TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ"

Transkript

1 Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam Kalite Yönetimi Kalite Ödülleri 4. BASKI

2 Yayın No : 2885 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL 4. Baskı - Nisan İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Stratejinin, maliyetlerin, rekabetin ve kalitenin geleceği satın aldığı ve şekillendirdiği günümüzde kalitenin bittiği düşünülebilir. Kalite ile ilgili konuşulmaya başlandığı ülkemizde kalitenin bittiğini söylemenin haksızlık olduğunu söyleyebiliriz. Kalite çemberlerinin bittiğini de söylemek ise; Toyata ve diğer şirketlere haksızlık olacaktır. Yalın yönetim, kaizen vb. bilindiği gibi kalite iyileştirme yaklaşımları; 6 sigma ise kaliteyi iyileştirmek için kullanılan bir problem çözme tekniğidir. Adından da anlaşılacağı gibi; toplam sözcüğü kazanırsak hepimiz kaybedersek hepimizi kapsayan bir bütünü ifade etmektedir. Eserin tüm sorumluluğu bana aittir. Sayın asistanım Ali İhsan YILMAZ a eserin matbaya ulaştırılması ve katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. nin değer li yöneticisi Sayın Sey han SATAR a, hocalara gösterdiği nezaketi ve ilkelerinden dolayı teşekkür ederim. Dikkati ve nezaketinden dolayı da eseri yayıma hazırlayan Sayın Gökhan Ayrancı ya teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla, Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi

4

5 V KİTABIN KAPSAMI BÖLÜM 1 Giriş: Yönetim, Yönetim Teorileri (Yaklaşımları) ve Toplam Kalite Yönetimi 1 BÖLÜM 2 Kalitenin Stratejik Yayılımı 51 BÖLÜM 3 İnsan Kaynakları Kalite İlişkisi 115 BÖLÜM 4 Kalite Kontrol Çemberleri 143 BÖLÜM 5 Kalite Yönetimi Guruları 189 BÖLÜM 6 Farklı Ülkelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Ödüller 219 BÖLÜM 7 Sonuç 401

6 VI

7 VII İÇİNDEKİLER Ön söz...iii Kitabın Kap samı... V Tab lo lar...xvii Şe kil ler... XIX BÖLÜM 1 Gİ RİŞ : YÖ NE Tİ M, YÖNETİM TEORİLERİ (YAKLAŞIMLARI) VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ... 3 A. KO NU İLE İL Gİ Lİ TE MEL KAV RAM LAR Yönetim Yönetici Yö ne ti ci Be ce ri le ri Yö net sel Rol ler... 7 a) Ki şi lerara sı Rol ler... 7 b) Bil gi Ro lü... 8 c) Ka rar Ver me Ro lü... 8 B. YÖ NE TİM Bİ Lİ Mİ NİN DO ĞU ŞU VE TA RİH SEL GE Lİ Şİ Mİ Bi lim sel Yö ne tim Ön ce si Dö nem Klâ sik (Ge le nek sel) Yö ne tim Te ori si a) Bi lim sel Yö ne tim Yak la şı mı b) Yö ne tim Sü re ci Yak la şı mı c) Bü rok ra si Yak la şı mı Ne ok la sik (Dav ra nış sal) Yö ne tim Te ori si Mo dern (Çağ daş) Yö ne tim Te ori si a) Sis tem Yak la şı mı b) Du rum sal lık (Ko şul sal lık) Yak la şı mı Mo dern Son ra sı Çağ daş ve Gün cel Kav ram lar, Yak la şım lar ve Uy gu la ma lar a) Or ga ni zas yon lar da Çev re ye Uyum (Adap tas yon) Yak la şım la rı b) Çağ daş ve Gün cel Kav ram lar, Yak la şım lar ve Uy gu la ma lar... 21

8 VIII ba) Top lam Ka li te Yö ne ti mi baa) Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi bab) Kalitenin Türleri bac) Kalite Prensipleri bb) De ği şim Mü hen dis li ği (Re en gi nee ring) bc) Kı yas la ma (Benc hmar king) bd) Kü çül me (Down si zing) be) Öğ re nen Ör güt ler bf) Ku rum sal Yö ne tim bg) Ya lın Yö ne tim OKU MA PAR ÇA SI VAK A BÖLÜM 2 KALİTENİN STRATEJİK YAYILIMI A. Kalitenin Stra te jik Yayılımının Ta nı mı ve Öne mi B. Kalitenin Stra te jik Ya yıl ma nın Ta rih sel Ge li şi mi Geçmişte ve Günümüzde Stratejik Planlama ve Stratejik Planlama Sürecinin Temel Bileşenleri (Unsurları) a) Geçmişte Stratejik Planlama ve Temel Bileşenleri b) Günümüzde Kalitenin Stratejik Yayılımı ve Temel Bileşenleri Kalite Planlama Süreci a) Kalite Planının Uygulanması b) Kalite Planında Uyulması Gereken Prensipler c) Kalite Planının İçeriği d) Kalite Planının Uygulanabilmesi İçin Gereken Ön Koşullar e) Kalite Planlama Teknikleri f) Kalite Planlamasına İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri g) Kalite Planlamasında Sorumluluklar h) Kalite Plan Çeşitleri ha) Çev re sel Ana liz hb) Ka li te Mis yo nu nun Be lir len me si hc) Ka li te Po li ti ka sı nın Oluş tu rul ma sı hd) Stra te jik Ka li te He def le ri ni nin Oluş tu rul ma sı he) Ka li te Fa a li yet Plan la rı nın Ku rul ma sı hf) Ka li te Stra te ji le ri nin Ye ri ne Ge ti ril me si hg) Ka li te Per for man sı nın De ğer len di ril me si C. Kalitenin Stratejik Yayılımının Yararları D. Kalitenin Stra te jik Ya yıl ma Sü re ci ve Baş la tıl ma sı E. Kalitenin Stra te jik Ya yıl ma nın Un sur la rı Viz yon Be lir le me... 70

9 IX 2. Mis yo nun Ka rar laş tı rıl ma sı Kilit Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Kontrolleri Anah tar Stra te ji le rin Ge liş ti ril me si Stra te jik He def ler Ge liş tir me De ğer le rin Oluş tu rul ma sı Şir ket Po li ti ka la rı nın Du yu rul ma sı Üst Ka de me Yö ne tim Li der li ği a) He def le rin Ay rış tı rıl ma sı b) Ya yıl ma nın Yö nel di ği Ki şi ler c) Pla nın Bi rim le re Ak ta rıl ma sı d) Ya yıl ma ya Yö ne lik Ya rar lı Bir Araç Per for man sa İliş kin Anah tar Gös ter ge ler le Sür dü rü len Öl çüm Sü re ci İn ce le me Sü re ci İş let me De ne tim le ri Stra te jik Ya yıl ma yı Seç mek ya da Seç me mek: Ka ra rı Et ki le yen Un sur lar Stra te jik Ya yıl ma nın Uy gu lan ma sın da Risk ler ve Alı nan Ders ler Stra te jik Ya yıl ma nın Baş la tıl ma sı F. Stratejik Yönetim ve Değer Zinciri Analizi OKU MA PAR ÇA SI OKU MA PAR ÇA SI VAK A VAK A BÖLÜM 3 İNSAN KAYNAKLARI KALİTE İLİŞKİSİ A. İn san Kay nak la rı ve Müşteri Tatmini İşin Başarılmasında İnsan Kaynakları ile Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Ça lı şan Ka tı lı mı, Per so ne li Yet ki ve So rum lu luk la Do na ta rak Güç len dir me (Yet ki len dir me) ve Top lam Ka li te Yö ne ti mi İn san Kay nak la rı ve İn san İliş ki le ri B. İn san İliş ki le ri nin Ya pı Taş la rı Açık İle ti şim Gü ven Ça lış ma İs tik ra rı (Emp loy ment Sta bi lity) Per for mans De ğer le me ve Koç luk C. İş ve Or ga ni zas yon Ta sa rım Pren sip le ri Ça lı şan, Or ga ni zas yon ve Müş te ri Tat mi ni İçin İş Ta sar la ma Tüm Ka de me ler de Sü rek li Ge li şim İçin Yük sek Ça lı şan Ka tı lı mı nı Teş vik Eden Bir Sis tem Ta sar la mak

10 X a) Per so ne li Güç len dir me/ken di ni Ada ma b) Dav ra nış c) Li der lik sti li d) Yurt taş lık (Ci ti zens hip) Per so ne li Güç len di ril miş (Em po ver ment) Yük sek Per for mans lı Bir Or ga ni zas yo nun Anah tar Özel lik le ri a) Or tam ya rat mak b) Dış müş te ri le re odak lan mak c) Pren sip ler le yol gös ter me d) Pay la şı lan Li der lik Per so ne li Güç len di ril miş Bir Or ga ni zas yon da Yö ne ti min Ro lü İş let me ye Ken di ni Ada mış Ça lı şan la rın Sis temle Bü tün leş me si ve Olum lu Pe kiş tir me a) Ar zu Edi len So nuç la rı Be lir le yin b) Di ğer Un sur lar İçin İh ti yaç la rı De ğer len di rin c) Pe kiş ti reç le ri Ta nım la yın d) Pe kiş tir me Plan lan ma lı dır Per for man sı Öl çün ve Bu nu Pay la şın e) Ça lı şan Se çi mi BÖLÜM 4 KALİTE KONTROL ÇEMBERLERİ A. Ka li te Kont rol Çem ber le ri Kavramının Tanımı B. Japonya da Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Ge li şi mi C. Ba tı Dün ya sın da Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Ge li şi mi D. Ka li te Kon trol Çem ber le ri Kav ra mı nın Baş lı ca Uy gu la ma Alan la rı Ka li te Kon trol Çem ber le ri ni Uy gu la ma Ne den le ri Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Ku ru luş Amaç la rı İş let me Amaç la rı na Ulaş ma da Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Sağ la dı ğı Ya rar lar E. Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Plan lan ma sı, Ça lış ma sı ve Ör güt len me si Ka li te Kon trol Çem ber le ri Fa a li yet le ri nin Plan lan ma sı Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Ça lış ma sı ve Oluşumu a) Prob le min Or ta ya Kon ma sı b) Ko nu İle İl gi li So rum lu la rın Be lir len me si c) Prob le min Çö züm Yön tem le ri nin Be lir len me si d) Çem ber Üye le ri nin Be lir len me si e) Çem ber Üye le ri nin Eği ti mi nin Be lir len me si f) Çem ber Li de ri nin Be lir len me si Kalite Kontrol Çemberlerinin Örgütlenmesi a) Ön Ör güt len me de Yö ne ti min Gö rev ve So rum lu luk la rı b) Ka li te Kon se yi

11 XI c) Ka li te Yö ne ti ci si d) Yü rüt me Ko mi te si e) Reh ber f) Çember Lideri g) Kalite Kontrol Çemberi Üyesi F. Kalite Kontrol Çemberi Problem Belirleme ve Çözme Süreci a) Toplantılar b) Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Faaliyete Geçmesi c) Ka li te Kont rol Çem ber le rin de Kul la nı lan Prob lem Çöz me Tek nik le ri ca) Ba lık Kıl çı ğı (Se bep-so nuç) Di yag ra mı cb) Pa re to Di yag ra mı cc) Da ğı lım Di yag ra mı cd) Kont rol Gra fik le ri ce) Be yin Fır tı na sı Tek ni ği cf) Gor don Tek ni ği cg) Phi lips 66 Tek ni ği d) Kalite Kontrol Çembelerinde Sorun Çözme Süreci da) Sorunların Teşhisi db) So run la rın Ana li zi dc) Çö zü mü Bul mak dd) Çö zü mün De nen me si de) Yö ne ti me Su nuş df) Yö ne ti min Öne ri yi Göz den Ge çir me si G. Ka li te Kont rol Çem ber le rin de Prob lem Çö zer ken Kul la nı lan Tek nik le ri Gös te ren Ör nek BÖLÜM 5 KA Lİ TE YÖ NE Tİ Mİ GU RU LA RI A. Jo seph M. JU RAN B. Ed wards W. DE MING OKU MA PAR ÇA SI C. Pe ter DRUC KER D. Da vid A. GAR VIN E. Phi lip B. CROSBY F. Ka o ru IS HI KA WA G. Ar mand V. FE I GEN BA UM H. Ge nic hi TA GUC HI I. Char les B. HANDY J. Tom J. PE TERS K. Shi geo SHIN GO

12 XII L. Cla us MOL LER M. Ha rold F. DOD GE N. Harry G. RO MING O. Yo ji AKAO P. Ma sa a xi IMAI R. Ge or ge P. BOX S. Wal ter A. SHEW HART T. Mic ha el HAM MER BÖLÜM 6 FARKLI ÜLKELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖDÜLLER A. Ja pon ya da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Ja pon ya da Mo dern Ka li te Kon tro lün Ge liş me si a) Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri nden Ka li te Kon tro lün Ge li şi b) Ja pon Bi lim Adam la rı ve Mü hen dis le ri Sen di ka sı (JU SE) nin Ku ru lu şu c) De ming Ödül le ri d) Ka li te Kon trol Kav ra mı nın Şir ket Ça pın da Ka li te Kon tro le Dö nüş me si e) Plan la/uygula/kontrol Et/Önlem Al (PUKÖ) f) Üre tim Hat tın da Ça lı şan la rın Öğ re tim ve Eği ti mi ve Ka li te Kon trol Çem ber le ri nin Do ğu şu g) Ja pon En düs tri sin de Ka li te Dev ri mi h) Ener ji Kri zin den Son ra Şir ket Ça pın da Ka li te Kon trol ı) De ni za şı rı Şir ket ler İçin De ming Uy gu la ma Ödü lü Ja pon ya da Şir ket Ça pın da Ka li te Kon tro lün Ge liş me si a) Ja pon ya da Şir ket Ça pın da Ka li te Kon tro lün Özel lik le ri b) Şir ket Ça pın da Ka li te Kon trol Eği tim ve Öğ re ti mi c) Ja pon Fir ma la rın da Po li ti ka Yö ne ti mi d) Üst Ka de me Yö ne tim Ta ra fın dan Ku ru luş İçi Ka li te Tabloları Ka li te Gü ven ce ve Ye ni Ürün Ge liş tir me a) Ka li te Ma li yet le ri ne Kar şı Üre ti ci Bi linç li li ği b) Kul la nım ve Çev re İçin Uy gun luk ve Faz la Ka li te c) Oto nom De ne tim d) Sü reç Ye ter li li ği ve Kon trol Şe ma la rı e) Te da rik çi Ekip Ça lış ma sı İliş ki si f) Ka li te Şi ka yet le ri ne Kar şı Sis te ma tik ve Po zi tif Ka li te Bil gi si Top lan ma sı g) Ye ni Ürün Ge liş tir me B. Sin ga pur da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Ulu sal Ka li te Bi lin ci Ha re ke ti nin Ta rih sel Ge li şi mi Ulu sal Ka li te Kon trol Çem ber le ri Ha re ke tin den Ka li te Stra te ji si ne

13 XIII 3. Ka li te Ma li ye ti Top lam Ka li te Yö ne tim Sü re ci Top lam Ka li te Yö ne ti mi Uy gu la ma la rı Sin ga pur Ka li te Ödü lü Ka li te Yö ne ti mi nin So nu cu C. Çin de Top lam Ka li te Yö ne ti mi Ka li te nin Ta rih sel Ge li şi mi a) İçerik b) Kı sıt la ma lar c) Ge le ce ğe Yö ne lik Çı ka rım lar Dev rim Son ra sı Çin de Ka li te An la yı şı a) Halk Cum hu ri ye ti nin İlk Yıl la rı b) Sov yet ler Bir li ğin den Ge len Ka li te An la yı şı c) Ken di ne Ye ten Çin de Ka li te An la yı şı d) Kül tü rel Dev rim e) Re form ve Açık Ka pı Ka li te ve Pa zar Eko no mi si ne Ge çiş Uy gu la ma da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Dün ya Pa za rın da Çin in Kar şı la şa ca ğı Zor luk lar Çin de Bu gü nün Ka li te An la yı şı D. Hin dis tan da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Hin dis tan da Ka li te nin Ta rih sel Ge li şi mi Hin dis tan da Ka li te Uy gu la ma la rı ISO 9000 ve Se ri le ri nin Hin dis tan da ki Öne mi Hin dis tan da ki Sek tör le rin ISO ya Ka tı lı mı E. Av ru pa Ül ke le rin de Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Or ta ve Do ğu Av ru pa nın Ta rih sel Ge li şi mi a) 1945 ten 1990 a Ka li te Yö ne ti mi b) Bu gü nün ve Ya rı nın Ka li te Yö ne ti mi Da ni mar ka da Top lam Ka li te Yö ne ti mi a) Da ni mar ka da Ka li te Yö ne ti mi nin Ta rih sel Ge li şi mi b) Da ni mar ka Ka li te Ödü lü c) Mil li ken Da ni mar ka - Bir Vak a İn ce len me sin den Özet ler ca) Ör gü tün Or ta mı ve Özel lik le ri cb) De ğiş me Zo run lu lu ğu ve Ka li te Yö ne ti mi He def le ri cc) Ka li te Yö ne ti mi Ta ri hi Öl çüm ler le Baş la dı cd) Öne ri Sü re ci ve Ha ta Ne de ni nin Or ta dan Kal dı rıl ma sı ce) Alı nan Öne ri ler cf) Ödül Sis te mi cg) Baş lan gı cı ch) Ka li te Ma li ye ti Ter mo met re si cı) Ha ta Ne de ni ni Or ta dan Kal dır ma Fa a li yet le ri

14 XIV cj) Fır sat Ma li ye ti ck) Ye ni Ter mo met rey le Ya şa nan De ne yim ler Po lon ya da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci a) Top lam Ka li te Yak la şı mı nın Me to do lo ji si b) Ka li te Gü ven ce Sis tem le rin den Top lam Ka li te Yö ne ti mi ne Ge çiş c) Top lam Ka li te nin Ev ri mi d) Po lon ya da ki Gi ri şim le re Ör nek ler Ba tı Av ru pa da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci a) II. Dün ya Sa va şı Son ra sı Av ru pa da Ka li te Ge liş tir me Eği lim le ri b) Av ru pa da Or tak Pa za rın Ka li te Kül tü rü Üze rin de ki Et ki le ri Fran sa, Al man ya, İn gil te re de Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci a) Fran sa da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci b) Al man ya da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci c) İn gil te re de Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Di ğer Av ru pa Ül ke le rin de - Hol lan da, İs viç re, İs kan di nav ya da - Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci F. La tin Ame ri ka da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Ar jan tin de Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Bre zil ya da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Şi li de Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Ko lom bi ya da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Mek si ka da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Pe ru da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Uru gu ay da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci G. Avus tra l ya da Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci H. Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri nde Top lam Ka li te Yö ne ti mi Sü re ci Ka li te Yö ne ti min de İlk Sis tem ler Tay lor Sis te mi ve Et ki si II. Dün ya Sa va şı ve Et ki le ri Ja pon Ka li te Dev ri mi ve Et ki le ri Ja pon Ka li te Dev ri mi ne Tep ki ler Ka li te İyi leş tir me Gi ri şim le ri a) Öneri b) İs ta tis tik sel Me tod lar Eği ti mi c) Pro je Ka li te İyi leş tir me ler de ki Gi ri şim le rin So nuç la rı Ör nek Mo del ler Ör nek Mo del le rin Or ta ya Çı kı şı I. Ge liş mek te Olan Ül ke ler de Top lam Ka li te Yö ne tim Sü re ci Bir Kül tür Ola rak Ka li te a) İş let me Kül tü rü nü Et ki le yen Et men ler

15 XV b) İş let me Kül tü rü nü De ğiş tir mek c) De ği şen Kül tür ca) Kül tür De ği şik li ği cb) İç Gü ven lik Kay nak ları cc) Ku rum sal Dü zey de İç Gü ven li ğin Sağ lan ması d) Ge le ce ğin İş let me si ve İş let me Kül tü rü Ka li te Tak dir Prog ram la rı nın Oluş tu rul ma sı Kül tü rel Dö nüş tü rüm Ka li te ve Sü reç ler Ka li te nin Di ya lek tik le ri De ği şim Pren si bi Ay kı rı lık İl ke si (Zıt lık la rın Bir li ği ve Ça tış ma sı) Kantiteden Kaliteye Ge çiş Pren si bi Bü tün lük ve Bir bi ri ne Bağ lı lık İl ke si Hü küm süz lük İl ke si Uy gu la ma/ic ra at İl ke si J. Mal colm Bal dri ge, De ming ve Av ru pa Ka li te Ödül le ri nin Bir lik te Alın dı ğı Ge nel Bir De ğer len dir me Mal colm Bal dri ge Ödül le ri Deming Ödülü Av ru pa Ka li te Ödü lü EFQM Mü kem mel lik Mo de li (MM) Top lam Ka li te Yö ne ti mi Uy gu la ma la rı nın Ku rum Per for man sı na Olan Et ki le ri BÖLÜM 7 SO NUÇ YARARLANILAN KAYNAKLAR

16

17 XVII TABLOLAR BÖLÜM 1 TAB LO : Kalite Kontrol BÖLÜM 2 TAB LO : Kalite Hedeflerinin Ölçümü TAB LO : İler le me ve İliş kin İn ce le me Pla nı BÖLÜM 3 TAB LO : Şe fin, Us ta ba şının Ro lü TAB LO : BÖLÜM 4 Ge le nek sel ve Ka li te Kon trol Çem ber le ri Yö ne tim Tarz la rı nın Kar şı laş tı rıl ma sı TAB LO : Ka li te Kon trol Çem ber le ri Fa a li yet le ri ni Uy gu la ma Pla nı TAB LO : Ka li te Kon trol Çem ber le ri Fa a li yet le ri ni Uy gu la ma Pla nı TAB LO : Ka li te Kon trol Çem ber le ri Fa a li yet le ri ni Uy gu la ma Pla nı TABLO : Pareto (ABC) Analizi TABLO : Delme Hatası Dağılımını Gösteren Kontrol Kartı TAB LO : En Bü yük De ğer den En Kü çü ğe Doğ ru Ve ri le rin Tas ni fi TABLO : Kopsların Form Bozukluğuna Neden Olan Hataları Gösteren Kontrol Formu BÖLÜM 5 TAB LO : De ming ve Ju ran ın Te mel Ön gö rü le ri BÖLÜM 6 TAB LO : Ödül Kri ter le ri nin Kar şı laş tı rıl ma sı TAB LO : Mil li ken in Öne ri İs ta tis tik le ri

18 XVIII TAB LO : Ödül Ku ral la rı TAB LO : 1984 ten 1993 e Ka dar Mil li ken Da ni mar ka da Ka li te Ma li yet En dek si nin Ge li şi mi TAB LO : Ka li te Bir li ği Üye le ri TAB LO : Tam Üye Olan Ör güt Ka tı lım cı la rı (FMO), Ocak TAB LO : 1997 Bal dri ge Ödü lü TAB LO : İn ce le me Ka te go ri le ri ve Bun la ra Ait Pu an De ğer ler TAB LO : De ği şim Kro no lo ji si : Yıl la rı Arasındaki Bal dri ge Ödül Sü re ci TAB LO : Pu an la ma Sis te mi ve Mad de Ka te go ri le ri ne Ayı rı lan Yüz de ler TAB LO : De ming ve Bal dri ge Ödü lü nün Kar şı laş tı rıl ma sı TAB LO : Mal colm Bal dri ge Ödü lü nü Ka za nan lar TAB LO : Mal colm Bal dri ge Ödü lü nü Ka za nan lar

19 XIX ŞEKİLLER BÖLÜM 1 ŞEKİL : To yo ta Tar zı BÖLÜM 2 ŞE KİL : Viz yo nu Yay ma ŞE KİL : Ku rul la rın Ya pı sı ŞE KİL : Stra te jik He def le rin Ya yıl ma sı ŞE KİL : Alt He def ler ŞEKİL : Değer Zinciri Analizi Örneği ŞEKİL : Sü reç Yö ne ti mi Ça lış ma la rın da Kul la nı lan Sem bol le rin An lam la rı ŞEKİL : Akış Diyagramı Örneği BÖLÜM 3 ŞE KİL : East man Che mi cal Com pany nin Ge li şim ve Koç luk Sü re ci ŞE KİL : Yet ki ve Ken di ni Ada ma Ara sın da ki İliş ki ŞE KİL : Bağ lı Ta kım Dü şün ce si ŞE KİL : Per so ne li Güç len di ril miş Or ga ni zas yon ile Ge le nek sel Or ga ni zas yo nun Kar şı laş tı rıl ma sı BÖLÜM 4 ŞE KİL : İşgören Motivasyonunun Düşüklüğü ŞE KİL : İş Ka za la rı nın Ne den le ri İle İl gi li Pa re to Di yag ra mı Ör ne ği ŞE KİL : Üc ret ve Mo ti vas yon Ara sın da ki İliş ki ye Da ir Bir Ör nek ŞE KİL : Kont rol Gra fi ği Ör ne ği

20 XX ŞEKİL : GSMH nın Dağılımı (%) ŞEKİL : Pareto Diyagramı ŞEKİL : Vida Delme Hataların Pareto Grafiği ŞEKİL : Pareto Diyagramı ŞEKİL : Neden-Sonuç Analizi ŞEKİL : Neden-Sonuç Analizi ŞEKİL : Neden-Sonuç Analizi ŞEKİL : Pareto Diyagramı BÖLÜM 5 ŞE KİL : Ju ran ın Ka li te Fel se fe si Sü re ci ŞE KİL : İş let me le rin Ör güt len me si BÖLÜM 6 ŞE KİL : Plan la, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) ŞE KİL : Üre tim Ma li ye ti nin Ma kul Op ti mumu ŞE KİL : Ka li te Per so ne li nin Alı mı ve Bel ge len di ril me si ne Yö ne lik EOQ Top lu Şe ma sı ŞE KİL : Ağır lık la rıy la Av ru pa Ka li te Ödü lü ŞE KİL : Ulu sal Ka li te Ha re ke ti ŞE KİL : Bre zil ya Ka li te ve Ve rim li lik Ya pı sı Prog ra mı ŞE KİL : Bre zil ya Ka li te Ve rim li lik Ya pı sı PBQP 2000 Prog ra mı ŞE KİL : Top lam En düs tri yel İh ra cat Oran la rı ŞEKİL : Kültür ve Değerler ŞEKİL : EFQM Mükemmelik Modeli

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı