CANAVARIN DÖNÜSÜ! Nisanda zam flampiyonu kad n gömle i. Daha iyi sonuçlar yak nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANAVARIN DÖNÜSÜ! Nisanda zam flampiyonu kad n gömle i. Daha iyi sonuçlar yak nda"

Transkript

1 Erkenci hasad Uygun iklimi sayesinde birçok meyvede sezonun ilk ürününün al nd Silifke ilçesinde, sahile yak n kesimlerde erkenci fleftalinin hasad na baflland. HABER 6. SAYFADA Nükleer s çrama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "Nükleer güç santrali yapt - m zda 515 bin parçan n üretimini ISSN May s 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr CANAVARIN DÖNÜSÜ! Nisanda zam flampiyonu kad n gömle i TÜ K verilerine göre, geçen ay yüzde 25,82'lik fiyat art fl yla kad n gömle i ''zam flampiyonu'' olurken, bu ürünü fiyat yüzde 23,49 artan kad n ceketi ve fiyat yüzde 18,41 artan etek izledi. Nisanda fiyat, en çok art fl gösteren di er ürünler aras nda yüzde 17,82 ile erkek gömle i, yüzde 16,84 ile kuru kay s, yüzde 16,38 ile erkek tak m elbisesi, yüzde 16,28 ile çocuk gömle i, yüzde 15,47 ile say sal loto (flans oyunlar masraflar ), yüzde 14,62 ile erkek ayakkab s, yüzde 14,14 ile f nd k içi yer ald. Geçen ay fiyat düflen ürünlerin bafl nda ise patl can geldi. Nisanda patl can n fiyat yüzde 35,45 düflerken, bu ürünü fiyat yüzde 27,08 azalan sivri biber ile fiyat yüzde 24,01 azalan salatal k izledi. Uzun zamand r ad ndan söz ettirmeyen enflasyon, nisan ay nda y ll k bazda son iki y l n en yüksek seviyesine ulaflt. 6 fiubat 2013: % Kas m 2013: %7.71 VE BUGÜN: %9.38 sa lamam z laz m. O yüzden nükleer güç santralleriyle alakal, sanayicilerimize çok fazla ifl düflüyor. Japonlarla beraber 200 milyon dolarl k bütçeyle bir 'bilgi teknoloji üniversitesi'nin kurulmas na karar verdik. Yaln zca elektrik üretimi aç s ndan de il sanayimizin lig atlamas aç - s ndan da bunu son derece önemsiyoruz" dedi. HABER 3. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Fehmi Koru Bu iflte bir yanl fll k var 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada Daha iyi sonuçlar yak nda Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, nisan ay enflasyon verileriyle ilgili yaz l aç klamas nda, may s-hazirandan itibaren enflasyonda daha iyi sonuçlar görmeye bafllanaca n düflündü ünü belirtti. Zeybekci, enflasyonun ayl k bazda yüzde 1.34, y ll k bazda yüzde 9.38 oldu unu gösterdi ini ifade ederek, y l bafl ndan bugüne kadar geçen 4 ayda neredeyse yüzde 5'lik TÜFE art fl na ulafl ld n kaydetti. Rakamlar sebep de il sonuç olarak gördü ünü ifade eden Zeybekci, "Aral k ay nda gerek yurt içinde gerek yurt d fl nda cereyan eden ekonomik ve politik geliflmelerin bir sonucu. Baflta kurlar ve faizdeki yükseliflin bir sonucu. Bu sonucu aral k ay nda yanmaya bafllayan ve k smen sönen ateflin duman olarak da görmek mümkün" ifadesini kulland. ABD, neden kayg DUYUYOR? ABD D fliflleri Bakanl 'n n Kamu fllerinden Sorumlu Bakan Yard mc s Doung Frantz, Türkiye'deki duruma iliflkin çarp c aç klamalarda bulundu. www. HABER 12 DE Don zarar dökümü TZOB Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, yüzde 5'ten bafllay p, yüzde 100'lere yaklaflan oranlarda don zarar dökümünü aç klad. HABER 6 DA gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz SEBZE ihrac n domates s rtlad Türkiye'nin y l n ilk 4 ay ndaki 365 milyon 124 bin dolarl k sebze ihracat n n yüzde 65'ini karfl layan domates, ihraç miktar ve geliri en yüksek ürün oldu. HABER 7. SAYFADA H d rellez H z r ve lyas peygamberlerin buluflup dilekleri gerçeklefltirdiklerine inan lan H d rellez, Van'da da kutland. Kent merkezinden geçen Akköprü Deresi'nin k y s na gece saatlerinde gelen vatandafllar, dileklerini yazd klar ka tlar suya b rakt. Ço unlu u kad nlardan oluflan ve sabah n ilk fl klar na kadar çevresindekilerle konuflmadan mum yak p dua edenler, tuttuklar dilekleri de tafl ve odun parçalar ile dere kenar na çizdi. yi dan takip edebilirsiniz H d rellez aflk na... Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Dileklerinin kabul olmas için dere üzerindeki köprüden 7 kez geçen vatandafllar n, dere kenar n ayd nlatan mumlar n yan s ra tafl, odun ve bez parçalar yla "beflik, bebek, gelinlik, ev ve otomobil" çizmeleri dikkati çekti. Bu mevsim gücünü çiçekten al r Bereket bitki, dal, a açtan gelir K smeti insan arar da bulur Yeter ki çiçe e, a aca k yma Günefl ya mur, toprak, kar beyaz yla A açlar süslenir her beyaz yla Çiçe e gizlenmifl kor beyaz yla K smetin burada sak n ha k yma Dursun ERKILIÇ Türkiye statistik Kurumu'nun aç klad - nisan ay enflasyon verilerine göre, y ll k enflasyon yüzde 9,38 ile 2012 nisan ay ndaki yüzde 11,14'ten sonraki en yüksek seviyesini gördü. Ekonomistler, nisan ay enflasyon verisini ve enflasyon verisi sonras Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas 'n n (TCMB) mevcut para politikas ndaki duruflunda de iflikli e gidip gitmeyece ine yönelik beklentilerini AA muhabirlerine de erlendirirken, nisan ay enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleflti ini ifade etti. TCMB Baflkan Erdem Baflç geçen hafta yapt sunumda nisan ve may s ay nda enflasyonda bir miktar art fl olabilece ini, geçen y lki çok düflük baz n etkisiyle y ll k enflasyonda bir art fl görülece ini ve haziran ay ndan sonra düflüfle geçerek y lsonunda yüzde 7,6 düzeyine inece ini tahmin ettiklerini söylemiflti. Denizcilik; dalgal, f rt nal günleri aflt TOBB Deniz Ticaret Odalar Konseyi Toplant s nda konuflan Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, "Denizcili imizin dalgal ve f rt nal günleri art k geride b rakt n söyleyebiliriz ancak geçmiflte yap lan ihmallerinin izlerini silmek için daha çok çal flmak zorunday z dedi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ise, "Denizcilik sektörümüzde pervaneler döndükçe Türkiye, dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olma rotas nda yola devam edecek" fleklinde konufltu. HABER 7 DE Hisarc kl o lu nun reform vurgusu HABER 7. SAYFADA 6 May s 2014 Resmi Gazete D fliflleri Bakanl na, Kalk nma Bakan Cevdet YIL- MAZ n Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede De ifliklik Yap lmas na Dair Tezkere Adalet Bakanl Memur S nav, Atama ve Nakil Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 7 Mayıs 2014 Çarşamba Meltem Ekiz Sinemada seyirci sayısı yüzde 29 arttı İZMİR - Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 28 milyonu aşan seyirci ve 300 milyon liraya yaklaşan hasılatıyla sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı. AA muhabirinin Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgiye göre, 2009 yılında 36 milyon 904 bin 345 seyircinin gittiği Türkiye'deki sinema salonları, her geçen yıl artan ilgiyle geçen yıl 50 milyon 293 bin 837 izleyiciye ulaştı. Türk sinemasının en çok izlenen serilerinden olan "Recep İvedik 4" ve "Eyyvah Eyvah 3"ün vizyona girmesinin etkisiyle bu yılın ilk 4 ayında seyirci sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak, 28 milyon 81 bin 511 oldu. Geçen yılı 504 milyon 347 bin 109 liralık toplam hasılatla kapatan sektör, bu yılın 4 ayında 292 milyon 643 bin 609 liralık hasılata ulaştı. Buna göre sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı. "İlk 3 günde en çok izlenen film" unvanını 1 milyon 641 bin 474, "ilk haftada en çok izlenen film" unvanını da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı, Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı "Recep İvedik 4", 7 milyon 148 bin 997 seyirciyle 1989'dan günümüze en çok izlenen film unvanını ele geçirdi. Film, ayrıca 70 milyon 688 bin 400 liralık rekor hasılat elde etti. Yılın en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı "Eyyvah Eyvah 3" oldu. İlk 3 ayda "Haftanın en çok izlenen filmi", Türk filmleri olurken, nisan ayında yabancı yapımlar ilk sırada yer aldı. Bu ayın ilk 3 haftasında "Nuh: Büyük Tufan"; son haftasında ise "İnanılmaz Örümcek-Adam 2", "Haftanın en çok izlenen filmi" unvanını elde etti. 21:30 ÖZEL TİM 20:15 HAYATIN BENİM Orijinal Adı : S.W.A.T: Firefight Yönetmen : Benny Boom Oyuncular : Gabriel Macht, Robert Patrick, Carly Pope Yapım : 2011 Aksiyon Detroit e bir S.W.A.T. timi kurması için gönderilen Los Angeles Polis Departmanı Şefi Paul Cutler, birden kendisini devlet tarafından korunan bir dahinin hedefi olarak bulur. "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Sizin için seçtiklerimiz Yapımı : ABD, Avustralya, Kanada Tür : Gerilim, Gizem Yönetmen : D.J. Caruso Oyuncular : Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland Güzel FBI ajanı Illeana Scott, özellikle çözülemeyen cinayetler konusunda uzmanlaşmış bir analizcidir. Suç araştırması konusunda sıradan yöntemlere güvenmemekte ve kendi yöntemleriyle en zor dosyaları bile çözüme kavuşturmaktadır.montrea l polisi bir seri katilin işlediği cinayetlere engel olamayınca, dışardan birinden, Ajan Scott'tan yardım isterler. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "SıfırTeorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Google'dan Audrey Hepburn'e özel doodle İSTANBUL - Google, oyuncu Audrey Hepburn'un 85. doğum gününe özel logo hazırladı Ġoogle'ın ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logoda, Audrey Hepburn'a yer verildi. Belçika'da 4 Mayıs 1929'da doğan Audrey Hepburn, çocukluğunda sinemaya büyük ilgi duydu. Oyuncu olabilmek için İngiltere'ye giden Hepburn, 22 yaşında ilk filmi "Young Wives Tale"da rol aldı. Filmde güzelliği ve zarafetiyle izleyenlerin dikkatini çeken Hepburn, hızlı bir yükselişe geçti. Bir prensesi canlandırdığı "Roman Holiday", Hepburn'un ilk başrolüydü ve Gregory Peck ile rol aldığı film sayesinde "En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü"nü kazandı. Bu ödül onu bir anda "yıldız mertebesi"ne yükseltti ve Hepburn hızını hiç kaybetmeden art arda başarılı yapımlarda rol aldı. Audrey Hepburn tüm oyunculuk kariyeri boyunca sayısız ödülün sahibi oldu. 1954'te "Roman Holiday" ile kazandığı Oscar'ın yanında 4 kez "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar'ına aday gösterildi. Ayrıca 2 kez İngiliz Film Akademisi Ödülleri BAFTA'yı kazanan Hepburn bu ödüle iki kez de aday gösterildi. Audrey Hepburn, iki kez Altın Küre Ödülü'nün de sahibi oldu. Audrey Hepburn, 1990'da oyunculuğu askıya aldı ve yalnızca çok özel projelerde yer aldı. Oyuncu, 20 Ocak 1993'te İsviçre'de bağırsak kanseri nedeniyle 63 yaşında vefat etti. Doodle olarak adlandırılan özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

3 ANKARA Gözde Kişin Nükleer sıçrama 7 Mayıs 2014 Çarşamba 3 BURSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de nükleer güç santrali yapılması halinde 515 bin parçanın üretiminin karşılanması gerektiğini belirterek, "O yüzden nükleer güç santralleriyle alakalı, sanayicilerimize çok fazla iş düşüyor. Japonlarla beraber 200 milyon dolarlık bütçeyle bir 'bilgi teknoloji üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Yalnızca elektrik üretimi açısından değil sanayimizin lig atlaması açısından da bunu son derece önemsiyoruz" dedi. Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen "3'ncü Bilim Şenliği"nin açılış töreninde konuşan Yıldız, enerji sektöründe, yenilenebilir enerji kaynakları ve Türkiye'nin yerli kaynaklarında çok büyük bir pazar olduğunu, bu konuda yalnızca iş adamlarına, kamu çalışanlarına değil aynı zamanda üniversitelere ve gençlere hitap etmek istediğini söyledi. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te 118 milyar dolarlık (yaklaşık 300 milyar lira) harcama yapmak durumunda kalacağını belirten Yıldız, "Bunu ne ile yapacak? Yine uluslararası sermaye ama yerli kaynaklarımızla beraber yapacak. Şimdi görüyorum, elektrikte, elektronikte, nükleer güç santrallerimizle rüzgar güllerimizle hidroelektrik santrallerimizle (HES) ve elektrik dağıtımında birçok sektörde, jeotermalde bizim büyük bir pazarımız var. Bu pazara yerli kaynaklarımızla beraber ulaşabilmenin en önemli yollarından bir tanesi, bu bilim şenliklerinden ve üniversitelerimizden geçiyor" ifadesini kullandı. Yıldız, sadece nükleer güç santralleri konusunda eğitim görmeleri için Rusya'ya 190 öğrenci gönderdiklerini bildirdi. Onların, Moskova'da Rusça ve İngilizce eğitim aldığını dile getiren Yıldız, 100 öğrenciyi de bu yılın sonunda göndereceklerini anlattı. Rusya'ya giden öğrenci sayısını 600'e çıkaracakları bilgisini veren Yıldız, her türlü masraflarını karşıladıklarını ve asıl amaçlarının, nükleer güç santrallerinin Türkiye'de de yapılmasını sağlamak olduğunu aktardı. AK Parti hükümetlerinden önce 63 öğrenciye, şimdi ise 17 öğrenciye bir bilgisayar düştüğünü vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti: "Önümüzdeki 4 yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığımız, her bir öğrenciye bir tablet verecek. FATİH Projesiyle beraber bir bilgisayar düşmüş olacak ve aynı zamanda 8 derslik ve üzeri tüm okullarımızda yaklaşık 30 bin 'bilişim teknoloji sınıfı' kuruldu. Niçin? 'Bütün bu pazarlara hitap edebilecek yerli kaynaklarımızı oluşturabilsin' diye. İllerimize son 11 yılda hükümetlerimizle beraber yaklaşık 1 milyon civarında bilgisayar gönderdik. Bunun 920 bin adedini okullarımıza gönderdik. Bunu şunun için söylüyorum; ABD'de neredeyse artık her iki yılda bir o okuldan mezun olanların tekrar bilgilerini yenileyeceği bir ortama girdik. Böyle bir bilgi, iletim teknolojisine girdik. Bugün son derece şeffaf ve ilk açıldığında internet 5,5 milyar sayfayla açıldı. Şu anda kaç milyar sayfaya geldiği tam bilemiyoruz. Sürekli bunlar artıyor. O yüzden Türkiye, bu açığını mutlaka seri bir şekilde kapatmak zorunda." Bakan Yıldız, enerjide yerli üretimin önemine değindi. Yerli üretim konusunda mühendislere büyük görevler düştüğünü söyleyen Yıldız, şunları kaydetti: "Rüzgar güllerinden 2013 yılında elde edilen enerji, doğalgazdan elde edilmiş olsaydı, 600 milyon dolar daha yurt dışına daha fazla para vermiş olacaktık. Yazıktır, günahtır bu. Bugün bunların yüzde 100'ünü, know-how (sözleşmeye dayalı, direkt bütünleşmiş bir pazarlama sistemi) transferleriyle teknoloji transferleriyle beraber yüzde 100'ünü yerli üretim yapmak hedefimiz ama bunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmayacak. Bunu özel sektörle beraber, Bursa Büyükşehir Belediyemiz gibi zeminini hazırlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerimiz gibi bilgi teknoloji merkezleriyle buluşturan yapılara ihtiyacımız var. Bunun bütün illerimizde yayılabilecek kabiliyetleriyle birlikte gelişmesini istiyoruz. Bizden pazar oluşturmak, sanayicilerimizden, özel sektörümüzden de bunların inşallah yatırımlarını yapmış olmak. Bugün HES'teki yerli üretim oranımız çok yükseldi, hamdolsun. Jeotermal de aynı şekilde yükselmek zorunda." Öğrencilere, aldıkları eğitimin yanı sıra mutlaka yabancı dillerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldız, "Nükleer güç santrali yaptığımızda 515 bin parçanın üretimini sağlamamız lazım. O yüzden nükleer güç santralleriyle alakalı, sanayicilerimize çok fazla iş düşüyor. Japonlarla beraber 200 milyon dolarlık bütçeyle bir 'bilgi teknoloji üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Yalnızca elektrik üretimi açısından değil sanayimizin lig atlaması açısından da bunu son derece önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız daha sonra açılışını yaptığı şenlikteki stantları, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve diğer protokol üyeleriyle gezdi. Yiğiner, yeniden ANKESOB Başkanı ANKARA - Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanlığına Mehmet Yiğiner yeniden seçildi. ANKESOB 42. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi. 2 adayın yarıştığı seçimde 767 geçerli oydan 657'sini alan Mehmet Yiğiner, yeniden başkan oldu. Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı oldu Kazım Biçer e yeni görev ANKARA- Ankara da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında önemli hizmetlere imza atan Kadınhanlılar Platformu kurucusu ve Ankonder Başkanı Kazım Biçer, Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı oldu. Yıllardır Ankara da ikamet eden Konya Kadınhanı doğumlu olan Kazim Biçer, 2009 yılında adım attığı dernekleşme konusunda kendini ispat eden ve büyük görevler alan Kazım Biçer, ilk olarak Kadınhanlılar Platformu Derneğini kurarak hizmetlerine başladı yılında Konya derneklerinde aktif görev aldı ve daha sonra 2012 yılında kurulan Ankara Konyalılar Dayanışma Derneğinde Genç Ankonder Başkanı olarak çalışmaya başladı. Yapmış olduğu hizmetlerle adından söz ettiren Kazim Biçer, Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı olarak da kalıcı hizmetlere imza atmak istediğini söyledi. Dernek hakkında bilgi veren Biçer Dünyada 8 ülkede, Türkiye deyse 40 ı aşkın il ve ilçede teşkilatlanan derneğimiz yeni kurulan bir dernektir. Genel Başkanlığını Rahim Türk beyin yapmış olduğu bu oluşum içinde bizlerde Ankara il başkanı olarak görev aldık dedi. Derneğimizi yeni tanıyan ve tanıyacak olanlar için kısaca özetlemek istiyorum diyen Kazım Biçer şunları söyledi: Türkiye nüfusunun 18 milyon 862 bin 319 kişisi, yaş arasındadır. Bugünün gençlerini oluşturan bu dinamaik nüfus, salıncakta tavana bakarak büyüyen,bizlerden çok farklı bir görsel zekaya sahiptir ve sosyalleşmesi kaçınılmazdır. Bize düşen bu sosyalleşmeyi, muhafazakar yapımıza uygun olarak dizayn etmektir. Tahakkuk eden gelir vergisi arttı ANKARA - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için tahakkuk eden gelir vergisi toplamında bir önceki döneme göre yüzde 14,6 oranında artış olduğunu bildirdi. GİB, 2013 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanları Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefleri açıkladı. Burada yer alan bilgiye göre, Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2014 ayında 1 milyon 860 bin 818 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 1 milyon 232 bin 67 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 31 milyar 614 milyon 819 bin lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 8 milyar 389 milyon 820 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 13 milyar 844 milyon 974 bin lira matrah ve bu tutar üzerinden de 3 milyar 296 milyon 132 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmiş oldu. Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 13,4, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 14,6 oranında artış meydana geldi. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise matrahta yüzde 11,06, vergide yüzde 13,34 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için beyanda bulunan mükellef başına ortalama 16 bin 990 lira matrah beyanında bulundu, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 4 bin 509 lira yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Gayrimenkul sermaye iradı mükellef beyannamelerinde ise 2013 vergilendirme dönemi için mükellef başına ortalama 11 bin 237 lira matrah beyan edildi, bu matrahlar üzerinden ortalama 2 bin 675 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmiş oldu.

4 47 Mayıs 2014 Çarşamba ANKARA Gözde Kişin Yenimahalleliler dansla zayıflıyor Sincan da tiyatro keyfi... HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Spor Merkezi, son zamanlarda trend olan ve eğlenceli zayıflama yöntemi olarak bilinen Zumba dansı ile kadınlara hizmet vermeye Yenimahallelilerin uğrak yerlerinden biri olan spor merkezi, yaklaşık 400 bayana fitness, plates, aerobik, zumba, yoga ve çocuk jimnastik dersleri veriyor. Hanımlar merkezde eğlenerek form tutuyor. 7 den 70 e tüm bayanlara hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Spor Merkezi, uzman eğitimci kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor. Her kesime uygun fiyatlarla hanımların sağlıklı, formda ve zinde kalmasını sağlayan spor merkezi, ile saatlerinde hafta sonları da dahil 7 gün boyunca hizmet veriyor. Sağlıklı kilo verme yönetimlerinden biri olan zumbayı da branşlarına ekleyen merkezde hanımlar hem dans ediyor, hem de eğlenerek zinde kalıyor. Belediyenin başlattığı uygulamadan memnun olduklarını dile getiren hanımlar ise dans ederek zayıflamanın hayatlarına ISSN Yıl: 44 7 Mayıs 2014 Çarşamba Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. ayrı bir ritim ve enerji kattığını ayrıca psikolojik açıdan da rahatladıklarını belirtiyor. Spor merkezinde zumbanın yanı sıra fitness, plates, aerobik, yoga ve çocuk jimnastik dersleri de veriliyor. Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Spor Merkezi eğitmenleri, Hanımların eğlenerek zihinde kalmasını sağlayan zumba, sadece kalça ve karnı değil vücuttaki tüm kasları çalıştırıyor. Ayrıca kasları güçlendirip kan basıncının kontrolüne de yardımcı oluyor. Vücut yağlarını azaltarak fiziksel görünümü, dengeyi ve duruşu geliştiriyor. Yaklaşık bin kalori yakmaya da yardımcı oluyor diye belirtti. Mamaklı öğrenciler Çanakkale yi gezdi HABER MERKEZİ Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Çanakkale Gezileri kapsamında 225 öğrenciden oluşan 2. kafileyi Çanakkale ye uğurladı. Uğurlama törenine Akgül ün yanı sıra Meclis Başkanvekili Erdal Ak, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş, Başkan Yardımcısı Hasan Gökmenoğlu, birim müdürleri ve aileler katıldı. Her Türk vatandaşının Çanakkale ye giderek tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini belirten Akgül, gençlere kahraman ecdatlarıyla gurur duymaları gerektiğini söyledi. Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi nin gösterisi ile başlayan uğurlama töreninde, Çanakkale ye gitme fırsatı bulan öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savaşı nın ruhunu yaşamalarını, gittikleri yerleri bu duygularla gezmelerini isteyen Akgül, Çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın, insanlığın ibret abidesi Çanakkale yi görmeleri için her yıl Çanakkale ye gezi düzenliyoruz. 2 gün boyunca bütün heyecanıyla, gururuyla, hüznüyle Çanakkale nin havasını teneffüs ettiler. Ben inanıyorum ki Çanakkale ye giden her kardeşimiz, birlik ve beraberlik bağlarını daha da güçlendirerek dönecektir dedi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş ta Akgül ün, kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, geziyle Akgül ün, gençliğe ve tarihe önem verdiğini belirtti. 225 kişilik kafile binlerce şehidin kanıyla sulanan Çanakkale de Ecebat, Gelibolu, Alçı Tepe, Anıt, Şehitlik, Seddülbahir, Conkbayırı, Anafartalar gibi savaşın yoğun yaşandığı cepheleri gezdi. Mamak Kültür Merkezi nden uğurlanan öğrenciler Çanakkale de profesyonel gezi rehberlerince 2 gün boyunca hem görerek hem de dinleyerek tarihi zaferle ilgili bilgilerini pekiştirdi. HABER MERKEZİ - Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan tiyatro oyunlarını çocuk, genç, yaşlı herkes ücretsiz olarak izleyebiliyor. Oyunları izlemeye her yıl yaklaşık 20 bin kişi geliyor. HABER MERKEZİ Sincan Belediyesi sosyo- kültürel faaliyetlerle de vatandaşın takdirini topluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile diğer belediyelere de örnek oluşturacak projelere imza atan Sincan Belediyesi, sosyo-kültürel faaliyetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Belediye nin düzenlediği tiyatro oyunlarını her yıl 30 bini aşkın kişi izliyor. Büyük ve çocuk oyunları ile her hafta sonu izleyicinin karşısına çıkan Sincan Belediyesi Şehir Tiyatroları Ekibi büyükler için Yüzleşme adlı oyunu minikler için ise Canlanan Masallar adlı oyunu sahneliyor. Sincan Belediyesi Tiyatrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyunları, ücretsiz olarak genç yaşlı her yaştan izleyici ile buluşuyor. Tiyatronun eğitici ve öğretici yanının bilincinde olan Sincan Belediyesi 5 yılda toplam 95 bin kişiye tiyatro izleme imkanı sundu. Sincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibi tarafından büyükler için sahnelenen Yüzleşme adlı oyunda, dinimizin güzellikleri etkili ve akıcı bir performansla sahneye konuluyor. Ücretsiz olarak her hafta sonu öğleden sonra Lale Meydanı Lale Konferans Salonunda sergilenen oyun, büyük beğeni topluyor. Minikler için sahnelenen Canlanan Masallar adlı oyun her hafta sonu öğleden önce Lale Meydanı Lale Konferans Salonunda miniklerin beğenisine sunuluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın açtığı yoldan ilerlediklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın izindeyiz. Ülkemizi sosyal belediyecilik ile Sayın Başbakanımız tanıştırdı. Belediyelerin sadece yol, asfalt, temizlik gibi görevleri olmadığını vatandaşın sosyal ihtiyaçlarına da cevap verilmesi gerektiğini Başbakanımızdan öğrendik. Onun açtığı yolda onun izinden bizde Sincan ımızda Belediyemizin imkânları ölçüsünde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tiyatro oyunlarımız gezilerimiz ve Konaklarımızla vatandaşımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek için gayret gösteriyoruz. dedi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 7 May s 2014 Çarflamba MUfi - SABR YILDIRIM - Mufl Lalesi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Müdürlü ünce geçen y l sonbaharda ekilen laleler ilkbaharla yeflermeye bafllad. MfiÜ Mufl Lalesi Uygulama ve Araflt rma Merkez Müdürü Doç. Dr. Abdullah K ran, AA muhabirine yapt aç klamada, Mufl lalesini gelifltirerek ticari alanda ulusal ve uluslararas pazara sunmak gerekti ini söyledi. Geçen y l sonbaharda deneme amaçl yaklafl k 3 bin lale ekimi yapt klar n belirten K ran, flöyle konufltu: "Geçen y l bafllatt m z çal flmayla Mufl lalesinin yetiflti i alanlardan so an toplad k ve deneme amaçl ekim gerçeklefltirdik. Laleleri do al ortam ndan ald k ve so anlar n hiçbir iflleme tabi tutmadan, belirledi imiz alanlara ektik. Laleler bekledi imizden de erken büyümeye bafllad ve açt. Bu son derece umut verici. Önümüzdeki dönemlerde daha kapsaml bir çal flma yapaca z. Laleden kent ekonomisine katk sa lamak için gayret gösterece iz. Mufl lalesi art k emin ellerde ve MfiÜ'nün güvencesi alt nda." Merkez olarak soyu tükenmek üzere olan Mufl lalesini çok daha farkl ve genifl alanlara ekmeyi ve böylece koruma alt na almay hedeflediklerini bildiren K ran, ektikleri her lalenin fide vermeden yeflerdi ini ve bundan mutluluk duyduklar n ifade etti. LALE IÇIN TÜB TAK'A PROJE SUNULDU S NOP - MAHMUT COfiKUN - Boyabat ilçesinde kuluçkadaki yumurtalar n üzerinden kalkan tavu una k zan beyaz eflya tamircisi Ayhan Eker, kullan lmayan buzdolab ndan kuluçka makinesi yapt. lçede 25 y ld r beyaz eflya tamircili i yapan Eker'in ifl yerinden gelen civciv seslerini duyanlar flaflk nl k yaflarken, ifl yerindeki kuluçka makinesini görenlerin flaflk nl ise iki kat na ç k yor. Eker, AA muhabirine, köyde kuluçkaya yat rd tavu unun 16. günde yumurtalar n üzerinden kalkmas ile "Bu ifli kendim yapabilir miyim" diyerek yola ç kt n ve tamirhanesindeki at lacak buzdolab ndan kuluçka makinesi yapt n söyledi. Kuluçka makinesinden ilk civcivlerin ç kt n belirten Eker, flunlar dile getirdi: "Köydeki tavu umuz kuluçkaya yatm flt. Özel merak m dolay s yla tavu un alt na normal yumurtalar d fl nda befl adet de Hint cinsi yumurta koymufltum. Tavuk 16. günde yumurtalar n üzerinden kalk nca yumurtalar telef oldu. Ben de 'bu ifli kendim yapabilir miyim' diye yola ç kt m. Dükkan mda at l durumdaki no frost buzdolab n n üstteki derin dondurucu bölümünü iki kat olarak yumurta koyacak flekilde kuluçka makinesi haline dönüfltürdüm." nternetten konuyla ilgili araflt rma yapt - n anlatan Eker, "S cakl n 37,5 derece olmas gerekiyordu. Kendi tecrübemle dört tane 15 wattl k ampulün s tma için yeterli olaca n düflündüm. S cakl n sabit kalmas için de uygun termostat getirttirdim. Böylece s n n sabit kalmas n sa lad m. Is ölçer ve nem ölçer temin ettim. Termostat vas tas yla hep ayn s da kalmas n sa lad m. Bir pet fliflenin içine doldurdu um suyla da nemli ortam oluflturdum" ifadelerini kulland. Yumurtalar makineye koymadan önce kalemle iflaretledi ini, bu iflaretlerden faydalanarak her 12 saatte tüm yumurtalar 180 Mufl lalesinin ekim alan n n geniflletilmesi, gelifltirilmesi ve ekonomiye kazand r lmas amac yla Mufl Alparslan Üniversitesi (MfiÜ) bünyesinde yürütülen çal flmalar olumlu sonuç verdi. Mufl lalesi yeflerdi Çocuklar lösemiye yakalan nca kendi dertlerini unuttular KAHRAMANMARAfi- RESUL TOKLUCA - Pazarc k ilçesinde, geçirdi i kaza sonucu engelli kalan baba ile kalp hastas anne, lösemiye yakalanan çocu unu tedavi ettirebilmek için mücadele ediyor. Baban n 3 ayda bir ald engelli ayl yla geçinmeye çal flan 10 kiflilik aile, artan sa l k masraflar nedeniyle zor flartlar alt nda yaflam mücadelesi veriyor. Baba Hasan Horan 1996'da geçirdi i trafik kazas nda bir aya n kaybedince yüzde 60 ifl göremez raporu verildi. Anne Fadime Horan'a da 2002'de gö üs a r s yla baflvurdu u hastanede kalp yetmezli i teflhisi konularak, yüzde 40 ifl göremez raporu verildi. Ekonomik s k nt yaflayan aile, 2011'de 28 yafl ndaki Özmen Horan' n lösemi hastal na yakalanmas yla zor günler yaflamaya bafllad. Anne Horan, AA muhabirine yapt aç klamada, 3 y l önce kan kanseri hastal na yakalanan o lunun tedavisini yapt rmakta zorland klar n söyledi. O lunun lösemiye yakalanmas yla kendi dertlerini unuttuklar n dile getiren Horan, tek dileklerinin ço unun sa l na kavuflmas oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: "Eflim 18 y l önce geçirdi i trafik kazas sonucu bir aya n kaybetti. O günden beri 8 çocukla yaflam mücadelesi veriyoruz. Ben de kalp hastas y m. Çal flacak durumda de ilim. O lum da lösemiye yakalan nca iyice s k nt ya düfltük. Her hafta özel araçla o lumu Gaziantep'e tedaviye götürüyoruz. Art k maddi anlamda bittik. Yard m istemeye dilim varm yor ama durumumuz budur." Çocu unun gözünün önünde eriyip gitmesine yüre inin dayanamad n dile getiren Horan, çocu unun sa l na kavuflaca günü umutla bekledi ini kaydetti. MfiÜ Rektör Yard mc s Bayram Coflkun ise Mufl lalesinin kendi habitat d fl nda yetiflip yetiflmeyece ini merak ettiklerini ve bu çal flman n bu aç dan da önem tafl d n ifade etti. Çal flmayla lalenin do al ortam n n d fl nda da yetiflebildi ini ö rendiklerini vurgulayan Coflkun, flöyle konufltu: "Bu gelecekte lalenin ekonomik de er kazanmas aç s ndan önemli bir veri. Merkezimiz bilimsel esaslar çerçevesinde, meseleyi ileri götürmek için haz rlad projeyi TÜB TAK'a sundu. Biyoloji bölümündeki arkadafllar m z merkezimiz öncülü ünde projeyi haz rlad. TÜB TAK destek verirse lale bilimsel olarak da korunacak ve gelifltirilecek." Tavu a k zd kuluçka makinesi yapt "Terminatör böcekler" görev bafl nda MERS N - EM N SANSAR - Ormanlar n geliflimine büyük zararlar veren çam kese böce iyle mücadele için laboratuvar ortam nda ço alt lan calosoma böcekleri do aya sal nmaya baflland. Mersin Orman Bölge Müdürlü ü laboratuvarlar nda, k z lçam a açlar na zarar veren çam kese böceklerine karfl biyolojik mücadele amac yla üretilen ve halk aras nda "terminatör böcek" olarak bilinen "calosoma"lar ormana b rak ld. Bu böcekler sayesinde, ormanlar tahrip edip, kurutamasa bile ibrelerini yiyerek a açlar n geliflmesine engel olan, insanlar rahats z eden çam kese böce iyle mücadele, do al dengeyi bozmadan biyolojik olarak yap l - yor.mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca, Çevlik Bal Orman 'nda böceklerin b rak lmas s ras nda AA muhabirine yapt aç klamada, ormanlar n dengesini sa lamak için laboratuvar koflullar nda ço altt klar bu böcekleri y l n uygun zamanlar nda do aya sald klar n bildirdi. Her y l yaklafl k 30 bin calosoma böce ini do aya b rakt klar n ifade eden Baca, tabiatta bu böceklerden oldu unu fakat say lar n n biraz daha artmas için laboratuvar ortam nda ço almalar n sa lad klar n aktard. Görevlerinin sadece yang nla mücadele olmad - n vurgulayan Baca, "Ormanc l kta, do an n ekosistemini dengede tutmak için de gerekli uygulamalar yap yoruz. Ormanlara sadece yang nlar de il böcekler de zarar veriyor. Onlar n zararlar na dumans z yang n diyoruz. Bu böceklerle mücadele için calosoma böce ini sald k. Sald m z böcekler hem anaç hem de larva. Bunlar çam kese böceklerinin t rt llar n yiyerek besleniyor. Halk aras nda 'Terminatör böcek' olarak bilinen calosoma böceklerinden her y l ortalama 30 binini do aya b rak yoruz" diye konufltu. Baca, Mersin'de ço alt lan bu böceklerin yurdun çeflitli yerlerinde de do aya b rak ld n belirterek, yaklafl k 12 bin böce in de Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'ne gönderilece ini kaydetti. derece çevirdi ini anlatan Eker, flöyle devam etti:" lk denememde makineye 30 yumurta koydum. Bunun befl tanesi ördek yumurtas idi. On dokuzuncu günden bafllayarak 15 yumurtadan sa lam civciv ç kt. Özel yapt m kümeslerindeler ancak ördek yumurtalar ndan yirmi beflinci günde civciv ç kt ndan bugünlerde ördeklerin de ç kmas n bekliyorum. Sonuç olarak ilk denememde 10 yumurtadan civciv alamad m. Bunda ilk olmas nedeniyle meraktan kapa- s k s k açmam n etkisi olabilir. " Eker, yumurtadan ç kan civcivleri özel bir bölüme ald n belirterek, "Tabiri caizse özel kümes yapt m. Alttan ve üstten otomatik s tmal ve fl kland rmal yemi ve suyu uygun bir civciv kümesi. Tecrübelerim do rultusunda yumurta say s n flimdi 45'e ç kard m. Gerekli gereksiz kapa aç kapa yapm yorum. Sadece 12 saatte bir kapa aç p yumurtalar 180 derece çevirip hemen kapat yorum" diye konufltu. Daha önce de bilgisayar yaz c lar na bitmeyen mürekkepli sistem yapt n ve sistemi hala ifl yerinde kulland n ifade eden Eker, en büyük destekçisinin efli oldu unu belirterek "Eflim, kalfam, ç ra m, biraz da patronumdur" dedi.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 7 May s 2014 Çarflamba Silifke Ziraat Odas Baflkan Mahire Can, yapt aç klamada, ilçede bin dönüm alanda fleftali yetifltirildi ini belirterek, bin 155 ton ürün hasad beklendi ini söyledi. Erkenci fleftali hasad Don zarar dökümü MERS N- Uygun iklimi sayesinde birçok meyvede sezonun ilk ürününün al nd Silifke ilçesinde, sahile yak n kesimlerde erkenci fleftalininhasad na baflland. Silifke Ziraat Odas Baflkan Mahire Can, yapt aç klamada, ilçede bin dönüm alanda fleftali yetifltirildi ini belirterek, bin 155 ton ürün hasad beklendi ini söyledi. Sahil kesiminde erkenci fleftalinin yan s ra özellikle rak m n yüksek oldu u Cambazl, Seydili, Örenköy, Hüseyinler, fiahmurlu, Sömek mahallelerinde de üretim yap ld n anlatan Can, buralarda hasad n 15 Temmuz'da bafllayaca n ifade etti. Can, hasat edilen erkenci fleftalinin, üreticiler taraf ndan kilogram 2,5 liradan sat ld n belirterek, ilk ürünün stanbul, Ankara ve zmir baflta olmak üzere Türkiye'nin farkl illerine gönderildi ini kaydetti. Can, çiftçilere, fleftali yetifltiricili i konusunda teknik bilgi ve uygulamal e itim verildi ini de sözlerine ekledi. Güneydo u'nun tekstil ihracat artt GAZ ANTEP - Güneydo u Anadolu'dan y l n ilk 4 ay nda gerçeklefltirilen tekstil ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 15,7 artarak 1 milyar 24 milyon 514 bin dolara yükseldi. AA muhabirinin, Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri'nden (GA B) derledi i bilgilere göre, y l n ilk 4 ay nda bölgeden gerçeklefltirilen ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 4,5 art flla 3 milyar 85 milyon 643 bin dolar oldu. Tekstil, bölgeden en fazla ihraç edilen ürün oldu. Geçen y l n ilk 4 ay ndaki tekstil ihracat 885 milyon 395 bin dolar olurken, bu senenin ayn döneminde 15,7 artarak 1 milyar 24 milyon 514 bin dolara ulaflt. Tekstili takip eden hububat ve bakliyattaki ihracat da ayn dönemde yüzde 9 artarak 729 milyon 201 bin dolar oldu. Bölgenin önemli ihraç kalemlerinden hal daki ihracat da yüzde 7,6 art flla 522 milyon 480 bin dolara ç kt. Taksitli harcamada gerileme sürüyor STANBUL - Taksitli kredi kart harcamas son 1 haftal k dönemde yüzde 0,97 gerileyerek 421,2 milyon liraya düfltü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Haftal k Para ve Banka istatistiklerine göre, kredi kart na taksit s n rlamas getirilmesinin uygulanmaya bafllad 1 fiubat'tan itibaren 12 haftal k sürede taksitli kredi kart harcamalar 52 milyar 895 milyon liradan 42 milyar 909 milyon liraya indi. Taksitli kredi kart harcama tutar 12 haftada toplam 9 milyar 986 milyon lira, son bir haftal k dönemde ise 421 milyon 151 bin lira düfltü. Mevduat bankalar ndaki kredi kart harcama tutar, 25 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya oranla yüzde 0,22 art flla 85 milyar 353 milyon 150 bin liraya yükseldi. Söz konusu dönemde taksitli kredi kartlar harcamalar yüzde 0,97 azalarak 42 milyar 908 milyon 977 bin liraya geriledi. Taksitsiz kredi kart harcama miktar yüzde 1,45 artarak 42 milyar 444 milyon 173 bin lira seviyesinde gerçekleflti. Bireysel ve kurumsal kredi kartlar yla yap lan harcamalar 2013 y l n n ayn dönemine göre yüzde 7,69 yükseldi. Mevduat bankalar ndaki tüketici kredileri, 25 Nisan'la biten haftada yüzde 0,22 artarak, 241 milyar 165 milyon liradan 241 milyar 698 milyon liraya ulaflt. Tüketici kredilerinin 102 milyar 947 milyon 740 bin liras konut, 7 milyar 248 milyon 711 bin liras tafl t, 131 milyar 502 milyon 16 bin liras da di er kredilerden olufltu. Mevduat bankalar ndaki tüketici kredileri geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 20,30, 2013 y lsonuna göre yüzde 2,43 artt.mevduat bankalar ndaki taksitli ticari krediler de ayn dönemde yüzde 0,05 artarak, 129 milyar 149 milyon liradan 129 milyar 214 milyon liraya ç kt. Taksitli ticari kredileri geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 37,12 ve 2013 y lsonuna göre yüzde 6,90 yükseldi. Finansman flirketlerinin ayn dönemde kulland rd klar tüketici ve taksitli ticari kredi tutar 14 milyar 720 milyon 124 bin lira oldu. Bu tutar bir önceki haftaya k yasla yüzde 0,38 ve geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 30,57 yükselifle iflaret etti. TZOB Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, "Kahramanmarafl, Kilis, Osmaniye, K rflehir, Nevflehir, Bitlis, Siirt, Erzincan, Malatya, Tunceli, Ad yaman, Batman, Gaziantep, Bursa, Sakarya, Uflak, Çorum, Samsun, Karabük ve Ordu'da yüzde 5'ten bafllay p, yüzde 100'lere yaklaflan oranlarda don zarar meydana geldi" dedi. ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, mart ay n n son günlerinde yaflanan dondan, kay s ve f nd kla birlikte en fazla etkilenen ürünler içinde cevizin de bulundu unu, Kahramanmarafl, Kilis, Osmaniye, K rflehir, Nevflehir, Bitlis, Siirt, Erzincan, Malatya, Tunceli, Ad yaman, Batman, Gaziantep, Bursa, Sakarya, Uflak, Çorum, Samsun, Karabük ve Ordu'da yüzde 5'ten bafllay p, yüzde 100'lere yaklaflan oranlarda zarar n meydana geldi ini bildirdi. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, l ml iklimleri seven bir meyve türü olan cevizin, y l yaflayan uzun ömürlü bir a aç türü oldu unu, Bayburt hariç, Türkiye'nin her ilinde yetifltiricili inin yap ld n belirtti. Türkiye'de, TÜ K rakamlar na göre, 1995'te 110 bin ton olan kabuklu ceviz üretiminin, 2013'te 212 bin 140 tona ç kt n ifade eden Bayraktar, ceviz üretimindeki art fla ra men, h zla artan talep nedeniyle üretimin tüketimi karfl layamad n vurgulad. Özellikle ocak, flubat aylar nda s cakl klar n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve mart ay sonunda meydana gelen don olay n n ceviz üretimine ciddi zararlar verdi ine dikkati çeken Bayraktar, odalardan al nan bilgilere göre ceviz üretiminin yap ld Kahramanmarafl, Kilis, Osmaniye, K rflehir, Nevflehir, Bitlis, Siirt, Erzincan, Malatya, Tunceli, Ad yaman, Batman, Gaziantep, Bursa, Sakarya, Uflak, Çorum, Samsun Karabük ve Ordu illerinde yüzde 5'ten bafllay p, yüzde 100'lere yaklaflan oranlarda don zarar n n meydana geldi ini ifade etti. Tar m Sigortalar Kanunu kapsam nda birçok d flsal riskte oldu u gibi don riskine karfl sigorta yapt ran çiftçilerin devlet taraf ndan desteklendi ine, belirtilen risklerden zarar görülmesi halinde zararlar n karfl land n bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: "Cevizde de çiçeklenme döneminin sigorta kapsam nda dahil edilmesiyle çiftçilerimiz sigorta yapt rabilmelerine imkan tan nd. Çiçeklenme döneminin kapsama al nmas oldukça sevindirici bir geliflme oldu. Prim deste ine ra men ödenen sigorta bedelleri üreticilerimize yüksek geliyor. Muafiyet oranlar n n fazlal, müflterek sigorta oranlar n n yüksekli i çiftçimizin alaca tazminat düflürüyor. Üreticilerimizin u rad zarar tam anlam yla karfl lanam yor. Bu durum, üreticimizin sigortadan uzak durmas na sebep oluyor. Ceviz üreticisinin ma duriyetinin önlenmesi için zarar gören üreticilerimizin Ziraat Bankas, özel bankalar ve Tar m Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlar ile elektrik borçlar faizsiz olarak ertelenmeli, bir sonraki üretim dönemi için ihtiyaçlar olan finansman n n sa lanmas bak m ndan kredi temininde kolayl k gösterilmelidir. Cevizde hedef 'kendine yeten ülke' olmal d r. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl m z taraf ndan verilen destekler art r lmal d r."

7 EKONOMI 7 May s 2014 Çarflamba 7 Deniz Ticareti Genel Müdürlü ü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-mart döneminde 1 milyon 829 bin TEU olan Türk limanlar ndaki elleçlenen konteyner yük hacmi, bu y l n ayn döneminde yüzde 11 artarak 2 milyon 31 bin TEU'ya ulaflt. Limanlar n konteyner yük hacminde art fl KOCAEL - Türk limanlar nda y l n ilk çeyre inde elleçlenen konteyner yük hacmi, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 11 art flla 2 milyon 31 bin TEU oldu. Deniz Ticareti Genel Müdürlü ü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-mart döneminde 1 milyon 829 bin TEU olan Türk limanlar ndaki elleçlenen konteyner yük hacmi, bu y l n ayn döneminde yüzde 11 artarak 2 milyon 31 bin TEU'ya ulaflt. Limanlarda elleçlenen konteyner adedi ise yüzde 10 art flla 1 milyon 334 bin 371 olarak kay tlara geçti. Elleçlenen konteynerlerin 662 bin 853'ünü yüklenenler, 671 bin 518'ini de boflalt lanlar oluflturdu. Söz konusu dönemde, elleçlenen konteyner adedi ve hacmi bak m ndan Ambarl Liman Baflkanl sahas ilk s rada yer ald. Burada 842 bin 679 TEU'luk 532 bin 792 konteyner Sebze ihracat n domates s rtlad KOCAEL - Türkiye'nin y l n ilk 4 ay ndaki 365 milyon 124 bin dolarl k sebze ihracat n n yüzde 65'ini karfl layan domates, ihraç miktar ve geliri en yüksek ürün oldu. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-nisan döneminde miktar bak m ndan 592 bin 147 ton olan sebze ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 6 azalarak 554 bin 137 tona geriledi, ihraç geliri ise yüzde 10 artarak 365 milyon 124 bin dolara ulaflt. Miktar bak m ndan ihracat n yüzde 54'ünü, de er bak m ndan da yüzde 65'ini kapsayan domates, ihraç miktar ve geliri en yüksek ürün oldu. Geçen y l n 4 ayl k döneminde 199 bin 680 ton olan domates ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 49 artarak 297 bin 42 tona, ihraç geliri de yüzde 27 art flla 236 milyon 737 bin dolara yükseldi. Domatesi 37 milyon 203 bin dolarla biber, 33 milyon 846 bin dolarla h yarkorniflon, 22 milyon 824 bin dolarla kabak, 12 milyon 992 bin dolarla so an izledi. HRACATTA PAZAR LIDERI RUSYA Ocak-nisan döneminde sebze ihracat n n miktar bak m ndan yüzde 40' n, de er bak m ndan da yüzde 50'sini karfl layan Rusya, en fazla ihracat yap lan ülke oldu. Söz konusu dönemde, Rusya'ya yafl sebze sat fl miktar bak m ndan yüzde 28 artarak 223 bin 222 tona ulaflt, ihraç geliri de yüzde 12 art flla 182 milyon 990 bin dolara yükseldi. Rusya'y 24 milyon 493 bin dolarla Bulgaristan, 21 milyon 599 bin dolarla Romanya, 21 milyon 237 bin dolarla Almanya, 20 milyon 688 bin dolarla Ukrayna takip etti. Y l n ilk dört ay nda Ukrayna'ya ihraç edilen sebze miktar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 52 artarak 33 bin 178 tona yükseldi. elleçlendi. Ambarl 'y, 244 bin 926 konteynerle Mersin, 132 bin 524 konteynerle Kocaeli, 120 bin 805 konteynerle zmir, 112 bin 48 konteynerle Gemlik Liman Baflkanl izledi. - En fazla elleçleme M s r konteynerlerinde Türk limanlar nda y l n ilk çeyre inde ülkeler baz nda en fazla konteyner elleçlemesi, M s r'a giden ve bu ülkeden gelen gemilerden yap ld. Bu ülkeye gidecek gemilere 146 bin 564 TEU'luk 96 bin 836 konteyner yüklenirken, gelen gemilerden ise 173 bin 759 TEU'luk 111 bin 989 konteyner boflalt ld. M s r' 185 bin 726 TEU'luk 132 bin 101 adet konteynerle Yunanistan, 147 bin 546 TEU'luk 93 bin 385 adet konteynerle talya, 140 bin 30 TEU'luk 93 bin 135 adet konteynerle Çin, 138 bin 981 TEU'luk 86 bin 606 adet konteynerle Belçika takip etti. Denizcili in dalgal ve f rt nal günleri geçti ANKARA - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, Türk denizcili inin dalgal ve f rt nal günleri art k geride b rakt n ancak geçmiflte yap lan ihmallerinin izlerini silmek için daha çok çal fl lmas gerekti ini söyledi. Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Deniz Ticaret Odalar Konseyi toplant s n n aç l fl nda, Türkiye'nin son 12 y lda denizcilik alan nda önemli geliflmeler kaydetti ini ifade etti. Söz konusu süreçte Türkiye'nin denizcilikte kara listeden beyaz listeye geçen, denizci kökenli yöneticilerle, uzmanlarla denizcilik idaresini buluflturan, marinalar yla, limanlar yla, uygulanan yap-ifllet-devret modelleriyle bu alanda önemli ve verimli hizmetleri baflarm fl bir ülke haline geldi ini belirten Elvan, "Hatta AB standartlar n yakalam fl, denizcilikte dünyan n lider ülkeleri aras na girmifl bir Türkiye var. Bunun en büyük kan tlar ndan biri ise ülkemizin Üye Devlet Gönüllü Denetim Program (VIMSAS) kapsam ndaki denetimlerden baflar yla geçerek 'düflük risk grubu'na girmesidir" diye konufltu.dünya deniz ticaret filosunun yaklafl k yüzde 94'ünü kontrol eden 30 ülke aras nda, Türkiye'nin 30,4 milyon detveytlik (DWT) kapasiteyle 13. s rada yer ald n anlatan Elvan, Türk limanlar nda elleçlenen toplam yük miktar ise 385 milyon tonu geçti in bildirdi. Kurulu kapasitenin ise 548 milyon ton oldu unu dile getiren Elvan, planlamas yap lm fl olanlarla birlikte bu kapasitenin 867 milyon tona ulaflaca n söyledi. Elvan, kabotajda elleçlenen yük miktar n n 28 milyon tondan 54 milyon tona kadar ç kt n ifade ederek flunlar kaydetti: "Kabotajda tafl nan yolcu say s da 99 milyondan 165 milyona yükseldi. Kabotaj tafl mac l m z n daha h zl ve daha güvenli büyümesi için ise kabotajda tafl mac l k yap lan hatlar n izne ba lad k. 64 farkl hatta 238 gemiye hat izni verdik, kabotaj hatlar n n denetimli ve güvenli hale getirdik. Uluslararas düzenli Ro-Ro hatlar nda tafl nan araç say s ise 2002 y l nda 200 bin iken bugün 440 bini buldu. Sadece 3 y lda 16 yeni Ro-Ro hatt n daha devreye alarak aktif Ro-Ro hatt say s n 25'e ç kard k. Sizlerle birlikte Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO) Projesini hayata geçirerek demiryoludenizyolu kombine tafl mac l n bir üst düzeye ç kard k. Kruvaziyer tafl mac l na yönelik yapt m z düzenlemeler de meyvelerini verdi. Limanlar m za u rayan kruvaziyer gemi say s 2002 y l nda 821 iken, bugün 1.572'ye ulaflt. Bununla birlikte limanlar m z ziyaret eden kruvaziyer yolcu say s da 332 binden 2 milyon 240 bine ç kt. 12 y lda ülkemiz, kruvaziyer turizminde spanya, talya ve Yunanistan'dan sonra 4'üncü s raya t rmand. Denizcili imize destek amac yla 2004 y l nda ç kard m z ÖTV'siz yak t uygulamas yla da 3,2 milyon ton ÖTV'siz yak t vererek sektörümüze 3,9 milyar liral k destek verdik. Bununla birlikte 2023 y l hedeflerimizden olan Türk P&I Koruma ve Tazmin Sigorta fiirketi'nin kurulmas hedefimizi de bu y l Ocak ay nda hayata geçirdik.fiirket, sadece ilk üç ayda 305 geminin sigortalama ifllemini tamamlad." Hisarc kl o lu nun reform vurgusu ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, "Reform yar fl nda öne geçenler kazan yor, geride kalanlar yerinde say yor. flte bu yüzden art k reform paketlerinden de il, reform maratonundan bahsetmek zorunday z" dedi. Hisarc kl o lu, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Strateji Gelifltirme Yüksek Kurulu Müflterek Toplant s nda yapt konuflmada, bugün dünyan n en büyük küresel krizlerinden biri yafland halde, bütçenin olumlu gidiflinin bozulmad n söyledi. Bundan ötürü toplant da bulunan Maliye Bakan m z Mehmet fiimflek'e, teflekkürlerini sunan Hisarc kl o lu, bütçesini yönetemeyenin iflini büyütemeyece ini ifade etti. Hisarc kl o lu, ülke ekonomileri için de ayn kural n geçerli oldu unu vurgulayarak, "Ülkenin sa l kl büyümesi, sektörlerin geliflmesi, vatandafllar n zenginleflmesi bütçenin iyi yönetilmesine ba l d r" dedi. Geçmiflte bunun ac tecrübelerini gördüklerini kaydeden Hisarc kl o lu, ülkenin büyümesi ve kalk nmas nda en önemli ç pan n, güçlü mali oldu unu dile getirdi. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, dün gecikmifl vergi borçlar n ödeme zorlu u çeken mükellefler için ödeme taksit say s artt r ld n da an msatarak, bu ad mlar olumlu bulduklar n ve uygulay c lar na teflekkür ettiklerini söyledi. Reform sürecinin daha da h zlanarak devam etmesini arzu ettiklerini kaydeden Hisarc kl o lu, konuflmas n flöyle sürdürdü: "fiu iki gerçe i gözden kaç rmamam z gerekiyor. Birincisi küresel sistem daha önce hiç olmad kadar bafl döndürücü bir h zla de ifliyor. fl yapma flartlar, kurallar o kadar h zl de ifliyor ki, bu de iflimi takip edemeyen, reformlarla kendini bu de iflime haz rlamayan ülkeler geride kal yor. kincisi de ülkeler aras ndaki rekabet hiç olmad kadar art yor. Art k her ülke, rakibine bakarak ad m at yor. Siz reform yapt n zda, rakibiniz daha büyük bir reformla cevap veriyor. Reform yar fl nda öne geçenler kazan yor, geride kalanlar yerinde say yor. flte bu yüzden art k reform paketlerinden de il, reform maratonundan bahsetmek zorunday z." Hisarc kl o lu, reformu, özel günlerde verilen bir hediye paketi olmaktan ç kar p, bir yaflam tarz haline getirmek zorunda olduklar n ifade etti. Kay td fl l n en önemli reform alanlar ndan biri olarak önlerinde durdu unu söyleyen Hisarc kl o lu, "Say n Bakan m z n kay t d fl ekonomi ile istikrarl mücadelesini özel sektör olarak destekliyoruz. Tüm ekonomimiz kay t alt na girene kadar bu iflin devam etmesini talep ediyoruz" diye konufltu. Rifat Hisarc kl o lu, bunu sa layacak en önemli arac n adalet duygusunu sa layacak uygulamalar n ortaya konmas oldu unun alt n çizdi. Toplant öncesinde, Maliye Bakan fiimflek ve TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni gezdi. fiimflek'e merkez hakk nda bilgi veren Hisarc kl o lu, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nin üniversite-sanayi iflbirli inin baflar l bir çal flmas niteli inde oldu unu söyledi E itim Ö retim y l nda aç lan ve a rl kl olarak mühendislik, güzel sanatlar ile mimarl k e itimine yönelik e itim ile araflt rma alt yap s n n bir araya topland Teknoloji Merkezinde 74 araflt rma laboratuvar, 13 tasar m stüdyosu, 37 e itim laboratuvar bulunuyor. Teknoloji Merkezinde e itim ve araflt rma faaliyetleri ayn çat alt nda toplanarak ö rencilerin disiplinleraras araflt rmalar kolayca yapmalar ve yeni fikirler gelifltirerek uygulamalar n n önünün aç lmas hedefleniyor. Teknoloji Merkezi kompleksinin içinde dünyan n en büyük Su Türbini Tasar m ve Test Laboratuvar da infla edilmifl durumda. Laboratuvar, tüm donan mlar kurulduktan sonra hidroelektrik santral yat r mc s flirketlere hizmet vermeye bafllayacak.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 7 May s 2014 Çarflamba Aylin DEM RHAN Uçan Süpürge bu y l Fatih Sanat Tiyatrosu'nun 'Gül Devri-Ev' isimli oyunu izleyiciyle bulufltu KARAMAN - Karaman E itim Gönüllüleri Derne i'nin (KAREGDER) organize etti i Fatih Sanat Tiyatrosu'nun sahneye sundu u 'Gül Devri-Ev' isimli oyun izleyicilerle bulufltu. Fatih Sanat Tiyatrosu taraf ndan haz rlanan, Aydemir Gültekin in yaz p yönetti i oyun, izleyiciye Anadolu dan stanbul a e itim amaçl gelen 2 üniversite ö rencisinin hayat mücadelesini anlat rken, ayn zamanda bin 400 y l öncesine götürüyor. Oyun hakk nda k sa bilgi veren yönetmen Aydemir Gültekin flunlar söyledi: Anadolu nun küçük bir kasabas ndan birbirini tan mayan iki gencin yollar tren gar nda kesiflir. Bekir ve Cafer, ç kacaklar bu uzun yolculukta stanbul a ad m atar atmaz hiç ummad klar olaylarla karfl lafl rlar. Üniversite yurdunda yer olmay nca kiral k bir ev aramaya koyulan ikili, büyük flehre al flmaya çal fl rlar. Tek gayeleri üniversiteyi en güzel flekilde okumak olan iki arkadafltan Bekir in geride b rakt hayat ve Cafer in annesi ve k z kardefline zulmeden içki müptelas babas, devaml onlar meflgul etmektedir. Ancak onlar her fleye ra men karfl lar na ç kan sorunlar n, bazen o saf Anadolu yürekleriyle bazen de keskin zekâlar yla üstesinden gelmeye çal fl rlar. Kimi zaman zorlu, ço u zaman ise traji-komik olaylar n ç k fl yollar ise bin 400 y l öncesinde gizlidir. Bu yolun sonunda ise yeryüzünün ilk evi vard r. ANKARA - Türkiye'de, Kürtçe yay n say s 2008'de 101 iken, 4 kat art flla geçen y l 413'e ç kt. Geçen y l 196 Kürtçe eserin verildi i "yetiflkin kurgu edebiyat", bu dilde art fl oran en yüksek konu bafll oldu. TÜ K istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de yay n say s 2008'de 32 bin 339 iken, bu rakam bir baflka havalanacak ANKARA Uçan Süpürge Festival Koordinatörü Özlem K nal, AA muhabirine, festivalin 17 y ld r yolculu unu aral ks z sürdürdü ünü söyledi. Türk sinemas n n 100. y l n n kutland na iflaret eden K nal, Uçan Süpürge'nin Türkiye'nin ilk kad n filmleri festivali oldu unu, bir as rl k bu tarihe bir çentik att klar n, "kad nlar da var" diyebildikleri için mutlu olduklar n ifade etti. Bu y l "Festival çok güzel gelsene" slogan yla 8-15 May s'ta gerçeklefltirilecek festivalde, film gösterimlerinin yan s ra çeflitli atölye çal flmalar n n da gerçeklefltirilece ini belirten K nal, "Festivale 7 k tadan 650 film baflvurdu. 39 ülkeden 107 filmin gösterimi yap lacak. Gösterimlerin ard ndan yönetmen ve oyuncular n kat l m yla söylefliler gerçekleflecek. Ayr ca Bu day Derne iyle iflbirli i yapaca z. 'Kad nl k Halleri: 7 Kad n 7 Etkinlik' bafll alt nda gülme yogas, bir arzu nesnesi olarak yemek, diflil enerjiyi ortaya ç karmak ve büyülü dans bafll kl ücretsiz atölye çal flmalar da düzenlenecek" dedi. Festivalin Berlin, Cannes, Toronto, Rotterdam gibi önemli festivallerde görücüye ç km fl 2013 ve 2014 yap mlar ndan olufltu una dikkat çeken K nal, sinema tarihinin unutulmaz klasikleri, usta yönetmenlerin son dönem çal flmalar, k sa, animasyon ve belgeseller, komedi, drama ve hatta bilim kurgu türüne kadar genifl bir yelpazeyi sinemaseverlere sunacaklar n dile getirdi. K nal, Devlet Opera ve Bale Sahnesi'ndeki aç l fl törenini Yetkin Dikinciler ve fienay Gürler'in sunaca n,yeflilçam' n emektarlar ndan Muhterem Nur ve Sinema Yazarlar Derne i'nin ilk kad n baflkan Alin Taflç yan gibi isimlerin de törene kat laca n bildirdi. Gana'dan Norveç'e, Irak'tan Meksika'ya kadar birçok kad n yönetmenin filmlerinin sergilenece i Uçan Süpürge Uluslararas Kad n Filmleri Festivali'nde ödüller verilece ini de anlatan K nal, flunlar söyledi: "Sinemaya oyuncu olarak emek vermifl kad nlara sunulan Uçan Süpürge Onur Ödülü'nün bu seneki sahibi, sinemam zda bir döneme damgas n vurmufl usta oyuncu Muhterem Nur olacak. Sinemada kad nlar n kameran n önünde ve arkas ndaki eme ini görünür k lmay amaçlayan Bilge Olgaç Baflar Ödülleri ise bu y l, farkl alanlardan alt kad na sunulacak. Sinema yazar Alin Taflç yan, kurgucu Çiçek Kahraman, sanat yönetmeni Uçan Süpürge Uluslararas Kad n Filmleri Festivali, film gösterimleriyle dünyadaki "kad n hikayelerini", atölye çal flmalar yla da "kad nl n inceliklerini" iflleyecek. Natali Yeres, yönetmen Nezahat Gündo an, oyuncu fiebnem Sönmez ve yap mc Zeynep Özbatur Atakan, festival kapsam nda verilen Bilge Olgaç Baflar Ödüllerinin bu seneki sahipleri olacak. Festivalin son y llarda farkl kifli, grup ve kurumlara vermek üzere gelifltirdi i Tema Ödülünü, L STAG (LGBTT Aileleri Grubu) ve Benim Çocu um belgeseli alacak. K nal, festivali her kitle, yafl ve kesimden seyirciyle bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gösterimlerin Alman Kültür Merkezi ve K z l rmak Sinemas 'nda yap laca n kaydeden K nal, ifl dünyas n n da desteklerini beklediklerini vurgulad. K nal, baflkentlilerin bu y l ilk kez festival boyunca uygulanacak "ask da bilet" kampanyas yla filmleri, gündüz seanslar nda ücretsiz izleme imkan bulaca n söyledi. Kampanya çerçevesinde Türkan fioray ve Hülya Koçyi it'in festivalin ilk iki günü, gündüz seanslar nda sinemaseverleri misafir edece ini anlatan K nal, Ankaral sinema tutkunlar n n, Alt n Portakal'da en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kurgu ödüllerini toplayan Mavi Dalga ve dünya sinemas n n seçkin örneklerini duayenlerin misafiri olarak izleyeceklerini vurgulad. K nal, ask da film uygulamas yla ran yap m "fiflflfl K zlar Ç l k Atmaz" ile uzakta bir yerde kendisini bekleyen daha güzel bir hayat oldu una inanan 20 yafl ndaki Ali'nin hikayesini anlatan "Ferahfeza" ile yönetmenli ini Emmanuelle Bercot' n yapt ve Catherine Deneuve'un baflrolunu üstlendi i Frans z Filmi "Yolda"n n seyircisiyle buluflaca n sözlerine ekledi. Kürtçe yay n say s 4 kat artt geçen y l yüzde 46 art flla 47 bin 352'ye yükseldi. 2013'te yay nlar n, 43 bin 86's n Türkçe, 2 bin 615'ini ngilizce, 473'ünü Arapça dilindekiler oluflturdu. Di er yay n dilleri Kürtçe, Frans zca, Almanca, Rusça, spanyolca ve talyanca olarak s raland. Türkiye'de son 6 y lda yay n say s en çok artan diller Frans zca ve Kürtçe oldu y l nda 48 olan Frans zca eser say s 5,7 kat art flla geçen y l 274'e yükseldi. Ayn dönemde Kürtçe yay n say s da rekor düzeyde artt. 6 y l önce 101 olan Kürtçe yay n say s 4 kat na ç karak 2013 y l nda 413 olarak gerçekleflti. Kürtçe eserlerin konular na göre da l m na bak ld nda ilk s ray "yetiflkin kurgu edebiyat" ald. Kürtçe edebi eser say s 2008 y l nda 58 iken geçen y l sonu itibar yla 196'ya yükseldi. Kürtçe yay nlarda 2013'te ikinci s ray 105 eserle "yetiflkin kültür" kategorisi al rken, bunu, 44 yay nla "çocuk ve ilk gençlik", 26 yay nla "e itim", 23 yay nla "akademik" ve 19 yay nla "inanç" kategorileri izledi. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Selahattin Y lmaz dan iki fliir Adana ilimiz merkezinden seslenen, e itimci, flair, yazar ve araflt rmac Mansur Ekmekçi hocan n bize gönderdi i fliirler aras nda yeralan, Selahattin Y lmaz imzal iki fliir var gündemimde efendim. Bu fliirlerin adlar, Umut ile ve Sar k z adlar n tafl yorlar. Birinci fliir dört ayr dörtlükten meydana geliyor. Yare sal nan haber karfl l nda gelemem denilifli, gülmesini istedi i sevgilinin bir daha gülemem dedi i noktalar ndan hareket ediliyor. Bu fliirin dörtlü ündeki Selahattin Y lmaz duygular flöyle ç k yor karfl - m za: Da lar, tafllar ile sohbet ederim, Çekilin yolumdan, yare giderim, Yar gurbette ölür ise niderim, Kar, f rt na, boran aç yollar m. Az kald sevdi im, yollar yoruldu, Da lar düze ç kt, rüzgar duruldu, Köyde dü ün dernek, erken kuruldu, Mahçup etme soran dost kullar m. Gelsen, gelmesen debekleyece im, Sensiz gönlüme dert ekleyece im, Kalbimle bir olup tekleyece im, Y k p hayal kuran duygular m. kinci Selahattin Y lmaz fliirinin ad : Sar k z. Bu fliir üç ayr bölümden meydana geliyor. Esen yelle kurban olunan ince belle, kucak aç lmas yla cümle ele noktalar ndan hareket ediliyor. Sonra geride kalan iki dörtlü ünde Selahattin Y lmaz flöyle sesleniyor: Bir ibadet yeri misin?, Erenlerin biri misin? Dilek tutsam verir misin?, Ada m var K z ldere.. Sar k zlar her dem a lar, Yas tutup ta kara ba lar, Gece olur fl k yollar, Nur da na K z ldere.. Selahattin Y lmaz, sanat ve edebiyat dünyas na att yeni ad mlar yla, ileride güçlenecektir. Tebriklerimi sunuyorum. Türkçe yay n say s, 2008'de 29 bin 911 iken, 6 y lda 1,4 kat art flla 43 bin 86'ya, ngilizce yay n say s ise 2008 y l nda 1632 iken 1,6 kat art flla 2 bin 615'e ulaflt. Son 6 y lda Arapça yay nlar 473'e, Almanca yay nlar 166'ya, Rusça yay nlar 100'e, spanyolca yay nlar 91'e, talyanca yay nlar ise 21'e yükseldi....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Sad k Tural ile fiiirimizin Kaynaklar Ve fiiirimizde Aflk Kavram Üzerine-2 Ya da bir anlamda yayg n ve akla uygun olan n d fl na ç kma hâli diyebilir miyiz buna? Evet, evet. Bu ikisinin aras nda insano lu kofluflturuyor ve o s rada, o kadar çok s k nt lar m z var ki; günlük hayat, dün de, bugün de, yar n da insano lu için daima s k nt lar, çileler, kofluflturmalar, bo uflmalar, kallefllikler, k skançl klar içinde geçecek, aran zda baflar olacak. fiimdi böyle bir alan n içinde kad nsan z erkek görecekseniz; erkekseniz kad n göreceksiniz ki, öyle bir obje, öyle bir varl k bulacaks n z ki o sizin için vazgeçilmez olacak, dayan lmaz ölçüde ba land n z ve bunun bulundu u yo un duyguyla, akl n z yeniden biçimlendireceksiniz. flte bunun ad na aflk derler. fiiirin kaynaklar - n sordunuz ya, iflte kaynaklardan birisi aflkt r. Hangi aflk? nsana duyulan aflk, tabiata duyulan aflk, vatana duyulan aflk. Tekrar aflk tan mlarsak e er, vazgeçilmez ve dayan lmaz ölçüde dedim, bu çok önemli. Ba lanma dedim ikinci unsura, ama üçüncüsü o ba lanman n da bizi bir yo un s k flt rmaya ve neredeyse zaman zaman irademizi felç etmeye kadar götürmesi; ama irademizi felç etmeden ç kt m z an, bunu baflkalar yla, çok seçilmifl kelimelerle ahenkli bir flekilde ifade ediyorsak, onun ad da fliir. Size fliir üzerine de iflik bir soru soraca m. fiiir ö retilebilir mi? fiiirin okulu olur mu? Bu konuda, bu kadar çok müteflairin bulundu u toplumumuzda, her iki kifliden üçüncüsü flairdir esprisi de yap l r. Baz kesimler zaman zaman fliir ölüyor mu? derler ve baz lar da, flairin çoklu undan ve fliirin azl ndan bahsederler. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? fiiir çok zor bir sanat dal. Bana öyle geliyor ki, dünyada her fleyi ö retmek mümkün ama bu konuda da Hilmi Yavuz la ayn fleyi düflünüyorum, fliirin atölyesini ö retebilirsiniz. fiiirin kendisi, flair do mufl olman za ba l. E er ilham n varl n reddetmeyecek kadar ilham kavram n n gere ini insanlara do ru anlatabilsek, ilham lehame kökünden, insan n kalbine damlayan, imbiklenmifl duygular ve düflünceler demektir. Lehame fiilinin, leham fiilinin, haydi esin diyelim; esin kavram n n as l karfl l, kalbe bizim bir bilgi gibi geldi i halde, onu bir bilgi olmay aflarak; örtülü bir mesaj gibi geldi i halde, onu bir mesaj gibi alg lamayarak duygunun ta kendisi gibi görmememizin ad d r ilham. fiiir onsuz olmaz; ama bu da tek bafl na fliir olmaz. O art k bir ustal a do ru ad m ad m gidecekse, fliirin ne oldu unu ne olmad n, çan çan çikolata, hani bize limonata diyen çocuktaki ahenk kavram gibi alelade bir fleyi yahut da, aruzun her önüne gelen vezniyle küfür etmeyi beceren eskilerin bilgisini fliir zannetmeyeceksiniz. fiiir baflka bir fley. Aruz olsun, hece olsun, serbest olsun fark etmez; benim derdim vezin de il. Vezin ne demek? Zaten vezin, ölçü kendisine uygun olmayan kabul etmez. Çarpacaksan z çarpacaks n z, bölecekseniz böleceksiniz, toplayacaksan z toplayacaksan z, ç karcaks n z ç karcaks n z; ama ben çarpma yap yorum derken, bölme yapamazs n z. Bir matematik ifllemi yap l r, öyle de il mi? Duygular fliire tafl n rken, duygular fliirlefltirilirken, düzeltiyorum; duygular akl n imbi- inden geçirilerek kal ba dökülürken, ölçülendirilirken, gayet tabi bir atölyeye, gayet tabi bir teknik bilgiye ihtiyaç vard r. Bu da ö retilebilir. Tabi bu soruyu sormam biraz maksatl yd ve bunun alt nda yatan aç klayay m. Ben bir resmi kuruma, iflte bu atölye çal flmalar n n olaca bir fliir okulu projesi verdim. Proje büyük ölçüde kabul gördü, ufak tefek s - k nt lar var. Onlar da aflt ktan sonra böyle bir çal flmaya bafllayaca m. Hakikaten güzel düflünmüflsünüz ve enfes bir çal flma olur kanaatindeyim. Asl nda fliir ad na aflk ad na çok konuflulacak fley var, hani Elaz l bir flairimizin söyledi i m sra var ya, Yüzünde göz izi var sana kim bakt yârim demek bile yeterli asl nda. flte bizim bir m sra veya bir beyit içine bir dünya s d rabilen, hem Halk, hem de Divan flairlerimiz var. Yunusumuz var, Mevlânâ m z var, hani Yunus un söyledi i, bir ben vard r benden içeri sözü bile fliir ve aflk ad na her fleyi anlat yor asl nda. Aflk ve hayat üzerine son olarak neler söylemek istersiniz? Efendim baflta da sordunuz ama fliirin kaynaklar ndan birisi de, insan n yaln zl d r, insan n kimsesizli idir. Allah tan baflka kimse yaln z olamaz, yaln z olmas n. Fuzuli gibi söylemeyeyim de, Kemalettin Kamu gibi söyleyeyim: Gözlerimde par lt s bir bak r tas n, Kula m komflular n ayak sesinde. Vars n bir bardak su veren olmas n, Baflucumda biri bana, su yok desinde. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Rabbim güzelli ini nazardan esirgesin Bilinmeyen notas n beni coflturur sesin. Sensin gönlümde atefl tutufltum ben sevdanla Ey aflk n rüzgârlar yang na do ru esin.

9 BULMACA 7 May s 2014 Çarflamba 9 Yine 32. sayfada ihtiflaml bir yal ve önünde yolda el arabas yla meyve satmaya çal flan, ekmek paras peflinde koflan fakir bir vatandafl resmi var. htiflam ve sefalet, zengin yönetici ve ezilen fakir halk karfl tl na eserde bolca yer verilmifl. Türk millet birli ini çat flan s n flara dönüfltürme çabas n n bir yans mas sezilmektedir. 36. sayfada Bo az da muhteflem bir Ortaköy Camii ve hemen önünde sefil, periflan fakir bal kç lar n foto raf özenle yan yana denk getirilmifl. Bu motifi çok yayg n. Türk ün siyasi kurumu saray ile dinî ve kültürel kurumu olan camiler ihtiflaml, büyük, güzel, zengin olarak yans t l yor ve hemen yan nda da fakir bir halk resmi veriliyor. Bu s n fsal karfl tl k, baflka Asya ve Afrika ülkelerine dair çekilmifl foto raflarda da vard r. Verilmek istenen mesaj fludur: Yüksek yönetici kesim ve zenginler, Bo aziçi nin tabii güzelliklerinden kay k sefalar ile flark lar türkülerle e lenerek istifade ederlerken, fakirler bundan mahrumdur ve onlar akflam, gece, gündüz demeden mütemadiyen ekmek paras peflinde koflan ezilmifl ve sömürülmüfl bir kitledir. Halkla yönetici kesim aras nda suni, zorlama bir s n fsal ay r m telkini sezilmektedir. Kitapta o kadar çok sefalet resimleri var ki sanki stanbul böyle bir toplumsal yap dan ibaretmifl gibi bir alg oluflturuluyor. Mesela 59. sayfada Unkapan nda bir bakkal dükkân resmi var ki buna bakan insanlar tiksinir. S valar, boyalar dökülmüfl, oras buras çatlak patlak, her taraf kirli, görüntüsü son derece çirkin, e reti bir yap ve ona bitiflik olarak derme çatma bir baraka ve burada da ekmekler orta yerde rastgele konmufl, bir tarafta gazeteler, bir tarafta pis kasalar, öte beri eflyalar. Düzensizlik, pislik, çirkinlik hepsinin iç içe geçti i i renç bir manzara. Bu resmin üzerinden genelde Müslümanlara, özelde Türklere dair son derece olumsuz kanaatler oluflmas sa lanmaktad r. Bu tür olumsuz görüntülerin olmad n söyleyemeyiz ama genelleme yap larak bütün stanbul sokaklar n n bu tür görüntülerden TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin STANBUL UN FETH NE ORYANTAL ST KUfiATMA-2 ibaret oldu u alg s n yaymak tamamen kas tl ve kötü niyetli bir bilincin ürünü olmal d r. Türklere yönelik oryantalist bak fl aç s n n somut bir göstergesidir bu. 2. ç Karart c Mezarl k Sunumu: Kitapta yine bolca mezarl k resimlerine yer verilmifl. Bunda da iyi niyet göremiyoruz. Zira Bat l lar n kendi flehir ve ülke tan t m kitaplar nda mezarl k resimleri hemen hemen hiç yok gibidir. Ama stanbul a dair haz rlad klar tan t c kitaplarda belirgin biçimde mezarl k resimlerine yer verilir. Bunun temsilcili inde verilmek istenen mesaj fludur: stanbul un temsilcili inde Türkiye ve Türk milleti hayat de il ölümü; dünyay de il ahreti, dinamizmi de il dura anl ; nefleyi, sevinci de il hüznü, kederi, a lamay temsil eder. Di er yandan 12. sayfada verdikleri mezarl k foto raf özenle seçilmifl gibidir. Bu resimde k r k, oraya buraya saç lm fl, bak ms z mezar tafllar gösteriliyor. Bununla da bizim düzensiz, intizams z, tarihe, atalara, kültüre, medeniyete sayg s z bir millet oldu umuzu ima etmek istemektedirler. Virane halinde bir mezarl k imgesi ön plana ç kar lmaktad r. Mezarl kla, ölümle, karanl kla, kederle, kah rla, ölüm, ahret kültürüyle özdefllefltirilen bir millet ve ülke takdimi ile karfl karfl yay z. Yine buna benzer bir resim daha var. 44. sayfada k r k dökük, oraya buraya rastgele saç lm fl Bizans dönemi tarihî eserlerin resmine yer verilmifl. Bununla biz, tarihsel kültür ve medeniyet miras na ilgisiz, kay ts z hatta ya mac, sald rgan, k ran, yok eden, medeniyet yapan de il; medeniyetleri yok eden barbar bir millet olarak sunuluyoruz. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Pamuk ipli inden ince dokunmufl tülbent. Sarp geçit. 2. Bir gezegen. Kay s, erik, zerdali gibi meyvelerin kurusu. 3. Subay. Bir nota. 4. Sinirli. Tah l n tarladaki ad. 5. Garaj. 6. Bir say. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. 7. Rusçada evet. pliklerin boyanmak istenmeyen bölgelerinin a aç kabuklar ve balmumuna sararak boyama tekni i. Bir nota. 8. Gözün renkli bölümü. Dar, uzun ve hafif bir tür yar fl kay. 9. Bir fleyin nicelik bak m ndan ulaflabilece i en son nokta. Üstü toprakla örtülmüfl saman y n. 10. A layan, inleyen. Ceviz. 11. Lityumun simgesi. Bafll ca, temel niteli inde olan. 12. K ta. Binek hayvan. 13. slamiyet ten önce Kâbe de bulunan üç puttan biri. Bal k yumurtas ile yap lan bir tür meze. 14. Parola. Uzakl k anlat r. yard m istendi ini anlatan bir ünlem. 15. Yeti. 16. Bayram. Madeni. 17. Yard mc yemek. Vilayet. 18. Bir çeflit börülce. Ölçüt, ölçü. 19. Radyumun simgesi. stanbul un eski adlar ndan biri. 20. Yank, akis. Özenli, düzgün. Yukar dan afla ya: 1. Bir çeflit küçük atmaca. K r yaflam içinde aflk konusunu iflleyen k sa fliir. Bir tür ya mur kuflu, su tavu u. Bir nota. 2. Bir çalg. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland r c. Unvan, san. A z n tavan. 3. Kuramsal. Yap m iflleri. Lantan n simgesi. 4. Motorlu veya motorsuz, tekerlekli her türlü kara tafl t. Terlemekten ve heyecandan vücutta oluflan küçük pembe kabart lar. Hofllanarak bakma. 5. Çavufl kuflu, hüthüt. Tantal n simgesi. Tembellik. Somali nin plaka iflareti. 6. stikbal, gelecek. Cüretkâr. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. 7. Bir tür sa lam, yumuflak dana veya öküz derisi. Alay, istihza. Verme, ödeme. 8. Yemek yemesi gereken kimse. Keçi tüyü. Yapraklar ndan kokain ç kar lan bir a aç. Operasyon. 9. Bir yerde toplan p y lma. T rnak yöresinde oluflan a r l flifl. Duyuru. 10. Evliya, ermifl. Bir meyve. fiahit. Oy. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 7 May s 2014 Çarflamba - SAGLIK Burcu KER M Göz muayenesi hastal klar n Göz Hastal klar Uzman Op. Dr. Neslihan Astam, fleker hastal ve yüksek tansiyonun görme kayb - na neden olabilece ini belirterek göz sa l nda ki de ifliklikler pek çok ciddi hastal a iflaret edebilece ini söyledi. Astam, "Gözlerde herhangi bir sorun olmasa bile y lda bir kez kontrol yapt r lmas, hastal klar n teflhisi aç s ndan büyük önem tafl yor." dedi. Açl n z tamamen duygusal olabilir BURSA - Beslenme ve Diyet Uzman Baflak Kefeli, açl n tamamen duygusal olabilece ini söyledi. Kefeli, ifltah n n kesilmesini isteyenlerin bulgur pilav, süt ve ayran gibi g dalar tüketmesi gerekti ini söyledi. Uyand ktan saatler sonra yemek yiyor, ilk yedi iniz besin de fleker içeren veya saf karbonhidrat olan bir besin oluyorsa dikkatli olun. fltah n z n bütün suçlusu seçti iniz besinlerdir. fiekerli bir çay n yan na 4-5 bisküvi, meyve suyu, çikolata at flt r yorsan z, ö le yeme inde bofl bofl makarna veya pirinç pilav yiyip kalk - yorsan z akflama do ru veya gece önünü alamad n z bir ifltah sorunu yaflaman z muhtemeldir. Beslenme ve Diyet Uzman Baflak Kefeli, " fltah n z azaltmak ve daha uzun süre tokluk hissini yaflamak için yumurta, tam bu day ekme i, süt ve ayran, tavuk ve hindi eti, çi sebze salatalar, bulgur pilav, nohut, kuru fasulye, barbunya ve mercimek, leblebi ve badem tüketin." dedi. Özel Biyofiz T p Merkezi Beslenme ve Diyet Uzman Baflak Kefeli, flunlar kaydetti: "Baz insanlar üzülünce, sevinince, strese girince, can s k l nca veya mutlu olunca hep yemek yemek isterler. Duygular n yiyerek aç a vurma veya ac lar n yiyerek bast rma, duygusal açl k olarak tan mlan r. E er sizde bir fleye tak ld n zda veya can n z s k ld nda yada herhangi bir duygu de ifliminde yemek yeme e meylediyorsan z dikkat etmelisiniz. Bu tamamen koflullanma sonucu hissedilen bir açl k duygusudur. Yani bu fizyolojik açl k dedi imiz mideniz boflald için yemek yemek arzusu de ildir. Bu konumdayken yap lacak tek fley telkindir. Bu durumun duygusal oldu unu, duygu durumunuzun üstesinden yemeyerek de gelebilece inize kendinizi inand rmal s n z. teflhisinde önemli! YOZGAT - Yozgat n Bo azl yan Toplum Sa l Merkezi Sorumlu Tabibi Dr. Celal Naci Gökç nar, afl n n insanlar hastal klardan koruyabilmek için sa lam ve risk alt ndaki kiflilere uyguland - n belirterek afl ile çeflitli hastal klardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümleri ile sakatl klar n engellenmesinin amaçland n söyledi. Dr. Gökç nar, '9. Avrupa Afl Haftas ' etkinlikleri nedeniyle yapt aç klamada afl n n önemine de indi. Dr. Gökç nar, "Her fleyin bafl sa l k, sa l n bafl afl. Çocuklar n eksik afl lar n n tamamlanmas gerekir. Afl l çocuk sa l kl çocuk, afl lanma her çocu- un hakk d r. Dünya Sa l k Örgütü Avrupa bölgesinin giriflimleri ile kabul edilen ve 2005 y l ndan STANBUL- Memorial Ankara Hastanesi Göz Hastal klar Bölümü nden Op. Dr. Neslihan Astam, göz sa l ve sistemik hastal klar aras ndaki iliflki hakk nda bilgi verdi. Önemli hastal klar n gözleri vurabilece ini söyleyen Astam, "Basit bir retina muayenesi sayesinde; diyabet, hipertansiyon, her türlü damar, kan ve beyin hastal klar tespit edilebilmektedir. Herhangi bir boya maddesi ya da röntgen fl n kullanmadan, göz siniri ve retina damar yap s ndan kiflinin kalp damar sistemi ve beyin içi hakk nda bilgi almak mümkündür." diye konufltu. fieker hastal n n ani görme kay plar na yol açabilece ini belirten Op. Dr. Astam, flunlar ifade etti: "fieker hastas n n ilk bulgular s ras nda gözde gelip geçici görme de- ifliklikleri yaflanabilmektedir. lerleyen dönemde damar de ifliklikleri ve göz dibinde ufak kanamalar görülmektedir. Tedavinin yeterlili i hakk nda göz muayenesi belirleyici bir takip kriteridir. Diyabet, gözün arka bölümünde bulunan ve görme iflleminde çok önemli bir yeri olan retina tabakas ndaki damarlara hasar vermektedir. Retina tabakas n n tutulmas na diyabetik retinopati ad verilir. Retina damarlar nda oluflan hasar, görme merkezinde su toplanmas na yani ödeme yol açarak yavafl ve ilerleyici bir flekilde görmeyi azaltmaktad r. Bunun d fl nda, göz içersine kanama yaparak ani görme kay plar na yol açabilmekte ve erken yafllarda katarakt oluflmas na neden olmaktad r. Diyabetli kifliler genellikle görmeleri azald nda göz doktoruna muayeneye gitmektedirler. Ancak, unutulmamal d r ki gözdeki hasar bafllad nda hastalar n hiçbir flikayeti olmayabilir. Bu da, diyabetli kiflilerin göz flikayetleri bafllamadan göz doktoruna gitmelerinin ve doktorun tavsiye etti i s kl kta düzenli takip edilmelerinin önemini göstermektedir. Diyabetik retinopatiye ait erken bulgular, görme azalmas olmadan aylar öncesinde ortaya ç kt ndan dolay, modern cihazlarla desteklenmifl erken retina muayenesi tedavide ilk ad md r." Hipertansiyonun göz içindeki damarlara zarar verdi ini ifade eden Neslihan Astam, "Göz muayenesi s ras nda, retina incelemesinde göz dibi damarlar na da bak lmaktad r. Göz içindeki damarlar n bas nçtan dolay u rad flekil de ifliklikleri, rahatl kla bir göz doktoru taraf ndan belirlenebilmektedir. Yüksek tansiyonu olan kiflilerde retina damarlar nda t kan kl k saptanabilir. Kalp damarlar n n t kanmas gibi gözün bu yana yap lan Avrupa Afl Haftas Ekinlikleri nin amac n n halk afl lama konusunda bilinçlendirmek. Ülkemiz ile birlikte birçok Avrupa ülkesi bu etkinliklere kat l yor." dedi. Mikroplar n hastal k yapma retina tabakas ndaki damarlar da t - kanabilmekte ve damar t kan kl klar ciddi görme sorunlar na yol açabilmektedir. Retina damarlar nda oluflan t kan kl kta en büyük etken hipertansiyondur. Yüksek tansiyonlu kiflilerde, retinadaki atardamarlarda kal nlaflma ve sertleflme oldu u için belirli bir süre sonra atardamarlar yak ndaki toplardamarlara bask uygular ve t kan kl k geliflebilir." dedi. Kan suland r c ilaçlar n afl r kullan m gözlerde kanamalara sebep oldu unu belirten Op. Dr. Neslihan Astam, "Retina damar t kan kl n oluflumunda yafllanma, sigara içme, yüksek kan bas nc, fleker hastal, glokom yani göz içi bas nç art fl ve çeflitli kan hastal klar rol oynamaktad r. Bununla birlikte kalp krizi geçirmifl ya da damar sertli i olan hastalarda, kan suland r c lar kullan lmaktad r. Bu ilaçlar kan n ak fl n h zland rmakla birlikte, fazla verildi i takdirde kanamalara neden olabilmektedir. Cilt alt kanamalar ndan önce göz dibindeki retina etkilenmekte ve kanamalar görülmektedir." diye konufltu. Op. Dr. Neslihan Astam, "Glokom geliflme riski diyabetik olan hastalarda %35; yaln zca yüksek tansiyon hastalar nda %17, hem diyabetik hem de hipertansiyonu olan hastalarda %48 daha fazla görülmektedir. Glokom, dünyada tedavi edilemeyen körlü ün bafll ca nedeni olup, ilerleyene kadar belirti vermemektedir. Bu nedenle, diyabetik ve hipertansif hastalar dahil, glokom riski yüksek hastalara düzenli göz muayenesi yap lmal d r. Böylelikle, düzenli olarak taramadan geçirilip takip edilen hastalar n glokom riski öngörülebilir." MS hastal ve kan kanserinin göz muayenesiyle ortaya ç kacakabilece ini belirten Op. Dr. Astam, "Bir merkezi sinir sistemi hastal olan Multipl Skleroz (MS) asl nda teflhisi bir oldukça zor olan hastal klardand r. Ancak ilk belirtisini gözde verebilmektedir. Gelip geçici çift görmeler ve görme bozukluklar, bu hastal n ilk belirtileridir. Lösemi yani kan kanseri hastalar nda kan hücrelerinde hasar ve kanamaya yatk nl k ortaya ç kt nda göz dibinde retina tabakas nda kanamalar oluflabilmektedir. Bazen bu kanamalar merkezi görme bölgesinde geliflti inde hastan n ilk flikayeti görme bozuklu u olabilmektedir. Görme sinirini ve beyin içinde görme yollar ve görme merkezini etkileyen tümörler görme alan ve göz muayenesiyle tespit edilebilmektedir." ifadelerini kulland. (CHA) Dr. Gökç nar: Çocuklarda afl önemli karakterlerinden ar nd r larak gelifltirilen biyolojik maddelere afl isminin verildi ini söyleyen Dr. Gökç nar, "Afl lama her çocuk için yaflamsald r, her çocu un sa l kl ve hastal ks z yaflama hakk vard r. Dünyada her y l difteri, bo maca, yeni do an tetanosu, k zam k, verem, hepatit b, menenjit ve pnömokok nedeniyle 5 yafl n alt nda milyonlarca çocuk hastalanmakta veya ölmektedir. Oysaki bu hastal klar n hepsi afl ile önlenebilir hastal klard r. Ülkemizde Geniflletilmifl Ba fl klama Program çerçevesinde yap lan afl lar n temel amac ; do an her bebe in afl takvimine uygun olarak afl lanmas ile bo maca, difteri, tetanos, k zam k, k zam kç k, kabakulak, tüberküloz (verem), çocuk felci (poliomiyelit), hepatit a, hepatit-b, suçiçe i, hemofilus influenza tip b ve pnömokok gibi hastal klardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatl klar n engellenmesidir." ifadelerini kulland.(cha) Z NCELEME GENEL SARF MALZEMES SATIN ALINACAKTIR Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü z nceleme Genel Sarf Malzemeleri al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Man. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : (3) K s m z nceleme Genel Sarf Malzemeleri. Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Emniyet Genel Müdürlü ü Kriminal Dairesi Baflkanl c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler (90) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl hale Salonu (O) Blok 2. Kat (Oda No: 19) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:ll Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel Resmi lanlar kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No:10) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:ll Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat nalma fiube Müdürlü ü (O) Blok 2. Kat (Oda No: 10) Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mat kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (90) (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-6016(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 7 May s 2014 Çarflamba 11 Bosna da vak f arazileri T KA deste iyle tar ma aç l yor SARAYBOSNA - Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans (T KA), Bosna Hersek in kuzeyinde yer alan ve S rp nüfusun yo un olarak yaflad Biyelyina ve Yanya flehirlerinde ilk kez slam Birli i ne (Diyanet) ait arazilerde tar m yap lacak olmas nedeniyle traktör, biçerdöver, sulama makinalar gibi ekipman ba fl nda bulundu. Bosna Hersek teki savafl döneminde Boflnaklar a yönelik büyük katliamlar n yafland Biyelyina ve Yanya kentlerinde, topraklar na geri dönen Boflnaklar n iflsizlik sorununa çözüm bulmak amac yla slam Birli i Meclisleri, bölgedeki 510 dönümlük vak f arazisinin tar ma aç lmas yönünde karar ald. Bosna Hersek te vak f arazilerinin tar ma aç lmas yönünde ilk kez al nan bu karara, T KA ise ekipman deste inde bulundu. T KA n n ald 2 traktör ile biçerdöver, m s r ekim ve sulama makinalar ile pulluklar n teslimi amac yla Yanya kentindeki Atik Camii bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Bosna Hersek Reis-ul Ulemas Hüseyin Kavazoviç, T KA Saraybosna Koordinatörü Dr. Zülküf Oruç, Biyelyina ve Yanya slam Birli i Meclisi temsilcileri ile çok say da Boflnak vatandafl kat ld. T KA Koordinatörü Dr. Oruç, törende Boflnakça olarak yapt konuflmada, T KA n n 20 senedir Bosna Hersek te birbirinden önemli projeler gerçeklefltirdi ini, bugün de yine ülke tarihinde bir ilk denecek projeyi hayata soktuklar n söyledi. Ülkedeki vak f arazilerinin ilk kez tar ma aç ld n ve bu sayede bölgedeki iflsiz halk n söz konusu arazilerde tar m yapma imkan bulaca n belirten Dr. Oruç, Bu bizim için çok önemli bir proje. Böyle bir yard m ilk defa Biyelyina ve Yanya da gerçeklefltirdik. Projenin, bölgedeki tar m n geliflmesi için önemli oldu unu düflünüyoruz diye konufltu. Bosna Hersek te iflsizli in en büyük sorunlardan biri oldu unu vurgulayan Dr. Oruç, bugün gerçeklefltirilen projeyle 80 ile 100 aras nda vatandafl n ifl sahibi olaca n, Boflnak genç nüfusun Avrupa ülkelerine göçünü önleyebilece ini kaydetti. Dr. Oruç, vak flar n tarih boyunca toplumsal sorunlar n çözümü için çal flt na iflaret ederek, flunlar kaydetti: Bosna Hersek ve Türkiye yi birbirine ba layan fleylerden biri de vak f kültürüdür. Bu projenin en önemli sonuçlar ndan biri de, savafl sonras nda Biyelyina ve Yanya ya dönmek isteyen kimselerin ifl bulma imkan d r. Avrupal Müslümanlar nefrete karfl yasal güvence istiyor Avrupa da yaflayan Müslümanlara yönelik nefret suçlar artarken, uzmanlar nefret suçlar n engellemek için yasal düzenlemelere gidilmesinin zorunlu oldu una dikkati çekiyor. Avusturya Diyanet flleri Baflkan Fuad Sanaç, Müslümanlara yönelik suçlar n yasal dayana a kavuflturulmas gerekti ini belirtti. V YANA - Hasan Tosun/Feyzullah Yar mbafl -Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) Demokratik Kurumlar ve nsan Haklar Ofisi (ODIHR) taraf ndan 28 Nisan da Viyana da düzenlenen Müslümanlara Karfl Nefret Suçlar yla Mücadelede Kolluk Güçleri ve Toplum liflkilerinin Gelifltirilmesi konulu toplant ya kat lan uzmanlar ve toplum liderleri, AA ya konufltu. Avusturya Diyanet flleri Baflkan Fuad Sanaç, Avrupa da Müslümanlara yönelik düflmanl n, slam n hukuk sistemi içinde tan nmamas ve kanunlara yans t lmamas ndan kaynakland n söyledi. slam n bütün Avrupa ülkelerinde yasal olarak tan nmas gerekti ini belirten Sanaç, Demokratik ülkelerde yaz l kanunlar geçerlidir. Avrupa da, slam n yasal olarak kabul edilmesi laz m. slam n tan nmas, insan insan olarak kabul etmek demektir dedi. slam n tan nmamas n n Müslümanlar n mezar n, dü ününü, evlili ini, ibadetini, din dersini, örf ve adetlerini kabul etmemek anlam na geldi ini ve bütün problemlerin bundan kaynakland n ifade eden Sanaç, Çünkü insanlar kendisini evinde hissetmiyor, gelecek görmüyor, o ülkenin dilini ö renmiyor, bir gün dönece im diye yat r m yapm yor diye konufltu. Sanaç, Yahudi, Katolik, Protestan ve Budist cemaatlere verilen haklar biz de istiyoruz ifadelerini kulland. AVRUPA DA SLAM KORKUSU DE L, SLAM DÜfiMANLI I VAR slamofobi kelimesinin yanl fll kla veya kas tl olarak kullan ld n aktaran Sanaç, Avrupa da slam düflmanl var m, var. Buna slamofobi diyorlar. Bir kere bunun tarifi yanl fl. Fobi insan n korkusudur. Bir insan yüksekten korkuyorsa, örümcekten korkuyorsa buna bir fley yapamazs n z. Bunun ad slam korkusu de il, slam düflmanl d r. Antisemitizm var, o zaman Antiislamizmin de kabul edilmesi laz m diye konufltu. Yasal düzenlemelerin yan nda uygulamalar n da önemli oldu unu belirten Sanaç, Müslümanlara hakaret eden oldu u zaman slam düflmanl olarak kay t etmiyorlar, sokakta sald r ya u ram fl diye kaydediyorlar ve geçifltiriyorlar. Hakikaten çözüm istiyorlarsa bu konuda gerekli tedbirleri almal lar dedi. Yeni neslin daha fazla slam düflman olarak yetiflti ini kaydeden Sanaç, e itimin önemine dikkati çekerek, flunlar söyledi: slam düflmanl n n yanl fl bir fley oldu u, sevginin, sayg n n ve hoflgörünün ilkokuldan itibaren ö retilmesi laz m. Bu sorun bir günde, haftada, ayda veya y lda çözülecek bir sorun de il. Gelecek nesillere yat r m yap lmal d r. Avrupa bu konuda samimi ise e itimden bafllamal d r. Okula giden ö rencilerin yar s din derslerine kat lm yor. Bu çocuklar n en az ndan bütün dinlere sayg duyulmas için hoflgörü veya etik dersleri almas laz m. BAfiÖRTÜLÜ KADINLAR fi BULMAK Ç N DAHA FAZLA ZORLUKLAR YAfiIYOR Avusturya slam nisiyatifi Baflkan Tarafa Bagajati, slam n hukuk sistemi içinde tan nmas n n, kanunlara yans t lmas n n ve uygulaman n önemli oldu unu belirtti. Müslüman kad nlar n günlük yaflamda daha fazla ayr mc l a maruz kald na dikkati çeken Bagajati, bunu Müslüman kad nlar n eskiye oranla daha e itimli olmas ndan, ifl ve statü talebinde bulunmas ndan kaynakland n söyledi. Müslüman kad nlar n ifl baflvurular nda ayr mc l kla karfl laflt klar n belirten Bagajati, Özellikle baflörtülü kad nlar ifl bulmak için daha fazla zorluk yafl yor dedi. Müslümanlara yönelik nefret suçlar n n tespit edilmesinin zorlu una dikkati çeken Bagajati, insanlar n nefret suçuyla karfl laflt n ancak kay t alt na alan görevlilerin söz konusu suçlar nefret suçu olarak kaydetmedi ini vurgulad. M NARE YAPILMASINA Z N VER LMEMES Müslümanlara yönelik ayr mc l n bir baflka göstergesinin minare yasa ile ortaya ç kt n ifade eden Bagajati, Baz eyaletlerde camilere minare yap lmas na izin verilmiyor. Baz yerlerde mimari ve dizaynla ilgili flartlar öne sürülerek minareler engelleniyor. Bu asl nda Müslümanlara yönelik dolayl yollardan yap lan bir ayr mc l kt r diye konufltu. Bagajati, Avrupa da entegrasyonun karfl l kl kaynaflma, dayan flma ve toplumsal kat l m ile mümkün olabilece ini vurgulad. Twitter, facebook ve youtube gibi sosyal medya üzerinden Müslümanlara yönelik sald r lar n artt n kaydeden Bagajati, bunlar n engellenememesinin en önemli nedenlerinden birisinin server lerin ABD, Rusya ve Çin de olmas ndan kaynakland n söyledi. AYRIMCILIK SLAM KARfiITLI I ADI ALTINDA YAPILMAKTA Belçika Müslümanlar Temsil Kurumu (EMB) eski Baflkan fiemsettin U urlu ise Müslümanlar n Avrupa da e itim, istihdam ve konut edinme baflta olmak üzere hayat n hemen her alan nda ayr mc l kla karfl laflt n belirtti. Afl r sa partilerin slam karfl t söylemlerine müsamaha gösterilmesini elefltiren U urlu, slam karfl t söylemlerin yayg nlaflmas nda ve genifl kitlelere ulaflt r lmas nda bas n yay n organlar n n ve son dönemde artan oranda sosyal medyan n önemli rol oynad na dikkati çekti. Avrupa da ulusal ve uluslararas düzenlemelerde rkç l n aç k bir flekilde suç kabul edildi ini ifade eden U urlu, Dolay s yla insanlar rkç l k ad alt nda bir fley yapmamaya gayret ediyorlar ancak rkç l k üzerinden yap lamayan birtak m ayr mc l k slam karfl tl ad alt nda Müslümanlara karfl yap lmaktad r dedi. SOMUT ADIMLAR ATILMALI Avrupal Türk Demokratlar Birli i (UETD) Köln flube üyesi ve insan haklar aktivisti Ercan Karaduman ise Avusturya n n slam yasas na sahip tek Avrupa ülkesi oldu unu ancak yasan n içinde Müslümanlara yönelik nefret suçlar n önleyecek maddelerin olmad n söyledi. Müslümanlara yönelik nefret suçlar n engellemek için yasal düzenlemeleri içeren somut ad mlar at lmas gerekti ini ifade eden Karaduman, sözlerini flöyle sürdürdü: Demokrasi ve insan haklar n sürekli gündeme getiren Avrupa n n din ve inanç özgürlü üne a rl k vermesi vazgeçilmezdir. Bugün Avusturya da slam Cemaati ile Federal çiflleri Bakanl aras nda yeni bir slam yasas ç kar lmas konusunda müzakereler sürüyor. Almanya, sviçre, Danimarka ve Fransa n n da bu geliflmelerden kendilerine pay biçmeleri do ru olur. Yeryüzü Doktorlar, Suriye de 20 bin ilk yard m çantas da tt HATAY - Yeryüzü Doktorlar, Bir Çanta, Bir Hayat kampanyas kapsam nda Suriye de 20 bin ilk yard m çantas da tt. Yeryüzü Doktorlar Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Karabacak, AA muhabirine, Suriye de sa l k tesislerinin yüzde 40 n n hasar gördü ünü, yaklafl k 100 hastanenin y k ld n ve insanlar n sa l k hizmetlerinden yararlanamad n söyledi. Savafl bafllad ndan beri Suriye ye 26 milyon liral k yard m yapt klar n belirten Karabacak, 500 bin Suriyeliye de sa l k hizmeti sunduklar n vurgulad. Suriyeliren, sa l k hizmetinden yararlanmalar na yönelik kampanyalar düzenlediklerini anlatan Karabacak, Bunlar n bafl nda, iki ay önce bafllat lan Bir Çanta, Bir Hayat kampanyas yer al yor BULMACANIN ÇÖZÜMÜ çinde sarg bezi, gazl bez, makas, yara band, yan k battaniyesi bulunan 20 bin ilk yard m çantas n Suriye de da tt k diye konufltu. Savafl n, daha çok sivilleri etkiledi ine dikkati çeken Karabacak, flöyle devam etti: Ülkede alt yap sistemi çöktü. Ayakta kalmay baflaran köy veya kasabalarda temiz su bulmak zor. Baz bölgelerde bir y ldan beri su ve elektrik hizmeti alamayan yerlerin varl n biliyoruz. nsanlar temiz suyu bulmad için salg n hastal klar artt. çme suyu kirli olan bölgelere su temizleme tableti ile ar tma bidonu gönderdik. 4 milyon 800 tablet ve 200 bidonu Suriye nin iç bölgelerine da tt k. Bir tablet, 10 litre suyu temizleyebiliyor. Bidonlar da filtreleri sayesinde kirli suyu ar t yor C U N A A K A B E U T A R T Ç R R Z A B T R E A S A B E K N A R A B A L I K K T A L K D A K A T M R S K K R L M T N O D A N A L A N K O Z K L A S A L A N A K A R A A T L A T T A R A M A M T A A M A N N M E L E K E I D M E T A L K S A L A T A L M A M Y A R R A A S T A N E E K O O N A T Y

12 12 HABER 7 May s 2014 Çarflamba brahim ARKLAN ABD, neden Fehmi KORU Bu iflte bir yanl fll k var kayg duyuyor? Türkiye nin gelir vergisi rekortmenleri listesi aç kland. lk alt s rada Koç Ailesi nden isimler var. Rahmi Koç birinci s rada; onu iki k z kardefliyle üç o lu takip ediyor... ABD D fliflleri Bakanl 'n n Kamu yavafllama görüyoruz. Türkiye, ekonominin büyümeye devam etmesi ve orta demokrasi tarihine sahip hayati bir vimiz. Bunu, Türkiye nin uzun bir fllerinden Sorumlu Bakan Yard mc s Her fleyden önce, vergisini ödeyen, Doung Frantz, Türkiye'deki duruma s n f ekonomik tuzaktan kurtulmak için müttefik oldu u bilinciyle büyük miktarda vergi ödeyecek kadar iliflkin çarp c aç klamalarda bulundu. yabanc sermayenin ak fl na muhtaç. yapmaktay z. Demokrasiler organiktir gelir getiren ifller yaparak ülke ekonomisine katk da bulunmufl herkese min- ABD D fliflleri nde Kamu Yabanc sermayenin bir ülkeye ve sürekli büyümeleri gerekir. Statik fllerinden Sorumlu Bakan Yard mc s geliflinin nedenlerinden biriyse, kalamazlar. Türkiye nin demokrasisi net borcumuz var. Umar m, gelecek y l Doug Frantz, Türkiye de bas n özgürlü ünün gelece inden ciddi kayg lü ünün oldu una inanmas. menin parçalar ndan biri de, yat r mc lar n o ülkede hukukun üstün- de büyümeye devam etmeli. Bu büyü- daha fazla kazan r ve daha çok vergi verme flerefine eriflirler... duydu unu söyledi. lhan Tan r' n Yat r mc lar, o ülkede özgür bir Türkiye nin daha önce oldu u gibi Diken.com.tr'deki haberine göre, bas n n bulunu una, hükümetten hesap canl ve daha özgür bir bas na Vergi mükelleflerinden az say lmayacak bir bölümü, nedense, isimlerinin Frantz, Türkiye bas n nda özellikle 17 gerekiyor. Demokrasilerin en iyi sorman n mümkün oldu una inanmal. kavuflmas. Aral k tan bu yana gerileme söz iflledi i dönemler, bas n n ba ms z ve gizli tutulmas n istemifller; bu sebeple konusu. Bu durum Washington da özgür oldu u, siyasi durufla ve etnik ÖZGÜR BASIN ÜS DÜZEY LET LER kesin hüküm vermek hayli güç, ama yine de listeye bak p Nerede bu hükü- kayg ya neden oluyor dedi. kökene bak lmaks z n herkesin ifade New York Times n eski Türkiye özgürlü üne sahip oldu u zamanlard r. Tüm bunlar göz önünde bulunduruldu unda, özgür bas n geriye aras ndaki iliflkiler karmafl kt r. Bu Türkiye ve ABD gibi müttefikler metin zenginleri? sorusunu soranlar büro flefi Frantz, Washington daki Yabanc Bas n Merkezi nde yap lan YÖNET M END fiel götüren ve bask alt na alan hareketler iliflkiler farkl de erleri gözetir, ki ç kt. Baz s isimlerini de anarak hem bas n toplant s nda konufltu; sayg n sonuçta Türkiye ye ve halk na kötülük bizim için, evrensel haklar olarak bas n de... düflünce kuruluflu Freedom House un Türkiye bas n nda son birkaç ayd r yapmakt r. Umar m Twitter ve ifade özgürlü ü herhangi bir Listede yer alan ilk 100 isim aras nda göze hemen çarpanlar, ülkemizin Türkiye yi bas n özgürlü ünde engelleme giriflimi YouTube un demokrasinin en temel unsurlar ndan ama özellikle de 17 Aral k tan itibaren k smen özgür statüsünden 15 y l kapat lmas çok yak nda geçmiflin bir biridir. Bu duygular, muhakkak ki, bir gerileme söz konusu. Bu gerileme bildik ifladamlar ço u da TÜS AD sonra yeniden özgür olmayan kategorisine düflüren raporuna de inerek flu dafl Ahmet Davuto lu aras ndaki parças olur. D fliflleri Bakan John Kerry ve mevki- Washington da ve Barack Obama üyesi oldu u için pek haks z say lmayacak bir soru bu... Gerçekten de, yönetiminde endiflelere yol aç yor. elefltirilerde bulundu: END fie NEDEN konuflmalar n da bir parças d r. Kerry Birkaç hafta önce stanbul a gitmemin gönderdi i bir tweet de, Türkiye deki nerede bu hükümet taraf ndan kolland - ESK -YEN TABULAR ve baz köfle yazarlar na on-the-record Türk medyas ndaki medya patronlar yap lanmas ndan da, bas ndaki bir aç klama yapm flt. Yani bu konu- Büyük mükelleflerin vergi kaç rma- Twitter konusuna girerek epey güçlü söylenen ifladamlar? mülakat vermemin nedeni de bu sorunlar konuflmakt. Öncelikle AKP ve Baflbakan yap sal problemlerden de endifle lar, Türkiye ve birçok farkl ülkeyle s, yak n takip alt nda tutulduklar için Tayyip Erdo an n iktidarda oldu u duyuyorum. Bunun uzun dönemli etkilerinden kayg l y m. Ayr ca Türk süregiden diyalo umuzun bir parças. son 12 y lda nelerin do ru gitti ine B R SONRAK ADIM baya zor; ticari faaliyette bulunup da bakal m. Ekonomi çok daha güçlü, medyas nda geçmiflte görülmeyen RAHATSIZLIKLAR gelir vergisi vermekten kaç nmak büyükler için âdeta imkâns z. Bu durum- ortalama gelir çok daha yüksek hale Yaklafl k alt y l Türkiye de seviyedeki kutuplaflma da çok rahats z geldi; gayri safi milli has la üç kattan yaflad m; eflimle Türkiye yi hâlâ edici. Baz lar m z bazen, bu konular n da, listede olmas beklenebilecek kiflilerin, isimlerini gizleme ihtiyac duy- fazla artt. Erdo an n geçen hafta ziyaret eder, o y llar özel ve profesyonel hayat m n en güzel zamanlar fi N KAYBEDENLER di ini düflünebilir. Türkiye yi ziyaret duklar n düflünebiliriz. yeterince yüksek sesle dile getirilme- yapt aç klamayla, Ermenistan la yak nlaflma söz konusu. Kürtler olarak hat rlar z. Bütün bunlardan etmemin sebeplerinden biri de buydu hakk nda konuflmama ve Kürtlerle dolay da, birkaç hafta önce stanbul a Neden acaba? Do ru bir ifl yapm fl, Ayn flekilde rahats z edici olan bir zaten. Türkiye nin bir dostu olarak ilgilenmeme yönündeki tabular kalkt. gitti imde ve Gazetecili e neler oluyor diye derinden bakt mda, kayg lar yaflad gibi, Türk medyas nda bu ancak, daha özgür bir medyayla vergi ödeyerek taçland rm fl ifladamlar çal flm fl, kazanm fl ve kazanc n yüklü baflka durum da, birçok arkadafl m n da onun daha iyi olmas n istiyorum ve Bunlar iyi geliflmeler. Ama beni endiflelendiren, eski tabular n yeni tabularla yer de ifltirmesi. hakk nda da kayg lar art r yor. için ifllerni kaybetmesi. Bu yanl fl. Bu ABD gibi iki stratejik dostun lar? art rmakta. Bunlar bir sonraki ad m çal flanlar n sadece ifllerini yapt klar mümkün olabilir. Fakat Türkiye yle isimlerini vermekten neden kaç ns n- meseleyi, dost ve ortak olman n getirdi i sorumlulu umuzun bir parças mesi gerekiyor. ki ülke aras ndaki ni gizleyenler genellikle kira geliri sa- iliflkilerinde birçok konunun dengelen- Önceki y llardan biliyoruz: simleri- ESK HAL D LE YATIRIMCILAR mahiyetinde Türkiye ye ilettik. NATO iliflkiler, hayati ve uzun süreli bir hipleri, rantiyeler... Türkiye de medyan n eskisi gibi Türkiye nin ekonomisi güçlü bir müttefiki ve dost olarak, yanl fl dostlu a dayan yor. Ve buna biz çok hareketli, güçlü ve ba ms z olmas biçimde büyüyor. Ama son iki y lda gördü ümüzde söylemek bizim göre- de er veriyoruz. (A.A) Ak l yürütmeyle varaca m z, bu hükümet sayesinde zenginleflti i ileri sürülen ifladamlar n n en fazla vergi Zay flamaya MTA, 20 milyon ödeyenler listesinde ilk 100 e girecek kadar kazanç elde edemedikleri sonucudur... ktidarda bulunan hükümetlerin politikalar ndan yararlanarak palazlanan 5 milyar dolar tonluk bak r buldu yeni zenginler her ülkenin ve her devirin gerçe idir. Kimi kayr larak zenginleflmifltir, kimi de yeni politikalara STANBUL - Nüfusunun kendili inden uyum sa layarak... Geleneksel zenginlerin de, biraz yak ndan yüzde 37'si kilolu, yüzde 32,8'i obez BALIKES R - Enerji ve m oluyorsunuz, zararl m?" olan Türkiye'de zay flamak için her y l Tabii Kaynaklar Bakan Taner ifadesini kulland. 5 milyar dolar harcan yor. AA Y ld z, Maden Tetkik ve Arama Madenle ilgili çal flmalar n n incelenirse, geçmifl hükümetlerin politikalar ndan yararlanarak palazland k- muhabirinin sorular n yan tlayan (MTA) Genel Müdürlü ünün, aral ks z sürdü ünü dile getiren Diyetkolik.com Kurucu Orta ve Havran ilçesinde, 10 bin metre Y ld z, 18 bölgede jeotermalle lar görülecektir... Genel Müdürü Tayfun Sungun, derinlikte 20 milyon ton civar nda ilgili sondaj yap ld n ve bunun Eh, Ak Parti de 12 y ld r iktidarda; Türkiye Obezite Araflt rma Derne i bak r ve molibden rezervi tespit ard ndan 93 sahan n özel sektöre ifladamlar aras ndan onun varl ndan verilerine göre Türkiye'de obez etti ini bildirdi. verildi ini aktard. Y ld z, flunlar yararlanan birilerinin ç kmas da do al say s n n 20 milyona yaklaflt n Y ld z, Havran'da, bak r ve kaydetti: say lmal... Fakat listeye girecek bir söyledi. Türkiye Diyabet, molibden konsantresi üretip ihraç "MTA, 10 bin metrede sondajla burada yaklafl k 20 milyon ton- zenginli e ulaflan ifladam pek ç kmam fl hükümete yak n duranlar aras n- Hipertansiyon, Obezite ve eden Özdo u Kuzey Ege Bak r Endokrinolojik Hastal klar Prevalans flletmeleri firmas na ait tesisin luk bak r, molibden rezervi tespit Çal flmas -II (TURDEP II) sonuçlar na aç l fl töreninde yapt etti. Kamu bulup özel sektör dan... göre Türkiye nüfusunun yüzde 37'sinin konuflmada, bu flirketin 75 milyon iflletecek. Yap bu. Tüketti imiz miktar n n 1,5 milyon metrelere Görünen köy k lavuz istemiyor: Önceki dönemlerin zenginleri olumsuz et- kilolu, yüzde 32.8'inin ise obez oldu u dolarl k yat r m yapt n bak r n yüzde 80'ini ithal ediyoruz. Bunun mutlaka ithalat n n konufltu: kilenmemifl Ak Parti iktidar ndan; ma- ulaflt na de inerek, flöyle bilgisini veren Sungun, "Türkiye'de 12 belirterek, yat r m n, bir o kadar y lda obezite art fl oran kad nlarda da y ll k ihracat miktar yla desteklendi ini söyledi. sahalar n aç lmas gerekiyor. dolar olan maden ihracat m z, leflmifller... engellenmesiyle ilgili yeni "2002 y l nda 841 milyon flallah gelirleri artm fl, daha da zengin- yüzde 34, erkeklerde ise yüzde 107 oldu" ifadelerini kulland. Burada çevreye duyarl, Y lda 1,2 milyar dolarl k ithalat 2013 sonunda 5,1 milyar dolara Burada durup esas soruyu sorabiliriz: Politikalar ndan olumsuz etkilen- Türkiye'de 4 binin üzerinde aktif çevreyle iç içe bir iflletmenin yap yoruz. Bu tesis, ekonomimize ulaflt. Bunlar nas l oluyor? Bütün olarak çal flan diyetisyen oldu unu çal flt n vurgulayan Y ld z, büyük katk lar sa layacak." bu firmalarla oluyor. Madencilik medikleri halde, ülkemizin zenginleri, kaydeden Sungun, ancak bu y l sadece "Madencilik denilince üzerinde Madencilerin s k nt lar n sektörünün gayri safi yurt içi birkaç ay sonra yaklafl k spekülasyonlar yap l r. Gerçek bildiklerine de inen Y ld z, has ladaki pay 2003'te 2,6 milyar neden Ak Parti hükümetinden hofllanmazlar? diyetisyenin daha mezun olaca n dile var. Maden Kanununu Meclis'te onlar n, baz izinlerin al nmas yla dolard, flimdi ise 12 milyar dolarlar civar nda gidiyor. Hedefimiz; Hani, macerac bir ekonomik politi- getirdi. Özel sa l k kurulufllar nda tart fl rken muhalefetten ilgili sorunlar yaflad n belirtti. ayda 100 kifliye bakan diyetisyenin arkadafllar, 'Zeytin a açlar n Ruhsat bedeli ve devlet 2023 y l nda 20 milyar dolarl k ka uygulasa hükümet, ifladamlar aras nda taraf haline gelse ve birilerinin yo un diyetisyenlerden say ld n n azalt yorsunuz, maden sahas n hakk yla ilgili düzenleme ihracat kalemini yakalamak. alt n çizen Sungun, devlete ba l geniflletiyorsunuz' diyorlar. Bunun yapacaklar bilgisini veren Y ld z, Yapt m z kanuni de iflikliklerle elinden tutup yukar lara ç kart rken disa l k kurulufllar nda günde mücadelesini verdik. 11 y l önce "4'üncü grup madenlerde bunlar n maden yat r mc lar n n önünü erlerini afla ya do ru gönderse... kifliye bakan diyetisyen oldu una iflaret iktidara geldi imizde 91 milyon miktar daha da artacak. Çok hakl açt k ama 'çantac ' diye tabir ettiklerimizin önünü kapat yoruz. 5 y l Vergi rekortmenleri listesinde ön s ralarda yer alanlar n de iflmesinden bunu etti. Nüfusa göre bir oranlama zeytin a ac vard, flimdi ise 160 elefltiri var kuruma gidip yap lacak olursa flu anda her 100 bin milyonun üzerinde" dedi. de maden izni al nmas yla ilgili önce bin civar nda ruhsat kifliye kifliye yaklafl k 5 diyetisyenin Y ld z, ilgili firman n, maden çal flmalar var. 'Tek durak ofisi'ni vard. Önceki y l çal flan ruhsat kolayca anlard k herhalde... düfltü üne iflaret eden Sungun, "Bu sahas na 100 bin f st k çam fidan kuruyoruz. Bununla beraber olarak 11 bin adede düfltü. fiimdi Tam tersine, son 12 y l n herhangi rakam geliflmifl toplumlarda dikti ini anlatt. Madenlerin muhataplar ayn olacak" diye ise 8 bin adet civar nda ruhsatla bir y l n n gelir vergisi rekortmenleri civar nda. Bu aç dan bakt n zda çok nerede bulunaca na insanlar n konufltu. çal fl yoruz. Pazarlamac l k, çantac l k iflini Türkiye'de ce imiz tablo, flimdi aç klanandan fark- listesine bu gözle bakacak olsak, göre- daha fazla diyetisyen ihtiyac var" karar vermedi ini anlatan Y ld z, Dünyada ticareti yap lan 90 fleklinde konufltu. Diyetisyenlerin seans "Bulunduklar yerlerden çeflit madenin 77'sinin Türkiye'de kapat yoruz. Gerçek yat r mc l olmayacakt r. ücretinin 45 liradan bafllad n anlatan ç kar l yorlar. 'Tafl yal m da bulundu una dikkati çeken Y ld z, varsa bu tesisler onlara makul fiyatlarla verilecek, devlet, hakk n lar, iflleri her zamankinden daha t k r n- Kazan yorlar, kazançlar n art r yor- Sungun, sözlerine flöyle devam etti: ovadan ç karal m' diye bir fley bunlardan 60 dolay ndaki "Fiyat n yukar ya do ru nereye gitti i yok. Dünyan n her yerinde böyle. bölümünün ç kar ld n bildirdi. özel sektörle paylaflacak." da, ama bunu sa layan siyasi iktidara belli de il. Ancak ortalama olarak Norveç'teydim. Uçakla inerken Y ld z, Türkiye'nin, madenin üretiminde 28'inci, çeflitlili inde ise sona eren törende, Bal kesir Valisi Tesisin hizmete aç lmas yla bakarsak, ayda lira aras nda görürsünüz, maden oca var hiç de olumlu gözle bakm yorlar... diyebiliriz. Türkiye'de zay flamak için, Oslo'da, flehrin içinde. Kifli bafl na 10'uncu s rada yer ald na iflaret Ahmet Turhan, Büyükflehir Bunda bir yanl fll k yok mu sizce spordan sa l kl ürünlere kadar y lda 5 düflen milli gelir 100 bin dolar. etti. Belediye Baflkan Ahmet Edip de? milyar dolar harcan yor. Önemli olan flu; çevrenize, Y ld z, 2002 y l nda 100 bin U ur ile firman n yönetici ve 6 May s 2014 Star insan n za bütün sektörlere faydal metre olan maden arama sondaj çal flanlar haz r bulundu.

13 TURIZM Sevgi ACAR 7 May s 2014 Çarflamba13 Seyahat tutkunlar na alternatif destinasyon: BosnaHersek SARAYBOSNA - Do al ve tarihi güzellikleriyle ünlü olan Bosna Hersek, bahar n gelmesiyle Türkiye'den ve dünyan n birçok yerinden seyahat tutkunlar na ev sahipli i yapmaya bafllad. Tarihi ve do al güzellikleriyle adeta ''keflfedilmeyi bekleyen hazine'' durumundaki Bosna Hersek, tatilini do a ve tarih ba lam nda de erlendirmek isteyenlere birçok alternatif sunuyor. Osmanl 'ya ait cami, köprü, han, hamam, kütüphane, medrese gibi yüzlerce eserin bulundu u Bosna-Hersek, bu tarihi zenginli inin yan s ra adeta "cennet" gibi do al güzellikleri de bünyesinde bar nd r yor. Ülkenin Türkiye'ye vize uygulamamas, Boflnaklarla Türkler aras ndaki tarihi kader birlikteli i ve akrabal k iliflkileri de bu ülkeyi Türk turizmcileri aç s ndan cazip hale getiriyor. Osmanl miras, do al ve tarihi güzellikleri ile her y l daha fazla turistin geldi i Bosna Hersek'te ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdi i flehirler Saraybosna, Mostar ve Travnik oluyor. Hem Osmanl hem de Avusturya Macaristan mparatorlu u miras yla adeta Do u'yla Bat 'n n bir sentezi olan Saraybosna, turistler için cazip seyahat noktalar ndan biri. Türkiye'den Bosna Hersek'e gelen turistler, Saraybosna'n n özellikle Baflçarfl k sm nda Anadolu'yu aratmayan manzaralar karfl s nda adeta "büyüleniyor". Saraybosna gezisine Baflçarfl 'dan bafllayan turistler, tek katl dükkanlar, sebili ve etraf n saran güvercinleriyle hala Osmanl 'n n izlerinin tafl nd bu bölgede zaman n durdu una tan k oluyor. Bak rc lar, kuyumcular ve tafltan sokaklar yla adeta Kapal Çarfl 'n n üstü aç k bir minyatürü gibi olan Baflçarfl 'da, sa l sollu dizilen kafelerde, ''kahve'' ile günün yorgunlu unu atan turistler, yine bu bölgedeki meflhur ''Çevapçinica''larda (Kebapç ) ve "Börekçilerde" köfte ve börek yiyebiiyor. Saraybosna'daki Baflçarfl gezisinde 2. Bayezid'in k z taraf ndan torunu olan ve Osmanl döneminde Sancak beyli i yapan Gazi Hüsrev Bey ad na yapt r lan külliye bünyesinde cami, medrese, türbe, kütüphane, bedesten, han, hamam gezen turistler, burada geçmiflin izlerine tan k oluyor. Baflçarfl 'dan Ferhadiye Caddesi'ne tarihe tan kl k ederek yürürken meflhur Moriça Han ve Bursa Bedesteni de turistlerin ilgisini çekiyor. Türk turistler, Moriça Han'da Bosna Hersek'te çok az rastlanan demleme çay içme flans da elde edebiliyor. Saraybosna'y gezen turistler, Baflçarfl 'n n bitip Ferhadiye Caddesi'nin bafllad yerde ise adeta farkl bir tarihle karfl karfl ya geliyor. Buras Osmanl 'dan sonra yönetimi devralan Avusturya Macaristan mparatorlu u döneminde infla edilen binalardan olufluyor. Osmanl 'n n infla etti i Baflçarfl 'da yer alan binalar n ''tevazusuna'' karfl l k, Avusturya-Macaristan idaresince infla edilen binalar n yüksekli i dikkati çekiyor. Bir zamanlar ''Avrupa'n n Kudüs''ü olarak da adland r lan Saraybosna'da camilerin yan s ra Ortodoks Kilisesi, Katolik Katedrali ve Sinagog'u görmek ve gezmek de mümkün. Osmanl 'dan kalan tekkeleri, savaflta yaflam n yitiren flehitlerle, Bosna- Hersek'in ilk cumhurbaflkan merhum Aliya zzetbegoviç'in mezar n n bulundu u Kovaçi'deki flehitlik ise bölgeye gelen Türk turistlerin yo un ziyaret etti i yerler aras nda gösterilebilir. Saraybosna'n n su kayna olan ve kente yaklafl k 10 kilometre uzakl ktaki gman Da 'n n eteklerinde bulunan mesire alan Vrelo Bosne ise genelde do ayla baflbafla kalmak isteyenler taraf ndan tercih ediliyor. BOSNA YA GELENLER N K NC ADRES MOSTAR Bosna Hersek'e gelen turistlerin önemli k sm, Saraybosna'dan sonra ülkenin güneyinde kalan ve ''Hersek'' olarak adland r lan bölgeyi ziyaret ediyor. Saraybosna'dan Hersek bölgesinin en önemli kenti Mostar'a do ru yola ç kan turistler, yaklafl k 1 saat sonra Konyits kentinde mola veriyor. Her mevsim "zümrüt yeflili" rengiyle büyüleyici güzelli e sahip Neretva Nehri üzerine Osmanl döneminde yapt r lan ve bir süre önce T KA taraf ndan restore edilen Konyits Köprüsü'nü gezen turistler, ayr ca bu kentin kendine özgü el yap m ahflap ifllemeli ürünlerini de hediyelik olarak alabiliyor. Konyits kentinden yaklafl k 1 saat sonra "rüya kent" olarak adland r lan Mostar'a varan turistler, tarihi evleri, camileri, konaklar ve savaflta havaya uçurulduktan sonra yeniden infla edilen ''Mostar Köprüsü''yle ünlü olan bu kentte gördükleri karfl s nda adeta zaman ötesi bir yolculuk yapt klar n hissediyor. Kentin gündüz görülen güzellikleri, Mostar Köprüsü manzaral "teras" kefeteryalarda veya Neretva Nehri kenar ndaki lokantalarda akflam daha bir güzel oluyor. Tarihi ve romantik dokusuyla balay tatillerinde de tercih edilen bir flehir olan Mostar ziyaretinde, Koski Mehmet Pafla Camisi'ni gezen turistler, caminin arka bahçesinden de Mostar Köprüsü'nü arka fona alarak, bu kenti ziyareti ölümsüzlefltiriyor. Mostar'dan sonra, güneye do ru devam eden turistler, yaklafl k 20 dakika sonra Blagay'da büyük bir kayan n alt ndan ç kan ve Neretva Nehri'ni besleyen Buna'n n so uk suyu ve etkileyici manzaras karfl s nda flaflk nl n gizleyemiyor. Ancak buray en fazla özel k lan ise henüz Bosna fethedilmeden önce Balkanlar' n slamlaflmas nda önemli etkisi olan Anadolu erenlerinden Sar Saltuk'a atfedilen tekkedir. Hemen kayna n kenar ndaki Türk mimarisinin tüm özelliklerini yans tan tekke, buraya gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Blagay'da tekkenin bulundu u alanda yer alan su kenar ndaki lokantalarda Buna Nehri'nin kendine özgü ''k rm z benekli alabal ndan'' yiyen turistler, Türk kahvesi eflli inde de bu doyumsuz manzaray izleyerek hoflça vakit geçiriyor. Turistler, Blagay ziyaretinin ard ndan yine ayn güzergahta yaklafl k 30 kilometre sonra, ana yol kenar ndaki tafl evleri, kalesi, hamam ve camisiyle ünlü, bir zaman Türkler'in yaflad Poçitely köyünü görmeyi tercih ediyor. Osmanl zaman nda kurulan ve stratejik anlamda bir zamanlar önemli konumdaki Poçitely'de flimdi yeniden evler restore ediliyor ve turizme kazand r l yor. Kale çevresinde kurulan ve merdivenlerle ç k lan evlerin tafl mimari yap lar, bahçelerdeki çiçekleri ve Neretva Nehri manzaras yla insan büyüleyen Poçitely, ziyaretçileri adeta Orta Ça 'a götürüyor. Bosna topraklar nda Türkler'in 16. yüzy lda kurdu u ilk köy olma özelli i de tafl yan Poçitely, dünyan n en iyi minyatür yerleflim birimlerinden biri olarak gösteriliyor. Poçitely'deki Türk evleri, ünlü ressamlara ilham olmas aç s ndan eski Yugoslavya döneminden beri senede 15 gün ressamlara tahsis edilme özelli i de tafl yor. Poçitely'de ayr ca, fiiflman brahim Pafla Camii ve hamam da ziyaretçiler taraf ndan ziyaret ediliyor. BOSNA Z YARET NDE D ER ÖNEML YERLER TRAVN K, V fiegrad VE SREBREN TSA Osmanl 'ya 100'e yak n vezir yetifltiren Bosna Hersek'in tam ortas nda yer alan Travnik de son y llarda özellikle Türk turistler taraf ndan ziyaret edilen önemli bir kent olma özelli ine sahip. Osmanl 'ya ait çok say da cami, medrese, tekkenin bulundu u kentte, özellikle Elçi brahim Pafla Medresesi, flehre hakim kale ve Boflnaklar' n "fiareni Cami" (Alaca Cami) dedikleri tarihi cami Türk turistlerin ilgisini çekiyor. Travnik kenti ziyaretinin ard ndan da turistler, özellikle do ayla baflbafla kalmak için Yaytse kentindeki meflhur flelaleyi, Plivsko Gölü'nü ve buradaki flelaleri ziyaret ediyor. Bosna tatilinde Saraybosna, Mostar ve Travnik'in yan s ra Viflegrad ve Srebrenitsa kentine de turistler ilgi gösteriyor. Osmanl 'da 3 padiflaha sadrazaml k yapan Sokullu Mehmet Pafla'n n do du u Sokoloviç köyü yak nlar nda kurulan Viflegrad, Drina Köprüsü'yle meflhur. Bu köprüyü meflhur yapan ise vo Andriç'in ( ) Sokullu Mehmet Pafla'n n yapt rd bu köprü ve çevresindeki yaflamlar üzerine yazd roman d r y l nda yay mlanan ve 1961 y l nda Nobel Edebiyat Ödülü'ne lay k görülen vo Andriç'in bu ödülü, özel olarak Drina Köprüsü'ne verilmifl gibi kabul ediliyor. 11 gözlü, 179 metre uzunlu unda, döneminin en büyük köprüsü olma özelli i tafl yan Drina Köprüsü, kapiyas ve mihrab yla da meflhur. UNESCO'nun 2007 y l nda Dünya Miras Listesi'ne ald ve 2003 y l ndan beri araç trafi ine kapal tarihi köprü, Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans taraf ndan restore ediliyor. Viflegrad ziyaretinin ard ndan Bosna'daki savafl n en ac izlerine tan k olmak isteyenler Srebrenitsa kentini ziyaret ediyor. Viflegrad'dan yaklafl k 1 saatlik mesafenin ard ndan ulafl lan Srebrenitsa yak nlar ndaki Potoçari Mezarl 'nda do um tarihleri farkl, ancak ölüm tarihleri ayn olan binlerce kiflinin mezar, sars c bir manzara oluflturuyor. Çünkü bu mezarlar, Temmuz 1995'de BM korumas alt nda, Hollanda birliklerinin görev yapt Srebrenitsa'ya s nan ve daha sonra S rp birliklerine teslim edilerek katledilen erkeklerden oluflan masum Boflnak sivillere ait. Srebrenitsa gezisi, Bosna-Hersek tatilinde belki de en anlaml bir ziyaret olarak kabul ediliyor. Çünkü Bosna- Hersek, bir yandan bu do al ve tarihi güzellikleri bir yandan da yak n zamanda yaflanan ac lar n izlerini hala bar nd r yor.

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 7 Mayıs 2014 Çarşamba Şampiyon cepten yiyor Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek sezona noktayı erken koyan Fenerbahçe, son 5 haftalık bölümde sadece bir kezkazandı. İSTANBUL - Şampiyonluk yarışında 27. haftayı en yakın rakibi Galatasaray'ın 13 puan önünde geçerek son haftalara rahat giren sarı-lacivertliler, 28. haftadaki Beşiktaş derbisinden itibaren çıktığı 5 lig mücadelesinde ikişer yenilgi ve beraberlikle toplam 10 puan yitirdi. Tek galibiyetini 29. haftada Kadıköy'deki Medical Park Antalyaspor (4-1) karşısında elde eden Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0, Akhisar Belediyespor'a 3-1 yenilip, Beşiktaş (1-1) ve Çaykur Rizespor (0-0) maçlarında beraberlikler aldı. Son 5 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle toplam 5 puan toplayan Fenerbahçe, 10 puan yitirmesine rağmen son iki haftaya en yakın rakibinin 9 puan önünde yer alarak girdi. Sarı-lacivertli takımın, yaşadığı puan kayıplarına rağmen en fazla puan farkıyla şampiyonluk şansı devam ediyor. Ligin son iki haftasında Kardemir Karabükspor ve Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin durumu kendisinin yanı sıra ikincilik mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş'ın alacağı sonuçlara bağlı. Bu alanda rekor, 3 puanlı sisteme geçilen sezonunda 12 puanlık farkla Galatasaray'da bulunuyor. Fenerbahçe, Arthur Zico yönetiminde sezonunun bitimine iki hafta kala elde ettiği şampiyonluktan sonra çıktığı iki maçı da kazandı. Ligin 33. haftasında derbide Galatasaray'ı 2-1, 34. haftasında da MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen sarı-lacivertli takım, 32. hafta maçlarında şampiyonluğu garantilediği sezonunu en yakın rakibinin 9 puan önünde (70'e 61) tamamladı. Sarı-lacivertli takım, 33. hafta maçlarında şampiyonluğu garantilediği sezonunda son haftada Malatyaspor'a, sezonunda da Konyaspor'a karşı 4-2'lik skorlarla kaybetti. Türkiye'yi geleneksel okçuluğun merkezi yapacaklar ESKİŞEHİR - Geleneksel okçuluğu sevdirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yaklaşık 8 yıl önce kurulan İstanbul Talimhane Grubu, bu süre zarfında yetiştirdiği binlerce okçularla Türkiye'yi geleneksel okçuluğun merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. İstanbul Talimhane Grubu'nun kurucusu ve aynı zamanda başkanlığını yapan Mustafa Adnan Mehel, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Eskişehir'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel okçuluk sporunun dünyada unutulduğunu ancak son 10 yılda yeniden popüler olduğunu söyledi. Yaklaşık 8 yıl önce bu konuda adım atarak İstanbul Talimhane Grubu'nu kurduklarını anımsatan Mehel, "Önümüzde engeller vardı. Ustası kalmadığı için bu işin nasıl yapılacağını bilmiyorduk. Uzun süreli bir araştırmanın ardından bunları öğrendik ve uygulamasını yaptık. Yaklaşık 7 yıldır binlerce okçu yetiştirdik" dedi. Mehel, okçuluk alanında bilimsel çalışmalar da yaptıklarını ifade ederek, "Şu ana kadar 30 dan fazla üniversitede konferans verdik. Haziran ayında da Varşova'da konferans vereceğiz. Bu sadece bir spor değil, bir kültür, bir tarih yok olmuş ve kaybettiğimiz bir miras, biz bunu yeniden kazanmaya ve insanlarımıza öğretmeye uğraşıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de birçok yerde Uzak Doğu sporlarına ait merkezlerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Çocuklarımız para ödeyerek bu sporları öğreniyor ama biz, bizi var eden bizi tarih sahnesine çıkartan ve silinmez bir şekilde kaydeden bu spora sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz bugün 100'den fazla devlet kurmuşsak bu okçuluk sayesinde oldu. Türkler tarih sahnesinde okçuluklarıyla beraber var oldular. Biz çocuklarımıza bu sporu yaymak, 'bu sporu yapsınlar' diye uğraşıyoruz. Amacımız bu. Yetkililer de bize bu konuda destek verirlerse eskiden olduğu gibi dünya geleneksel okçuluğunun merkezi olan Türkiye'yi yeniden eski günlerine kavuşturma imkanımız olacaktır." Mehel, okçuluk sporunun insanları rehabilite ettiğini dile getirerek, "Gençliğimiz bilgisayar başında, aynı şekilde yetişkinlerde hareketsiz bir yaşamı benimsiyorlar. Biz herkesi okçuluk sporuna davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sezer Öztürk, Gökhan Töre'nin affedilmesine tepkili değil İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu tarafından uzun süre önce kadro dışı bırakılan Sezer Öztürk'ün menajeri Özkan Doğan, Sezer'in, Fenerbahçe derbisinin ardından gittiği gece kulübünde silahla yararlanan Gökhan Töre'nin affedilmesine tepki göstermediğini söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, oyuncusunun, karıştığı olayın ardından kendisi gibi ciddi bir yaptırımla karşılaşmayan takım arkadaşının affedilmesine tepki göstermediğini, aksine, yaşanan bu talihsiz kaza sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Doğan, "Sezer, Gökhan Töre'nin başına gelenlerden sonra bir hayli üzüldü. Sonuçta bu çocuklar takım arkadaşı, birbirlerinin başına kötü bir şey gelsin isterler mi? 'Sezer gibi Gökhan'ın da ceza alması gerekir' şeklinde basına yansıyan haberleri gördük fakat cezalandırma ya da mükafatlandırma kulüp başkanı ve yöneticilerinin işi. Sezer, kadro dışı kaldı diye benzer bir olaya talihsiz şekilde karışmış futbolcu arkadaşı için kötü düşünecek biri değil" diye konuştu. Sezer Öztürk gibi İbrahim Toraman ve kadro dışı kalan bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Süzen'in de konuyla ilgili bir hayli üzgün olduğu kaydeden menajer Doğan, şöyle devam etti: "Sezer Öztürk, İbrahim Toraman ve Gökhan Süzen karakterli futbolcular. Tek amaçları var, o da kulüplerine hizmet etmek. Dedikodulara, polemiklere karışmadan çalışmalarını birlikte sürdürüyorlar. Her ne olursa olsun, Beşiktaş yönetiminin aldığı karara saygılılar. Sezon henüz bitmedi, dolayısıyla kulüpteki gelecekleriyle alakalı konuşulan herhangi bir şey yok. Akıbetlerine Sayın Fikret Orman karar verecek. Beşiktaş Kulübü yönetimi ve teknik heyeti 'gelin oynayın' derlerse, çıkıp oynayacaklar. Sezon başı hazırlık kampına çağrılırlarsa da gidecekler." Başkan Orman ile oyuncusunun durumuyla ilgili yakın zamanda herhangi bir görüşme yapmadığını belirten Özkan Doğan, siyah-beyazlı yönetimin kendilerine karşı olan bütün maddi yükümlülükleri yerine getirdiğini kaydetti. Menajer Doğan, "Sayın başkan isterse görüşmeye hazırız ama yakın zamanda yönetim kurulundan kimseyle oyuncumuzun durumu ile ilgili bir konuşma yapmadık ya da herhangi bir davet almadık. Sezon bitimini beklemekte fayda var" diye konuştu.

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 7 Mayıs 2014 Çarşamba15 "Üçü bir arada" Halkbank Erkek Voleybol Takımı, aynı sezonda üç kupa birden kaldırmanın mutluluğunu yaşıyor. ANKARA - Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın ardından Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi finalinde Fenerbahçe Grundig'i geçerek mutlu sona ulaşan Halkbank, tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi. Ligde 6. şampiyonluğuna ulaşan başkent ekibi, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynayarak, voleybolun kulüpler düzeyinde en üst seviyedeki organizasyonunda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncuları, yorucu ama başarılarla dolu geçen sezonun ardından yaşadıkları mutlulukları AA muhabirine anlattılar. Başkent temsilcisinin ve milli takımın oyun kurucusu Emre Batur, şampiyon kadroyu kuran kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu'nun büyük bir iş başardığını söyledi. Batur, Süleymanoğlu'nun dünya yıldızlarıyla Türkiye'nin en kıymetli oyuncularını bir araya getirdiğini belirterek, "Üç kulvarda mücadele ettik. Zor bir sezon geçirdik ama mutlu bitirdik. Süper Kupa, Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu. Kolay yakalanabilecek bir başarı değil" dedi. Avrupa şampiyonluğunu şanssız bir şekilde kaçırdıklarını dile getiren Batur, bu başarılarda Bulgar antrenör Radostin Stoytchev'in de önemli paya sahip olduğunu ifade etti. Batur, Stoytchev'in takımı çok iyi çalıştırdığını ve maçlara iyi hazırladığını vurgulayarak, üç kupanın kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Halkbank'ın Bosna Hersek asıllı Yunan smaçörü Mitar Tzourits ise çok iyi bir ekip olduklarının altını çizdi. "Kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu'na kadar herkes görevini iyi yaptı ve üç kupayı kazandık" diyen Mitar, başarının kolay gelmediğine işaret etti. Mitar, "Kimi zaman iyi oynadık, kimi zaman kendimizi aştık. Sahada herkes birbirinin yardımına koştu ve üç kupalı bir sezon geride kaldı. Hayatımın en çok gurur duyacağım anlarını burada yaşadım, asla unutmayacağım" diye konuştu. Brezilyalı pasör Raphael Oliveira da iyi bir sezonu geride bırakmanın tadını çıkardıklarını belirterek, "Evet, başarılı olduk. iyi bir sezon geçirdik ve üç kupa kazandık. Kupaların her biri birbirinden kıymetli" ifadesini kullandı. Tüm takımın teşekkürü hak ettiğini kaydeden Oliveira, "Ben böyle durumlarda biraz daha farklı düşünüyorum. Bu insanlar neden burada birlikte? Bence bunun bir anlamı var. Tanrının yardımı ve iyi çalışmamızın karşılığı olarak şampiyonluğa ulaştık" değerlendirmesinde bulundu. Halkabank'ın bir diğer oyuncusu Can Ayvazoğlu ise çok iyi isimlerden kurulmuş bir takım olduklarını vurguladı. Ayvazoğlu, dünya yıldızlarının takıma kazandırıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Bu kadroyu oluşturan başkanımız Selahattin Süleymanoğlu ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Daha önce televizyondan izlediğimiz voleybolun dünya starlarıyla aynı soyunma odasını paylaştık, aynı sahada ter döktük. Bizim için unutulmaz bir sezon ve anı oldu. Bunun yanında herkes çok çalıştı, sahada elinden geleni yaptı. Sonuç ortada, üç kupa halinde duruyor. Bu sonuçla, Türk voleybol tarihine geçtiğimizi düşünüyorum." "Carlos, gelecek sezon da Yiğidolar'da" SİVAS - Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, kırmızı-beyazlı ekipteki başarısıyla dikkati çeken ve ismi zaman zaman bazı kulüplerle anılan Brezilyalı teknik direktörleri Roberto Carlos'un aksi bir durum olmazsa gelecek sezon da takımın başında olacağını söyledi. Taşseten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roberto Carlos ile bu sezon başında 2 yıllığına sözleşme imzaladıklarını hatırlattı. İlk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'da yaşayan Carlos'un, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon geride kalan haftalarda önemli başarılara imza attığını vurgulayan Taşseten, "Carlos, kendini ispatlamış bir isim ve kendisine tabii ki teklifler olacaktır. Bizimle devam eden sözleşmesi var ve bunun birinci yılını doldurdu" dedi. Roberto Carlos'un vereceği her türlü karara saygılarının olduğunu ifade eden Taşseten, "Hocamız, yeni sezon için Sivasspor'da projelerini başlatmış durumda, kamp yeri ve futbolcu alımıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Hocamız, Sivasspor'u ve Sivas'ı seviyor, burada mutlu. Roberto Carlos ve ekibi, aksi bir durum olmazsa önümüzdeki sezon Sivasspor'la devam edecek" diye konuştu. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başladıklarını dile getiren Taşseten, bu hedeften hiçbir şekilde sapmadıklarını söyledi. Taraftarlardan takımı desteklemeye devam etmelerini isteyen Taşseten, "Allah'ın izniyle Avrupa'ya giden takımlardan biri biz olacağız" ifadesini kullandı. Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşacaklarına inandıklarını belirten Faruk Taşseten, şunları kaydetti: "Takımımızda sakatlıkların bitmesi ve futbolcularımızın cezasının sona ermesinin ardından üst üste 3 maç kazandık. Hedefimize ulaşmamız için bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı, daha da önem kazandı. Avrupa kupalarına katılmak için kalan maçlarımızı en iyi şekilde tamamlamalıyız." Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, iç transfer çalışmalarının devam ettiğini, Brezilyalı sağ bek Cicinho ile yeniden anlaşma sağladıklarını belirterek, "Sözleşmesi sona eren oyuncumuz pek fazla yok. Teknik direktörümüz Roberto Carlos, önümüzdeki hafta bize rapor sunacak. O rapor doğrultusunda yönetimimiz çalışmalara başlayacak" diye konuştu. Liglerin en gençteknik direktörü takımını uçurumdan aldı GAZİANTEP - Liglerin en genç teknik direktörü unvanını elinde bulunduran Mehmet Polat, 9 hafta önce göreve geldiği Gaziantep Büyükşehirspor'un ligde kalmasını sağladı. Futbola, futbol sezonunda Sankospor'da başlayan 35 yaşındaki Polat, spor yaşantısının büyük bölümünü Gaziantepspor'da geçirdi. Bir sezon Galatasaray'da top koşturan Polat, jübileyi 2011'de Mersin İdmanyurdu'nda yaptı. Aktif spor hayatının sona ermesinin ardından teknik direktörlük kurslarına katılan Polat, bu sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Hasan Özer'in yardımcılığına getirildi. Özer'le yolların ayrılmasının ardından 9 hafta önce teknik direktör olarak görev alan Polat, çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligin bitimine bir hafta kala takımını ligde tutmayı başardı. Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı teknik direktörlerden öğrendiklerini takımına yansıtmaya çalıştığını söyledi. Kısa sürede yaşadıklarının kendisi için büyük tecrübe olduğunu belirten Polat, takımı uçurumdan alıp düzlüğe çıkardığı için mutlu olduğunu ifade etti. İyi bir ekibin teknik direktörü olmak için çalıştığını anlatan Polat, şöyle konuştu: "Bu başarıyı hem şahsım hem de benden sonraki genç teknik direktörler için önemli görüyorum. Önce Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u iyi yerlere taşımayı sonra da büyük takımları çalıştırmayı hedefliyorum. PTT 1. Lig, alt ligler ve Spor Toto Süper Lig'in en genç teknik direktörüyüm. Elde ettiğim başarı benden sonrakilerin de yolunu açtığını düşünüyorum." Polat, genç kuşak teknik direktörlere şans verilmesini istedi. Yaklaşık 18 yıldır futbol camiasının içinde olduğunu anımsatan Polat, gittiği bütün takımlarda kaptanlık yaptığını dile getirdi. Futbolculuk yaşamı boyunca çok sayıda teknik direktörle çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Polat, "Hepsinden önemli şeyler öğrendim ve şimdi aldığım bilgilerin toplamını takımıma yansıtmaya çalışıyorum. İdolüm Fatih Terim ve onunla gurur duyuyorum. Fatih hocamın izinden gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

16 Dünyan n ikinci yüksek da K2'ye t rmanmak için stanbul'dan Pakistan' n baflkenti slamabad'a gitmek için bisikletiyle yola ç kan Muharrem Ayd n Irmak Do ubayaz t'a ulaflt. 7 May s 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU Bisikletiyle K2'ye t rmanacak A RI - SELAHATT N KACURU - Dünyan n en yüksek da Everest'e bisikletle t rmanan ilk kifli unvan n kazanan Muharrem Ayd n Irmak, bisikletiyle yapt yolculu unda bin 670 kilometre katederek ilçeye geldi. pek geçidinde kurdu u çad rda konaklayan Irmak, bir süre burada dinlendi. Muharrem Ayd n Irmak, AA muhabirine yapt aç klamada, Everest yolculu unda oldu u gibi K2'ye de sponsor firma deste i almadan, dostlar n n deste iyle t rman fl n gerçeklefltirece ini ifade etti. Pakistan'a kadar yolu bisikletiyle tek bafl na alaca n anlatan Irmak, bu ülkede 7 kiflilik bir uluslar aras ekiple buluflaca n, K2 t rman fl na da 21 kiflilik bir ekiple bafllayaca n söyledi. Do ubayaz t'a yaklaflt nda A r Da 'n gördü ünü, etkilendi ini ifade eden Irmak, "Heybetiyle iflte buras ülkemin güzel da 'A r Da ' dedim. Dünyan n en yüksek ikinci da olan K2 dönüflümde A r Da 'na uluslar aras bir t rman fl organizasyonu yaparak dünya da c lar n buraya davet edece im" dedi. Irmak, bisiklet yolculuklar n belgesel ile anlatmay planlad n belirterek, "K2 dönüflü New York'tan bafllayan bisiklet yolculu u ve Everest'e uzanan hikayesini konu alan '34 bin kilometre yatay, 8 bin 848 metre dikey yol' adl K2'yi anlatan belgesel filmi izleyicilerle buluflturaca z" diye konufltu. Irmak, "Tek Bafl na Zirve'ye bisikletle Everest"e kitab ndan elde edilecek gelirle da köylerindeki çocuklara bisiklet alaca n ifade ederek, "Bu proje henüz bas lmam fl kitaplar m n sat fl ve baflka zirveler ile devam edecek. Buradaki amac m z özgürlük, do aya karfl sorumluluk, gelecekte bizleri temsil edecek çocuklar m za karfl var olacak bir sorumluluk projesi. Bisikletimiz ile geziyoruz ve çocuklar m za da gezmeyi, dolaflmay ö retiyoruz" dedi. stanbul'dan 13 Nisan'da yola ç kan Irmak, Do ubayaz t'ta bir süre dinledikten sonra ran'a do ru yola ç kt. Tahta parçalar n sanata dönüfltürüyor Günefl enerjisiyle mangal keyfi KAYSER - SERCAN KÜÇÜKfiAH N - Bir firma, kömür ya da baflka yak ta gerek kalmadan günefl enerjisi ile çal flan mangal üretti. Üretici firman n Pazarlama Müdürü lhami Baysal, AA muhabirine, günefl enerjisinden pek çok alanda yararlan ld n, kendilerinin de geliflmelerden ilham alarak, mangal ürettiklerini söyledi. Mekanizman n iç içe geçmifl iki tüpten olufltu unu anlatan Baysal, ilk vakumlu mekanizma üzerindeki camda s n n topland n, ikinci tüpün içine ise kromdan yap lm fl zgara yerlefltirdi ini, tüp fleklindeki pifliricide sucuk, et gibi yiyeceklerin yan s ra sebze yeme i ve pilav da piflirilebildi ini belirtti. Paslanmaz çelikten yap lan ürünün hijyenik oldu una dikkati çeken Baysal, "Mangal yakmak için kömüre, oduna ihtiyaç yok. Sadece yaz n de il, k fl n da mangal kullanabiliriz. Bir ortam Foto raf n Dili s cakl na gerek yok, mangal n günefl fl n almas yeterli" dedi. Piflirme süresinin, yeme e göre de iflti ini belirten Baysal, flunlar kaydetti: "Sucuk 20, sebze yemekleri 30, et ise 45 dakikada pifliyor. Yaz n vazgeçilmezlerinden olan mangal keyfinin baz zorluklar var. Duman çevreyi rahats z eder, zaman zaman et yanar ya da çi kal r. Günefl enerjisinden dolay mangalda duman söz konusu de il, bu nedenle özellikle balkonda mangal keyfi yapmak isteyenler için ürün birebir. Ayr ca üretti imiz mangalda afl r ateflten dolay etlerin, sucuklar n yanmas mümkün de il. Biliyoruz ki orman yang nlar n n önemli bir k sm, söndürülmeyen mangal ateflinden kaynaklan yor. Üretti imiz mangal, bu yönüyle çevre için de önemli." Baysal, günefl enerjisi ile çal flan mangal 65 liraya satt klar n söyledi. AMASYA - MURAT B LEN - Merzifon ilçesinde do ramac l kla u raflan Murat Yeflilmaden, kerestelerden artan parçalarla adeta sanat eserleri ortaya ç kar yor. lçede iki o lu ile yaklafl k 24 y ld r mesle ini sürdüren Yeflilmaden, AA muhabirine, 7 y l önce yapt kamelyan n artan parçalar n de erlendirmek için ifle bafllad n "yel de irmeninden çiçeklik" yapt n belirtti. O ullar yla kamelya, piknik masas, sundurma, veranda yapt n anlatan Yeflilmaden, "Bundan artan parçalar ne yapal m derken en sonunda süs eflyalar, minyatür at arabas, çiçeklik de irmen yaparak de erlendirdik" dedi. Yeflilmaden, ifl yerinin önünde sergiledi ini eserlerin ilgi gördü ünü belirten Yeflilmaden, flöyle konufltu: "Ürünleri gelen gidene satt k. nternet üzerinden de sat fl yapt k. Ahflap eserler el eme i, göz nuru oldu u için yap m da uzun sürüyor. Bu parçalar de erlendirmeseydik sobada yakacakt k ya da kilo ifli odun olarak satacakt k. Hem kendimize katk s oldu hem de milli serveti de erlendirmifl olduk. K ymetsiz tahta parçalar n iflliyoruz, birer sanat eseri oluyorlar. Ahflab hayallerimizle süslüyoruz, hayallerimizi iflleyip sanata dönüfltürüyoruz. fl yerimiz eskiden do rama atölyesiydi, flimdi yol kenar nda bulunan sanat galerisi gibi oldu." Çiçek arabas, at arabas, sandalye, çiçek de irmeni, hayvan bar na gibi birçok eseri yol kenar nda be eniye sunduklar n ifade eden Yeflilmaden, "Artan parçalar oldu u için iflçili i çok zor. Göze görünmeyen iki saatlik dedi iniz bir ifl, bir hafta da sürebiliyor. Çünkü ince ince iflleniyor, birçok ifllemden geçiyor" ifadelerini kulland. HAYALLER M AHfiAPLA BULUfiTURUYORUM Mesle ine babas Murat Yeflilmaden ile küçük yaflta bafllad n dile getiren Gökhan Yeflilmaden ise flunlar söyledi: "Akl mdan bir fley yapmak istiyorum, 'hiç yoksa sat l r, ekme imi kazan r m, param kazan r m' diyorum, hayallerimi ahflapla buluflturuyorum. Geçenlerde araba yapay m dedim, çiçeklik yapt m, yol kenar na koydum, sat ld. Daha önce hayal etti im arabalar flimdi kendim yap yorum. Bundan sonra yapmaya da devam edece im. Ço unlukla turizm beldelerinde al c s oluyor. Mu la, Antalya, Fethiye, Çeflme gibi turizmin a rl kta oldu u tatil beldelerinde daha çok ilgi görüyor. Farkl il ve ilçelerden anaokullar ndan da internetten gördükleri için siparifl verenler oluyor."

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı