TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ"

Transkript

1 TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Bu cümlede geçen kalburüstü sözcüðü; seçkin, sivrilmiþ, baþarl anlamnda kullanlmþtr. Rehberlik etmek, yeni bir akm yaratmak ya da çaðlara seslenmek anlamlar yoktur. B seçeneðinde benzerleri arasndan sivrilme sözüyle bu anlama yer verilmiþtir. 5. A seçeneðinde renk olarak kullanlan al sözcüðünün almak þeklinde, B seçeneðinde yan sözcüðünün yanmak þeklinde, C seçeneðinde sol sözcüðünün solmak þeklinde sesteþi vardr. Ama D seçeneðindeki göz sözcüðünün sesteþi yoktur.. Sarmak sözcüðü: 1. cümlede ilgi çekmek, hoþuna gitmek,. ve 4. cümlelerde yaylp etkisi altna almak, 3. cümlede örtmek, 5. cümlede ise çevirmek, kuþatmak anlamnda kullanlmþtr. 6. Soru kökünde cümlede sevgi ile baðlanmak, aþk olmak, birisine gönül vermek anlamndaki abay yakmak deyimi kullanlmþtr. A seçeneðindeki cümlede kendini çok önem verdiði bir iþe veya kiþiye baðlayp baþka hiçbir þeyle ilgilenmez olmak anlamndaki gözü hiçbir þey görmemek deyimi anlamca soru kökündeki deyimle ayn doðrultudadr. 3. Mecaz anlam bir sözcüðün gerçek anlamndan tamamen uzaklaþarak kazandð yeni anlamdr. D seçeneðindeki cümlede ince sözcüðü duygu ve düþünce bakmndan insann sevgi ve saygsn kazanan, zarif anlamnda kullanlmþtr. Sözcük bu cümlede temel anlamndan uzaklaþp anlamca deðiþmiþ, yani mecaz anlamda kullanlmþtr. 7. Verilen cümlede, baz gerçeklerin açkça ifade edilmemesi ya da görülmemesi o durumun gerçekleþmediði ya da var olmadð anlamna gelmediði söylenmek istenmiþtir. Bu sözden yola çkarak yaþamdaki her þeyin gizeminin içinde olduðu, hiçbir þeyin göründüðü gibi olmadð ve dþ görünüþün insanlar aldattð düþüncelerine varabiliriz. D seçeneðindeki gerçeðin özde sakl olduðu ve görünümün de gerçekleri yansttð düþüncesi anlatlmamaktadr. Çünkü gerçek, yalnzca görünen olmayabilir. 4. Baðl sözcüðü Ben aileme çok baðlym. cümlesinde, ailedeki kiþilere yoðun duygular hisseden, tutkun anlamnda kullanlmþtr. Sözcük A seçeneðinde gerçekleþmesi bir þart gerektiren durum, C seçeneðinde merkezin yetkisi altnda bulunan, D seçeneðinde üniversitenin yetkisi altnda bulunan anlamlarnda kullanldð için soru kökündeki cümleyle anlamca örtüþmemektedir. Sözcük B seçeneðindeki cümlede çocuklarna karþ yoðun duygular hisseden, onlara tutkun anlamnda kullanldð için soru kökündeki baðl sözcüðü ile anlamca örtüþmektedir. 8. Tanmlama; bir varlðn, bir kavramn kendine özgü niteliklerinin anlatlmasdr. Tanm cümleleri; Nedir?, Kimdir? sorularna yant alnan cümlelerdir. A seçeneðinde; karikatürün konusuna deðinilmiþ, B seçeneðinde karikatürcünün duygu ve düþünceleri hakknda bilgi verilmiþ. C seçeneðinde karikatürün özü belirtilmiþtir. D seçeneðinde ise; karikatürcü hakknda bilgi verilip kendine özgü niteliklerine deðinilmiþtir.

2 9. Cümle tamamlama sorularnda cümleyi tamamladðmz bölümdeki baðlaçlara ve edatlara dikkat etmeliyiz. Bunlar bizim için önemli ipuçlardr. Sorudaki cümleyi tamamlayacaðmz bölümde ama baðlac olduðunu görüyoruz. Ama baðlac, birbirine karþt iki yargy baðlar. Ayrca birinci cümlenin sonundaki raðmen edat da cümleye tersine olarak anlamn katmaktadr. Bu edat ve baðlaç dikkate alndðnda, cümlenin raðmen edatna kadar olan bölümünde yazarlarn yeni bir yol, yeni bir yöntem baþlattklar dile getirilmiþtir ki bu yazarlarla ilgili olumlu bir özelliktir. O halde bundan sonra gelen cümlenin yazarlarla ilgili olumsuz bir yarg bildirmesi gerekir. A seçeneðindeki cümle yazarlarla ilgili olumsuz bir yargy ifade etmektedir. Bu nedenle boþ braklan yere A seçeneðindeki cümle gelmelidir. 1. Soru kökündeki cümle, herkesi sevdiðini söyleyen kiþinin gerçek sevginin ne olduðunu bilmediðini, gerçek sevgiyi hiç tanmadðn belirtiyor. Bu cümlede anlatlan sevgiyi sradanlaþtrarak, basitleþtirerek gerçek sevginin tanmndan da uzaklaþtðmz düþüncesidir. 13. Bu parçadan bir kiþinin anlatmnn güçlü olmasnn, kompozisyon yazmada yetkin hale gelmesinin temel ilkesi olarak çok sözcük bilmesi, sözcüklerin doðru yazlmasn öðrenmesi gerektiðini çkarabiliriz. Yani çok sözcük bilirsek ve onlar doðru yazarsak anlatmmz güçlü hale gelir. A, B ve C seçeneklerinde ise parçaya dair kapsaml bir yarg deðil, ancak yardmc düþüncelere ulaþabiliriz. 10. Kiþisel düþüncelere yer veren cümleler öznel, kiþisel düþüncelere yer vermeyen cümleler ise nesneldir. Yazar, B seçeneðinde öykülerin sradanlktan kurtulamadðn, C seçeneðinde etkileyici dizelerinde özgün bir anlatma kavuþtuðunu, D seçeneðinde farkl bir konunun iþlenmesinin onun baþarsn ispatladðn belirterek B, C ve D seçeneklerinde kiþisel düþüncelerini dile getirmiþtir. A seçeneðinde ise kiþisel düþüncelere yer verilmemiþ, yazar romanda okuduðunu okuyucuya aktarmþtr. 14. Parçann ilk cümlesindeki yalnz bir adamn ssz bir adada verdiði yaþam mücadelesi söz grubu filmin konusunu oluþturmaktadr. Ýkinci cümlede oyuncunun filmde sürekli kendi kendine konuþtuðundan ve iyi bir oyunculuk sergilediðinden bahsedilmektedir. Kymetli olan manevi deðerlerin önemini de vurguluyor sözünden de C seçeneðine ulaþabiliriz. Son cümlede oyuncunun Oscar aldðndan bahsediliyor ama Oscar bundan önceki filmlerin de aldð anlatlyor. 15. Parçada sanatç; bir sözcüðün, bir cümlenin ya da bir paragrafn atlmasyla anlam bozulmuyorsa anlatmn güçleneceðini söylemektedir. Yani sanatç gereksiz sözcük kullanmamay, duru anlatm savunmaktadr. 11. sözcükleri silkeleyip yeni bir deðerle sözlüðe yollamak sözüyle var olan sözcüklere yeni anlamlar kazandrmak anlatlmak istenmiþtir. Bu doðrultuda doðru yant B seçeneðidir. 16. Parça, lisede çocuklara iyi bir eðitim veremediðimiz için üniversiteye gönderdiðimiz gençlerin tam yetiþmeden oraya gittiklerini anlatyor. C seçeneðinde Gençlere düþünmeyi öðretmek istiyorsak onlar üniversitelere yerleþtirmeliyiz. denilmektedir. Ama parça lisede iyi bir öðretim olmas gerektiðinden bahsediyor. 3

3 17. Bu þiirin ilk iki dizesinden þairin karamsar olduðunu, son iki dizesinden de içe dönük olduðunu çkarabiliriz. 1. Barndrdð sözcüðünde -dk eki aldð - ünlüsü nedeniyle yumuþamþtr. Nasl sözcüðü Ne asl sözcüklerinin birleþimiyle, -e sesinin düþmesi, yani ses aþnmasna örnektir. Taþmakta sözcüðündeki -da eki sert ünsüzle biten bir sözcüðe gelip -ta þeklini almþtr ve böylece ünsüz benzeþmesi olmuþtur. 18. Parçada, sanatçlarla sosyal bilimcilerin anlatmlar arasndaki farktan bahsedilmektedir. Parçaya göre sosyal bilimciler yazarken bilgi vermeyi amaçlamakta, sanatçlar ise bilgiden ziyade samimi bir anlatm hedeflemektedirler. Parçann son cümlesinde de bu karþlaþtrma bir cümle ile özetlenmeye çalþlmþtr. Sanatçlarn anlatmnn içten olduðu söylenmiþ, tamamlanmas istenen bölümde de sosyal bilimcilerin anlatm tarznn ifade edilmesi istenmiþtir. Parçann ana fikri dikkate alndðnda C seçeneðindeki cümle paragraf tamamlayan cümle olur. Çünkü bu cümlede parçada da dile getirildði gibi sosyal bilimcilerin sadece konuyu vermeye çalþtð ve kiþisel görüþlerini yanstmadklar belirtilmiþtir.. B seçeneðinde yaplacak sözcüðü iþ, C seçeneðinde alnacak sözcüðü kitap, D seçeneðinde görülecek sözcüðü yer, sözcüklerini nitelediðinden sfat fiildir, bu sözcüklerde -ecek eki sfat fiil eki olarak kullanlmþtr. A seçeneðinde ise -ecek eki eyleme eklenerek onun zamann bildirmiþtir, kip ekidir. 3. Karþ sözcüðü A ve C seçeneklerinde isim, B seçeneðinde sfat olarak kullanlmþtr. D seçeneðinde ise bir þeyin yönünü belirttiði ve -e durum ekini almþ bir sözcükle kullanldð için edattr. 19. Birinci cümlede tarihi romanlarn tanm verilmiþtir. Üçüncü cümlede bu tür romanlar sözü onu birinci cümleye baðlar. Bu parçann anlam bütünlüðünü saðlamak için ikinci ve üçüncü cümlelerin yer deðiþtirmesi gerekir. 4. Bir cümlede fiilimsinin bulunduðu bölüm yan cümleciði oluþturur. A seçeneðinde düzenli çalþmak yan cümleciði temel cümlenin öznesi, C seçeneðinde ufak taþlara basarak yan cümleciði temel cümlenin zarf tümleci, D seçeneðinde ise biz oynarken yan cümleciði temel cümlenin zarf tümlecidir. B seçeneðinde ise; onun söylediklerine yan cümleciði temel cümlenin dolayl tümlecidir. 0. B, C ve D seçeneklerinde verilen cümlelerin baþlangcnda herhangi bir baðlaç bulunmadð ve bir düþüncenin devamn dile getirme durumu söz konusu olmadðndan bu cümleler giriþ cümlesi niteliðindedir diyebiliriz. A seçeneðinde ise da baðlac bize romann baþka konular da iþlediði bilgisinin verildiðini anlatmaktadr. Bu yüzden giriþ cümlesi olamaz. 5. A seçeneðinde kendi dönüþlülük adl, C seçeneðinde birkaç belgisiz adl ve D seçeneðinde onun kiþi adl, þey belgisiz adldr. B seçeneðinde adl yoktur. Birçok sözcüðü adn anlamn yaklaþk olarak belirttiði için belgisiz sfattr. 4

4 MATEMATÝK TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Þekildeki taral ksma bakldðnda B, C, D seçenekleri ile ifade edilebildiði görülür. A seçeneðinde ifade edilen taral ksm aþaðdaki gibidir. Dolaysyla taral bölge (A) ile ifade edilemez. A B 3. Verilen iþlemlere göre A B 4 7 B C 3 A 4B B C numaral eþitliði 1 numaral eþitlikte yerine yazdðmzda A 4(C + 3) + 7 A 8C elde ederiz. C numaral eþitlikte kalan, bölenden küçük olacaðna göre, C > 3 olmaldr. En küçük C doðal says 4 olur. Dolaysyla A Yandaki çarpma iþlemine göre 4. (ab) 13 ab 33 a 3, b 3 dir. Dolaysyla iþlem: 33 4c x ,005 x x x x x10 45 x x10 45 x10 1 olmak üzere c 5 elde edilir. a + b + c x tane 5 basamakl bir saydr. Bu doðru çözüme göre hata IV. admda yaplmþtr. 5

5 ab + b + ac + bc 5. a b + c 8. I. a x b x b a b(a + b) + c(a + b) (a + b)(b + c) a a b + c (b + c) a + b a b olduðundan (D) seçeneðindeki b deðerinin bilinmesi iþlemin sonucunu bulmak için yeterlidir. II. a ax b bx III. a b ax bx IV. (a b) (a + b) x(a b) (olmaldr.) V. a + b x Bu doðru çözüme göre ilk hata IV. admda yaplmþtr. 6. 3/x + y Yok ete metodu uygulayalm 4 x + 3y nolu denklemi ( 3) ile çarpp alt alta toplayalm. 6x 3y 1 1 nolu denklemde x i yerine + 4 x + 3y 11 1 yazalm.. x 1 + y 4 x 1 y 3 Bu deðerlere göre (A) seçeneðinde 1.x.y..3 3 tür. 3 tek saydr. 9. Bu kiþiler 7 kiþi olduðu için yuvarlak bir masa etrafnda (7 1)! 6! farkl þekilde otururlar. Selin ortada olmak kaydyla Selin, Melike ve Tuðçe yi 1 kiþi kabul edersek (5 1)! 4! þeklinde otururlar. Melike ile Tuðçe nin yer deðiþtirme durumlarndan dolyay! þekilde oturmalar söz konusudur. Dolaysyla Selin nin Melike ve Tuðçe arasnda oturma olaslð 4!.! 6! 4!.! 1 dir ! % % 75?? 16 (Kzlara ait daire diliminin merkez açs) Kzlarn % 5 i mavi gözlü ise, %75 mavi gözlü deðildir. Dolaysyla: % % 60?? Yatayda, düþeyde ve köþegen üzerindeki saylarn toplam 15 dir. Dolaysyla: c 4 b 6 olur. Buna göre, a b + c a 6

6 11. 8 gr tuz 3 gr su 40 gr % 0 A seçeneðine bakldðnda 0 40 x gr tuz x gr su x gr tuz 0 30 x gr su 13. A makinesi: 4 dk B makinesi: 6 dk Bu iki makinenin ortak üretimi için ikisinin de ortak katn düþünelim. 48 dakikada: A makinesi: 1, B makinesi 8 adet masa üretir. Geriye masa kalr. Bu kalan masann birini, A makinesi, diðerini B makinesi üretirse 6 dk sonra tane daha masa üretilmiþ olur. Bu durumda dk. da adet masa üretilir. Bu iki tuzlu su karþm karþtrrsak 8 gr tuz 3 gr su 40 gr % 0 4 gr tuz 6 gr su 30 gr % 80 3 gr tuz 38 gr su Dolaysyla bu durumda karþmn tuz oran % 50 den daha az olur, bu iþlemi yapmak yeterli deðildir. 14. Satcnn mal alþ fiyatna 100 x diyelilm Alþ Etiket 0x kâr 100x 10x Alþ fiyat %10 zamanlannca; Alþ Etiket x kâr 110x 13x Kâr oran %10 artmþtr. 15. x. y < 0 olduðuna göre, iki reel saysnn çarpm negatif ise bu saylar için x < 0 ise y > 0 veya x > 0 ise y < 0 olmaldr dan büyük saylar istendiðine göre; önce 40 ile 300 aras kaç say yazabildiðimizi bulacaðz, sonra 300 den büyük say adedini bulup toplayacaðz aras 300 den büyük arasnda bir say olmas için yüzler basamað 1 farkl, onlar basamað 3 farkl, birler basamað 4 farkl deðer alr. 300 den büyük saylar için yüzler basamað 4 farkl, onlar basamað 5 farkl, birler basamað 4 farkl deðer alr. Dolaysyla 9 farkl say yazabiliriz. Buna göre x 3 y 5 ifadesi her zaman negatiftir. 16. A Üçgende büyük aç karþsnda 65 büyük kenar, küçük aç karþsnda küçük kenar bulunur B D C ADC nde; AD > DC dir. (B) seçeneði yanlþtr. 7

7 a A b a + b a + b a B D E C b Seçenekleri yukarda elde ettiðimiz bilgilere göre deðerlendirelim: A) ADE ikizkenar üçgendir. (Doðru) B) AB BE (Kesin deðildir.) C) ABE ACD; BE DC olduðundan Kenar - Aç Kenar benzerliði kurulabilir. (Doðru) D) BD EC ; Alan (ABD) Alan (AEC) ve bu üçgenlerin yükseklikleri eþit olduðundan tabanlar da eþittir. (Doðru) B D [BD] // [AC] olduðundan BED AEC benzerliði elde edilir. Þekildeki bilgilerden yola çkarak (B) seçeneðindeki olduðu görülür. a 4S b S A 4a 4c 16S E c 4b Alan(A B C) Alan(A BD) 0S 5S 4 C 19. (tanx + cotx). sin x sin x cos x +.sin cos x sin x x (sinx) (cosx) sin x cos x +.sin x sin x.cos x sin x.cos x sin x cos x +. sin x sin x.cos x 1. sin x sinx.cos x sinx cos x tanx 0. Deltoidde köþegenler dik A kesiþir. B 4 O C AOD nde; h 8 E h 8. OD 4 + h 4 OD 0 IODI 5 IBOI AO D Deltoidde alan köþegenlerin çarpmnn yarsdr. IACI.IBDI A (ABCD) 50 8

8 1. Taral alanlar toplam 6ab 5 b b a 5 ab a b a 9b 6 b b a Dikdörtgenin alan 9b.6a a 54. ab b a a cm 6 dir. 4. A Dik üçgen dik prizmann 6 8 yüksekliði, en uzun taban B 10 ayrtna eþit olduðuna göre, C B'C' 10 cm olur. Dolaysyla A' 10 üçgeninden A'B' 6 cm 6 8 olur. B' 10 C' Bu durumda prizmann hacmi: cm Prizmadaki suyun hacmi, przimann hacminin 3 si kadar olduðuna göre: cm tür. 3. Þekildeki paralelkenarlar sayldðnda, 9 tane olduðu görülür. 5. Küpün içerisine en büyük hacimli küre yerleþtirmek için köþenin çapnn, küpün ayrtna eþit olmas gerekir. Bu boþ kalan ksmlarn hacimlerini bulmak için, küpün hacminden kürenin hacmini çkarmak gerekir. Buna göre öncülleri yorumlayalm. 3. Bir dairenin yarçapn katna çkarmak A) 60 lik merkez açnn yaynn uzunluðunu katna çkarr. (Deðiþir) B) 60 lik merkez açya sahip dairenin çevresi katna çkar. (Deðiþir) C) 60 lik merkez açnn gördüðü yayn ölçüsü 60 dir. Yani deðiþmez. (Deðiþmez) D) 60 lik merkez açya sahip daire diliminin alan 4 katna çkar. (Deðiþir) I. Küpün Alan: 6a Bu ifade bilinirse a bulunur. Buradan da R bulunabilir. (I. tek baþna yeterlidir.) 4 3 II. Kürenin hacmi π.r 3 Bu ifadeyi bilirsek R yi biliriz. Dolaysyla a y buluruz. (II. tek baþna yeterlidir.) III. Küpün hacmi a 3 Bu ifadeyi bilirsek a y bulabiliriz. Dolaysyla R yi buluruz. (III. tek baþna yeterlidir.) 9

9 FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Denge þartndan Þekil I de,.x 3. Y dir. (X > Y) Þekil II de ise X + Y Z dir. Bu denklemde X yerine 3Y yazarsak, 3Y + Y Z 4Y Z olur. (Z > Y) Cisimlerin aðrlklar arasndaki iliþkide Z > X > Y þeklinde olur. 4. Kabn her bir bölmesinin t sürede dolduðunu düþünürsek, önce kaptaki engelden dolay, engelin sol tarafndaki bir bölme t sürede dolacak fakat A noktas üzerindeki sv basnc deðiþmeyecektir. (P h.d.g) Su akmaya devam ederken engelin sað tarafndaki 3 bölme 3t sürede dolacak ve zaman 4t olduðunda A noktas üzerinde sv basnc P olacaktr.. Diþlilerin dönüþ saylar yarçaplaryla ters orantldr. K diþlisinin C seçeneðindeki görünümü alabilmesi için 1,... gibi tam tur dönerek L diþlisi, 4... tur dönecek ve A seçeneðindeki gibi yine ayn konumu alacaktr. Dolaysyla diþli C seçeneðindeki görünümü alamaz. 5. A, B ve C seçeneklerinde ayn aðrlklarn farkl taban alanlar üzerine uyguladklar basnçlar gözlenirken D seçeneðinde zeminin cinsi deðiþtirilmiþtir. 3. Bir noktaya etki eden üç kuvvetin bileþkesi sfr ise iki kuvvetin bileþkesi üçüncü kuvvetle ayn büyüklükte ve zt yönlü olmaldr. 10 Newton ve 6 Newtonluk kuvvetlerin bileþkesinin en küçük deðeri N, en büyük deðeri ise N olur. Bu iki kuvvetin bileþkesinin alabileceði deðerler 4 R 16 dr. Üçüncü kuvvet bileþkeye büyüklük olarak eþit olacaðndan 3 Newton olamaz. 6. C seçeneðinde þk þn benzinden cam ortama gelmektedir. Yani az yoðun ortamdan çok yoðun ortama gelmektedir. Az yoðun ortamdan çok yoðun ortama gelen þk þn normale yaklaþarak krlr. C seçeneðinde þnn izlediði yol doðru çizilmiþtir. 10

10 7. Þekilde görüldüðü gibi iki noktasal þk kaynað ve 11. I. deneyde 10 C de 100 cm 3 suda 0 g X kats çözünüyor. II. deneyde 50 C de 100 cm 3 suda 5 g X kats çözünüyor. Her iki deneyde çözücü miktar ve çözünen cinsi ayndr. Scaklk 10 C den 50 C ye çkartldðnda çözünürlüðün arttð gözleniyor. bir engelle ekranda görünümü elde edilirken diðer þklarda ekranda görünümü elde edilir. 8. Þekil I de seri baðl X ve Y özdeþ lambalar 3V lik potansiyel fark eþit olarak paylaþrlar dolaysyla parlaklklar eþit olur. Þekil II de ise Z lambas Y lambasna paralel baðlandðnda devrenin eþ deðer direnci azalacaðndan ana koldan geçen akm artacaktr. Bu durumda X lambas daha parlak yanacaktr. X lambasnn uçlar arasndaki potansiyel fark artarken Y lambasnn uçlar arasndaki potansiyel fark azalr. Dolaysyla Y lambasnn parlaklð azalmþ olur. 1. Elementler artan atom numaralarna göre periyodik cetvelde soldan saða doðru sralanr. Nötr atomlarda elektron says atom numarasna eþittir. K nin elektron diziliþine göre atom numaras 18, L nin 1, M nin 8 dir. Buna göre, I ile numaralandrlmþ yerde L, II ile numaralandrlmþ yerde M, III ile numaralandrlmþ yerde K elementi yer alr. 13. Fe havadaki oksijenle reaksiyona girip pas oluþturur. Bu yüzden kat kütlesinde artþ meydana gelir ve denge ok yönünde bozulur. 9. Bir elektrik devresinde ampul says sabit kalmak þartyla, devreye düz ve seri baðlanan pil says arttkça, devrenin toplam gerilimi (potansiyel fark) artacaðndan ana koldan geçen akm da artacaktr. Ampulün parlaklð gücüyle orantldr (V. R). Uçlar arasndaki gerilim arttkça ampulün parlaklð da artar. 10. Reosta yönünde çekilirse devrenin toplam direnci (eþdeðer direnci) azalr. Akm ile direnç ters orantl olduðundan ampermetrede okunan deðer artar I. iþlemde 10 ml HCl(asit) çözeltisi üzerine, 5 ml NaOH(baz) çözeltisi ekleniyor. Asit çözeltisinin hacmi baz çözeltisinin hacminden daha fazla olduðundan oluþan çözelti asidiktir ve sar renktedir. II. iþlemde 10 ml HCl çözeltisi üzerine, 10 ml NaOH çözeltisi ekleniyor. Asit ve baz çözeltilerinin hacmi eþit olduðundan oluþan çözelti nötrdür ve yeþil renktedir. III. iþlemde 10 ml HCl çözeltisi üzerine, 15 mlnaoh çözeltisi ekleniyor. Baz çözeltisinin hacmi asit çözeltisinin hacminden daha fazla olduðundan oluþan çözelti baziktir ve mavi renktedir.

11 15. Kat halde tanecikler aras boþluklar yok denecek kadar az olduðundan katlar skþtrlamaz. Sv halde tanecikler birbiri üzerinden kayarak hareket ettiklerinden belirli bir biçimleri yoktur ve sv tanecikleri katlara göre daha düzensizdir. Erime noktas ile ilgili bilgi verilmemiþtir. 17. Bitkiler aydnlk ortamda fotosentez yapabilirken, karanlk ortamda fotosentez yapamazlar. Fotosentez denklemi incelendiðinde kullanlan ve üretilen maddeler görülebilir. CO + H O Iþk Klorofil C 6 H 1 O 6 + O (gliloz) A seçneðinde aydnlk ortamda su tüketiminin arttð karanlk ortamda ise azaldð görülüyor. Bu seçenek doðrudur çünkü aydnlk ortamda fotosentez olaynda su kullanlr. B seçneðinde aydnlk ortamda oksijen üretilirken karanlk ortamda üretilmediði görülüyor. Bu seçenek doðrudur çünkü oksijen fotosentez sonucu açða çkan bir gazdr. C seçeneðinde aydnlk ortamda niþasta miktarnn azaldð, karanlk ortamda ise arttð görülüyor. Oysa ki aydnlk ortamda üretilen glikozun fazlas niþasta halinde depo edilir. Karanlk ortamda ise glikoz üretilmediðinden niþasta tüketilir. O halde C seçeneði yanlþtr. D seçeneðinde aydnlk ortamda CO tüketimi artarken, karanlk ortamda CO tüketimi gerçekleþmiyor. Bu seçenek doðrudur çünkü CO fotosentez olaynda kullanlr. 16. Özkütle ayrt edici bir özelliktir. Saf X, Y ve Z katlarnn ayn scaklktaki özkütleleri farkl olduðundan farkl maddelerdir. Kütle Özkütle dir. Buna göre, Y ve Z den eþit Hacim kütlelerde alndðnda özkütlesi büyük olann hacmi küçük olacaktr. Y nin özkütlesi Z nin özkütlesinden büyük olduðundan, Y nin hacmi Z nin hacminden daha küçüktür. X ve Z den eþit hacimlerde alndðnda kütlesi büyük olann özkütlesi de büyük olacaktr. X in özkütlesi Z nin özkütlesinden büyük olduðundan, X in kütlesi Z nin kütlesinden daha büyüktür. Ayrt edici özellikler madde miktarna baðl deðildir. 18. Ökaryot bir hücrede; mitokondri faaliyeti sonucunda karbondioksit ve su, kloroplast faaliyeti sonucunda glikoz ve oksijen üretilmektedir. Kloroplasta sahip olan ve niþasta üretebilen hücre bitki hücresi olduðu için hücre çeperi bulundurmaktadr. 19. Fotosentez olay srasnda karbondioksit ve su birleþir, glikoz ve oksijen oluþur. Sorudaki grafik incelendiðinde X, Y ve Z bitki türlerinin fotosentez hzlar arasndaki iliþkinin X > Y > Z þeklinde olduðu gözlenir. Fotosentez hzlar farkl olduðuna göre, üç bitki birim zamanda eþit miktarda CO tüketemez. 1

12 0. Besinler, oksijenli solunum sonucunda karbondioksit (CO ) ve su (H O) moleküllerine kadar parçalanabilir. Sorudaki þekil incelendiðinde K ve L bakterilerinin oksijenli ortamda çoðalabildiði, M bakterilerinin ise oksijenli ortamda çoðalamadð gözlenmektedir. Öyleyse K ve L bakterileri oksijenli solunumda görev alan enzimlere sahiptir. 3. II. aralkta idrardaki su miktarnn normal deðerinin üzerine çktð görülmektedir. Bu durumda I. aralkta böbreklerde kana geri emilen su miktar II. aralkta geri emilen su miktarndan fazladr. 1. Bir hücre, kendisinden daha yoðun ortama konulursa su kaybeder; kendisinden az yoðun olan ortama konulursa ortamdan su alr. Soruda verilen grafik incelendiðinde t zaman aralðnda hücrede su miktarnn arttð gözlenir. Bu da hücrenin t zaman aralðnda kendisinden az yoðun olan ortama konulmuþ olduðunu gösterir. 4. Soruda verilen grafikte M birey says azalrken, L birey saysnn sabit olduðu görülmektedir. Aralarnda av avc iliþkisinin olabilmesi için birey saylarnn birbirleri ile ters orantl olarak deðiþmesi gerekirdi.. Deoksiriboz þekeri DNA molekülünün yapsnda bulunur. Bir DNA molekülü yapsnda Adenin (A) Guanin (G) Sitozin (C) ve Timin (T) azotlu organik bazlar bulunabilir. Urasil (U) ise RNA nn yapsnda bulunabilir. II. ve III. nükleik asit zincirlerinde Urasil baz bulunmaktadr. 5. Yapsnda kloroplast bulunduran böcekçil bitkiler, öglena gibi canllar hem ototrof hem heterotrof olarak beslenirler. Z canls ökaryotik hücre yapsna sahiptir. Ancak yapsnda kloroplast bulundurmaz. Bu yüzden inorganik maddelerden organik madde de sentezleyemez, organik besinini dþ ortamdan karþlamak zorundadr. 13

13 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Orta Asya Türk toplumlarna ait soruda verilen özellikler, onlarn göçebe yaþam tarzna sahip olmalaryla ilgilidir. 7. Portekiz e karþ düzenlenen Hint Deniz Seferleri Osmanl Devleti nin 15. ve 16. yüzyllarda Avrupa üzerinde siyasal etkinliðini artrmasnda etkili olmamþtr.. Soruda verilen durumda tarihin tanmnda yer alan zaman öðesine deðinilmemiþtir. 8. Kurtuluþ Savaþ nn Silahl Mücadele Dönemi nde yaþanan bu olaylar Ýtilaf Devletleri arasndaki iliþkilerin güçlenmesini saðlamamþtr. Bu olaylar sonrasnda Ýtilaf Devletleri arasndaki görüþ ayrlklar daha belirgin bir biçimde ortaya çkmaya baþlamþtr. 3. Bizans n Osmanl Devleti nin güçlenmesini ve geniþlemesini engellemek için Moðollar ile birlikte hareket ettiði söylenemez Malazgirt ve 1176 Miryokefalon Savaþ nn ortak sonucu Anadolu nun Türkleþmesine ortam hazrlamasdr. 9. Soruda verilen Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerine ait maddelerden, Ýstanbul Hükümeti nin ulusal mücadele aleyhinde yaptð çalþmalarn engellendiðine ulaþlamaz. 10. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu nun kurulmas milliyetçilik, medreselerin kapatlmas laiklik, aþar vergisinin kaldrlmas halkçlk ilkesi ile ilgilidir. 5. Paragraftaki bilgiden Osmanl Devleti nde mutlak monarþik anlayþn sürdürüldüðüne ulaþlamaz. 11. Verilen þklar eþleþtirildiðinde D þkk dþarda kalr. Çünkü, yerçekiminin Ekvator da az, kutuplarda fazla olmas Dünya nn þekli ile ilgilidir Fransz Ýhtilali sonucunda merkeziyetçi yönetim anlayþ güçlenmemiþ tam tersi güç kaybetmiþtir. 1. Antalya Konya aras harita uzunluðu 4 cm dir. Gerçek uzunluk ise 180 km olduðuna göre, gerçek uzunluðu harita uzunluðuna böldüðümüzde 45 km çkar. Bu sonucu da cm ye çevirerek ölçek olarak yazdðmzda 1/ olur. 14

14 13. Yaz tatilinden kastedilen tarih haziran, temmuz ve aðustos aylar olduðu için; gündüz süresinin daha ksa olduðu yer güneyde, Güneþ in Ankara ya göre daha erken doðduðu yer daha doðuda yer alrken, daha geç battð yer ise daha batda yer alacaktr. 17. Paragrafta Güneydoðu Anadolu Bölgesi ne ait özellikler verilmiþtir. Bölge Türkiye nin en az yaðþ alan bölgesi deðildir. 18. Termal kaynaklar fay hatlarnn daðlþyla paralellik gösterdiði için 1 numaral alanda fay hatlarnn bulunmamas nedeniyle termal kaynaklarn görülme olaslð daha azdr. 14. Ege ve Doðu Anadolu Bölgesi yaklaþk olarak ayn enlemler üzerinde bulunduðu için güneþ þnlarnn geliþ açlar da birbirine eþit olur. 19. Grafikte sadece bir bölgede yetiþtirilen tarm ürünlerinin Türkiye üretimindeki paylar gösterilmiþtir. Bu nedenle, grafikten muzun önemli bir dþ satm ürünü olduðu çkarmna ulaþlmas mümkün deðildir. 15. Þekilde Ege Bölgesi ne ait daðlarn konumlar gösterilmiþtir. Bu bölgede daðlar kyya dik uzandð için deniz etkisi iç kesimlere sokulabilmektedir. 0. Grafikte batda ve doðuda yer alan iller gösterilmiþtir. Türkiye de batdan doðuya doðru gidildikçe yükselti artmakta buna baðl olarak da scaklk ortalamalar da düþmektedir. 16. B þkknda sert karasal özellik gösteren bir iklim grafiði verilmiþtir. Yukardaki öncüllerde ise bu iklim türünü tam anlamyla karþlayan bir tarm ürünü yoktur. 1. Doðada meydana gelen bozulmalar insan varlðn da tehdit edecektir. 15

15 DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ ALAN ÖÐRENCÝLER BU BÖLÜMDEKÝ., 3., 4. ve 5. SORULARI CEVAPLANDIRACAKLARDIR. DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ ALMAYAN ÖÐRENCÝLER BU BÖLÜMDEKÝ., 3., 4. ve 5. SORULARI CEVAPLANDIRACAKLARDIR.. Uhud Savaþ nda askerlerin Hz. Muhammed in emirlerine uymayp, Uhud Dað nn eteklerinde savunma yaptklar yeri terketmeleri savaþn olumsuz sonuçlanmasna neden olmuþtur.. Ýzmir Ýktisat Kongresi nde alnan bu kararlar Lozan Barþ Antlaþmas nda yer alan kapitülasyonlarn kaldrlmas maddelerini destekler niteliktedir. 3. Oruç tutmak farzdr, yani kesinlik taþr. Vacib ise kiþinin kendi isteði doðrultusunda gerçekleþtirdiði kesinlik taþmayan ibadetlerdir. 3. Kadn ve erkekler arasnda toplumsal eþitliðin saðlanmas Medeni Kanun un kabulüyle, ulusal egemenlik ve demokrasi kavram Cumhuriyet in ilanyla, halkn eðitim kültür düzeyinin yükseltilmesi, Yeni Türk harflerinin kabulüyle gerçekleþtirilmiþtir. 4. Ýnsanlarn birbirlerine güvenmesi, arkadaþlk iliþkilerinin geliþmesi doðruluk kavramyla yakndan ilgilidir Haziran tarihinde Ekvator dan kuzeye gidildikçe gündüz süreleri uzar, bu nedenle A noktasnda gece gündüz süresi eþit deðildir. 5. Ýftira toplumsal düzeni bozucu özellik taþmasyla beraber insan iliþkilerindeki güveni de zayflatmaktadr. 5. Ortak Miras kavram medeniyetlerin ortak katklaryla oluþturduklar kültürel deðerlerdir. Süveyþ kanal ise ticareti geliþtirmek için yaplan ve uluslararas alanda jeopolitik öneme sahip bir bölgedir. 16

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 18. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Dayanmak sözcüðü; 1. cümlede cümlede kullanýþý uzun sürmek, 2. cümlede varmak, ulaþmak, 3. cümlede, bütün gücünü kullanarak

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. -ler/-lar eki A seçeneðinde abartma, B seçeneðinde aile ve D seçeneðinde çokluk anlamý katmýþtýr. C seçeneðinde ise yaklaþýk, aþaðý yukarý anlamýný katmýþtýr. 6. Yanlýþ sözcük

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mustafa Öðretmen in isteðiyle Onat, Selin ve Buðra nýn verdiði örnekler birer deyimdir. Ancak Ýlayda nýn söylediði Geç olsun da güç olmasýn. deyim deðil atasözüdür. Bu nedenle

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ. Zengin sözcüðü cümleye kendinden istenilen nitelikleri çok olan, tatmin eden anlamlarýný katmýþtýr. B deki doyurucu sözcüðü de Akdeniz mavisi ile ilgili olarak tatmin edici, nitelikleri

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve nlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. seçeneðindeki deyim kusurlarý hoþ görme anlamýnda kullanýlýr

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 5. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI 1. "Eğrelti otu ve...,... bitkilerdir. Bu bitkilerin kalıntıları

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

fonksiyonunun [-1,1] arasındaki grafiği hesaba katılırsa bulunan sonucun

fonksiyonunun [-1,1] arasındaki grafiği hesaba katılırsa bulunan sonucun . UŞAK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ANALİZ II FİNAL SORULARI ÇÖZÜMLERİ d belirli integralinin aşağıdaki çözümünün doğru olup olmadığını belirtiniz. Eğer çözüm yanlış ise sebebini açıklayınız.

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1 [4] Kapamak sözcüðü I de geçiþi engellemek ; II de týkamak, içini doldurmak ; III te bir þeyin görünmesine engel olmak

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ. Þiirde, dolmak sözcüðü bir duygunun güçlü etkisinde kalmak anlamýyla kullanýlmýþtýr. B seçeneðinde bu sözcük dörtlükteki anlamýyla kullanýlmýþtýr. seçeneðinde boþ sözcüðünün karþýtý,

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL ÖLÜ DÝAT! U ÖLÜDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLA SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru atematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-4-7 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 9 25 29 47 55 67 75 89 97 205 207 209 255 267 279 289 295 TEST 1 Ses Bilgisi 1. A) Sanat zevkimiz uzun bir zamandan beri kültürel ya-

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

a) =? B) =? C) =? D) =?

a) =? B) =? C) =? D) =? MATEMATİK SORULARI 1) Asagıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. a) 1234+5896=? B) 3728+1936=? C)3862-1958=? D)6451-3205=? 2) Asagıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız. a)143x24=? B)549x89=?

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI MATEMATİK

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI MATEMATİK YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI MATEMATİK CEVAP 1: (TOPLAM 6 PUAN) 1.1: Toplam öğrenci says: + + + 5 = 1 0,5 puan Öğrenci başna düşen merkez açnn ölçüsü: 60 ο ο = 0 0,5 puan 1 ο ο 9 yaş 0 = 60 0,5 puan ο ο

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M

5. m X TEST - 1 SIVI BASINCI = F M IVI BINCI TET - 1 1. 4... vnn a rl na iyelim. abn tabanna etkiyen sv basnç kuvveti, tabanan fiekil-i ve fiekil-ii eki ibi çklan ik kesik çiziler arasnaki erçek ya a sanal svnn a rl na eflittir. fiekil-i

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - I MF TM LYS 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) MTEMTİ TESTİ (Mat ). u testte srasyla, Matematik ( ) Geometri ( 0) ile ilgili 0 soru vardr.. evaplarnz, cevap kâğdnn Matematik Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.. armaşk saylar kümesi üzerinde işlemi,

Detaylı

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri 1 Ülkemizin kongre ve fuar merkezlerinden biri, Antalya daki Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi dir. Renkli ısıcamlı uzay çatı ile örülerek piramit şeklinde inşa edilmiştir. 2 Şekildeki piramidin tabanı

Detaylı

x = [x] = [x] β = {y (x,y) β} (8.5) X = {x x X}. x,y X [(x = y) (x y = )]. b(b [x]) b [y] [x] [y] (8.8)

x = [x] = [x] β = {y (x,y) β} (8.5) X = {x x X}. x,y X [(x = y) (x y = )]. b(b [x]) b [y] [x] [y] (8.8) Bölüm 8 DENKL K BA INTILARI 8.1 DENKL K BA INTISI 8.1.1 E³itlik Kavramnn Genelle³mesi Matematikte ve ba³ka bilim dallarnda, birbirlerine e³it olmayan, ama e³itli e benzer niteliklere sahip nesnelerle sk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kesme iþareti ( ) yanlýþ kullanýlmýþtýr? 1. Dükkâný arý kovaný gibi iþliyor.

TÜRKÇE TESTÝ. 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kesme iþareti ( ) yanlýþ kullanýlmýþtýr? 1. Dükkâný arý kovaný gibi iþliyor. TÜRKÇE TESTÝ 1. Dükkâný arý kovaný gibi iþliyor. Altý çizili deyimin cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerden hangisidir? 4. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kesme iþareti ( ) yanlýþ kullanýlmýþtýr? A) Bizimle

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir?

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir? 1) Bir iletken telin boyu L, kesit alanı S, direnci R dir. Aynı iletken telin boyu iki kat arttırılıp kesit alanı yarıya indirilirse drenci kaç R olur? A) R B) 2R C) 3R D) 4R 5) Bir kabın ¼ ü 4 gr/cm 3,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

Ultra LGS - deneme serisi

Ultra LGS - deneme serisi . Sürtünme ve makine ağırlıklarının önemsenmediği aşağıda. verilen düzenekte, P yükü F kuvveti ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Hidroklorik asitin oluşumunu gösteren kimyasal tepkimenin tanecik modeli

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

L SANS YERLE T RME SINAVI 1

L SANS YERLE T RME SINAVI 1 LSANS YERLETRME SINAVI MATEMATK TEST SORU KTAPÇII 9 HAZRAN 00. ( )( + ) + ( )( ) = 0 eitliini salayan gerçel saylarnn toplam kaçtr?. ( )( ) < 0 eitsizliinin gerçel saylardaki çözüm kümesi aadaki açk aralklarn

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

2010 oldu¼gundan x 2 = 2010 ve

2010 oldu¼gundan x 2 = 2010 ve ) 444400 say s ndaki rakamlar n yerleri de¼giştirilerek 7 basamakl kaç farkl say yaz labilir? Çözüm : Bu rakamlar n bütün farkl 7 li dizilişlerinin say s 7! olacakt r. Bu dizilişlerin 4!! soldan ilk rakam

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak MAT 1 Hata 73 1 C 135 8 A 137 7 D şıkkına parantez konacak 143 Sol üst örnek Sıkça yapılan yanlış ün son cümlesi O halde. 144 Son örnek tam yerine doğal 208 9 18 yerine 18 8 5 225 2 A 246 6 Doğru cevap:

Detaylı

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 :

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : K MYA K MYASAL TEPK MELER VE ESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : ÖRNEK : X ile Y tepkimeye girdi inde yaln z X Y oluflturmaktad r. Tepkimenin bafllang c nda 0, mol X ve 0, mol Y al nm flt r. Bu tepkimede X ve Y ten

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 5 30 C deki 10 g suyun 100 C de buhar olması A ) 5,4 B ) 6,1 C ) 6,7 D ) 4,7 E ) 0,7

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 5 30 C deki 10 g suyun 100 C de buhar olması A ) 5,4 B ) 6,1 C ) 6,7 D ) 4,7 E ) 0,7 1 şağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4 Bir cismin hızının birim zamandaki değişimine o cismin ivmesi denir. 1 kg kütleli cisme 1 m/s 2 lik ivme veren kuvvet 1 Newton'dur Bir cismin üzerine etki eden toplam

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

A = i I{B i : B i S} A = x A{B x A : B x S}

A = i I{B i : B i S} A = x A{B x A : B x S} Bölüm 4 TOPOLOJ TABANI 4.1 TOPOLOJ TABANI Tanm 4.1.1. Bir S P(X) ailesi verilsin. S ye ait kümelerin her hangi bir bile³imine e³it olan bütün kümelerin olu³turdu u aileye S nin üretti i (do urdu u) aile

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir.

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. SELİN HOCA Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane zar bulunur. İç zar düzdür. İki zar arasındaki boşluğa zarlar

Detaylı

Içindekiler. Karşk Örnekler 87. TÜBITAK SORULARI (Fonksiyonlar) 55 ULUSAL ANTALYA MATEMATIK OLIMPIYATI SORULARI 64

Içindekiler. Karşk Örnekler 87. TÜBITAK SORULARI (Fonksiyonlar) 55 ULUSAL ANTALYA MATEMATIK OLIMPIYATI SORULARI 64 Içindekiler BIRINCI BÖLÜM Fonksiyonlar Bagnt Fonksiyon 2 Fonksiyonel Denklemlere Giriş 4 Fonksiyonun Gragi 7 Fonksiyon Çeşitleri 8 Bir Fonksiyonun Tersi 20 Bileşke Fonksiyon 23 Tek ve Çift Fonksiyon 25

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç

SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç Kahramanmara³ Sütçü mam Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Eylül 2010 çindekiler 1 Önermeler ve spat Yöntemleri 1 2 Kümeler 13

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T Bölüm 15 TIKIZLIK 15.1 TIKIZ UZAYLAR 15.1.1 Problemler 1. Her sonlu topolojik uzay tkzdr. 2. Ayrk bir topolojik uzayn tkz olmas için gerekli ve yeterli ko³ul sonlu olmasdr. 3. Ayn bir küme üzerinde S T

Detaylı

TEOG-2 DENEMESİ 23 3.

TEOG-2 DENEMESİ 23 3. 1. TEOG-2 DENEMESİ 23 3. Yukarıdaki grafikte X,Y,Z,T,L,Q,R,O elementlerinin grup ve periyot numaraları verilmiştir. Buna göre bu elementler arasındaki kimyasal bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

Fath Ünverstes Matematk Olmpyatlar

Fath Ünverstes Matematk Olmpyatlar Fath Ünverstes Matematk Olmpyatlar - 007 www.sbelian.wordpress.com Fatih Üniversitesi Matematik Bölümü tarafndan ilki düzenlenen Liseleraras Matematik Olimpiyat'nn ilk snav 0 Ekim 007 tarihinde üniversite

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1 Test 6. Teorem: a R ve a ise a dir. Kanıt: Varsayalım ki, olsun. a a olduğundan a 0 dır. Bu durumda, eşitsizliğin yönü değişmeden, a a olur. Demek ki, a a dir. Fakat bu durum a hipotezi ile çelişmektedir.

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI . 3007 (30 305) (3006 300) işleminin sonucu kaçtır? A) 304 B) 305 C) 306 D) 307 3. 8 kesri tanımsızdır. a b 5a 2b = 8 ise, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4. a değeri değiştikçe b değerinin de a ya bağlı

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı