YGS F Z K SORU BANKASI KONU ÖZETLER ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER DENEME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS F Z K SORU BANKASI KONU ÖZETLER ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER DENEME SINAVI"

Transkript

1 F Z K YGS SORU BNKSI KONU ÖZETLER ÇÖZÜMLÜ TESTLER KONU TESTLER DENEME SINVI

2 TEŞEKKÜR Bu kiabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen Zafer Dershaneleri fizik öğremenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kiaba emek veren herkese burada eşekkürü borç bilirim. li DEMİR Zafer Yayınları Kurucusu COPYRIGHT ZFER E T M VE Ö RET M L M TED fi RKET BU K TP ZFER DERSHNELER YYINIDIR. HER HKKI SKLIDIR. K TPTK TESTLER VE SORULR YNEN Y D DE fit R LEREK YYIMLNMZ. YEN MÜFREDT TÜMÜYLE UYGUN NKR Dizgi Grafik Zehra BÜLBÜL Muharrem ÇEL K Mevsimben TEM ZER Tolga YURDSH P ISBN

3

4 İSTİKLL MRŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üsünde üen en son ocak. O benim milleimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milleimindir ancak. Çama, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şidde, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a apan, milleimin isiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırarım dağları, enginlere sığmam, aşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, "Medeniye!" dediğin ek dişi kalmış canavar? rkadaş! Yurduma alçakları uğrama, sakın. Siper e gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacakır sana va'deiği günler Hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Basığın yerleri "oprak!" diyerek geçme, anı: Düşün alındaki binlerce kefensiz yaanı. Sen şehi oğlusun, incime, yazıkır, aanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cenne vaanı. Kim bu cenne vaanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak oprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, büün varımı alsın da Hüdâ, Emesin ek vaanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar ki şahadeleri dinin emeli Ebedî yurdumun üsünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa aşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh ı mücerred gibi yerden na'şım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hîlâl! Olsun arık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriye; Hakkıdır, Hakk'a apan, milleimin isiklâl! Mehme Âkif Ersoy

5 10. YIL MRŞI Çıkık açık alınla on yılda her savaşan; On yılda on beş milyon genç yaraık her yaşan; Başa büün dünyanın saydığı başkumandan, Demir ağlarla ördük anayurdu dör başan. Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Bir hızda köülüğü, geriliği boğarız, Karanlığın üsüne güneş gibi doğarız. Türk'üz, büün başlardan üsün olan başlarız; Tarihen önce vardık, arihen sonra varız. Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Çizerek kanımızla öz yurdun hariasını, Dindirdik memlekein yıllar süren yasını; Büünledik her yönden isiklâl kavgasını... Büün dünya öğrendi Türklüğü saymasını! Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Örnekir millelere açığımız yeni iz; İmiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kileyiz: Uyduk görüşe bilgiye, gidişe ülküye biz. Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. Türk'üz: Cumhuriye'in göğsümüz unç siperi; Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! Söz: Behçe Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel Müzik: Cemal Reşi Rey

6

7 Sevgili Ö renciler, mac n z, üniversie s navlar n kazanmak, üniversieli olmak. Bu nedenle, yaflam n z n önemli bir dönüm nokas nda bulunuyorsunuz. Böylesi bir nokada, üniversienin herhangi bir ö reim program n rasgele ercih edip kazanman n öesinde, isedi iniz ö reim program na girmeyi emel amaç k lman z gerekiyor. Çünkü ercih edip kazanaca n z üniversie ö reim program, bir bak ma gelece inizi belirleyecekir. ncak, flu da biliniyor ki, ülkemizde, her ö rencinin isedi i üniversie ö reim program na girmesi bir yana, üniversie s navlar n kazanmas ve üniversieli olmas ar k kolay de il. Sorun, üniversie s navlar na baflvuran aday say s n n yüz binleri bulmas ndan; buna karfl l k üniversie ö reim programlar ndaki konenjanlar n s n rl l ndan kaynaklan yor. Bu durumda, yüz binlerin aras ndan s yr l p öne ç karak üniversie s navlar nda baflar l olabilmenin birak m koflullar yla karfl karfl yas n z demekir. Birinci koflul, yeene inize uygun, baflar n zla oran l üniversie ö reim programlar n sa l kl bir biçimde seçmekir. kinci koflul, düzenli, disiplinli, verimli bir çal flma emposu uurmak r. Üçüncü koflul, üniversie s navlar na haz rlama amac yla ç kar lan ciddi yay nlarla çal flman z desekleyip sürdürmekir. Zafer Yay nlar, çal flmalar n z deseklemek amac yla, özgün, iiz, yo un çal flma ürünü olan ve yeni siseme amamiyle uygun yeni serisini hizmeinize sunmakan gurur duymakad r. Elinizdeki YGS F Z K Soru Bankas bu amaca hizme eden ve sizlerin bu yöndeki gereksiniminizi karfl layacak yönde haz rlanm fl yekin bir baflvuru kayna d r. Üniversie adaylar n n ümü hangi alandan ercih yaparlarsa yaps nlar YGS'de yer alan fen bilimleri esi içerisindeki fizik sorular ndan sorumludurlar. YGS F Z K Soru Bankas kiab bu ihiyac karfl lamak için, Yüksekö reime Geçifl S nav nda yer alaca düflünülen konulardan ç kabilecek, zorluk kasay s YGS'ye uygun özgün sorulardan haz rlanm fl r. fiimdiye de in yay mlanan soru bankalar ndan nielikçe çok daha üsün olan bu kiap on befl bölüm ve on ade deneme s nav ndan oluflmakad r. Her bölümde, es sorular na geçilmeden önce, o bölüme iliflkin bilgi alan n n emel çizgileriyle, karakerisik özellikleriyle gözden geçirilmesini sa layan konu özeleri yer almakad r. Özenle haz rlanan bu konu özelerinin ayr n lardan s yr lm fl faka konunun özünü yakalayan meinler olmalar büyük önem afl makad r. Konu özelerini bu yönleriyle de erlendirmek gerekir. Konu özelerinin d fl nda, her bölüm, konuyu hiç boflluk b rakmaks z n arayan sorulardan oluflmufl, geçerlili i ve güvenirlili i s nanm fl, yeerli say da eslerle amamlanm fl r. Gerek konu özeleri gerekse konu esleri kapsam ve nielik aç s ndan YGS'deki de ifliklikler, ÖSYM sandarlar dikkae al narak haz rlanm fl r. Bu kiapan yararlanarak yapaca n z al fl rmalar, daha önce ö rendi iniz kavramlar n, erimlerin, zihninizde somu biçimler kazanmas n, giderek daha da neleflmesini sa layacak r. Tüm sorular eksiksiz çözdü ünüzde, eminim, kendinizi YGS'deki F Z K sorular n çözmeye haz r hissedeceksiniz. Okuldan üniversieye uzanan bu yolda, üm ö rencilerimize baflar lar diliyoruz. nkara Lİ DEMİR Zafer Yayınları Kurucusu

8 Ç NDEK LER 1. BÖLÜM : F Z N DO SI TEST BÖLÜM : VEKTÖR KUVVET DENGE MOMENT KÜTLE MERKEZ TEST BÖLÜM : BS T MK NELER TEST BÖLÜM : MDDE B LG S TEST BÖLÜM : KLDIRM KUVVET VE BSINÇ TEST BÖLÜM : ISI SICKLIK GENLEfiME TEST BÖLÜM : DO RU BOYUNC HREKET TEST BÖLÜM : D NM K TEST BÖLÜM : YERYÜZÜNDE HREKET (TIfiLR) TEST BÖLÜM : fi GÜÇ ENERJ TEST BÖLÜM : ELEKTROSTT K TEST BÖLÜM : ELEKTR K KIMI TEST BÖLÜM : MNYET ZM TEST BÖLÜM : DLGLR TEST BÖLÜM : OPT K TEST DENEME SINVLRI TEST

9 Fiziğin Doğası / Bölüm 1 9 FİZİĞİN DOĞSI BÖLÜM 1 FİZİĞİN TRİHÇESİ Ölçme Nedir? Fizik madde ve enerji arasındaki ekileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili manıklı açıklamalar üremeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır. Fizik bilimiyle meşgul olan bilim insanları fizikçi olarak adlandırılmakadır. Bir fizikçi, fizik biliminin sıralanabilir, sorgulanabilir ve delil lere dayandırılabilir olduğunu bilir. Fizik insan yaşamının her alanında vardır. Temel doğa bilimi olan fizik, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki ekileşimlerini açıklamaya çalışırken fiziğin başlıca iki meodu vardır; bunlar gözlem ve deneydir. Birbiriyle karşılaşırılıp, karşılaşırma sonucu sayısal olarak değerlendirilebilen nesnelere Fiziksel Büyüklük denir. Bu karşılaşırma işlemine de ölçme diyoruz. Ölçme Haaları Ölçme haalarını şu şekilde ayırabiliriz: 1. Kişi haaları. Raslanı haaları 3. Sisem haaları Gözlem Gözlem bir olayla ilgili duyu organları ve araç gereçler kullanılarak yapılan incelemelerdir. Gözlem becerisinin en iyi örneği NS (Naional eronauics and Space dminisraion) ve diğer uzay isasyonları yapıkları gözlemler ve ölçümlerle dünya bilimine hizme veriyor. a) Yapım haaları b) Yönem haaları c) Okuma ve belirme haaları d) Oram ekinliğinin yaraığı haalar Gözlemin faydaları; Gözlem çocukları meraklı olmaya sevk eder. Becerilerinin ve farklılıklarının gözlenmesi, sınıflama becerisi, değişkenleri anımlama, değişkenleri değişirme becerilerinin gelişmesi için gereklidir. Bilginin gelişmesini sağlar. raşırma dürüsünü harekee geçirir. Deney Yapma Vekörlerin Özellikleri Doğrulu ve yönü değişirilmeden bir vekör isenilen yere aşınabilir. İki vekörün eşi olabilmesi için doğrulusu, yönü ve büyüklüğü aynı olmalıdır. Deney yapma deneysel süreçlerin en karmaşık olanıdır. ynı zamanda bu süreç becerisini de kapsar. Deney yapmada ek bir yol izlenebildiği gibi farklı yollar da izlenebilir. Burada ön önemli fakör öğrencinin deneyle ilgili düzeneği kurabilmesi ve deneyin amacını anlayabilmesidir. Büyüklük ve doğrulusu aynı, yönü ers olan iki veköre zı vekörler denir. Başka bir deyişle oplamları sıfır olan vekörlere zı vekörler denir. a + b = 0 a = b Bir vekörün büyüklüğü, yönünden bağımsız olarak her zaman poziifir.

10 10 FİZİKSEL TERİMLER VE BİRİM TBLOLRI Volmere Poansiyel farkı ölçer, direnci çok büyükür, devreye paralel bağlanır. Direnç V = I. R Elekrik akımına karşı koyar ve akımın azalması ya da armasını sağlar. Moor Elekrik enerjisini mekanik enerjiye dönüşürür. Reosa yarlı dirençir. kım şiddeini ayarlar. Dinamo Dinamo ve jeneraörler mekanik enerjiyi elekrik enerji sine dönüşürürler. mpermere kım şiddei ölçer, direnci çok küçükür, devreye seri bağlanır. Pil ve kümülaör Kimyasal enerjiyi elekrik enerjisine dönüşürürler. Sroboskop Dalgaların frekansını ölçer. Mıknaıs Demir, nikel, kobal gibi maddeleri çekebilen madde lerdir. limere Yükseklik ölçer. Mikrofon Ses dalgaları ve ses ireşimleri ile akım azalmasını veya çoğalmasını sağlar. Hoparlör kım şiddeinin değişmesi ile ses ireşimleri oluşurur. Kalorimere M D V Isı mikarını ölçer. Dansimere Sıvıların özkülesini ölçer. rşime prensibine göre çalışır. Elekrik Sayacı Elekrik enerjisini kwh olarak ölçer. Baromere çık hava basıncını ölçer. Manomere Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçer. Pascal ilkesi ile çalışır. Foosel Elekron koparabilen maddeler üzerlerine düşürülerek ışık anecikleri ile elekrik akımı elde edilen yüzeylerdir. Osiloskop Poansiyel fark ve elekrik sinyallerinin frekansını ölçer. Higromere Nem ölçer. Foomere Işık şiddeini ölçer. Dinamomere ğırlık ve kuvve ölçer. namomere Rüzgar şiddeini ölçer. Termomere Sıcaklık ölçerdir. Paraoner Yıldırımın zararlı ekilerini ölçer. Sismograf Deprem dagalarının şiddeini ölçer. Elekroskop Elekrik yüklerini ölçer. Teleskop Gök cisimlerini inceler. Bölüm 1 / Fiziğin Doğası

11 Fiziğin Doğası / Bölüm 1 11 BÜYÜKLÜK FORMÜL BİRİM Kuvve ğırlık Hız İvme İş, Enerji Güç Özküle F = m. a G = m.g V = x a = T V, a = T m F W = F. x P= W d = m v Newon Newon m/s m/s Joule wa g/cm 3 Manyeik kuup Gerardus Mercaor (1546) Periyo Galileo Galilei (1581) Yerçekimi ivmesi Galileo Galilei (1589) Termomere Galileo Galilei (159) Hidrosaik Yasaları Toricelli (1640) Baromere Pascal (1648) Mikroskop Rober Hodce (1665) Eldesi Benjamin Franklin (1751) Volaj ve Pil Vola mpere (1796) Isı ve Sıcaklık Black, Lovoiser, Laplace (18.yy sonu) Elekrik çekim kuvvei Coulomb (18.yy sonu) Elekrik kımı ile Isı Joule (19.yy başı) Ohm Kanunu ve Dirençler Geory Ohm (187) Basınç P = F Pascal BİLİMSEL BİLGİ BSMKLRI VE KVRMLRI Isı Mikarı Elekrik Yükü kım Şiddei Poansiyel Fark Direnç Q = m. c. q = Ι. q Ι = V = Ι. R R = V Ι Calori Coulomb mper Vol ohm Bilimsel Basamaklar 1. Problem Tesbii. Veri Toplama 3. Hipoez kurma 4. Tahminler yapma 5. Konrollü Deneyler EŞİT KOLLU TERZİ Periyo T = 1 f Saniye Frekans f = 1 T Herz SBİTLER Işık hızı c = m / s Planck Sabii h = 6, j.s. Evrensel çekim sabii G = 6, Nm /kg Yerçekimi ivmesi g = 9,8 m/s Coulomb sabii k = Nm / C Bilim damları ve Buluşları Basi makineler rşimed (MÖ. 40) Hidrosaik rşimed (MÖ 40) Hava Genleşmesi Hero of lexandiria (100) Pusula Çinliler (1000) Büyüeç Roger Bacon (167) m B = Binicinin külesi k = Binicinin bulunduğu bölme n = Koldaki bölme sayısı Binicinin her bölme için ekisi (b.e) = m M sol = M sağ + k. B n Haalı Terazi m B n m küleli bir cisim erazinin sağ kefesinde iken m 1, sol kefesinde iken m gram ile dengeleniyorsa, gerçek külesi m1. a= m. b 4. ma. m. b m = = m 1 m

12 1 Bölüm 1 / Fiziğin Doğası FİZİĞİN DOĞSI 1. şağıdakilerden hangisi skaler büyüklükür? TEST 1 6. şağıdaki büyüklüklerden hangisi veköreldir? ) ğırlık B) Kuvve C) İvme. I. İş I D) Küle E) Hız Kuvve Isı Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri üreilmiş bir büyüklükür? ) Cismin külesi B) Cismin hacmi C) Cismin özkülesi D) Cismin ağırlığı E) Cismin poansiyel enerjisi 7. şağıdaki verilen büyüklüklerin ölçü birimlerinden hangisi yanlışır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 3. I. Dinamomere ğırlık I IV. Eşi kollu erazi Küle Kronomere Zaman Kalorimere Isı V. Baromere Basınç kuvvei şağıdaki eşleşirmelerden hangisi yanlışır? ) I B) II C) III D) IV E) V 4. şağıdakilerden hangileri vekörel bir büyüklükür? ) Hız B) Zaman C) Isı 5. I. Uzunluk I D) Sıcaklık E) Küle Küle Kuvve Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri emel büyük lükür? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ) Hız mere / saniye B) Kuvve Newon C) kım mper D) İş Wa E) Uzunluk Mere 8. I. Kırmızı kalem I IV. Sarı lale L sü 5 cm / s lik hız Yukarıda verilenlerden hangileri nicel gözleme örnekir? ) I ve II B) II ve III C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 9. şağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmaların ba - samaklarından değildir? ) Problem belirlemesi B) Veri oplanması C) Hipoez kurulması D) Deney yapılması E) Eleşiri yapılması

13 Fiziğin Doğası / Bölüm I. Mekanik, manyeizma ve opik fiziğin al dal larındandır. I Opik ışık ile ilgili olayları inceler. Mekanik, cisimlerin nasıl hareke eiğini ve nasıl ekileşiklerini inceler. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 15. I. Kalorimere kabı Dinamomere I Termomere Yukarıdakilerden hangisiyle ısı ölçülür? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 16. Newon m birimi aşağıdakilerden hangisine eşi ir? 11. Bilimi bilim yapan değerlerle ilgili; I. Nesnel olmasıdır. Gözle görülebilir olmasıdır. I Öngörülü olmasıdır. 17. ) Dyn B) Pascal C) Joule D) Erg E) Newon C IV. Uygun şarlarda genel geçerdir. D yargılardan hangileri doğrudur? B ) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV ynı düzlemli vekörlerle ilgili, I. = B 1. şağıdakilerden hangisi enerji birimi değildir? ) Erg B) Joule C) wa x saniye D) Kilowa E) Kalori D = C I = D yukarıdakilerden hangileri yanlışır? (Birim kareler özdeşir.) ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 13. Nicel gözlemle ilgili olarak; I. Ölçü alei kullanılır. Kesin sonuçlar ifade eder. I Sayısal değer ifade eder. yargılarından hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 14. Hipoez ile ilgili olarak; I. Probleme yanı vermelidir. Değişirilemez olmalıdır. I Niel ve nicel gözlemlerle oluşurulmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 18. şağıdakilerden hangileri fiziğin al dallarından değildir? ) Işık B) Elekrik C) Kaıhal fiziği D) Manyeizma E) Opik 19. Yön bulmaka kullanılan pusula fiziğin hangi al dalıyla ilgilidir? ) Opik B) Termodinamik C) Manyeizma D) Mekanik E) Nükleer fizik 0. kg. m / s hangi fiziksel niceliğin birimidir? ) Hız B) Kuvve C) Enerji D) Güç E) İvme 1.D.E 3.E 4. 5.D 6.D 7.D 8.E 9.E 10.E 11.E 1.D 13.E 14.D B 17.C C 0.C

14 14 Bölüm 1 / Fiziğin Doğası FİZİĞİN DOĞSI TEST 1. wa x mere hangi fiziksel büyüklükür? joule ) Enerji B) Güç C) Hız D) İş E) Kuvve X L=8, g B B B Özdeş eşi kollu eraziler dengededirler. Buna göre, ve B cisimlerinin küleleri oranı kaçır? ) 11 B) 11 C) 11 D) 11 E) Şekildeki eşi kollu erazi dengededir. Binicinin külesi 1 g olduğuna göre, X cismi kaç gramdır? ) 8,4 B) 8,3 C) 9,4 D) 9,14 E) 9, Coulomb / saniye birimi aşağıdakilerden hangisine aiir? M N ) Isı mikarı B) kım şiddei C) Direnç D) Güç E) İvme 4. I. Paraoner Yıldırımın zararlı ekilerini önler. Sismograf Elekrik yüklerini ölçer. I Teleskop Gök cisimlerini inceler. Yukarıdaki eşleşirmelerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5. Bir maddenin külesi için; I. Dinamomere ile ölçülür. Birimi kilogramdır. I Birimi Newon dur. verilenlerden hangileri yanlışır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 8. Küleleri oplamı 40 gram olan M ve N cisimleri eşi kollu erazide dengededirler. Binicinin bir bölme yer değişirmesi 1g a mm karşılık geldiğine göre m oranı kaçır? N ) 1 B) C) 1 D) 3 E) 3 3 Şekildeki eşi kollu erazi dengededir. Buna göre, cisimlerin küleleriyle ilgili; I. m X > m Y m X > m Z I m Z > m Y yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 0 X Y Z D) II ve III E) I, II ve III

15 Fiziğin Doğası / Bölüm dm + 00 cm mm kaç meredir? ) 9,9 B) 99 C) 990 D) 9900 E) Şekilde verilen kap sabi debili muslukla amamen doldurulunca ya kadar kapaki sıvı hacminin za manla değişim grafiği nasıl olur? 10. ) V B) V Sabi debili muslukan akan sıvı ile doldurulan kapaki sıvı yüksekliğinin zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? ) h B) h 0 0 C) V D) V 0 0 E) V C) h D) h 0 0 E) h Şekildeki eşi kollu erazinin binici kolu N bölmeli ve binici. bölmedeyken erazi dengededir. Buna göre, erazinin duyarlılığı kaç gramdır? ) 1 B) C) 3 D) 4 E) g 4 g N Şekildeki eşi kollu eraziler dengede ve duyarlılıkları sırasıyla D 1, D ve D 3 ür. Buna göre, D 1, D ve D 3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? ) D 1 > D > D 3 B) D 1 = D = D 3 C) D 3 > D > D 1 D) D > D 1 > D 3 E) D 3 > D 1 > D

16 16 Bölüm 1 / Fiziğin Doğası m b 18. K L 15. Şekildeki eşi kollu erazide K ve L cisimleri ile m b. bölmedeyken dengededir. K ve L cisimlerinin küleleri sırası ile 98 g ve 48 g dır. Buna göre, binicinin külesi kaç gramdır? ) 300 B) 50 C) 00 D) 150 E) Şekil I deki eşi kollu erazideki m X, m Y ve m Z küleli cisimler m b küleli binici sol kolda. bölmedeyken den gededir. Sağ kefedeki Y cismi alınıp sol kefeye konu lunca eraziyi dengelemek için binici sağ kolda. bölmeye geiriliyor. mb Buna göre, m oranı kaçır? Y ) 5 B) 3 C) 1 D) E) 3 5 X Y T Şekildeki eşi kollu erazi dengededir. T ip gerilmesi sıfırdan farklı olduğuna göre, cisimmx lerin küleleri oranı m kaç olabilir? Y ) 3 B) 1 C) 1 D) 1 E) Bir eşi kollu erazinin hassasiyei; I. m b (binici külesi) I N (oplam bölme sayısı) n (binicinin bulunduğu bölme) niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Kolları eşi olmayan bir erazinin bir kefesinde arılınca X gram diğer kefesinde arıldığında Y gram gelen bir cismin gerçek külesini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? ) X. Y B) X C) X Y Y D) Y X E) X. Y ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 17. Şekildeki eşi kollu erazi binici. bölmede iken denge - dedir g 10, g Buna göre, bu erazi ile ölçülebilecek en küçük küle kaç gramdır? ) 0,4 B) 0,3 C) 0, D) 0,15 E) 0,1 0. X 10 X Şekildeki eşi kollu erazide binicinin külesi 50 g olup sol kefedeki X cisimleri ile den gededir. m b Buna göre, X cisminin külesi kaç gramdır? ) 60 B) 50 C) 40 D) 0 E) Y 100 g 1.C. 3.B 4.C 5.E 6. 7.D 8.C 9.B E 13.C 14.B D 17.E E 0.

17 Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi / Bölüm 17 VEKTÖR KUVVET DENGE MOMENT KÜTLE MERKEZİ BÖLÜM Fizike iki ür büyüklük vardır. I. Skaler büyüklük: Sayı ve birimi ile anımlanabi len büyüklüklerdir. Bu nedenle sadece sayısal değeri olan büyüklüklerdir. Vekörel büyüklük: Sayı, birimi, yönü ve doğrul usu ile anımlanabilen büyüklüklere denir. Bir vekörün anımlı olabilmesi için, Uygulama nokası Yönü ve doğrulusu Büyüklüğü anımlanmış olmalıdır. Vekörlerin özellikleri Doğrulu ve yönü değişirilmeden bir vekör iseni - len yere aşınabilir. İki vekörün eşi olabilmesi için doğrulusu yönü ve bü yüklüğü aynı olmalıdır. Büyüklük ve doğrulusu aynı, yönü ers olan iki veköre zı vekörler denir. Başka bir deyişle oplamları sıfır olan vekörlere zı vekörler denir. a + b = 0 a = b Bir vekörün büyüklüğü yönünden bağımsız her zaman poziifir. VEKTÖREL İŞLEMLER I. Vekörlerin Toplanması (Bileşke vekör) a) Paralel kenar yönemi O B Başlangıç nokaları bir leşirilen iki vekör para lel kenara amamlanırsa para lel kenarın O başlan gıç nok - asından geçen köşegeni oplam vekördür. b) Çokgen (uç uca ekleme) yönemi R=+B Vekörlerin birinin biim nokası ile diğerinin baş langıç nokası çakışırılır. İlk vekörün başlangıç nokası ile son vekörünün bi im nokası birleşirilirse elde edilen vekör oplam vekörü verir. B R = + B c) Dik bileşenlere ayırma yönemi Vekörler dik koordina sisemi üzerindeki bileşenle - rine ayrıldık an sonra, x ve y eksenle rinde oplamları alı - na rak iki dik veköre dönüşürülür. x =. cosα y =. sinα B x = B. cosβ B y = B. sinβ ve B vekörlerinin bileşkesi C ise Cx = x + B x Cy = y + B y C = Cx + Cy VEKTÖRLERİN ÇIKRILMSI a) Önünde ( ) işarei olan vekör ers çevrilerek, op - lama kural ları uygulanabilir. b) Vekörlerin başlangıç nokaları birleşirilip ( ) vekör ucundan (+) vekör ucuna çizilen vek ör fark vekörüdür. VEKTÖRLERİN SKLERLE ÇRPILMSI Bir vekörün bir skalerle çarpımı veya bölümü bir vekör verir. B a) Skaler poziif ise elde edi len vekör esas vekörle aynı yönlüdür. b) Skaler negaif ise elde edilen vekör esas vekör ile zı yönlüdür. B B x β B y C = B y y α x x

18 18 Bölüm / Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi I. Kuvvelerin Bileşkesi 1 α I.a Doğrulu ve yönleri aynı olan iki kuvvein bi - leşkesi bu iki kuvvein büyüklükleri oplamı - dır. İki kuvvein bileşkesinin maksimum değeridir. F 1 F 1 F 1 ve vekörlerinin bileşkesinin şiddei, R = cosα bağınısından hesaplanır. 1 vekörünün ucuna vekörü aşınır. vekörü birbirine dik x ve y bileşenlerine ayrılır. Taralı üçgenin hipoenüsü bileşke vekörü verir. R = ( 1 + x ) + ( y ) R = cosα (Kosinüs Teoremi) iki vekörün bileşkesinin şiddei, iki vekörün op - lamından büyük farkından küçük olamaz. Büyüklükleri farklı iki vekörün bileşkesi büyük olan bileşenle daha küçük açı yapar. İki vekör arasındaki açı küçüldükçe bileşkenin büyüklüğü O arar. Şekilde görüldüğü gibi iki vekör arasındaki α açısı küçüldükçe OKC T ninde R nin karşısısındaki θ açısı büyür. Dolayısıyla bileşke vekör R büyür. KUVVET ( F): 0 Cisimlerin şeklinde, hareke yönü ya da hızında değişikliğe neden olan ekiye kuvve denir. Vekörel büyüklükür ve dinamomere ile ölçülür. Birimi Newondur. y R 1 x y Bileşke kuvve ( R): İki veya daha fazla kuvvein yapığı ekiyi ek başına yapabilen kuvvee denir. α L α R = 1+ 1 x + x + y Y cosα 1 + R x θ K α C L R = F 1 + F F I.b Doğruluları aynı yönleri farklı iki kuvvein bi - I.c leşkesi büyüklüklerin farklarına eşi olup bi - leşkenin en küçük değeridir. F > F 1 ise; F 1 R= F F 1 İki kuvve arasında herhangi bir α açısı varsa bileşkenin büyüklüğü kosinüs eoremi ile bulunur. R F 1 ÖZEL DURUMLR Eşi iki vekör arasındaki açı α ise bileşke vekör açıoray doğrulusundadır. Şiddei ise, R = Fcos α bağınısından hesaplanır. Eşi iki vekör arasındaki açı α ise, iki vekör farkı R = F. Sin α bağınısından hesaplanır. F 1 R İki kuvve arasındaki açı α = 90 ise, pisagor ba - ğınısından, İki kuvve arasındaki açı F α = 90 ise, ve kuvvelerin büyüklükleri birbirine eşi ise, İki eşi büyüklükeki kuvve arasındaki açı α = 60 ise, α F R = F1 + F + F1Fcosα R = F1 + F R= R= F 3 F F =F F =F F > F 1 F R F 1 =F F1 =F R

19 Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi / Bölüm 19 İki eşi büyüklükeki kuvve arasındaki açı α = 10 ise, R = F Paralel Kuvvelerin Bileşkesi a ynı yönlü paralel kuvvelerin bileşkesi O B ynı yönlü iki kuvvein bileşkesi bü yüklüklerinin op - la mına eşi olup, bileş kenin uygu lama nok ası kuvveler arasında ve büyük kuvvee yakın dır. Bileşkenin uygu - lama noka sının yeri, F1 O = F OB ile bulunur. b Zı yönlü paralel kuvvelerin bileşkesi Zı yönlü paralel kuv - vele rin bileşkesi büyük - lüklerinin far kına eşi olup uygulama nokası kuv ve - lerin dışında, büyük kuv ve a rafında ve onun yönündedir. Bileşkenin uygulama nokasının yeri, F1 O = F OB ile bulunur. c Kuvve çifi Doğruluları aynı şiddeleri eşi yönleri zı iki kuvve, kuvve çifi oluşurur. Kuvve çifini oluşuran kuvvelerin bileşkesi sıfır olmasına rağmen (ΣF= F F= 0) cisim dönme harekei yapar. Toplam momen sıfırdan farklıdır. MOMENT Bir kuvvein dön dürme ekisine momen denir. Bir kuv vein bir nokaya ya da eksene göre momeni, kuvve ile bu kuvvein eki çizgisinin bu nokaya veya eksene olan dik uzaklığının çarpımıdır. Vekörel büyüklükür. M ile göserilir. F M = F. d F d O M = Newon. mere d Bir kuvvein bir nokaya göre mo meni bileşenlerinin aynı nokaya göre momenleri oplamına eşiir. F y F O M 1 = F y d = Fd. sinα M = F x. d = 0 d F1 =F α F 1 F 1 F > F 1 F x R R = F 1+ F F B F F =F M = M1 + M O F R = F 1 + F B F Momenin Özellikleri Bir cisme ekiyen kuvvein doğrulusu dönme nok - asından geçiyorsa, momeni sıfırdır. M 1 = 0 M = 0 Bir cisme birden fazla kuvve ekiyorsa op lam döndürme ekisi ( M) bulunurken, ek ek momen ler bulundukan sonra döndürme yönlerine göre oplanır veya çıkarılır. DENGE: Bir cismin dengede olması için; Cisim üzerine ekiyen kuvvelerin bileşkesi sıfır ol - malıdır. _ ΣF F 0 x = 0b Σ = & ` öeleme denge koşulu ΣFy = 0b a Cismin üzerine ekiyen kuvvelerin herhangi bir nok aya göre momenleri oplamı sıfır olmalıdır. Σ M = 0 (Dönme denge koşulu) Dengenin birinci koşulu sağlanmışsa cisim öeleme ha rekei yapamaz. ncak cismin durgun olduğu kesin olarak söylenemez. Cisim üzerine ekiyen kuvveler cisme dönme harekei yapırabilirler. O halde dengenin birinci şarı gerek lidir ancak yeerli değildir. Cismin dengede olabilmesi için iki koşulun da sağlanması gerekir. I. Kesişen Kuvvelerin Dengesi Üç kuvve dengede ise bunlar aynı düzlem içindedirler ve doğruluları aynı nokadan geçer. Üç kuvve dengede ise bunlardan birinin, diğer ikisi arasındaki açının sinüsüne oranı değişmez. F1 F F3 = = sinβ sinα sinθ Kesişen üç kuvve dengede ise, herhangi ikisinin bileşkesinin büyüklüğü üçüncü kuvvele aynı büyüklüke ve zı yöndedir. F 3 = ( F 1 + F ) F 1 + F + F 3 = 0 dır. O F 1 F 3 F F 1 F F 1 α O θ F 3 β F F 1 + F

20 0 Paralel Kuvvelerin Dengesi Paralel kuvveler ekisindeki cismin dengede olabilmesi için hem kuvvelerin bileşkesi, hem de oplam momenleri sıfır olmalıdır. Bölüm / Vekör Kuvve Denge Momen Küle Merkezi a Dikdörgen levha Üçgen levha Dairesel levha b h a x x r Cisim dengede ise, _ ΣFx = 0b ` R= 0 ve ΣM= 0 ΣFy = 0b a olmalıdır. ĞIRLIK MERKEZLERİ Bir cismin oplam kü le sine eki eden yerçekimi kuv veleri nin bileşkesine o cis min ağır lığı, bileşkenin uygu lama nok asına ise, cismin ağırlık mer kezi denir. m g 1 m g m g 3 G m g 4 I G=a.b Üç boyulu hacimsel cisimlerin içi boşsa ağırlıkları ye rine alanları, içi dolu ise hacimleri alınabilir. r Silindir h içi dolu G=πr h BİRLEŞTİRİLMİŞ CİSİMLERİN ĞIRLIK MERKEZİ G= ah G=πr 3x = h G = küre r 4 πr 3 3 Bir Cismin ğırlık Merkezinin Koordinaları O 1 C O y Y m Y 1 m 1 G G 1 1 +G G x X 1 X n küleden oluşan düzlemsel bir cismin küle merkezi nin koordinaları;.... X Σm x m1x1+ mx+ KM = Σm = m1+ m+ m3+... Σm. y m1y1+ my+... YKM = Σm = m1+ m+... Bir sisem farklı parçalardan oluşmuş ise her parçanın ağırlığı kendi ağırlık merkezinde göserilir. Bazen ürdeş düzgün geomerik şekilli bir parçadan düzgün bir parça çıkarılarak geriye kalan parçanın ağırlık merkezi sorulur. Bu durumda çıkarılan parçanın çıkarılmadığı faka parça ile özdeş negaif ağırlıklı bir parça eklendiği düşünülür. Bu kuvvelerin bileşkesinin uygulama nokası sisemin ağırlık merkezini verir. G Homojen (Türdeş) Cisimlerin ğırlık Merkezi I. Bir boyulu el veya çubuk şeklindeki cisim lerin ağırlık merkezi geomerik oraları olup, ağırlık merkezi hesap lanırken ağırlıkları yerine uzunlukları alınabilir. Çubuk l G = l Çember G = πr İki boyulu levha şeklindeki ürdeş cisimlerin ağırlık ları yerine yüzey alanları alınabilir. r C O 1 O G 1 G 1. O 1 C = G. O C l uzunluklu bir elin l kadarlık kısmı üzerine kalanırsa ağırlık merkezi kalanmayan arafa doğru Tx = T kadar kayar.,, l uzunluklu elin bir ucundan X kadarı kesilip aılırsa ağırlık merkezi diğer arafa doğru x kadar kayar.

9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU

9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU 9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) Mehmet ÖZBEK brahim ORAK 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen Mehmet Özbek ve İbrahim Orak ile Zafer Dershaneleri

Detaylı

MATEMAT K SORU BANKASI

MATEMAT K SORU BANKASI LYS MATEMAT K SORU BANKASI 14 KONU ÖZET 118 KONU TEST TOPLAM 2320 SORU TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri öğretmenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5.

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5. 2 Ünie ue e Hareke 1. Bir Boyua Hareke 2. ue e Newon Hareke Yasaları 3. İş, Enerji e Güç 4. Basi Makineler. Dünya e Uzay 1 Bir Boyua Hareke Tes Çözümleri 3 Tes 1'in Çözümleri 3. 1. Süra skaler, hız ekörel

Detaylı

YGS TEMEL MATEMAT K SORU BANKASI MATEMAT K GEOMETR KONU ÖZETLER KONU TESTLER DENEME SINAVI

YGS TEMEL MATEMAT K SORU BANKASI MATEMAT K GEOMETR KONU ÖZETLER KONU TESTLER DENEME SINAVI YGS TEMEL MATEMAT K SORU BANKASI MATEMAT K GEOMETR KONU ÖZETLER KONU TESTLER DENEME SINAVI TEŞEKKÜR Kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak güzel bir eser ortaya koyan başta

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi BÖLÜM 1 DAİRESEL HAREKET 1. DAİRESEL HAREKET 1.1. Kaı Cisimlerin Dairesel Harekei Açısal Yer Değişim: Bir eksen erafında dönmeke olan bir cismin (eker ezgah mili, volan vb.) dönme ekisi ile bir iş yapılır.

Detaylı

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30 4 eryüzünde Hareke es in Çözümleri. nokasından serbes bırakılan cisim, 4 lik yolu e 3 olmak üzere iki eşi zamanda alır. Cismin 4 yolu sonundaki ızının büyüklüğü ise yolu sonundaki ızının büyüklüğü olur..

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Ünite Madde ve Özellikleri 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Fizik Bilimine Giriş Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikteki

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ VEKTÖRLER KUVVET KAVRAMI MOMENT KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ BASİT MAKİNELER -1- VEKTÖRLER -2- Fizik te büyüklükleri ifade ederken sadece sayı ile ifade etmek yetmeye bilir örneğin aşağıdaki büyüklükleri ifade

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Aış Harekeleri. Ünie 5. Konu (Aış Harekeleri) A nın Çözümleri. a. K cismi bulunduğu konumdan serbes

Detaylı

Mekanik, Statik Denge

Mekanik, Statik Denge Mekanik, Statik Denge Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Hafta-01.03.2012 İdris Bedirhanoğlu url : www.dicle.edu.tr/a/idrisb e-mail : idrisbed@gmail.com 0532 657 14 31 Statik **Statik; uzayda kuvvetler etkisi

Detaylı

1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması FİİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1 1. Ünite 3. Konu Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması A nın anıtları 1.... Temel büyüklükler kendi başına ifade edildiğinde bir anlamı vardır. 2. Fizikte kullanılan

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER

13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER 13. ÜNİTE KUVVET VE VEKTÖRLER KONULAR 1. VEKTÖR 2. Skaler Büyüklükler 3. Vektörel Büyüklükler 4. Vektörün Yönü 5. Vektörün Doğrultusu 6. Bir Vektörün Negatifi 7. Vektörlerin Toplanması 8. Uç Uca Ekleme

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

2.DENEY. ... sabit. Araç kalem, silgi, hesap. makinası. olduğundan, cisim. e 1. ivme her zaman sabittir (1) (2)

2.DENEY. ... sabit. Araç kalem, silgi, hesap. makinası. olduğundan, cisim. e 1. ivme her zaman sabittir (1) (2) NEWTON HAREKET YASALARI.DENEY. Aaç: Haa rayı düzeneği ile Newon hareke yasalarının leşirilesi. Araç e Gereçler: Haa rayı, haa üfleyici, elekronik süre ölçer, opik kapılar, farklı küleli lar, kefe, 0g lık

Detaylı

v.t dir. x =t olup 2x =2t dir.

v.t dir. x =t olup 2x =2t dir. ) m/s hızla düşe olarak ükselen balondan, balona göre m/s hızla aa aılan cisim aıldığı nokanın düşeinden 5 m uzaka ere çarpıor. Buna göre cisim ere çarpığı anda balon erden kaç m üksekedir? A)5 B)5 C)6

Detaylı

STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ. Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR. Çevre Mühendisliği

STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ. Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR. Çevre Mühendisliği STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği STATİK Ağırlık Merkezi Örnek Sorular 2 Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Diğer bir anlamda cismin hacmini dolduran

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

3. KUVVET SİSTEMLERİ

3. KUVVET SİSTEMLERİ 3. KUVVET SİSTEMLERİ F F W P P 3.1 KUVVET KAVRAMI VE ETKİLERİ Kuvvet, bir cisme etki eden yapısal yüklerdir. Kuvvet Şiddeti, yönü ve uygulama noktası olan vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin üzerine uygulanan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ İANBUL İCARE ÜNİERİEİ BİLGİAAR MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİAAR İEMLERİ LABORAUARI ER PERPEKİF DÖNÜŞÜM İLE ÜZE DOKUU ÜREİMİ Bu deneyde, genel haları ile herhangi bir yüzeye bir dokunun kopyalanması üzerinde

Detaylı

1. Saf X maddesinin öz kütlesi, saf Y maddesinin öz kütlesinden büyüktür.

1. Saf X maddesinin öz kütlesi, saf Y maddesinin öz kütlesinden büyüktür. 1. af maddesinin öz külesi, saf maddesinin öz külesinden büyükür. Buna göre; ve maddelerinin aynı koşullardaki küle - hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) üle B) C) D) üle Hacim üle üle Hacim

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.)

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.) VETÖRER SORUR 1.) 3.) ynı düzlemde bulunan, ve vektörleri için verilen; I. = II. II = II III. = 2 Şekildeki aynı düzlemli vektörlerle tanımlanmış + + = D işleminin sonucunda elde edilen D vektörünün büyüklüğü

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

TEKNOLOJĐNĐN BĐLĐMSEL ĐLKELERĐ DERS NOTLARI

TEKNOLOJĐNĐN BĐLĐMSEL ĐLKELERĐ DERS NOTLARI TEKNOLOJĐNĐN BĐLĐMSEL ĐLKELERĐ DERS NOTLARI BĐLEŞKE VE BĐLEŞENLER Zaman, kuvvet, kütle. vs. gibi büyüklükleri skaler büyüklükler yada vektörel büyüklükler olarak ifade ederiz. Eğer sadece sayısal değeri

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Skaler Büyüklükler

VEKTÖRLER. 1. Skaler Büyüklükler VEKTÖRLER Fizikte bazı büyüklükler sayılarla ifade edilebildiği halde, bazılarının ifade edilebilmesinde sayılar yeterli olmamaktadır. Sayılarla birlikte yönün de belirtilmesi gerekir. Bu nedenle fizikte

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır.

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır. Ölçme: Fizikte kütle, hacim, uzunluk, alan, sıcaklık, kuvt, hız, ivme, elektrik yükü, elektrik akımı gibi birçok büyüklük kullanılmaktadır. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçn değişmez

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı

STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU http://kisi.deu.edu.tr/kamile.tosun/ 2011-2012 BAHAR - ÇEVRE KT 1 KİTAPLAR Mühendislik Mekaniği - Statik, R.C. Hibbeler, S.C. Fan, Literatür Yayıncılık, ISBN:

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newon Kanunları. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal Hareke

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF ONU ANLATIMLI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu SABİT İVMELİ HAREET ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ Sabi İmeli Hareke. Ünie. onu (Sabi İmeli Hareke). (m/s) A nın Çözümleri. İme- grafiklerinde doğru ile ekseni

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR AKLAŞIM * Arş.Gör. Eyup Sertaç AAZ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Dünyada hemen her milletin bir milli marşı bulunmaktadır.

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ KÜTLE VE TERAZİ SORULARI Öğretmenin Adı: FAHRETTİN KALE BÖLÜM :FİZİK 1.Soru: 2 gramlık binici sağ kolda 6. bölmede iken x cismi 13 gr la dengeleniyor. Kol uzunluğu

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

Ters Perspektif Dönüşüm ile Doku Kaplama

Ters Perspektif Dönüşüm ile Doku Kaplama KRDENİZ EKNİK ÜNİERSİESİ BİLGİSR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSR GRFİKLERİ LBORURI ers Perspekif Dönüşüm ile Doku Kaplama 1. Giriş Bu deneyde, genel haları ile paralel ve perspekif izdüşüm eknikleri, ers perspekif

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

STATİK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU. Ders notları için: GÜZ JEOLOJİ MÜH.

STATİK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU. Ders notları için: GÜZ JEOLOJİ MÜH. STATİK STATİK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/kamile.tosun/ 2014-2015 GÜZ JEOLOJİ MÜH. ÖÖ/İÖ 54-58 2 Değerlendirme 1. Ara sınav (%25) 2. Ara sınav (%25) Final (%50)

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 4 Skaler: Fiziki büyüklükler SKALER BÜYÜKLÜK SEMBOLÜ BİRİMİ Kütle m Kilogram Hacim V m 3 Zaman t Saniye Sıcaklık T Kelvin Sadece sayısal değer ve birim verilerek ifade edilen

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır. Bölüm 3 VEKTÖRLER Bölüm 3: Vektörler Konu İçeriği Sunuş 3-1 Koordinat Sistemleri 3-2 Vektör ve Skaler nicelikler 3-3 Vektörlerin Bazı Özellikleri 3-4 Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler Sunuş Fizikte

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

Dalgalar. Matematiksel olarak bir dalga, hem zamanın hem de konumun bir fonksiyonudur: İlerleyen bir dalganın genel bağıntısı (1- boyut ): y f ( x t)

Dalgalar. Matematiksel olarak bir dalga, hem zamanın hem de konumun bir fonksiyonudur: İlerleyen bir dalganın genel bağıntısı (1- boyut ): y f ( x t) Dalgalar Tireşimlerin bir uyarının veya bir sarsınının uzay içinde zamanla ilerlemesine dalga denir. Maemaiksel olarak bir dalga, hem zamanın hem de konumun bir fonksiyonudur: İlerleyen bir dalganın genel

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Uzayda Serbestlik Derecesi Rijit Cismin Uzayda Dengesi Bir Uzay Kuvvetin Bileşenleri Bir Noktada Kesişen Uzay Kuvvetlerde Bileşke Bir Eksene Göre Statik Moment Kuvvetler Sistemini

Detaylı

Editörden... YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM

Editörden... YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM II YGS FiZiK SORU - ÇÖZÜM EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Yavuz KESKİN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik,

Detaylı

STATİK (1. Hafta) Giriş TEMEL KAVRAMLAR

STATİK (1. Hafta) Giriş TEMEL KAVRAMLAR Giriş STATİK (1. Hafta) Mühendislik öğrencilerine genellikle ilk yıllarda verilen temel derslerin başında gelir. Sabit sistemler üzerindeki kuvvet ve momentleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kendisinden

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

4. m kütleli cisim KL bölümünde

4. m kütleli cisim KL bölümünde NEWON UN HAREE YASAARI - DO ADA EME UEER ES -. Do ada dör eel kuvve vard r. Bu kuvvelerden küle çekii ve orenz kuvvelerinin enzili sonsuz di erlerinin enzili çok küçükür. fiidde olarak da bu kuvveler farkl

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3-

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- 1 STATİK Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- Moment KUVVET SİSTEMLERİ 2 Moment, bir kuvvetin bir nokta veya bir eksen etrafında oluşturduğu döndürme etkisinin ölçüsüdür. Momentin büyüklüğü

Detaylı