Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü"

Transkript

1 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü

2 02

3 Daha kaliteli hava 03

4 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek, en son teknolojilere sahip, yenilikçi ürünlerle; sadece daha düflük enerji tüketimi yapmakla kalmayan, ayn zamanda en son teknoloji yard m yla evlerde ve ifl yerlerinde size mükemmel iç ortam hava kalitesi sunacak klimalar gelifltirmeye devam ediyoruz. Örne in, yaflam n za de er katan en yüksek kalitedeki iklimlendirme sistemlerini pazara sunarak öncülük yapmaya gayret ediyoruz ve insanl n geliflim sorumlulu una katk da bulunuyoruz. Bu vizyonumuza Ekogeliflimi daha ileriye götürmek ad n veriyoruz. Toshiba klima sistemlerinin içinde sakl her yenili in tek amac var, siz ve dünyam z için daha iyi bir çevre yaratmak. Toshiba Olarak Gelece i önemsiyoruz... Ürünlerimizin her biri RoHS (Elektrik ve Elektronik teçhizatlarda zararl maddelerin kullan m n n s n rland r lmas direktifi) Yönetmelikleri ile uyumludur. Bu yönetmelik elektronik cihazlar n üretiminde kurflun, kadmiyum, hexavalent krom, krom ve alev geciktirici polybrominated biphenyl (PBB) ile polybrominated diphenyl eter(pbde) maddelerinin kullan m n yasaklamaktad r. 04

5 yr ca, sadece geri dönüfltürülebilir plastikler kullanarak gittikçe büyüyen çöp y nlar n düflünerek, çöpe kar flan at k miktar n azalt yoruz. Bu durumda karl ç kan sadece çevremiz de il, di er iyi haberimiz dünyam z korumak için yapt klar m z size ek bir mali yük getirmiyor. DC Hibrid Inverter kompresör bu özellik tüm klimalar m zda mevcut olup, ozon dostu so utucu ile çal flan twin rotary kompresör özelli i ile sabit h zl s n f cihazlara nazaran 5% lere varan ölçüde enerji tasarrufu sa l yor. Bu ç r açan teknoloji ayn zamanda gürültü kirlili iyle de savafl yor. DC Hibrid Inverter çok düflük elektrik tüketimine ek olarak sessiz çal flmas yla da bir ad m önde. 05

6 2.5 /, /,000 / / RSPKVPE RSPKVPE SUPER NVERTER DISEIKI RSBSKVPE / / RSBSKVPE / / NVERTER DISEIKI RSSKVRE RSSKVRE / / NVERTER SUZUMI RSSKVE RSSKVE 2 OD 3 OD RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE MULTI INVERTER DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR: DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR: 06

7 Ürün Gam 4.5 /, / 18, / 24,000 / / RSPKVPE RS18PKVPE / RSBSKVPE / B/ B RSSKVRE RS22SKVRE / B/ B RS18SKVE RS22SKVE 4 OD 5 OD RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE RSMSKVE DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR: DISEIKI, KSET ve KNL T P MEVCUTTUR:

8 Toshiba Inverter Teknolojisi nin Keyfini ç kar n Toshiba DC Hibrid Inverter Teknolojisi Verimli performansta yeni bir boyut Inverter Teknolojisi & Enerji Tasarrufu 08

9 %5 Enerji Tasarrufu Toshiba DC Hibrid Inverter teknolojisi kompresör dönüfl h z ndaki ayarlar dijital olarak kontrol ediyor, bu da %5 e* varan ölçüde güç tasarrufuna ek olarak, cihaz n çok daha sessiz çal flmas n sa l yor. Toshiba, Inverter Teknolojisinin Mucidi Toshiba, 1981 y l nda, bugün tüm klima markalar taraf ndan kullan lmakta olan inverter teknolojisini gelifltirdi. Dijital DC Hibrid Inverter sistemi ile rekabetçili ini devam ettiren Toshiba, yarat c l kta öncülü ünü tekrar gösterdi. DC Hibrid Inverter Toshiba DC Inverter teknolojisi kompresörün dönüfl h z n dijital olarak kontrol ediyor, bu sayede geleneksel sabit h zl s n f klimalar ile karfl laflt r ld nda %5* e varan enerji tasarrufu gibi inan lmaz bir sonuç elde ediliyor. DC Twin Rotary Kompresörü** Toshiba DC Hibrid Inverter in baflar s n n ard ndaki önemli unsurlar 1. Kompresör ve fan motoru için gelifltirilen Toshiba patentli vektör kontrolü, yüksek enerji tasarrufu için çal fl yor. 2. Güç faktörü kontrolü Toshiba patentli bu özellik, güç kayna n n düzenli bir flekilde harmonik ak m vermesini sa l yor. 3. Twin Rotary kompresör** Yüksek verimlilik düflük çal flma h z nda bile etkili oluyor. Uzun süre sabit kalan çal flma ortam nda enerji tüketimi düflüyor. * PKVP, sabit h zl s n f ürünlerle karfl laflt r ld nda **22k SKVR serisi & 1822k SKV serisi Ozona zarars z Sessiz Konforlu Güçlü Enerji Tasarrufu 09

10 Toshiba DC Hibrid Inverter Teknolojisi Konforda zirvenin fark n hissedin. Yüksek Güç Performans, Düflük Enerji Tüketimi Toshiba Hibrid inverter teknolojisi PM (Pulse mplitude Modulation/ Darbeli Genlik Modülasyon) ve PWM (Pulse Width Modulation/ Darbeli Genifllik Modülasyonu) özelliklerine sahiptir. Eflsiz Hibrid Tasar m Is tma PM ile oda s cakl n n istenen seviyeye en h zl flekilde geitrilmesi için maksimum güce ç k lmas sa lan rken, PWM modülü ile oda s cakl istenen seviyede sabit tutulurken enerji tüketimi minimuma indirilir. Toshiba Inverter teknolojisi bu iki modülün en iyi birleflimini sunuyor. Oda S cakl So utma Zaman Toshiba DC Hibrid Inverter Maksimum konfor ve enerji tasarrufu için yüksek güç ve hassas kontrol yar S cakl

11 Toshiba DC Hibrid Inverter Sistem in Üstün Özellikleri Enerji Tasarrufu Kompresörün daha az s kl kta aç l p kapanmas enerji tüketimini düflürüyor ve daha sessiz bir çal flma ortam getiriyor. Geleneksel sabit h zl s n f bir cihazla karfl laflt r ld nda yaklafl k %5* lik bir tasarruf sa l yor. Konforlu PWM enerji tüketiminde tasarrufu göz önüne alarak oda s cakl n sabit tutuyor. Çok Güçlü PM ayarlanan s ya en h zl flekilde ulaflmak için yüksek gücü yönetiyor. Ozona Zazar Yok Toshiba olarak, çevre kayg lar m z bizi R4 HFC so utucumuzu kullanmaya yönlendirdi. Bu so utucumuzun ozona zarar vermedi i, yan c ve zehirli olmad onaylanm flt r. * PKVP, sabit h zl s n f ürünlerle karfl laflt r ld nda KORE HONG KONG MISIR RJNT N TYLND S NGPUR H ND STN BREZ LY VUSTRLY 11

12 Toshiba DC Hibrid Inverter Sistemi nin Faydalar Enerji Tasarrufu Toshiba DC Hibrid Inverter teknolojisi kompresör dönüfl h z ndaki ayarlar dijital olarak kontrol ediyor, bu da %5* e varan ölçüde güç tasarrufuna ek olarak, cihaz n çok daha sessiz çal flmas n sa l yor. Y ll k Enerji Tasarrufu %5 tasarruf * PKVP, sabit h zl s n f ürünlerle karfl laflt r ld nda Konforlu Twin Rotary kompresör sayesinde sürekli bir rotasyon sa land ndan istenmeyen sesler azalt l yor. PWM oda s cakl n istenen de erde sabit tutuyor. Tek Silindir Whirling Çift Silindir Balance Weight Shaft Roller 12

13 Çok Güçlü PM ayarlanan s ya en h zl flekilde ulaflmak için yüksek gücü yönetiyor. 60 km/s* PM 0 km/s* * Varsay lan Ozona Zazar Yok Toshiba olarak, çevre kayg lar m z bizi R4 HFC so utucumuzu kullanmaya yönlendirdi. Bu so utucumuzun ozona zarar vermedi i, yan c ve zehirli olmad onaylanm flt r. Ozona zarar vermez, yan c ve zehirli gaz içermez

14 14 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ)

15 Süper Filtreleme Sistemi ktif Temizleme Çifte Ferahl k 15

16 PKVP Serisi Süper filtreleme sistemiyle Sa l kl Hava Soluyun Toz, Polen, Bakteriler

17 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) yon flarj edilmesi Emme Hava Filtresi Plazma iyon jeneratörü Yeni Plazma Filtre Tozlar ve kirleticiler iyon jeneratörü ile flarj edilir ve yeni tasarlanm fl batarya üzerinde toplan r. Yeni batarya Toz Toplama Performans Virüs Sigara Duman Küf ve Sporlar Polen Yeni Plazma Filtre yon Jeneratörlü Plazma Filtresi Yeni Batarya DISEIKI SKVP Plazma Filtre DISEIKI PKVP Plazma Filtre Partikül boyutu (mm) Di er plazma filtreler 1

18 SKVP Serisi ki aflamal hava temizleme sistemi 18

19 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) 1. fim Catechin Filtre Catechin Filtre Catchin Filtre, havada bulunan küçük partikülleri tutarken ayn zamanda kötü kokular da ortamdan uzaklaflt r r. Bakteri ve küf oluflumunu engelleyen filtre ile daha temiz bir hava solunmas sa lan r. 2. fim Plazma Filtre Plazma Filtre Bu ola anüstü iç ünite, kötü kokular gideren, bakterileri ve virüsleri yok eden, saf ve sa l kl bir ortam oluflturan eksiksiz filtreleme sistemine yani Gümüfl yonlu ( g +) Plazma Filtre donan m na sahiptir. Mikroskobik kirleticileri yok eder Polen Virüs ve bakteriler Toz Mite kal nt lar ve ölü mitelar Daiseikai bu tür küçük kirleticilerle savafl r Bakteriler Küf mantarlar Plasma Plasma Plakalar Polen Pozitif yüklenir Kirleticiler tutulur 2 aflamal temizleme Kötü kokular yok edilir 19

20 SKVR Serisi ktif Temizleme Plazma Hava Temizleyici Klasik filtrelerin aksine, genifl filtrasyon yüzeyine sahip Daiseikai Plazma Filtresi emilen havan n rahatça üzerinden geçmesini sa larken, aktif temizleme özelli ine sahip çift katman sayesinde kirleticileri daha h zl ve etkili olarak ortamdan uzaklaflt r r. Toshiba Yeni IQ Plazma Hava Temizleyici Iyon Üretici ntimould Filtre Duman neredeyse an nda kaybolur. Plazma Hava Temizleyici Klasik Filtre Oda dumanla doldurulur. Duman birkaç saniye içinde tamamen yok olmufltur. 20 H zl ve Etkin Daiseikai Plazma Hava Temizleyicisi gösterilen flekilde duman h zl ca temizler.

21 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) Kat ktif Temizleme Plazma Hava Temizleyici, çok say da zararl maddeyi nas l temizler? firj TOPLM TMMLM Küf Sporlar Polen Bakteri Virüs Sigara Duman * *Karbon monoksit gibi tütündeki zararl maddeleri gideremez. firj Bakteri, virüs, polen ve kötü koku molekülleri pozitif (+) elektrik yükü ile yüklenir. TOPLM Plazma filtre üzerinde bulunan negatif () yüklü plakalar pozitif (+) yüklü kirleticileri çeker. Havadaki kirleticilerin konsantrasyonu (%) %12'de tozlar hissetmeyiz. Do al azalma Elektrostatik Filtre ( y l önceki) TMMLM Pozitif (+) yüklü kirleticilerin kalan k sm pozitif (+) yüklü plakalar ile itilerek negatif yüklü plakalara yap flt r l r. Plazma filtre ile Süre (Dakika) 21

22 Çifte Ferahl k yon Üreticisi Evinizi Bir Sa l k Merkezine Dönüfltürün Ormanlar n, flelalelerin, göllerin ve nehirlerin çevresinde negatif iyonlar havay temiz, taze ve rahatlat c hale getirir. Bu canland r c atmosfer SP ve sa l k merkezlerinde oluflturulmaya çal fl l r. fiimdi bu sa l kl ortam Daiseikai ile evinizde de yaratabilirsiniz. Daiseikai yon Üreticinin Gücü Her santimetreküp hava için 1 milyondan fazla negatif iyon üreten Daiseikai yon Üreticisi, do an n tazeli ini evinize getirecektir. Odan z n tam ortas nda bir flelalenin etraf nda bulabilece inizden daha fazla, * negatif iyon toplanabilir. c.c bafl na 35,000 fielale c.c bafl na 30,000 Orman c.c bafl na 2,500 Ev c.c bafl na 30 Ofis c.c bafl na 20 *24 C oda s cakl ve %80 nem koflullar alt nda. Nem alma modunda 2 saatlik çal flma sonucunda yerden 1 m yükseklikte ve 1 m 2 'lik bir alanda 35,000 negatif iyon ölçülmüfltür. (s cakl k 24 C, nem %80) 22

23 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) Evinizi Mikroplardan ve Sigara Lekelerinden Koruyun Kar nca ve hamam böcekleri negatif iyonlar n fazlaca bulundu u odalarda bar namaz ve ço alamazlar. Negatif hava iyonlar sigara duman n etkisiz hale getirir ve duvarlarda lekelerin oluflumunu engeller. Negatif hava iyonlar küf oluflumunu önler. Havan n tazeli ini korur. Plazma Hava Temizleyici Kullan m ömrü s n rs zd r. Sadece 15 dakika l k suya bat rman z yeterlidir. Filtre çok kirliyse biraz deterjan ekleyiniz. IQ Filtre Kullan m ömrü 2 y ld r. Tozlar temizlemek için her ay elektrikli süpürgeyle temizleyiniz veya l k suda y kay n z. ntimold Filtre Filtreyi yenilemek için hafifçe çalkalay n z ve günefl fl nda kurutunuz. Düzenli olarak elektrik süpürgesiyle temizleyiniz. Ön Panel Düz zgara tasar m kolay temizleme sa lar. Ön paneli sünger ile temizleyip, su ile durulayarak gölgede kurumaya b rak n z. 23

24 Toshiba, daha sa l kl iç ortam için yeni IQ filtrelerini gelifltirdi Toshiba n n yeni IQ teknolojisiyle gelifltirdi i filtreleri sayesinde size sevdiklerinize zarar verecek kirleticiler, mikroplar, bakteriler ve virüsler yakalan p yok edilir. Yeni IQ ile gelifltirilen filtreler sayesinde eviniz hep bahar tazeli inde olacak. H5N1 (kufl gribi) virüslerini bile yakalay p yok edebilen yeni IQ filtre sayesinde eviniz art k koruma alt nda. Toshiba n n antivirüs antibakteriyel, antiallerjen filtreleri ailenizi zararl mikroplardan uzak tutmaya yard mc olurken, Catechin Filtre kirleticileri ve kötü kokular tutacakt r. 24

25 ç Ortam Hava Kalitesi (IQ) 25

26 26 Güçlü ve Hassas Hava k fl Süper Sessiz Toshiba raflt rma Merkezi sizin ihtiyaçlar n z çok iyi anl yor Sizin sa l n z bizim için önemli

27 Konfor & Sa l k 2

28 28

29 Konfor & Sa l k Genifl Üfleme ç s * k ll uzaktan kumandan z ile kliman z n üfleme aç s n siz belirleyin. Havay yönlendirmek art k parmaklar n z n ucunda... Yeni flaplar ile 3 yöne sal n m Yukar fla Sa a Sola Yukar /fla Sa a/sola *Sadece PKVP modeli 29

30 Hi Power Evinizi h zl bir flekilde s tmak ya da so utmak istedi inizde tek yapman z gereken Hi Power tufluna basmakt r. Çok s cak bir günde evinize geldi inizde tek ihtiyac n z konforlu bir odad r. Hi Power fonksiyonu ile maksimum hava ak fl sayesinde arzu etti iniz s cakl a kolayl kla ulaflabilirsiniz. 30

31 Konfor & Sa l k Hi Power Evinizi h zl bir flekilde s tmak / so utmak için Mükemmel hava ak fl Flaplar n z en uygun hava ak fl n sa lamak için istedi iniz konuma ayarlayabilirsiniz. Mükemmel hava ak fl Mükemmel hava ak fl sayesinde so uk havan n teninize nazikçe temas etmesi sa lan r. Böylece üflüme hissi oluflmaz. Maksimum * flap ayar Güçlü ve Hassas Toshiba klimalar Otomatik Fan ve HiPower modlar dahil olmak üzere h z kademeli fana sahiptir. Hafif bir hava ak fl ndan tam so utmaya veya an nda 650 m3/saat** temiz hava sa layan HiPower modu aras ndan seçiminizi yapabilirsiniz. *.000 btu ses seviyesi **.000 btu Flaplar Kontrol lt nda farkl flap ayar sayesinde kliman z havay istedi iniz yere üfleyecektir. Böylece konfor sizin istedi iniz noktada oluflacakt r. Dilerseniz Swing modu ile havan n yönü kliman z taraf ndan ayarlanabilir.* *Super Daiseikai serisi 31

32 Sessizlik Çok Önemli Toshiba uzaktan kumandan zda Quiet (Sessiz) tufluna bast n zda iç ünite son derece düflük olan 20 db()'de çal flmaya bafllayacakt r. Toshiba raflt rma Merkezi ihtiyaçlar n z anl yor Kliman z her açt n zda s cakl veya hava ak fl n ayarlamaktan s k ld n z m? Kendiniz için en konforlu s cakl k ve üfleme ayar n nas l bulacaks n z? Odaya girmeden önce aç lan ve odadan ç kmadan hemen önce otomatik olarak kapanan bir klima istiyorum. Toshiba da sizin için bir cevab m z var. 32

33 Konfor & Sa l k 33

34 Sa l n za Büyük Önem Veriyoruz" Günümüzde evde veya iflyerinde, zaman m z n ço unu klimal ortamlarda geçiriyoruz. Temiz hava ak fl, sizin daha güvenli nefes alman z anlam na gelir. Kendini Temizleme Fonksiyonu Klima kapand ktan sonra fan 20 dakika boyunca çal flarak batarya üzerindeki nemi kurutur ve küf oluflmas n n önüne geçer. Havan z do al flekilde tazeler DK K Küf zaltma Kliman z kapatt n zda iç ünite fan otomatik olarak devreye girecek ve bataryay kurutacakt r. Böylece küf oluflumu engellenecektir. 34

35 Konfor & Sa l k Eco Logic Ekolojik,Konfordan ödün vermeden standart ayarlarla karfl laflt r ld nda %25 e varan bir tasarruf elde ediliyor. Set s cakl 1 saat sonunda1 C düflürülür, 2.saatin sonunda 1 C daha düflürülür. Böylece siz uykudayken tasarruf etmeniz sa lan r. Sadece ECO tufluna bas n Yeni Izgara ile Bak mda Kolayl k... Klima ve filtrenin düzenli olarak temizlenmesi iç ortam hava kalitesinin artmas na yard mc olurken, daha iyi performans ve enerji tasarrufu sa lanmas na da yard mc olacakt r. Yeni zgaras n n pürüzsüz tasar m temizli i de kolay hale getiriyor. Izgaray bir sünger yard m yla silmeniz ve gölgede kurumaya b rakman z yeterli. Sökülebilir ön filtre tozlar toplamaktad r. Kolayca yerinden ç kan ön filtreyi l k suda y kay p kurutarak temizleyebilirsiniz. 35

36 Enerji Tasarrufu Süper Filtreleme Sistemi Konforlu Genifl Hava k m 36

37 Dünyan n en az elektrik harcayan klimas Gelifltirilmifl sar m tasar m sayesinde daha verimli çal flan motor DC Hibrid Inverter DC Twin Rotary Kompresörü Yüksek hassasiyetle ifllenen parçalar sayesinde daha etkili s k flt rma Yeniden tasarlanan kompresör kanallar sayesinde daha fazla so utucunun bas nçland r labilmesi ki aflamal kompresör, enerji tasarrufunda en iyi olmay hak ediyor Benzer bir yenilik Süper Inverter Daiseikai ürününe de ak ll ca dahil edilmifl ve dünyan n en verimli klimas elde edilmifltir. ki aflamal kompresörde, ifl yüküne ba l olarak tek ve çift silindir seçimi yap labilmektedir. 3

38 5,63 COP ile dünyan n en verimli, en az eletrik harcayan klimas. Tüm modellerde minimun kapasitede 0W elektrik tüketimi ile eflsiz tasarruf. Yeni plazma filtresi sayesinde kat daha h zl ve etkili filtrasyon, daha temiz hava. RSPKVPE.000 BT / kw (So utma) / 2,50 kw (Is tma) RSPKVPE.000 BTU / 2,50 kw (So utma) / 3,00 kw (Is tma) RSPKVPE.000 BTU / 3,50 kw (So utma) / 4,00 kw (Is tma) RSPKVPE.000 BTU / 4,50 kw (So utma) / 5,50 kw (Is tma) RS18PKVPE BTU / 5,00 kw (So utma) / 6,00 kw (Is tma) RSPVPE RSPVPE RSPVPE RSPVPE RS18PVPE Tasarruf + enerji s n f ve 5,63 EER ( PKVP modeli) ile Süper Inverter Daiseikai, enerji tasarrufunda flampiyondur; Standart s n f Inverterli klima ile karfl laflt r ld nda y ll k enerji tüketimi %30* daha düflüktür. yr ca, çift silindirli DC Twin Rotary kompresörü sayesinde, minimum so utma ve s tma kapasitesinde yaln zca 0 watt elektrik tüketir. Filtreleme Bu ola anüstü iç ünite, kötü kokular gideren, bakterileri ve virüsleri yok eden, saf ve sa l kl bir ortam oluflturan eksiksiz filtreleme sistemine yani yeni Plazma Filtre donan m na sahiptir. Ve tasar m! Kompakt boyutlar ve modern görünüflüyle Super Inverter Daiseikai fazla göze batmayan ak ll bir klimad r; ayr ca, muhteflem oval kenarlar ona ayr bir fl kl k katmaktad r. *So utma modu SKV ye göre 38

39 5,63* COP de eri ile 3,21 COP li standart s n f klimalardan %5 daha verimlidir. Tüm modellerde minimum kapasitede 0W elektrik tüketimi Vektör kontrollü DC inverter teknolojisi. Tüm seride so utma ve s tma modlar nda s n f enerji etiketi 15 C s tma, () C so utma yapabilme Ozon tabaks na zarar vermeyen R4 so utucu gaz Yeni kendi kendini temizleyen Plazma Filtre ile mükemmel iç ortam hava kalitesi Oval iç ünite dizayn sayesinde her ortama uyum salayacak iç üniteler HiPower modu ile çok daha h zl konfor flartlar na ulaflma. r za teflhis fonksiyonu. * RSPKVPE Modeli Sistem Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma Kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Y ll k Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi V/faz/Hz kw kw kw kw kwsaat mm kg m 3 /saat db() mm kg m 3 /saat db() mm/inch mm/inch m m m C RSPKVPE RSPVPE /1/50 (0,3 3,0) 5,63 2,50 (0,3 5,0) 5,68 0,35 (0, 0,68) 0,44 (0,03 1,30) / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal Super Inverter Daiseikai (DC Inverter R4a) RSPKVPE RSPVPE /1/50 2,50 (0,3 3,5) 5,26 3,00 (0,3 5,8) 5,36 0,4 (0, 0,88) 0,56 (0, 1,60) / x 80 x ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal RSBPKVPE RSPVPE /1/50 3,50 (0,3 4,5) 4,55 4,20 (0,3 6,1) 4,6 0, (0, 1,25) 0,84 (0, 1,60) x 90 x / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal () 46 / (15) 24 Yeni Plazma Filtre RSBPKVPE RSPVPE /1/50 4,50 (0,3 5,0) 3,69 5,50 (0,3 6,5) 4,1 1,22 (0, 1,49) 1,34 (0, 1,0) / ,35 (1/4 ) 12,0 (1/2 ) Havflal RS18PKVPE RS18PVPE /1/50 5,00 (0,3 5,5) 3,36 6,00 (0,3 6,) 3,9 1,49 (0, 1,5) 1,54 (0, 1,5) / ,35 (1/4") 12,0 (1/2") Havflal Not:: Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri : D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT 39

40 RSBSKVPE.000 BTU / 0,5 3,50 kw (So utma) 0,6 / 6, kw (Is tma) RSBSKVPE.000 BTU / 0,6 4,50 kw (So utma) 0,6 / 6,90 kw (Is tma) RSBSKVPE.000 BTU / 0,8 5,00 kw (So utma) 0,8 / 8,00 kw (Is tma) RSSVPE RSSVPE RSSVPE Tasarruf s n f enerji etiketi ve 5,1 EER (.000 btu modeli ) ile Süper Inverter Daiseikai, Standart s n f klima ile karfl laflt r ld nda %59 daha fazla tasarruf sa lar. yr ca, DC Twin Rotary kompresörü sayesinde, minimum so utma kapasitesinde 0 watt elektrik tüketir. Filtreleme Bu ola anüstü iç ünite, kötü kokular gideren, bakterileri ve virüsleri yok eden, saf ve sa l kl bir ortam oluflturan eksiksiz filtreleme sistemine yani Gümüfl yonlu ( g +) Plazma Filtre donan m na sahiptir. Ve tasar m! Kompakt boyutlar ve modern görünüflüyle Super Inverter Daiseikai fazla göze batmayan ak ll bir klimad r; ayr ca, muhteflem gümüfl kenarlar ona ayr bir fl kl k katmaktad r. 40

41 5,1 COP* ile s n f denilen 3,21 COP li klimalardan %59 daha verimlidir Tüm seride s n f enerji etiketi. 15 C s tma, C so utma yapabilme. Ozon tabakas na zarar vermeyen R4 so utucu gaz. Gümüfl iyonlu Plazma filtre ile mükemmel iç ortam hava kalitesi. Konvensiyonel filtrelerden kat daha h zl hava temizleme. Yeni bir ses(sizlik). 12 kademeli hava ak fl yönü ile kusursuz konfor. HiPower modu ile çok daha h zl konfor flartlar na ulaflma. r za teflhis fonksiyonu. Tek dokunuflla size özel çal flman n seçimi My Comfort. * RSBSKVPE Modeli Sistem Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma Kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Y ll k Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi V/faz/Hz kw kw kw kw kwsaat mm kg m 3 /saat db() mm kg m 3 /saat db() mm/inch mm/inch m m m C RSBSKVPE RSSVPE /1/50 2,50 (0,53,5) 5, 3,20 (0,606,) 5,08 0,49 (0,0,8) 0,63 (0,121,1) / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal Super Inverter Daiseikai (DC Inverter R4a) RSBSKVPE RSSVPE /1/50 3,50 (0,604,50) 4,12 4,20 (0,606,90) 4,42 0,85 (0,111,3) 0,95 (0,122,09) x 90 x / x 80 x ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal ()43 / (15)24 g+ Plazma Filtre RSBSKVPE RSSVPE /1/50 4,50 (0,805,00) 3,33 5,50 (0,808,00) 3,69 1,35 (0,151,82) 1,49 (0,152,51) / ,35 (1/4 ) 12,0 (1/2 ) Havflal Not:: Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri : D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT 41

42 42

43 Bir Klimadan Çok Daha Fazlas ktif Temizleme Yaflad n z ortam kirleticilerden ve zararl lardan ar nd r n. Toshiba Plazma Hava Filtresi bakteri, virüs, polen, sigara duman, kötü kokular ve kirletici parçac klar yakalamak için kat ktif Filtreleme sistemi teknolojisi kullan r. Çifte Ferahl k Negatif iyonlar sizi zinde tutmak ve rahatlatmak için sa l kl bir çevre yarat r. Yeni IQ filtresi kötü kokulardan eser b rakmaz. Komple klim Kontrolü Mükemmel Filtreleme Tatmin Edici Tazelik ktif Temizleme Çifte Ferahl k 43

44 Toshiba n n üstün filtreleme teknolojisi sizi ve ailenizi havadan gelen virüs, bakteri ve di er kirlerin riskine karfl korur. Negatif iyonlar ve Yeni IQ filtre evinize do al bir tazelik getirir. Bu özellik Toshiba n n ileri klima kontrol ve Toplam Kalite Sistemi ile daha da de erlenir. RSSKVRE.000 BTU / 2,50 (1,3,) kw (So utma) / 3,20 (0,904,80) kw (Is tma) RSSKVRE.000 BTU / 3,50 (0,804,) kw (So utma) / 4,20 (0,905,80) kw (Is tma) RSSKVRE.000 BTU / 4,50 (0,805,00) kw (So utma) / 5,50 (0,906,90) kw (Is tma) RSSVRE RSSVRE RSSVRE RS22SKVRE BTU / 6,00 (1,206,0) kw (So utma) / 6,00 (0,9,50) kw (Is tma) RS22SVRE Daiseikai ailesinin bu üyesi, üstün performans aktif hava filtreleri ile birlikte sunar. 4, EER ile yüksek enerji tasarrufu sa lar (Standart s n f klima ile karfl laflt r ld nda %2 daha fazla tasarruf). Ünite, en küçük kirleri dahi ortadan kald rabilen ve iç hava kalitesini artt ran yenilikçi bir filtreleme sistemine sahiptir. yr ca, havan n her santimetrekübü için 1 milyon negatif iyon oluflturan iyonizeri, orman veya da larda yakalayabilece iniz ferahl k hissini sa lamaktad r. PP ve Yeni IQ filtre: Saf hava, kat daha h zl! Plazma Hava Temizleyici; Toz, polen, bakteri ve virüs gibi kirleticileri yakalar ve ortadan kald r r. 44

45 Yeni alüminyum görünümlü düz ön paneller. s n f enerji etiketi. 4, COP ile s n f denilen 3,21 COP'li klimalardan %2 daha verimli 15 C s tma, C so utma yapabilme. Ozon tabakas na zarar vermeyen R4 so utucu gaz. Standartlar n üzerinde filtreleme sistemi (Plazma, yeni IQ filtre ve negatif iyon jeneratörü) Konvensiyonel filtrelerden kat daha h zl hava temizleme. Yeni bir ses (sizlik). 12 kademeli hava ak fl yönü ile kusursuz konfor. HiPower modu ile çok daha h zl konfor flartlar na ulaflma. r za teflhis fonksiyonu. Tek dokunuflla size özel çal flman n seçimi Preset. Tek dokunuflla Toshiba konforuna ulaflma. Sistem Daiseikai 2 (DC Inverter R4) Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Y ll k Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi V/faz/Hz kw kw kw kw kwsaat mm kg m 3 /saat db() mm kg m 3 /saat db() mm/inç mm/inç m m m C RSSKVRE RSSVRE /1/50 2,5 (1,1 3,1) 4, 3,20 (0,9 4,8) 0,615 (0,250,82) 0,6 (0,11,40) / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal RSSKVRE RSSVRE /1/50 3,5 (0,8 4,1) 3,50 4,20 (0,9 5,8) 3,89 1,00 (0,151,25) 1,08 (0,151,64) x 90 x / ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havflal 550 x 80 x () 46 / (15) 24 Super Oxi Deo x 1 Plazma Filtre RSSKVRE RSSVRE /1/50 4,5 (0,805,00) 3,23 5,50 (0,9 6,9) 3,62 1,395 (0,151,2) 1,52 (0,151,98) / ,35 (1/4 ) 12,0 (1/2 ) Havflal RS22SKVRE RS22SVE /1/50 6,0 ( 1,2 6,) 3.01 B,0 ( 1,0 6,5) 3.41 B 1,995 ( 0,20 2,65) 2,05 ( 0,18 2,21) X 50 X (1/4") 12.0(1/2") Havflal Not:Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri: D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT *,,.000 btu modellerde 45

46 46

47 Toshiba'n n üst düzey enerji tasarrufu teknolojisi ile mükemmel konforu daha ucuza yakalay n. Toshiba'n n verimlili i ço u pazarda istenen yüksek enerji verimlili i standartlar n n üzerindedir. Toshiba teknolojisi sayesinde evinizdeki tüm odalarda serin, temiz bir konfor yaflayabilirsiniz. Klima özelliklerindeki nefes kesen ilerlemeler daha büyük bir güvenle soluk alabilece iniz anlam na gelir. Yeni fl k, kompakt ve estetik modeller Toshiba teknolojisi ve üst düzey Toplam Kalite Sistemi ile daha da gelifltirilmifltir. Enerji Tasarrufu Güçlü ve Hassas Çevre Dostu 4

48 Toshiba teknolojisi sayesinde serin, temiz konfor evinizin her odas n doldurabilir. Klima özelliklerindeki nefes kesen ilerlemeler sizin daha büyük bir güvenle soluk alabilece iniz anlam na gelir. Yeni fl k, kompakt ve maliyet tasarruflu modeller Toshiba teknolojisi ve Toplam Kalite Sistemi taraf ndan gelifltiriliyor. RSSKVE2.000 BTU / 2,50 (1,3,00) kw (So utma) / 3,20 (0,904,) kw (Is tma) RSSVE2 RSSKVE2.000 BTU / 3,50 (1,4,00) kw (So utma) / 4,20 (0,905,00) kw (Is tma) RS18SKVE BTU / 50,0 (1,6,00) kw (So utma) / 5,80 (0,806,30) kw (Is tma) RS22SKVE BTU / 6,00 (1,206,0) kw (So utma) /,00 (1,0,50) kw (Is tma) RSSVE2 RS18SVE2 RS22SVE2 Duvar tipi inverterli Suzumi bu s n fta yer alan en sessiz iç ünitedir. s n f enerji etiketli ( btu) Suzumi DC Rotary Inverter sayesinde yüksek enerji tasarrufu sa lamaktad r: Standart s n f sabit h zl modelle karfl laflt r ld nda %20 daha fazla tasarruf sa lamaktad r. Kompakt, ma Üstün Özellikli Toshiba n n kompakt serileri boyutta küçük, ama teknolojide büyüktür. Sadece kg a rl ndaki iç ünite inan lmaz flekilde % 24* daha küçükken d fl ünitenin % 28** oran nda küçülmesi, boyutun bir güç göstergesi olmad n kan tlar. Modern Düz Panel Tasar m Toshiba n n modern, fl k tasar m her türlü iç mekan tamamlarken ay beyaz görünümü fl kl ve zevki yans t r. * RSSKVE ** RSSVE 48

49 Yüksek COP (3,2)* DC Inverter teknolojisi in1 filtreleme s n f klimalar** R4 çevre dostu so utucu 12 flap seçene i Quite modu ile çok sessiz iç ünite 4C teknolojisi 15 C s tma, C so utma*** *SKV modelinde, **SKV, SKV ve 18SKV modellerinde, ***SKV, 18SKV ve 20SKV modellerinde. Sistem SKV (DC Inverter R 4) Model ( ç Ünite) (D fl Ünite) Güç Beslemesi So utma kapasitesi COP Enerji S n f Is tma Kapasitesi COP Enerji S n f Güç Tüketimi (So utma) (Is tma) Yillik Enerji Tüketimi ç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi (So utma / Is tma) Ses Seviyesi (So utma / Is tma) D fl Ünite Boyutlar (YxGxD) Net rl k Hava Debisi Ses Seviyesi (So utma / Is tma) Boru Boyutlar S v Taraf Gaz Taraf Ba lant fiekli Maksimum Borulama Uzunlu u fiarjs z Uzunluk Maksimum Borulama Yükseklik Fark Çal flma fiartlar (D fl Ortam) (So utma/is tma) Hava Filtresi (V/Faz/Hz) (kw) (kw) (kw) (kw) (kwh) (mm) (kg) (m 3 /h) db() (mm) (kg) (m3/h) db() (mm/inç) (mm/inç) (m) (m) (m) C RS SKV E RS SV E /1/50 2,5 (1,1 3,0) ,2 (0,9 4,1) 3.2 0,5 (0,255 0,965) 0,86 (0,20 1,20) X 90 X X 660 X (1/4") 9.52(3/8") Havflal 8 (15) 43 / () 24 RS SKV E RS SV E /1/50 3,5 (1,1 4,0) 3.2 4,2 (0,9 5,0) 3.2 1, (0,25 1,33) 1, (0,1 1,48) X 90 X X 80 X (1/4") 9.52 (3/8") Havflal RS 18 SKV E RS 18 SV E /1/50 5,0 (1,1 6,0) ,8 (0,8 6,3) 3.2 1,42 (0,18 ) 1,56 (0,14 1,0) X 50 X X 80 X (1/4") 12.0 (1/2") Havflal ( ) 46 / (15) 24 Yeni IQ Filtre RS 22 SKV E RS 22 SV E /1/50 6,0 (1,2 6,) 3.01 B,0 (1,0,5) 3.41 B 1,995 (0,20 2,65) 2,05 (0,18 2,21) X 50 X X 80 X (1/4") 12.0 (1/2") Havflal Not:Nominal so utma kapasiteleri: D fl s cakl k 35 C KT ve 24 C YT, iç s cakl k 2 C KT ve 19 C YT Nominal s tma kapasiteleri: D fl s cakl k C KT ve 6 C YT, iç s cakl k 20 C KT ve 15 C YT 49

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

Daha kaliteli hava. öncüsü. Klimada yeni bir ça n. TOSHIBA KL MA Geliflen eko -evrim

Daha kaliteli hava. öncüsü. Klimada yeni bir ça n. TOSHIBA KL MA Geliflen eko -evrim Daha kaliteli hava Klimada yeni bir ça n öncüsü TOSHIB KL M Geliflen eko evrim EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek, en son teknolojilere sahip,

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

Saf ve Do al Esintiyle Evinizde deal Yaflam Ortam SPL T KL MALAR

Saf ve Do al Esintiyle Evinizde deal Yaflam Ortam SPL T KL MALAR Saf ve Do al Esintiyle Evinizde deal Yaflam Ortam SPL T KL MALAR 2 B R KL MADAN ÇOK DAHA Toshiba DAISEIKAI evinizdeki tüm odalar n ihtiyaçlar n karfl layabilecek 7.000 24.000 BTU/saat aras nda kapasiteye

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

SPL T KL MALAR. Leading Innovation

SPL T KL MALAR. Leading Innovation Saf ve Do al Esintiyle Evinizde deal Yaflam Ortam SPL T KL MLR Leading Innovation Klimadan Çok Daha Fazlas çindekiler: Plazma Hava Temizleyici Daiseikai Digital Hybrid Inverter Inverter Daiseikai Super

Detaylı

S3KV. Şık. Yeni Tasarım

S3KV. Şık. Yeni Tasarım S3KV Şık Yeni Tasarım Güç Beslemesi Kapasite Güç Tüketimi (min-anma-maks) P tasarımc Enerji Sınıfı SEER Yıllık Elektrik Tüketimi Kapasite Güç Tüketimi (min-anma-maks) P tasarımh Enerji Sınıfı SCOP Yıllık

Detaylı

Daiseikai SKVR. Bir Klimadan Daha Fazlası. 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık

Daiseikai SKVR. Bir Klimadan Daha Fazlası. 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık Daiseikai SKVR Bir Klimadan Daha Fazlası 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık Toshiba nın üstün filtreleme teknolojisi vsayesinde siz ve sevdikleriniz havadan gelen virüs, bakteri ve diğer kirleticilerden

Detaylı

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluștuğu nokta improve comforttm Etrafımızdaki dünyayı geliștiriyoruz. İç mekanda yașanılan konforu; ürün ve servislerimizle geliștirirken aynı zamanda insanların

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

RAS SPL T KL MA. Leading Innovation

RAS SPL T KL MA. Leading Innovation Daha yi Bir Yaflam RAS SPL T KL MA Leading Innovation çindekiler: Filtreler 4 Duvar Tipi RAS SKHP-NKHP 8 Yer/Tavan Tipi RAS-UF Digital Hybrid Inverter 12 Duvar Tipi Inverterli RAS-SKV 14 Teknik Özellikler

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada + ve Isıtmada Enerji Sınıfı

Detaylı

Plasma Filtre. 10X Aktif Temizleme. Plazma hava temizleyici çok sayıda kirleticiyi nasıl temizler?

Plasma Filtre. 10X Aktif Temizleme. Plazma hava temizleyici çok sayıda kirleticiyi nasıl temizler? Plasma Filtre 10X Aktif Temizleme Plazma hava temizleyici çok sayıda kirleticiyi nasıl temizler? ŞARJ TOPLAMA SONUÇ Bakteri, virüs, polen ve kötü koku molekülleri pozitif elektrik yükü ile yüklenir. Plazma

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada ve Isıtmada

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Klimalar İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik

Detaylı

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluștuğu nokta improve comforttm Etrafımızdaki dünyayı geliștiriyoruz. İç meka nda yașanılan konforu; ürün ve servislerimizle geliștirirken aynı zama amanda insanların

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts turn to the experts Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

MULTI SİSTEM. Şık. Yeni Tasarım

MULTI SİSTEM. Şık. Yeni Tasarım MULTI SİSTEM Şık Yeni Tasarım Toshiba MultiSistem Büyük Avantajlar Esneklik TOSHIBA MULTİSİSTEM RASM14GAVE İç Ünite Duvar Tipi N3KVP Duvar Tipi N3KV2 Konsol Tipi UFV Kanal Tipi GDV Kaset Tipi SMUV RASBN3KVPE

Detaylı

N3KVR. Şık. Yeni Tasarım

N3KVR. Şık. Yeni Tasarım N3KVR Şık Yeni Tasarım TEKNİK ÖZELLİKLER DAISEIKAI Güç Beslemesi Kapasite Güç Tüketimi P tasarımc Enerji Sınıfı SEER Yıllık Elektrik Tüketimi Kapasite Güç Tüketimi P tasarımh Enerji Sınıfı SCOP Yıllık

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

PAM ve PWM, başarılı bir kombinasyon

PAM ve PWM, başarılı bir kombinasyon Konforla Tanışın Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini de yükseltiyoruz. Söz konusu çevre

Detaylı

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI ÜYES D R

Panel Radyatör BAR SICAKLI IN SANATI... TEST. GARANTi BASINCI ÜYES D R Panel Radyatör SICKLI IN SNTI... ÜYES D R GRNTi TEST BSINCI 13 BR Panel radyatörde 21. yüzy la uzanan çizgi... ZENG N SEÇENEKLER larko panel radyatörleri - mm aras nda 5 farkl yükseklikte, -0 mm aras nda

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr www.airfel.com.tr IRFEL TİRİ KLİMLR Salon Tipi Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma soğutma rıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti Uzun üfleme mesafesi Dört yöne otomatik hava yönlendirme Otomatik

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Hava Koşullandırma Sayı 45 / Eylül 2017 Haber Aralık Bülteni 2016 // Sayı 91 42 YENİ ÜRÜN turn to the experts YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Alarko

Detaylı

Duvar Tipi Split Klima

Duvar Tipi Split Klima Duvar Tipi Split Klia XPower Standartlar Yükseltiyor 2 3 PERFORMNS Ç NDEK LER EUROVENT PERFORMNS GRNT S Carrier, en bafl ndan beri Eurovent sertifikasyon progra nda lider bir rol oyna flt r. Eurovent ürünleri

Detaylı

3 Aşamalı Benzersiz Hava Filtreleme Sistemi = + SASA BIO Enzyme COFFEE FİLTRE VITAMIN C. Gingko SUPER ZEOLITE

3 Aşamalı Benzersiz Hava Filtreleme Sistemi = + SASA BIO Enzyme COFFEE FİLTRE VITAMIN C. Gingko SUPER ZEOLITE 3 Aşamalı Benzersiz Hava Filtreleme Sistemi = + COFFEE FİLTRE VITAMIN C SUPER ZEOLITE SASA BIO Enzyme Gingko Gerçek Temiz Hava Ön Filtre DİKKAT! Pazarda bazı firmalar ön filtreleme işlemini BioFiltre olarak

Detaylı

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH-190214-TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH-190214-TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür Tegora Seasonal Daikin in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür FTXB-B olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada 2 Carrier Inverter Ticari Klimalar Yüksek performansın enerji tasarrufuyla mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER

Detaylı

65% ENERJİ TASARRUFU

65% ENERJİ TASARRUFU SICKLR BEKLEMiYORS, SiZ DE BEKLEMEYiN. 4 8 ST T E S E R i NL i Ğ E K V U Ş U N. Klimanızın montajı için günlerce beklemeyin. Hotpoint Inventer klimalar ile 48 saatte serinliğe kavuşun. 65% ENERJİ TSRRUFU

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

Vitoclima Ürün Program

Vitoclima Ürün Program Vitoclima Ürün Program climate of innovation Bir aile firmas olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir flekilde s elde etmeyi ve onu ihtiyaçlar do rultusunda kullan ma sunmay

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

SPL T KL MA C HAZLARI

SPL T KL MA C HAZLARI SPL T KL M C HZLRI Konut Tipi Klima May s 2012 SEMBOL L STES 3 GRNTİ yıl SINIF 3 y l garanti s n f enerji tüketimi R410 ekolojik so utma gaz R407C R407C ekolojik so utma gaz Fan modu K z lötesi uzaktan

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür Tegora Seasonal Daikin in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür FTXB-B olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır.

Detaylı

Mira Seasonal FTXN-L9. Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı

Mira Seasonal FTXN-L9. Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı Sezonsal Verimlilik, klimalarda gerçek enerji kullanım değerlerini gösteren yeni ölçümlendirme sistemidir. Bu sisteme göre yapılan ölçümler, klimanın

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR VE SALON TİPİ KLİMALAR 1 GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Estetik ve Şık Tasarım Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin!

Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile standartlarınızı yükseltin! Vaillant, VVS5 VRF Merkezi İklimlendirme Sistemleri ile 43 yıllık Alman teknoloji geleneğini yüksek performans, enerji tasarrufu

Detaylı

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR

BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR TİCARİ TİP KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Geniş Üfleme Ağzı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama

Detaylı

Kaira. Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı. Seasonal. Şimdiki değerlendirme sistemine göre düşük

Kaira. Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı. Seasonal. Şimdiki değerlendirme sistemine göre düşük Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı Şimdiki değerlendirme sistemine göre düşük Sezonsal Verimlilik, klimalarda gerçek veya F ye değerlerine düşebilir. enerji kullanım değerlerini gösteren

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Panel Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel Yivli Bakır Boru Motor Düzgün başlatma ve hız

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! 3 MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi Split Klimalar Bosch Ticari Split Klimalar Ticari Split Kaset Tipi Ticari Split Gizli Tavan Tipi Ticari Split Salon Tipi 04 10 12 16 20 Bosch un eşsiz kalite

Detaylı

RAV-SP564ATP-TR RAV-SP804ATP-TR RAV-SP1104ATP-TR RAV-SP1404ATP-TR RAV-SM564MUT-TR RAV-SM564UTP-TR RAV-SM804UTP-TR RAV-SM1104UTP-TR RAV-SM1404UTP-TR RAV-SM5668TP-TR RAV-SM806BTP-TR RAV-SM1106BTP-TR RAV-SM1406BTP-TR

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Yeniliği aşkla tasarlar R410A Çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Multi Inverter Sistem Klimaları Multi Inverter Sistem Klimaları

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ

Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ Çat Tipi (Rooftop) Klimalar 48 AZ So utma ve Gaz Yak c l Is tma Tüm Mevs fiimdi Daha Hafif Daha Kompakt Kompakt stiliyle ROOFTOP hava koflulland r c lar son derece hafiftir. Döflemede daha az yer kaplar.

Detaylı

Yılların ısıtma deneyimi ile ile

Yılların ısıtma deneyimi ile ile Yılların ısıtma deneyimi ile ile iklimlendirmeye yeni yeni bir bakış... bir bakış... Buderus... Dünyanın güvenini kazanmış bir ısı uzmanı. Her yönüyle ısı konforu Buderus tan! Kombilerden merkezi sistem

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

CARRIER SPLİT KLİMALAR

CARRIER SPLİT KLİMALAR CARRIER SPLİT KLİMALAR Liste No S/16-01 : Sayfa No 1: Tarih 21.01.2016 : Bu Liste, 01.09.2015 ÜRÜN KODU ÜRÜN TİPİ İÇ ÜNİTE / DIŞ ÜNİTE TEKNİK ÖZELLİKLER CARRIER X-POWER GOLD DUVAR TİPİ SPLİT KLİMALAR (INVERTER)

Detaylı

Miyora Seasonal FTXK-AW. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

Miyora Seasonal FTXK-AW. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür Miyora Seasonal Daikin in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre Daikin Sezonsal

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 013 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1 Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_23012017.indd 1 19.6.2017 19:01:05 Bosch Multi Split Klimalar 04 Bosch Ticari Split Klimalar 10 Ticari Split Kaset Tipi 12 Ticari Split

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Airfel Klimalar. www.airfel.com.tr

Airfel Klimalar. www.airfel.com.tr irfel Klialar www.airfel.co.tr Inverter Klia Serisi SINIFI ENERJi R SOĞUTUU KIŞKN YIL ihz GRNTiSi Uzaktan Kuanda Inverter özelliği ile sıradan sınıfı cihazlardan daha fazla tasarruf -1 ye kadar ısıta yapabile

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

2012 SAMSUNG KLİMALAR

2012 SAMSUNG KLİMALAR 2012 SAMSUNG KLİMALAR Kaliteli Bir Yasam için Akıllı Çözümler samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye Samsung Smart Klimalar Samsung Beyaz ailesinin yeni smart klimaları farklı mekanlara uygun sık

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20 Klialar 3 Serisi Klia 3 Serisi Klia R-4a soğutucu akışkan Jet Cool özelliği nti bakteriyel iç yapı Sıcak kalkış odu LCD display Proa saati uto restart Uyku odu Düşük ses seviyesi ntifriz özelliği Çevre

Detaylı

Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı. emura

Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı. emura Görünüm. İşlev. Yeniden tasarlandı. emura Yeni bir iç mekan tasarım dünyası keşfedin En iyi tasarım Daikin Emura, teknolojik liderliği ve aerodinamiklerin güzelliğini mükemmel biçimde dengeleyecek biçimde

Detaylı