AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ"

Transkript

1 AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný

2 AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: Geniþletilmiþ II. Baský Temmuz Hazýrlayan Berna ÖZÞAR Baský ve Dizgi Ceyma Matbaacýlýk MAS/SÝT Matbaacýlar Sitesi, 4. Cadde, No:123 Yüzyýl Mahallesi - Baðcýlar - Ýstanbul Bu kitapta yer alan bilgi ve görüþler yazara ait olup; Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði'nin sorumluluðunda deðildir. Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði ne aittir. Kitaptaki bilgilerden, kaynak kullanýlmadan alýntý yapýlamaz. Kitap, izin alýnmadan çoðaltýlamaz ve daðýtýlamaz.

3 SUNUÞ 40 yýlý aþkýn bir geçmiþe dayanan Avrupa Birliði-Türkiye iliþkileri, 17 Aralýk 2004 tarihinde gerçekleþtirilen Brüksel Zirvesini takiben yeni bir sürece girmiþtir. Brüksel Zirvesinde Türkiye ile Avrupa Birliði arasýnda üyelik müzakerelerinin 3 Aralýk 2005 tarihinde baþlamasý kararýnýn alýnmasý ikili iliþkiler açýsýndan önemli bir kilometre taþý oluþturmaktadýr. Nitekim müzakerelerin ilk aþamasý olan tarama sürecinin tamamlanmasý ve bazý baþlýklarda fiilen müzakerelerin baþlamasýyla Türkiye pek çok alanda geniþ ve kapsamlý bir dönüþüm gerçekleþtirmeye baþlamýþtýr. Bu dönüþüm süreci, toplumun tüm kesimlerini ancak özellikle iþ dünyasýný ve sektörleri yakýndan ilgilendiren sonuçlar doðurmakta, Türk mevzuatý Avrupa Birliði müktesebatýyla uyumlu hale gelmekte ve hukuki düzenlemeler hýzla uygulamalara yansýtýlmaktadýr. Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði olarak bu süreçte üzerimize düþen sektörel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek Türk sigorta sektörünün Avrupa Birliði sigorta sektörüne uyumlu hale getirilmesi, rekabetçi bir yapýya kavuþturulmasý ve istikrarlý bir büyümeyi baþarabilmesi amacýyla 2005 yýlý içinde baþlattýðýmýz çalýþmalarý sürdürüyoruz. Bu çalýþmalar kapsamýnda ilk baskýsýný Mayýs 2005'te yaptýðýmýz Avrupa Birliði Sigorta Müktesebat Rehberi nin geniþletilmiþ ikinci baskýsýný yayýna hazýrladýk. Rehber, Türk sigorta sektörü temsilcilerinin, sigorta alanýndaki Avrupa Birliði mevzuatýný inceleyerek uyumda sorunlarla karþýlaþýlabilecek alanlarý tespit etmelerini ve bu tespitler ýþýðýnda sektörün pozisyon belirlemesini saðlama amacý taþýyor.

4 Rehberin birinci bölümünde, Avrupa Birliði'nin tarihçesi ile geniþleme süreçlerine iliþkin genel bir çerçeve sunulurken Türkiye-Avrupa Birliði iliþkileri tarihsel geliþim süreci içerisinde, süreci etkileyen temel geliþmeler ýþýðýnda kýsaca ele alýnýyor. Ýkinci bölümde, Avrupa Birliði'nde sigortacýlýðýn kýsa tarihçesi, hukuki dayanaðý ve yasal düzenlemelere iliþkin genel bilgiler sunuluyor. Üçüncü bölüm, sigorta sektörünü ilgilendiren tüm Avrupa Birliði mevzuatýnýn özetlerine yer verirken, en son yasal düzenlemeleri ve farklý alanlarda getirilen uygulamalarý içeriyor. Böylelikle sektörümüze Avrupa Birliði yasal düzenlemelerine iliþkin genel bir çerçeve sunulmasý hedefleniyor. Son bölümde ise Avrupa Birliði'nin müzakere süreci mercek altýna alýnýyor ve sürecin aþamalarýna iliþkin bilgiler veriliyor. Bunun ardýndan, Avrupa Birliði'ne üyelikleri 1 Mayýs 2004 tarihinde gerçekleþen on ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Malta, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya) ile üyelikleri 1 Ocak 2007 tarihinde gerçekleþen iki ülkenin (Bulgaristan ve Romanya) müzakere süreçlerinde sigortacýlýk alanýndaki pozisyonlarý, geçiþ süreci veya istisna taleplerinde bulunup bulunmadýklarý ve sigorta sektörlerinin bugünkü durumlarý inceleniyor. Avrupa Birliði Sigorta Müktesebat Rehberi nin geniþletilmiþ ikinci baskýsýnýn Avrupa Birliði sürecinde saðlam adýmlarla yürüyen Türk sigorta sektörü için yararlý olmasýný temenni ediyorum. Erhan TUNÇAY Genel Sekreter

5 ÝÇÝNDEKÝLER I. AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE GENEL BAKIÞ 1. Tarihsel Geliþim Süreci Avrupa Birliði'nin Geniþleme Süreci Ýlk Geniþleme Yunanistan'ýn Tam Üyeliði Ýspanya ve Portekiz'in Tam Üyelikleri Derinleþme Süreci Onbeþler Avrupasý Avrupa Birliði'nin En Büyük Geniþleme Süreci Avrupa Birliði nin Son Geniþleme Süreci Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Avrupa Birliði-Türkiye Ýliþkileri Ankara Anlaþmasý Türkiye'nin Üyelik Baþvurusu Aralýk 1999 Helsinki Zirvesi Aralýk 2002 Kopenhag Zirvesi Siyasi Kriterler ve Reform Süreci Yýlý Ýlerleme Raporu, Tavsiye Belgesi ve Etki Deðerlendirmesi Raporu Aralýk 2004 Brüksel Zirvesi Müzakere Süreci...25

6 II. AVRUPA BÝRLÝÐÝ TEK SÝGORTA PÝYASASI 1. Tek Sigorta Piyasasýnýn Hukuki Dayanaðý Avrupa Birliði Sigorta Sektörünü Düzenleyen Mevzuat...32 III. SÝGORTACILIÐA ÝLÝÞKÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATI 1. Hayat Sigortasý Mevzuatý Hayat Dýþý Sigorta Mevzuatý Muhasebe Mevzuatý Elektronik Ticaret Mevzuatý Sigorta Gruplarý (Ek Denetim) Mevzuatý Finansal Þirket Gruplarý Mevzuatý Sigorta Aracýlarý Mevzuatý Motorlu Taþýtlar Mevzuatý Reasürans Mevzuatý Yükümlülük Karþýlama Yeterliliði Mevzuatý Tasfiye ve Yeniden Yapýlanma Mevzuatý Ýstatistik Mevzuatý Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Komitesi (Eski Sigorta Komitesi) Mevzuatý...133

7 14. Uluslararasý Anlaþmalar Mevzuatý Diðer Ýlgili Mevzuat Üye Devletlerin Sigortaya Ýliþkin Avrupa Birliði Müktesebatý Ýhlalleri IV. AVRUPA BÝRLÝÐÝ 2004 VE 2007 YILI GENÝÞLEMELERÝ VE SÝGORTA SEKTÖRÜ 1. Avrupa Birliði 2004 ve 2007 Yýlý Geniþlemeleri Katýlým Müzakereleri Sigorta Alanýnda Müzakereler Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Çek Cumhuriyeti Estonya Macaristan Letonya Litvanya Malta Polonya Slovakya Slovenya Bulgaristan Romanya Yararlanýlan Kaynaklar

8

9 I. AVRUPA BÝRLÝÐÝ NE GENEL BAKIÞ 1 1 Bu bölümde yer alan bilgiler Dýþiþleri Bakanlýðý, Avrupa Birliði Genel Sekreterliði ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu kaynaklarýndan derlenerek hazýrlanmýþtýr. 9

10

11 1. TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ Avrupa Birliði, II. Dünya Savaþý'nýn ardýndan büyük bir yýkýma uðrayan Avrupa'da, barýþýn ve bölgesel istikrarýn yeniden saðlanmasý ve ekonominin yeniden yapýlanmasý amacýyla oluþturulan bir ülkeler topluluðudur. Avrupa Birliði'ni oluþturan temel deðerler, kalýcý barýþýn saðlanmasý, birlik, özgürlük, eþitlik, güvenlik ve dayanýþmadýr. Avrupa Birliði'nin amaçlarýný, insan haklarýna saygý ve temel haklar ile hukukun üstünlüðü kuralýnýn uygulanmasýný saðlamak, özgürlük ve demokrasi ilkelerini korumak olarak özetlemek mümkündür. 9 Mayýs 1950'de Fransýz Planlama Örgütü Baþkaný Jean Monnet'nin görüþlerinden de etkilenen dönemin Fransa Dýþiþleri Bakaný Robert Schuman, Ruhr bölgesindeki zengin kömür ve çelik madenlerinin Almanya ile birlikte ve bir "uluslarüstü" örgüt aracýlýðýyla iþletilebileceðini açýklamýþtýr. Planýn temelinde, savaþ sanayisinin ana maddeleri olan kömür ve çeliðin üretim ve kullaným yetkisinin uluslarüstü bir organa verilmesi ve böylelikle gelecekteki muhtemel bir Fransa-Almanya çatýþmasýnýn önlenmesi için yeni bir ekonomik ve politik çerçevenin oluþturulmasý yer almaktadýr. Çaðrýya Almanya'nýn yaný sýra Ýtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un da olumlu yanýt vermesi üzerine altý ülke arasýnda 1951 yýlýnda imzalanan Paris Antlaþmasý ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu (AKÇT) kurulmuþtur. Bu ülkelerdeki kömür ve çelik sanayisi ile ilgili olarak alýnan kararlar, baðýmsýz olarak faaliyet gösterecek devletlerüstü bir kuruma, diðer bir ifadeyle, bir yüksek otoriteye 11

12 devredilmiþtir. AKÇT'nin baþarýsý üzerine kömür ve çelik gibi sýnýrlý endüstrilerden ekonominin tüm sektörlerini kapsayacak bir entegrasyon aþamasýna geçilmesine karar verilmiþ ve 1957'de imzalanan Roma Antlaþmasý ile Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu (AAET) kurulmuþtur yýlýnda AKÇT, AAET ve AET'nin kurumlarý birleþtirilmiþ, Avrupa Parlamentosu'nun yaný sýra, tek bir Komisyon ve tek bir Bakanlar Konseyi oluþturulmuþtur. AET'nin nihai hedefi Avrupa'nýn siyasal bütünlüðe ulaþmasý olmuþtur. Bu hedefe varmak için ilk olarak üye devletler arasýnda mallarýn, hizmetlerin, sermayenin ve iþ gücünün serbestçe dolaþtýðý bir ortak pazar ve Gümrük Birliði kurulmasý öngörülmüþtür. Roma Antlaþmasý'nýn 2. maddesinde AET'nin hedefi, "Topluluðun görevi, ortak pazarýn kurulmasý ve üye ülkelerin ekonomik politikalarýnýn giderek yakýnlaþtýrýlmasý suretiyle, Topluluðun bütünü içinde ekonomik etkinliklerin uyumlu olarak geliþmesini, sürekli ve dengeli bir yayýlmayý, artan bir istikrarý, yaþam düzeyinin hýzla yükseltilmesini saðlamak ve birleþtirdiði devletler arasýnda daha sýký iliþkiler gerçekleþtirmektir" þeklinde özetlenmiþtir. Üye devletler arasýndaki Gümrük Birliði, Roma Antlaþmasý'nda öngörülen tarihten önce, 1 Temmuz 1968'de gerçekleþmiþ, ulaþtýrma ve enerji alanlarýndaki gecikmelere raðmen AET, 31 Aralýk 1969 tarihinde Antlaþma ile saptanan 12

13 hedeflerin çoðuna ulaþmayý baþarmýþtýr. Avrupa Birliði'nin temellerini atan Roma Antlaþmasý, uluslarüstü bir karar alma mekanizmasý oluþturmayý hedeflemiþtir. Uluslarüstü bir karar mekanizmasýnýn anlamý, Avrupa Birliði'ni yönetmek üzere oluþturulan kurumlarýn üye devletlerden baðýmsýz olup pek çok konuda üye devletleri baðlayýcý durumda olmasýdýr. 1986'da Tek Avrupa Senedi, 1992'de Avrupa Birliði'ni oluþturan Maastricht Antlaþmasý, 1997 yýlýnda Amsterdam Antlaþmasý ve 2000 yýlýnda Nice Antlaþmasý ile Avrupa Birliði kurumlarýnýn yapýsý, iþleyiþi, üye sayýlarý ve karar verme mekanizmasý üzerindeki etkileri üzerinde deðiþiklikler yapýlmýþtýr. 2. AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN GENÝÞLEME SÜRECÝ 2.1. Ýlk Geniþleme Altýlar Avrupasý'nýn baþarýsý üzerine Birleþik Krallýk, Danimarka, Ýrlanda ve Norveç üyeliðe baþvurmuþtur. General Charles de Gaulle yönetimindeki Fransa'nýn 1961 ve 1967'de iki kez veto yetkisini kullandýðý bir pazarlýk sürecinin ardýndan, 1969 yýlýnda gerçekleþtirilen Zirve Toplantýsýnda, Avrupa Topluluðu na (AT) katýlma talebinde bulunan Ýngiltere, Ýrlanda, Danimarka ve Norveç ile konuya iliþkin müzakerelerin baþlatýlmasý kabul edilmiþtir. Ýki yýl süren müzakerelerden sonra Ýngiltere, Ýrlanda ve Danimarka 22 Ocak 1972'de tam üye olarak Topluluða katýlmýþlar, Norveç'in katýlýmý ise ülkede yapýlan referandumla reddedilmiþtir. 13

14 AT'nin ilk geniþlemesi nispeten sorunsuzdur. Benzer yönetim yapýlarýna ve geliþmiþlik düzeylerine sahip ülkelerin AT çatýsý altýndaki entegrasyonlarý göreceli olarak daha kolay olmuþtur. Üye devlet sayýsýný altýdan dokuza yükselten ilk geniþleme ile birlikte, Topluluk sosyal, bölgesel ve çevresel konulardaki sorumluluklarýna yeni bir derinlik kazandýrmýþtýr Yunanistan'ýn Tam Üyeliði 12 Haziran 1975'te Yunanistan'ýn tam üyelik baþvurusu gerçekleþmiþ, Avrupa Komisyonu'nun olumsuz görüþ vermesine karþýn Bakanlar Konseyi ekonomik gerekçeleri geri plana iterek siyasi gerekçelerle tam üyelik müzakerelerinin baþlamasýna yeþil ýþýk yakmýþtýr. Müzakerelerin ardýndan, Yunanistan 1 Ocak 1981 tarihinde AT'nin 10. tam üyesi olmuþtur Ýspanya ve Portekiz'in Tam Üyelikleri 1980'li yýllarda geniþleme dalgasý, yine Avrupa'nýn güney ekseninde gerçekleþmiþ, faþist diktatörlerin siyaset sahnesinden çekilmesiyle demokrasiye geçen Ýspanya ve Portekiz de tam üyelik baþvurusunda bulunmuþlardýr. Yunanistan'ýn tam üyelik baþvurusunda olduðu gibi Ýspanya ve Portekiz'in tam üyelik baþvurularýnda da Avrupa Komisyonu'nun olumsuz görüþ vermesine karþýn Bakanlar Konseyi ekonomik gerekçeleri geri plana iterek siyasi gerekçelerle tam üyelik müzakerelerinin baþlamasýna yeþil ýþýk yakmýþtýr. 14

15 Ýspanya ve Portekiz'le müzakereler çetin geçmiþ, müzakerelerin yapýsý bu ülkelerle yapýlan katýlým anlaþmalarýna da yansýmýþ, bu ülkelere özellikle iþçilerin serbest dolaþýmýyla ilgili olarak yedi yýl gibi uzun bir süre tanýnmýþtýr. Bu ülkelerin ortak tarým politikasýna uyumlarý ve Topluluk bütçesinden yararlanmalarý yine uzun süreli geçiþ dönemlerine tabi tutulmalarýna yol açmýþtýr. Tamamlanan müzakerelerin ardýndan, Ýspanya ve Portekiz, 1986 tarihinde Topluluk a tam üye olmuþlardýr. Ýspanya ve Portekiz'in katýlýmýyla Topluluk baþlangýçtaki üye devlet sayýsýný ikiye katlamýþtýr. Özellikle Ýspanya'nýn katýlýmý, Topluluk içerisinde beþinci büyük ülkenin varlýðýna yol açarken karar alma sürecini de daha güç iþler hale getirmiþtir. Ýspanya'nýn büyük bir tarým ülkesi olmasý da Topluluk bütçesi için ek bir yük anlamýna gelmiþtir. 1982'de Yunanistan'ýn, 1986'da da Ýspanya ve Portekiz'in katýlýmlarý, Topluluðu, üye devletlerin ekonomik geliþmeleri arasýndaki farklýlýklarý azaltmaya yönelik yapýsal programlar uygulamaya yöneltmiþtir Derinleþme Süreci 7 Þubat 1992 de imzalanarak 1 Kasým 1993 te yürürlüðe giren Maastricht Antlaþmasý ile üç sütunlu bir Avrupa Birliði yapýlanmasý oluþturulmuþtur. Avrupa Birliði, 1995 yýlýna kadar kendi içine kapanarak temel bazý sorunlarýna çözüm arayýþýna girmiþ, Ortak Pazar çerçevesinde tamamlanamayanlarý "Tek Pazar" çatýsý altýnda toplamaya 15

16 yönelmiþ ve "Ekonomik ve Parasal Birlik" hedefi doðrultusunda çalýþmalarýna hýz vermiþtir Onbeþler Avrupasý 1990'lý yýllardaki Avrupa entegrasyon sürecinin ilk ve son geniþlemesi 1 Ocak 1995 tarihinde gerçekleþmiþ; Avusturya, Ýsveç ve Finlandiya Avrupa Birliði'ne tam üye olmuþlardýr. Tam üyeliði beklenen bir diðer ülke olan Norveç, ilk geniþleme dalgasýnda olduðu gibi yine referanduma gitmiþ ve Norveç halký büyük ölçüde Avrupa Birliði'nin ortak balýkçýlýk politikasý nedeniyle Birlik dýþýnda kalmayý tercih etmiþtir Avrupa Birliði'nin En Büyük Geniþleme Süreci Berlin Duvarý'nýn yýkýlmasýnýn ardýndan iki Almanya'nýn birleþmesiyle Avrupa'nýn merkezinde bir demokratikleþme süreci baþlamýþ, Sovyetler Birliði'nin çözülmesiyle Avrupa'nýn siyasi yapýsý büyük bir deðiþikliðe uðramýþtýr. Bu süreçte Avrupa Birliði ile eski Varþova Paktý'na dahil Orta ve Doðu Avrupa ülkeleri arasýndaki iliþkiler güçlenmiþ ve Avrupa anlaþmalarý ile ticari iþbirliði geliþtirilmiþtir. Avrupa Birliði, Kopenhag Zirvesi'nde aldýðý kararlar uyarýnca Macaristan, Polonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Estonya, Slovenya ve bunlarýn yaný sýra Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'ni kapsayan bir geniþleme süreci baþlatmýþtýr. Bu sürece Malta ve Türkiye de katýlmýþtýr. Kopenhag Zirvesi'nde, müzakereleri tamamlayan on aday 16

17 ülkenin Mayýs 2004'te, Bulgaristan ve Romanya'nýn 2007'de üye olmasý ve Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi durumunda Türkiye ile de müzakerelerin 2005 yýlýnda baþlatýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 1 Mayýs 2004'te Avrupa Birliði'nin en kapsamlý geniþleme süreci tamamlanmýþ ve Macaristan, Polonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Estonya, Slovenya ve Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin tam üyeliði gerçekleþmiþtir. Bu geniþlemeyle 25 üyeli Avrupa Birliði'nin nüfusu 450 milyonu aþmýþ, yüzölçümü ise yaklaþýk %23 oranýnda artmýþtýr Avrupa Birliði'nin Son Geniþleme Süreci Bulgaristan ve Romanya'nýn 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle resmen Avrupa Birliði üyesi olmalarý ile birlikte Avrupa Birliði'ne üye ülkelerin sayýsý 27'ye yükselmiþtir. 16 yýl önce sosyalist sistemden çýkarak piyasa ekonomisine geçen bu iki ülkede son yýllarda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Ancak, yolsuzlukla mücadele, tarým sektörü ve adli sistemdeki yapýsal sorunlar halen devam etmektedir Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Avrupa Birliði'ne katýlmak isteyen ülkelerden, Avrupa Birliði'nin temel deðerleri olan kalýcý barýþýn saðlanmasý, eþitlik, özgürlük, insan haklarý, azýnlýk haklarý ve temel haklara saygý gibi ilkelere uymalarý beklenmektedir. Ülkelerden Avrupa Birliði normlarýna ve müktesebat adý 17

18 verilen Avrupa Birliði mevzuatýna uyum saðlamalarý da istenmektedir. Avrupa Birliði'ne üye olmak isteyen bir ülkenin uymasý gereken temel kriterler, Kopenhag Kriterleri adý verilen ve 1993 yýlýnda belirlenmiþ olan kriterlerdir. Kopenhag Kriterleri þunlardýr: - Siyasi kriterler: Aday ülke, demokrasi, hukukun üstünlüðü, insan haklarý, azýnlýklara saygý ve azýnlýklarýn korunmasýnýn güvence altýna alýndýðý istikrarlý bir kurumsal yapýya sahip olmalýdýr. - Ekonomik kriterler: Aday ülke, iþleyen bir piyasa ekonomisi ve Avrupa Birliði içinde rekabetçi baský ve piyasa güçleriyle baþa çýkabilme kapasitesine sahip olmalýdýr. - Topluluk müktesebatýnýn kabulü: Aday ülke, siyasi, ekonomik ve parasal birlik amaçlarýna uyum dahil olmak üzere, Avrupa Birliði mevzuatýný üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalýdýr. Üyelik görüþmelerinin baþlatýlmasý için ön koþul siyasi kriterlerin, yani demokrasi, hukukun üstünlüðü, insan haklarý ve azýnlýklara saygý kriterlerinin yerine getirilmesidir. 18

19 2 3. AVRUPA BÝRLÝÐÝ-TÜRKÝYE ÝLÝÞKÝLERÝ Türkiye ve Avrupa Birliði arasýndaki iliþkilerin resmi baþlangýcý, altý ülke tarafýndan Avrupa Ekonomik Topluluðu'nun (AET) kurulmasýnýn ardýndan, Türkiye'nin 31 Temmuz 1959 tarihinde gerçekleþtirdiði baþvuruya dayanmaktadýr. Türkiye'nin tam üyelik baþvurusuna o zamanki adýyla Avrupa Ekonomik Topluluðu tarafýndan verilen cevapta, ülkenin kalkýnma düzeyinin tam üyeliðin gereklerini yerine getirmeye henüz yeterli olmadýðý belirtilmiþ ve tam üyelik koþullarý gerçekleþinceye kadar geçerli olacak bir ortaklýk anlaþmasý imzalanmasý önerilmiþtir. Bunu takiben 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluðu arasýnda bir ortaklýk kuran Ankara Anlaþmasý imzalanmýþtýr Ankara Anlaþmasý Ankara Anlaþmasý'nýn önsözünde açýkça belirtildiði üzere Avrupa Ekonomik Topluluðu tarafýndan Türk halkýnýn yaþam kalitesinin yükseltilmesi amacýyla saðlanacak destek, ileride Türkiye'nin Topluluða katýlýmýna yardýmcý olma amacý taþýyacaktýr. Ankara Anlaþmasý çerçevesince kurulan Türkiye-Avrupa Birliði ortaklýk iliþkisinin temel hedefi Türkiye'nin Topluluða tam üyeliðinin saðlanmasýdýr. Anlaþma'nýn 28. maddesi uyarýnca "Anlaþmanýn iþleyiþi, Topluluðu kuran Antlaþmadan doðan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafýndan üstlenilebileceðini 2 Bu bölümde yer alan bilgiler Dýþiþleri Bakanlýðý, Avrupa Birliði Genel Sekreterliði ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu kaynaklarýndan derlenerek hazýrlanmýþtýr. 19

20 gösterdiðinde, Akit Taraflar, Türkiye'nin Topluluða katýlmasý olanaðýný inceleyeceklerdir. Anlaþma, hazýrlýk dönemi, geçiþ dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç aþama öngörmüþtür. Geçiþ döneminin sonunda Gümrük Birliði'nin tamamlanmasý planlanmýþtýr. Hazýrlýk döneminin ardýndan 13 Kasým 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yýlýnda yürürlüðe giren Katma Protokol, 22 yýl sürmesi öngörülen geçiþ dönemini resmen baþlatmýþtýr. Katma Protokol ile Türkiye, AT'ye yönelik gümrük vergilerinin sanayi ürünleri için tamamen kaldýrýlmasýný ve AT tarafýndan üçüncü ülkelere karþý uygulanan vergilerin uygulanmasýný kabul etmiþtir. Bu çerçevede, sanayi ürünleri için 12 yýllýk vergi indirimi geçiþ süresi ve rekabet gücü zayýf olan sanayi dallarý içinse 22 yýllýk vergi indirimi takvimi öngörülmüþtür. Ne var ki, gerek Ankara Anlaþmasý gerekse Katma Protokol planlandýðý þekilde uygulanamamýþtýr arasýndaki dönemde gümrük indirimleri durmuþtur. Topluluk ve Türkiye arasýndaki iliþkiler 12 Eylül döneminde dondurulmuþ ve mali iþbirliðine son verilmiþtir. Katma Protokol'ün ise yalnýzca ticari hükümleri iþlemeye devam etmiþtir Türkiye'nin Üyelik Baþvurusu Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluðu'na tam üyelik baþvurusu yapmýþ; ancak Avrupa Komisyonu 1989 yýlýnda verdiði cevapta, Topluluk içerisindeki iç pazarýn tamamlanmasý sürecinden önce yeni bir üye kabul 20

21 edilemeyeceðini belirterek, öncelikle Gümrük Birliði'nin tamamlanmasý önerisinde bulunmuþtur. Ýliþkiler 1993 yýlýnda Gümrük Birliði görüþmelerinin baþlamasýyla yeni bir boyut kazanmýþtýr. Gümrük Birliði Kararý, Türkiye-AET Ortaklýk Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli toplantýsýnda kabul edilmiþtir. 1/95 sayýlý Ortaklýk Konseyi Kararý ile Türkiye ve Avrupa Birliði arasýndaki Gümrük Birliði 1 Ocak 1996'da yürürlüðe girmiþtir. Türkiye-Avrupa Birliði Gümrük Birliði, taraflarýn birbirlerine uyguladýklarý gümrük vergileri ile eþ etkili vergileri, karþýlýklý ticaretin önündeki tüm engel ve kýsýtlamalarý kaldýrmalarý ve üçüncü ülke kaynaklý ürünlerde ortak bir gümrük vergisi tahsil etmeleri anlamýna gelmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Birliði'nin Ortak Ticaret ve Ortak Rekabet Politikalarý nýn temel ilkelerine uyum, diðer bir ifadeyle, fikri, sýnaî ve ticari haklarýn korunmasý, rekabet, devlet yardýmlarý ve vergilendirme gibi alanlarda mevzuatýn yakýnlaþtýrýlmasý ile hizmet sunumu serbestîsi ve yerleþme hakký konularýnda uyumu içermektedir Aralýk 1999 Helsinki Zirvesi Avrupa Komisyonu tarafýndan 13 Ekim 1999 tarihinde açýklanan Türkiye Ýlerleme Raporu'nda Türkiye'ye üyelik perspektifi verilmesi önerisinin ardýndan, Aralýk 1999 tarihlerinde Helsinki'de gerçekleþtirilen Avrupa Birliði Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi'nde Türkiye, Avrupa Birliði üyeliðine aday ülke olarak kabul edilmiþtir. 21

22 Helsinki Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde Türkiye'nin diðer aday ülkeler gibi katýlým öncesi stratejisinden yararlanmasýnýn saðlanmasý ve Türkiye için bir Katýlým Ortaklýðý Belgesi hazýrlanmasý öngörülmüþtür. Türkiye için ilk Katýlým Ortaklýðý Belgesi Avrupa Komisyonu tarafýndan hazýrlanarak 8 Mart 2001 tarihinde onaylanmýþtýr. Katýlým Ortaklýðý Belgesi, Avrupa Birliði'nin katýlým kriterlerinin karþýlanmasý yönünde ilerleme kaydedilmesi amacýyla Türkiye için önceliklerin belirlendiði bir yol haritasý niteliðindedir. Belgede yer alan önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik program ve takvime iliþkin olarak Türkiye tarafýndan hazýrlanan Ulusal Program ise 19 Mart 2001 tarihinde hükümet tarafýndan onaylanarak 26 Mart 2001 tarihinde Avrupa Komisyonu'na sunulmuþtur. Programda geniþ çaplý bir siyasi ve ekonomik reform gündemi ortaya konmuþtur. Katýlým Ortaklýðý Belgesi Nisan 2003'te, Ulusal Program ise Temmuz 2003'te gözden geçirilmiþtir Aralýk 2002 Kopenhag Zirvesi 2002 yýlýndaki Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye'yle ilgili olarak gözden geçirilmiþ bir Katýlým Ortaklýðý Belgesi hazýrlanmasý, müktesebat uyum çalýþmalarýnýn yoðunlaþtýrýlmasý, Gümrük Birliði'nin geliþtirilip derinleþtirilmesi, mali iþbirliðinin arttýrýlmasý ve Türkiye'ye verilecek mali yardýmlarýn katýlým baþlýklý bütçe kalemine alýnmasý doðrultusunda karar alýnmýþtýr. 22

23 Zirve'de, Aralýk 2004'te Avrupa Komisyonu'nun rapor ve tavsiyesine dayanarak Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiðine karar verilmesi halinde, katýlým müzakerelerinin gecikmeksizin baþlatýlacaðý kararlaþtýrýlmýþtýr Siyasi Kriterler ve Reform Süreci 1999 Helsinki Zirvesi'nde aday ülke statüsünü kazanmasýný takiben, Türkiye kapsamlý bir reform süreci içerisine girmiþtir. Bu çerçevede insan haklarý ve temel özgürlükler alanlarýnda yasal ve idari düzenlemeler yapýlmýþ; düþünce ve ifade özgürlüðünün geniþletilmesi, farklý din veya inançlara mensup kiþilerin ibadet özgürlüklerinin güçlendirilmesi, farklý dil ve lehçelerin öðrenilmesi gibi konularda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bu reformlarla birlikte, mahkemelerin þeffaf hale getirilmesi saðlanmýþ, uluslararasý anlaþmalarýn Türk hukukundaki yeri konusuna netlik kazandýrýlmýþ, kadýn-erkek eþitliðinin geliþtirilmesi gibi konularda düzenlemeler yapýlmýþ, dernek ve vakýf faaliyetleri kolaylaþtýrýlmýþtýr. 19 Þubat Temmuz 2004 tarihleri arasýnda Avrupa Birliði siyasi kriterlerini yerine getirmek amacýyla sekiz uyum paketi hayata geçirilmiþtir Yýlý Ýlerleme Raporu, Tavsiye Belgesi ve Etki Deðerlendirmesi Raporu Avrupa Komisyonu, Aralýk 2002 Kopenhag Zirve sonuçlarý 23

24 uyarýnca hazýrladýðý Ýlerleme Raporu ve Tavsiye Belgesi'ni 6 Ekim 2004 tarihinde açýklamýþtýr. Komisyon ayrýca, Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne üyeliðinin Birlik açýsýndan yaratacaðý etkileri içeren bir Etki Deðerlendirmesi Raporu da yayýnlamýþtýr. Avrupa Komisyonu tarafýndan Türkiye için hazýrlanan 2004 yýlý Ýlerleme Raporu'nda Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne uyum çerçevesinde gerçekleþtirdiði düzenlemeler kapsamlý þekilde ele alýnmýþtýr. Tavsiye metninde, siyasi kriterlerin yeterli düzeyde yerine getirildiði tespitinden hareket edilerek, üye devletlere Türkiye ile müzakerelerin baþlatýlmasý yönünde net bir tavsiyede bulunulmuþtur. Etki Deðerlendirmesi Raporu nda ise, Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne üyeliðinin Avrupa Birliði'nin çeþitli politikalarýna olasý etkileri deðerlendirilmiþ ve üyeliðin genel olarak Birlik'e olumlu katkýlarda bulunacaðý sonucuna ulaþýlmýþtýr Aralýk 2004 Brüksel Zirvesi 17 Aralýk 2004 tarihinde gerçekleþtirilen Avrupa Birliði Devlet ve Hükümet Baþkanlarý Zirvesi'nde Avrupa Birliði'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde baþlamasýna karar verilmiþtir. Zirve Bildirisi uyarýnca Avrupa Komisyonu'na, müzakerelerin esaslarýný belirleyecek Çerçeve Belge ile Katýlým Ortaklýðý Belgesi (KOB) hazýrlanmasý görevi verilmiþtir. Çerçeve Belge'nin Haziran 2005, Katýlým Ortaklýðý Belgesi'nin ise Kasým 2005 içerisinde hazýrlanarak 2005 yýlý Ýlerleme Raporu ile birlikte Türkiye'ye sunulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 24

25 Söz konusu belgelerin yaný sýra Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin tanýtýmýna iliþkin olarak sivil toplum örgütleri aracýlýðýyla yürütülecek faaliyetleri içerecek olan Sivil Toplum Diyaloðu baþlýklý bir çalýþma hazýrlamakla görevlendirilmiþtir Müzakere Süreci 29 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Komisyonu, müzakereleri düzenleyen temel ilkeleri, müzakerelerin kapsam ve içeriðini, müzakere baþlýk ve prosedürlerini içeren Türkiye için Katýlým Müzakereleri Çerçevesi Taslaðý ile Sivil Toplumlar Arasýndaki Diyaloða iliþkin Teblið i açýklamýþtýr. Bunu takiben Türkiye, tarama ve müzakere sürecinin nasýl iþleyeceðine ve müzakereleri yürütecek heyete iliþkin idari yapýlanmasýný oluþturmuþtur. Bu çerçevede müzakere sürecinin Baþbakanlýk Müsteþarlýðý, Avrupa Birliði Genel Sekreterliði, Dýþiþleri Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý ve Türkiye'nin Avrupa Birliði Nezdindeki Daimi Temsilciliði olmak üzere beþ kurum tarafýndan takip edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Üyelik müzakerelerinin ilk aþamasýný oluþturan tarama süreci, 20 Ekim 2005 tarihinde Bilim ve Araþtýrma faslýnda düzenlenen tanýtýcý tarama toplantýsý ile resmen baþlamýþtýr. Türkiye'nin fiili müzakerelere hazýrlanmasýný ve katýlým öncesi sürecin hýzlandýrýlmasýný hedefleyen tarama döneminde öncelikli olarak, Avrupa Birliði müktesebatý kapsamýndaki mevzuat hakkýnda bilgi verilmiþtir. Tanýtýcý taramalar olarak nitelendirilen bu sürecin ardýndan ayrýntýlý 25

26 taramalara geçilmiþ, Avrupa Birliði müktesebatý ile aday ülke mevzuatý ve uygulamasý arasýndaki farklýlýklar belirlenmiþ ve bu farklýlýklarýn giderilmesi için gerekli uyum sürecinin genel bir takvimi oluþturulmuþtur. Bir yýl içerisinde 35 fasýlda tarama süreci tamamlanmýþtýr. 11 Aralýk 2006 tarihinde Brüksel'de yapýlan Avrupa Birliði Dýþiþleri Bakanlarý Toplantýsý'nda ise havaalanlarý ve limanlarýný Kýbrýs Rum Kesimi'ne açmamasý nedeniyle Türkiye ile müzakerelerde sekiz faslýn kýsmen askýya alýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Askýya alýnan bu fasýllar mallarýn serbest dolaþýmý, iþ kurma hakký ve hizmet sunumu serbestîsi, mali hizmetler, tarým ve kýrsal kalkýnma, balýkçýlýk, ulaþtýrma politikasý, gümrük birliði ve dýþ iliþkilerdir. Kitap yayýna hazýrlandýðý sýrada bazý fasýllarda müzakereler açýlmýþ ve geçici olarak kapatýlmýþtýr. 17 Nisan 2007 tarihinde ise döneminde Avrupa Birliði müktesebatýna uyum kapsamýnda gerçekleþtirilecek yasal düzenlemeleri içeren Türkiye'nin Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý kamuoyuna açýklanmýþtýr. Rapor, toplam 412 sayfadan oluþmakta olup Avrupa Birliði ne uyum çalýþmalarý çerçevesinde yedi yýl içerisinde yaklaþýk 200 kanun ve 600 ikincil mevzuatýn çýkarýlmasý öngörülmektedir. 26

27 II. AVRUPA BÝRLÝÐÝ TEK SÝGORTA PÝYASASI 27

28

29 1. TEK SÝGORTA PÝYASASININ HUKUKÝ DAYANAÐI Finansal hizmetler alanýnda Avrupa Birliði'nin temel önceliklerinden biri sigortacýlýk sektöründe bir tek pazar yaratmak olmuþtur. Bu alanda Avrupa Birliði müktesebatýnýn hukuki dayanaðýný Avrupa Topluluðu'nu kuran Antlaþma'nýn Topluluk politikalarýna iliþkin 3. Bölümünün yerleþme hakkýna iliþkin 2. Baþlýðý (Madde (eski Madde 52-58)) ile hizmetlere iliþkin 3. Baþlýðý (Madde (eski Madde 59-66)) oluþturmaktadýr. Yerleþme hakkýna iliþkin 2. Baþlýk uyarýnca, bir üye devlet vatandaþý serbest meslek sahibi kiþiler veya tescilli ofisi, merkezi söz konusu üye devlette bulunan þirketler, baþka bir üye devlette o devletin kendi vatandaþlarý için belirlemiþ olduðu koþullardan farklý koþullara tabi olmaksýzýn, sürekli ikametgâh hakkýna sahip olarak bir ticari faaliyette bulunabilmektedir. Bu çerçevede, bir üye devlet vatandaþýnýn baþka bir üye devlet sýnýrlarý içerisinde yerleþme hakkýna yönelik kýsýtlamalar yasaklanmýþtýr. Bu yasaklama herhangi bir üye devlet sýnýrlarý içerisinde yerleþik herhangi bir üye devlet vatandaþýnýn acente, þube veya bir yan þirket kurmak suretiyle yerleþmesine yönelik kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý için de geçerlidir. Hizmetlere iliþkin üçüncü baþlýk altýnda ise, bir üye devlet vatandaþý serbest meslek sahibi kiþilerin veya merkezi bir üye devlette mukim bulunan þirketlerin, baþka bir üye devlette, o devletin kendi vatandaþlarý veya o devlette 29

30 mukim þirketler için belirlenmiþ olandan farklý koþullara tabi olmaksýzýn hizmet saðlama hakkýna sahip olabileceði öngörülmüþtür. Birlik içerisinde yerleþik üye devlet vatandaþlarýna hizmet sunumuna yönelik kýsýtlamalar yasaklanmýþtýr. Kurucu Antlaþmalar uyarýnca sigorta alanýndaki tek pazar iç sýnýrlarýn bulunmadýðý bir alandýr. Sigorta alanýnda tek pazarýn gerçekleþtirilmesi süreci, 1961 yýlýnda ulusal hukuk kurallarýnýn yakýnlaþtýrýlmasý amacýný taþýyan hizmetlerin serbest dolaþýmýna iliþkin Genel Programýn kabulüyle baþlamýþtýr. 1 Temmuz 1994 tarihinden itibaren Avrupa Birliði sigorta piyasalarý (1 Mayýs 2004 tarihi itibarý ile üyelikleri gerçekleþen on yeni ülke ve 1 Ocak 2007 tarihi itibarý ile üyeliði gerçekleþen iki ülke de dâhil olmak üzere) ile Avrupa Ekonomik Alaný altýnda Lihtenþtayn, Norveç ve Ýzlanda geniþ ve tek bir sigorta pazarý oluþturmuþlardýr. Sürecin 40 yýldan fazla zamana yayýlmasý, üye devletlerdeki düzenlemelerin kapsam ve yapýlarýna iliþkin farklýlýklardan kaynaklanmaktadýr. Geniþ ve tek sigorta piyasasýnýn kurulmasý dünyada bir benzeri daha olmayan bir geliþmedir. Tek bir sigorta piyasasý içerisinde þirketler ürünlerini Avrupa Birliði üyesi tüm ülkelerde serbestçe satabildikleri gibi, kiþiler de sigortacýlýk iþlemleri için kendi yerleþik bulunduklarý ülke dýþýnda her hangi bir üye devlet sigortacýsýna baþvurabilmektedir. Tek sigorta piyasasý ile Avrupa Birliði yalnýzca þirketlerin aralarýndaki rekabeti arttýrmayý deðil kiþilerin güvenle daha iyi ürünlere eriþimini saðlayacak olanaklarý sunmayý da 30

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TMH HÝZMET TÝCARETÝNÝN SERBESTLEÞTÝRÝLMESÝ VE MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN GELECEÐÝ TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 410-2000/6

TMH HÝZMET TÝCARETÝNÝN SERBESTLEÞTÝRÝLMESÝ VE MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN GELECEÐÝ TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 410-2000/6 HÝZMET TÝCARETÝNÝN SERBESTLEÞTÝRÝLMESÝ VE MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN GELECEÐÝ Dursun YILDIZ (*) Türkiye, gerek Dünya Ticaret Örgütü, gerek OECD, gerekse AB ile olan iliþkileri çerçevesinde hizmetlerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı