LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI"

Transkript

1 LYS 4 ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 44 Yanýtlama süresi: 65 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Tarih bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ yanýtlarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý bu testle ilgili ham puanýnýzý oluþturacaktýr. 1. Ýnternet üzerinden yapýlan oylamalar sonucu 2007 yýlýnda Dünyanýn Yedi Harikasý yeniden belirlenmiþtir. Bu oylamada aþaðýdaki eserlerden hangisi Dünyanýn Yedi Harikasý arasýna girememiþtir? A) Çin Seddi B) Petra Antik Kenti C) Tac Mahal 3. Ýslamiyet öncesi Türklerde Geniþ elbise parçalanmaz, danýþmakla geliþen bilgi bozuk ve kötü çýkmaz. sözünün rehber edinilmesinin aþaðýdakilerden hangisinin oluþturulmasýna neden olduðu savunulabilir? A) Kurultay B) Onlu sistem C) Ekberiyet sistemi D) Turan taktiði E) Kut anlayýþý D) Machu Picchu Antik Kenti E) Ayasofya Müzesi 2. Ýslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Duvarlara yapýlan fresklere Uygurlar döneminde rastlanmaktadýr. B) Pazýrýk kurganý ve halýsý Asya Hunlarý dönemine aittir. C) Töreye dayalý hukuk kurallarý Türgiþler tarafýndan yazýlý hale getirilmiþtir. 4. Aþaðýdaki Türk devletlerinden veya topluluklarýndan hangisinin geleneksel Orta Asya Türk inanç sistemi dýþýnda bir inanç sistemini kabul ettiði söylenemez? A) Uygurlar B) Köktürkler C) Hazarlar D) Avarlar E) Macarlar D) Ergenekon Destaný Köktürklere aittir. E) Tötö Kanalý nýn yapýlmasý tarýmsal üretimin yapýldýðýný göstermektedir. Bu testin her hakký ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý na ait ve saklýdýr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýnýn yazýlý izni olmadan kopya edilmesi, fotoðrafýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý ya da kullanýlmasý yasaktýr. Bu yasaða uymayanlar gerekli cezai sorumluluðu ve testlerin hazýrlanmasýndaki külfeti peþinen kabullenmiþ sayýlýr.

2 5. Köktürk I. Çadýr II. Kitabe III. Hayvan üslubu IV. Hayvancýlýk Uygur Cengiz Han ýn torunu tarafýndan kurulan, 1243 Kösedað Savaþý nda Anadolu Selçuklu Devleti ni yenilgiye uðratan, Ýran, Irak, Kafkasya ve Anadolu bölgelerini denetim altýna alan devlet aþaðýdakilerden hangisidir? A) Akkoyunlular B) Eyyubiler Yukarýdaki tabloda Köktürklerde görülen geliþmelerin Uygurlardaki karþýlýklarý aþaðýdakilerin hangisinde sýrasýyla verilmiþtir? I. II. III. IV. A) Ev Balbal Kurgan Tarým C) Celayirliler D) Memlükler E) Ýlhanlýlar B) Kurgan Tablet Minyatür Madencilik C) Ev Kitap Fresk Tarým D) Kale Kitap Balbal Ticaret E) Ev Kurgan Fresk Mimari 9. I. Sûfi Tasavvuf düþüncesini benimseyen ve yaþayan kiþi II. Fihî Mâfih III. Mirî arazi lv. Külliye Mevlana nýn rubai tarzýnda söylediði þiirlerin toplandýðý eser Tüm gelirleri sosyal kurumlarýn giderlerine ayrýlan toprak Ýçinde medrese, cami ve kütüphane gibi sosyal kurumlarýn da olduðu eðitim yerleþkesi V. Dinar Selçuklularda altýn paraya verilen ad 6. Aþaðýdaki Türk devletlerinden hangisi devleti kuran kiþinin adýndan veya soyundan adýný almamýþtýr? A) Gazneliler B) Timurlular C) Tolunoðullarý Yukarýda verilenlerden hangisinin açýklamasý karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) l. B) ll. C) lll. D) lv. E) V. D) Selçuklular E) Osmanlýlar 10. I. Þehzadelere devlet idaresi ve askeri alanda eðitim verilmesi amacýyla tecrübeli ve bilge kiþilerin görevlendirilmesi 7. Büyük Selçuklu Devleti nin yýkýlmasýnda aþaðýdakilerden hangisinin etkili olduðu söylenemez? A) Veraset sisteminin düzensiz olmasý B) Atabeylerin baðýmsýzlýk mücadelesine girmesi C) Moðollarýn batýya doðru ilerleyiþinin hýzlanmasý D) Monarþik sistemin benimsenmesi E) Türkmenlerin yönetimden hoþnut olmamasý II. Genel ve temel eðitim birimi III. Usta, kalfa ve çýrak iliþkisine dayalý mesleki eðitim verilmesi Türk Ýslam devletlerine ait yukarýdaki tanýmlarýn atabeylik, medrese ve ahilik kavramlarýyla eþleþtirilmesinin doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) III, I, II E) III, II, I 2

3 11. Türk Ýslam devletlerinde oluþturulan aþaðýdaki mimari eserlerden hangisi kamuya hizmet amacý taþýmamaktadýr? A) Köprü B) Sebil C) Kervansaray D) Bedesten E) Kümbet 14. I. Edirne II. Bursa III. Ýstanbul Osmanlý Devleti yukarýdaki þehirleri aþaðýdaki hangi sýraya göre baþkent olarak kullanmýþtýr? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I 12. Selçuklulardaki, I. laðýmcýlar, II. neftçiler, III. mancýnýkçýlar, IV. emir-i þikâr görevlilerinden hangilerinin kale kuþatmalarýnda veya savunmalarýnda aktif görev üstlendiði söylenebilir? 15. I. Þahkulu Ýsyaný II. Cem Olayý III. Çýnar Olayý Yukarýdakilerden hangileri, ll. Bayezit döneminde meydana gelmiþtir? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) Yalnýz lll D) l ve ll E) l, ll ve lll A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 13. Osmanlý Devleti, Ankara Savaþý nda Timurlular Devleti ne yenilince fetret devrine girmiþtir. Bu süreçte daha önce Osmanlý yönetimi altýna alýnan Türk beyliklerinin çoðu tekrar baðýmsýz olmuþtur. Aþaðýdakilerden hangisi Ankara Savaþý ndan sonra tekrar kurulan veya baðýmsýz olan beyliklerden biri deðildir? A) Saruhanoðullarý B) Karamanoðullarý 16. Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesine ve Osmanlý Devleti nin gümrük gelirlerinin azalmasýna sebep olan geliþme aþaðýdakilerden hangisidir? A) Haçlý Seferleri B) Fransýz Devrimi C) Coðrafi Keþifler D) Rönesans E) Kavimler Göçü C) Aydýnoðullarý D) Menteþeoðullarý E) Karesioðullarý 3

4 17. Askeri birlik Görevi I. Cebeciler Silahlarýn yapýmýný, bakýmýný ve onarýmýný yapmak II. Akýncýlar Sýnýrlarý korumak, sýnýr ötesi savaþlarda orduya yol açmak ve öncülük etmek III. Topçular Top dökmek, top mermisi yapmak ve savaþlarda top kullanmak IV. Humbaracýlar Savaþlarda padiþahýn çadýrýný ve hazinesini korumak V. Kapýkulu süvarileri Savaþlarda padiþahýn yanýnda bulunmak ve onu korumak Osmanlý Devleti yle ilgili yukarýdaki askeri birliklerden hangisinin görevi karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 19. I.... Hazineye ait gelirleri mümkün olduðu kadar yüksek düzeye çýkarmak ve ulaþtýðý düzeyin altýna inmesini engelleme anlayýþý II.... Sosyal ve iktisadi iliþkilerde mevcut dengeleri koruma ve varolan düzeni bozacak deðiþme eðilimlerini engelleme anlayýþý III.... Halkýn refahýný sürekli kýlmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulundurma ilkesi Osmanlý ekonomi sistemiyle ilgili yukarýda verilen açýklamalardaki boþ yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir? I. II. III. A) Merkantilizm Gelenekçilik Narh B) Ýstikraz Ýaþecilik Kapitülasyon C) Fiskalizm Gelenekçilik Ýaþecilik D) Sömürgecilik Mukataa Ýaþecilik E) Fiskalizm Narh Müsadere 18. Þehir ve kasabalarýn pazar ve panayýr yerlerinden alýnýrdý. Devlete ait bazý gelirleri tahsil etme yetkisinin verilmesi karþýlýðýnda alýnan bedeldir. 20. I. Cülus töreni Padiþahlarýn tahta çýkmalarý dolayýsýyla yapýlan merasim. II. Ulûfe Kapýkulu askerlerine üç ayda bir ödenen maaþ. Boðazlardan geçen yabancý tüccarlarýn gemilerine verilen izinlere karþýlýk alýnýrdý. Müslüman reayadan bir çift öküzün iþleyebileceði büyüklükteki çiftlik karþýlýðýnda alýnýrdý. III. Birun IV. Cebellü Sarayda padiþah ve ailesinin yaþadýðý bölüm Týmarlý sipahilerin yetiþtirilmesinden sorumlu olduðu asker. Yukarýdaki bilgilerde Osmanlý Devleti nde alýnan aþaðýdaki vergilerden hangisinin açýklamasý verilmemiþtir? A) Ýhtisâb vergisi B) Aðnam vergisi C) Ýltizâm vergisi D) Çift hane vergisi E) Ýzn-i sefine vergisi V. Tereke defteri Kadýlar tarafýndan tutulan, ailenin çocuk sayýsýnýn ve mirasçýlarýn durumunun yazýldýðý evrak Osmanlý Devleti yle ilgili yukarýdaki kavramlardan hangisinin açýklamasý karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4

5 21. I. XVII. yüzyýlda yaþadý. Yaptýðý kanatlarý takarak IV. Murat ýn huzurunda Galata Kulesi nden atlayýp Üsküdar a indi. Bu olay insanlýk tarihinin ilk uçuþu sayýlmaktadýr. II yýllarý arasýnda yaþadý. Astronomi, matematik ve mühendislik alanlarýnda çalýþma yaptý. Osmanlý Devleti nin ilk rasathanesini kurdu. Eserlerinde astronomi aletlerinin ve cetvellerinin kullanýmýný anlattý. III. XVII. yüzyýlda yaþadý. IV. Murat ýn kýzýnýn doðum gününde yaptýðý roketle yaklaþýk üç yüz metre kadar havalandýktan sonra, taktýðý kanatlarla Ýstanbul Boðazý na iniþ yaptý. Bu, insanlýk tarihindeki roketle ilk uçuþ denemesidir. 23. Aþaðýdakilerden hangisi XVIII. yüzyýlda Osmanlý Devleti nde görülen deðiþim hareketlerinden biri deðildir? A) Türkçe kitaplarýn matbaada basýlmasý B) Barok ve rokoko tarzý mimari eserlerin verilmesi C) Avrupa da elçiliklerin kurulmasý D) Batý tarzý askeri okullarýn açýlmasý E) Kýzlara yüksek öðrenim görme hakkýnýn verilmesi Yukarýdaki bilgilerin ait olduðu kiþilerle eþleþtirilmesi aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir? I. II. III. A) Hezarfen Ahmet Takiyüddin Lagari Hasan Çelebi Mehmet Çelebi B) Neþri Mehmet Efendi Koçi Bey Ahi Ahmet Çelebi C) Takiyüddin Mehmet D) Humbaracý Ahmet Paþa E) Hezarfen Ahmet Çelebi Mukbilzade Mümin Takiyüddin Mehmet Molla Lütfi Lagari Hasan Çelebi Hibri Ali Efendi Evliya Çelebi 24. XIX. yüzyýlda Osmanlý Devleti nde aþaðýdakilerin hangisinde bir artýþýn yaþandýðý söylenemez? A) Kapitülasyonlarýn etkisinde B) Demokratikleþme hareketlerinde C) Azýnlýklarýn örgütlenmesinde D) Padiþahýn mutlak otoritesinde E) Dýþ güçlerin müdahalesinde 22. Yaptýðý seferler sonunda Revan ve Baðdat ý aldýðý için Baðdat Fatihi olarak anýldý. Devletin kötü gidiþatýnýn nedenlerini anlamak ve bu gidiþatýn durdurulmasý için devletin ileri gelenlerine raporlar hazýrlattý. Kahvehaneleri kapatýp; içki ve tütünü yasakladý. Yukarýda özellikleri verilen XVII. yüzyýl Osmanlý padiþahý aþaðýdakilerden hangisidir? A) II. Osman B) IV. Murat C) I. Ahmet D) III. Selim E) IV. Mehmet 25. I. Kabakçý Mustafa Ayaklanmasý II. Vakayý Hayriye III. 31 Mart Olayý IV. Bab-ý Âli Baskýný Osmanlý Devleti nde meydana gelen yukarýdaki geliþmelerden hangileri yenilik hareketlerine tepki olarak ortaya çýkmýþtýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 5

6 26. Ahmet Cevdet Paþa nýn kýzýdýr. Osmanlý Devleti nin ilk kadýn yazarý olarak bilinmektedir. Ýlk romaný Muhaderat adýyla 1892 de yayýmlandý. Kadýnlara Mahsus Gazete de kadýn sorunlarýna iliþkin makaleler yazarak kadýn haklarýný savundu. Nisvan-ý Ýslam adlý kitabýnda Avrupalý kadýnlara Ýslam da kadýnýn durumunu anlatmaya çalýþtý. Yukarýdaki bilgiler aþaðýdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Ýsmet Hakký B) Fatma Aliye C) Gülistan Ýsmet D) Halide Edip E) Fatma Müzehher 29. Osmanlý Devleti Türkiye Cumhuriyeti I. Darülfünun Ýstanbul Üniversitesi II. Darülbedayi Ýstanbul Þehir Tiyatrosu III. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi IV. Darüleytam Galatasaray Lisesi V. Þirketi Hayriye Devlet Deniz Yollarý Yukarýda Türkiye Cumhuriyeti ne ait kurumlardan hangisi, karþýsýnda verilen Osmanlý kurumunun yerini almamýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 27. Osmanlý Devleti, Berlin Antlaþmasý yla (1878) kaybettiði Kars, Ardahan ve Batum u aþaðýdaki antlaþmalardan hangisiyle geri almýþtýr? A) Brest-Litowsk Antlaþmasý B) Sevr Antlaþmasý 30. Aþaðýdakilerden hangisi, l.dünya Savaþý ndan sonra kurulan devletlerden biri deðildir? A) Yugoslavya B) Romanya C) Polonya D) Çekoslovakya E) Litvanya C) Paris Antlaþmasý D) Sykes-Picot Antlaþmasý E) Ankara Antlaþmasý Anayasasý nda aþaðýdakilerden hangisi yer almamýþtýr? A) Cumhurbaþkanýnýn dört yýlda bir seçileceði B) Devletin yönetim þeklinin cumhuriyet olduðu C) Milletvekili seçiminin dört yýlda bir yapýlacaðý D) Din ve ýrk farký olmaksýzýn vatandaþlýk itibarýyla herkese Türk adý verileceði E) Milletvekillerinin tek dereceli seçim sistemiyle seçileceði 31. Türkiye nin, 1929 yýlýnda ortaya çýkan dünya ekonomik krizinden etkilenmemek veya daha az etkilenmek için aþaðýdakilerden hangisini gerçekleþtirdiði söylenemez? A) Devletçi ekonomi politikasýný uygulamayý B) Ýthalatta gümrük vergilerini yükseltmeyi C) Tüm üretim birimlerini vergiden muaf tutmayý D) Dýþ ticaret ve döviz üzerinde devlet denetimini artýrmayý E) Yerli mallarý haftalarý ve sergileriyle yerli mal kullanýmýný teþvik etmeyi 6

7 32. Türkiye Cumhuriyeti, aþaðýdakilerden hangisini Milletler Cemiyeti ne üye olduktan (1932) sonra gerçekleþtirmemiþtir? A) Kapitülasyonlarý kaldýrmayý B) Balkan Paktý na katýlmayý C) Sadabat Paktý na üye olmayý D) Hatay ý topraklarýna katmayý E) Boðazlar üzerinde kesin egemenlik kurmayý 35. I. Romanya II. Yugoslavya III. Yunanistan Yukarýdaki devletlerin Soðuk Savaþ Dönemi nde baðlý bulunduklarý Baðlantýsýzlar, NATO ve Varþova Paktý yla eþleþtirilmesinin doðru sýrasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, I, II 33. Aþaðýdakilerden hangisi II. Dünya Savaþý ndan önce görülen geliþmelerden biri deðildir? A) SSCB nin Polonya yý iþgal etmesi B) Almanya nýn Avusturya yý ilhak etmesi C) Mihver Ýttifaký nýn kurulmasý D) Ýtalya nýn Habeþistan ý iþgal etmesi E) Japonya nýn Mançurya ya asker çýkarmasý 36. Aþaðýdakilerden hangisinde Türkiye, ABD nin izlediði politika doðrultusunda hareket etmemiþtir? A) Kore ye asker gönderilmesinde B) Kýbrýs Barýþ Harekâtý nda C) I. Körfez Savaþý nda D) NATO ya üye olunmasýnda E) Rusya ya karþý nükleer füzelerin konuþlandýrýlmasýnda 34. Aþaðýdakilerden hangisi II. Dünya Savaþý nda gerçekleþen geliþmelerden biri deðildir? A) Barbarossa Harekâtý B) Çöl Fýrtýnasý Harekâtý C) Kartal Hücumu D) Normandiya Çýkarmasý E) Pearl Harlbour Baskýný 37. Türkiye de aþaðýdakilerden hangisi ilk kez 1960 yýlýndan sonra görülen geliþmelerden biri deðildir? A) TBMM ve Senato olmak üzere iki meclisin oluþturulmasý B) Devlet Planlama Teþkilatý nýn oluþturulmasý C) Çalýþmak üzere Almanya ya iþçi gönderilmesi D) Anayasa Mahkemesi nin kurulmasý E) Çok partili siyasi yaþama geçilmesi 7

8 38. II. Dünya Savaþý ndan sonra ABD ile SSCB arasýndaki silahlanma yarýþý büyük boyutlara ulaþmýþ; geliþtirilen nükleer silahlar dünyayý kazananý olmayan bir savaþ ýn eþiðine getirmiþtir. Bu durum, aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþtirilmesine neden olmamýþtýr? A) Camp David Antlaþmasý B) SALT-I Antlaþmasý 41. SSCB de Komünist Parti Genel Sekreteri olduktan sonra Perestroika (yeniden yapýlandýrma) ve Glastnost (açýklýk) politikalarýný uygulayarak komünist sistemin ve SSCB nin daðýlmasýna ortam hazýrlayan devlet adamý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Nikita Kruþçev B) Leonid Brejnev C) Konstantin Çernenko D) Joseph Stalin E) Mihael Gorbaçov C) SALT-II Antlaþmasý D) Dýþ Uzay Antlaþmasý E) Helsinki Nihai Senedi 42. I. Celal Bayar II. Süleyman Demirel III. Bülent Ecevit IV. Turgut Özal 39. Aþaðýdaki kavramlardan hangisinin açýklamasý karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) Baas Hareketi Yeniden doðuþ anlamýna gelen Arap sosyalist-milliyetçi oluþum Yukarýdaki devlet adamlarýndan hangileri, hem baþbakanlýk hem de cumhurbaþkanlýðý görevlerini yapmýþlardýr? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV B) Ýrangate Olayý ABD nin iliþkileri bozuk olan Humeyni rejimine gizlice silah satmasýnýn ortaya çýkmasý skandalý C) Yuri Gagarin Aya ilk ayak basan kiþi D) EOKA Kýbrýs mücadelesi için kurulan Rum örgütü E) FIR Hattý Uçuþ bilgi bölgesi anlamýna gelen bir ülkenin hava sahasý 43. I. Kerkük-Yumurtalýk II. Bakü-Tiflis-Ceyhan III. Mavi Akým IV. Doðu Avrupa Yukarýdaki doðal gaz veya petrol boru hatlarýndan hangilerinin yapýlmasý Türkiye nin jeopolitik önemini artýrmýþtýr? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 40. Batýlý devletler bazý Orta Doðu ülkelerinin petrol þirketlerini millileþtirilmesi üzerine petrol üreten baþka ülkelere yönelerek üretimlerini artýrdýlar ve fiyat kontrolünü elinde tutmaya devam ettiler. Bu arada SSCB de petrol piyasasýna girerek düþük fiyattan petrol satmaya baþladý. Yukarýdaki bilgilerde aþaðýda verilen örgütlerden hangisinin kuruluþ gerekçesine vurgu yapýlmýþtýr? A) OPEC B) OECD C) COMECON D) SEATO E) CENTO 44. Aþaðýdakilerden hangisi Küreselleþme Dönemi nde Yugoslavya nýn daðýlmasýyla ortaya çýkan devletlerden biri deðildir? A) Kosova B) Makedonya C) Bosna-Hersek D) Sýrbistan E) Slovakya 8

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 ORTAÖĞRETİM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 YAZARLAR Yasemin OKUR Akın SEVER Ertan AYDIN Hakan KIZILTAN Mehmet AKSOY Mehmet ÖZTÜRK DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI......:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz

Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal. Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz 1 Tarih Vakfý nýn Kurum Tarihi Projeleri Kapsamýnda Hazýrlanmýþtýr. Metin Süha Ünsal Proje Yöneticisi Eftal Þükrü Batmaz Araþtýrmacýlar Kudret Emiroðlu, Süha Ünsal Danýþman Ýlhan Tekeli Proje Koordinasyon

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19

TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 TEMMUZ - ARALIK 2003 Sayı: 18-19 Memleketimizin Hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin

Detaylı

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 Gezi Deneme Roman Babil den Tac Mahal e roman tadýnda bir gezi kitabý yahut benzersiz bir seyahatname Edebiyat, dil, kültür ve sanat üzerine yazýlmýþ sohbetlerle gündemi

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Savaþçýlarý Hüseyin Cevahir, Leyla Doðan, Aðadede Sarýkaya

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Savaþçýlarý Hüseyin Cevahir, Leyla Doðan, Aðadede Sarýkaya H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 15 SAYI: 79 Mayýs-Haziran 2004 Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Savaþçýlarý

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 93 Eylül-Ekim 2006 Suni Denge Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK Ýþsiz

Detaylı

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi

Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyanýn yedi harikasýndan biri sayýlan Ýskenderiye Fenerinin Alman Arkeolog Prof. H. Thiersch tarafýndan 1909 yýlýnda çýkarýlan temsili çizimi. Dünya Mirasý Kavramýnýn Tarihçesi Dünyamýz, gerek tabiat

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu 1 Birinci Baský: 1975 TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI NO : 13 Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. Þubat 2006

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı