Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS"

Transkript

1 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüü, Yıldız-İSTANBUL Geliş/Received: Kabul/Accepted: ABSTRACT The ai of this study is to provide an analytical tool to select the best software providing the ost custoer satisfaction. The three type of softwares were exained and the ost iportant criterias were taken into account by the custoers while they were selecting their softwares. The fuzzy analytic hierarchy process was used to copare this softwares. The eans of the triangular fuzzy nubers were chosen randoly for each coparison were successfully used in the pair wise coparison atrices. Keywords: AHP, Software Selection, Inforation Technology, Package Progra Selection, Fuzzy Set. BULANIK AHP İLE YAZILIM SEÇİMİ ÖZET Bu çalışanın aacı, en iyi yazılıın seçii için en yüksek üşteri enuniyetini veren analitiksel bir araç sağlaaktır. Üç yazılı tipi inceleniş ve üşterilerin yazılı seçi sürecinde dikkate aldığı öneli kriterler belirleniştir. Bulanık analitik hiyerarşi prosesi (Bulanık AHP), bu yazılıları karşılaştırak için kullanılıştır. Üçgensel bulanık sayıların anlaları, ikili antıksal karşılaştıra atrislerinde başarı ile uygulanan tü karşılaştıralar için rassal olarak seçiliştir. Anahtar Sözcükler: AHP, Yazılı seçii, Bilgi teknolojisi, Paket progra seçii, Bulanık küe.. GİRİŞ Bulanık antık, bir bulanık küe antığına dayanır ve ilk olarak Lofti A. Zadeh tarafından tanılanıştır. Bulanık küe, küe ye aitlik derecesi üyelik değeri ile tanılanış olan küeyi ifade eder []. Klasik küe kavraında bir elean bir küenin üyesidir veya değildir. Bulanık antıkta küe aitlik derecesi µ, 0 ile arasında değişir. 0 küeye ait olaayı, ise kesin olarak o küenin üyesi olayı gösterir. Küe aitlik derecesi üçgen, yauk, Gaus eğrisi gibi standart fonksiyonlarla tanılanabildiği gibi çok farklı fonksiyonlar da oluşturulabilir. Bulanık Mantık Yaklaşıı, akinelere insanların özel verilerini işleyebile ve onların deneyilerinden ve önsezilerinden yararlanarak çalışabile yeteneği verir [3]. Bu yeteneği kazandırırken sayısal ifadeler yerine sebolik ifadeler kullanır. Bulanık antık kullanan sistelerle artık etroların işleyişi kontrol ediliyor, televizyonların alıcıları ayarlanıyor, kaeralar görüntüye odaklanıyor, klialar, çaaşır * e-posta: tel: (022) /

2 The Fuzzy Analytic Hierarchy Process for akineleri, elektrikli süpürgeler ayarlanıyor, buzdolaplarının buzlanası engelleniyor, trafik labaları progralanıyor ve hatta çiçek düzenleeleri bile yapılaktadır [3]. Bu çalışada bulanık antık uygulaalarından bir bulanık AHP uygulaası ele alınıştır. Çalışada üç tür yazılıdan, belirleniş kriterlere göre en iyisinin seçii bulanık AHP ile bulunaya çalışılıştır. Bunun için ilk olarak kullanılan odel tanıtılış, daha sonra proble inceleniş ve son olarak da proble bu odel öncülüğünde çözülüştür. 2. BULANIK AHP AHP, geniş bir alanda kullanılan çok aaçlı karar vere etotlarından biridir. Bu etodun ana avantajlarından biri çok yönlü kriterlerin kolaylıkla yönetilebilesidir. Buna ek olarak AHP nin anlaşılası daha kolaydır. AHP, kullanışsız ateatikleri içerez. Fakat AHP hala insani düşüne stilini yansıtaaaktadır [4]. Bu yüzden, bulanık AHP, hiyerarşik bulanık probleleri çözek için geliştiriliştir. Çeşitli yazarlar tarafından bahsediliş birçok bulanık AHP etotları vardır. Bu etotlar, bulanık küe teorisini ve hiyerarşik yapı analizini kullanan proble çöze ve alternatif seçiine sisteatik yaklaşılardır. Karar vericiler, genelde, aralıklı karar vereyi sabit değerli karar vereye göre daha rahat bulaktadır [4]. Çünkü karşılaştıra sürecinin bulanık doğasında tercihleri konusunda kesinlik yoktur. İlk bulanık AHP çalışası, üçgen üyelik fonksiyonlarıyla tanılanış bulanık oranları karşılaştıran Laarhoven ve Pedrycz (983) ile görülüştür. Buckley (985), karşılaştıra oranlarının bulanık önceliklerini trapezodial üyelik fonksiyonu ile belirleniştir. Chang (996) ise karşılaştıralarda üçgen bulanık sayıları kullanarak bulanık AHP nin idaresi için yeni bir yaklaşı tanıtıştır [2]. Bu çalışada, Chang in odeli esas alınıştır. 2.. Bulanık AHP Algoritası Çalışada üçgen bulanık sayı (triangular fuzzy nuber TFN) kullanılacaktır. Bir TFN (l\, \u) veya (l,, u) şeklinde gösterilir [2]. Bir bulanık olay için l, ve u paraetreleri, sırasıyla, ükün en küçük değeri, alınabilecek en büyük değeri ve ükün en geniş değeri tesil eder. Her üçgen bulanık sayının lineer gösterileri sol ve sağ taraf şeklinde aşağıdaki üyelik fonksiyonu ile tanılanabilir [2]: 0, ( x l) /( l), µ (x\m) = ( u x) /( u ), 0, x < l, l x, x u, x > u. Bu tanılaalardan sonra algoritaya başlanabilir. X n =, 2...,n bir nesneler seti ve U =, 2,..., de bir aaçlar seti olsun. Chang in büyüklük analizine göre, her nesne alınır ve her aacın büyüklük analizi için, gi, ayrı ayrı uygulanır. Bu yüzden, adet büyüklük analizi değeri her nesne için aşağıdaki gibi elde edilebilir: M gi, M 2 gi,...,m gi, i =, 2,...,n, (2) Buradaki tü M j gi ler, (j =, 2,...,) üçgen bulanık sayılardır.chang in büyüklük analizinin adıları aşağıdaki gibi verilebilir [2]: Adı : i.nesne için bulanık büyüklük değeri şu şekilde tanılanır: S i = M j gi n M gi j. (3) () 25

3 H. Başlıgil Siga 2005/3 Mjgi yi elde etek için, adet büyüklük analizi değerinin bulanık topla işlei aşağıdaki gibi bir atris ile uygulanır: ve M j gi = ( n j gi şekilde uygulanır: n l j, j, u j ) (4) M i elde etek için, M j gi (j =, 2,...,) değerlerinin bulanık topla işlei şu n M j gi = ( n l i, n i, ve daha sonra (5) denkleindeki vektörün tersi şöyle hesaplanır: n j M gi =,, ) n n n ui i li u i ) (5) Adı 2: M 2 = (l 2, 2, u 2 ) M = (l,, u ) olayının olabilirlik derecesi V(M 2 M ) = sup y x in( µ ( x), ( y)) (7) µ M M 2 şeklinde tanılanır ve aşağıdaki denklikle açıklanabilir: V(M 2 M ) = hgt(m M 2 ) = ( ), µ d ³ 2 = M 2 0, l ³ u 2 l u2, yoksa, ( 2 u2) ( l) Burada d, µ M ve µ M 2 arasındaki en yüksek D kesişi noktasının ordinatıdır. M ve M 2 yi karşılaştırak için V(M M 2 ) ve V(M 2 M ) değerlerinin her ikisine de ihtiyaç duyarız. Adı 3: Konveks bir bulanık sayının k adet bulanık sayıdan, M i (, 2,...,k), daha büyük olabilirlik derecesi şöyle tanılanır: V(M M, M 2,...,M k ) = V[(M M ) ve (M M 2 ) ve... ve (M M k )] = in V(M M i ), i =, 2, 3,..., k. (9) O takdirde (3) teki S j ler için şu varsayılar yapılıştır, k =, 2,..., n ; k j için d ı (A i ) = in V(S i Sk ). (0) Daha sonra ağırlık vektörü, A i (i =, 2,..., n) nin n eleandan oluştuğu W ı = (d ı (A ), d ı (A 2 ),..., d ı (A n )) T, () şekliyle verilir. Adı 4: Noralizasyon ile noralize ediliş vektör W nin bulanık bir sayı oladığı W = (d(a ), d(a 2 ),..., d(a n )) T (2) İse, İse, (6) (8) 26

4 The Fuzzy Analytic Hierarchy Process for ifadesi ile gösterilir. 3. UYGULAMA Probleiiz 3 ana kriter ve bu 3 kriterin topla alt kriterinin alternatif 3 yazılı için değerlendirilip en iyi yazılıın seçilesi şeklindedir. A, B ve C gibi üç yazılıın evcut olduğu varsayılıyor. 3 ana kriteriiz ise Yönte (Y), İşlete (İ) ve Yatırı Özellikleri (YÖ) kriterleridir [5]. Bunların alt kriterleri ise yatırıın hangi aşaası (YHA), yatırıın türü (YTÜR), fayda ve aliyet (FM), kullanılacak yönte (KY), yönetiin sonuçları sayısal isteği (YSSİ), şirketin BT yatırıı yapa pozisyonu (ŞYP), şirketin bulunduğu sektör duruu (ŞSD), sonuçların önceden kestirebilirliği (SÖK), yatırıın şirket perforansına etkisi (YŞPE), yatırıın tipi (YTİP) ve yatırıın hangi fonksiyona yönelik olduğu (YFONK) şeklinde verilip [5], kısaltılışlardır. Problein hiyerarşisi Şekil de görülektedir. Proble çözüünün ilk aşaası kriterlerin birbirleriyle ve alternatiflerle olan ağırlık karşılaştıralarıdır. Bu karşılaştıralar aşağıdaki bulanık üçgen sayılara göre yapılır: (7/2, 4, 9/2) Mutlak, kesin (5/2, 3, 7/2) Çok güçlü (3/2, 2, 5/2) Biraz güçlü (2/3,, 3/2) Zayıf (,,,) Eşit, denk Bu kıyaslaalar uzan bir kişinin görüşlerine veya anket gibi yollarla belirlenebilir. Karşılaştıralar ve ağırlıkların belirlenesi şu şekillerde yapılacaktır: Ana aacııza göre üç ana kriterin değerlendirilesi, Her ana kriter için kendi alt kriterlerinin değerlendirilesi ve Tü alt kriterler için alternatiflerin değerlendirilesi. Tü bu değerlendireler ve ağırlıkların bulunası sayesinde en iyi yazılı seçii yapılabilecektir.aşağıda tü bu değerlendire atrisleri ve bunlara göre hazırlanış sonuç çizelgeleri görülektedir. Çizelge. Aacııza göre bulanık değerlendire atrisi Y İ YÖ Y (,, ) (3/2, 2, 5/2) (2/3,, 3/2) İ (2/5, /2, 2/3) (,, ) (3/2, 2, 5/2) YÖ (2/3,, 3/2) (2/5, /2, 2/3) (,, ) Çizelge den, S Y = (3.7, 4.00, 5.00) (/2.34, /0.00, /8.4) = (0.26, 0.40, 0.6), S İ = (2.90, 3.50, 4.7) (/2.34, /0.00, /8.4) = (0.24, 0.35, 0.5), S YÖ = (2.07, 2.50, 3.7) (/2.34, /0.00, /8.4) = (0.7, 0.25, 0.39) elde edilir.bu vektörleri kullanarak, V(S Y S İ ) =.00, V(S Y S YÖ ) =.00, V(S İ S Y ) = 0.84, V(S İ S YÖ ) =.00, V(S YÖ S Y ) = 0.47 ve V(S YÖ S İ ) = 0.6 bulunur. Bu sayede, Çizelge den ağırlık vektörü W A = (0.43, 0.37, 0.20) T şeklinde hesaplanır. 27

5 H. Başlıgil Siga 2005/3 Şekil. Problein hiyerarşis 28

6 The Fuzzy Analytic Hierarchy Process for Çizelge 2. Yönte kriteri açısından alt kriterlerin değerlendirilesi KY YSSİ SÖK KY (,, ) (3/2, 2, 5/2) (3/2, 2, 5/2) YSSİ (2/5, /2, 2/3) (,, ) (2/3,, 3/2) SÖK (2/5, /2, 2/3) (2/3,, 3/2) (,, ) Çizelge 2 den ağırlık vektörü W Y = (0.70, 0.5, 0.5) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 3. İşlete kriteri açısından alt kriterlerin değerlendirilesi ŞYP ŞBSD YŞPE FM ŞYP (,, ) (3/2, 2, 5/2) (2/7, /3, 2/5) (5/2, 3, 7/2) ŞBSD (2/5, /2, 2/3) (,, ) (2/7, /3, 2/5) (7/2, 4, 9/2) YŞPE (5/2, 3, 7/2) (5/2, 3, 7/2) (,, ) (5/2, 3, 7/2) FM (2/7, /3, 2/5) (2/9, /4, 2/7) (2/7, /3, 2/5) (,, ) Çizelge 3 ten ağırlık vektörü W İ = (0.9, 0.04, 0.77, 0.00) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 4. Yatırı Özellikleri kriteri açısından alt kriterlerin değerlendirilesi YHA YTİP YTÜR YFONK YHA (,, ) (2/7, /3, 2/5) (7/2, 4, 9/2) (2/9, /4, 2/7) YTİP (5/2, 3, 7/2) (,, ) (5/2, 3, 7/2) (2/7, /3, 2/5) YTÜR (5/2, 3, 7/2) (2/7, /3, 2/5) (,, ) (2/9, /4, 2/7) YFONK (7/2, 4, 9/2) (5/2, 3, 7/2) (7/2, 4, 9/2) (,, ) Çizelge 4 ten ağırlık vektörü W YÖ = (0.00, 0.05, 0.00, 0.95) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 5. Kullanılacak Yönte açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (5/2, 2, 7/2) (3/2, 2, 5/2) B (2/7, /3, 2/5) (,, ) (2/7, /3, 2/5) C (2/5, /2, 2/3) (5/2, 3, 7/2) (,, ) Çizelge 5 ten ağırlık vektörü W KY = (0.66, 0.00, 0.34) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 6. Yönetiin Sonuçları Sayısal İsteği açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (2/3,, 3/2) (2/9, /4, 2/7) B (2/3,, 3/2) (,, ) (2/5, /2, 2/3) C (7/2, 4, 9/2) (3/2, 2, 5/2) (,, ) Çizelge 6 dan ağırlık vektörü W YSSİ = (0, 0, ) T şeklinde hesaplanır. 29

7 H. Başlıgil Siga 2005/3 Çizelge 7. Sonuçların Önceden Kestirilebilesi açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (2/3,, 3/2) (2/7, /3, 2/5) B (2/3,, 3/2) (,, ) (2/5, /2, 2/3) C (5/2, 3, 7/2) (3/2, 2, 5/2) (,, ) Çizelge 7 den ağırlık vektörü W SÖK = (0, 0, ) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 8. Şirketin BT Yatırıı Yapa Pozisyonu açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (2/7, /3, 2/5) (2/3,, 3/2) B (5/2, 3, 7/2) (,, ) (,, ) C (2/3,, 3/2) (,, ) (,, ) Çizelge 8 den ağırlık vektörü W ŞYP = (0, 0, ) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 9. Şirketin Bulunduğu Sektör Duruu açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (5/2, 3, 7/2) (2/3,, 3/2) B (2/7, /3, 2/5) (,, ) (,, ) C (2/3,, 3/2) (,, ) (,, ) Çizelge 9 dan ağırlık vektörü W ŞSD = (0.87, 0, 0.3) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 0.Yatırıın Şirket Perforansına Etkisi açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (2/9, /4, 2/7) (2/7, /3, 2/5) B (7/2, 4, 9/2) (,, ) (2/7, /3, 2/5) C (5/2, 3, 7/2) (5/2, 3, 7/2) (,, ) Çizelge 0 dan ağırlık vektörü W YŞPE = (0.00, 0.3, 0.69) T şeklinde hesaplanır. Çizelge. Fayda ve Maliyet açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (2/3,, 3/2) (,, ) B (2/3,, 3/2) (,, ) (2/9, /4, 2/7) C (,, ) (7/2, 4, 9/2) (,, ) Çizelge den ağırlık vektörü W FM = (0.27, 0.8, 0.55) T şeklinde hesaplanır. 30

8 The Fuzzy Analytic Hierarchy Process for Çizelge 2. Yatırıın Hangi Aşaası açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (7/2, 4, 9/2) (5/2, 3, 7/2) B (2/9, /4, 2/7) (,, ) (,, ) C (2/7, /3, 2/5) (,, ) (,, ) Çizelge 2 den ağırlık vektörü W YHA = (, 0, 0) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 3. Yatırıın Tipi açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (3/2, 2, 5/2) (2/7, /3, 2/5) B (2/5, /2, 2/3) (,, ) (7/2, 4, 9/2) C (5/2, 3, 7/2) (2/9, /4, 2/7) (,, ) Çizelge 3 ten ağırlık vektörü W YTİP = (0.05, 0.64, 0.3) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 4. Yatırıın Türü açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (7/2, 4, 9/2) (2/3,, 3/2) B (2/9, /4, 2/7) (,, ) (2/3,, 3/2) C (2/3,, 3/2) (2/3,, 3/2) (,, ) Çizelge 4 den ağırlık vektörü W YTÜR = (0.72, 0.00, 0.28) T şeklinde hesaplanır. Çizelge 5. Yatırıın Hangi Fonksiyona Yönelik Olası açısından yazılı türlerinin değerlendirilesi A (,, ) (,, ) (2/9, /4, 2/7) B (,, ) (,, ) (2/7, /3, 2/5) C (7/2, 4, 9/2) (5/2, 3, 7/2) (,, ) Çizelge 5 ten ağırlık vektörü W YFONK = (0, 0, ) T şeklinde hesaplanır. 3

9 H. Başlıgil Siga 2005/3 Çizelge 6. Öne ağırlıklarının birleşik özeti Yöntein alt kriterleri KY YSSİ SÖK Seçenek öne ağırlığı Ağırlık Seçenek A B C İşletenin alt kriterleri ŞYP ŞBSD YŞPE FM Ağırlık Seçenek öne ağırlığı A B C Yatırı Özelliklerinin alt kriterleri YHA YTİP YTÜR YFONK Ağırlık Seçenek öne ağırlığı A B C Yönte(Y) Aacın ana kriterleri İşlete(İ) Yatırı Özellikleri(YÖ) Ağırlık Seçenek öne ağırlığı A B C

10 The Fuzzy Analytic Hierarchy Process for 4. SONUÇLAR Buradan görülüyor ki en yüksek öne ağırlığına sahip C yazılıı seçilir. Stratejik kararlar bugün artan bir şekilde kopleks çevrelerde verilektedir. Çok kriterli karar sisteleri farklı alanlarda uzanların kullanıına daha çok ihtiyaç duyaktadır. Bu tür karar vere ortalarının birçoğunda bulanık karar vere teorisi kullanılabilir. Bulanık karar vere grubu bu zorluğun üstesinden gelebilir. Genelde, birçok kavra, araç ve yapay zeka teknikleri, bilginin tesili ve antıklı düşüne alanlarında insani tutarlılığın arttırılasında ve sayısız odelin kurulabilesinde kullanılabilir. Bu çalışada yazılılar Bulanık AHP kullanılarak karşılaştırılıştır. Karar vericiler AHP de değerlendire skorlarını belirleede çoğu zaan ein değildirler. Bulanık AHP bu zorluğu ortadan kaldırabilir. Bu çalışa sonucunda da görüldüğü gibi, en yüksek öne ağırlığına sahip (C) seçenek, kolaylıkla belirlenebilektedir. Bu tür karşılaştıralar için çok kriterli karar vere yazılı prograları ile çözü veren pek çok etot evcuttur. Bunlar ELECTRE, DEA ve TOPSİS gibi çok kriterli değerlendire etotlarıdır [2]. Bu etotlar, bulanık bir çevrede kullanılak üzere geliştiriliş yeni etotlardır ve uygulaaları olulu sonuçlar verektedir. KAYNAKLAR [] Karanfil, S., Bulanık Küeler ve Bulanık Mantığın Teelleri, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilileri Enstitüsü, Kiya Metalürji Fakültesi, Y.T.Ü., İstanbul, 993. [2] Kahraan, C., Ruan, D., Cebeci, U., Multi-Attribute Coparison of Catering Service Copanies Using Fuzzy AHP: The Case of Turkey, Internal Journal of Production Econoics, [3] Elas, Ç., Bulanık Mantık Denetleyiciler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, [4] Rua, R.J., Chi, S.C., Kao, S.S., A Decision Support Syste for Selecting Convenience Store Location Through Integration Fuzzy AHP and Artifical Neural Network. Coputers in Industry, 999. [5] Başlıgil, H., YBS Ders Notları, Makine Fakültesi, Y.T.Ü., İstanbul,

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.23-46 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 8, 74-85, 00 Research Article / Araştırma Makalesi A FUZZY-ANALYTIC NETWORK PROCESS BASED APPROACH FOR ENTERPRISE

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5, No.2, pp. 55-74 PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması

Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması Dr. Beran GÜLÇİÇEK

Detaylı

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 69-90 ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Babak DANESHVAR ROUYENDEGH

Detaylı

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Bartın Oran Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s. 4349 OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ Ümit TERZİ*, Sinan Emre HACALOĞLU**, Zerrin ALADAĞ*** ÖZET

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ Yıldız YULUĞKURAL Sevgi FELEK Zerrin ALADAĞ Özet Cep telefonları, son yıllarda

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

BULANIK EŞLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE ÇİFTÇİLERİN AMAÇ HİYERARŞİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BULANIK EŞLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE ÇİFTÇİLERİN AMAÇ HİYERARŞİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),183-191 BULANIK EŞLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİYLE ÇİFTÇİLERİN AMAÇ HİYERARŞİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cihat GÜNDEN a Bülent MİRAN Ege

Detaylı