TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015"

Transkript

1 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015 Versiyn: 1.01

2 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, düzenleyici kurumlara, saklamacılara ve aracı kuruluşlara ve diğer üçüncü taraflara karşı lan yükümlülüklerini yerine getirme kşullarını, yöntemlerini ve iş akışlarını belirlemektir. 2. KAPSAM Acil ve beklenmedik durumlara karşı alınması gerekli tüm tedbirler ile söz knusu durumların gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi gerekli lan uygulamaları kapsamaktadır. 3. MEVZUAT ÇERÇEVESİ İşbu Prseür SPK nın III-55.1 Prtföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin madde 17 si çerçevesinde ve gereğince hazırlanmıştır. 4. TANIMLAR TPY: Trya Prtföy Yönetim Şirketi A.Ş. yi Yönetim Kurulu: Trya Prtföy Yönetim Şirketi A.Ş. Yönetim Kurulu nu, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu (SPK), BİST: Brsa İstanbul A.Ş yi, Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yi, MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. yi, Prtföy Saklama Kuruluşu: Müşterilere ait Finansal Varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kntrlü faaliyetlerini yürüten ve Kurul tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde nitelikleri belirlenmiş lan Yatırım Kuruluşu Müşteri: İmzalanacak Prtföy Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde TPY den hizmet alan kişi, kurum veya diğer tüzel kişileri, Müşteri Varlıkları: Para ve sermaye piyasası araçlarını, Acil ve Beklenmedik Durum: TPY nin faaliyetlerini ve bu faaliyetleri kapsamında müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı lan yükümlülüklerini yerine getirmesini kısmen veya tamamen, kısa veya uzun bir süreliğine engelleyen laylar, Versiyn: 1.01

3 Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi (Kmite) : Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın etkili larak uygulanabilmesi için luşturulan karar alıcı ve yönlendirici kmiteyi, Alternatif Şirket Merkezi: Acil ve beklenmedik durumlarda, faaliyetlerimizin şirket bünyesinde gerçekleştirilememesi halinde kullanılması planlanan, gerekli iletişim kanalları, bür makinaları ve teçhizatıyla dnatılmış, şirket merkezine belirli bir uzaklıkta knuşlandırılmış alternatif çalışma lkasynunu, ifade eder. 5. OLASI RİSKLER TPY nin faaliyetlerini ve hizmet sunumunu engelleyebilecek ya da aksatacak acil durumlar ve lağanüstü durumlar aşağıda sıralanmıştır: Deprem, Sel, Yangın, Fırtına ve benzeri dğal afetler Savaş, İç Savaş, Terör, Halk Ayaklanmaları, Seferberlik ve benzeri laylar TPY nin mahallinde ya da faaliyetlerini sürdürdüğü binada meydana gelebilecek yangın, su baskını, patlama, sygun, sabtaj vb lağanüstü laylar Çeşitli nedenlerle para ve/veya sermaye piyasalarında meydana gelen beklenmedik durumlar snucunda işlemlerin durması, tahslita ve ödeme sistemlerinin çalışmaması Hastalık, salgın, kaza, iş bırakma gibi nedenlerle persnelin işe gelememesi Ani işgücü kayıpları (vefat, tplu işten ayrılma vb.) TPY nin bilgi işlem sistemlerinin ve iletişim altyapısının çalışamaz hale gelmesi, izinsiz ve/veya zarar verme amaçlı yapılan siber saldırılar 6. KOMİTE Bu planın etkili larak uygulanabilmesi için Genel Müdür yönetiminde İş Geliştirme Direktörü ve Muhasebe Operasyn Yöneticisi den luşan 3 kişilik Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi luşturulur. Kmite üç aylık periydlarda lağan larak tplanır ve TPY nin Şirket in acil ve beklenmedik durumlarla ilgili yapılanmasını ve yeni gelişmeleri değerlendirir. Genel Müdür ün katılamadığı hallerde yerine İş Geliştirme Direktörü tplantıya başkanlık eder ve herhangi lağanüstü bir durumda persneli izinden çağırmak, geçici görevlendirme yapmak ve şirketin rutin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik kararlar alma knusunda tam yetkilidir. Acil ve beklenmedik bir durumda bilgi işlem ve sistemlerinin devamlılığın sağlanamaması ve/veya meydana gelen hasarın giderilebilmesi için uzun süreye ihtiyaç duyulması, çalışma rtamının fiziksel larak 48 saatten az bir süre için elverişli lmaması halinde durum tespitinin yapılarak hangi tedbirlerin alınması gerektiğinin tespiti ve bu tesptilerin Yönetim Kurulu na sunulması Kmite nin görevidir. Versiyn: 1.01

4 7. HEDEFLER ve GENEL PRENSİPLER Acil ve beklenmedik durumlarda TPY nin temel hedefleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: İş sürekliliğinin bir an önce tesis edilmesi, Olağan çalışma kşullarına dönülünceye kadar alternatif çözüm yöntemleri ve kanallarıyla müşteri işlem ve talimatlarının yerine getirilmesi, Günlük rutin uygulamaların kesintisiz gerçekleştirilebilmesi Bu süreç byunca Müşteri menfaatlerinin krunması ve Müşterinin zarar görmesinin engellenmesi, Müşteri memnuniyetini mümkün lan en üst seviyede tutulması ve TPY nin repütasynun krunması Bu hedeflere ulaşılması için işbu Prsedür ile Acil ve Beklenmedik Durumlar ın rtaya çıkmasından önce önce alınması gerekli tedbirler, kayıt ve evrakın muhafazası, yedeklenmesi, sistem sürekliliğinin sağlanması için gerekli alt yapının kurulması, perasynel risklerin tanımlanması, alternatif iletişim kanallarının tedariki, alternatif şirket merkezinin kurulması, acil ve beklenmedik durumun karşı tarafa etkilerinin tanımlanması, Kurul un alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, müşteri hesaplarının devri gibi hususlara bu dökümanda yer verilmiştir. 8. UYGULAMA ve İŞ AKIŞLARI a. SORUMLULARIN ATANMASI TPY Yönetim Kurulu, Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın uygulanmasından, gerekli tedbirlerin alınması için şirket çalışanlarının sevk ve idaresinden düzenleyici kuruluşlarla (SPK, BĠST, MKK, Takasbank vb.), müşterilerle ve üçüncü şahıslarla iletişim kurulmasından ve bilgi akışının sağlanmasından srumlu lmak üzere Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi (Kmite) atar. TPY Yönetim Kurulu atanan kmitenin üyelerinin ünvan ile elektrnik psta adresi, telefn ve faks numaraları dahil lmak üzere var lan her türlü iletişim bilgilerinin SPK, BİST, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilmesinden ve Kmite nin alacağı kararların uygulanmasından srumludur. b. KOMİTE ÜYELERİ Adı Syadı Unvanı Telefn Faks N su Elektrnik Psta Adresi Numarası Hakan Genel Müdür Sönmez Serap Ateş Muhasebe ve Operasyn Srumlusu Emir M. İş Geliştirme Direktörü Sarpyener Versiyn: 1.01

5 c. ALTERNATİF ŞİRKET MERKEZİ Acil ve beklenmedik durumlarda TPY nin faaliyetlerinin TPY Merkezinde yerine getirilememesi durumunda Acil ve Beklenmedik Durum Kmitesi bir Alternatif Şirket Merkezi belirleyecektir. Ayrıca Prtföy Yöneticilerinin evlerinden finansal piyasaları izleme, emir verme imkânları, ilgili persnelin Prtföy Saklama Kuruluşu ve hizmet alınan banka ve Aracı Kurumlardaki pzisyn, müşteri varlıkları sair işlem detayları gibi her türlü veriye evlerinden erişim ve gerekli işlemleri yürütme imkânları bulunmaktadır. Sn larak tüm TPY çalışanlarının evlerinden şirket elektrnik pstalarına erişim imkânları da bulunmaktadır. d. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUMDA YAPILACAKLAR Acil ve Beklenmedik Durum un rtaya çıkması halinde bu durum TPY persneline bildirilir. Bu bildirim yükümlülüğü öncelikle Kmite ya başkanlık eden Genel Müdür e, srrasında ise diğer Kmite üyelerine aittir. Acil ve Beklenmedik Durum ilanını müteakiben Kmite derhal tplanarak: TPY nin iletişim kanallarının (telefn, faks, internet, vb.) işlerliğini inceler ve hangi iletişim kanallarının açık, hangilerinin kapalı lduğu tespit edilir. Genel Müdür ün krdinasynu altında, açık iletiģim kanalları ve mbil (GSM) telefnlar kullanılarak, müşterilerin veya TPY ile ilişkili bulunan üçüncü tarafların TPY ye ne hangi kanallarla ulaşabilecekleri bildirilir. Acil ve Beklenmedik durum halinde görevlendirilen kritik persnel, zrunluluk halinde Genel Müdür krdinasynu altında, en kısa sürede alternatif şirket merkezine ulaşıp, mevcut iletişim kanalları, bür makinaları ve teçhizatı kullanarak rutin şirket faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Persnelin, alternatif şirket merkezine ulaşımının nasıl gerçekleştirileceği hususundaki kararlar, acil ve beklenmedik durumun mesai saati içinde lup lmaması, aciliyet derecesi vb. unsurlar dikkate alınarak Kmite tarafından belirlenir. e. KAYIT VE EVRAKIN MUHAFAZASI TPY ile ilgili her türlü kayıt, kıymetli evrak ve elektrnik rtamda saklanan bilgi, ilgili süreç sahipleri tarafından sınıflandırılır ve düzenli larak gözden geçirilir. Bu sınıflandırma snucunda değerli veri larak belirlenen her türlü bilgi, mevcut mevzuat uyarınca tutulmakla yükümlü lunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak, basılı larak ve / veya elektrnik rtamda; muhasebe ve perasyn srumlusu, iç kntrl bölümü srumlusunun denetimi altında; verinin içeriğine göre şirket bünyesinde ya da iş sürekliliği için belirlenen alternatif lkasynda en az 5 yıl saklanır. Basılı evraka ek larak, şirketimize ve müşterilere ait bilgi ve veriler bilgi işlem sisteminde dijital larak, yedekleri de alınmak suretiyle muhafaza edilmektedir. Şirket muhasebesine ait kayıtlar ile müşteri prtföylerine ait bakiye ve hareketlerin yanı sıra, müşteriler ve üçüncü kişiler tarafından şirketimize gönderilmiş lan fakslar da bilgi işlem sisteminde kayıt edilerek saklanmakta ve yedekleri alınmaktadır. Kayıt ve evrakın muhafazasında TTK nın 82nci maddesine uygun davranılır. Versiyn: 1.01

6 f. SİSTEM DEVAMLILIĞI VE YEDEKLEME Şirketimiz faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesi amacıyla bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, müşterilere, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı lan yükümlülüklerin istisnasız larak yerine getirilebilmesi; yasalar, düzenleyici kuruluşlar ve üçüncü taraflar tarafından verilecek cezalara ve yaptırımlara maruz kalınmaması ve müşteriler ile piyasa katılımcılarına karşı itibar kaybına uğranmaması açısından gereklilik arzetmektedir. İş sürekliliğinin sağlanması bağlamında, şirket bünyesinde gerçekleştirilen prtföy yönetimi ve muhasebe işlemlerine ilişkin bütün kayıtların yedekleri alınarak şirket dışına çıkarılmakta ve söz knusu elektrnik kayıtlar asgari beş yıl süre ile saklanmaktadır. Mali İşler ve Operasyn Bölümü Yöneticisi, dnanım veya yazılım firmaları ile bağlantıya geçilmesi, dnanımsal srunlarda gerekli yedek parçaların temin edilmesi, hizmet sağlayıcı firmalarla, Takasbank, MKK ve SPK ile ve Prtföy Saklama Kuruluşu ile hizmet alınan Aracı Kuruluş ve bankalarla ile irtibat kurulması faaliyetlerini gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesi işini krdine eder. Gereğinde bütün bölüm yöneticileri ve persneli srunun giderilmesi hususunda Mali İşler ve Operasyn Bölümü Yöneticisi ne yardımcı lmakla yükümlüdür. g. OPERASYONEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ Operasynel riskler, yetersiz ya da başarısız iş süreçleri ile, insandan, sistemden veya dışsal laylardan kaynaklanan, gerçekleşmesi halinde dğrudan veya dlaylı şekilde zarara yl açabilen, içinde itibar kaybı riskini de barındıran lası hallerdir. Bu döküman kapsamında, acil ve beklenmedik durumlara sebebiyet verebilecek, şirket faaliyetinin aralıksız sürdürülmesini, yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyebilecek perasynel riskler değerlendirilmeye alınmış, bunları önlemeye, gerçekleşmesi halinde ise etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler rtaya knulmaya çalışılmıştır. Şirket bünyesinde, perasynel risklerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik öneriler geliştirilmesi çalışması durağan lmayıp devamlılık arzeden bir süreçtir. Bu amaçla yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler belirli zaman aralıklarıyla veya yeni iş süreçlerinin rtaya çıkması halinde ihtiyaca göre tekrar edilir. Bu çalışmalarda, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek veya müşteriler, aracı kurumlar, düzenleyici kuruluşlar ve üçüncü şahıslar nezdinde itibar kaybı yaratabilecek, böylece dğrudan veya dlaylı larak maddi ve manevi kayba yl açabilecek hususlar rtaya knulur. Acil ve beklenmedik durumlara sebebiyet verebilecek lası perasynel riskler aşağıda belirtilmiştir: - Bilgi Teknljileri Riski : Şirket faaliyetlerine ilişkin işlerin büyük kısmı bilgi teknljilerinden faydalanılarak gerçekleştirilmektedir. Şirket in bütün muhasebe işlemleri, alım satım işlemleri, müşteri bilgi kayıtları, prtföy varlık hareketleri, para transferleri, yazışmalar vb. pek çk günlük faaliyeti bilgi işlem sistemine bağımlı ve bağlantılı larak sürdürülmektedir. Bu nedenle, bilgi işlem sisteminde meydana gelebilecek bir srun Şirket faaliyetini etkileyebilecek acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilebilecek snuçlara varabilecektir. Bilgi teknljilerine bağlı riskler, dnanımla (hardware) veya yazılımla (sftware) ilgili labilir. Dnanımla ilişkili önemli riskler, sunucularda (server) ve diğer elektrnik cihazlarda meydana gelebilecek mekanik arızalardır. Söz knusu arızaların meydana gelmesinin önlenmesi için, Şirket tarafından rutin cihaz bakımları yaptırılmaktadır. Söz knusu bakım faaliyetlerinin takibi Mali İşler ve Operasyn Bölümü Yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Versiyn: 1.01

7 Ayrıca Şirket tarafından kullanılan ana server ın (hardware) arızalanarak makul bir süre içinde kullanıma skulamaması durumunda, devreye girmek üzere yedek server da bulunmaktadır. - İstihdam Kaybı Riski: Şirket in, vefat, hastalık veya işten ayrılma sebepleriyle persnel kaybına uğraması ve bu durumun iş sürekliliğini etkileyebilecek acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilebilecek snuçlara varması halini ifade eder. Bu durumlarda, yürütülen faaliyetlerin aksamaması için persnelin gerekli bilgi aktarımları ve eğitimlerle birbirini yedeklemesi sağlanmıştır. - Dışsal Riskler: Dğal afetler, yangın, terör gibi dış kaynaklı risklerin gerçekleşmesi ve bunun snucunda faaliyet sürdürülen mevcut binanın, alt yapının ve teçhizatın iş sürekliliğinin sağlanması knusunda yetersiz kalması halidir. Böyle bir halin gerçekleşmesi durumunda, dışsal riskin yl açtığı aksaklığın şiddetine bağlı larak, ya mevcut binada yedek cihazlarla, ya da alternatif şirket merkezinde yedeklenmiş veriler ve yedek cihazlar kullanılarak faaliyete devam edilecektir. - Dışarıdan Alınacak Hizmetlerde Yaşanabilecek Riskler ve Eylem Planı: Dışarıdan alınan hizmetlerde herhangi bir surette kesinti yaşanması ya da bu hizmetlerin aksaması ihtimali her zaman söz knusudur. Böyle bir srun yaşanması durumunda alınan hizmetlerin niteliğine göre aşağıdaki eylem planı uygulanacaktır: Alınan Prtföy Saklama Hizmetinde kesinti ya da aksama yaşanması ihtimaline karşı TPY çalışma kşullarını önceden belirlemiş lduğu alternatif hizmet sağlayıcı listesini hazır tutmaktadır. Hizmette aksama lması durumunda TPY nezdinde hazır tutulan Hesap Açılış evrakı ile alternatif Prtföy Saklama Kuruluşunda derhal hesap açılarak işlemler sürdürülecektir. Alınan Aracılık hizmetlerinde hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu ve/veya bankadan alınan hizmetlerde bir kesinti lması ihtimaline karşı birden fazla yatırım kuruluşu ve bankada hesap açılacaktır ve hesaplar aktif tutulacaktır. Alınan Araştırma hizmetinde hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu tarafında bir aksama ya da hizmet kesintisi lması durumunda çalışılacak alternatif hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu listesi mevcuttur. Böyle bir durum lması durumunda Aracılık hizmeti alınan yatırım kuruluşları bu hizmeti vermeye hazırdır. Alınan İç Kntrl ve Teftiş hizmetlerinde aksama lması ihtimaline karşılık bu knuda hizmet alınabilecek alternatif hizmet sağlayıcıları listesi güncel larak hazır tutulacaktır. Alınan Risk Yönetimi hizmetinde hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu tarafında bir aksama ya da hizmet kesintisi lması durumunda çalışılacak alternatif hizmet sağlayıcı yatırım kuruluşu listesi mevcuttur. Böyle bir durum lması durumunda Aracılık hizmeti alınan yatırım kuruluşları bu hizmeti vermeye hazırdır. Alınan Bilgi Teknljileri hizmetleri knusunda hizmet sağlayıcı tarafta bir aksama lması durumunda alternatif hizmet sağlayıcı listesi ve imzalanacak örnek sözleşmeler TPY tarafında hazırdır. TPY dışarıdan alınan hizmetlerde yaşanabilecek kesintilere yönelik alternatif/ptansiyel hizmet sağlayıcıları listesini her zaman güncel tutar ve bu kurum ve kuruluşlarla düzenli larak iletişim halinde kalır. Versiyn: 1.01

8 h. MUHASEBE ve MALİ İŞLERE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Şirketin mali tablları ve kıymetli evrakları şirket bünyesinde saklanır. Şirketin resmi defterleri ise şirketin Mali Müşaviri nezdinde saklanır. Gerekli görülmesi durumunda bu evrakın rijinallerinin fiziki rtamda saklama hizmeti veren firmalarda saklanması knusunda destek alınır. Buna ek larak kıymetli evrakın ve sözleşmelerin elektrnik rtamda saklanması ve yedeklenmesi de sağlanır. Gerekli görülmesi durumunda elektrnik rtamda arşivleme hizmeti sağlayan firmalardan destek alınır. Kurumun sigrta yaptırılabilecek varlıkları, belirlenen teminatlar dğrultusunda karşılaşılan hasarlar için geri ödeme taahhüt edecek şekilde sigrtalanır. Müşteri sözleşme ve bilgileri içeren evraklar güvenilir rtamda arşivlenir, ayrıca elektrnik taramadan geçirilip, manyetik rtamda da yedeklenerek saklanılır. Acil ve beklenmedik durum snucu kullanılamayacak durumdaki belgeler için hukuki prsedürlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yürütür. Kanuni Defter, Muhasebe Defterleri, Hizmet Sözleşmeleri acil ve beklenmedik durum snucu bulunamamış, tahrip ldukları tespit edilmiş ve ziyaa uğramış ise, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesi ziyaı öğrenildiği tarihten itibaren nbeş gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir hükmü uyarınca gerekli işlemleri takip eder ve yapar. i. RİSKLERE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER Riskler; sınıfına, etkisine, gerçekleşme lasılığına, önceliğine, ne ile tetiklendiğine göre sınıflandırılarak, ilgili birimlerin katılımlarıyla değerlendirilir. Hedef, risklerin herhangi bir zarara yl açmadan önleyici tedbirlerin alınabilmesidir. İş sürekliliğinin sağlanması için hâlihazırda alınan önleyici tedbirler aşağıdaki gibidir: Elektrik Kesintisi: Elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı UPS altyapısıyla kesintisiz çalışma hedeflenmiştir. Yangın lasılığını bertaraf etmek için şirket içinde yangın detektörleri ve bu detektörlere bağlı alarm sistemi kullanılmaktadır. İzinsiz Giriş: Şirket giriş çıkışlarını kntrl altına almak için bina girişinde bina yönetimi tarafından istihdam edilen bir persnel görev yapmaktadır. Teknlji altyapısında luşabilecek kesinti riskleri değerlendirilerek, altyapı bileşenleri bu riskleri minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. İnternet erişimi: İki ayrı internet bağlantısı hizmeti alınmakta lup, bu bağlantılar birbirini yedekleyecek veya eş zamanki paralel bir yapıda çalışacak şekilde düzenlenmiş durumdadır. Bağlantılar, birinin arızası senarysunda devreye girecek ikiz bir yapı seklinde kurgulanmıştır. Netwrk güvenliği: Yerel Ağ yapısı Frtinet Frtigate 30C ve Frtigate 40D firewall cihazları ile güvenlik altına alınmıştır. Versiyn: 1.01

9 Dmain Cntrller üzerinden bütün Client makinalara merkezi kullanıcı bazında yetkilendirme verilmiş lup güvenlik plitikası Yönetici tarafından denetlenmektedir. ESET Smart Security Virüs tarayıcı yazılımı ile bütün Client makineleri taranmaktadır. Destek alınan firmaların erişimi ve bağlı lunan sistemlerden yapılan veri alışverişleri VPN bağlantıları ile yapılmakta lup, uçtan uca güvenliği sağlanmıştır. Yerel ağ üzerinde kablsuz ağ cihazlarına yer verilmemiş lup kullanılmamakta dlayışı ile bu nktadan bir acık luşmasına imkân verilmemiştir. Sistem altyapısının güvenlik ve sürekliliği için TEKUR firması ile yapılmış bir sözleşme dâhilinde hizmet alınmaktadır. GTP sisteminin sürekliliği ve güncelliğinin devamı için Tradesft firması ile sözleşme dâhilinde hizmet alınmaktadır. Server güvenliği: HP Prliant DL360 Gen9 E52620v3 6 Çekirdekli 2.4Ghz işlemcili 16GB Ram 3x300GB 10K SAS disk, RAID 5 knfigürasynunda ayarlanmış Server. Diskler birbirinin yedeği lacak şekilde knfigüre edilmiştir. Güvenli lkal ağ üzerinde, ağ bağlantılı disk üzerine günlük yedekleme yapılmaktadır. Güvenliği uçtan uca sağlanmış VPN bağlantısı üzerinden ayrı bir lkasyna gecelik larak yapılan yedekleme yapılmaktadır. Tape kartuşlarına haftalık larak yapılan yedekleme. (kartuşlar ayrı bir lkasynda kasa içerisinde muhafaza edilmektedir) Elektrnik Psta Sistemi: Kullanılan elektrnik psta sistemi (Micrsft Exchange) Micrsft Clud bulut sistemi üzerinde dijital larak saklanmaktadır. Finansal veri sağlayıcı prgramlar: Blmberg, Matriks gibi finansal veri sağlayıcılar yedekli larak tasarlanmıştır. Örneğin Matriks uygulamasında veri öncelikli larak internet üzerinden alınmaktayken acil durumlarda bu hizmeti uydu anteni üzerinden almak mümkündür. Ayrıca Prtföy yöneticileri gerekli durumlarda evlerinden ya da 3. bir lkasynda bu verilere erişebilmektedir. Yedekleme altyapısı Güvenli yerel ağ üzerinde, ağ bağlantılı disk üzerine günlük larak yedekleme yapılmaktadır. Güvenliği uçtan uca sağlanmış VPN bağlantısı üzerinden ayrı bir lkasyna gecelik larak yapılan yedekleme yapılmaktadır. Tape kartuşlarına haftalık larak yapılan yedekleme yapılmaktadır. (kartuşlar ayrı bir lkasynda kasa içerisinde muhafaza edilmektedir) Alınan yedekler tüm müşteri datasını içermektedir. Versiyn: 1.01

10 Ayrıca yerel ağ üzerinde alınan yedek tüm sistemin bir imaj kpyasını içermektedir. Felaket durumunda tüm sistem bu imaj dsyası üzerinden mevcut veya başka bir sunucu üzerine geri kurulabilir ve perasyn eksiksiz larak sürdürülebilir şekilde kurgulanmıştır. j. ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARININ TEDARİĞİ TPY nin Müşterileriyle arasındaki temel iletişim unsurları, telefn, faks ve elektrnik pstadır. TPY nin kurumsal web sitesi ise sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Öte yandan Acil ve Beklenmedik bir durumun rtaya çıkması halinde TPY nin kurumsal web sitesi Müşterilere ve 3. Kişi ya da kuruluşlara bir duyuru sahası görevi görebilecektir. Ayrıca telefn, faks ya da internet hatlarında kesintilerin söz knusu lması hallerinde iletişimin ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla servis sağlayıcılarla iletişime geçilerek alternatif iletişim ylları luşturulacaktır. Ana iletişim usnurları devreye girene kadar ayrıca alternatif elektrnik psta ve/veya mbil hatlarla iletişim sağlanması knusunda müşterilere bilgilendirme yapılacaktır. k. TPY ÇALIŞANLARIYLA ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARININ TEDARİKİ TPY tek bir merkezden faaliyet göstermekte lup herhangi bir acenta ya da şubesi bulunmamaktadır. Bu nedenle kendi çalışanları ile alternatif iletişim kanalı larak GSM telefn hatlarının kullanılması öngörülmüştür. l. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUMUN ETKİLERİ Acil ve beklenmedik durumların meydana gelmesi halinde müşteriler açısından temel risk prtföy yönetim hizmetinde aksama meydana gelmesi ve snuç larak müşteriler açısından istenmeyen finansal kayıp ve zararların rtaya çıkması, yükümlülüklerin yerine getirilememesi, ödeme, takas ve saklamaya ilişkin talimatlarda gecikme lması, yatırım araçlarını zamanında satamaması veya satın alamamasıdır. TPY Acil ve beklenmedik Durum Planı ve bu plan çerçevesinde luşturulan teknik altyapı ile işleyiş ve güvenlik esasları ve iş akışları bu risklerin mümkün lduğunca minimize edilmesini hedeflemektedir. Müşteri adına yapılan işlemlerin aracı kuruluşlardaki hesaplar üzerinden yapılması ve müşteri varlıklarının prtföy saklama kuruluşlarında saklanması nedeniyle TPY yi etkileyecek Acil ve Beklenmedik bir durumun hasıl lması halinde işlem takaslarının aksaması ya da müşteri varlıklarının yitirilmesi ihtimal dışıdır. Müşteriler adına yapılan tüm işelmerin kayıtları ayrıca Prtföy Saklama Kuruluşu, hizmet alınan Yatırım Kuruluşu, MKK ve Takasbank nezdinde de bulunmaktadır. m. KURULUN BİLGİLENDİRİLMESİ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın yürürlüğe girmesinden snra, Kurul alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca işbu Plan çerçevesinde önemli değişikliklerde bulunulması durumunda da en hızlı şekilde Kurul a knuyla ilgili larak bilgilendirme yapılacaktır. n. FAALİYETE DEVAM EDİLEMEMESİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR Acil ve beklenmedik durumlar sebebiyle TPY nin iş sürekliliğinin sağlanmasının mümkün lmadığı durumlarda, TPY Yönetim Kurulunun TPY nin faaliyetlerinin durdurulması yönündeki kararı müşterilere derhal bildirilir. Versiyn: 1.01

11 Bu durumda müşterilere ait finansal varlıklar müşterilerin tercihleri ve talimatları dğrultusunda müşterilere ya paraya çevrilerek teslim edilecek ya da başka bir aracı kuruluşa ya da yatırım şirketine müşteri adına gönderilecektir. 9. GÜNCELLEME Bu dökümanın revizynuna ait talepler TPY nin ihtiyaçları ve İç Kntrl/Teftiş fnksiynun görüş ve önerileri dğrultusunda gerekli durumlarda güncellenecektir. Her türlü güncelleme ile ilgili yürürlük öncesi düzenleme, kntrl ve nay işlemleri Şirket in Yönetim Kurulu nun srumluluğundadır. 10. DENETİM Acil ve Beklenmedir Durum planının ve bu planın işlerliği ile yerindeliğinin denetiminden TPY İç Denetim fnksiynu srumludur. 11. YÜRÜRLÜK Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Yönetim Kurulu nca naylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Versiyn: 1.01