twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt"

Transkript

1 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) BM, Suriyelileri misafir eden Türkiye ye 522 milyon dolar fon ay rd ÇANKAYA BM den Türkiye ye ABD Büyükelçisi den TANIK A Z YARET ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Görüflmenin bir bölümünü Türkçe gerçeklefltiren Büyükelçi Ricciardone, Çankaya Belediyesi Baflkanl k Binas n hay rlad. HABER 3. SAYFADA ALTINDA Mamak Zab tas n n 2013 mesaisi yo undu Baflkent in en büyük ilçelerinden biri Mamak ta zab ta ekipleri 2013 y l n yo un mesai ile geçirdi y l içerisinde Mamak Belediyesi Zab ta Ekipleri ilçede seyyar denetimlerinde ve iflyeri denetimlerinde bulundu. HABER 13. SAYFADA Tiryaki, vatandafllarla bir araya geliyor Alt nda n tüm mahallelerini tek tek gezen, s k s k düzenlenen toplant larda Alt nda l larla bir araya gelen ve sohbet eden Baflkan Tiryaki, Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllarla bulufltu. HABER 2. SAYFADA Mamakl tekvandocular 4 madalya daha kazand Baflkan Enver Demirel ebru yapt 16 DA 16 DA Çankaya n n s nma evleri 700 kad n a rlad 16 DA MAMAK SURIYE YARDIMI Birleflmifl Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserli i, 6. Suriye Bölgesel Müdahale Plan 'n aç klad. Suriyeli mülteciler için BM taraf ndan ayr lan finans n 2014 y l için 4.2 milyar dolar olmas planland. Mültecilerin büyük bir bölümünü misafir eden Türkiye ye ise 522 milyon dolar fon ayr lmas kararlaflt r ld. H A B E R Suriye Bölgesel Müdahale Plan kapsam nda 2014 y l için öngörülen rakam 4.2 milyar dolar oldu unu ifade eden Oktay, Türkiye için planlanan rakam n ise 522 milyon dolar olarak belirlendi ini kaydetti. Oktay, uluslararas camiadan gereken deste i görememekten yak nd. MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt Askeri helikopter düfltü: 4 flehit GÜNCEL B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 GÜNCEL Ankara'n n Gölbafl ilçesinde bir askeri helikopterin düflmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 4 asker flehit oldu. Gölbafl ilçesine ba l O ulbey köyü yak nlar nda yüksek gerilim hatt tellerine tak larak düfltü ü belirtilen askeri helikoptere, ilk olarak çevredeki vatandafllar n müdahale etti i ö renildi.(a.a) 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin üyelerini bilgilendirmek ad na düzenledi i toplant n n konu u, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müsteflar Fatih Acar oldu. Bakanl n yapm fl oldu u çal flmalar hakk nda dernek üyelerini bilgilendiren Acar, toplant da MÜS AD Ankara fiube üyelerinin taleplerini dinledi. Yeni fl Sa l ve Güvenli i yasas baflta olmak üzere ifl dünyas n yak ndan ilgilendiren konular ile ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini haz rlanan bir rapor ile Acar a ileten MÜS AD Ankara fiubesi uygulamada yaflan lan aksakl klar ile ilgili çözüm talep etti. fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili ifl müfettifllerinin e itim ve bilgilendirme yapmas n n öncelikli oldu una de inilen raporda, ifl veren talepleri, çal flanlara fl-kur taraf ndan ücretsiz e itim verilmesi ve az tehlikeli s n f ndaki ifl yerleri için uzaktan e itim kolayl sa lanmas yönünde oldu. HABER 4. SAYFADA GÜNCEL 2012 y l ndan beri Birleflmifl Milletler taraf ndan ayr lan paylar n tamamen ödenmedi ine dikkat çeken AFAD Baflkan Dr. Fuat Oktay, Türkiye nin flu ana kadar 2 milyar dolar n üzerinde mülteciler için para harcad n söyledi sonu itibari ile 1,4 milyon mültecinin bekleniyor olmas AFAD olarak çok büyük yükler getirecektir. fiu an kamplardaki hizmetlerin 2 milyar dolar n üzerinde maliyeti var. Yeterince destek alamamam z bizleri üzüyor. diyen Oktay, mültecilerin gelece i için gerekli deste i görmek istediklerini ifade etti. EKS K ÖDEN YOR AFAD Baflkan Dr. Fuat Oktay, 2012 y l ndan itibaren haz rlanan planlar hakk nda bilgi verdi. Türkiye ye ayr lan miktar n her y l eksik olarak yerine getirildi ini söyleyen Oktay, Birincisinde 2012 y l n kapsayan 1, 2 ve 3 üncü planlarda 488 milyon dolar planland. Türkiye için istenen fon 76 milyon dolard. Ancak, gerçekleflen fon bunun çok alt nda y l n kapsayan 4 ve 5'inci planlarda finansman olarak 2.9 milyar dolar beklenirken 2 milyar dolar gerçekleflti. Türkiye için planlanan 372 milyon dolard fakat kay tlar m za göre bunun 80 milyon dolar sa land. dedi. (CHA) Alt nay dan Afrika ya yard m eli Alt nda genelindeki ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olan ve sahip ç kan Alt nda Belediyesi nin yard mseverli i, Alt nda s n rlar n aflt. Alt nda Belediyesi nin yard m eli Afrika k tas na uzand. HABER 2. SAYFADA Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu Bugün 3 te Bugün 4 te Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA

2 Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB) taraf ndan odalar n genel sekreterlerine yönelik 2013 y l II. dönem e itim ve de erlendirme toplant s gerçeklefltirildi. ANKARA BUGÜN /2 Oda genel sekreterleri e itimi gerçeklefltirildi T ürk tasavvuf musiki konseri ve Mevlevi Semazenlerin gösterisinin büyük be eni kazand törene, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Müftüsü Eyyup Demir, Baflkan Yard mc s Erhan Aras, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Sar yar Belediye Baflkan Halil Ünsal, meclis üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld ll. Dönem Oda Genel Sekreterleri E itim ve De erlendirme Toplant s, ANKESOB Konferans Salonu nda yap ld. E itim seminerinde ANKESOB Yaz flleri Müdürü Kenan Atilla 2014 y l ocak-flubat-mart aylar nda yap lacak olan oda genel kurullar için Genel Kurul Takip Takvimi konusunda, ANKESOB E itim, Proje ve AR-GE Müdürü Erdo an Özen ise oda yöneticilerinin ve çal flanlar n n dikkat etmeleri gereken protokol kurallar ve uygulanmas zorunlu mevzuatlar n önemi konular nda genel sekreterleri bilgilendirdiler. E itim ve De erlendirme Toplant s Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas n n ard ndan bafllad. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol, e itim ve de erlendirme toplant s n n iflleyifli ile ilgili k sa bir bilgi verdikten sonra, toplant n n ocak, flubat ve mart aylar nda yap lacak odalar n genel kurullar na önemli bir katk sa layaca na inand n ifade etti. Varol, genel kurullar n sa l kl bir flekilde tamamlanmas dile iyle sözü oturumu yönetmek üzere ANKE- SOB E itimden Sorumlu Baflkan Vekili Muhittin Köksal a b rakt. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 15 Safer 1435 ANKESOB E itimden Sorumlu Baflkan Vekili Muhittin Köksal, 2013 ll. Dönem Oda Genel Sekreterleri E itim ve De erlendirme Toplant s na hofl geldiniz diyerek ANKE- SOB Baflkan Mehmet Yi iner in mesaj n okumak ve konuflmas n yapmak üzere ANKESOB Baflkan Vekili Hüseyin Ar kürsüye davet etti. Ar, Baflkan Yi iner in çal flmalar n n yo unlu undan dolay toplant ya kat lamad n belirterek, sizlerle birlikte olamayan baflkan m z selam ve sayg lar n iletti diye konufltu. Ar konuflmas n n devam nda flunlar söyledi: Sizleri çok önemsiyoruz. Bizim için vazgeçilmez unsurlars n z. Bugün buradan bilgilerinizin üzerine koyarak, daha donan ml olarak ayr lacaks n z y l n n ilk çeyre inde yapaca m z genel kurullar n öncelikle 4 dörtlük olmas n istiyoruz. Bu anlamda çok dikkatli ve titiz olmal s n z. Genel kurullarda s ralara, sürelere ve günlere dikkat etmelisiniz. Yine önemli bir nokta olan yaz flma usul ve tekniklerine de ciddiyetle uyulmas n istiyoruz. ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol da yapt konuflmada gerçeklefltirilen e itim toplant lar n n amac n bilgi paylafl m ve eksik kal nan konularda destek olmak olarak nitelendirdi. Genel Sekreterlerden üyelerin sorunlar na duyarl olmalar n isteyen Varol, Üyelerinizle devaml görüflün, onlarla iletiflim halinde olman za ve sorunlar na karfl sorumluluk duyman za önem veriyoruz. stiyoruz ki odalar m z daha iyi ve güçlü olsun. Sizler daha iyi koflullarda hizmet verin. Donan mlar n z daha iyi olsun. ifadesini kulland. RUM 5 Kanun-i Evvel 1429 GENEL KURUL TAKV M E itim ve De erlendirme Toplant s nda Genel Kurul Takvimi üzerine kapsaml bir sunum gerçeklefltiren ANKESOB Yaz flleri Müdürü Kenan Atilla ise flu konular n üzerinde durdu: Oda organlar n n nitelikleri, yetki ve görevleri, genel kurul uygulama takviminin iflleyifli, bu iflleyiflte dikkat edilecek asgari ve azami süreler ile bunlar n hangileri oldu u, organlara seçilme flartlar, organlarda görev alma yasa, genel kurul toplant lar n n flartlar, yer temini, yönetim kurulu karar n n flart ve içeri i, gündemin tespitinin nas l ve neye göre yap laca, hangi maddelere yer verilece i, genel kurul toplant s na kat lacaklar listesi, ücreti ve bu konuda ESB S sistemi üzerinden yap lmas gerekli ifllemler, bir ay evvel girilecek seçim sürecinde, hazirunun al nmas ndan itibaren bafllayan 20 günlük takvimden sonra genel kurulun yap lmas itibariyle ileriki günlerde nelerin takibinin gerekti i, sunulacak rapor ve tahmini bütçenin içerikleri ile bütçe ve çal flma program n n esaslar, genel kurula girifl ve tertip esaslar, bakanl k temsilcilerinin görev ve yetkileri, baflkanl k divan teflkili, görev ve yetkileri, gündemin yürütülmesi, tehir ve genel kurul tutanaklar n n tutulmas, yönetim ve denetim kurulu toplant lar, genel kurul evraklar n n tertip, içerik ve da t lmas Kenan Atilla n n sunumunun ard ndan ANKESOB E itim, Proje ve AR-GE Müdürü Erdo an Özen de yapt konuflmada çal flma yaflam n n belli kurallar oldu unu ifade ederek, Yöneticilerin ve çal flanlar n bilgi ve becerileri yüksek seviyede olmal. Ne kadar konuya hakim olurlarsa, o kurumda baflar artar. Yönetici ve çal flanlar n kiflilikleri ve flahsiyetleri o kuruma duyulan sevgiyi ve sayg y art r r. Yine yöneticilerin ve çal flanlar n protokol bilgisi ve temsil yetene i çok önemli. Nas l davranacak, ne tür bir hareket içerisinde bulunacak, bunlar çok önemli. Protokol bilgisi içerisinde yaz flma kurallar dahi var. Kurum ve kurulufllarda yönetici ve çal flanlar aras nda sevgi, sayg ve samimiyet olacak. Bütün bunlar bir araya gelirse o kurumdan ve o çal flma ortam nda baflar dan söz edilebilir. dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Alt nay dan Afrika ya yard m eli A lt nda genelindeki ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olan ve sahip ç kan Alt nda Belediyesi nin yard mseverli i, Alt nda s n rlar n aflt. Alt nay Yard m Organizasyonu nun baflar l çal flmalar sayesinde, Alt nda daki ihtiyaç sahiplerine ulaflan Alt nda Belediyesi nin yard m eli Afrika k tas na uzand. Afrika k tas n n en küçük ve en yoksul ülkelerinden biri olan Gambiya ya, Alt nda dan kolilerce giyim, g da ve ihtiyaç malzemesi yola ç kt. Alt nda Belediyesi nin yard mlar n Gambiya Büyükelçisi Gibril Joof ve efli Isatou Gaye-Joof teslim ald. Dünyan n pek çok yerinde görev yapt klar n ancak Alt nda daki dostlu un kendilerinde daima özel bir yeri oldu unu söyleyen Büyükelçi Joof ve efli, Türk kardefllerimizin ve özellikle de Alt nda Belediyesi nin bize verdi i destek ve halk m za yapt yard mlar bizim için çok de erli... dedi. Ülkesinde çocuklar ve kad nlar için yard m kampanyalar düzenleyen büyükelçi efli Isatou Gaye-Joof ise Alt nda daki kad nlar n de iflimine hayran kald n, daha önce ziyaret etti i Alt nay Yard m Organizasyonu nun çal flma biçimini çok be endi ini ve Alt nda Belediyesi nin baflar l çal flmalar n daima örnek ald klar n söyledi. Görev süresi boyunca Alt nda Belediyesi ve Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yle dostlu unu sürdüren ve Alt nda a duydu u hayranl her f rsatta dile getiren Büyükelçi Joof ve efli, iki ülke aras ndaki dostlu un daimi olmas n temenni etti. Yard m kolilerinin Gambiya da çocuklar baflta olmak üzere ihtiyaç sahibi kiflilere ulaflt r laca n söyleyen Büyükelçi Joof, Alt nda Belediyesi ne ve Baflkan Tiryaki ye tüm Gambiya halk ad na teflekkür etti. Tiryaki, vatandafllarla bulufltu A lt nda n tüm mahallelerini tek tek gezen, s k s k düzenlenen toplant larda Alt nda l larla bir araya gelen ve sohbet eden Baflkan Tiryaki, Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllarla bulufltu. Sevgi selinin yafland toplant da Tiryaki, Alt nda l lar n alk fl ve çiçek ya muruna tutuldu. Do antepe, Karapürçek, Y ld ztepe, Mevlana, 29 Ekim, Aktafl, Alt npark, Güneflevler, Seyfi Demirsoy, Ayd nl kevler, Plevne ve Örnek Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi üyelerinin eflleri olan yaklafl k 400 kiflinin kat ld programda Baflkan Tiryaki, kendisiyle görüflmek için gelen herkese yak n ilgi gösterdi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen toplant da Alt nda l lar Baflkan Tiryaki yle hem sohbet etme hem de kendisine teflekkür etme imkan buldu. Alt nda Belediyesi nin sa lad imkanlarla bugüne kadar pek çok geziye ve sosyal aktiviteye kat ld klar n ifade eden Alt nda l lar, Baflkan Tiryaki ye Alt nda a kazand rd her fley için teflekkür etti. Baflkan Tiryaki nin çok dürüst biri oldu unu söyleyen Veli Y ld z Çok çal flkan ve çok dürüst biri Kendisine çok güveniyoruz. dedi. Mahallelerindeki çal flmalardan çok memnun olduklar n söyleyen Celal Arangül ise Baflkan m z da çal flmalar da çok baflar l. diyerek teflekkür etti. Baflkan Tiryaki ise yapt konuflmas nda Alt nda da 50 y ld r yap lmayan yat r m birkaç y l içinde yapt klar n vurgulad. Alt nda Belediyesi nin kaynak sorunu bulunmad n belirten Baflkan Tiryaki, Bana belediyenin en önemli gelir kayna ne, bu kadar ifli hangi parayla yap yorsunuz diye soruyorlar. Size de söylüyorum. Alt nda Belediyesi hiçbir borcu olmayan, ekonomisi güçlü bir belediyedir. Alt nda Belediyesi nin en önemli gelir kayna berekettir.

3 ABD Büyükelçisi den Tan k a ziyaret A BD Büyükelçisi Francis Ricciardone Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Görüflmenin bir bölümünü Türkçe gerçeklefltiren Büyükelçi Ricciardone, Çankaya Belediyesi Baflkanl k Binas n hay rlad. Çankaya Belediyesi ni önemli bulduklar n kaydedip, belediyenin elçiliklerle kurdu u iyi komfluluk iliflkilerinden duydu u memnuniyeti aktaran Ricciardone önceki hafta Prag ta gerçeklefltirilen CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) Genel Kurulu nda yeniden baflkan yard mc l na seçilmesinden dolay da Baflkan Bülent Tan k kutlad. Büyükelçi Ricciardone Tan k a ABD Büyükelçili i amblemli el iflçili i bir vazo arma an etti. Baflkan Tan k da Büyükelçi Ricciardone nin ziyaretini anlaml ve de erli buldu unu ifade etti. ANKARA /3 Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ne (TMMOB) ba l Makine Mühendisleri Odas n n 59 uncu kurulufl y ldönümü kapsam nda Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen yemekte Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, meslekte 70 y l n dolduran 93 yafl ndaki Eflref Esenergül e plaket takdim etti. TMMOB, 59. y l n kutlad S pica Plaza da düzenlenen geceye Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, TMMOB Makine Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar, Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender, yönetim kurulu üyelerinin yan s ra davetliler kat ld. Geleneksel gecede mesle inde 25, 40, 50, 60 ve 70 y l tamamlayan üyelere Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi taraf ndan Onur Y l Plaketleri verildi. Meslek hayat nda 70 inci y l olan Eflref Esenergül e ise plaketini Baflkan Yaflar takdim etti. Geceyi düzenleyen herkese teflekkür eden Esenergül ün ard ndan söz alan Yaflar, Makine Mühendisleri Odas n çal flmalar ndan dolay tebrik etti. TMMOB Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin geleneksel gecesine kat lmaktan gurur duydu unu da belirten Yaflar, Esenergül e plaketini vermekten mutluluk duyuyorum. Kendisini mesle ine adam fl herkese sayg duyuyorum dedi. Yerel yönetim olarak TMMOB un ve odalar n n deneyimlerimden projelerinden yararland klar n ifade eden Yaflar, Ça dafl kentleri, sa l kl yap lar sizler sayesinde infla ediyoruz. Sanayinin ve ticaretin geliflmesinde Makine Mühendisleri Odas n n katk lar yads namaz. Çal flmalar n zla bize ilham verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz. Birbirimize her alanda destek olmaya devam edelim sözleriyle konuflmas na son verdi. Konuklarla bir arada mutluluk duydu unu kaydeden TMMOB Makine Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar ise, Baflkan Yaflar a destekleri için teflekkür etti. Afgan heyet Alt nda da A nkara daki büyükelçilikler, çeflitli kurum ve kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin Alt nda a olan yo un ziyaretçi trafi i sürüyor. Aralar nda Kabil Valisi nin de bulundu u Afganistan dan gelen 20 kiflilik bir heyet, Alt nda Belediyesi nin kentsel dönüflüm ve restorasyon çal flmalar n yak ndan görmek için Alt nda ziyaret etti. Alt nda Belediyesi nin Afgan ziyaretçileri, Alt nda Belediyesi nin tecrübelerinden faydaland. Alt nda daki kentsel dönüflüm projeleri ve restorasyon çal flmalar n n, yurtd fl nda da büyük bir ilgiyle takip edildi ini ve örnek al nd n söyleyen Afgan heyet, Baflkan Tiryaki nin baflar lar n takdir ettiklerini söyledi. Alt nda da gerçeklefltirilen çal flmalar n slaytlar eflli inde anlat ld ziyarette, Afganl heyet bol bol not ald. Sunumun ard ndan restorasyon çal flmalar n yerinde görmek isteyen Afgan heyet, Hamamönü nü gezdi. Kamil Pafla Kona n, Taceddin Dergâh n, Sar kad Camii yi ve Mehmet Akif Ersoy un evini gezen heyet, Hamamönü ne hayran kald. GÜLfiAH GÜÇYETMEZ https://twitter.com/gulsahgucyetmez ABDÜLKAD R MOLLA NIN DAMINA SESS Z KALANLAR DAMLAR TOPLUM Ç NDEK ÖFKEY ARTTIRIR dam cezas n n hala baz ülkelerde uygulan yor olmas ça d fl bir cezaland rma fleklidir. dam cezas geri dönüflü olmayan, suçluya piflmanl k duyup hatalar n düzeltme imkan sunmayan zalimane bir ceza yöntemidir. Kuran ahlak na göre hata yapan kiflilere tevbe etme imkan sunulmal d r. Aksi takdirde idamla birlikte o kiflinin hem dünyas n hem ahiretini mahvetmifl olurlar. Kiflinin suçuna göre gerekirse müebbet hapis uygulanabilir ama idam cezas mutlaka kald r lmal d r. damla hiçbir ülkede disiplin sa lanamaz aksine bu, toplum içindeki öfkeyi artt r r ve baz insanlar öldürerek sonuç elde edebileceklerini sanarlar. dam cezas konusunda srarc davrananlar bu belan n bir gün kendilerine de dönebilece inin fark na varmal d rlar. dam edilmesi planlanan di er Cemaat-i slami partisi üyeleriyle ilgili karar iptal edilmeli ve uluslar aras ceza mahkemelerinin kurallar na uygun adil bir yarg lama yap lmal d r. Adil yarg lanma neticesinde e er hukuki deliller varsa gerekli ceza verilebilir ama idam cezas uygulanmamal d r! Aksinde Bangladefl çok büyük bir fitne içine sürüklenebilir. fiehit Molla n n idam n n ard ndan bafllayan ve flimdiden onlarca kiflinin öldü ü protestolar gittikçe artabilir ve istenmeyen olaylar yaflanabilir. Ayr ca bu noktada önemle belirtmek isterim ki bu protestolar n fliddete dönüflmemesi Müslümanlar n sorumlulu u alt ndad r. Kargafla, fitneyi daha da art rabilir, böyle bir durum ise hiçbir haks zl a çözüm olmaz. Müslümanlar n ba nazca yöntemlerden kaç nmas ve mutlaka vicdanlar n kullarak bar flç l yöntemlerle birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri çok önemlidir. Nitekim bu örnek tav r, fiehit Molla n n da son iste iydi fiehadetinden önce Abdulkadir Molla hayat n n de il, slam n korunmas n, slami harekete sahip ç k lmas n, halk n özgürlük ve ba ms zl n n muhafaza edilmesini talep etmiflti. Son yaflanan olaylar n ard ndan baz kiflilerin intikam duygular içerisinde, Darwinist, materyalist, gaddar bak fl aç s yla kararlar vermesi Bangladefl halk için son derece tehlikeli olur. Her zaman y k c de il birlefltirici üslup faydal d r. Masum oldu unu aç klayan Molla ya ve di er Cemaat-i slami partisi üyelerine karfl kinle yaklafl lmas kabul edilemez. Tatmin edici hukuki delil olmadan bir kiflinin suçlu ilan edilmesi adalete uymaz. Allah n Kuran da gösterdi i yol hay rl oland r. Cinayet iflleyen biri bile olsa affetmenin esas oldu unu Allah bildirir. Ki Molla masum oldu unu defalarca söylemifl ve hiçbir suçlamay kabul etmemifltir. Bir suç ifllendi inde elbette ki kifli hukuki olarak cezas n çekmelidir. Ancak idam edildi- inde o kiflinin piflman olma imkan ortadan kald r lm fl olur ki bu vicdana uygun de ildir: Ey iman edenler, öldürülenler hakk nda size k sas yaz ld (farz k l nd ). Özgüre karfl özgür, köleye karfl köle ve difliye karfl difli. Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardefli (varisi veya velisi) taraf ndan ba fllan rsa, art k (yap lmas gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir (Bakara Suresi, 178) Sen af (veya kolayl k) yolunu benimse, ( slam'a) uygun olan (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199) BANGLADEfi TE HUKUK MÜSLÜMANLARIN ALEYH NDE M fil YOR Bangladefl te konunun taraflar ve hükümet yetkilileri ile görüflen Uluslararas Hukukçular Birli i, Bangladefl Savafl Suçlar Ceza Mahkemesi nin verece i kararlar n adil olamayaca yönündeki fikrini dile getirmiflti. Nitekim Abdülkadir Molla n n idam edilmesi bu adaletsizli- in bir göstergesi oldu. Bangladefl te adil yarg lanma hakk n n ihlal edildi ine iliflkin görüfl bildiren kurumlar n fazlal Bangladefl teki hukuk sisteminin eksikli ini aç kça gösteriyor: -Uluslararas zleme Örgütü (Human Rights Watch) -Uluslararas Af Örgütü (Amnesty International) -Uluslararas Geçici Adalet Merkezi (International Centre of Transitional Justice) -ABD Savafl Suçlar özel temsilcisi (US Ambassador on War Crimes Issues) -Uluslararas Barolar Derne i (International Bar Association) -BM Keyfi Tutuklamalar Çal flma Grubu (The United Nations Working Group on Arbitrary) -MAZLUMDER V CDANLI OLMANIN ÖNEM fiehit Molla n n ve di er Cemaat-i slami üyelerinin idam n delicesine isteyenler neredeyse KAT L konumuna düfltüklerinin fark ndalar m Ölmesini istedikleri bir can, NSAN! Molla idam edildi diye sokaklarda sevinç gösterisi yapan gençler muhtemelen ne istediklerinin fark nda bile de- il. Çünkü bu gençler sadece kendilerine aç klanan kadar n biliyorlar. Fikri olmayan, araflt rmayan bir gençlik 1971 y l ndaki savaflta Molla n n yan nda olup gördüler mi ki bu kadar eminler suçlu oldu undan Suçlanmas için yeterli delil olmad n bile bilmiyorlar! flte bu durumda hamiyetli Müslümanlara çok önemli bir sorumluluk düflüyor. Haks zl klar kamuoyuna duyurmak, adaletsizlikleri gündeme getirmek hayati önem tafl - yor Hamiyetli Müslümanlar vicdanl olurlar, ç karlar na dokunsa bile haks zl klara karfl korkusuzca mücadele ederler, bütün müslümanlara kendi bedeninden bir parça gibi sahip ç karlar. Allah n ayetinde bildirdi i gibi haklar na tecavüz edildi inde birlik olup karfl koyarlar. UNUTMAYALIM K, MÜSLÜMANLARIN B RL K OLMASI DÜNYAYA HUZUR VE GÜVENL K GET - RECEK VE BU VES LEYLE HAK, HUKUK, ADALET TAM ANLAMIYLA UYGULANAB LECEKT R. O YÜZDEN SLAM B RL N N KURULMASI Ç N H Ç DURMADAN GAYRET EDEL M!

4 Y eni fl Sa l ve Güvenli i yasas baflta olmak üzere ifl dünyas n yak ndan ilgilendiren konular ile ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini haz rlanan bir rapor ile Acar a ileten MÜS AD Ankara fiubesi uygulamada yaflan lan aksakl klar ile ilgili çözüm talep etti. fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili ifl müfettifllerinin e itim ve bilgilendirme yapmas n n öncelikli oldu una de inilen raporda, ifl veren talepleri, çal flanlara fl-kur taraf ndan ücretsiz e itim verilmesi ve az tehlikeli s n f ndaki ifl yerleri için uzaktan e itim kolayl sa lanmas yönünde oldu. Risk de erlendirmesi konusunda da bir tak m aksakl klar oldu unu belirtilen raporda, az tehlikeli ve 50 kiflinin alt nda çal flan bulunan iflletmelerin risk de erlendirmesi yapacak bir ekip oluflturmas n n mümkün olmad n n alt çizildi. Risk de erlendirmesi yapabilecek bir ekibe sahip olmayan iflletmelerin d flar dan bu hizmeti almalar durumunda ise maliyetler karfl s nda, iflletmelerin maddi zorluklar yaflayaca ve rekabet güçlerinin azalaca n n da alt çizildi. Raporda, 10 kiflinin alt nda çal flan bulunan az tehlikeli iflletmeler için de devlet deste i talep edildi. MÜS AD Ankara fiubesi taraf ndan sunulan raporda vurgulanan bir di er konu ise ifl kazalar n n oldu u durumlarda, ifl verenin maddi ve manevi olarak a r yapt r mlarla karfl laflmas oldu. Raporda çal flanlar n kusurlu oldu u ifl kazalar nda da, ifl verenin ma duriyetine de inildi. Çal flan kusurlu olmas na karfl n yaflanan bir kazada, ifl veren maddi B u y l 740.s dünyan n her yerinde kutlanan, Vuslat Y l Dönümü fieb-i Arus töreni, Elmada da büyük bir ANKARA 4 coflku ile kutland. Kuran okumada Dünya 1.li i alan Ali Tel taraf ndan okunan Kuran-kerim tilaveti ile aç l fl yap lan program Ankara Kocatepe Camii mam Hatibi smail Erdemli Gençlik e tavflan hediye edildi P ursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Erdemli Gençlik Kulübü üyesi gençler baflar lar ndan dolay tavflanla ödüllendirildi. Pursaklar Belediye Baflkan Yard mc s Osman Kayaer, Baflkan Selçuk Çetin ad na Erdemli Gençlik Kulübü üyelerine tavflan hediye etti. Ald klar e itimleri baflar l bir fleklide uygulayan gençlere hem hayvan külfetin d fl nda, hapis cezalar ile karfl karfl ya kalmakta ve haks z yere yarg lanmaktad r ifadelerine yer verilen raporda, benzer durumlarda ifl verene verilecek hapis cezas olmamal ve giriflimcili in önündeki engeller kald r lmal d r sonucuna var ld. fl verenlerin ifl kazalar ve meslek hastal klar için pirim ödedi ini vurgulayan raporda, tazminat n bu primlerden karfl lanmas talep edildi. SGK n n primlerde 1-2 puan art fla giderek özel sektördeki KASKO benzeri bir sigorta yap s n ortaya ç karmas ise konunun çözümü olarak sunuldu. Teminat ve K dem Tazminat konular nda da çözüm önerilerinin yer ald raporda, 5510 say l kanunun hükümleri do rultusunda, hangi mallar n piyasadan haz r halde al n p sat laca ve ihale konusu ifllerin denetimi konular ndaki belirsizliklerin ciddi sorunlara sebep oldu una de inildi. flverenler için hem maddi hem de zaman anlam nda zarar ortaya ç karan uygulaman n ç kar lacak bir genelge ile sonland r lmas talep edildi. flverenler için ciddi bir yük haline gelen K dem Tazminat konusunda da iflletmelerin öz sermayelerini yitirdi ini düflünen MÜS AD Ankara fiubesi, kurulmas düflünülen K dem Tazminat Fonunun hem iflverenler, hem de çal flanlar için güvence sa layaca n ifade etti. stihdamdaki art fl n önünde finansman yükü olan k dem tazminat konusunun fon ile güvence alt na al nmas n n gereklili ine vurgu yapan önerilerde, bu flekilde istihdam n da artaca n n alt çizildi. Ayn zamanda emekli olmufl flirket ortaklar n n SGK destekleme pirim ödemeleri konusunda da düzenleme talep edilen raporda, üretime katk yapmaya devam eden emekli flirket ortaklar n n destekleme pirimi ödemeleri iptal edilmeli ve al nan pirimler ödenmelidir sonucuna var ld. MÜS AD Ankara fiubesi üyelerine kanunlar n saha uygulamalar hakk nda bilgi veren Acar, talepleri dikkate alacaklar n ve takip edeceklerini dile getirdi. Coflar n okudu u ilahilerle devam etti. nsan düflüncesine yepyeni bir mesaj veren ve slam düflünürlerinin fikir sistemlerini, ruh, ak l ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanl a ahlak, din, ilim ve ak l yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi nin Tasavvuf müzi i ve Sema gösterileri eflli inde an lmas yla coflkuyla devam etti. fieb-i Arus töreninde konuflan Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, Mevlâna ölüm gününü yeniden do ufl günü olarak kabul ediliyor. O öldü ü zaman sevdi ine yani Allah na kavuflacakt. Onun için Mevlâna ölüm gününe dü ün günü veya gelin gecesi manas na gelen fieb-i Arûs diyordu. Hz Mevlana her fleyin kayna n iyi biliyordu. Keza Yarat lan sevmek gerekir yaratandan ötürü cümlesiyle bize güzelli i sevgiyi ve iyili i; yaln zca insana de il yarat lan her fleye de er verme anlay fl n miras olarak b rakm flt r. Hz Mevlana y anlamak insan anlamakt r, nsan anlamak ise her fleyi anlamakt r. Sevgi her fleyin çözüm kayna d r. dedi. Baflkan fiahin; Sözlerimi, Hz. Mevlana n n deyimiyle,güzel sözüyle bitirmek istiyorum, Yarat lan severiz, yaradan dan ötürü, sözünden hareketle Bizim de Herkese yetecek kadar sevgimiz var diyor, Hepinizi sevgiyle kucakl yor, hürmetlerimi sunuyorum.dedi. Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin üyelerini bilgilendirmek ad na düzenledi i toplant n n konu u, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müsteflar Fatih Acar oldu. Bakanl n yapm fl oldu u çal flmalar hakk nda dernek üyelerini bilgilendiren Acar, toplant da MÜS AD Ankara fiube üyelerinin taleplerini dinledi. MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt Elmada da vuslat gecesi sevgisini afl lamak hem de hayvanlar korumak üzere çok say da tavflan hediye edildi. Pursaklar Belediyesi Evcil Hayvanlar Park nda toplanan onlarca genç belediyenin veteriner hekimli i taraf ndan büyütülen tavflanlar teslim ald. lçede hayvan sevgisini art rmak ve hayvanlar korumak ad na bir dizi kampanya yürütülüyor. Bunlardan biri olan Tavflanlar Koruyal m kampanyas ile düzenli aral klarla gençlere tavflan hediye ediliyor. Genifl Aç Süleyman GÖKSU EN HAYIRLI KADINLAR Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: Bir kad nda dört huy kemale erdi i vakit, her türlü hay rl huyda kemale ermifl olur. Ben de onun cennet ehlinden olaca n Ümit ederim: B R NC S : Befl vakit namaz vakitlerinde k lar, Allâhü Teâlâ'n n raz oldu u ve ona itaat olan her hususta kocas na itaat eder. Muhakkak kad n n k yamet günü ilk sual olunaca fley namaz ve kocas n n hakk, kocas n n ondan raz olup olmad ve kocas na itaat edip etmedi idir. Zira bu onun için senenin tamam n oruçlu ve her geceyi de namazda geçirmesinden daha hay rl d r. K NC S : Dilini yalan, iftira, g ybet, bofl sözler ve nankörlük olan sözlerden korumas d r. Kad n n kocas na: Senden hiç hay r görmedim gibi sözleri nankörlüktür. ÜÇÜNCÜSÜ: Zahide olmas ; alt n, gümüfl, ipek elbise, övünme elbiseleri gibi dünya zînetine, süslerine ra bet etmedi i gibi evinin eflyâs nda da afl r ya gitmemelidir. Kad nda bu huy kemale ererse onun k ld iki rekat (nafile) namaz, dünyan n di er bütün kad nlar n n k laca bin rekat (nafile) namazdan daha faziletli olur. DÖRDÜNCÜSÜ: Bafl na gelen belalara ve karfl laflt k skançl k hallerine sabretmektir ki bunda onun için Allah yolunda cihat edenin mükâfat vard r. Ne mutlu, Peygamber Efendimizin (s.a.v) buyurdu u gibi yaflayan kad nlara LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: