Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü"

Transkript

1 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü

2 02

3 Daha kaliteli hava 03

4 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek, en son teknolojilere sahip, yenilikçi ürünlerle; sadece daha düflük enerji tüketimi yapmakla kalmayan, ayn zamanda en son teknoloji yard m yla evlerde ve ifl yerlerinde size mükemmel iç ortam hava kalitesi sunacak klimalar gelifltirmeye devam ediyoruz. Örne in, yaflam n za de er katan en yüksek kalitedeki iklimlendirme sistemlerini pazara sunarak öncülük yapmaya gayret ediyoruz ve insanl n geliflim sorumlulu una katk da bulunuyoruz. Bu vizyonumuza Ekogeliflimi daha ileriye götürmek ad n veriyoruz. Toshiba klima sistemlerinin içinde sakl her yenili in tek amac var, siz ve dünyam z için daha iyi bir çevre yaratmak. Toshiba Olarak Gelece i önemsiyoruz... Ürünlerimizin her biri RoHS (Elektrik ve Elektronik teçhizatlarda zararl maddelerin kullan m n n s n rland r lmas direktifi) Yönetmelikleri ile uyumludur. Bu yönetmelik elektronik cihazlar n üretiminde kurflun, kadmiyum, hexavalent krom, krom ve alev geciktirici polybrominated biphenyl (PBB) ile polybrominated diphenyl eter(pbde) maddelerinin kullan m n yasaklamaktad r. 04

5 yr ca, sadece geri dönüfltürülebilir plastikler kullanarak gittikçe büyüyen çöp y nlar n düflünerek, çöpe kar flan at k miktar n azalt yoruz. Bu durumda karl ç kan sadece çevremiz de il, di er iyi haberimiz dünyam z korumak için yapt klar m z size ek bir mali yük getirmiyor. DC Hibrid Inverter kompresör bu özellik tüm klimalar m zda mevcut olup, ozon dostu so utucu ile çal flan twin rotary kompresör özelli i ile sabit h zl s n f cihazlara nazaran 5% lere varan ölçüde enerji tasarrufu sa l yor. Bu ç r açan teknoloji ayn zamanda gürültü kirlili iyle de savafl yor. DC Hibrid Inverter çok düflük elektrik tüketimine ek olarak sessiz çal flmas yla da bir ad m önde. 05

6 2.5 /, /,000 / / RSPKVPE RSPKVPE SUPER NVERTER DISEIKI RSBSKVPE / / RSBSKVPE / / NVERTER DISEIKI RSSKVRE RSSKVRE / / NVERTER SUZUMI RSSKVE RSSKVE 2 OD 3 OD RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE MULTI INVERTER DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR: DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR: 06

7 Ürün Gam 4.5 /, / 18, / 24,000 / / RSPKVPE RS18PKVPE / RSBSKVPE / B/ B RSSKVRE RS22SKVRE / B/ B RS18SKVE RS22SKVE 4 OD 5 OD RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR: DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR:

8 Toshiba Inverter Teknolojisi nin Keyfini ç kar n Toshiba DC Hibrid Inverter Teknolojisi Verimli performansta yeni bir boyut Inverter Teknolojisi & Enerji Tasarrufu 08

9 %5 Enerji Tasarrufu Toshiba DC Hibrid Inverter teknolojisi kompresör dönüfl h z ndaki ayarlar dijital olarak kontrol ediyor, bu da %5 e* varan ölçüde güç tasarrufuna ek olarak, cihaz n çok daha sessiz çal flmas n sa l yor. Toshiba, Inverter Teknolojisinin Mucidi Toshiba, 1981 y l nda, bugün tüm klima markalar taraf ndan kullan lmakta olan inverter teknolojisini gelifltirdi. Dijital DC Hibrid Inverter sistemi ile rekabetçili ini devam ettiren Toshiba, yarat c l kta öncülü ünü tekrar gösterdi. DC Hibrid Inverter Toshiba DC Inverter teknolojisi kompresörün dönüfl h z n dijital olarak kontrol ediyor, bu sayede geleneksel sabit h zl s n f klimalar ile karfl laflt r ld nda %5* e varan enerji tasarrufu gibi inan lmaz bir sonuç elde ediliyor. DC Twin Rotary Kompresörü** Toshiba DC Hibrid Inverter in baflar s n n ard ndaki önemli unsurlar 1. Kompresör ve fan motoru için gelifltirilen Toshiba patentli vektör kontrolü, yüksek enerji tasarrufu için çal fl yor. 2. Güç faktörü kontrolü Toshiba patentli bu özellik, güç kayna n n düzenli bir flekilde harmonik ak m vermesini sa l yor. 3. Twin Rotary kompresör** Yüksek verimlilik düflük çal flma h z nda bile etkili oluyor. Uzun süre sabit kalan çal flma ortam nda enerji tüketimi düflüyor. * PKVP, sabit h zl s n f ürünlerle karfl laflt r ld nda **22k SKVR serisi & 1822k SKV serisi Ozona zarars z Sessiz Konforlu Güçlü Enerji Tasarrufu 09

10 Toshiba DC Hibrid Inverter Teknolojisi Konforda zirvenin fark n hissedin. Yüksek Güç Performans, Düflük Enerji Tüketimi Toshiba Hibrid inverter teknolojisi PM (Pulse mplitude Modulation/ Darbeli Genlik Modülasyon) ve PWM (Pulse Width Modulation/ Darbeli Genifllik Modülasyonu) özelliklerine sahiptir. Eflsiz Hibrid Tasar m Is tma PM ile oda s cakl n n istenen seviyeye en h zl flekilde geitrilmesi için maksimum güce ç k lmas sa lan rken, PWM modülü ile oda s cakl istenen seviyede sabit tutulurken enerji tüketimi minimuma indirilir. Toshiba Inverter teknolojisi bu iki modülün en iyi birleflimini sunuyor. Oda S cakl So utma Zaman Toshiba DC Hibrid Inverter Maksimum konfor ve enerji tasarrufu için yüksek güç ve hassas kontrol yar S cakl

11 Toshiba DC Hibrid Inverter Sistem in Üstün Özellikleri Enerji Tasarrufu Kompresörün daha az s kl kta aç l p kapanmas enerji tüketimini düflürüyor ve daha sessiz bir çal flma ortam getiriyor. Geleneksel sabit h zl s n f bir cihazla karfl laflt r ld nda yaklafl k %5* lik bir tasarruf sa l yor. Konforlu PWM enerji tüketiminde tasarrufu göz önüne alarak oda s cakl n sabit tutuyor. Çok Güçlü PM ayarlanan s ya en h zl flekilde ulaflmak için yüksek gücü yönetiyor. Ozona Zazar Yok Toshiba olarak, çevre kayg lar m z bizi R4 HFC so utucumuzu kullanmaya yönlendirdi. Bu so utucumuzun ozona zarar vermedi i, yan c ve zehirli olmad onaylanm flt r. * PKVP, sabit h zl s n f ürünlerle karfl laflt r ld nda KORE HONG KONG MISIR RJNT N TYLND S NGPUR H ND STN BREZ LY VUSTRLY 11

12 Toshiba DC Hibrid Inverter Sistemi nin Faydalar Enerji Tasarrufu Toshiba DC Hibrid Inverter teknolojisi kompresör dönüfl h z ndaki ayarlar dijital olarak kontrol ediyor, bu da %5* e varan ölçüde güç tasarrufuna ek olarak, cihaz n çok daha sessiz çal flmas n sa l yor. Y ll k Enerji Tasarrufu %5 tasarruf * PKVP, sabit h zl s n f ürünlerle karfl laflt r ld nda Konforlu Twin Rotary kompresör sayesinde sürekli bir rotasyon sa land ndan istenmeyen sesler azalt l yor. PWM oda s cakl n istenen de erde sabit tutuyor. Tek Silindir Whirling Çift Silindir Balance Weight Shaft Roller 12

13 Çok Güçlü PM ayarlanan s ya en h zl flekilde ulaflmak için yüksek gücü yönetiyor. 60 km/s* PM 0 km/s* * Varsay lan Ozona Zazar Yok Toshiba olarak, çevre kayg lar m z bizi R4 HFC so utucumuzu kullanmaya yönlendirdi. Bu so utucumuzun ozona zarar vermedi i, yan c ve zehirli olmad onaylanm flt r. Ozona zarar vermez, yan c ve zehirli gaz içermez

14 14 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ)

15 Süper Filtreleme Sistemi ktif Temizleme Çifte Ferahl k 15

16 PKVP Serisi Süper filtreleme sistemiyle Sa l kl Hava Soluyun Toz, Polen, Bakteriler

17 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) yon flarj edilmesi Emme Hava Filtresi Plazma iyon jeneratörü Yeni Plazma Filtre Tozlar ve kirleticiler iyon jeneratörü ile flarj edilir ve yeni tasarlanm fl batarya üzerinde toplan r. Yeni batarya Toz Toplama Performans Virüs Sigara Duman Küf ve Sporlar Polen Yeni Plazma Filtre yon Jeneratörlü Plazma Filtresi Yeni Batarya DISEIKI SKVP Plazma Filtre DISEIKI PKVP Plazma Filtre Partikül boyutu (mm) Di er plazma filtreler 1

18 SKVP Serisi ki aflamal hava temizleme sistemi 18

19 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) 1. fim Catechin Filtre Catechin Filtre Catchin Filtre, havada bulunan küçük partikülleri tutarken ayn zamanda kötü kokular da ortamdan uzaklaflt r r. Bakteri ve küf oluflumunu engelleyen filtre ile daha temiz bir hava solunmas sa lan r. 2. fim Plazma Filtre Plazma Filtre Bu ola anüstü iç ünite, kötü kokular gideren, bakterileri ve virüsleri yok eden, saf ve sa l kl bir ortam oluflturan eksiksiz filtreleme sistemine yani Gümüfl yonlu ( g +) Plazma Filtre donan m na sahiptir. Mikroskobik kirleticileri yok eder Polen Virüs ve bakteriler Toz Mite kal nt lar ve ölü mitelar Daiseikai bu tür küçük kirleticilerle savafl r Bakteriler Küf mantarlar Plasma Plasma Plakalar Polen Pozitif yüklenir Kirleticiler tutulur 2 aflamal temizleme Kötü kokular yok edilir 19

20 SKVR Serisi ktif Temizleme Plazma Hava Temizleyici Klasik filtrelerin aksine, genifl filtrasyon yüzeyine sahip Daiseikai Plazma Filtresi emilen havan n rahatça üzerinden geçmesini sa larken, aktif temizleme özelli ine sahip çift katman sayesinde kirleticileri daha h zl ve etkili olarak ortamdan uzaklaflt r r. Toshiba Yeni IQ Plazma Hava Temizleyici Iyon Üretici ntimould Filtre Duman neredeyse an nda kaybolur. Plazma Hava Temizleyici Klasik Filtre Oda dumanla doldurulur. Duman birkaç saniye içinde tamamen yok olmufltur. 20 H zl ve Etkin Daiseikai Plazma Hava Temizleyicisi gösterilen flekilde duman h zl ca temizler.

21 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) Kat ktif Temizleme Plazma Hava Temizleyici, çok say da zararl maddeyi nas l temizler? firj TOPLM TMMLM Küf Sporlar Polen Bakteri Virüs Sigara Duman * *Karbon monoksit gibi tütündeki zararl maddeleri gideremez. firj Bakteri, virüs, polen ve kötü koku molekülleri pozitif (+) elektrik yükü ile yüklenir. TOPLM Plazma filtre üzerinde bulunan negatif () yüklü plakalar pozitif (+) yüklü kirleticileri çeker. Havadaki kirleticilerin konsantrasyonu (%) %12'de tozlar hissetmeyiz. Do al azalma Elektrostatik Filtre ( y l önceki) TMMLM Pozitif (+) yüklü kirleticilerin kalan k sm pozitif (+) yüklü plakalar ile itilerek negatif yüklü plakalara yap flt r l r. Plazma filtre ile Süre (Dakika) 21

22 Çifte Ferahl k yon Üreticisi Evinizi Bir Sa l k Merkezine Dönüfltürün Ormanlar n, flelalelerin, göllerin ve nehirlerin çevresinde negatif iyonlar havay temiz, taze ve rahatlat c hale getirir. Bu canland r c atmosfer SP ve sa l k merkezlerinde oluflturulmaya çal fl l r. fiimdi bu sa l kl ortam Daiseikai ile evinizde de yaratabilirsiniz. Daiseikai yon Üreticinin Gücü Her santimetreküp hava için 1 milyondan fazla negatif iyon üreten Daiseikai yon Üreticisi, do an n tazeli ini evinize getirecektir. Odan z n tam ortas nda bir flelalenin etraf nda bulabilece inizden daha fazla, * negatif iyon toplanabilir. c.c bafl na 35,000 fielale c.c bafl na 30,000 Orman c.c bafl na 2,500 Ev c.c bafl na 30 Ofis c.c bafl na 20 *24 C oda s cakl ve %80 nem koflullar alt nda. Nem alma modunda 2 saatlik çal flma sonucunda yerden 1 m yükseklikte ve 1 m 2 'lik bir alanda 35,000 negatif iyon ölçülmüfltür. (s cakl k 24 C, nem %80) 22

23 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) Evinizi Mikroplardan ve Sigara Lekelerinden Koruyun Kar nca ve hamam böcekleri negatif iyonlar n fazlaca bulundu u odalarda bar namaz ve ço alamazlar. Negatif hava iyonlar sigara duman n etkisiz hale getirir ve duvarlarda lekelerin oluflumunu engeller. Negatif hava iyonlar küf oluflumunu önler. Havan n tazeli ini korur. Plazma Hava Temizleyici Kullan m ömrü s n rs zd r. Sadece 15 dakika l k suya bat rman z yeterlidir. Filtre çok kirliyse biraz deterjan ekleyiniz. IQ Filtre Kullan m ömrü 2 y ld r. Tozlar temizlemek için her ay elektrikli süpürgeyle temizleyiniz veya l k suda y kay n z. ntimold Filtre Filtreyi yenilemek için hafifçe çalkalay n z ve günefl fl nda kurutunuz. Düzenli olarak elektrik süpürgesiyle temizleyiniz. Ön Panel Düz zgara tasar m kolay temizleme sa lar. Ön paneli sünger ile temizleyip, su ile durulayarak gölgede kurumaya b rak n z. 23

24 Toshiba, daha sa l kl iç ortam için yeni IQ filtrelerini gelifltirdi Toshiba n n yeni IQ teknolojisiyle gelifltirdi i filtreleri sayesinde size sevdiklerinize zarar verecek kirleticiler, mikroplar, bakteriler ve virüsler yakalan p yok edilir. Yeni IQ ile gelifltirilen filtreler sayesinde eviniz hep bahar tazeli inde olacak. H5N1 (kufl gribi) virüslerini bile yakalay p yok edebilen yeni IQ filtre sayesinde eviniz art k koruma alt nda. Toshiba n n antivirüs antibakteriyel, antiallerjen filtreleri ailenizi zararl mikroplardan uzak tutmaya yard mc olurken, Catechin Filtre kirleticileri ve kötü kokular tutacakt r. 24

25 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) 25

26 26 Güçlü ve Hassas Hava k fl Süper Sessiz Toshiba raflt rma Merkezi sizin ihtiyaçlar n z çok iyi anl yor Sizin sa l n z bizim için önemli

27 Konfor & Sa l k 2

28 28

29 Konfor & Sa l k Genifl Üfleme ç s * k ll uzaktan kumandan z ile kliman z n üfleme aç s n siz belirleyin. Havay yönlendirmek art k parmaklar n z n ucunda... Yeni flaplar ile 3 yöne sal n m Yukar fla Sa a Sola Yukar /fla Sa a/sola *Sadece PKVP modeli 29

30 Hi Power Evinizi h zl bir flekilde s tmak ya da so utmak istedi inizde tek yapman z gereken Hi Power tufluna basmakt r. Çok s cak bir günde evinize geldi inizde tek ihtiyac n z konforlu bir odad r. Hi Power fonksiyonu ile maksimum hava ak fl sayesinde arzu etti iniz s cakl a kolayl kla ulaflabilirsiniz. 30

31 Konfor & Sa l k Hi Power Evinizi h zl bir flekilde s tmak / so utmak için Mükemmel hava ak fl Flaplar n z en uygun hava ak fl n sa lamak için istedi iniz konuma ayarlayabilirsiniz. Mükemmel hava ak fl Mükemmel hava ak fl sayesinde so uk havan n teninize nazikçe temas etmesi sa lan r. Böylece üflüme hissi oluflmaz. Maksimum * flap ayar Güçlü ve Hassas Toshiba klimalar Otomatik Fan ve HiPower modlar dahil olmak üzere h z kademeli fana sahiptir. Hafif bir hava ak fl ndan tam so utmaya veya an nda 650 m3/saat** temiz hava sa layan HiPower modu aras ndan seçiminizi yapabilirsiniz. *.000 btu ses seviyesi **.000 btu Flaplar Kontrol lt nda farkl flap ayar sayesinde kliman z havay istedi iniz yere üfleyecektir. Böylece konfor sizin istedi iniz noktada oluflacakt r. Dilerseniz Swing modu ile havan n yönü kliman z taraf ndan ayarlanabilir.* *Super Daiseikai serisi 31

32 Sessizlik Çok Önemli Toshiba uzaktan kumandan zda Quiet (Sessiz) tufluna bast n zda iç ünite son derece düflük olan 20 db()'de çal flmaya bafllayacakt r. Toshiba raflt rma Merkezi ihtiyaçlar n z anl yor Kliman z her açt n zda s cakl veya hava ak fl n ayarlamaktan s k ld n z m? Kendiniz için en konforlu s cakl k ve üfleme ayar n nas l bulacaks n z? Odaya girmeden önce aç lan ve odadan ç kmadan hemen önce otomatik olarak kapanan bir klima istiyorum. Toshiba da sizin için bir cevab m z var. 32

33 Konfor & Sa l k 33

34 Sa l n za Büyük Önem Veriyoruz" Günümüzde evde veya iflyerinde, zaman m z n ço unu klimal ortamlarda geçiriyoruz. Temiz hava ak fl, sizin daha güvenli nefes alman z anlam na gelir. Kendini Temizleme Fonksiyonu Klima kapand ktan sonra fan 20 dakika boyunca çal flarak batarya üzerindeki nemi kurutur ve küf oluflmas n n önüne geçer. Havan z do al flekilde tazeler DK K Küf zaltma Kliman z kapatt n zda iç ünite fan otomatik olarak devreye girecek ve bataryay kurutacakt r. Böylece küf oluflumu engellenecektir. 34

35 Konfor & Sa l k Eco Logic Ekolojik,Konfordan ödün vermeden standart ayarlarla karfl laflt r ld nda %25 e varan bir tasarruf elde ediliyor. Set s cakl 1 saat sonunda1 C düflürülür, 2.saatin sonunda 1 C daha düflürülür. Böylece siz uykudayken tasarruf etmeniz sa lan r. Sadece ECO tufluna bas n Yeni Izgara ile Bak mda Kolayl k... Klima ve filtrenin düzenli olarak temizlenmesi iç ortam hava kalitesinin artmas na yard mc olurken, daha iyi performans ve enerji tasarrufu sa lanmas na da yard mc olacakt r. Yeni zgaras n n pürüzsüz tasar m temizli i de kolay hale getiriyor. Izgaray bir sünger yard m yla silmeniz ve gölgede kurumaya b rakman z yeterli. Sökülebilir ön filtre tozlar toplamaktad r. Kolayca yerinden ç kan ön filtreyi l k suda y kay p kurutarak temizleyebilirsiniz. 35

36 Enerji Tasarrufu Süper Filtreleme Sistemi Konforlu Genifl Hava k m 36

37 Dünyan n en az elektrik harcayan klimas Gelifltirilmifl sar m tasar m sayesinde daha verimli çal flan motor DC Hibrid Inverter DC Twin Rotary Kompresörü Yüksek hassasiyetle ifllenen parçalar sayesinde daha etkili s k flt rma Yeniden tasarlanan kompresör kanallar sayesinde daha fazla so utucunun bas nçland r labilmesi ki aflamal kompresör, enerji tasarrufunda en iyi olmay hak ediyor Benzer bir yenilik Süper Inverter Daiseikai ürününe de ak ll ca dahil edilmifl ve dünyan n en verimli klimas elde edilmifltir. ki aflamal kompresörde, ifl yüküne ba l olarak tek ve çift silindir seçimi yap labilmektedir. 3

38 5,63 COP ile dünyan n en verimli, en az eletrik harcayan klimas. Tüm modellerde minimun kapasitede 0W elektrik tüketimi ile eflsiz tasarruf. Yeni plazma filtresi sayesinde kat daha h zl ve etkili filtrasyon, daha temiz hava. RSPKVPE.000 BT / kw (So utma) / 2,50 kw (Is tma) RSPKVPE.000 BTU / 2,50 kw (So utma) / 3,00 kw (Is tma) RSPKVPE.000 BTU / 3,50 kw (So utma) / 4,00 kw (Is tma) RSPKVPE.000 BTU / 4,50 kw (So utma) / 5,50 kw (Is tma) RS18PKVPE BTU / 5,00 kw (So utma) / 6,00 kw (Is tma) RSPVPE RSPVPE RSPVPE RSPVPE RS18PVPE Tasarruf + enerji s n f ve 5,63 EER ( PKVP modeli) ile Süper Inverter Daiseikai, enerji tasarrufunda flampiyondur; Standart s n f Inverterli klima ile karfl laflt r ld nda y ll k enerji tüketimi %30* daha düflüktür. yr ca, çift silindirli DC Twin Rotary kompresörü sayesinde, minimum so utma ve s tma kapasitesinde yaln zca 0 watt elektrik tüketir. Filtreleme Bu ola anüstü iç ünite, kötü kokular gideren, bakterileri ve virüsleri yok eden, saf ve sa l kl bir ortam oluflturan eksiksiz filtreleme sistemine yani yeni Plazma Filtre donan m na sahiptir. Ve tasar m! Kompakt boyutlar ve modern görünüflüyle Super Inverter Daiseikai fazla göze batmayan ak ll bir klimad r; ayr ca, muhteflem oval kenarlar ona ayr bir fl kl k katmaktad r. *So utma modu SKV ye göre 38

39 5,63* COP de eri ile 3,21 COP li standart s n f klimalardan %5 daha verimlidir. Tüm modellerde minimum kapasitede 0W elektrik tüketimi Vektör kontrollü DC inverter teknolojisi. Tüm seride so utma ve s tma modlar nda s n f enerji etiketi 15 C s tma, () C so utma yapabilme Ozon tabaks na zarar vermeyen R4 so utucu gaz Yeni kendi kendini temizleyen Plazma Filtre ile mükemmel iç ortam hava kalitesi Oval iç ünite dizayn sayesinde her ortama uyum salayacak iç üniteler HiPower modu ile çok daha h zl konfor flartlar na ulaflma. r za teflhis fonksiyonu. * RSPKVPE Modeli Sistem Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma Kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Y ll k Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi V/faz/Hz kw kw kw kw kwsaat mm kg m 3 /saat db() mm kg m 3 /saat db() mm/inch mm/inch m m m C RSPKVPE RSPVPE /1/50 (0,3 3,0) 5,63 2,50 (0,3 5,0) 5,68 0,35 (0, 0,68) 0,44 (0,03 1,30) / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal Super Inverter Daiseikai (DC Inverter R4a) RSPKVPE RSPVPE /1/50 2,50 (0,3 3,5) 5,26 3,00 (0,3 5,8) 5,36 0,4 (0, 0,88) 0,56 (0, 1,60) / x 80 x ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal RSBPKVPE RSPVPE /1/50 3,50 (0,3 4,5) 4,55 4,20 (0,3 6,1) 4,6 0, (0, 1,25) 0,84 (0, 1,60) x 90 x / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal () 46 / (15) 24 Yeni Plazma Filtre RSBPKVPE RSPVPE /1/50 4,50 (0,3 5,0) 3,69 5,50 (0,3 6,5) 4,1 1,22 (0, 1,49) 1,34 (0, 1,0) / ,35 (1/4 ) 12,0 (1/2 ) Havflal RS18PKVPE RS18PVPE /1/50 5,00 (0,3 5,5) 3,36 6,00 (0,3 6,) 3,9 1,49 (0, 1,5) 1,54 (0, 1,5) / ,35 (1/4") 12,0 (1/2") Havflal Not:: Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri : D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT 39

40 RSBSKVPE.000 BTU / 0,5 3,50 kw (So utma) 0,6 / 6, kw (Is tma) RSBSKVPE.000 BTU / 0,6 4,50 kw (So utma) 0,6 / 6,90 kw (Is tma) RSBSKVPE.000 BTU / 0,8 5,00 kw (So utma) 0,8 / 8,00 kw (Is tma) RSSVPE RSSVPE RSSVPE Tasarruf s n f enerji etiketi ve 5,1 EER (.000 btu modeli ) ile Süper Inverter Daiseikai, Standart s n f klima ile karfl laflt r ld nda %59 daha fazla tasarruf sa lar. yr ca, DC Twin Rotary kompresörü sayesinde, minimum so utma kapasitesinde 0 watt elektrik tüketir. Filtreleme Bu ola anüstü iç ünite, kötü kokular gideren, bakterileri ve virüsleri yok eden, saf ve sa l kl bir ortam oluflturan eksiksiz filtreleme sistemine yani Gümüfl yonlu ( g +) Plazma Filtre donan m na sahiptir. Ve tasar m! Kompakt boyutlar ve modern görünüflüyle Super Inverter Daiseikai fazla göze batmayan ak ll bir klimad r; ayr ca, muhteflem gümüfl kenarlar ona ayr bir fl kl k katmaktad r. 40

41 5,1 COP* ile s n f denilen 3,21 COP li klimalardan %59 daha verimlidir Tüm seride s n f enerji etiketi. 15 C s tma, C so utma yapabilme. Ozon tabakas na zarar vermeyen R4 so utucu gaz. Gümüfl iyonlu Plazma filtre ile mükemmel iç ortam hava kalitesi. Konvensiyonel filtrelerden kat daha h zl hava temizleme. Yeni bir ses(sizlik). 12 kademeli hava ak fl yönü ile kusursuz konfor. HiPower modu ile çok daha h zl konfor flartlar na ulaflma. r za teflhis fonksiyonu. Tek dokunuflla size özel çal flman n seçimi My Comfort. * RSBSKVPE Modeli Sistem Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma Kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Y ll k Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi V/faz/Hz kw kw kw kw kwsaat mm kg m 3 /saat db() mm kg m 3 /saat db() mm/inch mm/inch m m m C RSBSKVPE RSSVPE /1/50 2,50 (0,53,5) 5, 3,20 (0,606,) 5,08 0,49 (0,0,8) 0,63 (0,121,1) / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal Super Inverter Daiseikai (DC Inverter R4a) RSBSKVPE RSSVPE /1/50 3,50 (0,604,50) 4,12 4,20 (0,606,90) 4,42 0,85 (0,111,3) 0,95 (0,122,09) x 90 x / x 80 x ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal ()43 / (15)24 g+ Plazma Filtre RSBSKVPE RSSVPE /1/50 4,50 (0,805,00) 3,33 5,50 (0,808,00) 3,69 1,35 (0,151,82) 1,49 (0,152,51) / ,35 (1/4 ) 12,0 (1/2 ) Havflal Not:: Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri : D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT 41

42 42

43 Bir Klimadan Çok Daha Fazlas ktif Temizleme Yaflad n z ortam kirleticilerden ve zararl lardan ar nd r n. Toshiba Plazma Hava Filtresi bakteri, virüs, polen, sigara duman, kötü kokular ve kirletici parçac klar yakalamak için kat ktif Filtreleme sistemi teknolojisi kullan r. Çifte Ferahl k Negatif iyonlar sizi zinde tutmak ve rahatlatmak için sa l kl bir çevre yarat r. Yeni IQ filtresi kötü kokulardan eser b rakmaz. Komple klim Kontrolü Mükemmel Filtreleme Tatmin Edici Tazelik ktif Temizleme Çifte Ferahl k 43

44 Toshiba n n üstün filtreleme teknolojisi sizi ve ailenizi havadan gelen virüs, bakteri ve di er kirlerin riskine karfl korur. Negatif iyonlar ve Yeni IQ filtre evinize do al bir tazelik getirir. Bu özellik Toshiba n n ileri klima kontrol ve Toplam Kalite Sistemi ile daha da de erlenir. RSSKVRE.000 BTU / 2,50 (1,3,) kw (So utma) / 3,20 (0,904,80) kw (Is tma) RSSKVRE.000 BTU / 3,50 (0,804,) kw (So utma) / 4,20 (0,905,80) kw (Is tma) RSSKVRE.000 BTU / 4,50 (0,805,00) kw (So utma) / 5,50 (0,906,90) kw (Is tma) RSSVRE RSSVRE RSSVRE RS22SKVRE BTU / 6,00 (1,206,0) kw (So utma) / 6,00 (0,9,50) kw (Is tma) RS22SVRE Daiseikai ailesinin bu üyesi, üstün performans aktif hava filtreleri ile birlikte sunar. 4, EER ile yüksek enerji tasarrufu sa lar (Standart s n f klima ile karfl laflt r ld nda %2 daha fazla tasarruf). Ünite, en küçük kirleri dahi ortadan kald rabilen ve iç hava kalitesini artt ran yenilikçi bir filtreleme sistemine sahiptir. yr ca, havan n her santimetrekübü için 1 milyon negatif iyon oluflturan iyonizeri, orman veya da larda yakalayabilece iniz ferahl k hissini sa lamaktad r. PP ve Yeni IQ filtre: Saf hava, kat daha h zl! Plazma Hava Temizleyici; Toz, polen, bakteri ve virüs gibi kirleticileri yakalar ve ortadan kald r r. 44

45 Yeni alüminyum görünümlü düz ön paneller. s n f enerji etiketi. 4, COP ile s n f denilen 3,21 COP'li klimalardan %2 daha verimli 15 C s tma, C so utma yapabilme. Ozon tabakas na zarar vermeyen R4 so utucu gaz. Standartlar n üzerinde filtreleme sistemi (Plazma, yeni IQ filtre ve negatif iyon jeneratörü) Konvensiyonel filtrelerden kat daha h zl hava temizleme. Yeni bir ses (sizlik). 12 kademeli hava ak fl yönü ile kusursuz konfor. HiPower modu ile çok daha h zl konfor flartlar na ulaflma. r za teflhis fonksiyonu. Tek dokunuflla size özel çal flman n seçimi Preset. Tek dokunuflla Toshiba konforuna ulaflma. Sistem Daiseikai 2 (DC Inverter R4) Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Y ll k Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi V/faz/Hz kw kw kw kw kwsaat mm kg m 3 /saat db() mm kg m 3 /saat db() mm/inç mm/inç m m m C RSSKVRE RSSVRE /1/50 2,5 (1,1 3,1) 4, 3,20 (0,9 4,8) 0,615 (0,250,82) 0,6 (0,11,40) / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal RSSKVRE RSSVRE /1/50 3,5 (0,8 4,1) 3,50 4,20 (0,9 5,8) 3,89 1,00 (0,151,25) 1,08 (0,151,64) x 90 x / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal 550 x 80 x () 46 / (15) 24 Super Oxi Deo x 1 Plazma Filtre RSSKVRE RSSVRE /1/50 4,5 (0,805,00) 3,23 5,50 (0,9 6,9) 3,62 1,395 (0,151,2) 1,52 (0,151,98) / ,35 (1/4 ) 12,0 (1/2 ) Havflal RS22SKVRE RS22SVE /1/50 6,0 ( 1,2 6,) 3.01 B,0 ( 1,0 6,5) 3.41 B 1,995 ( 0,20 2,65) 2,05 ( 0,18 2,21) X 50 X (1/4") 12.0(1/2") Havflal Not:Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri: D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT *,,.000 btu modellerde 45

46 46

47 Toshiba'n n üst düzey enerji tasarrufu teknolojisi ile mükemmel konforu daha ucuza yakalay n. Toshiba'n n verimlili i ço u pazarda istenen yüksek enerji verimlili i standartlar n n üzerindedir. Toshiba teknolojisi sayesinde evinizdeki tüm odalarda serin, temiz bir konfor yaflayabilirsiniz. Klima özelliklerindeki nefes kesen ilerlemeler daha büyük bir güvenle soluk alabilece iniz anlam na gelir. Yeni fl k, kompakt ve estetik modeller Toshiba teknolojisi ve üst düzey Toplam Kalite Sistemi ile daha da gelifltirilmifltir. Enerji Tasarrufu Güçlü ve Hassas Çevre Dostu 4

48 Toshiba teknolojisi sayesinde serin, temiz konfor evinizin her odas n doldurabilir. Klima özelliklerindeki nefes kesen ilerlemeler sizin daha büyük bir güvenle soluk alabilece iniz anlam na gelir. Yeni fl k, kompakt ve maliyet tasarruflu modeller Toshiba teknolojisi ve Toplam Kalite Sistemi taraf ndan gelifltiriliyor. RSSKVE2.000 BTU / 2,50 (1,3,00) kw (So utma) / 3,20 (0,904,) kw (Is tma) RSSVE2 RSSKVE2.000 BTU / 3,50 (1,4,00) kw (So utma) / 4,20 (0,905,00) kw (Is tma) RS18SKVE BTU / 50,0 (1,6,00) kw (So utma) / 5,80 (0,806,30) kw (Is tma) RS22SKVE BTU / 6,00 (1,206,0) kw (So utma) /,00 (1,0,50) kw (Is tma) RSSVE2 RS18SVE2 RS22SVE2 Duvar tipi inverterli Suzumi bu s n fta yer alan en sessiz iç ünitedir. s n f enerji etiketli ( btu) Suzumi DC Rotary Inverter sayesinde yüksek enerji tasarrufu sa lamaktad r: Standart s n f sabit h zl modelle karfl laflt r ld nda %20 daha fazla tasarruf sa lamaktad r. Kompakt, ma Üstün Özellikli Toshiba n n kompakt serileri boyutta küçük, ama teknolojide büyüktür. Sadece kg a rl ndaki iç ünite inan lmaz flekilde % 24* daha küçükken d fl ünitenin % 28** oran nda küçülmesi, boyutun bir güç göstergesi olmad n kan tlar. Modern Düz Panel Tasar m Toshiba n n modern, fl k tasar m her türlü iç mekan tamamlarken ay beyaz görünümü fl kl ve zevki yans t r. * RSSKVE ** RSSVE 48

49 Yüksek COP (3,2)* DC Inverter teknolojisi in1 filtreleme s n f klimalar** R4 çevre dostu so utucu 12 flap seçene i Quite modu ile çok sessiz iç ünite 4C teknolojisi 15 C s tma, C so utma*** *SKV modelinde, **SKV, SKV ve 18SKV modellerinde, ***SKV, 18SKV ve 20SKV modellerinde. Sistem SKV (DC Inverter R 4) Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Yillik Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi (V/Faz/Hz) (kw) (kw) (kw) (kw) (kwh) (mm) (kg) (m 3 /h) db() (mm) (kg) (m3/h) db() (mm/inç) (mm/inç) (m) (m) (m) C RS SKV E RS SV E /1/50 2,5 (1,1 3,0) ,2 (0,9 4,1) 3.2 0,5 (0,255 0,965) 0,86 (0,20 1,20) X 90 X X 660 X (1/4") 9.52(3/8") Havflal 8 (15) 43 / () 24 RS SKV E RS SV E /1/50 3,5 (1,1 4,0) 3.2 4,2 (0,9 5,0) 3.2 1, (0,25 1,33) 1, (0,1 1,48) X 90 X X 80 X (1/4") 9.52 (3/8") Havflal RS 18 SKV E RS 18 SV E /1/50 5,0 (1,1 6,0) ,8 (0,8 6,3) 3.2 1,42 (0,18 ) 1,56 (0,14 1,0) X 50 X X 80 X (1/4") 12.0 (1/2") Havflal ( ) 46 / (15) 24 Yeni IQ Filtre RS 22 SKV E RS 22 SV E /1/50 6,0 (1,2 6,) 3.01 B,0 (1,0,5) 3.41 B 1,995 (0,20 2,65) 2,05 (0,18 2,21) X 50 X X 80 X (1/4") 12.0 (1/2") Havflal Not:Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri: D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT 49

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı.

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. 2015 Klima Ürün Kataloğu siemens-home.com/tr Siemens. Gelecek evinizde. Do ay tüketmemek için ak ll fikirler üretiyoruz. Siemens i bir dünya devi

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R M MARLIK KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. GÖNÜL UTKUTU Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi mimarl k SELAM, B L M TEKN K DERG S N N SEVG L OKUYUCULARI, Uzun y llard r, dergimizin

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Bülent Vural Mak. Yük. Müh. TTMD Kurucu Üyesi Girifl Is pompalar, düflük s cakl ktaki bir s kayna ndan, daha yüksek s cakl ktaki bir ortama s aktarabilen (pompalayabilen)

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı