ŞEBİNKARAHİSAR-ALU CRA ÇEVRESİNDE VOLKANİK ŞEKİLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEBİNKARAHİSAR-ALU CRA ÇEVRESİNDE VOLKANİK ŞEKİLLER"

Transkript

1 ŞEBİNKARAHİSAR-ALU CRA ÇEVRESİNDE VOLKANİK ŞEKİLLER Y. Doç. Dr. Gürcan GÜRGEN* Türkiye doğal çevre koşullan bakımından büyük bir çeşitlilik göstermektedir, iklim koşullanndan, bitki örtüsüne, toprak varlığından, yer şekillerine kadar geniş bir yelpaze oluşturan bu zenginlik arasında petrografik özellikler ve buna bağlı şekillenmeler ayn bir öneme sahiptir. Türkiye nin jeolojik gelişimi incelendiğinde, Prekambrien den, Kuatemer e kadar geniş bir zaman dilimine yayılan şekillenmesi sırasında hemen her türden kayaçlar oluşmuştur. Bu kayaçlar arasında volkanitler önemli bir yere sahip olup, ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/6'ini kaplamaktadır. Anadolu nun çeşitli yerlerindeki volkanik kayaçlar incelendiğinde, bunlann Paleozoik öncesinden, tarih çağlarına kadar ulaşan volkanik aktivitelerle oluşmuş derinlik ve yüzey volkanizması ürünleri olduklan anlaşılmaktadır. Türkiye de genç volkanik relief çoğunlukla Tersiyer ve Kuatem er deki genç tektonik olaylarla bağlantılı olarak meydana gelmiştir. Bu gneç volkanik alanlann ve oluşturduklan şekillerin dağılışı incelendiğinde; Doğu Anadolu Bölgesi nde Ağn, Nemrut, Süphan dağlan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Karacadağ, Akdeniz Bölgesi doğusunda Hassa, İç Anadolu Bölgesi nde Kayseri (Erciyes), Konya, Karapınar ve Afyonkarahisar çevresi, Ege Bölgesi nde Manisa-Kula civannda yaygın olduklan bilinmektedir. Genç volkanik kayaçlann ve bunların oluşturduğu şekillerin güzel örneklerinin görüldüğü bir alan da, Doğu Karadeniz Bölümü * D.Ü. Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Bölümü Diyarbakır

2 150 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller güneyinde, Şebinkarahisar-Alucra arasındadır. K.A.F. zonu yakınında bulunan saha, bu aktif tektonik kuşakta etkili olan genç kırılmalar sonrasında yüzeye çıkan lavların oluşturduğu çeşitli volkanik şekilleri içermektedir. Karadeniz Bölgesi nin, Doğu Karadeniz Bölümü nde kalan araştırma alanı, Karagöl Dağı (3107) ve Karadağ (3331) gibi yükseltileri 3000 m. nin üzerine çıkan Giresun D ağlan nın güney kısmında yeralmaktadır (Şekil 1). Bu dağ sırasının güneyinde kalan Şebinkarahisar ve Alucra, idari açıdan her ne kadar Giresun a bağlı birer ilçe olmakla birlikte, özellikle ekonomik etkinlikler, ulaşımının çok daha kolay olduğu, Sivas ile sürdürülmektedir. Yörede, Yeşilırmak ın en önemli kollanndan biri olan Kelkit Çayı, Giresun Dağlan nın güneyinde, Kuzey Anadolu Fay zonuna yerleşmiş halde, kuzeybatı yönünde akışını sürdürür. Kelkit Çayı ise, kendisine bağlanan pek çok kol ile birlikte, araştırma alanında güçlü bir drenaj ağı oluşturmaktadır. Yukarı kısımlannda oldukça dik yamaçlı bir kertik vadi içinde akmakta olan Avutmuş Çayı, Şebinkarahisar doğusundan güneye yöneldikten sonra, belirgin bir tabanlı vadi oluşturur (Foto 1). Aynı şekilde, Alucra çevresindeki bazı yerel kompartımanlarda da alüvyal düzlükler yeralmaktadır. Foto. 1: Avutmuş Çayı, Ş. Karahisar batısında genişçe bir tabanlı vadi içinde akmaktadır. Bu alanda, Miosen çökelleri içinde yükselen neck ve volkan konisi gibi şekler görülmektedir.

3 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller 151

4 152 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller Avutmuş Çayı, çoğunlukla kil, jips gibi aşınmaya karşı dayanıksız kayaçlar üzerinde akmasının da sağladığı avantaj nedeniyle, kollarıyla birlikte, çevresini derin bir şekilde aşındırmış ve yaklaşık 1000 m. kadar gömülmüştür (Şekil 2). Şebinkarahisar-Alucra çevresinin jeolojik yapısı, Kuzey Anadolu D ağlan nın oluşumuna bağlı olarak, Kretase den itibaren şekillenmeye başlamıştır. Çoğunlukla volkanik arakatkı alan fliş fasiesini oluşturan Üst Kretase formasyonları; kil, mam, kumtaşı gibi unsurların yanında; tüf, tüfıt, aglomera, bazalt ve andezit gibi volkanik elemanları da bünyesinde barındıran, dağlık bir kütle halinde Şebinkarahisar ın kuzey, Alucra nın güney kesimlerinde geniş yer tutar (Şekil 3). Kuzey Anadolu Dağlan nın pek çok kesiminde yüzeylenmiş durumda bulunan granitler ise, genellikle Tersiyer yaşlı intrüzyonlar olarak kabul edilmektedir. Bu kayaçlar, araştırma alanının kuzeyinde, Şebinkarahisar-Giresun karayolu civarında yer almaktadır. Kuzey Anadolu da Kretase de etkili olan orojenez hareketleri Eosen'de de devam etmiştir. Bu dönemde oluşan kayaçlar (fliş) Kretase ilişlerine oranla daha dar bir alana yayılmakla birlikte, özellikle Altınçevre kuzeyinde geniş yer tutmaktadır. Bu oluşum sırasında volkanik aktivitenin de sürmesi nedeniyle tıpkı Kretase yaşlı İlişlerde olduğu gibi, Eosen ilişleri de volkanik arakatkılıdır. Şebinkarahisar-Alucra çevresinin jeolojik formasyonları içinde en geniş alanı kaplayan, bu fliş formasyonlarının oluşumundan sonra, Anadolu nun orta ve doğu kesiminde geniş bir alana yayılan göl ortamına bağlı çökelmeler meydana gelmiş ve araştırma alanında daha çok Miosen yaşlı olarak nitelenen bu kil, kum, jips formasyonları çok kalın bir depo oluşturmuştur. Bu alanda etkili olan drenaj şebekesine bağlı olarak, Avutmuş Çayı ve kollan tarafından hızla yanlarak, aşmdınlan bu çevre, büyük bir boşalım havzası karakterine bürünmüştür. Günümüzde büyük bir kısmında, heyelan ve toprak akmalannın etkili olduğu bu depo, genelde yatay, havza kenarlannda ise monoklinal yapılıdır. Araştırma alanındaki çökel kayaçlar içinde, bahsedilen Miosen formasyonlan en genç kayaçlardır. Alucra doğusunda karasal Pliosen çökelleri bulunmakla birlikte, inceleme alanı içinde bir yayılımı yoktur.

5 ŞEBİNKARAHİSAR-ALUCRA ÇEVRESİNİN TOPOGRAFYA

6 R - ALUCRA ÇEVRESİNİN TOPOGRAFYA HARİTASI *Afi5cr a Altıncevre H ıd re lle z in ^ l u c r a Buzluk T. D1789

7 ŞEBİNKARAHİSAR - ALUCRA ÇEVRESİNİN JEOLOJİ HARjf, SEBI N K A RAH İS/ ZI / / / J 'V v i _ V V V V V 7= Alüvyon K u ater ner A A B azalt P lio -K u a te rn e r? Granit Te r s i y e 1 K l - J i ps F l is V. y J Miosen / / A K retase Ï ; v Andezi t - A g lo m e ra Eosen Fay

8 IAHISAR-ALUCRA ÇEVRESİNİN JEOLOJİ HARİTASI V Flis B azalt Eosen V V P lio -K u a te r ner? Flis K retase v A n d e z it- A g lo m e ra Eosen

9 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller 153 Şebinkarahisar-Alucra çevresinin litolojik özellikler incelendiğinde sakin bir dönem olarak kabul edilen Miosen dışında hemen her dönemde volkanik aktiviteye maruz kaldığı görülmektedir. Kretase ve Eosen yaşlı flişler arasında, volkanik arakatkılar yaygın durumda olmakla birlikte, yöredeki dağılışlarıyla dikkati çeken asıl volkanik kayaçlan, genç volkanizma ürünü volkanitler oluşturur. Çoğunlukla bazaltlardan oluşan bu kayaçlar, oluşturduğu ilginç şekillerle de dikkati çekmektedir. Miosen den itibaren iyice belirginleşen bir tektonik kuşak halini alan, Kuzey Anadolu Fay zonu ve yakın çevresi, Pliosen den itibaren önemli tektonik hareketlere, bunun sonucunda da çeşitli kırılmalara sahne olmuştur. Bu hareketler sonrasında ise, Şebinkarahisar-Alucra çevresinde görüldüğü gibi, yüzeye yakın durumda bulunan mağma ceplerinin, bu kırık hatlarını kullanarak yükselmesi sonucunda yüzeye ulaşan lavlar, çok çeşitli volkanik şekiller oluşturmuştur (Şekil 4). Şebinkarahisar-Alucra çevresindeki en yaygın volkanik birimi, bazaltların hakim olduğu örtüler oluşturur. Akarsularla yer yer derince yarılarak, içinde dik yamaçlı vadilerin açıldığı bu örtüler, özellikle Alucra batısı ve Altınçevre civarında yaygındır. Altınçevre civarı, aynı zamanda çok dar bir alanda pek çok volkanik şekli barındırmasıyla zengin bir görünüm sergiler (Foto 2). Pliosen de başlayıp, Pleistosen'de de devam eden süreçte meydana gelen volkanik aktivitelerin ürünü olan bu bazaltik örtüler üzerinde lavların oluşturduğu kornişler ve mesa düzlükleri belirgin profilleri ile dikkat çeker. Bu örtülerin çevresinde ise bazıları çok belirgin olan lav akıntıları gözlenmektedir. Bu lav akıntıları, özellikle Alucra batısında izlenebilmektedir (Foto 3). Altınçevre civarında dikkati çeken bir diğer volkanik birim de bazalt sütunlarıdır. Bazaltlardaki soğuma çatlaklarına bağlı şekillenmeler sonucunda ortaya çıkan basamaklı yapı, belirtilen alanda Şebinkarahisar-Alucra karayolunun iki yanında izlenebilmektedir. İnceleme alanındaki volkanik örtü belirtildiği üzere büyük oranda bazaltlardan oluşmakla birlikte, bazı yerlerde farklı oluşumlar da sözkonusudur. Eosen volkanizmasının ürünü olarak belirlenen volkanitler, andezit ve aglomera gibi kayaçlardan oluşmuştur. Bu kayaçlar Avutmuş Çayı doğusunda, Buzluk Tepe (1984) civarında, üzerinde belirgin lav kornişlerinin de bulunduğu bir andezitik örtü oluşturur.

10 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller Şekil 5 = Türkiye'de Gene Volkanik Alanlar.

11

12 ŞEBİNKARAHİSAR- ALUCRA ARASINDA VOLKANİK ŞEKİLLER M esa Düzlükleri V ^ 'T \ V J V - : v Lav A k ın tıla rı / $ > Volkan K o n ile ri X* "N ' ı N [ \ ' k : Neck'ler Km Lav K o rn işleri î f 7 7 ı f t ' f " ' B a z a lt S ü tu n la rı Dom / D y ke'lar

13 v Bazalti k Ö rtü le r 0 ' M esa Düzlükleri V >\ ^ J v N l, ^ ~_Tv Lav A k ın tıla rı > Volkan K o n ile ri A A - \ A '-- A n d e z i t i k Ö rtüler Lav K o rn işleri B a z a lt S ü tu n la rı \ / V Dom

14 Şebinkarahisar-AIucra Çevresinde Volkanik Şekiller T55 Foto. 2: Altınçevre beldesi civan volkanik şekiller bakımından çok zengindir. Fotoğrafın ön planında bir dyke, geri planda ise bazalt sütunları ve bir mesa düzlüğü yer almaktadır. Foto. 3: Alucra batısında bazallik örtülerin çevresinde yer alan lav akıntılarından biri. Akıntının çevresinde lav kornişleri belirgin basamaklar oluşturmaktadır.

15 156 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller Şebinkarahisar-Alucra çevresindeki en karekteristik volkanik şekilleri araştırma alanının çeşitli yerlerine dağılmış olan volkan konisi, dom, neck, dyke gibi birimler oluşturmaktadır. Yörede topografyaya yansıyan en belirgin volkan konilerini, Şebinkarahisar güneybatısında; Dikmen Tepe (1778), Alişar Deresi yakınlarında; Seydibekir Tepe (1914) ve Merek Tepe (1651) oluşturmaktadır. Nispi yükseltileri m. civarında olan bu konilerin tamamı volkanik örtülerin üzerinde yer alırlar. Bu konilerden, Seydibekir Tepe, çevresini adeta kuşatarak akmakta olan Alişar Deresi nin açtığı vadi nedeniyle daha belirgin bir hal almış ve nispi yükseltisi de, bu vadiyle birlikte değerlendirildiğinde 350 m ye yükselmiştir. Bu koniler günümüzde parçalanma sürecinde olmakla birlikte, hâlâ muntazam şekilleriyle dikkati çekerler. Volkan konilerinin aşınmasıyla ortaya çıkan şekillerden olan neck ler de araştırma alanında bulunan volkanik birimlerdendir. Karakteristik şekilleriyle dikkati çeken neck lerin tamamı, Avutmuş Çayı çevresindeki Miosen çökellerini delip geçer halde topografyaya yansımaktadır. Bunlardan en büyüğü üzerinde Şebinkarahisar kalesinin de bulunduğu Kale Tepe (1568)dir. Yaklaşık 370 m. Nispi yükseltiye sahip olan bu neck in çapı 1 km. yi bulmaktadır (Foto 4). Araştırma alanında bulunan diğer neck lerle karşılaştığında, bu şekil oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Bunun nedeni neck in etrafında bulunan bazaltik akıntı ve aglomeralardır. Baca dolgusuna yamanan bu malzeme nedeniyle Kale Tepe neck geniş bir kaideye sahip olmuştur. Avutmuş Çayı boyunda, yer alan diğer neck lerin çaplan ve yükseltileri daha az olmakla birlikte, dik kenarlan ve kule şeklindeki görünüleriyle daha dikkat çekicidir (Foto 5). Araştırma alanındaki önemli volkanik birimlerden birisi de Şebinkarahisar-Alucra karayolu yanında, Altmçevre güneyinde yer alan dom dur. Hıdrellezin Tepe domu (1805), yaklaşık 1,5 km. çap ve 350 m. nispi yükseltiye sahiptir. Üzerinde belirgin bir drenaj ağının da bulunmaması nedeniyle oldukça iyi korunan dom, araştırma alanındaki en karakteristik şekillerden birini oluşturur (Foto 6). Hıdrellezin Tepe domu, esas olarak volkanik örtünün üzerinde yer almakla birlikte kuzey kısmında Kretase ilişleri, batısında ise Miosen çökelleriyle çevrelenmektedir. Domu oluşturan volkanik

16 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller 157 Foto. 5: Araştırma alanında bulunan neck'terden bazıları, killim iosen formasyonları üzerinde bir kule gibi yükselen şekiller oluşturmaktadır.

17 158 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller Foto. 6: Hıdrellezin Tepe domu, araştırma altınındaki en karekteristik volkanik şekillerden birini oluşturmaktadır. Foto. 7: Miosen formasyonlarını delip geçerek yüzeye ulaşan lavların oluşturuduğu dyke ların kenar kısımlarında 1 m. ye ulaşan kalınlıklarda pişme zonları bulunmaktadır.

18 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller 159 Foto. 8: Hıdrellezin Tepe donumdan, batıya doğru uzanan dyke, belirgin bir duvar halinde 3 km. kadar izlenebilmektedir. aktivitenin etkisiyle Kretase tabakaları deforme olmuşlar ve orijinal duruşları bozulmuştur. Batı kısmında yer alan Miosen çökelleri ise, domun çevresindeki diğer formasyonlara oranla daha fazla aşınmıştır. Bu nedenle, domun batı yönündeki nispi yükseltisi diğer yönlere göre m. daha fazladır. Şebinkarahisar-Alucra çevresinde kaydadeğer görünümleriyle dikkat çeken volkanik şekillerden, bir diğerini de dyke lar oluşturur. Kuzey Anadolu Fay zonu yakınındaki yörede tektonik aktivitenin, günümüzde olduğu gibi, Pliosen ve Pleistosen de de etkili olduğu bilinmektedir. Yörede bu hareketlere bağlı olarak meydana gelen pekçok kırık hattını kullanarak yüzeye doğru enjekte olan lavların meydana getirdiği çok sayıda dyke bulunmaktadır. Enfazla dağılımı, yine Altınçevre civarında olan dyke'lar farklı görünümlere sahiptir. Örneğin; fliş formasyonları ya da volkanik örtüleri kesen dyke lar hemen hemen aynı dirençte olduklarından, topografyaya yansımaz, ancak yapısal farklılıkları ve renkleriyle belirlenir, miosen çökellerini kesen dyke lar ise topoğrafyaya yansıyan, yer yer 8-10 m. yükseklikte ve 2-4 m. genişlikte yüksek bir kale duvarı gibi görünürler. Miosen çökerlerini kesen bu filon ların kenar kı

19 160 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller sımlarında m. kalınlığındaki pişme zonları da büyük oranda korunmuş durumdadır (Foto 7). Ayrıca tek bir hat boyunca uzanan dyke lar yanında, birbirini kesen, ya da radyal şekiller oluşturan dyke sistemleri de bulunmaktadır. Yörede özellikle Miosen çökelleri, kütle hareketlerinin çok fazla olması sebebiyle tarımsal etkinlikleri, hatta yerleşmeleri kısıtlamakta, bazen de engel olmaktadır. Bu tip alanlarda bulunan dyke lar bir duvar şeklinde uzanarak heyelanları büyük oranda engellemektedir. Bu nedenle dyke lann çevresindeki tarım alanları, kütle hareketlerinin olumsuz etekilerinden korunabilmektedir. Türkiye deki genç volkanik alanlar (Şekil 5) ve buraların özellikleri incelendiğinde, büyük bir kısmının genç tektonik hareketlerle ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Trakya güneyinde, Kula çevresinde, Uşak, Simav, Afyonkarahisar, Kayseri, Erzincan, Hatay, Siirt ve Diyarbakır civarında açıkça saptanmıştır (Ardos 1992). Miosen sonundan itibaren aktif durumda bulunan K.A.F zonu da Türkiye nin en hareketli tektonik kuşaklarından biridir km. yi aşan bir uzunluğa sahip olan bu kuşakta devam etmekte olan hareketlerin sebep olduğu kırılmalar, topoğrafyaya da yansıyan şekillenmeler oluşturmuş, bazı alanlarda da mağma ceplerine kadar ulaşarak, extriisif volkanizma için ortam sağlamıştır. Volkanizmada hakim kaya türü bazaltlar olmakla birlikte, yöredeki volkanik şekiller incelendiğinde, mesa düzlükleri gibi yayvan şekillerin yanında, volkan konisi, dam gibi tepelerin bulunması, volkanik aktivite ile yüzeye ulaşan lavların sadece bazik lavlar olmadığım, bazı noktalarda orta ya da asit karekterli ya da farklı sıcaklıklarda lav çıkışlarının da bulunduğunu göstermektedir. Bu tip bir volkanizmanın ürünü olan Şebinkarahisar-Alucra çevresi volkanik alanı K.A.F. zonu ve yakınında, Pliosen ve Pleistosen de etkili olan süreçte meydana gelmiş, çok sayıda ve değişik volkanik şekilleri içermektedir. Yararlanılan Kaynaklar Akkan, E. (1964). Erzincan Ovası ve Çevresinin Jeomorfolojisi. A.Ü.D.T.C.Fak. Yay. No: 153. ANKARA. Ardos, M. (1979). Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik. tü. Yay. No:2621 İSTAN BUL. Ardos, M. (1987). Volkan Coğrafyası. l.ü. Yay. No:3478. İSTANBUL. Ardos, M. (1992). Türkiye Kautemer Jeomorfolojisi. İ.Ü. Yay. No:3737 İSTANBUL.

20 Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller 161 Atalay, İ. (1982). Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. Ege Ü. Yay. No:9. İZMİR. Bilgin, T. (1959). Ceyhan Doğusunda Volkanik Şekiller ve Hassa Leçesi. Î.Ü. Coğ. Enst. Yay. No:58. İSTANBUL. Blumenthal, M. (1958). Ağrı Volkanı ve Sedimanter Çevresinin Dağlan. l.ü. Fen Fak. Mec. Seri: B, Cilt:XXIII, Sayı:3-4. İSTANBUL. Durukal, S., vd. (1984). Şebinkarahisar, Alucra (Giresun) ve Suşehri (Sivas) Dolayının Jeomorfolojisi. M.T.A.R. No:7664. ANKARA. Erguvanlı, K. (1951) Zara-Şebinkarahisar-Mesudiye Arasındaki Bölgenin Jeolojisi Hakkında Rapor M.T.A.R. No: ANKARA. E rinç, S. (1970). Kula-Adala Arasında Genç Volkanik Relief. l.ü. Coğ. Enst. Derg. Sayı: 17. İSTANBUL. E rinç, S. (1971). Jeomorfoloji D. l.ü. Yay. No: İSTANBUL. Erol, o. (1955). Köroğlu-Işık Dağlan Volkanik Kütlesinde İki Krater Hakkında. IX. Çoğ. Mes. Haft. Tebliğler ve Konferanslar. Türk Coğ. Kur. Yay. No:2. İSTANBUL. Ezgü, N. (1953). Giresun İli Şebinkarahisar-Alucra Linyitlerinin Tetkikine Ait Rapor M.T.A.R. No:2090 ANKARA. İzbırak R. (1979). Jeomorfoloji Analitik ve Umumi. A.Ü.D.T.C. Fak. Yay. No:127. AN KARA. Keller, J. (1974). Quaternary M aar Volcanism Near Karapınar İn Central Anatolia. Rep. From Bull. Vol. Tome XXXVIII-2 NAPOLl-lTALYA. Lahn, E. (1945) Anadolu da Neojen ve Dördüncü Zaman Volkanizması. Türk Coğ. Derg. Yıl:3, Sayı: 7-8. ISTANBUL. Leed. L.D, Sheldon, J. (1965). Physical Geology. Prentice-Hall. International INC. LON DON. N ebert, K. (1957). 1/ Ölçekli Şebinkarahisar 45-2,45-3 ve 45-4 Paftalan Jeolojik Lövesi. M.T.A.R. No:2508. ANKARA. Ritmann, A. (1963). Volcanoes and Their Activity. Univ. Of Oxford. ENGLAND. Strahler, A.N. (1969). Introduction to Physical Gegraphy. NEW YORK. Sungur, K. (1970). Konya-Ereğli Havzasında Volkanik Faaliyetler ve Volkanik Şekiller. l.ü. Coğ. Enst. Derg. Cilt:9, Sayı: 17, İSTANBUL. Sür, Ö. (1972). Türkiye nin, Özellikle Iç Anadolu nun Genç Volkanik Alanlannın Jeomorfolojisi. A.Ü.D.T.C.Fak. Yay. No:223. ANKARA. S ür. Ö. (1976). Yanardağlar, oluşum lan ve Faaliyetleri. A.Ü.D.T.C.Fak. Yay. No:262. ANKARA. Sür. Ö. (1989). Volkanoloji, A.Ü.D.T.C.Fak. Yay. No:363. ANKARA. Yalçınlar, İ. (1959). Türkiye de Yeni Volkanik Arazinin Bazı Morfolojik Hususiyetleri. Türk Coğ. Derg. Sayı: 18-19, İSTANBUL. Yalçınlar, İ. (1969). Strüktüral Jeomorfoloji II. l.ü. Yay. No:878. İSTANBUL.

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkiye Fiziki Coğrafyası Bu dersle ilgili olarak yararlanılacak bazı kaynaklar; Akengin. H, Dölek. İ. (2015) Türkiye Fiziki Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Atalay, İ.(2000) Türkiye Coğrafyası

Detaylı

TÜRKİYENİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Türkiye'nin jeomorfolojik Gelişimi (Yer şekillerinin Ana Hatları)

TÜRKİYENİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Türkiye'nin jeomorfolojik Gelişimi (Yer şekillerinin Ana Hatları) TÜRKİYENİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Türkiye'nin jeomorfolojik Gelişimi (Yer şekillerinin Ana Hatları) Genetik Şekil Toplulukları 1- Tektonik Topografya 2- Akarsu Topografyası (Flüvial Topografya) 3- Volkan

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Akarsu Topografyası. (Flüvial Topografya) Akarsu aşındırma şekilleri Vadiler

Akarsu Topografyası. (Flüvial Topografya) Akarsu aşındırma şekilleri Vadiler Akarsu Topografyası (Flüvial Topografya) Akarsu aşındırma şekilleri Vadiler Akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşan ve iki yamacı arasından, ağız kısmına doğru sürekli inişi bulunan uzun çukurlar

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

1967 YILI SAKARYA DEPREMİNE AİT KISA NOT

1967 YILI SAKARYA DEPREMİNE AİT KISA NOT 1967 YILI SAKARYA DEPREMİNE AİT KISA NOT Adnan KALAFATÇIOĞLU Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. 1967 yılı 22 Temmuz Cumartesi günü saat 18:58 de Adapazarı ili ve çevresinde vuku bulan deprem

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE İKİ ÖRNEK: KIRATLI ve BAHÇELİ KÖYLERİ

YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE İKİ ÖRNEK: KIRATLI ve BAHÇELİ KÖYLERİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 75-84, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

GAGA G Ö LÜ (ORDU) * A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü ** A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

GAGA G Ö LÜ (ORDU) * A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü ** A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü GAGA G Ö LÜ (ORDU) Prof. Dr. Erdoğan A K K A N * Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN** ÖZ Gaga Gölü, Ordu İlinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden biri olan Fatsa dan güneye, Aybastı ya gidilen karayolunun 7. Km

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

BORABAY GOLU (AMASYA)

BORABAY GOLU (AMASYA) BORABAY GOLU (AMASYA) Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN Türkiye'nin topoğrafik ve jeolojik koşullarındaki zenginlik çeşitli tiplerde göl oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Detaylı

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir. İç Kuvvetler Enerjisini yerin içinden (magma) alan güçlerdir. İç güçlerin oluşturduğu yer şekilleri dış güçler tarafından aşındırılır. İç güçlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareket denir.

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

Karçal Dağı Buzulları (Artvin)

Karçal Dağı Buzulları (Artvin) COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ CBD 10 (1), 91-104 (2012) Karçalmountain glaciers (Artvin-Turkey) Gürcan Gürgen 1*, Serdar Yeşilyurt 2 1 Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,İlköğretim Bölümü, Ankara

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE NİN YER ALTI SULARI ve KAYNAKLARI

TÜRKİYE NİN YER ALTI SULARI ve KAYNAKLARI TÜRKİYE NİN YER ALTI SULARI ve KAYNAKLARI Yer altı Suları; Türkiye, kumlu, çakıllı ve alüvyal sahalar ile başta karstik alanlar olmak üzere, geçirimli kayaçlara bağlı olarak yer altı suları bakımından

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONULAR: KAYAÇLAR PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? TORTUL KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? BAŞKALAŞIM KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? EK NOTLAR VE SORULAR 1. ve 2. BÖLÜM 1

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

TÜRKİYE PLEİSTOSEN FOSİL İNSAN AYAK İZLERİ

TÜRKİYE PLEİSTOSEN FOSİL İNSAN AYAK İZLERİ TÜRKİYE PLEİSTOSEN FOSİL İNSAN AYAK İZLERİ Fikret OZANSOY Ankara Üniversitesi GİRİŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün 1969 yılı arazi çalışmaları, insanlık tarihine ışık tutan yeni

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

TÜRKİYE DE İL MERKEZLERİNİN COĞRAFİ MEKANLA İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İL MERKEZLERİNİN COĞRAFİ MEKANLA İLİŞKİLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 8 Sayı : 2, Sayfa: 271-291, ELAZIĞ- 1996 Özet TÜRKİYE DE İL MERKEZLERİNİN COĞRAFİ MEKANLA İLİŞKİLERİ Yrd. Doç Dr. M. Ali ÖZDEMİR Arş. Gör. Sabri KARDOĞAN

Detaylı

KONYA OVASI ÇEVRESİNDE SON YILLARDA ARTAN OBRUK OLUŞUMU HAKKINDA ÖDN: 2

KONYA OVASI ÇEVRESİNDE SON YILLARDA ARTAN OBRUK OLUŞUMU HAKKINDA ÖDN: 2 KONYA OVASI ÇEVRESİNDE SON YILLARDA ARTAN OBRUK OLUŞUMU HAKKINDA ÖDN: 2 Doğu ATEŞ 2018 Konya Ovası Çevresinde Son Yıllarda Artan Obruk Oluşumu Hakkında Doğu ATEŞ 1 Son yıllarda özellikle yerel gazeteler

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

Volkanlar ve Volkanik Püskürmeler

Volkanlar ve Volkanik Püskürmeler Volkanlar ve Volkanik Püskürmeler Bardarbunga Yanardağı, İzlanda, 2014 Volkanizma lav akmalarını, bu tür etkinliği kapsayan olayları ve piroklastik malzemelerin yanında lavın ve içerdiği gazların yüzeye

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Türkiye. Coğrafyası. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Türkiye. Coğrafyası. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Türkiye Coğrafyası Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1069 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF

TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Tepeleri karlı dağlardan düz ve geniş ovalara kadar, dünyamızın yüzü çeşitli yeryüzü şekilleri ile biçimlenmiştir. Jeologların bir ödevi de değişik yerlerde değişik yeryüzü şekillerinin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE Cu-Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİNİN UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SAPTANAN ÇEŞİTLİ YAPILAR İLE İLİŞKİSİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE Cu-Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİNİN UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SAPTANAN ÇEŞİTLİ YAPILAR İLE İLİŞKİSİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE Cu-Pb-Zn CEVHERLEŞMELERİNİN UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN SAPTANAN ÇEŞİTLİ YAPILAR İLE İLİŞKİSİ Bahri YILDIZ* ÖZ. Uzay görüntüleri üzerinde yapılan çalışmalarda, Cu-Pb-Zn cevherleşmeleriyle

Detaylı

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER JEOLOJİ İÇ KUVVETLER Enerjisini yerin içindeki mağmadan alan güçlere iç kuvvetler denir. İç kuvvetlerin etkisiyle orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler meydana gelir. İç kuvvetlerin oluşturduğu

Detaylı

KIRBAŞI PLATOSU GÜNEYİNDE GRANİT TOPOGRAFYASI ÖRNEKLERİ

KIRBAŞI PLATOSU GÜNEYİNDE GRANİT TOPOGRAFYASI ÖRNEKLERİ KIRBAŞI PLATOSU GÜNEYİNDE GRANİT TOPOGRAFYASI ÖRNEKLERİ Araş. Gör. Gürcan GÜRGEN Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarm bazıları yapısal özellikleri, oluştukları ortamın koşulları ve çeşitli iklim olaylarının

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ KPSS Türkiye Coğrafyası Harita Seti Doğu ATEŞ 1 2 Değerli KPSS adayları, İlk kez 2007 yılında hazırladığımız Türkiye coğrafyası harita seti, 2007-2008 - 2009 yıllarında yüzbinlerce kez indirilmişti. İlerleyen

Detaylı

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ COĞRAFYA TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ JEOLOJĠK DEVĠRLER I. Jeolojik Zaman (Paleozoik) Masif (sert) kütleler oluģmuģtur (Bitlis, Yıldız Dağları, Saruhan-MenteĢe, KırĢehir, Mardin ve Kastamonu-Daday) TaĢkömürü

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

KONYA ĐLĐNDEKĐ OBRUKLAR VE TRAVERTEN KONĐLERĐ

KONYA ĐLĐNDEKĐ OBRUKLAR VE TRAVERTEN KONĐLERĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐNDEKĐ OBRUKLAR VE TRAVERTEN KONĐLERĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi., e-posta: gulergocmez@selcuk.edu.tr

Detaylı

DEĞİRMENDERE-I İLE ENGİZ ÇAYI ARASI KIYI KESİMİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DEĞİRMENDERE-I İLE ENGİZ ÇAYI ARASI KIYI KESİMİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 13, OCAK - 2006, İSTANBUL DEĞİRMENDERE-I İLE ENGİZ ÇAYI ARASI KIYI KESİMİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Dr. Faruk AYLAR * İnceleme sahası Samsun-Bafra arasında Canik

Detaylı

Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur

Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur AY Ay Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur Çapı 3476 km Kütlesi 7.349 x 10 22 kg. Dünyaya ortalama uzaklığı 384,400 km

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

EĞNER-AKÖREN (ADANA) CİVARI JEOLOJİSİ

EĞNER-AKÖREN (ADANA) CİVARI JEOLOJİSİ EĞNER-AKÖREN (ADANA) CİVARI JEOLOJİSİ 7. hafta Saha Jeolojisi II dersinin içeriğinde Tersiyer yaşlı Adana Baseni nin kuzey-kuzeydoğu kesimleri incelenecektir. 4. Hafta Saha Jeolojisi II dersi kapsamında

Detaylı

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Ocak 2015 Sayı: 15 Satış Rödovans ve Ortaklıklar İçin MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Bültenimizde yer almak için bize ulaşınız. E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com Tel: +90 (312) 482 18 60 MİGEM 119.

Detaylı

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ TEKTONİK IV-V. V. DERS. Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN FAYLARI ARAZİDE TANIMA KRİTERLER TERLERİ JEOFİZİK K MÜHENDM HENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKTONİK IV-V. V. DERS Doç.. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Fayları Arazide Tanıma Kriterleri Fay düzleminin karakteristik özellikleri

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar.

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar. BÖLÜM 6 Yerin Şekillenmesi (İç Kuvvetler) 1. Dünya nın iç yapısı hakkında en kapsamlı bilgileri... verir. Bu bilgilere göre, Dünya, iç içe bir kaç küreden oluşmuştur. Buna göre, yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden

Detaylı

İNCESU YARMAVADİSİ (ÇORUM-ORTAKÖY) (Break-River of İncesu)

İNCESU YARMAVADİSİ (ÇORUM-ORTAKÖY) (Break-River of İncesu) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 14, TEMMUZ - 2006, İSTANBUL İNCESU YARMAVADİSİ (ÇORUM-ORTAKÖY) (Break-River of İncesu) Dr. Faruk AYLAR * Dr. Asım ÇOBAN ** ÖZET İncesu Yarmavadisi, Çorum un Ortaköy ilçesine

Detaylı

COĞRAFİ FAKTÖRLERDEN YERŞEKİLLERİNİN HARPUT UN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE ŞEHRİN YER DEĞİŞTİRMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

COĞRAFİ FAKTÖRLERDEN YERŞEKİLLERİNİN HARPUT UN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE ŞEHRİN YER DEĞİŞTİRMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 81 COĞRAFİ FAKTÖRLERDEN YERŞEKİLLERİNİN HARPUT UN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE ŞEHRİN YER

Detaylı

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır.

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. Canıtez in (1962) sismik ve gravite çalışmaları fay zonunun altındaki

Detaylı

Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Drenaj alanı m^2

Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Drenaj alanı m^2 Kanal Gradyanı (m/m) Akıntı Yönünde süreç geçişi (f (gs) = 1) Ayrılma Sınırlı Rasgele değişken Ayrılma Sınırlı Denge Eğimi Taşınma Sınırlı Taşınma Sınırlı Denge Eğimi Drenaj alanı m^2 Gradyan Karışık temel

Detaylı

GÜRPINAR DAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELERDEKİ YAPILAŞMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜRPINAR DAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELERDEKİ YAPILAŞMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluating the Urbanization Process in Gurpinar in Terms of Construction-related Activities Within Landslide Risk Areas GÜRPINAR DAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN HEYELAN RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELERDEKİ YAPILAŞMA AÇISINDAN

Detaylı

2010-2011. I. Yarıyıl

2010-2011. I. Yarıyıl 2010-2011 I. Yarıyıl COG5101 TEMATİK KÜLTÜREL COĞRAFYA İnsanın evi olarak Yeryüzündeki kültürel olayları bütüncül bakış açıyla araştırmak. Tematik kültürel coğrafya dersi beş tema üzerine kurulmuştur:

Detaylı

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl KAYAÇLAR Tek bir veya birden fazla minerale ait kristal ve/ veya tanelerin bir araya gelerek oluşturdukları katı kütlelere kayaç veya taş adı verilir. Kayaçlar kökenleri ve oluşum koşullarına göre üç gropta

Detaylı

VOLKANOKLASTİKLER (PİROKLASTİKLER)

VOLKANOKLASTİKLER (PİROKLASTİKLER) VOLKANOKLASTİKLER (PİROKLASTİKLER) 1) Tanımı: Volkanik faaliyetler esnasında volkandan çıkan her çeşit parçalı-kırıntılı malzemenin depolanma süreçleri sonucu bir depolanma alanında birikmesiyle oluşan

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 1-11, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 HEYELAN SETİ GÖLLERİNE

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

"YANIK ÜLKE"NİN DOĞAL ANITLARI: KULA YÖRESİ VOLKANİK OLUŞUMLARI

YANIK ÜLKENİN DOĞAL ANITLARI: KULA YÖRESİ VOLKANİK OLUŞUMLARI Ege Coğrafya Dergisi, 13 (2004), 5-15, İzmir Aegean Geographical Journal, 13 (2004), 5-15, Izmir TURKEY "YANIK ÜLKE"NİN DOĞAL ANITLARI: KULA YÖRESİ VOLKANİK OLUŞUMLARI Asaf KOÇMAN Ege Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR.

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR. COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER TRAKYADA YILDIZ DAĞLARI MASİFİ İÇ ANADOLUDA KIRŞEHİR MASİFİ DOĞU ANADOLUDA BİTLİS MASİFİ EGEDE SARUHAN MENTEŞE MASİFİ KASTAMONUDA DADAY-DEVREKANİ

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

TÜRKİYE NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ-I KIYI BÖLGELER: KARADENİZ, MARMARA, EGE, AKDENİZ BÖLGELERİ

TÜRKİYE NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ-I KIYI BÖLGELER: KARADENİZ, MARMARA, EGE, AKDENİZ BÖLGELERİ TÜRKİYE NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ-I KIYI BÖLGELER: KARADENİZ, MARMARA, EGE, AKDENİZ BÖLGELERİ Abdulkadir Sadi nin Milli Coğrafya Kitabı nda Türkiye nin Garbi (Batı) Anadolu, Orta Anadolu ve Şarki (Doğu) Anadolu

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI 1. KURUM ADI : Yedi Sistem Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUNADRESİ :Atatürk Bulvarı No: 90/32 Kat:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Kızılay Çankaya / ANKARA 3. KURUCUNUN ADI :

Detaylı

Travertine Bridges In Turkey

Travertine Bridges In Turkey TÜRKİYE DE TRAVERTEN KÖPRÜLERİ Travertine Bridges In Turkey Selahattin POLAT Selahattin POLAT Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Cografya Bölümü, USAK, spolat@usak.edu.tr Traverten Birikim şekillerinin

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ. ekrem keskin

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ. ekrem keskin TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ ? DÜNYA NIN OLUŞUMU I. Jeolojik Zaman : Türkiye de ve dünyada En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.kırşehir, Bitlis, Yıldız Dağları, Menteşe Dağları, Zonguldak

Detaylı

K A R A PIN A R, EREĞLİ VE AK SARAY A R A SINDA K ALAN. Doç. Dr. Özdoğan S Ü R

K A R A PIN A R, EREĞLİ VE AK SARAY A R A SINDA K ALAN. Doç. Dr. Özdoğan S Ü R K A R A PIN A R, EREĞLİ VE AK SARAY A R A SINDA K ALAN M IN T A K A D A Ü ST PL to SE N -K U A T E R N E R V O LK A N İZM A SI Doç. Dr. Özdoğan S Ü R Anadoluda Üst Pliosen-Kuaterner e ait volkanik taşların

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-10:20 : ZOO COĞRAFYA ANS Eğitim 2 Blok - 208 Yrd.Doç.Dr. FATMA KAFALI YILMAZ Zoocoğrafyanın tanımı ve konusu 10:30-12:20

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, SAYI: 10, TEMMUZ-2004, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, SAYI: 10, TEMMUZ-2004, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, SAYI: 10, TEMMUZ-2004, İSTANBUL RAMAN-GERCÜŞ ANTİKLİNALLERİ YÖRESİNDE DİCLE NEHRİNİN HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE KAPMA OLAYLARI (The Hidrography Properties and Capture Events of

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

leri ile tanıtm ak ve dip notta belirttiğimiz yanılgıyı bir kez daha vurgulam ak am acım taşım aktadır.

leri ile tanıtm ak ve dip notta belirttiğimiz yanılgıyı bir kez daha vurgulam ak am acım taşım aktadır. UZUNGÖL Prof. Dr. Erdoğan A K K A N Yrd. Doç. Dr. A li Fuat D O Ğ U Arş. Gör. İhsan ÇİÇEK Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Arş. Gör. M ehmet SO M U N C U GİRİŞ Türkiye arazisinin ancak

Detaylı