Elektrikte %14 kayıp-kaçak var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikte %14 kayıp-kaçak var"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Çubuk, İç Anadolu nun sebze fidesi üssü oldu 6 MAYIS 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan 'Sera Kent'te yetiştirilen sebze fideleri bölge çiftçisinin hizmetine sunuluyor. Fide yetiştiricileri İç Anadolu'nun sebze fidelerini yetiştirmeyi hedefliyor. HABERİ 18 DE HABER 18 DE HABER 19 DA Elektrikte %14 kayıp-kaçak var Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 olarak gerçekleşti. KAÇAĞIN SOSYAL VE SİYASAL BOYUTU Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, "3 bölge çıkarıldığında Türkiye'nin kayıp-kaçak oranları OECD ve AB ülkeleri ortalamalarından farklı değildir. 18 bölgemizin kayıp oranları teknik kayıplar seviyesine inmiştir. Dicle, Vangölü ve Aras bölgelerimizdeki kayıp oranlarının yüksekliğinin ise teknik olmaktan ziyade, ekonomik, sosyal ve hatta siyasi bir çok boyutu vardır. dedi. HABERİ 17 DE Haberi19 da Haberi16 da Haberi 15 da

2 2 SineMagazin Gözde çift 10 y l sonra ayn filmde sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay LOS ANGELAS - Hollywood un gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 10 y l aradan sonra tekrar ayn filmde buluflacak. Angelina Jolie ve Brad Pitt, en son 2005 y l nda birlikte rol ald klar Mr. And Mrs. Smith filminin ard ndan yeniden bir yap mda birlikte yer alacaklar. Angelina Jolie nin kaleme ald bir senaryodan yola ç kan filmde, ikilinin birlikte rol almas ya da birinin yap m sürecine destek vermesi bekleniyor. Jolie ve Pitt çiftinin 10 y l önce rol ald klar aksiyonkomedi filmi 500 milyon dolar gifle yapm flt. Film setinde tan flan çift, beraberliklerine bu filmle bafllam flt. Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 6 May s 2014 Ezgi Mola n n hayali müzikalde oynamak STANBUL - Oyuncu Ezgi Mola sinema, dizi ve tiyatrodan sonra bir müzikalde yer almak istedi ini aç klad. Bugüne kadar dizi, sinema ve tiyatroda yer alan Mola, Müzikalde yer almak istiyorum dedi. Geçti imiz günlerde dünyaca ünlü müzikallerden biri olan Notre Dame de Paris müzikalini izledi ini anlatan ünlü oyuncu, Böylesine kaliteli müzikaller Türkiye ye geldikçe gidiyorum. Bir oyuncu olarak beni heyecanland ran bir proje olursa ben de ileride bir müzikalde yer almak isterim dedi. Tolga Çevik le birlikte reyting rekorlar k ran Komedi Dükkan kadrosuna dahil olan Mola, z b rakan ifller yapmak istiyorum diye konufltu.

3 6 May s 2014 Yaflam H CR 7 Recep Ahir 1435 RUM 23 Nisan 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Su gücü ile çal flan santrallerin 'kurakl k' alarm n durduracak bulufl GAZ ANTEP - Zirve Üniversitesi ve F rat Üniversitesi ö retim üyeleri taraf ndan su gücü ile çal flt r lan enerji santrallerinin üretim kapasitesini art rabilecek yeni bir sistem gelifltirildi. Sistem, hayata geçirildi inde enerji üretimine ciddi bir katk sa lamas bekleniyor. Zirve Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baylar ve F rat Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihat Tuna taraf ndan gelifltirilen, 'Hava-Su Enerji Sistemi', kurakl k tehlikesi yaflayan ülkede, barajlarda azalan su miktar n n daha verimli kullan lmas n hedefliyor. Sistem, fosil yak t tüketen do algaz çevrim ve termik santrallere olan ihtiyac da azaltacak. Buluflun, su gücü ile çal flan santraller için devrim niteli i tafl d belirtiliyor. Proje kapsam nda F rat Üniversitesi nflaat Mühendisli i Hidrolik Laboratuvar 'nda gelifltirilen düzenekle su jeti h z, herhangi bir ilave enerji kayna olmadan art r ld. Kazan lan bu yüksek h z n, su gücü ile çal flan santrallerde enerji üretimini art rmas amaçlan yor. Sistemin, Türkiye'deki hidroelektrik santrallere uygulanarak, hem ülke toplam enerji üretim miktar n art rmas hem de elektrik arz güvenli i ve enerji projeksiyonundaki negatif görünüme ciddi bir katk sa lamas hedefleniyor. Enerjinin her geçen gün daha önemli hale geldi i günümüz koflullar nda kaynaklar n daha verimli ve proaktif olarak kullan lmas da amaçlan yor. Sistemle ilgili konuflan Prof. Dr. Ahmet Baylar, "Gelifltirilen sistem ile infla edilmifl ve edilecek olan su kuvveti tesislerine ilave edilecek bir tak m yap lar vas tas yla enerji üretim verimlili inin art r lmas tasarlanmakta. Çarpma etkisi ile çal flan klasik su türbinlerinde jet do rudan atmosfere aç ld ndan herhangi bir bas nç fark oluflmamaktad r. Gelifltirilen sistemde ise bas nç düflürücü bir aparat kullan larak yüksek su h z ve bas nç fark oluflturulmakta. Sistemde oluflturulan bas nç fark n dengelemek için otomatik olarak su ak m içerisine çok yüksek h zl hava çekilmekte ve bu havan n etkisi ile de su jeti h zland r lmaktad r. Su jeti h z ndaki bu art fl n enerji üretimini de art raca düflünülmekte. Sistem içerisine çekilen havadan rüzgar enerjisi elde edilmesi de mümkün oluyor. Sistemin enerji üretiminde kullan lmas n n yan nda sular n havaland r lma performans n n art r lmas nda da konvansiyonel havaland rma sistemlerine göre önemli avantajlar bulunuyor." Baylar, enerji üretimini art racak çal flman n ülke için büyük önem tafl d n n alt n çizerek, "Sistem hayata geçirilirse, enerji daha az su ile üretilece i için barajlardaki kurakl ktan dolay meydana gelen olumsuz etkiler minimize edilebilir." ifadelerini kulland. (CHA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Herkes kültür konusunda ahkâm keser ama kültür nedir?, halk kültürü neye denir?, Kültürün özellikleri, Kültürün türleri, Toplumda kültür katmanlar -nelerdir? vb. sorular n cevab verilmez. Ben bu yaz mda kültürün sadece sosyolojik bir tan m n yapaca m. Ve de halk kültürü konusunda birkaç do rular sizlere vermeye çal flaca m. Kültür kelimesi Latince kökenlidir. Ekilmemifl bir tarlay ekip biçmek için haz rlamak, ziraat yapmak ve de sonunda elde edilen hasat anlam na gelen bir kelimedir. Öztürkçeciler bu nedenle kültür kelimesi karfl l nda ekin kelimesini kullan rlar. Ziya Gökalp, kültür kelimesi yerine hars kullanm flt r. Hatta cumhuriyetin ilk y llar nda bu kelime resmi olarak da kullan lm flt r. Mesela; 1925 y llar nda Maarif Vekaletine (Milli E itim Bakanl ) ba l bir Harsiyat Direktörlü ü (Kültür flleri Müdürlü ü) bile bulunuyordu. lk Müdürü de Dr. Hamit Zübeyr Koflay d. nsanlar n biyolojik kal t mlar n n ötesinde; ihtiyaçlar n n, doyumlar n n ve doyumsuzluklar n n ortaya ç kard, biçimlendirdi i, içerik kazand rd, insanlar n ö renme yoluyla edindi i, yaratt ( üretti i) ve infla etti i maddi ve manevi birikimi, de erleri, yönelimleri, duygu, düflünce ve dünya görüflleri, sosyal davran fllar, teknolojileri ile sanatlar n n tamam na kültür denir. Sanat (zanaat ve güzel sanatlar), müzik, mimari, edebiyat, düflünce gibi beceri ve akl n ortaya koydu u ürünler de kültürün içinde yer al r. Güzel sanatlar; fonotik (müzik), görsel (tiyatro, sinema, opera), plastik (resim, heykel, mimari) ve edebi (edebiyat ) gibi bafll klar alt nda 7 bölüme ayr l r. Kültür; edinilir, ö renilir ve yeniden flekillendirilir. Kültür süreklidir ve tarihi geçmifli vard r. Bir sosyal mirast r, bireyler aras nda paylafl l r. Bu nedenle toplumsald r ve toplumun ortak mal d r. Kültür, uyumlu ve dengeli bir bütündür. Toplumu bütünlefltirici yan a r basar. De iflebilir. Gerçi de iflmeyen ve de ifltirilemeyen kültürler olsa da baflka kültürlere dönüflebilir. Kültür önce yereldir. Bunun milli kültür haline gelmesi için u rafl verilir. Daha sonra evrensel bir kültüre dönüfltürülmesi arzu edilir. Ölü kültürler de vard r ama toplumda kabulü devam eden kültür dinamiktir ve do ald r. Kültür toplumlarda maddi ve manevi ihtiyaçlar karfl lar, insanlar doyuma ulaflt r r, tatmin sa lar. Mahalli kültür, milli kültür, evrensel kültür, halk kültürü, genel kültür, alt kültür, KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜ kitle kültürü, popüler kültür, yüksek kültür, maddi kültür, manevi (somut olmayan) kültür, yaz l kültür vb. gibi tür ve bölümlere ayr l r. Bunlar n ayr -ayr neler oldu unu anlatmak için uzun tan mlar ve metinler oluflturmak gerekecektir. Bir olay ve bir kültür ürünü halka ait ise, anonim ise, sözlü gelene e dayal ise yaz l bir kayna n tekrar de ilse nesilden nesile toplumdan topluma geçerek yay lm fl ise; halk kültürü olarak kabul edilir ki bunlar folklorik malzemedir. Halk kültürü, gündelik bilgi olarak bilinen bir bilgi çeflididir. Sözel ortam bilgisidir yani sözlü kültürdür. Duyum ve alg ya dayanan bir bilgidir. Deneme-yan lma ile elde edilir. Yani sezgisel ve empirik (deneyimsel) bir bilgidir. Akla uygun olsa bile, bilime uymayabilir. Do ru kabul edilir. Objektif de il subjektif duygular daha a r basar. Bu ayr m yapt ktan sonra flunu söyleyebiliriz: Kuflaklar boyunca; birinden di erine aktar lan; uygulama, deneyim (tecrübe), bilim, teknoloji, görgü ve duygu birikimleri ve bunlara ait bilgi ö eleri de kültür kavram içerisine girer. Ancak; kültürün kaynaklar ve özelli i bak m ndan, kuflaklar aras nda aktar lan bu yaflant tarz ve bilgi ö eleri aras nda; de iflimin ve geliflimin bir sonucu olarak toplumda baz farklar olur. Bu da toplumda iki katmanl bir kültür oluflturur. 1.Yüksek kültür (ilmi kültür, sanat kültürü, kitabi kültür, e itim kültürü, resmi kültür) 2.Halk kültürü Yüksek kültür, bilimsel yöntemler kullan larak elde edilen bilgilerdir. Bilgiler, bilimseldir ancak yöntemsel ölçütlerle elde edilir. Bilgiler objektifdir, elefltiriye aç kt r, sistemlidir, tutarl d r. E itimle (örgün, yayg n vb.) elde edilir. E itim kuramsald r; empirik de ildir. Kültürü bir dikdörtgen olarak düflünürsek; yüksek kültür, bu dikdörtgenin çok az bir bölümünü, halk kültürü ise çok büyük bir bölümünü oluflturur. Mesela; %20 ve %80 gibi bir kapsama alanlar na sahiptirler. Bir toplumda yüksek kültürün oran ne kadar çok artarsa uygarl k o denli geliflir. Bir ülkede; insan haklar, hukuk, demokrasi, dil, bilim, ahlâk, sanat, edebiyat, vatan anlay fl, e lence-spor, hayat felsefesi (dünya görüflü), tarih, din ancak yüksek kültürün kapsad alanla do ru orant l d r. Toplumlar yüksek kültürle; özellikle büyük Atatürk ün 10. y l nutkunda söyledi i gibi Milli kültürümüzün muas r (ça dafl) medeniyet seviyesinin üzerine ç karmakla uygar (medeni) olabilirler.

4 4 Kültür Sanat 6 May s 2014 Çukurova da a al k film oluyor ADANA - Bir dönem Çukurova da hüküm süren a al k ve rgatl n konu edildi i Gökte Y ld z Yerde Atefl isimli roman dizi film oluyor. Aslen Kozanl olan eski Adana Milletvekili smail Hakk Öztorun un k z Ayça Öztorun, ilk roman Gökte Y ld z Yerde Atefl i k sa süre önce okuyucular n be enisine sundu. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun fleklinde özetleyen Öztorun ile kitap ve film projesi üzerine konufltuk. Çukuroval olman n bir ayr cal k oldu unu ifade ederek sözlerine bafllayan Öztorun; Topraklar m z o kadar bereketli ki. Bu bereketli topraklarda da kavgalar, aflklar, entrikalar her zaman olmufltur. Annelerimizden, babalar m zdan ve dedelerimizden ninni gibi hikâyeler dinlerdik. Üç buçuk y lda bitirdi im bu kitapta, geçmiflte tan k oldu um baz yaflanm fllara, hayal ürünlerimi de ekledim. Genifl bir topluluk taraf ndan takdir ald m. Kitaba yüre imi döktüm ve hikâyelefltirdim. Kafamda oluflturdu um baz kahramanlara düflman oldum ve baz lar n çok sevdim. Çukurova da ne gökyüzü biter ne de y ld zlar. Onlar benim için birer y ld zd r. Çukurova n n insanlar da y ld z oldu u için kitaba böyle bir eser ile ölümsüzlefltirmek istedim dedi. Çukurova da geçen bir eski zaman hikâyesini anlatt roman n n önsözü ile ilgili bilgi veren Ayça Öztorun, Sevgili Yaflar Kemal, kanatlan p bir kufl olsam, keflke sana ulaflsam. Kalem tutan ellerinden öpüp aln ma koysam. Ben Orhan Kemaller in, Yaflar Kemaller in yazd klar n ninni yapt m yüre ime. Bereketli topraklarda emekler, mücadeleler, sevdalar, entrikalar hiç bitmez. Çocuk yaflta tan k olursun zulümlere, direnifllere, a tlara ve sevdalara. Yaz geceleri serilir yataklar damlara. Diziliriz yan yana Emmi-day çocuklar gökyüzündeki y ld zlar seyrederek duydu umuz hikâyelere hayallerimizi de katarak anlat r, dalar giderdik uykulara. Çukurova y, Anavarza y yazmamak mümkün mü? Sanki bana ba r fl r ekin tarlalar, pamuk tarlalar, Anavarza ile Kozan Da ; 'Bizi yazmazsan, topra a dökülen al n terlerini yaz' der gibi ihtiflamla dururlar karfl mda. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun. diye konufltu. Kitab n birçok bölümünün yaflanm fl olaylardan al nd n da kaydeden Öztorun, Kitapta geçmifl ile ilgili yönetilen iflçileri, Kozan tabiri ile icara verilen, kiraya verilen çocuklar anlat yor ki 1995 li y llarda televizyonlarda izlemifltik bu çocuklar samanlar n aras na saklam fllard. Sigortas z çal flan küçük çocuklar. Bende yetmiflli y llarda icara verilip a an n kap s nda köle gibi çal flt r lan bu çocuklara flahit oldum. Yokluktan ve çaresizlikten a alara teslim edilen annesiz ve babas z çocuklar eziyorlard. O çocuklar yüre imde bir ac olarak kalm fllar ki kahraman m oldular benim. Ezilen hat ralar mda yer ald lar. Fakir bir ailenin torunu olarak söylüyorum. Onlar n yan nda durmam gerekti ini düflünüp s k nt ile büyüdüm. Hayali kahramanlar m gerçekten bir kahraman yapmak için çal flt m. nsanlar emek harcar ise bir tak m mükâfatlar al rlar. Ben çok severek yazd m bu kitab. Sevgi emek ister. Ben bu eme i verdim. ifadelerini kulland. Roman okuyarak çok etkilenen ve bir film yap labilece i düflüncesi ile kendisi ile irtibata geçen sinema sanatç s Erkan Kabakç o lu na ilçeyi gezdiren Öztorun, Adana da çekilen Han m n Çiftli i isimli dizi filmde Erkan beyi nefret ederek izlemifltim. Romanda ki Cabbar A a kötü karakter. Erkan Bey in de Cabbar A a karakterini üstlendi ini duyunca çok flafl rd m. Bu arada pamuk gibi yüre i olan çok kaliteli bir insan oldu unu ö rendim diye konufltu. (CHA) Kazakistan da Nevruz temal kültür flöleni farkl milletleri biraraya getirdi ALMATI - Kazakistan da düzenlenen "Nevruz" temal kültür flöleni, farkl milletten vatandafllar bir araya getirdi. Eski baflkent Almat da bulunan fiahlan lkö retim Okulu taraf ndan düzenlenen kültür etkinli inde Kazakistan ve Türkiye nin gelenek-görenek ve birbirinden lezzetli yemekleri tan t ld. Almat da yaflayan Türk vatandafllar n n yo un ilgi gösterdi i kültür flenli ine Kazak ve Türk ö rencilerin halk oyunlar dans renk katt. Özellikle minik ö rencilerin mehter gösterisi ziyaretçiler taraf ndan ayakta alk fllan rken Kafkas dans "Lezginka" vatandafllar adeta coflturdu. Kültür fienlikleri kapsam nda düzenlenen programda, Anadolu nun eflsiz lezzetleri Türk, Kazak ve Rus vatandafllar n be enisine sunuldu. Erzurum un meflhur Ca kebab ndan dönere, Antep in K ymal Köftesi'nden bir çok yöreye ait yemekler, flölene gelen yerli ve Türk vatandafllar taraf ndan yo un ilgi gördü. Zeytin ya l, tuzlu ve hamur ifli lezzetlerin yan s ra tatl ve börek çeflitleri ile zenginlefltirilmifl etkinlikte yaklafl k 100 farkl lezzet ziyaretçilerin be enisine sunuldu. (CHA)

5 6 May s 2014 Kültür Sanat 5 Dünya öykücüleri Marquez an s na Çankaya'da bulufluyor ANKARA - Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin ev sahipli i yapaca 14. Uluslararas Ankara Öykü Günleri' 7 May s'ta bafll yor. Avusturya'dan Azerbaycan'a, Makedonya'dan rlanda'ya kadar dünyan n dört bir yan ndan gelecek yazarlar n Ankaral larla buluflaca öykü günleri bu y l, Nobel ödüllü Kolombiyal yazar Gabriel Garcia Marquez an s na düzenleniyor. Çankaya Belediyesi'nin Ankara Üniversitesi ve Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i ile birlikte düzenledi i 14. Uluslararas Ankara Öykü Günleri' bafll yor May s 2014 tarihleri aras nda, Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin yan s ra Ankara Üniversitesi salonlar nda ve Öykü Günleri Derne i'nde düzenlenecek. Öykü Günleri'nin onur ödülü ise yazar Necati Tosuner'e verilecek. Onur konuklar aras nda Füruzan, Anar (Azerbaycan), Hamlet sahanl (Azerbaycan), Beatrix M. Kramlovsky (Avusturya), Bruno Cany (Fransa), Billy O'Callaghan ( rlanda), Carles Alvarez Garriga ( spanya) ve Nenad Joldeski'nin (Makedonya) yer alaca öykü günlerinde, yazarlar Ankaral larla buluflacak y l nda Hugo Chavez an s na düzenlenen Uluslararas Ankara Öykü Günleri bu y l, k sa bir süre önce yaflam n kaybeden Nobel ödüllü Kolombiyal yazar Gabriel Garcia Marquez an s na düzenlenecek. Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i'nde öykü günleri boyunca her gün saat 11.00'de öyküler okunacak, öykü üzerine k sa konuflmalar ve paneller düzenlenecek. 8 May s'ta Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nde edebiyatç Füruzan, Necati Tosuner, brahim Karao lu, Habip Aydo du, Hanefi Yeter ve Prof. Dr. Devrim Erbil'in kat l m yla Sözler ve Renkler Gravür Sergisinin Serüveni' bafll kl panelle birlikte Sözler ve Renkler Bask resim Sergisinin aç l fl gerçekleflecek. Öykü günleri boyunca, Öyküde Ankara/Ankara'da Öykü, Azerbaycan'da Öykü Edebiyat, Hamlet Üzerine Yaklafl mlar, Fantastik Edebiyat, Cezaevi Edebiyat, K skan lan Bir Yazar: Cortazar, 100. Do um Y l nda Orhan Kemal, Genç Öykücüler Konufluyor, Ça dafl Avusturya Öyküsü, Füruzan: Paras z Yat l 'n n 43., K rkyedililer'in 40. Y l, Edebiyat m zda Necati Tosuner, 90 Sonras Kürtçe Öykü, rlanda Öykücülü ü, Son Dönem Romanc l m z, Bilim Kurgu Edebiyat ve Direnifl Edebiyat /Edebiyat Siyaset liflkisi konulu paneller gerçeklefltirilecek. (CHA) 7-Türkiye-Irak liflkileri ve Son geliflmeler Ifl nda Türkmenler Protokol konuflmalar n n ard ndan Türkiye Irak liflkileri ve Son Geliflmeler Ifl nda Irak Türkmenleri bir panel düzenlendi. Panel e Türkiye Ortado u liflkileri ve Irak Politikas konusuyla Ortado u Uzman Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Türkiye nin Irak ve Kuzey Irak liflkisi ve Türkmenler konusuyla Mimar Sinan Üniversitesi e. Rektör Yard mc s Prof. Dr. Suphi Saatçi, Irak ta Sivil Toplum Örgütünün Rolü ve Önemi konusuyla Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baflkan Kemal Beyatl ve Türkiye nin Irak ve Kuzey Irak liflkisi ve Türkmenler konusuyla TOBB Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek konuflmac olarak panele kat ld lar. Paneli Dr. Ayd n Beyatl yöneterek konuflmac lar n söylediklerinden yola ç karak Irak ta ki son duruma iliflkin ciddi bir flekilde önemli analizler ve de erlendirmelerde yapt. Prof. Dr. Celalettin Yavuz un Yapt Konuflman n Özeti Osmanl Devleti ve Türkiye den en son kopan Türk unsurunun 1926 tarihli Ankara Anlaflmas ile gerçekleflti ini, bunu ise pek çok devlet adam ve entelektüelin bilmedi ini söyleyerek söze giren Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Farkl l klar m z; devletin zirvesindekilerin söyledi i gibi zenginlik de ildir. Ortak noktalar m z, zenginli imizdir. Bizi buraya toplayan ortak payda, slâytta da yaz l oldu u gibi Türk Dünyas ifadesidir! Ortak de erlerimizi savunmak ise, farkl l klara sayg duymad m z anlam na gelmez! fleklinde anlaml bir ifade kulland. Konuflmas n Türkmenlerin Gelece i Aç s ndan Türkiye-Irak liflkileri Nas l Olmal d r? ana bafll alt nda Tarihi-befleri, Ekonomik ve Güvenlik bafll klar alt nda sürdürdü. Prof. Dr. Yavuz un konuflmas ndaki sat r bafllar ve Türkmenlerin güvenli gelece i için önerileri flöyledir: Irak Türkmenleri ayr l kç bir hedef gütmemekte, sadece Araplar ve Kürtlerin sahip oldu u anayasal haklara sahip olmak istemektedirler. Bunun bafl nda da can ve mal güvenli i gelmektedir. Hem bunu sa lamak, hem de kendilerinin sa lad bu güvenli alan ekonomik aç dan kalk nmada cazibe merkezi haline getirmek istemektedirler. Irak Türkmenleri, Türkiye nin hem Irak Kürt yönetimi ile hem de Nuceyfi ve Haflimi gibi Sünni kesime olan yak nl n gördükçe, kendilerini üvey kardefl gibi görmenin ezikli i içerisindedirler. Bu alg hemen hepsinde mevcuttur. Türkmenler, Irak n sadece Kürt bölgesiyle ilgilenen Türkiye ye, Türkiye Irak n %17 lik k sm na ilgi duyuyor. Oysa pastan n %83 lük büyük dilimi güneydedir. Bu sebeple Merkezi Hükümet le iliflkiler yabana at lmamal d r! fleklinde öneride bulunmaktad rlar. Irak ta var oldu u söylenen Türkiye- ran nüfuz mücadelesi yerine ran- srail ve ran-suudi Arabistan aras ndaki siyasi mücadele oldu u anlafl lmaktad r. Irak Türkmenlerinin Güvenli i ve Gelece i Konusunda Öneriler Telafer ile Tuzhurmatu ilçelerinin il yap lmas halinde Türkmenler kendi güvenliklerini sa layabilecek hale gelebileceklerdir. Güvenli in sa lanmas halinde Irak Kuzeyindeki Kürt bölgesine giden Türk firmalar bu Türkmen illerine de giderek, bölgenin ticaret ve sanayi bölgesi olmas na katk sa layabilirler. Yani istikrar, yat r mlar da çekecektir. Türkiye de çeflitli bakanl klar n koordinesi ve TOBB iflbirli i ile bölgede bir organize sanayi kurulabilir. Buna paralel olarak bölgede uygun e itimi verecek bir üniversite (Gazze fieri dinde düflünülen flekilde) ve meslek yüksekokullar kurulabilir. Bu üniversiteler Manas ve Ahmet Yesevi örne inde de kurulabilir. Telafer bölgesinde, Barzani nin kontrolü d fl nda Türkiye-Irak yeni bir s n r kap s TOBB marifetiyle infla edilebilir. stanbul ve Ankara baflta olmak üzere, Türkiye de oldukça etkin bir Türkmen Diasporas mevcuttur. Avrupa ve ABD ye gidenlerle birlikte düflünüldü ünde, Irak Türkmenlerinin d flar ya müthifl bir beyin göçü yaflad görülebilmektedir. Bu göçü önleyici cazip f rsatlar Türkmen bölgelerinde yarat lmal d r. lk flart da kendi can-mal güvenliklerini sa layabilecekleri Türkmen illeri nin tesisidir. Türkiye, Irak n hemen her etnik kesimdeki gruplaflmas n n çoklu unu dikkate alarak, Irak Türkmenlerini homojen bir yap gibi düflünmemelidir. Çok farkl siyasi partilerde ve dini gruplarda yer alan Türkmenler ayr ayr kucaklanmal ve dikkate al nmal, hepsini ortak paydada toplayacak projeler, onlar n fikirleri de al narak üretilmelidir. Türkiye, Kürt Yönetimi-Merkezi hükümet aras nda tercih yapmamal, hele de merkezi hükümet aleyhine olacak tercihin külfetinin Türkmenlere ç kaca n unutmamal d r. Telafer in il yap lmas için Meclis Baflkan Nuceyfi yi, Tuzhurmatu için de Barzani yi ikna etmelidir. Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek konuflmas n n özeti: Birinci Dünya Savafl 'n n bitimi ile beraber, Ortado u'nun s n rlar yeniden çizilmifltir. Ne var ki, bu yeni s n rlar, Ortado u devletlerinin kendi aralar ndaki hesaplaflmalar ndan çok, bölge d fl güçlerin o dönem ki ulusal ç kar tan mlamalar sonucunda ortaya ç km flt r. Dolay s yla, Ortado u'da kimlik ile devlet bütünleflmesi Avrupa benzeri bir tecrübe yaflamam flt r. Di er bir ifade ile ayn etnik veya dini kimli i paylaflan insanlar farkl ülkelerde yaflamak gibi bir olgu ile karfl laflm fllard r. Bu durumdan Irak Türkmenleri de etkilenmifl ve Türk kimli ine sahip olmas na ra men Irak devleti içinde yaflamak durumunda kalm flt r. Türk D fl Politikas 'n n Türkmenler ile olan iliflkisi ise mecburi olarak uluslararas iliflkilerin konusu olmufltur. Bu noktada, uluslararas sistemin yap s, Türkiye'nin uluslararas sistemin aktörleri ile olan iliflkisi ve Türkiye'nin ulusal güvenlik endifleleri, onun Irak Türkmenleri ile olan iliflkilerini de etkilemifltir. Türkiye'nin 1923 y l ndan itibaren yürüttü ü d fl politikan n geçirdi i dönüflümler, onun Irak Türkmenleri ile olan iliflkilerini de flekillendirmifltir. Ne var ki, Irak Türkmenleri'nin Türk D fl Politikas n n bir arac na dönüflmesi, Irak Türkmenleri'nin Türkiye'nin d fl politika gündeminden ba ms z bir gündem oluflturmas n daha zor bir hale getirmektedir. Türkmeneli Dernekler Federasyonu Genel Baflkan Kemal Beyatl Irak Türkmenleri ve Sivil Toplum Çal flmalar bafll kl konuflmas nda flunlar kaydetti: Eskiflehir in 2013 Y l Türk Dünya Kültür Baflkenti seçilmesi bütün Türk dünyas n sevindirdi i gibi bizi de sevindirdi. Sevincimiz di erlerinkinden biraz daha fazla bir sevinçti. Çünkü bu kültürel flenlik sürecinde Irak Türkmenlerini misafirperver Eskiflehirlilerle tan flt rmaya vesile oldular. Onun için baflta Eskiflehir Valisi Sn. Güngör Azim Tuna beye, Irak Türkmen Haftas n düzenleyen ve emek veren bütün arkadafllara ve özellikle Dr. Ayd n Beyatl ya ve bizi yaln z b rakmayan Eskiflehir halk na flükranlar m sunar m. Bu akflamki konuflmam Irak Türkmenleri ve Sivil Toplum Çal flmalar bafll alt nda k saca Türkmenlerin sivil çal flmalar sürecini anlatmaya çal flaca m den sonra Irak ta de iflik yönetimlerin Irak kaderine hâkim olmalar ne yaz k ki toplumun ihtiyaç duydu u ve ça dafl insan haklar n kapsayan sivil çal flmalara önem vermediler. Osmanl dan vak f anlay fl orta do uda ve Irak ta miras olarak b rak lsa da yönetimler toplumun bu önemli ihtiyac na ald r fl etmediler. Zamanla ça n getirdi i de iflimlerin do urdu u toplumsal hareketin temelini oluflturan cemiyet, sendika ve derneklerin kurulmas Irak ta geçmifle dayal bir olgusu yok diye biliriz. Irak anayasas nda da bu gibi faaliyetlere de inen madde ve kanunlara da rastlamak pek mümkün de ildi. Haliyle Türkmenler Irak ta yaflad klar na göre sivil kurulufl çal flmalar na de inmek çok zordur. Ancak 14 Temmuz 1958 da Irak ta yap lan askeri darbede neticesinde Irak yönetimi krall ktan cumhuriyete geçmesiyle sivil çal flmalar gün yüzüne ç kmaya bafllad. Irak Türkmen toplum yap s nda birliktelik ve istiflare anlay fl n n getirdi i avantaj iyi kullanmaya bafllad. Sivil çal flmalar ilk önce Irak n d fl nda özellikle Türkiye ye tahsil için gelen ö renciler bu iflin bafl n çekti da ilk kez stanbul da Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) kuruldu. Bu kuruluflun temel tafl n atan Enver Netçi ve zzettin Kerkük idi. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i Türkmen toplumu için çok büyük avantajlar sa lad. Bir okul mahiyetini ald. Türkiye de yaflayan pek çok Türkmen yazar, doktor ve siyasetçi bu derne in flemsiyesi alt nda yetiflti. Zaman ilerledikçe flubeleri oldu. Merkezi stanbul da olup Ankara, Konya ve zmir de flubeleri aç ld ve halada devam etmektedirler. stanbul da ilk ad m at l r at lmaz 1961 de Ba dat ta Türkmen Kardefllik Oca kuruldu. Türkmen Kardefllik Oca kurulmas yla Türkmenler için yeni bir dönem bafllad. stanbul da Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) misyonun paraleli Türkmen Kardefllik Oca Irak ta yürütmeye bafllad. Burada önemli bir noktaya de inmeden geçemeyece im: Türkmen Kardefllik Oca ad na bak ld nda Türkmenlerin ilk söylemleri Kardefllikle bafllad. Ve Irak içinde hem toplum hem de kurulufl olarak yegâne Kardeflli e davet eden Türkmenlerdir. Di er bir önemli kuruluflumuz Kerkük Ö retmeler Sendikas d r y lar nda kurulan Kerkük Ö retmeler Sendikas n n yönetimi y llarca Türkmen e itimciler taraf ndan yönetildi. Arap Baas Partisi 1968 de askeri bir darbe ile Irak n yönetimini ele geçirmesiyle dikte yönetim zorbal kla ve güç kullanarak Kerkük Ö retmenler Sendikas n ele geçirdiler itibar yla Türkiye de Türkmen sivil çal flmalar daha h z kazand. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) flubelerini Ankara, Konya ve zmir de 1991 den sonra açt. Avrupa ya göç eden Türkmenler yaflad klar ülkelerinde birer sivil kurulufllar açmaya bafllad lar. Almanya, Danimarka, Kanada, Filandiye, sveç ve daha baflka ülkelerde faaliyete bafllad lar. Türkiye de de onun üzerinde Türkmen sivil kurulufllar kuruldu. Her sivil kurulufl Türkmen toplumun ihtiyac n karfl layacak alanda faaliyet göstermeye bafllad ten sonra Irak yeni bir döneme girmesiyle Türkmeneli bölgesinde altm fl n üzerinde Türkmen dernekler, cemiyetler, birlikler kurulmaya bafllad. Doktorlar, mühendisler, yazarlar, flairler ve baflka mesleki dernekler kurulmaya bafllad. Eskiflehir de düzenlene Irak Türkmen Haftas etkinliklerinde bahsetti im kurulufllardan pek çok temsilci aram zda bulunmaktad rlar. Son olarak Türkiye de çal flmalar n sürdüren derneklerimiz hemfikir olarak tek çat alt nda toplan p söylem birli ine odaklanarak bir Türkmeneli Dernekler Federasyonunu (TÜFED) 2011 de stanbul da kurdular. (Devam Edecek)

6 6 KONYA - ABDUL- LAH DO AN - Konya n n Meram ilçesinde yer alan, yeni ad Gökyurt olan Kilistra Antik Kenti nin bar nd rd tarihi ve kültürel miras kay t alt na al n yor. Bölgedeki, Helenistik, Roma ve Türk- slam dönemi eserlerinden oluflan 36 kültürel varl k için Kültür ve Turizm Bakanl na tescil baflvurusunda bulunuldu u bildirildi. Kent merkezine 50 kilometre uzakl kta bulunan ve görünümüyle Kapadokya y and ran Kilistra Antik Kenti, 2 bin y la uzanan geçmifliyle Orta Ça Hristiyanl n n en önemli merkezleri aras nda gösteriliyor. Helenistik dönemde yerleflimin bafllad tespit edilen antik kentin, günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipli i yapt biliniyor. Oyma kayalara yap lan konaklar, Orta Ça, Bizans ve Türk mimarisi bak m ndan oldukça zengin eserleri bar nd ran kent ve yöresinde, son yap lan yüzey araflt rmas nda tescili bulunmayan varl klar envantere al nd. Bölgede geçti imiz y l yüzey araflt rmalar çal flmas nda bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Bozkurt, AA muhabirine yapt aç klamada, Kilistra ve çevresindeki yerleflim yerlerini incelediklerini söyledi. Yürüttükleri çal flma ile amaçlar n n; bölgedeki tarihi varl klar n envanterini tamamlamak oldu unu aktaran Bozkurt, Kilistra da acilen koruma amaçl imar plan yap lmas gerekti ini belirtti. - Bölgedeki önemli yap lar tespit ettik Bozkurt, yüzey araflt rmas nda, Kilistra ve yak n çevresinde özellikle Türk- slam dönemine ait önemli veriler elde ettiklerini ifade ederek, flöyle konufltu: Kilistra n n Bizans katman, mimari ve sanatsal özellikleri ile ünik (efli olmayan) birçok örne i içeriyor. Öte yandan bölge, Türk dönemine ait günümüze ulaflabilen yap lar ve halk mimarisiyle de dikkati çekiyor. Kilistra da zaten 1. derece arkeolojik sit alan ve flu an mevcut yerleflimde geçifl aflamas uygulan yor. Ancak biz ileride yap lacak bir koruma amaçl imar plan na yönelik yap baz nda da tesciller önererek, önemli yap lar tespit ettik. Bunlar n büyük bölümü, cami, mescit, konut, köy odas, çeflme, sarn ç gibi 36 tarihi ve kültürel varl klard r. Bunlar için Kültür ve Turizm Bakanl na tescil önerisinde bulunduk. Araflt rma s ras nda, çok iyi korunmufl köprü ile yak n nda bir han n izine rastlad klar n anlatan Bozkurt, Ayr ca camilere vakfedilmifl, kitabeli flamdanlar ve el yazmalar tespit ettik. Bunlardan tezhipli bir Kur an- Kerim, taraf m zca Konya Bölge Yazma Eserler Müdürlü ü ne teslim edildi diye konufltu. - Orta Ça arkeolojisinin en önemli Turizm Kilistra n n kültürel miras kay t alt na al n yor merkezlerinden Bozkurt, bölgenin kentsel arkeolojik sit alan oldu una iflaret ederek, flunlar kaydetti: Buras, Eski Ça dan bafllayarak, Orta Ça ve Türk dönemi yerleflimlerinin bir arada üst üste geldi i bir bölgedir. Zengin yüzey serami i, Kilistra n n büyük bir arkeolojik park oldu unu gösteriyor y l çal flmam zda, höyük üzerinde 3 adet Roma dönemine ait cam bilezik bulduk. Türk dönemi de oldukça zengin. Halk mimarisi mutlaka yaflat lmal. Bu özellikleri ile Gökyurt, Türkiye deki Ortaça arkeolojisinin en önemli merkezlerinden birisi. - Kilistra n n turizm potansiyeli çok yüksek Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek oldu una dikkati çeken Bozkurt, flöyle devam etti: Kilistra, Avrupa da, Fransa baflta olmak üzere ilgili çevrelerce tan n yor. Avrupa daki belirli Hristiyan cemaatler ve bunlar n mensuplar ndan bölgeye gelen yabanc larla karfl laflt k. Saha çal flmam zda, bir Frans z çiftin araç kiralayarak Gökyurt a geldiklerine flahit oldum. Sohbet etti imizde, ilk Hristiyanlar ve onlara ait mekanlar merak ettiklerini, bu yüzden özellikle buraya geldiklerini belirttiler. Ancak bölge maalesef turizm flirketlerinin destinasyonlar aras nda yer alm yor. Ulafl m ve konaklaman n bunda önemli rolü var. Bu konuda projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. (AA) Marmaris e Alman turist ak n MU LA - Dünyan n en büyük yolcu gemilerinden talyan band ral Aida Diva ve Bahamalar band ral kruvaziyer Europa ayn gün içinde Marmaris e geldi. Sabah saatlerinde Yunanistan n Heraklion Liman ndan gelen Aida Diva, Marmaris Liman n n büyük r ht m na, Antalya dan sonra rotas n ilçeye çeviren Europa ise liman n küçük r ht m na yanaflt r ld. Gemilerde ço u Alman yaklafl k 2 bin 500 yolcu ve 900 kadar personel bulundu u belirtildi. Gümrük ifllemlerinin tamamlanmas n n ard ndan gemilerden inen turistler, 23 dereceyi bulan s cak havay f rsat bilerek Yat Liman ve Kordon Caddesi nde yürüyüfl yapt. Deniz kenar ndaki restoran ve kafeteryalarda oturarak so uk içecekler içen turistler, güneflli havan n tad n ç kard. Turistlerin baz lar çevredeki tarihi öneme sahip yerleri ziyaret etmek için günlük turlara kat l rken, ilçe merkezinde kalanlar ise Marmaris Kapal Çarfl s nda yo unlu a neden oldu. Al flverifl yapan yolcular n genelde hediyelik eflya sat n ald dikkat çekti. Gemilerden özellikle büyüklü ü ve isminden dolay denizlerin divas olarak adland r lan dev kruvaziyer Aida Diva vatandafllar n ve ilçede tatil yapan yabanc turistlerin ilgi oda oldu. Birçok kifli geminin önünde hat ra foto raf çektirdi. Aida Cruises flirketinin filosuna 2007 y l nda kat lan 69 bin grostonluk, 250 metre uzunlu undaki lüks geminin içinde süit kamaralar, yüzme havuzlar, sauna, masaj odalar, spor salonlar, casino ile gösteri salonlar n n bulundu u ö renildi. lçeye bu sezon üçüncü seferini gerçeklefltiren Aida Diva n n ilerleyen günlerde seferlerine devam etmesinin beklendi i bildirildi. Kruvaziyerlerden Europa n n Bodrum a, Aida Diva n n ise Antalya ya gitmek üzere akflam saatlerinde Marmaris ten ayr laca belirtildi. (AA)

7 6 May s 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Seslerin, sözlerin, vurgular n, anlam ve heyecan duraklar n kurallar na uygun olarak söyleme biçimi. 2. Do um iflini yapt ran kad n. Efelek. 3. Birlikte ifl yapan, flerik, hissedar. Osmanl larda gece bekçisi. 4. Sodyumun simgesi. Kokmufl hayvan ölüsü. Lübnan n plaka iflareti. 5. fiube, kol. Judo ve karatede hareketleri çabuklaflt rmak için yap lan bir dizi egzersize verilen ad. 6. Tuzla ürünlerinin sat ld yer. -. IfiIK ( Ünlü tiyatro sanatç m z ve yar flma sunucumuz ). 7. Bir tür flekerleme. Matematikte sabit bir say. 8. Mektep. Panama n n plaka iflareti. Kemiklerin toparlak ucu. 9. nsan akl n n alamayaca olay. 10. Bir ifli yapma, yerine getirme. Metal olmayan elementler. 11. K s r, verimsiz. Mikroskop cam. 12. Binek hayvan. Güvence. 13. fienlik kemeri. Süsüne düflkün yafll kad n. 14. Ö e, unsur. Bir tr taze, yumuflak ve tuzsuz beyaz peynir. 15. dare lambas. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 16. Vücudun salg lad tuzlu s v. Parlak k rm z renkte de erli bir tafl. 17. Demirin simgesi. Benzenden türeyen bir amin. 18. Eski Türklerde kutsal hakim. 19. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. Eski M s r da bir tanr. 20. Bildik, tan d k. lenme, beddua. Yukar dan afla ya: 1. Ödev bilimi. Vücut s s. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 2. Aklama, temize ç karma. Satrançta özel bir hareket. Al n yaz s, yazg, kader. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 3. Engel. Tezgâhta ipli i, çözgü ve atk durumunda kullanarak kumafl yapmak. Asalak bir böcek, sak rga. Bir anda oluveren, apans z. 4. Yeni olmaya bafllam fl meyve. Köpek. En uzun yaya koflusu. 5. Primitif, iptidai. Vitrin. Sarhofl ya da külhanbeyi ba rmas. 6. fiaflma anlatan ünlem. ç içe geçen veya birbiri üzerine gelen fleyleri tutturmaya yarayan bir tür çivi. Leonardo da Vinci nin ünlü eseri. 7. Göçebelerin konak yeri. Maskaral k, rezalet. Dalkavuk. 8. H ristiyan, sevi. Alkol. Tak mlar grubu, küme. 9. Çatala z. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. Kutsal fl k. 10. Demir kiri. Sermaye, kapital. tarama arac. Cilve, iflve. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 rlanda'da Sinn Fein partisinin lideri Adams serbest b rak ld LONDRA - rlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) taraf ndan 1972'de gerçeklefltirilen cinayetle ilgili gözalt na al nan Sinn Fein partisi lideri Gerry Adams serbest b rak ld. IRA'n n siyasi kanad olarak görülen Sinn Fein partisinin lideri Adams, 1972 y l nda IRA taraf ndan vurulan McConville'in cinayetiyle ba lant s oldu u gerekçesiyle Çarflamba gününden bu yana gözalt nda tutuldu u Kuzey rlanda'n n kuzeydo usundaki Antrim karakolundan ç kt ktan sonra, bas n toplant s düzenledi. Yapt aç klamada, masum oldu unu ve cinayetle hiçbir ilgisi olmad n savunan Adams, "Hakk mdaki tüm iddialar reddediyorum" dedi. Sorgulaman n zamanlamas yla ilgili endifle duydu unu dile getiren Adams, "Geçen Çarflamba günü Antrim karakoluna gönüllü olarak geldim. Avukat m arac l - yla, polisle iletiflime geçerek kendilerine Jean McConville cinayetiyle ilgili görüflmek için uygun oldu umu iki ay önce belirtmifltim" diye konufltu. "Gözalt na al nmam d flar ya yanl fl iflaret gönderdi" diyen Adams, polisin sa duyulu davranarak bu ay içinde yap lacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi kendisini gözalt na almama kibarl gösterebilece ini fakat bu duyarl l görmedi ini anlatt. Adams, kendisine yönelik kötü niyetli ve fleytani bir kampanya yürütüldü ünü ileri sürerek, flunlar söyledi: "Polise gönüllü olarak konufltum. Karakola özel bir muamele bekleyerek gitmedim. Sinn Fein, Kuzey rlanda'daki siyasi sürece tamamen ba l kal yor. IRA bitti, gitti. fiunu aç kça belirtmek istiyorum, Kuzey rlanda Polis servisini destekliyorum." Gerry Adams, 4 gün süren sorgulama sürecinde polisin 33 mülakat n kayda ald n belirtti. Adams' n dosyas, delillerin detayland r lmas için polis taraf ndan Halk Savc l k Servisi'ne (PPS) gönderilecek. (AA) D fl Haberler K r mo lu: Erdo an Putin i aray p sorunumu çözecek Rusya ya ba lanan K r m a girifl yapmas na izin verilmeyen K r m Tatar Meclisi eski Baflkan Cemil K r mo lu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin i arayarak sorunu çözece ini söyledi. MOSKOVA - Ukrayna televizyonuna konuflan K r mo lu, Erdo- an n K r m a girifl yapmas konusunda yard mc olaca n kaydetti. Tatar Meclisi eski Baflkan, "Baflbakan Erdo an bana yak n zamanda Putin i arayarak sorunu bar fl yoluyla çözece ini ifade etti. Türk yönetimi kan dökülmesinden kaç nmak için s n r bölgesini terkederek Kiev e dönmemi rica etti. Daha sonra onlar (Ankara) sorunu çözmeye çal flacak." dedi. K r m Tatarlar lideri, Cuma günü, Moskova havaalan nda, kendisiyle ilgili Rusya ya girifl yasa oldu u gerekçesiyle Rusya Federasyonu na al nmad n söylemiflti. K r - mo lu, uçakla Kiev e Çin, ngiltere den peynir ithalini yasaklad PEK N - ngiliz bir flirkete ait peynirlerde hijyen standard na uyulmad n n saptanmas üzerine Çin, bu ülkeden yap - lacak tüm peynir ithalat - na yasak getirdi. Yasa n 3 gün önce al nd ortaya ç kt. Çin den sorunun hemen çözülmesini isteyen ngiltere'ye göre, ngiliz peynir endüstrisine sald rma, Çin makarnas - na (noodle) sald r lma anlam na geliyor. Yasa n, 1 May s tan itibaren yürürlü e giren Çin G da Güvenli i hukukuna uygunlu unu denetlemek için Çinli bir heyetin, ngiltere deki peynir fabrikas n denetlemesinin ard ndan al nd kaydedildi. Denetimde bak m, hava ar t m, çi sütün ulaflt rma s cakl ve kimyasal depolama, geçici yasa n nedenleri olarak s raland. Çin deki peynir pazar ngiltere için küçük olsa bile sadece Ocak ve fiubat ay ndaki peynir ihracat 157 bin dolar olarak gerçekleflti. dönmek zorunda kalm flt. K r mo lu nun, Rusya ya ba lanan K r m a girifline izin verilmeyince Tatarlar Cumartesi günü s n rda askeri kordunu yararak liderleriyle görüflmeyi baflarm flt. Yerel bas na konuflan K r m Baflbakan Sergey Aksyonov, K r mo lu nun bölgeye girmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Aksyonov, "Hiç kuflkumuz yok ki, ortal kar flt rmak için bat l istihbarat güçleri bu flahsa görev vermifl. Kötü niyetlerle bize gelmek isteyenlere izin vermeyiz." fleklinde konufltu. (CHA)

9 6 May s 2014 D fl Haberler 9 Putin ve Merkel, Ukrayna krizine etkin çözüm ar yor Rumlar, Afrodit parselinde yeni do algaz yata buldu Güney K br s n tek yanl ilan etti i "Münhas r Ekonomik Bölge" içerisinde "Afrodit" parseli olarak da bilinen 12. parselde, yeni bir do algaz yata bulundu u bildirildi. MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Almanya fiansölyesi Angela Merkel ile Ukrayna da yaflanan geliflmeler ve AG T askeri temsilcilerinin sal - verilmesi konusunu ele ald. Kremlin den yap lan aç klamaya göre, iki lider enerji güvenli i ve do algaz al m konular n da de- erlendirdi. Merkel, Donetsk de tutuklanan Alman askeri gözlemci dahil, AG T gözlemcilerinin sal verilmesinde yard m nedeni ile Putin e memnuniyetini ifade etti. Putin ve Merkel, Ukrayna da tansiyonun düflürülmesi için, özellikle de AG T arac l ile etkin bir uluslar aras tedbir al nmas n n önemine dikkat çekti. Bu çerçevede AG T Dönem Baflkan ve sveç D fliflleri Bakan Didier Burkhalter 7 May s ta Moskova ya gelecek ve süreci ele alacak. Putin, mevcut Kiev yönetimi ile güneydo u Ukrayna yerel temsilcileri aras nda do rudan diyalog kurulmas na ihtiyaç oldu unu yineledi. Putin ve Merkel, Rus do algaz - n n arz güvenli i ve transit konusunun müzakere edildi i Rusya- AB-Ukrayna temsilcilerinin kat l - m ile Varflova da yap lan zirve sonuçlar n da de erlendirdi.(cha) LEFKOfiA - Rum bas n, Noble Energy flirketinin "Afrodit" parselinde yapt sismolojik araflt rmalar n, yeni do algaz yata n n 2 trilyon ayakküp civar nda oldu u sonucunu ortaya koydu unu yazd. Rum Kathimerini gazetesi, yeni bulunan do- algaz yata n n miktar n n az olmas na karfl n önemli oldu unu çünkü bu miktar n, Afrodit parseli içerisinde mevcut olan di er do algaz yata na eklenece ini kaydetti. Haberde, Noble Energy nin yeni do algaz yata için bu y l n sonunda teyit sondaj yapaca kaydedilirken, yeni do algaz yata ndaki miktar n 2 trilyon ayakküp olarak do rulanmas halinde bile, Vasiliko ya infla edilmesi planlanan s v laflt rma terminali için yeterli olmayaca na dikkat çekildi. Gazete, Noble ERB L - Bölgesel Kürt Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani'nin geçti imiz günlerde Türkiye'ye gönderilen petrolün sat fl n n 2 May s'ta bafllayaca n duyurmas - na ABD'den tepki geldi. D fliflleri Bakanl Sözcüsü Hary Marf, "ABD, Ba dat' n onay olmadan Irak' n hiçbir bölgesinden Energy nin, 12. parselde yapt teyit sondaj - n n sonuçlar n aç klamaya haz rland n belirterek, bu sonuçlar n, daha önceki sondajdan elde edilen sonuçlardan farkl olmayaca n yazd. Bu arada, Rum gazetesi Fileleftheros da Birleflmifl Milletlerin (BM), KKTC ile Türkiye petrol gönderilmesine ya da sat fl na s cak bakm - yor." diye konufltu. ABD, Türkiye'ye gönderilen petrol d fl nda Kürt yönetiminin, ran'dan da 2 petrol boru hatt ile dünya'ya ba lanma çabas na s cak bakmad n aç klad. Rudaw nternet sitesine konuflan d fliflleri görevlisi Michael Lavali, aras nda imzalanan "K - ta Sahanl S n rland rma Anlaflmas " nedeniyle Rum Yönetimi ile Türkiye aras nda yaflanan çat flmaya müdahil olmak istemedi i iddias nda bulundu. Gazete, BM nin, 'K ta Sahanl S n rland rma Anlaflmas 'n, Deniz ve Okyanus Hukuku Hizmetleri nin web sayfas ndan, "emsal teflkil edece i" gerekçesiyle çekme niyetinde olmad n öne sürdü. Haberde, Rum D fliflleri Bakanl n n BM ile sürekli temas halinde oldu u ve ilgili anlaflman n web sayfas ndan kald r lmas n talep etti- i kaydedildi.(cha) Kuzey Irak petrolünün sat fl na ABD'den tepki ABD'nin Iran üzerinden petrol sat fl n sak ncal buldu unu ifade etti. Kürt yönetiminin Ba dat'a günde 100 bin varil petrol gönderilmesi karar n n olumlu karfl land - n aktaran Lavali, ancak ran üzerinden petrol gönderilmesine karfl oldu unu söyledi. Lavali, " ran üzerinde uluslararas bir ambargo var. Bu ambargo kalkmadan kimse petrolü ran'a satamaz; ya da gönderemez. Onun için herkesi bu konuda uyar yoruz. Ancak görülen flu ki Kürt yönetimi ne ABD'nin, ne de uluslararas toplumun uyar lar na kulak as yor." fleklinde konufltu. (CHA)

10 10 Ekonomi 6 May s 2014 Bakan Y ld z: Baflkentteki gaz fiyat dolar kurundaki de iflikli e ba l ANKARA - Y ld z, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ün TBMM Baflkanl na verdi i soru önergesini yaz l cevaplad. "Do algaz perakende sat fl birim fiyat nda son bir y lda de- ifliklik olmufl mudur?" sorusuna Bakan Y ld z, 2012 y l Ekim ay ndan bugüne kadar 19 ayl k dönemde elektrik ve do algaz nihai tüketici fiyatlar na zam yap lmad n belirterek, do al gaz perakende sat fl fiyat, Toptan Sat fl Fiyat üzerine Sistem Kullan m Bedeli nin eklenmesi ile KDV hariç olarak her ay n bafl nda belirlenmekte ve sayaçtan okunan tüketim miktar n n K katsay s ad verilen düzeltme katsay s vas tas yla düzeltilmesi neticesinde ulafl lan as l tüketim miktarlar ile çarp larak tüketici faturas hesapland n belirtti. Toptan Sat fl Fiyat n n da t m flirketinin Boru Hatlar ile Petrol Tafl ma Anonim fiirketi (BOTAfi) ve do al gaz toptan sat fl lisans sahibi flirketlerden alm fl oldu u do al gaz n fiyat olarak sözleflmeler çerçevesinde belirlendi ini aktaran Bakan Y ld z, "Da t m bedeli, her ay n bafl nda geçmifl dolar kuru ortalamas çerçevesinde yeniden belirlenmekte ve dolay s yla aydan aya sistem kullan m bedelinde dolar kurundaki de iflimlerden kaynaklanan de iflimler görülebilmektedir. Sistem kullan m bedeli de dolar kurundaki de iflime tabi olmakta ve aylara sari olarak sistem kullan m bedelleri de iflmektedir." dedi. Y ld z, sat fl miktar n n tespitinin ise flu yolla sa land na anlatt : "Da t m flirketlerinin faturalama usul ve esaslar n belirleyen Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Karar, 31 Aral k 2002 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Baflkent Do- algaz Da t m Anonim fiirketi (Baflkentgaz)'nin tüketiciye ulaflt rd do al gaz fiyatlar nda dolar kurundaki de iflime tabi olarak ve aylara sari olarak sistem kullan m bedelleri de iflti ini aç klad. tarih ve say l Resmi Gazete'de Do algaz n Faturaland rmaya Esas Sat fl Miktar n n Tespiti ve Faturaland r lmas na liflkin Esaslar Hakk nda Tebli olarak yay mlanm fl ve söz konusu tebli 02 Haziran 2005 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Kurul Karar ile de ifltirilmifltir. Söz konusu tebli de aç kland üzere, sayaçlarda teknik gerekçelerden kaynakl hatal ölçümleri engellemek amac yla faturalardaki hesaplamalarda görülen Sayaçtan Okunan Hacim miktar, K katsay s ile çarp larak faturaland rmaya esas do al gaz sat fl miktarlar hesaplanmaktad r. Dolay s yla, faturalarda söz konusu K katsay s ile düzeltilmifl faturaland rmaya esas do al gaz sat fl miktar dikkate al narak birim perakende sat fl fiyat na ula- Gayrimenkul zenginlerinin neredeyse yar s ad n n gizli tutulmas n istiyor ANKARA - Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl (G B), Türkiye genelinde en çok gayrimenkul geliri elde edenleri aç klad. lk 100 listesine girenlerden 42'si ad n n aç klanmas n istemedi vergilendirme döneminde 13 milyar 844 milyon 974 bin TL gayrimenkul sermaye irad matrah ve bu tutar üzerinden 3 milyar 296 milyon 132 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelinde 2013 vergilendirme döneminde gayrimenkul sermaye irad beyanlar ndaki art fllar matrahta yüzde 11,06 ve vergide yüzde 13,34 olarak gerçekleflti. S ralaman n ilk 10'unda Rüksan Ürgüplü ile Funda Acar' n d - fl ndaki 8 kifli isminin aç klanmas n istemedi. Kira gelirinde ilk yüz içine girenlerden 91'i stanbul'dan, 3'ü Ankara'dan, 3'ü zmir'den, 2'si Düzce'den biri Konya'dan ç kt.(cha) Bakan fiimflek, vergi rekortmenlerini kutlad ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, 2013 y l vergi rekortmenlerini kutlad, çal flmalar nda baflar lar diledi. Mehmet fiimflek, yaz l aç klamas nda, Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye infla etme vizyonumuzun bir parças olarak, mükellef haklar n gözetmek ve yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu art rmak ve vergi yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sa lamak için çal flmalar m z sürdürmekteyiz. dedi. Bakan fiimflek, temel misyonlar olan mükelleflere kaliteli hizmet sunma anlay fl ile teknolojik yenilikleri yak ndan takip ettiklerini kaydetti. fiimflek, flöyle devam etti: Mükelleflerimizin haklar n n korunmas ve gönüllü uyumun sa lanmas na azami önem gösteriyoruz. Mükellefleri, tam ve zaman nda bilgilendirilmek için yaz l ve görsel iletiflim kanallar n n yan s ra sosyal medya ve mobil bilgilendirme kanallar n da aktif olarak kullan yoruz. Bunlar n yan s ra önceden haz rlanm fl kira beyanname sistemi, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemi, e-beyanname, e-fatura, e-defter, e-arfliv gibi pek çok elektronik uygulama sayesinde uyum maliyetlerini azaltarak mükelleflerimize kolayl k sa l yoruz. Anayasa'ya göre herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle mükellef oldu unu söyleyen Mehmet fiimflek, Vergi yükümlülü ü ayn zamanda toplum içinde yaflaman n da gere idir. Toplanan vergiler, do ru kullan ld takdirde birçok yat r ma vesile olarak ekonomik büyümemize katk sa lamaktad r. Ödedi i vergilerle ülkemizin kalk nmas na katk da bulunan 2013 y l gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 s ralamas na girmifl mükelleflerimiz baflta olmak üzere tüm mükelleflerimize bir kez daha teflekkür eder, çal flmalar nda baflar lar dilerim. aç klamas n yapt.

11 6 May s 2014 Ekonomi ANKARA- Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl (G B), Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için tahakkuk eden gelir vergisi toplam nda bir önceki döneme göre yüzde 14,6 oran nda art fl oldu unu bildirdi. G B, 2013 Vergilendirme Dönemi Y ll k Gelir Vergisi Beyanlar Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefleri aç klad. Burada yer alan bilgiye göre, Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi y ll k gelir vergisi beyanlar na iliflkin olarak Mart 2014 ay nda 1 milyon 860 bin 818 mükellef taraf ndan y ll k gelir vergisi beyannamesi, 1 milyon 232 bin 67 mükellef taraf ndan da gayrimenkul sermaye irad na iliflkin y ll k gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen beyannamelerden y ll k gelir vergisi beyannamesi ile 31 milyar 614 milyon 819 bin lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 8 milyar 389 milyon 820 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Ayn dönemde verilen gayrimenkul sermaye irad na iliflkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 13 milyar 844 milyon 974 bin lira matrah ve bu tutar üzerinden de 3 milyar 296 milyon 132 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmifl oldu. Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplam nda bir önceki döneme göre yüzde 13,4, tahakkuk eden gelir vergisi toplam nda ise yüzde 14,6 oran nda art fl meydana geldi. Gayrimenkul sermaye irad beyanlar ndaki art fllar ise matrahta yüzde 11,06, vergide yüzde 13,34 olarak gerçekleflti. Türkiye genelinde 2013 vergilendirme dönemi için beyanda bulunan mükellef bafl na ortalama 16 bin 990 lira matrah beyan nda bulundu, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef bafl na ortalama 4 bin 509 lira y ll k gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Gayrimenkul sermaye irad mükellef beyannamelerinde ise 2013 vergilendirme dönemi için mükellef bafl na ortalama 11 bin 237 lira matrah beyan edildi, bu matrahlar üzerinden ortalama 2 bin 675 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilmifl oldu. (AA) Tahakkuk eden gelir vergisi bir önceki döneme göre yüzde 14,6 oran nda artt KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ D K S Y O N P 2 E B E L A B A D A 3 O R T A K A S E S 4 N A L E R L 5 T D A L K A T A 6 O R O S K E N A N 7 L O K U M P A 8 O K U L P A O M 9 J M U C Z E A 10 F A A M E T A L 11 A K M L A M 12 A T T E M N A T 13 T A K K O K O N A 14 E L E M A N L O R 15 N A N A Y S A 16 T E R L A L K 17 F E A N L N 18 A T A S A G U N 19 A N O R A K R A 20 A N A A H Z

12 12 Ekonomi 6 May s 2014 Antalya Liman derinlefltirilecek Antalya Liman na daha büyük tonajl gemilerin yanaflabilmesi için r ht m uzat lacak, liman da 4 metre daha derinlefltirilecek. ANTALYA - AA muhabirine aç klamalarda bulunan Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, 2010 y l ndan bu yana Global Yat r m Holding taraf ndan iflletilen Antalya Liman n n geçen y l yaklafl k yüzde 20 büyüdü ünü söyledi. Antalya Liman n n bat Akdeniz ve do u Ege nin dünyaya aç lma noktas oldu unu dile getiren Sert, Antalya n n yan s ra Isparta, Burdur, Afyon, Denizli gibi çevre flehirlerdeki üreticilerin de mallar n ve ihtiyaçlar olan ürünlerin ithalat n Antalya Liman ndan gerçeklefltirdiklerini kaydetti. Limanda yük trafi inin büyük bir k sm n madencilik, çimento ve bu sektörlere ba l alanlar n oluflturdu unu anlatan Sert, Türkiye deki toplam mermer ihracat n n yaklafl k yüzde 33 ü Antalya Liman ndan yap l yor, en büyük ihracat kalemimiz de bu. Liman m zdan yap lan y ll k mermer ihracat y ll k 2,5 milyon tona ulafl yor dedi. Liman iflletmesi olarak en büyük s k nt lar ndan birinin demiryolu oldu unu belirten Sert, Gönül isterdi ki bir demiryolumuz olsun ve bu demiryoluyla madenler ocaklardan liman m za gelsin y l hedefleri aras nda var fakat umar m daha erken olur diye konufltu. Antalya Liman na son 3 y l içerisinde büyük yat r m yapt klar n kaydeden Genel Müdür Sert, yolcu terminalinin tamamen yenilendi ini ve dünya standartlar nda bir yolcu terminali haline getirildi ini söyledi. Büyük ekipman yat r m nda bulunuldu unu, liman n 40 senelik altyap s n n s f rland na dikkat çeken Sert, flöyle konufltu: Antalya Liman 1970 li y llarda hizmete aç lm fl. O günden bugüne talihsiz bir özellefltirme süreci yaflanm fl ve liman olmas gereken noktay yakalayamam fl. Biz ça n ve ticaretin gereklerine uygun hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çal fl yoruz. 3 y lda yapt m z yat r m 30 milyon dolar buldu. Halen devam eden projelerimiz için 20 milyon dolarl k daha yat r m planl yoruz. Liman m za daha büyük tonajl gemilerin yanaflabilmesi için liman derinlefltirme çal flmalar m z devam ediyor. Liman - m zda deniz derinli i flu anda 10 metre, 4 metre daha kazaca z ve 14 metreye kadar deniz derinli ini art raca z. R ht m da 250 metre daha uzun olacak ifadesini kullanan Sert, derinlefltirme çal flmas n n 3 seneyi bulaca n çünkü birkaç milyon metreküp malzemenin denizden ç kar lmas gerekti ini belirtti. Antalya bölgesinin en önemli ihracat kalemlerinden birinin yafl meyve ve sebze ihracat oldu unu fakat bu ihracat n çok küçük bir bölümünün deniz yoluyla yap ld n ifade eden Sert, yafl meyve ve sebzeyi deniz yoluyla daha uygun maliyetle tafl - mak için proje ürettiklerini bildirdi. Antalya daki yafl meyve ve sebze üreticilerinin yar maliyetle Antalya dan modern bir flekilde so utucu konteynerlerle mallar n Rusya ya gönderebileceklerini söyleyen Sert, fiu andaki ihracat rakamlar yla bin konteynerle tafl nmas gereken yafl meyve sebze, bugün 2 bin konteynerle tafl n yor. Bu çok küçük bir miktar, bunun art r lmas üretici lehine olur diye konufltu hedefleri konusunda da bilgi veren Sert, geçen y l 220 bin TEU (6 metrelik konteyner) olan tafl ma miktar n bu y l 250 bin TEU ya ç karmay hedeflediklerini söyledi. Dökme yükte 2,5 milyon ton, yolcuda da 180 bine ulaflmay hedeflediklerini belirten Sert, ayr ca saha betonlama iflini de bu y l tamamlamay planlad klar n kaydetti. Bir liman flehri olman n çok önemli oldu unu ifade eden Sert, Dünyada otel flehri, turizm flehri diye flehirler yoktur, liman flehirleri vard r. Antalya bir liman flehri fakat kendisinin ne oldu unun fark nda de il asl nda. Buna s rt m z çevirmemamiz, limana daha çok e ilmemiz laz m dedi. (AA) Sebze ihracat n n lokomotifi domates oldu KOCAEL - Türkiye nin y l n ilk 4 ay ndaki 365 milyon 124 bin dolarl k sebze ihracat n n yüzde 65 ini karfl layan domates, ihraç miktar ve geliri en yüksek ürün oldu. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-nisan döneminde miktar bak m ndan 592 bin 147 ton olan sebze ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 6 azalarak 554 bin 137 tona geriledi, ihraç geliri ise yüzde 10 artarak 365 milyon 124 bin dolara ulaflt. Miktar bak m ndan ihracat n yüzde 54 ünü, de er bak m ndan da yüzde 65 ini kapsayan domates, ihraç miktar ve geliri en yüksek ürün oldu. Geçen y l n 4 ayl k döneminde 199 bin 680 ton olan domates ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 49 artarak 297 bin 42 tona, ihraç geliri de yüzde 27 art flla 236 milyon 737 bin dolara yükseldi. Domatesi 37 milyon 203 bin dolarla biber, 33 milyon 846 bin dolarla h - yar-korniflon, 22 milyon 824 bin dolarla kabak, 12 milyon 992 bin dolarla so an izledi. Ocak-nisan döneminde sebze ihracat n n miktar bak m ndan yüzde 40 n, de er bak m ndan da yüzde 50 sini karfl layan Rusya, en fazla ihracat yap lan ülke oldu. Söz konusu dönemde, Rusya ya yafl sebze sat fl miktar bak m ndan yüzde 28 artarak 223 bin 222 tona ulaflt, ihraç geliri de yüzde 12 art flla 182 milyon 990 bin dolara yükseldi. Rusya y 24 milyon 493 bin dolarla Bulgaristan, 21 milyon 599 bin dolarla Romanya, 21 milyon 237 bin dolarla Almanya, 20 milyon 688 bin dolarla Ukrayna takip etti. Y l n ilk dört ay nda Ukrayna ya ihraç edilen sebze miktar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 52 artarak 33 bin 178 tona yükseldi. (AA)

13 6 May s 2014 Ekonomi 13 Zeybekçi: 9.4'lük oran beklentilerimiz ölçüsünde ortaya ç kan bir enflasyondur Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, 9.4'lük enflasyon oran n n bekledikleri seviyede oldu unu söyledi. ANKARA - Nihat Zeybekçi, da biterek Haziran'dan itibaren ya ile olan ticaret hacmi için de flu tarak, "Toplamda Afla Saksonya'n n Afla Saksonya Eyaleti Baflbakan Stephan Weil ve beraberindeki heyeti Bakanl kta kabul etti. Kabulde Türkiye'de enflasyonun orta vadeli hedeflerimize do ru, her ne kadar Merkez Bankas yüzde 7.5 seviyesinde de erlendirmede bulundu: ''Almanya ile bizim ticaret hacmimiz 2002'de 13.6 milyar Euro d fl ticaret hacmine bakt - m z zaman bunun çok daha fazlas - n yapabilecek kapasitede oldu u- konuflan Zeybekci ''Türkiye'de y l sonu hedefini revize etse iken, 2013 y l nda 28.6 milyar Eumuzu gayet iyi biliyoruz. Bu kap- 9.4'lük bir enflasyon aran ortaya ç kt. Beklentilerimiz seviyesinde ortaya ç kan bir enflasyondur. Türkiye'de enflasyon rakamlar bir sonuçtur. Yaflad m z olumsuzluklardan kaynaklanan bir sonuçtur. Türk Liras 'n n beklentilerin üzerinde de er kaybetmesi, yani minumum seviyede de olsa bu süreci TL de er kazanarak kapatmaya çal fl - yor. Türkiye'de fiyatlar de er kaybeden TL üzerinden yeniden fiyatland r ld ve bir zemin oluflturdu.'' dedi. Kur art fllar n n enflasyon üzerindeki de bizim beklentilerimiz bunun biraz daha iyi olabilece i yönünde. Faiz oranlar önemlidir, faiz oranlar do rudan katlan lan bir maliyettir.'' Zeybekci, Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne üyeli i ile ilgili de ''Türkiye'nin yapmak istedi i, tam üyelik sürecini tamamlamak. Bunu kendisi için bir stratejik bir hedef olarak görmektedir. Biz bu süreci tamamlad m z zaman AB'ye tam üye oluruz veya olmay z, bu bir sonuç. O gün geldi inde muhtemelen Türkiye'de bunu kendi halk na referanro'ya gelmifltir. Hemen hemen iki misli civar nda artm flt r. Türkiye'nin ihracat 13 y ll k dönemde 34 milyar dolardan 152 milyar dolara, yaklafl k olarak misli artarken Almanya ile ticaret hacmimiz 2 misli civar nda artm flt r. nflallah 2014 y l nda bafllad - m z yüzde 15 civar nda art fl ile Türkiye'nin Almanya ile aradaki ticaret hacmi yak flan hale getirece imizi düflünüyorum.'' Zeybekci, Almanya'daki samda otomotiv, ana ve yan sanayide, tekstil, mobilya, g da ve tar m makine sektöründe ifl birli imizi art rabilece imize inan yoruz. Beklentimiz Alman otomotiv firmalar n Türkiye'de çok güçlü yat r mlar yapmas yönündedir.'' diye sözlerini tamamlad.(cha) etkisinin nisan ay itibariyle dumla da sorma ihtimali var. O gün eyaletler aras nda Afla bitece ini hesaplad klar n belirten tart fl labilir. Ama e er Türkiye'nin Saksonya'n n Türkiye için Zeybekci, flöyle devam etti: ''En geliflmesini, bu alanlarda büyük 4. s rada d fl ticaret hacmi son dönemde Ocak itibariyle Türkiye'de faizlerin beklentilerin da konulan engellerin kald r lmas olan bir ad mlar atmas n istiyorsak, fas llar- üzerinde yukar do ru ç kmas n n h zl bir flekilde tamamlanmas hepimizin iste idir.'' aç klamas n yap- oldu u- eyalet da enflasyon art fl üzerinde etkisi olmufltur. Nisan, May s döneminde t. nu ha- de faizden kaynaklanan tortusunun Ekonomi Bakan ayr ca Almant rla- TUSKON, bu sefer Ege den Orta Bat Afrika ya ticaret köprüsü kurdu ZM R - Türkiye fladamlar ve Sanayicileri Konfederasyonu'nun (TUS- KON) koordinasyonunda düzenlenen Türkiye-Orta Bat Afrika Ticaret Köprüsü zmir de genifl bir kat l mla gerçeklefltirildi. Türkiye nin en aktif ifl dünyas sivil toplum kurulufllar ndan biri olan TUSKON, Türkiye nin her bölgesinden ifl insan n dünya ile buluflturmaya devam ediyor. TUSKON un koordinasyonunda, Ege ve Bat Akdeniz Sanayici ve fladamlar Federasyonu'nun (ES DEF) organize etti i Türkiye Orta Bat Afrika Ticaret Köprüsü zmir de düzenlendi. TUSKON Baflkan Yard mc s Ahmet Ci er in kat l m yla gerçeklefltirilen organizasyona Nijer, Nijerya, Gana ve Burkina Faso dan 100 firmay temsilen 250, zmir ve çevre illerden de 300 ifl insan kat ld. Organizasyona inflaat malzemeleri, mobilya, g da, tar m, tekstil, kozmetik ve kiflisel bak m alanlar nda ürün, makine ve ekipmanlar alan nda faaliyet gösteren firmalar kat ld. TUSKON Baflkan Yard mc s Ahmet Ci er, Türkiye-Orta Bat Afrika Ticaret Köprüsü nün aç l fl nda yapt konuflmada, ekonomik büyüme rakamlar na göre son 10 y lda en h zl büyüme kaydeden 10 ekonominin 7 sinin Afrika k tas nda oldu una dikkat çekti. Afrika da birçok sektörü ay anda ilgilendiren orta tüketim s n f n n önümüzdeki dönemde 600 milyon olmas n n beklendi ini ve 2020 y l itibariyle 1,4 trilyon dolar tüketim harcamas oluflturmas n n tahmin edildi ini aktaran Ci er, Dünyada kullan lmayan tar m arazilerinin yüzde 40 Afrika k tas nda. zmir de ve Ege bölgesinde faaliyet gösteren firmalar m za bu tar m arazilerinin kullan lmas ve modern tar m yap lmas için Afrikal ortaklar m zla fikir al fl verifli yap lmas n tavsiye etmek isterim. dedi. K tada bulunan do algaz, petrol gibi yeni enerji kaynaklar n n bulunmas n n bölgenin yat r m çekmesindeki cazibesini artt rd n ifade eden Ci er, flöyle devam etti: Alt yap alan nda yap lan projelerin say s n n giderek artmas ulafl m ve iletiflimin kolaylaflmas n sa lamakta, ülkeler aras ticaret hacmi h zla yükselmektedir. Bu sayd m pozitif geliflmeler gibi birçok neden Türk ifl dünyas n n Afrika ya olan ilgisini art rmas gerekti- ini göstermektedir. zmir de 4 binden fazla ihracatç firma oldu u aktaran Ahmet Ci er, 7 si aktif, 6 s infla halinde ve bir k sm da proje aflamas nda olan organize sanayi bölgeleri, 2 serbest bölge, 1 teknoloji gelifltirme bölgesi ve 4 ana ticaret liman ile zmir, bölgenin yat r m için cazibe merkezi konumunda. zmir ve bölgesinde büyük bir bilgi ve tecrübe potansiyelinin var oldu unu düflünüyorum. diye konufltu. Afrika daki Türk okullar yla ilgili de konuflan TUSKON Baflkan Yard mc s Ci er, konuyla ilgili flunlar söyledi: Kal c iliflkilerimizin gelifltirilmesi ad na iflbirli imizi artt rmam z gerekti ini düflündü üm en önemli alanlardan bir tanesi de e itimdir. Türkiye nin yurtd fl yat r mlar aras nda e itim yat r mlar önemli bir yere sahiptir. Bu aç dan Türk giriflimciler taraf ndan Bat Afrika bölgesinde e itim sektöründe yat r mlar yap ld n görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Bu e itim kurumlar ülkeler aras ndaki kal c dostluklar n insani de- erler üzerinde yükselmesini sa laman n yan s ra, Türk ifladamlar n n ticaret ve yat r m için bir ülkeye yerleflmelerinde de önemli bir katalizör ifllevi görmektedir. Gelecek nesillerin birbirlerini daha iyi tan yan ve gelece i bar fl ve sevgi ile infla edeceklerine inanarak eme i geçen tüm ö retmenlere, destek olan Türk ve Afrikal ifl adamlar na, bürokrat ve devlet ricaline teflekkür ederim. ES DEF Baflkan Mustafa Özkara ise zmir in ticari potansiyeline dikkat çekerek zmir ve Bat Akdeniz bölgesi, Türkiye nin sanayisi en geliflmifl bölgelerinden biri. TUSKON koordinasyonunda düzenlenen bu ticaret köprüleri ile do ru al c y, do ru sat c ile buluflturmay hedefliyoruz. Afrika, 232 milyon nüfusu ve 575 milyar dolar aflan ekonomik büyüklük ve toplamda 80 milyar dolar ithalat rakam Türk müteflebbisler için önemli bir pazar. (CHA)

14 14 Ekonomi 5 May s 2014 Pazartesi Piyasalar n gözü kula Yellen de ALB Menkul De erler Araflt rma Müdürü Yeliz Karabulut, ABD de aç klanan tar m d fl istihdam verilerinin Amerikan ekonomisine iliflkin ciddi iyileflme sinyalleri verdi ini belirterek, Bundan sonra Fed (ABD Merkez Bankas ) Baflkan Janet Yellen dan gelecek yeni aç klamalar çok önemli durumda. E er Fed içerisinde faiz tart flmalar yeniden bafllarsa ve faiz art r m konusunda 2015 in ilk yar s na do ru sinyal verilirse geliflmekte olan ülke borsalar n n bundan oldukça olumsuz etkilenece ini söyleyebiliriz dedi. STANBUL - AA muhabirinin piyasalara iliflkin sorular n yan tlayan Karabulut, borsa, dolar kuru ve alt n fiyatlar na iliflkin beklentilerini paylaflt. Fed N 30 Nisan toplant s ndan piyasalar rahats z edici ifadeler ç kmad n belirten Karabulut, Fed in ç k fl stratejisine piyasalar n verdi i tepkiler, Fed ekstra ad mlar atmazsa ya da politikas nda belirgin de ifliklikler yapmazsa fiyatlar n içinde olacak görünüyor. Bu bak mdan parasal geniflleme aç s ndan Avrupa Merkez Bankas n n (ECB) Fed in önüne geçti ini söyleyebiliriz. Öte yandan jeopolitik riskin piyasalar üzerindeki etkisinin azalmas, geliflmekte olan piyasalar üzerindeki bask y kald rm fl görünüyor. çeride ise TCMB nin ve Baflkan Erdem Baflç n n Faizlerin ilerleyen dönemde kademeli ve ölçülü indirilebilece ini belirtmesi içerideki verilerin ve aç klamalar n da dikkatle izlenece ini gösteriyor yorumunu yapt. Borsa stanbul (BIST) 100 Endeksi nin 70,000-80,000 dalgalanmas na devam etti ini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Baflkan Erdem Baflç n n faizlerin ilerleyen dönemde kademeli ve ölçülü indirilebilece ini belirtmesiyle özellikle banka hisseleri taraf ndan olumlu karfl land n an msatan Karabulut, çeride de özellikle enflasyon verileri belirleyici olacak. Enflasyonda may s ay ndan sonra görülebilecek afla hareket faiz indirimi olas l n tekrar gündeme getirebilir. 22 May s ta yap lacak Para Politikas Kurulu (PPK) toplant s nda ise faizlerle ilgili baflkan Baflç n n son söylemlerinden fazla ayr flma beklemiyoruz diye konufltu. Hafta içi ABD den gelen tar m d fl istihdam verilerinin Fed in stratejilerinde revizyona neden olabilece ine dikkati çeken Karabulut, ABD de nisan ay nda iflsiz say s n n 733 bin kifli azalarak 9,8 milyona geriledi ini, böylece ülkede iflsizlik oran n n 2008 y l eylül ay ndan beri en düflük seviyesine indi ini hat rlatarak, flöyle konufltu: ABD den gelen veriler Fed söylemlerinin de iflmesine neden olabilir. Cuma günü aç klanan tar m d fl istihdam de iflimi verisi piyasa beklentilerinin bir hayli üzerinde 288 bin olarak aç kland. flsizlik oran ise kayda de er bir gerileme gösterdi ve yüzde 6,3 e düfltü. Fed in en önemli göstergesinin istihdam piyasas oldu- unu zaten biliyoruz. Bundan sonras için Fed eyalet baflkanlar ndan ve Fed Baflkan Janet Yellen dan gelecek yeni aç klamalar çok önemli durumda. E er Fed içerisinde faiz tart flmalar yeniden bafllarsa ve faiz art r m konusunda 2015 in ilk yar s - na do ru sinyal verirse geliflmekte olan ülke borsalar n n bundan oldukça olumsuz etkilenece ini söyleyebiliriz. Di er yandan son aç klanan büyüme verisinin de bir hayli düflük oldu unu hat rlamakta fayda var. Piyasalar n önümüzdeki günlerde ECB nin alaca kararlar da yak ndan izleyece ini, parasal genifllemenin ECB Baflkan Mario Draghi taraf ndan ötelenmifl olmas na karfl n bankan n geniflleyici önlem alma olas l n n hala bulundu unu aktaran Karabulut, Aç klanan son TÜ- FE verileri belki bankaya biraz daha zaman kazand rm fl olabilir, dolay - s yla bir sözlü yönlendirme denemesi daha görebiliriz. Ancak geniflleyici önlemler hayata geçirilirse geliflen piyasalar da gözünü Avrupa ya diker. ECB nin faiz indirimi yapmas veya negatif mevduat faizini uygulamas da geliflmekte olan ülkelerin lehine olabilir ifadelerini kulland. Önümüzdeki haftalarda borsadaki trendlerin oluflumunda Fed ve ECB nin tutumunun belirleyici olaca- n kaydeden Karabulut, Bu kapsamda B ST 100 de afla ve yukar risklerin flu anda devam etti ini söyleyebiliriz. Fed kanad nda faiz art r - m tart flmalar alevlenmezse, içerideki verilerin de destek vermesiyle bant hareketi aras nda gerçekleflebilir. Alternatif senaryoda ise ve desteklerinin afla s n n riskli oldu unu görüyoruz. Endeksin deste- ini afla k rmas durumunda ciddi bir sat fl bask s içerisine girece i düflünülebilir yorumunu yapt. Alt n fiyatlar nda ise Ukrayna merkezli geliflmelerin yukar yönlü s - n rl tepkilere neden oldu unu anlatan Karabulut, Alt nda son hareketlerde dolar/ons seviyesinin tepe, seviyesinin ise dip oldu- unu görüyoruz. Jeopolitik risklerin yeterince fiyatland alg s yla birlikte alt nda yukar hareketler k s tlanm fl durumda, bu bak mdan çok ekstrem geliflmeler olmad sürece Ukrayna riskinin fiyatlar n içinde oldu unu söyleyebiliriz. Öte yandan seviyesinde de alt n n 3 defa dip yapt - n görüyoruz. Alt nda afla hareketlerin teyidi için seviyesinin k r lmas gerekiyor. dedi.(aa) K zg n Kufllar' n bayi sat fllar nda büyük düflüfl HELS NK - Dünyan n en büyük mobil oyunlar ndan biri olan Angry Birds, 2013 y l nda sat fl gelirlerinde büyük düflüfl yaflad. Finlandiya n n dünyaca ünlü oyun flirketi Rovio, bayi sat fllar ndaki büyüme günlerini geride b rakarak 2013 y l nda sadece 36,5 milyon Euro ciro yapabildi. Rovio, Angry Birds oyun flirketi, 2010 y l nda 6,5 milyon, 2011 de 75,6 milyon 2012 y l nda ise 152,2 milyon Euro'luk bayi sat fl yaparak büyüme baflar s göstermiflti. Ancak, 2013 y l nda gerileme yaflayan Angry Birds bayilerden sadece 36,5 milyon Euro sat fl yapabildi. Rovio flirketi baflar l gidiflat n n ard ndan geçti imiz y l iflçi say s n 500 den 850 kifliye ç karm flt. Zay flayan büyüme oran n n bir ölçüde mobil oyun sektöründeki son de iflikliklere ba l oldu u belirtiliyor. Angry Birds halen ABD'de en çok sat lan iphone uygulamalar listesinde 169. s rada yer al yor. Rovio oyun flirketi geçen y l ürün sat fllar ndan yüzde 47 pay elde etmiflti. 2 milyardan fazla kez indirilme baflar s gösteren Angry Birds piyasadaki en popüler oyunlardan biri oldu. Oyun; Android, Symbian ve Windows Mobile gibi platformlarda yer almas n n yan s ra oyun konsollar ve bilgisayarlar için de tasarlanm fl ve hatta oyun karakterlerinin yer ald film ve dizi projeleri gündeme gelmiflti. (CHA)

15 6 May s 2014 Ankara Halk ile ayaküstü muhabbet eden K l çdaro lu na CHP Ankara Milletvekilleri Sinan Aygün ve Levent Gök de efllik etti. Revize edilen Taflk n Soka gezen ve Yaflar dan bilgi alan K l çdaro lu na esnaf da büyük ilgi gösterdi. Taflk n Sokak ta bir k raathanede çay molas veren K l çdaro lu ve Yaflar n masas vatandafllar n ak n na u rad. Esprilerle harmanlanm fl bol siyasetli kahve molas nda vatandafl dinleyen K l çdaro lu ve kurmaylar sohbet etti. Cumhurbaflkanl seçimlerinden sonra bir ktidar Projesi haz rlay p vatandafla sunacaklar n ifade eden K l çdaro lu, Sizinle daha yak n temaslar kuraca z. Art k beraber daha fazla ve daha uzun süre çal - flaca z. dedi. Sohbet s ras nda Yenimahallelilerin Baflkan Yaflar dan duyduklar memnuniyeti sürekli dile getirmesi gözlerden kaçmad. Bir vatandafl n reklams z yard m projesi Yeni- Kart tan duydu u memnuniyeti belirtmesi üzerine K l çdaro lu Yeni- Kart n çok önemli bir proje oldu- unu ve her yerde bunu dile getirdi ini belirtti. CHP lideri, Aile Sigortas projesini merak edenler YeniKart projesine baks nlar. Bizim projelerimizin hepsi ayaklar yere basan projeler. Bak n Fethi Baflkan a da yapamaz diyorlard ama yapt. Yenimahalleli vatandafllar ma da sizin arac l n z ile Fethi Baflkan a sahip ç kt için teflekkür ediyorum. Sizlerle beraber daha güzel bir Türkiye için mücadele etmeye devam edece- iz. fleklinde konufltu. (CHA) Yenimahalle hafta sonu K l çdaro lu nu a rlad Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu na ilçeyi gezdirdi. K l çdaro lu nu karfl s nda gören vatandafllar k sa bir flaflk nl ktan sonra sohbet ederek bol bol foto raf çektirdi. Yenimahalle li han mlar dans ederek zay fl yor Yenimahalleli han mlar, dans edip e leniyor ve e lenerek formda kalmay baflar yor. Yenimahalleli han mlar, dans edip e leniyor ve e lenerek formda kalmay baflar yor. HABER MERKEZ -Yenimahalle Belediyesi Rag p Tüzün Spor Merkezi, son zamanlarda trend olan ve e lenceli zay flama yöntemi olarak bilinen Zumba dans ile kad nlara hizmet vermeye bafllad. Yenimahallelilerin u rak yerlerinden biri olan spor merkezi, yaklafl k 400 bayana fitness, plates, aerobik, zumba, yoga ve çocuk jimnastik dersleri veriyor. Han mlar merkezde e lenerek form tutuyor. Haydi han mlar spora! 7 den 70 e tüm bayanlara hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Rag p Tüzün Spor Merkezi, uzman e itimci kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor. Her kesime uygun fiyatlarla han mlar n sa l kl, formda ve zinde kalmas n sa layan spor merkezi, ile saatlerinde hafta sonlar da dahil 7 gün boyunca hizmet veriyor. 15 Sa l kl kilo verme yönetimlerinden biri olan zumbay da branfllar na ekleyen merkezde han mlar hem dans ediyor, hem de e lenerek zinde kal yor. Belediyenin bafllatt uygulamadan memnun olduklar n dile getiren han mlar ise dans ederek zay flaman n hayatlar na ayr bir ritim ve enerji katt - n ayr ca psikolojik aç dan da rahatlad klar n belirtiyor. Spor merkezinde zumban n yan s ra fitness, plates, aerobik, yoga ve çocuk jimnastik dersleri de veriliyor. Yenimahalle Belediyesi Rag p Tüzün Spor Merkezi e itmenleri, Han mlar n e lenerek zihinde kalmas n sa layan zumba, sadece kalça ve karn de il vücuttaki tüm kaslar çal flt r yor. Ayr ca kaslar güçlendirip kan bas nc n n kontrolüne de yard mc oluyor. Vücut ya lar n azaltarak fiziksel görünümü, dengeyi ve duruflu gelifltiriyor. Yaklafl k bin kalori yakmaya da yard mc oluyor diye belirtti.

16 16 Ankara Baflkan Akgül, 2. Çanakkale kafilesini halk oyunlar ile u urlad Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Çanakkale Destan n n yaz ld topraklar her vatandafl n yerinde görmesi için, her y l geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale gezileri kapsam nda 225 ö renciden oluflan 2. kafileyi Çanakkale ye u urlad. U urlama törenine Akgül ün yan s ra Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, lçe Milli E itim Müdürü fiemsettin Durmufl, Baflkan Yard mc s Hasan Gökmeno lu, birim müdürleri ve aileler kat ld. Her Türk vatandafl n n Çanakkale ye giderek tarihi ile yüzleflmesi gerekti ini belirten Akgül, gençlere kahraman ecdatlar yla gurur duymalar gerekti ini söyledi. Belediye Halk Oyunlar Se men Ekibi nin gösterisi ile bafllayan u urlama töreninde, Çanakkale ye gitme f rsat bulan ö rencilerin heyecan yüzlerinden okunuyordu. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savafl n n ruhunu yaflamalar n, gittikleri yerleri bu duygularla gezmelerini isteyen Akgül, Çocuklar m z n, gençlerimizin, han mlar m z n, insanl n ibret abidesi Çanakkale yi görmeleri için her y l Çanakkale ye gezi düzenliyoruz. 2 gün boyunca bütün heyecan yla, gururuyla, hüznüyle Çanakkale nin havas n teneffüs edecekler. Ben inan yorum ki Çanakkale ye giden her kardeflimiz, birlik ve beraberlik ba lar n daha da güçlendirerek dönecektir dedi. lçe Milli E itim Müdürü Durmufl ta Akgül ün, kendilerine verdi i destekten dolay teflekkür ederek, geziyle Akgül ün, gençli e ve tarihe önem verdi ini belirtti. 225 kiflilik kafile binlerce flehidin kan yla sulanan Çanakkale de Ecebat, Gelibolu, Alç Tepe, An t, fiehitlik, Seddülbahir, Conkbay r, Anafartalar gibi savafl n yo un yafland cepheleri gezecek. Mamak Kültür Merkezi nden u urlanan ö renciler Çanakkale de profesyonel gezi rehberlerince 2 gün boyunca hem görerek hem de dinleyerek tarihi zaferle ilgili bilgilerini pekifltirecek. (CHA) Mamak a 4 ayda 70 bin ton asfalt döküldü Mamak Belediyesi, ilçede asfalt serim, bak m ve onar m çal flmalar na gece-gündüz devam ediyor. mar çal flmalar tamamlanan mahallelerde yollar k sa zamanda açan ve asfalt çal flmas n yapan belediye, her aç lan yolla birlikte yap laflmay da h zland r yor. Ocak ay ndan bu yana 70 bin 205 ton asfalt serimi gerçeklefltiren belediye, adeta ilçenin tüm mahalle ve sokaklar n yeniliyor. Göreve hizmet görmemifl mahalle ve sokak b rakmamak kararl l yla bafllayarak, ilçedeki mahalle ve sokaklar n tamam na yak - n n n yenilendi ine dikkat çeken Belediye Baflkan Mesut Akgül, ilçenin daha modern bir kent kimli ine kavuflmas için özelli ini kaybetmifl ve y pranm fl cadde ve sokaklar asfaltlad klar n kaydetti. Akgül, Bir bölgenin geliflme sürecinde altyap çal flmalar n n önemi büyüktür. lçemizde de h zl yap laflmayla paralel bir flekilde altyap çal flmalar m z artarak devam ediyor. Ekiplerimiz, gece gündüz çal flarak hizmette mesainin bitmedi ini gösteriyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni yap lan kilometrelerce yol Mamak n hem bu günü için önemli hem de yar - n için önemli bir yat r m. dedi. General Zeki Do an, K br s, Çi iltepe, Cengizhan, Misket ve Abidinpafla mahallelerinde asfalt çal flmas devam ederken, bordür, tretuvar, istinat duvar çal flmalar - na da a rl k veren belediye sene bafl ndan bu yana 39 bin 220 metre malzemeli yol bak m, 10 bin 149 metre bordür ve 6847 metrekare tretuvar yap m gerçeklefltirdi.(cha)

17 6 May s 2014 Güncel Elektrikte %14 kay p-kaçak var Elektrikte kay p kaçak oran ortalamas dünyada yüzde 8,1, AB de yüzde 6,2 iken, Türkiye de yüzde 14,11 olarak gerçekleflti. ANKARA - Dünya Bankas ve Uluslararas Enerji Kurumu verilerine göre, 2011 y l nda dünyada kay p kaçak ortalamas yüzde 8,1 oldu. Baz ülkelerde yüzde 2 ye kadar gerileyen kay p kaçak elektrik oran, baz ülkelerde yüzde 50 yi aflt. ABD de yüzde 7 olan kay p kaçak seviyesi, Japonya da yüzde 4,6, Avrupa n n lokomotifi Almanya da yüzde 4,2, Çin de ise 5,7 olarak gerçekleflti. Karayip denizindeki ada ülkesi Haiti de ise kay p kaçak oran yüzde 54 le dünya rekoru k rd. Irak ise toplam elektri inin 3 te 1 inden fazlas n kay p ve kaçakta kaybetti. Dünya n n en kalabal k ikinci ülkesi Hindistan da kay p kaçak elektrik yüzde 21,1 seviyesinde gerçekleflti. Brezilya yüzde 16,4, ran yüzde 14,5, Arjantin ise yüzde 14,4 oran nda elektri ini kay p kaça a verirken, son dönemde Rusya ile aras ndaki enerji iliflkileriyle Avrupa y tedirginli e sürükleyen Ukrayna da kay p kaçak oran yüzde 10,9 oldu. Dünyan n enerji arz devi Rusya da kay p kaçak oran yüzde 9,9, petrol zengini Suudi Arabistan da yüzde 9,4, Kuveyt te yüzde 12,3, Venezuella da yüzde 19, Azerbaycan yüzde 19,5, Libya yüzde 13 olarak gerçekleflti. Kay p kaçak oran AB de ortalama yüzde 6,2 yi bulurken, enerji ihtiyac n n büyük k sm n nükleerden elde eden Fransa da bu oran, yüzde 5,2 oldu. Dünyada kay p kaçak oran en düflük ülkeler yüzde 1,8 ile Slovakya, yüzde 2 ile Katar, yüzde 2,7 ile srail, yüzde 2,9 ile zlanda, yüzde 3,2 ile Güney K br s Rum Yönetimi, yüzde 3,3 ile Güney Kore ve yüzde 3,4 ile Finlandiya olarak gerçekleflti. Türkiye de 1960 larda yüzde 10 a yak n olan kay p kaçak oran 2000 y l nda yüzde 19,02 ile rekor seviyelere ulaflt. Bu oran, 2011 y l nda yüzde 14,11 e kadar geriledi. Elektrik Da t m Hizmetleri Derne i (ELDER) Genel Sekreteri U ur Yüksel, Türkiye nin baflar l bir flekilde hayata geçirdi i elektrik da t m özellefltirmeleri ile da- Enflasyon yüzde 9,38'e ç kt ANKARA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Nisan 2014'e ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'ni aç klad. Buna göre ayl k yüzde 1,34 artan enflasyon, y ll k yüzde 9,38'e yükseldi. Bu arada TÜFE, bir önceki y l n Aral k ay na göre yüzde 4,96, on iki ayl k ortalamalara göre de 7,97 art fl gösterdi. Ayl k en yüksek art fl yüzde 13,10 ile giyim ve ayakkab grubunda gerçekleflti. Ayl k en fazla düflüfl gösteren grup yüzde 0,54 ile ulaflt rma oldu. Resmi verilere göre ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste yer alan gruplardan ev eflyas nda yüzde 1,57, g - da ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,42, e itimde yüzde 0,97, sa l kta yüzde 0,93 art fl gerçekleflti. Ana harcama gruplar itibariyle 2014 y l Nisan ay nda endekste ulaflt rma d fl nda düflüfl gösteren bir di er grup yüzde 0,10 ile çeflitli mal ve hizmetler oldu. Y ll kta da en yüksek art fl yüzde 13,84 ile ulaflt rma grubunda gerçekleflti. TÜFE'de, bir önceki y l n ayn ay na göre g da ve alkolsüz içecekler (yüzde 13,15), lokanta ve oteller (yüzde 12,48), e itim (yüzde 10,37), ev eflyas (yüzde 8,84) art - 17 t m faaliyetinin tamamen özel sektör taraf ndan yürütülür hale geldi ini ifade etti. Özellefltirmelerin temel hedefleri aras nda iflletme maliyetlerinin düflürülmesi, verimlilik art fl, hizmet kalitesinin yükselmesi ve kay p kaçak oranlar n n azalt lmas n n yer ald n anlatan Yüksel, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu nun hedefleri çerçevesinde tüm bölgelerde kay p kaçak oranlar nda çok önemli kazan mlar elde edildi ine dikkati çekti. Yüksel, flunlar kaydetti: 3 bölge ç kar ld nda Türkiye nin kay p-kaçak oranlar OECD ve AB ülkeleri ortalamalar ndan farkl de ildir. 18 bölgemizin kay p oranlar teknik kay plar seviyesine inmifltir. Dicle, Vangölü ve Aras bölgelerimizdeki kay p oranlar n n yüksekli inin ise teknik olmaktan ziyade, ekonomik, sosyal ve hatta siyasi bir çok boyutu vard r. Bu 3 bölgemiz 2013 içinde özellefltirilmifltir ve bu bölgelerdeki kay p oranlar n n bahsedilen farkl boyutlar nedeniyle de orta vadede çözümü hedeflenmelidir. Da t m ve iletim bedellerinin tüm tüketicilere paylaflt r lmas dünyada da genel kabul görmüfl bir yaklafl md r. Ülkemizde bölgesel tarife uygulanmas ile bu maliyetlerin tüketici baz nda farkl laflt rmas n öngören bir yaklafl m olsa da söz konusu bölgelerin oluflturulmas tüm taraflarca kabul edilecek bir metodolojiye dayanmad ndan çok da anlaml de ildir. Önemli olan Türkiye ortalamas n afla ya çekmektir. Bölgeler aras nda kay p oranlar yaklaflt kça bu tart flmada geçerlili ini yitirecektir. Yüksel, sürekli olarak bu üç bölgedeki kay p kaçak oranlar n n gündeme getirildi ini an msatarak, Ancak unutulmamas gereken Türkiye geneline göre bu bölgelerimizde toplam da t lan enerji miktar n n yüzde 8 alt nda oldu udur. Dolay s yla daha az kay p, bu bölgeler öncelikli ama sadece bu bölgelerden geçmemektedir. Tüm Türkiye enerjisini daha verimli kullanmal ve daha tasarruflu tüketmelidir diye konufltu.(aa) fl n yüksek oldu u di er ana harcama gruplar olarak s raland.

18 18 Ankara 6 May s 2014 Mehmet Yi iner, ANKESOB Baflkanl na yeniden seçildi Ankara n n Çubuk ilçesinde kurulan Sera Kent te yetifltirilen sebze fideleri bölge çiftçisinin hizmetine sunuluyor. Fide yetifltiricileri ç Anadolu nun sebze fidelerini yetifltirmeyi hedefliyor. l Özel daresi ve Çubuk Kaymakaml taraf ndan verilen destekle 2 y l önce kurulan Sera Kent sebze fidesi yetifltiricili ine bafllad. Güldarp Mahallesinde 20 bin metrekare kapal alanda 10 üreticinin bulundu u Sera Kent sebze fidesi yetifltiricili inde her y l hedefini büyütüyor. Ço unlu u kad nlar n oluflturdu u 200 den fazla kifliyi istihdam eden Sera Kent Sorumlusu Dursun Mercan, seralarda çiftçilerin ihtiyac yazl k ve k fll k sebzelerden domates, kavun, karpuz, h yar, biber çeflitleri, k rm z lahana, karnabahar, brokoli, marul fidelerinin uzmanlar n elinde yetifltirildi ini ifade etti. Seralar nda üretilen fidanlar n özellikle bölgeye uyumlu olmas nedeniyle tercih sebebi oldu unu söyleyen Mercan, lk olarak geçti imiz y l fide üretimine bafllad k. Bu y l sadece kendi seramda ilk olarak 300 bin fide üretiminde bulundum. Geçti imiz y l k s tl üretim yapm flt k ve sadece bu bölgedeki üretici sat n alm flt. Bu y l geçti imiz y l alan üreticilerle birlikte, toptan sat fl yapan esnaf ve pazarc larda ürünlerimizden almaya bafllad lar. Çevre il ve ilçelerden de ürünlerimizden almak için müflterilerimiz geliyorlar. Bu y l sat fllar - m z çok güzel dedi. Fidelerinde kaliteli tohumlar kulland klar n kaydeden Mercan, satt klar her ürünün etiket ve broflürlü oldu unu ifade ederek, Ürünlerimiz sertifikal olup, yüzde yüz garantilidir. Bizden alan dikiciler ve pazarc lar bu ürünleri gönül rahatl ile al yorlar. Çünkü ürünlerimizin garantisi biziz diye konufltu.(aa) Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ndeki ANKESOB Genel Kurulu na Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve TESK Baflkan Bendevi Palandöken de kat ld. Gökçek, burada yapt konuflmada, bugüne kadar odalarla birlikte çal flt klar n belirterek, bundan sonra da beraber çal flacaklar - n söyledi. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan ANKESOB a verilen ancak çal flmalar tamamlanmayan tafl binadaki çal flmalar n belediye taraf ndan tamamlananaca n belirten Gökçek, projeleri hakk nda da bilgiler vererek, AnkaPark n faaliyete geçmesiyle Ankara n n ticaret hayat nda çok ciddi oynama olaca n belirtti. Ankara ekonomisine katk sa layacak ikinci projenin ise içine Ferman, Tarih, Bilim ve Kuran Mucizeleri Müzeleri nin yer alaca- n nanç Müzesi nin oldu unu kaydeden Gökçek, Ad müze ama tamamen turist çekecek bir yer. Ankamall n karfl s nda itfaiyenin oldu u 80 dönümlük arazi üzerine kuraca z. Y lda 3 milyon civar nda ziyaretçi bekliyoruz. Bunun büyük bölümünün yurt d fl dan olaca- na inan yorum dedi. Gökçek, söz konusu projelerin tamamlanmas yla Ankara n n baflka türlü hareketlenece ini ifade etti. ANKESOB Baflkanl na aday olan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Baflkan Fazl Yalç nda ise genel kurulun Ankara ya hay rl olmas dile inde bulunarak, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli inde adaylar aras nda hizmet yar fl n n oldu unu söyledi. ANKESOB da hizmet yar fl na talip olman n bir onur oldu- unu dile getiren Yalç nda, Bu kutsal görevi yapmaya talip olmak flereftir. Ben de önümüzdeki dönemde çal flma arkadafllar mla beraber sizlere bu hizmeti vermek üzere oylar n za talip oldu umu belirtmek istiyorum diye konufltu. Yalç nda, göreve gelmeleri halinde kimsenin ötekilefltirilmeyece ini kaydetti. TESK Baflkan Bendevi Palandöken de konuflmas nda, kendisine yöneltilen dün akflama kadar vard n, bugün neredesin elefltirilerine Bak buraday m, Liste ç kmaz diyorlard liste de ç kt dedi. Palandöken, federasyon ve Esnaf Odalar Birli i Baflkanl n n bir arada yürütülemedi ini ifade ederek, Demokratik hakka riayet etmek, aday olmak ya da olmamak suç mu? diye sordu. Kendisinin ayr mc l k yapmad n anlatan Palandöken, Ayr mc l siz yap yorsunuz. Sadece baflkan ve baflkan vekillerini Afyon a tesislere götürdünüz. Öbürleri nerede? Ayr mc l - bal gibi siz yap yorsunuz diye konufltu. Konuflmas n n salondaki yükselen tepkilerle kesilmesi üzerine Palandöken, Ba rmayla hiçbir fley olmaz. Baflkan ç kacak ve konuflmas n yapacak. E er böyle ba - racaksan z ba r n, sakinleflin ben sonra konuflay m dedi. ANKE- SOB binas n n kim taraf ndan ne flekilde al nd n soran Palandöken, Oy sizin, vicdan sizin ama lütfen sakin olun diye konufltu. Daha sonra kürsüye ç kan AN- KESOB Baflkan Mehmet Yi iner ise salonda yaflananlar tiyatro oyununa benzerek, Bendevi Palandöken hesap soruyor, binam z yapt flimdi hesap soruyor buna çocuklar güler dedi. Söz konusu binan n Ankara Büyükflehir Belediyesinden takas usulü al nd n anlatan Yi iner, daha sonra yap lan ihaleyle Ulus Konya Sokak taki eski ANKESOB Binas - n n fioförler Afi taraf ndan sat n al nd n kaydetti. Yi iner, Ben isterdim ki korkmadan ç k p Ben aday m, ben Ankara birli ine aday m diyebilmesini isterdim Say n Genel Baflkan m z n. Yine minderden korktu kaçt. Can n sa olsun, hiç önemli de il. Demokratik bir yar fl bu. Biz yanc lar de il de karfl m zda kendi muhatab m z n aday olmas n isterdik diye konufltu. Delege olmayan kiflilerin salona girmek istemesi üzerine zaman zaman tart flmalar n yafland Genel Kurulda, konuflmalar n ard ndan oy kullanma ifllemine geçildi.(aa) Çubuk, ç Anadolu nun sebze fidesi üssü oldu

19 6 May s 2014 HABER MERKEZ -Yeni bir uygulamaya daha imza atan Keçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, ilçedeki esnaflar n kulland terazileri yerinde kontrol ve muayene ederek damgalamaya bafllad. Geçti imiz y l ilçede haftan n her günü kurulan semt pazarlar nda, esnaf n kulland elektronik terazileri kontrol ve muayene ederek damgalama uygulamas n hayata geçiren Keçiören Belediyesi, bu y l uygulamaya Keçiören genelindeki esnaflar da dahil etti. Hizmeti vatandafl n aya na götüren Keçiören Belediyesi zab ta ekipleri, ifl yerlerinde gerçeklefltirilen kontrol ve muayeneler sonucu uygunlu u tespit edilen terazileri damgalad ktan sonra, üzerine kontrolün yap ld na iliflkin Keçiören Belediyesi ve zab ta logolu sticker yap flt rarak al flverifl güvenilirli ini sa l yor. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, vatandafllar n al flverifl güvenli ini sa laman n belediyenin görevleri aras nda oldu unu hat rlatarak, Belediyemizde terazi kullan m na iliflkin veri taban oluflturarak kontrol ve denetim faaliyetlerini tüm ilçe s n rlar n kapsayacak flekilde kay t alt na ald k. Kontrol ve damgalama ifllemi Ankara biten terazilerin vatandafllar m z n kolayca görebilecekleri k s mlar - na yap flt r lan sticker lar sayesinde kontrol ve denetim alt ndaki terazileri, kontrolsüz terazilerden ay rmay, böylece otokontrolün geliflmesini, tüketicinin bilinçlenmesini, esnaf m z n da zaman kaybetmemesini sa lad k dedi. Üzerinde Keçiören Belediyesi logosu tafl yan sticker lar n, ilçedeki ölçü ve tart aletlerinin güvenilirli- ini simgeledi ini, uygulama sayesinde vatandafllar n gönül rahatl yla ve huzur içerisinde al flverifl yapt klar n söyleyen Baflkan Ak, Daha önceleri, terazisini kontrole götürmek için dükkan n, iflyerini kapatarak binbir zahmetle belediye binas na götüren esnaf - m z biz bu zahmetten kurtararak zaman ve ifl kayb n önledik. Bundan da büyük mutluluk duymaktay z diye konufltu. Keçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü ü nün yapt uygulamalar, yurtiçinden birçok belediye taraf ndan örnek al nd gibi yurtd - fl nda da büyük ilgi çekiyor. Irak slam Birli i, Sudan Hartum Belediyesi, Umman Mascat Belediyesi Keçiören zab tas n n uygulamalar n kendisine örnek alan yabanc belediyelerden sadece birkaç. Pursaklar da bilek gürefli turnuvas Ankara Pursaklar Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürlü ü nün düzenlemifl oldu u Bilek Gürefli Turnuvas nda gençler k yas ya yar flt. 114 ö renci birinci olabilmek için ter döktü. HABER MERKEZ -Erdemli Gençlik Merkezi nde düzenlenen okullar aras bilek gürefli turnuvas na bayan ve erkek toplam 114 yar flmac kat ld. Bir hayli çekiflmeli geçen yar flmada dereceye giren ö rencilere madalya verildi. Yetkilileri, okul idarecileri taraf ndan da takdir edilen bilek gürefli turnuvas n n geleneksel hale getirilece ini söyledi. Daha önce de satranç ve masa tenisi turnuvas düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürlü ü, bu projeleri el takdir toplad. lçe Müdürü Alpaslan Yalç nkaya, Pursaklar da gençlere yönelik bu tür faaliyetlerin ilk ad m n Belediye Baflkan Selçuk Çetin in att n belirterek, Çetin e teflekkür etti. Keçiören de hizmet esnaf n aya na gidiyor 19 USOBO dan Necip Faz l K sakürek Liseleri ne alt n madalya Fatih Üniversitesi taraf ndan 6. s düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyat 'nda (USOBO) Özel Necip Faz l K sakürek Liseleri 10. s n f ö rencisi Tar k Yar mkaya metin analizi dal nda alt n madalya kazand. Fatih Üniversitesi merkez kampüsünde gerçeklefltirilen olimpiyatlarda 800 den fazla proje ve makale ilk aflamada yar flt. Fatih Üniversitesi ve bünyesinde faaliyet gösteren Araflt rmac Fatihliler ve Akademisyenler Kulübü'nün (AFAK) katk lar yla düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyat n n temel amac lise seviyesindeki gençlerin günümüzde ülkesel ve küresel ölçekte yaflanan problemlere sosyal bir bak fl aç s yla çözüm üretmelerini teflvik ediyor. Di er taraftan ö rencilerin sosyal bilimlere olan ilgisinin artmas, sosyal bilimler alan ndaki bölümleri tercih oranlar n n yükselmesi, toplumun tamam n kuflatan içerikleri ile sosyal bilimlerin toplumsal sorunlara daha gerçekçi ve etkili çözümler üretebilecek hâle gelmesi hedefleniyor. Özel Necip Faz l K sakürek Lisesi nden Tar k Yar mkaya n n Kültürel Miras m z: Divan Edebiyat adl metin analiziyle birçok akademisyenin görevli oldu u jürinin yapm fl oldu u de erlendirmeler sonucu alt n madalya ald. Tar k Yar mkaya, Baflar m, benden hiçbir yard m esirgemeyen tüm ö retmenlerime ve her zaman yan mda olan aileme borçluyum. dedi. (CHA)

20 20 Ankara 13 Eylül Kültür Merkezi'ndeki konferansa Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Baflkan Mürsel Y ld zkaya, TÜB TAK TEYDEB Baflkan Fatih Yülek, Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Selçuk Kervan, Polatl Ticaret Odas Baflkan Ulvi Sakarya ve ifladamlar kat ld. TÜB TAK TEYDEB Baflkan Fatih Yülek, özel sektörün Ar-Ge çal flmalar na destek vererek di er firmalar ile rekabet gücü kazand rd klar n ifade etti. Yülek, Sürekli etrafa bak yoruz. Nerede ne s k nt var sürekli araflt r yoruz ve bu s k nt lar gidermek için elimizden geleni yap yoruz. Firmalara yeni ürün gelifltirin derken bizim 15 y l önceki programlarla çal flmam z do ru olmaz deyip kendimizi yeniliyoruz. fladam gibi, rafta duruyor gelin al n demiyoruz. Bu tür tan t mlar yap yoruz. Son iki senede 40 da fazla ilde tan t m yap ld. Üniversitede ifl gücü varsa bunu sanayiye nas l aktar rs n z diye proje pazarlar n destekliyoruz. Giriflimcilere sermaye deste i sa layan aflamal destek programlar - m z var, bunlar organize ediyoruz." dedi. Üniversitenin bilgi birikimlerinin sanayiye dönüfltürülmesinin kaç n lmaz oldu unu belirten Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Selçuk Kervan, yap lacak ortak projeler 6 May s 2014 Baflkan Duruay, Hallaçl da ya mur duas na kat ld Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi ile Polatl Ticaret Odas, Akademisyenler projelere destek veriyor konulu konferansta akademisyenler ile ifladamlar n buluflturdu. HABER MERKEZ - Evde Temizlik Hizmeti ile Çankaya da yüzlerce eve ulaflan Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Belediyecili in sosyal alandaki hizmetlerinde önceli i ihtiyaç sahiplerine veren Çankaya Belediyesi, hasta, yafll ve engelli ya da engelli yak n na bakmakla yükümlü kad nlara destek vermeye devam ediyor. Belediyenin verdi i evde temizlik hizmeti, yüzlerce vatandafl n evini temizleyerek yüzleri güldürdü. htiyaç sahiplerinin telefonla baflvurarak ald klar evde temizlik hizmeti, kimsesi olmayan ve maddi imkans zl bulunan kiflilere de veriliyor. Çankaya da yaflayan vatandafllar n yararland Çankaya Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü bünyesinde faaliyet gösteren Evde Temizlik Birimi, baflvurusunu yapan ihtiyaç sahiplerine düzenli aral klarla hizmet veriyor. Dini bayramlar öncesi ailelerin geleneksel bayram temizli i için de destek veren birim bayram öncesi yo un mesai yap yor. Çankaya Belediyesi kad n temizlik iflçilerinden oluflan evde temizlik ekibi, evin kap, cam, hal silme, süpürme, toz alma gibi komple temizli ini gerçeklefltiriyor. Belediyenin bu hizmetinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri hiçbir ücret ödemiyor. ile firmalar n ihtiyac olan teknolojik bilgilerin üniversitelerden transfer edebilece ini vurgulad. Kervan, fizik ve kimya bölümlerinin sanayiye, tarih ve edebiyat bölümlerinin sosyal projelere destek olabilece ini sözlerine ekledi. Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ise proje ça r lar n dikkate al p takip edilip, ciddi bir proje haz rlan rsa bu projelerden yararlanmak için hiçbir gerekçe olmad n ifade etti. Belediye Baflkan Mürsel Y ld zkaya, ilçenin iki tane organize sanayi bölgesinin oldu- unu, çok genç nüfusu olan Polatl n n bu tür projelerden daha fazla yararlanmas gerekti ini dile getirdi. Polatl Ticaret odas Baflkan Ulvi Sakarya da oda olarak ifladamlar n n haz rlayaca projelere ekip deste i vereceklerini söyledi. (CHA) Çankaya Belediyesi nden ihtiyac olana evde temizlik

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı