TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015"

Transkript

1 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015 Versiyn: 1.01

2 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, düzenleyici kurumlara, saklamacılara ve aracı kuruluşlara ve diğer üçüncü taraflara karşı lan yükümlülüklerini yerine getirme kşullarını, yöntemlerini ve iş akışlarını belirlemektir. 2. KAPSAM Acil ve beklenmedik durumlara karşı alınması gerekli tüm tedbirler ile söz knusu durumların gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi gerekli lan uygulamaları kapsamaktadır. 3. MEVZUAT ÇERÇEVESİ İşbu Prseür SPK nın III-55.1 Prtföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin madde 17 si çerçevesinde ve gereğince hazırlanmıştır. 4. TANIMLAR TPY: Trya Prtföy Yönetim Şirketi A.Ş. yi Yönetim Kurulu: Trya Prtföy Yönetim Şirketi A.Ş. Yönetim Kurulu nu, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu (SPK), BİST: Brsa İstanbul A.Ş yi, Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yi, MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. yi, Prtföy Saklama Kuruluşu: Müşterilere ait Finansal Varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kntrlü faaliyetlerini yürüten ve Kurul tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikleri belirlenmiş lan Yatırım Kuruluşu Müşteri: İmzalanacak Prtföy Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde TPY den hizmet alan kişi, kurum veya diğer tüzel kişileri, Müşteri Varlıkları: Para ve sermaye piyasası araçlarını, Acil ve Beklenmedik Durum: TPY nin faaliyetlerini ve bu faaliyetleri kapsamında müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı lan yükümlülüklerini yerine getirmesini kısmen veya tamamen, kısa veya uzun bir süreliğine engelleyen laylar, Versiyn: 1.01

3 Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi (Kmite) : Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın etkili larak uygulanabilmesi için luşturulan karar alıcı ve yönlendirici kmiteyi, Alternatif Şirket Merkezi: Acil ve beklenmedik durumlarda, faaliyetlerimizin şirket bünyesinde gerçekleştirilememesi halinde kullanılması planlanan, gerekli iletişim kanalları, bür makinaları ve teçhizatıyla dnatılmış, şirket merkezine belirli bir uzaklıkta knuşlandırılmış alternatif çalışma lkasynunu, ifade eder. 5. OLASI RİSKLER TPY nin faaliyetlerini ve hizmet sunumunu engelleyebilecek ya da aksatacak acil durumlar ve lağanüstü durumlar aşağıda sıralanmıştır: Deprem, Sel, Yangın, Fırtına ve benzeri dğal afetler Savaş, İç Savaş, Terör, Halk Ayaklanmaları, Seferberlik ve benzeri laylar TPY nin mahallinde ya da faaliyetlerini sürdürdüğü binada meydana gelebilecek yangın, su baskını, patlama, sygun, sabtaj vb lağanüstü laylar Çeşitli nedenlerle para ve/veya sermaye piyasalarında meydana gelen beklenmedik durumlar snucunda işlemlerin durması, tahslita ve ödeme sistemlerinin çalışmaması Hastalık, salgın, kaza, iş bırakma gibi nedenlerle persnelin işe gelememesi Ani işgücü kayıpları (vefat, tplu işten ayrılma vb.) TPY nin bilgi işlem sistemlerinin ve iletişim altyapısının çalışamaz hale gelmesi, izinsiz ve/veya zarar verme amaçlı yapılan siber saldırılar 6. KOMİTE Bu planın etkili larak uygulanabilmesi için Genel Müdür yönetiminde İş Geliştirme Direktörü ve Muhasebe Operasyn Yöneticisi den luşan 3 kişilik Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi luşturulur. Kmite üç aylık periydlarda lağan larak tplanır ve TPY nin Şirket in acil ve beklenmedik durumlarla ilgili yapılanmasını ve yeni gelişmeleri değerlendirir. Genel Müdür ün katılamadığı hallerde yerine İş Geliştirme Direktörü tplantıya başkanlık eder ve herhangi lağanüstü bir durumda persneli izinden çağırmak, geçici görevlendirme yapmak ve şirketin rutin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik kararlar alma knusunda tam yetkilidir. Acil ve beklenmedik bir durumda bilgi işlem ve sistemlerinin devamlılığın sağlanamaması ve/veya meydana gelen hasarın giderilebilmesi için uzun süreye ihtiyaç duyulması, çalışma rtamının fiziksel larak 48 saatten az bir süre için elverişli lmaması halinde durum tespitinin yapılarak hangi tedbirlerin alınması gerektiğinin tespiti ve bu tesptilerin Yönetim Kurulu na sunulması Kmite nin görevidir. Versiyn: 1.01

4 7. HEDEFLER ve GENEL PRENSİPLER Acil ve beklenmedik durumlarda TPY nin temel hedefleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: İş sürekliliğinin bir an önce tesis edilmesi, Olağan çalışma kşullarına dönülünceye kadar alternatif çözüm yöntemleri ve kanallarıyla müşteri işlem ve talimatlarının yerine getirilmesi, Günlük rutin uygulamaların kesintisiz gerçekleştirilebilmesi Bu süreç byunca Müşteri menfaatlerinin krunması ve Müşterinin zarar görmesinin engellenmesi, Müşteri memnuniyetini mümkün lan en üst seviyede tutulması ve TPY nin repütasynun krunması Bu hedeflere ulaşılması için işbu Prsedür ile Acil ve Beklenmedik Durumlar ın rtaya çıkmasından önce önce alınması gerekli tedbirler, kayıt ve evrakın muhafazası, yedeklenmesi, sistem sürekliliğinin sağlanması için gerekli alt yapının kurulması, perasynel risklerin tanımlanması, alternatif iletişim kanallarının tedariki, alternatif şirket merkezinin kurulması, acil ve beklenmedik durumun karşı tarafa etkilerinin tanımlanması, Kurul un alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, müşteri hesaplarının devri gibi hususlara bu dökümanda yer verilmiştir. 8. UYGULAMA ve İŞ AKIŞLARI a. SORUMLULARIN ATANMASI TPY Yönetim Kurulu, Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın uygulanmasından, gerekli tedbirlerin alınması için şirket çalışanlarının sevk ve idaresinden düzenleyici kuruluşlarla (SPK, BĠST, MKK, Takasbank vb.), müşterilerle ve üçüncü şahıslarla iletişim kurulmasından ve bilgi akışının sağlanmasından srumlu lmak üzere Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi (Kmite) atar. TPY Yönetim Kurulu atanan kmitenin üyelerinin ünvan ile elektrnik psta adresi, telefn ve faks numaraları dahil lmak üzere var lan her türlü iletişim bilgilerinin SPK, BİST, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilmesinden ve Kmite nin alacağı kararların uygulanmasından srumludur. b. KOMİTE ÜYELERİ Adı Syadı Unvanı Telefn Faks N su Elektrnik Psta Adresi Numarası Hakan Genel Müdür Sönmez Serap Ateş Muhasebe ve Operasyn Srumlusu Emir M. İş Geliştirme Direktörü Sarpyener Versiyn: 1.01

5 c. ALTERNATİF ŞİRKET MERKEZİ Acil ve beklenmedik durumlarda TPY nin faaliyetlerinin TPY Merkezinde yerine getirilememesi durumunda Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi bir Alternatif Şirket Merkezi belirleyecektir. Ayrıca Prtföy Yöneticilerinin evlerinden finansal piyasaları izleme, emir verme imkânları, ilgili persnelin Prtföy Saklama Kuruluşu ve hizmet alınan banka ve Aracı Kurumlardaki pzisyn, müşteri varlıkları sair işlem detayları gibi her türlü veriye evlerinden erişim ve gerekli işlemleri yürütme imkânları bulunmaktadır. Sn larak tüm TPY çalışanlarının evlerinden şirket elektrnik pstalarına erişim imkânları da bulunmaktadır. d. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUMDA YAPILACAKLAR Acil ve Beklenmedik Durum un rtaya çıkması halinde bu durum TPY persneline bildirilir. Bu bildirim yükümlülüğü öncelikle Kmite ya başkanlık eden Genel Müdür e, srrasında ise diğer Kmite üyelerine aittir. Acil ve Beklenmedik Durum ilanını müteakiben Kmite derhal tplanarak: TPY nin iletişim kanallarının (telefn, faks, internet, vb.) işlerliğini inceler ve hangi iletişim kanallarının açık, hangilerinin kapalı lduğu tespit edilir. Genel Müdür ün krdinasynu altında, açık iletiģim kanalları ve mbil (GSM) telefnlar kullanılarak, müşterilerin veya TPY ile ilişkili bulunan üçüncü tarafların TPY ye ne hangi kanallarla ulaşabilecekleri bildirilir. Acil ve Beklenmedik durum halinde görevlendirilen kritik persnel, zrunluluk halinde Genel Müdür krdinasynu altında, en kısa sürede alternatif şirket merkezine ulaşıp, mevcut iletişim kanalları, bür makinaları ve teçhizatı kullanarak rutin şirket faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Persnelin, alternatif şirket merkezine ulaşımının nasıl gerçekleştirileceği hususundaki kararlar, acil ve beklenmedik durumun mesai saati içinde lup lmaması, aciliyet derecesi vb. unsurlar dikkate alınarak Kmite tarafından belirlenir. e. KAYIT VE EVRAKIN MUHAFAZASI TPY ile ilgili her türlü kayıt, kıymetli evrak ve elektrnik rtamda saklanan bilgi, ilgili süreç sahipleri tarafından sınıflandırılır ve düzenli larak gözden geçirilir. Bu sınıflandırma snucunda değerli veri larak belirlenen her türlü bilgi, mevcut mevzuat uyarınca tutulmakla yükümlü lunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak, basılı larak ve / veya elektrnik rtamda; muhasebe ve perasyn srumlusu, iç kntrl bölümü srumlusunun denetimi altında; verinin içeriğine göre şirket bünyesinde ya da iş sürekliliği için belirlenen alternatif lkasynda en az 5 yıl saklanır. Basılı evraka ek larak, şirketimize ve müşterilere ait bilgi ve veriler bilgi işlem sisteminde dijital larak, yedekleri de alınmak suretiyle muhafaza edilmektedir. Şirket muhasebesine ait kayıtlar ile müşteri prtföylerine ait bakiye ve hareketlerin yanı sıra, müşteriler ve üçüncü kişiler tarafından şirketimize gönderilmiş lan fakslar da bilgi işlem sisteminde kayıt edilerek saklanmakta ve yedekleri alınmaktadır. Kayıt ve evrakın muhafazasında TTK nın 82nci maddesine uygun davranılır. Versiyn: 1.01

6 f. SİSTEM DEVAMLILIĞI VE YEDEKLEME Şirketimiz faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesi amacıyla bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, müşterilere, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı lan yükümlülüklerin istisnasız larak yerine getirilebilmesi; yasalar, düzenleyici kuruluşlar ve üçüncü taraflar tarafından verilecek cezalara ve yaptırımlara maruz kalınmaması ve müşteriler ile piyasa katılımcılarına karşı itibar kaybına uğranmaması açısından gereklilik arzetmektedir. İş sürekliliğinin sağlanması bağlamında, şirket bünyesinde gerçekleştirilen prtföy yönetimi ve muhasebe işlemlerine ilişkin bütün kayıtların yedekleri alınarak şirket dışına çıkarılmakta ve söz knusu elektrnik kayıtlar asgari beş yıl süre ile saklanmaktadır. Mali İşler ve Operasyn Bölümü Yöneticisi, dnanım veya yazılım firmaları ile bağlantıya geçilmesi, dnanımsal srunlarda gerekli yedek parçaların temin edilmesi, hizmet sağlayıcı firmalarla, Takasbank, MKK ve SPK ile ve Prtföy Saklama Kuruluşu ile hizmet alınan Aracı Kuruluş ve bankalarla ile irtibat kurulması faaliyetlerini gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesi işini krdine eder. Gereğinde bütün bölüm yöneticileri ve persneli srunun giderilmesi hususunda Mali İşler ve Operasyn Bölümü Yöneticisi ne yardımcı lmakla yükümlüdür. g. OPERASYONEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ Operasynel riskler, yetersiz ya da başarısız iş süreçleri ile, insandan, sistemden veya dışsal laylardan kaynaklanan, gerçekleşmesi halinde dğrudan veya dlaylı şekilde zarara yl açabilen, içinde itibar kaybı riskini de barındıran lası hallerdir. Bu döküman kapsamında, acil ve beklenmedik durumlara sebebiyet verebilecek, şirket faaliyetinin aralıksız sürdürülmesini, yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyebilecek perasynel riskler değerlendirilmeye alınmış, bunları önlemeye, gerçekleşmesi halinde ise etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler rtaya knulmaya çalışılmıştır. Şirket bünyesinde, perasynel risklerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik öneriler geliştirilmesi çalışması durağan lmayıp devamlılık arzeden bir süreçtir. Bu amaçla yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler belirli zaman aralıklarıyla veya yeni iş süreçlerinin rtaya çıkması halinde ihtiyaca göre tekrar edilir. Bu çalışmalarda, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek veya müşteriler, aracı kurumlar, düzenleyici kuruluşlar ve üçüncü şahıslar nezdinde itibar kaybı yaratabilecek, böylece dğrudan veya dlaylı larak maddi ve manevi kayba yl açabilecek hususlar rtaya knulur. Acil ve beklenmedik durumlara sebebiyet verebilecek lası perasynel riskler aşağıda belirtilmiştir: - Bilgi Teknljileri Riski : Şirket faaliyetlerine ilişkin işlerin büyük kısmı bilgi teknljilerinden faydalanılarak gerçekleştirilmektedir. Şirket in bütün muhasebe işlemleri, alım satım işlemleri, müşteri bilgi kayıtları, prtföy varlık hareketleri, para transferleri, yazışmalar vb. pek çk günlük faaliyeti bilgi işlem sistemine bağımlı ve bağlantılı larak sürdürülmektedir. Bu nedenle, bilgi işlem sisteminde meydana gelebilecek bir srun Şirket faaliyetini etkileyebilecek acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilebilecek snuçlara varabilecektir. Bilgi teknljilerine bağlı riskler, dnanımla (hardware) veya yazılımla (sftware) ilgili labilir. Dnanımla ilişkili önemli riskler, sunucularda (server) ve diğer elektrnik cihazlarda meydana gelebilecek mekanik arızalardır. Söz knusu arızaların meydana gelmesinin önlenmesi için, Şirket tarafından rutin cihaz bakımları yaptırılmaktadır. Söz knusu bakım faaliyetlerinin takibi Mali İşler ve Operasyn Bölümü Yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Versiyn: 1.01

7 Ayrıca Şirket tarafından kullanılan ana server ın (hardware) arızalanarak makul bir süre içinde kullanıma skulamaması durumunda, devreye girmek üzere yedek server da bulunmaktadır. - İstihdam Kaybı Riski: Şirket in, vefat, hastalık veya işten ayrılma sebepleriyle persnel kaybına uğraması ve bu durumun iş sürekliliğini etkileyebilecek acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilebilecek snuçlara varması halini ifade eder. Bu durumlarda, yürütülen faaliyetlerin aksamaması için persnelin gerekli bilgi aktarımları ve eğitimlerle birbirini yedeklemesi sağlanmıştır. - Dışsal Riskler: Dğal afetler, yangın, terör gibi dış kaynaklı risklerin gerçekleşmesi ve bunun snucunda faaliyet sürdürülen mevcut binanın, alt yapının ve teçhizatın iş sürekliliğinin sağlanması knusunda yetersiz kalması halidir. Böyle bir halin gerçekleşmesi durumunda, dışsal riskin yl açtığı aksaklığın şiddetine bağlı larak, ya mevcut binada yedek cihazlarla, ya da alternatif şirket merkezinde yedeklenmiş veriler ve yedek cihazlar kullanılarak faaliyete devam edilecektir. - Dışarıdan Alınacak Hizmetlerde Yaşanabilecek Riskler ve Eylem Planı: Dışarıdan alınan hizmetlerde herhangi bir surette kesinti yaşanması ya da bu hizmetlerin aksaması ihtimali her zaman söz knusudur. Böyle bir srun yaşanması durumunda alınan hizmetlerin niteliğine göre aşağıdaki eylem planı uygulanacaktır: Alınan Prtföy Saklama Hizmetinde kesinti ya da aksama yaşanması ihtimaline karşı TPY çalışma kşullarını önceden belirlemiş lduğu alternatif hizmet sağlayıcı listesini hazır tutmaktadır. Hizmette aksama lması durumunda TPY nezdinde hazır tutulan Hesap Açılış evrakı ile alternatif Prtföy Saklama Kuruluşunda derhal hesap açılarak işlemler sürdürülecektir. Alınan Aracılık hizmetlerinde hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu ve/veya bankadan alınan hizmetlerde bir kesinti lması ihtimaline karşı birden fazla yatırım kuruluşu ve bankada hesap açılacaktır ve hesaplar aktif tutulacaktır. Alınan Araştırma hizmetinde hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu tarafında bir aksama ya da hizmet kesintisi lması durumunda çalışılacak alternatif hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu listesi mevcuttur. Böyle bir durum lması durumunda Aracılık hizmeti alınan yatırım kuruluşları bu hizmeti vermeye hazırdır. Alınan İç Kntrl ve Teftiş hizmetlerinde aksama lması ihtimaline karşılık bu knuda hizmet alınabilecek alternatif hizmet sağlayıcıları listesi güncel larak hazır tutulacaktır. Alınan Risk Yönetimi hizmetinde hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu tarafında bir aksama ya da hizmet kesintisi lması durumunda çalışılacak alternatif hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu listesi mevcuttur. Böyle bir durum lması durumunda Aracılık hizmeti alınan yatırım kuruluşları bu hizmeti vermeye hazırdır. Alınan Bilgi Teknljileri hizmetleri knusunda hizmet sağlayıcı tarafta bir aksama lması durumunda alternatif hizmet sağlayıcı listesi ve imzalanacak örnek sözleşmeler TPY tarafında hazırdır. TPY dışarıdan alınan hizmetlerde yaşanabilecek kesintilere yönelik alternatif/ptansiyel hizmet sağlayıcıları listesini her zaman güncel tutar ve bu kurum ve kuruluşlarla düzenli larak iletişim halinde kalır. Versiyn: 1.01

8 h. MUHASEBE ve MALİ İŞLERE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Şirketin mali tablları ve kıymetli evrakları şirket bünyesinde saklanır. Şirketin resmi defterleri ise şirketin Mali Müşaviri nezdinde saklanır. Gerekli görülmesi durumunda bu evrakın rijinallerinin fiziki rtamda saklama hizmeti veren firmalarda saklanması knusunda destek alınır. Buna ek larak kıymetli evrakın ve sözleşmelerin elektrnik rtamda saklanması ve yedeklenmesi de sağlanır. Gerekli görülmesi durumunda elektrnik rtamda arşivleme hizmeti sağlayan firmalardan destek alınır. Kurumun sigrta yaptırılabilecek varlıkları, belirlenen teminatlar dğrultusunda karşılaşılan hasarlar için geri ödeme taahhüt edecek şekilde sigrtalanır. Müşteri sözleşme ve bilgileri içeren evraklar güvenilir rtamda arşivlenir, ayrıca elektrnik taramadan geçirilip, manyetik rtamda da yedeklenerek saklanılır. Acil ve beklenmedik durum snucu kullanılamayacak durumdaki belgeler için hukuki prsedürlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yürütür. Kanuni Defter, Muhasebe Defterleri, Hizmet Sözleşmeleri acil ve beklenmedik durum snucu bulunamamış, tahrip ldukları tespit edilmiş ve ziyaa uğramış ise, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesi ziyaı öğrenildiği tarihten itibaren nbeş gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir hükmü uyarınca gerekli işlemleri takip eder ve yapar. i. RİSKLERE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER Riskler; sınıfına, etkisine, gerçekleşme lasılığına, önceliğine, ne ile tetiklendiğine göre sınıflandırılarak, ilgili birimlerin katılımlarıyla değerlendirilir. Hedef, risklerin herhangi bir zarara yl açmadan önleyici tedbirlerin alınabilmesidir. İş sürekliliğinin sağlanması için hâlihazırda alınan önleyici tedbirler aşağıdaki gibidir: Elektrik Kesintisi: Elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı UPS altyapısıyla kesintisiz çalışma hedeflenmiştir. Yangın lasılığını bertaraf etmek için şirket içinde yangın detektörleri ve bu detektörlere bağlı alarm sistemi kullanılmaktadır. İzinsiz Giriş: Şirket giriş çıkışlarını kntrl altına almak için bina girişinde bina yönetimi tarafından istihdam edilen bir persnel görev yapmaktadır. Teknlji altyapısında luşabilecek kesinti riskleri değerlendirilerek, altyapı bileşenleri bu riskleri minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. İnternet erişimi: İki ayrı internet bağlantısı hizmeti alınmakta lup, bu bağlantılar birbirini yedekleyecek veya eş zamanki paralel bir yapıda çalışacak şekilde düzenlenmiş durumdadır. Bağlantılar, birinin arızası senarysunda devreye girecek ikiz bir yapı seklinde kurgulanmıştır. Netwrk güvenliği: Yerel Ağ yapısı Frtinet Frtigate 30C ve Frtigate 40D firewall cihazları ile güvenlik altına alınmıştır. Versiyn: 1.01

9 Dmain Cntrller üzerinden bütün Client makinalara merkezi kullanıcı bazında yetkilendirme verilmiş lup güvenlik plitikası Yönetici tarafından denetlenmektedir. ESET Smart Security Virüs tarayıcı yazılımı ile bütün Client makineleri taranmaktadır. Destek alınan firmaların erişimi ve bağlı lunan sistemlerden yapılan veri alışverişleri VPN bağlantıları ile yapılmakta lup, uçtan uca güvenliği sağlanmıştır. Yerel ağ üzerinde kablsuz ağ cihazlarına yer verilmemiş lup kullanılmamakta dlayışı ile bu nktadan bir acık luşmasına imkân verilmemiştir. Sistem altyapısının güvenlik ve sürekliliği için TEKUR firması ile yapılmış bir sözleşme dâhilinde hizmet alınmaktadır. GTP sisteminin sürekliliği ve güncelliğinin devamı için Tradesft firması ile sözleşme dâhilinde hizmet alınmaktadır. Server güvenliği: HP Prliant DL360 Gen9 E52620v3 6 Çekirdekli 2.4Ghz işlemcili 16GB Ram 3x300GB 10K SAS disk, RAID 5 knfigürasynunda ayarlanmış Server. Diskler birbirinin yedeği lacak şekilde knfigüre edilmiştir. Güvenli lkal ağ üzerinde, ağ bağlantılı disk üzerine günlük yedekleme yapılmaktadır. Güvenliği uçtan uca sağlanmış VPN bağlantısı üzerinden ayrı bir lkasyna gecelik larak yapılan yedekleme yapılmaktadır. Tape kartuşlarına haftalık larak yapılan yedekleme. (kartuşlar ayrı bir lkasynda kasa içerisinde muhafaza edilmektedir) Elektrnik Psta Sistemi: Kullanılan elektrnik psta sistemi (Micrsft Exchange) Micrsft Clud bulut sistemi üzerinde dijital larak saklanmaktadır. Finansal veri sağlayıcı prgramlar: Blmberg, Matriks gibi finansal veri sağlayıcılar yedekli larak tasarlanmıştır. Örneğin Matriks uygulamasında veri öncelikli larak internet üzerinden alınmaktayken acil durumlarda bu hizmeti uydu anteni üzerinden almak mümkündür. Ayrıca Prtföy yöneticileri gerekli durumlarda evlerinden ya da 3. bir lkasynda bu verilere erişebilmektedir. Yedekleme altyapısı Güvenli yerel ağ üzerinde, ağ bağlantılı disk üzerine günlük larak yedekleme yapılmaktadır. Güvenliği uçtan uca sağlanmış VPN bağlantısı üzerinden ayrı bir lkasyna gecelik larak yapılan yedekleme yapılmaktadır. Tape kartuşlarına haftalık larak yapılan yedekleme yapılmaktadır. (kartuşlar ayrı bir lkasynda kasa içerisinde muhafaza edilmektedir) Alınan yedekler tüm müşteri datasını içermektedir. Versiyn: 1.01

10 Ayrıca yerel ağ üzerinde alınan yedek tüm sistemin bir imaj kpyasını içermektedir. Felaket durumunda tüm sistem bu imaj dsyası üzerinden mevcut veya başka bir sunucu üzerine geri kurulabilir ve perasyn eksiksiz larak sürdürülebilir şekilde kurgulanmıştır. j. ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARININ TEDARİĞİ TPY nin Müşterileriyle arasındaki temel iletişim unsurları, telefn, faks ve elektrnik pstadır. TPY nin kurumsal web sitesi ise sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Öte yandan Acil ve Beklenmedik bir durumun rtaya çıkması halinde TPY nin kurumsal web sitesi Müşterilere ve 3. Kişi ya da kuruluşlara bir duyuru sahası görevi görebilecektir. Ayrıca telefn, faks ya da internet hatlarında kesintilerin söz knusu lması hallerinde iletişimin ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla servis sağlayıcılarla iletişime geçilerek alternatif iletişim ylları luşturulacaktır. Ana iletişim usnurları devreye girene kadar ayrıca alternatif elektrnik psta ve/veya mbil hatlarla iletişim sağlanması knusunda müşterilere bilgilendirme yapılacaktır. k. TPY ÇALIŞANLARIYLA ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARININ TEDARİKİ TPY tek bir merkezden faaliyet göstermekte lup herhangi bir acenta ya da şubesi bulunmamaktadır. Bu nedenle kendi çalışanları ile alternatif iletişim kanalı larak GSM telefn hatlarının kullanılması öngörülmüştür. l. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUMUN ETKİLERİ Acil ve beklenmedik durumların meydana gelmesi halinde müşteriler açısından temel risk prtföy yönetim hizmetinde aksama meydana gelmesi ve snuç larak müşteriler açısından istenmeyen finansal kayıp ve zararların rtaya çıkması, yükümlülüklerin yerine getirilememesi, ödeme, takas ve saklamaya ilişkin talimatlarda gecikme lması, yatırım araçlarını zamanında satamaması veya satın alamamasıdır. TPY Acil ve beklenmedik Durum Planı ve bu plan çerçevesinde luşturulan teknik altyapı ile işleyiş ve güvenlik esasları ve iş akışları bu risklerin mümkün lduğunca minimize edilmesini hedeflemektedir. Müşteri adına yapılan işlemlerin aracı kuruluşlardaki hesaplar üzerinden yapılması ve müşteri varlıklarının prtföy saklama kuruluşlarında saklanması nedeniyle TPY yi etkileyecek Acil ve Beklenmedik bir durumun hasıl lması halinde işlem takaslarının aksaması ya da müşteri varlıklarının yitirilmesi ihtimal dışıdır. Müşteriler adına yapılan tüm işelmerin kayıtları ayrıca Prtföy Saklama Kuruluşu, hizmet alınan Yatırım Kuruluşu, MKK ve Takasbank nezdinde de bulunmaktadır. m. KURULUN BİLGİLENDİRİLMESİ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın yürürlüğe girmesinden snra, Kurul alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca işbu Plan çerçevesinde önemli değişikliklerde bulunulması durumunda da en hızlı şekilde Kurul a knuyla ilgili larak bilgilendirme yapılacaktır. n. FAALİYETE DEVAM EDİLEMEMESİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR Acil ve beklenmedik durumlar sebebiyle TPY nin iş sürekliliğinin sağlanmasının mümkün lmadığı durumlarda, TPY Yönetim Kurulunun TPY nin faaliyetlerinin durdurulması yönündeki kararı müşterilere derhal bildirilir. Versiyn: 1.01

11 Bu durumda müşterilere ait finansal varlıklar müşterilerin tercihleri ve talimatları dğrultusunda müşterilere ya paraya çevrilerek teslim edilecek ya da başka bir aracı kuruluşa ya da yatırım şirketine müşteri adına gönderilecektir. 9. GÜNCELLEME Bu dökümanın revizynuna ait talepler TPY nin ihtiyaçları ve İç Kntrl/Teftiş fnksiynun görüş ve önerileri dğrultusunda gerekli durumlarda güncellenecektir. Her türlü güncelleme ile ilgili yürürlük öncesi düzenleme, kntrl ve nay işlemleri Şirket in Yönetim Kurulu nun srumluluğundadır. 10. DENETİM Acil ve Beklenmedir Durum planının ve bu planın işlerliği ile yerindeliğinin denetiminden TPY İç Denetim fnksiynu srumludur. 11. YÜRÜRLÜK Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Yönetim Kurulu nca naylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Versiyn: 1.01

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS ADBDP Sayfa No : 1 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS - ADBDP ATLAS ADBDP Sayfa No : 2 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.,

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak, Komite... 2 1.1. AMAÇ... 2 1.2. TANIMLAR:... 2 Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu,...

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI KASIM 2014 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MAYIS 2015 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI A. AMAÇ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu planın amacı, nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MART 2015 Planın Amacı Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara ve üçüncü

Detaylı

AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Döküman No : ADP_v0.1 Revizyon Tarihi : 18/05/2015 Onaylayan : Yönetim Kurulu Uygulama Sorumlusu : Acil Eylem Komitesi AZ Notus Portföy Yönetimi

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği 1. Amaç Acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına hissedarlarına ve 3. taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi Döküman No G-10/14.1.3 Revizyon Tarihi 10.11.2016 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Kasım 2016 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1 ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ: Bu planın amacı, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı 1/4 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Tanımı Madde 1 Bu planın ( bilgi notunun ) amacı, Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara

Detaylı

Sayfa 1 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. Yönetim Kurulu nun 05/12/2016 tarih 693 Sayılı Kararı Uyarınca Kabul Edilmiştir.

Sayfa 1 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. Yönetim Kurulu nun 05/12/2016 tarih 693 Sayılı Kararı Uyarınca Kabul Edilmiştir. Sayfa 1 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI Yönetim Kurulu nun 05/12/2016 tarih 693 Sayılı Kararı Uyarınca Kabul Edilmiştir. Sayfa 2 / 6 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI İş

Detaylı

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ağustos 2014

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ağustos 2014 Acil ve Beklenmedik Durum Planı Ağustos 2014 Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmıştır. Toplam 9 sayfa ve 18 maddeden oluşan Acil ve Beklenmedik Durum planı yayımı tarihinde

Detaylı

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş. nin aşağıda

Detaylı

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.(Şirket) nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, aracı kurumulara,

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarih :22.06.2015 Düzenleyen Birim : Teftiş Kurulu Revizyon No: 2015.1.0 Belge No: İş Akış Prosedürü (İAP23)

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarih :22.06.2015 Düzenleyen Birim : Teftiş Kurulu Revizyon No: 2015.1.0 Belge No: İş Akış Prosedürü (İAP23) I. AMAÇ MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ PLANI Bu yönetmelik Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin tüm bölüm ve seans salonlarının içsel ve dışşal acil ve beklenmedik olay

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durum planını, bu durumda müşteriler, alım

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI 22/06/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış olan, III-55.1 no lu Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine

Detaylı

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ Sermaye Piyasası Lisans Grubu 1. Prtföy Aracılığı 2. İşlem Aracılığı 3. Emir İletimine Aracılık 4. Sınırlı Saklama İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/6 A. Amaç ve Kapsam Bu iş akışının amacı acil ve beklenmeyen durumlarda, müşterilere, diğer aracı kurumlara ve sermaye piyasası kurum kuruluşlarına, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. GİRİŞ - Amaç Bu planın amacı, Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına

Detaylı

2. SÖZKONUSU RİSKLER SONRASINDA OLUŞABİLECEK KAYIPLAR

2. SÖZKONUSU RİSKLER SONRASINDA OLUŞABİLECEK KAYIPLAR 1. GİRİŞ - Amaç Bu planın amacı, Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine

Detaylı

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek,

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI 1 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine verdiği hizmetin sürekliliği ve sorumlu olduğu

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ I- GİRİŞ : Tera Menkul Değerler A.Ş. ye ait iş bu Acil ve Beklenmedik Durum Planı ve İş Akış Prosedürleri Seri: V No: 68

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK Doküman No : INM_PR_25 Yayın Tarihi : 09/11/2015 Sayfa 1 ACİL VE BEKLENMEDİK 1. AMAÇ Bu yönetmelik İntegral Menkul Değerler A.Ş nin tüm bölüm ve seans

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Planı DOK NO. PL_005

Acil ve Beklenmedik Durum Planı DOK NO. PL_005 Yürürlük Tarihi Sayfa: 1 / 8 1. Amaç Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu nun Portföy Yönetim Sirketleri Ve Bu Sirketlerin Faaliyetlerine İliskin Esaslar Tebligi (III -55.1) nin 17. Acil ve beklenmedik durum

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, ÜNLÜ Menkul Menkul Değerler A.Ş. nin ( ÜNLÜ Menkul veya UNS ) acil ve beklenmedik durum planını, bu

Detaylı

Asagıda sıralanan olaylar, acil eylem takımlarının aktivasyonunu ve mevcut planlarla olaya müdahalesini gerektirmektedir:

Asagıda sıralanan olaylar, acil eylem takımlarının aktivasyonunu ve mevcut planlarla olaya müdahalesini gerektirmektedir: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı Prosedürü Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç ve Tanımı Madde 1 Bu prosedürün amacı, Sirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müsterilerine,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. 07/02/2014 (Sürüm 1.1)

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. 07/02/2014 (Sürüm 1.1) ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 07/02/2014 (Sürüm 1.1) İÇİNDEKİLER 1 GENEL İLKELER 2 KİLİT PERSONEL 3 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI NIN DAYANAKLARI 4 AFET/ACİL DURUM HALİNDE UYGULANACAK PROSEDÜR 5 ÇALIŞANLARDAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI 1) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması,

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne li Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan li Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) li Esnaf Small

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

HASSAS GÖREV. Mürüvet ÇETİNER. Mali Hizmetler Uzmanı. 02 Temmuz 2015

HASSAS GÖREV. Mürüvet ÇETİNER. Mali Hizmetler Uzmanı. 02 Temmuz 2015 HASSAS GÖREV Mürüvet ÇETİNER Mali Hizmetler Uzmanı 02 Temmuz 2015 Hassas Görev Nedir? Hassas Görev Neden Tespit Edilmelidir? Hassas Görev Nasıl Tespit Edilir? Hassas Görev Belirleme ve Sonrası Örnekler

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI ACİL DURUM EYLEM PLANI Madde 1. Amaç Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM ACİL DURUM PLANI

ZİRAAT YATIRIM ACİL DURUM PLANI ZİRAAT YATIRIM ACİL DURUM PLANI Kntrl Eden: Ops. İş. Direktörü Sayfa: 1/15 1. GİRİŞ... 3 1.1. DÖKÜMANIN TANIMI... 3 1.2. GÜNCELLEME TARİHİ... 3 1.3. YÜRÜRLÜLÜK... 3 1.4. ONAYLAYANLAR... 3 2. GENEL... 4

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER REHBERİ 2017 Gazi Üniversitesi İç Kontrol Uyum Eylem Planının, hassas görevlere ilişkin Kos 2.6.1 eylemi çerçevesinde, birimler

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU Standart 2:Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım) T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU 2.6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU. Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı T.C. Doküman No Hg.Form.1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi HASSAS GÖREV RAPORU Revizyon Tarihi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Revizyon No Standart 2: Misyon, 2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu. Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015

BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu. Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015 BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015 Döküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik Özeti 1.0 24/12/2014 İlk Yazım 1.1 09/01/2015 Ekte

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı