Elektrikte %14 kayıp-kaçak var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikte %14 kayıp-kaçak var"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Çubuk, İç Anadolu nun sebze fidesi üssü oldu 6 MAYIS 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan 'Sera Kent'te yetiştirilen sebze fideleri bölge çiftçisinin hizmetine sunuluyor. Fide yetiştiricileri İç Anadolu'nun sebze fidelerini yetiştirmeyi hedefliyor. HABERİ 18 DE HABER 18 DE HABER 19 DA Elektrikte %14 kayıp-kaçak var Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 olarak gerçekleşti. KAÇAĞIN SOSYAL VE SİYASAL BOYUTU Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, "3 bölge çıkarıldığında Türkiye'nin kayıp-kaçak oranları OECD ve AB ülkeleri ortalamalarından farklı değildir. 18 bölgemizin kayıp oranları teknik kayıplar seviyesine inmiştir. Dicle, Vangölü ve Aras bölgelerimizdeki kayıp oranlarının yüksekliğinin ise teknik olmaktan ziyade, ekonomik, sosyal ve hatta siyasi bir çok boyutu vardır. dedi. HABERİ 17 DE Haberi19 da Haberi16 da Haberi 15 da

2 2 SineMagazin Gözde çift 10 y l sonra ayn filmde sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay LOS ANGELAS - Hollywood un gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 10 y l aradan sonra tekrar ayn filmde buluflacak. Angelina Jolie ve Brad Pitt, en son 2005 y l nda birlikte rol ald klar Mr. And Mrs. Smith filminin ard ndan yeniden bir yap mda birlikte yer alacaklar. Angelina Jolie nin kaleme ald bir senaryodan yola ç kan filmde, ikilinin birlikte rol almas ya da birinin yap m sürecine destek vermesi bekleniyor. Jolie ve Pitt çiftinin 10 y l önce rol ald klar aksiyonkomedi filmi 500 milyon dolar gifle yapm flt. Film setinde tan flan çift, beraberliklerine bu filmle bafllam flt. Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 6 May s 2014 Ezgi Mola n n hayali müzikalde oynamak STANBUL - Oyuncu Ezgi Mola sinema, dizi ve tiyatrodan sonra bir müzikalde yer almak istedi ini aç klad. Bugüne kadar dizi, sinema ve tiyatroda yer alan Mola, Müzikalde yer almak istiyorum dedi. Geçti imiz günlerde dünyaca ünlü müzikallerden biri olan Notre Dame de Paris müzikalini izledi ini anlatan ünlü oyuncu, Böylesine kaliteli müzikaller Türkiye ye geldikçe gidiyorum. Bir oyuncu olarak beni heyecanland ran bir proje olursa ben de ileride bir müzikalde yer almak isterim dedi. Tolga Çevik le birlikte reyting rekorlar k ran Komedi Dükkan kadrosuna dahil olan Mola, z b rakan ifller yapmak istiyorum diye konufltu.

3 6 May s 2014 Yaflam H CR 7 Recep Ahir 1435 RUM 23 Nisan 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Su gücü ile çal flan santrallerin 'kurakl k' alarm n durduracak bulufl GAZ ANTEP - Zirve Üniversitesi ve F rat Üniversitesi ö retim üyeleri taraf ndan su gücü ile çal flt r lan enerji santrallerinin üretim kapasitesini art rabilecek yeni bir sistem gelifltirildi. Sistem, hayata geçirildi inde enerji üretimine ciddi bir katk sa lamas bekleniyor. Zirve Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baylar ve F rat Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihat Tuna taraf ndan gelifltirilen, 'Hava-Su Enerji Sistemi', kurakl k tehlikesi yaflayan ülkede, barajlarda azalan su miktar n n daha verimli kullan lmas n hedefliyor. Sistem, fosil yak t tüketen do algaz çevrim ve termik santrallere olan ihtiyac da azaltacak. Buluflun, su gücü ile çal flan santraller için devrim niteli i tafl d belirtiliyor. Proje kapsam nda F rat Üniversitesi nflaat Mühendisli i Hidrolik Laboratuvar 'nda gelifltirilen düzenekle su jeti h z, herhangi bir ilave enerji kayna olmadan art r ld. Kazan lan bu yüksek h z n, su gücü ile çal flan santrallerde enerji üretimini art rmas amaçlan yor. Sistemin, Türkiye'deki hidroelektrik santrallere uygulanarak, hem ülke toplam enerji üretim miktar n art rmas hem de elektrik arz güvenli i ve enerji projeksiyonundaki negatif görünüme ciddi bir katk sa lamas hedefleniyor. Enerjinin her geçen gün daha önemli hale geldi i günümüz koflullar nda kaynaklar n daha verimli ve proaktif olarak kullan lmas da amaçlan yor. Sistemle ilgili konuflan Prof. Dr. Ahmet Baylar, "Gelifltirilen sistem ile infla edilmifl ve edilecek olan su kuvveti tesislerine ilave edilecek bir tak m yap lar vas tas yla enerji üretim verimlili inin art r lmas tasarlanmakta. Çarpma etkisi ile çal flan klasik su türbinlerinde jet do rudan atmosfere aç ld ndan herhangi bir bas nç fark oluflmamaktad r. Gelifltirilen sistemde ise bas nç düflürücü bir aparat kullan larak yüksek su h z ve bas nç fark oluflturulmakta. Sistemde oluflturulan bas nç fark n dengelemek için otomatik olarak su ak m içerisine çok yüksek h zl hava çekilmekte ve bu havan n etkisi ile de su jeti h zland r lmaktad r. Su jeti h z ndaki bu art fl n enerji üretimini de art raca düflünülmekte. Sistem içerisine çekilen havadan rüzgar enerjisi elde edilmesi de mümkün oluyor. Sistemin enerji üretiminde kullan lmas n n yan nda sular n havaland r lma performans n n art r lmas nda da konvansiyonel havaland rma sistemlerine göre önemli avantajlar bulunuyor." Baylar, enerji üretimini art racak çal flman n ülke için büyük önem tafl d n n alt n çizerek, "Sistem hayata geçirilirse, enerji daha az su ile üretilece i için barajlardaki kurakl ktan dolay meydana gelen olumsuz etkiler minimize edilebilir." ifadelerini kulland. (CHA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Herkes kültür konusunda ahkâm keser ama kültür nedir?, halk kültürü neye denir?, Kültürün özellikleri, Kültürün türleri, Toplumda kültür katmanlar -nelerdir? vb. sorular n cevab verilmez. Ben bu yaz mda kültürün sadece sosyolojik bir tan m n yapaca m. Ve de halk kültürü konusunda birkaç do rular sizlere vermeye çal flaca m. Kültür kelimesi Latince kökenlidir. Ekilmemifl bir tarlay ekip biçmek için haz rlamak, ziraat yapmak ve de sonunda elde edilen hasat anlam na gelen bir kelimedir. Öztürkçeciler bu nedenle kültür kelimesi karfl l nda ekin kelimesini kullan rlar. Ziya Gökalp, kültür kelimesi yerine hars kullanm flt r. Hatta cumhuriyetin ilk y llar nda bu kelime resmi olarak da kullan lm flt r. Mesela; 1925 y llar nda Maarif Vekaletine (Milli E itim Bakanl ) ba l bir Harsiyat Direktörlü ü (Kültür flleri Müdürlü ü) bile bulunuyordu. lk Müdürü de Dr. Hamit Zübeyr Koflay d. nsanlar n biyolojik kal t mlar n n ötesinde; ihtiyaçlar n n, doyumlar n n ve doyumsuzluklar n n ortaya ç kard, biçimlendirdi i, içerik kazand rd, insanlar n ö renme yoluyla edindi i, yaratt ( üretti i) ve infla etti i maddi ve manevi birikimi, de erleri, yönelimleri, duygu, düflünce ve dünya görüflleri, sosyal davran fllar, teknolojileri ile sanatlar n n tamam na kültür denir. Sanat (zanaat ve güzel sanatlar), müzik, mimari, edebiyat, düflünce gibi beceri ve akl n ortaya koydu u ürünler de kültürün içinde yer al r. Güzel sanatlar; fonotik (müzik), görsel (tiyatro, sinema, opera), plastik (resim, heykel, mimari) ve edebi (edebiyat ) gibi bafll klar alt nda 7 bölüme ayr l r. Kültür; edinilir, ö renilir ve yeniden flekillendirilir. Kültür süreklidir ve tarihi geçmifli vard r. Bir sosyal mirast r, bireyler aras nda paylafl l r. Bu nedenle toplumsald r ve toplumun ortak mal d r. Kültür, uyumlu ve dengeli bir bütündür. Toplumu bütünlefltirici yan a r basar. De iflebilir. Gerçi de iflmeyen ve de ifltirilemeyen kültürler olsa da baflka kültürlere dönüflebilir. Kültür önce yereldir. Bunun milli kültür haline gelmesi için u rafl verilir. Daha sonra evrensel bir kültüre dönüfltürülmesi arzu edilir. Ölü kültürler de vard r ama toplumda kabulü devam eden kültür dinamiktir ve do ald r. Kültür toplumlarda maddi ve manevi ihtiyaçlar karfl lar, insanlar doyuma ulaflt r r, tatmin sa lar. Mahalli kültür, milli kültür, evrensel kültür, halk kültürü, genel kültür, alt kültür, KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜ kitle kültürü, popüler kültür, yüksek kültür, maddi kültür, manevi (somut olmayan) kültür, yaz l kültür vb. gibi tür ve bölümlere ayr l r. Bunlar n ayr -ayr neler oldu unu anlatmak için uzun tan mlar ve metinler oluflturmak gerekecektir. Bir olay ve bir kültür ürünü halka ait ise, anonim ise, sözlü gelene e dayal ise yaz l bir kayna n tekrar de ilse nesilden nesile toplumdan topluma geçerek yay lm fl ise; halk kültürü olarak kabul edilir ki bunlar folklorik malzemedir. Halk kültürü, gündelik bilgi olarak bilinen bir bilgi çeflididir. Sözel ortam bilgisidir yani sözlü kültürdür. Duyum ve alg ya dayanan bir bilgidir. Deneme-yan lma ile elde edilir. Yani sezgisel ve empirik (deneyimsel) bir bilgidir. Akla uygun olsa bile, bilime uymayabilir. Do ru kabul edilir. Objektif de il subjektif duygular daha a r basar. Bu ayr m yapt ktan sonra flunu söyleyebiliriz: Kuflaklar boyunca; birinden di erine aktar lan; uygulama, deneyim (tecrübe), bilim, teknoloji, görgü ve duygu birikimleri ve bunlara ait bilgi ö eleri de kültür kavram içerisine girer. Ancak; kültürün kaynaklar ve özelli i bak m ndan, kuflaklar aras nda aktar lan bu yaflant tarz ve bilgi ö eleri aras nda; de iflimin ve geliflimin bir sonucu olarak toplumda baz farklar olur. Bu da toplumda iki katmanl bir kültür oluflturur. 1.Yüksek kültür (ilmi kültür, sanat kültürü, kitabi kültür, e itim kültürü, resmi kültür) 2.Halk kültürü Yüksek kültür, bilimsel yöntemler kullan larak elde edilen bilgilerdir. Bilgiler, bilimseldir ancak yöntemsel ölçütlerle elde edilir. Bilgiler objektifdir, elefltiriye aç kt r, sistemlidir, tutarl d r. E itimle (örgün, yayg n vb.) elde edilir. E itim kuramsald r; empirik de ildir. Kültürü bir dikdörtgen olarak düflünürsek; yüksek kültür, bu dikdörtgenin çok az bir bölümünü, halk kültürü ise çok büyük bir bölümünü oluflturur. Mesela; %20 ve %80 gibi bir kapsama alanlar na sahiptirler. Bir toplumda yüksek kültürün oran ne kadar çok artarsa uygarl k o denli geliflir. Bir ülkede; insan haklar, hukuk, demokrasi, dil, bilim, ahlâk, sanat, edebiyat, vatan anlay fl, e lence-spor, hayat felsefesi (dünya görüflü), tarih, din ancak yüksek kültürün kapsad alanla do ru orant l d r. Toplumlar yüksek kültürle; özellikle büyük Atatürk ün 10. y l nutkunda söyledi i gibi Milli kültürümüzün muas r (ça dafl) medeniyet seviyesinin üzerine ç karmakla uygar (medeni) olabilirler.

4 4 Kültür Sanat 6 May s 2014 Çukurova da a al k film oluyor ADANA - Bir dönem Çukurova da hüküm süren a al k ve rgatl n konu edildi i Gökte Y ld z Yerde Atefl isimli roman dizi film oluyor. Aslen Kozanl olan eski Adana Milletvekili smail Hakk Öztorun un k z Ayça Öztorun, ilk roman Gökte Y ld z Yerde Atefl i k sa süre önce okuyucular n be enisine sundu. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun fleklinde özetleyen Öztorun ile kitap ve film projesi üzerine konufltuk. Çukuroval olman n bir ayr cal k oldu unu ifade ederek sözlerine bafllayan Öztorun; Topraklar m z o kadar bereketli ki. Bu bereketli topraklarda da kavgalar, aflklar, entrikalar her zaman olmufltur. Annelerimizden, babalar m zdan ve dedelerimizden ninni gibi hikâyeler dinlerdik. Üç buçuk y lda bitirdi im bu kitapta, geçmiflte tan k oldu um baz yaflanm fllara, hayal ürünlerimi de ekledim. Genifl bir topluluk taraf ndan takdir ald m. Kitaba yüre imi döktüm ve hikâyelefltirdim. Kafamda oluflturdu um baz kahramanlara düflman oldum ve baz lar n çok sevdim. Çukurova da ne gökyüzü biter ne de y ld zlar. Onlar benim için birer y ld zd r. Çukurova n n insanlar da y ld z oldu u için kitaba böyle bir eser ile ölümsüzlefltirmek istedim dedi. Çukurova da geçen bir eski zaman hikâyesini anlatt roman n n önsözü ile ilgili bilgi veren Ayça Öztorun, Sevgili Yaflar Kemal, kanatlan p bir kufl olsam, keflke sana ulaflsam. Kalem tutan ellerinden öpüp aln ma koysam. Ben Orhan Kemaller in, Yaflar Kemaller in yazd klar n ninni yapt m yüre ime. Bereketli topraklarda emekler, mücadeleler, sevdalar, entrikalar hiç bitmez. Çocuk yaflta tan k olursun zulümlere, direnifllere, a tlara ve sevdalara. Yaz geceleri serilir yataklar damlara. Diziliriz yan yana Emmi-day çocuklar gökyüzündeki y ld zlar seyrederek duydu umuz hikâyelere hayallerimizi de katarak anlat r, dalar giderdik uykulara. Çukurova y, Anavarza y yazmamak mümkün mü? Sanki bana ba r fl r ekin tarlalar, pamuk tarlalar, Anavarza ile Kozan Da ; 'Bizi yazmazsan, topra a dökülen al n terlerini yaz' der gibi ihtiflamla dururlar karfl mda. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun. diye konufltu. Kitab n birçok bölümünün yaflanm fl olaylardan al nd n da kaydeden Öztorun, Kitapta geçmifl ile ilgili yönetilen iflçileri, Kozan tabiri ile icara verilen, kiraya verilen çocuklar anlat yor ki 1995 li y llarda televizyonlarda izlemifltik bu çocuklar samanlar n aras na saklam fllard. Sigortas z çal flan küçük çocuklar. Bende yetmiflli y llarda icara verilip a an n kap s nda köle gibi çal flt r lan bu çocuklara flahit oldum. Yokluktan ve çaresizlikten a alara teslim edilen annesiz ve babas z çocuklar eziyorlard. O çocuklar yüre imde bir ac olarak kalm fllar ki kahraman m oldular benim. Ezilen hat ralar mda yer ald lar. Fakir bir ailenin torunu olarak söylüyorum. Onlar n yan nda durmam gerekti ini düflünüp s k nt ile büyüdüm. Hayali kahramanlar m gerçekten bir kahraman yapmak için çal flt m. nsanlar emek harcar ise bir tak m mükâfatlar al rlar. Ben çok severek yazd m bu kitab. Sevgi emek ister. Ben bu eme i verdim. ifadelerini kulland. Roman okuyarak çok etkilenen ve bir film yap labilece i düflüncesi ile kendisi ile irtibata geçen sinema sanatç s Erkan Kabakç o lu na ilçeyi gezdiren Öztorun, Adana da çekilen Han m n Çiftli i isimli dizi filmde Erkan beyi nefret ederek izlemifltim. Romanda ki Cabbar A a kötü karakter. Erkan Bey in de Cabbar A a karakterini üstlendi ini duyunca çok flafl rd m. Bu arada pamuk gibi yüre i olan çok kaliteli bir insan oldu unu ö rendim diye konufltu. (CHA) Kazakistan da Nevruz temal kültür flöleni farkl milletleri biraraya getirdi ALMATI - Kazakistan da düzenlenen "Nevruz" temal kültür flöleni, farkl milletten vatandafllar bir araya getirdi. Eski baflkent Almat da bulunan fiahlan lkö retim Okulu taraf ndan düzenlenen kültür etkinli inde Kazakistan ve Türkiye nin gelenek-görenek ve birbirinden lezzetli yemekleri tan t ld. Almat da yaflayan Türk vatandafllar n n yo un ilgi gösterdi i kültür flenli ine Kazak ve Türk ö rencilerin halk oyunlar dans renk katt. Özellikle minik ö rencilerin mehter gösterisi ziyaretçiler taraf ndan ayakta alk fllan rken Kafkas dans "Lezginka" vatandafllar adeta coflturdu. Kültür fienlikleri kapsam nda düzenlenen programda, Anadolu nun eflsiz lezzetleri Türk, Kazak ve Rus vatandafllar n be enisine sunuldu. Erzurum un meflhur Ca kebab ndan dönere, Antep in K ymal Köftesi'nden bir çok yöreye ait yemekler, flölene gelen yerli ve Türk vatandafllar taraf ndan yo un ilgi gördü. Zeytin ya l, tuzlu ve hamur ifli lezzetlerin yan s ra tatl ve börek çeflitleri ile zenginlefltirilmifl etkinlikte yaklafl k 100 farkl lezzet ziyaretçilerin be enisine sunuldu. (CHA)

5 6 May s 2014 Kültür Sanat 5 Dünya öykücüleri Marquez an s na Çankaya'da bulufluyor ANKARA - Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin ev sahipli i yapaca 14. Uluslararas Ankara Öykü Günleri' 7 May s'ta bafll yor. Avusturya'dan Azerbaycan'a, Makedonya'dan rlanda'ya kadar dünyan n dört bir yan ndan gelecek yazarlar n Ankaral larla buluflaca öykü günleri bu y l, Nobel ödüllü Kolombiyal yazar Gabriel Garcia Marquez an s na düzenleniyor. Çankaya Belediyesi'nin Ankara Üniversitesi ve Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i ile birlikte düzenledi i 14. Uluslararas Ankara Öykü Günleri' bafll yor May s 2014 tarihleri aras nda, Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin yan s ra Ankara Üniversitesi salonlar nda ve Öykü Günleri Derne i'nde düzenlenecek. Öykü Günleri'nin onur ödülü ise yazar Necati Tosuner'e verilecek. Onur konuklar aras nda Füruzan, Anar (Azerbaycan), Hamlet sahanl (Azerbaycan), Beatrix M. Kramlovsky (Avusturya), Bruno Cany (Fransa), Billy O'Callaghan ( rlanda), Carles Alvarez Garriga ( spanya) ve Nenad Joldeski'nin (Makedonya) yer alaca öykü günlerinde, yazarlar Ankaral larla buluflacak y l nda Hugo Chavez an s na düzenlenen Uluslararas Ankara Öykü Günleri bu y l, k sa bir süre önce yaflam n kaybeden Nobel ödüllü Kolombiyal yazar Gabriel Garcia Marquez an s na düzenlenecek. Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i'nde öykü günleri boyunca her gün saat 11.00'de öyküler okunacak, öykü üzerine k sa konuflmalar ve paneller düzenlenecek. 8 May s'ta Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nde edebiyatç Füruzan, Necati Tosuner, brahim Karao lu, Habip Aydo du, Hanefi Yeter ve Prof. Dr. Devrim Erbil'in kat l m yla Sözler ve Renkler Gravür Sergisinin Serüveni' bafll kl panelle birlikte Sözler ve Renkler Bask resim Sergisinin aç l fl gerçekleflecek. Öykü günleri boyunca, Öyküde Ankara/Ankara'da Öykü, Azerbaycan'da Öykü Edebiyat, Hamlet Üzerine Yaklafl mlar, Fantastik Edebiyat, Cezaevi Edebiyat, K skan lan Bir Yazar: Cortazar, 100. Do um Y l nda Orhan Kemal, Genç Öykücüler Konufluyor, Ça dafl Avusturya Öyküsü, Füruzan: Paras z Yat l 'n n 43., K rkyedililer'in 40. Y l, Edebiyat m zda Necati Tosuner, 90 Sonras Kürtçe Öykü, rlanda Öykücülü ü, Son Dönem Romanc l m z, Bilim Kurgu Edebiyat ve Direnifl Edebiyat /Edebiyat Siyaset liflkisi konulu paneller gerçeklefltirilecek. (CHA) 7-Türkiye-Irak liflkileri ve Son geliflmeler Ifl nda Türkmenler Protokol konuflmalar n n ard ndan Türkiye Irak liflkileri ve Son Geliflmeler Ifl nda Irak Türkmenleri bir panel düzenlendi. Panel e Türkiye Ortado u liflkileri ve Irak Politikas konusuyla Ortado u Uzman Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Türkiye nin Irak ve Kuzey Irak liflkisi ve Türkmenler konusuyla Mimar Sinan Üniversitesi e. Rektör Yard mc s Prof. Dr. Suphi Saatçi, Irak ta Sivil Toplum Örgütünün Rolü ve Önemi konusuyla Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baflkan Kemal Beyatl ve Türkiye nin Irak ve Kuzey Irak liflkisi ve Türkmenler konusuyla TOBB Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek konuflmac olarak panele kat ld lar. Paneli Dr. Ayd n Beyatl yöneterek konuflmac lar n söylediklerinden yola ç karak Irak ta ki son duruma iliflkin ciddi bir flekilde önemli analizler ve de erlendirmelerde yapt. Prof. Dr. Celalettin Yavuz un Yapt Konuflman n Özeti Osmanl Devleti ve Türkiye den en son kopan Türk unsurunun 1926 tarihli Ankara Anlaflmas ile gerçekleflti ini, bunu ise pek çok devlet adam ve entelektüelin bilmedi ini söyleyerek söze giren Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Farkl l klar m z; devletin zirvesindekilerin söyledi i gibi zenginlik de ildir. Ortak noktalar m z, zenginli imizdir. Bizi buraya toplayan ortak payda, slâytta da yaz l oldu u gibi Türk Dünyas ifadesidir! Ortak de erlerimizi savunmak ise, farkl l klara sayg duymad m z anlam na gelmez! fleklinde anlaml bir ifade kulland. Konuflmas n Türkmenlerin Gelece i Aç s ndan Türkiye-Irak liflkileri Nas l Olmal d r? ana bafll alt nda Tarihi-befleri, Ekonomik ve Güvenlik bafll klar alt nda sürdürdü. Prof. Dr. Yavuz un konuflmas ndaki sat r bafllar ve Türkmenlerin güvenli gelece i için önerileri flöyledir: Irak Türkmenleri ayr l kç bir hedef gütmemekte, sadece Araplar ve Kürtlerin sahip oldu u anayasal haklara sahip olmak istemektedirler. Bunun bafl nda da can ve mal güvenli i gelmektedir. Hem bunu sa lamak, hem de kendilerinin sa lad bu güvenli alan ekonomik aç dan kalk nmada cazibe merkezi haline getirmek istemektedirler. Irak Türkmenleri, Türkiye nin hem Irak Kürt yönetimi ile hem de Nuceyfi ve Haflimi gibi Sünni kesime olan yak nl n gördükçe, kendilerini üvey kardefl gibi görmenin ezikli i içerisindedirler. Bu alg hemen hepsinde mevcuttur. Türkmenler, Irak n sadece Kürt bölgesiyle ilgilenen Türkiye ye, Türkiye Irak n %17 lik k sm na ilgi duyuyor. Oysa pastan n %83 lük büyük dilimi güneydedir. Bu sebeple Merkezi Hükümet le iliflkiler yabana at lmamal d r! fleklinde öneride bulunmaktad rlar. Irak ta var oldu u söylenen Türkiye- ran nüfuz mücadelesi yerine ran- srail ve ran-suudi Arabistan aras ndaki siyasi mücadele oldu u anlafl lmaktad r. Irak Türkmenlerinin Güvenli i ve Gelece i Konusunda Öneriler Telafer ile Tuzhurmatu ilçelerinin il yap lmas halinde Türkmenler kendi güvenliklerini sa layabilecek hale gelebileceklerdir. Güvenli in sa lanmas halinde Irak Kuzeyindeki Kürt bölgesine giden Türk firmalar bu Türkmen illerine de giderek, bölgenin ticaret ve sanayi bölgesi olmas na katk sa layabilirler. Yani istikrar, yat r mlar da çekecektir. Türkiye de çeflitli bakanl klar n koordinesi ve TOBB iflbirli i ile bölgede bir organize sanayi kurulabilir. Buna paralel olarak bölgede uygun e itimi verecek bir üniversite (Gazze fieri dinde düflünülen flekilde) ve meslek yüksekokullar kurulabilir. Bu üniversiteler Manas ve Ahmet Yesevi örne inde de kurulabilir. Telafer bölgesinde, Barzani nin kontrolü d fl nda Türkiye-Irak yeni bir s n r kap s TOBB marifetiyle infla edilebilir. stanbul ve Ankara baflta olmak üzere, Türkiye de oldukça etkin bir Türkmen Diasporas mevcuttur. Avrupa ve ABD ye gidenlerle birlikte düflünüldü ünde, Irak Türkmenlerinin d flar ya müthifl bir beyin göçü yaflad görülebilmektedir. Bu göçü önleyici cazip f rsatlar Türkmen bölgelerinde yarat lmal d r. lk flart da kendi can-mal güvenliklerini sa layabilecekleri Türkmen illeri nin tesisidir. Türkiye, Irak n hemen her etnik kesimdeki gruplaflmas n n çoklu unu dikkate alarak, Irak Türkmenlerini homojen bir yap gibi düflünmemelidir. Çok farkl siyasi partilerde ve dini gruplarda yer alan Türkmenler ayr ayr kucaklanmal ve dikkate al nmal, hepsini ortak paydada toplayacak projeler, onlar n fikirleri de al narak üretilmelidir. Türkiye, Kürt Yönetimi-Merkezi hükümet aras nda tercih yapmamal, hele de merkezi hükümet aleyhine olacak tercihin külfetinin Türkmenlere ç kaca n unutmamal d r. Telafer in il yap lmas için Meclis Baflkan Nuceyfi yi, Tuzhurmatu için de Barzani yi ikna etmelidir. Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek konuflmas n n özeti: Birinci Dünya Savafl 'n n bitimi ile beraber, Ortado u'nun s n rlar yeniden çizilmifltir. Ne var ki, bu yeni s n rlar, Ortado u devletlerinin kendi aralar ndaki hesaplaflmalar ndan çok, bölge d fl güçlerin o dönem ki ulusal ç kar tan mlamalar sonucunda ortaya ç km flt r. Dolay s yla, Ortado u'da kimlik ile devlet bütünleflmesi Avrupa benzeri bir tecrübe yaflamam flt r. Di er bir ifade ile ayn etnik veya dini kimli i paylaflan insanlar farkl ülkelerde yaflamak gibi bir olgu ile karfl laflm fllard r. Bu durumdan Irak Türkmenleri de etkilenmifl ve Türk kimli ine sahip olmas na ra men Irak devleti içinde yaflamak durumunda kalm flt r. Türk D fl Politikas 'n n Türkmenler ile olan iliflkisi ise mecburi olarak uluslararas iliflkilerin konusu olmufltur. Bu noktada, uluslararas sistemin yap s, Türkiye'nin uluslararas sistemin aktörleri ile olan iliflkisi ve Türkiye'nin ulusal güvenlik endifleleri, onun Irak Türkmenleri ile olan iliflkilerini de etkilemifltir. Türkiye'nin 1923 y l ndan itibaren yürüttü ü d fl politikan n geçirdi i dönüflümler, onun Irak Türkmenleri ile olan iliflkilerini de flekillendirmifltir. Ne var ki, Irak Türkmenleri'nin Türk D fl Politikas n n bir arac na dönüflmesi, Irak Türkmenleri'nin Türkiye'nin d fl politika gündeminden ba ms z bir gündem oluflturmas n daha zor bir hale getirmektedir. Türkmeneli Dernekler Federasyonu Genel Baflkan Kemal Beyatl Irak Türkmenleri ve Sivil Toplum Çal flmalar bafll kl konuflmas nda flunlar kaydetti: Eskiflehir in 2013 Y l Türk Dünya Kültür Baflkenti seçilmesi bütün Türk dünyas n sevindirdi i gibi bizi de sevindirdi. Sevincimiz di erlerinkinden biraz daha fazla bir sevinçti. Çünkü bu kültürel flenlik sürecinde Irak Türkmenlerini misafirperver Eskiflehirlilerle tan flt rmaya vesile oldular. Onun için baflta Eskiflehir Valisi Sn. Güngör Azim Tuna beye, Irak Türkmen Haftas n düzenleyen ve emek veren bütün arkadafllara ve özellikle Dr. Ayd n Beyatl ya ve bizi yaln z b rakmayan Eskiflehir halk na flükranlar m sunar m. Bu akflamki konuflmam Irak Türkmenleri ve Sivil Toplum Çal flmalar bafll alt nda k saca Türkmenlerin sivil çal flmalar sürecini anlatmaya çal flaca m den sonra Irak ta de iflik yönetimlerin Irak kaderine hâkim olmalar ne yaz k ki toplumun ihtiyaç duydu u ve ça dafl insan haklar n kapsayan sivil çal flmalara önem vermediler. Osmanl dan vak f anlay fl orta do uda ve Irak ta miras olarak b rak lsa da yönetimler toplumun bu önemli ihtiyac na ald r fl etmediler. Zamanla ça n getirdi i de iflimlerin do urdu u toplumsal hareketin temelini oluflturan cemiyet, sendika ve derneklerin kurulmas Irak ta geçmifle dayal bir olgusu yok diye biliriz. Irak anayasas nda da bu gibi faaliyetlere de inen madde ve kanunlara da rastlamak pek mümkün de ildi. Haliyle Türkmenler Irak ta yaflad klar na göre sivil kurulufl çal flmalar na de inmek çok zordur. Ancak 14 Temmuz 1958 da Irak ta yap lan askeri darbede neticesinde Irak yönetimi krall ktan cumhuriyete geçmesiyle sivil çal flmalar gün yüzüne ç kmaya bafllad. Irak Türkmen toplum yap s nda birliktelik ve istiflare anlay fl n n getirdi i avantaj iyi kullanmaya bafllad. Sivil çal flmalar ilk önce Irak n d fl nda özellikle Türkiye ye tahsil için gelen ö renciler bu iflin bafl n çekti da ilk kez stanbul da Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) kuruldu. Bu kuruluflun temel tafl n atan Enver Netçi ve zzettin Kerkük idi. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i Türkmen toplumu için çok büyük avantajlar sa lad. Bir okul mahiyetini ald. Türkiye de yaflayan pek çok Türkmen yazar, doktor ve siyasetçi bu derne in flemsiyesi alt nda yetiflti. Zaman ilerledikçe flubeleri oldu. Merkezi stanbul da olup Ankara, Konya ve zmir de flubeleri aç ld ve halada devam etmektedirler. stanbul da ilk ad m at l r at lmaz 1961 de Ba dat ta Türkmen Kardefllik Oca kuruldu. Türkmen Kardefllik Oca kurulmas yla Türkmenler için yeni bir dönem bafllad. stanbul da Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) misyonun paraleli Türkmen Kardefllik Oca Irak ta yürütmeye bafllad. Burada önemli bir noktaya de inmeden geçemeyece im: Türkmen Kardefllik Oca ad na bak ld nda Türkmenlerin ilk söylemleri Kardefllikle bafllad. Ve Irak içinde hem toplum hem de kurulufl olarak yegâne Kardeflli e davet eden Türkmenlerdir. Di er bir önemli kuruluflumuz Kerkük Ö retmeler Sendikas d r y lar nda kurulan Kerkük Ö retmeler Sendikas n n yönetimi y llarca Türkmen e itimciler taraf ndan yönetildi. Arap Baas Partisi 1968 de askeri bir darbe ile Irak n yönetimini ele geçirmesiyle dikte yönetim zorbal kla ve güç kullanarak Kerkük Ö retmenler Sendikas n ele geçirdiler itibar yla Türkiye de Türkmen sivil çal flmalar daha h z kazand. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) flubelerini Ankara, Konya ve zmir de 1991 den sonra açt. Avrupa ya göç eden Türkmenler yaflad klar ülkelerinde birer sivil kurulufllar açmaya bafllad lar. Almanya, Danimarka, Kanada, Filandiye, sveç ve daha baflka ülkelerde faaliyete bafllad lar. Türkiye de de onun üzerinde Türkmen sivil kurulufllar kuruldu. Her sivil kurulufl Türkmen toplumun ihtiyac n karfl layacak alanda faaliyet göstermeye bafllad ten sonra Irak yeni bir döneme girmesiyle Türkmeneli bölgesinde altm fl n üzerinde Türkmen dernekler, cemiyetler, birlikler kurulmaya bafllad. Doktorlar, mühendisler, yazarlar, flairler ve baflka mesleki dernekler kurulmaya bafllad. Eskiflehir de düzenlene Irak Türkmen Haftas etkinliklerinde bahsetti im kurulufllardan pek çok temsilci aram zda bulunmaktad rlar. Son olarak Türkiye de çal flmalar n sürdüren derneklerimiz hemfikir olarak tek çat alt nda toplan p söylem birli ine odaklanarak bir Türkmeneli Dernekler Federasyonunu (TÜFED) 2011 de stanbul da kurdular. (Devam Edecek)

6 6 KONYA - ABDUL- LAH DO AN - Konya n n Meram ilçesinde yer alan, yeni ad Gökyurt olan Kilistra Antik Kenti nin bar nd rd tarihi ve kültürel miras kay t alt na al n yor. Bölgedeki, Helenistik, Roma ve Türk- slam dönemi eserlerinden oluflan 36 kültürel varl k için Kültür ve Turizm Bakanl na tescil baflvurusunda bulunuldu u bildirildi. Kent merkezine 50 kilometre uzakl kta bulunan ve görünümüyle Kapadokya y and ran Kilistra Antik Kenti, 2 bin y la uzanan geçmifliyle Orta Ça Hristiyanl n n en önemli merkezleri aras nda gösteriliyor. Helenistik dönemde yerleflimin bafllad tespit edilen antik kentin, günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipli i yapt biliniyor. Oyma kayalara yap lan konaklar, Orta Ça, Bizans ve Türk mimarisi bak m ndan oldukça zengin eserleri bar nd ran kent ve yöresinde, son yap lan yüzey araflt rmas nda tescili bulunmayan varl klar envantere al nd. Bölgede geçti imiz y l yüzey araflt rmalar çal flmas nda bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Bozkurt, AA muhabirine yapt aç klamada, Kilistra ve çevresindeki yerleflim yerlerini incelediklerini söyledi. Yürüttükleri çal flma ile amaçlar n n; bölgedeki tarihi varl klar n envanterini tamamlamak oldu unu aktaran Bozkurt, Kilistra da acilen koruma amaçl imar plan yap lmas gerekti ini belirtti. - Bölgedeki önemli yap lar tespit ettik Bozkurt, yüzey araflt rmas nda, Kilistra ve yak n çevresinde özellikle Türk- slam dönemine ait önemli veriler elde ettiklerini ifade ederek, flöyle konufltu: Kilistra n n Bizans katman, mimari ve sanatsal özellikleri ile ünik (efli olmayan) birçok örne i içeriyor. Öte yandan bölge, Türk dönemine ait günümüze ulaflabilen yap lar ve halk mimarisiyle de dikkati çekiyor. Kilistra da zaten 1. derece arkeolojik sit alan ve flu an mevcut yerleflimde geçifl aflamas uygulan yor. Ancak biz ileride yap lacak bir koruma amaçl imar plan na yönelik yap baz nda da tesciller önererek, önemli yap lar tespit ettik. Bunlar n büyük bölümü, cami, mescit, konut, köy odas, çeflme, sarn ç gibi 36 tarihi ve kültürel varl klard r. Bunlar için Kültür ve Turizm Bakanl na tescil önerisinde bulunduk. Araflt rma s ras nda, çok iyi korunmufl köprü ile yak n nda bir han n izine rastlad klar n anlatan Bozkurt, Ayr ca camilere vakfedilmifl, kitabeli flamdanlar ve el yazmalar tespit ettik. Bunlardan tezhipli bir Kur an- Kerim, taraf m zca Konya Bölge Yazma Eserler Müdürlü ü ne teslim edildi diye konufltu. - Orta Ça arkeolojisinin en önemli Turizm Kilistra n n kültürel miras kay t alt na al n yor merkezlerinden Bozkurt, bölgenin kentsel arkeolojik sit alan oldu una iflaret ederek, flunlar kaydetti: Buras, Eski Ça dan bafllayarak, Orta Ça ve Türk dönemi yerleflimlerinin bir arada üst üste geldi i bir bölgedir. Zengin yüzey serami i, Kilistra n n büyük bir arkeolojik park oldu unu gösteriyor y l çal flmam zda, höyük üzerinde 3 adet Roma dönemine ait cam bilezik bulduk. Türk dönemi de oldukça zengin. Halk mimarisi mutlaka yaflat lmal. Bu özellikleri ile Gökyurt, Türkiye deki Ortaça arkeolojisinin en önemli merkezlerinden birisi. - Kilistra n n turizm potansiyeli çok yüksek Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek oldu una dikkati çeken Bozkurt, flöyle devam etti: Kilistra, Avrupa da, Fransa baflta olmak üzere ilgili çevrelerce tan n yor. Avrupa daki belirli Hristiyan cemaatler ve bunlar n mensuplar ndan bölgeye gelen yabanc larla karfl laflt k. Saha çal flmam zda, bir Frans z çiftin araç kiralayarak Gökyurt a geldiklerine flahit oldum. Sohbet etti imizde, ilk Hristiyanlar ve onlara ait mekanlar merak ettiklerini, bu yüzden özellikle buraya geldiklerini belirttiler. Ancak bölge maalesef turizm flirketlerinin destinasyonlar aras nda yer alm yor. Ulafl m ve konaklaman n bunda önemli rolü var. Bu konuda projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. (AA) Marmaris e Alman turist ak n MU LA - Dünyan n en büyük yolcu gemilerinden talyan band ral Aida Diva ve Bahamalar band ral kruvaziyer Europa ayn gün içinde Marmaris e geldi. Sabah saatlerinde Yunanistan n Heraklion Liman ndan gelen Aida Diva, Marmaris Liman n n büyük r ht m na, Antalya dan sonra rotas n ilçeye çeviren Europa ise liman n küçük r ht m na yanaflt r ld. Gemilerde ço u Alman yaklafl k 2 bin 500 yolcu ve 900 kadar personel bulundu u belirtildi. Gümrük ifllemlerinin tamamlanmas n n ard ndan gemilerden inen turistler, 23 dereceyi bulan s cak havay f rsat bilerek Yat Liman ve Kordon Caddesi nde yürüyüfl yapt. Deniz kenar ndaki restoran ve kafeteryalarda oturarak so uk içecekler içen turistler, güneflli havan n tad n ç kard. Turistlerin baz lar çevredeki tarihi öneme sahip yerleri ziyaret etmek için günlük turlara kat l rken, ilçe merkezinde kalanlar ise Marmaris Kapal Çarfl s nda yo unlu a neden oldu. Al flverifl yapan yolcular n genelde hediyelik eflya sat n ald dikkat çekti. Gemilerden özellikle büyüklü ü ve isminden dolay denizlerin divas olarak adland r lan dev kruvaziyer Aida Diva vatandafllar n ve ilçede tatil yapan yabanc turistlerin ilgi oda oldu. Birçok kifli geminin önünde hat ra foto raf çektirdi. Aida Cruises flirketinin filosuna 2007 y l nda kat lan 69 bin grostonluk, 250 metre uzunlu undaki lüks geminin içinde süit kamaralar, yüzme havuzlar, sauna, masaj odalar, spor salonlar, casino ile gösteri salonlar n n bulundu u ö renildi. lçeye bu sezon üçüncü seferini gerçeklefltiren Aida Diva n n ilerleyen günlerde seferlerine devam etmesinin beklendi i bildirildi. Kruvaziyerlerden Europa n n Bodrum a, Aida Diva n n ise Antalya ya gitmek üzere akflam saatlerinde Marmaris ten ayr laca belirtildi. (AA)

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı