde ve sokaklarda gerçekleþtirdiðimiz bildiri daðýtýmlarý ve sesli ajitasyonlarýn ardýndan seçimler sürecinin son gününe girdik. 27 Mart günü bütün partilerin seçim çalýþmalarýný gerçekleþtirdiði son gündü. Kimisi konser düzenledi, kimisi konuþmalar yaptý, yani son günde insanlarýn gözlerini boyamak amacýyla ellerinden gelen her þeyi yaptýlar. Bizler de çalýþmalarýmý- Sessizliði Yýrtan Bir Ses: Sandýða Gitme Çözüm Devrimde! Bu sessizlik çok uzun sürmedi. Devrimci Ýþçi Komiteleri nin düzenlendiði meþaleli sokak gösterisi, seçimleri sessizce bekleyen Sarýgazi de sessizliði yýrtan ses oldu. Saat 20:00 civarýnda bir ara sokaktan, meþalelerin tutuþturulmasýyla baþlayan eylem, Demokrasi Caddesinde yürüyüþle devam etti. Sandýða Gitme Çözüm Devrimde, DÝK pankartýnýn açýldýðý yürüyüþ boyunca sýk sýk, Sandýða Gitme Çözüm Devrimde, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Seçimler Aldatmacadýr, Ya Devrim Ya Ölüm sloganlarý atýldý. Bu sessizlik ortamýnda Devrimci Ýþçi Komiteleri nin bu çýkýþý adeta bir þok etkisi yarattý. Çevrede eylemi izleyen bir çok insanýn þaþkýn, bakýþlarý bunun göstergesiydi. Kuþlamalarýn sýk yapýldýðý eylem, meþaleleri düzgün bir þekilde caddenin ortasýna býrakarak kayýpsýz sona erdirildi. Seçim Günü Aktif Boykot Çalýþmasý Devam Ediyor! Artýk bugün seçim günü. Bir çok insan seçimlere gidecek, oy kullanacak. Ama çalýþmalarýmýz yine de son bulmadý. Seçim gününe býraktýðýmýz seçimleri boykot pullarýmýzý seçimlerin yapýldýðý okullarýn çevrelerine sabahýn erken saatlerinde yapýþtýrdýk. Ve yine Devrimci Ýþçi Komiteleri tarafýndan Sandýða Gitme Çözüm Devrimde, DÝK yazýlý pankart Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan tel örgülere asýldý. 4-5 saat asýlý kalan pankart jandarma tarafýndan indirildi. Seçimlerin son gününde jandarmanýn kamyon kamyon askerlerle, akreplerle yoðun önlem aldýðý görüldü. Seçimlerin ardýndan Türkiye genelinde %25 olan boykot oranýnýn Sarýgazi de de %30 civarýnda olduðu görüldü. Zaten bu da emekçi halklarýmýzýn nasýl bir eðilim içerisinde olduðunu ve bizim de aktif boykot politikasý hakkýnda ne kadar haklý olduðumuzu gösterdi. Sarýgazi den Leninistler 19

20 ANTEP TE NEWROZ Kürt halkýnýn ezilmiþliðe, sömürüye karþý baþkaldýrýsýna dönüþen Newroz ateþini, Antep te yakmak için sabah erkenden kalktýk. Newroz kutlamalarý, saat da Ýstasyon Meydaný nda baþlayacaktý. Genç leninistler, bir bir toplanma yerine gelmeye baþladýlar. Her þey tamamlandýktan sonra, müzenin karþýsýndaki fuar kapýsýnýn önünde Newroz Piroz Be Mücadele Birliði yazýlý pankartýmýzý açarak kortejimizi Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birli-ði sloganýyla o- luþturduk. Alana doðru yürüyüþ sýrasýnda Newroz Piroz Be, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak sloganlarý ile arama noktasýna geldik. Burada pankartýmýzý içeriye almayacaklarýný söylemeleri üzerine, biz de pankartý kesinlikle vermeyeceðimizi ve eyleme pankartýmýzla katýlacaðýmýzý söyledik. Bir süre çatýþma ve Gazi Emekçileri Sandýða Ýlgi Göstermedi Yýllardýr halký sisteme baðlamak için seçim çalýþmalarý yapýlýr. Ýþte yine bir seçim süreci. Sokaklar, caddeler seçimlere girecek partilerin bayraklarý, pankartlarý, adaylarýn resimleri ile dolu. Her gün bir yerlerde adaylar, parti baþkanlarý bizi hangi yollardan dolandýracaklarýný anlatýp duruyorlar. Çevrelerinde parayla tuttuklarý adamlar da alkýþlarla bu sahtekarlara destek veriyorlar. Ortalama sol da bu duruma ortak oluyor. Ve hatta mahallelerde seçim çalýþmalarýna erken baþlayanlar da bizim ortalama soldu. Yýllardýr sömürülen, baský, zulüm, acý, kan, göz yaþý, açlýk gören halka devrim mücadelesini göstermek yerine muhtarlýk ya da belediye seçimlerini kazanmanýn derdine düþtüler. Bizler ise bunun tam tersini düþünüyoruz. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda devrim için koþullar uygundur. Emekçilerin öfkesini sandýða gömemeyiz. Mücadele Birliði Platformu olarak seçim sürecinde Gazi Mahallesi nde bir dizi boykot çalýþmasý yaptýk. Üzerlerinde Seçimleri Boykot Et Devrim Ýçin Savaþ, Sandýða Gitme Çözüm Devrimde 20 itiþmelerin yaþanmasý ü- zerine çatýþma çýkacaðýný anlayýnca izin verildi. Ve Disa Disa Serhýldan Biji Azadiya Kürdistan sloganýyla kortejimizi oluþturarak a- lana doðru yürüyüþe geçtik. Leninistlerin kararlý ve militan duruþu bir kez daha galip gelmiþti. Alanda Kürt halkýnýn yöresel kýyafetleriyle kadýnlar ve çocuklar baharý ve özgürlüðü simgeliyordu. Gençlik kabýna sýðmaz bir coþkuyla hareket halindeydi. Alana Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði sloganýyla girdik. Bir çok insan daha ilk andan sloganý sahiplenerek katýldý. Daha sonra Disa Disa Serhýldan Biji Azadiya Kürdistan sloganýyla birlikte Kürt gençleri çevremizde toplanmaya baþladýlar. Bedenlerinden, yüksek bir insan kulesi oluþturarak pankartýmýzý yukarýya kaldýrýp dalgalandýrmaya baþladýlar. Çevredeki gençler en hareketli yer burasý, burada kalalým diyorlardý. Tertip komitesinin bir dakikalýk saygý duruþundan sonra konuþmalarý baþladý. Þiirler o- kundu ve Kürt halkýnýn yarattýðý deðerler ve ödediði bedellere deðinildi. Biz de Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Ölüm Orucu Sürüyor, Sürecek Zafere Kadar sloganlarýyla alaný yankýlandýrmaya devam ettik. Ýstasyon Meydaný ndaki binanýn ö- nündeki birinci kattaki cama çýkarak pankartýmýzý bir saate yakýn orada dalgalandýrdýk. Daha sonra pankartýmýzýn çevresinde oluþturulan, sürekli katýlýmlarla büyüyen bir grupla birlikte, ateþin yanýnda halay çektik. Kürt halkýyla birlikte sýk sýk Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði sloganýný haykýrdýk. Gençlerle yaptýðýmýz sohbetlerde, Kürt halkýnýn ödediði bedelleri ve yarattýðý deðerleri sahiplenmeleri gerektiðini ancak gerçek kurtuluþun, ortak düþmana karþý ortak mücadele ile devrim ve sosyalizm için savaþmaktan geçtiðini, Newroz un da bu perspektifle ele alýnmasý gerektiðini anlattýk. Eðer Newroz, egemen sistemle uzlaþmanýn veya seçimlerin propagandasýnýn yapýldýðý bir gün haline getirilirse, bir þekilde içinin boþaltýlacaðýný, bunun kazaným deðil, zarar getireceðini söyledik. Newroz, Ozan Çiçek ve Koma Kexoka Aþiti grubunun dinletisiyle devam ederken, biz de sloganlarýmýzý gür bir þekilde haykýrýyor ve sohbetlerimize devam ediyorduk Newroz ateþini daha da harlandýrýyorduk. Polisin bizim gruba ilgisi yoðunlaþmaya baþlamýþtý. Newroz alanýndan ayrýldýktan sonra da baskýlarý devam etti. Daha sonra Newroz a, Mücadele Birliði pankartýyla katýlan bazý gruplar ve okurlarýmýzýn önleri polislerce kesilerek, kimlik kontrolleri ve tacizler yaþandýðýný öðrendik. Kürt halkýnýn canlýlýðý, dinamizmi, özgürlük mücadelesinin yarattýðý bilinç, hem karþý devrimin, hem de reformist politikalarýn yýkýlmasýný getirecektir. Antep te Newroz un verdiði ö- nemli derslerden biri buydu: bir yanda özgürlüðe susamýþ ve yaþam koþullarý her geçen gün kötüye giden bir halk ve onu durdurmaya, engellemeye, kurtuluþunu geciktirmeye çalýþan deðiþik sýnýf ve katmanlarýn deðiþik politikalarý araç ve yöntemleri. Biz leninistler bu bilinç ve kararlýlýkla Kürt halkýyla birlikte ýsrarla devrime yürüyeceðiz. Antep Mücadele Birliði Platformu yazýlý pullamalarýmýzý Gazi nin dört bir yanýna yaptýk. Boykot etmemizle ilgili olarak emekçilerle sohbetler ettik. Pazarlara çýkýp bildirilerimizi daðýtýp, neden sandýða gitmemeleri gerektiðini konuþtuk. Kuþlamalarýmýz emekçilerin oldukça ilgisini çekiyordu. Konuþtuðumuz iþçilerin, emekçilerin çoðu da bizim gibi düþünüyor. Kendiliðinden oluþmuþ bir boykot eðilimi var zaten. Bu devlet bizim deðil, niye oy verelim ki, hangisi gelse ayný, oy vermeyeceðim diyor emekçilerin bir çoðu. Diðer çevrelerin aksine bizler, mitinglere gitmek çaðrýsý yapan pankartlar yerine emekçilere sandýða gitmemeleri için üzerinde Seçim Deðil Devrim yazýlý pankartlarýmýzý Gazi Köþe duraðýna ve cemevi duraðýna astýk. Yaptýðýmýz tüm faaliyetlerimizde olduðu gibi, bu çalýþmalarýmýzýn da iþçi sýnýfý ve devrim mücadelesi açýsýndan önemini biliyoruz. Sabah saat dan a kadar duraklarda araç bekleyen iþçilere bildirilerimizi daðýttýk. Ýþçiler bizi desteklediklerini ve çalýþmalarýmýzý yakýndan takip ettiklerini söylediler. Seçim sonuçlarýnda ise, Gazi Mahallesi nde her 100 seçmenden 47 sinin sandýða gitmediði anlaþýlýyor. Bu yüksek oy vermeme oraný, emekçilerin sistemden kopuþunun en somut örneðidir. Ve bunda bizim emeklerimizin de mütevazi etkisinin olduðunu bilmek, bize gurur veriyor. Gazi den Leninistler

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı