twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt"

Transkript

1 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) BM, Suriyelileri misafir eden Türkiye ye 522 milyon dolar fon ay rd ÇANKAYA BM den Türkiye ye ABD Büyükelçisi den TANIK A Z YARET ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Görüflmenin bir bölümünü Türkçe gerçeklefltiren Büyükelçi Ricciardone, Çankaya Belediyesi Baflkanl k Binas n hay rlad. HABER 3. SAYFADA ALTINDA Mamak Zab tas n n 2013 mesaisi yo undu Baflkent in en büyük ilçelerinden biri Mamak ta zab ta ekipleri 2013 y l n yo un mesai ile geçirdi y l içerisinde Mamak Belediyesi Zab ta Ekipleri ilçede seyyar denetimlerinde ve iflyeri denetimlerinde bulundu. HABER 13. SAYFADA Tiryaki, vatandafllarla bir araya geliyor Alt nda n tüm mahallelerini tek tek gezen, s k s k düzenlenen toplant larda Alt nda l larla bir araya gelen ve sohbet eden Baflkan Tiryaki, Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllarla bulufltu. HABER 2. SAYFADA Mamakl tekvandocular 4 madalya daha kazand Baflkan Enver Demirel ebru yapt 16 DA 16 DA Çankaya n n s nma evleri 700 kad n a rlad 16 DA MAMAK SURIYE YARDIMI Birleflmifl Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserli i, 6. Suriye Bölgesel Müdahale Plan 'n aç klad. Suriyeli mülteciler için BM taraf ndan ayr lan finans n 2014 y l için 4.2 milyar dolar olmas planland. Mültecilerin büyük bir bölümünü misafir eden Türkiye ye ise 522 milyon dolar fon ayr lmas kararlaflt r ld. H A B E R Suriye Bölgesel Müdahale Plan kapsam nda 2014 y l için öngörülen rakam 4.2 milyar dolar oldu unu ifade eden Oktay, Türkiye için planlanan rakam n ise 522 milyon dolar olarak belirlendi ini kaydetti. Oktay, uluslararas camiadan gereken deste i görememekten yak nd. MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt Askeri helikopter düfltü: 4 flehit GÜNCEL B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 GÜNCEL Ankara'n n Gölbafl ilçesinde bir askeri helikopterin düflmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 4 asker flehit oldu. Gölbafl ilçesine ba l O ulbey köyü yak nlar nda yüksek gerilim hatt tellerine tak larak düfltü ü belirtilen askeri helikoptere, ilk olarak çevredeki vatandafllar n müdahale etti i ö renildi.(a.a) 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin üyelerini bilgilendirmek ad na düzenledi i toplant n n konu u, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müsteflar Fatih Acar oldu. Bakanl n yapm fl oldu u çal flmalar hakk nda dernek üyelerini bilgilendiren Acar, toplant da MÜS AD Ankara fiube üyelerinin taleplerini dinledi. Yeni fl Sa l ve Güvenli i yasas baflta olmak üzere ifl dünyas n yak ndan ilgilendiren konular ile ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini haz rlanan bir rapor ile Acar a ileten MÜS AD Ankara fiubesi uygulamada yaflan lan aksakl klar ile ilgili çözüm talep etti. fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili ifl müfettifllerinin e itim ve bilgilendirme yapmas n n öncelikli oldu una de inilen raporda, ifl veren talepleri, çal flanlara fl-kur taraf ndan ücretsiz e itim verilmesi ve az tehlikeli s n f ndaki ifl yerleri için uzaktan e itim kolayl sa lanmas yönünde oldu. HABER 4. SAYFADA GÜNCEL 2012 y l ndan beri Birleflmifl Milletler taraf ndan ayr lan paylar n tamamen ödenmedi ine dikkat çeken AFAD Baflkan Dr. Fuat Oktay, Türkiye nin flu ana kadar 2 milyar dolar n üzerinde mülteciler için para harcad n söyledi sonu itibari ile 1,4 milyon mültecinin bekleniyor olmas AFAD olarak çok büyük yükler getirecektir. fiu an kamplardaki hizmetlerin 2 milyar dolar n üzerinde maliyeti var. Yeterince destek alamamam z bizleri üzüyor. diyen Oktay, mültecilerin gelece i için gerekli deste i görmek istediklerini ifade etti. EKS K ÖDEN YOR AFAD Baflkan Dr. Fuat Oktay, 2012 y l ndan itibaren haz rlanan planlar hakk nda bilgi verdi. Türkiye ye ayr lan miktar n her y l eksik olarak yerine getirildi ini söyleyen Oktay, Birincisinde 2012 y l n kapsayan 1, 2 ve 3 üncü planlarda 488 milyon dolar planland. Türkiye için istenen fon 76 milyon dolard. Ancak, gerçekleflen fon bunun çok alt nda y l n kapsayan 4 ve 5'inci planlarda finansman olarak 2.9 milyar dolar beklenirken 2 milyar dolar gerçekleflti. Türkiye için planlanan 372 milyon dolard fakat kay tlar m za göre bunun 80 milyon dolar sa land. dedi. (CHA) Alt nay dan Afrika ya yard m eli Alt nda genelindeki ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olan ve sahip ç kan Alt nda Belediyesi nin yard mseverli i, Alt nda s n rlar n aflt. Alt nda Belediyesi nin yard m eli Afrika k tas na uzand. HABER 2. SAYFADA Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu Bugün 3 te Bugün 4 te Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA

2 Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB) taraf ndan odalar n genel sekreterlerine yönelik 2013 y l II. dönem e itim ve de erlendirme toplant s gerçeklefltirildi. ANKARA BUGÜN /2 Oda genel sekreterleri e itimi gerçeklefltirildi T ürk tasavvuf musiki konseri ve Mevlevi Semazenlerin gösterisinin büyük be eni kazand törene, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Müftüsü Eyyup Demir, Baflkan Yard mc s Erhan Aras, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Sar yar Belediye Baflkan Halil Ünsal, meclis üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld ll. Dönem Oda Genel Sekreterleri E itim ve De erlendirme Toplant s, ANKESOB Konferans Salonu nda yap ld. E itim seminerinde ANKESOB Yaz flleri Müdürü Kenan Atilla 2014 y l ocak-flubat-mart aylar nda yap lacak olan oda genel kurullar için Genel Kurul Takip Takvimi konusunda, ANKESOB E itim, Proje ve AR-GE Müdürü Erdo an Özen ise oda yöneticilerinin ve çal flanlar n n dikkat etmeleri gereken protokol kurallar ve uygulanmas zorunlu mevzuatlar n önemi konular nda genel sekreterleri bilgilendirdiler. E itim ve De erlendirme Toplant s Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas n n ard ndan bafllad. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol, e itim ve de erlendirme toplant s n n iflleyifli ile ilgili k sa bir bilgi verdikten sonra, toplant n n ocak, flubat ve mart aylar nda yap lacak odalar n genel kurullar na önemli bir katk sa layaca na inand n ifade etti. Varol, genel kurullar n sa l kl bir flekilde tamamlanmas dile iyle sözü oturumu yönetmek üzere ANKE- SOB E itimden Sorumlu Baflkan Vekili Muhittin Köksal a b rakt. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 15 Safer 1435 ANKESOB E itimden Sorumlu Baflkan Vekili Muhittin Köksal, 2013 ll. Dönem Oda Genel Sekreterleri E itim ve De erlendirme Toplant s na hofl geldiniz diyerek ANKE- SOB Baflkan Mehmet Yi iner in mesaj n okumak ve konuflmas n yapmak üzere ANKESOB Baflkan Vekili Hüseyin Ar kürsüye davet etti. Ar, Baflkan Yi iner in çal flmalar n n yo unlu undan dolay toplant ya kat lamad n belirterek, sizlerle birlikte olamayan baflkan m z selam ve sayg lar n iletti diye konufltu. Ar konuflmas n n devam nda flunlar söyledi: Sizleri çok önemsiyoruz. Bizim için vazgeçilmez unsurlars n z. Bugün buradan bilgilerinizin üzerine koyarak, daha donan ml olarak ayr lacaks n z y l n n ilk çeyre inde yapaca m z genel kurullar n öncelikle 4 dörtlük olmas n istiyoruz. Bu anlamda çok dikkatli ve titiz olmal s n z. Genel kurullarda s ralara, sürelere ve günlere dikkat etmelisiniz. Yine önemli bir nokta olan yaz flma usul ve tekniklerine de ciddiyetle uyulmas n istiyoruz. ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol da yapt konuflmada gerçeklefltirilen e itim toplant lar n n amac n bilgi paylafl m ve eksik kal nan konularda destek olmak olarak nitelendirdi. Genel Sekreterlerden üyelerin sorunlar na duyarl olmalar n isteyen Varol, Üyelerinizle devaml görüflün, onlarla iletiflim halinde olman za ve sorunlar na karfl sorumluluk duyman za önem veriyoruz. stiyoruz ki odalar m z daha iyi ve güçlü olsun. Sizler daha iyi koflullarda hizmet verin. Donan mlar n z daha iyi olsun. ifadesini kulland. RUM 5 Kanun-i Evvel 1429 GENEL KURUL TAKV M E itim ve De erlendirme Toplant s nda Genel Kurul Takvimi üzerine kapsaml bir sunum gerçeklefltiren ANKESOB Yaz flleri Müdürü Kenan Atilla ise flu konular n üzerinde durdu: Oda organlar n n nitelikleri, yetki ve görevleri, genel kurul uygulama takviminin iflleyifli, bu iflleyiflte dikkat edilecek asgari ve azami süreler ile bunlar n hangileri oldu u, organlara seçilme flartlar, organlarda görev alma yasa, genel kurul toplant lar n n flartlar, yer temini, yönetim kurulu karar n n flart ve içeri i, gündemin tespitinin nas l ve neye göre yap laca, hangi maddelere yer verilece i, genel kurul toplant s na kat lacaklar listesi, ücreti ve bu konuda ESB S sistemi üzerinden yap lmas gerekli ifllemler, bir ay evvel girilecek seçim sürecinde, hazirunun al nmas ndan itibaren bafllayan 20 günlük takvimden sonra genel kurulun yap lmas itibariyle ileriki günlerde nelerin takibinin gerekti i, sunulacak rapor ve tahmini bütçenin içerikleri ile bütçe ve çal flma program n n esaslar, genel kurula girifl ve tertip esaslar, bakanl k temsilcilerinin görev ve yetkileri, baflkanl k divan teflkili, görev ve yetkileri, gündemin yürütülmesi, tehir ve genel kurul tutanaklar n n tutulmas, yönetim ve denetim kurulu toplant lar, genel kurul evraklar n n tertip, içerik ve da t lmas Kenan Atilla n n sunumunun ard ndan ANKESOB E itim, Proje ve AR-GE Müdürü Erdo an Özen de yapt konuflmada çal flma yaflam n n belli kurallar oldu unu ifade ederek, Yöneticilerin ve çal flanlar n bilgi ve becerileri yüksek seviyede olmal. Ne kadar konuya hakim olurlarsa, o kurumda baflar artar. Yönetici ve çal flanlar n kiflilikleri ve flahsiyetleri o kuruma duyulan sevgiyi ve sayg y art r r. Yine yöneticilerin ve çal flanlar n protokol bilgisi ve temsil yetene i çok önemli. Nas l davranacak, ne tür bir hareket içerisinde bulunacak, bunlar çok önemli. Protokol bilgisi içerisinde yaz flma kurallar dahi var. Kurum ve kurulufllarda yönetici ve çal flanlar aras nda sevgi, sayg ve samimiyet olacak. Bütün bunlar bir araya gelirse o kurumdan ve o çal flma ortam nda baflar dan söz edilebilir. dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Alt nay dan Afrika ya yard m eli A lt nda genelindeki ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olan ve sahip ç kan Alt nda Belediyesi nin yard mseverli i, Alt nda s n rlar n aflt. Alt nay Yard m Organizasyonu nun baflar l çal flmalar sayesinde, Alt nda daki ihtiyaç sahiplerine ulaflan Alt nda Belediyesi nin yard m eli Afrika k tas na uzand. Afrika k tas n n en küçük ve en yoksul ülkelerinden biri olan Gambiya ya, Alt nda dan kolilerce giyim, g da ve ihtiyaç malzemesi yola ç kt. Alt nda Belediyesi nin yard mlar n Gambiya Büyükelçisi Gibril Joof ve efli Isatou Gaye-Joof teslim ald. Dünyan n pek çok yerinde görev yapt klar n ancak Alt nda daki dostlu un kendilerinde daima özel bir yeri oldu unu söyleyen Büyükelçi Joof ve efli, Türk kardefllerimizin ve özellikle de Alt nda Belediyesi nin bize verdi i destek ve halk m za yapt yard mlar bizim için çok de erli... dedi. Ülkesinde çocuklar ve kad nlar için yard m kampanyalar düzenleyen büyükelçi efli Isatou Gaye-Joof ise Alt nda daki kad nlar n de iflimine hayran kald n, daha önce ziyaret etti i Alt nay Yard m Organizasyonu nun çal flma biçimini çok be endi ini ve Alt nda Belediyesi nin baflar l çal flmalar n daima örnek ald klar n söyledi. Görev süresi boyunca Alt nda Belediyesi ve Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yle dostlu unu sürdüren ve Alt nda a duydu u hayranl her f rsatta dile getiren Büyükelçi Joof ve efli, iki ülke aras ndaki dostlu un daimi olmas n temenni etti. Yard m kolilerinin Gambiya da çocuklar baflta olmak üzere ihtiyaç sahibi kiflilere ulaflt r laca n söyleyen Büyükelçi Joof, Alt nda Belediyesi ne ve Baflkan Tiryaki ye tüm Gambiya halk ad na teflekkür etti. Tiryaki, vatandafllarla bulufltu A lt nda n tüm mahallelerini tek tek gezen, s k s k düzenlenen toplant larda Alt nda l larla bir araya gelen ve sohbet eden Baflkan Tiryaki, Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllarla bulufltu. Sevgi selinin yafland toplant da Tiryaki, Alt nda l lar n alk fl ve çiçek ya muruna tutuldu. Do antepe, Karapürçek, Y ld ztepe, Mevlana, 29 Ekim, Aktafl, Alt npark, Güneflevler, Seyfi Demirsoy, Ayd nl kevler, Plevne ve Örnek Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi üyelerinin eflleri olan yaklafl k 400 kiflinin kat ld programda Baflkan Tiryaki, kendisiyle görüflmek için gelen herkese yak n ilgi gösterdi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen toplant da Alt nda l lar Baflkan Tiryaki yle hem sohbet etme hem de kendisine teflekkür etme imkan buldu. Alt nda Belediyesi nin sa lad imkanlarla bugüne kadar pek çok geziye ve sosyal aktiviteye kat ld klar n ifade eden Alt nda l lar, Baflkan Tiryaki ye Alt nda a kazand rd her fley için teflekkür etti. Baflkan Tiryaki nin çok dürüst biri oldu unu söyleyen Veli Y ld z Çok çal flkan ve çok dürüst biri Kendisine çok güveniyoruz. dedi. Mahallelerindeki çal flmalardan çok memnun olduklar n söyleyen Celal Arangül ise Baflkan m z da çal flmalar da çok baflar l. diyerek teflekkür etti. Baflkan Tiryaki ise yapt konuflmas nda Alt nda da 50 y ld r yap lmayan yat r m birkaç y l içinde yapt klar n vurgulad. Alt nda Belediyesi nin kaynak sorunu bulunmad n belirten Baflkan Tiryaki, Bana belediyenin en önemli gelir kayna ne, bu kadar ifli hangi parayla yap yorsunuz diye soruyorlar. Size de söylüyorum. Alt nda Belediyesi hiçbir borcu olmayan, ekonomisi güçlü bir belediyedir. Alt nda Belediyesi nin en önemli gelir kayna berekettir.

3 ABD Büyükelçisi den Tan k a ziyaret A BD Büyükelçisi Francis Ricciardone Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Görüflmenin bir bölümünü Türkçe gerçeklefltiren Büyükelçi Ricciardone, Çankaya Belediyesi Baflkanl k Binas n hay rlad. Çankaya Belediyesi ni önemli bulduklar n kaydedip, belediyenin elçiliklerle kurdu u iyi komfluluk iliflkilerinden duydu u memnuniyeti aktaran Ricciardone önceki hafta Prag ta gerçeklefltirilen CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) Genel Kurulu nda yeniden baflkan yard mc l na seçilmesinden dolay da Baflkan Bülent Tan k kutlad. Büyükelçi Ricciardone Tan k a ABD Büyükelçili i amblemli el iflçili i bir vazo arma an etti. Baflkan Tan k da Büyükelçi Ricciardone nin ziyaretini anlaml ve de erli buldu unu ifade etti. ANKARA /3 Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ne (TMMOB) ba l Makine Mühendisleri Odas n n 59 uncu kurulufl y ldönümü kapsam nda Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen yemekte Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, meslekte 70 y l n dolduran 93 yafl ndaki Eflref Esenergül e plaket takdim etti. TMMOB, 59. y l n kutlad S pica Plaza da düzenlenen geceye Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, TMMOB Makine Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar, Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender, yönetim kurulu üyelerinin yan s ra davetliler kat ld. Geleneksel gecede mesle inde 25, 40, 50, 60 ve 70 y l tamamlayan üyelere Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi taraf ndan Onur Y l Plaketleri verildi. Meslek hayat nda 70 inci y l olan Eflref Esenergül e ise plaketini Baflkan Yaflar takdim etti. Geceyi düzenleyen herkese teflekkür eden Esenergül ün ard ndan söz alan Yaflar, Makine Mühendisleri Odas n çal flmalar ndan dolay tebrik etti. TMMOB Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin geleneksel gecesine kat lmaktan gurur duydu unu da belirten Yaflar, Esenergül e plaketini vermekten mutluluk duyuyorum. Kendisini mesle ine adam fl herkese sayg duyuyorum dedi. Yerel yönetim olarak TMMOB un ve odalar n n deneyimlerimden projelerinden yararland klar n ifade eden Yaflar, Ça dafl kentleri, sa l kl yap lar sizler sayesinde infla ediyoruz. Sanayinin ve ticaretin geliflmesinde Makine Mühendisleri Odas n n katk lar yads namaz. Çal flmalar n zla bize ilham verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz. Birbirimize her alanda destek olmaya devam edelim sözleriyle konuflmas na son verdi. Konuklarla bir arada mutluluk duydu unu kaydeden TMMOB Makine Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar ise, Baflkan Yaflar a destekleri için teflekkür etti. Afgan heyet Alt nda da A nkara daki büyükelçilikler, çeflitli kurum ve kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin Alt nda a olan yo un ziyaretçi trafi i sürüyor. Aralar nda Kabil Valisi nin de bulundu u Afganistan dan gelen 20 kiflilik bir heyet, Alt nda Belediyesi nin kentsel dönüflüm ve restorasyon çal flmalar n yak ndan görmek için Alt nda ziyaret etti. Alt nda Belediyesi nin Afgan ziyaretçileri, Alt nda Belediyesi nin tecrübelerinden faydaland. Alt nda daki kentsel dönüflüm projeleri ve restorasyon çal flmalar n n, yurtd fl nda da büyük bir ilgiyle takip edildi ini ve örnek al nd n söyleyen Afgan heyet, Baflkan Tiryaki nin baflar lar n takdir ettiklerini söyledi. Alt nda da gerçeklefltirilen çal flmalar n slaytlar eflli inde anlat ld ziyarette, Afganl heyet bol bol not ald. Sunumun ard ndan restorasyon çal flmalar n yerinde görmek isteyen Afgan heyet, Hamamönü nü gezdi. Kamil Pafla Kona n, Taceddin Dergâh n, Sar kad Camii yi ve Mehmet Akif Ersoy un evini gezen heyet, Hamamönü ne hayran kald. GÜLfiAH GÜÇYETMEZ https://twitter.com/gulsahgucyetmez ABDÜLKAD R MOLLA NIN DAMINA SESS Z KALANLAR DAMLAR TOPLUM Ç NDEK ÖFKEY ARTTIRIR dam cezas n n hala baz ülkelerde uygulan yor olmas ça d fl bir cezaland rma fleklidir. dam cezas geri dönüflü olmayan, suçluya piflmanl k duyup hatalar n düzeltme imkan sunmayan zalimane bir ceza yöntemidir. Kuran ahlak na göre hata yapan kiflilere tevbe etme imkan sunulmal d r. Aksi takdirde idamla birlikte o kiflinin hem dünyas n hem ahiretini mahvetmifl olurlar. Kiflinin suçuna göre gerekirse müebbet hapis uygulanabilir ama idam cezas mutlaka kald r lmal d r. damla hiçbir ülkede disiplin sa lanamaz aksine bu, toplum içindeki öfkeyi artt r r ve baz insanlar öldürerek sonuç elde edebileceklerini sanarlar. dam cezas konusunda srarc davrananlar bu belan n bir gün kendilerine de dönebilece inin fark na varmal d rlar. dam edilmesi planlanan di er Cemaat-i slami partisi üyeleriyle ilgili karar iptal edilmeli ve uluslar aras ceza mahkemelerinin kurallar na uygun adil bir yarg lama yap lmal d r. Adil yarg lanma neticesinde e er hukuki deliller varsa gerekli ceza verilebilir ama idam cezas uygulanmamal d r! Aksinde Bangladefl çok büyük bir fitne içine sürüklenebilir. fiehit Molla n n idam n n ard ndan bafllayan ve flimdiden onlarca kiflinin öldü ü protestolar gittikçe artabilir ve istenmeyen olaylar yaflanabilir. Ayr ca bu noktada önemle belirtmek isterim ki bu protestolar n fliddete dönüflmemesi Müslümanlar n sorumlulu u alt ndad r. Kargafla, fitneyi daha da art rabilir, böyle bir durum ise hiçbir haks zl a çözüm olmaz. Müslümanlar n ba nazca yöntemlerden kaç nmas ve mutlaka vicdanlar n kullarak bar flç l yöntemlerle birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri çok önemlidir. Nitekim bu örnek tav r, fiehit Molla n n da son iste iydi fiehadetinden önce Abdulkadir Molla hayat n n de il, slam n korunmas n, slami harekete sahip ç k lmas n, halk n özgürlük ve ba ms zl n n muhafaza edilmesini talep etmiflti. Son yaflanan olaylar n ard ndan baz kiflilerin intikam duygular içerisinde, Darwinist, materyalist, gaddar bak fl aç s yla kararlar vermesi Bangladefl halk için son derece tehlikeli olur. Her zaman y k c de il birlefltirici üslup faydal d r. Masum oldu unu aç klayan Molla ya ve di er Cemaat-i slami partisi üyelerine karfl kinle yaklafl lmas kabul edilemez. Tatmin edici hukuki delil olmadan bir kiflinin suçlu ilan edilmesi adalete uymaz. Allah n Kuran da gösterdi i yol hay rl oland r. Cinayet iflleyen biri bile olsa affetmenin esas oldu unu Allah bildirir. Ki Molla masum oldu unu defalarca söylemifl ve hiçbir suçlamay kabul etmemifltir. Bir suç ifllendi inde elbette ki kifli hukuki olarak cezas n çekmelidir. Ancak idam edildi- inde o kiflinin piflman olma imkan ortadan kald r lm fl olur ki bu vicdana uygun de ildir: Ey iman edenler, öldürülenler hakk nda size k sas yaz ld (farz k l nd ). Özgüre karfl özgür, köleye karfl köle ve difliye karfl difli. Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardefli (varisi veya velisi) taraf ndan ba fllan rsa, art k (yap lmas gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir (Bakara Suresi, 178) Sen af (veya kolayl k) yolunu benimse, ( slam'a) uygun olan (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199) BANGLADEfi TE HUKUK MÜSLÜMANLARIN ALEYH NDE M fil YOR Bangladefl te konunun taraflar ve hükümet yetkilileri ile görüflen Uluslararas Hukukçular Birli i, Bangladefl Savafl Suçlar Ceza Mahkemesi nin verece i kararlar n adil olamayaca yönündeki fikrini dile getirmiflti. Nitekim Abdülkadir Molla n n idam edilmesi bu adaletsizli- in bir göstergesi oldu. Bangladefl te adil yarg lanma hakk n n ihlal edildi ine iliflkin görüfl bildiren kurumlar n fazlal Bangladefl teki hukuk sisteminin eksikli ini aç kça gösteriyor: -Uluslararas zleme Örgütü (Human Rights Watch) -Uluslararas Af Örgütü (Amnesty International) -Uluslararas Geçici Adalet Merkezi (International Centre of Transitional Justice) -ABD Savafl Suçlar özel temsilcisi (US Ambassador on War Crimes Issues) -Uluslararas Barolar Derne i (International Bar Association) -BM Keyfi Tutuklamalar Çal flma Grubu (The United Nations Working Group on Arbitrary) -MAZLUMDER V CDANLI OLMANIN ÖNEM fiehit Molla n n ve di er Cemaat-i slami üyelerinin idam n delicesine isteyenler neredeyse KAT L konumuna düfltüklerinin fark ndalar m Ölmesini istedikleri bir can, NSAN! Molla idam edildi diye sokaklarda sevinç gösterisi yapan gençler muhtemelen ne istediklerinin fark nda bile de- il. Çünkü bu gençler sadece kendilerine aç klanan kadar n biliyorlar. Fikri olmayan, araflt rmayan bir gençlik 1971 y l ndaki savaflta Molla n n yan nda olup gördüler mi ki bu kadar eminler suçlu oldu undan Suçlanmas için yeterli delil olmad n bile bilmiyorlar! flte bu durumda hamiyetli Müslümanlara çok önemli bir sorumluluk düflüyor. Haks zl klar kamuoyuna duyurmak, adaletsizlikleri gündeme getirmek hayati önem tafl - yor Hamiyetli Müslümanlar vicdanl olurlar, ç karlar na dokunsa bile haks zl klara karfl korkusuzca mücadele ederler, bütün müslümanlara kendi bedeninden bir parça gibi sahip ç karlar. Allah n ayetinde bildirdi i gibi haklar na tecavüz edildi inde birlik olup karfl koyarlar. UNUTMAYALIM K, MÜSLÜMANLARIN B RL K OLMASI DÜNYAYA HUZUR VE GÜVENL K GET - RECEK VE BU VES LEYLE HAK, HUKUK, ADALET TAM ANLAMIYLA UYGULANAB LECEKT R. O YÜZDEN SLAM B RL N N KURULMASI Ç N H Ç DURMADAN GAYRET EDEL M!

4 Y eni fl Sa l ve Güvenli i yasas baflta olmak üzere ifl dünyas n yak ndan ilgilendiren konular ile ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini haz rlanan bir rapor ile Acar a ileten MÜS AD Ankara fiubesi uygulamada yaflan lan aksakl klar ile ilgili çözüm talep etti. fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili ifl müfettifllerinin e itim ve bilgilendirme yapmas n n öncelikli oldu una de inilen raporda, ifl veren talepleri, çal flanlara fl-kur taraf ndan ücretsiz e itim verilmesi ve az tehlikeli s n f ndaki ifl yerleri için uzaktan e itim kolayl sa lanmas yönünde oldu. Risk de erlendirmesi konusunda da bir tak m aksakl klar oldu unu belirtilen raporda, az tehlikeli ve 50 kiflinin alt nda çal flan bulunan iflletmelerin risk de erlendirmesi yapacak bir ekip oluflturmas n n mümkün olmad n n alt çizildi. Risk de erlendirmesi yapabilecek bir ekibe sahip olmayan iflletmelerin d flar dan bu hizmeti almalar durumunda ise maliyetler karfl s nda, iflletmelerin maddi zorluklar yaflayaca ve rekabet güçlerinin azalaca n n da alt çizildi. Raporda, 10 kiflinin alt nda çal flan bulunan az tehlikeli iflletmeler için de devlet deste i talep edildi. MÜS AD Ankara fiubesi taraf ndan sunulan raporda vurgulanan bir di er konu ise ifl kazalar n n oldu u durumlarda, ifl verenin maddi ve manevi olarak a r yapt r mlarla karfl laflmas oldu. Raporda çal flanlar n kusurlu oldu u ifl kazalar nda da, ifl verenin ma duriyetine de inildi. Çal flan kusurlu olmas na karfl n yaflanan bir kazada, ifl veren maddi B u y l 740.s dünyan n her yerinde kutlanan, Vuslat Y l Dönümü fieb-i Arus töreni, Elmada da büyük bir ANKARA 4 coflku ile kutland. Kuran okumada Dünya 1.li i alan Ali Tel taraf ndan okunan Kuran-kerim tilaveti ile aç l fl yap lan program Ankara Kocatepe Camii mam Hatibi smail Erdemli Gençlik e tavflan hediye edildi P ursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Erdemli Gençlik Kulübü üyesi gençler baflar lar ndan dolay tavflanla ödüllendirildi. Pursaklar Belediye Baflkan Yard mc s Osman Kayaer, Baflkan Selçuk Çetin ad na Erdemli Gençlik Kulübü üyelerine tavflan hediye etti. Ald klar e itimleri baflar l bir fleklide uygulayan gençlere hem hayvan külfetin d fl nda, hapis cezalar ile karfl karfl ya kalmakta ve haks z yere yarg lanmaktad r ifadelerine yer verilen raporda, benzer durumlarda ifl verene verilecek hapis cezas olmamal ve giriflimcili in önündeki engeller kald r lmal d r sonucuna var ld. fl verenlerin ifl kazalar ve meslek hastal klar için pirim ödedi ini vurgulayan raporda, tazminat n bu primlerden karfl lanmas talep edildi. SGK n n primlerde 1-2 puan art fla giderek özel sektördeki KASKO benzeri bir sigorta yap s n ortaya ç karmas ise konunun çözümü olarak sunuldu. Teminat ve K dem Tazminat konular nda da çözüm önerilerinin yer ald raporda, 5510 say l kanunun hükümleri do rultusunda, hangi mallar n piyasadan haz r halde al n p sat laca ve ihale konusu ifllerin denetimi konular ndaki belirsizliklerin ciddi sorunlara sebep oldu una de inildi. flverenler için hem maddi hem de zaman anlam nda zarar ortaya ç karan uygulaman n ç kar lacak bir genelge ile sonland r lmas talep edildi. flverenler için ciddi bir yük haline gelen K dem Tazminat konusunda da iflletmelerin öz sermayelerini yitirdi ini düflünen MÜS AD Ankara fiubesi, kurulmas düflünülen K dem Tazminat Fonunun hem iflverenler, hem de çal flanlar için güvence sa layaca n ifade etti. stihdamdaki art fl n önünde finansman yükü olan k dem tazminat konusunun fon ile güvence alt na al nmas n n gereklili ine vurgu yapan önerilerde, bu flekilde istihdam n da artaca n n alt çizildi. Ayn zamanda emekli olmufl flirket ortaklar n n SGK destekleme pirim ödemeleri konusunda da düzenleme talep edilen raporda, üretime katk yapmaya devam eden emekli flirket ortaklar n n destekleme pirimi ödemeleri iptal edilmeli ve al nan pirimler ödenmelidir sonucuna var ld. MÜS AD Ankara fiubesi üyelerine kanunlar n saha uygulamalar hakk nda bilgi veren Acar, talepleri dikkate alacaklar n ve takip edeceklerini dile getirdi. Coflar n okudu u ilahilerle devam etti. nsan düflüncesine yepyeni bir mesaj veren ve slam düflünürlerinin fikir sistemlerini, ruh, ak l ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanl a ahlak, din, ilim ve ak l yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi nin Tasavvuf müzi i ve Sema gösterileri eflli inde an lmas yla coflkuyla devam etti. fieb-i Arus töreninde konuflan Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, Mevlâna ölüm gününü yeniden do ufl günü olarak kabul ediliyor. O öldü ü zaman sevdi ine yani Allah na kavuflacakt. Onun için Mevlâna ölüm gününe dü ün günü veya gelin gecesi manas na gelen fieb-i Arûs diyordu. Hz Mevlana her fleyin kayna n iyi biliyordu. Keza Yarat lan sevmek gerekir yaratandan ötürü cümlesiyle bize güzelli i sevgiyi ve iyili i; yaln zca insana de il yarat lan her fleye de er verme anlay fl n miras olarak b rakm flt r. Hz Mevlana y anlamak insan anlamakt r, nsan anlamak ise her fleyi anlamakt r. Sevgi her fleyin çözüm kayna d r. dedi. Baflkan fiahin; Sözlerimi, Hz. Mevlana n n deyimiyle,güzel sözüyle bitirmek istiyorum, Yarat lan severiz, yaradan dan ötürü, sözünden hareketle Bizim de Herkese yetecek kadar sevgimiz var diyor, Hepinizi sevgiyle kucakl yor, hürmetlerimi sunuyorum.dedi. Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin üyelerini bilgilendirmek ad na düzenledi i toplant n n konu u, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müsteflar Fatih Acar oldu. Bakanl n yapm fl oldu u çal flmalar hakk nda dernek üyelerini bilgilendiren Acar, toplant da MÜS AD Ankara fiube üyelerinin taleplerini dinledi. MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt Elmada da vuslat gecesi sevgisini afl lamak hem de hayvanlar korumak üzere çok say da tavflan hediye edildi. Pursaklar Belediyesi Evcil Hayvanlar Park nda toplanan onlarca genç belediyenin veteriner hekimli i taraf ndan büyütülen tavflanlar teslim ald. lçede hayvan sevgisini art rmak ve hayvanlar korumak ad na bir dizi kampanya yürütülüyor. Bunlardan biri olan Tavflanlar Koruyal m kampanyas ile düzenli aral klarla gençlere tavflan hediye ediliyor. Genifl Aç Süleyman GÖKSU EN HAYIRLI KADINLAR Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: Bir kad nda dört huy kemale erdi i vakit, her türlü hay rl huyda kemale ermifl olur. Ben de onun cennet ehlinden olaca n Ümit ederim: B R NC S : Befl vakit namaz vakitlerinde k lar, Allâhü Teâlâ'n n raz oldu u ve ona itaat olan her hususta kocas na itaat eder. Muhakkak kad n n k yamet günü ilk sual olunaca fley namaz ve kocas n n hakk, kocas n n ondan raz olup olmad ve kocas na itaat edip etmedi idir. Zira bu onun için senenin tamam n oruçlu ve her geceyi de namazda geçirmesinden daha hay rl d r. K NC S : Dilini yalan, iftira, g ybet, bofl sözler ve nankörlük olan sözlerden korumas d r. Kad n n kocas na: Senden hiç hay r görmedim gibi sözleri nankörlüktür. ÜÇÜNCÜSÜ: Zahide olmas ; alt n, gümüfl, ipek elbise, övünme elbiseleri gibi dünya zînetine, süslerine ra bet etmedi i gibi evinin eflyâs nda da afl r ya gitmemelidir. Kad nda bu huy kemale ererse onun k ld iki rekat (nafile) namaz, dünyan n di er bütün kad nlar n n k laca bin rekat (nafile) namazdan daha faziletli olur. DÖRDÜNCÜSÜ: Bafl na gelen belalara ve karfl laflt k skançl k hallerine sabretmektir ki bunda onun için Allah yolunda cihat edenin mükâfat vard r. Ne mutlu, Peygamber Efendimizin (s.a.v) buyurdu u gibi yaflayan kad nlara LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Ekonomi Bakan : Hedefimiz iflsizli i yüzde 5-6 ANKARA (CHA) E konomi Bakan Zafer Ça layan, Eylül ay nda 292 bin kifli artarak yüzde 9,9 a yükselen iflsizlik oran n yüzde 5-6 seviyesine çekmeyi hedeflediklerini aç klad. Türkiye statistik Kurumu (TU- K) taraf ndan aç klanan Eylül at istihdam verileri hakk nda aç klama Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal flma Genel Müdürlü ü Genel Müdür Yard mc s Lütfi nciro lu, Yarg tay'da görülen 167 bin dava dosyas ndan yüzde 43 ünün ifl davalar yla ilgili oldu unu söyledi. yapan Ça layan, ekonominin son 12 ayda yaklafl k 336 bin, 2009 bafl ndan beri 6 milyona yak n istihdam oluflturdu una dikkat çekti. Ça layan, Yeni teflvik sistemi ile son 17 ayda 257 bin kiflilik istihdam öngören teflvik belgesi düzenlendi. Kay t d fl istihdam h zla gerilerken, kad nlarda iflgücüne kat l m oran art - yor. ifadelerini kulland. KAHRAMANMARAfi (CHA) nciro lu, Kahramanmarafl flkur Müdürlü ü'nce düzenlenen kurum içi e itim program na kat ld. flkur binas nda, kurum çal flanlar na yeni mevzuatla ilgili bilgi veren nciro lu, 2012 y l sonu itibariyle Çal flma ve fl Kurumu l Müdürlüklerimiz Türkiye genelinde 64 bin 500 tane iflçi flikayetini incelemifllerdir. ncelen flikayetlerin yüzde 78 inde çözüm noktas nda baflar sa land. fl mahkemelerimizin de ifl uyuflmazl n çözme gibi bir görevleri var. fiu anda Yarg tay'da 167 bin tane dosya var, bu dosyalar n yüzde 43 ü ifl davalar yla ilgilidir. dedi. Çal flanlar n hak ve menfaatleri konusunda bilinçlendi ini belirten nciro lu, Bak n ne kadar çok ifl davas var. flçimiz eski iflçi de il, bilinçlendi art k. fl hukukunda, flçi lehine yorum ilkesi var. flveren güçlü, iflçi zay f olarak görülüyor. Dolay s yla iflverenlerde yapt klar ifllemlerde ço u zaman ispat hükümlülü ünü yerine getiremiyor, kay tl belge sunam yor. Bu nedenle de mahkemeler iflçi lehine karar veriyorlar. Onun için hep flunu söylüyoruz, Her fleyimizin kay tl olmas laz m, kay t d fl l ktan vazgeçilmelidir. diye konufltu. EKONOM /5 'Yarg tay'daki 167 bin dosyan n yüzde 43 ü ifl davalar yla ilgili Müzik yay n yapan esnafa yüzde 50 indirim ZM R (CHA) zmir Ticaret Odas ( ZTO), Müzik Meslek Birlikleri ile iyi niyet protokolü imzalad. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birli i (ME- SAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli i (MSG), Ba lant l Hak Sahibi Fonogram Yap mc lar Meslek Birli i (MÜ-YAP), Müzik Yorumcular Meslek Birli i (MÜYORB R) ile imzalanan protokol çerçevesinde ZTO üyelerine indirim uygulanacak. Protokolden, odaya kay tl 2 bin 600 civar nda restoran, kafeterya ve e lence yeri faydalanacak. Müzik yay n yapan iflyerlerine ME- SAM ve MSG yüzde 50, MÜYAP ve MÜYORB R yüzde 25 indirim uygulayacak. Ödemeler, iki taksit halinde olacak. mza törenine ZTO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, MESAM Baflkan Arif Sa, MSG Baflkan Garo Mafyan, MÜYAP Baflkan Yard mc s Bülent Seyhan ve MÜYORB R Baflkan Ahmet Koç kat ld. Törende konuflan Demirtafl, meslek birlikleriyle telif haklar konusunun iki üç seneden beri devam etti ini, bu süreçte üyelerinin büyük s k nt yaflad n, zaman zaman mahkemelere kadar tafl nd n söyledi. ki taraf da istemesine ra men bir türlü anlaflma yap lamad - n belirterek, Bugün meslek yöneticileriyle masaya oturuyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki sorun, üyelerimizin telif hakk ödemek istememesinden kaynaklanm yordu ancak ödenecek ücretlerin de ödenebilir seviyesinde olmas gerekiyordu. Di er yandan tek bir birlik olmad için muhatap sorunu yafland. Telif konusunda çok fazla meslek örgütü var. Üyelerimiz, kime para ödeyeceklerini bilemedi. Bir birli e ödediklerinde, di eri gelip ceza kesti. Oda olarak bu birliklerden, muhatap sorununun çözülmesini ve ücretlerin makul bir düzeye indirilmesini talep ettik. diye konufltu. Uzun süredir yapt klar görüflmelerin sonucunda bir noktaya geldiklerini ifade eden Demirtafl, hem eser sahiplerinin haklar n n korunmas hem de iflletmelerinde müzik yay n yapan üyelerinin ma dur olmamas yönünde iyi niyet protokolü imzalad klar n kaydetti. Protokol çerçevesinde ZTO üyelerine yüzde 25 ile 50 aras nda indirimler uygulanaca - n, bundan faydalanabilmek için 31 Mart 2014 tarihine kadar ilgili birliklerle sözleflme imzalamak gerekti ini bildirdi. MSG Baflkan Mafyan ise bu protokolün imzalanmakta geç kal nd n söyledi. Telif haklar n n yerleflmesi ve ülke geneline yay lmas n arzu ettiklerini belirterek, Telif, bir hakt r. Dolay s yla bu hakk n, herkes taraf ndan hakkaniyet ölçülerinde ve ülkenin genel flartlar na göre ödenmesi laz m. Bu telifler eser sahiplerine gidecektir, çünkü dinledi iniz bir flark da söz yazar ndan müzik yap mc s - na kadar belli kiflilerin hakk var. diye konufltu. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n en önemli görevlerinden birinde de kay t d fl l kla mücadele oldu unu hat rlatan nciro lu: Ülkemizde 2002 y l nda kay t d fl l k oran yüzde 52 iken, bugün kay t d - fl l k oran yüzde 37 ye düfltü. Çal - flanlar m z hak ve menfaatleri konusunda bilinçlendi. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n amac ifl bar fl n, huzurunu sa lamakt r. flçi ve iflveren aras ndaki ifl iliflkilerini düzenleme gibi bir görevi vard r. fleklinde konufltu. ki y l önce ç kar lan kanun hükmünde kararnameyle Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 'n n merkez birimlerinin mevzuattan kaynaklanan görevlerinin, taflradaki flkur l Müdürlükleri'ne devretti ini söyleyen nciro lu, fl bar fl n sa laman n yolunun do ru bilgilendirmeden geçti ini bu nedenle iflçi ve iflverenlerin hak ve menfaatlerini iyi bilmeleri gerekti ini kaydetti. flçi-iflveren uyuflmazl nda, iflverenin haks z duruma düflmemesi için aralar nda yaz l bir ifl sözleflmesi yapmas gerekti ini belirten nciro lu flöyle konufltu: Mevzuatta fl sözleflmeleri yaz l bir flekle tabi de- ildir deniyor, ama mevzuat n sonraki bölüm ancak diye bafll yor. Kanun bir y l aflan sözleflmelerin yaz l yap lmas gerekti i, e er sözleflme yaz l yap lmam flsa iflverenin iflçisine 2 ay içerisinde yaz l bir belge vermesini ön görüyor. Verilen bu belgede bir nevi ifl sözleflmesidir. Sözleflme hukukunda bir kural vard r, ifl sözleflmesinin yaz l yap lmas bir geçerlilik flart de ildir, bir ispat flart d r, bu çok önemli bir detay. Ülkemizdeki iflsizlik oran n Avrupa ülkelerine göre daha düflük oldu unu da ifade eden nciro lu, Avrupa Birli i ne üye 28 ülkenin iflsizlik ortalamas n n 10,9, Türkiye nin ise 2013 y l rakamlar na göre iflsizlik ortalamas n n 9,3 oldu unu sözlerine ekledi. CHP, Baflbakan a ülke genelindeki elektrik kesintilerini sordu ANKARA(CHA) C HP Genel Baflkan Yard mc s Sezgin Tanr kulu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an a ülke genelinde yaflanan elektrik kesintilerini sordu. TBMM Baflkanl na Baflbakan Erdo an n cevaplamas istemiyle soru önergesi veren Sezgin Tanr kulu, Türkiye genelinde son günlerde Tekirda, Edirne K rklareli Sakarya Bal kesir Siirt Kayseri Batman, Siirt, fianl urfa, Mardin, fi rnak ve stanbul, Ankara, Diyarbak r da dahil olmak üzere birçok ilde yaflanan elektrik kesintilerinin nedeninin so- uk havaya ba l olarak artan do algaz talebi ve do algaz iletim hatlar ndaki yaflanan kompresör problemleri oldu u iddia edildi ini hat rlatt. Tanr kulu, Erdo an a bu ba lamda 19 soru yöneltti: EÜAfi' n do algaz santrallerinde fueloil, mazot gibi ikincil yak tlara geçmesinden kaynakland iddias do ru mudur? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n elektrik kesintilerine haz rl kl olunmas konusunda elektrik da t m flirketlerini uyard do ru mudur? Ambarl daki do algaz kompresörünün tam kapasite çal flmad do ru mudur? Do ru ise Ambarl daki do algaz kompresörü neden tam kapasite çal flt r lmamaktad r veya çal flt r lamamaktad r? Erzincan kompresör istasyonunun devreye girmemifl olmas nedeniyle Azerbaycan'dan ithal edilen do algaz n yeterli miktarda çekilemedi i do ru mudur? Erzincan kompresör istasyonu neden faaliyete geçirilmemifltir veya geçirilememifltir? Azerbaycan ve ran dan ithal edilen do algaz miktar nda bir düflüfl mü yaflanmaktad r? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl k fl mevsimi öncesinde vatandafllar n ma dur olmamalar için gerekli altyap çal flmalar n neden tamamlamam fl ve yeterli do algaz stokland rmas yapmam flt r? Elektriklerin kesilmesi sonucu sanayi bölgelerindeki ifl yerlerinin u rad klar zararlar n parasal karfl l - yaklafl k ne kadard r? Meskenlerde elektrik kesintisi sebebiyle bozulan elektronik eflyalar n parasal karfl l n n ödemesi yap lacak m d r? Bu durumun sorumlusu ya da sorumlular kimlerdir? Di er küçük ve orta ölçekli ifl yerlerinin u rad klar zararlar n parasal karfl l yaklafl k ne kadard r? Son günlerde yaflanan elektrik kesintileri sonucu stanbul, Ankara ve di er illerde maddi kay plara u rayan ifl yerlerinin zararlar n n giderilmesi için hükümetin bir çal flmas var m d r? Varsa uygulamaya konulacak önlemler nelerdir? Son dört y lda yenilenebilir enerji kaynaklar na yap lan yat r mlar n neredeyse yok denecek kadar düflük olmas n n bafll ca sorumlusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan m d r? Y l n ortalama 110 gününü güneflli geçiren Türkiye nin, üretti i enerjinin sadece yüzde 1'ni güneflten elde etmesine yol açan enerji politikas baflar l olarak kabul edilebilir mi? AKP hükümetleri on bir y ll k dönemde yüzde yüz do algaza ba- ml hale getirilen bir enerji sistemi infla etmenin büyük sorunlar ve s - k nt lar yarataca yönündeki ülkemizin üniversitelerinin, meslek odalar n n ve bilim adamlar n n uyar lar n neden dikkate almam flt r? Türkiye elektrik flebekesinin, Avrupa Elektrik letim Sistemi Operatörleri fiebekesi (ENTSO-E) Avrupa K tas Senkron Bölgesi ile deneme paralel iflletme ba lant s üçüncü ve son aflamas n n nihai safhas na ne zaman tam entegrasyonu sa lanacakt r? Yanl fl bir kararla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl na devredilen elektrik da t m flirketlerini izleme ve denetleme görevi tekrar Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu na devredilecek midir? 2016 y l na kadar ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanmas ndan bir an önce vazgeçilerek maliyet esasl tarifelere 2016 y l beklenmeksizin 2014 y l bafl nda geçilecek midir? Örne in, Danimarka'da enerjinin 12 merkezden temin edilerek tüm ülke sath na iyi yal t lm fl borularla, yüzlerce kilometre öteye, sadece yüzde birin de alt nda kay pla iletildi i gerçe i ve Avrupa'da bölgesel s nma sistemlerine a rl k verilmeye baflland dikkate al nd nda Türkiye, neden hala bölgesel enerji sistemleri konusunda bir çal flma yapmam flt r? Türkiye'de s yal t m yap lmam fl veya yeterli kalitede uygulanmam fl binalara tamam yla sa l kl ve kaliteli s yal t mlar entegre edilmesi için bir fon oluflturulmas için yap lan bir çal flma var m d r? Benin Cumhurbaflkan ndan ifl adamlar na vize müjdesi ZM R (CHA) R esmi bir ziyaret için bulundu u Türkiye de Ankara n n ard ndan zmir Ticaret Odas n n daveti üzerine zmir e gelen Benin Cumhurbaflkan Dr. Boni Yayi onuruna oda taraf ndan zmir Hilton Oteli nde bir çal flma yeme i düzenlendi. Benin Cumhurbaflkan Dr. Boni Yayi nin efli Chantal de Souza Yayi ve 4 bakan n da bulundu- u 40 kiflilik heyetle kat ld yeme e, zmir Vali Yard mc s brahim Ball, zmir Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili S rr Aydo an ile TO üyesi zmirli ifl adamlar ifltirak etti. Toplant n n aç l fl nda konuflan TO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, sözlerine ölümü ile Cumhurbaflkan Yayi nin ziyaretini geçti imiz hafta ertelemesine neden olan Güney Afrikal lider Nelson Mandela y anarak bafllarken, bu sözler salonda büyük alk fl ald. Türkiye ile Benin aras ndaki ticaret hacmi ise son 4 y lda yaklafl k 3 kat artarak, 100 milyon dolar aflt n belirten Demirtafl, Geliflme sevindirici ancak daha fazlas n yapabilecek potansiyele sahibiz. fl birli i alanlar m z s n rs z. G dadan inflaat malzemelerine, pamuktan kahveye kadar pek çok alan var. dedi. Benin in ithalat n n yüzde 32 gibi yüksek bir k sm n Çin den yapt na dikkat çeken Demirtafl, Türkiye nin ise Benin e Çin den daha yak n oldu unu söyledi. Benin in demokratik, güvenli, insan haklar na sayg l, istikrarl bir ülke oldu- unu özellikle vurgulayan Yayi, buna karfl l k ekonomik büyüme ve geliflme peflinde olduklar n, bunun için Türkiye ye geldi ini söyledi. Yayi, flöyle konufltu: Ülkenizi çok iyi tan yorum. fiu anda Avrupa n n 6, dünyan n 15. büyük ekonomisisiniz sene içinde 10 uncu s raya ç kmay hedefliyorsunuz, ama bence 3., 4. s raya ç kabilirsiniz. Ülkenizdeki ekonomik büyüme sizi finansal krizin d - fl nda b rakt. Say n Demirtafl, ülkenizdeki ekonomik mucizeyi gördüm. Benim ülkeme de bu mucize ve zenginli i getirmenizi istiyorum. Bunu yap p, ülkemiz gençlerinin iflsizlikten kurtulmas na yard mc olun. Bu toplant da ifl adamlar n n vizesiz seyahat etmeleri için talep geldi. Yar ndan itibaren ülkeme vizesiz girebilirsiniz. Çok kalabal k bir zmirli ifl adam heyetini en k sa sürede ülkemde görmeyi arzu ediyorum. Bizim özel flirketlere, size ihtiyac m z var. Know-how unuzu, bilginizi, sermayenizi getirip k tam z yeniden infla etmenize yard mc olman z istiyoruz. Büyük yer alt zenginliklerimiz var. Ayn zamanda Bat Afrika Ülkeleri Ekonomik Toplulu u nun (ECOWAS) bir parças y z. ECOWAS 300 milyon tüketiciyi kapsayan bir pazar. Yani Benin, Bat Afrika n n da girifl kap s. Benin Cumhurbaflkan Boni Yayi, ayr ca bir vak f kurulmas önerisinde de bulundu. TO nun öncülü ünde kurulacak vakf n sadece Türk mal yard mlar ile de- il iki ülke ifl adamlar n n deste i ile çal - flaca n söyledi.

6 /6 DIfi HABERLER ANKARA 9.ASL YE HUKUK MAHKEMES 'NDEN Gelenek bozulmad, Ruslar Putin i y l n adam seçti FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski R usya Kamuoyu fiirketi nin yapt yüzde 6, Sivil Platform lideri Mihail Prohorov çal flmaya göre, Rusya halk Devlet Baflkan yüzde 2, Komünist Parti lideri Genadi Zyuganov Vladimir Putin i y l n adam olarak belirledi. nterfaks haber ajans n n haberine göre çal flma 1, Muhalif lideri Aleksey Navaln yüzde 1, yüzde 2, D fliflleri Bakan Sergey Lavrov yüzde Rusya n n 43 bölgesinde bin 500 kifli ile Adaletli Rusya Partisi lideri Sergey Mironov görüflerek gerçeklefltirildi. yüzde 1 ve Moskova Belediye Baflkan Sergey Ruslar n yüzde 32 si y l n adam listesinde Sobyanin yüzde 1 destek alarak ilk 10 a girdi. Putin i ilk s raya yerlefltirdi. Geçen y l yap lan Kalan yüzde 4 ise di er siyaset adamlar ve benzer çal flmada Putin yüzde 26 oyla birinci ünlü isimler aras nda paylafl ld. olmufltu. Rus lider 1999 dan bu yana yap lan Rus bilim adamlar listesinde ise Aral k anketlerde sürekli ilk s rada yer al yor. ay nda 85 yafl nda yaflam n yitiren Yuri Savunma Bakan Sergey fioygu yüzde 6, Yakovlev ve Rus film yap mc s Nikita Kazakistan da Jeltoksan kurbanlar an ld KONGRE LANI KEÇ ÖREN KURS VE OKUL TALEBELER NE YARDIM DERNE ANKARA fiubes BAfiKANLI INDAN Derne imizin lk Ola an Genel Kurul Toplant s 05 Ocak 2014 Pazar günü saat de Ayval Mh. Süleymaniye Cd. No: 37 Keçiören /ANKARA adresinde yap lacakt r. Bu tarih de ekseriyet temin edilmedi i takdirde ikinci toplant 12 Ocak 2014 Pazar günü ayn yer ve saatte afla daki gündem dahilinde yap lacakt r. Dernek üyelerimize duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM 1- Aç l fl, Divan Heyetinin seçimi, 2- Yönetim kurulu ve denetleme kurullar raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 3- Yönetim Kurulu ve Denetleme kurullar n n ibras, 4- Yönetim Kurulunca haz rlanan Tahmini Bütçelerin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 5- Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 6- Derne e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar n sat n al nmas, kiralanmas, ba fl veya vasiyet yoluyla derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d fl ndaki ayni haklar n baflkalar lehine tesis ve tescil edilmesi, resmi, özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsisin kabulü veya kiralanmas, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar na hibe edilmesi veya baflkalar n n yapaca hibelerin kabul edilmesi, tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, tafl nmazlar üzerine üst hakk tesis etmek, tapu kütü- ünde her türlü ayni hak tesis etmek, flerh vermek, flerh almak, intifa ve irtifak hakk tesis ettirmek, derne in gayesine uygun olarak borç alma hususlar nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi, 7- Dilek ve temenniler, 8- Kapan fl. (Olay -16) ESAS NO: 2013/399 Mahkememizden verilen 12/12/2013 tarih ve 2013/399 Esas 2013/599 say l karar ile, Çorum li, Sungurlu lçesi, Akp nar köyü Cilt: 17, Hane:42 BSN: TC kimlik numaras nda nüfusa kay tl Pafla ve Yurdagül o lu 1984 d.lu Haydar Göktafl' n ön ad n n "ERDEM" olarak DE- fit R LMES NE, Karar verildi i ilan olunur. 16/12/2013 (Bas n ) 94 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 2136 say l karar ile onaylanan, Mamak lçesi, Ekin Mahallesi ada 19 say l parsele iliflkin 1/5000 ölçekli naz m imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n ) 93 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar M s r dan Çin ile iflbirli i vurgusu OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in temaslar nda Cumhurbaflkan Yard mc s Li Yuanchao ile görüflen M s r D fliflleri Bakan Nebil Fehmi, iki ülkenin iflbirli ini ileri düzeye ç karmas gerekti ini söyledi. Çin medyas na göre, Pekin de bugün gerçekleflen görüflmede Li, Çin in M s r halk n n ba ms z bir flekilde kendi politik sistemini ve geliflme yolunu seçme hakk na sayg gösterdi ini belirtti. Li, Çin in ikili stratejik iflbirli i iliflkilerinin ilerletilmesine büyük önem verdi ini ve diplomatik iliflkilerin kuruldu u 1956 dan bu yana güzel geliflme gösterdi ini anlatt. Çin Cumhurbaflkan Yard mc s Li, Çin in M s r ile dostça de iflim ve iflbirli ini sürdürüp, geniflletece ini dile getirdi. Görüflmede Fehmi de M s r'daki son geliflmeler hakk nda bilgi verdi. Çin e 3 günlük resmi ziyaret gerçeklefltiren Fehmi, görüflmede M s r n stratejik seçiminin Çin ile iliflkilerini gelifltirmek ve her alandaki ikili Ruslar n yüzde 32 si y l n adam listesinde Putin i ilk s raya yerlefltirdi. Geçen y l yap lan benzer çal flmada Putin yüzde 26 oyla birinci olmufltu. Rus lider 1999 dan bu yana yap lan anketlerde sürekli ilk s rada yer al yor. Mihailkov yer ald. ki olimpiyat madalyas kazanan Yelena Isinbayeva yüzde 6 destekle y l n sporcusu oldu. Vatandafllar n yüzde 19 una göre 2013 te y l n olay uzak do u bölgelerinde yaflanan sel bask n, yüzde 14 üne göre Soçi K fl Olimpiyat haz rl klar ve yüzde 7 sine göre Kazan da yaflanan uçak kazas önemli geliflmelerdi. Halk n yüzde 3 ü Çelyabinsk e düflen meteoru y l n olay olarak görüyor. Biryulyova pazar nda yaflanan sald r lar ve Volgograd da otobüse yap lan terör sald r s yüzde 1 le y l n olaylar aras nda. HÜSEY N GÜNGÖR ALMATI (CHA)- K azakistan' n ba ms zl k sürecinin bafllang c kabul edilen 1986 y l ndaki ö renci hareketinde hayat n kaybedenler,almat 'da düzenlenen törenle an ld. Sovyetler Birli i'ne karfl bafllat lan ve tarihe Jeltoksan (Aral k) olaylar olarak geçen ö renci hareketinde resmi kaynaklara göre 22 kifli hayat n kaybetti. Yerel kaynaklar ölenlerin says n n çok fazla oldu unu iddia ediyor. Almat Valili i yetkilileri ve çok say da vatandafl n kat ld anma töreninde hayat n kaybedenler için an ta çiçek b rak ld. Anma töreninde Kur'an- Kerim okundu ve ölenlerin ruhuna dua BM, Suriye ye ilk g da yard m n Erbil den yollad MEHMET FER T ERB L (CHA)- B irleflmifl Milletler (UN), Suriye'deki göçmenlere ilk g da yard m n hava yoluyla Irak' n Kuzeyinde bulunan Erbil flehrinden yollad. Bafllayan yard mlar n aral kl olarak devam edece i bildirildi. Komflu ülkelere s nan Suriyelilere yard m eden BM, dün itibariyle ülke içinde di er flehirlere göçenler için Erbil Uluslararas Havaalan 'ndan 300 ton yiyece i Kam fll Havalan 'na gönderdi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi D fl iliflkiler Daire Baflkan Yard mc s Dindar Zebari, "Biz, Kürdistan Bölgesi olarak ilk günden beri bu sürecin içindeyiz. ster bölgemize s nan Suriyeli vatandafllara yönelik iliflkileri derinlefltirmek oldu unu vurgulad. Ayr ca, Çinli bas n mensuplar na verdi i demeçte de Fehmi, iki ülkenin "milli rüyalar n " gerçeklefltirmesi gerekti ine dikkat çekti. Pekin in ran n nükleer sorunu, Suriye krizinin çözümü, kitle imha silahlar n n yay lmas n n önlenmesi gibi alanlarda oynad rolü takdirle karfl lad klar n söyleyen Fehmi, Pekin e bir ça r da da bulunarak, Çin in Filistin- srail bar fl sürecini ilerletmedeki olumlu rolünü art rmas n istedi. Devlet Baflkanl Saray na 9 metrelik Mandela heykeli TÜRKMEN TERZ JOHANNESBURG (CHA)- T opra a verilen Nelson Mandela n n 9 metrelik dev heykeli Devlet Baflkanl Saray n n önüne dikildi. Kollar n açarak gülümseyen Mandela heykeli, idari baflkent Pretoria y kucakl yor. Devlet Baflkan Jacop Zuma, Mandela n n torunu ve davetliler aç l flta haz r bulundu. Zuma yapt konuflmada, "Burada olmaktan çok memnunuz. Mandela bütün heykellerinde yumru unu havaya kald r r ve gerer. Bu iflaret partimiz ANC nin slogan d r. Ama bu heykel farkl d r. O flimdi kollar n aç yor ve bütün ulusu kucakl yor." dedi. 8 milyon Rand a (780 bin Dolar) mâl olan heykeli Güney Afrikal Andre Prinsloo ve Ruhan Janse van Vuuren isimli heykeltrafllar yapt. Ayr ca Mandela n n heykelinin dikildi i bugün, Güney Afrika da efsane liderin mücadelesinin meyvesi olan 'Uzlaflma Günü'. Mandela n n heykelinin aç l fl n yapan resmi heyet ayr ca, Devlet Baflkanl Saray nda 'Uzlaflma Günü nü and lar. Öte yandan Mandela n n heykelinin dikilmesi, Devlet Baflkanl Saray Birlik Binas n n inflaat n n da 100. y ldönümüne denk geldi. edildi. Anma töreninde Cihan Haber Ajans (Cihan) mikrofonlar na konuflan ve Jeltoksan olaylar na kat lan Gülbahram Junus isimli kad n, 1986 y l olaylar n asla unutmayacaklar n söyledi. Junus, 16 Aral k gününün Kazakistan için çok önemli oldu unun alt n çizdi. Jeltoksan olaylar n n büyük bir ayaklanma oldu unu ifade eden Gülbahram Junus, Kazakistan' n ba ms zl n n bu ayaklanmadan sonra kazan ld n dile getirdi. Ba ms zl k için çok kurban verdiklerinin alt n çizen Junus, Kazakistan n ve Kazaklar n gelece i için verilen bu mücadele sonucunda mutlu sona ulaflt klar n ve Kazak gençli inin bu günleri unutmamas gerekti inin alt n çizdi. yapt m z yard m ve destek olsun, ister yeni bafllayan bu süreç için yaklafl k bir y ld r yap lan çal flmalarda olsun, biz hep var z." fleklinde konufltu. Zebari, " lk yard m uça 36 ton g da malzemesi ile birlikte Kam fll 'ya ulaflt. Bu yard m devam edecektir. Dünya G da Program, Mülteciler Yüksek Komiserli i, Birleflmifl Milletlere ba l ajanslar, bu süreç boyunca 2 bin 3 yüz ton yard m göndermeyi planl yor. lk aflamada 300, ikinci aflamada 400 ton ve Ocak 2014 tarihinde de bu yard mlar n devam gelecektir." bilgisini verdi. Gönderilen yard mlar n, Suriye'de di er bölgelere göre daha istikrarl olan Haseka ve Kam fll 'ya ulaflt r laca bildirildi.

7 Ya fl Sapanca da göl seviyesini yükseltmedi, sadece çekilme durdu DURAN SAVAfi SAKARYA (CHA)- S akarya ve Kocaeli nin içme suyu ihtiyac n karfl layan Sapanca Gölü ne ya mur ve kar ya fl da yeterli gelmedi. Göldeki su seviyesi yükselmedi, sadece çekilme durdu. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyac - n karfl layan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi son 10 y l n en düflük seviyesine ulaflt. Göldeki su çekilmesi yer yer 60 metreyi buldu. Su seviyesinin kritik seviyeye çok yaklaflt gölde umutlar kar ve ya mur ya fl na ba lanm flt. Ancak ya mur ve kar ya fl ndan sonra da gölde ciddi bir yükselme olmad. Ya fl sadece çekilmeyi durdurdu. Sakarya Su ve Kanalizasyon daresi nden (SASK ) al nan bilgiye göre göl seviyesi kritik eflik olan seviyesini geçemedi. Ya fllardan önce de gölün seviyesi kodundayd. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, geçti imiz günlerde Mutki'ye ba l Çi demalan köyünden do um hastas n kurtaran pilotlara takdirname verdi. Hayatlar n tehlikeye atan pilotlar ödüllendirildi KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat Sosyal yönünüz bu aralar a r basacak ve kalabal k ortamlarda bulunmak ve hatta de iflik sanatsal faaliyetlere kat lmak isteyeceksiniz. Ama titizli i elden b rakmay n. Güçlü konumdaki insanlarla tart flmamaya gayret etmeli, sakin olmal s n z. Profesyonel davranman z gereken yerde duygular n z n aç a ç kmas na ve so ukkanl l n z kaybetmemeye önem vermelisiniz. Hisleriniz ve duygular n z fluursuzca yükselmesinler, buna izin vermeyin. Önemli bir uyar m daha var. Ba ms zl k duygunuzun artaca n söylemifltim. Bu nedenle birlikte oldu unuz kimselere karfl sertleflebilir ve öncelikle çevrenizdekileri kendinizden uzaklaflt rabilirsiniz. Size engel olabilece ini düflündü ünüz fleylerin ortadan kalkt n göreceksiniz. Çevrenizdekilerle iliflki zorunlulu u, bu dönem içinde sizi rahats z edebilir ya da s k labilirsiniz. Sizin gibi özgürlü üne düflkün biri için, ba ml l k her zaman s k c olacakt r. Öte yandan uzaklaflman z ve ba ms zl n z kan tlaman z mümkün olabilir. Fakat bunu yaparken iliflkilere zarar vermemelisiniz. Davran fllar n z hem aileniz hem de çevreniz taraf ndan taktirle karfl lanacak. Sosyal geliflmelere olan ilginizin artt da görülüyor. Gün sonuna do ru can n z n s k lmas na neden olabilecek bir haber alsan z da sonuçta olay n iyiye gitmesi moral yönünüzü takviye edecek. Bence fena bir gün say lmaz. Asl nda içinizdeki afl r enerji yo unlaflmas na olumlu ç k fl yollar bulmakta yani boflaltmakta baz zorluklar içindesiniz ve bu yüzden sinirleriniz geriliyor. E er spor, müzik, sanat gibi konulara e ilerek kendinize baz olumlu ç k fl yollar yaratabilirseniz asabi gerginliklerden büyük ölçüde kurtulursunuz. GÜNLÜK BURÇLAR Bugün de ifliklik ve ba ms zl k durtülerinizin artmas ile yeni iliflkiler gündeme gelebilir. Uzun zamand r haber alamad n z bir dostunuzdan bu dönemde olumlu bir haber alacaks n z. Fiziksel yönden de enerjinizin yo unlu u sizi hareket etmeye zorluyor. Bu yüzden de planlar n z gerçeklefltirmek için yeterli enerjiniz var. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Etkilemeyi düflündü ünüz kimsenin dikkatini çekebilmek için çok fazla efor harc yorsunuz. Kendinizi bu kadar afl r yormaman z ö ütlüyorum. Aile içinde toplu olarak yapman z gereken baz ifller veya giriflimler olacakt r. Fikir ve planlar n z yürürlü e koymakta zorluklar n z var. Her fley iyi giderken birden bire baflar s z durumlara düflebilirsiniz. Bugün belki romantik ve duygusal bir deney yaflayacaks n z. Kalbiniz boflsa aflkta heyecanl anlar yaflayaca n z müjdeliyorum. Ama biliyorsunuz sevdi iniz size sad k ama YENGEÇ 22 Haziran siz ona sad k de ilsiniz. Küçük ve 22 Temmuz heyecanl kaçamaklar yapabilirsiniz, bunu anlad m ama arada bir iflin tad n kaç r yorsunuz. Arzular - n zdaki h zl yükselme sizi oldukça kar fl k sorunlara götürebilir. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Yak n akrabalar n zla hatta anne, baban zla ve e er varsa kardefllerinizle tart flabilirsiniz. Yeni beraberlikler için emek harcayarak oluflturdu unuz yap lar y kmamaya özen göstermelisiniz. Geliflmeleri daha farkl ve çok yönlü yaklafl mlarla ele almal s n z. Bu tür bir davran fl meslek ya da e itim hayat n zla ilgili sorunlar için geçerlidir. Yine belirgin bir etki, baz kimselerin aralar n yapabilir ve darg n olan kimseleri bar flt rabilirsiniz. Genelde çevrenizle iyi irtibat kurma iste indesiniz. Kendinizi gösterme ve kan tlama iste iniz de bu dönem yo unluk kazanacak. Bu devrede daha çok kendinizi girece iniz yeni çevreye tan tma yönünden baflar kazanacaks n z. Biraz s k labilirsiniz. Önceki dönemin etkileri nedeniyle bu olacakt r. Duygusal yönden kendinizi aktif hissedebilirsiniz. Çekicili inizin ve kiflisel cazibenizin bu dönemde bir hayli yo un oluflu karfl cins ile iliflkilerinizi gündemde tutman za yard mc olacakt r. stekli ve arzulu olaca n z hat rlatmal y m. Bir haber var san r m... A rbafll ve yumuflak olmaya verdi iniz önem baflar n z n derecesini belirleyebilir. Ama bunun yan s ra diplomatik iliflkilerde ve mesleki konularda son derece baflar l ç k fllar yapabilecek kadar lükse sahipseniz herfley daha kolay olacakt r. Tek bafl n za kald n zda olaylar flöyle bir gözden geçirmek gerçekten çok yararl olabilir. MEHMET OKAY B TL S (CHA)- Ç i demalan köyünde kanamal do um hastas n helikopterle kurtararak zaman nda hastaneye yetifltirilmesini sa layan pilotlar ve Alay Komutan Halil fien i Vali Yurdakul, makam nda kabul ederek özverili çal flmalar ndan ötürü kutlad. Bitlis te bu y lda çetin bir k fl geçti ine dikkat çeken Vali Yurdakul, bu çetin k l flartlar nda hastalar kurtarmak için tüm imkanlar seferber ettiklerini ve hastalara gerek havadan gerekse karadan ulaflarak hastaneye yetifltirdiklerini söyledi. Acil durumlar için tüm imkanlar n seferber edildi ini belirten Vali Yurdakul, kanamal do um hastas n kurtaran pilotlar n kendi gelecek ve hayatlar n riske att klar na dikkat çekerek Özellikle kardan yollar kapanan köylerimizin yollar n açma çal flmalar h zla devam ediyor. Yo un kar ya fl dolay s ile eriflemedi imiz hastalar m z, do um yapmak üzere olan vatandafllar m z n hizmetlerini sürdürmek üzere gerek helikopterimiz ile gerekse k zak ambulanslar m zla vatandafllar m z n bu ihtiyaçlar n gidermeye çal fl yoruz. 2 gün önce de Mutki ilçemizden gelen bir ihbar de erlendirerek, do umu yaklaflm fl bir bayan n yard m na çok de erli pilotlar m z bütün imkan ve kabiliyetleri ile kofltular. Uzun çabalar sonucu bu çocu umuz sa l kl bir flekilde dünyaya geldi. Tabi bizim jandarmam z flehrimize ve k rsal vatandafl m z n güvenli i için konufllanm fl bir teflkilatt r. ABDULLAH ÖZDEM R SAMSUN (CHA)- S amsun'un Bafra ilçesinde Atatürk Bulvar 'nda 55 yafllar nda bir kad n, Sinop Cezaevi'nde yatan o lunun yapt süs eflyalar n satarak geçimini sa l yor. Mahkum annesi Fatma Aslano lu, o lu Ahmet Aslano lu'nun bir suçtan dolay 10 y ld r de iflik illerde cezaevlerinde yatt ktan sonra flu anda Sinop Cezaevi'nde cezas n çekti ini anlatt. Aslano lu, flunlar söyledi: "O lum, yan nda Bafral arkadafl Bar fl Kurt ve 4 arkadafl ile birlikte boncuklardan yapt süs eflyalar n, tesbihleri ve di er hediyelik eflyalar bana gönderiyor. Ben de bu 55 yafl mda Atatürk Bulvar 'nda sabah n erken vaktinden akflama kadar sat fl yap yorum. Ve kazand m paray görüfl günü o luma götürüyorum. O da bana bir miktar n verip geri kalan paray al yor. htiyaçlar n gideriyorlar. Allah m tüm mahkum annelerine sab r versin. O benim o lum. Ben onu ç kana kadar /7 GÜNCEL YAfiAM Asayifl polisi olaylara ak ll telefonla müdahele edecek FAT H KARAKILIÇ BURSA (CHA)- E mniyet Genel Müdürlü ü Asayifl Dairesi Baflkanl, asayifl alan nda çal flan 1400 polis ile yap lan görüflmeler sonucunda, asayifl hizmetlerinde kalitenin art r lmas, yürütülen ifl ve ifllemlerde standard n sa lanmas, görev esnas nda oluflan tereddütlerin giderilmesi amac yla ak ll telefonlarda kullan labilecek bir rehber haz rlad. Asayifl Dairesi'nden yap lan aç klamada, "Ekiplerimizin karfl laflt klar olaylara daha kolay müdahale edebilme ve müdahalenin aflamalar rehberde ayr nt l flekilde yer almaktad r. Asayifl Polis Rehberi haz rlanm fl ve il birimlerinin istifadesine sunulmak üzere Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl taraf ndan Android tabanl mobil yaz l m yap lmak suretiyle dijital hale getirilmifltir." denildi. KIZ KAÇIRMA filem NDE NELER YAPILACAK? Rehberin tan t m filminde ise muhtemel bir k z kaç rma olay na müdahale eden ekibin öncelikle yapaca ifllemler flöyle s raland : "Kaç r lan flahs n 1. derecede yak n n müflteki s fat yla ifadesi al n r. Olayla ilgili olarak günün nöbetçi cumhuriyet savc s ile görüflülerek gerekli talimatlar al n r ve görüflme tutana tanzim edilir. Olayla ilgili olarak vukuat raporu düzenlenir ve ilgili birimlere gönderilir ve aranma çal flmalar bafllar. fiah slar yakaland veya kendili inden gelmeleri halinde yakalama tutana tanzim edilir. Kaç r lan flahs n yafl küçükse ma dur s fat yla müdafi huzurunda ifadesi al n r ve müdafi görüflme tutana tanzim edilir. Yafl büyük ise müflteki s fat ile ifadesi al n r. Müflteki-ma dur kendisi veya yak nlar istemesi halinde doktor raporu al n r, flayet doktor raporu almak istemiyorlar ise rapor al nmaz ve bu olay ifade tutana na yaz l r. fiüphelinin doktor raporu al n r." Madde madde s ralanan ifllemlerin yan na aç lan parantezlere ise ekip, yapt her ifllem için iflaret koyacak. Mahkum o lu üretiyor, annesi sat yor bekleyece im. Tüm devlet büyüklerimden ve vatandafllardan tek iste im var. Bana destek olsunlar. Elimde bulunan bu eflyalar satmam gerekiyor.'' KAYIP Anadolu Üniversitesi AÖF Ö renci Kimlik Kart m kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR Sinem GÜRDO AN

8 SA LIK VAN (AA) y l ndan önce kemoterapi ve radyoterapi hizmetlerinin bulunmad kentte, aç lan onkoloji klinikleriyle hastalara en iyi hizmet sunuluyor. Gerek kamu gerekse özel hastanelerde aç lan onkoloji klinikleri, Van ve çevre illerde yaflayan kanser hastalar n tedavi için il d fl na gitmekten kurtard. Özel Van stanbul Hastanesinde tedavi gören kanser hastalar da do unun birçok ilinde bulunmayan sa l k hizmetlerinden yaralanma flans na sahip. Menekfle, Lale, Orkide gibi çiçek isimlerinin verildi i servislerde, tek kiflilik odalarda tedavi gören hastalar için büyük kentlerdeki tedavi olanaklar n aratmayan imkanlar sunuluyor ve hastalar için müzik programlar dahil birçok sosyal aktivite düzenleniyor. Hastanede kendileri için haz rlanan müzik e lence program nda gönüllerince e lenme f rsat bulan hastalar, doktor ve di er sa l k personelleriyle halaylar çekerek hastal n verdi i olumsuzluklar da üzerilerinden atma f rsat buluyor. Hastalar için özel etkinlikler düzenleyen Onkoloji Uzman Dr. Do an Koca, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k bir y ld r Do u Anadolu Bölgesinin tek özel onkoloji klini inde medikal onkolog olarak hizmet verdi ini belirtti. Hastalar n sadece kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini yapm - yor, onlar n psikolojik durumlar yla da ilgileniyoruz diyen Koca, flöyle konufltu: Çünkü insano lu biyo-psikososyal bir varl k. Onlar n ruh durumlar n n iyi olmas bizim aç - /8 Difleti hastal klar nda lazer kolayl ZM R (CHA) S anayiden t p sektörüne kadar birçok alanda hayat kolaylaflt ran lazer teknolojisi, a z içine kadar girdi. Özellikle difl hekiminin koltu una oturmaktan korkanlar için büyük önem tafl yan lazer tedavisi, kans z ve ac s z tedavinin yolunu aç - yor. A z içerisinde yap lan tedavilerde de m zdan önemli. Bu hastalar n tedavi uyumlar n da art r yor. Müzik tedavisi asl nda Hipokrat zaman ndan beri bilinen bir fley. Biz burada müzik terapisi uygulam yoruz, hastalar n bir süre güzel vakit geçirmesini sa l yoruz. Bu etkinlikle insanlar n gönlüne, kalbine inmeye çal fl yoruz. Biz doktorlar gerçekle ve do ruyla ilgileniriz. Hakikat ile ilgilenirseniz o insanlar kendinizden görürsünüz. Böylece o insanlar da sizi ve verdi iniz tedaviyi çok kolay kabul eder. Tedaviden daha çok fayda görür ve bu bize olumlu yans r. Hastalar m z bu etkinlikten çok memnun. Hastalarla s cak diyalog kurman n önemine de inen Koca, sa l k hizmetinin genellikle so uk ve masan n öbür ucundan verildi ini hat rlatt. Koca, Biz hastalar m zla masan n ayn taraf nday z. Çünkü bizden yard m ve el uzat lmas n bekleyen bir hasta kitlemiz var. Onkoloji hastalar genel olarak bu yap - da. Onlara s cak bir ortamda hizmet sunmaya çal fl yoruz dedi. Do udaki insanlar n geçmiflte tedavi için büyük kentlere gitti ini an msatan Dr. Koca, Van da da en iyi flekilde sa l k hizmeti verdiklerini kaydetti. Yurt d fl na giderken medikal onkoloji servislerini gezip oradaki yenilikleri Van da da uygulamaya çal flt n anlatan Koca, flunlar dile getirdi: Burada elimizden geldi i kadar n ve daha da fazlas n yapmaya çal fl yoruz. Bize düfleni eksiksiz yapmaya çal fl yoruz. Ben daha önce de Van da görev yapm flt m. O zamanlar onkoloji hizmeti verilmiyordu. Ancak 2011 y l nda Van da göreve bafllad ktan sonra ayda 600 hastaya kemoterapi vermeye bafllad k. 600 hasta demek bu insanlar n tedavi için Ankara, stanbul a gitmemesi demek. Oradaki doktor ve hemflirelerin bile kullan lmaya bafllanan lazer tedavisi, özellikle difl hekiminden korkanlar için kans z ve ac s z bir cerrahi müdahale flans tan yor. Günümüzde lazerler klasik difleti tedavilerine ek veya bir alternatif olarak kullan l yor. Baz kiflilerin a z nda çok s k olarak aft ve dudaklar nda da uçuk ç kt n belirten zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Periodontoloji A.B.D Ö retim Kanser hastalar na müzikle motivasyon rahatlamas demek. Hastan n ve ülkenin paras n n gitmemesi demek. Çünkü hastalar ayn tedaviyi Van da da alabiliyor. Kemoterapi tedavisi gören hastalardan Ali Atefl ise hastanedeki uygulamadan oldukça memnun kald klar n belirtti. Atefl, Doktorumuza çok teflekkür ediyorum. Bu program haftada bir kez yap l yor. Bizler de söylenen flark lar zevkle dinliyoruz diye konufltu. Kendileri için yap lan müzik program ndan büyük keyif ald klar n belirten hasta Mehmet Zeki Kalay ise Dr. Koca ve müzik ekibine teflekkür etti. Kalay, Bu program haftada bir yap l yor. Hastanedeki tedavimin ikinci haftas na girdim. Çok memnunuz. Allah var etsin ve eksik olmas nlar. Müzi i dinleyince kendimi çok iyi hissediyorum. Bize çok iyi moral veriyorlar. Allah hepsinden raz olsun ifadelerini kulland. Programda halay çekerek e lendiklerini ifade eden hastalardan Ahmet Göl de e lenceyle morallerinin yükseldi ini kaydetti. Göl, Allah doktorumuzdan raz olsun. O bizim gözdemiz. Allah doktorlar m z bafl m zdan eksik etmesin. Derdi veren Allah t r ama sebepler de var. Programda müzik dinliyor ve zaman zaman halay da çekiyoruz. Böylece hastal m z unutuyoruz dedi. Tedavisi için daha önce stanbul a da gitti ini söyleyen Mehmet Selim Gür ise Van da çok daha s - cak ve samimi bir ortamda tedavi oldu unu, kendileri için özel programlar düzenlendi ini ve do um günlerinin kutland n bildirdi. Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sa lam, A zda ç kan aftlar yo un a r lara neden olur, hastan n günlük yaflant s n etkiler. Ayn flekilde uçuklar da öyle. Özellikle de bir kez ç kt yerden sürekli ç kar ve hastay rahats z eder. Bu tür hastalara da lazer uygulamas yaparak hastan n a r s n azaltt m z gibi, yap lan çal flmalar bir daha ayn bölgede aft ya da uçuk ç kmad n gösterdi. Stres ve kayg n n olumlu yan da var SAMSUN (CHA) S amsun Medical Park T p Merkezi nden Psikolog Enise Öziç, stres ve kayg y birçok insan n tamamen hayat ndan ç kartmak istedi ini belirterek, "Ancak bilimsel veriler stresin veya kayg - n n belirli bir düzeyde olmas n n kiflinin yaflam n olumlu yönde etkiledi ini kan tlam flt r. dedi. Psikolog Enise Öziç, stres veya kayg y, insanlar n veya canl lar n d fl uyaranlara ya da olaylara karfl istem d fl oluflturdu u koruyucu bir tepki olarak özetledi. Bu tepkisel davran fl n belirli bir düzeyde oldu u müddetçe insanlar için faydal oldu unu ve yaflanmas gerekti ini kaydeden Öziç, bunun gerekçelerini flöyle aç klad : "Çünkü stres kifliyi düflünmeye ve üretmeye karfl güdüler ve stresin etkisiyle yaflanan bu çat flma veya gerginlik bu üretimi oluflturma aflamas n n bir parças d r. Kifli karfl laflt zorlu u ancak bu aflamadan geçtikten sonra sa l kl bir flekilde atlatabilir. O nedenle stresi veya kayg y yaflamaktan kaç n lmamas gerekmektedir. Stresten kaç nmak anlam na gelen durumlar; stresli anlarla her karfl lafl lmas nda çözüm aflamas n n ertelenmesi, geciktirilmesi ve gerçekçi olmayan çözüm yöntemlerine baflvurulmas fleklinde s ralanabilir. Bu flekilde davran fllar insanlar n hayat n daha çok zorlaflt r r ve y k c stresin oluflmas na zemin haz rlar. As l kaç n lmas gereken stres y k c strestir. Y k c stres, kiflinin performans n n düflmesine, gündelik u rafllardan ve ifl yaflam ndan al nan zevkin azalmas na ve bunlar gibi pek çok yaflam kalitesini düflüren durumlar n yaflanmas na neden olmaktad r. "Y k c de il yap c stres veya kayg y yaflamak istiyorsak ve farkl bir engelimiz de yok ise karfl laflt m z zorlu durumdan kaç nmak yerine onunla yüzleflmeli ve cesaretli olmal y z." diyen Öziç, sözlerine flöye devam etti: "Kendimize 'yapamayaca m', 'baflaramayaca m', 'beceriksizim' gibi y k c telkin vermemeliyiz. Bu y k c telkinlerin yerine 'deneyebilirim', 'baflarabilirim', 'yapamasam da bununla bafl edebilirim' gibi yap - c ve motive edici telkinlerde bulunmal y z. Düflünüldü ünde yeryüzünde hiç hatas olmayan ve karfl laflt her sorunu mükemmel flekilde çözen hiç kimse yoktur, kendimize bir de bu aç dan bakmal y z ve kendimize de hata yapma flans tan mal y z. Çocuklar n z küçük yaflta tatl ve fast food ba ml s yapmay n STANBUL (CHA) S on dönemlerde afl r kalori al m - na ba l obezite (fliflmanl k) ve ona paralel ortaya ç kan 'metabolik sendrom' birçok insan n en temel sa l k problemi haline geldi. Türkiye de toplumun yar dan ço unun fazla kilolu, bunlar n yüzde 50 sinin de obez oldu u tespit edildi. Art k obezitenin çocukluk ça lar nda bafllad n belirten Kardiyoloji Uzman Prof. Dr. Osman Karakaya, günümüzde çocuklar n tat ve lezzet ba- ml s haline geldi ini söyledi. Tatl bir fley olmad nda çocuklar n yemek yemediklerine de inen Karakaya, Çünkü ebeveynler çocuklar n sürekli muhallebilerle ve tatl mama ile beslemeyi tercih ettiklerinden onlardaki damak tad n n bu yönde geliflmesine neden oluyorlar. Çocuklar örne in tarhanay diliyle itiyor. Sebze yemeklerini seven çocuk say s bu yüzden çok azd r. Küçük yafllar ndan itibaren çocuklar m z sadece dilimizdeki tat duyusuna hitap eden tatlara, özellikle tatl lara genelde de karbonhidrat diye tabir olunan unlu mamullere formatl yoruz. Bu durum da ister istemez yeme içme al flkanl klar m z ve yaflam tarz m z belirliyor. ifadelerini kulland. Prof. Dr. Osman Karakaya, flöyle devam etti: Türkiye de birçok çocuk, 1 yafl na kadar 'fast food la tan flt için fliflmanl yor. Çocuklar n yüzde 6 s ilk bir yafl içinde kolal içeceklere bafllat l - yor. Çocuklar n yüzde 25 i ilk üç yafl içinde haz r g dayla beslenmeye bafllarken stanbul da ise yüzde 40 ilk üç yafl içinde haz r g dayla beslenmeye bafll - yor. Yafllanman n en büyük sebebinin ya lanma ve obezite oldu unu anlatan Karakaya, Kilolu insanlar n vücudunda olmas gerekenden daha çok ya var. Biz her fleyin tazeli ini içerdi i su miktar ile ölçeriz. Ya ile su bir arada durmaz. Bir insan ya lanmaya bafllam flsa vücudundaki su oran da o oranda azal yor demektir. Bu aç dan metabolik sendrom ve obezite yafllanman n en önemli sebebidir. dedi. Karakaya Türkiye de metabolik sendrom görülme s kl n n erkeklerde yüzde 37, kad nlarda ise yüzde 45 oldu una dikkat çekti. Gün içinde al nan enerjinin harcanmad n vurgulayan Osman Karakaya, flu ifadeleri kulland : Özellikle büyük flehirlerde neredeyse hepimiz masa bafl ifller yap yoruz. Enerji al yoruz ama bu enerjiyi harcayam yoruz. Sürekli gereksiz miktarda kalori al yoruz. Metabolik sendrom da tam burada devreye giriyor. Çünkü bu hastal k, enerji al m ile harcanmas aras ndaki dengenin bozulmas yla ortaya ç k yor. Kilolu insanlar n gerçek probleminin insülin direnci oldu unu vurgulayan Karakaya, ya lanma bafllad zaman insülin direncinin ortaya ç kt n söyledi. Bu durumun kiflinin sürekli yeyip içmesiyle alakal oldu una de- inen Karakaya, nsülin direncinin en etkin tedavisi yaflam tarz de iflikli idir. Akyurt fiahin Yefliltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A Akyurt(Jandarma Karfl s ) Akyurt Mühürdar Hac bayram Mah. Hükümet Cad. No:8/B Ulus Alt nda Ulucanlar Ulucanlar Cad. No:56 Ulucanlar Alt nda Karapürçek Esentepe Beflikkaya Mah. 439.Sok. No:12/A Alt nda Alt nda Çak l Faik Suat Cad. No:10/1 Telsizler Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Do an ZAFER MAH.M LL EGE- MENL K CAD.NO:108/A Beypazar Oran Gülay Turan Günefl Bulvar No:128/A Oran Çankaya Bizim Ziya Sokullu Mehmet Pafla Cad. No:125/B Dikmen Çankaya Nur Gündüz Taflkent ( 1. Cad.) No : 67/17 Bahçelievler Çankaya Yeni Gökkufla Çi dem Mah. 29. Cad. Atrium Çarfl. Y-5 Balgat Çankaya Kardefller Muhsin Ertu rul Mah. Ba lar Cad. No:162/25 Seyranba lar Çankaya Demirhan Kumrular Sok. No:16 Çankaya Çankaya Emre Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:20/23 Çubuk Çubuk Sönmez Kemal Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. Hüner Sok. No:2/30-B Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan Elmada Kutsal stasyon Mah. Ulubatl Hasan Sok. No:66/A Etimesgut Etimesgut Yenigün Florya Atakent Mah Cad. No:56/A Elvankent Etimesgut Eylül fiehit Osman Avc Mah. fiehit Mehmet Çavufl Cad Sok. No:7/3 Etimesgut Ataman GOP Mah. Hükümet Cad Sok. No: 15/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik Vereseli Diren Atatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:12/16 Kazan Kazan Tuncer Gn. Dr. Tevfik Sa lam Cad. No:59/53 A. E lence Keçiören Berna Çiçekli Mah. Günsazak Cad. No:39/B ncirli Keçiören Yeni Çelik P narbafl Mah. Ardahan Sok. Divan A.V.M. Zemin Kat. No:49/8-A Keçiören Keçiören Estergon Güçlükaya Mah. Zileliler Sok. No: 12/A Keçiören Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K z lcahamam K z lcahamam Ebrucan Tuzluçay r Mah. Natoyolu Cad. No:23/A Mamak Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han Özcan Zafer Mah. Menekfle Cad. No:6/11 Polatl Polatl Bad ll Merkez Mah. Gülyaz Cad. No:27/B Pursaklar Pursaklar Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan Turan Andiçen Mah. Güzelevler Sok. No:1/1 Sincan

9 nternet sitelerinin ücretsiz aboneli ine asla aldanmay n!.. nternet Medya ve Biliflim Federasyonu ( MEF) Genel Baflkan Nizamettin Bilici, doland r c lar n sürekli kendini gelifltirdi ini belirterek, "(Ücretsiz abone olunan baz internet siteleri) Özellikle çocuklar babalar n n ya kredi kartlar n n ya da telefon numaralar n vererek ve elektronik sözleflmedeki flart da kabul ederek, verilen bilgilerin do rulu unu kabul etmifl oluyor. Siz hiçbir fley almam fl gibi görünüyorsunuz ancak kredi kart n zdan bir müddet sonra cüzi mebla lar kesiliyor, fark nda de ilsiniz. Bu sürekli devam ediyor" dedi TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ESK fieh R (AA) B ilici, bir programa kat lmak için geldi i Eskiflehir'de AA muhabirine yapt aç klamada, internetin bilinçli kullan lmas halinde güvenli bir ortam oldu unu an msatarak, "Normal hayat ne kadar güvenliyse, internette o kadar güvenli. E er bunu insanlar bilgisiz ve bilinçsiz kullan rsa istenmeyen durumlara maruz kal yorlar. nternetin oldu u ortamda tam güvenli bir alan söz konusu de il. En güvenli alan içinde bile dikkatli olmak gerekiyor ve sa lam bir flifre seçilmelidir. Bu flifre de kimseyle paylafl lmamal ayr ca her linke t klanmamal d r" diye konufltu. Türkiye'de sosyal medya kullan m n n çok ileri düzeyde oldu una dikkati çeken Bilici, "Bizim h rs z m z kendini normal vatandafl m zdan daha fazla gelifltiriyor ve 'nas l doland r r z?' diye kendisini sürekli yeniliyor, farkl metotlar buluyor. Vatandafl m z n son geliflen doland r c l ktaki geliflmeden bilgisi yok, bilinçli de il. Bunun önüne geçebilmenin yolu, vatandafl m z benzer oranda bilinçlendirmek, doland r c yla doland r lan aras ndaki fark ne kadar daralt rsak, bu anlamdaki sorunlar da o kadar fazla azaltm fl oluruz" ifadelerini kulland. Son zamanlarda sosyal medyaki çal - nan profil say s n n artt n ve bu profiller üzerinden mesaj at ld na dikkati çeken Bilici, flöyle konufltu: "Sosyal medyadaki profiller çal n yor ve bu profiller üzerinden orada kay tl kiflilere gönderilen mesajla, 'fiu yar flmaya kat l yoruz' veya ' yilik kampanyas bafllatt k. Gelecek mesaja bir cevap BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA verin' deniliyor. Bu mesaj alanda zaten mebla küçük olarak düflünüyor ve mesaj onayl yor. nsan m z genellikle bu tür gelen mesajlar onayl yor. Onaylay nca da zaten muhtemelen bir yere, bir miktar aktarm fl oluyorsunuz. Telefonla yapabilece iniz ödeme rakamlar hakikaten küçük. Bu sizin GSM operatörünün size tan d para ödeme s n r yla s n rl da olsa da bunlar çok önemsemek laz m. " Bilici, yine son zamanlarda baz internet siteleriyle ilgili olumsuz tepkiler ald klar n söyleyerek, flunlar kaydetti: "Ücretsiz abone olunan baz internet siteleri var. Ücretsiz abone oluyorsunuz ama sözleflmeyi onayl yorsunuz. Elektronik sözleflme, uzaktan sat fl sözleflmesi yapt n z için orada flu tür ibareler var: 'Bir ay ücretsiz, ondan sonra flu lira ödemeyi kabul ediyorum' diyorsunuz. Dolay s yla bu çok fazla yap l yor ama özellikle çocuklar babalar n n ya kredi kartlar n n ya da telefon numaralar n vererek ve elektronik sözleflmedeki flart da kabul ederek, verilen bilgilerin do rulu unu kabul etmifl oluyor. Siz hiçbir fley almam fl gibi görünüyorsunuz ancak kredi kart n zdan bir müddet sonra cüzi mebla lar kesiliyor, fark nda de- ilsiniz. 5 lira geliyor, pek dikkat etmiyorsunuz sonra 10 lira geliyor yine dikkat etmiyorsunuz. Bu sürekli devam ediyor. Yasal olanaklar n z da imzalad n z elektronik sözleflme üzerinden de iptal etmifl oluyorsunuz. Asl nda yasal dayana n z iptal etmifl oluyorsunuz. Bu çerçeveden olaya bakt m zda ciddi bir dikkat gerekiyor, ciddi bir bilinç gerekiyor. 3 lira, 5 lira dememek gerekiyor." TEKNOLOJ ANKARA (AA) B ilkent Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer lday ve Dr. Ihor Pavlov ve ekibi, her türlü esnek, e ri, pürüzlü ve pütürlü elektronik yüzeyi lazerle iflleme özelli i sa layan yeni teknik gelifltirdi. Ekibin gelifltirdi- i yöntem sayesinde giyilebilen, hatta ileride katlan p cebe konulabilen bilgisayarlar, saatler ve telefonlar hayal olmaktan ç kacak. Yrd. Doç. Dr. lday, AA muhabirine yapt aç klamada, Nonlinear Laser Lithography (do rusal olmayan lazer litografisi) ismini verdikleri ve lazerlerle malzemelerin yüksek h zda, düflük maliyette, büyük hassasiyetle nanoyap land r lmas n sa layan yeni teknik icad ettiklerini bildirdi. Yeni yöntemin, bilinen yöntemlerden farkl olarak, esnek ve düz olmayan, pürüzlü ve pütürlü yüzeylerde kolayl kla çal flt n ifade eden lday, "Çal flman n yüksek h z, düflük maliyet, düz olmayan yüzeylerde çal flabilme özelli inden dolay, nanoteknoloji alan nda uygulamalar olaca aç k. Esnek, bükülebilen bilgisayar, tablet ve telefon ekranlar ya da giyilebilen nanoteknoloji uygulamalar ilk akla gelenler aras nda" diye konufltu. Ömer lday, pürüzlü ya da düz olmayan yüzeylerde çal flmas sayesinde, bir fabrikada bir bant üzerinden geçerek çok genifl alanlar n lazerle nanoyap land r labilece ini belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: "Elde ettigimiz sonuç kadar, elde edifl yöntemimizin orijinalli i önemli. Çünkü bu yöntemi baflka konulara ve teknolojilere de uygulayabiliriz. Biz /9 "Giyilebilen bilgisayarlara" özel lazer yöntemi gelifltirildi lazer-malzeme etkilefliminde nanoyap lar n kendili inden oluflmas n sa l yoruz. Bu oluflumu, kurulu bir zembere in bir ucuna tak l bir kalem oldu- u halde yere f rlat p, zemberek boflal rken, kalemin kendili inden bizim önceden belirledi imiz bir deseni yere çizmesine benzetebiliriz. Biz, böyle bir zembere i kurman n yöntemini göstermifl olduk." Ka t rulo fleklinde esnek, katlanabilen, düz olmayan yüzeylerin lazerle ifllenmesine büyük ilgi bulundu una iflaret eden lday, gelifltirilen lazer sayesinde cam, hatta tekstil ürünlerinin esnek yüzeylerine bile nanometrik seviyede desen çizmenin mümkün oldu unu bildirdi. Lazerlerin giyilebilir ekranlar n yap lmas na da olanak tan - yaca n söyleyen lday, sürekli renk de ifltirebilen ekranlar sayesinde bilgisayarlar n giyilebilir bir flekil alabilece ini kaydetti. lday, "Örne in ekrana tiflort görüntüsü yans tt n - z düflünün. Uzaktan tiflort gibi görünecek ama ancak yaklafl ld nda bilgisayar ekran oldu- u belli olacak" diye konufltu. Ömer lday, çal flmalar n n optik alan n n en prestijli bilim dergilerinden Nature Photonics'de yay mlanarak bilim dünyas na duyuruldu unu sözlerine ekledi. Soldan sa a 1. stenilen biçimde davranmay zorla kabul ettirmek Bitiflken (eski)... Duman n de di i yerde b rakt kara leke Arka, geri... Deniz veya göl sular ile çevrilmifl küçük kara parças, cezire... Avuç içi veya parmak uçlar yla tutulabilen miktarda olan Galyum elementinin simgesi... Asileflmek ifli... Servis say s Kal t m (eski)... Uçan, uçucu... Korkma ve flaflma sözü (halk a z ) Meyhaneye giden, âlemci... Anl k Alüminyum elementinin simgesi... Güreflte bir oyun türü... Baba Lodos (halk a z )... Bafl darbelerden korumak için sertlefltirilmifl sentetik maddelerden yap lm fl sa lam bafll k... Rutenyum elementinin simgesi Emmekten çürüyen yer, emme izi (halk a z )... Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eflit, altm fl dakikal k zaman dilimi, zaman parças... Çamafl r y karken kullan lan, tahtadan, yass tokmak Emme, emerek içine çekme, so urma (eski)... Oyun, dolap, düzen (argo) Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik ak m na çeviren ayg t, jeneratör, dinamo... Kolun bilekten parmak uçlar na kadar olan, tutmaya ve ifl yapmaya yarayan bölümü... Çekme, sürükleyerek götürme (eski) Bir tür iskambil oyunu... Küçük yerleflim bölgelerinde toplu görüflme için yap lm fl küçük yer, oda Düflmanl k duygusu, kin besleme (eski)... Tanr O yer... Hangi yer? Bir kifliye, benzerlerinden farkl özellik tafl yan varl a veya toplulu a verilen ad, özel isim Ton... Bir tür taze, yumuflak ve tuzsuz beyaz peynir... Ç pa... Yukar dan afla ya 1..Voleybolda topun veya aya n çizgiye temas durumunu belirlemekle görevli hakem... Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz Aralamak ifli... Konuflan n önündeki iki uzakl ktan kendisine daha yak n olan Verme, ödeme (eski)... Stronsiyum elementinin simgesi... Hidrojenli sülfatlar Arazi üzerinde seçilmifl bir iflaret noktas n n düfleyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata... Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk a z )... Rusya Federasyonu'nda yaflayan Do u Slav halk veya bu halk n soyundan olan kimse Silahl Kuvvetler Yasas 'na göre astsubay meslek yüksekokullar nda yetiflerek Silahl Kuvvetlere kat lan astsubay çavufltan astsubay k demli baflçavufla kadar rütbesi olan asker, gedikli... Keman ve kemençe yay Sodyum elementinin simgesi... Her an kötülük düflünen... Havada bulunan su buhar Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü... Manisa iline ba l ilçelerden biri Yavafl yavafl, derece derece, gittikçe, tedricî olarak, tedricen... Güneydo udan esen yel, kefliflleme Yemek... Çok küçük boyutlarda iflaret, benek... Türk alfabesinin on beflinci harfinin ad, okunuflu Titan elementinin simgesi... Gök cisimlerinin do mas (eski)... Üniversitenin tüzel kiflili ini temsil eden, yönetimden, e itim ve ö retimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör stemek ifli... Dolma kalem Rafadan yumurta... A l kepçe, tarama a Metin olma, dayanma, dayan kl l k, sa laml k... Sakarya iline ba l ilçelerden biri S k, yuvarlak ve küçük taneli bir çeflit ekfli üzüm... Sebepler, nedenler (eski) Hayvanlar yakalamak için kullan lan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip... Ele avuca s maz (kimse)... Gam dizisinde si ile re aras ndaki ses.

10 YAfiAM YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- Ç evre ve fiehircilik Bakanl, çocuklara çevre bilincini oyunlarla kazand racak. Çevre kazan mlar na paralel olarak "Gargar" ad verilen oyun haz rland. "Temiz Toplum çin E itim Seferberli i" çerçevesinde bilinçlendirme çal flmalar n n bir ad m olarak ilkokul ö rencilerine yönelik "www.temizturkiyem.org" internet sitesi haz rland. E itim teknolo u Doç. Dr. Tolga Güyer, alan uzmanlar Doç. Dr. Yasin Ünsal, Araflt rma Görevlisi Ahmet Gökmen ve s n f ö retmeni Ahmet Aktafl dan flman olarak sitenin kurulmas nda görev ald. nternet sitesi, ilkö retim okullar ndaki hayat MEHMET EM N DEM R S RT - /10 fiah N fiah N MUfi (CHA)- M ufl Belediyesi, etkili olan kar ya fl nedeniyle karla kaplanan okul bahçelerini temizlemeye bafllad. Yap lan çal flmalar ile ilgili gazetecilere aç klama yapan Belediye Baflkan Vekili Hakim K l ç, ana arterler baflta olmak üzere, sokak aralar nda ve okul bahçelerinde karla mücadele çal flmas yapt klar n ifade etti. Baflkan Vekili K l ç, aç klamas nda flunlar kaydetti: Mufl'ta yaklafl k 3 gün aral ks z ya an kar ya fl ndan sonra, ekiplerimiz 24 saat çift vardiya halinde çal flarak yollar açmaya devam ediyor. Okul idarecileri taraf ndan bize yap lan müracaatlar üzerine, il merkezindeki birçok okulun bahçesini kardan temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Çocuklar m z n okul bahçelerinde daha rahat hareket etmeleri için f rsat buldukça, karla mücadele çal flmalar m z okul bahçelerinde de sürdürece iz. Geçti imiz hafta 3 gün boyunca aral ks z ya an kardan dolay okul bahçeleri tamamen karla kaplanm flt. Kent merkezinde yap lan karla mücadele çal flmalar n ayn h zla devam etti ini vurgulayan Baflkan K l ç, Tar m iflçileri katkat giyinerek so uktan korunmaya çal fl yor AT KE CEYLAN MERS N (CHA)- T ürkiye yi etkisi alt na alan so uk havalar Mersin in Silifke ilçesinde de hissediliyor. So uk hava en fazla tar m iflçilerini etkiliyor. Ekmek paras kazanmak için limon bahçelerinde ve depolar nda çal flan kad lar, so uktan korunmak için katkat giyiniyor. Sabah n erken saatlerinde çal flmak için yola düflen kad nlar, Biz çal flmak zorunday z. Bir ço umuzun çocuklar okuyor. Onlar için bizim fedakarl k yapmam z bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler ders müfredatlar incelenerek, yaklafl k 6 ayda haz rland. Site arac l yla canl lar, hava, su, toprak, çevre kirlili i, çevrenin korunmas, kaynaklar n etkili kullan m ve at k yönetimi gibi konularda çocuklar n bilincinin art r lmas amaçlan yor. Ö RENC LER ÇEVRE MÜHEND S OLACAK Ö rencilerin, aktif olarak kullan m n sa lamak amac yla internet sitesinde puan ve rozet sistemi gelifltirildi. Site içinde yap lan her iflten puan ve rozet kazan lacak. Belirli say da puan, rozet ve y ld z kazanan ö renciler, "çevre müfettifli" olmaya hak kazanacak. H ayvanc l n yo un olarak yap ld Siirt bölgesinde bu y l ya an afl r kar ya fl küçükbafl hayvanc l da vurdu. Siirt Dam zl k Koyun Keçi Yetifltiricileri Birlik Baflkan Mehmet Ali fiengöz, kar ya fl nedeniyle devrilen hayvan bar naklar nda 10 bine yak n hayvan yavrusunun telef oldu unu söyledi. Beraberinde veteriner Hekim S dd k Ayd n ile birlikte olay yerine giden fiengöz, ac bir tablo ile karfl laflt klar n söyledi. lk kez böylesi büyük bir kar ya fl ve afl r so ukla karfl karfl ya kald klar n belirten fiengöz, Siirt te hayvanc l n yo un olarak yap ld bölgelere gittik. Gördü ümüz manzara bizi hayrete düflürdü. Bine yak n koyun ve kuzu telef olmufltur. Ayr ca 10 bin adet koyununda yavru att tespit edilmifltir. Dam zl k Koyun Keçi Birli i ve Tar msal Dan flmanl k fiirketi çal flanlar hayvan yetifltiricilerinin hasta hayvanlar n n muayenesinde ve zararlar n tespitinde görev alm fllard r. Valilik ve Bakanl k nezdinde çal flmalar m z devam etmektedir. At k yapan koyun dam zl k yetifltiricilik yapan bir iflletme için koyunun ölmesi gibi büyük bir felakettir. Çünkü bir y l boyunca yap lan eme in karfl l al nacak yavru kuzu ve hayvan n sütüdür. Hayvan yavru at nca yavru ve sütten mahrum kalan yetifltirici bir y l boyunca bu hayvan s rt nda tafl y p cebinden masraf edecektir. Bu yüzden yetifltiricilerimiz çok ma dur ve perifland r. Acil olarak afet ilan edilmeli ve yetifltiricilerin zararlar tespit edilip ma duriyetler giderilmelidir. Valilik ve G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü nezdinde üyelerimizin ma duriyetleri için gerekli giriflimleri yapmaktay z." dedi. fiengöz, afl r so uk ve don yüzünden de halen binlerce hayvan n telef olma tehlikesi ile karfl karfl ya bulundu unu kaydetti. Mufl ta okul bahçeleri kardan temizleniyor ana arterlerin tamamen temizlendi ini, ara sokaklarda çal flmalar n devam etti ini kaydetti. K l ç, Vatandafllar m zdan zaman zaman flikayetler geliyor. Bu konuda hakl lar. Ama ekiplerimiz gece gündüz demeden çal flmaya devam ediyor. Vatandafllar m z n biraz daha sab rl olmalar n istiyoruz. K sa sürede her mahalleye rahatl kla ulafl m sa lamaya çal flaca z. dedi. gerekir. Bu seneki kadar so uk hiç görmedik. Yine de kat kat giyinip kendimizi so uktan korumak için elimizden geleni yap yoruz. dedi. Tar m iflçisi kad nlardan baz lar ise, So uktan korunmak için 3-4 kat çorap giydim. Üzerimde 7 kat elbise var. Daha giymek istiyoruz ama bu seferde hareket edemez hale geliyoruz. Oturdu umuz yere minder yapt k getirdik ama so uk çok etkiliyor, içimize iflledi. Ancak çal flmak zorunday z. diye konufltu. Çocuklar çevre bilincini Gargar ile kazanacak Kar ve don yüzünden binlerce hayvan telef oldu Çevre ve fiehircilik Bakanl, çocuklara çevre bilincini oyunlarla kazand racak. Çevre kazan mlar na paralel olarak "Gargar" ad verilen oyun haz rland. ÇEVRE OYUNU GARGAR "www.temizturkiyem.org" internet sitesinde, 7'si çevre bilinciyle ilgili olmak üzere 14 oyun bulunuyor. Çevre kazan mlar na paralel olarak "Gargar" ad verilen oyun haz rland. Senaryosu dan flmanlar taraf ndan haz rlanan "Gargar", 7 seviyeden olufluyor. Çevre ve fiehircilik Bakanl E itim Yay n Dairesi Baflkanl ndan al nan bilgiye göre; web sitesinde resim, foto raf ve kompozisyon yar flmalar düzenlenecek. Dereceye girenlere ödüller verilecek. Alanya Cezaevi nde goji berry üretimine geçildi ANTALYA (CHA)- A lanya L Tipi Kapal ve Aç k Cezaevi arazisine 5 bine yak n zeytin, keçi boynuzu, muz, narenciye, f st k çam, defne, nar ve avakado ekiminden sonra sa l a birçok faydas olan goji berry meyvesi (Kurt üzümü) dikildi. Alanya Cezaevi idaresi taraf ndan yürütülen 'Kendi kendine yetebilen bir cezaevi' projesi kapsam nda öncelikle çevre düzenlemesi ve tar m alanlar n n oluflturulmas amac yla uzman ve deneyimli ekiplerle hareket edildi. Uzman ve deneyimli ekiplerin ceza infaz kurumunun arazisinde bulunan topra n analizi yapt r ld. Ekonomik de eri bulunan ve döngüsel olarak ileride kuruma maddi gelir sa layacak tar msal faaliyetlerin uygulamas na geçen cezaevi, bugün yetifltirilen ürünlerle kendi kendine yetebilen cezaevi haline geldi. Sat lan tonlarca üründen elde edilen para, Adalet Bakanl 'n n fl Yurtlar Daire Baflkanl 'na yat r l yor. Mahmutlar Beldesi'nde bulunan cezaevi proje çerçevesinde kuruma ait 185 dönüm slah edilerek tar ma elveriflli hale getirildi. mevsimine göre domates, biber, patl can, salatal k, yeflillik gibi sebze ve meyveler yetifltiriliyor. Bugüne kadar 5 bin civar nda zeytin, keçi boynuzu, muz, narenciye, f st k çam, defne, nar ve avakado ekilen cezaevi bahçesine 400 adet goji berry dikildi. Cezaevinin aç k bölümünde faaliyete geçirilen AR-GE ile projeleri gelifltirmeye devam ettiklerini ifade eden cezaevi müdürü Sabri Karatafl, Alanya Tar m lçe Müdürlü ü ile iflbirli i içerisinde 'Goji berry Üretimi Projesini' faaliyete soktuklar n aç klad. Proje sorumlusu Ziraat Mühendisi Hilal Sa ro lu ve Akdeniz Tar m sahibi Yusuf fiahiner in katk lar yla fideleri ücretsiz temin ettiklerini dile getiren Karatafl, "Burada mahkumlarla birlikte yap lan çal flmalar m z da var. Amac m z mahkumlar nda üretebildi ini göstermektir." dedi. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

11 Cruise turizminin yeni trendi nehir turlar STANBUL (AA) - B ugüne kadar daha çok Amerikan, Kanadal, ngiliz ve Avustralyal turistler taraf ndan tercih edilen nehir turlar na art k Türk gezginlerin de ilgisinin artt bildirildi. Golden Bay Tour Genel Müdürü Tolgar B y kl, yapt yaz l aç klamada, Avrupa da Tuna, Ren, Main, Mosel, Rhone, Saone, Elbe, Douro ve Sen, Asya da Mekong M s r da Nil, Uzak Do u da Yangtze, Rusya da Volga, Ukrayna da Dinyeper ve Güney Afrika da Chobe gibi nehirlerde y l boyunca seyahat edebilmenin mümkün oldu unu belirtti. Amawaterways, Avalon, Uniworld ve Scylla nehir firmalar n n Türkiye temsilcili ini yürüttüklerini ifade eden B y kl, aç klamas nda flunlar kaydetti: Tüm dünyada en h zl yükselen trend olan nehir turlar, gemi yap mc lar n n da konuya olan ilgisini art rd. Sadece 2014 te 20 adet yeni nehir gemisi suya inecek. Nehir turlar na olan ilgi geçen y l yüzde 40 oran nda artt yaz aylar nda Türkiye pazar için düzenlenecek Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya ve sviçre programlar na ilave olarak, dünyada ilk kez düzenlenecek Orta Avrupa ve Balkanlar da H rvatistan, Romanya ve S rbistan programlar için yaklafl k 5 milyon TL yat r m yapt k. Vize al m sürecinin kolaylaflmas veya tamamen kald r lmas gibi bir sonuç ç kmas durumunda Türkiye den nehir turlar na olan ilginin yüzde 40 büyüme oranlar ndan yüzde 100 lere h zl bir flekilde ulaflaca na kesin gözüyle bak yoruz. TUR ZM /11 Çanakkale Destan Tan t m Merkezi ne 48 ayda 53 ziyaretçi Narman peribacalar beyaza büründü ERZURUM (AA) - U NESCO Türkiye Milli Komisyonu taraf ndan 2012 y l nda Dünya Geçici Miras Listesi ne al nan Narman Peribacalar k fl mevsiminde ayr bir güzelli e büründü. Türkiye nin önemli turizm bölgeleri aras nda gösterilen Narman Peribacalar n n tan t m için yürütülen çal flmalar sayesinde bölge do a foto rafç lar n n da büyük ilgisini çekmeye bafllad. lçe Belediye Baflkan Ahmet Yücel flleyen, AA muhabirine yapt aç klamada, peri bacalar n n tan t m n n yan s ra dünya miras nda kal c olmak için yürütülen çal flmalar n önemli bir noktaya geldi ini söyledi. Peribacalar n n her mevsim ayr bir güzelli e sahip oldu unu belirten flleyen, flöyle konufltu: Peribacalar ülkemizin ender görülen güzellikleri aras nda bir yer. Bu mevsimde k rm z yla beyaz n buluflmas nda ise ortaya farkl bir manzara ç kt. K rm z perilerin beyaz gelinli ini giyindi i bu aylarda özelikle flehre k fl turizmi için gelen misafirlerin buray görmesini çok istiyoruz. Bu nedenle tur operatörleri ve otel iflletmecileri kayak için Palandöken ve Konakl ya gelen turistleri buraya getirmesini istiyoruz. Erzurum un öne ç kan tek de eri k fl ve kayak buz sporlar. K fl sporlar yla turizm köprüsü kurulursa hem ilçe hem Erzurum hem de ülkemiz kazan r. Peribacalar n n Erzurum un bir misafir odas gibi alg lanmas n ve her gelen turisti burada a rlamak istiyoruz. Peribacalar n ziyarete gelen turistlerin a rlanabilmesi için Venedik mimarisini and ran butik otel yapt r yoruz. flleyen, peribacalar na gelen turist say s n art rmak için yat r mc lar da büyük görevler düfltü ünü kaydetti. Belediyenin imkanlar yla bir butik oteli yapt r ld n an msatan flleyen, stanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA taraf ndan yap lan tan t m çal flmalar ve belediyenin yapt giriflimler bir noktada yeterli olmuyor. Gerek TÜ olsun, gerekse Atatürk Üniversitesi ve KUDAKA olsun gerçekten önemli çal flmalara imza att. Yat r mc lar e er bölgeye gelirse her türlü deste i sa lamaya haz r z. Yo un k fl flartlar na ra men bölgeye do a foto rafç lar ve turistler geliyor. Fakat onlar a rlayacak otel yok. Bu nedenle yat r mc lar m z buraya gelmeli bu potansiyeli görmeli diye konufltu. Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park nda 18 ay önce hizmete giren Çanakkale Destan Tan t m Merkezinde, 253 bin ziyaretçi say s na ulafl ld. ÇANAKKALE (AA) - geldi i merkezde 253 bininci ziyaretçi oldu unu ö renince büyük mutluluk yaflad. O rman ve Su flleri Bakanl nca infla Milli Park Müdürü Ozan Hac alio lu ve edilen, aç l fl Baflbakan Recep Tayyip Çanakkale Destan Tan t m Merkezi Müdürü Erdo an taraf ndan 7 Haziran 2012 de Ayla Varl k, Kaya ya günün an s na yap lan merkezi düzenli olarak ziyaret eden Çanakkale Savafllar s ras nda Türk askerlerinin bafllar na giydi i Enveriye, Çanakkale 116. Er E itim Alay ndan er ve erbafllar, burada 98 y l önceki vatan müdafaas Allaha smarlad k: Çanakkale Savafl nda Bir ile yaflanan kahramanl klar ö reniyor. fiehidin Günlü ü kitab ile 57. Alay asker Hizmete girdi i günden bu yana yurt için künyesi hediye etti. ve d fl ndan binlerce kiflinin ilgi gösterdi i Orman ve Su flleri Bakanl nca infla merkez, 235 bininci ziyaretçisini a rlad. edilen merkezde yer alan 11 canland rma Çanakkale 116. Er E itim Alay na ba l Ezine 3. Jandarma E itim Taburu 11. Bölük Komutanl nda vatani görevini yapan A r l Er Habib Kaya, flehitler co rafyas n gezerken odas ndan ikisinde üç boyutlu gösterim yap l yor. Harbe Girifl adl ilk salonda Osmanl Devleti nin savafla girifl nedenleri anlat l yor. DEN ZL (AA) - D enizli Pamukkale deki Hierapolis antik kenti ile Buldan ilçesindeki Tripolis antik kenti aras nda 2 bin y l önce kullan lan tarihi yolun yeniden canland r larak turizme kazand r lmas için, Buldan Platformunca haz rlanan dosya Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere ilgililere gönderildi. Buldan Platformu baflkan Fehmi Erensoy, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede ilk yerleflim izleri M.Ö. 3. yüzy la dayanan Tripolis antik kentini, Pamukkale deki Hierapolis ile Manisa Alaflehir deki Philadelphia antik kentine ba layan tarihi yolun tekrar canland r larak turizme kazand r lmas için çal flma bafllatt klar n bildirdi. Erensoy, ncil de ad geçen 7 kiliseden ikisinin yer ald Nusrat May n Gemisi adl ikinci salonda, deniz savafllar nda Nusrat n bo aza döfledi i may nlarla savafl n kaderini de ifltirmesine yer veriliyor. tilaf Devletlerinin Muharebe Planlar salonunda ngiliz Ocean gemisinin Türk tabyalar na top at fllar üç boyutlu olarak izletiliyor, top at fllar n n oluflturdu u sars nt ziyaretçilere mekanik sistemle bire bir yaflat l yor. Mecidiye Tabyas Salonunda Seyit Onbafl n n top mermisini s rtlayarak kald r p namluya sürme an ziyaretçilere aktar l yor. Kara Muharebelerine Haz rl k konusu, 5 inci salonda Gelibolu Yar madas haritas üzerinde gösteriliyor. Dönüm Noktas Salonunda 261 rak ml tepede 19 uncu Tümen Komutan Yarbay Mustafa Kemal in, Ben size taarruzu de il, ölmeyi emrediyorum fleklinde tarihe geçen emri, film ve hologram tekni i bir arada kullan larak canland r l yor. Siper Muharebeleri Salonunda da ziyaretçiler siperler aras nda cephedeki bir savafl sahnesini izleme imkan buluyor. Gök Kubbeden Gelibolu Salonunda savafl sahneleri tavana 7 projektörle yans t l yor. Çanakkale Geçilmez Salonunda üç projeksiyonla ngiliz ve Anzak birliklerinin geri çekilifli gösteriliyor. Hat ralar Salonunda Türk askerlerinin hat ralar ziyaretçilere aktar l yor ten Günümüze adl son salonda ise Türkiye nin e itim, sa l k, sanayi, ticaret, tar m, ulafl m, enerji, askeri ve siyasi ilerleme ile geliflmeleri çeflitli görsellerle yans t l yor. Merkezde ayr ca 147 kiflilik konferans salonu ve Çanakkale Savafllar malzemelerinden oluflan müze de bulunuyor. Hierapolis ten, Tripolis e giden tarihi yol yeniden canlanacak Philadelphia ve Laodikya antik kentlerinin H ristiyanlar n hac güzergah nda bulundu unu, Buldan daki Tripolis antik kentinin de bu iki antik kent aras nda yer ald n ve 2 bin y l önceki gibi bu yolun önemli bir ifllev gördü ünü belirtti. Antik kentlerin aya a kald r lmas ile bu güzergah n öneminin artt n ifade eden Erensoy, Hierapolis ten Tripolis e ulafl m sa layacak bir turizm yolu yap lmas için giriflimlere bafllad klar n ifade ederek flöyle konufltu: Platform olarak önceliklerimiz Denizlimizin önemli iki antik kenti Hierapolis ile Tripolis yolunu birlefltirerek Pamukkale yi ziyaret eden turistleri Buldan a çekmek olacakt r. Travertenleriyle ünlü Pamukkale ye y lda ortalama 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Bu, turizm için büyük bir rakam. Bizler de Buldanl lar olarak Pamukkale ye gelen ziyaretçileri dokumas, kültürü, tarihi, mimarisi, evleri, yaylas gibi birçok özelli e sahip ilçemize çekmek istiyoruz. Hierapolis antik kentinde baflta 12 havariden biri olan Aziz Philip in mezar gibi birçok tap nak ve dinsel yap mevcut. Ayn flekilde yamaç kent Tripolis te 1500 y ll k kilise ve mozaik kapl evleri, kapal pazar yeri gibi birçok tarihi de er gün yüzüne ç kar ld. Bizler bu iki de eri daha da canland rmak ve antik kentler aras nda ba kurup ziyaretçilere Buldan n güzelliklerini göstermek istiyoruz. Konuyla ilgili haz rlad klar projeyi Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere, valilikler ve kaymakaml klara ilettiklerini bildiren Erensoy, Hierapolis-Tripolis yolunun aç lmas yönünde söz ald klar n kaydetti.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Victoria & Albert Müzesi'nden Türk tasar mc lara ödül LONDRA (CHA) D ice Kayek, moda evi Istanbul Contrast koleksiyonundan Ayasofya, Kubbe ve Kaftan isimli tasar mlarla Victoria & Albert Müzesi'nin Jameel Prize ödülünü kazand. Dice Kayek'in tasar mlar ile di er finalistlerin eserleri, Nisan ay na kadar Londra da bulunan Victoria & Albert Müzesi nde sergilenecek. Sergi, daha sonra dünyan n farkl müzelerinde gösterilecek. stanbul un dinî ve kültürel çeflitlili inden ilham alan Istanbul Contrast koleksiyonu, stanbul un özünde yer alan estetik, kültürel ve sosyal çeliflkileri, Osmanl mimar ve zanaat gelene ini ça dafl formlarla yorumluyor. Ece ve Ayfle Ege taraf ndan 1992 y l nda Paris te kurulan Dice Kayek, Istanbul Contrast koleksiyonunu stanbul'da ve Avrupa'n n farkl flehirlerinde sergilemiflti. Binden fazla eser Türkçe'ye çevrildi GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Malatya Valili i Kültür ve Tabiat Varl klar - n Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) bünyesinde kurulan merkez, binden fazla eski eserin Türkçe'ye çevirisini yapt. KUDEB Baflkan Levent skendero lu, AA muhabirine yapt aç klamada, KU- DEB bünyesinde bir çeviri yaz merkezi kurduklar n söyledi. MALATYA (AA) K UDEB Baflkan Levent skendero lu, "Bu birimde çal flan arkadafllar m z, Osmanl ca, Arapça ve Farsça uzman. Çevirileri onlar yap yor. Merkezimiz 3,5 y l içerisinde binden fazla mezar tafl, kitabe ve el yazmas metnin çevirisini yapt " dedi. Arapgir ilçesinde Ömer Nurani Baba isimli bir Nakflibendi fleyhine ait türbe bulundu unu dile getiren skendero lu, buras n n inanç turizmine kazand r lmas yönünde Arapgir Belediyesinin çal flmalar oldu unu belirterek, "Arapgir, tarihi ve tarihi flahsiyetleriyle çok güzide bir ilçemiz. Belediye Baflkan Haluk Cömerto lu'nun talebi üzerine buradaki tarihi mekanlarda inceleme yapt k. Bu ilçenin önemli flahsiyetlerinden ve ayn zamanda oray önemli bir inanç merkezi yapan Ömer Nurani Baba'n n türbesinde as l iki tablo gördük. Biri Kabetullah'a ait bir minyatürdü. Di eri de bu gönül sultan n n o dönemde yaflayan talebelerinden birinin Ömer Nurani Baba için kendi el yaz s yla yazd bir mersiyeydi. Minyatür matbaada bas lm flt ancak mersiye el yazmas yd " diye konufltu. Ömer Nurani Baba'n n 19. yüzy lda yaflad n belirten skendero lu, flöyle devam etti: "Kendisi, varl n yaln zca Allah'a ait oldu u fikrini ömrü boyunca iflledi. nflaat ustas oldu u halde bostan ve ziraat iflleriyle meflgul oldu. Hatta tarladan tarlaya geçerken ayakkab s ndaki topra sirkeleyen, bu hassasiyette yaflayan ve çevresine de yaflad hassasiyet sinem Bu flte Bir Yaln zl k Var Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaflm fl, boflanm fl bir adamd r. Geçimini özel ders vererek sa lamaktad r. Onu, haftada bir gün görüflebildi i 9 yafl ndaki k z Ezgi, hayata ba lamaktad r. Mehmet, baflka biriyle evlenen eski efli Nazl 'yla k z yüzünden hala görüflmektedir. Mehmet kar s yla evliyken de ailece görüfltükleri Ayfle'nin eflinden ayr lmas üzerine, ona fliddetli bir aflk duymaya bafllar. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk Prömiyeri, 63. Berlin Film Festivali'nde ve Roma Türk Filmleri Festivali'nde yap lan, S rbistan'da Paliç Avrupa Filmleri Ödülleri'nde "En yi Film" ödülü alan filmde, Cenk Alibeyo lu, A. R fat fiungar, fiebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Valeria Skorohodova, Yulia Vaniukova ve Yulia Erenler rol al yor. Çekimleri Kars'ta tamamlanan filmde, k fl mevsimi yaklaflt nda karla kaplanan ve d fl dünyayla iletiflimini kaybeden kasabadaki demiryolu çal flan Balabey'in yaflam ndan bir kesit anlat l yor. ölçüsünde fl k yayan, çevresini ayd nlatan bir gönül sultan yd. Türbesinde gördü ümüz mersiyeyi günümüz Türkçe'sine çevirmek üzere ald k. Mersiyeler Divan Edebiyat 'nda ölen bir kimsenin cömertli ini, iyili ini, yapt klar n övmek ve ölümünden duyulan ac - y dile getirmek için yaz lan fliir türüdür. Dolay s yla bu da, bu türe giren bir yaz. Osmanl ca kaleme al nm fl güzel bir hat örne i. Bunu arkadafllar m z Türkçe'ye çevirdiler. Biz bu çevrilmifl olan metni ayn el yazmal, çerçeveli tabloyla beraber duvara asarak bu mersiyeyi bugünkü dilde insanlar n alg lamas n, bilmesini sa layacak bir ad m atm fl olaca z." Metinde "Vehbi bu sat rlar yaz p takdim için cesaret al r" fleklinde bir dize bulundu unu aç klayan skendero lu, "Bu, yazan kiflinin ad olabilir diye tahmin ediyoruz. Mersiyede hicri 1314 ve 1317 tarihleri belirtiliyor. Bu da 1890'l y llara tekabül ediyor. Yüz yirmiyüz yirmi befl y ll k bir metin. Bu tür eserleri koruyarak ve gelecek kuflaklara aktar lmas n sa layarak önemli bir ifllevi de yerine getirmifl oluyoruz. Tarihimizi ve tarihte yaflam fl önemli flahsiyetlerin hayatlar n, yaflam tarzlar n gelecek kuflaklara aktarmak aç s ndan bu tür faaliyetlerin önemli oldu unu düflünüyoruz" ifadesini kulland. Levent skendero lu, mersiyede tasavvuf a rl kl bir içerik oldu unu vurgulayarak, flu bilgileri verdi: "'Büyük bir sayg yla bu levhaya gerçekleri yazd m / Okuyup ezberlesin diye bu sözleri tüm dostlar m / Bilinsin yüce de eri yüceltilmifl bu divan m / Bize bir iyilik ve ba fllamad r bu hofl nurlu dergah m / Bize ba fl ve dermand r övülmüfl makaml sultan m.' Bunlar bu mersiyenin ilk 5 dizesinde yazanlar. O gönül sultan n övmek, onun ölümünden duydu u ac y ifade etmek ad na gerçekten güzel bir edebi dille kaleme al nm fl hofl bir mersiye. Yapt m z bunun bilinmesi, yayg nlaflt r lmas anlam nda önemli bir ad m oldu." nkara Hobbit: Smaug'un Çorak Topraklar Yanlar nda Büyücü Gandalf olmadan orman geçmek zorunda olan Hobbitler, insanlar n yaflad bölgeye ulaflt nda Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaflmas da son bulacak. Grup, do uya do ru ilerlemeye devam ederken göl kasabas - na, oradan da Yaln z Da 'a gider. Burada, tüm yarat klar içinde en korkutucu olan ve gruptakilerin cesaretinin boyutunu s - nayacak bir yarat kla, Ejderha Smaug'la yüzleflecekler. Anormal Aktivite Michael Tiddes'in yönetti i "Anormal Aktivite"de, Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins ile David Koechner, izleyici karfl s na ç k yor. Komedi türündeki filmin senaryosunu, izleyicilerin "Scary Movie" serisinden tan d baflrol oyuncusu Marlon Wayans yazd. Filmde, hayallerindeki eve kavuflan Kisha ve Malcolm'un, Kisha'n n bedenine kötü bir ruh musallat olmaya bafllad ktan sonra yaflad klar anlat l yor.

13 Mamak Zab tas n n 2013 mesaisi yo undu Baflkent in en büyük ilçelerinden biri Mamak ta zab ta ekipleri 2013 y l n yo un mesai ile geçirdi y l içerisinde Mamak Belediyesi Zab ta Ekipleri ilçede seyyar denetimlerinde, geri dönüflüm çal flmalar nda ve yo un bir flekilde iflyeri denetimlerinde bulundu. A SK Genel Müdürü rfan Kaya, Ankara Su ve Kanalizasyon daresi (ASK ) ad ve ambleminin, Türk Patent Enstitüsü taraf ndan marka olarak tescillendi ini bildirdi. Büyükflehir Belediyesi ne ba l olarak, kuruldu u günden itibaren Baflkent in içme ve kullanma su ihtiyac n n ASK taraf ndan karfl land n ifade eden Kaya, vatandafllara kaliteli ve güvenilir hizmet veren Ankara Su ve Kanalizasyon daresi nin art k bir marka oldu unu söyledi. Kaya, Türkiye deki bütün markalar tescilleyen ve koruma alt - na alan Türk Patent Enstitüsü nün, ASK nin art k marka oldu unu, isminin ve ambleminin tescil edildi ini resmi olarak duyurdu unu kaydetti. ASK ad ve ambleminin marka olarak tescillenmesi için bir y l önce Türk Patent Enstitüsü ne baflvuruda bulunduklar n belirten Kaya, kurum taraf ndan yap lan gerekli inceleme ve de- erlendirmelerin ard ndan ASK ad ve logosunun resmi olarak tescil edildi ini vurgulad. Bundan böyle ASK ad ve logosunun baflka bir kurum veya 185 personelle hizmet veren zab ta ekipleri s k s k esnaf denetledi ve çevre konusunda çok say da bilinçlendirme çal flmalar yürüttü y l içerisinde kurallara uymayan 173 pazar esnaf hakk nda ifllem yap ld. Zab - ta ekiplerinin y l boyunca vatandafl n huzuru için mesai yapt n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Vatandafllar m z n huzuru bizim için her fleyden önce geliyor. Bu manada zab ta ekiplerimiz kanunlar n verdi i her türlü yetki ve sorumlulu u göz önüne alarak çal fl yor y l n yo un bir çal flma içerisinde geçiren zab ta ekiplerine çal flmalar ndan dolay teflekkür ediyorum dedi. Mamak ta geri dönüflüm çal flmalar çevre mühendisleri eflli inde Mamak Zab tas taraf ndan gerçeklefltiriliyor y l içerisinde sokak toplay c lar n dönüflüm firmalar sistemine entegre eden Mamak Zab tas, kontrolsüz ve sigortas z bir biçimde çal - flan at k toplay c lar dönüflüm firmalar n n sigortal eleman olmalar n sa lad. Bunun d fl nda çeflitli okullarda ö renciler geri dönüflüm hakk nda bilgilendirildi. Dönüflüm firmalar yla birlikte 2013 y l içerisinde 2 bin 300 ton ambalaj at k toplanarak ekonomiye kazand r ld. Mamak s n rlar içerisinde toplanan at k pil miktar ise 1200 kg toplanan at k ya miktar kifliler taraf ndan kullan lmas n n yasak oldu una dikkat çeken Kaya, Sular idareleri aras nda Türkiye de ilk olarak ASK ismi ise 8 bin litre. Geri dönüflüm çal flmalar nda bilinçlendirmeyi hedefleyen Mamak Zab tas dönüflüm firmalar yla ortaklafla olarak ilçe s n rlar içerisinde 85 bin adet bilgilendirici broflürde da tt. Mamak s n rlar içerisinde 2013 y l içerisinde seyyarla etkin bir biçimde mücadele edildi. 495 adet seyyar sat c terazi, hoparlör ve amfileri emanete ald n. Bütün bu çal flmalar n haricinde zab ta ekipleri y l içerisinde yo un bir e itimden de geçti. Zab ta ekiplerine y l içerisinde; ifl sa l ve güvenli i, zab ta mevzuat e itimi, resmi yaz flma kurallar e itimi, halkla iliflkiler ve etkili iletiflim e itimi, çevre uygulamalar e itimi verildi. ASK TESC LLEND Y l: 39 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Hüseyin ÇIVGIN Polis-Adliye : Alp Aslan O UZ nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: ve logosu, tescil ettirilmifl oldu. lerleyen günlerde birçok proje ile markam z n kalite ve güvence de eri daha da artacakt r dedi. Ö retmenlerden Ünal a teflekkür ANKARA/13 Ben Temiz oyunu Keçiören de sahnelendi 2009 y l nda Keçiören Belediyesi taraf ndan çocuklar n çevre ve çevre sorunlar yla ilgili bilgi, birikim ve duyarl l klar n art rmak amac yla bafllat lan Çevre Çiçekleri Hareketi etkinlikleri devam ediyor. Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrosu, Çevre Çiçekleri Hareketi ö rencileri için Ben Temiz adl tiyatro oyununu sahneledi. Her y l yaklafl k 13 bin ilkö retim dördüncü s n f ö rencisine görsel ve yaz l materyallerle desteklenmifl çevre e itiminin verildi i proje kapsam nda Keçiören Belediyesi fiehir Tiyatrolar nca Necip Faz l K sakürek Salonu nda sahnelenen Ben Temiz adl oyun büyük be eni toplad. Sedat Aslan n yönetti i oyun Serdar Ünal, Murat Yoldafl, Emine Aydar ve Gökhan Nalk ran taraf ndan sahneye kondu. Çocuklar n çevre sorunlar na duyarl l - n art rmada sanat n gücünden yararland klar n ifade eden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Çevre Çiçekleri Hareketi nin Türkiye nin en genç ve en büyük çevre hareketlerinden biri oldu una dikkat çekti. Çevre Çiçekleri Hareketi nin birçok ödüle lay k görüldü ünü de hat rlatan Baflkan Ak, Çevre Çiçekleri Hareketi, çocuklar m z sürece katabilme düflüncesinin bir ürünüdür. Projemize 4. S n f ö rencilerimizin yan s ra di er bütün ö rencilerimiz de flevkle kat l yorlar. Bu da bizi sevindiriyor. Gelece imiz olan çocuklar m z n ilgi ve duyarl l bizlere gelecek aç s ndan umut veriyor dedi. Bugün say lar 50 bini aflan fahri çevre müfettiflleri ile Keçiören Belediyesi, Türkiye ye örnek bir proje oluflturman n hakl gururunu ve mutlulu unu yafl yor. Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz HAYRETT N VURAL K z lcahamam Ça atay lk Okulu Müdürü ve ö retmenleri Baflkan, Coflkun Ünal makam nda ziyaret ederek teflekkür plaketi takdim etti. Okul Müdürü brahim Ayhan; Son zamanlarda okumuzun büyük problemlerini gideren ve gerek çevresi gerek okul içi çal flmalar nda bizlere yard mc olan K z lcahamam Belediye Baflkan m z Coflkun Ünal ve Belediye personeline göstermifl olduklar ilgi ve alakadan dolay teflekkür ederim dedi. Yap - lan çal flmalardan dola ve e itime göstermifl oldu u hassasiyetinden dolay Baflkan Coflkun Ünal a Ça atay lk Okulu olarak plaket takdim edildi.

14 STANBUL (AA) stanbul'daki devlet okullar nda yap lan bir araflt rma, velilerin, okullardaki seçmeli din derslerini büyük oranda destekledi ini ortaya koydu. lim Kültür E itim Derne i ( LKE), stanbul'da Milli E itim Müdürlü ü'ne ba l devlet okullar nda, "Kitzniger" metoduyla ve 200 kifliyle yap lan "4+4+4 E itim Sisteminde Uygulanan Seçmeli Din Dersleri" konulu araflt rman n sonuçlar n, Yenikap Mevlevihanesi'nde düzenlenen bas n toplant s yla aç klad. LKE Derne i Baflkan Davut fianver, konuflmada, saha araflt rmas n n, geçen y l yürürlü e giren seçmeli din e itiminde, veli ve ö rencilerin en çok Kuran- Kerim ve Hz. Muhammed'in Hayat derslerine ilgi duydu unu ortaya koydu unu söyledi. STANBUL (AA) T ürk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz, TÜS AD olarak e itimi Türkiye'nin önemli bir meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin dünya ile entegrasyonu ve sürdürülebilir büyümesi için, kalk nma TÜS AD e itim raporunu tan tt Ö rencilerin seçmeli din derslerinde ö renmek istedi i konular n, en çok Kur'an- Kerim'in mesaj n anlamaya dönük konular, inanç ve ibadetler, Kur'an- Kerim'de Hz. Peygamber, ahlaki konular, Kur'an- Kerim tarihiyle, peygamber k ssalar ve tecvit kurallar oldu unun tespit edildi ine iflaret eden fianver, ö rencilerin zorland klar konular n ise Kur'an- Kerim'i okumaya yeni bafllayanlarda, harflerin ç k fl ve birlefltirilmesi ile tecvit kurallar oldu unu kaydetti. Rapora göre, araflt rmaya kat lan ö retmen, veli ve ö renciler genel olarak seçmeli din derslerine büyük oranda destek veriyor. Raporda, buna karfl n okullar n fiziki altyap eksikli i, bu dersleri verecek yeterli nitelikli ö retmenlerin olmay fl, ders materyallerinin yetersizli i gibi nedenlerle, beklentilerin karfl lanmad görüflüne yer verildi. Söz konusu yetersizli in ö renme ve ö retme sürecini olumsuz yönde etkiledi i vurgulanan raporda, veli ve ö retmenlerin genel olarak Türkiye'de uzun bir dönem din e itimi alan n n ihmal edildi ini, yeni din dersleri sayesinde ö rencilerin dini bilgileri daha fazla elde edece i görüflünde birleflti i ifade edildi. Okuldaki din derslerine veliler taraf ndan gösterilen ilginin, geçmiflte ve bugün özellikle cami veya Kuran kurslar nda ald klar din e itimini yetersiz görmelerinin büyük bir pay oldu unu ortaya koyan raporda, okullardaki e itimin daha kaliteli, sistemli, disiplinli ve verimli olaca na aileler kadar ö rencilerin de güven duydu u sonucuna ulafl ld. için itici gücün iyi e itimli insan gücü oldu una inan yoruz" dedi. TÜS AD taraf ndan haz rlanan "Okulda Üniversite: Türkiye'de Ö retmen E itimini Yeniden Yap land rmak çin Bir Model Önerisi" bafll kl raporun tan t m dolay s yla düzenlenen toplant n n aç l fl nda konuflan Y lmaz, e itimin insan kayna n n niteli ini belirleyen ana unsur oldu unu söyledi. TÜS AD olarak e itimi Türkiye'nin önemli bir meselesi olarak gördüklerini belirten Y lmaz, Türkiye'nin dünya ile entegrasyonu ve sürdürülebilir büyümesi için, kalk nma için itici gücün iyi e itimli insan gücü oldu una inand klar n kaydetti. E T M / E tim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri raporu... BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA - Gençlerbirli i'nde, ara transfer döneminde yap lacak çal flmalar organize etmek için transfer komitesi kurulmas na karar verildi. Baflkent temsilcisinin yönetim kurulu, 9 Aral k Pazartesi günü yapt toplant da ise transfer komitesi kurulmas karar ald. Kulüp baflkan lhan Cavcav liderli indeki transfer komitesinde, 2. baflkan Tar k Artukmaç, sayman Arif Cavcav "ipleri" eline ald Ölmez, bas n sözcüsü Hakan Kaynar ve yönetim kurulu üyesi Arda Çakmak yer ald. Gençlerbirli i Kulübü Bas n Sözcüsü Hakan Kaynar, yap lan yönetim kurulu toplant s nda "transfer komitesi" kurma karar ald klar n ifade etti. Teknik kadroyla futbolcu izleme ekibinin çal flmalar n yeni kurulan transfer komitesine sunaca - n kaydeden Hakan Kaynar, komitenin yapaca de erlendirmenin ard ndan k rm z - siyahl ekibin kadroya yapaca takviyelerin netlik kazanaca n söyledi. Transfer komitesinin, teknik ekip ve oyuncu izleme ekibini ortak paydada buluflturmaya çal flaca n ya da varsa fikir ayr l klar n görüflüp karara ba layaca n ifade eden Kaynar, amaçlar n n hatay en asgariye düflürmek oldu unu belirtti. Okçular, Türkiye'nin dört bir yan nda... SPOR /15 Baflkan Ünal Aysal'a büyük k rg nl m var ZM R - Türkiye Okçuluk Federasyonu Baflkan Abdullah Topalo lu, okçulu un tüm Türkiye'ye yay ld n belirterek, "2016'da olimpiyat madalyas alaca m za inan yorum" dedi. Topalo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013'ün son salon flampiyonas n zmir'de düzenlediklerini, büyükler ve gençler flampiyonas na kat l m n kendilerini çok mutlu etti ini söyledi. fiampiyonada 600'ün üzerinde sporcunun mücadele etti ini hat rlatan Topalo lu, sözlerini flöyle sürdürdü: " zmir'deki flampiyona sonuçlar na göre flubat ay ndaki Dünya fiampiyonas 'nda mücadele edecek milli tak m m z belirleyece iz. Bizi en çok sevindiren flampiyonada sporcu say s n n çoklu u. Okçuluk Türkiye'ye yay lm fl durumda. Altyap s yla, e itimiyle, kurslar yla, seminerleriyle... Bundan k vanç duyuyoruz ve çok daha ileri götürmeyi planl yoruz. Sporcular m z bu güveni verdiler, 2015'te Danimarka'daki Dünya fiampiyonas 'nda olimpiyat kotas n ald ktan sonra 2016'da olimpiyat madalyas alaca m za inan yorum." Topalo lu, 2013 y l içinde Türkiye'nin iki önemli uluslararas organizasyona ev sahipli i yapt n belirterek, "Dünyan n en prestijli organizasyonlar ndan Büyükler Aç k Hava Dünya fiampiyonas 'n ve World Cup'a kat lan sporcular en iyi flekilde a rlad k. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanl ve Spor Genel Müdürlü ümüzün deste i çok önemliydi. Bu destek oldu u sürece baflar l organizasyonlar yapmaya devam ederiz" dedi. Okçulukta son dönemde y ld zlarda ald klar baflar lar dikkati çekerek bunun önemini vurgulayan Topalo lu, bu sporcular n gelecekte önemli baflar lara imza ataca na inand n söyledi. Topalo lu, stanbul'un 2020 olimpiyatlar na ev sahipli i yapabilmesi için çok çal fl ld n ancak bunun gerçekleflmemesine ra men hedeften vazgeçilmemesi gerekti ini kaydetti. Olimpiyat n ülkeleri birbirine yaklaflt rmas ve spor kültürünün yerleflmesi için önemli oldu unu belirten Topalo lu, "Olimpiyat stanbul'a çok yak flacakt. Olimpiyat hedefinden vazgeçilmemeli olmazsa 2024, 2028, stanbul mutlaka olimpiyata ev sahipli i yapmal " dedi. (AA) Akhisar a "gurbet" yaram yor ZM R - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-0 ma lup olan Akhisar Belediyespor, deplasmandaki 8. maç nda da gol sevinci yaflayamad. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon d fl sahada daha baflar l olan Ege temsilcisi, bu sezon deplasmanda farkl bir görüntü çizdi. Ligde flimdiye kadar toplad 19 puan n sadece 3'ünü d fl sahada alan Akhisar Belediyespor, deplasmanda oynad 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi ald. D fl sahada Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'la berabere kalan Ege temsilcisi, Gençlerbirli i, Kayseri Erciyesspor, Medical Park Antalyaspor, Eskiflehirspor ve Fenerbahçe'ye ma lup oldu. Ligde bu sezon henüz deplasmanda gol sevinci yaflayamayan Akhisar Belediyespor'un, d fl sahada son golünü geçen sezonun son haftas nda Orduspor karfl s nda 50. dakikada Bruno kaydetti. Ligde d fl sahada 760 dakikad r gol atamayan Akhisar Belediyespor, Avrupa'n n belli bafll liglerine bak ld nda deplasmanda gol atamayan tek ekip oldu. UEFA'ya üye ülkelere bak ld nda Andorra'dan Principat ve Cebelitar k'tan Glacis United da d fl sahada henüz gol sevinci yaflayamad. Toplam 8 tak m n yer ald Andorra Ligi'nde 8. hafta maçlar n n ard ndan 1 puanla son s rada yer alan Principat, deplasmanda oynad 4 maçta kalesinde gördü ü 15 gole karfl n hiç gol atamad. Yine 8 ekibin mücadele etti i Cebelitar k liginde 5 maç oynayan Glacis United, d fl sahada oynad tek maçta sahadan 4-0 ma lup ayr ld. STANBUL - Galatasaray Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden Abdurrahim Albayrak, yöneticilikten ayr lmas n kulüp baflkan Ünal Aysal' n istedi ini söyledi. Albayrak, AA muhabirine yapt aç klamada, yöneticili inin bitmesine çok üzüldü ünü belirterek, "Keflke bitmeseydi. Neden ayr ld m baflkalar na soracaks n z. Biz istemedik ki. Kim istedi? Ali Dürüst mü, Adnan Öztürk mü, Refik Ar kan m istedi? Ali Gürsoy mu istedi? Mete Baflol mu istedi? Abdurrahim Albayrak m istedi? Celal Gürcan m, Semih Haznedaro lu mu istedi? Sadece baflkan ve etraf ndakiler istedi" dedi. Galatasaray baflkan Ünal Aysal' n istedi i insanlarla çal flabilece ini ifade eden Abdurrahim Albayrak, flunlar söyledi: "Vermifl oldu u karara da sayg duyuyorum. Ben burada kimseye bir fley söylemiyorum ama k rg nl m var, çok büyük k rg nl m var. Bizim zaten bir senemiz kalm flt. Dördüncü y ld z taksayd k, geçen seneki flampiyonlu u bütün taraftarlar m zla doyas ya yaflasayd k gam yemezdim. Tüm bunlar n üzerine iki gün sonra kap ya konmak çok ac verici. Bu içimde büyük bir ac - d r, büyük bir yarad r. Çünkü çok yorulduk, çok çal flt k, çok çabalad k. Gece uyumad k, gündüz uyumad k. Ordu deplasman nda hiç unutmuyorum, Ali Dürüst, beni deniz kenar nda buldu. Gecenin üçü, dördüydü. Stresten uyuyam yordum. Geldi, bana uyku hap verdi, beni uyuttu. O stresi yaflamay kimse bilemez. Maç akflamlar o stresi yaflamak laz m. Ama o kadar stresten sonra geliyorsunuz flampiyon oluyorsunuz, sonra baflkan 'seçime gidiyorum' diyor. O kadar fleyden sonra sana 'güle güle' diyor." Albayrak, yaflad klar na ra men Galatasarayl olarak elinden geleni her zaman yapaca n ifade ederek, "Ben yine futbolcular ar yorum. En son Hamit Alt ntop'u arad m, moral verdim. Futbolcu kardefllerimle hep konufluyorum. Çünkü ben Galatasarayl y m. Galatasarayl ysan z illa yönetimde olman z gerekmiyor. E er Galatasarayl ysan z, yönetimden böyle gönderilmeniz de gerekmiyor. Galatasarayl ysan z, hocan n da böyle gönderilmesi gerekmiyor" ifadelerini kulland. Sar -k rm z l kulübün eski yöneticisi, günü geldi inde kulübe geri dönece ini dile getirdi. Ayr l fl sürecinden önce Baflkan Aysal ile hiçbir görüflme yapmad n n alt n çizen Albayrak, bu karar n Baflkan taraf ndan al nd n belirterek, "Karara sayg duyuyorum. Biz oraya yine gelece iz. Galatasaray'a hizmet etmek bir onur, bir gururdur. Allah bana nasip etti, inflallah bundan sonra da nasip eder. nflallah bu güzel fleyleri hep birlikte yaflar z. Galatasaray'a hizmet etmeyi çok istiyorum, çok seviyorum. Büyük keyif al yorum. Futbolcu kardefllerimi çok sevdi imi ifade etmek istiyorum" diye konufltu. "Zaman geldi inde dönece im" diyen Albayrak, "Ama flu anda Juventus galibiyetinin mutlulu unu yaflayal m. Galatasaray masaya yumru unu vurdu ve fiampiyonlar Ligi'nde 'ben de var m' dedi. Ço u insan, fiampiyonlar Ligi arenas nda Galatasaray' hesaba katm yordu ama Galatasaray' her zaman hesaba katacaks n. Bu Galatasaray'd r, ne yapaca belli olmaz. Aslanlar kükredi ve 84. dakikada ifli bitirdi. Bu mutlulu u camia olarak, ülke olarak yaflamal y z" dedi.

16 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: Ç ankaya Belediyesi Kad n S nma Evi, belediyeye baflvuran fliddete maruz kalm fl 700 kad na ve 400 çocu a kol kanat gererek zor günlerinde s cak bir çat oldu. Türkiye ye örnek olan ve Avrupa dan be eni alan Çankaya Belediyesi Kad n S nma Evi, kuruldu u 2008 y l ndan bu yana bin 264 kad na da dan flmanl k hizmeti verdi. Ailesinden ekonomik, psikolojik ve fiziksel fliddet gören kad nlar n bir telefonla ulaflabilecek kadar yak n nda olduklar n dile getiren Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Kad nlar toplumdan soyutlayan her davran fl n karfl s nda oldu umuz gibi kad na kalkan her ele karfl kalkan olma sorumlulu- umuzu da kad n s nma evimizi modern ve ça dafl ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Mamakl tekvandocular 4 madalya daha kazand Mamak Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Tak m sporcular Ankara smet Iraz Kapal Spor Salonu nda gerçekleflen Ankara Tekvando fiampiyonas ndan madalyalarla döndü. 21 kulüp ve 400 sporcunun kat ld müsabakada tak m sporcular ndan 46 kg da Sena Karadereli ve 49 kg da Ceren Özbek ikinci olurken, 49 kg da Elif K vrak ve + 78 kg da Yasin Al ç üçüncülük kupas n elde etti. Tak m, 15 Ocak ta gerçekleflecek Gençler Türkiye fiampiyonas nda milli tak ma sporcu göndermeyi hedefliyor. Tekvandonun insan n kendisini disipline etti i özel spor branfllar ndan biri oldu unu kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, elde ettikleri baflar dan dolay hem tak m antrenörünü hem de sporcular tebrik etti. Akgül, nsanlar m z n sadece spor yapmas bile bize göre bir baflar d r. Ama beraberinde gelen madalyalar ve dereceler de motivasyonu art - r r. Bize bu mutlulu u yaflatt klar için tüm sporcular m za teflekkür ediyorum. Tak m m z ilçemizin gururu olmaya devam ediyor. diye konufltu. Mamak Belediyesi Tekvando Tak m Antrenörü Sezai Yalç n, flampiyona için verilen emeklerin bofla gitmedi ini belirterek, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül e desteklerinden ötürü teflekkür etti. Yalç n Sporcular m z, 2 gümüfl 2 bronz madalya elde ederek, bize sevinç yaflatt. Hedefimiz, 15 Ocak ta yap lacak Türkiye Gençler Tekvando fiampiyonas nda madalya kazanabilmek. Desteklerinden ötürü Belediye Baflkan m z Say n Mesut Akgül e ve kulüp yönetimimize teflekkür ediyorum. dedi. Baflkan Demirel EBRU yapt Selahaddin bir ilim adam d r, bir akademisyendir. fiam Üniversitesi- Medresesinde ça n büyük ilim adamlar ndan dersler alm fl. Y llarca felsefe, sosyoloji, mant k, Tarih, slam Hukuku, Tefsir ve Hadis okumufl. fiam Darul Hadisinden icazet alm fl. Sultan Selahaddin ileriki y llarda ilim adamlar n koruyup gözetmifl, yönetimde onlar dan flman olarak de erlendirmifl ve yan ndan hiç ay rmam flt r. fieyhuflfluyuh Sadreddin, Kad fad l, fieddad ve bnul Esir bunlardan birkaç d r. Diplomasiyi ve askerlik sanat n örnek ald Hükümdar Nureddin Mahmut Zengiden, savafllarda manevra ve strateji prati ini de ordu komutan amcas Esedüddin fiirkoh'tan ö rendi. lmi sohbet ve müflaverelere kat lmasndan memnun olan Sultan Nureddin Mahmut, yetifltirdi i Selahaddini gelecekte slam n y ld z olarak görüyordu. TA H V ZYONU ve FONKS YONU Selahaddin döneminde slam dünyas nda -Kahire ve Ba dat- iki hilafet merkezi vard. slam dünyas iki bafll yd. Ortado uda emirlikler, atabeyler ve sultanlar yla otuzüç adet devlet ve yar ba ms z slam devletleri vard. Bu parçalanma Kudüs haçl Krall n n ömrünü uzat yor ve bölgedeki e emenli ini kolaylaflt r yordu. Ayr ca Hama civar ndaki kalede Hasan Sabbah n müridan, Haçl larla kolayca iflbirli ine giren Müslüman Devlet adamlar ve ilim adamlar - na suikast düzenleyen fieyhulcebel Sinan bir sosyal tehlike olarak duruyordu. Sultan Selahaddin 1183 y l nda toplad devlet adamlar, halife ve Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar Selahaddin Eyyubi ilim adamlar yla anlaflmaya vard. Ba dattan gelen Abbasi halifesi dahil bütün devlet adamlar yla Baflkentte kapsaml taoplant lar üstüste yap ld. Anlaflma metni "fiam deklarasyonu" olarak yay nland. slam Birli i teorik planda kuruldu. Haçl tehlikesine karfl Selahaddinin emrine asker ve lojistik destek vermeye karar verdiler. Musulda Selahaddin ad na para bas ld. Otuzüç slam devletini bir bayrak ve inanç alt nda birlefltirdi. sra ve Mi'rac mucizesinin yafland Kudüs için, Selahaddin " ya Kudüsü kurtar r m ya da bu u urda can m feda ederim!" diyordu. Kudüs özgürlü üne kavuflana kadar yüzü hiç gülmedi. fiam Deklarasyonundan sadece dört y l sonra,1187 yaz nda Erbil emir Muzafferuddin Gökbörü ve Mardin Artuklular taraf ndan desteklenen slam ordusuyla bizzat Kral n yönetti i Kudüs Haçl ordusu aras nda Taberiya gölü k y s nda yap lan HITT N savafl yla Ortado unun kaderi de iflti. Müslümanlar çok ganimet ve esir ald - lar.h tt n savafl nda Kudüs Haçl Kral Guy ve flöhretli flövalyeler esir al nd. Sultan Selahaddin Krala misafir gibi davrand. Müslümanlar n bir as rdan beri nefes alamad, Haçl iflgali alt ndaki Akdeniz sahillerindeki flehirlerden Sur hariç bütün limanlar Haçl lardan temizlendi. ki ay sonra da Hz. Ömerin emaneti olan Kudüs, kimsenin burnu kanamadan yeniden asli sahiplerine kavufltu de Kudüs K rall n n y k - l fl yla Müslüman fiark dünyas fiark n en sevgili Sultan Selahaddin sayesinde, bir as rd r zedelenen izzetine kavufltu, onurunu yüceltti. DEVAMI HER ÇARfiAMBA E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, etisem Satuk Bu ra Han Türk slam Sanatlar Merkezi nde incelemelerde bulundu. Merkezdeki kursiyerlerin çal flmalar n izleyen Demirel, kursiyerlerin yeni kurslar n aç lmas na yönelik taleplerini de kabul etti. Demirel, ebru atölyesini ziyaretinde ise önlü ü giyerek ebru çal flmas yapt. F rsat buldukça ebru yapt n kaydeden Demirel, ebru sanat n n insan çok rahatlatt n söyledi. Merkezdeki di er kurslar hakk nda bilgi veren Demirel, flunlar kaydetti: Satuk Bu ra Han Merkezi 7 etisem flubemizden biridir. Burada Türk slam Sanatlar m za yönelik kurslar düzenliyoruz. Birço umuzun ad n bile bilmedi i nesilden nesile aktar larak usta ç rak iliflkisi içinde gelen birçok sanat m z yaflat yoruz. Yeni sanatkarlar, ustalar yetifltiriyoruz. Ebru sanat n n yan s ra keçe yap m, dekoratif ahflap süsleme, kilim dokuma, kat-, minyatür, tezhip, ney e itimi, Osmanl Türkçesi gibi birçok alanda kurslar m z devam ediyor. Usta e iticiler taraf ndan verilen kurslar m z hemflehrilerimizden büyük ilgi görüyor. Buraya gelen vatandafllar m z yeni hobiler kazan yorlar, zamanlar n en verimli flekilde de erlendiriyorlar. Ortaya ç kar lan Türk slam Sanat eserlerini, y l içinde aç lan sergilerle görücüye ç kar yorlar. Türk slam Sanatlar m z yak ndan tan mak ve ö renmek isteyenleri merkezimize davet ediyorum. Çankaya n n s nma evleri 700 kad n a rlad donan mlarla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kad nlar ça dafll n ve kalk nman n sembolü olarak görülmeli ve fliddete karfl e itici önlemler al nmal. Hiç birimiz kad n s nma Eviyle övünmeyiz, biz hiç olmasa derdindeyiz. Ancak fliddetle karfl karfl ya kalan ve hayata tutunmaya çal flan kad nlar m za sahip ç kmay bir ödev olarak görüyoruz. dedi. S nma Evi, geçici bar nma koflullar na uyan kad nlar için her deste i veriyor. Mesleki kurslardan psikolojik dan flmanl - a, istihdamdan kiflisel giderlere kadar pek çok konuda destek veren s nma evi, anneleriyle birlikte burada kalan çocuklar n da okul ve okul öncesi e itimlerine katk da bulunuyor. fiiddetten uzak güvenli bir ortamda kendilerini gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapan kad nlar, ifl ve gelir elde edip yepyeni bir yaflam kurma flans da yakalayabiliyorlar. Ev kuranlara ba fllarla gelen ve kendi imkanlar ile eflya yard m nda bulunan s nma evi, yeni bafllang çlara ön ayak oluyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı