Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 44-51"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s Mustafa TAHİROĞLU 1 Vedat AKTEPE 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EDİNİLEN DİLİN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ * Özet Bu çalışmada, okul öncesi dönemde edinilen dilin ilkokuma yazma öğretimi sürecine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda beş farklı ilden (Adana: 2, Aydın: 1, Trabzon: 2, Van: 3 ve Nevşehir: 7) eğitim öğretim yılında 1. Sınıf okutan on beş sınıf öğretmeniyle yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla görüşme yapılmıştır. Görüşme sorularına verilen cevaplar yazılı olarak toplanmıştır. Bu süreç tamamlandıktan sonra elde edilen verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak, 1. Sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre: Okul öncesi dönemde dil becerilerinin yeterince gelişmemesi ilk okuma yazma sürecini doğrudan olumsuz olarak etkilemektedir. Dildeki yerel farklılıklar veya şiveler ise ilk okuma yazma sürecini bazı durumlarda doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Yeterli düzeyde edinilen dil becerileri ise ilk okuma yazma sürecini doğrudan olumlu bir şekilde etkilemektedir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi, Dil edinimi, İlk okuma ve yazma, Ana dili IMPACTS of LANGUAGE ACQUIRED IN PRE-SCHOOL PERIOD ON PRIMARY LITERACY TRAINING Abstract The purpose of this study is to evaluate the impacts of language acquired during pre-school period on primary literacy training. To this end, interviews were conducted with fifteen primary school grade one teachers from five different provinces (Adana: 2, Aydın: 1, Trabzon: 2, Van: 3 and Nevşehir: 7) during Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2 Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği ABD., * Bu araştırma, 1 st International Symposium Language Education & Teaching (28-30 Mayıs 2015 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir) poster bildiri olarak sunulmuştur.

2 45 Okul Öncesi Dönemde Edinilen Dilin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecindeki Etkileri 2014 academic year through semi-structured questionnaires. Responses of participants were collected in written form. In the analysis of collected data, descriptive analysis method, a qualitative analysis method, was utilized. Consequently, according to views of 1 st grade teachers; inadequate development of language acquisition skills during pre-school period makes a directly adverse impact on primary literacy process. Meanwhile, local dialects and accents have a direct or indirect negative impact on primary literacy process in some cases. Whereas, language skills acquired at an adequate level has a directly and positive effect upon primary literacy process. Key words: Pre-school period, Language acquisition, Primary literacy training, Mother tongue GİRİŞ Dil edinimi çocuğun ailesiyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu başlar ve hayat boyu devam eder. Fakat dilin doğru ve etkili kullanımı ve dört temel dil becerisinin gelişimi okullarda sistemli bir çalışmayla meydana gelir. Ülkemizde ilköğretimden itibaren ana dili olarak Türkçe eğitimi yapılmasına rağmen öğrencilerin Türkçeyi kullanımlarında birçok sorunlar yaşadığı gözlenmektedir (Bölükbaşı ve Sarıbaş, 2011: 20). Psikoloji bilimine göre, herhangi bir alanda edinilen ilk alışkanlıklar derine işlemekte ve yanlış alışkanlıkların sonradan düzeltilmesi güç olmaktadır. Şu halde, ilk okuma yazma öğretimi başlangıçtan itibaren, doğru alışkanlıklar yerleştirecek şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir (Ertürk, 2001, s. 14). Başta zihinsel, duygusal ve sosyal olmak üzere insan yaşamının ve gelişmenin temel aracı dildir (Güneş, 2011). Bu durum dil becerilerinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişim; okuma, yazma, anlama, sorgulama, düşünme, sorun çözme; eğlenme, iletişim kurma, kültür, çalışma, hukuk, kanun, ticaret, eğitim, öğretim, meslek vb. insan yaşamının en temel ihtiyaçlarından tutunda en genel ihtiyaçlara kadar yapılan tüm eylemlerde dilin çok önemli bir yeri vardır. Uzmanlar özellikle okullara planlı ve etkin bir anadili eğitimi verilmesi gerektiği konusunda hemfikirdirler. Ancak, anadili öğretimi sürecinde izlenilecek yöntemler ve hedefler üzerine farklı görüşler bulunmaktadır. Bu yüzden de sürekli yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirilerek uygulanmaya çalışılmaktadır. Anadili kazanımı bireyin dünyaya gelişi ile başlar. Bu sürecin başlangıcında çocuk kendisi çeşitli ses, jest, mimik, işaret ve hareketlerle ifade etmeye çalışır. Daha sonraki süreçlerde ifade biçimi, ilk sözcükleri kullanmaya başlamasıyla birlikte sözel olarak biçimlenmeye başlar. Bu sözcüklerle başlayan süreç (normal gelişim gösteren çocuklar için 5-6 yaşlarına gelindiğinde) anadilinde cümle kurma, soru sorma, bir konu üzerinde konuşma, bir olayı anlatma vb. pek çok dil becerisi gerektiren eylemleri gerçekleştirmeyle devam eder (Topbaş, 1998). Bu süreçte üretilen kelimeler anadilinin sesbilgisi, anlam ve kullanım kurallarına uygun veya yakındır. Daha sonraki süreçlerde ise (okul süreci ve sonraki yaşamı) birey içinde yaşadığı toplumun anadiline ilişkin bilgi ve birikim kazanır, düşünce yapısı gelişir, sözcük dağarcığı zenginleşir. Anadili öğretimi içinde de özellikle ilk okuma yazma süreci öğrenci ve öğretmen için çok önemli bir süreçtir. Çünkü öğrencilerin bu dönemde kazanacağı dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini yaşam boyu kullanacaklardır. Bu yüzden okuma yazma becerilerini

3 Mustafa Tahiroğlu - Vedat Aktepe 46 kazanmada yapılacak hatalar, öğrencinin ileriki sınıflarda ve diğer derslerdeki başarısını dolayısıyla tüm yaşantısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bilindiği üzere ilk okuma yazma öğretimi belli basamaklarla adım adım gerçekleştirilmekte ve her basamağın hedef davranışları, bir sonraki basamağın önkoşul davranışlarını oluşturmaktadır. Örneğin; Sesi hissetme ve tanıma basmağı sesin okunmasın ve yazılmasının; Sesten heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma basamağı ise metin oluşturma basamağının önkoşulunu oluşturmaktadır. Bu süreçte sesi okuma ve yazma aşamasındaki davranışları kazanamayan, hece, kelime ve cümle basamağında başarısız olacak dolayısıyla bu basamakta başarısız olduğu için kaçınılmaz olarak bir sonraki basamakta da başarısız olacaktır. Öğrencinin, birbirinin önkoşulu olan davranışları öğrenememe birikintisi de doğal olarak okuma yazma öğrenmesini oldukça zorlaştıracaktır. İlk okuma yazma öğretimi sürecindeki önkoşul ilkesi ve önemi düşünüldüğünde çocuğun ilk okuma yazma sürecine başlarken de önkoşul olarak okul öncesi dönemdeki dil edinimin önemi daha da artmaktadır. Çünkü dil gelişimi bakımından belli bir seviyeye gelmeyen çocuğun sesleri, kelimeleri, kavramları ve bunlar arasındaki bağlantıyı anlaması ve anlatabilmesi zordur. Özellikle sesleri çıkarabilmesi, birleştirmesi ve anlamlı bir şekilde okuyabilmesi buna bağlıdır. Ön koşul ilkesi, ilk okuma yazma öğretimi sürecinde ne kadar önemliyse okul öncesi dönemdeki dil edinimi de ilk okuma yazma sürecine başlamak için o kadar önemlidir. İlk okuma yazma süreci basamaklarına geçilmeden önceki ön koşul ilkesi de çocuğun okul öncesi dönemdeki dil gelişimidir. Bilindiği gibi Türkiye de kullanılan eğitim dili (ilk okuma yazma sürecinden itibaren) İstanbul Türkçesidir. Dil, Türkiye nin pek çok bölgesinde yerel farklılıklar gösterdiği için bu bölgelerdeki çocukların edindikleri ana dilleri ile ilk okuma yazma sürecinde kullanacakları eğitim dilleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Güleryüz e (2004) göre Anadili eğitiminin yeterince yaygınlaşmadığı ve değişik dillerin konuşulduğu yörelerde, seslerin çıkarılışında, sözcüklerin söylenişinde farklılıklar görülebilir. Örneğin; Karadeniz bölgesinde keliyurum, Doğu Anadolu da Celürem gibi. s. 97. Bu durum, ister isteme ilkokuma yazma sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Diğer yandan bazı çocukların yeterince sosyalleşemediği veya farklı nedenlerden dolayı anadili gelişimlerinin ilkokula başladıklarında yeterli düzeyde olmadığı görülür. İlk okuma yazma döneminde çocuklarda sıkça görülen problemlerden biri de pek çok çocuğun anadillerinde kullanılan bazı sesleri çıkaramamalarıdır ( r, v, ş gibi sesler bu harflerin başında gelmektedir). Bu durumlarında ilkokuma yazma sürecini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilediği bilinmektedir. Dil gelişimini etkileyen faktörlerden biriside tutukluk ve kekemeliktir. Özellikle çocuklar heyecanlandıklarında özellikle normalde bu tür bir problemi olmayan çocuklar bile aşırı heyecanlandıklarında tutuklaşır veya kekeme olur. Özellikle sürekli okul kaygısı veya korkusu yaşayan öğrencilerde bu durum sıkça görülür. Bu yüzden öğretmen öğrencilerini iyi tanımalı ve onların bu durumlarını göz önünde bulundurarak yaklaşmalıdır. Bunun dışında doğuştan ve herhangi bir olay sonucu kalıcı kekeme veya tutuk öğrencilerde bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda, bu tür çocukların kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda sevecen tavırlarla yaklaşıldığında ve heyecanlanmadıklarında konuşmalarında önemli düzeyde düzelmeler olduğu ortaya konmuştur. Bu yüzden öğretmen bu tür çocuklara oldukça şefkatli yaklaşmalı, onların mümkün olduğu kadar az heyecanlanmalarına yardımcı olmalıdır. Ayrıca

4 47 Okul Öncesi Dönemde Edinilen Dilin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecindeki Etkileri mutlaka aile ile iletişime geçerek bu çocuklar için uzman yardımı alınmasına rehberlik etmelidir (Çakır, 2004; Akyol, 2008; MEB, 2013). Yukarıda belirtilenlerin dışında çocukların dil gelişimlerini olumlu veya olumsuz etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Örneğin, erken yaşlardan itibaren çevresinde pek çok kişiyle iletişim halinde olan, sık kitaplar okunan, masallar anlatılan ve sohbet edilen çocuklarda dil gelişimi oldukça hızlı olduğu görülürken bunun zıttı olan çocukların dil gelişimlerinin oldukça yavaş olduğu görülmektedir. Burada dil gelişimleri iyi olan çocukların kelime hazinleri zenginken zayıf olan çocukların kelime hazinleri düşüktür. Bilindiği gibi kelime hazinesi okuma yazma sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü çocuk tanıdığı, bildiği ve anladığı bir kelimeyi daha kolay okuyup yazarken tanımadığı bir kelimeyi okumada, yazmada ve kavramada oldukça zorlanabilmektedir. Ayrıca bazı bölgelerde okur- yazarlık oranın daha düşük olması, gelir düzeylerinin düşük olması, öğrencilerin okuma alışkanlığının yaygın olmaması, velilerin eğitime gereken önemi vermemesi, eğitim dili olan Türkçe yi sonradan öğrenmiş olmaları veya tam öğrenememiş olmaları gibi pek çok neden sıralanabilir (Çelenk, 2003; Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005; Keskinkılıç, 2005; Ferah, 2007; Öz ve Çelik, 2007). Güleryüz (2004), bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurarak İlköğretim birinci sınıfa gelen öğrenci, annesinden ailesinden öğrendiği konuşma ve dinleme becerisiyle okula geldiğini ve bir anlamda öğrencinin, anadili öğretim süreçlerine yarım olarak okula başladığını belirtmektedir. Amaç Çalışmamızda, okul öncesi dönemde edinilen dilin ilk okuma yazma öğretimi sürecine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, gerek yerel farklılıkların gerekse yetersiz edinilen anadilinin ve düzenli olarak edinilen anadilinin ilk okuma yazma öğretimi yapan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda ortaya konmaya çalışılmıştır. Yöntem Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla toplanmıştır. Bu yöntemde uygulamaya katılan 15 sınıf öğretmeni analiz birimi olarak düşünülmüştür. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu beş farklı ilden (Adana: 2, Aydın: 1, Trabzon: 2, Van: 3 ve Nevşehir: 7) eğitim öğretim yılında 1. Sınıf okutan on beş sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı Bu çalışmada okul öncesi dönemde edinilen dilin ilk okuma yazma öğretimi sürecindeki etkilerini belirlemek amacıyla hazırlanan sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlamıştır. Bu soruların hazırlanmasında görüşme tekniğinin temel ilke ve kuralları çerçevesinde hareket edilmiş ve sorular öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini açığa çıkaracak nitelikte açık uçlu olarak sorulmuştur. Görüşme sorularına verilen cevaplar yazılı olarak toplanmıştır. Nevşehir ve Adana illerinde bulunan katılımcılarla yüz yüze görüşülerek gerekli açıklamalar yapılmış ve cevaplama sürecinde katılımcıların yanlarında bulunularak ihtiyaç halinde bilgilendirme yapılmıştır. Diğer illerdeki katılımcılarla ise telefon görüşmeleri yapılarak gerekli açıklamalar yapılmış ve ihtiyaç halinde bu katılımcılara da telefonla yardımcı olunmuştur. Görüşme yapılan katılımcılardan isimlerini yazmamaları istenmiştir. Ancak bu

5 Mustafa Tahiroğlu - Vedat Aktepe 48 katılımcıların karışmaması için veriler toplandıktan sonra kağıtlar üzerinde Katılımcı 1 (K1), Katılımcı 2 (K2) şeklinde sıralanarak kodlama yapılmıştır. Verilerin Analizi Araştırmanın nitel verilerinin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu süreçte nitel veri analizi tekniğinin temel ilke ve kuralları çerçevesinde hareket edilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte görüşme verilerinin betimsel analizi için çerçeve oluşturmada verilerin hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenmiştir. Daha sonra görüşme kayıtları incelenerek her bir soruya verilen cevapların dökümleri yapılmış ve ilgili soru altında toplanmıştır. Bu işlemden sonra oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler okunmuş ve düzenlenmiştir. Bu veriler, ilgili görüşme sorusu başlığı altında tek tek ele alınarak her bir soru için verilen tüm cevaplar incelenmiş ve belirlenen seçenekler kodlanarak sıralanmıştır. Daha sonra bir Türkçe öğretmeninden ses elde edilen cevapları, ve oluşturulan kodlama anahtarlarını karşılaştırması istenmiştir. Türkçe öğretmeni ile görüş birliğine varılan kodlamaların kodlama anahtarında kalmasına karar verilmiş, görüş ayrılığı olan ve ya kararsız kalınan kodlamalar ise üzerinde tartışılarak yeniden düzenlenmiş ve kodlama anahtarlarına son şekli verilmiştir. Bu işlem tamamlandıktan sonra bulguların tanımlanması aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada düzenlenen veriler tanımlanarak daha anlaşılır ve kolay okunabilir bir duruma getirilmiştir. Bulgular ve Yorum 1. Konuşma Becerilerine Yönelik Bulgular Çocuk, ilkokula başlama yaşına geldiğinde, artık olayları ve durumları belli bir düzeyde anlatmaya, birileriyle karşılıklı konuşmaya, duygularını ve düşüncelerini ifade etmeye, duyduklarını, gördüklerini ve dinlediklerini anlatmaya başlamıştır. Yani çocuğun fiziksel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal gelişimine paralel olarak dil gelişimleri de artmaktadır. Bu gelişim çocuğun okumayı öğrenebilmesi için oldukça önemlidir. Çünkü dil gelişimi bakımında belli bir seviyeye gelmeyen çocuğun sesleri, kelimeleri, kavramları ve bunlar arasındaki bağlantıyı anlaması ve anlatabilmesi çok zordur. Özellikle sesleri çıkarabilmesi, birleştirmesi ve anlamlı bir şekilde okuyabilmesi buna bağlıdır. Bu bağlamda, araştırmamızda öğrencilerin okulöncesi dönemde edindikleri anadilinin konuşma süreci üzerine etkisi de incelenmek istenmiştir. Bu sürece yönelik öğretmen görüşleri incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı okul öncesi dönemde edinilen dildeki yerel farklılıkların, yetersizliklerin veya yeterli düzeyde edinilen dil becerilerinin ilkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin konuşma becerileri üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu süreçte, öğretmenlerin 8 tanesi öğrencilerin kendilerini yerel şiveyle ifade etmeye çalıştıklarını, 11 tanesi öğrencilerinin çoğunun yeterli kelime hazinesine sahip olamadığından kendini ifade etmede yetersiz kaldığını, 14 tanesi bazı öğrencilerin okul öncesi dönemde dil becerilerinin yeterli düzeyde gelişemediğinden dolayı sorulan soruları anlamakta ve cevaplamakta güçlükler yaşadığını, 3 tanesi bazı öğrencileriyle iletişim kurmakta zorlandığını, 6 tanesi yerel şiveyi kullanan ve dil becerileri yeterince gelişmeyen öğrencilerin doğru ve anlamlı cümleler kurmakta zorlandıklarını, 6 öğretmen ise yerel şiveyle konuşan veya dil becerileri yeterince gelişmeyen öğrencilerin kelimeleri doğru telaffuz edemediklerini belirtmişlerdir. Diğer yandan, öğretmenlerin tamamı okul öncesi dönemde Türkçe dil becerileri yeterince gelişen öğrencilerin iletişim becerilerinin daha gelişmiş olduğunu (daha kolay arkadaşlıklar kurma vb.), kendilerini ifade etmede daha başarılı olduklarını, anlamlı ve kurallı cümleler kurmada daha başarılı olduklarını, sorulan soruları

6 49 Okul Öncesi Dönemde Edinilen Dilin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecindeki Etkileri anlamakta ve cevaplamakta daha başarılı olduklarını belirtirken 2 öğretmenin ise bu çocukların özgüvenlerinin diğer çocuklara göre daha yüksek olduğunu belirttiği görülmüştür. 2. Okuma Becerilerine Yönelik Bulgular İlk okuma sürecinde; 9 öğretmen yerel şivenin hakim olduğu çocukların bazı hece ve kelimelerin telaffuzunda zorlandıklarını ancak seslerin çıkarılmasında böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, 15 öğretmen bazı çocukların bazı sesleri çıkarmada zorlandıklarını belirtirken bunlardan 4 ü bu durumun yerel şiveyle veya dil gelişimiyle alakalı olmadığını çocukların fiziksel veya diğer sebeplerden bu sesleri çıkarmada zorlandıklarını eklemişlerdir. Öğretmenlerin tamamı, dil gelişimi yeterli olmayan çocukların kelimeleri tanımada (okuma sürecinde) ve anlamada daha fazla zorlandıklarını belirtmişlerdir. Dil becerileri seviyelerine göre yeterince gelişen ve yerel dili kullanmayan veya daha az kullanan öğrencilerin ise ilk okuma yazma sürecine kolay bir şekilde adapte oldukları, bu süreçte daha az zorlandıkları, kelimeleri, heceleri ve sesleri doğru telaffuz etmede daha başarılı oldukları, sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşma süreçlerinde daha başarılı oldukları belirtilmiştir. 3. Yazma Becerilerine Yönelik Bulgular İlk yazma sürecinde; konuşma ve okuma sürecinde okul öncesi dönemde edinilen yerel dil ve yetersiz dil edinimi yüzünden sorun yaşandığını belirten öğretmenlerin bazıları ilk yazma sürecinde buna bağlı pek bir sorun yaşanmadığını belirtirken bazı öğretmenler yazma sürecinde sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. Ancak bu sorunların öğrencilerin dil becerilerinin dışında diğer zihinsel ve fiziksel becerilerle alakalı olduğu düşünülmektedir. Bunların dışında, dikte çalışmaları sırasında öğretmenlerin tamamı yerel dil veya yetersiz dil gelişimi olan çocuklarda yazma sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle 3 öğretmen okul öncesi dönemde edinilen yerel dil yüzünden söylediklerinin yeterince anlaşılmadığından dolayı bazı yazma sorunları ile karşılaştığını (en çok; yanlış veya eksik yazma) belirtmiştir. 4. Anlama Becerilerine Yönelik Bulgular İlk okuma yazma sürecinde anlama oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü öğrencinin ilk okuma yazma sürecinde öğretmenin söylediklerini anlayabilmesi, anladığını analiz sentez sürecine (cümle, kelime çözümleme ve birleştirme) aktarması hayati bir önem taşımaktadır. Aksi takdirde çocuk sesleri birleştirerek kelimelere ulaşmakta veya kelimeleri çözümleyerek seslere ulaşmakta oldukça zorlanacaktır. Bu yüzden öğrencinin öncelikle yeterli düzeyde anlama becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, araştırmamızda öğrencilerin okulöncesi dönemde edindikleri anadilinin anlama süreci üzerine etkisi de incelenmek istenmiştir. Bu sürece yönelik öğretmen görüşleri incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamı okul öncesi dönemde edinilen dil becerilerinin öğrencilerin özellikle ilk okuma yazma sürecinde oldukça önemli olduğunu belirttikleri görülmüştür. Bu süreçte, 15 öğretmen dil becerileri yeterince gelişmeyen öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinde anlama problemleri yaşadıklarını bu yüzden anlatılanları, yönergeleri ve çalışmaları anlamakta zorlandıklarını bunun sonucu olarak da ilk okuma yazma sürecinde yeterli düzeyde başarıya ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Buna ilaveten 4 öğretmen okul öncesi dönemde seviyesine göre yeterince kelime hazinesine sahip olmayan öğrencilerin anlama problemleri yaşadıklarını belirtmişlerdir. 1 öğretmende bu tür problemi olan çocukların okumaya geçse bile okuduğunu anlamada zorlandığını belirtmiştir. Bunların dışında şiveli konuşan öğrencisi bulunan 8

7 Mustafa Tahiroğlu - Vedat Aktepe 50 öğretmenden 5 i bu durumun anlama sürecine fazla bir etkisinin olmadığını belirtmiştir. Ancak 2 öğretmen, öğrencilerinin okul öncesi dönemde edindikleri yerel dile bağlı olarak kendisini ifade etmekte güçlük çeken öğrencilerinin olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu öğretmenlerden birisi de bu durumun ilk okuma yazma sürecini de olumsuz yönde etkilediğini vurgulamışlardır. Diğer yandan okul öncesi dönemde dil becerileri yeterince gelişen öğrencilerin anlama sürecinde pek bir sorun yaşamadıkları ve okuma yazma sürecine daha çabuk adapte oldukları vurgulanmıştır. Sonuç ve Öneriler Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaya çalışılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre: Okul öncesi dönemde gerek yerel farklılıkların gerekse yetersiz edinilen anadilinin ve düzenli olarak edinilen anadilinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin konuşma becerileri üzerinde oldukça etkili olduğu, Okul öncesi dönemde yeterli düzeyde kelime hazinesine sahip olamayanların kendini ifade etmede yetersiz kaldığı, Okul öncesi dönemde dil becerileri yeterli düzeyde gelişmeyenlerin sorulan soruları anlamakta ve cevaplamakta sorunlar yaşadığı, Yerel şiveyi kullanan ve dil becerileri yeterince gelişmeyen öğrencilerin doğru ve anlamlı cümleler kurmakta zorlandıkları, kelimeleri doğru telaffuz edemedikleri, Okul öncesi dönemde Türkçe dil becerileri yeterince gelişen öğrencilerin iletişim becerilerinde, kendilerini ifade etmede, anlamlı ve kurallı cümleler kurmada, sorulan soruları anlamakta ve cevaplamakta daha başarılı oldukları, Yerel şivenin hakim olduğu çocukların bazı hece ve kelimelerin telaffuzunda zorlandıkları, Okul öncesi dönemde yeterli düzeyde dil gelişimi olmayan çocukların kelimeleri tanımada ve anlamada zorlandıkları, Dil becerileri seviyelerine göre yeterince gelişen ve yerel dili kullanmayan veya daha az kullanan öğrencilerin ilk okuma yazma sürecine kolay bir şekilde adapte oldukları, bu süreçte daha az zorlandıkları, kelimeleri, heceleri ve sesleri doğru telaffuz etmede daha başarılı oldukları, sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşma süreçlerinde daha başarılı oldukları, Yazma sürecinde özellikle dikte çalışmaları sırasında öğretmenlerin tamamı yerel dil veya yetersiz dil gelişimi olan çocuklarda yazma sorunları olduğu, Dil becerileri yeterince gelişmeyen öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinde anlama problemleri yaşadıkları bu yüzdende anlatılanları, yönergeleri ve çalışmaları anlamakta zorlandıkları, Şiveli konuşmanın anlama sürecine fazla bir etkisinin olmadığı, Okul öncesi dönemde dil becerileri yeterince gelişen öğrencilerin anlama sürecinde pek bir sorun yaşamadıkları ve okuma yazma sürecine daha çabuk adapte oldukları görülmüştür.

8 51 Okul Öncesi Dönemde Edinilen Dilin İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecindeki Etkileri Sonuç olarak, okul öncesi dönemde dil becerilerinin yeterince gelişmemesi ilk okuma yazma sürecini doğrudan olumsuz olarak etkilemektedir. Dildeki yerel farklılıklar veya şiveler ise ilk okuma yazma sürecini bazı durumlarda doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Diğer yandan, yeterli düzeyde edinilen dil becerileri ise ilk okuma yazma sürecini doğrudan olumlu bir şekilde etkilemektedir. Bu yüzden, çocuklara erken yaşlardan itibaren Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilir. Bu süreçte (okul öncesi dönemde): çocukla düzgün bir Türkçeyle iletişim kurulması, sık sık kitap okunması, masallar anlatılması, seviyesine uygun kelime bilmeceleri ve bulmacalarının çözdürülmesi, şarkılar, türküler, tekerlemeler söylenmesi ve söylettirilmesi vb. kelime hazinesini geliştirici çalışmaların yaptırılması önerilir. Bilindiği gibi öğretmen ilk okuma yazma sürecinde en önemli etkendir. Bu yüzden çocukların durumunu göz önünde bulundurarak gerekli açıklamaları yapmalı ve mümkün olduğu kadar yazı dilinde konuşmaya teşvik etmelidir. Bunların dışında okul öncesi dönemde edinilen dilin ilk okuma yazma sürecine etkileri üzerine daha detaylı verilere ulaşmak için uygulamalı çalışmalarında yapılması önerilir. KAYNAKLAR AKYOL, H. (2008). Türkçe İlk okuma Yazma Öğretimi (7. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi. BÖLÜKBAŞI, C. ve SARIBAŞ, M. (2011). İlköğretim Birinci Kademe ( 1, 2, 3. sınıf) Türkçe Öğretimi Sorunları. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1, CEMALOĞLU, N. ve YILDIRIM K. (2005). İlk okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ÇAKIR, T. (2004). Çocukta Dil Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, ÇELENK. S. (2003). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. ERTÜRK, A. (2001). İlkokuma Yazma Öğretimi Hazırlık Devresinin Okuma-Yazmadaki Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. FERAH, A. (2007). Türkçe İlk Okuma Yazmayı Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. GÜLERYÜZ, H. (2004), Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi Kuram ve Uygulamaları (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. GÜNEŞ, F. (2011). Dil Öğretim Yaklaşımları ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), KESKİNKILIÇ, K. (2005). İlkokuma Yazma Öğretimi (Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. MEB (2013). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Dil Gelişimi. Ankara: MEB Yayınları ÖZ, M. F. ve ÇELİK, K. (2007). Uygulamalı İlkokuma Yazma Öğretimi (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. TOPBAŞ, S. (1998). Dil, Anadili ve Türkçe Öğretimi. S. Topbaş (Ed.), Türkçe Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1066.

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Ýlkokuma yazma öðretiminin amacý öðrencilere okuma yazmanýn öðretilmesinin. doðru olarak anlama gücü kazandýrmak,

Ýlkokuma yazma öðretiminin amacý öðrencilere okuma yazmanýn öðretilmesinin. doðru olarak anlama gücü kazandýrmak, 1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM PROBLEM Ýlkokuma yazma öðretiminin amacý öðrencilere okuma yazmanýn öðretilmesinin yanýnda iyi Türkçe becerisi kazandýrmaktýr. Ýlköðretim okullarýnda Türkçe öðretiminin amacý; Milli Eðitimin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Dr. Hatice KADIOĞLU Öz İlkokuma yazma eylemi, bireyin hayatında her türlü başarıya ulaşmasında önemli bir araçtır. Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Ailenin önemli işlevlerinden biri de çocuğunu eğitme işlevidir. Her aile bu işlevini karşılamak zorundadır. Bu aynı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 OKUMA YILI HEDEF 1 YILDA 1 MİLYON KİTAP 2011 2012 1 ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUMAYAN KALMASIN PROJESİ UYGULAMA ESASLARI Projenin Adı: OKUMAYAN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI

REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI 8. Sınıflara Dönem başlarken etkili ve verimli çalışmada izlenecek yol. Konulu dersler yapıldı. Planlı çalışmanın başarıya katkıları, günlük tekrarların öğrenme üzerindeki olumlu

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme, HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi dersi 1. yarıyıl devam ederken ilk bültende belirlendiği gibi Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte birbiri ile ilişkili olarak yürütülmektedir.

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ Ö N E R İ L E R Akademik etkinliklerde yavaş olabilirler ancak yinede kendi yeteneklerini ve yetersizliklerini anlayabilecek düzeye gelebilirler. İlköğretim okullarında, normal yaşıtlarıyla aynı sınıflarda

Detaylı

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji

Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji 4+4+4 Eğitim Modeli Ve Avrupa Koleji Hangi ay ve doğumlular 1. Sınıfa yada ana hazırlık sınıfına devam edecekler? MEB tarafından yayınlanan genelge gereğince 60-72 ay arası çocukların ilkokula başlayabileceği

Detaylı

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1 Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine... Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 1 Hatice KADIOĞLU ATEŞ 2 Sefer ADA 3 Z. Nurdan BAYSAL

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

İkinci Sınıfta İngilizce Öğretimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

İkinci Sınıfta İngilizce Öğretimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri İkinci Sınıfta İngilizce Öğretimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Ekrem SOLAK, Hüseyin SEMERCİ Amasya Üniversitesi ekremsolak@gmail.com Özet Bu çalışmadaki amaç, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ *

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 413-430 EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Özet Türkan ARGON AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ AĞUSTOS 2014 Cİlt 15, Sayı 2, ss. 19-44 DOI: 10.17679/iuefd.43574 ISSN: 1300 2899 İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları Mehmet GÜLTEKİN Anadolu Üniversitesi

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Ayfer Kocabaş Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Cumhuriyet Dönemi nde 1924-1925

Detaylı

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI Denizhan KARACA, Hülya GÜR Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, BALIKESİR ÖZET: Okulda verilen eğitim

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri:

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri: Rızzaa FFi ilizzookk O K U M A S Ü R E C İ k, sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Aslında o, bir metnin anlamını yeniden inşa etme sürecidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu süreç hakkında sağlam

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi 1 İlköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programında Kelime Hazinesini Geliştirme Uygulamaları Erol DURAN Özet Bu çalışma, ilköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programını, kelime hazinesini geliştirmeye

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Çocuklar büyüklerini dinlemede asla iyi değildirler. Ama onların davranışlarını benimsemede

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

4/16/2010. Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberliğin Amacı? Eğitsel Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamı. Eğitsel Rehberliğin Amacı?

4/16/2010. Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberliğin Amacı? Eğitsel Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamı. Eğitsel Rehberliğin Amacı? Eğitsel Rehberlik? EĞİTSEL REHBERLİK Bireyin eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlilikleri kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek ve böylece uygun

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

EVALUATION OF SOUND-BASED SENTENCE METHOD ACCORDING TO TEACHERS VIEWS

EVALUATION OF SOUND-BASED SENTENCE METHOD ACCORDING TO TEACHERS VIEWS SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF SOUND-BASED SENTENCE METHOD ACCORDING TO TEACHERS VIEWS Erhan DURUKAN 1 Mehmet ALVER 2 Özet Bu çalışmanın amacı Ses

Detaylı

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler DİL GELİŞİMİ-2 Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler O Çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesi onların dil kazanımlarını hızlandırmak, çeşitlendirmek ve akıcı olmalarını sağlamak açısından önemli olmaktadır.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ *

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ * Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 26, s. 209-223 İLKOKUL VE

Detaylı

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL AYLIK FAALİYET RAPORU Rapor No:1 EYLÜL Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 1- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye çalışıldı. Burada anlatılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

ÖZEL TERCİH OKULLARI. Veli Bilgilendirme Kitapçığı ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖZEL TERCİH OKULLARI. Veli Bilgilendirme Kitapçığı ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÖZEL TERCİH OKULLARI Veli Bilgilendirme Kitapçığı ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Rehber Öğretmen Nalan GÜRER Sayfa1 ÇOCUKLARDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu Eğitim Öğretim Yılı. Şubat Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Düğme Kutusu (GEMS) Dünyanın İşleyişi (PYP) 4A 4B

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu Eğitim Öğretim Yılı. Şubat Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Düğme Kutusu (GEMS) Dünyanın İşleyişi (PYP) 4A 4B İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Şubat Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Düğme Kutusu (GEMS) Dünyanın İşleyişi (PYP) 4A 4B Martılar-Leylekler Sınıfı İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı