Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı"

Transkript

1 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat

2 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı Kapak Đçndekler, tablo, şekl lsteler Sunuş Grş Yönetc Özet Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları Bölümün tarhçes Bölüm organzasyon şeması Özdeğerlendrme Grdler Kurumsal ntelkler ve özellkler Eğtm ve öğretm süreçler Araştırma ve gelştrme süreçler Uygulama ve Hzmet Süreçler Đdar süreçler ve destek süreçlernn değerlendrlmes Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrlmes Yönetsel özellklern (davranışsal) değerlendrlmes Çıktılar/Sonuçların Değerlendrlmes Yükseköğretm Msyonunu Başarma Performansının Değerlendrlmes Çevre Değerlendrme Çalışmaları Paydaş analz SWOT (GZFT) analz Özdeğerlendrme Çevre değerlendrmes Bölümün msyonu Bölümün vzyonu Bölümün temel değerler Stratejk değerlendrme Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeler

3 Tablo lstes Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Bölüm Kurulu üye lstes Tablo 4 Grdler (Kaynaklar ve Đlşkler) Değerlendrme Tablosu Tablo 5 Kurumsal ntelkler ve özellkler değerlendrme tablosu Tablo 6 Kurumsal ntelkler ver tablosu Tablo 7 Akademk personel Tablo 8 Bölüm ı Ağırlıklı Hzmet Alanı/Alanları Tablo 9 Eğtm ve öğretm süreçler değerlendrme tablosu Tablo 10 Mezun öğrenc Tablo 18 Bölüm programları Tablo 12 Makne Mühendslğ Yüksek Lsans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıları Tablo 13 Örnek ders karnes- Alternatf Enerj Santraller I/II Tablo 14 Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Yüksek Lsans Programı ders çerkler Tablo 15 Araştırma ve gelştrme (blg üretme) süreçler değerlendrme tablosu Tablo 16 Blmsel yayın ve etknlk saarı Tablo 17 Uygulama ve Hzmet Süreçler değerlendrme tablosu Tablo 18 Đdar süreçler ve destek süreçler değerlendrme tablosu Tablo 19 Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrme tablosu Tablo 20 Yönetsel Özellklern (Davranışsal) Değerlendrme tablosu.. 49 Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendrme tablosu Tablo 22 Yükseköğretm Msyonunu Başarma Performansının Değerlendrme tablosu Tablo 23 Paydaşlar Tablo 24 YÖDEK Performans göstergeler sürüm no

4 Şekl lstes Şekl 1 Bölüm organzasyon şeması

5 Yönetc Özet Bu belge le Namık Kemal Ünverstes mk brmlernn (Fakülte, Ensttü, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları) ı kurumsal değerlendrme raporu le bu rapora dayanan 2010 ı stratejk planını hazırlamalarında yardımcı olmak üzere br stratejk planlama hazırlama rehber sunulmaktadır. Bu belgenn hazırlanmasında YÖDEK Rehber ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejk Planlama Kılavuzu esas alınmıştır. Rehbern çerk sayfası bçmlenerek aşağıda blg çn sunulmuştur. Rehber dört kısımdan oluşmaktadır. Đlk kısım grş olarak ntelendrleblr. Bu kısımda brmde yürütülen kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarının örgütlenmesne lşkn blgler önem taşımaktadır. Brmn tarhçes ve organzasyon şeması, brm tanıtmak açısından önem taşımaktadır. Kapak, sunuş, çndekler sayfaları, grş, yönetc özet profesyonel raporlama çalışmasının ana unsurları olarak yer almaktadır. Kurumsal değerlendrme başlığını taşıyan knc kısımda brmlern 2010 ı kurumsal değerlendrme çalışmaları sunulur. Özdeğerlendrme çalışması YÖDEK tarafından belrlenmş olan on ana başlık altında, değerlendrme tabloları le özetlenr. Öğrenc saarı, personel saarı ve blmsel yayın saarı gb sayısal lgl ana başlıklar altında değerlendrme tablolarından sonra yer alır. Özdeğerlendrme kısmının sonunda YÖDEK tarafından hazırlanmış olan performans gösterge tabloları topluca ekte yer alır. Bu tabloda yer alan performans lgl ana özdeğerlendrme başlıkları altında kısaca özetlenr. Benzer şeklde çevre değerlendrmes kısmında 2010 ı lgl bölüm değerlendrme çalışmaları kurumsal sunulur. Bu kısımda ç ve dış paydaş analznn sonuçları br tablo le verlr. Kurumsal değerlendrme çalışmasının çıktısı olan SWOT (GZFT) analz lgl YÖDEK ana başlıkları altında özetlenr. Bu analz sonuçları br sonrak stratejk planlama çalışmasında ana grd olarak kullanılır. 01 Eylül tarhnde Rektörlüğe verlecek olan ı brm kurumsal değerlendrme raporu SWOT analzn yapılması le son bulur. Bu belgenn sonrak bölümler brmlern 2010 ı stratejk planlarının hazırlanmasına lşkndr. Rehbern üçüncü kısmında stratejk planlama çalışmasının sonuçları k alt bölüm halnde verlr. Đlk alt bölümde brmn msyonu, vzyonu le temel değerler, brmn kurumsal kmlğ olarak sunulur. Đknc alt bölümde se stratejk değerlendrme çalışmasının sonuçları sunulur. Bu kısımda da öncek bölümde olduğu üzere sonuçların YÖDEK kurumsal değerlendrme ana başlıkları altında sunulması önerlmştr. Bu çalışma çerçevesnde her br değerlendrme grubu çersnde brden çok amaç gelştrlr ve gelştrlmş olan her br amaç çn brden fazla hedef gelştrlr. Bu hedeflere nasıl ulaşılableceğ stratejler le uygun performans göstergeler kullanılarak açıklanır. Bu şeklde her br planlama ı çn ayrıntılı fakat odaklanmış br stratejler dzs gelştrlmş olacaktır. 5

6 Son kısımda se planlama çalışmasında elde edlmş olan sonuçlar kısaca özetlenr. Daha sonra kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarında kullanılmasında yarar görülmüş olan temel kaynakların referansları lstelenr. Son olarak planın metnnde yer almayıp ta belgede yer almasında yarar görülmüş olan dğer çalışmalar ve tablolar ekte yer alır. Rehber formatı I Grş o Resm yazı o 1. Kapak o 2. Đçndekler, tablo, şekl lsteler o 3. Sunuş o 4. Grş o 5. Yönetc Özet o 6. Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları o 7. Brmn tarhçes o 8. Brmn organzasyon şeması II Kurumsal değerlendrme o 9. Özdeğerlendrme çalışmaları Grdler Kurumsal ntelkler ve özellkler Eğtm ve öğretm süreçler Araştırma ve gelştrme süreçler Uygulama ve hzmet süreçler Đdar süreçler ve destek süreçlernn değerlendrlmes Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrlmes Yönetsel özellklern (davranışsal) değerlendrlmes Çıktılar/sonuçların değerlendrlmes Yükseköğretm msyonunu başarma performansının değerlendrlmes o 10 Çevre Değerlendrme çalışmaları Paydaş analz o 18. SWOT (GZFT) analz Özdeğerlendrme Çevre değerlendrmes 6

7 III Stratejk Planlama o III 1. Kurumsal kmlk çalışması 12. Brmn msyonu 13. Brmn vzyonu 14. Brmn temel değerler o III 2. Stratejk değerlendrme çalışması 15. Stratejk değerlendrme IV. Dğer o 16. Sonuç o 17. Kaynakça o 18. Ekler Performans göstergeler tablosu Bu stratejk planlama rehber, ünverstelermzn benzer çalışmaları ışığında brmlermze yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Brmler arası hazırlık düzeylerndek farklılaşma neden le her brmn bu rehberden değşk oranlarda yararlanableceğ ümt edlmektedr. Dğer ünverstelern yayınlanmış olan stratejk planları tam metn adresnde yer alan Namık Kemal Ünverstes Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Web Stesnde yayınlanmaktadır. Bu web stes belge ve duyuru merkez olarak faalyet göstermektedr. Buna ek olarak brmlermze kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarını verml br şeklde yürüteblmeler çn blglendrme, eğtm ve danışmanlık hzmetler verlmektedr. Bu amaçla adresnden duyurular yapılmakta ve duyuru metnler ve ekler web stesnde yer almaktadır. 7

8 Grş Bu belge le brmlermzn stratejk planlarını hem YÖDEK Rehber hem de DPT Kılavuzu ışığında hazırlayablmeler çn hazırlanmış olan br rehbern brnc sürümü sunulmaktadır. 8

9 Rehber Resm yazı Brmn ı kurumsal değerlendrme raporu le 2010 ı stratejk planı Brm üst yönetcs (Dekan, Müdür) tarafından Rektörlüğe gönderlr. Örnek: Konu: Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu Sürüm No. 1; 2010 ı Stratejk Planları, Sürüm No.1 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültesnn ı Kurumsal Değerlendrme Raporu, 2010 ı stratejk planı basılı ve blgsayar ortamındak örnekler le ekte sunulmuştur. 1. Kapak Hazırlanan her k çalışmanın kapak sayfaları çalışma belges çersnde sunulur. ı Kurumsal Değerlendrme Raporu kapağı: Örnek: Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu Sürüm No. 1, Eylül 2010 ı Stratejk Plan kapağı: Örnek: Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes 2010 ı Stratejk Planı, Sürüm No.1, Hazran 2. Đçndekler, tablo, şekl lsteler Raporun çndekler, tablo ve şekl lsteler sırası le sayfa numaralarını gösterecek şeklde plan belgesnn çersnde sunulur. Bu amaçla Word programının lgl lsteleme menülernn kullanılması gerekmekte olup el le yapılmamalıdır. Örnek: Đçndekler Grş Özdeğerlendrme 9

10 Çevre değerlendrmes Tablo Lstes Tablo 1. Çorlu Mühendslk Fakültes öğrenc sayısı Tablo 2. Çorlu Mühendslk Fakültes donanım lstes Şekl lstes Şekl 1. Çorlu Mühendslk Fakültes öğrenc dağılımı Şekl 2. Çorlu Mühendslk Fakültes mk personel dağılımı 3. Sunuş Brm üst yönetcs tarafından kurumsal değerlendrme raporu le stratejk plan br sunuş le sunulur. Sunuşun altında Üst Yönetcnn adı, unvanı, görev yer alır. Bu belge le Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı kurumsal değerlendrme raporu ve 2010 ı stratejk planı belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Brmmz zaman çersnde kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarını verml br şeklde sürdüreblmek amacı le Ünverste düzeynde çalışma ve eğtm toplantılarına katılmış olup Brmmzn eğtm-öğretm, araştırma ve gelştrme le toplum hzmetler alanlarında vermş olduğu hzmetlern kaltesn artırmayı hedeflemektedr. Emeğ geçen brm kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışma grubu Koordnatör ve üyeler le çeştl şekllerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Ünverstes Rektörlüğü ne teşekkürlerm sunarım. Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölüm Başkanı Çorlu, Hazran 10

11 4. Grş Bu kısımda aşağıda verlmş olan üç alt başlık altında dokümanın amacı, kapsamı belrtlr ve lgl tanımlar ve kavramlar verlr. Aşağıda 2010 ı stratejk planı çn örnekler verlmştr Dokümanın amacı o Bu dokümanın amacı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı kurumsal değerlendrme raporu ve 2010 ı stratejk planını sunmaktır Dokümanın kapsamı o Bu doküman Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu ve buna dayalı olarak 2010 ı stratejk planını sunmaktadır. o Kamu Đdareler çn Stratejk Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretm Kurumlarında Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Rehber Sürüm no. /1.0 örnek alınarak Namık Kemal Ünverstes Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama rehber esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bu kısımda kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmaları sırasında benzer br dl kullanmayı sağlamak amacı le kullanılan temel tanımlar ve kavramların verlmes stenmektedr. Aşağıda Bölümlermz çn uyarlanmış olan br tanım lstes örnek olarak verlmştr. Akademk Brmmz tarafından kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmaları sırasında benzer br dl kullanmayı sağlamak amacı le kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verlmştr. Brey Hedefler: Brmmzn belrlemş olduğu hedeflern gerçekleştrmek çn Brmmzde çalışan breylern yapmaları gereken faalyet ve çalışmaları gösteren ölçüleblr ntelktek hedeflerdr. Brmmzn hedef, o hedef gerçekleştrecek olan breylern hedeflerne dönüştürülür. Breylermz hedeflern gerçekleştrdklernde, Brmmzn hedef gerçekleşmş olur. Brm Hedefler: Ünverstemzn belrlemş olduğu stratejler doğrultusunda Brmmzn ulaşmak stedğ noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflern net anlaşılır ve ölçüleblr etknlk ve eylemler çermes gerekr. Brm hedefler, 11

12 kurumsal değerlendrmede Ünverstenn; Brm bazında değerlendrmelerde alt brmlern (bölümlern) hedeflern kapsamaktadır. Brmmz Öğrenc Konsey: Brmmz öğrenclernn kend aralarında lgl yönetmelk ışığında demokratk usullerle kurdukları Brmmzn öğrenc brlğdr. Brm öğrenc konsey Brmmzn mk değerlendrme ve kalte gelştrme çalışmalarında öğrenc temslcler aracılığı le rol almıştır. Brmmz Yıllık Değerlendrme Raporu: Brmmzn, mk değerlendrme ve kalte gelştrme çalışmalarının sonuçlarını çeren ve Brmmz tarafından her hazırlanan raporudur. Brmmzn Msyonu: Brmmzn kends çn belrledğ temel varlık gerekçes ve görevlerdr. Brmmzn Vzyonu: Brmmzn gelecekte ulaşmak stedğ deallerdr. Çevre Değerlendrme: Brmmzn stratejk planlama sürecnde etklendğ ve etkledğ çevresel koşulların değerlendrlmesdr. Örneğn; toplumsal unsurların Brmmz le lşkler, yasal uygulamalar, eğtm-öğretm teknolojlerndek gelşmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelşmeler bu kapsamda ele alınablr. Kurumsal değerlendrme sürecnn knc adımıdır. Faalyet ve Projeler: Brmmzn stratejlern hayata geçrmesn sağlayan ve performanslarını gösteren faalyetler ve projelerdr. Đyleştrme Eylem Planları: Brmmzn, ç değerlendrme sonuçlarına göre yapılacak olan yleştrme eylemlern, lgl sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları fade eder. Đyleştrme: Brmmzde belrlenen sonuçlarla elde edlen sonuçların arasındak sapmanın azaltılması çn yapılan çalışmalardır. Kalte Gelştrme: Brmmzn, eğtm-öğretm, araştırma faalyetler le topluma hzmet ve dar (yönetm) hzmetlernn kaltesnn sürekl yleştrlmesdr. Kaynak Planlaması: Brmmzn hedeflern gerçekleştrmek çn gerekl olan ekonomk ve nsan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đç Peryodk Gözden Geçrme: Brmmzn, eğtm, öğretm, araştırma faalyetler le toplum ve dar hzmetlernn kaltesn, kalte gelştrme çalışmalarını, yleştrme faalyetlern ve sonuçlarını peryodk olarak değerlendrmesdr. Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grupları: Brmmzde kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendrlen ekplerdr. Bu ekplermz eğtm-öğretm, araştırma, yönetm ve dar hzmetler ve toplum hzmetler alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendrme: Brmmzn YÖDEK mk değerlendrme ve kalte gelştrme sürec kapsamında yaptığı özdeğerlendrme le çevre değerlendrmesnn br bütünüdür. Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme sürecnn lk ayağıdır. 12

13 Kurumsal Hedefler: Brmmzn kend stratejlern hayata geçrmek çn kurumsal temelde belrledğ ölçüleblr ntelkte faalyet ve projelerdr. Özdeğerlendrme: Brmmzn, eğtm, öğretm, araştırma faalyetler le toplum ve dar hzmetlernn kaltesnn ve kurumsal kalte gelştrme çalışmalarının, Brmmz Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sstematk ve düzenl olarak değerlendrlmesdr. Kurumsal değerlendrme sürecnn lk ayağıdır. Performans Gösterges: Brmmz tarafından belrlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçüleblr ntelktek unsurlardır. Performans: Brmmzn, belrledğ stratejk hedeflerne ulaşablme derecesdr. Poltka: Brmmzn günlük uygulamalarını yönlendren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Brmmzn belrlemş olduğu faalyet ve projeler ne oranda gerçekleştrldğnn sorgulanması ve sonuçların ölçüleblr göstergelere göre belrlenmesdr. Stratej: Brmmzn temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendrlmes gerektğn belrleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejk Hedefler: Brmmzn, msyonu doğrultusunda belrlenmş stratejk önem olan amaçlarıdır. Stratejk Plan Uygulama Sürec: Brmmz tarafından yapılan eylem planlarında belrlenen eylemlern hayata geçrlmes sürecdr. Stratejk Planlama Önces Çalışmalar: Stratejk planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejk planlama eğtmlernn verlmes, Kurumun paydaşlarının belrlenmes, Planlamada uyulması gereken lkelern belrlenmes, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendrmede ne tür blglern kullanılacağına karar verlmes, ve Stratejk planlama yol hartasının oluşturulması. Stratejk Planlama: Brmmzn, ç değerlendrme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetl yönlern, dış değerlendrme sonuçlarına göre önündek fırsat ve tehdtler belrlemes, bunların ışığında kaltesn gelştrecek olan stratejlern oluşturması, bu stratejler ölçüleblr hedeflere dönüştürmes ve performans göstergelern belrleyerek onları sürekl zlemes sürecdr. Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme süreçlernn knc ayağıdır. Süreç: Belrl br amacı gerçekleştrmek çn gerekl her türlü grdy alarak beklenen sonuçları oluşturmak çn Brmmz tarafından gerçekleştrlen eylemlern bütünüdür. SWOT (GZFT) Analz: Brmmzn kuvvetl ve zayıf yönlern, önündek fırsatları ve tehdtler ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejlern gelştrldğ analzdr. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehdtler]. Kurumsal değerlendrme sürecnn temel çıktılarından brs olup daha sonra gelen stratejk planlama sürecnn grdsdr. 13

14 Uygulama Planı: Brmmzn, stratej ve hedeflerne dayalı yapılacak olan faalyet ve projeler le lgl sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Ünverstemz Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Kurulu (ADKG): Ünverstemzdek mk değerlendrme ve kalte gelştrme sürecnden sorumlu kuruldur. Yükseköğretm Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Komsyonu (YÖDEK): Ünverstelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretm kurumlarında mk değerlendrme ve kalte gelştrme çalışmalarının düzenlenmes ve koordnasyonundan sorumlu komsyonudur. Yükseköğretm Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Komsyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretm Akademk Değerlendrme ve Kalte Gelştrme Komsyonu nun (YÖDEK) yükseköğretm kurumlarının lık değerlendrme raporlarını dkkate alarak, her hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretm Kurumları: Ünversteler ve yüksek teknoloj ensttülerdr. Yükseköğretm Üst Kurulları: Yükseköğretm Kurulu (YÖK), Yükseköğretm Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Ünverstelerarası Kuruludur. (ÜAK) 14

15 5. Yönetc Özet Raporun yazımının btmnden sonra yönetc özet hazırlanır. Özetn hazırlanmasında planın formatı aynen takp edlerek yönetcnn brm planı hakkında yeterl düzeyde blg ednmes amaçlanır. Yönetc özetnde ağırlık brmn SWOT u, kurumsal kmlğ (msyon, vzyon ve temel değerler) le amaçları, hedefler ve stratejlerne verlr. Her br ana başlık çn Word programının lgl bçmleme menüler kullanılarak bçmlendrme yapılır. Aşağıda 2010 ı stratejk planı çn br örnekleme yapılmıştır. Eylül da sunulacak olan kurumsal değerlendrme raporları çn karşı gelen başlıklar kullanılır. Her br ana başlık ve alt başlık altında anlamlı br özetleme yapılır. Aşağıda olduğu üzere bu kısımda br belge referansının verlmes de gerekmektedr. Yönetc Özet Namık Kemal Ünverstes () Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes 2010 ı Stratejk Planı, Sürüm no. 1, Hazran, 104 sayfa (Tekrdağ, Namık Kemal Ünverstes). [Namık Kemal Ünverstes () Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes ı Kurumsal Değerlendrme Raporu, Sürüm no. 1, Eylül, 104 sayfa (Tekrdağ, Namık Kemal Ünverstes). Bu kısımda Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes 2010 ı stratejk planının yönetc özet yönetcler çn yeterl ve etkn blglendrme yapmak amacı le sunulmaktadır. I Grş: o Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları o Brmn tarhçes o Brm organzasyon şeması II Kurumsal değerlendrme: Özdeğerlendrme çalışmaları o Grdler o Kurumsal ntelkler ve özellkler o Eğtm ve öğretm süreçler o Araştırma ve gelştrme süreçler o Uygulama ve Hzmet Süreçler o Đdar süreçler ve destek süreçlernn değerlendrlmes 15

16 o o o o Yönetsel özellklern (yapısal) değerlendrlmes Yönetsel özellklern (davranışsal) değerlendrlmes Çıktılar/Sonuçların Değerlendrlmes Yükseköğretm Msyonunu Başarma Performansının Değerlendrlmes Çevre Değerlendrme çalışmaları o Paydaş analz SWOT (GZFT) analz o Özdeğerlendrme o Çevre değerlendrmes III Stratejk Planlama III 1. Kurumsal kmlk çalışması o Brmn msyonu o Brmn vzyonu o Brmn temel değerler III 2. Stratejk değerlendrme çalışması o Stratejk değerlendrme IV. Dğer o Sonuç o Kaynakça o Ekler Performans göstergeler tablosu 16

17 6. Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışmaları Bu kısımda Brm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu (KDSP) üyeler hakkında blg verlr ve çalışma esasları le çalışma deneymne ve çalışma programına lşkn blgler ek olarak verlr. Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes gerek 5018 gerekse 2547 saı Kanunlar çerçevesnde kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarını yürütmek üzere Fakülte Dekanına rapor veren br Koordnatör başkanlığında br Fakülte Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 ında 3 mk personelden oluşmuştur. Brm öğrenc temslcs öğrenclermz temslen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdar personelmz Fakülte Sekreter le çalışma grubunda temsl edlmştr. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Brm KDSP Çalışma Grubu, Ünverste Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama üzerne verlmş olan blglendrme, eğtm ve danışmanlık hzmetlernden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendrme ve stratejk planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrenclermz, personelmz ve programlarımız le blmsel yayınlarımıza lşkn Brm KDSP Grubumuz tarafından tna le toplanması çn alt yapı oluşturma çalışmaları Ünverstemzn koordnasyonunda çersnde sürdürülmüştür ında Brmmz tarafından takp edlmş olan çalışma programı aşağıdak tabloda sunulmuştur. Planların teslmnden sonra malyetlendrme ve düzeltme aşamalarında da Brm KDSP Çalışma Grubu, Ünverstemzn planlama ve malyetlendrme ekpler le yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve malyetlendrme çalışmaları ışığında Brm Stratejk Planı güncellenp planın knc sürümü hazırlanacaktır. Brm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Brm stratejk planın lk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 17

18 Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Blm Dalı UYMAZ, Bahar Yrd.Doç.Dr. Bölüm Başkan Yardımcısı Koordnatör Makne Mühendslğ MORALAR, Aytaç Arş.Gör. Koordnatör Yrd Makne Mühendslğ ÇELEN, Soner Arş.Gör. Koordnatör Yrd Makne Mühendslğ ÜSTÜNDAĞ, Yunus Emre Öğrenc Bölüm Öğrenc Temslcs Makne Mühendslğ Tablo 2 Bölüm Kurumsal Değerlendrme ve Stratejk Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarh Çalışma Bölüm 2010 ı stratejk planı 1.sürüm taslağının teslm Bölüm 2010 ı stratejk planı 2.sürüm taslağının teslm Bölüm ı Kurumsal Değerlendrme Raporunun 1.sürüm teslm ı Đdare Falyet Raporu 1.sürüm ı Performans Programı 1.sürüm ı Performans Programı 2.sürüm 7. Bölümün tarhçes Bu kısımda Bölümünün tarhçes le lgl blgler verlr. Makne Mühendslğ Bölümünün tarhçes Makne Mühendslğ Bölümü Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültesnn bölümlernden brs olarak 1993 ında 3837 saı Kanunun 10. Maddes uyarınca Trakya Ünverstes bünyesnde kurulmuştur. Bölümümüz 2003 ında Lsans Programını, ında lsans programının knc öğretm programını, 2003 ında yüksek lsans programını açmıştır. 18

19 Kuruluş ında 31 öğrenc ve 10 öğretm elemanı le öğretme başlayan Bölümümüz ı sonu tbarı le toplam 18 öğretm elemanı le 199 öğrencye hzmet vermştr. 8. Bölüm organzasyon şeması Bu kısımda bölümün organzasyon şeması verlr ve Bölümün ana mk organları kısaca özetlenr. Organzasyon şemasında varsa ana blm dalları le her düzeydek programlar açıkça gösterlr. Bu kısımda verlen şemada Bölüm Başkanı ve dğer yönetclern smler yer almaz. Ancak yönetc smler le tüm öğretm elemanlarının smler, unvanları, (varsa ana blm dalları ve/veya programları) hakkında blgler ayrıca br tabloda verlr. Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Organzasyon Şeması Çorlu Mühendslk Mühendslğ Bölümü Bölümü ı sonu tbarı le organzasyon şeması aşağıdak şeklde verlmştr. ı sonu tbarı le Prof.Dr. Ayşen HAKSEVER başkanlığındak Bölümümüzde Mekank, Termodnamk, Enerj ana blm dallarında faalyet gösterlmş olup Lsans düzeynde 18 (brnc ve knc öğretm) ve yüksek lsans düzeynde br program le hzmet verlmştr saı yasa gereğnce kurulan Bölüm Kurulu ında tüm öğretm elemanlarımızın katılımı le 2 kez toplanmıştır. Bölüm Kurulunun tüm üyelernn lstes ı sonu tbarı le aşağıdak tabloda verlmştr. Tablo 3 Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Bölümü Bölüm Kurulu üye lstes Đsm Anablm dalı/program Đdar görev Bölüm dışı dar görev 1 HAKSEVER, Ayşen, Prof. Dr. Termodnamk Bölüm Başkanı Fakülte Yönetm Kurulu, Fakülte Akademk Kurulu üyes 2 ÜZE, Semh, Enerj Yrd.Doç.Dr. 3 ÖNTÜRK, Nurşen, Mekank Yrd.Doç.Dr. 4 AKDENĐZ, Havva Makne Dnamğ ve Teors V. 5 AKYOL, Uğur Kontrüksyon ve Đmalat V. 19

20 Şekl 1 Bölüm organzasyon şeması 9. Özdeğerlendrme Bu kısımda ı Kurumsal Değerlendrme çalışması sunulacaktır. Kurumsal değerlendrme çalışmasının bu kısmında YÖDEK, vermş olduğu özdeğerlendrme başlıklarının açılımını vermemştr. Bu uygulamada belrszlklere ve buna bağlı vermszlğe yol açmıştır. Bölümlermz, özdeğerlendrme çalışması kapsamında yoruma açık olan başlıklarda kend yorumlarını gelştrecekler ve buna göre değerlendrme notu vereceklerdr. Kurumsal değerlendrme çalışmalarında vermszlğe yol açmış olan başka br alan da değerlendrme notlarının verlmesdr. YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekl br değerlendrme sstem getrmştr. Beklenen düzeyn çok altı : 1 puan Beklenen düzeyn altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyn üstü : 4 puan Beklenen düzeyn çok üstü : 5 puan Bölümlermz değerlendrme notlarını verrken her br değerlendrme başlığı çn kurum ölçeğnde beklenen düzeyn ne olduğuna karar verecekler ve bu beklenen düzeye göre her br başlık çn performanslarının nerede olduğunu değerlendreceklerdr. Örneğn, br bölüm sunmakta olduğu lsans programı çn normal şartlarda 10 öğretm üyesne ve dğer 10 öğretm elemanına htyaç duyduğunu belrterek bu düzeydek öğretm elemanı sayısını beklenen düzey olarak alablr. Bölüm eğer ı sonu tbarı le ancak 6 öğretm üyes ve 5 dğer öğretm elemanı le bu programı sunmakta se 20

21 öğretm elemanı sthdamı alanındak performansı beklenen düzeyn çok altında olacaktır: Beklenen düzeyn çok altı: 1. Başka br ünverstedek benzer br bölüm, aynı programın daha az veya daha çok öğretm elemanı le sunulableceğ görüşünde olablr. Bu nedenle değerlendrme çalışmasında dğer ünverstelern beklenen düzeyler doğrudan esas alınmayacaktır. Ancak dğer ünverstelerdek öğretm elemanı performansları beklenen düzeyn tesptnde br grd olarak alınablr. Yen kurulmakta olan brmlermzde yer alan bölümler, kurumsal değerlendrme çalışmasında ı le lgl olarak her hang br genş çaplı değerlendrmede bulunmayacaklardır. Çünkü bu değerlendrme çalışması gerye dönük olup ında faalyette olan bölümler lglendrmektedr. Bu alanda kısıtlı br çalışma yapılacaktır. Örneğn bölümün raporun hazırlandığı tarh tbarı le organzasyon şeması, bölüm tarafından sunulacak olan programların ders çerkler, ders karneler, ders programları, mk ve dar personel saarı, tarhçes vb alanlar bu kapsamda düşünüleblr. Fakülte ve Ensttülermzde yer alan, 2008 ında kurulmuş olan bölümler 2010 ı stratejk planlarının devam eden bölümlerne lşkn çalışmalarda kesnlkle bulunacaklardır. Özdeğerlendrme çalışması esnasında dkkat edlecek dğer br husus ta bölümlern 10 başlık altındak faalyetler le lgl temel blglern özet halnde tablolar halnde verlmesdr. Bu amaçla çoğu değerlendrme başlığı altında yer geldkçe özet blg tabloları yer almaktadır. 21

22 Grdler Bu kısımda ı bölüm grdlerne lşkn değerlendrme notları YÖDEK başlıkları altında aşağıdak tabloda sayı olarak verlecektr. Ek olarak grdlern genel br değerlendrmes kısaca yapılacaktır. Ayrıca performans göstergeler tablosunda yer alan kaynaklara lşkn kısaca özetlenecektr. Tablo 4 Grdler (Kaynaklar ve Đlşkler) Değerlendrme Tablosu Değerlendrme notu 1) Öğrenc ntelğnde beklenen düzey 2) Akademk personel ntelğnde beklenen düzey 3) Đdar Personel ntelğnde beklenen düzey; 4) Mal kaynakların yeterllğ; 5) Blg Teknolojler ve kaynaklarının (Blgsayar, nternet, letşm, ktap, yayın, vb)yeterllğ; 6) Đş Teknolojlernn yeterllğ; 7) Fzksel olanakların yeterllğ; 8) Temn edlen hzmetlern yeterllğ; 9) Sanay le lşklern yeterllğ; 10) Toplum le lşklern yeterllğ; 18) Kamu Kurum ve Kuruluşları le lşklern yeterllğ; 12) Mezunlar le lşklern yeterllğ; 13) Çalışanlar le lgl lşklern yeterllğ; 14) Öğrencler le lşklern yeterllğ; 15) Yükseköğretm alanında ulusal lşklern yeterllğ; 16) Yükseköğretm alanında uluslararası lşklern yeterllğ;

23 Kurumsal ntelkler ve özellkler Bu kısımda ı bölüm kurumsal ntelkler ve özelklerne lşkn değerlendrmeler YÖDEK başlıkları altında aşağıdak tabloda sayı olarak verlecektr. Ek olarak kurumsal ntelkler ve özellklern genel br değerlendrmes kısaca yapılacaktır. Ayrıca performans göstergeler tablosunda yer alan kaynaklara lşkn kısaca özetlenecektr. Tablo 5 Kurumsal ntelkler ve özellkler değerlendrme tablosu Değerlendrme notu 1) Öğrenc saarı (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lsans ve Doktora) ve yeterllğ; 2) Öğretm elemanı saarı (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretm Görevls, Okutman, Araştırma görevls, Uzman vb) ve yeterllğ; 3 1 3) Đdar personel saarı (kadrolu ve sözleşmel) ve yeterllğ; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretm üyeler, öğretm elemanları ve dar personel) ve yeterllğ; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendrlmes (öğretm üyeler, öğretm elemanları, araştırma görevller ve dar personel çn ayrı ayrı) ve yeterllğ; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretm üyeler, öğretm elemanları ve dar personel) ve yeterllğ; ) Akademk personeln ortalama unvan düzey; 3,63 8) Đdar Personeln Eğtm Düzey; 3 9) Akademk brmlern ve bu brmlerdek programların saarı (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lsans ve Doktora) ve yeterllğ; 1 10) Kurumun ağırlıklı mk alanı/alanları ve yeterllğ; 2 18) Kurumun fzksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterllğ; 1 ) Kampus alanı; 1 ) Toplam kapalı alan; 1 ) Eğtm-Öğretm ve Araştırma; 1 v) Sosyal ve dğer hzmet alanları; 1 23

24 Burada öğrenc ve personel saarı ve programlara lşkn aşağıdak tabloda olduğu üzere özet olarak verlecek olup genelde kısa br özetleme yapılacaktır. Öğretm elemanlarının ortamla unvan ortalaması şu formül kullanılarak hesaplanır. Akademk personeln ortalama ünvan düzey = [(7 x Profesör Sayısı) + (6 x Doçent Sayısı) + (5 x Yard. Doç Sayısı) + (4 x Öğretm Üyes Dışında Doktoralı Öğretm Elemanlarının Sayısı) + (3 x Öğretm Görevllernn Sayısı) + (2 x Okutmanların Sayısı) + (1 x Araştırma Görevllernn Sayısı)] / Yukarıdak Unvanlardak Toplam Öğretm Elemanlarının Sayısı Br bölümdek öğretm elemanları sayısı aşağıdak gb olsun. Profesör 1 Doçent 0 Yardımcı doçent 4 Dğer doktoralı öğretm elemanı 1 Öğretm görevls 0 Okutman 0 Araştırma görevls 5 Toplam öğretm elemanı 18 Akademk personeln ortalama unvan düzey şöyle hesaplanır: Akademk personeln ortalama ünvan düzey = [(7 x 1) + (6 x 0) + (5 x 5) + (4 x 1) + (3 x 0) + (2 x 0) + (1 x 4)] / 18 =( )/31 =40/18 =3,63 Bölümdek mk personeln ortalama unvan düzey 3,63 dr. 24

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat 2008 Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi DEGERLENDRME 1.0.2008 tarh ve 29 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Öğretm Üyes Dışındak Öğretm Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le Grş Sınavlarına İlşkn

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

MAKNA MÜHENDSL BÖLÜMÜ

MAKNA MÜHENDSL BÖLÜMÜ MAKNA MÜHENDSL BÖLÜMÜ 2011 DERS PLANI 1.YARIYIL T U K AKTS Z/S Dil Önart 0221901 FZK I 3 2 4 5 Z TUR 0251321 MATEMATK I 3 2 4 6 Z TUR 0651111 BLG. DESTEKL TEKNK RESM I 2 2 3 8 Z TUR/ING. 9031130 TEMEL

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi ÜLKEMzN ÜST DÜZEY TEKNSYEN HTYACı VE EGTM Prof Dr Ethem ÖZGÜVEN() Br çok ülkede olduğu gb ülkemzde de meslek ve teknk eğtm 19 yüzyıla kadar «çıroklı'k» sstem şeklnde yürütülmüştür Cumhuryet dönem öncesnde

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı