AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI"

Transkript

1 Akademk Blşm 2008 Çanakkale Onsekz Mart Ünverstes, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2007 AKADEMİK FAAALİ YETLERDE ÖZGÜR COĞRAF İ BİLG İ SİSTEM İ YAZILIMI KULLANIMI Osman Yalçın YILMAZ* (*) İstanbul Ünverstes, Orman Fakültes, Orman Mühendslğ Bölümü, İSTANBUL ÖZET Coğraf blg sstemler ve bağlı teknolojlerdek gelş meler konumsal verye htyaç duyanlar çn kaçınılmaz olmasını sağlamaktadır. Baş langıçta sınırlı fonksyonlara sahp yazılımlar günümüzde modüler yapıda ve brçok konumsal ve konusal raf analz yapablme yeteneğ ne sahptr. Ancak bu yeteneklere sahp olan tcar yazılımların lsans bedeller gerek araştırmacıların gerekse profesyonellern üzernde cdd br mal yük oluş turmaktadır. Bunun yanısıra bakım ve özellştrme masrafları ve br frmaya bağ ımlı kalınması sıkıntılar yaratmaktadır. Bu sorunu yaşayan bazı ülkelerdek kş ve kurumlar özgür raf blg sstemler yazılımlarına yönelmştr. Akademk yaşamda blmsel malarda ve öğrenclern eğ tmnde gereksnm duyulan bu yazılım sıkıntısına güzel br çare olan özgür raf blg sstem yazılımlarından olan GRASS ve Quantum GIS yazılımları blmsel malarda ve öğ renc eğtmnde kullanılablr fonksyon zengnlğ ve kullanıcı kolaylığına ulaşmış lardır. Bu yayında özgür raf blg sstem yazılımlarının akademk faalyetlerde kullanımına değnlmştr. Anahtar Kelmeler: Özgür Açık Kaynak Kodlu Yazılım, Coğraf Blg Sstemler, Akademk Faalyetler FOSS4G USAGE IN ACADEMIC ACTIVITIES (TEACHING AND RESEARCH) ABSTRACT Keywords: Free Open Source Software, Geographc Informaton Systems, Academc Actvtes 1. GİRİŞ Coğ raf Blg Sstemler (CBS) malarında konumsal verye gereksnm duyan blm dallarında, günümüzde yaygın kullanılan en büyük yardımcı araç olmaktadır. Sağladığ ı hız, duyarlılık, kolaylık, kaltel kartoğ rafk çıktı olanakları onu çekc kılan temel ntelklerdr. Coğ raf blg sstemler ünverstelermzn çeş tl bölümlernde 90'lı yıllardan tbaren gerek akademk malarda gerekse CBS ve uzaktan algılama laboratuvarlarında ders uygulamalarında yern almaya başlamış tır. İlgl akademsyenler öğ rendkler yazılımı lsanslı veya lsanssız olarak hem kend malarında hem de derslernn yürütülmesnde kullanarak kendler açısından kolay ve sıkıntısız br yolu seçmektedrler. Ancak burada dkkatl davranılması ve ttz br seçm yapılması akademsyenlern görevdr. Aks halde dğer doğ ablecek sorunların

2 yanısıra gerek öğrenclern gerekse eğ tm kurumlarının lsans bedel ödemelerne veya lsanssız yazılım kullanımına neden olunablecektr. Yazılım frmalarının pazarda yer alablmek çn ünversteler br basamak olarak gördüğü ve gerektğ nde lsans bedellernde ble cdd ndrmler yapabldğ görülmektedr. Bu durumda da akademsyenlern dkkatl davranıp, gen ş br çerçeveden bakarak seçm yapması gerekr. Çünkü ünverstelerde a veya b yazılımının öğrencye öğretlmes sonucu öğ renc ster stemez öğ retlen yazılımı kullanmakta ve öğ renclk sonrasında da bu yönde devam etmey terch etmektedr. Bu seçmn yapılmasında kısıtlayıcı etkenlern başında; öğ rencnn profesyonel hayata başladığında kullanacağ ı yazılımların neler olacağı ve bu yazılımların kş ye veya ülkeye getreceğ malyetlerdr. Oysa ünverstelern de almakta ve güncellemekte madd sıkıntı çektğ ve lsans ücretler br hayl abartılı olan raf blg sstem ve görüntü ş leme yazılımlarının terchn yapmak zor olmaktadır. Ünverstelern böyle br durumla karşı karş ıya kalmaması ve buna çözüm bulması gerekldr. Ntekm raf blg sstemlernn yaygın kullanıldığ ı Kanada, A.B.D., Avrupa ülkeler ve Uzakdoğ u ülkelernde bu konuda özgür yazılıma yönelme hızla artmaktadır ( Şekl 1). Şekl 1. Bazı Özgür Coğ raf Blg Sstemler Yazılımları Kayıtlı Kullanıcı Hartaları (Dünyadak ve Türkye'dek dağılımı)[1] Çözüm olarak değ erlendrleblecek özgür CBS ve görüntü ş leme yazılımları küçümsenmeyecek aşamaya gelmş lerdr. Tcar yazılımlar le yarış ablr durumda olan özgür açık kaynak kodlu yazılımların gerek ünverstelerde gerekse profesyonel alanda kullanımı artmaktadır. Çünkü sürekl yazılım masrafları ve br frmaya bağ ımlı kalınması brçok kurum ve kş y rahatsız etmekte ve çözüm aramaya tmektedr. Özgür yazılımlar bu bağ ımlılık ve masrafları sıfırlamakla kalmamakta kşlere kend gelş trme olanaklarını sunmaktadır. Bu sıkıntıları yaş ayanların yıllarca kullandıkları tcar yazılımları br kenara bırakıp blmsel malarında ve eğ tm hayatında özgür raf blg sstemlern seçerek yazılım derdne son vermeler rasyonel br çözüm olarak görülmektedr. Üstelk bzm gb gelş mekte olan ve madd sıkıntılar çeken ülkelern yazılımlara harcadıkları paralar cdd rakamlara ulaş maktadır. Oysa genellkle cbs yazılımlarının kullanıldığ ı brmlerde yazılım fonksyonları ve ver büyüklüğ ü nedenyle güçlü blgsayarlara, ver alımına veya ver toplanmasında elektronk ölçme aletlerne (totalstaton, küresel konumlama sstem-gps, v.b.) gereksnm duyulmaktadır. Özgür yazılımların kullanılmasıyla, yazılım masraflarına ayrılan bedeller bu gereksnmlere kullanıldığ ında daha ekonomk ve doğru karar verlm ş olacaktır. Özgür Coğ raf Blg Sstemler yazılımı lder olan GRASS ( Geographc Resources Analyss Support System-Coğ raf Kaynaklar Analz ve Destek Sstem) yazılımı; çevresel modelleme, jeoloj, matematk modeller, LIDAR (Laser Imagng Detecton and Rangng), güne ş ış ınımı, klm ve atmosferk modelleme, heyelan rsk hartalaması, doğ a yangın rsk hartalaması, buzullar, jeomorfoloj, trafk ve ses krllğ, arkeoloj, orman amenajmanı, yaban hayatı 2

3 yönetm, webcbs uygulamaları, cep blgsayarı uygulamaları gb çok çeş tl uygulama alanlarında baş arıyla kullanılmaktadır [2]. GRASS yazılımı le bütünleş k an ve arayüzü daha kullanıcı kolay olan Quantum GIS (QGIS) yazılımı se; baş langıç sevyesndek CBS kullanıcıları çn pratk ve hızla gelş en br yapıya sahptr. GRASS le yapılan ş lemlern hemen tümünü qgs+grass bütünleşk paketyle yapabldğ nz gb ek olarak QGIS'n özellklern de kullanablmektesnz. Sadece QGIS kullanarak ta bast CBS malarını shape dosyası veya postgs katmanı le gerçekleştrleblmektedr. Yetenekler ve neler yapılableceğ dğer bölümlerde ele alınacak olan ve eğ tm ve sonrası kullanmak amacıyla uygun görülen bu yazılımlar İ.Ü. Orman Fakültes Orman Mühendslğ Bölümü seçmel ders olan Coğ raf Blg Sstemler dersnde kullanılmaya başlanmış tır. Anablm Dalı CBS laboratuvarındak 10 adet opteron ş lemc mmarsne sahp GNU/Lnux sstemlerde yapılan dersler harcnde, öğ renclern kend mkanlarında da yazılımı özgürce kurarak kullanmaları uygulamalara hız kazandırmıştır. Ayrıca dğ er br özgür yazılım olan Moodle le gerçekleş trlen ders stesnde yapılan açıklamalar ve ekran yakalama flmler le öğrenclern takıldığ ında bu kaynaklara baş vurmaları ve yne Moodle le sorularına hızla çözüm aramaları öğrencler çn yen br yöntem ve araş tırıcı kmlğ kazandıran br akademk katkı olmuştur. Bu yayında özellkle bu k CBS yazılımı (GRASS, QGIS) üzernde durulacaktır. Öncelkle GRASS yazılımının kısa tarhçes ve fonksyonları le QGIS'n fonksyonları tanıtılacaktır. Ardından bu yazılımların eğ tm ve profesyonel hayata katkılarının neler olableceğ tartış ılarak sonuçlandırılacaktır. 2. ÖZGÜR CBS YAZILIMLARI Son on yılda CBS brçok yen dsplne grm ş ve blgsayara dayalı altyapıların br parçası olmuş tur. Bu nedenle raf blg teknolojlernn de GNU/Lnux sstem olarak blnen açık kaynak kodlu ve özgür yazılım topluluğunca gelş trlmeye başlanması sürprz değ ldr [3]. CBS'nde kaynak koda erş mn özel br önem vardır. Çünkü kullanılan temel algortmalar oldukça karmaş ıktır ve mekansal analz ve modelleme sonuçlarını büyük ölçüde etkler. Sstemn fonksyonellğ n tam olarak anlayablmek çn belrl br fonksyonuna göz atablmek ve nasıl gerçekleştğ n kontrol edeblmek önemldr. Orta sevyedek br kullanıcı karmaş ık br kaynak koddak hatayı bulamazken uzman sevyesndek kullanıcılar kaynak kodu test etme, analz etme ve onarma yeteneklerne sahptr. Daha uzman kullanıcılar se mevcut kodu kend özel uygulamaları çn değş treblrler ancak en baş tan yen kod yazmayı terch etmezler. Bu gelş trclern farklı blg brkm ve uzmanlıkları hızlı ve daha etkn br yazılım gelştrmeye katkıda bulunurlar [4]. Özgür yazılım maları raf blg teknolojler konusunda da öneml br yol kat etmştr ve bugün yaklaş ık 328 program ve eklent bu konuda üretlmş tr. Burada bunlardan en baş arılı olan ve en yaygın olarak kullanılan GRASS ve onunla entegre olarak an QGIS yazılımı kısaca tanıtılacaktır( Ş ekl 2). 3

4 Şekl 2. GRASS yazılımı ve dğer yazılımlar le entegrasyonu [5] 2.1. GRASS Yaygın olarak GRASS dye adlandırılan Geographc Resources Analyss Support System-Coğ raf Kaynaklar Analz ve Destek Sstem mekansal ver yönetm ve analz, görüntü ş leme, grafk/harta üretm, mekansal modelleme ve görselleş trme çn kullanılan br raf blg sstemdr. Günümüzde brçok resm kurum ve çevresel danışma şrketlernde olduğ u gb akademk ve tcar kurumlarda da kullanılmaktadır [6]. GRASS yılları arasında U.S. Army Corps of Engneers Constructon Engneerng Research Laboratory (CERL) tarafından asker uygulamalarda araz yönetm desteğ sağlamak çn gelştrlmş tr. 1980'lern sonlarından tbaren GRASS gelştrme maları koordnasyonu kâr amacı gütmeyen br kurulu ş olan GRASS Inter-Agency Steerng Commttee(GIASC) tarafından yürütülmüş tür. CERL'n GRASS'a olan resm sponsor desteğ n çekmesyle başlayan ve takp eden geç ş sürecnde GRASS kullanıcı ve destekçlernn büyük kısmını kaybetmş tr. Daha sonra yen br gelş trme ekbnn kurulmasıyla, 1999 yılında GNU GPL(General Publc Lcence)'a adaptasyonu GRASS'ın tarhçesnde br dönüm noktasıdır. Böylece GRASS GNU/Lnux gelş trme modelndek Free Software Phlosophy-Özgür Yazılım Felsefes n benmsemş tr [3,7]. GRASS yazılımının gelş trme, bakım, dağıtım, destek ş lemler, ülkemzde de br yansısı olan (http://gps2.ns.tu.edu.tr/grass/ndex.php) ve merkez ITC-rst (http://grass.tc.t) olan nternet stes üzernden gerçekleş trlmektedr. Bu steye kullanıcılar tarafından gönderlen stek ve hata bldrmler çn yapılması gerekl şlemler gelş trcler tarafından yne nternet aracılığ ıyla gerçekleş trlmektedr. Gerekl doküman ve örnek verlernn de yer aldığ ı stede GRASS yazılımının kararlı sürümünün yanında gelştrme aşamasındak sürümünü de haftalık olarak veya anlık olarak CVS (Concurrent Versonng System) aracılığ ıyla sağ lamak mümkündür. Yne stede yer alan elektronk posta arşvler aracılığ ıyla, kullanıcıların karşılaş tıkları brçok sorunun yanıtını bulmak olanaklıdır ( Şekl 3). Şekl 3. GRASS yazılımı nternet tabanlı gelş trme model [7] GRASS yazılımı Intel X86'da dahl olmak üzere brçok blgsayar mmarsn ve Unx-Lnux türevler, Mac OSX ve MS Wndows şletm sstemlernde abldğ gb avuç ç blgsayarlar üzernde an sürüme de sahptr [8]. Bu da kullanıcılara stedkler platformda ma özgürlüğ ü getrmektedr. Ayrıca dğ er brçok özgür yazılımda olduğ u gb mesaj ve menü dosyaları yerel dllere çevrldğ çn programın kullanıcı anadlnde kullanılması da sağlanmaktadır. Bu yöndek maya yazar tarafından grlm ş ve yazılımın mesajlarının çoğunluğu Türkçe'ye çevrlmş ve bu dl dosyaları stedek yern almıştır. Günümüzde yaygın blnen brçok raster ve vektör ver alışverş ne olanak sağlayan yazılımın sahp olduğ u 350'nn üzerndek program ve araç le temel rastervektör analzler yapılabldğ gb görüntü ş leme, sayısal araz model analzler ve üç boyutlu görselleştrme ş lemler gerçekleş trleblmektedr. Bu fonksyonlardan bazıları tablo 4'de görülmektedr. Bunun yanı sıra modelleme uygulamalar (havza analzler, güneş radyasyonu, orman yangın smülasyonu, erozyon smülasyonu, v.d.) çn gelş trlen modüller ve eklentler le yapısı daha da zengnleş en yazılım ODBC le brçok vertabanı yazılımına PostgreSQL'e se 4

5 doğrudan bağlantı desteğ sağ lamaktadır. Vektör topoloj's stenrse e ş zamanlı kullanılarak gerekl topolojk temzleme ve düzeltme şlemler sayısallaş tırma esnasında yapılarak hız ve kolaylık sağ lanır. Özntelkler ve geometrk verler kend orjnal formatı harcnde PostgreSQL vertabanında da depolanıp şleneblmektedr. görselleştrme ve hacm görselleş trme olanakları sağ layan yazılım 2GB' tan büyük dosyaları da şleyeblme özellğ ne sahptr. Ayrıca büyük mktarda ver le mayı gerektren malarda yne bazı özgür yazılımlar le blgsayar kümeleme yapılarak tek blgsayar le yapılamayacak ş lemler gerçekleştrleblmektedr. Brden fazla katmanda gösterlmes gereken objeler multlayer-features özellğ sayesnde farklı katmanlarda depolanablr ve özntelkler farklı tablolara bağlanablr. NVIZ (n dmensonal vsualzaton- n boyutlu görüntüleme) modülü le 3 boyutlu Tablo 1. GRASS yazılımının bazı fonksyonları [9] Fonksyon sınıfı mekansal vernn entegrasyonu raster ver şleme vektör ver şleme nokta ver şleme görüntü şleme Fonksyon Çeştl formatlardak verlern alınması ve verlmes koordnat sstemler dönüşümü ve projeksyonlar raster, vektör ve nokta ver arasında dönüşümler mekansal enterpolasyon gen ş harta algortmaları yüzey, topoğrafya ve havza analzler korelasyon, kovaryans analzler uzaklık/yakınlık, en kısa yol, tampon görünürlük, güneşlenme peyzaj ekoloj ölçümler uzman sstem(bayes mantığı) sayısallaştırma çakıştırma mekansal otokorelasyon çok boyutlu, çok özntelkl ver model özet statstkler nokta tampon analzler çok değşkenl mekansal enterpolasyon ve yüzey analzler vorono polgonu, üçgenleme çok bantlı uydu verlernn şlenmes ve analzler görüntü rektfkasyonu ve ortofoto üretm temel ve kuramsal bleşen analzler yenden sınıflandırma ve kenar belrgnleştrme radyometrk düzeltme görüntüleme raster, vektör ve nokta vernn büyütme/küçültme ve kaydırma özellklern çeren 2D gösterm değşk yüzeylern vektör ve nokta versyle beraber 3D gösterm 2D ve 3D anmasyonlar kağıt postscrpt hartalar modelleme ve smülasyonlar zamansal ver desteğ hacm vers şleme hdrolojk, erozyon ve krletc yayılımı, yangın,güne ş ışınımı raster, vektör ve nokta ver çn zaman desteğ 3D harta algortması hacm enterpolasyonu ve analzler hacm gösterm 5

6 dğ er açık kaynak kodlu yazılımlarla bağlantı R-stats, gstat, PostgreSQL, UMN/MapServer, Vs5D, GPS araçları, GDAL İ nternet stesnde yer alan kullanım kılavuzları ve dğ er belgelern yanında elektronk posta arş v ve 8 ülkedek kullanıcı grubu le kullanıcı sorunları vedlkle çözülmektedr. Ayrıca 6 defa İ talyan ve 2 defa Alman kullanıcı toplulukları toplantılarına ve 2004 yılında uluslararası gerçekleş trlen Free and Open Source Software for Geonformatcs: GIS-GRASS User Conference 2004 konferansta sunulan çok çeş tl uygulamalara at bldrlerden bazıları nternet stesnde mevcuttur QGIS Quantum GIS(QGIS) açık kaynak kodlu br raf blg sstemdr. QGIS projes 2002 yılında başlamıştır. Ş u anda brçok Unx platformunda, Wndows ve OS X üzernde maktadır. QGIS kullanımı kolay br CBS olmayı amaçlamaktadır. Baş langıçtak amacı CBS vers görüntüleycs olmaktır. QGIS brkaç raster ve vektör very desteklemekle beraber yen destekler, eklent yapısını kullanarak kolaylıkla ekleneblr. QGIS stendğ zaman deneneblmes ve değş trleblmesnn yanında kullanıcıların dama programa ücretsz olarak erşebleceğn garant etmektedr [10]. QGIS yaygın olarak kullanılan brçok CBS özellk ve fonksyonlarına sahptr. Temel özellkler aşağıda lstelenmştr: Postgs aracılığ ıyla mekansal olarak kullanılablen PostgreSQL tabloları desteğ ESRI shape dosyaları ve OGR'nn destekledğ vektör formatları destekleme GRASS entegrasyonu, görüntüleme, düzeltme ve analz Vektör katmanların anında projeksyonu harta düzenleyc obje özellkler belrleme özntelk tablosu görüntüleme obje seçme obje etketleme proje kayıt ve onarma GDAL'ın destekledğ raster formatları destek vektör sembolojsn değştrme 3. AKADEMİK FAALİ YETLERDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ öğretm yılında İ.Ü. Orman Fakültes Orman Mühendslğ Bölümü seçmel derslernden olan Coğ raf Blg Sstemler Ders uygulamaları QGIS ve GRASS yazılımları le gerçekleştrlmş tr. Laboratuvarda mevcut 10 adet ş stasyonu le yürütülen uygulamalar da QGIS sürümü le GRASS 6.3.cvs sürümü kullanılmış tır. Öğ reclern kend olanaklarında kullanmaları çn de yne bu yazılımların uygun sürümler nternet aracılığ ıyla veya tarafımızdan verlerek sağlanmıştır. Uygulamalar çn Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğ ü'nün Akyazı ve Hendek Orman İş letme Müdürlüklerne at bazı İşletme Ş eflkler'nn orman amenajman hartaları ve 1/ ölçekl topoğ rafk hartaları materyal olarak kullanılmış tır. Yapılan bast proje bazlı vertabanı tasarımından sonra bu hartalardan faydalınalarak mesceretp ve bölme alan ve eşyükselt çzg raf objeler sayısallaştırılarak ver grş baş arıyla sağlanmış tır. Ardından sayısal yükseklk model, eğm, bakı hartaları oluş turma ve sınıflandırma ş lemler le bazı vektör analzler yapılarak öğrenclere raf blg sstemler le neler yapablecekler gösterlmeye ılmıştır. Yne fakültemzde farklı anablm dallarından doktorasını yapmakta olan araştırma görevls üç arkada ş tezlernde raf ver analzlerne htyaç duymaları fakat raf blg sstem blgeler az olmasına rağ men Qgs ve GRASS yazılımlarını kullanarak stedkler analzler gerçekleştrmektedrler. 6

7 Br dğ er özgür yazılım kullanımı da TÜBİ TAK tarafından desteklenen TOVAG nolu Alaçam Dağ ları'ndak Karaçam Ormanlarının Yükseltye Göre Beslenme-Büyüme Modeller ve Odunun Teknolojk Özellkler baş lıklı projesdr. Gerekl tüm raf blg ş lemler sadece söz konusu yazılımlarla gerçekleş trlmekte ve br sıkıntı yaşanmamaktadır. 4. SONUÇ Özgür yazılımlar dğ er alanlarda olduğu gb Coğ raf Blg Sstemler alanında da br hayl yol katederek son kullanıcı çn gderek cazp hale gelmektedr. Özgür yazılımların getrdğ kalte, güvenlk gb unsurların yanısıra ücretsz olmaları baş ta ünversteler olmak üzere ekonomk sıkıntıları olan kurumların yazılım sıkıntılarına çare olmaktadır. Yaklaşık 17 yıldır raf blg sstemler konusunda na ve çeş tl yaygın raf blg sstem yazılımlarını da kullanmı ş olan yazar bu konudak sıkıntıları çeken br olarak özgür yazılımlar le bu sorunun çözülebleceğne nanmı ş ve bu yolda üzerne düş en katkıları yapmayı terch etmştr. Aks takdrde brkaç yılda br yen sürümü çıkan yazılımlara ya fnansal destek bulmak zorunda kalınacak ve sürekl yetersz mal kaynaklarımız yazılımlara harcanacaktır. Oysa k özgür raf blg sstem yazılımları le gerçekleştrlecek maların artması ülkemze ve lgl sektörlere yen kazanımlar sağlayacaktır. Ayrıca eğ tmde kullanılan yazılımları öğrenclern fakülte dış ında da kullanablmeler çn korsan yazılım kullanımına da en güzel çözüm olan özgür yazılımlar le bu sorun etk br çözümlenmştr. 5. KAYNAKLAR ş eklde [1] [2] Coll, M., Zatell, P., :GRASS applcatons: an overvew, pplcatons_an_overvew.pdf [3] Mtasova, H., Neteler, M., (2004): GRASS as Open Source Free Software GIS: Accomplshments and Perspectves, Transactons n GIS, 8(2): [4] Neteler, M., Mtasova, H., (2005): Open Source GIS: A GRASS GIS Approach, Second Edton, ebook ISBN: , Sprnger Scence + Busness Meda, Inc. [5] M. Neteler, 2007: Predctve modelng of spato-temporal patterns: GRASS GIS and OSGeo. Proc. Kansa Open Source 2007, 9-10 Nov 2007, Osaka, Japan [6] GRASS Web Page 1: [7] GRASS Web Page 2: [8] GRASS Web Page 3: [9] GRASS Web Page 4: vew/grass/grasssxtutoralgeometryman agement [10] QGIS Web P.: 7

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET

MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET MOBİL ROBOTLAR İÇİN TARAMA PLATFORMUNUN TASARIMI VE UYGULAMASI G. ASLAN 1, İ. KONUKSEVEN 2, A. B. KOKU 3 1 gokhan.aslan@msn.com ODTÜ Makna Mühendslğ Bölümü 06531 Ankara 2 konuk@metu.edu.tr, 3 kbugra@metu.edu.tr

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı