TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TAR TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG Verilen bilgilerde olayın ne zaman yaşandığıyla ilgili ne dönem ne yüzyıl ne de yıl, ay ve gün ifadeleri yer aldığı için tarih biliminin temel ögelerinden biri olan zamana değinilmemiştir. 2. Tarihî olaylar incelenirken uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Bu kurallarında en önemlisi, olayın üzerinden belli bir zamanın geçmesidir. Böylece olayların sonuçları daha belirgin hâle gelir ve olayda rolü olan kişiler objektif olarak değerlendirilebilir. 4. Yer bilimi olan coğrafya ve ilk kültürlerin kökenlerini araştıran etnoğrafya bilimlerinden hem Tarih Öncesi Devirlerin hem de Tarih Devirlerinin araştırılmasında yararlanılmaktadır. Anıt ve kitabelerin üzerindeki yazıları araştıran epigrafiyle para bilimi olan ve yazılı kaynaklardan biri olarak kabul edilen nümizmatikten ancak Tarih Devirlerinin araştırılmasında yararlanılabilmektedir. Bu nedenle zamana göre bölümleme anlamına da gelen uzunluğuna taksim yöntemiyle yapılan bir çalışmada epigrafi ve nümizmatik bilimlerinden coğrafya ve etnografyayla kıyaslandığında daha sınırlı bir zaman diliminin araştırılmasında yararlanılabilmektedir. 6. Yunan - Pers Savaşları, Batı Anadolu daki İyon kolonilerinin Persler tarafından ele geçirilmesinin ardından başlamıştır. Yunanlılar kültürel bağlarını da kullanarak İyonları, Perslere karşı ayaklandırmışlardır. Bunun üzerine Pers Kralı I. Darius Yunanları cezalandırmak için bir filo yollamıştır. Atinalı general Miltiades in önderliğinde, Maraton Savaşı nda Persler, Yunan ordularına yenilmişlerdir. Daha sonra Dairus un vârisi I. Serhas daha güçlü bir orduyla tekrar Yunan topraklarına girdi. Termopylae Muharebesi nde Sparta Leonidas ile karşılaştı ve onu mağlup etmeyi başardı. Atina içerine doğru ilerledi ve ele geçirdiği şehri yakıp yıktı. Yunanlar ve Persler arasındaki son çarpışma olan Salamis Savaşı yapıldı. Bu savaşı takiben Persler ve Yunanlar arasında Callius Barış Antlaşması imzalanmıştır. Son olarak Yunan ordusu MÖ 478 de Pers ordusunu tamamen Ege Denizi nin dışına çıkarmayı başardı. 3. Tabiat ve toplumu objektif bir bakış açısıyla tasvir etmeye ve anlatmaya karşı çıkan, subjektif olmayı ya da kişinin iç dünyasına ait gerçeğin yansıtılmasını savunan akım dışa vurumcu (ekspresyonist) tarih anlayışıdır. Bu tarzın ortaya çıkışında, Theodor Lessing in Ruhsuza Ruh Veren Tarih ve Oswald Spengler in Dünya Tarihinin Morfoloji Hatları adlı eserleri etkili olmuştur. Ekspresyonistlere göre tarih, insan hayatının cereyan hâlini anlayabilmek için bir araçtır. Bunun için de tarih, akademik tarih eserlerinden çok, destanlardan anlaşılmalıdır. Yine aynı görüşe göre tarihte doğru ya da yanlışlık söz konusu değildir. Tarihte bizim beklenti ve endişelerimiz açısından önemli ve önemsiz ya da yüzeysel ve derin unsurlar olabilir. Dolayısıyla özellikleri verilen tarih anlayışı dışa vurumcu (ekspresyonist) tarih anlayışıdır. 5. Kendilerine ait bir yazı türü geliştirmiş olan Mısır uygarlığı, edebiyat alanında birçok eser ortaya çıkarmıştır. Bunlardan en önemlileri, Piramit Kitabeleri, Koffin Kitabesi, Sinuhe nin Öyküsü, Amenepome Yönergesi dir. Ninurta Destanı ise Sümerlere ait bir eserdir. 7. Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 de Çin tarihinde Tü-küe şeklinde görülmektedir. Ayrıca Orhun Kitabeleri nde Türük, Heredotos ta Targita, İskitlerde Tyrakae (Yurkae), Tevrat ta Togharma, eski Hint kaynaklarında Turukha, eski Ön Asya metinlerinde ise Turukku şeklinde yazılan kavimlerin Türkler olması kuvvetle muhtemeldir. 3

4 8. II. Göktürk (Kutluk) Devleti nde başarılar sağlayan Kapgan Kağan ın ölmesi üzerine yerine İnel (Bögü) geçti. Yeterli ölçüde otoritesini sağlayamayan İnel, devlet içerisindeki karışıklıkları önleyemedi ve başarısız oldu. Akabinde Bilge Kağan ve Kültigin iktidarı ele geçirdi. Bilge Kağan devletin başına geçti. Kül Tegin ise Göktürk ordularının tanzimini üzerine aldı. Böylece tahta oturan Bilge Kağan, kendi adıyla anılan ünlü kitabesinde Tanrı Türk kavmi yaşasın diye beni tahta oturttu İçte aşsız, dışta giyeceksiz bir kavme kağan oldum Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kül Tegin ile ve şadlarla ölesiye çalıştık. ifadelerine yer vermiştir. 11. İki farklı varyantı bulunan ancak her ikisinin özünde de Türklerin yerlerine sığmayıp dağdan çıkışının konu edildiği Türk destanı Ergenekon dur. 14. Türklerin İslam dinini kabul etmeleri için Emevi ve Abbasi halifelerinin özel çaba ve gayretleri olmuştur. Bu halifelerden bazıları şunlardır: Ömer bin Abdülaziz Ebu Cafer el-mansur Mehdi Me mun Mutasım Fakat Süleyman bin Abdülmelik in Türkleri İslam a davet etme gibi bir gayesi olduğu söylenemez. 9. Asya Hun Devleti nin yıkılmasından sonra Moğolistan da devlet kuran, Göktürklere 552 de yenildikten sonra Avrupa ya göç etmek zorunda kalan ve Tuna boylarında yeniden devlet olarak örgütlenen Avarlardı. Verilen diğer özellikler de Avarlara aittir. 12. Müslümanlar arasındaki ayrılıkların belirginleştiği Hakem Olayı ndan sonra Hz. Hasan daha fazla Müslüman kanı dökülmesin diye Muaviye ile anlaştı ve biat etti. Böylece İslam Devleti nin hâkim olduğu toprakların tamamı Muaviye nin yönetimi altına girdi. Müslümanlar arasında büyük oranda birlik sağlandı. Bu nedenle bu yıla İslam dünyasında birlik yılı (Âmü l-cemaa) adı verilmiştir. 15. Gazneli Devleti için Sultan Mahmut un saltanat dönemi dönüm noktasını teşkil eder. Bu dönemde yapılan fetihler ve gerçekleştirilen devlet teşkilatı düzenlemeleri ile Gazneli Devleti kesin olarak bir Müslüman Türk devleti hüviyetine büründü. Sultan Mahmut Dönemi nde, Hindistan üzerine Narayan Seferi (I) ve Somnat Gazası (III), Karahanlılarla Belh Savaşı (II) meydana geldi. 10. Türkler dünyanın en iyi demir ustaları olarak bilinmektedir. Madenciliğin bu denli önemli yer tutması yalnızca silah yapımında değil, süs eşyalarının yapımında da Türkleri ustalaştırmıştır. Türklere ait önemli madenî eserlerden, Altın Geyik (I), Av Sahneli Kemer Tokası (II), Dinlenen Süvari Levhası (III) Ermitaj Müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca Peçeneklerden kalan Mikloş Altın Kapları da Viyana Müzesinde sergilenmektedir. 13. İslam âleminde tarihçilik Hz. Muhammed in yaşamı ve savaşlarının incelenmesiyle başlamıştır. Önemli tarihçiler arasında, Taberî (I), Mesudi (II), İbn Haldun (III) yer almaktadır. 16. I. Kılıç Arslan ın Çaka Bey in kızıyla evlenmesiyle kurulan iyi ilişkiler bir süre sonra bozulmaya başladı. Çaka Bey in Ege Denizi ndeki Bizans adalarına baskınlar düzenlemesi Bizans tarafından endişe ile takip ediliyordu. I. Kılıç Arslan da devletinin batısında uzun vadede egemenliği için tehdit oluşturabilecek enerjik bir Türk hükümdarı görmek istemiyordu. Dolayısıyla I. Kılıç Arslan, Çaka Beyliği ni ortadan kaldırmak için Bizans la ittifak yaptı ve beylik ortadan kaldırıldı. 4

5 17. Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında yapılan Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu da tesis edilen düzen bozulmuştur. Bu siyasi otorite boşluğundan faydalanan Türkmen beylikleri kendi siyasi güçlerini kurmaya başlamışlardır. Türkiye tarihinin II. Dönem Türk Beylikleri evresi diye nitelendirilen bu dönemde, Osmanoğulları, Çobanoğulları, Karamanoğulları, İsfendiyaroğulları (Candaroğulları), Germiyanoğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Eşrefoğulları, Hamitoğulları, Tekeoğulları, Sahipatanoğulları, Pervaneoğulları gibi birçok beylik kurulmuştur. Ancak İnaloğulları ( ) I. Dönem Türk beyliğidir. 18. Osmanlı Kuruluş Dönemi tarihine ilişkin kaynaklar son derece sınırlıdır. Bu döneme ait bilgilere sınırlı da olsa Arap ve Bizans kaynaklarından ulaşılmaktadır. Osmanlı Devleti nin kuruluşu ile ilgili bilgiler, Pachymeres (I), Nicephoras, Kantakuzenos (III), İbn Battuta (II), İbn Said, el-umarî tarafından kaleme alınmıştır. 19. Osmanlı taşra teşkilatında en büyük idari ve askerî birim eyalettir. Eyaletler statü bakımından salyaneli, salyanesiz ve imtiyazlı olarak üçe ayrılırdı. İmtiyazlı eyaletler; fethedildikten sonra merkeze bağlanmayan, yerel yöneticiler tarafından iç işlerinde nispeten serbest olan eyaletlerdir. Bu eyaletler, Eflak, Boğdan, Erdel, Kırım, Mekke (Hicaz) dir. Bu eyaletlerde varlıklarını Osmanlı fethinden öncesine dayandıran idareci hanedanlar ayrıcalıklarını sürdürebilmek için bazı sorumlulukları yerine getirmek zorundalardı. Savaş zamanı sefere askerleriyle birlikte katılırlar ve düzenli vergi öderlerdi. Öte yandan Hicaz eyaletinin vergi ve savaş durumunda asker gönderme yükümlülüğü yoktu. Budin de ise Timar Sistemi uygulanıyordu. Bu yönüyle Budin salyanesiz eyaletler arasında yer alıyordu. 20. Bir sancaktaki vergilendirilebilir düzeydeki tüm gelir kaynaklarını kayıt altına alma işlemine tahrir adı verilirdi. Tahrir kapsamında, köylerde bulunan değirmen, zift fırını gibi sınai tesisler, halktan alınan vergiler, köyde ekimi yapılan tüm tarım ürünleri, bu ürünlerin vergilendirilebilir miktarları, köydeki hane reisi sayısı (vergi nüfusu), ekilen ürünlerin kıymeti teker teker kayıt altına alınırdı. Ancak kuraklık ve salgın hastalıklar tahrir defterlerinde kayıt altına alınmazdı. Eğer ileri boyutta ise bu durum tahririn yenilenmesine sebep olurdu. 21. Osmanlıda Yeniçeri Ocağının açılmasıyla birlikte yaya ve müsellem birlikleri geri hizmetlerde değerlendirilmeye başlanmıştır. Böylece oluşturulan geri hizmet kıtaları; yol açmak, köprü kurmak, kale inşası ve hendek kazmak gibi görevleri üstlenmiştir. Bu birliklerden biri de cerehorlardır. Cerehorlar, yol yapımı, kale tamiri, maden işleri ile ilgilenen birliktir. 22. Kutsal İttifak (Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta) ile yapılan savaşlarda Osmanlı kaybetmiş ve barış yapmak zorunda kalmıştır. İngiliz ve Hollandalı diplomatların barış görüşmelerine öncülük etmesi, sadaret makamına getirilen Amcazade Hüseyin Paşa nın da barış yanlısı tavır takınması sonucu 1699 da Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla, Osmanlı, Avrupa ya karşı savunma durumuna geçmiş, Sakarya zaferine kadar devam edecek olan geri çekiliş başlamış, İlk kez bu denli büyük ölçüde toprak kaybedilmiştir. 23. Plevne Marşı ya da Osman Paşa Marşı olarak bilinen eser 93 Harbi nde ( Osmanlı - Rus Savaşı) Plevne yi destansı bir şekilde Ruslara karşı savunan Gazi Osman Paşa ve kahraman Türk askerine ithaf edilmiştir. 5

6 24. I. Meşrutiyet in ilan edilmesinde Genç Osmanlılar, II. Meşrutiyet in ilan edilmesinde de İttihat ve Terakkiciler belirleyici rol oynadılar. Rejim değişikliğine yol açan bu gelişmelere damgalarını vuran bu hareketlerin ikisi de Osmanlı hanedanının egemenliğini tartışmadılar, onlar sadece padişahın yetkilerinin anayasa ve meclisle sınırlandırılmasını savundular ve gerçekleştirdiler. 31 Mart Ayaklanması da İttihat ve Terakki Partisi üyesi subaylar tarafından bastırıldı. Ayaklanmadan sorumlu tutulan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah (IV. Mehmet Reşat) Mebusan Meclisinin onayı ile tahta çıktı da Kanunuesasi de padişahın yetkilerine yeni sınırlamalar getiren düzenlemeler yapıldı. Meclisi Mebusanın yönetimdeki etkinliği artırıldı. Ancak 1876 da yürürlüğe ilk girdiğindeki gibi egemenliğin Allah ın adına padişahta olduğu hükmüne dokunulmamıştır. 25. Ocak 1919 da Mustafa Kemal, İsmet Bey, Ali Fuat Bey ve Rauf Bey in de katıldığı bir toplantıda Millî Mukavemet (Millî Dayanışma) örgütü kurulmuştur. Bu örgüt, terhisleri durdurmayı, silah ve cephaneyi düşmana vermemeyi, genç ve muktedir komutanları Anadolu ya yollamayı, Millî Mücadele yanlısı sivil yöneticilerin görevlerinde kalmalarını, particilik kavgasını önlemeyi, halkın maneviyatını yükseltmeyi esas edinmiştir. 26. I. TBMM için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Ankara dan vekil seçilmiştir. 27. Devlet ve yönetimdeki ikiliği ortadan kaldırmak maksadıyla 1 Kasım 1922 de saltanat kaldırılmıştır. Burdur Milletvekili İsmail Suphi Bey ve Rauf Bey karar gününün bayram olmasını teklif etmişlerdir. Bunun sonucunda 1 Kasım ın Hâkimiyet-i Millîye Bayramı olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 28. Milletler Cemiyeti Genel Kurulu 16 Aralık 1925 te Türk - Irak sınırını Brüksel Hattı olarak belirlemiş ve Irak ile İngiltere nin 25 yıllık mandaterlik antlaşması yapmalarını da onaylamıştır. Türkiye bu kararı başta tanımamış olsa da ülkede çıkan Şeyh Sait İsyanı (II), İngiltere nin Milletler Cemiyetinin güçlü bir üyesi olması, İtalya nın Akdeniz de bir tehdit oluşturması (III), ülkede savaşa son verip devrimleri gerçekleştirme ve yaşatma isteği (I), Türkiye nin uluslararası kamuoyunda yalnız kalması 5 Haziran 1925 te Ankara Antlaşması nın imzalanmasına ve Musul u ana vatanın bir parçası hâline getirme yönündeki arzudan vazgeçilmesine neden olmuştur te çıkarılan kanuna binaen III. Ordu Müfettişi Cevat Çobanlı, 7. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Paşa, Kâzım Paşa ve Ali Fuat Paşa askerlikten ayrılıp milletvekilliğine dönmüştür. Bu kumandanların askerî görevlerine son verilmiştir. Mustafa Kemal bu durumu Nutuk ta paşalar komplosu olarak nitelendirmiştir. Bu isimler 17 Kasım 1924 te Kâzım Karabekir başkanlığında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurmuşlardır. Ancak Fevzi Paşa askerlik görevine devam etmiştir. 30. Verilen sözü ile Atatürk, inkılapçılık ilkesinden bahsetmiştir. Atatürk ün düşünce sistemini durağanlıktan kurtaran ilke inkılapçılıktır. İnkılapçılık; Türkiye yi çağdaş ve modern müesseseler ile sürekli ilerletme ve geliştirmeyi amaçlar. Atatürk ün sözünde de bu duruma dikkat çekilmiştir. 31. VI. Haçlı Seferi ( ) sonunda el-melikû l-kamil ile II. Friedrich Kudüs ün haçlılara teslimi konusunda anlaşma yapmışlardır. 32. İnsana değer vermeyi ve insan sevgisini temel alan hümanizm, Rönesans ın bir uzantısı ve tamamlayıcısıdır. Bu akıma göre en değerli varlık insandır ve her şey onun içindir. Hümanizm akımının öncüsü İtalyan şair ve düşünür Francesco Petrarca dır. Petrarca, eski Yunan ve Latin yazmaları toplayarak bunları yeniden açıklamış ve yorumlamıştır. 33. İstanbul un Fethi nden (1453) Fransız İhtilali ne (1789) kadar geçen süre Yeni Çağ olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde Avrupa da, 1566 da başlayan ve Hollanda nın bağımsızlığı ile sonuçlanan Seksen Yıl Savaşları, Rusya da toprağa bağlı kölelerin 1773 teki II. Katerina ya karşı ayaklanması (Pugaçev İsyanı), Fransız Kralı Philippe ile İngiliz kral Yurtsuz John arasında Bouvines Meydan Muharebesi, İngiltere de Lancester ve York hanedanlarının Çifte Gül Savaşları ( ) gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır. Fakat Verdun Antlaşması 843 yılında Şarlman ın mirasçısı krallar arasında imzalanan bir antlaşmadır. Dolayısıyla Orta Çağ da yaşanan bir gelişmedir. 6

7 34. Mutlak monarşi ile yönetilen Fransa da yönetimin halka baskı yapması ve siyasal özgürlüklere yer vermeyişi Fransız halkının tepkisine neden olmuştur. Bunun yanı sıra İngiltere ve ABD deki demokratik yönetimler Fransız halkını etkilemiş ve böylesi bir yönetimi talep etmelerini sağlamıştır. Bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı Fransa da ihtilal meydana gelmiştir. 37. II. Dünya Savaşı nda Türkiye de çıkarılan gazetelerin başlıcaları şunlardır: Cumhuriyet Akşam Tan Vatan Tasvir Son Posta Sabah Tanin Vakit Ulus Ancak Yeni Ulus gazetesi 1954 te kapatılan Ulus gazetesinin yeni ismidir. 40. Turgut Özal ın ölmesi ile cumhurbaşkanlığa, başbakan ve Doğru Yol Partisi genel başkanı Süleyman Demirel seçildi. Ondan boşalan DYP genel başkanlığına ise Tansu Çiller seçildi. Cumhurbaşkanı Demirel hükûmet kurma yetkisini Çiller e verdi. Böylece Tansu Çiller 25 Haziran Mart 1996 tarihlerinde Türkiye nin şimdiye kadarki ilk ve tek kadın başbakanı olarak görev yaptı. 35. Alman birliğinin sağlanmasında liberal politikaların sonuç vermeyeceğinin farkında olan Otto von Bismarck 1862 de I. Wilhelm tarafından Prusya şansölyesi olarak atandı. Bu durum Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması yolunda dönüm noktası oldu. Ünlü sorunlara tartışmalar ve çoğunluğun kararı değil kan ve demir çare olacaktır. sözü ile Bismarck, kan ve demir ifadesini birleşik Almanya nın meydana getirilmesinde bir formül olarak tarihe yazdırdı Temmuz 1974 te birincisi, 14 Ağustos 1974 te ikincisi düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, başbakanı ise Bülent Ecevit tir. 41. Verilen yönergeler 11. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı nın uygulamasıyla ilişkilidir. Bu programla ilgili diğer açıklamalar şunlardır: Bilgi, beceri, kavram öğretimi ve dersin devamlılığı açısından 9 ve 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programları incelenmelidir. 9. sınıf tarih dersi Tarih Bilimi ünitesinde yer alan kazanımlar tarih metodolojisi ile ilgilidir. Öğrencilerin bu ünitede kazandığı bilgi ve becerileri, 11. sınıf tarih dersinde de kullanmaları sağlanmalıdır. 36. Fransız fizik bilgini Denis Papin (I) buhar makinesini gemilere uygulamayı ilk düşünen kişilerden biridir. Buhar makinesi gücüyle dönen dört çarklı bir gemi hazırlamıştır. Amerikan fizikçi John Finch (II) küçük tekneler üzerinde buhar gücünü denemiş en sonunda buharla işleyen bir gemi yapmayı başarmıştır. İskoç fizikçi William Symington (III) ise sürekli olarak işleyebilen ilk buharlı gemiyi yapmıştır. 39. Yıldız Savaşları Projesi 1980 li yıllarda ABD Başkanı Ronald Reagan ın başkanlık döneminde tasarlanan askerî bir plandır. Stratejik Savunma Girişimi ya da diğer adıyla Yıldız Savaşları Projesi özellikle SSCB nin kıtalar arası balistik füzelerini uzaydan kontrol edilen lazer ışınları ile henüz ABD topraklarına ulaşmadan yok etmeyi hedeflemiştir. 42. Littiedeyke ve Hoxford yapılandırıcı yaklaşımlarının basamaklarını şu şekilde belirtmiştir: yönlendirme, ortaya çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden inceleme ve uygulama. Öğretmenin, öğrencilerinin çalışmalarında neyi başardıklarını, neyi bulduklarını ve bunların önemli yanlarını tespit etmeye çalıştığı basamak yeniden incelemedir. 7

8 43. Soruda özellikleri verilen düşünür Mustafa Çağatay Uluçay dır. Sosyal tarih araştırmalarında şeriyye sicillerinin önemini göstererek daha sonraki pek çok çalışmaya örnek olmuştur. Yazdığı tarihî hikayelerle okul ders kitaplarını zenginleştirmeye çalışmıştır. Ona göre, iyi bir tarih ders kitabının ünite sonlarındaki soruları öğrencilerin çevrelerini inceleyebilmelerini sağlamalıdır. 46. Sena Hanım ın verilen kazanım doğrultusunda öğrencilerine İpek ve Kürk yollarının güzergâhları ile ilgili harita çalışması etkinliğini yaptırması beklenemez. Çünkü bu etkinlik İlk Türk devletlerindeki ekonomik yapıyı kavrar. kazanımı kapsamında yaptırılabilir. 49. Dünya Barış Günü (II) her yıl 1 Eylül de kutlanır. Türk Dil Bayramı (I) da her yıl 26 Eylül de kutlanır. Sağlık Haftası ise 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanır. 44. Soruda verilen bilgi göz önünde bulundurulduğunda öğrencinin Kieran Egan a göre ironik evrede yer aldığı söylenebilir. Öğrenci bu aşamada tarihî olayların kendine özgü yapılarının olduğunun farkına varır. Bilgilerin bütün bir şekilde genel geçer bir çerçeveye oturtulamayacağını anlar. Bu aşama tarihsel düşünme gelişiminin son basamağıdır. 47. Öğretmenin verilen kazanıma yönelik olarak kullandığı yöntem sözlü tarihtir. Sözlü tarih yaşayan kişilerin, kendi geçmişleriyle ilgili belleklerinin, toplumsal olayların, tanıdıkları kişilere dair anlatımlarının ve genel olarak anılarının mülakat yoluyla kayda geçirilmesidir. Sözlü tarih, öğrencilerin odaklanılan tarihsel süreçte yaşamış insanlarla empati kurma becerilerini geliştirir. 50. Verilen kazanımı ölçmek için en uygun araç performans görevidir. Performans görevleri belirli ölçütlere göre değerlendirilen öğrenme etkinlikleridir. Kısa süreli, uzun süreli ya da birden fazla beceriyi gerektiren projeler şeklinde olabilir. Öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri gösterme ve uygulama yeteneklerini değerlendirmede kullanılmaktadır. Sürecin ya da ürünün değerlendirilmesini sağlar. 45. Kanunname-i İhtisabı Bursa adlı kanun II. Bayezit Dönemi nde yürürlüğe konulmuştur. Dolayısıyla bu kanundan örnekleri sınıfa getiren ve Narh Sistemi ni bu kanun üzerinden açıklayan öğretmen dersinde II. Bayezit Dönemi ne değinmiştir. 48. Öncüllerde verilen kazanımların hepsi 11. sınıf tarih dersi Türklerde Devlet Teşkilatı ünitesinin kapsamındadır. Ünitenin diğer kazanımları şunlardır: İslamiyet in kabulü ile Türk devletlerinde yönetim anlayışındaki değişimi analiz eder. Osmanlı devlet teşkilatının işleyişini kavrar. Cumhuriyetin ilanı ile devlet teşkilatındaki değişimi kavrar. 8

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı