Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı"

Transkript

1 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat

2 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı Kapak Đçndekler, tablo, şekl lsteler Sunuş Grş Yönetc Özet Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları Bölümün tarhçes Bölüm organzasyon şeması Özdeğerlendrme Grdler Kurumsal ntelkler ve özellkler Eğtm ve öğretm süreçler Araştırma ve gelştrme süreçler Uygulama ve Hzmet Süreçler Đdar süreçler ve destek süreçlernn değerlendrlmes Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrlmes Yönetsel özellklern (davranışsal) değerlendrlmes Çıktılar/Sonuçların Değerlendrlmes Yükseköğretm Msyonunu Başarma Performansının Değerlendrlmes Çevre Değerlendrme Çalışmaları Paydaş analz SWOT (GZFT) analz Özdeğerlendrme Çevre değerlendrmes Bölümün msyonu Bölümün vzyonu Bölümün temel değerler Stratejk değerlendrme Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeler

3 Tablo lstes Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Bölüm Kurulu üye lstes Tablo 4 Grdler (Kaynaklar ve Đlşkler) Değerlendrme Tablosu Tablo 5 Kurumsal ntelkler ve özellkler değerlendrme tablosu Tablo 6 Kurumsal ntelkler ver tablosu Tablo 7 Akademk personel Tablo 8 Bölüm ı Ağırlıklı Hzmet Alanı/Alanları Tablo 9 Eğtm ve öğretm süreçler değerlendrme tablosu Tablo 10 Mezun öğrenc Tablo 18 Bölüm programları Tablo 12 Makne Mühendslğ Yüksek Lsans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıları Tablo 13 Örnek ders karnes- Alternatf Enerj Santraller I/II Tablo 14 Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Yüksek Lsans Programı ders çerkler Tablo 15 Araştırma ve gelştrme (blg üretme) süreçler değerlendrme tablosu Tablo 16 Blmsel yayın ve etknlk saarı Tablo 17 Uygulama ve Hzmet Süreçler değerlendrme tablosu Tablo 18 Đdar süreçler ve destek süreçler değerlendrme tablosu Tablo 19 Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrme tablosu Tablo 20 Yönetsel Özellklern (Davranışsal) Değerlendrme tablosu.. 49 Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendrme tablosu Tablo 22 Yükseköğretm Msyonunu Başarma Performansının Değerlendrme tablosu Tablo 23 Paydaşlar Tablo 24 YÖDEK Performans göstergeler sürüm no

4 Şekl lstes Şekl 1 Bölüm organzasyon şeması

5 Yönetc Özet Bu belge le Namık Kemal Ünverstes mk brmlernn (Fakülte, Ensttü, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları) ı kurumsal değerlendrme raporu le bu rapora dayanan 2010 ı stratejk planını hazırlamalarında yardımcı olmak üzere br stratejk planlama hazırlama rehber sunulmaktadır. Bu belgenn hazırlanmasında YÖDEK Rehber ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejk Planlama Kılavuzu esas alınmıştır. Rehbern çerk sayfası bçmlenerek aşağıda blg çn sunulmuştur. Rehber dört kısımdan oluşmaktadır. Đlk kısım grş olarak ntelendrleblr. Bu kısımda brmde yürütülen kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarının örgütlenmesne lşkn blgler önem taşımaktadır. Brmn tarhçes ve organzasyon şeması, brm tanıtmak açısından önem taşımaktadır. Kapak, sunuş, çndekler sayfaları, grş, yönetc özet profesyonel raporlama çalışmasının ana unsurları olarak yer almaktadır. Kurumsal değerlendrme başlığını taşıyan knc kısımda brmlern 2010 ı kurumsal değerlendrme çalışmaları sunulur. Özdeğerlendrme çalışması YÖDEK tarafından belrlenmş olan on ana başlık altında, değerlendrme tabloları le özetlenr. Öğrenc saarı, personel saarı ve blmsel yayın saarı gb sayısal lgl ana başlıklar altında değerlendrme tablolarından sonra yer alır. Özdeğerlendrme kısmının sonunda YÖDEK tarafından hazırlanmış olan performans gösterge tabloları topluca ekte yer alır. Bu tabloda yer alan performans lgl ana özdeğerlendrme başlıkları altında kısaca özetlenr. Benzer şeklde çevre değerlendrmes kısmında 2010 ı lgl bölüm değerlendrme çalışmaları kurumsal sunulur. Bu kısımda ç ve dış paydaş analznn sonuçları br tablo le verlr. Kurumsal değerlendrme çalışmasının çıktısı olan SWOT (GZFT) analz lgl YÖDEK ana başlıkları altında özetlenr. Bu analz sonuçları br sonrak stratejk planlama çalışmasında ana grd olarak kullanılır. 01 Eylül tarhnde Rektörlüğe verlecek olan ı brm kurumsal değerlendrme raporu SWOT analzn yapılması le son bulur. Bu belgenn sonrak bölümler brmlern 2010 ı stratejk planlarının hazırlanmasına lşkndr. Rehbern üçüncü kısmında stratejk planlama çalışmasının sonuçları k alt bölüm halnde verlr. Đlk alt bölümde brmn msyonu, vzyonu le temel değerler, brmn kurumsal kmlğ olarak sunulur. Đknc alt bölümde se stratejk değerlendrme çalışmasının sonuçları sunulur. Bu kısımda da öncek bölümde olduğu üzere sonuçların YÖDEK kurumsal değerlendrme ana başlıkları altında sunulması önerlmştr. Bu çalışma çerçevesnde her br değerlendrme grubu çersnde brden çok amaç gelştrlr ve gelştrlmş olan her br amaç çn brden fazla hedef gelştrlr. Bu hedeflere nasıl ulaşılableceğ stratejler le uygun performans göstergeler kullanılarak açıklanır. Bu şeklde her br planlama ı çn ayrıntılı fakat odaklanmış br stratejler dzs gelştrlmş olacaktır. 5

6 Son kısımda se planlama çalışmasında elde edlmş olan sonuçlar kısaca özetlenr. Daha sonra kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarında kullanılmasında yarar görülmüş olan temel kaynakların referansları lstelenr. Son olarak planın metnnde yer almayıp ta belgede yer almasında yarar görülmüş olan dğer çalışmalar ve tablolar ekte yer alır. Rehber formatı I Grş o Resm yazı o 1. Kapak o 2. Đçndekler, tablo, şekl lsteler o 3. Sunuş o 4. Grş o 5. Yönetc Özet o 6. Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları o 7. Brmn tarhçes o 8. Brmn organzasyon şeması II Kurumsal değerlendrme o 9. Özdeğerlendrme çalışmaları Grdler Kurumsal ntelkler ve özellkler Eğtm ve öğretm süreçler Araştırma ve gelştrme süreçler Uygulama ve hzmet süreçler Đdar süreçler ve destek süreçlernn değerlendrlmes Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrlmes Yönetsel özellklern (davranışsal) değerlendrlmes Çıktılar/sonuçların değerlendrlmes Yükseköğretm msyonunu başarma performansının değerlendrlmes o 10 Çevre Değerlendrme çalışmaları Paydaş analz o 18. SWOT (GZFT) analz Özdeğerlendrme Çevre değerlendrmes 6

7 III Stratejk Planlama o III 1. Kurumsal kmlk çalışması 12. Brmn msyonu 13. Brmn vzyonu 14. Brmn temel değerler o III 2. Stratejk değerlendrme çalışması 15. Stratejk değerlendrme IV. Dğer o 16. Sonuç o 17. Kaynakça o 18. Ekler Performans göstergeler tablosu Bu stratejk planlama rehber, ünverstelermzn benzer çalışmaları ışığında brmlermze yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Brmler arası hazırlık düzeylerndek farklılaşma neden le her brmn bu rehberden değşk oranlarda yararlanableceğ ümt edlmektedr. Dğer ünverstelern yayınlanmış olan stratejk planları tam metn adresnde yer alan Namık Kemal Ünverstes Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Web Stesnde yayınlanmaktadır. Bu web stes belge ve duyuru merkez olarak faalyet göstermektedr. Buna ek olarak brmlermze kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarını verml br şeklde yürüteblmeler çn blglendrme, eğtm ve danışmanlık hzmetler verlmektedr. Bu amaçla adresnden duyurular yapılmakta ve duyuru metnler ve ekler web stesnde yer almaktadır. 7

8 Grş Bu belge le brmlermzn stratejk planlarını hem YÖDEK Rehber hem de DPT Kılavuzu ışığında hazırlayablmeler çn hazırlanmış olan br rehbern brnc sürümü sunulmaktadır. 8

9 Rehber Resm yazı Brmn ı kurumsal değerlendrme raporu le 2010 ı stratejk planı Brm üst yönetcs (Dekan, Müdür) tarafından Rektörlüğe gönderlr. Örnek: Konu: Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu Sürüm No. 1; 2010 ı Stratejk Planları, Sürüm No.1 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültesnn ı Kurumsal Değerlendrme Raporu, 2010 ı stratejk planı basılı ve blgsayar ortamındak örnekler le ekte sunulmuştur. 1. Kapak Hazırlanan her k çalışmanın kapak sayfaları çalışma belges çersnde sunulur. ı Kurumsal Değerlendrme Raporu kapağı: Örnek: Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu Sürüm No. 1, Eylül 2010 ı Stratejk Plan kapağı: Örnek: Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes 2010 ı Stratejk Planı, Sürüm No.1, Hazran 2. Đçndekler, tablo, şekl lsteler Raporun çndekler, tablo ve şekl lsteler sırası le sayfa numaralarını gösterecek şeklde plan belgesnn çersnde sunulur. Bu amaçla Word programının lgl lsteleme menülernn kullanılması gerekmekte olup el le yapılmamalıdır. Örnek: Đçndekler Grş Özdeğerlendrme 9

10 Çevre değerlendrmes Tablo Lstes Tablo 1. Çorlu Mühendslk Fakültes öğrenc sayısı Tablo 2. Çorlu Mühendslk Fakültes donanım lstes Şekl lstes Şekl 1. Çorlu Mühendslk Fakültes öğrenc dağılımı Şekl 2. Çorlu Mühendslk Fakültes mk personel dağılımı 3. Sunuş Brm üst yönetcs tarafından kurumsal değerlendrme raporu le stratejk plan br sunuş le sunulur. Sunuşun altında Üst Yönetcnn adı, unvanı, görev yer alır. Bu belge le Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı kurumsal değerlendrme raporu ve 2010 ı stratejk planı belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Brmmz zaman çersnde kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarını verml br şeklde sürdüreblmek amacı le Ünverste düzeynde çalışma ve eğtm toplantılarına katılmış olup Brmmzn eğtm-öğretm, araştırma ve gelştrme le toplum hzmetler alanlarında vermş olduğu hzmetlern kaltesn artırmayı hedeflemektedr. Emeğ geçen brm kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışma grubu Koordnatör ve üyeler le çeştl şekllerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Ünverstes Rektörlüğü ne teşekkürlerm sunarım. Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölüm Başkanı Çorlu, Hazran 10

11 4. Grş Bu kısımda aşağıda verlmş olan üç alt başlık altında dokümanın amacı, kapsamı belrtlr ve lgl tanımlar ve kavramlar verlr. Aşağıda 2010 ı stratejk planı çn örnekler verlmştr Dokümanın amacı o Bu dokümanın amacı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı kurumsal değerlendrme raporu ve 2010 ı stratejk planını sunmaktır Dokümanın kapsamı o Bu doküman Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu ve buna dayalı olarak 2010 ı stratejk planını sunmaktadır. o Kamu Đdareler çn Stratejk Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretm Kurumlarında Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Rehber Sürüm no. /1.0 örnek alınarak Namık Kemal Ünverstes Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama rehber esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bu kısımda kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmaları sırasında benzer br dl kullanmayı sağlamak amacı le kullanılan temel tanımlar ve kavramların verlmes stenmektedr. Aşağıda Bölümlermz çn uyarlanmış olan br tanım lstes örnek olarak verlmştr. Akademk Brmmz tarafından kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmaları sırasında benzer br dl kullanmayı sağlamak amacı le kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verlmştr. Brey Hedefler: Brmmzn belrlemş olduğu hedeflern gerçekleştrmek çn Brmmzde çalışan breylern yapmaları gereken faalyet ve çalışmaları gösteren ölçüleblr ntelktek hedeflerdr. Brmmzn hedef, o hedef gerçekleştrecek olan breylern hedeflerne dönüştürülür. Breylermz hedeflern gerçekleştrdklernde, Brmmzn hedef gerçekleşmş olur. Brm Hedefler: Ünverstemzn belrlemş olduğu stratejler doğrultusunda Brmmzn ulaşmak stedğ noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflern net anlaşılır ve ölçüleblr etknlk ve eylemler çermes gerekr. Brm hedefler, 11

12 kurumsal değerlendrmede Ünverstenn; Brm bazında değerlendrmelerde alt brmlern (bölümlern) hedeflern kapsamaktadır. Brmmz Öğrenc Konsey: Brmmz öğrenclernn kend aralarında lgl yönetmelk ışığında demokratk usullerle kurdukları Brmmzn öğrenc brlğdr. Brm öğrenc konsey Brmmzn mk değerlendrme ve kalte gelştrme çalışmalarında öğrenc temslcler aracılığı le rol almıştır. Brmmz Yıllık Değerlendrme Raporu: Brmmzn, mk değerlendrme ve kalte gelştrme çalışmalarının sonuçlarını çeren ve Brmmz tarafından her hazırlanan raporudur. Brmmzn Msyonu: Brmmzn kends çn belrledğ temel varlık gerekçes ve görevlerdr. Brmmzn Vzyonu: Brmmzn gelecekte ulaşmak stedğ deallerdr. Çevre Değerlendrme: Brmmzn stratejk planlama sürecnde etklendğ ve etkledğ çevresel koşulların değerlendrlmesdr. Örneğn; toplumsal unsurların Brmmz le lşkler, yasal uygulamalar, eğtm-öğretm teknolojlerndek gelşmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelşmeler bu kapsamda ele alınablr. Kurumsal değerlendrme sürecnn knc adımıdır. Faalyet ve Projeler: Brmmzn stratejlern hayata geçrmesn sağlayan ve performanslarını gösteren faalyetler ve projelerdr. Đyleştrme Eylem Planları: Brmmzn, ç değerlendrme sonuçlarına göre yapılacak olan yleştrme eylemlern, lgl sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları fade eder. Đyleştrme: Brmmzde belrlenen sonuçlarla elde edlen sonuçların arasındak sapmanın azaltılması çn yapılan çalışmalardır. Kalte Gelştrme: Brmmzn, eğtm-öğretm, araştırma faalyetler le topluma hzmet ve dar (yönetm) hzmetlernn kaltesnn sürekl yleştrlmesdr. Kaynak Planlaması: Brmmzn hedeflern gerçekleştrmek çn gerekl olan ekonomk ve nsan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đç Peryodk Gözden Geçrme: Brmmzn, eğtm, öğretm, araştırma faalyetler le toplum ve dar hzmetlernn kaltesn, kalte gelştrme çalışmalarını, yleştrme faalyetlern ve sonuçlarını peryodk olarak değerlendrmesdr. Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grupları: Brmmzde kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendrlen ekplerdr. Bu ekplermz eğtm-öğretm, araştırma, yönetm ve dar hzmetler ve toplum hzmetler alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendrme: Brmmzn YÖDEK mk değerlendrme ve kalte gelştrme sürec kapsamında yaptığı özdeğerlendrme le çevre değerlendrmesnn br bütünüdür. Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme sürecnn lk ayağıdır. 12

13 Kurumsal Hedefler: Brmmzn kend stratejlern hayata geçrmek çn kurumsal temelde belrledğ ölçüleblr ntelkte faalyet ve projelerdr. Özdeğerlendrme: Brmmzn, eğtm, öğretm, araştırma faalyetler le toplum ve dar hzmetlernn kaltesnn ve kurumsal kalte gelştrme çalışmalarının, Brmmz Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sstematk ve düzenl olarak değerlendrlmesdr. Kurumsal değerlendrme sürecnn lk ayağıdır. Performans Gösterges: Brmmz tarafından belrlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçüleblr ntelktek unsurlardır. Performans: Brmmzn, belrledğ stratejk hedeflerne ulaşablme derecesdr. Poltka: Brmmzn günlük uygulamalarını yönlendren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Brmmzn belrlemş olduğu faalyet ve projeler ne oranda gerçekleştrldğnn sorgulanması ve sonuçların ölçüleblr göstergelere göre belrlenmesdr. Stratej: Brmmzn temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendrlmes gerektğn belrleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejk Hedefler: Brmmzn, msyonu doğrultusunda belrlenmş stratejk önem olan amaçlarıdır. Stratejk Plan Uygulama Sürec: Brmmz tarafından yapılan eylem planlarında belrlenen eylemlern hayata geçrlmes sürecdr. Stratejk Planlama Önces Çalışmalar: Stratejk planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejk planlama eğtmlernn verlmes, Kurumun paydaşlarının belrlenmes, Planlamada uyulması gereken lkelern belrlenmes, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendrmede ne tür blglern kullanılacağına karar verlmes, ve Stratejk planlama yol hartasının oluşturulması. Stratejk Planlama: Brmmzn, ç değerlendrme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetl yönlern, dış değerlendrme sonuçlarına göre önündek fırsat ve tehdtler belrlemes, bunların ışığında kaltesn gelştrecek olan stratejlern oluşturması, bu stratejler ölçüleblr hedeflere dönüştürmes ve performans göstergelern belrleyerek onları sürekl zlemes sürecdr. Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme süreçlernn knc ayağıdır. Süreç: Belrl br amacı gerçekleştrmek çn gerekl her türlü grdy alarak beklenen sonuçları oluşturmak çn Brmmz tarafından gerçekleştrlen eylemlern bütünüdür. SWOT (GZFT) Analz: Brmmzn kuvvetl ve zayıf yönlern, önündek fırsatları ve tehdtler ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejlern gelştrldğ analzdr. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehdtler]. Kurumsal değerlendrme sürecnn temel çıktılarından brs olup daha sonra gelen stratejk planlama sürecnn grdsdr. 13

14 Uygulama Planı: Brmmzn, stratej ve hedeflerne dayalı yapılacak olan faalyet ve projeler le lgl sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Ünverstemz Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Kurulu (ADKG): Ünverstemzdek mk değerlendrme ve kalte gelştrme sürecnden sorumlu kuruldur. Yükseköğretm Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Komsyonu (YÖDEK): Ünverstelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretm kurumlarında mk değerlendrme ve kalte gelştrme çalışmalarının düzenlenmes ve koordnasyonundan sorumlu komsyonudur. Yükseköğretm Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Komsyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretm Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Komsyonu nun (YÖDEK) yükseköğretm kurumlarının lık değerlendrme raporlarını dkkate alarak, her hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretm Kurumları: Ünversteler ve yüksek teknoloj ensttülerdr. Yükseköğretm Üst Kurulları: Yükseköğretm Kurulu (YÖK), Yükseköğretm Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Ünverstelerarası Kuruludur. (ÜAK) 14

15 5. Yönetc Özet Raporun yazımının btmnden sonra yönetc özet hazırlanır. Özetn hazırlanmasında planın formatı aynen takp edlerek yönetcnn brm planı hakkında yeterl düzeyde blg ednmes amaçlanır. Yönetc özetnde ağırlık brmn SWOT u, kurumsal kmlğ (msyon, vzyon ve temel değerler) le amaçları, hedefler ve stratejlerne verlr. Her br ana başlık çn Word programının lgl bçmleme menüler kullanılarak bçmlendrme yapılır. Aşağıda 2010 ı stratejk planı çn br örnekleme yapılmıştır. Eylül da sunulacak olan kurumsal değerlendrme raporları çn karşı gelen başlıklar kullanılır. Her br ana başlık ve alt başlık altında anlamlı br özetleme yapılır. Aşağıda olduğu üzere bu kısımda br belge referansının verlmes de gerekmektedr. Yönetc Özet Namık Kemal Ünverstes () Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes 2010 ı Stratejk Planı, Sürüm no. 1, Hazran, 104 sayfa (Tekrdağ, Namık Kemal Ünverstes). [Namık Kemal Ünverstes () Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu, Sürüm no. 1, Eylül, 104 sayfa (Tekrdağ, Namık Kemal Ünverstes). Bu kısımda Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes 2010 ı stratejk planının yönetc özet yönetcler çn yeterl ve etkn blglendrme yapmak amacı le sunulmaktadır. I Grş: o Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları o Brmn tarhçes o Brm organzasyon şeması II Kurumsal değerlendrme: Özdeğerlendrme çalışmaları o Grdler o Kurumsal ntelkler ve özellkler o Eğtm ve öğretm süreçler o Araştırma ve gelştrme süreçler o Uygulama ve Hzmet Süreçler o Đdar süreçler ve destek süreçlernn değerlendrlmes 15

16 o o o o Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrlmes Yönetsel özellklern (davranışsal) değerlendrlmes Çıktılar/Sonuçların Değerlendrlmes Yükseköğretm Msyonunu Başarma Performansının Değerlendrlmes Çevre Değerlendrme çalışmaları o Paydaş analz SWOT (GZFT) analz o Özdeğerlendrme o Çevre değerlendrmes III Stratejk Planlama III 1. Kurumsal kmlk çalışması o Brmn msyonu o Brmn vzyonu o Brmn temel değerler III 2. Stratejk değerlendrme çalışması o Stratejk değerlendrme IV. Dğer o Sonuç o Kaynakça o Ekler Performans göstergeler tablosu 16

17 6. Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları Bu kısımda Brm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu (KDSP) üyeler hakkında blg verlr ve çalışma esasları le çalışma deneymne ve çalışma programına lşkn blgler ek olarak verlr. Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes gerek 5018 gerekse 2547 saı Kanunlar çerçevesnde kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarını yürütmek üzere Fakülte Dekanına rapor veren br Koordnatör başkanlığında br Fakülte Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 ında 3 mk personelden oluşmuştur. Brm öğrenc temslcs öğrenclermz temslen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdar personelmz Fakülte Sekreter le çalışma grubunda temsl edlmştr. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Brm KDSP Çalışma Grubu, Ünverste Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama üzerne verlmş olan blglendrme, eğtm ve danışmanlık hzmetlernden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrenclermz, personelmz ve programlarımız le blmsel yayınlarımıza lşkn Brm KDSP Grubumuz tarafından tna le toplanması çn alt yapı oluşturma çalışmaları Ünverstemzn koordnasyonunda çersnde sürdürülmüştür ında Brmmz tarafından takp edlmş olan çalışma programı aşağıdak tabloda sunulmuştur. Planların teslmnden sonra malyetlendrme ve düzeltme aşamalarında da Brm KDSP Çalışma Grubu, Ünverstemzn planlama ve malyetlendrme ekpler le yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve malyetlendrme çalışmaları ışığında Brm Stratejk Planı güncellenp planın knc sürümü hazırlanacaktır. Brm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Brm stratejk planın lk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 17

18 Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Blm Dalı UYMAZ, Bahar Yrd.Doç.Dr. Bölüm Başkan Yardımcısı Koordnatör Makne Mühendslğ MORALAR, Aytaç Arş.Gör. Koordnatör Yrd Makne Mühendslğ ÇELEN, Soner Arş.Gör. Koordnatör Yrd Makne Mühendslğ ÜSTÜNDAĞ, Yunus Emre Öğrenc Bölüm Öğrenc Temslcs Makne Mühendslğ Tablo 2 Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarh Çalışma Bölüm 2010 ı stratejk planı 1.sürüm taslağının teslm Bölüm 2010 ı stratejk planı 2.sürüm taslağının teslm Bölüm ı Kurumsal Değerlendrme Raporunun 1.sürüm teslm ı Đdare Falyet Raporu 1.sürüm ı Performans Programı 1.sürüm ı Performans Programı 2.sürüm 7. Bölümün tarhçes Bu kısımda Bölümünün tarhçes le lgl blgler verlr. Makne Mühendslğ Bölümünün tarhçes Makne Mühendslğ Bölümü Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültesnn bölümlernden brs olarak 1993 ında 3837 saı Kanunun 10. Maddes uyarınca Trakya Ünverstes bünyesnde kurulmuştur. Bölümümüz 2003 ında Lsans Programını, ında lsans programının knc öğretm programını, 2003 ında yüksek lsans programını açmıştır. 18

19 Kuruluş ında 31 öğrenc ve 10 öğretm elemanı le öğretme başlayan Bölümümüz ı sonu tbarı le toplam 18 öğretm elemanı le 199 öğrencye hzmet vermştr. 8. Bölüm organzasyon şeması Bu kısımda bölümün organzasyon şeması verlr ve Bölümün ana mk organları kısaca özetlenr. Organzasyon şemasında varsa ana blm dalları le her düzeydek programlar açıkça gösterlr. Bu kısımda verlen şemada Bölüm Başkanı ve dğer yönetclern smler yer almaz. Ancak yönetc smler le tüm öğretm elemanlarının smler, unvanları, (varsa ana blm dalları ve/veya programları) hakkında blgler ayrıca br tabloda verlr. Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Organzasyon Şeması Çorlu Mühendslk Mühendslğ Bölümü Bölümü ı sonu tbarı le organzasyon şeması aşağıdak şeklde verlmştr. ı sonu tbarı le Prof.Dr. Ayşen HAKSEVER başkanlığındak Bölümümüzde Mekank, Termodnamk, Enerj ana blm dallarında faalyet gösterlmş olup Lsans düzeynde 18 (brnc ve knc öğretm) ve yüksek lsans düzeynde br program le hzmet verlmştr saı yasa gereğnce kurulan Bölüm Kurulu ında tüm öğretm elemanlarımızın katılımı le 2 kez toplanmıştır. Bölüm Kurulunun tüm üyelernn lstes ı sonu tbarı le aşağıdak tabloda verlmştr. Tablo 3 Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Bölümü Bölüm Kurulu üye lstes Đsm Anablm dalı/program Đdar görev Bölüm dışı dar görev 1 HAKSEVER, Ayşen, Prof. Dr. Termodnamk Bölüm Başkanı Fakülte Yönetm Kurulu, Fakülte Akademk Kurulu üyes 2 ÜZE, Semh, Enerj Yrd.Doç.Dr. 3 ÖNTÜRK, Nurşen, Mekank Yrd.Doç.Dr. 4 AKDENĐZ, Havva Makne Dnamğ ve Teors V. 5 AKYOL, Uğur Kontrüksyon ve Đmalat V. 19

20 Şekl 1 Bölüm organzasyon şeması 9. Özdeğerlendrme Bu kısımda ı Kurumsal Değerlendrme çalışması sunulacaktır. Kurumsal değerlendrme çalışmasının bu kısmında YÖDEK, vermş olduğu özdeğerlendrme başlıklarının açılımını vermemştr. Bu uygulamada belrszlklere ve buna bağlı vermszlğe yol açmıştır. Bölümlermz, özdeğerlendrme çalışması kapsamında yoruma açık olan başlıklarda kend yorumlarını gelştrecekler ve buna göre değerlendrme notu vereceklerdr. Kurumsal değerlendrme çalışmalarında vermszlğe yol açmış olan başka br alan da değerlendrme notlarının verlmesdr. YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekl br değerlendrme sstem getrmştr. Beklenen düzeyn çok altı : 1 puan Beklenen düzeyn altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyn üstü : 4 puan Beklenen düzeyn çok üstü : 5 puan Bölümlermz değerlendrme notlarını verrken her br değerlendrme başlığı çn kurum ölçeğnde beklenen düzeyn ne olduğuna karar verecekler ve bu beklenen düzeye göre her br başlık çn performanslarının nerede olduğunu değerlendreceklerdr. Örneğn, br bölüm sunmakta olduğu lsans programı çn normal şartlarda 10 öğretm üyesne ve dğer 10 öğretm elemanına htyaç duyduğunu belrterek bu düzeydek öğretm elemanı sayısını beklenen düzey olarak alablr. Bölüm eğer ı sonu tbarı le ancak 6 öğretm üyes ve 5 dğer öğretm elemanı le bu programı sunmakta se 20

21 öğretm elemanı sthdamı alanındak performansı beklenen düzeyn çok altında olacaktır: Beklenen düzeyn çok altı: 1. Başka br ünverstedek benzer br bölüm, aynı programın daha az veya daha çok öğretm elemanı le sunulableceğ görüşünde olablr. Bu nedenle değerlendrme çalışmasında dğer ünverstelern beklenen düzeyler doğrudan esas alınmayacaktır. Ancak dğer ünverstelerdek öğretm elemanı performansları beklenen düzeyn tesptnde br grd olarak alınablr. Yen kurulmakta olan brmlermzde yer alan bölümler, kurumsal değerlendrme çalışmasında ı le lgl olarak her hang br genş çaplı değerlendrmede bulunmayacaklardır. Çünkü bu değerlendrme çalışması gerye dönük olup ında faalyette olan bölümler lglendrmektedr. Bu alanda kısıtlı br çalışma yapılacaktır. Örneğn bölümün raporun hazırlandığı tarh tbarı le organzasyon şeması, bölüm tarafından sunulacak olan programların ders çerkler, ders karneler, ders programları, mk ve dar personel saarı, tarhçes vb alanlar bu kapsamda düşünüleblr. Fakülte ve Ensttülermzde yer alan, 2008 ında kurulmuş olan bölümler 2010 ı stratejk planlarının devam eden bölümlerne lşkn çalışmalarda kesnlkle bulunacaklardır. Özdeğerlendrme çalışması esnasında dkkat edlecek dğer br husus ta bölümlern 10 başlık altındak faalyetler le lgl temel blglern özet halnde tablolar halnde verlmesdr. Bu amaçla çoğu değerlendrme başlığı altında yer geldkçe özet blg tabloları yer almaktadır. 21

22 Grdler Bu kısımda ı bölüm grdlerne lşkn değerlendrme notları YÖDEK başlıkları altında aşağıdak tabloda sayı olarak verlecektr. Ek olarak grdlern genel br değerlendrmes kısaca yapılacaktır. Ayrıca performans göstergeler tablosunda yer alan kaynaklara lşkn kısaca özetlenecektr. Tablo 4 Grdler (Kaynaklar ve Đlşkler) Değerlendrme Tablosu Değerlendrme notu 1) Öğrenc ntelğnde beklenen düzey 2) Akademk personel ntelğnde beklenen düzey 3) Đdar Personel ntelğnde beklenen düzey; 4) Mal kaynakların yeterllğ; 5) Blg Teknolojler ve kaynaklarının (Blgsayar, nternet, letşm, ktap, yayın, vb)yeterllğ; 6) Đş Teknolojlernn yeterllğ; 7) Fzksel olanakların yeterllğ; 8) Temn edlen hzmetlern yeterllğ; 9) Sanay le lşklern yeterllğ; 10) Toplum le lşklern yeterllğ; 18) Kamu Kurum ve Kuruluşları le lşklern yeterllğ; 12) Mezunlar le lşklern yeterllğ; 13) Çalışanlar le lgl lşklern yeterllğ; 14) Öğrencler le lşklern yeterllğ; 15) Yükseköğretm alanında ulusal lşklern yeterllğ; 16) Yükseköğretm alanında uluslararası lşklern yeterllğ;

23 Kurumsal ntelkler ve özellkler Bu kısımda ı bölüm kurumsal ntelkler ve özelklerne lşkn değerlendrmeler YÖDEK başlıkları altında aşağıdak tabloda sayı olarak verlecektr. Ek olarak kurumsal ntelkler ve özellklern genel br değerlendrmes kısaca yapılacaktır. Ayrıca performans göstergeler tablosunda yer alan kaynaklara lşkn kısaca özetlenecektr. Tablo 5 Kurumsal ntelkler ve özellkler değerlendrme tablosu Değerlendrme notu 1) Öğrenc saarı (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lsans ve Doktora) ve yeterllğ; 2) Öğretm elemanı saarı (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretm Görevls, Okutman, Araştırma görevls, Uzman vb) ve yeterllğ; 3 1 3) Đdar personel saarı (kadrolu ve sözleşmel) ve yeterllğ; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretm üyeler, öğretm elemanları ve dar personel) ve yeterllğ; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendrlmes (öğretm üyeler, öğretm elemanları, araştırma görevller ve dar personel çn ayrı ayrı) ve yeterllğ; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretm üyeler, öğretm elemanları ve dar personel) ve yeterllğ; ) Akademk personeln ortalama unvan düzey; 3,63 8) Đdar Personeln Eğtm Düzey; 3 9) Akademk brmlern ve bu brmlerdek programların saarı (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lsans ve Doktora) ve yeterllğ; 1 10) Kurumun ağırlıklı mk alanı/alanları ve yeterllğ; 2 18) Kurumun fzksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterllğ; 1 ) Kampus alanı; 1 ) Toplam kapalı alan; 1 ) Eğtm-Öğretm ve Araştırma; 1 v) Sosyal ve dğer hzmet alanları; 1 23

24 Burada öğrenc ve personel saarı ve programlara lşkn aşağıdak tabloda olduğu üzere özet olarak verlecek olup genelde kısa br özetleme yapılacaktır. Öğretm elemanlarının ortamla unvan ortalaması şu formül kullanılarak hesaplanır. Akademk personeln ortalama ünvan düzey = [(7 x Profesör Sayısı) + (6 x Doçent Sayısı) + (5 x Yard. Doç Sayısı) + (4 x Öğretm Üyes Dışında Doktoralı Öğretm Elemanlarının Sayısı) + (3 x Öğretm Görevllernn Sayısı) + (2 x Okutmanların Sayısı) + (1 x Araştırma Görevllernn Sayısı)] / Yukarıdak Unvanlardak Toplam Öğretm Elemanlarının Sayısı Br bölümdek öğretm elemanları sayısı aşağıdak gb olsun. Profesör 1 Doçent 0 Yardımcı doçent 4 Dğer doktoralı öğretm elemanı 1 Öğretm görevls 0 Okutman 0 Araştırma görevls 5 Toplam öğretm elemanı 18 Akademk personeln ortalama unvan düzey şöyle hesaplanır: Akademk personeln ortalama ünvan düzey = [(7 x 1) + (6 x 0) + (5 x 5) + (4 x 1) + (3 x 0) + (2 x 0) + (1 x 4)] / 18 =( )/31 =40/18 =3,63 Bölümdek mk personeln ortalama unvan düzey 3,63 dr. 24

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı