Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar ile s ralansa, bu derginin sayfalar n n yetmeyece i aç kt r. Esasen böyle bir ihtiyaç flu anda yok. Ekonominin can çekiflti i, neredeyse devletin çal flanlar na maafl ödeyemez hale geldi i, müteahhitlerin alacaklar n alamad, bankalar n n boflalt ld, h rs zl n, yolsuzlu- un s radanlaflt, enflasyonun kötü kader olarak alg land, en itibars z ve bol s f rl paraya sahip bir ülke için önce ekonomiyi ray na oturtmak gerekiyordu. Ekonomi öylesine sa lam ve güçlü temeller üzerine oturtuldu ki, dünyay kas p kavuran global kriz, ABD, ngiltere, Almanya, spanya gibi dev ekonomileri sarsarken, Türkiye ekonomisi bu krizden en az zararla ç kan ekonomiler aras nda ilk s ralarda yer ald. E itim, adalet, sa l k, ulaflt rma, iletiflim, konut, flehirleflme, bay nd rl k, spor, sanat, kültür, akla gelen her alanda geçen 8 y l içinde Türkiye inan lmaz gerçeklefltirdi. Pefl pefle reformlar gerçeklefltirildi. Kronik sorunlar çözüme kavuflturuldu. Bu derginin okurlar, hükümetlerimizin içeride, ülkenin yeniden her alanda imar ve inflas, kalk nma ve refah için yapt klar n gayet iyi bilmektedirler. Bir yandan da baflta, Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an olmak üzere, D fliflleri Bakanlar - m z, di er hükümet üyelerimiz ve diplomatlar m z n gayretleri sonucu, ülkemiz dünyan n en prestijli ülkeleri aras nda yerini ald. Bir yandan komflularla s f r sorun politikas yla uzun y llar n düflmanl klar çözüldü. Öte taraftan dünyan n hemen her uluslararas kuruluflunda en itibarl ve söz sahibi ülkelerden biri Türkiye oldu. Yaz m n bafl nda, yap lanlar s ralamaya gerek olmad n belirtmeme karfl l k, yine de çok kabaca yap lanlar hat rlatmak istedim. Ülke içeride ve d flar da, ekonomik, sosyal, siyasal her alanda büyük bir de iflimi yaflarken, elbette çok büyük engellerle ve dirençlerle karfl karfl ya kald. Halk m z n daha müreffeh, daha demokrat, daha özgür, daha zengin olmas n istemeyen çevreler; her biri farkl gerekçelerle, farkl kifli ve vas talarla Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere, hükümetimiz ve partimizin her kademesine sald r lar n en ac mas z yöntemlerle sürdürdüler. Bunu görmek için gerek Millî Birlik ve Kardefllik Projesi kapsam nda yaflananlar, gerekse Anayasa De ifliklik Paketi üzerine kopar lan f rt nalar çok iyi analiz etmek gerekir. Bu ülkede on y llard r kan ak yor. Bunu durdurmak için gösterdi imiz iyi niyetli çabalar, bütün yürekleri s - t yor. Ancak, bir kesim bu projeden fena halde rahats z. Halk m z n heyecan n öldürmek için akla hayale gelmedik iftiralar peflindeler. Vaz m geçece iz? Elbette hay r. Bu say da göreceksiniz. Müzik yapan ve icra eden sanatç larla, sinemac ve tiyatrocularla buluflmalar m zda gördük ki; Millî Birlik ve Kardefllik Projesi her kesimden büyük bir destek al yor. Edebiyatç lar ve sporcularla Nisan, May s aylar nda buluflmalar devam edecek. Siyaset neredeyse son 30 y l n bu Anayasay konuflarak geçirdi. 20 y ldan bu yana toplumun her kesimi yeni bir anayasaya ihtiyaç oldu unu belirtiyor. Biz, bu ihtiyac AK PARTi Program nda, neredeyse 10 y l önce vurgulad k. Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel de iflim ve dönüflümlerin ard ndan Anayasal bir de iflim ile ülke gündemindeyiz. Bu ülkede darbecilerin ard ndan alk fl çalan, onlar n toplant lar na koflarak giden, meflruiyet kazand ranlar n d fl nda toplum bu de iflime sempati ve umutla bakmaktad r. Art k içine kapan k olmayan, kendi k s r gündeminin d fl na ç kan, kronik her sorununu yeri geldi inde reformist bir anlay flla çözen, dünya ile entegre olmufl, ancak kendi millî ve manevî de erlerini asla unutmayan büyük bir ülkeyiz. Gelece e umutla bakan bir milletiz. Bunun geri dönüflü yok. Dereler mecras nda ak yor. AK PARTi ülkemizin ve milletimizin her alanda, hak etti i standartlarda yaflamas için mücadelesine devam edecektir. Yeni say lar m zda buluflmak dile iyle

4 Ç NDEK LER 16 Sa r duvarlar, türkülerle afl l r Sanatç lar ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Türkiye nin kanayan yaras n tedavi etmede tüm hassasiyetinizle sorumluluk alaca- n za yürekten inan yorum dedi Hedef: Tam demokratik bir Anayasa TBMM de grubu olan ve son seçimde yüzde birin üzerinde oy alm fl tüm siyasi partiler ile Anayasa De ifliklik Paketi üzerinde görüflmeler gerçeklefltirildi. BAfiBAKAN ERDO AN: Roman vatandafllar m n insanca yaflamas n istiyorum Roman vatandafllar m z n daha iyi koflullarda yaflamas n istedi ini belirten Baflbakan Erdo- an, Roman vatandafllar ma peflinats z ayda TL taksitle 20 y l vadeyle ev verece iz dedi. Türkiye nin Avrupal l n tart flman n zaman geçti AB büyükelçilerine hitap eden Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB ile üyelik müzakerelerini bafllatan karar n alt nda bütün AB ülkelerinin imzalar n n bulundu unu ifade etti. Türkiye Bülteni > Mart 2010 Y l 7 Say 63 AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya Funda Soydan Gülizar Aslan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi.

5 AYIN TAR H Çanakkale Zaferi 18 Mart Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça nda onbinlerce Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda enaz Türkler kadar kay p b rakarak, Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. Dünya Kad nlar Günü 8 Mart 1857 Kad nlar n erkeklerle eflit haklara sahip olmak yolunda verdi- i mücadelenin temsili bafllang c, 8 Mart 1857 y l nda, ABD nin New York kentinde greve giden iflçi kad nlar n çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi için bafllatt klar mücadeledir. Daha sonra 1910 y l nda Danimarka n n Kopenhag kentinde düzenlenen kad nlar toplant s nda, Clara Zetkin, 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kad nlar Günü olarak kutlanmas n önerdi. Kad n haklar hareketini, özellikle oy hakk n onurland rmay amaçlayan Kad nlar Günü önerisi oy birli i ile kabul edildi. lk Osmanl Parlamentosu 20 Mart 1877 Ik Türk Parlamentosu, 20 Mart 1877 de çal flmalar na bafllad. ki dereceli seçimler sonucu oluflan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildi i gibi "Meclis-i Mebusan" (Milletvekilleri Heyeti), 69 u Müslüman toplam 115 üyeden olufluyordu. stiklâl Marfl n n kabulü 12 Mart 1921 Mehmet Akif Ersoy un fliiri, 12 Mart 1921 de TBMM de stiklâl Marfl olarak kabul edildi. stiklal Savafl m z n en heyecanl günlerinde toplumu biraraya getiren ve ortak duygular n canland ran bir milli marfl ihtiyac n gidermek amac yla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yar flmas düzenledi. Bu yar flmaya 724 fliir kat ld. Kazanan güfteye para ödülü kondu u için önce yar flmaya kat lmak istemeyen Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin srar üzerine Kahraman Ordumuza adad fliirini yar flmaya soktu. TBMM'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif'in fliiri milli marfl olarak kabul edildi. fiiirin bestelenmesi için aç lan ikinci yar flmaya 24 besteci kat ld y l nda Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali R fat Ça atay' n bestesini kabul etti. Bu beste 1930 y l na kadar icra edildiyse de 1930'da de ifltirilerek Cumhurbaflkanl Orkestras fiefi Zeki Üngör'ün 1922'de haz rlad bugünkü beste yürürlü e kondu. Dünyan n en büyük co rafya bilginlerinden biri olan Piri Reis 1547 de Kaptan- Deryal a tayin edildi. Kitab- Bahriye (1519) en önemli eseridir te çizdi i haritada, Amerika K tas n hayret uyand racak do rulukta ve teferruatla göstermifltir. stanbul un iflgali 16 Mart 1920 Piri Reis in vefat 6 Mart Mart 1920 günü stanbul tilâf Devletleri tarafından fiilen iflgal edildi. Atatürk stanbul un iflgali üzerine flu aç klamay yapt : Bugün, Osmanlı Devleti nin yediyüz senelik hayat ve hâkimiyetine son verildi. Yani bugün Türk milleti, hayat ve istiklâl hakkının ve bütün istikbalinin müdafaasına davet edildi. Mart 2010 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Bozüyük-Mekece-Adapazar bölünmüfl yolu aç ld > Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Bozüyük-Mekece-Adapazar Bölünmüfl Devlet Yolu'nun aç l fl töreninde yapt konuflmada, 'ölüm virajlar ' ad yla kötü flöhret kazanm fl bu yolun adeta kaderini de ifltirdiklerini söyledi. 134 kilometre uzunlu undaki yol, ülke nüfusunun yüzde 65'ini bar nd ran, ticaretin, üretimin merkezi olmufl stanbul, Adapazar, Kocaeli, Bursa, Eskiflehir, Ankara, Kütahya gibi illeri birbirine ba l yor. 79 senede sadece 6 bin km bölünmüfl yol yapabilen Türkiye, AK PARTi iktidar yla 7 y lda 24 milyar lira yat r mla toplam bölünmüfl yol uzunlu unu 17 bin 500 km ye ç kard. Euronews ten Türkçe yay n > Euronews in Türkçe kanal, TRT iflbirli i ile yay na bafllad. Avrupa n n ve dünyan n en önemli haber kanallar ndan biri olan Euronews art k izleyicilerine Türkçe olarak da ulaflacak. Euronews ün Lyon daki merkezinde haz rlanan Türkçe haberler, 24 saat boyunca 151 ülkede yay nlanacak. Dünyan n en çok izlenen haber kanal Euronews, geçti imiz y l TRT ile ortakl k anlaflmas imzalam flt. Bugüne kadar ngilizce, Frans zca, Almanca, Rusça, talyanca, spanyolca, Arapça ve Portekizce olmak üzere sekiz dilde yay n yapan kanal n dokuzuncu dili Türkçe oldu. stanbul 2010 Ailesi'nin tarihi buluflmas > stanbul için düflünen, stanbul için çal flan, projeler üreten ve bu projeleri stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans n n deste iyle hayata geçiren tüm proje sahipleri, Ajans n düzenledi i gecede bir araya geldi. Devlet Bakan ve stanbul 2010 Kültür Baflkenti Kurulu Baflkan Hayati Yaz c, törende yapt konuflmada: stanbul a Avrupa Kültür Baflkenti unvan n tafl yacak enerjiyi sizler verdiniz. Sizlerden ald m z güçle, 2008 y l ndan bu yana stanbul için düflündük, stanbul için çal flt k dedi. 4 Türkiye Bülteni Mart 2010

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Elmada ölüm rampalar tarih oldu > Ankara-K r kkale D-200 karayolu üzerinde bulunan Elmada -K l çlar- Irmak Varyantlar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld törenle hizmete aç ld. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, yo un bir çal flmayla y llarca 'ölüm rampalar ' olarak an lan Elmada rampalar n n kaderini de ifltirdiklerini belirterek, 'Bundan böyle art k Elmada rampalar bir st rap yolu de il, ulafl m m z n, insan m z n seyahati için bir zevke dönüflmüfltür' dedi. Türkiye Tohum Gen Bankas aç ld > Ankara da aç l fl yap lan Türkiye Tohum Gen Bankas, Çin ve ABD'den sonra dünyan n üçüncü büyük gen bankas konumunda. Bankan n 250 bin örnek kapasitesi ileriki aflamada 300 bin çeflide kadar ç kar labilecek. Dünyan n say l ve önemli bir gen merkezi olan Türkiye'de bulunan afla yukar 12 bin çeflit bitkinin 3 bin 900'den fazlas endemik (baflka yerde olmayan) bitki. Türkiye ekonomik öneme sahip birçok bitki türünün de anavatan. Devlet Tiyatrolar 51 inci sahnesini Kahramanmarafl ta açt > Kuruluflunun 60. y l n kutlayan Devlet Tiyatrolar, Kahramanmarafl ta 51 inci sahnesini açt. 472 Seyirci kapasiteli Kahramanmarafl Devlet Tiyatrosu, birbirinden farkl ve seçkin eserleri her hafta sanatseverlerle buluflturacak. 3 y lda 13 tiyatro sahnesi perde dedi: Beykoz Ahmet Mithat Efendi Sahnesi, Malatya Devlet Tiyatrolar Sahnesi, Elaz Devlet Tiyatrosu, Samsun Tiyatrosu, zmir Soyer Kültür Sanat Sahnesi, Çorum DT Sahnesi, stanbul Üsküdar Tekel Sahnesi, stanbul Üsküdar Stüdyo Sahnesi, Konak Melek Ökte Sahnesi, Ankara 75. Y l Sahnesi, stanbul Küçük Sahne, Küçükçekmece Sahnesi, Zonguldak Devlet Tiyatrosu. Mart 2010 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI THY Manchester United n resmi sponsoru oldu > Avrupa n n en büyük dördüncü havayolu flirketi olan Türk Hava Yollar, üç buçuk y ll k imzalanan sponsorluk anlaflmas na göre, tak m oyuncular n tüm maçlar na, turnuvalara ve e itim kamplar na tafl yacak ve Old Trafford stad ndaki tüm reklam panolar nda havayolunun logosu yer alacak. Manchester United, dünyan n en de erli futbol kulubü markalar n n bafl nda geliyor. Tarihinde 11 Federasyon Kupas 18 Premier Lig flampiyonlu u üç Avrupa Kupas flampiyonlu u bulunuyor. Alt milyon web sitelerine kay tl olmak üzere tak m n, dünya genelinde 333 milyon taraftar bulunuyor. Havac l kta global bir oyuncu haline gelen THY, Manchester United sponsorlu u ile uluslararas markalaflma yolunda dünya çap nda bir at l m daha gerçeklefltirmifl oluyor. Haiti için uluslararas toplum devrede > 12 Ocak'taki deprem sonras yerle bir olan Haiti için uluslararas toplum örgütleri devrede. Birleflmifl Milletler'in (BM) yard m konferans nda, beklenenin çok üzerinde bir rakama, 10 milyar dolarl k yard m taahhüdüne ulafl ld. fiu ana kadar Haiti'ye 1 milyon dolarl k yard m yapan Türkiye de önümüzdeki dönemde 1 milyon dolar daha yard m yapaca n aç klad. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertu rul Apakan, BM'de düzenlenen konferansta yapt aç klamada, Türkiye'nin bugüne kadar Haiti'ye bir milyon dolarl k insani yard mda bulundu unu an msatarak, önümüzdeki dönemde de Haiti hükümetinin belirleyece i bir projede kullan lmak üzere bir milyon dolarl k ikinci bir yard m taahhüdünde bulundu unu bildirdi. 6 Türkiye Bülteni Mart 2010

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI TRT El Türkiye yay nda > TRT, Türkiye ile Arap dünyas aras nda köprü oluyor. 350 milyon nüfuslu bir co rafyaya hitap edecek olan TRT El Türkiye yay n hayat na bafllad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "Türkler ile Araplar bir elin parmaklar, et ile t rnak gibidir. Bu topraklarda bizim mazimiz bir. Biliniz ki istikbalimiz de bir" dedi. Baflbakan Erdo an, Arapça yay n yapacak TRT El Türkiye kanal n n aç l fl amac yla düzenlenen törende, Bizler ortak tarihin, ortak kültürün, hepsinden önemlisi ortak medeniyetin mensuplar y z. Bizim zihnimiz, bizim gönlümüz ortak kaynaklardan beslenerek büyümüfl ve yetiflmifltir" dedi. Davuto lu'ndan nükleer silah mesaj > D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, "Nükleer silaha ne ran sahip olmal, ne Israil, ne de bir baflka devlet. Ortado u'da nükleer silah kalmamal d r" dedi. Davuto lu, talyan L'Espresso Dergisi nde ç kan demecinde, Bat l ülkelerin nükleer silahlanma gerekçesiyle ran'a yapt r m uygulamay düflünmelerini do ru bulmad n belirtti. Bakan Davuto lu, "Bölgede baflka yapt r mlara gerek yok. Yapt r mlar n etkisi geçmiflte de hep olumsuz oldu. htiyaç olan fley, siyasi istikrar ve ekonomik kalk nmad r. Dünyan n bunu anlamas n umuyorum. Son aylarda müzakereler ve bar flç l çözüm için çaba harcad m. Askeri gerilim ve yapt r mlar, her ne pahas na olursa olsun engellenmelidir. Konuya iliflkin çabalar m, önümüzdeki süreçte de devam edecek" diye konufltu. Gül'den Pakistan'a terörle mücadelede destek > slamabad'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaflkan Abdullah Gül'e, "Pakistan niflan " verildi. Pakistan Cumhurbaflkan As f Ali Zerdari ile görüflen Cumhurbaflkan Gül: "Terörle mücadelede sarf etti iniz çabalar destekliyoruz" mesaj verdi. Cumhurbaflkan Gül: " ktidar, muhalefeti, tüm kurumlar ve halk yla Pakistanl kardefllerimizin terörü ve afl r l lanetleyen tutumu her türlü övgüye lay kt r" aç klamas yapt. Cumhurbaflkan Gül, iki ülke aras ndaki iliflkilerin, küresel bar fl ve istikrara katk için temel teflkil etti ini söyledi. Mart 2010 Türkiye Bülteni 7

10 Hedef: Tam demokratik bir Anayasa ANAYASA DE fi KL K TEKL F DEMOKRAS N N GÜÇLEND R LMES VE ÇA DAfi STANDARTLARA KAVUfiTURULMASINI HUKUK DEVLET N N GÜÇLEND R LMES N ÖZGÜRLÜKLER N GEN filet LMES N HEM TARAFSIZ HEM DE BA IMSIZ B R YARGI OLUfiUMUNU HEDEFL YOR. > Türkiye nin 150 y ll k anayasa gelene i içinde, halk n kat l m ve demokratik yöntemlerle Anayasa yap lmam fl olmas ülkemiz için büyük bir eksikliktir. Di er Anayasalar gibi 1982 Anayasa s da ola anüstü koflullar alt nda kabul edilip, yürürlü e konuldu. Yürürlü e konulmas n n ard ndan 1982 Anayasas nda de iflik gerekçelerle 16 kez de ifliklik yap ld. Bu kapsamda Anayasa n n toplam 85 maddesi ile bafllang ç metni k smen de iflti. Anayasa de iflikli i paketi AK PARTi 289 milletvekilinin imzas n tafl - yan Anayasa De ifliklik Paketi ni TBMM Baflkanl na 2 Nisan da sundu. Teklifte, Anayasa Mahkemesi nin parti kapatma kararlar n toplant ya kat lanlar n 5 te 3 ço unlu uyla almas öngörülüyor. Paket, Türkiye nin siyasi, demokrasi ve hukuk hayat nda önemli düzenlemeler getirmeyi amaçl yor. Anayasa de iflikli i ile Türkiye de demokrasiyi güçlendirmek ve özgürlükleri geniflletmek hedefleniyor. Hukuk devletinin bütün ilke ve prensiplerini güçlü k larak, bireyin hukukunu ön plana ç karmak ve güçlendirmek, de iflikli in temelini oluflturuyor. F rsat eflitli inin yeniden düzenlenmesi, çocuklar m z, kad nlar m z ve yafll lar m z için yeni haklar getirmek, yine de iflikli in hedefleri aras nda yer al yor. Teklifle Anayasa n n ailenin korunmas bafll kl 41. maddesinin de ifltirilmesi öngörülüyor. Maddenin bafll ailenin korunmas ve çocuk haklar fleklinde de ifltiriliyor ve maddeye Her çocuk yeterli himaye ve bak mdan yararlanma, ve yüksek yarar na aç kça ayk r olmad kça ana ve babas yla kiflisel ve do rudan iliflki kurma ve sürdürme hakk na sahiptir. Devlet her türlü istismara ve fliddete karfl çocuklar koruyucu tedbirler al r hükmü ekleniyor. Vatandafllar n yurt d fl ç k fllar da ancak suç soruflturmas veya kovuflturmas sebebiyle hakim karar na ba l olarak s n rlanabilecek. Teklifin içerdi i en önemli yeniliklerden birini, memurlar ve di er kamu görevlileriyle emeklilere toplu sözleflme hakk tan nmas oluflturuyor. Teklifle anayasan n Askeri Yarg tay a iliflkin düzenleme içeren 156. maddesinde de de ifliklik yap l - yor. Buna göre askeri Yarg tay üyelerinin disiplin ve özlük ifllerinde askerlik hizmetinin gereklerine bak lmayacak bunun için hakimlik teminat esaslar al nacak. 8 Türkiye Bülteni Mart 2010

11 TBMM de grubu olan ve son seçimde yüzde birin üzerinde oy alm fl tüm siyasi partiler ile Anayasa De ifliklik Paketi üzerinde görüflmeler gerçeklefltirildi. Teklife yeni eklenen bir maddeyle de askeri yüksek idare mahkemesinin kuruluflu, iflleyifli, yarg lama usulleri mensuplar n disiplin ve özlük iflleri mahkemelerin ba ms zl kimlik teminat esaslar n n dikkate al nmas na iliflkin hükümler anayasan n 157. maddesine iflleniyor. Teklifte yer alan geçici bir maddeyle de Anayasa Mahkemesi nin yap s nda gerçeklefltirilen de iflikliklerin yüksek mahkemede görülmekte olan davalara da uygulanmas öngörülüyor. Cumhurbaflkan ve bakanlar kurulu üyelerinin yan s ra TBMM Baflkan, Genel Kurmay Baflkan ve kuvvet komutanlar da görevleri ile ilgili suçlardan dolay Yüce Divan s fat yla Anayasa Mahkemesi nde yarg lanacak. flte AK PARTi taraf ndan TBMM baflkanl - na sunulan üçü geçici olmak üzere toplam 30 maddeden oluflan Anayasa De ifliklik Paketi teklifinin ayr nt lar : Teklifte siyasi partilerin kapat lmas na iliflkin önemli de ifliklikler öngörülüyor Siyasi partilerin kapat lmas na iliflkin davalar Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s n n talebi üzerine meclis baflkan n n baflkanl nda mecliste grubu bulunan her bir siyasi partinin befler üyeyle temsil edildi i komisyonun karar yla aç labilecek. Kapatma davas aç labilmesi için komisyonun üye tam say s n n yani 3 te 2 ço unlu un oluflmas gerekiyor. Gizli oy veren komisyonun kararlar yarg denetimi d fl nda tutulacak. Teklifte kapat lan partinin yeniden kurulabilmesine imkan sa lan yor. Siyasi partilerin mali denetimi de teklifte Say fltay a veriliyor. Siyasi partilerin kapat lmas na neden olan eylemleri gerçeklefltiren kiflilere uygulanan baflka bir partinin kurucu üyesi, yöneticisi ve denetçisi olma yasa n n süresi 5 y ldan 3 y la indirilecek. Mecliste ileri sürülen düflünceler ve mecliste yap lan çal flmalarda sarf edilen sözler kapatma davas için gerekçe say lmayacak. HSYK ya 21 as l 10 yedek üye Hakimler ve savc lar yüksek kurulunun yap s na iliflkin önemli de ifliklikler de teklifte yer al yor. Kurul, teklifte 21 as l ve 10 yedek üye fleklinde düzenleniyor. Mevcut halde ise kurul yedi as l ve befl yedek üyeden olufluyordu. Teklifte Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun üç daire fleklinde çal flmas öngörülüyor. Kurulun baflkan n n Adalet ba- Mart 2010 Türkiye Bülteni 9

12 kan olmas ve Adalet Bakanl Müsteflar n n kurulun tabi üyesi olmas uygulamas devam ederken, kurulun 4 asil üyesi yüksek ö retim kurumlar n n hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallar nda görev yapan ö retim üyeleri üst kademe yöneticileri ve avukatlar aras ndan cumhurbaflkan taraf ndan seçilecek. HSYK n n yedi as l dört yedek üyesi birinci s n f hakim ve savc lar aras ndan adli yarg hakim ve savc lar taraf ndan, üç as l ve iki yedek üyesi de birinci s n f idari hak m ve savc lar aras ndan idari yarg hakim ve savc lar taraf ndan belirlenecek. Üyelerin görev süresi dört y l olacak. Süresi biten üye yeniden seçilebilecek. Teklife göre, üç as l ve iki yedek üyeyi Yarg tay üyeleri aras ndan, Yarg tay Genel Kurulu belirleyecek. Bir as l ve bir yedek üyeyi ise Dan fltay üyeleri aras ndan Dan fltay Genel Kurulu belirleyecek. Bir as l ve bir yedek üye de Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu nca kendi üyeleri aras ndan seçilecek. Ayr ca teklif kanun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu üyelerinin seçilmesini de öngörüyor. Teklif hakim ve savc lar n denetimine iliflkin de ifliklikler de içeriyor Hakim ve savc lar inceleme ve denetim yetkisi Adalet Bakanl ndan HSYK ya devrediliyor. Anayasa De ifliklik Paketi nde öngörülen de iflikliklerin gerçeklefltirilmesi ile Türkiye de 1982 Anayasas n n k s tlamalar ndan kaynaklanan demokrasinin önündeki büyük engeller ortadan kalkacak. Anayasa Mahkemesi nin yap s nda da de ifliklik öngörülüyor Anayasa Mahkemesi ndeki yedek üye uygulamas na son veriliyor. fiu anda 11 as l ve 4 yedek üyeden oluflan Anayasa Mahkemesi nin üye say s 17 olarak belirleniyor. Anayasa Mahkemesi nin üye seçimi ise flöyle olacak TBMM iki üyeyi, Say fltay Genel Kurulu nun kendi baflkan üyeleri aras ndan bir üyeyi de Baro Baflkanlar n n serbest avukatlar aras ndan gösterecekleri adaylar aras n- 10 Türkiye Bülteni Mart 2010

13 dan seçecek. Cumhurbaflkan üç üyeyi Yarg tay, iki üyeyi Dan fltay, bir üyeyi Askeri Yarg tay, bir üyeyi Askeri Yüksek dare Mahkemesi, üç üyeyi de yüksek ö retim kurumlar n n gösterece i adaylar aras ndan, dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar birinci s n f hakim ve savc larla Anayasa Mahkemesi raportörleri aras ndan seçecek. Anayasa Mahkemesi ne bireysel baflvuru da yap labilecek. Anayasa Mahkemesi nin karar yeter say s da de ifliyor Teklifte karar yeter say s na iliflkin de bir de ifliklik yer al yor. Buna göre mahkeme Anayasa de iflikli inin iptali, siyasi partilerin kapat lmas, ya da devlet yard m ndan yoksun b rak lmas, kat lanlar n üçte iki oy çoklu unun sa lanmas yla karara ba lanabilecek. Yürürlükteki Anayasa hükmündeyse say lan durumlar için karar yeter say s üye tam say s n n beflte üçü. Anayasa Mahkemelerinin Üye Yap lar Ülke Ad Üye Üyelerin Geldi i Kaynak Bireysel Say s Baflvuru Hakk Almanya 16 Federal Meclis (8), Federal Konsey (8) Var Avusturya 14+6y Federal Hükümet (6 as l, 3 yedek), Ulusal Konsey (3+2), Federal konsey (3+1) Var Belçika 12 6 Walon, 6 Flemenk, Temsilciler Meclisi ve Senato taraf ndan Var Fransa 9 Devlet Baflkan, Meclis Baflkan ve Senato Baflkan taraf ndan Var spanya 12 Kongre (4), Senato (4), Hükümet(2), Yarg Genel Kurulu (2) Var talya 15 Parlamento (5), Devlet Baflkan (5), Temyiz Mahk. (3), Dan fltay (1), Say fltay (1) Var Macaristan 11 Parlamentonun hukuk, idari ve yarg komiteleri taraf ndan seçilir Var Polonya 15 Tamam Parlamento taraf ndan Var Portekiz 13 Meclis Genel Kurulu (10) ve Anayasa Mahkemesi Yarg çlar (3) Var Romanya 9 Bakanlar Kurulu (3), Senato (3) ve Devlet Baflkan (3) Var Rusya 19 Tamam Devlet Baflkan taraf ndan (70 yafl üst görev limiti) Var 15. madde yürürlükten kalk yor Anayasa n n 15. maddesi uzun y llard r tart fl l yordu. Teklif bu maddenin yürürlükten kald r lmas n öngörüyor. Bu maddenin kald r lmas yla, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ard ndan milli güvenlik kurulunun üyeleri, dan flma meclisinin üyeleriyle, o dönemde oluflturulan hükümet üyelerine yarg yolu aç labilecek. Herkes Kamu Denetçisine baflvurabilecek Anayasa De ifliklik Paketi teklifine göre, TBMM Baflkanl na ba l olarak Kamu Denetçili i Kurumu oluflturulacak ve herkes Kamu Denetçisi ne baflvurabilecek. Kamu denetçisi TBMM de gizli oyla seçilecek. Silahl Kuvvetlerden iliflik kesme kararlar na yarg yolu aç k olacak Teklife göre yüksek askeri fluran n silahl kuvvetlerden iliflik kesme kararlar na karfl yarg yolu aç k olacak. Mart 2010 Türkiye Bülteni 11

14 De ifliklik paketi bas n temsilcilerine anlat ld ANAYASA DE fi KL K PAKET N N KAMUOYUNA AÇIKLANMASININ ARDINDAN, BASIN YAYIN KURULUfiLARININ TEMS LC LER LE GERÇEKLEfiT R LEN B LG LEND RME TOPLANTILARINA BASININ LG S YO UN OLDU. > AK PARTi, Anayasa De ifliklik Paketi nin kamuoyu ile paylafl lmas n n ard ndan paketin do ru bir flekilde anlafl labilmesi için çal flmalara bafllad. Siyasi partiler, sivil toplum kurulufllar n n yan s ra bas n kurulufllar n n temsilcileri ile de Anayasa De ifliklik Paketi hakk nda bilgilendirme toplant lar düzenlendi. Demokrasi standard m z yükselecek Toplant lar n ilki paketin kamuoyu ile paylafl ld 22 Mart Pazartesi günü Ankara Rixos Otel de düzenlendi. Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, Adalet Bakan Sadullah Ergin, çiflleri Bakan Beflir Atalay, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar Hüseyin Çelik, Haluk pek ve Ömer Çelik, AK PARTi Grup Baflkanvekili Bekir Bozda ve TBMM Adalet Komisyonu Baflkan Ahmet yimaya, toplant ya kat lan bas n kurulufllar n n Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Toplant da konuflan Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, 1982 Anayasas n n güvenlik öncelikli bir anayasa oldu unu ancak hem güvenli i hem de özgürlü ü içeren bir anayasa olmas gerekti ini belirtti. Adalet Bakan Sadullah Ergin ise Anayasa de iflikli i paketi ile Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne giden davalarda azalma olaca n ve beraberinde demokratik standard m z n da yükselece- ini ifade etti. Bilgilendirme toplant lar n n ikincisi 24 Mart ta stanbul Swiss Otel de bas n ve yay n kurulufllar n n genel yay n yönetmenleri ile gerçeklefltirildi. Toplant - ya Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, Adalet Bakan Sadulah Ergin, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar Hüseyin Çelik ve Ömer Çelik ve Grup Baflkanvekili Bekir Bozda kat ld. Toplant da konuflan Hüseyin Çelik, Türkiye nin topyekün bir Anayasa de iflikli ine ihtiyac bulundu unu belirterek, Bugünkü flartlarda gerçeklefltirilmesi çok zor göründü ü için k smi de ifliklik yapmaya karar verdik dedi. 27 Mart ta da Türkiye deki yabanc bas n ve yay n kurulufllar n n temsilcileriyle bir bilgilendirme toplant s düzenlendi. 12 Türkiye Bülteni Mart 2010

15 Daha fazla demokrasi diyoruz Büyükelçilere seslenen Baflbakan Erdo an: Terörün minimize edilmesi, ülkemizin güven ve istikrar içinde geliflmesi, kalk nmas, ça dafl uygarl k düzeyinin üzerine ç kmas Kast m z, niyetimiz budur dedi. BAfiBAKAN ERDO AN: B RAZ DAHA FAZLA DEMOKRAS D YORUZ, DAHA FAZLA HAK VE ÖZGÜRLÜK D YORUZ, B RL K VE BÜTÜNLÜ ÜMÜZÜ, KARDEfiL M Z DAHA DA GEL fit REL M D YORUZ. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 7 Ocak ta Vali Galip Demirel Vilayetlerevi nde kinci büyükelçiler Konferans na kat lan büyükelçiler ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada büyükelçilerden, Türkiye nin AB üyeli i için gayret göstermelerini ve Milli Birlik ve Beraberlik Projesi ni anlatmalar n istedi. Baflbakan Erdo- an, konuflmas nda Türk d fl politikas ndaki de iflimin kesinlikle bir eksen kaymas de il, vizyonun, ufkun genifllemesi oldu unu vurgulad. Biraz daha fazla demokrasi diyoruz Milli Birlik ve Beraberlik Projesi nin içeri- in son derece net ve belirgin oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Biraz daha fazla demokrasi diyoruz, daha fazla hak ve özgürlük diyoruz, birlik ve bütünlü ümüzü, kardeflli imizi daha da gelifltirelim diyoruz. Terörün minimize edilmesi, ülkemizin güven ve istikrar içinde geliflmesi, kalk nmas, ça dafl uygarl k düzeyinin üzerine ç kmas Kast m z, niyetimiz budur fleklinde konufltu. Bu süreçten çok daha somut neticeler alma niyetindeyiz Türkiye nin yaklafl k 30 y ld r Kuzey Irak tan yönelen bir terör sorunuyla u raflt n belirten Baflbakan Erdo an, terörle mücadelenin sadece bir güvenlik sorunu olarak alg land için farkl boyutlar kazand n ve farkl destekler edindi ini ifade etti. Hükümetin terörün uluslararas deste ini yok etmek için çok yo un giriflimlerde bulundu unu belirten Baflbakan Erdo an, özellikle Avrupa ülkelerinde terör örgütünün mensuplar na gösterilen destek ve müsamahan n büyük ölçüde azalt ld n söyledi y l nda bu süreçten çok daha somut neticeler alma niyetindeyiz diyen Baflbakan Erdo- an, Bu noktada siz de erli büyükelçilerimize de çok önemli görevler düflüyor dedi. Baflbakan Erdo an, AB konusunda sadece Avrupa ülkelerindeki büyükelçilerin de il, Türkiye nin tüm büyükelçilerinin daha fazla gayret göstermesini bekledi ini ifade etti. Terörle mücadele ve Demokratik Aç l m konusunda da büyükelçilerin daha aktif çaba göstermesini bekledi ini belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Hele hele soydafllar m z n, vatandafllar m z n yo un oldu u yerlerde onlar örgütlemek, onlar bu noktada çal flmaya sevk etmek inan yorum ki sizlerin gayretleriyle çok daha anlam kazanacakt r. Mart 2010 Türkiye Bülteni 13

16 81 ilde Türkiye Buluflmalar AK PARTi, BAKANLAR, GENEL BAfiKAN YARDIMCILARI, GRUP BAfiKANVEK LLER VE M LLETVEK LLER N N DE KATILIMIYLA 81 LDE TÜRK YE BULUfiMALARI TOPLANTILARIYLA, M LL B RL K VE KARDEfiL K PROJES N TÜRK YE YE ANLATTI. > AK PARTi iktidar ile Türkiye de yaflanan de iflim ve dönüflüm asl nda her vatandafl m z n hayat nda etkisini gösteriyor. Türkiye, son 7 y lda ekonomiden, sa l a, e itimden d fl politikaya kadar her alanda reform olarak nitelendirilebilecek ad mlar att. AK PARTi iktidar döneminde bölgesel ayr m gözetmeksizin, bölgesel geliflmifllik fark n ortadan kald rmaya yönelik yap lan icraatlarla, do u ile bat, kuzey ile güney, k sacas tüm Türkiye kalk nd. 72,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye deki her bir fert birbiri ile kucaklaflt. flte AK PAR- Ti de bu kucaklaflmay, yani Milli Birlik ve Kardefllik Projesi ni il il tüm vatandafllar - m za anlatt. Ak llarda kalan sorular cevaplad. fiubat ay boyunca bakanlar, genel baflkan yard mc lar, grup baflkanvekilleri ve milletvekillerinden oluflan 35 isim Türkiye Buluflmalar ile 81 ilde halk m zla bir araya geldi. Yo un kat l mla gerçekleflen toplant lar, çok verimli geçti. Türkiye Buluflmalar, Nisan ve May s aylar nda 81 ilde ilçe düzeyinde yap lacak toplant larla devam edecek. flte Türkiye Buluflmalar toplant lar ndan baz örnekler: TOPLANTILAR, N SAN VE MAYIS AYINDA DA 81 LDE LÇE BAZINDA DEVAM EDECEK. Mehdi Eker Konya/ Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker: ''Türkiye'nin resmi dili Türkçedir, böyle kalmaya 14 Türkiye Bülteni Mart 2010