2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0"

Transkript

1 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Sürüm No:2.0 Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tekirdağ, Ocak

2 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

3 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasanın EK:62. maddesi uyarınca 2006 yılında kurulmuģtur. Üniversite Senatosunun tarih ve 03 sayılı toplantısında Fen-Edebiyat Fakültesinde açılması uygun bulunan bölüm ve anabilim dalları belirlenerek Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığına iletilmiģ ve 9 bölüm ve 45 anabilim dalından oluģan bir fakülte yapısı YÖK baģkanlığınca onaylanmıģtır. Fen-Edebiyat Fakültesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla kurucu dekan ataması tarihinde YÖK tarafından yapılmıģtır. Dekan atamasını takiben akademik ve idari yapılanma çalıģmaları baģlatılmıģ olan genç fakültemizde 2008 yılında ilk olarak Kimya Lisans ve Fizik Yüksek Lisans Programları açılarak öğrenci alımı gerçekleģtirilmiģtir. Yine 2008 yılı içerisinde Yüksek Öğretim Kurumuna yapılan baģvurunun kabul edilmesi sonucu fakültemiz bünyesinde Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri kurulmuģtur yılında içerisinde Türkçe ve Ġngilizce karma eğitim yapacak olan Biyoloji, Fizik, Kimya I. Öğretim, Kimya II. Öğretim, Matematik Lisans programları açılarak 30 ar öğrenci alınmıģtır. Yine aynı yıl Yüksek Öğretim Kurumuna yapılan ek kontenjanla öğrenci alım baģvurusu kabul edilmiģ olan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans programına 11 öğrenci yerleģmiģtir. Yanı sıra, 2009 yılında Biyoloji ve Matematik Yüksek Lisans programları açılarak öğrenci alımı gerçekleģtirilmiģtir. Böylece Fakültemiz Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 6 Lisans ve 3 Yüksek lisans programında toplam 188 Lisans ve 15 Yüksek Lisans öğrencisi ile yoluna devam etmektedir. Ayrıca Kimya ve Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek lisans programları hazırlanmıģ olup YÖK onayına sunulmuģtur yılında ise Fakültemizin stratejik planı doğrultusunda diğer Lisans ve Lisans üstü programlarının açılması planlanmaktadır yılından günümüze hızla geliģen Fen-Edebiyat Fakültemizin temel amacı; insan merkezli olarak, bölgemiz ve ülkemiz insanının bilimsel ve sosyal yaģamına katkıda bulunacak bir eğitim- öğretim sunmak ve bilimsel araģtırma faaliyetlerini yürütmektir. Bu bağlamda fakültemiz, çağdaģ ve bilimsel bir eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleģtirilebilmesi için gerekli altyapıyı kurmayı amaçlamıģ olup bu doğrultuda fakültemiz birimlerinin gerek insan kaynakları gerekse fiziksel olarak yapılandırılması doğrultusunda çalıģılmaktadır. Bu rapor Fen-Edebiyat Fakültesinin 01 Ocak - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki faaliyetleri ile ilgili bilgileri sunmaktadır. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan fakültemiz akademik-idari personeline teģekkür ederim. Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 3

4 Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı İdari Faaliyet Raporu, Sürüm No: 1.0, 30 sayfa, Kasım 2009 (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi) GENEL BĠLGĠLER Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasanın EK:62. maddesi uyarınca 2006 yılında kurulmuģtur. Fen-Edebiyat Fakültesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla kurucu dekan ataması tarihinde YÖK tarafından yapılmıģtır. NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Doğu Dilleri ve Batı Dilleri Bölümlerinden oluģmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi halen kuruluģ aģamasında olup; gerek idari gerekse akademik yapılanmasını oluģturma aģamasındadır. Bu bağlamda 2009 yılı içerisinde fakülte sekreteri ataması yapılmıģ, Fakülte Kurulu ve Fakülte yönetim kurulu teģkil edilmiģtir. Yapılan akademik personel atamaları ile mevcut bölümlerin gereksinim duydukları akademik personel ihtiyaçları karģılanmaya çalıģılmıģ ve yabancı diller bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü faaliyete geçirilmiģtir. Fen-Edebiyat Fakültesi eğitim öğretim yılında kimya lisans programı ve fizik yüksek lisans programı ile bünyesinde eğitim öğretime baģlamıģ olup, ayrıca fakültenin mevcut öğretim üyeleri üniversitenin diğer birimlerine (Ziraat Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi) temel bilim derslerini vermiģtir. Fen Edebiyat Fakültesi 31 Ekim 2009 itibariyle; Biyoloji, Fizik, Kimya I. Öğr. Kimya II Öğr., Matematik, Fransız Dili ve Edebiyatı lisans programlarında 188 öğrencisi ile lisans eğitimine ve 15 yüksek lisans öğrencisi ile Biyoloji, Fizik ve Matematik Anabilim Dalında öğrenime devam etmektedir. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi mensubu öğretim üyeleri üniversitenin diğer fakültelerinde yürütülen lisans programlarında da temel bilim derslerini vermektedir. 31 Ekim 2009 tarihi itibariyle Fakültemizde 2 Profesör, 2 Doçent, 25 Yardımcı Doçent (3 ü Yrd.Doç.Dr. kadrosunda çalıģan doçent olmak üzere), 5 AraĢtırma Görevlisi (ÖYP kapsamında diğer üniversitelerde görevlendirilen), 1 öğretim üyesi, 1 Uzman olmak üzere toplam 32 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca fakültemizde 2 idari personel kadrolu olarak 5 idari personel görevlendirme ile toplam 7 idari personel görev yapmaktadır yılı içerisinde mevcut öğretim üyelerimizin SCI-SCI expended veri tabanlarında taranabilen dergilerde yayınlanmıģ 15 adet uluslararası makale, 1 adet ulusal dergilerde makale, uluslar arası kongrelerde sunulan 7 adet bildiri ve ulusal kongrelerde sunulan 9 adet bildirileri bulunmaktadır. Fakültemizin idari faaliyet raporunun mali kısmına bakıldığında ve 2008 yılı mali verileri ile karģılaģtırıldığında kuruluģunda gösterdiği performans ve ilerleme açık bir Ģekilde görülmektedir. Ayrıca hazırlanan bu idari faaliyet raporu ve kurumsal değerlendirme raporlarının 2010 yılı ve 2011 stratejik planlarının hazırlanmasında katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 4

5 A. Misyon ve Vizyon Misyon Eğitim ve öğretimde misyonumuz, uluslararası ölçütlerle uyumlu eğitim ve sertifika programlarının geliģtirilmesi, öğrencilerimize mezuniyet sonrası ülkemizin geliģiminde yararlı olabilecek yüksek kalitede mesleki eğitimin sunulması, ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ile yapılacak iģbirliği ile ortak eğitim ve öğretim programlarının oluģturulması, üniversitemizin eğitim öğretim ve bilimsel platformlarda yerinin üst seviyelere taģınmasıdır. AraĢtırma ve GeliĢtirme (AR-GE) çalıģmalarında misyonumuz, çağdaģ bilimsel ve teknolojik bilgi düzeyine ulaģılması ve yükseköğrenimde bu bilginin kullanılması, yeni bilimsel ve teknolojik bilgilerin üretilmesi ve bu bilgilerin toplumda kullanımının yaygınlaģtırılması, genç araģtırmacılar için özgür ve verimli çalıģma ortamlarının oluģturulması, yapılacak ulusal ve uluslararası ortak çalıģmalarla ulusal bilimsel altyapımızın ve endüstrimizin geliģtirilmesine önemli bir katkı sağlamaktır. Sosyokültürel (toplumsal) yaģam ve sanayi-üniversite iģbirliğindeki üniversitemizin misyonu, öncelikle toplum fertlerine mesleki geliģim fırsatlarının verilmesi ve toplumsal yaģamları boyunca bireylere özgür, özgün ve çağdaģ eğitim olanaklarının sunulmasıdır. Bununla beraber toplumsal yaģama katkıda bulunulması ve Üniversite-Sanayi iģbirliğinin daha ileriye taģınması ve Endüstriyel geliģim sürecinde toplumun kültürel yapısının korunması ve güçlendirilmesi üniversitemizin temel misyonları arasındadır. Bu bağlamda yeni kazanımların (yeni teknolojik ve bilimsel verilerin) tüm toplum yaģamında, endüstride (gerek kamu gerekse özel sektörde) kullanımına öncülük edilmesi üniversitemizin baģlıca prensiplerindendir. Ayrıca toplumun refah düzeyinin arttırılmasına ve eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak, bunun yanında çevre ve doğa bilincinin bireylere kazandırılmasını sağlamak üniversitemizin misyonu içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Vizyon Temel vizyonumuz; topluma, bilimin önderliğinde çağdaģ, evrensel değerlere sahip, sorumluluk sahibi, çağdaģ bilgi ve teknolojileri kullanabilen özgür, özgün ve açık düģüncelere sahip bireyler kazandırmaktır. Üniversitemizi, toplumumuza çağdaģ eğitim, sağlık ve kültürel hizmetler sunabilen, eğitim ve öğretimde bunun yanı sıra kamusal hizmetlerde dünyanın saygın üniversiteleri arasına taģımak baģlıca görevimizdir. Bilimsel ve teknolojik açıdan üretken, verimli çevre ve toplum bilinciyle donanımlı, bilimsel ve sosyal faaliyetlerde ulusal ve uluslararası katılımlara açık, disiplinler arası etkileģim ve iģbirliği ağırlıklı bilimsel çalıģma ve projeleri destekleyen, sağlanan kazanımları (bilimsel veri ve endüstriyel ürünleri) topluma hizmete dönüģtüren her türlü bilimsel platformda iyi bilinen ve söz sahibi olan bir üniversite olmaktır. Ayrıca yapılacak ve uygulanacak çalıģmalarla, Tekirdağ ilimiz baģta olmak üzere bölge insanımız ve tüm yurttaģların yaģam kalitesinin artırılmasında etkin rol almak üniversitemizin temel amaçlarından biridir. Bununla beraber üniversitemizin üretkenliğinin ve verimliliğinin arttırılabilmesi ve güçlü kurumsal bir kimliğe kavuģturulabilmesi, eğitim öğretim ve toplumsal hizmetlerde etkin bir marka üniversite haline getirilebilmesi ve üniversitemizin sağlıklı geliģimi için tüm birimleriyle birlikte üniversitemizde etkin demokratik yönetimsel yapının oluģturulması baģlıca vizyonu arasında yer almaktadır. 5

6 Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaģmak için üniversitemizin ön gördüğü ve kabul ettiği temel değerler Ģunlardır: Temel Değerler Bölgemizin, özellikle ĠLĠMĠZĠN ve ülkemizin Sosyokültürel (Toplumsal) yaģamına, yükseköğretime katkı ve hizmet Ülkenin kalkınmasına ve geliģimine hizmet ve bilimsel üretim sürecine katkı Bilimsel özgürlük ve verimlilik Eğitim, Öğretim ve AraĢtırmada Kalite (Nitelikli, özgün ve özgür bilimsel bilgi üretimi) Akademik ve Etik Değerlere Bağlılık Yenilikçilik Yaratıcılık Katılımcılık Özgüven ġeffaflık DayanıĢma ve PaylaĢımı Önemseme Liderlik Liyakat Toplumsal Sorumluluk Çevre ve Toplum Bilinci B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģ, kurucu dekan ataması ise tarihinde YÖK tarafından yapılmıģtır. Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin, üniversitenin misyon ve vizyonunu da gözeterek, akademik ve idari yapılanmasının temini, bunun için gerekli insan kaynakları ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öngörülen program çerçevesinde hayata geçirilmesi kurucu dekanın görev ve yetki alanı içerisindedir. Fakültemizin yetki, görev ve sorumlulukları diğer Yüksek Öğretim Kurumlarında olduğu üzere 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve ilgili yönetmeliklerince belirlenmiģtir. Ġlgili kanunun 16. Maddesi ile Dekanın görev,yetki ve sorumlulukları, 17. Maddesi ile Fakülte Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, 18. Madde ile Fakülte Yönetim Kurulu görev,yetki ve sorumlulukları tanımlanmıģtır. 6

7 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģ olup kurucu dekan ataması tarihinde YÖK tarafından yapılmıģtır. Fakültemize ait halen müstakil bir hizmet binası bulunmamaktadır. Bu nedenle hizmetlerimiz diğer birimlere ait binalarda ve merkezi dersliklerde verilmektedir. Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Fen-Edebiyat Fakültesi ile ilgili ünitelerin inģası ile ilgili çalıģmalar henüz planlama aģamasındadır. Bu nedenle fakültemiz dekanlığı ve öğretim üyelerimiz hizmetlerini geçici olarak merkez rektörlük binasında gerçekleģtirmektedir. Fakültemize bağlı ayrı sosyal hizmet alanları bulunmamaktadır Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: Adet Kantin Alanı: m2 Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: m Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet Öğrenci yemekhane Alanı: m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: KiĢi Personel yemekhane Sayısı:... Adet Personel yemekhane Alanı: m2 Personel yemekhane Kapasitesi: KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: Adet Misafirhane Kapasitesi: KiĢi Öğrenci Yurtları 7

8 Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Alanı m Lojmanlar Lojman Sayısı: Adet Lojman Brüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı: Adet BoĢ Lojman Sayısı: Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: Adet Sinema Salonu Alanı: m2 Sinema Salonu Kapasitesi: KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: KiĢi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: m Mezun Öğrenciler Derneği 8

9 Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: Adet Anaokulu Alanı: m2 Anaokulu Kapasitesi: KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı: Adet Ġlköğretim okulu Alanı: m2 Ġlköğretim okulu Kapasitesi: KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: Adet Ambar Alanı: m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: Adet ArĢiv Alanı: m Atölyeler Atölye Sayısı: Adet 9

10 Atölye Alanı: m Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı 10

11 2- Örgüt Yapısı (Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuģtur tarihinde YÖK tarafından kurucu dekan ataması yapılmıģtır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle fakültemizin mevcut örgüt yapısı aģağıda sunulmuģtur. Fen-Edebiyat Fakültesi 02 Kasım 2009 tarihi itibari ile organizasyon Ģeması aģağıdaki Ģekilde verilmiģtir. DEKAN DEKAN YARDIMCISI (Akademik ĠĢlerden Sorumlu) FAKÜLTE SEKRETERĠ DEKAN YARDIMCISI (Ġdari ĠĢlerden Sorumlu) Matematik Bölümü Fizik Bölümü Kimya Bölümü * : Faaliyete geçmiģ olan bölümler ** : Henüz faaliyete geçmemiģ olan bölümler ġekil 1 Birim Organizasyon ġeması Biyoloji Bölümü Coğrafya Bölümü ** Psikoloji Bölümü ** Sosyoloji Bölümü ** Tarih Bölümü ** Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü * Batı Dilleri Bölümü * Doğu Dilleri Bölümü ** 11

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Evrak Takip Programı MaaĢ Programı Öğrenci Otomasyon Programı TaĢınır ĠĢlem Programı 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 28 Adet TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 5 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: 271 Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 0 Adet Elektronik Yayın Sayısı: 0 Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler

13 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör 0 0 Doçent Azerbeycan Matematik Yrd. Doçent 0 0 Öğretim Görevlisi 0 0 Okutman 0 0 Çevirici 0 0 Eğitim-Öğretim Planlamacısı 0 0 AraĢtırma Görevlisi 0 0 Uzman 0 0 Toplam

14 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör 0 0 Doçent 0 0 Yrd. Doçent 0 0 Öğretim Görevlisi 0 0 Okutman 0 0 Çevirici 0 0 Eğitim Öğretim Planlamacısı 0 0 AraĢtırma Görevlisi 5 adet (Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Matematik Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ) ODTÜ Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü, ĠTÜ Matematik Bölümü, Ġstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uzman 0 0 Toplam BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Fizik Bölümü Yıldız Teknik (Kurucu Dekan) Üniversitesi Doçent 0 0 Yrd. Doçent 0 0 Öğretim Görevlisi 0 0 Okutman 0 0 Çevirici 0 0 Eğitim Öğretim Planlamacısı 0 0 AraĢtırma Görevlisi 0 0 Uzman 0 0 Toplam

15 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör 0 Doçent 1 Yrd. Doçent 0 Öğretim Görevlisi 0 Uzman 0 Okutman 0 Sanatçı Öğrt. Elm. 0 Sahne Uygulatıcısı 0 Toplam Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %8.3 %8.3 %47.22 %11.11 % Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler 5 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetli 0 0 Toplam

16 4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde %14 %42 %28 % Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %57 0 % % Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde %14 %42 %28 0 % ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı

17 Yüzde Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel To E K E K Top. Kız Erkek Toplam p. Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 17

18 Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Fakülteler %98 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam % Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Biyoloji Anabilim Dalı Fizik Anabilim Dalı Matematik Anabilim Dalı Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü Kadın Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

19 ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM 5.2- Sağlık Hizmetleri KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI 5.3-Ġdari Hizmetler Bu kısımda Fakülte sekreterliğine bağlı olarak çalıģan veya koordinatörlüğünde faaliyet gösteren idari birimimizin idari hizmetleri özet olarak sunulmaktadır. Tahakkuk ve Satın Alma Memurluğu Tahakkuk ve satın alma memurluğu, fakültemiz bütçesinde yer alan personel giderleri, mal ve hizmet satın alma iģlemlerini ilgili kanun ve mevzuat kapsamında gerçekleģtirmiģtir. Ayrıca ilgili birim fakültemizin taģınır kayıtlarını tutmuģtur. Öğrenci ĠĢleri eğitim öğretim yılında fakültemize yerleģen öğrencilerin kayıt iģlemleri ve üst sınıfa devam eden ve yeni kayıt olan öğrencilerin ders kayıtları gerçekleģtirilmiģtir. Erkek öğrencilerin askerlik tecil iģlemleri takip edilmiģtir. Ayrıca eğitim-öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısının baģkanlığında eğitimöğretim komisyonu kurulmuģtur. Bunun yanı sıra yabancı diller bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans programı hazırlık sınıfı için yabancı dille eğitim öğretim yönergesi hazırlanmıģtır. 5.4-Diğer Hizmetler 19

20 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 1: Fen-Edebiyat Fakültemizin temel amacı; insan merkezli olarak, bölgemiz ve ülkemiz insanının bilimsel ve sosyal yaģamına katkıda bulunacak eğitim ve araģtırma faaliyetlerini yürütmektir. Stratejik Amaç 2: Bu bağlamda fakültemiz, çağdaģ ve bilimsel bir eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleģtirilebilmesi için gerekli altyapıyı kurmayı amaçlamıģtır. Bu doğrultuda fakültemiz birimlerinin gerek insan kaynakları gerekse fiziksel olarak hızla yapılandırılması doğrultusunda çalıģılmaktadır. Stratejik Hedefler Hedef 1 Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin Avrupa birliği müktesebatına uyumlu olarak yapılandırılması, bu bağlamda karma dille eğitime geçilmesi ve zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmesi Hedef 2 Üniversitenin sanayi ve bölge insanı ile iģbirliğinin geliģtirilmesi çabalarına katkıda bulunulması, Hedef 3 Ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek akademik birimlerin kurulması, Hedef 1 Fakültemizin bölge ve ülke insanımıza hizmet verebilmesini temin için eğitim-öğretim yılı itibariyle Kimya bölümünün yanı sıra Biyoloji, Fizik, Matematik ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinde arak lisans eğitimine baģlanılması, Hedef 2 Üniversitemizin araģtırma-geliģtirme faaliyetlerine katkıda bulunabilmek için akademik yılında Fizik Yüksek lisans programı yanı sıra Biyoloji, Matematik, Kimya ve Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek lisans programlarında yüksek lisans öğrenimine baģlanılması, Hedef 3 Üniversitemizin bilimsel geliģimine katkıda bulunmak amacıyla, üniversitemizin diğer birimleriyle bir bütünlük içerisinde merkezi bir araģtırma laboratuvarının kuruluģuna destek olunması. 20

21 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2009 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2009 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI YTL YTL % BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI PERSONEL GĠDERLERĠ , SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ , Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; mali yılının 4. Çeyreğinde mal ve hizmet alım ödeneğinde mal alımına iliģkin nolu ödeneğin, DemirbaĢ alımına ve tamir onarıma iliģkin nolu ödeneğin tamamı ve Sürekli görev yolluklarına iliģkin nolu ödeneğin tamamına yakın bir bölümü harcanmıģ olup; tedavi ve cenaze giderlerine dair olan nolu ödeneğin %33 lük bir kısmı

22 harcanabilmiģtir. Personel giderlerindeki %318 lik artıģ 2009 yılı baģında meydana gelen personel sayısındaki artıģtan bütçeye konulan ödeneğin azlığından kaynaklanmaktadır. Yapılacak bütçe gerçekleģtirmeleri ile önümüzdeki yıllarda bu artıģın daha az olacağı öngörülmektedir. 1.2-Bütçe Gelirleri 2009 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2009 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI YTL YTL % 02 VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 SERMAYE GELĠRLERĠ 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 31 Ekim 2009 itibariyle baģlangıç ödeneğimizin % 249 kadarı harcanmıģ ve cari gider kalemlerindeki ödeneğin ise %95.08 lik kısmı harcanmıģtır. 3- Mali Denetim Sonuçları 2008 yılında dıģ denetim SayıĢtay tarafından yapılmıģ olup iç kontrol ve ön mali kontrol Strateji ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ve Harcama birimimizce gerçekleģtirilmiģtir. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 1 Seminer 0 Açık Oturum 0 SöyleĢi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 22

23 Turnuva 0 Teknik Gezi 0 Eğitim Semineri Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale 15 Ulusal Makale 1 Uluslar arası Bildiri 7 Ulusal Bildiri 9 Kitap Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI Rouen Üniversitesi, Fransa Dubna Üniversitesi ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ Öğretim Elemanı ve Öğrenci DeğiĢimi (Denklik sağlanması durumunda çift diploma programı) Öğretim Elemanı ve Öğrenci DeğiĢimi 1.4. Proje Bilgileri PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam 2009 Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje DPT Toplam Ödenek YTL TÜBĠTAK A.B BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ TL DĠĞER TOPLAM

24 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. 5- Diğer Hususlar Performans bilgileri GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere iliģkin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır. IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Fakültemiz 5018 ve 2547 sayılı kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme raporları, stratejik plan, idari faaliyet ve eğitim öğretim faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumludur. Hazırlanan bu raporla birlikte kurumsal değerlendirme raporunun da üniversitemiz rektörlüğüne sunulması öngörülmektedir. Yapılan stratejik plan ve kurumsal değerlendirme çalıģmalarında tespit edilen fakültemize ait SWOT (güçlü,zayıf yönler,fırsatlar ve tehditler) analizi sonuçları aģağıda sunulmuģtur. A- Üstünlükler Güçlü yönlerimiz Akademik personel ve idari personel niteliğinin beklenen düzeyde olması 24

25 Akademik personelin yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası iliģkilerde etkin rol alması, Kurumsal nitelikler ve özellikler Mevcut akademik personelimizin niteliğinin, Birimimizin kurulmasına, kurumsallaģmasına önemli katkıda bulunacak düzeyde olması, Ġdarı personelimizin eğitim düzeyinin beklenen düzeyde olması, Eğitim ve öğretim süreçleri Fakültemiz kuruluģ sürecinin oldukça baģında olması nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir. AraĢtırma ve geliģtirme (31 Ekim 2009 tarihi itibariyle halen fakültemizin araģtırma-geliģtirme faaliyetini yapabileceği müstakil bir alanı bulunmamaktadır) Bununla beraber güçlü ve zayıf yönlerimiz Ģöyle özetlenebilir Güçlü yönlerimiz Ulusal ve uluslararası ortak proje yürütme kapasitesine sahip, en az bir ya da iki yabancı dil bilen nitelikli, teorik ve pratiğe hakim öğretim üyelerimizin varlığı; Uygulama ve Hizmet Süreçleri Fakültemizin henüz kuruluģ sürecinde olması ve müstakil fiziki mekanlarının ve altyapısının bulunmaması nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir. Ġdari Süreçler Ġdari iģlerle ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Öğrenci iģleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Personel iģleri ile ilgili hizmetlerin beklenen düzeyde olması, Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması, Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması, Ġnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması ĠĢ süreçleri (akademik ve idari) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Kalite geliģtirme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Organizasyonel yapının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması 25

26 Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması Stratejilerin varlığı ve yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Ortak kültür ve değerlerin paylaģımındaki yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması Ġdari personelin memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması Öğrenci memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Yönetici yaklaģımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan iliģkileri, yetki paylaģımı vb.) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması ÇalıĢanlar arasındaki iģ birliği ortamının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması ĠĢ arkadaģlığı ve sosyal ortamın yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Ġdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Kurumsal niteliklerle ilgili geliģmelerin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Yükseköğretim misyonunu baģarma performansının değerlendirilmesi Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyde olması Kendi misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyde olması B- Zayıflıklar Girdiler Zayıf yönlerimiz Mali kaynaklarımızın yetersiz olması, 26

27 Bilgisayar, iletiģim, online veri tabanları, kitap, yayın gibi bilgi teknolojileri ve kaynakların yeterli olmaması, Halen hizmet ve AR-GE çalıģmalarını gerçekleģtirecek fiziki mekanımızın olmaması ve bu nedenle etkin ve verimli iģ teknolojilerine ulaģılamaması Bu nedenle sanayi ve kamu kurum ve kuruluģları ile iliģkideki aksaklıklar Kurumsal nitelikler ve özellikler Zayıf yönlerimiz Mevcut Akademik personel ve idari personel sayımızın yetersiz oluģu, Birimimizin fiziksel alanının bulunmayıģı ve altyapısının yetersiz oluģu, Eğitim ve öğretim süreçleri Fakültemiz kuruluģ sürecinin oldukça baģında olması nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir. AraĢtırma ve geliģtirme Zayıf yönlerimiz Üniversitemize ait bir Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu BaĢkanlığının bütçesinin yetersiz olması, Birimimizin henüz müstakil Ar-Ge Laboratuvarlarının olmayıģı Bu nedenle Ar-Ge çalıģmalarının yapılamaması sonucu bilimsel ve ekonomik getirinin sağlanamaması Uygulama ve Hizmet Süreçleri Fakültemizin henüz kuruluģ sürecinde olması ve müstakil fiziki mekanlarının ve altyapısının bulunmaması nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir. Yükseköğretim misyonunu baģarma performansının değerlendirilmesi Fakültemiz kuruluģ sürecinin oldukça baģında olması ve henüz lisans ve yüksek lisans eğitiminin birinci yarıyılında olması nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir. Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Fakülte bütçesinin yetersiz olması ve beklenen düzeyin altında olması, Fakülte kütüphanemizin fiziki mekanının olmaması, Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının henüz kurulamamıģ olması Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Yapı ve çevre isleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması 27

28 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi AraĢtırma ve geliģtirme ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Yükseköğretim misyonunu baģarma performansının değerlendirilmesi Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin altında olması C- Değerlendirme Fen Edebiyat Fakültemiz gerek 2547 ve gerekse 5018 sayılı kanunlar çerçevesinde 2009 yılının kurumsal değerlendirme, idare faaliyet raporu, stratejik planı çalıģmalarını mevcut bölümlerden ve kurulmakta olan bölümlerden gelen veriler doğrultusunda ve mevcut kanunlar yönetmelikler çerçevesinde 2009 yılı sonu itibariyle baģarı ile sürdürme çabası içerisindedir yılı içersinde atılacak adımlar ile gerek fiziki alan ihtiyacının gerekse akademik ve idari kadro ihtiyaçların karģılanması ve 2010 yılı bütçesinin 2009 yılı bütçesine göre daha büyük olması ve ihtiyaçları kısmen de olsa karģılaması durumunda verilecek olan hizmet kalitesinde artıģ olacağı öngörülmektedir. Eğitim Öğretim süreçleri incelendiğinde 2009 Ekim ayı itibariyle fakültemiz bölümleri zorunlu ingilizce hazırlık programı ile karma dille eğitime geçmiģtir. Bu süreçte fakültemizin gerek Bologna sürecine adaptasyonu gerekse yabancı üniversitelerle yapılacak ikili anlaģmalarla elde edeceği verim Ģüphesiz artacaktır yılı sonu itibariyle Fakültemizin yürüttüğü iki adet ikili anlaģma bulunmaktadır. Bu anlaģmalar kapsamında ilk öğretim elemanın 2010 mart itibariyle fakültemiz Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim ve araģtırma çalıģmalarına bir sömestr boyunca katılması beklenmektedir. Sonuç olarak, bu çalıģmalar ve hazırlanan bu faaliyet raporları fakültemizin hızla kurumsallaģmaya doğru güçlü adımlarla ilerlediğini göstermektedir. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Fakültemiz 2009 yılı kurumsal değerlendirme çalıģmasını idare faaliyet raporu çalıģması ile aynı çalıģma döneminde gerçekleģtirmiģtir. Fakültemiz kurumsal değerlendirme çalıģmasında SWOT (GZFT- güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) çalıģması yapılmıģtır yılı sonu itibariyle yapılan bu çalıģmaya ait bilgiler aģağıda sunulmuģtur. 28

29 Çevre değerlendirmesi Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası geliģmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Kamu sektöründe ve özel sektörde yüksek lisans veya doktora eğitimine sahip nitelikli iģgücüne olan talep Avrupa birliği projelerinde, çok merkezli projelerin öne çıkması ve bologno süreciyle yüksek öğrenimde çok merkezli sisteme geçiģ. Tehditler Orta öğretim düzeyinde eğitim kalitesinin giderek düģmesi; Hızla artan üniversite sayısı ve buna bağlı olarak merkezi bütçeden gelen kaynağın azalması Mezunlar ile ilgili geliģmeler Fakültemiz kuruluģ sürecinin oldukça baģında olması ve henüz lisans ve yüksek lisans eğitimi vermemesi nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir. Toplumsal geliģmelerin ve toplum ile iliģkilerin değerlendirilmesi Fırsatlar Üniversitemizin kongre turizmine uygun bir turizm bölgesinde yer alması ve Ġstanbul a yakınlığı; Tehditler Ev kiralarının yüksek olabileceği ve bu nedenle öğrenci ve çalıģanlar için caydırıcı bir rol oynayabileceği Sanayi ve sosyal kurumları ile iliģkiler ve geliģmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Bölgesel sanayinin geliģme potansiyelinin yüksek olması Sanayi ve hizmet sektöründe diplomalı ve sertifikalı nitelikli personele olan ihtiyaç Tehditler Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi (Teknokent) kuruluģ çalıģmalarının yeni baģlamakta olması; Üniversite ve sanayi iģbirliğini sağlayan nitelikli ara kurumların olmaması Eğitim teknolojilerindeki geliģmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Internet-tabanlı veri tabanlarının yaygınlaģması 29

30 Tehditler Teknolojinin hızla yenilenmesi ve oluģan sık yenileme gerekliliği Küresel mali kriz nedeniyle kurum bütçelerinin kısıtlı olması Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluģlarındaki geliģmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar 2547 ve 5018 sayılı kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarının baģlatılması Tehditler Akademik ve idari personelin ücretlerinin düģük oluģu Mevzuatın sık sık değiģmesi 30

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. A. Misyon ve Vizyon... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 2013-2017 PERFORMANS HEDEFĠ RAPORU

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 2013-2017 PERFORMANS HEDEFĠ RAPORU T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 2013-2017 PERFORMANS HEDEFĠ RAPORU OCAK 2016 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 VİZYON ve MİSYON... 4-5 1.2 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4-5

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI FAALĠYET RAPORU 2.Sürüm Ocak 2010 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 5 A- Misyon ve Vizyon.5 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ. BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ. BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZOOTEKNĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 4 I- GENEL BĐLGĐLER

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı

Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ocak 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER...3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Đdareye

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI. 2009 Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0.

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI. 2009 Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0. T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 Yılı Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0. Tekirdağ, Ekim 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 FAALİYET RAPORU

BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 FAALİYET RAPORU BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ekim 2009 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU OCAK- 2015 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.. 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2009 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ocak 2010 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I-

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu 2009 YILI Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm No:2 Malkara/TEKĠRDAĞ ġubat-2010 SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A. MĠSYON ve VĠZYON... 9 Misyonumuz...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....8

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TARIM MAKĐNALARI BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Tekirdağ, OCAK 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ. 4 I- GENEL BĠLGĠLER 5 A-Misyon ve Vizyon. 5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar..

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I. GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C.

Detaylı

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU (2.SÜRÜM) 2009 YILI ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..... I- GENEL BĠLGĠLER.... A- Misyon ve Vizyon..... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012-

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon, Vizyon ve Hedefler B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı