LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI"

Transkript

1 LYS 4 ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 44 Yanýtlama süresi: 65 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Tarih bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ yanýtlarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý bu testle ilgili ham puanýnýzý oluþturacaktýr. 1. Ýnternet üzerinden yapýlan oylamalar sonucu 2007 yýlýnda Dünyanýn Yedi Harikasý yeniden belirlenmiþtir. Bu oylamada aþaðýdaki eserlerden hangisi Dünyanýn Yedi Harikasý arasýna girememiþtir? A) Çin Seddi B) Petra Antik Kenti C) Tac Mahal 3. Ýslamiyet öncesi Türklerde Geniþ elbise parçalanmaz, danýþmakla geliþen bilgi bozuk ve kötü çýkmaz. sözünün rehber edinilmesinin aþaðýdakilerden hangisinin oluþturulmasýna neden olduðu savunulabilir? A) Kurultay B) Onlu sistem C) Ekberiyet sistemi D) Turan taktiði E) Kut anlayýþý D) Machu Picchu Antik Kenti E) Ayasofya Müzesi 2. Ýslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Duvarlara yapýlan fresklere Uygurlar döneminde rastlanmaktadýr. B) Pazýrýk kurganý ve halýsý Asya Hunlarý dönemine aittir. C) Töreye dayalý hukuk kurallarý Türgiþler tarafýndan yazýlý hale getirilmiþtir. 4. Aþaðýdaki Türk devletlerinden veya topluluklarýndan hangisinin geleneksel Orta Asya Türk inanç sistemi dýþýnda bir inanç sistemini kabul ettiði söylenemez? A) Uygurlar B) Köktürkler C) Hazarlar D) Avarlar E) Macarlar D) Ergenekon Destaný Köktürklere aittir. E) Tötö Kanalý nýn yapýlmasý tarýmsal üretimin yapýldýðýný göstermektedir. Bu testin her hakký ÖZ-DE-BÝR Yayýnlarý na ait ve saklýdýr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn ÖZ-DE-BÝR yayýnlarýnýn yazýlý izni olmadan kopya edilmesi, fotoðrafýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý ya da kullanýlmasý yasaktýr. Bu yasaða uymayanlar gerekli cezai sorumluluðu ve testlerin hazýrlanmasýndaki külfeti peþinen kabullenmiþ sayýlýr.

2 5. Köktürk I. Çadýr II. Kitabe III. Hayvan üslubu IV. Hayvancýlýk Uygur Cengiz Han ýn torunu tarafýndan kurulan, 1243 Kösedað Savaþý nda Anadolu Selçuklu Devleti ni yenilgiye uðratan, Ýran, Irak, Kafkasya ve Anadolu bölgelerini denetim altýna alan devlet aþaðýdakilerden hangisidir? A) Akkoyunlular B) Eyyubiler Yukarýdaki tabloda Köktürklerde görülen geliþmelerin Uygurlardaki karþýlýklarý aþaðýdakilerin hangisinde sýrasýyla verilmiþtir? I. II. III. IV. A) Ev Balbal Kurgan Tarým C) Celayirliler D) Memlükler E) Ýlhanlýlar B) Kurgan Tablet Minyatür Madencilik C) Ev Kitap Fresk Tarým D) Kale Kitap Balbal Ticaret E) Ev Kurgan Fresk Mimari 9. I. Sûfi Tasavvuf düþüncesini benimseyen ve yaþayan kiþi II. Fihî Mâfih III. Mirî arazi lv. Külliye Mevlana nýn rubai tarzýnda söylediði þiirlerin toplandýðý eser Tüm gelirleri sosyal kurumlarýn giderlerine ayrýlan toprak Ýçinde medrese, cami ve kütüphane gibi sosyal kurumlarýn da olduðu eðitim yerleþkesi V. Dinar Selçuklularda altýn paraya verilen ad 6. Aþaðýdaki Türk devletlerinden hangisi devleti kuran kiþinin adýndan veya soyundan adýný almamýþtýr? A) Gazneliler B) Timurlular C) Tolunoðullarý Yukarýda verilenlerden hangisinin açýklamasý karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) l. B) ll. C) lll. D) lv. E) V. D) Selçuklular E) Osmanlýlar 10. I. Þehzadelere devlet idaresi ve askeri alanda eðitim verilmesi amacýyla tecrübeli ve bilge kiþilerin görevlendirilmesi 7. Büyük Selçuklu Devleti nin yýkýlmasýnda aþaðýdakilerden hangisinin etkili olduðu söylenemez? A) Veraset sisteminin düzensiz olmasý B) Atabeylerin baðýmsýzlýk mücadelesine girmesi C) Moðollarýn batýya doðru ilerleyiþinin hýzlanmasý D) Monarþik sistemin benimsenmesi E) Türkmenlerin yönetimden hoþnut olmamasý II. Genel ve temel eðitim birimi III. Usta, kalfa ve çýrak iliþkisine dayalý mesleki eðitim verilmesi Türk Ýslam devletlerine ait yukarýdaki tanýmlarýn atabeylik, medrese ve ahilik kavramlarýyla eþleþtirilmesinin doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) III, I, II E) III, II, I 2

3 11. Türk Ýslam devletlerinde oluþturulan aþaðýdaki mimari eserlerden hangisi kamuya hizmet amacý taþýmamaktadýr? A) Köprü B) Sebil C) Kervansaray D) Bedesten E) Kümbet 14. I. Edirne II. Bursa III. Ýstanbul Osmanlý Devleti yukarýdaki þehirleri aþaðýdaki hangi sýraya göre baþkent olarak kullanmýþtýr? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I 12. Selçuklulardaki, I. laðýmcýlar, II. neftçiler, III. mancýnýkçýlar, IV. emir-i þikâr görevlilerinden hangilerinin kale kuþatmalarýnda veya savunmalarýnda aktif görev üstlendiði söylenebilir? 15. I. Þahkulu Ýsyaný II. Cem Olayý III. Çýnar Olayý Yukarýdakilerden hangileri, ll. Bayezit döneminde meydana gelmiþtir? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) Yalnýz lll D) l ve ll E) l, ll ve lll A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 13. Osmanlý Devleti, Ankara Savaþý nda Timurlular Devleti ne yenilince fetret devrine girmiþtir. Bu süreçte daha önce Osmanlý yönetimi altýna alýnan Türk beyliklerinin çoðu tekrar baðýmsýz olmuþtur. Aþaðýdakilerden hangisi Ankara Savaþý ndan sonra tekrar kurulan veya baðýmsýz olan beyliklerden biri deðildir? A) Saruhanoðullarý B) Karamanoðullarý 16. Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesine ve Osmanlý Devleti nin gümrük gelirlerinin azalmasýna sebep olan geliþme aþaðýdakilerden hangisidir? A) Haçlý Seferleri B) Fransýz Devrimi C) Coðrafi Keþifler D) Rönesans E) Kavimler Göçü C) Aydýnoðullarý D) Menteþeoðullarý E) Karesioðullarý 3

4 17. Askeri birlik Görevi I. Cebeciler Silahlarýn yapýmýný, bakýmýný ve onarýmýný yapmak II. Akýncýlar Sýnýrlarý korumak, sýnýr ötesi savaþlarda orduya yol açmak ve öncülük etmek III. Topçular Top dökmek, top mermisi yapmak ve savaþlarda top kullanmak IV. Humbaracýlar Savaþlarda padiþahýn çadýrýný ve hazinesini korumak V. Kapýkulu süvarileri Savaþlarda padiþahýn yanýnda bulunmak ve onu korumak Osmanlý Devleti yle ilgili yukarýdaki askeri birliklerden hangisinin görevi karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 19. I.... Hazineye ait gelirleri mümkün olduðu kadar yüksek düzeye çýkarmak ve ulaþtýðý düzeyin altýna inmesini engelleme anlayýþý II.... Sosyal ve iktisadi iliþkilerde mevcut dengeleri koruma ve varolan düzeni bozacak deðiþme eðilimlerini engelleme anlayýþý III.... Halkýn refahýný sürekli kýlmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulundurma ilkesi Osmanlý ekonomi sistemiyle ilgili yukarýda verilen açýklamalardaki boþ yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir? I. II. III. A) Merkantilizm Gelenekçilik Narh B) Ýstikraz Ýaþecilik Kapitülasyon C) Fiskalizm Gelenekçilik Ýaþecilik D) Sömürgecilik Mukataa Ýaþecilik E) Fiskalizm Narh Müsadere 18. Þehir ve kasabalarýn pazar ve panayýr yerlerinden alýnýrdý. Devlete ait bazý gelirleri tahsil etme yetkisinin verilmesi karþýlýðýnda alýnan bedeldir. 20. I. Cülus töreni Padiþahlarýn tahta çýkmalarý dolayýsýyla yapýlan merasim. II. Ulûfe Kapýkulu askerlerine üç ayda bir ödenen maaþ. Boðazlardan geçen yabancý tüccarlarýn gemilerine verilen izinlere karþýlýk alýnýrdý. Müslüman reayadan bir çift öküzün iþleyebileceði büyüklükteki çiftlik karþýlýðýnda alýnýrdý. III. Birun IV. Cebellü Sarayda padiþah ve ailesinin yaþadýðý bölüm Týmarlý sipahilerin yetiþtirilmesinden sorumlu olduðu asker. Yukarýdaki bilgilerde Osmanlý Devleti nde alýnan aþaðýdaki vergilerden hangisinin açýklamasý verilmemiþtir? A) Ýhtisâb vergisi B) Aðnam vergisi C) Ýltizâm vergisi D) Çift hane vergisi E) Ýzn-i sefine vergisi V. Tereke defteri Kadýlar tarafýndan tutulan, ailenin çocuk sayýsýnýn ve mirasçýlarýn durumunun yazýldýðý evrak Osmanlý Devleti yle ilgili yukarýdaki kavramlardan hangisinin açýklamasý karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4

5 21. I. XVII. yüzyýlda yaþadý. Yaptýðý kanatlarý takarak IV. Murat ýn huzurunda Galata Kulesi nden atlayýp Üsküdar a indi. Bu olay insanlýk tarihinin ilk uçuþu sayýlmaktadýr. II yýllarý arasýnda yaþadý. Astronomi, matematik ve mühendislik alanlarýnda çalýþma yaptý. Osmanlý Devleti nin ilk rasathanesini kurdu. Eserlerinde astronomi aletlerinin ve cetvellerinin kullanýmýný anlattý. III. XVII. yüzyýlda yaþadý. IV. Murat ýn kýzýnýn doðum gününde yaptýðý roketle yaklaþýk üç yüz metre kadar havalandýktan sonra, taktýðý kanatlarla Ýstanbul Boðazý na iniþ yaptý. Bu, insanlýk tarihindeki roketle ilk uçuþ denemesidir. 23. Aþaðýdakilerden hangisi XVIII. yüzyýlda Osmanlý Devleti nde görülen deðiþim hareketlerinden biri deðildir? A) Türkçe kitaplarýn matbaada basýlmasý B) Barok ve rokoko tarzý mimari eserlerin verilmesi C) Avrupa da elçiliklerin kurulmasý D) Batý tarzý askeri okullarýn açýlmasý E) Kýzlara yüksek öðrenim görme hakkýnýn verilmesi Yukarýdaki bilgilerin ait olduðu kiþilerle eþleþtirilmesi aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir? I. II. III. A) Hezarfen Ahmet Takiyüddin Lagari Hasan Çelebi Mehmet Çelebi B) Neþri Mehmet Efendi Koçi Bey Ahi Ahmet Çelebi C) Takiyüddin Mehmet D) Humbaracý Ahmet Paþa E) Hezarfen Ahmet Çelebi Mukbilzade Mümin Takiyüddin Mehmet Molla Lütfi Lagari Hasan Çelebi Hibri Ali Efendi Evliya Çelebi 24. XIX. yüzyýlda Osmanlý Devleti nde aþaðýdakilerin hangisinde bir artýþýn yaþandýðý söylenemez? A) Kapitülasyonlarýn etkisinde B) Demokratikleþme hareketlerinde C) Azýnlýklarýn örgütlenmesinde D) Padiþahýn mutlak otoritesinde E) Dýþ güçlerin müdahalesinde 22. Yaptýðý seferler sonunda Revan ve Baðdat ý aldýðý için Baðdat Fatihi olarak anýldý. Devletin kötü gidiþatýnýn nedenlerini anlamak ve bu gidiþatýn durdurulmasý için devletin ileri gelenlerine raporlar hazýrlattý. Kahvehaneleri kapatýp; içki ve tütünü yasakladý. Yukarýda özellikleri verilen XVII. yüzyýl Osmanlý padiþahý aþaðýdakilerden hangisidir? A) II. Osman B) IV. Murat C) I. Ahmet D) III. Selim E) IV. Mehmet 25. I. Kabakçý Mustafa Ayaklanmasý II. Vakayý Hayriye III. 31 Mart Olayý IV. Bab-ý Âli Baskýný Osmanlý Devleti nde meydana gelen yukarýdaki geliþmelerden hangileri yenilik hareketlerine tepki olarak ortaya çýkmýþtýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV 5

6 26. Ahmet Cevdet Paþa nýn kýzýdýr. Osmanlý Devleti nin ilk kadýn yazarý olarak bilinmektedir. Ýlk romaný Muhaderat adýyla 1892 de yayýmlandý. Kadýnlara Mahsus Gazete de kadýn sorunlarýna iliþkin makaleler yazarak kadýn haklarýný savundu. Nisvan-ý Ýslam adlý kitabýnda Avrupalý kadýnlara Ýslam da kadýnýn durumunu anlatmaya çalýþtý. Yukarýdaki bilgiler aþaðýdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Ýsmet Hakký B) Fatma Aliye C) Gülistan Ýsmet D) Halide Edip E) Fatma Müzehher 29. Osmanlý Devleti Türkiye Cumhuriyeti I. Darülfünun Ýstanbul Üniversitesi II. Darülbedayi Ýstanbul Þehir Tiyatrosu III. Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi IV. Darüleytam Galatasaray Lisesi V. Þirketi Hayriye Devlet Deniz Yollarý Yukarýda Türkiye Cumhuriyeti ne ait kurumlardan hangisi, karþýsýnda verilen Osmanlý kurumunun yerini almamýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 27. Osmanlý Devleti, Berlin Antlaþmasý yla (1878) kaybettiði Kars, Ardahan ve Batum u aþaðýdaki antlaþmalardan hangisiyle geri almýþtýr? A) Brest-Litowsk Antlaþmasý B) Sevr Antlaþmasý 30. Aþaðýdakilerden hangisi, l.dünya Savaþý ndan sonra kurulan devletlerden biri deðildir? A) Yugoslavya B) Romanya C) Polonya D) Çekoslovakya E) Litvanya C) Paris Antlaþmasý D) Sykes-Picot Antlaþmasý E) Ankara Antlaþmasý Anayasasý nda aþaðýdakilerden hangisi yer almamýþtýr? A) Cumhurbaþkanýnýn dört yýlda bir seçileceði B) Devletin yönetim þeklinin cumhuriyet olduðu C) Milletvekili seçiminin dört yýlda bir yapýlacaðý D) Din ve ýrk farký olmaksýzýn vatandaþlýk itibarýyla herkese Türk adý verileceði E) Milletvekillerinin tek dereceli seçim sistemiyle seçileceði 31. Türkiye nin, 1929 yýlýnda ortaya çýkan dünya ekonomik krizinden etkilenmemek veya daha az etkilenmek için aþaðýdakilerden hangisini gerçekleþtirdiði söylenemez? A) Devletçi ekonomi politikasýný uygulamayý B) Ýthalatta gümrük vergilerini yükseltmeyi C) Tüm üretim birimlerini vergiden muaf tutmayý D) Dýþ ticaret ve döviz üzerinde devlet denetimini artýrmayý E) Yerli mallarý haftalarý ve sergileriyle yerli mal kullanýmýný teþvik etmeyi 6

7 32. Türkiye Cumhuriyeti, aþaðýdakilerden hangisini Milletler Cemiyeti ne üye olduktan (1932) sonra gerçekleþtirmemiþtir? A) Kapitülasyonlarý kaldýrmayý B) Balkan Paktý na katýlmayý C) Sadabat Paktý na üye olmayý D) Hatay ý topraklarýna katmayý E) Boðazlar üzerinde kesin egemenlik kurmayý 35. I. Romanya II. Yugoslavya III. Yunanistan Yukarýdaki devletlerin Soðuk Savaþ Dönemi nde baðlý bulunduklarý Baðlantýsýzlar, NATO ve Varþova Paktý yla eþleþtirilmesinin doðru sýrasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, I, II 33. Aþaðýdakilerden hangisi II. Dünya Savaþý ndan önce görülen geliþmelerden biri deðildir? A) SSCB nin Polonya yý iþgal etmesi B) Almanya nýn Avusturya yý ilhak etmesi C) Mihver Ýttifaký nýn kurulmasý D) Ýtalya nýn Habeþistan ý iþgal etmesi E) Japonya nýn Mançurya ya asker çýkarmasý 36. Aþaðýdakilerden hangisinde Türkiye, ABD nin izlediði politika doðrultusunda hareket etmemiþtir? A) Kore ye asker gönderilmesinde B) Kýbrýs Barýþ Harekâtý nda C) I. Körfez Savaþý nda D) NATO ya üye olunmasýnda E) Rusya ya karþý nükleer füzelerin konuþlandýrýlmasýnda 34. Aþaðýdakilerden hangisi II. Dünya Savaþý nda gerçekleþen geliþmelerden biri deðildir? A) Barbarossa Harekâtý B) Çöl Fýrtýnasý Harekâtý C) Kartal Hücumu D) Normandiya Çýkarmasý E) Pearl Harlbour Baskýný 37. Türkiye de aþaðýdakilerden hangisi ilk kez 1960 yýlýndan sonra görülen geliþmelerden biri deðildir? A) TBMM ve Senato olmak üzere iki meclisin oluþturulmasý B) Devlet Planlama Teþkilatý nýn oluþturulmasý C) Çalýþmak üzere Almanya ya iþçi gönderilmesi D) Anayasa Mahkemesi nin kurulmasý E) Çok partili siyasi yaþama geçilmesi 7

8 38. II. Dünya Savaþý ndan sonra ABD ile SSCB arasýndaki silahlanma yarýþý büyük boyutlara ulaþmýþ; geliþtirilen nükleer silahlar dünyayý kazananý olmayan bir savaþ ýn eþiðine getirmiþtir. Bu durum, aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþtirilmesine neden olmamýþtýr? A) Camp David Antlaþmasý B) SALT-I Antlaþmasý 41. SSCB de Komünist Parti Genel Sekreteri olduktan sonra Perestroika (yeniden yapýlandýrma) ve Glastnost (açýklýk) politikalarýný uygulayarak komünist sistemin ve SSCB nin daðýlmasýna ortam hazýrlayan devlet adamý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Nikita Kruþçev B) Leonid Brejnev C) Konstantin Çernenko D) Joseph Stalin E) Mihael Gorbaçov C) SALT-II Antlaþmasý D) Dýþ Uzay Antlaþmasý E) Helsinki Nihai Senedi 42. I. Celal Bayar II. Süleyman Demirel III. Bülent Ecevit IV. Turgut Özal 39. Aþaðýdaki kavramlardan hangisinin açýklamasý karþýsýnda yanlýþ olarak verilmiþtir? A) Baas Hareketi Yeniden doðuþ anlamýna gelen Arap sosyalist-milliyetçi oluþum Yukarýdaki devlet adamlarýndan hangileri, hem baþbakanlýk hem de cumhurbaþkanlýðý görevlerini yapmýþlardýr? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV B) Ýrangate Olayý ABD nin iliþkileri bozuk olan Humeyni rejimine gizlice silah satmasýnýn ortaya çýkmasý skandalý C) Yuri Gagarin Aya ilk ayak basan kiþi D) EOKA Kýbrýs mücadelesi için kurulan Rum örgütü E) FIR Hattý Uçuþ bilgi bölgesi anlamýna gelen bir ülkenin hava sahasý 43. I. Kerkük-Yumurtalýk II. Bakü-Tiflis-Ceyhan III. Mavi Akým IV. Doðu Avrupa Yukarýdaki doðal gaz veya petrol boru hatlarýndan hangilerinin yapýlmasý Türkiye nin jeopolitik önemini artýrmýþtýr? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 40. Batýlý devletler bazý Orta Doðu ülkelerinin petrol þirketlerini millileþtirilmesi üzerine petrol üreten baþka ülkelere yönelerek üretimlerini artýrdýlar ve fiyat kontrolünü elinde tutmaya devam ettiler. Bu arada SSCB de petrol piyasasýna girerek düþük fiyattan petrol satmaya baþladý. Yukarýdaki bilgilerde aþaðýda verilen örgütlerden hangisinin kuruluþ gerekçesine vurgu yapýlmýþtýr? A) OPEC B) OECD C) COMECON D) SEATO E) CENTO 44. Aþaðýdakilerden hangisi Küreselleþme Dönemi nde Yugoslavya nýn daðýlmasýyla ortaya çýkan devletlerden biri deðildir? A) Kosova B) Makedonya C) Bosna-Hersek D) Sýrbistan E) Slovakya 8

LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI

LYS 4 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI LYS 4 ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI TARÝH DENEME SINAVI B Soru sayýsý: 44 Yanýtlama süresi: 65 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Tarih bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr?

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr? Soru - Yanýt 7 1. Selçuklularda ülke topraklarý kime aittir? Yanýt: Selçuklularda ülke topraklarý devlete aittir. 2. Týmar sisteminin Selçuklulardaki adý nedir? Yanýt: Týmar sisteminin Selçuklulardaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ. Uyarý. Fetih Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar. Bizans ýn Hazýrlýklarý. Ýstanbul un Fethini Gerektiren Nedenler

ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ. Uyarý. Fetih Ýçin Yapýlan Hazýrlýklar. Bizans ýn Hazýrlýklarý. Ýstanbul un Fethini Gerektiren Nedenler ÝSTANBUL UN FETHÝ ÝSTANBUL UN FETHÝ Roma Ýmparatorluðu ikiye ayrýlýnca Ýstanbul Doðu Roma (Bizans) Ýmparatorluðu nun ve Ortodoks Hristiyanlarýnýn merkezi haline gelmiþtir. Ýstanbul da halkýn çoðunluðunu

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI

6. ÜNÝTE. Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI 6. ÜNÝTE Türklerde Sanat A. ÝLK TÜRK DEVLETLERÝNDE SANAT B. TÜRK-ÝSLAM DEVLETLERÝNDE SANAT C. OSMANLI SANATI Ç. CUMHURÝYET DÖNEMÝ TÜRK SANATI HAZIRLIK ÇALIÞMALARI 1. Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

LYS 3 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI COÐRAFYA - 1 DENEME SINAVI

LYS 3 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI COÐRAFYA - 1 DENEME SINAVI LYS 3 ÜNÝVERSÝTE HAZRLK ÖZ-DE-BÝR YAYNLAR COÐRAFYA - 1 DENEME SNAV B Soru sayýsý: 24 Yanýtlama süresi: 35 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Coðrafya 1 bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM

2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM AÝLE TARÝHÝMÝZ Herkesin bir soyadý vardýr. Ülkemizde, 1934 yýlýnda çýkarýlan Soyadý Kanunu gereði her aile almak istediði soyadýný belirlemiþtir. Aile büyüklerinizin, kullandýðýnýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar-

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar- dýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette, T.C. Ýnkýlap Tarihi ünitelere göre düzenlenmiþ 3 fasikül bulunmaktadýr. Bu fasikül-

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 4 TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türkiye de Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? sorusuna cevap vermede

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14

BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ. Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 BALKANLARDA SÝYASÝ ÝSTÝKRAR VE GELECEÐÝ Hazýrlayanlar: Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Ýrfan Kaya Ülger RAPOR NO: 14 RAPOR NO: 14 Balkanlarda siyasi istikrar ve geleceði NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Hazýrlayan: Prof. Dr. Ýlter Turan RAPOR NO: 5 RAPOR NO: 5 Türk-Rus iliþkileri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Günümüzün tanýnan hatta magazin basýnýnýn dahi ilgisini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Toprak Ana. sebze ve meyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanlarý) vb. topraklarýmýzýn üçte birini oluþturmaktadýr.

Toprak Ana. sebze ve meyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanlarý) vb. topraklarýmýzýn üçte birini oluþturmaktadýr. 215 Toprak Ana Toprak, yeryüzündeki bütün canlýlarýn hayat kaynaðýdýr. Dünyada yaþam toprak sayesinde devam eder. Tarýmsal faaliyetler de insanlarýn topraktan yararlanma þekillerinden biridir. Toprak,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

PRAG 68. 21 AÐUSTOS Saat 01.00. 21 AÐUSTOS Saat 14.00

PRAG 68. 21 AÐUSTOS Saat 01.00. 21 AÐUSTOS Saat 14.00 Prag ýn yedi günü Prag Baharý, Çekoslovakya'da Alexander Dubcek'in 5 Ocak 1968'de iktidara gelmesiyle baþlayan ve ayný yýlýn 21 Aðustos'unda Sovyetler Birliði ve Varþova Paktý ülkelerinin ülkeyi iþgaliyle

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Kafkasya Ýncelemeleri

Kafkasya Ýncelemeleri Kafkasya Ýncelemeleri D R. M U R A T K Ö Y L Ü Kafkasyada ki Amerika Dr. Murat KÖYLÜ (*) Amerika; II. Dünya Savaþý sonrasý, Avrupa ve Uzak Doðu da ki üstlenmiþ olduðu rolün etkisiyle dünya önderi sýfatýyla,

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009)

Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Azerbaycan Dýþ Politikasý'nýn Temel Özellikleri (1991-2009) Dr. Hatem Cabbarlý Vüsale Abdullayeva (*) (**) 1. Giriþ 1980'li yýllarýn sonu dünyada yaþanan ciddî deðiþikliklere tanýklýk etmiþtir. Elli yýldan

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1

KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 KÜRESEL GELÝÞMELER VE ULUSLARARASI SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Ali Karaosmanoðlu RAPOR NO: 1 RAPOR NO: 1 Küresel geliþmeler ve uluslararasý sistemin özellikleri NOT: BÝLGESAM farklý disiplin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. anýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. I. Ek eylem II. Birleþik sözcük III. Hem yapým hem çekim

Detaylı

YABANCILARA TOPRAK SATIÞI: NEO-LÝBERALÝZMÝN KISKACINDA TÜRKÝYE TOPRAKLARI Kitapçýk ISBN: 975-89-175-4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý yayýnýdýr. Eylül 2006, Ankara Ýletiþim: Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 5. Bölüm TÜRKÝYE DE ULAÞIM VE TÝCARET TÜRKÝYE DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ ULAÞIM SÝSTEMLERÝ VE KALKINMA TÜRKÝYE DE TÝCARET DIÞ TÝCARET 66 67 1 TÜRKÝYE'DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

2012 KPSS GENEL YETENEK (ONLÝSANS) (14. SORU) KPSS Türkçe Soru Bankasý Ses Bilgisi Test-6 (Soru 10)

2012 KPSS GENEL YETENEK (ONLÝSANS) (14. SORU) KPSS Türkçe Soru Bankasý Ses Bilgisi Test-6 (Soru 10) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla hazýrladýðý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı