Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar ile s ralansa, bu derginin sayfalar n n yetmeyece i aç kt r. Esasen böyle bir ihtiyaç flu anda yok. Ekonominin can çekiflti i, neredeyse devletin çal flanlar na maafl ödeyemez hale geldi i, müteahhitlerin alacaklar n alamad, bankalar n n boflalt ld, h rs zl n, yolsuzlu- un s radanlaflt, enflasyonun kötü kader olarak alg land, en itibars z ve bol s f rl paraya sahip bir ülke için önce ekonomiyi ray na oturtmak gerekiyordu. Ekonomi öylesine sa lam ve güçlü temeller üzerine oturtuldu ki, dünyay kas p kavuran global kriz, ABD, ngiltere, Almanya, spanya gibi dev ekonomileri sarsarken, Türkiye ekonomisi bu krizden en az zararla ç kan ekonomiler aras nda ilk s ralarda yer ald. E itim, adalet, sa l k, ulaflt rma, iletiflim, konut, flehirleflme, bay nd rl k, spor, sanat, kültür, akla gelen her alanda geçen 8 y l içinde Türkiye inan lmaz gerçeklefltirdi. Pefl pefle reformlar gerçeklefltirildi. Kronik sorunlar çözüme kavuflturuldu. Bu derginin okurlar, hükümetlerimizin içeride, ülkenin yeniden her alanda imar ve inflas, kalk nma ve refah için yapt klar n gayet iyi bilmektedirler. Bir yandan da baflta, Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an olmak üzere, D fliflleri Bakanlar - m z, di er hükümet üyelerimiz ve diplomatlar m z n gayretleri sonucu, ülkemiz dünyan n en prestijli ülkeleri aras nda yerini ald. Bir yandan komflularla s f r sorun politikas yla uzun y llar n düflmanl klar çözüldü. Öte taraftan dünyan n hemen her uluslararas kuruluflunda en itibarl ve söz sahibi ülkelerden biri Türkiye oldu. Yaz m n bafl nda, yap lanlar s ralamaya gerek olmad n belirtmeme karfl l k, yine de çok kabaca yap lanlar hat rlatmak istedim. Ülke içeride ve d flar da, ekonomik, sosyal, siyasal her alanda büyük bir de iflimi yaflarken, elbette çok büyük engellerle ve dirençlerle karfl karfl ya kald. Halk m z n daha müreffeh, daha demokrat, daha özgür, daha zengin olmas n istemeyen çevreler; her biri farkl gerekçelerle, farkl kifli ve vas talarla Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere, hükümetimiz ve partimizin her kademesine sald r lar n en ac mas z yöntemlerle sürdürdüler. Bunu görmek için gerek Millî Birlik ve Kardefllik Projesi kapsam nda yaflananlar, gerekse Anayasa De ifliklik Paketi üzerine kopar lan f rt nalar çok iyi analiz etmek gerekir. Bu ülkede on y llard r kan ak yor. Bunu durdurmak için gösterdi imiz iyi niyetli çabalar, bütün yürekleri s - t yor. Ancak, bir kesim bu projeden fena halde rahats z. Halk m z n heyecan n öldürmek için akla hayale gelmedik iftiralar peflindeler. Vaz m geçece iz? Elbette hay r. Bu say da göreceksiniz. Müzik yapan ve icra eden sanatç larla, sinemac ve tiyatrocularla buluflmalar m zda gördük ki; Millî Birlik ve Kardefllik Projesi her kesimden büyük bir destek al yor. Edebiyatç lar ve sporcularla Nisan, May s aylar nda buluflmalar devam edecek. Siyaset neredeyse son 30 y l n bu Anayasay konuflarak geçirdi. 20 y ldan bu yana toplumun her kesimi yeni bir anayasaya ihtiyaç oldu unu belirtiyor. Biz, bu ihtiyac AK PARTi Program nda, neredeyse 10 y l önce vurgulad k. Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel de iflim ve dönüflümlerin ard ndan Anayasal bir de iflim ile ülke gündemindeyiz. Bu ülkede darbecilerin ard ndan alk fl çalan, onlar n toplant lar na koflarak giden, meflruiyet kazand ranlar n d fl nda toplum bu de iflime sempati ve umutla bakmaktad r. Art k içine kapan k olmayan, kendi k s r gündeminin d fl na ç kan, kronik her sorununu yeri geldi inde reformist bir anlay flla çözen, dünya ile entegre olmufl, ancak kendi millî ve manevî de erlerini asla unutmayan büyük bir ülkeyiz. Gelece e umutla bakan bir milletiz. Bunun geri dönüflü yok. Dereler mecras nda ak yor. AK PARTi ülkemizin ve milletimizin her alanda, hak etti i standartlarda yaflamas için mücadelesine devam edecektir. Yeni say lar m zda buluflmak dile iyle

4 Ç NDEK LER 16 Sa r duvarlar, türkülerle afl l r Sanatç lar ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Türkiye nin kanayan yaras n tedavi etmede tüm hassasiyetinizle sorumluluk alaca- n za yürekten inan yorum dedi Hedef: Tam demokratik bir Anayasa TBMM de grubu olan ve son seçimde yüzde birin üzerinde oy alm fl tüm siyasi partiler ile Anayasa De ifliklik Paketi üzerinde görüflmeler gerçeklefltirildi. BAfiBAKAN ERDO AN: Roman vatandafllar m n insanca yaflamas n istiyorum Roman vatandafllar m z n daha iyi koflullarda yaflamas n istedi ini belirten Baflbakan Erdo- an, Roman vatandafllar ma peflinats z ayda TL taksitle 20 y l vadeyle ev verece iz dedi. Türkiye nin Avrupal l n tart flman n zaman geçti AB büyükelçilerine hitap eden Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB ile üyelik müzakerelerini bafllatan karar n alt nda bütün AB ülkelerinin imzalar n n bulundu unu ifade etti. Türkiye Bülteni > Mart 2010 Y l 7 Say 63 AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya Funda Soydan Gülizar Aslan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi.

5 AYIN TAR H Çanakkale Zaferi 18 Mart Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça nda onbinlerce Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda enaz Türkler kadar kay p b rakarak, Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. Dünya Kad nlar Günü 8 Mart 1857 Kad nlar n erkeklerle eflit haklara sahip olmak yolunda verdi- i mücadelenin temsili bafllang c, 8 Mart 1857 y l nda, ABD nin New York kentinde greve giden iflçi kad nlar n çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi için bafllatt klar mücadeledir. Daha sonra 1910 y l nda Danimarka n n Kopenhag kentinde düzenlenen kad nlar toplant s nda, Clara Zetkin, 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kad nlar Günü olarak kutlanmas n önerdi. Kad n haklar hareketini, özellikle oy hakk n onurland rmay amaçlayan Kad nlar Günü önerisi oy birli i ile kabul edildi. lk Osmanl Parlamentosu 20 Mart 1877 Ik Türk Parlamentosu, 20 Mart 1877 de çal flmalar na bafllad. ki dereceli seçimler sonucu oluflan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildi i gibi "Meclis-i Mebusan" (Milletvekilleri Heyeti), 69 u Müslüman toplam 115 üyeden olufluyordu. stiklâl Marfl n n kabulü 12 Mart 1921 Mehmet Akif Ersoy un fliiri, 12 Mart 1921 de TBMM de stiklâl Marfl olarak kabul edildi. stiklal Savafl m z n en heyecanl günlerinde toplumu biraraya getiren ve ortak duygular n canland ran bir milli marfl ihtiyac n gidermek amac yla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yar flmas düzenledi. Bu yar flmaya 724 fliir kat ld. Kazanan güfteye para ödülü kondu u için önce yar flmaya kat lmak istemeyen Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin srar üzerine Kahraman Ordumuza adad fliirini yar flmaya soktu. TBMM'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif'in fliiri milli marfl olarak kabul edildi. fiiirin bestelenmesi için aç lan ikinci yar flmaya 24 besteci kat ld y l nda Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali R fat Ça atay' n bestesini kabul etti. Bu beste 1930 y l na kadar icra edildiyse de 1930'da de ifltirilerek Cumhurbaflkanl Orkestras fiefi Zeki Üngör'ün 1922'de haz rlad bugünkü beste yürürlü e kondu. Dünyan n en büyük co rafya bilginlerinden biri olan Piri Reis 1547 de Kaptan- Deryal a tayin edildi. Kitab- Bahriye (1519) en önemli eseridir te çizdi i haritada, Amerika K tas n hayret uyand racak do rulukta ve teferruatla göstermifltir. stanbul un iflgali 16 Mart 1920 Piri Reis in vefat 6 Mart Mart 1920 günü stanbul tilâf Devletleri tarafından fiilen iflgal edildi. Atatürk stanbul un iflgali üzerine flu aç klamay yapt : Bugün, Osmanlı Devleti nin yediyüz senelik hayat ve hâkimiyetine son verildi. Yani bugün Türk milleti, hayat ve istiklâl hakkının ve bütün istikbalinin müdafaasına davet edildi. Mart 2010 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Bozüyük-Mekece-Adapazar bölünmüfl yolu aç ld > Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Bozüyük-Mekece-Adapazar Bölünmüfl Devlet Yolu'nun aç l fl töreninde yapt konuflmada, 'ölüm virajlar ' ad yla kötü flöhret kazanm fl bu yolun adeta kaderini de ifltirdiklerini söyledi. 134 kilometre uzunlu undaki yol, ülke nüfusunun yüzde 65'ini bar nd ran, ticaretin, üretimin merkezi olmufl stanbul, Adapazar, Kocaeli, Bursa, Eskiflehir, Ankara, Kütahya gibi illeri birbirine ba l yor. 79 senede sadece 6 bin km bölünmüfl yol yapabilen Türkiye, AK PARTi iktidar yla 7 y lda 24 milyar lira yat r mla toplam bölünmüfl yol uzunlu unu 17 bin 500 km ye ç kard. Euronews ten Türkçe yay n > Euronews in Türkçe kanal, TRT iflbirli i ile yay na bafllad. Avrupa n n ve dünyan n en önemli haber kanallar ndan biri olan Euronews art k izleyicilerine Türkçe olarak da ulaflacak. Euronews ün Lyon daki merkezinde haz rlanan Türkçe haberler, 24 saat boyunca 151 ülkede yay nlanacak. Dünyan n en çok izlenen haber kanal Euronews, geçti imiz y l TRT ile ortakl k anlaflmas imzalam flt. Bugüne kadar ngilizce, Frans zca, Almanca, Rusça, talyanca, spanyolca, Arapça ve Portekizce olmak üzere sekiz dilde yay n yapan kanal n dokuzuncu dili Türkçe oldu. stanbul 2010 Ailesi'nin tarihi buluflmas > stanbul için düflünen, stanbul için çal flan, projeler üreten ve bu projeleri stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans n n deste iyle hayata geçiren tüm proje sahipleri, Ajans n düzenledi i gecede bir araya geldi. Devlet Bakan ve stanbul 2010 Kültür Baflkenti Kurulu Baflkan Hayati Yaz c, törende yapt konuflmada: stanbul a Avrupa Kültür Baflkenti unvan n tafl yacak enerjiyi sizler verdiniz. Sizlerden ald m z güçle, 2008 y l ndan bu yana stanbul için düflündük, stanbul için çal flt k dedi. 4 Türkiye Bülteni Mart 2010

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI Elmada ölüm rampalar tarih oldu > Ankara-K r kkale D-200 karayolu üzerinde bulunan Elmada -K l çlar- Irmak Varyantlar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld törenle hizmete aç ld. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, yo un bir çal flmayla y llarca 'ölüm rampalar ' olarak an lan Elmada rampalar n n kaderini de ifltirdiklerini belirterek, 'Bundan böyle art k Elmada rampalar bir st rap yolu de il, ulafl m m z n, insan m z n seyahati için bir zevke dönüflmüfltür' dedi. Türkiye Tohum Gen Bankas aç ld > Ankara da aç l fl yap lan Türkiye Tohum Gen Bankas, Çin ve ABD'den sonra dünyan n üçüncü büyük gen bankas konumunda. Bankan n 250 bin örnek kapasitesi ileriki aflamada 300 bin çeflide kadar ç kar labilecek. Dünyan n say l ve önemli bir gen merkezi olan Türkiye'de bulunan afla yukar 12 bin çeflit bitkinin 3 bin 900'den fazlas endemik (baflka yerde olmayan) bitki. Türkiye ekonomik öneme sahip birçok bitki türünün de anavatan. Devlet Tiyatrolar 51 inci sahnesini Kahramanmarafl ta açt > Kuruluflunun 60. y l n kutlayan Devlet Tiyatrolar, Kahramanmarafl ta 51 inci sahnesini açt. 472 Seyirci kapasiteli Kahramanmarafl Devlet Tiyatrosu, birbirinden farkl ve seçkin eserleri her hafta sanatseverlerle buluflturacak. 3 y lda 13 tiyatro sahnesi perde dedi: Beykoz Ahmet Mithat Efendi Sahnesi, Malatya Devlet Tiyatrolar Sahnesi, Elaz Devlet Tiyatrosu, Samsun Tiyatrosu, zmir Soyer Kültür Sanat Sahnesi, Çorum DT Sahnesi, stanbul Üsküdar Tekel Sahnesi, stanbul Üsküdar Stüdyo Sahnesi, Konak Melek Ökte Sahnesi, Ankara 75. Y l Sahnesi, stanbul Küçük Sahne, Küçükçekmece Sahnesi, Zonguldak Devlet Tiyatrosu. Mart 2010 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI THY Manchester United n resmi sponsoru oldu > Avrupa n n en büyük dördüncü havayolu flirketi olan Türk Hava Yollar, üç buçuk y ll k imzalanan sponsorluk anlaflmas na göre, tak m oyuncular n tüm maçlar na, turnuvalara ve e itim kamplar na tafl yacak ve Old Trafford stad ndaki tüm reklam panolar nda havayolunun logosu yer alacak. Manchester United, dünyan n en de erli futbol kulubü markalar n n bafl nda geliyor. Tarihinde 11 Federasyon Kupas 18 Premier Lig flampiyonlu u üç Avrupa Kupas flampiyonlu u bulunuyor. Alt milyon web sitelerine kay tl olmak üzere tak m n, dünya genelinde 333 milyon taraftar bulunuyor. Havac l kta global bir oyuncu haline gelen THY, Manchester United sponsorlu u ile uluslararas markalaflma yolunda dünya çap nda bir at l m daha gerçeklefltirmifl oluyor. Haiti için uluslararas toplum devrede > 12 Ocak'taki deprem sonras yerle bir olan Haiti için uluslararas toplum örgütleri devrede. Birleflmifl Milletler'in (BM) yard m konferans nda, beklenenin çok üzerinde bir rakama, 10 milyar dolarl k yard m taahhüdüne ulafl ld. fiu ana kadar Haiti'ye 1 milyon dolarl k yard m yapan Türkiye de önümüzdeki dönemde 1 milyon dolar daha yard m yapaca n aç klad. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertu rul Apakan, BM'de düzenlenen konferansta yapt aç klamada, Türkiye'nin bugüne kadar Haiti'ye bir milyon dolarl k insani yard mda bulundu unu an msatarak, önümüzdeki dönemde de Haiti hükümetinin belirleyece i bir projede kullan lmak üzere bir milyon dolarl k ikinci bir yard m taahhüdünde bulundu unu bildirdi. 6 Türkiye Bülteni Mart 2010

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI TRT El Türkiye yay nda > TRT, Türkiye ile Arap dünyas aras nda köprü oluyor. 350 milyon nüfuslu bir co rafyaya hitap edecek olan TRT El Türkiye yay n hayat na bafllad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "Türkler ile Araplar bir elin parmaklar, et ile t rnak gibidir. Bu topraklarda bizim mazimiz bir. Biliniz ki istikbalimiz de bir" dedi. Baflbakan Erdo an, Arapça yay n yapacak TRT El Türkiye kanal n n aç l fl amac yla düzenlenen törende, Bizler ortak tarihin, ortak kültürün, hepsinden önemlisi ortak medeniyetin mensuplar y z. Bizim zihnimiz, bizim gönlümüz ortak kaynaklardan beslenerek büyümüfl ve yetiflmifltir" dedi. Davuto lu'ndan nükleer silah mesaj > D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, "Nükleer silaha ne ran sahip olmal, ne Israil, ne de bir baflka devlet. Ortado u'da nükleer silah kalmamal d r" dedi. Davuto lu, talyan L'Espresso Dergisi nde ç kan demecinde, Bat l ülkelerin nükleer silahlanma gerekçesiyle ran'a yapt r m uygulamay düflünmelerini do ru bulmad n belirtti. Bakan Davuto lu, "Bölgede baflka yapt r mlara gerek yok. Yapt r mlar n etkisi geçmiflte de hep olumsuz oldu. htiyaç olan fley, siyasi istikrar ve ekonomik kalk nmad r. Dünyan n bunu anlamas n umuyorum. Son aylarda müzakereler ve bar flç l çözüm için çaba harcad m. Askeri gerilim ve yapt r mlar, her ne pahas na olursa olsun engellenmelidir. Konuya iliflkin çabalar m, önümüzdeki süreçte de devam edecek" diye konufltu. Gül'den Pakistan'a terörle mücadelede destek > slamabad'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaflkan Abdullah Gül'e, "Pakistan niflan " verildi. Pakistan Cumhurbaflkan As f Ali Zerdari ile görüflen Cumhurbaflkan Gül: "Terörle mücadelede sarf etti iniz çabalar destekliyoruz" mesaj verdi. Cumhurbaflkan Gül: " ktidar, muhalefeti, tüm kurumlar ve halk yla Pakistanl kardefllerimizin terörü ve afl r l lanetleyen tutumu her türlü övgüye lay kt r" aç klamas yapt. Cumhurbaflkan Gül, iki ülke aras ndaki iliflkilerin, küresel bar fl ve istikrara katk için temel teflkil etti ini söyledi. Mart 2010 Türkiye Bülteni 7

10 Hedef: Tam demokratik bir Anayasa ANAYASA DE fi KL K TEKL F DEMOKRAS N N GÜÇLEND R LMES VE ÇA DAfi STANDARTLARA KAVUfiTURULMASINI HUKUK DEVLET N N GÜÇLEND R LMES N ÖZGÜRLÜKLER N GEN filet LMES N HEM TARAFSIZ HEM DE BA IMSIZ B R YARGI OLUfiUMUNU HEDEFL YOR. > Türkiye nin 150 y ll k anayasa gelene i içinde, halk n kat l m ve demokratik yöntemlerle Anayasa yap lmam fl olmas ülkemiz için büyük bir eksikliktir. Di er Anayasalar gibi 1982 Anayasa s da ola anüstü koflullar alt nda kabul edilip, yürürlü e konuldu. Yürürlü e konulmas n n ard ndan 1982 Anayasas nda de iflik gerekçelerle 16 kez de ifliklik yap ld. Bu kapsamda Anayasa n n toplam 85 maddesi ile bafllang ç metni k smen de iflti. Anayasa de iflikli i paketi AK PARTi 289 milletvekilinin imzas n tafl - yan Anayasa De ifliklik Paketi ni TBMM Baflkanl na 2 Nisan da sundu. Teklifte, Anayasa Mahkemesi nin parti kapatma kararlar n toplant ya kat lanlar n 5 te 3 ço unlu uyla almas öngörülüyor. Paket, Türkiye nin siyasi, demokrasi ve hukuk hayat nda önemli düzenlemeler getirmeyi amaçl yor. Anayasa de iflikli i ile Türkiye de demokrasiyi güçlendirmek ve özgürlükleri geniflletmek hedefleniyor. Hukuk devletinin bütün ilke ve prensiplerini güçlü k larak, bireyin hukukunu ön plana ç karmak ve güçlendirmek, de iflikli in temelini oluflturuyor. F rsat eflitli inin yeniden düzenlenmesi, çocuklar m z, kad nlar m z ve yafll lar m z için yeni haklar getirmek, yine de iflikli in hedefleri aras nda yer al yor. Teklifle Anayasa n n ailenin korunmas bafll kl 41. maddesinin de ifltirilmesi öngörülüyor. Maddenin bafll ailenin korunmas ve çocuk haklar fleklinde de ifltiriliyor ve maddeye Her çocuk yeterli himaye ve bak mdan yararlanma, ve yüksek yarar na aç kça ayk r olmad kça ana ve babas yla kiflisel ve do rudan iliflki kurma ve sürdürme hakk na sahiptir. Devlet her türlü istismara ve fliddete karfl çocuklar koruyucu tedbirler al r hükmü ekleniyor. Vatandafllar n yurt d fl ç k fllar da ancak suç soruflturmas veya kovuflturmas sebebiyle hakim karar na ba l olarak s n rlanabilecek. Teklifin içerdi i en önemli yeniliklerden birini, memurlar ve di er kamu görevlileriyle emeklilere toplu sözleflme hakk tan nmas oluflturuyor. Teklifle anayasan n Askeri Yarg tay a iliflkin düzenleme içeren 156. maddesinde de de ifliklik yap l - yor. Buna göre askeri Yarg tay üyelerinin disiplin ve özlük ifllerinde askerlik hizmetinin gereklerine bak lmayacak bunun için hakimlik teminat esaslar al nacak. 8 Türkiye Bülteni Mart 2010

11 TBMM de grubu olan ve son seçimde yüzde birin üzerinde oy alm fl tüm siyasi partiler ile Anayasa De ifliklik Paketi üzerinde görüflmeler gerçeklefltirildi. Teklife yeni eklenen bir maddeyle de askeri yüksek idare mahkemesinin kuruluflu, iflleyifli, yarg lama usulleri mensuplar n disiplin ve özlük iflleri mahkemelerin ba ms zl kimlik teminat esaslar n n dikkate al nmas na iliflkin hükümler anayasan n 157. maddesine iflleniyor. Teklifte yer alan geçici bir maddeyle de Anayasa Mahkemesi nin yap s nda gerçeklefltirilen de iflikliklerin yüksek mahkemede görülmekte olan davalara da uygulanmas öngörülüyor. Cumhurbaflkan ve bakanlar kurulu üyelerinin yan s ra TBMM Baflkan, Genel Kurmay Baflkan ve kuvvet komutanlar da görevleri ile ilgili suçlardan dolay Yüce Divan s fat yla Anayasa Mahkemesi nde yarg lanacak. flte AK PARTi taraf ndan TBMM baflkanl - na sunulan üçü geçici olmak üzere toplam 30 maddeden oluflan Anayasa De ifliklik Paketi teklifinin ayr nt lar : Teklifte siyasi partilerin kapat lmas na iliflkin önemli de ifliklikler öngörülüyor Siyasi partilerin kapat lmas na iliflkin davalar Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s n n talebi üzerine meclis baflkan n n baflkanl nda mecliste grubu bulunan her bir siyasi partinin befler üyeyle temsil edildi i komisyonun karar yla aç labilecek. Kapatma davas aç labilmesi için komisyonun üye tam say s n n yani 3 te 2 ço unlu un oluflmas gerekiyor. Gizli oy veren komisyonun kararlar yarg denetimi d fl nda tutulacak. Teklifte kapat lan partinin yeniden kurulabilmesine imkan sa lan yor. Siyasi partilerin mali denetimi de teklifte Say fltay a veriliyor. Siyasi partilerin kapat lmas na neden olan eylemleri gerçeklefltiren kiflilere uygulanan baflka bir partinin kurucu üyesi, yöneticisi ve denetçisi olma yasa n n süresi 5 y ldan 3 y la indirilecek. Mecliste ileri sürülen düflünceler ve mecliste yap lan çal flmalarda sarf edilen sözler kapatma davas için gerekçe say lmayacak. HSYK ya 21 as l 10 yedek üye Hakimler ve savc lar yüksek kurulunun yap s na iliflkin önemli de ifliklikler de teklifte yer al yor. Kurul, teklifte 21 as l ve 10 yedek üye fleklinde düzenleniyor. Mevcut halde ise kurul yedi as l ve befl yedek üyeden olufluyordu. Teklifte Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun üç daire fleklinde çal flmas öngörülüyor. Kurulun baflkan n n Adalet ba- Mart 2010 Türkiye Bülteni 9

12 kan olmas ve Adalet Bakanl Müsteflar n n kurulun tabi üyesi olmas uygulamas devam ederken, kurulun 4 asil üyesi yüksek ö retim kurumlar n n hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallar nda görev yapan ö retim üyeleri üst kademe yöneticileri ve avukatlar aras ndan cumhurbaflkan taraf ndan seçilecek. HSYK n n yedi as l dört yedek üyesi birinci s n f hakim ve savc lar aras ndan adli yarg hakim ve savc lar taraf ndan, üç as l ve iki yedek üyesi de birinci s n f idari hak m ve savc lar aras ndan idari yarg hakim ve savc lar taraf ndan belirlenecek. Üyelerin görev süresi dört y l olacak. Süresi biten üye yeniden seçilebilecek. Teklife göre, üç as l ve iki yedek üyeyi Yarg tay üyeleri aras ndan, Yarg tay Genel Kurulu belirleyecek. Bir as l ve bir yedek üyeyi ise Dan fltay üyeleri aras ndan Dan fltay Genel Kurulu belirleyecek. Bir as l ve bir yedek üye de Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu nca kendi üyeleri aras ndan seçilecek. Ayr ca teklif kanun yürürlü e girdi i tarihten itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu üyelerinin seçilmesini de öngörüyor. Teklif hakim ve savc lar n denetimine iliflkin de ifliklikler de içeriyor Hakim ve savc lar inceleme ve denetim yetkisi Adalet Bakanl ndan HSYK ya devrediliyor. Anayasa De ifliklik Paketi nde öngörülen de iflikliklerin gerçeklefltirilmesi ile Türkiye de 1982 Anayasas n n k s tlamalar ndan kaynaklanan demokrasinin önündeki büyük engeller ortadan kalkacak. Anayasa Mahkemesi nin yap s nda da de ifliklik öngörülüyor Anayasa Mahkemesi ndeki yedek üye uygulamas na son veriliyor. fiu anda 11 as l ve 4 yedek üyeden oluflan Anayasa Mahkemesi nin üye say s 17 olarak belirleniyor. Anayasa Mahkemesi nin üye seçimi ise flöyle olacak TBMM iki üyeyi, Say fltay Genel Kurulu nun kendi baflkan üyeleri aras ndan bir üyeyi de Baro Baflkanlar n n serbest avukatlar aras ndan gösterecekleri adaylar aras n- 10 Türkiye Bülteni Mart 2010

13 dan seçecek. Cumhurbaflkan üç üyeyi Yarg tay, iki üyeyi Dan fltay, bir üyeyi Askeri Yarg tay, bir üyeyi Askeri Yüksek dare Mahkemesi, üç üyeyi de yüksek ö retim kurumlar n n gösterece i adaylar aras ndan, dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar birinci s n f hakim ve savc larla Anayasa Mahkemesi raportörleri aras ndan seçecek. Anayasa Mahkemesi ne bireysel baflvuru da yap labilecek. Anayasa Mahkemesi nin karar yeter say s da de ifliyor Teklifte karar yeter say s na iliflkin de bir de ifliklik yer al yor. Buna göre mahkeme Anayasa de iflikli inin iptali, siyasi partilerin kapat lmas, ya da devlet yard m ndan yoksun b rak lmas, kat lanlar n üçte iki oy çoklu unun sa lanmas yla karara ba lanabilecek. Yürürlükteki Anayasa hükmündeyse say lan durumlar için karar yeter say s üye tam say s n n beflte üçü. Anayasa Mahkemelerinin Üye Yap lar Ülke Ad Üye Üyelerin Geldi i Kaynak Bireysel Say s Baflvuru Hakk Almanya 16 Federal Meclis (8), Federal Konsey (8) Var Avusturya 14+6y Federal Hükümet (6 as l, 3 yedek), Ulusal Konsey (3+2), Federal konsey (3+1) Var Belçika 12 6 Walon, 6 Flemenk, Temsilciler Meclisi ve Senato taraf ndan Var Fransa 9 Devlet Baflkan, Meclis Baflkan ve Senato Baflkan taraf ndan Var spanya 12 Kongre (4), Senato (4), Hükümet(2), Yarg Genel Kurulu (2) Var talya 15 Parlamento (5), Devlet Baflkan (5), Temyiz Mahk. (3), Dan fltay (1), Say fltay (1) Var Macaristan 11 Parlamentonun hukuk, idari ve yarg komiteleri taraf ndan seçilir Var Polonya 15 Tamam Parlamento taraf ndan Var Portekiz 13 Meclis Genel Kurulu (10) ve Anayasa Mahkemesi Yarg çlar (3) Var Romanya 9 Bakanlar Kurulu (3), Senato (3) ve Devlet Baflkan (3) Var Rusya 19 Tamam Devlet Baflkan taraf ndan (70 yafl üst görev limiti) Var 15. madde yürürlükten kalk yor Anayasa n n 15. maddesi uzun y llard r tart fl l yordu. Teklif bu maddenin yürürlükten kald r lmas n öngörüyor. Bu maddenin kald r lmas yla, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ard ndan milli güvenlik kurulunun üyeleri, dan flma meclisinin üyeleriyle, o dönemde oluflturulan hükümet üyelerine yarg yolu aç labilecek. Herkes Kamu Denetçisine baflvurabilecek Anayasa De ifliklik Paketi teklifine göre, TBMM Baflkanl na ba l olarak Kamu Denetçili i Kurumu oluflturulacak ve herkes Kamu Denetçisi ne baflvurabilecek. Kamu denetçisi TBMM de gizli oyla seçilecek. Silahl Kuvvetlerden iliflik kesme kararlar na yarg yolu aç k olacak Teklife göre yüksek askeri fluran n silahl kuvvetlerden iliflik kesme kararlar na karfl yarg yolu aç k olacak. Mart 2010 Türkiye Bülteni 11

14 De ifliklik paketi bas n temsilcilerine anlat ld ANAYASA DE fi KL K PAKET N N KAMUOYUNA AÇIKLANMASININ ARDINDAN, BASIN YAYIN KURULUfiLARININ TEMS LC LER LE GERÇEKLEfiT R LEN B LG LEND RME TOPLANTILARINA BASININ LG S YO UN OLDU. > AK PARTi, Anayasa De ifliklik Paketi nin kamuoyu ile paylafl lmas n n ard ndan paketin do ru bir flekilde anlafl labilmesi için çal flmalara bafllad. Siyasi partiler, sivil toplum kurulufllar n n yan s ra bas n kurulufllar n n temsilcileri ile de Anayasa De ifliklik Paketi hakk nda bilgilendirme toplant lar düzenlendi. Demokrasi standard m z yükselecek Toplant lar n ilki paketin kamuoyu ile paylafl ld 22 Mart Pazartesi günü Ankara Rixos Otel de düzenlendi. Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, Adalet Bakan Sadullah Ergin, çiflleri Bakan Beflir Atalay, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar Hüseyin Çelik, Haluk pek ve Ömer Çelik, AK PARTi Grup Baflkanvekili Bekir Bozda ve TBMM Adalet Komisyonu Baflkan Ahmet yimaya, toplant ya kat lan bas n kurulufllar n n Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Toplant da konuflan Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, 1982 Anayasas n n güvenlik öncelikli bir anayasa oldu unu ancak hem güvenli i hem de özgürlü ü içeren bir anayasa olmas gerekti ini belirtti. Adalet Bakan Sadullah Ergin ise Anayasa de iflikli i paketi ile Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne giden davalarda azalma olaca n ve beraberinde demokratik standard m z n da yükselece- ini ifade etti. Bilgilendirme toplant lar n n ikincisi 24 Mart ta stanbul Swiss Otel de bas n ve yay n kurulufllar n n genel yay n yönetmenleri ile gerçeklefltirildi. Toplant - ya Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, Adalet Bakan Sadulah Ergin, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar Hüseyin Çelik ve Ömer Çelik ve Grup Baflkanvekili Bekir Bozda kat ld. Toplant da konuflan Hüseyin Çelik, Türkiye nin topyekün bir Anayasa de iflikli ine ihtiyac bulundu unu belirterek, Bugünkü flartlarda gerçeklefltirilmesi çok zor göründü ü için k smi de ifliklik yapmaya karar verdik dedi. 27 Mart ta da Türkiye deki yabanc bas n ve yay n kurulufllar n n temsilcileriyle bir bilgilendirme toplant s düzenlendi. 12 Türkiye Bülteni Mart 2010

15 Daha fazla demokrasi diyoruz Büyükelçilere seslenen Baflbakan Erdo an: Terörün minimize edilmesi, ülkemizin güven ve istikrar içinde geliflmesi, kalk nmas, ça dafl uygarl k düzeyinin üzerine ç kmas Kast m z, niyetimiz budur dedi. BAfiBAKAN ERDO AN: B RAZ DAHA FAZLA DEMOKRAS D YORUZ, DAHA FAZLA HAK VE ÖZGÜRLÜK D YORUZ, B RL K VE BÜTÜNLÜ ÜMÜZÜ, KARDEfiL M Z DAHA DA GEL fit REL M D YORUZ. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 7 Ocak ta Vali Galip Demirel Vilayetlerevi nde kinci büyükelçiler Konferans na kat lan büyükelçiler ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada büyükelçilerden, Türkiye nin AB üyeli i için gayret göstermelerini ve Milli Birlik ve Beraberlik Projesi ni anlatmalar n istedi. Baflbakan Erdo- an, konuflmas nda Türk d fl politikas ndaki de iflimin kesinlikle bir eksen kaymas de il, vizyonun, ufkun genifllemesi oldu unu vurgulad. Biraz daha fazla demokrasi diyoruz Milli Birlik ve Beraberlik Projesi nin içeri- in son derece net ve belirgin oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Biraz daha fazla demokrasi diyoruz, daha fazla hak ve özgürlük diyoruz, birlik ve bütünlü ümüzü, kardeflli imizi daha da gelifltirelim diyoruz. Terörün minimize edilmesi, ülkemizin güven ve istikrar içinde geliflmesi, kalk nmas, ça dafl uygarl k düzeyinin üzerine ç kmas Kast m z, niyetimiz budur fleklinde konufltu. Bu süreçten çok daha somut neticeler alma niyetindeyiz Türkiye nin yaklafl k 30 y ld r Kuzey Irak tan yönelen bir terör sorunuyla u raflt n belirten Baflbakan Erdo an, terörle mücadelenin sadece bir güvenlik sorunu olarak alg land için farkl boyutlar kazand n ve farkl destekler edindi ini ifade etti. Hükümetin terörün uluslararas deste ini yok etmek için çok yo un giriflimlerde bulundu unu belirten Baflbakan Erdo an, özellikle Avrupa ülkelerinde terör örgütünün mensuplar na gösterilen destek ve müsamahan n büyük ölçüde azalt ld n söyledi y l nda bu süreçten çok daha somut neticeler alma niyetindeyiz diyen Baflbakan Erdo- an, Bu noktada siz de erli büyükelçilerimize de çok önemli görevler düflüyor dedi. Baflbakan Erdo an, AB konusunda sadece Avrupa ülkelerindeki büyükelçilerin de il, Türkiye nin tüm büyükelçilerinin daha fazla gayret göstermesini bekledi ini ifade etti. Terörle mücadele ve Demokratik Aç l m konusunda da büyükelçilerin daha aktif çaba göstermesini bekledi ini belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Hele hele soydafllar m z n, vatandafllar m z n yo un oldu u yerlerde onlar örgütlemek, onlar bu noktada çal flmaya sevk etmek inan yorum ki sizlerin gayretleriyle çok daha anlam kazanacakt r. Mart 2010 Türkiye Bülteni 13

16 81 ilde Türkiye Buluflmalar AK PARTi, BAKANLAR, GENEL BAfiKAN YARDIMCILARI, GRUP BAfiKANVEK LLER VE M LLETVEK LLER N N DE KATILIMIYLA 81 LDE TÜRK YE BULUfiMALARI TOPLANTILARIYLA, M LL B RL K VE KARDEfiL K PROJES N TÜRK YE YE ANLATTI. > AK PARTi iktidar ile Türkiye de yaflanan de iflim ve dönüflüm asl nda her vatandafl m z n hayat nda etkisini gösteriyor. Türkiye, son 7 y lda ekonomiden, sa l a, e itimden d fl politikaya kadar her alanda reform olarak nitelendirilebilecek ad mlar att. AK PARTi iktidar döneminde bölgesel ayr m gözetmeksizin, bölgesel geliflmifllik fark n ortadan kald rmaya yönelik yap lan icraatlarla, do u ile bat, kuzey ile güney, k sacas tüm Türkiye kalk nd. 72,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye deki her bir fert birbiri ile kucaklaflt. flte AK PAR- Ti de bu kucaklaflmay, yani Milli Birlik ve Kardefllik Projesi ni il il tüm vatandafllar - m za anlatt. Ak llarda kalan sorular cevaplad. fiubat ay boyunca bakanlar, genel baflkan yard mc lar, grup baflkanvekilleri ve milletvekillerinden oluflan 35 isim Türkiye Buluflmalar ile 81 ilde halk m zla bir araya geldi. Yo un kat l mla gerçekleflen toplant lar, çok verimli geçti. Türkiye Buluflmalar, Nisan ve May s aylar nda 81 ilde ilçe düzeyinde yap lacak toplant larla devam edecek. flte Türkiye Buluflmalar toplant lar ndan baz örnekler: TOPLANTILAR, N SAN VE MAYIS AYINDA DA 81 LDE LÇE BAZINDA DEVAM EDECEK. Mehdi Eker Konya/ Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker: ''Türkiye'nin resmi dili Türkçedir, böyle kalmaya 14 Türkiye Bülteni Mart 2010

17 devam edecek. Ancak herkesin bölgesel olarak bir dili kültürü var bunlara yasak getirilemez'' dedi. Eker, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Türkiye Buluflmalar '' konulu konferansta, AK PARTi nin çok olumsuz koflullarda iktidara geldi ini, bugüne kadar yap lan hizmetlerin de erlendirmesine ihtiyaç oldu unu söyledi. Hüseyin Çelik - Erzurum/ AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik, AK PARTi nin Gençlik Kollar taraf ndan Erzurum Büyükflehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Türkiye Buluflmalar '' bafll kl konferansta konufltu. Türkiye'de 40 binden fazla insan n teröre feda edildi ini, 300 milyar dolar para harcand n belirten Çelik, bir teröristin Türkiye'ye maliyetinin 10 milyon dolar oldu unu anlatt. Hüseyin Çelik: ''TRT 6'y açt k, Türkiye bölünecek dediler. Niye bölünsün? Türkiye bölündü mü? Bunlar son derece insani ad mlard r. fiimdi sizin Alevileri görmemeniz Alevileri yok ediyor mu? Gündüz ortas nda gözünü kapatan sadece kendine gece yapar, gün fl maya devam eder'' fleklinde konufltu. Beflir Atalay - Çorum/ çiflleri Bakan Beflir Atalay: ''Türkiye normallefliyor, ayd nlan yor, ayd nlanma dönemini yafl yor. Türkiye, gerçek demokrasiyi tatmaya bafll yor'' dedi. Çorum'da kat ld Türkiye Buluflmalar -Çorum Konferans nda AK PARTi'nin kuruldu u günden beri kendisine bir görev yükledi ini ve ''Türkiye'nin demokrasi aç n kapataca- z'' dedi ini vurgulayan Beflir Atalay, flunlar kaydetti: ''Önemli hedeflerimizden birisi de 'Demokrasi aç n kapatmak. Bu yönde çok önemli çal flmalar yap ld. Bazen insanlar içinde yaflarken olan de iflimleri tam olarak anlayamayabiliyor, ancak Türkiye büyük bir de iflim geçiriyor. Geçen 7,5 y lda çok büyük de ifliklikler oldu. Birçok konu Türkiye'de eskisi gibi de il, bunlar n bafl nda da demokratikleflme ve insan haklar ile ilgili konular geliyor. Binali Y ld r m Van/ Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, Ticaret ve Sanayi Odas 'nda (VATSO) düzenlenen ''Türkiye Buluflmalar Konferans ''nda yapt konuflmada, Türkiye'nin 25 y ld r devam eden terör sorunuyla u raflt na dikkati çekti. Türkiye'nin terör belas ndan kurtulmas gerekti ini ifade eden Y ld - r m, flöyle devam etti: '' stiyoruz ki bu anlams z mücadele sona ersin. Türkiye'nin 72 milyonun mukavelesi, akdi stiklal Marfl 'm zd r. Bizi birbirimize ba layan bu inanç, bu aflkt r. Biz bununla yola ç kt k, bununla düflman yurdumuzdan att k. Bugün de ayn yerdeyiz. Meflreplerimiz, mezheplerimiz, kültür farkl l klar m z olabilir, vard r. Bu bin y l önce de vard, flimdi de var. Faruk Çelik Kütahya/ Devlet Bakan Faruk Çelik: ''Gazeteler manfletlerinde yaz yor, 'yarg da deprem' diyorlar, biz de diyoruz ki, gelin yarg y depreme dayan kl hale getirelim, yeni bir yarg reformu yapal m'' dedi. Çelik, Belediye Kültür Saray 'nda düzenlenen ''Türkiye Buluflmalar Konferans ''nda yapt konuflmada, küresel ekonomik krizden Türkiye'nin çok fazla etkilenmedi ini söyledi. Devlet Bakan Faruk Çelik, Türkiye'nin komflu ülkeleriyle güvene dayal iliflkiler kurmas n n sa land n an msatt. ''Bölgemiz ve Avrupa co rafyas, siyaseti sürükleyecek lider kadrolar ndan yoksun hale geldi'' diyen Çelik, Baflbakan Erdo an' n lider vizyonuyla bu co rafyan n etki alt na al nd n ifade etti. 35 isim Türkiye ye aç l m anlatt Abdülkadir Aksu Avni Do an Bekir Bozda Beflir Atalay Binali Y ld r m Bülent Ar nç Bülent Gedikli Celal Erbay Cemil Çiçek Cüneyt Yüksel Ertu rul Günay Eyüp Fatsa Faruk Çelik Fatma fiahin Fikri Ifl k Haluk Özdalga Hüseyin Çelik Hüseyin Tanr verdi dris Naim fiahin rfan Gündüz Kürflat Tüzmen Mahir Ünal Mahzar Ba l Mehdi Eker Mehmet Ocaktan Mehmet Sa lam Mustafa Elitafl Nihat Ergün Nurettin Canikli Ömer Çelik Recep Akda Sadullah Ergin Salih Kapusuz Suat K l ç Zeyit Aslan Mart 2010 Türkiye Bülteni 15

18 Sa r duvarlar, türkülerle afl l r BAfiBAKAN ERDO AN: KURfiUN SES VE POL T K NUTUKLAR S Z N EZG LER N Z BASTIRMAYA YETMEZ. > AK PARTi, kuruldu u günden bu yana, daha demokratik, daha ça dafl bir Türkiye için hiç durmadan çal flmaya devam ediyor. AK PARTi nin iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye nin yaflad de iflim ve dönüflüm sürecinde, bölgesel ayr m gözetmeksizin, sosyal, ekonomik ve kültürel her alanda at lan ad mlar bakanlar, genel baflkan yard mc lar, grup baflkanvekilleri ve milletvekilleri taraf ndan kamuoyuna anlat l yor. AK PARTi Tan t m ve Medya Baflkanl da bu sürecin olmazsa olmaz denebilecek isimleri, sesiyle, sözüyle, sanat yla Türkiye nin en önemli meselelerini dile getiren sanatç lar m z stanbul da AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld bir toplant ile bir araya getirdi. Aç l m buluflmalar n n ilki 20 fiubat ta yo un kat l mla Baflbakan Erdo an n Dolmabahçe deki Çal flma Ofisi nde gerçekleflti. Baflbakan Erdo an, sanatç lar n bir ad m öne ç kmalar gerekti- ini ifade ederek, ''Sanatç lar m z, engin yürekleriyle ülkemizin meselelerine el ats nlar, elini tafl n alt na koysunlar. Bunu arzuluyor, bunu diliyoruz. Zira sizin türkü ve flark lar n z, sa r duvarlar aflacak güce sahiptir'' dedi. Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Sanatç toplumun aynas d r Sanatç bir aç dan da baflkalar n n diyemediklerini, söyleyemediklerini, izah edemediklerini, tarif edemediklerini duygular yla anlatabilen kiflidir. Onun içindir ki sanatç yla ait oldu u toplum aras nda görünmez bir gönül ba vard r. Sanatç, siyasetin ve soka n günlük diliyle asla yetinmez. Bir sanatç n n yüre inden dökülen tek bir dize yaflanm fl olanlar ve yaflananlar baflka bir söze mahal b rakmayacak flekilde, izah etme gücüne sahiptir.'' Hiçbir bebek, dilini, kökenini seçerek do maz ''Bir annenin ç l n, feryad n da en derinden hissedecek olan sizlersiniz. Her nerede olursa olsun vurulup yere düflen bir gencin s z s n annesiyle ayn anda yüre inde duyacak olan sizlersiniz. Bugüne kadar ezgilerinizle kardeflli imizi pekifltirdiniz, flimdi de yüre inizi ortaya koyarak bu ülkenin daha ayd nl k yar nlara kavuflmas n sa layacak olan yine sizlersiniz. Her bebek, yumuk yumuk gözleri ve s k lm fl minicik elleriyle buram buram sevgi kokusuyla do uyor. Hiçbir bebek ve çocuk, annesini, babas n, kaderini ve özellikle de dilini, etnik kökenini kendisi seçmiyor. 16 Türkiye Bülteni Mart 2010

19 Toplant ya kat lan isimler Ahmet Koç Ali Kocatepe Ali R za Binbo a Aliflan Arif Sa Aynur Bedia Akartürk Bülent Ersoy Bülent Forta Bülent Ortaçgil Cengiz Erdem Cengiz Kurto lu Davut Gülo lu Demet Akal n Demir Demirkan Emel Müftüo lu Emel Say n Erol Evgin Fatih K saparmak Ferdi Tayfur Ferhat Göçer Feryal Öney Fuat Güner Funda Arar Garo Mafyan Gülay Hakan Peker Hüseyin Turan brahim Tatl ses Ifl n Karaca skender Ulus zzet Y ld zhan Kayahan Kenan Do ulu K raç Kubat Manga Muazzez Ersoy Murat Gö ebakan Mustafa Sa yaflar Mustafa Sandal Neflet Ertafl Nihat Do an Nilüfer Nükhet Duru Nuri Sesigüzel Onur Ak n Orhan Gencebay Orhan Hakalmaz Özdemir Erdo an Özkan U ur Rojin Safiye Soyman fiahin Özer Samsun Demir Seda Sayan Sertab Erener Sinan Özen Teoman Yavuz Bingöl Zekai Tunca Zerrin Özer Baflbakan Erdo an, toplant ya kat lan tüm sanatç lar n unutulamayacak dizelerle bu topraklar n aflk n, sevdas n anlatt n vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü. ''Mahzun K rm z gül 'Hepimiz kardefliz, bu öfke ne diye?/yaflamak dururken bu kavga ne diye?' sorusunu sorarken, Müslüm Gürses 'Sev bütün insanlar /Say bütün insanlar /Kin gütme unut gitsin geçmiflte olanlar ' diyor. Sertab Erener'in söyledi i 'Hadi yüre im ha gayret' dizeleri umutlar art r yor. U ur Ifl lak' n 'Hadi Anadolu/Yol kardefllik yolu/fiahlans n ne varsa Edirne'den Kars'a' derken, Arif Sa ' n saz yla dile getirdi i flu dizeler adeta bu topraklar n özünü de yans t yor: ' kilik kinini içinden at p/özde ben bir olmaya geldim/taht kural ariflerin gönlüne/sözde ben bir insan olmaya geldim/serimi meydana koymaya geldim. Sanat n zla de iflim hareketine omuz vermenizi sizlerden rica ediyorum Baflbakan Erdo an, sanatç lardan ''Demokratik Aç l m'' çal flmalar na omuz vermelerini isteyerek, ''Siz olmazsan z, sizin duyarl l n z olmazsa sizin öncü rolünüz olmazsa süreç eksik kal r'' dedi. ''Sanat n zla, sanatç duyarl l n zla de iflim hareketine omuz vermenizi sizlerden bilhassa rica ediyorum. Siz olmazsan z, sizin duyarl l n z olmazsa, sizin öncü rolünüz olmazsa süreç eksik kal r. Siz bu ülkenin sesi, bu ülkenin gönül dilisiniz. Gönüller aras nda köprü kuracak, gönül dilini hayat m za öncü k lacak olan sizlersiniz. Sürece her türlü katk y sa layaca - n za yürekten inan yorum. Türkiye'nin kanayan yaras n tedavi etmede tüm hassasiyetinizle sorumluluk alaca n za yürekten inan yorum.'' Toplant sonras sanatç lar n de erlendirmeleri: Arif Sa : Devletin ilk defa sanatç larla bir meseleyi paylafl yor olmas enteresan ve sevindirici. Erol Evgin: Türkiye 30 y ld r çok büyük ac lar çekti. Bu ac lar n sona ulaflt r lmas gerekir. Funda Arar: Ülkedeki kan n durmas n hepimiz istiyoruz. brahim Tatl ses: Demokratik Aç l m bu ülkenin acil hastal. Rojin: Baflbakan bu konuda çok iyi niyetli. Kardeflli in yolu kan n durmas ndan geçiyor. Mart 2010 Türkiye Bülteni 17

20 Türkiye nin meselelerini, genifl çekimle, yak n planla ele al yoruz BAfiBAKAN ERDO AN: BU ÜLKEN N OTOR TELER, YILMAZ GÜNEY N F LMLER NE KULAK VERM fi OLSALARDI, NANIN TÜRK YE BUGÜN ÇOK FARKLI B R YERDE OLAB L RD. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, demokratik aç l m Türk sinemas n n önemli isimleriyle paylaflt. AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Çelik in koordinatörlü ünde Dolmabahçe deki Çal flma Ofisi nde gerçeklefltirilen toplant da Baflbakan Erdo an: Konuflulmayan sorunlar sayenizde sahne ald, flimdi bizde Türkiye nin meselelerini genifl çekimle, yak n planla ele al yoruz fleklinde konufltu. Sorunlarla yüzleflmemiz gerekiyor Sanatç n n baflkalar n n duyamad klar n duyan, göremediklerini gören, hissedemediklerini hisseden kifli oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, sineman n ça n tan oldu unu ifade etti. Sosyal olaylar n, tarihsel de iflimlerin en çabuk karfl l - n sinemada gösteri sanatlar nda buldu- unu ifade eden Baflbakan Erdo an, sineman n anlat lamayan cesaretle anlatt - n belirtti. E er ortada bir sorun varsa, bunun görmezden gelinerek, iflitilmeyerek, üzerinin örtülerek ortadan kald r lamayaca n belirten Baflbakan Erdo an: O sorunla cesaretle yüzleflmemiz gerekiyor dedi. "Sinema nas l toplumun vicdan ysa, biz de seyretti imiz filmleri vicdan m z n sesi olarak gördük" E er bu ülkenin otoriteleri, Y lmaz Güney in filmlerine kulak vermifl olsalard, inan n Türkiye bugün çok farkl bir yerde olabilirdi diyen Baflbakan Erdo an, hükümetin sanatç lar n 10 y llard r dile getirdi- i sorunlar art niyetsiz bir flekilde gündeme tafl maya çal flt n söyledi. Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Bizim bir gönül yaram z var ve biz iflte o gönül yaras n tamir etmek için yola ç kt k. Biz, Mustafa Alt oklar' n 'A r Roman'la, S rr Önder Bey'in 'Beynelmilel' filmiyle anlatt gevendelerin, Romanlar n dertlerini kendimize dert edindik. 'Günefle Yolculuk', 'Masumiyet', 'Günefli Gördüm', 'Ifl klar Sönmesin', gibi filmlerin anlatt çeliflkileri, dramlar, yoksullu u ve d fllanm fll en aza indirebilmek için biz bu yola koyulal m, el ele verelim ve bu ifli baflaral m. Dervifl Zaim üstad n güzel filmiyle anlatt gibi 'Filler tepiflirken çimenler ezilmesin' dedik. "Bizim amac m z kardefllik iklimini daha da güçlendirmektir" Tomris Giritlio lu'na da ''Salk m Han m n Taneleri'' ve ''Güz Sanc s '' filmlerinden dolay flükranlar n sunan Baflbakan Erdo- 18 Türkiye Bülteni Mart 2010

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı