twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt"

Transkript

1 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) BM, Suriyelileri misafir eden Türkiye ye 522 milyon dolar fon ay rd ÇANKAYA BM den Türkiye ye ABD Büyükelçisi den TANIK A Z YARET ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Görüflmenin bir bölümünü Türkçe gerçeklefltiren Büyükelçi Ricciardone, Çankaya Belediyesi Baflkanl k Binas n hay rlad. HABER 3. SAYFADA ALTINDA Mamak Zab tas n n 2013 mesaisi yo undu Baflkent in en büyük ilçelerinden biri Mamak ta zab ta ekipleri 2013 y l n yo un mesai ile geçirdi y l içerisinde Mamak Belediyesi Zab ta Ekipleri ilçede seyyar denetimlerinde ve iflyeri denetimlerinde bulundu. HABER 13. SAYFADA Tiryaki, vatandafllarla bir araya geliyor Alt nda n tüm mahallelerini tek tek gezen, s k s k düzenlenen toplant larda Alt nda l larla bir araya gelen ve sohbet eden Baflkan Tiryaki, Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllarla bulufltu. HABER 2. SAYFADA Mamakl tekvandocular 4 madalya daha kazand Baflkan Enver Demirel ebru yapt 16 DA 16 DA Çankaya n n s nma evleri 700 kad n a rlad 16 DA MAMAK SURIYE YARDIMI Birleflmifl Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserli i, 6. Suriye Bölgesel Müdahale Plan 'n aç klad. Suriyeli mülteciler için BM taraf ndan ayr lan finans n 2014 y l için 4.2 milyar dolar olmas planland. Mültecilerin büyük bir bölümünü misafir eden Türkiye ye ise 522 milyon dolar fon ayr lmas kararlaflt r ld. H A B E R Suriye Bölgesel Müdahale Plan kapsam nda 2014 y l için öngörülen rakam 4.2 milyar dolar oldu unu ifade eden Oktay, Türkiye için planlanan rakam n ise 522 milyon dolar olarak belirlendi ini kaydetti. Oktay, uluslararas camiadan gereken deste i görememekten yak nd. MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt Askeri helikopter düfltü: 4 flehit GÜNCEL B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi06 GÜNCEL Ankara'n n Gölbafl ilçesinde bir askeri helikopterin düflmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 4 asker flehit oldu. Gölbafl ilçesine ba l O ulbey köyü yak nlar nda yüksek gerilim hatt tellerine tak larak düfltü ü belirtilen askeri helikoptere, ilk olarak çevredeki vatandafllar n müdahale etti i ö renildi.(a.a) 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin üyelerini bilgilendirmek ad na düzenledi i toplant n n konu u, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müsteflar Fatih Acar oldu. Bakanl n yapm fl oldu u çal flmalar hakk nda dernek üyelerini bilgilendiren Acar, toplant da MÜS AD Ankara fiube üyelerinin taleplerini dinledi. Yeni fl Sa l ve Güvenli i yasas baflta olmak üzere ifl dünyas n yak ndan ilgilendiren konular ile ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini haz rlanan bir rapor ile Acar a ileten MÜS AD Ankara fiubesi uygulamada yaflan lan aksakl klar ile ilgili çözüm talep etti. fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili ifl müfettifllerinin e itim ve bilgilendirme yapmas n n öncelikli oldu una de inilen raporda, ifl veren talepleri, çal flanlara fl-kur taraf ndan ücretsiz e itim verilmesi ve az tehlikeli s n f ndaki ifl yerleri için uzaktan e itim kolayl sa lanmas yönünde oldu. HABER 4. SAYFADA GÜNCEL 2012 y l ndan beri Birleflmifl Milletler taraf ndan ayr lan paylar n tamamen ödenmedi ine dikkat çeken AFAD Baflkan Dr. Fuat Oktay, Türkiye nin flu ana kadar 2 milyar dolar n üzerinde mülteciler için para harcad n söyledi sonu itibari ile 1,4 milyon mültecinin bekleniyor olmas AFAD olarak çok büyük yükler getirecektir. fiu an kamplardaki hizmetlerin 2 milyar dolar n üzerinde maliyeti var. Yeterince destek alamamam z bizleri üzüyor. diyen Oktay, mültecilerin gelece i için gerekli deste i görmek istediklerini ifade etti. EKS K ÖDEN YOR AFAD Baflkan Dr. Fuat Oktay, 2012 y l ndan itibaren haz rlanan planlar hakk nda bilgi verdi. Türkiye ye ayr lan miktar n her y l eksik olarak yerine getirildi ini söyleyen Oktay, Birincisinde 2012 y l n kapsayan 1, 2 ve 3 üncü planlarda 488 milyon dolar planland. Türkiye için istenen fon 76 milyon dolard. Ancak, gerçekleflen fon bunun çok alt nda y l n kapsayan 4 ve 5'inci planlarda finansman olarak 2.9 milyar dolar beklenirken 2 milyar dolar gerçekleflti. Türkiye için planlanan 372 milyon dolard fakat kay tlar m za göre bunun 80 milyon dolar sa land. dedi. (CHA) Alt nay dan Afrika ya yard m eli Alt nda genelindeki ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olan ve sahip ç kan Alt nda Belediyesi nin yard mseverli i, Alt nda s n rlar n aflt. Alt nda Belediyesi nin yard m eli Afrika k tas na uzand. HABER 2. SAYFADA Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu Bugün 3 te Bugün 4 te Dr. Mehmet S lay n kaleminden Dünya slam Birli i nin Mimar SELAHADD N EYYUB HER ÇARfiAMBA GÜNÜ 16. SAYFADA

2 Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB) taraf ndan odalar n genel sekreterlerine yönelik 2013 y l II. dönem e itim ve de erlendirme toplant s gerçeklefltirildi. ANKARA BUGÜN /2 Oda genel sekreterleri e itimi gerçeklefltirildi T ürk tasavvuf musiki konseri ve Mevlevi Semazenlerin gösterisinin büyük be eni kazand törene, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle Müftüsü Eyyup Demir, Baflkan Yard mc s Erhan Aras, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Sar yar Belediye Baflkan Halil Ünsal, meclis üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld ll. Dönem Oda Genel Sekreterleri E itim ve De erlendirme Toplant s, ANKESOB Konferans Salonu nda yap ld. E itim seminerinde ANKESOB Yaz flleri Müdürü Kenan Atilla 2014 y l ocak-flubat-mart aylar nda yap lacak olan oda genel kurullar için Genel Kurul Takip Takvimi konusunda, ANKESOB E itim, Proje ve AR-GE Müdürü Erdo an Özen ise oda yöneticilerinin ve çal flanlar n n dikkat etmeleri gereken protokol kurallar ve uygulanmas zorunlu mevzuatlar n önemi konular nda genel sekreterleri bilgilendirdiler. E itim ve De erlendirme Toplant s Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas n n ard ndan bafllad. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol, e itim ve de erlendirme toplant s n n iflleyifli ile ilgili k sa bir bilgi verdikten sonra, toplant n n ocak, flubat ve mart aylar nda yap lacak odalar n genel kurullar na önemli bir katk sa layaca na inand n ifade etti. Varol, genel kurullar n sa l kl bir flekilde tamamlanmas dile iyle sözü oturumu yönetmek üzere ANKE- SOB E itimden Sorumlu Baflkan Vekili Muhittin Köksal a b rakt. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 15 Safer 1435 ANKESOB E itimden Sorumlu Baflkan Vekili Muhittin Köksal, 2013 ll. Dönem Oda Genel Sekreterleri E itim ve De erlendirme Toplant s na hofl geldiniz diyerek ANKE- SOB Baflkan Mehmet Yi iner in mesaj n okumak ve konuflmas n yapmak üzere ANKESOB Baflkan Vekili Hüseyin Ar kürsüye davet etti. Ar, Baflkan Yi iner in çal flmalar n n yo unlu undan dolay toplant ya kat lamad n belirterek, sizlerle birlikte olamayan baflkan m z selam ve sayg lar n iletti diye konufltu. Ar konuflmas n n devam nda flunlar söyledi: Sizleri çok önemsiyoruz. Bizim için vazgeçilmez unsurlars n z. Bugün buradan bilgilerinizin üzerine koyarak, daha donan ml olarak ayr lacaks n z y l n n ilk çeyre inde yapaca m z genel kurullar n öncelikle 4 dörtlük olmas n istiyoruz. Bu anlamda çok dikkatli ve titiz olmal s n z. Genel kurullarda s ralara, sürelere ve günlere dikkat etmelisiniz. Yine önemli bir nokta olan yaz flma usul ve tekniklerine de ciddiyetle uyulmas n istiyoruz. ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol da yapt konuflmada gerçeklefltirilen e itim toplant lar n n amac n bilgi paylafl m ve eksik kal nan konularda destek olmak olarak nitelendirdi. Genel Sekreterlerden üyelerin sorunlar na duyarl olmalar n isteyen Varol, Üyelerinizle devaml görüflün, onlarla iletiflim halinde olman za ve sorunlar na karfl sorumluluk duyman za önem veriyoruz. stiyoruz ki odalar m z daha iyi ve güçlü olsun. Sizler daha iyi koflullarda hizmet verin. Donan mlar n z daha iyi olsun. ifadesini kulland. RUM 5 Kanun-i Evvel 1429 GENEL KURUL TAKV M E itim ve De erlendirme Toplant s nda Genel Kurul Takvimi üzerine kapsaml bir sunum gerçeklefltiren ANKESOB Yaz flleri Müdürü Kenan Atilla ise flu konular n üzerinde durdu: Oda organlar n n nitelikleri, yetki ve görevleri, genel kurul uygulama takviminin iflleyifli, bu iflleyiflte dikkat edilecek asgari ve azami süreler ile bunlar n hangileri oldu u, organlara seçilme flartlar, organlarda görev alma yasa, genel kurul toplant lar n n flartlar, yer temini, yönetim kurulu karar n n flart ve içeri i, gündemin tespitinin nas l ve neye göre yap laca, hangi maddelere yer verilece i, genel kurul toplant s na kat lacaklar listesi, ücreti ve bu konuda ESB S sistemi üzerinden yap lmas gerekli ifllemler, bir ay evvel girilecek seçim sürecinde, hazirunun al nmas ndan itibaren bafllayan 20 günlük takvimden sonra genel kurulun yap lmas itibariyle ileriki günlerde nelerin takibinin gerekti i, sunulacak rapor ve tahmini bütçenin içerikleri ile bütçe ve çal flma program n n esaslar, genel kurula girifl ve tertip esaslar, bakanl k temsilcilerinin görev ve yetkileri, baflkanl k divan teflkili, görev ve yetkileri, gündemin yürütülmesi, tehir ve genel kurul tutanaklar n n tutulmas, yönetim ve denetim kurulu toplant lar, genel kurul evraklar n n tertip, içerik ve da t lmas Kenan Atilla n n sunumunun ard ndan ANKESOB E itim, Proje ve AR-GE Müdürü Erdo an Özen de yapt konuflmada çal flma yaflam n n belli kurallar oldu unu ifade ederek, Yöneticilerin ve çal flanlar n bilgi ve becerileri yüksek seviyede olmal. Ne kadar konuya hakim olurlarsa, o kurumda baflar artar. Yönetici ve çal flanlar n kiflilikleri ve flahsiyetleri o kuruma duyulan sevgiyi ve sayg y art r r. Yine yöneticilerin ve çal flanlar n protokol bilgisi ve temsil yetene i çok önemli. Nas l davranacak, ne tür bir hareket içerisinde bulunacak, bunlar çok önemli. Protokol bilgisi içerisinde yaz flma kurallar dahi var. Kurum ve kurulufllarda yönetici ve çal flanlar aras nda sevgi, sayg ve samimiyet olacak. Bütün bunlar bir araya gelirse o kurumdan ve o çal flma ortam nda baflar dan söz edilebilir. dedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 22 Günefl :06 54 Ö le :11 49 YARIN kindi :14 10 Akflam :16 32 Yats :17 57 Alt nay dan Afrika ya yard m eli A lt nda genelindeki ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olan ve sahip ç kan Alt nda Belediyesi nin yard mseverli i, Alt nda s n rlar n aflt. Alt nay Yard m Organizasyonu nun baflar l çal flmalar sayesinde, Alt nda daki ihtiyaç sahiplerine ulaflan Alt nda Belediyesi nin yard m eli Afrika k tas na uzand. Afrika k tas n n en küçük ve en yoksul ülkelerinden biri olan Gambiya ya, Alt nda dan kolilerce giyim, g da ve ihtiyaç malzemesi yola ç kt. Alt nda Belediyesi nin yard mlar n Gambiya Büyükelçisi Gibril Joof ve efli Isatou Gaye-Joof teslim ald. Dünyan n pek çok yerinde görev yapt klar n ancak Alt nda daki dostlu un kendilerinde daima özel bir yeri oldu unu söyleyen Büyükelçi Joof ve efli, Türk kardefllerimizin ve özellikle de Alt nda Belediyesi nin bize verdi i destek ve halk m za yapt yard mlar bizim için çok de erli... dedi. Ülkesinde çocuklar ve kad nlar için yard m kampanyalar düzenleyen büyükelçi efli Isatou Gaye-Joof ise Alt nda daki kad nlar n de iflimine hayran kald n, daha önce ziyaret etti i Alt nay Yard m Organizasyonu nun çal flma biçimini çok be endi ini ve Alt nda Belediyesi nin baflar l çal flmalar n daima örnek ald klar n söyledi. Görev süresi boyunca Alt nda Belediyesi ve Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yle dostlu unu sürdüren ve Alt nda a duydu u hayranl her f rsatta dile getiren Büyükelçi Joof ve efli, iki ülke aras ndaki dostlu un daimi olmas n temenni etti. Yard m kolilerinin Gambiya da çocuklar baflta olmak üzere ihtiyaç sahibi kiflilere ulaflt r laca n söyleyen Büyükelçi Joof, Alt nda Belediyesi ne ve Baflkan Tiryaki ye tüm Gambiya halk ad na teflekkür etti. Tiryaki, vatandafllarla bulufltu A lt nda n tüm mahallelerini tek tek gezen, s k s k düzenlenen toplant larda Alt nda l larla bir araya gelen ve sohbet eden Baflkan Tiryaki, Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllarla bulufltu. Sevgi selinin yafland toplant da Tiryaki, Alt nda l lar n alk fl ve çiçek ya muruna tutuldu. Do antepe, Karapürçek, Y ld ztepe, Mevlana, 29 Ekim, Aktafl, Alt npark, Güneflevler, Seyfi Demirsoy, Ayd nl kevler, Plevne ve Örnek Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi üyelerinin eflleri olan yaklafl k 400 kiflinin kat ld programda Baflkan Tiryaki, kendisiyle görüflmek için gelen herkese yak n ilgi gösterdi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen toplant da Alt nda l lar Baflkan Tiryaki yle hem sohbet etme hem de kendisine teflekkür etme imkan buldu. Alt nda Belediyesi nin sa lad imkanlarla bugüne kadar pek çok geziye ve sosyal aktiviteye kat ld klar n ifade eden Alt nda l lar, Baflkan Tiryaki ye Alt nda a kazand rd her fley için teflekkür etti. Baflkan Tiryaki nin çok dürüst biri oldu unu söyleyen Veli Y ld z Çok çal flkan ve çok dürüst biri Kendisine çok güveniyoruz. dedi. Mahallelerindeki çal flmalardan çok memnun olduklar n söyleyen Celal Arangül ise Baflkan m z da çal flmalar da çok baflar l. diyerek teflekkür etti. Baflkan Tiryaki ise yapt konuflmas nda Alt nda da 50 y ld r yap lmayan yat r m birkaç y l içinde yapt klar n vurgulad. Alt nda Belediyesi nin kaynak sorunu bulunmad n belirten Baflkan Tiryaki, Bana belediyenin en önemli gelir kayna ne, bu kadar ifli hangi parayla yap yorsunuz diye soruyorlar. Size de söylüyorum. Alt nda Belediyesi hiçbir borcu olmayan, ekonomisi güçlü bir belediyedir. Alt nda Belediyesi nin en önemli gelir kayna berekettir.

3 ABD Büyükelçisi den Tan k a ziyaret A BD Büyükelçisi Francis Ricciardone Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Görüflmenin bir bölümünü Türkçe gerçeklefltiren Büyükelçi Ricciardone, Çankaya Belediyesi Baflkanl k Binas n hay rlad. Çankaya Belediyesi ni önemli bulduklar n kaydedip, belediyenin elçiliklerle kurdu u iyi komfluluk iliflkilerinden duydu u memnuniyeti aktaran Ricciardone önceki hafta Prag ta gerçeklefltirilen CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) Genel Kurulu nda yeniden baflkan yard mc l na seçilmesinden dolay da Baflkan Bülent Tan k kutlad. Büyükelçi Ricciardone Tan k a ABD Büyükelçili i amblemli el iflçili i bir vazo arma an etti. Baflkan Tan k da Büyükelçi Ricciardone nin ziyaretini anlaml ve de erli buldu unu ifade etti. ANKARA /3 Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ne (TMMOB) ba l Makine Mühendisleri Odas n n 59 uncu kurulufl y ldönümü kapsam nda Ankara fiubesi taraf ndan düzenlenen yemekte Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, meslekte 70 y l n dolduran 93 yafl ndaki Eflref Esenergül e plaket takdim etti. TMMOB, 59. y l n kutlad S pica Plaza da düzenlenen geceye Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, TMMOB Makine Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar, Ankara fiube Baflkan Sadettin Özkalender, yönetim kurulu üyelerinin yan s ra davetliler kat ld. Geleneksel gecede mesle inde 25, 40, 50, 60 ve 70 y l tamamlayan üyelere Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi taraf ndan Onur Y l Plaketleri verildi. Meslek hayat nda 70 inci y l olan Eflref Esenergül e ise plaketini Baflkan Yaflar takdim etti. Geceyi düzenleyen herkese teflekkür eden Esenergül ün ard ndan söz alan Yaflar, Makine Mühendisleri Odas n çal flmalar ndan dolay tebrik etti. TMMOB Makine Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin geleneksel gecesine kat lmaktan gurur duydu unu da belirten Yaflar, Esenergül e plaketini vermekten mutluluk duyuyorum. Kendisini mesle ine adam fl herkese sayg duyuyorum dedi. Yerel yönetim olarak TMMOB un ve odalar n n deneyimlerimden projelerinden yararland klar n ifade eden Yaflar, Ça dafl kentleri, sa l kl yap lar sizler sayesinde infla ediyoruz. Sanayinin ve ticaretin geliflmesinde Makine Mühendisleri Odas n n katk lar yads namaz. Çal flmalar n zla bize ilham verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz. Birbirimize her alanda destek olmaya devam edelim sözleriyle konuflmas na son verdi. Konuklarla bir arada mutluluk duydu unu kaydeden TMMOB Makine Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ali Ekber Çakar ise, Baflkan Yaflar a destekleri için teflekkür etti. Afgan heyet Alt nda da A nkara daki büyükelçilikler, çeflitli kurum ve kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin Alt nda a olan yo un ziyaretçi trafi i sürüyor. Aralar nda Kabil Valisi nin de bulundu u Afganistan dan gelen 20 kiflilik bir heyet, Alt nda Belediyesi nin kentsel dönüflüm ve restorasyon çal flmalar n yak ndan görmek için Alt nda ziyaret etti. Alt nda Belediyesi nin Afgan ziyaretçileri, Alt nda Belediyesi nin tecrübelerinden faydaland. Alt nda daki kentsel dönüflüm projeleri ve restorasyon çal flmalar n n, yurtd fl nda da büyük bir ilgiyle takip edildi ini ve örnek al nd n söyleyen Afgan heyet, Baflkan Tiryaki nin baflar lar n takdir ettiklerini söyledi. Alt nda da gerçeklefltirilen çal flmalar n slaytlar eflli inde anlat ld ziyarette, Afganl heyet bol bol not ald. Sunumun ard ndan restorasyon çal flmalar n yerinde görmek isteyen Afgan heyet, Hamamönü nü gezdi. Kamil Pafla Kona n, Taceddin Dergâh n, Sar kad Camii yi ve Mehmet Akif Ersoy un evini gezen heyet, Hamamönü ne hayran kald. GÜLfiAH GÜÇYETMEZ https://twitter.com/gulsahgucyetmez ABDÜLKAD R MOLLA NIN DAMINA SESS Z KALANLAR DAMLAR TOPLUM Ç NDEK ÖFKEY ARTTIRIR dam cezas n n hala baz ülkelerde uygulan yor olmas ça d fl bir cezaland rma fleklidir. dam cezas geri dönüflü olmayan, suçluya piflmanl k duyup hatalar n düzeltme imkan sunmayan zalimane bir ceza yöntemidir. Kuran ahlak na göre hata yapan kiflilere tevbe etme imkan sunulmal d r. Aksi takdirde idamla birlikte o kiflinin hem dünyas n hem ahiretini mahvetmifl olurlar. Kiflinin suçuna göre gerekirse müebbet hapis uygulanabilir ama idam cezas mutlaka kald r lmal d r. damla hiçbir ülkede disiplin sa lanamaz aksine bu, toplum içindeki öfkeyi artt r r ve baz insanlar öldürerek sonuç elde edebileceklerini sanarlar. dam cezas konusunda srarc davrananlar bu belan n bir gün kendilerine de dönebilece inin fark na varmal d rlar. dam edilmesi planlanan di er Cemaat-i slami partisi üyeleriyle ilgili karar iptal edilmeli ve uluslar aras ceza mahkemelerinin kurallar na uygun adil bir yarg lama yap lmal d r. Adil yarg lanma neticesinde e er hukuki deliller varsa gerekli ceza verilebilir ama idam cezas uygulanmamal d r! Aksinde Bangladefl çok büyük bir fitne içine sürüklenebilir. fiehit Molla n n idam n n ard ndan bafllayan ve flimdiden onlarca kiflinin öldü ü protestolar gittikçe artabilir ve istenmeyen olaylar yaflanabilir. Ayr ca bu noktada önemle belirtmek isterim ki bu protestolar n fliddete dönüflmemesi Müslümanlar n sorumlulu u alt ndad r. Kargafla, fitneyi daha da art rabilir, böyle bir durum ise hiçbir haks zl a çözüm olmaz. Müslümanlar n ba nazca yöntemlerden kaç nmas ve mutlaka vicdanlar n kullarak bar flç l yöntemlerle birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri çok önemlidir. Nitekim bu örnek tav r, fiehit Molla n n da son iste iydi fiehadetinden önce Abdulkadir Molla hayat n n de il, slam n korunmas n, slami harekete sahip ç k lmas n, halk n özgürlük ve ba ms zl n n muhafaza edilmesini talep etmiflti. Son yaflanan olaylar n ard ndan baz kiflilerin intikam duygular içerisinde, Darwinist, materyalist, gaddar bak fl aç s yla kararlar vermesi Bangladefl halk için son derece tehlikeli olur. Her zaman y k c de il birlefltirici üslup faydal d r. Masum oldu unu aç klayan Molla ya ve di er Cemaat-i slami partisi üyelerine karfl kinle yaklafl lmas kabul edilemez. Tatmin edici hukuki delil olmadan bir kiflinin suçlu ilan edilmesi adalete uymaz. Allah n Kuran da gösterdi i yol hay rl oland r. Cinayet iflleyen biri bile olsa affetmenin esas oldu unu Allah bildirir. Ki Molla masum oldu unu defalarca söylemifl ve hiçbir suçlamay kabul etmemifltir. Bir suç ifllendi inde elbette ki kifli hukuki olarak cezas n çekmelidir. Ancak idam edildi- inde o kiflinin piflman olma imkan ortadan kald r lm fl olur ki bu vicdana uygun de ildir: Ey iman edenler, öldürülenler hakk nda size k sas yaz ld (farz k l nd ). Özgüre karfl özgür, köleye karfl köle ve difliye karfl difli. Fakat kimin (hangi katilin) lehine, onun (maktulün) kardefli (varisi veya velisi) taraf ndan ba fllan rsa, art k (yap lmas gereken) örfe uymak (ve) ona (maktulün varis veya velisine) güzellikle (diyet) ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir (Bakara Suresi, 178) Sen af (veya kolayl k) yolunu benimse, ( slam'a) uygun olan (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199) BANGLADEfi TE HUKUK MÜSLÜMANLARIN ALEYH NDE M fil YOR Bangladefl te konunun taraflar ve hükümet yetkilileri ile görüflen Uluslararas Hukukçular Birli i, Bangladefl Savafl Suçlar Ceza Mahkemesi nin verece i kararlar n adil olamayaca yönündeki fikrini dile getirmiflti. Nitekim Abdülkadir Molla n n idam edilmesi bu adaletsizli- in bir göstergesi oldu. Bangladefl te adil yarg lanma hakk n n ihlal edildi ine iliflkin görüfl bildiren kurumlar n fazlal Bangladefl teki hukuk sisteminin eksikli ini aç kça gösteriyor: -Uluslararas zleme Örgütü (Human Rights Watch) -Uluslararas Af Örgütü (Amnesty International) -Uluslararas Geçici Adalet Merkezi (International Centre of Transitional Justice) -ABD Savafl Suçlar özel temsilcisi (US Ambassador on War Crimes Issues) -Uluslararas Barolar Derne i (International Bar Association) -BM Keyfi Tutuklamalar Çal flma Grubu (The United Nations Working Group on Arbitrary) -MAZLUMDER V CDANLI OLMANIN ÖNEM fiehit Molla n n ve di er Cemaat-i slami üyelerinin idam n delicesine isteyenler neredeyse KAT L konumuna düfltüklerinin fark ndalar m Ölmesini istedikleri bir can, NSAN! Molla idam edildi diye sokaklarda sevinç gösterisi yapan gençler muhtemelen ne istediklerinin fark nda bile de- il. Çünkü bu gençler sadece kendilerine aç klanan kadar n biliyorlar. Fikri olmayan, araflt rmayan bir gençlik 1971 y l ndaki savaflta Molla n n yan nda olup gördüler mi ki bu kadar eminler suçlu oldu undan Suçlanmas için yeterli delil olmad n bile bilmiyorlar! flte bu durumda hamiyetli Müslümanlara çok önemli bir sorumluluk düflüyor. Haks zl klar kamuoyuna duyurmak, adaletsizlikleri gündeme getirmek hayati önem tafl - yor Hamiyetli Müslümanlar vicdanl olurlar, ç karlar na dokunsa bile haks zl klara karfl korkusuzca mücadele ederler, bütün müslümanlara kendi bedeninden bir parça gibi sahip ç karlar. Allah n ayetinde bildirdi i gibi haklar na tecavüz edildi inde birlik olup karfl koyarlar. UNUTMAYALIM K, MÜSLÜMANLARIN B RL K OLMASI DÜNYAYA HUZUR VE GÜVENL K GET - RECEK VE BU VES LEYLE HAK, HUKUK, ADALET TAM ANLAMIYLA UYGULANAB LECEKT R. O YÜZDEN SLAM B RL N N KURULMASI Ç N H Ç DURMADAN GAYRET EDEL M!

4 Y eni fl Sa l ve Güvenli i yasas baflta olmak üzere ifl dünyas n yak ndan ilgilendiren konular ile ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini haz rlanan bir rapor ile Acar a ileten MÜS AD Ankara fiubesi uygulamada yaflan lan aksakl klar ile ilgili çözüm talep etti. fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili ifl müfettifllerinin e itim ve bilgilendirme yapmas n n öncelikli oldu una de inilen raporda, ifl veren talepleri, çal flanlara fl-kur taraf ndan ücretsiz e itim verilmesi ve az tehlikeli s n f ndaki ifl yerleri için uzaktan e itim kolayl sa lanmas yönünde oldu. Risk de erlendirmesi konusunda da bir tak m aksakl klar oldu unu belirtilen raporda, az tehlikeli ve 50 kiflinin alt nda çal flan bulunan iflletmelerin risk de erlendirmesi yapacak bir ekip oluflturmas n n mümkün olmad n n alt çizildi. Risk de erlendirmesi yapabilecek bir ekibe sahip olmayan iflletmelerin d flar dan bu hizmeti almalar durumunda ise maliyetler karfl s nda, iflletmelerin maddi zorluklar yaflayaca ve rekabet güçlerinin azalaca n n da alt çizildi. Raporda, 10 kiflinin alt nda çal flan bulunan az tehlikeli iflletmeler için de devlet deste i talep edildi. MÜS AD Ankara fiubesi taraf ndan sunulan raporda vurgulanan bir di er konu ise ifl kazalar n n oldu u durumlarda, ifl verenin maddi ve manevi olarak a r yapt r mlarla karfl laflmas oldu. Raporda çal flanlar n kusurlu oldu u ifl kazalar nda da, ifl verenin ma duriyetine de inildi. Çal flan kusurlu olmas na karfl n yaflanan bir kazada, ifl veren maddi B u y l 740.s dünyan n her yerinde kutlanan, Vuslat Y l Dönümü fieb-i Arus töreni, Elmada da büyük bir ANKARA 4 coflku ile kutland. Kuran okumada Dünya 1.li i alan Ali Tel taraf ndan okunan Kuran-kerim tilaveti ile aç l fl yap lan program Ankara Kocatepe Camii mam Hatibi smail Erdemli Gençlik e tavflan hediye edildi P ursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Erdemli Gençlik Kulübü üyesi gençler baflar lar ndan dolay tavflanla ödüllendirildi. Pursaklar Belediye Baflkan Yard mc s Osman Kayaer, Baflkan Selçuk Çetin ad na Erdemli Gençlik Kulübü üyelerine tavflan hediye etti. Ald klar e itimleri baflar l bir fleklide uygulayan gençlere hem hayvan külfetin d fl nda, hapis cezalar ile karfl karfl ya kalmakta ve haks z yere yarg lanmaktad r ifadelerine yer verilen raporda, benzer durumlarda ifl verene verilecek hapis cezas olmamal ve giriflimcili in önündeki engeller kald r lmal d r sonucuna var ld. fl verenlerin ifl kazalar ve meslek hastal klar için pirim ödedi ini vurgulayan raporda, tazminat n bu primlerden karfl lanmas talep edildi. SGK n n primlerde 1-2 puan art fla giderek özel sektördeki KASKO benzeri bir sigorta yap s n ortaya ç karmas ise konunun çözümü olarak sunuldu. Teminat ve K dem Tazminat konular nda da çözüm önerilerinin yer ald raporda, 5510 say l kanunun hükümleri do rultusunda, hangi mallar n piyasadan haz r halde al n p sat laca ve ihale konusu ifllerin denetimi konular ndaki belirsizliklerin ciddi sorunlara sebep oldu una de inildi. flverenler için hem maddi hem de zaman anlam nda zarar ortaya ç karan uygulaman n ç kar lacak bir genelge ile sonland r lmas talep edildi. flverenler için ciddi bir yük haline gelen K dem Tazminat konusunda da iflletmelerin öz sermayelerini yitirdi ini düflünen MÜS AD Ankara fiubesi, kurulmas düflünülen K dem Tazminat Fonunun hem iflverenler, hem de çal flanlar için güvence sa layaca n ifade etti. stihdamdaki art fl n önünde finansman yükü olan k dem tazminat konusunun fon ile güvence alt na al nmas n n gereklili ine vurgu yapan önerilerde, bu flekilde istihdam n da artaca n n alt çizildi. Ayn zamanda emekli olmufl flirket ortaklar n n SGK destekleme pirim ödemeleri konusunda da düzenleme talep edilen raporda, üretime katk yapmaya devam eden emekli flirket ortaklar n n destekleme pirimi ödemeleri iptal edilmeli ve al nan pirimler ödenmelidir sonucuna var ld. MÜS AD Ankara fiubesi üyelerine kanunlar n saha uygulamalar hakk nda bilgi veren Acar, talepleri dikkate alacaklar n ve takip edeceklerini dile getirdi. Coflar n okudu u ilahilerle devam etti. nsan düflüncesine yepyeni bir mesaj veren ve slam düflünürlerinin fikir sistemlerini, ruh, ak l ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanl a ahlak, din, ilim ve ak l yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi nin Tasavvuf müzi i ve Sema gösterileri eflli inde an lmas yla coflkuyla devam etti. fieb-i Arus töreninde konuflan Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, Mevlâna ölüm gününü yeniden do ufl günü olarak kabul ediliyor. O öldü ü zaman sevdi ine yani Allah na kavuflacakt. Onun için Mevlâna ölüm gününe dü ün günü veya gelin gecesi manas na gelen fieb-i Arûs diyordu. Hz Mevlana her fleyin kayna n iyi biliyordu. Keza Yarat lan sevmek gerekir yaratandan ötürü cümlesiyle bize güzelli i sevgiyi ve iyili i; yaln zca insana de il yarat lan her fleye de er verme anlay fl n miras olarak b rakm flt r. Hz Mevlana y anlamak insan anlamakt r, nsan anlamak ise her fleyi anlamakt r. Sevgi her fleyin çözüm kayna d r. dedi. Baflkan fiahin; Sözlerimi, Hz. Mevlana n n deyimiyle,güzel sözüyle bitirmek istiyorum, Yarat lan severiz, yaradan dan ötürü, sözünden hareketle Bizim de Herkese yetecek kadar sevgimiz var diyor, Hepinizi sevgiyle kucakl yor, hürmetlerimi sunuyorum.dedi. Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara fiubesi nin üyelerini bilgilendirmek ad na düzenledi i toplant n n konu u, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Müsteflar Fatih Acar oldu. Bakanl n yapm fl oldu u çal flmalar hakk nda dernek üyelerini bilgilendiren Acar, toplant da MÜS AD Ankara fiube üyelerinin taleplerini dinledi. MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt Elmada da vuslat gecesi sevgisini afl lamak hem de hayvanlar korumak üzere çok say da tavflan hediye edildi. Pursaklar Belediyesi Evcil Hayvanlar Park nda toplanan onlarca genç belediyenin veteriner hekimli i taraf ndan büyütülen tavflanlar teslim ald. lçede hayvan sevgisini art rmak ve hayvanlar korumak ad na bir dizi kampanya yürütülüyor. Bunlardan biri olan Tavflanlar Koruyal m kampanyas ile düzenli aral klarla gençlere tavflan hediye ediliyor. Genifl Aç Süleyman GÖKSU EN HAYIRLI KADINLAR Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: Bir kad nda dört huy kemale erdi i vakit, her türlü hay rl huyda kemale ermifl olur. Ben de onun cennet ehlinden olaca n Ümit ederim: B R NC S : Befl vakit namaz vakitlerinde k lar, Allâhü Teâlâ'n n raz oldu u ve ona itaat olan her hususta kocas na itaat eder. Muhakkak kad n n k yamet günü ilk sual olunaca fley namaz ve kocas n n hakk, kocas n n ondan raz olup olmad ve kocas na itaat edip etmedi idir. Zira bu onun için senenin tamam n oruçlu ve her geceyi de namazda geçirmesinden daha hay rl d r. K NC S : Dilini yalan, iftira, g ybet, bofl sözler ve nankörlük olan sözlerden korumas d r. Kad n n kocas na: Senden hiç hay r görmedim gibi sözleri nankörlüktür. ÜÇÜNCÜSÜ: Zahide olmas ; alt n, gümüfl, ipek elbise, övünme elbiseleri gibi dünya zînetine, süslerine ra bet etmedi i gibi evinin eflyâs nda da afl r ya gitmemelidir. Kad nda bu huy kemale ererse onun k ld iki rekat (nafile) namaz, dünyan n di er bütün kad nlar n n k laca bin rekat (nafile) namazdan daha faziletli olur. DÖRDÜNCÜSÜ: Bafl na gelen belalara ve karfl laflt k skançl k hallerine sabretmektir ki bunda onun için Allah yolunda cihat edenin mükâfat vard r. Ne mutlu, Peygamber Efendimizin (s.a.v) buyurdu u gibi yaflayan kad nlara LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı