Elektrikte %14 kayıp-kaçak var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikte %14 kayıp-kaçak var"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Çubuk, İç Anadolu nun sebze fidesi üssü oldu 6 MAYIS 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan 'Sera Kent'te yetiştirilen sebze fideleri bölge çiftçisinin hizmetine sunuluyor. Fide yetiştiricileri İç Anadolu'nun sebze fidelerini yetiştirmeyi hedefliyor. HABERİ 18 DE HABER 18 DE HABER 19 DA Elektrikte %14 kayıp-kaçak var Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 olarak gerçekleşti. KAÇAĞIN SOSYAL VE SİYASAL BOYUTU Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, "3 bölge çıkarıldığında Türkiye'nin kayıp-kaçak oranları OECD ve AB ülkeleri ortalamalarından farklı değildir. 18 bölgemizin kayıp oranları teknik kayıplar seviyesine inmiştir. Dicle, Vangölü ve Aras bölgelerimizdeki kayıp oranlarının yüksekliğinin ise teknik olmaktan ziyade, ekonomik, sosyal ve hatta siyasi bir çok boyutu vardır. dedi. HABERİ 17 DE Haberi19 da Haberi16 da Haberi 15 da

2 2 SineMagazin Gözde çift 10 y l sonra ayn filmde sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay LOS ANGELAS - Hollywood un gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 10 y l aradan sonra tekrar ayn filmde buluflacak. Angelina Jolie ve Brad Pitt, en son 2005 y l nda birlikte rol ald klar Mr. And Mrs. Smith filminin ard ndan yeniden bir yap mda birlikte yer alacaklar. Angelina Jolie nin kaleme ald bir senaryodan yola ç kan filmde, ikilinin birlikte rol almas ya da birinin yap m sürecine destek vermesi bekleniyor. Jolie ve Pitt çiftinin 10 y l önce rol ald klar aksiyonkomedi filmi 500 milyon dolar gifle yapm flt. Film setinde tan flan çift, beraberliklerine bu filmle bafllam flt. Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 6 May s 2014 Ezgi Mola n n hayali müzikalde oynamak STANBUL - Oyuncu Ezgi Mola sinema, dizi ve tiyatrodan sonra bir müzikalde yer almak istedi ini aç klad. Bugüne kadar dizi, sinema ve tiyatroda yer alan Mola, Müzikalde yer almak istiyorum dedi. Geçti imiz günlerde dünyaca ünlü müzikallerden biri olan Notre Dame de Paris müzikalini izledi ini anlatan ünlü oyuncu, Böylesine kaliteli müzikaller Türkiye ye geldikçe gidiyorum. Bir oyuncu olarak beni heyecanland ran bir proje olursa ben de ileride bir müzikalde yer almak isterim dedi. Tolga Çevik le birlikte reyting rekorlar k ran Komedi Dükkan kadrosuna dahil olan Mola, z b rakan ifller yapmak istiyorum diye konufltu.

3 6 May s 2014 Yaflam H CR 7 Recep Ahir 1435 RUM 23 Nisan 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Su gücü ile çal flan santrallerin 'kurakl k' alarm n durduracak bulufl GAZ ANTEP - Zirve Üniversitesi ve F rat Üniversitesi ö retim üyeleri taraf ndan su gücü ile çal flt r lan enerji santrallerinin üretim kapasitesini art rabilecek yeni bir sistem gelifltirildi. Sistem, hayata geçirildi inde enerji üretimine ciddi bir katk sa lamas bekleniyor. Zirve Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baylar ve F rat Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihat Tuna taraf ndan gelifltirilen, 'Hava-Su Enerji Sistemi', kurakl k tehlikesi yaflayan ülkede, barajlarda azalan su miktar n n daha verimli kullan lmas n hedefliyor. Sistem, fosil yak t tüketen do algaz çevrim ve termik santrallere olan ihtiyac da azaltacak. Buluflun, su gücü ile çal flan santraller için devrim niteli i tafl d belirtiliyor. Proje kapsam nda F rat Üniversitesi nflaat Mühendisli i Hidrolik Laboratuvar 'nda gelifltirilen düzenekle su jeti h z, herhangi bir ilave enerji kayna olmadan art r ld. Kazan lan bu yüksek h z n, su gücü ile çal flan santrallerde enerji üretimini art rmas amaçlan yor. Sistemin, Türkiye'deki hidroelektrik santrallere uygulanarak, hem ülke toplam enerji üretim miktar n art rmas hem de elektrik arz güvenli i ve enerji projeksiyonundaki negatif görünüme ciddi bir katk sa lamas hedefleniyor. Enerjinin her geçen gün daha önemli hale geldi i günümüz koflullar nda kaynaklar n daha verimli ve proaktif olarak kullan lmas da amaçlan yor. Sistemle ilgili konuflan Prof. Dr. Ahmet Baylar, "Gelifltirilen sistem ile infla edilmifl ve edilecek olan su kuvveti tesislerine ilave edilecek bir tak m yap lar vas tas yla enerji üretim verimlili inin art r lmas tasarlanmakta. Çarpma etkisi ile çal flan klasik su türbinlerinde jet do rudan atmosfere aç ld ndan herhangi bir bas nç fark oluflmamaktad r. Gelifltirilen sistemde ise bas nç düflürücü bir aparat kullan larak yüksek su h z ve bas nç fark oluflturulmakta. Sistemde oluflturulan bas nç fark n dengelemek için otomatik olarak su ak m içerisine çok yüksek h zl hava çekilmekte ve bu havan n etkisi ile de su jeti h zland r lmaktad r. Su jeti h z ndaki bu art fl n enerji üretimini de art raca düflünülmekte. Sistem içerisine çekilen havadan rüzgar enerjisi elde edilmesi de mümkün oluyor. Sistemin enerji üretiminde kullan lmas n n yan nda sular n havaland r lma performans n n art r lmas nda da konvansiyonel havaland rma sistemlerine göre önemli avantajlar bulunuyor." Baylar, enerji üretimini art racak çal flman n ülke için büyük önem tafl d n n alt n çizerek, "Sistem hayata geçirilirse, enerji daha az su ile üretilece i için barajlardaki kurakl ktan dolay meydana gelen olumsuz etkiler minimize edilebilir." ifadelerini kulland. (CHA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Herkes kültür konusunda ahkâm keser ama kültür nedir?, halk kültürü neye denir?, Kültürün özellikleri, Kültürün türleri, Toplumda kültür katmanlar -nelerdir? vb. sorular n cevab verilmez. Ben bu yaz mda kültürün sadece sosyolojik bir tan m n yapaca m. Ve de halk kültürü konusunda birkaç do rular sizlere vermeye çal flaca m. Kültür kelimesi Latince kökenlidir. Ekilmemifl bir tarlay ekip biçmek için haz rlamak, ziraat yapmak ve de sonunda elde edilen hasat anlam na gelen bir kelimedir. Öztürkçeciler bu nedenle kültür kelimesi karfl l nda ekin kelimesini kullan rlar. Ziya Gökalp, kültür kelimesi yerine hars kullanm flt r. Hatta cumhuriyetin ilk y llar nda bu kelime resmi olarak da kullan lm flt r. Mesela; 1925 y llar nda Maarif Vekaletine (Milli E itim Bakanl ) ba l bir Harsiyat Direktörlü ü (Kültür flleri Müdürlü ü) bile bulunuyordu. lk Müdürü de Dr. Hamit Zübeyr Koflay d. nsanlar n biyolojik kal t mlar n n ötesinde; ihtiyaçlar n n, doyumlar n n ve doyumsuzluklar n n ortaya ç kard, biçimlendirdi i, içerik kazand rd, insanlar n ö renme yoluyla edindi i, yaratt ( üretti i) ve infla etti i maddi ve manevi birikimi, de erleri, yönelimleri, duygu, düflünce ve dünya görüflleri, sosyal davran fllar, teknolojileri ile sanatlar n n tamam na kültür denir. Sanat (zanaat ve güzel sanatlar), müzik, mimari, edebiyat, düflünce gibi beceri ve akl n ortaya koydu u ürünler de kültürün içinde yer al r. Güzel sanatlar; fonotik (müzik), görsel (tiyatro, sinema, opera), plastik (resim, heykel, mimari) ve edebi (edebiyat ) gibi bafll klar alt nda 7 bölüme ayr l r. Kültür; edinilir, ö renilir ve yeniden flekillendirilir. Kültür süreklidir ve tarihi geçmifli vard r. Bir sosyal mirast r, bireyler aras nda paylafl l r. Bu nedenle toplumsald r ve toplumun ortak mal d r. Kültür, uyumlu ve dengeli bir bütündür. Toplumu bütünlefltirici yan a r basar. De iflebilir. Gerçi de iflmeyen ve de ifltirilemeyen kültürler olsa da baflka kültürlere dönüflebilir. Kültür önce yereldir. Bunun milli kültür haline gelmesi için u rafl verilir. Daha sonra evrensel bir kültüre dönüfltürülmesi arzu edilir. Ölü kültürler de vard r ama toplumda kabulü devam eden kültür dinamiktir ve do ald r. Kültür toplumlarda maddi ve manevi ihtiyaçlar karfl lar, insanlar doyuma ulaflt r r, tatmin sa lar. Mahalli kültür, milli kültür, evrensel kültür, halk kültürü, genel kültür, alt kültür, KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜ kitle kültürü, popüler kültür, yüksek kültür, maddi kültür, manevi (somut olmayan) kültür, yaz l kültür vb. gibi tür ve bölümlere ayr l r. Bunlar n ayr -ayr neler oldu unu anlatmak için uzun tan mlar ve metinler oluflturmak gerekecektir. Bir olay ve bir kültür ürünü halka ait ise, anonim ise, sözlü gelene e dayal ise yaz l bir kayna n tekrar de ilse nesilden nesile toplumdan topluma geçerek yay lm fl ise; halk kültürü olarak kabul edilir ki bunlar folklorik malzemedir. Halk kültürü, gündelik bilgi olarak bilinen bir bilgi çeflididir. Sözel ortam bilgisidir yani sözlü kültürdür. Duyum ve alg ya dayanan bir bilgidir. Deneme-yan lma ile elde edilir. Yani sezgisel ve empirik (deneyimsel) bir bilgidir. Akla uygun olsa bile, bilime uymayabilir. Do ru kabul edilir. Objektif de il subjektif duygular daha a r basar. Bu ayr m yapt ktan sonra flunu söyleyebiliriz: Kuflaklar boyunca; birinden di erine aktar lan; uygulama, deneyim (tecrübe), bilim, teknoloji, görgü ve duygu birikimleri ve bunlara ait bilgi ö eleri de kültür kavram içerisine girer. Ancak; kültürün kaynaklar ve özelli i bak m ndan, kuflaklar aras nda aktar lan bu yaflant tarz ve bilgi ö eleri aras nda; de iflimin ve geliflimin bir sonucu olarak toplumda baz farklar olur. Bu da toplumda iki katmanl bir kültür oluflturur. 1.Yüksek kültür (ilmi kültür, sanat kültürü, kitabi kültür, e itim kültürü, resmi kültür) 2.Halk kültürü Yüksek kültür, bilimsel yöntemler kullan larak elde edilen bilgilerdir. Bilgiler, bilimseldir ancak yöntemsel ölçütlerle elde edilir. Bilgiler objektifdir, elefltiriye aç kt r, sistemlidir, tutarl d r. E itimle (örgün, yayg n vb.) elde edilir. E itim kuramsald r; empirik de ildir. Kültürü bir dikdörtgen olarak düflünürsek; yüksek kültür, bu dikdörtgenin çok az bir bölümünü, halk kültürü ise çok büyük bir bölümünü oluflturur. Mesela; %20 ve %80 gibi bir kapsama alanlar na sahiptirler. Bir toplumda yüksek kültürün oran ne kadar çok artarsa uygarl k o denli geliflir. Bir ülkede; insan haklar, hukuk, demokrasi, dil, bilim, ahlâk, sanat, edebiyat, vatan anlay fl, e lence-spor, hayat felsefesi (dünya görüflü), tarih, din ancak yüksek kültürün kapsad alanla do ru orant l d r. Toplumlar yüksek kültürle; özellikle büyük Atatürk ün 10. y l nutkunda söyledi i gibi Milli kültürümüzün muas r (ça dafl) medeniyet seviyesinin üzerine ç karmakla uygar (medeni) olabilirler.

4 4 Kültür Sanat 6 May s 2014 Çukurova da a al k film oluyor ADANA - Bir dönem Çukurova da hüküm süren a al k ve rgatl n konu edildi i Gökte Y ld z Yerde Atefl isimli roman dizi film oluyor. Aslen Kozanl olan eski Adana Milletvekili smail Hakk Öztorun un k z Ayça Öztorun, ilk roman Gökte Y ld z Yerde Atefl i k sa süre önce okuyucular n be enisine sundu. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun fleklinde özetleyen Öztorun ile kitap ve film projesi üzerine konufltuk. Çukuroval olman n bir ayr cal k oldu unu ifade ederek sözlerine bafllayan Öztorun; Topraklar m z o kadar bereketli ki. Bu bereketli topraklarda da kavgalar, aflklar, entrikalar her zaman olmufltur. Annelerimizden, babalar m zdan ve dedelerimizden ninni gibi hikâyeler dinlerdik. Üç buçuk y lda bitirdi im bu kitapta, geçmiflte tan k oldu um baz yaflanm fllara, hayal ürünlerimi de ekledim. Genifl bir topluluk taraf ndan takdir ald m. Kitaba yüre imi döktüm ve hikâyelefltirdim. Kafamda oluflturdu um baz kahramanlara düflman oldum ve baz lar n çok sevdim. Çukurova da ne gökyüzü biter ne de y ld zlar. Onlar benim için birer y ld zd r. Çukurova n n insanlar da y ld z oldu u için kitaba böyle bir eser ile ölümsüzlefltirmek istedim dedi. Çukurova da geçen bir eski zaman hikâyesini anlatt roman n n önsözü ile ilgili bilgi veren Ayça Öztorun, Sevgili Yaflar Kemal, kanatlan p bir kufl olsam, keflke sana ulaflsam. Kalem tutan ellerinden öpüp aln ma koysam. Ben Orhan Kemaller in, Yaflar Kemaller in yazd klar n ninni yapt m yüre ime. Bereketli topraklarda emekler, mücadeleler, sevdalar, entrikalar hiç bitmez. Çocuk yaflta tan k olursun zulümlere, direnifllere, a tlara ve sevdalara. Yaz geceleri serilir yataklar damlara. Diziliriz yan yana Emmi-day çocuklar gökyüzündeki y ld zlar seyrederek duydu umuz hikâyelere hayallerimizi de katarak anlat r, dalar giderdik uykulara. Çukurova y, Anavarza y yazmamak mümkün mü? Sanki bana ba r fl r ekin tarlalar, pamuk tarlalar, Anavarza ile Kozan Da ; 'Bizi yazmazsan, topra a dökülen al n terlerini yaz' der gibi ihtiflamla dururlar karfl mda. Bu kitap, bütün emekçilerin kitab, tüm zulmedenlerin cezas olsun. diye konufltu. Kitab n birçok bölümünün yaflanm fl olaylardan al nd n da kaydeden Öztorun, Kitapta geçmifl ile ilgili yönetilen iflçileri, Kozan tabiri ile icara verilen, kiraya verilen çocuklar anlat yor ki 1995 li y llarda televizyonlarda izlemifltik bu çocuklar samanlar n aras na saklam fllard. Sigortas z çal flan küçük çocuklar. Bende yetmiflli y llarda icara verilip a an n kap s nda köle gibi çal flt r lan bu çocuklara flahit oldum. Yokluktan ve çaresizlikten a alara teslim edilen annesiz ve babas z çocuklar eziyorlard. O çocuklar yüre imde bir ac olarak kalm fllar ki kahraman m oldular benim. Ezilen hat ralar mda yer ald lar. Fakir bir ailenin torunu olarak söylüyorum. Onlar n yan nda durmam gerekti ini düflünüp s k nt ile büyüdüm. Hayali kahramanlar m gerçekten bir kahraman yapmak için çal flt m. nsanlar emek harcar ise bir tak m mükâfatlar al rlar. Ben çok severek yazd m bu kitab. Sevgi emek ister. Ben bu eme i verdim. ifadelerini kulland. Roman okuyarak çok etkilenen ve bir film yap labilece i düflüncesi ile kendisi ile irtibata geçen sinema sanatç s Erkan Kabakç o lu na ilçeyi gezdiren Öztorun, Adana da çekilen Han m n Çiftli i isimli dizi filmde Erkan beyi nefret ederek izlemifltim. Romanda ki Cabbar A a kötü karakter. Erkan Bey in de Cabbar A a karakterini üstlendi ini duyunca çok flafl rd m. Bu arada pamuk gibi yüre i olan çok kaliteli bir insan oldu unu ö rendim diye konufltu. (CHA) Kazakistan da Nevruz temal kültür flöleni farkl milletleri biraraya getirdi ALMATI - Kazakistan da düzenlenen "Nevruz" temal kültür flöleni, farkl milletten vatandafllar bir araya getirdi. Eski baflkent Almat da bulunan fiahlan lkö retim Okulu taraf ndan düzenlenen kültür etkinli inde Kazakistan ve Türkiye nin gelenek-görenek ve birbirinden lezzetli yemekleri tan t ld. Almat da yaflayan Türk vatandafllar n n yo un ilgi gösterdi i kültür flenli ine Kazak ve Türk ö rencilerin halk oyunlar dans renk katt. Özellikle minik ö rencilerin mehter gösterisi ziyaretçiler taraf ndan ayakta alk fllan rken Kafkas dans "Lezginka" vatandafllar adeta coflturdu. Kültür fienlikleri kapsam nda düzenlenen programda, Anadolu nun eflsiz lezzetleri Türk, Kazak ve Rus vatandafllar n be enisine sunuldu. Erzurum un meflhur Ca kebab ndan dönere, Antep in K ymal Köftesi'nden bir çok yöreye ait yemekler, flölene gelen yerli ve Türk vatandafllar taraf ndan yo un ilgi gördü. Zeytin ya l, tuzlu ve hamur ifli lezzetlerin yan s ra tatl ve börek çeflitleri ile zenginlefltirilmifl etkinlikte yaklafl k 100 farkl lezzet ziyaretçilerin be enisine sunuldu. (CHA)

5 6 May s 2014 Kültür Sanat 5 Dünya öykücüleri Marquez an s na Çankaya'da bulufluyor ANKARA - Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin ev sahipli i yapaca 14. Uluslararas Ankara Öykü Günleri' 7 May s'ta bafll yor. Avusturya'dan Azerbaycan'a, Makedonya'dan rlanda'ya kadar dünyan n dört bir yan ndan gelecek yazarlar n Ankaral larla buluflaca öykü günleri bu y l, Nobel ödüllü Kolombiyal yazar Gabriel Garcia Marquez an s na düzenleniyor. Çankaya Belediyesi'nin Ankara Üniversitesi ve Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i ile birlikte düzenledi i 14. Uluslararas Ankara Öykü Günleri' bafll yor May s 2014 tarihleri aras nda, Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin yan s ra Ankara Üniversitesi salonlar nda ve Öykü Günleri Derne i'nde düzenlenecek. Öykü Günleri'nin onur ödülü ise yazar Necati Tosuner'e verilecek. Onur konuklar aras nda Füruzan, Anar (Azerbaycan), Hamlet sahanl (Azerbaycan), Beatrix M. Kramlovsky (Avusturya), Bruno Cany (Fransa), Billy O'Callaghan ( rlanda), Carles Alvarez Garriga ( spanya) ve Nenad Joldeski'nin (Makedonya) yer alaca öykü günlerinde, yazarlar Ankaral larla buluflacak y l nda Hugo Chavez an s na düzenlenen Uluslararas Ankara Öykü Günleri bu y l, k sa bir süre önce yaflam n kaybeden Nobel ödüllü Kolombiyal yazar Gabriel Garcia Marquez an s na düzenlenecek. Uluslararas Ankara Öykü Günleri Derne i'nde öykü günleri boyunca her gün saat 11.00'de öyküler okunacak, öykü üzerine k sa konuflmalar ve paneller düzenlenecek. 8 May s'ta Çankaya Belediyesi Ça dafl Sanatlar Merkezi'nde edebiyatç Füruzan, Necati Tosuner, brahim Karao lu, Habip Aydo du, Hanefi Yeter ve Prof. Dr. Devrim Erbil'in kat l m yla Sözler ve Renkler Gravür Sergisinin Serüveni' bafll kl panelle birlikte Sözler ve Renkler Bask resim Sergisinin aç l fl gerçekleflecek. Öykü günleri boyunca, Öyküde Ankara/Ankara'da Öykü, Azerbaycan'da Öykü Edebiyat, Hamlet Üzerine Yaklafl mlar, Fantastik Edebiyat, Cezaevi Edebiyat, K skan lan Bir Yazar: Cortazar, 100. Do um Y l nda Orhan Kemal, Genç Öykücüler Konufluyor, Ça dafl Avusturya Öyküsü, Füruzan: Paras z Yat l 'n n 43., K rkyedililer'in 40. Y l, Edebiyat m zda Necati Tosuner, 90 Sonras Kürtçe Öykü, rlanda Öykücülü ü, Son Dönem Romanc l m z, Bilim Kurgu Edebiyat ve Direnifl Edebiyat /Edebiyat Siyaset liflkisi konulu paneller gerçeklefltirilecek. (CHA) 7-Türkiye-Irak liflkileri ve Son geliflmeler Ifl nda Türkmenler Protokol konuflmalar n n ard ndan Türkiye Irak liflkileri ve Son Geliflmeler Ifl nda Irak Türkmenleri bir panel düzenlendi. Panel e Türkiye Ortado u liflkileri ve Irak Politikas konusuyla Ortado u Uzman Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Türkiye nin Irak ve Kuzey Irak liflkisi ve Türkmenler konusuyla Mimar Sinan Üniversitesi e. Rektör Yard mc s Prof. Dr. Suphi Saatçi, Irak ta Sivil Toplum Örgütünün Rolü ve Önemi konusuyla Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baflkan Kemal Beyatl ve Türkiye nin Irak ve Kuzey Irak liflkisi ve Türkmenler konusuyla TOBB Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek konuflmac olarak panele kat ld lar. Paneli Dr. Ayd n Beyatl yöneterek konuflmac lar n söylediklerinden yola ç karak Irak ta ki son duruma iliflkin ciddi bir flekilde önemli analizler ve de erlendirmelerde yapt. Prof. Dr. Celalettin Yavuz un Yapt Konuflman n Özeti Osmanl Devleti ve Türkiye den en son kopan Türk unsurunun 1926 tarihli Ankara Anlaflmas ile gerçekleflti ini, bunu ise pek çok devlet adam ve entelektüelin bilmedi ini söyleyerek söze giren Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Farkl l klar m z; devletin zirvesindekilerin söyledi i gibi zenginlik de ildir. Ortak noktalar m z, zenginli imizdir. Bizi buraya toplayan ortak payda, slâytta da yaz l oldu u gibi Türk Dünyas ifadesidir! Ortak de erlerimizi savunmak ise, farkl l klara sayg duymad m z anlam na gelmez! fleklinde anlaml bir ifade kulland. Konuflmas n Türkmenlerin Gelece i Aç s ndan Türkiye-Irak liflkileri Nas l Olmal d r? ana bafll alt nda Tarihi-befleri, Ekonomik ve Güvenlik bafll klar alt nda sürdürdü. Prof. Dr. Yavuz un konuflmas ndaki sat r bafllar ve Türkmenlerin güvenli gelece i için önerileri flöyledir: Irak Türkmenleri ayr l kç bir hedef gütmemekte, sadece Araplar ve Kürtlerin sahip oldu u anayasal haklara sahip olmak istemektedirler. Bunun bafl nda da can ve mal güvenli i gelmektedir. Hem bunu sa lamak, hem de kendilerinin sa lad bu güvenli alan ekonomik aç dan kalk nmada cazibe merkezi haline getirmek istemektedirler. Irak Türkmenleri, Türkiye nin hem Irak Kürt yönetimi ile hem de Nuceyfi ve Haflimi gibi Sünni kesime olan yak nl n gördükçe, kendilerini üvey kardefl gibi görmenin ezikli i içerisindedirler. Bu alg hemen hepsinde mevcuttur. Türkmenler, Irak n sadece Kürt bölgesiyle ilgilenen Türkiye ye, Türkiye Irak n %17 lik k sm na ilgi duyuyor. Oysa pastan n %83 lük büyük dilimi güneydedir. Bu sebeple Merkezi Hükümet le iliflkiler yabana at lmamal d r! fleklinde öneride bulunmaktad rlar. Irak ta var oldu u söylenen Türkiye- ran nüfuz mücadelesi yerine ran- srail ve ran-suudi Arabistan aras ndaki siyasi mücadele oldu u anlafl lmaktad r. Irak Türkmenlerinin Güvenli i ve Gelece i Konusunda Öneriler Telafer ile Tuzhurmatu ilçelerinin il yap lmas halinde Türkmenler kendi güvenliklerini sa layabilecek hale gelebileceklerdir. Güvenli in sa lanmas halinde Irak Kuzeyindeki Kürt bölgesine giden Türk firmalar bu Türkmen illerine de giderek, bölgenin ticaret ve sanayi bölgesi olmas na katk sa layabilirler. Yani istikrar, yat r mlar da çekecektir. Türkiye de çeflitli bakanl klar n koordinesi ve TOBB iflbirli i ile bölgede bir organize sanayi kurulabilir. Buna paralel olarak bölgede uygun e itimi verecek bir üniversite (Gazze fieri dinde düflünülen flekilde) ve meslek yüksekokullar kurulabilir. Bu üniversiteler Manas ve Ahmet Yesevi örne inde de kurulabilir. Telafer bölgesinde, Barzani nin kontrolü d fl nda Türkiye-Irak yeni bir s n r kap s TOBB marifetiyle infla edilebilir. stanbul ve Ankara baflta olmak üzere, Türkiye de oldukça etkin bir Türkmen Diasporas mevcuttur. Avrupa ve ABD ye gidenlerle birlikte düflünüldü ünde, Irak Türkmenlerinin d flar ya müthifl bir beyin göçü yaflad görülebilmektedir. Bu göçü önleyici cazip f rsatlar Türkmen bölgelerinde yarat lmal d r. lk flart da kendi can-mal güvenliklerini sa layabilecekleri Türkmen illeri nin tesisidir. Türkiye, Irak n hemen her etnik kesimdeki gruplaflmas n n çoklu unu dikkate alarak, Irak Türkmenlerini homojen bir yap gibi düflünmemelidir. Çok farkl siyasi partilerde ve dini gruplarda yer alan Türkmenler ayr ayr kucaklanmal ve dikkate al nmal, hepsini ortak paydada toplayacak projeler, onlar n fikirleri de al narak üretilmelidir. Türkiye, Kürt Yönetimi-Merkezi hükümet aras nda tercih yapmamal, hele de merkezi hükümet aleyhine olacak tercihin külfetinin Türkmenlere ç kaca n unutmamal d r. Telafer in il yap lmas için Meclis Baflkan Nuceyfi yi, Tuzhurmatu için de Barzani yi ikna etmelidir. Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek konuflmas n n özeti: Birinci Dünya Savafl 'n n bitimi ile beraber, Ortado u'nun s n rlar yeniden çizilmifltir. Ne var ki, bu yeni s n rlar, Ortado u devletlerinin kendi aralar ndaki hesaplaflmalar ndan çok, bölge d fl güçlerin o dönem ki ulusal ç kar tan mlamalar sonucunda ortaya ç km flt r. Dolay s yla, Ortado u'da kimlik ile devlet bütünleflmesi Avrupa benzeri bir tecrübe yaflamam flt r. Di er bir ifade ile ayn etnik veya dini kimli i paylaflan insanlar farkl ülkelerde yaflamak gibi bir olgu ile karfl laflm fllard r. Bu durumdan Irak Türkmenleri de etkilenmifl ve Türk kimli ine sahip olmas na ra men Irak devleti içinde yaflamak durumunda kalm flt r. Türk D fl Politikas 'n n Türkmenler ile olan iliflkisi ise mecburi olarak uluslararas iliflkilerin konusu olmufltur. Bu noktada, uluslararas sistemin yap s, Türkiye'nin uluslararas sistemin aktörleri ile olan iliflkisi ve Türkiye'nin ulusal güvenlik endifleleri, onun Irak Türkmenleri ile olan iliflkilerini de etkilemifltir. Türkiye'nin 1923 y l ndan itibaren yürüttü ü d fl politikan n geçirdi i dönüflümler, onun Irak Türkmenleri ile olan iliflkilerini de flekillendirmifltir. Ne var ki, Irak Türkmenleri'nin Türk D fl Politikas n n bir arac na dönüflmesi, Irak Türkmenleri'nin Türkiye'nin d fl politika gündeminden ba ms z bir gündem oluflturmas n daha zor bir hale getirmektedir. Türkmeneli Dernekler Federasyonu Genel Baflkan Kemal Beyatl Irak Türkmenleri ve Sivil Toplum Çal flmalar bafll kl konuflmas nda flunlar kaydetti: Eskiflehir in 2013 Y l Türk Dünya Kültür Baflkenti seçilmesi bütün Türk dünyas n sevindirdi i gibi bizi de sevindirdi. Sevincimiz di erlerinkinden biraz daha fazla bir sevinçti. Çünkü bu kültürel flenlik sürecinde Irak Türkmenlerini misafirperver Eskiflehirlilerle tan flt rmaya vesile oldular. Onun için baflta Eskiflehir Valisi Sn. Güngör Azim Tuna beye, Irak Türkmen Haftas n düzenleyen ve emek veren bütün arkadafllara ve özellikle Dr. Ayd n Beyatl ya ve bizi yaln z b rakmayan Eskiflehir halk na flükranlar m sunar m. Bu akflamki konuflmam Irak Türkmenleri ve Sivil Toplum Çal flmalar bafll alt nda k saca Türkmenlerin sivil çal flmalar sürecini anlatmaya çal flaca m den sonra Irak ta de iflik yönetimlerin Irak kaderine hâkim olmalar ne yaz k ki toplumun ihtiyaç duydu u ve ça dafl insan haklar n kapsayan sivil çal flmalara önem vermediler. Osmanl dan vak f anlay fl orta do uda ve Irak ta miras olarak b rak lsa da yönetimler toplumun bu önemli ihtiyac na ald r fl etmediler. Zamanla ça n getirdi i de iflimlerin do urdu u toplumsal hareketin temelini oluflturan cemiyet, sendika ve derneklerin kurulmas Irak ta geçmifle dayal bir olgusu yok diye biliriz. Irak anayasas nda da bu gibi faaliyetlere de inen madde ve kanunlara da rastlamak pek mümkün de ildi. Haliyle Türkmenler Irak ta yaflad klar na göre sivil kurulufl çal flmalar na de inmek çok zordur. Ancak 14 Temmuz 1958 da Irak ta yap lan askeri darbede neticesinde Irak yönetimi krall ktan cumhuriyete geçmesiyle sivil çal flmalar gün yüzüne ç kmaya bafllad. Irak Türkmen toplum yap s nda birliktelik ve istiflare anlay fl n n getirdi i avantaj iyi kullanmaya bafllad. Sivil çal flmalar ilk önce Irak n d fl nda özellikle Türkiye ye tahsil için gelen ö renciler bu iflin bafl n çekti da ilk kez stanbul da Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) kuruldu. Bu kuruluflun temel tafl n atan Enver Netçi ve zzettin Kerkük idi. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i Türkmen toplumu için çok büyük avantajlar sa lad. Bir okul mahiyetini ald. Türkiye de yaflayan pek çok Türkmen yazar, doktor ve siyasetçi bu derne in flemsiyesi alt nda yetiflti. Zaman ilerledikçe flubeleri oldu. Merkezi stanbul da olup Ankara, Konya ve zmir de flubeleri aç ld ve halada devam etmektedirler. stanbul da ilk ad m at l r at lmaz 1961 de Ba dat ta Türkmen Kardefllik Oca kuruldu. Türkmen Kardefllik Oca kurulmas yla Türkmenler için yeni bir dönem bafllad. stanbul da Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) misyonun paraleli Türkmen Kardefllik Oca Irak ta yürütmeye bafllad. Burada önemli bir noktaya de inmeden geçemeyece im: Türkmen Kardefllik Oca ad na bak ld nda Türkmenlerin ilk söylemleri Kardefllikle bafllad. Ve Irak içinde hem toplum hem de kurulufl olarak yegâne Kardeflli e davet eden Türkmenlerdir. Di er bir önemli kuruluflumuz Kerkük Ö retmeler Sendikas d r y lar nda kurulan Kerkük Ö retmeler Sendikas n n yönetimi y llarca Türkmen e itimciler taraf ndan yönetildi. Arap Baas Partisi 1968 de askeri bir darbe ile Irak n yönetimini ele geçirmesiyle dikte yönetim zorbal kla ve güç kullanarak Kerkük Ö retmenler Sendikas n ele geçirdiler itibar yla Türkiye de Türkmen sivil çal flmalar daha h z kazand. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i (ITKYD) flubelerini Ankara, Konya ve zmir de 1991 den sonra açt. Avrupa ya göç eden Türkmenler yaflad klar ülkelerinde birer sivil kurulufllar açmaya bafllad lar. Almanya, Danimarka, Kanada, Filandiye, sveç ve daha baflka ülkelerde faaliyete bafllad lar. Türkiye de de onun üzerinde Türkmen sivil kurulufllar kuruldu. Her sivil kurulufl Türkmen toplumun ihtiyac n karfl layacak alanda faaliyet göstermeye bafllad ten sonra Irak yeni bir döneme girmesiyle Türkmeneli bölgesinde altm fl n üzerinde Türkmen dernekler, cemiyetler, birlikler kurulmaya bafllad. Doktorlar, mühendisler, yazarlar, flairler ve baflka mesleki dernekler kurulmaya bafllad. Eskiflehir de düzenlene Irak Türkmen Haftas etkinliklerinde bahsetti im kurulufllardan pek çok temsilci aram zda bulunmaktad rlar. Son olarak Türkiye de çal flmalar n sürdüren derneklerimiz hemfikir olarak tek çat alt nda toplan p söylem birli ine odaklanarak bir Türkmeneli Dernekler Federasyonunu (TÜFED) 2011 de stanbul da kurdular. (Devam Edecek)

6 6 KONYA - ABDUL- LAH DO AN - Konya n n Meram ilçesinde yer alan, yeni ad Gökyurt olan Kilistra Antik Kenti nin bar nd rd tarihi ve kültürel miras kay t alt na al n yor. Bölgedeki, Helenistik, Roma ve Türk- slam dönemi eserlerinden oluflan 36 kültürel varl k için Kültür ve Turizm Bakanl na tescil baflvurusunda bulunuldu u bildirildi. Kent merkezine 50 kilometre uzakl kta bulunan ve görünümüyle Kapadokya y and ran Kilistra Antik Kenti, 2 bin y la uzanan geçmifliyle Orta Ça Hristiyanl n n en önemli merkezleri aras nda gösteriliyor. Helenistik dönemde yerleflimin bafllad tespit edilen antik kentin, günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipli i yapt biliniyor. Oyma kayalara yap lan konaklar, Orta Ça, Bizans ve Türk mimarisi bak m ndan oldukça zengin eserleri bar nd ran kent ve yöresinde, son yap lan yüzey araflt rmas nda tescili bulunmayan varl klar envantere al nd. Bölgede geçti imiz y l yüzey araflt rmalar çal flmas nda bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Bozkurt, AA muhabirine yapt aç klamada, Kilistra ve çevresindeki yerleflim yerlerini incelediklerini söyledi. Yürüttükleri çal flma ile amaçlar n n; bölgedeki tarihi varl klar n envanterini tamamlamak oldu unu aktaran Bozkurt, Kilistra da acilen koruma amaçl imar plan yap lmas gerekti ini belirtti. - Bölgedeki önemli yap lar tespit ettik Bozkurt, yüzey araflt rmas nda, Kilistra ve yak n çevresinde özellikle Türk- slam dönemine ait önemli veriler elde ettiklerini ifade ederek, flöyle konufltu: Kilistra n n Bizans katman, mimari ve sanatsal özellikleri ile ünik (efli olmayan) birçok örne i içeriyor. Öte yandan bölge, Türk dönemine ait günümüze ulaflabilen yap lar ve halk mimarisiyle de dikkati çekiyor. Kilistra da zaten 1. derece arkeolojik sit alan ve flu an mevcut yerleflimde geçifl aflamas uygulan yor. Ancak biz ileride yap lacak bir koruma amaçl imar plan na yönelik yap baz nda da tesciller önererek, önemli yap lar tespit ettik. Bunlar n büyük bölümü, cami, mescit, konut, köy odas, çeflme, sarn ç gibi 36 tarihi ve kültürel varl klard r. Bunlar için Kültür ve Turizm Bakanl na tescil önerisinde bulunduk. Araflt rma s ras nda, çok iyi korunmufl köprü ile yak n nda bir han n izine rastlad klar n anlatan Bozkurt, Ayr ca camilere vakfedilmifl, kitabeli flamdanlar ve el yazmalar tespit ettik. Bunlardan tezhipli bir Kur an- Kerim, taraf m zca Konya Bölge Yazma Eserler Müdürlü ü ne teslim edildi diye konufltu. - Orta Ça arkeolojisinin en önemli Turizm Kilistra n n kültürel miras kay t alt na al n yor merkezlerinden Bozkurt, bölgenin kentsel arkeolojik sit alan oldu una iflaret ederek, flunlar kaydetti: Buras, Eski Ça dan bafllayarak, Orta Ça ve Türk dönemi yerleflimlerinin bir arada üst üste geldi i bir bölgedir. Zengin yüzey serami i, Kilistra n n büyük bir arkeolojik park oldu unu gösteriyor y l çal flmam zda, höyük üzerinde 3 adet Roma dönemine ait cam bilezik bulduk. Türk dönemi de oldukça zengin. Halk mimarisi mutlaka yaflat lmal. Bu özellikleri ile Gökyurt, Türkiye deki Ortaça arkeolojisinin en önemli merkezlerinden birisi. - Kilistra n n turizm potansiyeli çok yüksek Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek oldu una dikkati çeken Bozkurt, flöyle devam etti: Kilistra, Avrupa da, Fransa baflta olmak üzere ilgili çevrelerce tan n yor. Avrupa daki belirli Hristiyan cemaatler ve bunlar n mensuplar ndan bölgeye gelen yabanc larla karfl laflt k. Saha çal flmam zda, bir Frans z çiftin araç kiralayarak Gökyurt a geldiklerine flahit oldum. Sohbet etti imizde, ilk Hristiyanlar ve onlara ait mekanlar merak ettiklerini, bu yüzden özellikle buraya geldiklerini belirttiler. Ancak bölge maalesef turizm flirketlerinin destinasyonlar aras nda yer alm yor. Ulafl m ve konaklaman n bunda önemli rolü var. Bu konuda projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. (AA) Marmaris e Alman turist ak n MU LA - Dünyan n en büyük yolcu gemilerinden talyan band ral Aida Diva ve Bahamalar band ral kruvaziyer Europa ayn gün içinde Marmaris e geldi. Sabah saatlerinde Yunanistan n Heraklion Liman ndan gelen Aida Diva, Marmaris Liman n n büyük r ht m na, Antalya dan sonra rotas n ilçeye çeviren Europa ise liman n küçük r ht m na yanaflt r ld. Gemilerde ço u Alman yaklafl k 2 bin 500 yolcu ve 900 kadar personel bulundu u belirtildi. Gümrük ifllemlerinin tamamlanmas n n ard ndan gemilerden inen turistler, 23 dereceyi bulan s cak havay f rsat bilerek Yat Liman ve Kordon Caddesi nde yürüyüfl yapt. Deniz kenar ndaki restoran ve kafeteryalarda oturarak so uk içecekler içen turistler, güneflli havan n tad n ç kard. Turistlerin baz lar çevredeki tarihi öneme sahip yerleri ziyaret etmek için günlük turlara kat l rken, ilçe merkezinde kalanlar ise Marmaris Kapal Çarfl s nda yo unlu a neden oldu. Al flverifl yapan yolcular n genelde hediyelik eflya sat n ald dikkat çekti. Gemilerden özellikle büyüklü ü ve isminden dolay denizlerin divas olarak adland r lan dev kruvaziyer Aida Diva vatandafllar n ve ilçede tatil yapan yabanc turistlerin ilgi oda oldu. Birçok kifli geminin önünde hat ra foto raf çektirdi. Aida Cruises flirketinin filosuna 2007 y l nda kat lan 69 bin grostonluk, 250 metre uzunlu undaki lüks geminin içinde süit kamaralar, yüzme havuzlar, sauna, masaj odalar, spor salonlar, casino ile gösteri salonlar n n bulundu u ö renildi. lçeye bu sezon üçüncü seferini gerçeklefltiren Aida Diva n n ilerleyen günlerde seferlerine devam etmesinin beklendi i bildirildi. Kruvaziyerlerden Europa n n Bodrum a, Aida Diva n n ise Antalya ya gitmek üzere akflam saatlerinde Marmaris ten ayr laca belirtildi. (AA)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı