HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI"

Transkript

1 HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI 1-GİRİŞ Bu çalışmada T.T.K. m. 703 te düzenlenen hamiline yazılı çek üzerinde yapılan ciro ve uygulaması konusu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada esas itibarıyla hamiline yazılı bir çeki nakil amacıyla ciro etmeye gerek yok iken uygulamada bu tür çeklerin ciro ile devredilmesinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda hamiline yazılı çek kavramı, senetlerin devri, hamiline yazılı çekin teslim yoluyla devri, cironun işlevleri, hamiline yazılı çekte cironun sonuçları ile ticari hayatta ciroya ilişkin alışkanlıklar konuları üzerinde özellikle durulmuştur. 2- KONUYLA İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLANMASI Devir Bakımından Nama, Emre ve Hamile Düzenlenen Kıymetli Evrak Kıymetli evrak devir bakımından nama, emre ve hamile yazılı senetler olarak ayrılır. Bu senet gruplarının ayrımı bunların tanımı, senet alacaklılarının haklarını ispat, borçlunun defileri ve senetlerin kaybedilmesi halinde iptal işlemlerini düzenlemektedir. (1) Hamiline yazılı çekin sağlıklı bir tanımını yapabilmek için nama yazılı, emre yazılı ve hamiline yazılı kıymetli evrakın tanımlarını ayrı ayrı yapmak faydalı olacaktır Nama Yazılı Senet Tanımı T.T.K. m. 566 da yapılmış olup, Belli bir şahıs namına yazılı olup da onun emrine kaydını ihtiva etmeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır denilmektedir Emre Yazılı Senet Tanımı T.T.K. m. 736 da yapılmış olup Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak emre yazılı senetlerdendir denmektedir. Emre kaydı senedin ciro ile devredilebileceğini gösterir. (2) Kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) kanunen emre yazılı senetlerdendir. Çek için T.T.K. m 700 Devir Kabiliyeti başlığı altında Sarahaten emre yazılı kaydıyla veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ciro ve teslim yoluyla devredilebilir. Emre yazılı değildir kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir ve bu devir, alacağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur. denmek suretiyle çekin kanunen emre yazılı olduğu vurgulanmaktadır.

2 Hamile Yazılı Senet Tanımı T.T.K. m. 570 de yapılmış olup, senedin metni veya şeklinden hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak hamile (Hamiline) yazılı senet sayılır denilmektedir Hamile Yazılı Çek Çekin kimin lehine keşide edilebileceği T.T.K. m 697 de açıklanmıştır. Buna göre; çek; 1- Emre yazılı kaydıyla veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimseye, 2- Emre yazılı değildir kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimseye 3- Veya hamile ödenmek üzere keşide edilebilir. Muayyen bir kimse lehine olarak veya hamiline kelimesinin yahut buna benzer diğer bir tabirin ilavesiyle keşide kılınan çek, hamile yazılı bir çek sayılır. Kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çek, hamile yazılı çek hükmündedir Çekin Devri Çekin devri konusundaki hükümleri T.T.K. m 559 ve T.T.K. m. 700 de bulabiliriz. Kıymetli evrakın devri başlığı altında T.T.K. m 559 (Umumi Şekil) ; Mülkiyet veya sair bir ayni hak tesisi maksadıyla kıymetli evrakın devri için, her halde senet üzerindeki zilyedliğin devri şarttır. Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanına da ihtiyaç vardır. Bu beyan kıymetli evrakın üzerine yazılabileceği gibi ayrı bir kağıt üzerine de yazılabilir. Kanun veya mukavele ile başka kimselerin bu arada bilhassa borçlunun da devre iştirakleri mecburi kılınabilir. denmektedir. T.T.K.. m 700 Devir Kabiliyeti başlığı altında Sarahaten emre yazılı kaydıyla veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ciro ve teslim yoluyla devredilebilir. Emre yazılı değildir kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir ve bu devir, alacağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur. Ciro keşideci veya çekten dolayı borçlu olanlardan her hangi biri lehine de yapılabilir. Bu kimseler çeki yeniden ciro edebilirler." denmektedir. Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu çekin devrinin üç şekilde gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Eğer, çek hamiline düzenlenmişse teslim ile, emre yazılı ise ciro ve çekin devri ile (çek niteliği gereği emre yazılı olduğundan çek üzerinde bu ibare olmasa da ciro yolu ile devredilebilecektir.) Eğer çekin üzerinde ciro yoluyla devrini engelleyici emre yazılı değildir veya ciro edilemez gibi kayıtlar var ise alacağın temliki ile devredilebilecektir.

3 Hamile Yazılı Çekin Teslim Yoluyla Devri Hamile yazılı çekte hak çekin teslimi yoluyla geçer. Hamile yazılı çekte devir için normal olarak ciroya gerek yoktur Emre Yazılı Çekler Ve Ciro ile Devir T.T.K.m 559 ve T.T.K. m.700 e göre emre yazılı çeklerde devir ciro ve senedin teslimi ile olur. Ciro senedin arkasına veya alonj üzerine yazılan yazılı bir beyandır. Söz konusu ciro T.T.K. m 560 daki Poliçenin cirosuna ilişkin hükümlere göre yapılır Emre Yazılı Olmayan Çekler Ve Alacağın Temliki İle Devir T.T.K. m.700/2 uyarınca Emre yazılı değildir kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir ve bu devir, alacağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur. 3- HAMİLE YAZILI ÇEKİN CİRO İLE DEVRİ 3.1 Hamile Yazılı Çeki Ciro Etmeye Gerek Var Mıdır? T.T.K m.55 da Kıymetli evrakın devri için Mülkiyet veya sair bir ayni hak tesisi maksadıyla kıymetli evrakın devri için her halde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanına ihtiyaç vardır... denilirken, T.T.K. m 700 de Sarahaten emre yazılı kaydıyla veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ciro ve teslim yoluyla devredilebilir denmektedir. Her iki hükmün birlikte değerlendirilmesinden hamile yazılı çekin devri için senet üzerindeki zilyetliğin devrinin (teslimin) (3) yeterli olduğu, cironun emre yazılı senetlerin devri için gerekli olduğu hamile yazılı senetlerde gerekli olmadığı anlaşılmaktadır.. Sonuç olarak hamile yazılı bir çeki nakil için ciro etmeye gerek yoktur Hamile Yazılı Çekin, Gerek Olmamasına Rağmen Ciro İle Devredilmesinin Nedenleri Nelerdir? Bu soruyu yeterli açıklıkta yanıtlayabilmek için öncelikle temlik cirosunun işlevlerini ikinci olarak T.K. m.703 deki hamile yazılı çek üzerinde yapılan ciro maddesini ve ilave olarak ticari hayattaki alışkanlıkları irdelememiz faydalı olacaktır Temlik Cirosunun İşlevleri T.T.K da cironun işlevleri m. 596 da Nakil Vazifesi, m.597 de Teminat Vazifesi, m. 598 de Hak Sahipliğini İspat Vazifesi başlıkları altında düzenlenmiştir. Söz konusu işlevler öğretide sırasıyla Temlik fonksiyonu, Teminat fonksiyonu, Teşhis fonksiyonu adları altında işlenmektedir.(4)(5) Temlik İşlevi T.T.K. m. 596 (Nakil Vazifesi) başlığı altında Ciro ve teslim neticesinde poliçeden doğan bütün haklar devredilmiş olur. Ciro beyaz ciro ise hamil;

4 1- Ciroyu kendi namına veya diğer bir şahıs namına doldurabilir. 2- Poliçeyi yeniden beyaz olarak yahut diğer muayyen bir şahsa tekrar ciro edebilir; 3- Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi bir kimseye verebilir. demektedir. Temlik cirosu ile senetteki haklar temlik cirosu yapılmak ve senet teslim edilmekle ciro edilene temlik edilmiş olur Teşhis İşlevi T.T.K m.598 ( Hak sahipliğini ispat Vazifesi) başlığı altında bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli amir sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse son ciroyu imzalayan kimse, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. Poliçe herhangi bir surette hamilin elinden çıkmış bulunursa yukarıdaki fıkrada yazılı hükümlere göre hakkı anlaşılan yeni hamil, ancak poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisabında ağır bir kusur bulunduğu takdirde o poliçeyi geri vermekle mükelleftir demektedir. Bu işlev gereğince poliçeyi elinde bulunduran kimse muntazam bir ciro silsilesi ile hak sahibi olduğunu kanıtlayabilmektedir Teminat İşlevi T.T.K m.597 (Teminat Vazifesi) başlığı altında Aksine şart bulunmadıkça ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden mesuldür. Ciranta poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu halde senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kimselere karşı mesul olmaz denilmektedir. Başka bir deyişle ciranta kendinden sonra gelen hak sahiplerine poliçenin (çekin) ödeneceğini temin etmektedir. Hamiline yazılı çekin ciro ile devredilmesindeki en önemli neden işte bu cironun teminat işlevidir. Esasen devri için teslimi yeterli olan hamile çekte devreden kişi ciro ile devri gerçekleştirerek keşidecinin yanına kendi garantisini de ekleyip bir nevi çekin tedavül kabiliyetini arttırmaktadır T.T.K. m.703 Hamile Yazılı Çek Üzerine Yapılan Ciro Anılan madde hükmü Hamile yazılı bir çek üzerine yapılan bir ciro cirantayı müracaat hakkına dair hükümler gereğince mesul kılarsa da senedin mahiyetini değiştirerek onu emre yazılı bir çek haline getirmez denilmektedir. Bu maddeyi irdelediğimizde şu sonuçları çıkartmamız mümkündür a) hamile yazılı bir çek üzerinde ciro mümkündür.(6) b) Ancak, bu ciroda cironun yalnızca teminat fonksiyonu rol oynar. (7) Hamile yazılı çekte yapılan ciro hukuken göz önüne alınır ve ciranta emre yazılı senetlerdeki kurallar gereğince müracaat hakkına hedef olabilir (8) c) Ancak çek hamile yazılı senet niteliğini yitirmez. (9) Özetle, hamile yazılı senette yapılan ciro batıl değildir; ancak senedin devir şeklini de etkilemez yalnızca cirantayı hamile karşı müracaat hükümleri çerçevesinde sorumlu kılarak bir çeşit teminat görevi görür. Başka bir deyişle hamile yazılı çekte yapılan ciro hakkın devri ve hak sahibinin teşhisi yönünden herhangi bir işlevi yoktur (yani temlik ve teşhis işlevi

5 yoktur) yalnızca bir çeşit garanti olarak teminat işlevini içerir. (10) Yani cirantalar hamile karşı keşideci ile birlikte sorumlu tutulabileceklerdir (11) Üzerinde durulabilecek bir diğer husus da hamil cirantaya başvurma hakkını elde eder iken ciranta da karşılıksız çek keşide etmek suçundan yakınma hakkını elinde tutmuş olacaktır. (12) Konuyla ilgili Yargıtay Kararları Konuyla ilgili Yargıtay kararları yukarıdaki çıkartımlarla uyumlu olup, Yargıtay hamile yazılı çek üzerinde yapılacak cironun senedin hamile yazılı evrak niteliğini değiştirmeyeceğini ve onu emre yazılı bir çeke dönüştürmeyeceği kuralını somut olaylarda sağlıklı biçimde yorumlamaktadır. Yargıtay ayrıca hamile yazılı bir çeki ciro etmeksizin devreden bir hamil; çek muhatap bankaca yapılan bir ciro ile kendisine devredilse bile, emre yazılı ticari senetlere özgü başvuru hakkı hükümleri uyarınca sorumlu olmaz.ancak çeki ciro etmişse yasa gereği sorumlu sayılacaktır demektedir (13) Yargıtay 11.H.D. E.4811 K sayılı 7/1/1983 tarihli kararında; Hamile yazılı çeklerin devri senedin teslimi yoluyla mümkün olmasına ; TTK nın 703. maddesine göre, hamile yazılı çek üzerine yapılan ciro, cirantayı, müracaat hakkına dair hükümler gereğince sorumlu kılarsa da çekin hamile yazılı niteliğini ortadan kaldırmayacağı cihetle,ciranta imzasının incelenmesine lüzum bulunmamasına... (13) Yargıtay 11. H.D. E.389 K 963 sayılı 3/3/1977 tarihli kararında; TTK nın 692. maddesinin 2.bendi gereğince, çek kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi için keşide edilen havale niteliğindedir.havaleden başka bir sebeple verildiğini ileri süren tarafın, bu iddiasını yasal usullerle kanıtlaması gerekir.her ne kadar olayda davalı, lehdarı bulunduğu çek bedelini almadığını savunmuş ise de çek arkasındaki beyaz ciro altındaki imzanın kendisine ait olduğu bilirkişi raporu ve muhatap bankanın yazısından anlaşılmaktadır.çek hamilinin muhataba yaptığı ciro ise makbuz hükmündedir. Esasen dava konusu çek hamiline yazılı olduğundan ciro işlemine gerek olmaksızın zilyetliğin devri suretiyle de tahsili mümkün bulunmaktadır. (13) Yargıtay T.D. E.1969/699 K. 1970/624 sayılı 12/2/1970 tarihli kararında da; Dava konusunu teşkil eden çekler hamile muharrerdir. bu nevi bir çekte hak teslim suretiyle ahara intikal eder. Dava konusu çekler davacı tarafından ciro yapılmak suretiyle değil, elden teslim edilmek suretiyle davalı bankanın Beyoğlu şubesine verilmiştir. Şayet davacı bu çekleri davalı bankanın adı geçen şubesine, çekin üzerine yazacağı bir ciro ile ciro etmiş olsaydı, ancak o zaman T.T.K. nın 703 üncü maddesi hükmüne göre cirantaya müracaat hükümlerine göre sorumlu olabilirdi. Davacının bir cirosu olmadığına göre, teslim suretiyle yapılan bu muamelede de kendisine sorumluluk yükletilemez... (13) diyerek somut olaylarda hamiline yazılı çekte ciroyu istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde yorumlamaktadır Hamile yazılı çekte yapılan cironun temlik ve teşhis işlevi olmamasının sonuçları nelerdir? Temlik işlevinin olmaması daha öncede söz ettiğimiz gibi devir için cironun gerekmediğine işaret eder.

6 Teşhis işlevi açısından baktığımızda hamile yazılı bir çekte ciro var ve bu ciro silsilesi birbirini takip etmiyorsa ne olacaktır. Çünkü cironun teşhis işlevi kapsamında bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli amir sayılır. Ancak hamile muharrer çeklerin cirosu mutad hilafına bir şeydir ve hamile muharrer bir çeki kabul edince arkasındaki ciro silsilesini tetkik etmeyi haklı olarak ihmal edebilir. (14) Sonuç olarak bu çeklerde yapılan ciro teşhis işlevini de yüklenmeyecektir Çekin Ödeme Aracı Olması ve Teminat İşlevi Çek niteliği gereği bir kredi aracı değil bir ödeme aracıdır. Bu nedenle esasen ödeme amacıyla kullanılması ve çok fazla ciro ile devredilip tedavül etmemesi esastır. Ancak bilindiği üzere çek ticari hayatta damga vergisine tabi olmaması ve ödenmemesi halindeki yaptırımları nedeniyle yaygın olarak kredi aracı olarak ta kullanılmaktadır. Bu nedenle madde 703 te düzenlenen hamiline yazılı çekte cironun teminat (garanti) işlevi uygulamadan kaynaklanan çekin niteliğindeki bu değişim nedeniyle daha da anlaşılır olmakta ve önem taşımaktadır. Çek eğer sırf ödeme aracı niteliğinde olsa idi bu hüküm uygulamada bu kadar büyük önem taşımayacaktı Ticari Hayattaki Alışkanlıklar Ve Hamile Yazılı Çekin Cirosu Çek kural olarak emre yazılıdır ve normal tedavül yöntemi ciro ile devredilmesidir. Bu nedenle çekin ciro ile devredilmesi alışılagelmiş devir yöntemidir, çeki devretmek isteyen bir şahıs çoğu zaman çekin hamiline yazılıp yazılmadığını göz önüne almaksızın hamiline yazıldığını görse bile bunun farklılık yaratacağını irdelemeksizin alışkanlıkları gereği çeki ciro ile devretmektedir. Alışkanlıklar ve hamile yazılı çekin devri için teslimin yeterli olduğunu bilmeme hamile yazılı çekin ciro ile devredilmesinin bir diğer nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 4. SONUÇ Hamile yazılı çeki nakil amacıyla ciro etmeye gerek yoktur. Hamile düzenlenmiş bir çeki teslim ile devretmek yeterlidir. Buna karşın uygulamada hamile yazılı çekin yaygın olarak ciro ile devredildiği görülmektedir. Hamile yazılı çekin ciro ile devredilmesinde temel neden cironun teminat (garanti) işlevidir. Cironun teminat işlevi cirantanın kendinden sonra gelen hak sahiplerine çekin ödeneceğini temin etmesini ifade etmektedir. Esasen bir ödeme aracı olan çekin ticari hayatta kredi aracı olarak kullanılması da cironun teminat işlevinin önemini arttıran bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Hamile yazılı çekin ciro ile devredilmesindeki bir diğer neden de kanunen emre yazılı senetler olduklarından çeklerin normal devir yönteminin ciro ile devir olmasıdır. Bu nedenle ciro ile devir alışılagelmiş, olağan ve mutad devir yöntemidir. Keza, ciranta çoğu zaman çekin hamiline yazılıp yazılmadığına dikkat dahi etmez, dikkat etse de bunun devir yöntemini etkileyeceği üzerinde durmaz ve alışageldiği yöntemle yani ciro ile çeki devreder. Kısaca kanunen emre muharrer olan çekin mutad ve alışılagelmiş devir yönteminin ciro ile devir olması ve bu konuda bir alışkanlığın bulunması ve hamile yazılı çekin devri için yalnızca teslimin yeterli olduğunun uygulamacılar tarafından yeteri kadar bilinmemesi bir diğer neden olarak ortaya çıkar.

7 Hamile yazılı çekin cirosu T.T.K. m. 703 de özel olarak düzenlenmiş olup bu madde hükmü hamile yazılı bir çek üzerine yapılan bir ciro cirantayı müracaat hakkına dair hükümler gereğince mesul kılarsa da senedin mahiyetini değiştirerek onu emre yazılı bir çek haline getirmez demektedir. Özetle, hamile yazılı senette yapılan ciro batıl değildir; ancak senedin devir şeklini de etkilemez, yani hakkın devri ve hak sahibinin teşhisi yönünden herhangi bir işlevi yoktur, yalnızca cirantayı hamile karşı müracaat hükümleri çerçevesinde sorumlu kılarak bir çeşit teminat (garanti) görevi görür. (1) POROY R. S. 55 (2) POROY R. S. 67 (3) POROY Reha. S. 61 (4) İMREGÜN O. S. 557 (5) POROY R. S (6) Hamile yazılı çekte cironun mümkün olmadığı ve hamile cironun yapılamadığı dönem tartışmaları için İlhan E. Postacıoğlu Hamile Muharrrer çeklerin cirosu (7) İMREGÜN O. s.576 (8) OĞUZOĞLU A.Çetin s.75 (9) POROY R. S (10 GÜRBÜZ A.Hulisi s. 330 (11) REİSOĞLU S. S.57 (12) KAYLAN K. s. 71 (13) GÜRBÜZ A.Hulusi s.330, 331 (14) POSTACIOĞLU İ.E. s.7417 KAYNAKLAR POROY Reha Kıymetli Evrak Hukuku Esasları- İstanbul 1984 İMREGÜN Oğuz Kara Ticaret Hukuku Dersleri- İstanbul 1971 REİSOĞLU Seza Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek OĞUZOĞLU A. Çetin Uygulamada Bono ve Çek- İstanbul 1986 KESKİN Kaylan 3167 sayılı çek kanunu ve uygulamasında ortaya çıkan Sorunlar ve Yargıtay Kararları (Çek Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyum İstanbul 2002 Yayına Hazırlayan DİNÇKOL Abdullah) POSTACIOĞLU İlhan E Hamile Muharrer Çeklerin Cirosu (Hukuki Bilgiler Mecmuası C.12 ) GÜRBÜZ A. Hulisi Yargıtay Uygulamaları Işığında Ticari senetlerin iptali davalar ve Ticari Senetlere Özgü sorunlar- İstanbul 1984

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K.

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU M. Fatih CENGİL* A. İNCELEME KONUSU KARAR (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. 2014/210) Davacı (borçlu) keşideci

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ

KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAMU İDARELERİNİN BORÇLU TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ ÖZET Sayıştay Uzman Denetçisi Mükremin UZUN Kamu idareleri, mal ve hizmet alımları ya da yapım işleri dolayısıyla gerçek

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA VE KAMU HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN DEVRİ

ÖZEL HUKUKTA VE KAMU HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN DEVRİ ÖZEL HUKUKTA VE KAMU HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN DEVRİ I. GİRİŞ Ö Erdal KULUÇLU Sayıştay Denetçisi zel hukukta sözleşme ilişkilerini düzenleyen Borçlar Kanunundaki en temel ilkelerden birisi irade serbestisidir.

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sempozyum bildiri kitabının 141-2007 sayfaları arasında tartışma metinleri ile birlikte yayınlanmıştır) Prof. Dr.

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL A- GĐRĐŞ VE KAVRAM Đş sözleşmesinin belirli süreli yada belirsiz süreli olmasının uygulanacak bazı hükümlerin tespiti bakımından büyük önemi vardır. Hemen belirtmek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı