YGS F Z K SORU BANKASI KONU ÖZETLER ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS F Z K SORU BANKASI KONU ÖZETLER ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER DENEME SINAVI"

Transkript

1 F Z K YGS SORU BNKSI KONU ÖZETLER ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER DENEME SINVI

2 TEŞEKKÜR Bu kiabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen Zafer Dershaneleri fizik öğremenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kiaba emek veren herkese burada eşekkürü borç bilirim. li DEMİR Zafer Yayınları Kurucusu COPYRIGHT ZFER E T M VE Ö RET M L M TED fi RKET BU K TP ZFER DERSHNELER YYINIDIR. HER HKKI SKLIDIR. K TPTK TESTLER VE SORULR YNEN Y D DE fit R LEREK YYIMLNMZ. YEN MÜFREDT TÜMÜYLE UYGUN NKR Dizgi Grafik Zehra BÜLBÜL Muharrem ÇEL K Mevsimben TEM ZER Tolga YURDSH P ISBN

3

4 İSTİKLL MRŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üsünde üen en son ocak. O benim milleimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milleimindir ancak. Çama, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şidde, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a apan, milleimin isiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırarım dağları, enginlere sığmam, aşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, "Medeniye!" dediğin ek dişi kalmış canavar? rkadaş! Yurduma alçakları uğrama, sakın. Siper e gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacakır sana va'deiği günler Hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Basığın yerleri "oprak!" diyerek geçme, anı: Düşün alındaki binlerce kefensiz yaanı. Sen şehi oğlusun, incime, yazıkır, aanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cenne vaanı. Kim bu cenne vaanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak oprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, büün varımı alsın da Hüdâ, Emesin ek vaanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar ki şahadeleri dinin emeli Ebedî yurdumun üsünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa aşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh ı mücerred gibi yerden na'şım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hîlâl! Olsun arık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriye; Hakkıdır, Hakk'a apan, milleimin isiklâl! Mehme Âkif Ersoy

5 10. YIL MRŞI Çıkık açık alınla on yılda her savaşan; On yılda on beş milyon genç yaraık her yaşan; Başa büün dünyanın saydığı başkumandan, Demir ağlarla ördük anayurdu dör başan. Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Bir hızda köülüğü, geriliği boğarız, Karanlığın üsüne güneş gibi doğarız. Türk'üz, büün başlardan üsün olan başlarız; Tarihen önce vardık, arihen sonra varız. Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Çizerek kanımızla öz yurdun hariasını, Dindirdik memlekein yıllar süren yasını; Büünledik her yönden isiklâl kavgasını... Büün dünya öğrendi Türklüğü saymasını! Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Örnekir millelere açığımız yeni iz; İmiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kileyiz: Uyduk görüşe bilgiye, gidişe ülküye biz. Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Söz: Behçe Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel Müzik: Cemal Reşi Rey

6

7 Sevgili Ö renciler, mac n z, üniversie s navlar n kazanmak, üniversieli olmak. Bu nedenle, yaflam n z n önemli bir dönüm nokas nda bulunuyorsunuz. Böylesi bir nokada, üniversienin herhangi bir ö reim program n rasgele ercih edip kazanman n öesinde, isedi iniz ö reim program na girmeyi emel amaç k lman z gerekiyor. Çünkü ercih edip kazanaca n z üniversie ö reim program, bir bak ma gelece inizi belirleyecekir. ncak, flu da biliniyor ki, ülkemizde, her ö rencinin isedi i üniversie ö reim program na girmesi bir yana, üniversie s navlar n kazanmas ve üniversieli olmas ar k kolay de il. Sorun, üniversie s navlar na baflvuran aday say s n n yüz binleri bulmas ndan; buna karfl l k üniversie ö reim programlar ndaki konenjanlar n s n rl l ndan kaynaklan yor. Bu durumda, yüz binlerin aras ndan s yr l p öne ç karak üniversie s navlar nda baflar l olabilmenin birak m koflullar yla karfl karfl yas n z demekir. Birinci koflul, yeene inize uygun, baflar n zla oran l üniversie ö reim programlar n sa l kl bir biçimde seçmekir. kinci koflul, düzenli, disiplinli, verimli bir çal flma emposu uurmak r. Üçüncü koflul, üniversie s navlar na haz rlama amac yla ç kar lan ciddi yay nlarla çal flman z desekleyip sürdürmekir. Zafer Yay nlar, çal flmalar n z deseklemek amac yla, özgün, iiz, yo un çal flma ürünü olan ve yeni siseme amamiyle uygun yeni serisini hizmeinize sunmakan gurur duymakad r. Elinizdeki YGS F Z K Soru Bankas bu amaca hizme eden ve sizlerin bu yöndeki gereksiniminizi karfl layacak yönde haz rlanm fl yekin bir baflvuru kayna d r. Üniversie adaylar n n ümü hangi alandan ercih yaparlarsa yaps nlar YGS'de yer alan fen bilimleri esi içerisindeki fizik sorular ndan sorumludurlar. YGS F Z K Soru Bankas kiab bu ihiyac karfl lamak için, Yüksekö reime Geçifl S nav nda yer alaca düflünülen konulardan ç kabilecek, zorluk kasay s YGS'ye uygun özgün sorulardan haz rlanm fl r. fiimdiye de in yay mlanan soru bankalar ndan nielikçe çok daha üsün olan bu kiap on befl bölüm ve on ade deneme s nav ndan oluflmakad r. Her bölümde, es sorular na geçilmeden önce, o bölüme iliflkin bilgi alan n n emel çizgileriyle, karakerisik özellikleriyle gözden geçirilmesini sa layan konu özeleri yer almakad r. Özenle haz rlanan bu konu özelerinin ayr n lardan s yr lm fl faka konunun özünü yakalayan meinler olmalar büyük önem afl makad r. Konu özelerini bu yönleriyle de erlendirmek gerekir. Konu özelerinin d fl nda, her bölüm, konuyu hiç boflluk b rakmaks z n arayan sorulardan oluflmufl, geçerlili i ve güvenirlili i s nanm fl, yeerli say da eslerle amamlanm fl r. Gerek konu özeleri gerekse konu esleri kapsam ve nielik aç s ndan YGS'deki de ifliklikler, ÖSYM sandarlar dikkae al narak haz rlanm fl r. Bu kiapan yararlanarak yapaca n z al fl rmalar, daha önce ö rendi iniz kavramlar n, erimlerin, zihninizde somu biçimler kazanmas n, giderek daha da neleflmesini sa layacak r. Tüm sorular eksiksiz çözdü ünüzde, eminim, kendinizi YGS'deki F Z K sorular n çözmeye haz r hissedeceksiniz. Okuldan üniversieye uzanan bu yolda, üm ö rencilerimize baflar lar diliyoruz. nkara Lİ DEMİR Zafer Yayınları Kurucusu

8 Ç NDEK LER 1. BÖLÜM : F Z N DO SI TEST BÖLÜM : VEKTÖR KUVVET DENGE MOMENT KÜTLE MERKEZ TEST BÖLÜM : BS T MK NELER TEST BÖLÜM : MDDE B LG S TEST BÖLÜM : KLDIRM KUVVET VE BSINÇ TEST BÖLÜM : ISI SICKLIK GENLEfiME TEST BÖLÜM : DO RU BOYUNC HREKET TEST BÖLÜM : D NM K TEST BÖLÜM : YERYÜZÜNDE HREKET (TIfiLR) TEST BÖLÜM : fi GÜÇ ENERJ TEST BÖLÜM : ELEKTROSTT K TEST BÖLÜM : ELEKTR K KIMI TEST BÖLÜM : MNYET ZM TEST BÖLÜM : DLGLR TEST BÖLÜM : OPT K TEST DENEME SINVLRI TEST

9 Fiziğin Doğası / Bölüm 1 9 FİZİĞİN DOĞSI BÖLÜM 1 FİZİĞİN TRİHÇESİ Ölçme Nedir? Fizik madde ve enerji arasındaki ekileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili manıklı açıklamalar üremeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır. Fizik bilimiyle meşgul olan bilim insanları fizikçi olarak adlandırılmakadır. Bir fizikçi, fizik biliminin sıralanabilir, sorgulanabilir ve delil lere dayandırılabilir olduğunu bilir. Fizik insan yaşamının her alanında vardır. Temel doğa bilimi olan fizik, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki ekileşimlerini açıklamaya çalışırken fiziğin başlıca iki meodu vardır; bunlar gözlem ve deneydir. Birbiriyle karşılaşırılıp, karşılaşırma sonucu sayısal olarak değerlendirilebilen nesnelere Fiziksel Büyüklük denir. Bu karşılaşırma işlemine de ölçme diyoruz. Ölçme Haaları Ölçme haalarını şu şekilde ayırabiliriz: 1. Kişi haaları. Raslanı haaları 3. Sisem haaları Gözlem Gözlem bir olayla ilgili duyu organları ve araç gereçler kullanılarak yapılan incelemelerdir. Gözlem becerisinin en iyi örneği NS (Naional eronauics and Space dminisraion) ve diğer uzay isasyonları yapıkları gözlemler ve ölçümlerle dünya bilimine hizme veriyor. a) Yapım haaları b) Yönem haaları c) Okuma ve belirme haaları d) Oram ekinliğinin yaraığı haalar Gözlemin faydaları; Gözlem çocukları meraklı olmaya sevk eder. Becerilerinin ve farklılıklarının gözlenmesi, sınıflama becerisi, değişkenleri anımlama, değişkenleri değişirme becerilerinin gelişmesi için gereklidir. Bilginin gelişmesini sağlar. raşırma dürüsünü harekee geçirir. Deney Yapma Vekörlerin Özellikleri Doğrulu ve yönü değişirilmeden bir vekör isenilen yere aşınabilir. İki vekörün eşi olabilmesi için doğrulusu, yönü ve büyüklüğü aynı olmalıdır. Deney yapma deneysel süreçlerin en karmaşık olanıdır. ynı zamanda bu süreç becerisini de kapsar. Deney yapmada ek bir yol izlenebildiği gibi farklı yollar da izlenebilir. Burada ön önemli fakör öğrencinin deneyle ilgili düzeneği kurabilmesi ve deneyin amacını anlayabilmesidir. Büyüklük ve doğrulusu aynı, yönü ers olan iki veköre zı vekörler denir. Başka bir deyişle oplamları sıfır olan vekörlere zı vekörler denir. a + b = 0 a = b Bir vekörün büyüklüğü, yönünden bağımsız olarak her zaman poziifir.

10 10 FİZİKSEL TERİMLER VE BİRİM TBLOLRI Volmere Poansiyel farkı ölçer, direnci çok büyükür, devreye paralel bağlanır. Direnç V = I. R Elekrik akımına karşı koyar ve akımın azalması ya da armasını sağlar. Moor Elekrik enerjisini mekanik enerjiye dönüşürür. Reosa yarlı dirençir. kım şiddeini ayarlar. Dinamo Dinamo ve jeneraörler mekanik enerjiyi elekrik enerji sine dönüşürürler. mpermere kım şiddei ölçer, direnci çok küçükür, devreye seri bağlanır. Pil ve kümülaör Kimyasal enerjiyi elekrik enerjisine dönüşürürler. Sroboskop Dalgaların frekansını ölçer. Mıknaıs Demir, nikel, kobal gibi maddeleri çekebilen madde lerdir. limere Yükseklik ölçer. Mikrofon Ses dalgaları ve ses ireşimleri ile akım azalmasını veya çoğalmasını sağlar. Hoparlör kım şiddeinin değişmesi ile ses ireşimleri oluşurur. Kalorimere M D V Isı mikarını ölçer. Dansimere Sıvıların özkülesini ölçer. rşime prensibine göre çalışır. Elekrik Sayacı Elekrik enerjisini kwh olarak ölçer. Baromere çık hava basıncını ölçer. Manomere Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçer. Pascal ilkesi ile çalışır. Foosel Elekron koparabilen maddeler üzerlerine düşürülerek ışık anecikleri ile elekrik akımı elde edilen yüzeylerdir. Osiloskop Poansiyel fark ve elekrik sinyallerinin frekansını ölçer. Higromere Nem ölçer. Foomere Işık şiddeini ölçer. Dinamomere ğırlık ve kuvve ölçer. namomere Rüzgar şiddeini ölçer. Termomere Sıcaklık ölçerdir. Paraoner Yıldırımın zararlı ekilerini ölçer. Sismograf Deprem dagalarının şiddeini ölçer. Elekroskop Elekrik yüklerini ölçer. Teleskop Gök cisimlerini inceler. Bölüm 1 / Fiziğin Doğası

11 Fiziğin Doğası / Bölüm 1 11 BÜYÜKLÜK FORMÜL BİRİM Kuvve ğırlık Hız İvme İş, Enerji Güç Özküle F = m. a G = m.g V = x a = T V, a = T m F W = F. x P= W d = m v Newon Newon m/s m/s Joule wa g/cm 3 Manyeik kuup Gerardus Mercaor (1546) Periyo Galileo Galilei (1581) Yerçekimi ivmesi Galileo Galilei (1589) Termomere Galileo Galilei (159) Hidrosaik Yasaları Toricelli (1640) Baromere Pascal (1648) Mikroskop Rober Hodce (1665) Eldesi Benjamin Franklin (1751) Volaj ve Pil Vola mpere (1796) Isı ve Sıcaklık Black, Lovoiser, Laplace (18.yy sonu) Elekrik çekim kuvvei Coulomb (18.yy sonu) Elekrik kımı ile Isı Joule (19.yy başı) Ohm Kanunu ve Dirençler Geory Ohm (187) Basınç P = F Pascal BİLİMSEL BİLGİ BSMKLRI VE KVRMLRI Isı Mikarı Elekrik Yükü kım Şiddei Poansiyel Fark Direnç Q = m. c. q = Ι. q Ι = V = Ι. R R = V Ι Calori Coulomb mper Vol ohm Bilimsel Basamaklar 1. Problem Tesbii. Veri Toplama 3. Hipoez kurma 4. Tahminler yapma 5. Konrollü Deneyler EŞİT KOLLU TERZİ Periyo T = 1 f Saniye Frekans f = 1 T Herz SBİTLER Işık hızı c = m / s Planck Sabii h = 6, j.s. Evrensel çekim sabii G = 6, Nm /kg Yerçekimi ivmesi g = 9,8 m/s Coulomb sabii k = Nm / C Bilim damları ve Buluşları Basi makineler rşimed (MÖ. 40) Hidrosaik rşimed (MÖ 40) Hava Genleşmesi Hero of lexandiria (100) Pusula Çinliler (1000) Büyüeç Roger Bacon (167) m B = Binicinin külesi k = Binicinin bulunduğu bölme n = Koldaki bölme sayısı Binicinin her bölme için ekisi (b.e) = m M sol = M sağ + k. B n Haalı Terazi m B n m küleli bir cisim erazinin sağ kefesinde iken m 1, sol kefesinde iken m gram ile dengeleniyorsa, gerçek külesi m1. a= m. b 4. ma. m. b m = = m 1 m

12 1 Bölüm 1 / Fiziğin Doğası FİZİĞİN DOĞSI 1. şağıdakilerden hangisi skaler büyüklükür? TEST 1 6. şağıdaki büyüklüklerden hangisi veköreldir? ) ğırlık B) Kuvve C) İvme. I. İş I D) Küle E) Hız Kuvve Isı Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri üreilmiş bir büyüklükür? ) Cismin külesi B) Cismin hacmi C) Cismin özkülesi D) Cismin ağırlığı E) Cismin poansiyel enerjisi 7. şağıdaki verilen büyüklüklerin ölçü birimlerinden hangisi yanlışır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 3. I. Dinamomere ğırlık I IV. Eşi kollu erazi Küle Kronomere Zaman Kalorimere Isı V. Baromere Basınç kuvvei şağıdaki eşleşirmelerden hangisi yanlışır? ) I B) II C) III D) IV E) V 4. şağıdakilerden hangileri vekörel bir büyüklükür? ) Hız B) Zaman C) Isı 5. I. Uzunluk I D) Sıcaklık E) Küle Küle Kuvve Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri emel büyük lükür? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ) Hız mere / saniye B) Kuvve Newon C) kım mper D) İş Wa E) Uzunluk Mere 8. I. Kırmızı kalem I IV. Sarı lale L sü 5 cm / s lik hız Yukarıda verilenlerden hangileri nicel gözleme örnekir? ) I ve II B) II ve III C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 9. şağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmaların ba - samaklarından değildir? ) Problem belirlemesi B) Veri oplanması C) Hipoez kurulması D) Deney yapılması E) Eleşiri yapılması

13 Fiziğin Doğası / Bölüm I. Mekanik, manyeizma ve opik fiziğin al dal larındandır. I Opik ışık ile ilgili olayları inceler. Mekanik, cisimlerin nasıl hareke eiğini ve nasıl ekileşiklerini inceler. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 15. I. Kalorimere kabı Dinamomere I Termomere Yukarıdakilerden hangisiyle ısı ölçülür? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 16. Newon m birimi aşağıdakilerden hangisine eşi ir? 11. Bilimi bilim yapan değerlerle ilgili; I. Nesnel olmasıdır. Gözle görülebilir olmasıdır. I Öngörülü olmasıdır. 17. ) Dyn B) Pascal C) Joule D) Erg E) Newon C IV. Uygun şarlarda genel geçerdir. D yargılardan hangileri doğrudur? B ) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV ynı düzlemli vekörlerle ilgili, I. = B 1. şağıdakilerden hangisi enerji birimi değildir? ) Erg B) Joule C) wa x saniye D) Kilowa E) Kalori D = C I = D yukarıdakilerden hangileri yanlışır? (Birim kareler özdeşir.) ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13. Nicel gözlemle ilgili olarak; I. Ölçü alei kullanılır. Kesin sonuçlar ifade eder. I Sayısal değer ifade eder. yargılarından hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 14. Hipoez ile ilgili olarak; I. Probleme yanı vermelidir. Değişirilemez olmalıdır. I Niel ve nicel gözlemlerle oluşurulmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 18. şağıdakilerden hangileri fiziğin al dallarından değildir? ) Işık B) Elekrik C) Kaıhal fiziği D) Manyeizma E) Opik 19. Yön bulmaka kullanılan pusula fiziğin hangi al dalıyla ilgilidir? ) Opik B) Termodinamik C) Manyeizma D) Mekanik E) Nükleer fizik 0. kg. m / s hangi fiziksel niceliğin birimidir? ) Hız B) Kuvve C) Enerji D) Güç E) İvme 1.D.E 3.E 4. 5.D 6.D 7.D 8.E 9.E 10.E 11.E 1.D 13.E 14.D B 17.C C 0.C

14 14 Bölüm 1 / Fiziğin Doğası FİZİĞİN DOĞSI TEST 1. wa x mere hangi fiziksel büyüklükür? joule ) Enerji B) Güç C) Hız D) İş E) Kuvve X L=8, g B B B Özdeş eşi kollu eraziler dengededirler. Buna göre, ve B cisimlerinin küleleri oranı kaçır? ) 11 B) 11 C) 11 D) 11 E) Şekildeki eşi kollu erazi dengededir. Binicinin külesi 1 g olduğuna göre, X cismi kaç gramdır? ) 8,4 B) 8,3 C) 9,4 D) 9,14 E) 9, Coulomb / saniye birimi aşağıdakilerden hangisine aiir? M N ) Isı mikarı B) kım şiddei C) Direnç D) Güç E) İvme 4. I. Paraoner Yıldırımın zararlı ekilerini önler. Sismograf Elekrik yüklerini ölçer. I Teleskop Gök cisimlerini inceler. Yukarıdaki eşleşirmelerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5. Bir maddenin külesi için; I. Dinamomere ile ölçülür. Birimi kilogramdır. I Birimi Newon dur. verilenlerden hangileri yanlışır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 8. Küleleri oplamı 40 gram olan M ve N cisimleri eşi kollu erazide dengededirler. Binicinin bir bölme yer değişirmesi 1g a mm karşılık geldiğine göre m oranı kaçır? N ) 1 B) C) 1 D) 3 E) 3 3 Şekildeki eşi kollu erazi dengededir. Buna göre, cisimlerin küleleriyle ilgili; I. m X > m Y m X > m Z I m Z > m Y yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 0 X Y Z D) II ve III E) I, II ve III

15 Fiziğin Doğası / Bölüm dm + 00 cm mm kaç meredir? ) 9,9 B) 99 C) 990 D) 9900 E) Şekilde verilen kap sabi debili muslukla amamen doldurulunca ya kadar kapaki sıvı hacminin za manla değişim grafiği nasıl olur? 10. ) V B) V Sabi debili muslukan akan sıvı ile doldurulan kapaki sıvı yüksekliğinin zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? ) h B) h 0 0 C) V D) V 0 0 E) V C) h D) h 0 0 E) h Şekildeki eşi kollu erazinin binici kolu N bölmeli ve binici. bölmedeyken erazi dengededir. Buna göre, erazinin duyarlılığı kaç gramdır? ) 1 B) C) 3 D) 4 E) g 4 g N Şekildeki eşi kollu eraziler dengede ve duyarlılıkları sırasıyla D 1, D ve D 3 ür. Buna göre, D 1, D ve D 3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? ) D 1 > D > D 3 B) D 1 = D = D 3 C) D 3 > D > D 1 D) D > D 1 > D 3 E) D 3 > D 1 > D

16 16 Bölüm 1 / Fiziğin Doğası m b 18. K L 15. Şekildeki eşi kollu erazide K ve L cisimleri ile m b. bölmedeyken dengededir. K ve L cisimlerinin küleleri sırası ile 98 g ve 48 g dır. Buna göre, binicinin külesi kaç gramdır? ) 300 B) 50 C) 00 D) 150 E) Şekil I deki eşi kollu erazideki m X, m Y ve m Z küleli cisimler m b küleli binici sol kolda. bölmedeyken den gededir. Sağ kefedeki Y cismi alınıp sol kefeye konu lunca eraziyi dengelemek için binici sağ kolda. bölmeye geiriliyor. mb Buna göre, m oranı kaçır? Y ) 5 B) 3 C) 1 D) E) 3 5 X Y T Şekildeki eşi kollu erazi dengededir. T ip gerilmesi sıfırdan farklı olduğuna göre, cisimmx lerin küleleri oranı m kaç olabilir? Y ) 3 B) 1 C) 1 D) 1 E) Bir eşi kollu erazinin hassasiyei; I. m b (binici külesi) I N (oplam bölme sayısı) n (binicinin bulunduğu bölme) niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Kolları eşi olmayan bir erazinin bir kefesinde arılınca X gram diğer kefesinde arıldığında Y gram gelen bir cismin gerçek külesini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? ) X. Y B) X C) X Y Y D) Y X E) X. Y ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 17. Şekildeki eşi kollu erazi binici. bölmede iken denge - dedir g 10, g Buna göre, bu erazi ile ölçülebilecek en küçük küle kaç gramdır? ) 0,4 B) 0,3 C) 0, D) 0,15 E) 0,1 0. X 10 X Şekildeki eşi kollu erazide binicinin külesi 50 g olup sol kefedeki X cisimleri ile den gededir. m b Buna göre, X cisminin külesi kaç gramdır? ) 60 B) 50 C) 40 D) 0 E) Y 100 g 1.C. 3.B 4.C 5.E 6. 7.D 8.C 9.B E 13.C 14.B D 17.E E 0.

17 Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi / Bölüm 17 VEKTÖR KUVVET DENGE MOMENT KÜTLE MERKEZİ BÖLÜM Fizike iki ür büyüklük vardır. I. Skaler büyüklük: Sayı ve birimi ile anımlanabi len büyüklüklerdir. Bu nedenle sadece sayısal değeri olan büyüklüklerdir. Vekörel büyüklük: Sayı, birimi, yönü ve doğrul usu ile anımlanabilen büyüklüklere denir. Bir vekörün anımlı olabilmesi için, Uygulama nokası Yönü ve doğrulusu Büyüklüğü anımlanmış olmalıdır. Vekörlerin özellikleri Doğrulu ve yönü değişirilmeden bir vekör iseni - len yere aşınabilir. İki vekörün eşi olabilmesi için doğrulusu yönü ve bü yüklüğü aynı olmalıdır. Büyüklük ve doğrulusu aynı, yönü ers olan iki veköre zı vekörler denir. Başka bir deyişle oplamları sıfır olan vekörlere zı vekörler denir. a + b = 0 a = b Bir vekörün büyüklüğü yönünden bağımsız her zaman poziifir. VEKTÖREL İŞLEMLER I. Vekörlerin Toplanması (Bileşke vekör) a) Paralel kenar yönemi O B Başlangıç nokaları bir leşirilen iki vekör para lel kenara amamlanırsa para lel kenarın O başlan gıç nok - asından geçen köşegeni oplam vekördür. b) Çokgen (uç uca ekleme) yönemi R=+B Vekörlerin birinin biim nokası ile diğerinin baş langıç nokası çakışırılır. İlk vekörün başlangıç nokası ile son vekörünün bi im nokası birleşirilirse elde edilen vekör oplam vekörü verir. B R = + B c) Dik bileşenlere ayırma yönemi Vekörler dik koordina sisemi üzerindeki bileşenle - rine ayrıldık an sonra, x ve y eksenle rinde oplamları alı - na rak iki dik veköre dönüşürülür. x =. cosα y =. sinα B x = B. cosβ B y = B. sinβ ve B vekörlerinin bileşkesi C ise Cx = x + B x Cy = y + B y C = Cx + Cy VEKTÖRLERİN ÇIKRILMSI a) Önünde ( ) işarei olan vekör ers çevrilerek, op - lama kural ları uygulanabilir. b) Vekörlerin başlangıç nokaları birleşirilip ( ) vekör ucundan (+) vekör ucuna çizilen vek ör fark vekörüdür. VEKTÖRLERİN SKLERLE ÇRPILMSI Bir vekörün bir skalerle çarpımı veya bölümü bir vekör verir. B a) Skaler poziif ise elde edi len vekör esas vekörle aynı yönlüdür. b) Skaler negaif ise elde edilen vekör esas vekör ile zı yönlüdür. B B x β B y C = B y y α x x

18 18 Bölüm / Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi I. Kuvvelerin Bileşkesi 1 α I.a Doğrulu ve yönleri aynı olan iki kuvvein bi - leşkesi bu iki kuvvein büyüklükleri oplamı - dır. İki kuvvein bileşkesinin maksimum değeridir. F 1 F 1 F 1 ve vekörlerinin bileşkesinin şiddei, R = cosα bağınısından hesaplanır. 1 vekörünün ucuna vekörü aşınır. vekörü birbirine dik x ve y bileşenlerine ayrılır. Taralı üçgenin hipoenüsü bileşke vekörü verir. R = ( 1 + x ) + ( y ) R = cosα (Kosinüs Teoremi) iki vekörün bileşkesinin şiddei, iki vekörün op - lamından büyük farkından küçük olamaz. Büyüklükleri farklı iki vekörün bileşkesi büyük olan bileşenle daha küçük açı yapar. İki vekör arasındaki açı küçüldükçe bileşkenin büyüklüğü O arar. Şekilde görüldüğü gibi iki vekör arasındaki α açısı küçüldükçe OKC T ninde R nin karşısısındaki θ açısı büyür. Dolayısıyla bileşke vekör R büyür. KUVVET ( F): 0 Cisimlerin şeklinde, hareke yönü ya da hızında değişikliğe neden olan ekiye kuvve denir. Vekörel büyüklükür ve dinamomere ile ölçülür. Birimi Newondur. y R 1 x y Bileşke kuvve ( R): İki veya daha fazla kuvvein yapığı ekiyi ek başına yapabilen kuvvee denir. α L α R = 1+ 1 x + x + y Y cosα 1 + R x θ K α C L R = F 1 + F F I.b Doğruluları aynı yönleri farklı iki kuvvein bi - I.c leşkesi büyüklüklerin farklarına eşi olup bi - leşkenin en küçük değeridir. F > F 1 ise; F 1 R= F F 1 İki kuvve arasında herhangi bir α açısı varsa bileşkenin büyüklüğü kosinüs eoremi ile bulunur. R F 1 ÖZEL DURUMLR Eşi iki vekör arasındaki açı α ise bileşke vekör açıoray doğrulusundadır. Şiddei ise, R = Fcos α bağınısından hesaplanır. Eşi iki vekör arasındaki açı α ise, iki vekör farkı R = F. Sin α bağınısından hesaplanır. F 1 R İki kuvve arasındaki açı α = 90 ise, pisagor ba - ğınısından, İki kuvve arasındaki açı F α = 90 ise, ve kuvvelerin büyüklükleri birbirine eşi ise, İki eşi büyüklükeki kuvve arasındaki açı α = 60 ise, α F R = F1 + F + F1Fcosα R = F1 + F R= R= F 3 F F =F F =F F > F 1 F R F 1 =F F1 =F R

19 Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi / Bölüm 19 İki eşi büyüklükeki kuvve arasındaki açı α = 10 ise, R = F Paralel Kuvvelerin Bileşkesi a ynı yönlü paralel kuvvelerin bileşkesi O B ynı yönlü iki kuvvein bileşkesi bü yüklüklerinin op - la mına eşi olup, bileş kenin uygu lama nok ası kuvveler arasında ve büyük kuvvee yakın dır. Bileşkenin uygu - lama noka sının yeri, F1 O = F OB ile bulunur. b Zı yönlü paralel kuvvelerin bileşkesi Zı yönlü paralel kuv - vele rin bileşkesi büyük - lüklerinin far kına eşi olup uygulama nokası kuv ve - lerin dışında, büyük kuv ve a rafında ve onun yönündedir. Bileşkenin uygulama nokasının yeri, F1 O = F OB ile bulunur. c Kuvve çifi Doğruluları aynı şiddeleri eşi yönleri zı iki kuvve, kuvve çifi oluşurur. Kuvve çifini oluşuran kuvvelerin bileşkesi sıfır olmasına rağmen (ΣF= F F= 0) cisim dönme harekei yapar. Toplam momen sıfırdan farklıdır. MOMENT Bir kuvvein dön dürme ekisine momen denir. Bir kuv vein bir nokaya ya da eksene göre momeni, kuvve ile bu kuvvein eki çizgisinin bu nokaya veya eksene olan dik uzaklığının çarpımıdır. Vekörel büyüklükür. M ile göserilir. F M = F. d F d O M = Newon. mere d Bir kuvvein bir nokaya göre mo meni bileşenlerinin aynı nokaya göre momenleri oplamına eşiir. F y F O M 1 = F y d = Fd. sinα M = F x. d = 0 d F1 =F α F 1 F 1 F > F 1 F x R R = F 1+ F F B F F =F M = M1 + M O F R = F 1 + F B F Momenin Özellikleri Bir cisme ekiyen kuvvein doğrulusu dönme nok - asından geçiyorsa, momeni sıfırdır. M 1 = 0 M = 0 Bir cisme birden fazla kuvve ekiyorsa op lam döndürme ekisi ( M) bulunurken, ek ek momen ler bulundukan sonra döndürme yönlerine göre oplanır veya çıkarılır. DENGE: Bir cismin dengede olması için; Cisim üzerine ekiyen kuvvelerin bileşkesi sıfır ol - malıdır. _ ΣF F 0 x = 0b Σ = & ` öeleme denge koşulu ΣFy = 0b a Cismin üzerine ekiyen kuvvelerin herhangi bir nok aya göre momenleri oplamı sıfır olmalıdır. Σ M = 0 (Dönme denge koşulu) Dengenin birinci koşulu sağlanmışsa cisim öeleme ha rekei yapamaz. ncak cismin durgun olduğu kesin olarak söylenemez. Cisim üzerine ekiyen kuvveler cisme dönme harekei yapırabilirler. O halde dengenin birinci şarı gerek lidir ancak yeerli değildir. Cismin dengede olabilmesi için iki koşulun da sağlanması gerekir. I. Kesişen Kuvvelerin Dengesi Üç kuvve dengede ise bunlar aynı düzlem içindedirler ve doğruluları aynı nokadan geçer. Üç kuvve dengede ise bunlardan birinin, diğer ikisi arasındaki açının sinüsüne oranı değişmez. F1 F F3 = = sinβ sinα sinθ Kesişen üç kuvve dengede ise, herhangi ikisinin bileşkesinin büyüklüğü üçüncü kuvvele aynı büyüklüke ve zı yöndedir. F 3 = ( F 1 + F ) F 1 + F + F 3 = 0 dır. O F 1 F 3 F F 1 F F 1 α O θ F 3 β F F 1 + F

20 0 Paralel Kuvvelerin Dengesi Paralel kuvveler ekisindeki cismin dengede olabilmesi için hem kuvvelerin bileşkesi, hem de oplam momenleri sıfır olmalıdır. Bölüm / Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi a Dikdörgen levha Üçgen levha Dairesel levha b h a x x r Cisim dengede ise, _ ΣFx = 0b ` R= 0 ve ΣM= 0 ΣFy = 0b a olmalıdır. ĞIRLIK MERKEZLERİ Bir cismin oplam kü le sine eki eden yerçekimi kuv veleri nin bileşkesine o cis min ağır lığı, bileşkenin uygu lama nok asına ise, cismin ağırlık mer kezi denir. m g 1 m g m g 3 G m g 4 I G=a.b Üç boyulu hacimsel cisimlerin içi boşsa ağırlıkları ye rine alanları, içi dolu ise hacimleri alınabilir. r Silindir h içi dolu G=πr h BİRLEŞTİRİLMİŞ CİSİMLERİN ĞIRLIK MERKEZİ G= ah G=πr 3x = h G = küre r 4 πr 3 3 Bir Cismin ğırlık Merkezinin Koordinaları O 1 C O y Y m Y 1 m 1 G G 1 1 +G G x X 1 X n küleden oluşan düzlemsel bir cismin küle merkezi nin koordinaları;.... X Σm x m1x1+ mx+ KM = Σm = m1+ m+ m3+... Σm. y m1y1+ my+... YKM = Σm = m1+ m+... Bir sisem farklı parçalardan oluşmuş ise her parçanın ağırlığı kendi ağırlık merkezinde göserilir. Bazen ürdeş düzgün geomerik şekilli bir parçadan düzgün bir parça çıkarılarak geriye kalan parçanın ağırlık merkezi sorulur. Bu durumda çıkarılan parçanın çıkarılmadığı faka parça ile özdeş negaif ağırlıklı bir parça eklendiği düşünülür. Bu kuvvelerin bileşkesinin uygulama nokası sisemin ağırlık merkezini verir. G Homojen (Türdeş) Cisimlerin ğırlık Merkezi I. Bir boyulu el veya çubuk şeklindeki cisim lerin ağırlık merkezi geomerik oraları olup, ağırlık merkezi hesap lanırken ağırlıkları yerine uzunlukları alınabilir. Çubuk l G = l Çember G = πr İki boyulu levha şeklindeki ürdeş cisimlerin ağırlık ları yerine yüzey alanları alınabilir. r C O 1 O G 1 G 1. O 1 C = G. O C l uzunluklu bir elin l kadarlık kısmı üzerine kalanırsa ağırlık merkezi kalanmayan arafa doğru Tx = T kadar kayar.,, l uzunluklu elin bir ucundan X kadarı kesilip aılırsa ağırlık merkezi diğer arafa doğru x kadar kayar.

MATEMAT K SORU BANKASI

MATEMAT K SORU BANKASI LYS MATEMAT K SORU BANKASI 14 KONU ÖZET 118 KONU TEST TOPLAM 2320 SORU TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri öğretmenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ İANBUL İCARE ÜNİERİEİ BİLGİAAR MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİAAR İEMLERİ LABORAUARI ER PERPEKİF DÖNÜŞÜM İLE ÜZE DOKUU ÜREİMİ Bu deneyde, genel haları ile herhangi bir yüzeye bir dokunun kopyalanması üzerinde

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır.

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır. Ölçme: Fizikte kütle, hacim, uzunluk, alan, sıcaklık, kuvt, hız, ivme, elektrik yükü, elektrik akımı gibi birçok büyüklük kullanılmaktadır. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçn değişmez

Detaylı

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ KÜTLE VE TERAZİ SORULARI Öğretmenin Adı: FAHRETTİN KALE BÖLÜM :FİZİK 1.Soru: 2 gramlık binici sağ kolda 6. bölmede iken x cismi 13 gr la dengeleniyor. Kol uzunluğu

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

Editörden... YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM

Editörden... YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM II YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Yavuz KESKİN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik,

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Ters Perspektif Dönüşüm ile Doku Kaplama

Ters Perspektif Dönüşüm ile Doku Kaplama KRDENİZ EKNİK ÜNİERSİESİ BİLGİSR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSR GRFİKLERİ LBORURI ers Perspekif Dönüşüm ile Doku Kaplama 1. Giriş Bu deneyde, genel haları ile paralel ve perspekif izdüşüm eknikleri, ers perspekif

Detaylı

STATİK (1. Hafta) Giriş TEMEL KAVRAMLAR

STATİK (1. Hafta) Giriş TEMEL KAVRAMLAR Giriş STATİK (1. Hafta) Mühendislik öğrencilerine genellikle ilk yıllarda verilen temel derslerin başında gelir. Sabit sistemler üzerindeki kuvvet ve momentleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kendisinden

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki cisimlerle uğraşır. Statik, kuvvet etkisi altında cisimlerin

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

CO RAFYA SORU BANKASI

CO RAFYA SORU BANKASI YGS CO RAFYA SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER DENEME SINAVI TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Zafer Dershanesi Coğrafya

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

YGS KİMYA. Emine ULUTAŞ Gülay ÖZMEN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER

YGS KİMYA. Emine ULUTAŞ Gülay ÖZMEN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER YGS KİMYA Emine ULUTAŞ Gülay ÖZMEN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER ZAFER YAYINLARI TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen başta Emine ULUTAŞ a, ve Gülay

Detaylı

Kuvvet ve Tork Ölçümü

Kuvvet ve Tork Ölçümü MAK 40 Konu 7 : Mekanik Ölçümler (Burada verilenler sadece slaytlardır. Dersleri dinleyerek gerekli yerlerde notlar almanız ve kitap destekli çalışmanız sizin açınızdan çok daha uygun olacaktır. Buradaki

Detaylı

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör Q4.1 Şekilde çelik bir kablo ile yukarı doğru sabi hızla çekilen asansör görülmekedir. Büün sürünmeleri ihmal eiğimizde; Çelik kablonun asansöre uyguladığı kuvve için ne söylenebilir? Kablo Moor v Asansör

Detaylı

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur?

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur? 3.1 Koordinat sistemleri 3.2 Kartezyen koordinatlar 3.3 Vektörler 3.4 Vektörlerin bileşenleri 3.5 Vektörlerin toplanması 3.6 Vektörlerin çıkarılması 37Bii 3.7 Birim vektör 3 VEKTÖRLER Pilot uçağın kokpit

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz.

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz. BTMIŞ YÜZEYLERE ELEN HİDROSTTİK KUVVETLER DÜZLEM YÜZEYLER Yata Yüeler Sıvı üei Yata bir dülem üee gelen idrostatik kuvvetin büüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istioru. d d Kuvvetin Büüklüğü :Şekil deki

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ

BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 7. BİRİM SİSTEMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ 7.1. Birim Sistemleri Genel Kimya, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Reaksiyon Mühendisliği gibi birçok temel ve mühendislik derslerinde karşılaşılan problemlerde,

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ Bu konular denge problemelerinden tamamen bağımsızdır. Alanların ağırlık merkezi ve atalet momenti ismi verilen geometrik

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

Cismin Ağırlığı Düzlemsel Alanda Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi Örnekler Düzlemsel Eğride Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi

Cismin Ağırlığı Düzlemsel Alanda Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi Örnekler Düzlemsel Eğride Ağırlık Merkezi - İntegrasyon Yöntemi 4. 4. Cismin ğırlığı Düzlemsel landa ğırlık erkezi - İntegrasyon Yöntemi Düzlemsel Eğride ğırlık erkezi - İntegrasyon Yöntemi 4.3 Bileşik Plak ve Teller 4.4 Pappus Guldinus Teoremleri 4.5 Üç Boyutlu Cisimlerde

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

HİDROSTATİK. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com HİDRSTTİK Hidrostatik, hareketsiz yada durgun durumda bulunan sıvıların ve diğer ivmelerden doğan basınç ve kuvvetleri ile uğraşan bilim dalıdır. Hidrostatik, denge durumunda bulunan sıvıların denge koşullarını

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr. Ders asistanı: Fatih Kaya

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr. Ders asistanı: Fatih Kaya Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr Ders asistanı: Fatih Kaya Hareket düzleminde etki ederse Veya hareket düzleminde bir bileşeni varsa F F d Cisme etki eden d Kuvvet F F Veya

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 8 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 14 Kasım 1999 Saat: 18.20 Problem 8.1 Bir sonraki hareket bir odağının merkezinde gezegenin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi -Fizik I 2013-2014 Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel: 2924332 İçerik Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği Açısal ve Doğrusal Nicelikler

Detaylı

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 İndüksiyon Nötr Maddenin indüksiyon yoluyla yüklenmesi (Bir yük türünün diğer yük türüne göre daha fazla olması)

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

Betonarme2000: Çokgen Kesitli Kolon Boyuna Donatısının Hesabı Teori ve Örnekler

Betonarme2000: Çokgen Kesitli Kolon Boyuna Donatısının Hesabı Teori ve Örnekler Beonarme000: Çokgen Kesili Kolon Boyuna Donaısının Hesabı Teori ve Örnekler Ahme TOPÇU, Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi, İnşaa Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, 000-04 Öze Malzemesi,

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir.

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. BASİT MAKİNELER Bir işi yapmak için kas kuvveti kullanırız. Ancak çoğu zaman kas kuvveti bu işi yapmamıza yeterli olmaz. Bu durumda basit makinelerden yararlanırız. Kaldıraç, makara, eğik düzlem, dişli

Detaylı

ÖLÜM 3 DENGE, İR KUVVETİN MOMENTİ 3.1 ir Kuvvetin Momenti elirli bir doğrultu ve şiddete sahip bir kuvvetin, bir cisim üzerine etkisi, kuvvetin etki çizgisine bağlıdır. Şekil.3.1 de F 1 kuvveti cismi sağa

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ TC SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM21 ELEKTRONİKI DERSİ LABORATUAR FÖYÜ DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO:

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim alı * Elekronik Laborauarı I FET.Lİ KUETLENİİCİLE 1. eneyin Amacı FET Transisörlerle yapılan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı