HKMO Bülteni. Mart2003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HKMO Bülteni. Mart2003"

Transkript

1 HKMO Bülteni. Mart2003 Belediye Ad; 38-Elazığ 39-Amasya 40-Sivas 41-Konak 42-Mersin B.Ş. 43-Akşehir 44-Üsküdar 45-Bakırköy 46-Bartın 47-Etimesgut 48-lzmir B.Ş. 49-Tekirdağ 50-İstanbul B.Ş. Çizelge 4: Belediyelerin imar planı uygulama yöntemlerini kullanış sırası SORUNLAR 3194/18. madde uygulamaiannda mahkemelere bilirkişilik yapan kişilerin bizzat bu tür proje üretmiş veya Belediye ya da Kadastro Müdürlüğü personeli olması gerekir 3194/18. madde uygulamalarında hissedarlık durumunun da giderilmesinin sağlanması 3194/18. madde uygulamaiannda hissedarlık durumunun da giderilmesinin sağlanması, DOPO'nun yüksek olmasıyla doğan kamulaştırma için kaynak yetersizliği Islah imar planı uygulaması ile düzenlenen yerlerde 3194/18. madde uygulaması gerektiğinde ikinci kere DOP alınamayışı nedeniyle uygulamalann tıkanması, Düzenleme sınırlan içindeki ruhsatlı ve kat mülkiyeti tesisli binalann düzenleme ile oluşan hisseli parseller içinde kalması nedeniyle oluşan mülkiyet sorunları ve düzenlemeye olan İtirazlar Uygulama içinde kalan kadastral yollann DOP hesabında net olarak nasıl bir işleme tabi tutulacağı, idari yargı kararlarının uygulanmasında sıkıntı çekilmesi, İmar uygulaması ile oluşturulan kanuni ipotek tesisinin çözümü konusunda vatandaşlarca doğan sıkıntılar % 35 DOP miktannın yeterli olmayışı, % arasına yükseltilmesi Islah imar planı uygulamalarında bedele dönüştürülen kısımların hak sahiplerinin yıllar sonra açtı klan bedel artırım davaları, Bedel artırımı konusunda bir zaman aşımının koyulması imar planlarının sayısal olmayışı, Ölçek bütünlüğünün bulunmayışı DOPO' nun artırılması ve taşınmaz mal sahiplerinin olumsuz davranışları DOPO'nunartınlması Uygulamalann idari yargıya tapu tescilinden sonra gitmesi Tescilden yıllar sonra iptal davalarının açılması imar planlarının hazırlanmasında gerekli etüd ve incelemelerin yapılmayışından doğan imar planı sorunları Ankete verilen cevaplardan tespit edildiği şekli ile; imar planı uygulamalarında belediyelerin kullandığı yöntemler kullanma sırasına göre Şema 1 "de verilmiştir. Şema 1: İmar planı uygulama yöntemlerinin kullanılış sırası

2 HKMO Bülteni 2.2. İmar planı uygulamalarına olan itirazların değerlendirilmesi Bu bölümde imar planı uygulamalarına karşı taşınmaz mal sahipleri tarafından yapılan itirazlar ele alınmıştır. İmar planı uygulamalarına karşı verilen itiraz dilekçeleri, itirazlara belediye encümenleri tarafından verilen cevaplar, bunlardan yargıya intikal edenler, bilirkişi görüşleri ve yargı kararları çeşitli belediyelerden yazı yolu ile temin edilmiş ve incelenmiştir. Bu amaçla altmışaltı adet imar planı uygulaması, itirazlar ve sonuçları bağlamında değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 5' de verilmiştir. Çizelge 5: İtiraz konuları, enci men ve yargı kararları özeti Sıra No İtirazın KORUSU Encümen Karar; Yargıva İntikal Bilirkişi Karan Mahkeme Karar; ' SİI a No itirazın Konusu Encümen Kaıar Yargıç IntıM Bmrkısı Kararı Mahkeırs Karar 1 2 Dağıtım Red Evet Red Red 3 DOP yüksekliği Red Evet Red Red 4 İmar planı Red İmar planı Red DOP yüksekliği Red Hisseli Dağıtım Red DOP yüksekliği Red İmar planı Red Düzenleme sınırı Red Evet Kabul Red 11 Dağıtım Red Evet Kabul Red 12 Hisseli Dağıtım Red Evet Kabul Red 13 Değer farkı Red Evet Kabul Red 14 Başka yerden dağıtım Red Düzenleme sınırı Red Başka yerden dağıtım Kabul Hisseli Dağıtım Red DOP yüksekliği Red Hisseli Dağıtım Kabul DOP yüksekliği Red DOP yüksekliği Red Parsel boyutları Kabul imar planı Red İmar planı Red Dağıtım Red imar planı Red Düzenleme sınırı Kabul Hisseli Dağıtım Red Dağıtım Red Hisseli Dağıtım Red Hisseli Dağıtım Red Hisseli Dağıtım Red Hisseli Dağıtım Red Hisseli Dağıtım Red İmar planı Red Düzenleme sınırı Red Evet Kabul Kabul 38 Dağıtım Red Evet Kabul Kabul 39 Değer farkı Red Evet Kabul Kabul 40 Düzenleme sınırı Red Evet Kabul Kabul 41 Dağıtım Red Evet Kabul Kabul 42 Dağıtım Red Evet Red Red 43 Parsel boyutları Red Evet Kabul Kabul 44 Dağıtım Red Evet Kabul Kabul 45 Hisseli Dağıtım Kabul Düzenleme sınırı Kabul Dağıtım Red Evet Kabul Kabul 48 Dağıtım Red Evet Kabul Kabul 49 Düzenleme sınırı Red Evet Kabul Kabul 50 Dağıtım Red Evet Kabul Kabul 51 Düzenleme sının Red Evet Kabul Kabul 52 Dağıtım Red Evet Kabul Kabul 53 Dağıtım Red Dağıtım Red Dağıtım Red Değer farkı Red Dağıtım Red Hisseli Dağıtım Kabul Düzenleme sınırı Kabul imar planı Red Dağıtım Red İmar planı Kabul Dağıtım Kabul Dağıtım Kabul Hisseli dağıtım Kabul Hisseli dağıtım Kabul - - -

3 HKMO Bülteni * Ütârt âraştirlft SÛİUÇLAİI Çalışmalar ve araştırmalar sayesinde; belediyelerden anket yolu İle sağlanan bilgilerden, çeşitli belediyelerce yapılmış imar planı uygulamalarından, bu uygulamalara yapılan itirazlardan tespit edilen bulgular aşağıda verilmektedir Belediyelerden anket yolu ile elde edilen bilgilerden belirlenen bulgular Belediyelerden elde edilen bilgilerden; imar planı uygulama yöntemlerinin öncelikle kullanım sırası belirlenmiş ve aşağıdaki çizelgede sayısal olarak verilmiş ayrıca grafiksel olarak da ifade edilmiştir. Buna göre; 50 belediyenin 27 tanesi taşınmaz mal sahiplerinin kendi istekleriyle yaptıkları ifraz, tevhit, yola bedelsiz terk, yoldan ihdas ve sınır düzeltmesi şeklindeki (3194/15 ve 16 md.) imar planı uygulamalarını, 23 belediye ise Arazi ve arsa düzenlemesini (3194/18.md.) öncelikle uygulamaktadır. Islah imar planı uygulaması (2981/3290/10-c md.) ve kamulaştırma yöntemleri (2942/4650) ise daha az kullanılmaktadır. İmar planı uygulama mevzuatına göre; sahiplerinin isteği ile kadastro parsellerinde ifraz, tevhit ve yola terk yapmak suretiyle imar planı uygulamak özel durumlar dışında mümkün değildir. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün tarih ve 2023 sayılı genelgesi). Buna rağmen imar planı uygulamalarında bu yöntemin en çok kullanıldığı görülmektedir. Taşınmaz mal sahiplerinin isteğiyle yapılan imar planı uygulamalarından sonra en çok kullanılan yöntem ise arazi ve arsa düzenlemesi yöntemidir. Geniş sahalarda imar planı uygulamasına imkan veren bu yöntemde imar planı uygulama süreci teknik anlamda tamamlansa da, hukuki süreç açılan iptal davalarından dolayı sürmektedir. Bu nedenle arazi ve arsa düzenlemesi şeklinde yapılan imar planı uygulamaları hep "idari yargının iptal" tehdidi altında kalmaktadır. Bu yapısal özellik belediyeleri arazi ve arsa düzenlemesi uygulamalarından büyük ölçüde alıkoymakta ve taşınmaz mal sahiplerinin istekleriyle yapılan ifraz, tevhit ve yola bedelsiz terk şeklindeki uygulamalara yöneltmektedir. Islah imar planı uygulamaları, üzerinde İmar Affı Kanunu kapsamında yapıların bulunduğu alanlarda kullanılabilen bir imar planı uygulama yöntemi olduğu için, günümüzde güncelliğini neredeyse yitirmiş bir uygulama yöntemidir. Kamulaştırma yöntemi ise, imar planlarında kamu hizmeti için ayrılmış olan özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamuya mal edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde yapı adası içindeki parsellerin düzenlenmesi mümkün değildir. Ayrıca parasal kaynak gerektiren bir yöntem olması nedeniyle zorunlu kalınmadıkça kullanılmamaktadır. Grafik 1-4'de belediyelerin imar planı uygulamalarında kullandıkları yöntemler ve öncelik sıraları gösterilmektedir. Grafik 1: Yöntemlerde birinci öncelik Grafik 2: Yöntemlerde ikinci öncelik İIİİİİİİİİİİİ 20% 54% 46% I ls.madde Madde i 18.Madde Madde BlO-c D Kamulaştırma Grafik 3: Yöntemlerde üçüncü öncelik Grafik 4: Yöntemlerde dördüncü öncelik

4 HKMO Bülteni Mart2003 Anket sorularından elde edilen bilgilere göre; 50 belediyeden sadece Milas Belediyesi imar planı uygulamalarında büyük bir sorunla karşılaşılmadıgını ifade etmiş, diğer 49 belediye ise çeşitli sorunlar belirtmiştir. Belirtilen sorunlar aşağıda sıralanmış ve ayrıca Grafik 5'de gösterilmiştir. Düzenleme ortaklık payı oranının azlığı (DOPO) İdari yargı başvuru süresi (İYBS) İmar planı (İP) Teknik eleman yetersizliği (TEY -Halkın bilgi eksikliği (HBE) > Araç- gereç yetersizliği (AGY) Parasal kaynak yetersizliği (PKY) Kadastronun teknik yetersizliği (KTY) Mevzuat eksikliği (ME) 3194/18. madde uygulamasında hisse çözümünün yapılamayışı (HÇY) Bilirkişi seçimi (BKS) Tebligatzorluğu (TZ) >Kapanan yolların tescil zorluğu (KYTZ) >Kadastro ve tapu işlemlerinin gecikmesi (KTİG) >3194/16. Maddenin re' sen uygulanamayışı (RU) Uygulamaların İdare mahkemelerince iptali (UİP) Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmuş yerler (KMKY) Grafik 5: Belediyelerce belirtilen imar planı uygulama sorunları BELEDİYELLERCE BELİRTİLEN SORUNLAR Grafikten de görüldüğü üzere; arazi ve arsa düzenlemelerinde belediyelerin karşılaştığı sorunların başında düzenleme ortaklık payının azlığı % 17' lik oran ile ilk sırada gelmektedir. Bunu, %13'lük oran ile parasal kaynak yetersizliği, %11'lik bir oranla kadastronun teknik yetersizliği, % 7 şer oranla teknik eleman yetersizliği ve kadastro ve tapu işlemlerinin gecikmesi, % 6 şar oranla halkın bilgi eksikliği, uygulamaların idare mahkemelerince iptali ve mevzuat eksikliği, % 5 oranla imar planı, % 4 şer oranla idari yargı başvuru süresi, bilirkişi seçimi ve hisse çözümünün yapılamayışı, % 2 şer oranlarla da diğer sorunlar takip etmektedir İmar planı uygulamalarına yapılan itirazlardan elde edilen bulgular Çizelge 5 bilgilerinden tespit edildiği şekli ile; taşınmaz mal sahipleri tarafından imar planı uygulamalarına yapılan itirazlardan doğan sorunlar aşağıdaki konularda yoğunlaşmaktadır. 'Düzenlemesinin < Hisseli dağıtım 1 Dağıtım Değer farkı DOP yüksekliği Başka yerden dağıtım imar planı Parsel boyutları Taşınmaz mal sahipleri tarafından bu konularda yapılan itirazların çoğunun belediyeler tarafından reddedildiği ve konunun yargıya intikal ettiği gözlenmektedir. Çizelge 6' da itirazlarla ilgili sayısal bilgiler verilmektedir. Çizelge 6 : İmar planı uygulamalarındaki itirazların sayısal bilgileri Sıra No İtirazın Konusu Sayı Encümen Kararı Yargıya Giden Bilirkişi Kararı Mahkeme Kararı Kabul Sayısı Red Sayısı Uygulama Sayısı Kabul Sayısı Red Sayısı Kabul Sayısı Red Sayısı 1 Düzenleme sınırı Dağıtım DOP yüksekliği İmar planı Hisseli dağıtım Değer farkı Başka yerden dağıtım Parsel boyutları TOPLAM

5 HKMO Bü l t e n i Mart2003 Çizelge verilerinden, arazi ve arsa düzenlemelerine karşı yapılan itirazların itiraz çeşidine göre sıralanması halinde; en fazla itiraz edilen konunun imar parsellerinin dağıtımı olduğu görülmektedir. Bunu hisseli dağıtım izlemektedir. Ardından sırasıyla, düzenleme sınırı, imar planı, DOP yüksekliği, değer farkı, başka yerden dağıtım ve parsel boyutları gelmektedir. Bu sıralama Grafik 6'da ayrıca gösterilmiştir. Grafik 6: itirazların konularına göre dağılımı Grafik 7: İtirazlarda belediye encümen kararlarının durumu Düzenleme yolu ile yapılan imar planı uygulamalarına yapılan itirazların belediye encümeni, bilirkişi ve mahkeme kararları yönünden incelenmesi halinde; yapılan itirazların %79' unun reddedildiği, %21 'inin ise kabul edildiği Grafik 7' de görülmektedir. Grafik 8; İtirazlarda bilirkişi görüşlerinin durumu Belediye encümenince reddedilip yargıya intikal eden uygulamaların bilirkişi yönünden incelenmesi durumunda ise; itirazların % 81' i haklı bulunurken, % 19'u ise reddedilmektedir (Grafik 8). Mahkeme ise itirazların % 67'sini haklı bulurken, % 33' ünü reddetmektedir (Grafik 9). Grafik 9: itirazlarda mahkeme kararlarının durumu Sayısal ve grafik verilerden elde edilen bulgulara göre; belediyeler uygulamalara karşı yapılan itirazların çoğunu reddederken, bilirkişiler ve mahkemeler itirazları büyük çoğunlukla kabul etmektedirler. Bu da yapılan imar planı uygulamalarının çoğunlukla iptal edildiğinin bir göstergesi olmaktadır.

6 HKMO Bülteni Mart SONUÇ Yapılan araştırmalar ve çalışmalardan elde edilen bulgular göstermektedir ki imar planı uygulamalarında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Sorunlar uygulamayı yapan belediyeler ve taşınmaz mal sahiplerince farklı olarak ifade edilmektedir. Belediyelerce ifade edilen sorunlar, uygulama karşılaşılan çeşitli zorluklar; taşınmaz mal sahiplerinden belirlenen sorunlar ise, belediyelerin kanun ve yönetmelik dışı uygulamaları ve uygulamalara karşı taşınmaz mal sahiplerinin sübjektif davranışlarıdır denilebilir. Ayrıca planı uygulama yöntemlerinin yapısal özelliklerinden kaynaklanan çeşitli sorunlar da söz konusudur. Çalışmada belirlenen sorunlar ana başlıklarıyla şunlardır: Düzenleme ortaklık payı oranının yetmezliği sorunu idari yargı başvuru süresinin kısıtlanamaması sorunu İmar planlarından gelen haksızlıklar sorunu Teknik eleman yetersizliği sorunu Taşınmaz mal sahiplerinin uygulama hakkında bilgi eksikliği sorunu Araç-gereç yetersizliği sorunu Parasal kaynak yetersizliği sorunu Kadastronun teknik yetersizliği sorunu İmar planı uygulama mevzuatının eksikliği ve yetersizliği sorunu Arazi ve arsa düzenlemesinde hisse çözümünün yapılamayışı sorunu Bilirkişi seçimi sorunu Tebligat sorunu Kapanan yolların tescili sorunu Kadastro ve tapu işlemlerinin gecikmesi sorunu 3194/16. Maddenin re'sen uygulanamayışı sorunu Uygulamaların idare mahkemelerince iptali sorunu Kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmuş parsellerdeki düzenleme sorunu Düzenleme sınırının geçirilmesinde yaşanan sorunlar Dağıtım sorunları DOP 'un belediyelerce hep yüksektutulması sorunu Hisseli dağıtımdan doğan sorunlar Değerfarklı olan parsellerin oluşması sorunu Başka yerden dağıtım sorunu Parsel boyutlarının ve yüz ölçümlerinin seçimindeki sorunlar Hisseli parsellerde 2400 payda zorunluluğu sorunu İmar planı uygulamalarında ortaya çıkan bu sorunların giderilmesi ve imar planı uygulama mevzuatının daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Dünyada meydana gelen gelişmelere ve değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan gereksinimler, hangi alanda olursa olsun yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenlemelerin günün koşullarına uygun hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Türkiye'de imar mevzuatının çok yönlü ve geniş kapsamlı olması, imar planı uygulamalarında farklı yorumların ve işlemlerin yapılmasına, farklı yorumlar ve işlemler ise, çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle imar planı uygulaması ve ilgili diğer mevzuatların, belirlenen sorunların ışığı altında yeniden gözden geçirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 5. KAYNAKLAR ABAMA, M., GÖNÜLAL, L, (Tarihsiz), Açıklamalı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Ankara AKDAG, E., 1990, İmar Kanununun Tarihçesi, Bugünkü Uygulamada Görülen Aksaklıklar, Kanunda Değiştirilmesi Gereken Hususlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulama Semineri, Ankara ÇAY, T, ÖZEN, H., İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve Konya Örneği, Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği, Mülkiyet Dergisi, sayı: 28,1998, Ankara KOYUNCUOĞLU, D., 1990, 18. Madde Uygulaması, Uygulama Öncesi, Uygulama Evresi, Uygulama Sonrasında Teknik, Yönetimsel ve Hukuki Sorunlar, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulama Semineri Bildirileri SAĞLAM, L, 1999, Arazi ve Arsa Düzenlemesi uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir İnceleme, Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, Ankara SAĞLAM, İ., Türkiye'de İmar Planı Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Doktora Tezi, 2002, Konya, 235 sayfa

7 HKMO Bülteni Mart 2003 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)'NİN TÂRİHİNE KISA BİR BAKIŞ İbrahim GUNAL DSI13.BölgeMd.Yrd. Harita ve Kad. Müh. KURULUŞ Kimi ünlü düşünürlerce Kıta Avrupa'sında birlik düşüncesinin Orta çağa kadar gittiği iddia edilirse de, yüzyıllar boyu süren savaşların, dinsel eksende de olsa böyle bir oluşuma imkan bırakmadığı anlaşılmaktadır. Bu hayalin dayandığı gerekçe, Avrupa'da süregelen çatışma, ayrılık ve insan kıyımlarını önlemek, insancıl ve barışçıl bir düzen kurmaktır. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da oluşan siyasi tablo bazı ülkeleri huzursuz eder. Bunlar, barışın devamını sağlamak, yeniden olabilecek savaş ve işgallerden korunabilmek için eskiden beri hayallerinde yaşattıkları Avrupa'da Birlik arayışlarına tekrar yönelirler. Savaş sonrasında yenilgi ile çıkan Almanya; ABD, Fransa ve İngiltere kontrolünde 3(üç) bölgeye ayrılmıştır. ABD de Başkan Roosevelt'tirve Ruslarla ilişkileri gayet iyidir. 0 kadar iyidir ki Yalta Konferansı'nda (4 Şubat 1945) Rusya'nın Türkiye'den toprak taleplerini sessizlikle karşılayabilmiştir. Roosevelt'in ölümü (Nisan 1945) ile yerine geçen Başkan Truman ise tam aksine bir dış politika izleyerek Sovyetleri birinci tehlike olarak ilan eder. Bu durumda Sovyetlerin düşmanı olan işgal altındaki Almanya müttefik haline dönüşür. Fransa nın karşı çıkmasına rağmen (zira Fransa Almanya'nın ezeli düşmanıdır.) ABD, yanına İngiltere'yi de alarak 1949'da Federal Almanya'nın kurulmasını temin eder. Durumdan hoşnut olmayan Fransa, Almanya'yı kontrol altında tutabilmek amacı ile Uluslar üstü bir kuruluş önerir: AVRUPA TOPLULUĞU yani AT (1949) Bu esnada; Avrupa halkları yaşadıkları korkunç savaş nedeni ile sağ politikacılardan korkmaktadır. Zira yakın zamanda yayılmacı iki liderle tanışmışlar, büyük acılar yaşamışlardır. Sağ politikalardan kaçar iken Sovyet solu da alternatif olmamalıdır. Bu endişeyi taşıyan ABD, Avrupa'da ekonomik kalkınmayı sağlamak ve insanların başka bir arayışa gerek duymamaları için, ünlü MARSHALL PLANI'nı uygulamaya koyar.(1948) Avrupa'nın ekonomik yönden kalkınması ve Sovyet tehlikesine karşı birlik içinde olması gerekmektedir de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman imzası ile bir deklarasyon yayınlanır. Amaç, kalkınmak ve askeri güç elde etmek için çok önemli jki kaynak olan çelik ve kömür de ortak politika izlenmesi ile Avrupa'da ekonomik birliğin sağlanmasıdır. Bu aynı zamanda yüzyılların hayaline doğru atılmış ilk adım olacaktır. Amerika'nın korkuları azalırken Fransa'nın da istediği olmuş, tehlikeli düşman j e iş ortaklığında birleşilmiştir. (Biz de hasım iki ailenin kız alıp vererek düşmanlıkların unutulmaya çalışılması gibi) Schuman deklarasyonundan sonra bir kısım ülkeler bir araya gelerek Paris Antlaşması ile; 1951 de Avrupa Kömür ve ÇelikTopluluğunu (AKÇT.) 1957 de Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu (AET. ve EURATOM.) kurarlar. Amaç iş gücü j e mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluktur. İngiltere bu aşamada, ulusal egemenliği zarar görür endişesi ile topluluğa katılmaz. Topluluğun kurucu üyeleri 6 (altı) tane olup bunlar; Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dur. Fransa, daha bu aşamada siyasi birlik bile ister ama diğerleri kendi siyasal özgürlüklerinden vazgeçmek istemediklerinden cesaret edemezler. (Bu gün gelinen noktada bu korkunun da sona erdiği görülmektedir.) GENİŞLEME 1957 de kurulan AET nin üyeleri önceleri çekingen, içe kapanık ve genişleme konusunda uyum içinde değillerdir. İngiltere'nin 1962 ve 1967 yıllarında yaptığı başvuru, De Gaulle Fransa'sının itirazı ile iki kez reddedilir. Bu bakış açısı 1969'da yapılan La Haye zirvesine kadar değişmez. Bu arada Yunanistan Mayıs, Türkiye Temmuz 1959'da başvuruda bulunurlar. AET her iki ülkeye de eşit mesafede durur. Zaten iki ülke birbirini devamlı kollamaktadır ve Nato'ya da birlikte başvurmuşlar birlikte kabul edilmişlerdir. Amerika'nın yarattığı Sovyet korkusu ve soğuk savaş nedeni ile Türkiye'nin önemi artmıştır. Her iki başvuru

8 HKMO Bülteni Mart 2003 kabul görür ve 1962'de Yunanistan ile Atina Antlaşması yapılarak ortaklık hazırlıkları başlar, Yunanistan doğrudan Gümrük Birliğine girmeyi kabul eder. Türkiye'de ise 1960'da siyasal iktidar devrilmiş, askeri yönetim gelmiş, ilişkiler dondurulmuştur. Ancak 1964'te (Yunanistan'dan 2 yıl sonra) Ankara Antlaşması imzalanır. Israrlı talebimiz karşısında hiçbir ülkeye tanınmayan bir ayrıcalıkla "Gümrük Birliğine geçiş için 5 yıllık ek süre" verilir Bu dönemde ilişkiler I. Mali Protokol hükümlerine göre yürütülür. Türkiye hiçbir yükümlülük üstlenmez, ancak AET mali yardım olarak 175 milyon $ öder. Bu yardım daha çok altyapı ve sanayi yatırımlarına kullanılır. Ayrıca 5 ana tarım ürününe gümrük indirimi uygulamayı kabul eder. Eğer biz de Yunanistan gibi doğrudan Gümrük Birliğini kabul edebilse idik, Yunanistan gibi cunta yönetimi nedeni ile görüşmeler dondurulmadığı için 1981'den önce tam üye olabilir mi idik bilemiyorum. (Bu fırsatın, 1975 ler de yine ayağımıza geldiği ama yine değerlendiremediğimiz söylenir.) Bu arada 1967 de Yunanistan'da Askeri Cunta iş başına gelir ve AET ile ilişkileri kesilir. Ne zamana kadar? 1974 te Kıbrıs Barış Harekatı sonucu Kıbrıs'taki olayların sorumlusu olarak görülen Cunta'nın devrilmesi ve yeniden demokrasiye geçilinceye kadar. (1975.) Türkiye ise, arası beş yıllık hazırlık döneminden sonra Kalma Protokol görüşmelerine başlar ve 1970 te Katma Protokol imzalanır. Geçerliktarihi ise olarak tespit edilir. Bu Antlaşma ile gümrüklerin kademeli olarak kaldırılması ve Avrupa ile Gümrük Birliğinin sağlanması amaçlanır. Ancak, 1964 ten beri ek süre bile istemiş ve almış olmamıza rağmen yine hazırlığımız yoktur. Yeni bir plan öneririz yılı baz alınmak sureti ile 12 ve 22 yıllık iki dönem içinde Gümrük Birliğinin şartlarını yerine getireceğimizi taahhüt ederiz. Yani bir kısım mallar 1979 da diğerleri 1989 da gümrük vergileri sıfırlanmış olarak mevzuatımızı düzenleyeceğiz diye. Bu planımız da kabul görür. Dedik ya soğuk savaş ve Sovyet tehdidine karşı Nato'nun Avrupa'daki en büyük askeri gücüne ihtiyaç vardır. Türkiye'nin bu tutumuna karşılık AET, 1971 den itibaren tekstil hariç diğer sanayi mallarına gümrük vergisini kaldırır, tekstil için ise 12 yıllık bir süre kabul edilir. Bu arada açıkgöz davranışlarımız devam eder, 1970 te yapılan Antlaşmaya (Katma Protokol) göre yürürlük tarihi olan te Türkiye gümrük tarifelerinde %"10'luk bir indirime gitmesi gerekmektedir. Türkiye, % 10'u indirmeden bir gün önce aldığı bir karar ile gümrük vergilerini % 50 artırır, ertesi gün Antlaşma gereği % 10 indirir dönemindeki II. Mali Protokol kapsamında 220 milyon Ecu'lük bir yardım sağlanır. 195 milyonu Kamu, 25 milyonu özel sektör projeleri için kullanılır. Yılları takip ederek devam edelim yolculuğumuza Kıbrıs Barış Harekatı sonucu iktidardan uzaklaşan Cunta'nın yerine gelen demokratik Karamanlis Hükümeti, 1975 te tam üyelik için Yunanistan'ın başvurusunu yineler. Önceleri isteksiz görünen Avrupa, Fransa'nın da ısrarı ile ekonomik sorunlarına rağmen başvuruyu kabul eder. (Yunan Fransız ittifakı) Beş yıllık bir müzakereden sonra Yunanistan 1981 den itibaren tam üyeliğe kabul edilir. (1959 dan 1981 e 22 yıl, 8 yıl dondurulmuş süre yani 14 yıllık uğraş sonucu) Türkiye ise, Gümrük Birliğine ilk adım olan 1979 dan bir yıl önce, 'Onlar Ortak, Biz Pazar 'veya '70 cent e muhtaç 'iken gümrük gelirlerinin bir kısmından da mahrum olmamak için 'ortaklık vecibelerimizi yerine getiremeyeceğimiz gerekçesi ile Dördüncü Beş Yıllık Plan süresince ( ) Antlaşmayı askıya alır. İlişkiler fil. Mali Protoko! hükümlerine göre devam eder ve arasında 220 milyon Ecu lük bir yardım sağlanır. Bu yardımın 160 milyonu Kamu, 60 milyonu özel sektör projelerinde kullanılır lerde Avrupa'da başka ne gibi gelişmeler olmuştur. İngiltere yanına İrlanda, Danimarka ve Norveç'i de alarak üçüncü kez üyelik başvurusu yapar, bu defa daha ılımlı bir Fransa (De Gaulle gitmiş, George Pompidou Cumhurbaşkanı olmuştur.) vardır ve bu dört ülke 1973 te tam üyeliğe kabul edilirler. Norveç daha sonra kendi ülkesinde referandum yapar, sonuç olumsuzdur ve üyelikten ayrılır. Böylece 6 olan üye sayısı 3 ilave ile 9 a yükselir. Yine bu arada İspanya'da Franco ve Portekiz'de Salazar diktatörlükleri de tarihe karışmış, bu ülkelere de demokrasi hakim olmuştur. İspanya ve Portekiz 1977 de üyelik için başvururlar. Her iki ülkenin Avrupa'ya göre çok fakir olmaları, bilhassa İspanya'nın büyük nüfusu Avrupa'yı korkutmaktadır. Önce uygun görülmezler, ancak yine siyaseten tam üyelik süreci başlatılır. Müzakereler çok çetin geçer, İspanya Hükümeti, halkı ve sivil toplum örgütleri tek vücut olarak ısrarlı görüşmeler ve pazarlıklar sonucu 1986 da üyeliğe kabul edilirler. Böylece 9 olan AT üyeleri, 1981 'de Yunanistan ile 10'a, 1986 da İspanya ve Portekiz ile 12 ye yükselir. Burada, Türkiye ile AT arasındaki ilişkileri yakından takip eden bilim adamı, akademisyen ve dış politika uzmanlarının görüş birliği içinde oldukları bir hususu hatırlatalım. 'Şayet Yunanistan'ın demokrasiye geçtiği 1975 teki başvurusunda veya 1977 de İspanya ve Portekiz'in başvuruları sırasında Türkiye'de üyelik talebini yenilese idi, mutlaka kabul edilirdi veya en azından Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in de üyelikleri kabul edilmezdi.

9 HKMO Bülteni * Mart 2003 Avrupa, Türkiye'nin de başvurusunu bekler fakat Türkiye hareketsiz kalır, İçerde birbirimizi yemekle meşgul iken tarihi bir fırsat kaçırılmaktadır. Ardından 1978'de gümrüklerle ilgili mevcut anlaşmanın Dördüncü Plan dönemi sonuna kadar askıya alınması, sonrasında 12 Eylül 1980 ve AT'nin Ocak 1982 de Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı 5 yıl süren bir suskunluk döneminden sonra Nisan 1987'de Turgut Özal in girişimi ile üyelik başvurusu tekrar gündeme gelir ve gümrüklerin entegrasyonu 1995 yılında tamamlanır dönemini kapsayan IV.Mali Protokol ile 600 Ecu'lük bir mali yardım öngörülür ise de Yunanistan'ın vetosu nedeni ile kullanılamaz. AT ülkeleri, 1985'teki üçüncü genişlemeden sonra bir müddet topluluk içi sorunlara ağırlık vermeye, dış taleplere bir müddet kapılarını kapatmaya karar verirler. Bunun İçin; Avrupa Tek Senedi'ni imzalar ve 1987'de yürürlüğe koyarlar. Buna göre topluluk üyeleri arasındaki Antlaşmalar tadilata uğrayacak, bazı yeni politikalar (ekonomik, sosyal ve çevre politikalarının güçlendirilmesi gibi) eklenecektir. ATden AB ye geçiş fikri gelişerek."ortak Pazar"dan "Tek Pazara", oradan Avrupa Birliğine geçiş için: Siyasal birliktelik, Avrupa Parlamentosu yetkilerinin arttırılması, ekonomik ve parasal işbirliği konularında çalışmaya ve üyeleri ile aralarındaki ilişkilerin derinleştirilme-sine karar verirler. Ancak; 1989'da Sovyetlerin dağılması sonucu ortaya çıkan yeni siyasi tablo, topluluğun bu kararında bazı sapmaların ortaya çıkmasına sebep olur 'de Maastricht Antlaşması imzalanır ve 1993'te yürürlüğe girmesi kararı verilir. Maastricht Antlaşması,, hem halen üye olan ülkelere birtakım yeni yükümlülükler getirerek yeniden yapılanma ihtiyacı doğurmakta, hem de yeni üye olacak ülkelerin katılma şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır. Maastricht'te Avrupa Birliği düşüncesi ile birlikte Avrupa Vatandaşlığı fikri de ön plana çıkar ve 4 ana hakkın tanımı gündeme gelir. a) Malların Serbest Dolaşımı b) Kişilerin Serbest Dolaşımı c) Hizmetlerin Serbest Dolaşımı d) Sermayenin Serbest Dolaşımı Bu dört ana hak, üye ülke vatandaşlarına pey der pey verilecek ve nihayetinde yerleşme hakkı ile birlikte seçme ve seçilme hakkı da elde edilecektir. Maastricht Kriterleri de denilen yeni yapılanmada, AT'den AB'ye geçilmekte, üye olacak ülkelerden bazı fedakarlıklar daha istenilmekte (ulusal egemenliklerin devri) ve 3 yeni ayağın daha Topluluk Müktesebatı'na eklenmesi kabul edilmektedir. Bunlar;» Ekonomik ve Parasal Birlik. Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası. Adli Alanlar ve İç İşlerinde İşbirliği. Bu ne demektir. Üye ülkeler ulusal egemenliklerinden tavizler verecek, egemenlik haklarının bir kısmını AB'ye devredeceklerdir. Bu fikir büyük çalkantı ve tartışmalara neden olur. Çoğu üye ülke kendi içlerinde referanduma gider, kıl payı kabul veya ret edilir. Hayır diyen ülke halkı güçlükle ikna edilerek Antlaşma yürürlüğe girer. Yukarıda değinildiği üzere Sovyetlerin dağılması sonrasında oluşan siyasi tablo ve dünyada meydana gelen yeni gelişmeler nedeni ile AB; 1989'da Sovyetlerin çökmesi sonucu dağılan küçük devletlerden Avrupa'nın hemen yanında bulunan ve zaten Avrupalı diye tarif edilen ve zamanında haksız yere Sovyet sınırlarında kaldığına inandıkları ülkelerin elinden tutmak ve onları kazanmak deki Körfez Krizi sırasında anlaşıldığı üzere, dünyada tek etkili gücün ABD olarak ortaya çıkması ve buna bir alternatif yaratabilmek gayesi ile mevcut olan bütünleşmenin daha da bir büyümesini ve gelişmesini gerekli görür. Bir tarafta hesapsız büyüme ve onun getireceği sorunlarla uğraşma riski, diğer yanda dünyadaki siyasal değişimler ve zorunluluklar. Bu ikilem içindeki AB, değişen koşulları da dikkate alarak yeni üyelerinde bulunmasını istediği özellikleri yeniden tarifler ve Kopenhag Kriterleri diye bilinen kriterleri kabul eder, yani giriş şartlarını biraz daha zorlaştırarak komşuları da içine alacak yeni bir genişlemeye yeşil ışık yakar. Böylece AB, kendi kimliğini de bir adım daha öne taşır ve demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarının yanı sıra azınlık haklarını, Avrupa ile rekabet edebilecek serbest piyasa ekonomisini, siyasi, ekonomik ve parasal birlik dahil olmak üzere her türlü entegrasyona uyumu topluluğun temel şartı olarak ortaya koyar. (Kopenhag Haziran 1993) Bu arada, zaten ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda aynı çizgide bulundukları bilinen ve katılım İçin başvuran Avusturya (1989), İsveç (1991), Finlandiya ve Norveç (1992) ile katılım görüşmeleri yapılır ve uyum sorunu yaşanmadığından 1 Ocak 1995te tam üye olurlar. Ancak yine Norveç halkı yaptığı referandumda %52 ile hayır deyince yine adaylıktan vazgeçer. Böylece üye sayısı 15 olur 1996 yılında Kopenhag Kriterlerinden yola çıkılarak Gündem 2000 ismini taşıyan bir rapor yayınlanır. Bununla yeni ortak olacak ülkelerin uymak zorunda oldukları kurallar yeniden düzenlenir.

10 HKMO Bülteni Mart 2003 AB, Kopenhag Kriterleri ve Gündem 2000 raporu doğrultusunda ihtiyaç duyduğu üzere yeni bir genişleme programını yürürlüğe koyar Lüksemburg Zirvesin'de bu sayı 11 olarak belirlenir. Bu günkü aday ülkelerden Türkiye ve Malta bu listede yoktur. Türkiye'nin çok özel bir durumu vardır. Aday değildir, aday adayı da değildir, ama tamamen dışarda da değildir. Avrupa, Türkiye'yi tamamen dışlayamamaktadır zira 1964 Ankara Antlaşması yürürlüktedir. Almakta istememektedir, bir ara statü ile Türkiye'yi kapıda bekletmenin yollarına bakmaktadır. Malta'nın durumu ise enteresandır. Zira Malta'da siyasi yelpaze iki cephe olup oyları %50'şer civarındadır. Bir dönem sağ politikacılar iktidarda ise diğer dönem sol iktidar olmakta, solcu iktidar başvuruyu yaptığında sağcı iktidar gelince geri çekmektedir. Yani aday olup olmadıkları zamana göre değişmektedir. 1998'de Katılım Ortaklığı Belgesi imzalanarak tam üyelik müzakerelerine başlanmasına karar verilen ülkeler: aday ülkeler olarak Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovenya ve Kıbrıs, aday adayı ülkeler olarak ise Slovakya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Malta dır. Katılım Ortaklığı Belgesi: Aday ülkelerin kısa, orta ve uzun vadede yapması gerekenleri belirleyen takvim. Aday ülkeler, neyi, nasıl ve ne zaman yerine getireceklerini hazırlaya-cakları ULUSAL PROGRAM ile belirlerler. Avrupa'nın bu kararına Türkiye sert tepki gösterir ve AB ile siyasi diyalogunu kestiğini ilan eder, bu defa Avrupa telaşlanır, ortamı yumuşatmaya ve zaman kazanmaya çalışır, fakat Türkiye kararlıdır. Türkiye'nin kararlılığı, ABD'nin ısrarı, Almanya'da Helmuth Kohl Hükümetinin düşmesi ve iktidara Sosyal Demokratların gelmesi, Ecevit'in bazı taahhütler içeren mektubu (Apo'nun aşılmaması, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetleri için önemi vb.) karşısında 1999 Helsinki Zirvesinde 12nci Bulgaristan'ın ardından 13. üye olarak aday adayı ülkeler listesine dahil edilir. Yunan vetosunu önlemek için de Katılım Ortaklığı Belgesine bazı özel maddeler konur. (Kıbrıs sorunu ve Yunanistan ile olan sorunların çözümü) Böylece Türkiye, 1959 da başladığı Avrupa yolculuğunda amaca ulaşmak için son etaba girer. Aday olup kati müzakerelere başlayabilmek için yol haritasını (ULUSAL PROGRAM) hazırlar. (Mart 2001) Ulusal Programa göre kısa vadede gerçekleştirilecek işler 2001 ve orta vadede gerçekleştirilecek işler 2004 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bilindiği gibi 2001 ve 2002 yıllarında yukarıda sayılan kriterlere uyum sağlamak amacı ile yoğun yasal düzenlemeler yapılarak önemli aşama kaydedilir. Tüm çabalara rağmen 12 Aralık 2002 de yine Kopenhag da toplanan Liderler Zirvesinde, yapılan yasal düzenlemelere ait uygula-maların görülmesi gerekçesi ile adaylık değerlendirilmesinin 2004 yılı sonundaki toplantıda yapılacağına karar verilir, Türkiye, bu tarihe kadar, ekonomisini güçlendirecek, enflasyonu makul seviyelere düşürecek, siyasi ve sosyal alanda yaptığı yasal değişiklikleri hayata geçirecek ve tabi en önemlisi Kıbrıs konusunda (doğrudan ilişkisi yoktur dense de) çözüm üretecek, sonra da Aralık 2004'te tekrar Avrupa'nın karşısına çıkacak. AET'den AB'ye ve oradan da ABD ye (Avrupa Birleşik Devletleri) gidecek yolu gösterir şema ile AB'nin Organları hakkında fikir edinmek üzere hazırlanan Organizasyon Şeması: Avrupa Birleşik Devletleri SİYASİ BÜTÜNLEŞME Ekonomik Birlik Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası Adli Alanlar İç İşlerinde İşbirliği EKONOMİK BİRLİK Ekonomik Entegrasyon Parasal Birlik AMB (Avrupa Merkez Bankası) Malların Serbest Dolaşımı EKONOMİK ENTEGRASYON 4 Adet Özgürlük Diğer Ekonomik Politikalar Gümrük Birliği Kişilerin Serbest Dolaşımı Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması ÖZGÜRLÜĞÜN SAĞLANMASI Hizmetlerin Sermayenin Serbest Dolaşımı Serbest Dolaşımı MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Miktar Kısıtlamalarının Kaldırılması (Kotalar) GÜMRÜK BİRLİĞİ Ortak Gümrük Tarifesi OGT ECU

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIRSAL KALKINMADA KADASTRAL ALTYAPININ ÖNEMĐ; TÜRKĐYE VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ ÜYESĐ ÜLKELER ÖRNEĞĐNDE KONUNUN ANALĐZĐ Necdet ŞAHĐNER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Harita

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI NIN GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU... 2 EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN GÜMRÜK BİRLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı