KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1"

Transkript

1 KPSS GENEL KÜLTÜR 1) İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde, I. Sanat eserlerinin daha çok taşınabilir malzemeden yapılması II. Oniki Hayvanlı Türk Takviminin kullanılması III. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması IV. Ülkenin hanedanının ortak malı sayılması gelişmelerinden hangileri göçebe yaşamın bir sonucudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5) Baharat ve İpeği Uzak Doğu dan Avrupa ya taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz etkilemiştir? A) Osmanlı Devleti B) Anadolu Selçuklu Devleti C) Büyük Selçuklu Devleti D) Tolunoğulları E) Eyyubiler 2) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Ortaçağ da İslam ülkelerini olumsuz yönde etkilemiştir? A) Talas Savaşı B) Kavimler Göçü C) Manga Carta D) Reform Hareketleri E) Haçlı Seferleri 6) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu nun gelir kaynaklarından biri olan aşar vergisinin giderek köylü için ezici bir yük olmasının nedenlerinden biridir? A) Görev karşılığı tımarlı sipahiye verilmesi B) Peşin alınması C) Ürün üzerinden alınması D) Şer i olması E) İltizama verilmesi 3) Karamanoğulları Türkçeyi Anadolu da ilk defa resmi dil ilan eden beyliktir. Karamanoğullarının bu uygulaması I. Türkiye Selçuklularının varisi olması II. Türk dilinin gelişmesine önem vermesi III. Anadoluda ki en güçlü beylik olması durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7) I. Balkanlarda Panislavizm hareketlerinin başlaması II. Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması III. Yeniçeri Ocağı nın kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti ni olumsuz etkilediği savunulabilir? C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Aşağıdakilerden hangisinde Mimar Sinan ın çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinde yaptığı camiler bu sıraya uygun olarak verilmiştir? A) Selimiye Şehzade Süleymaniye B) Süleymaniye Şehzade Selimiye C) Selimiye Süleymaniye Şehzade D) Şehzade Süleymaniye Selimiye E) Şehzade Selimiye Süleymaniye 8) Osmanlı İmparatorluğu nda askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır? A) XV B) XVII C) XVI D) XVIII E) XIX GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

2 9) Dağılma döneminde, yalnız askeri ıslahatlar ile yetinmeyerek köklü sosyal ve idari ıslahatlar yapan Osmanlı hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? A) II. Mahmut B) III. Selim C) IV. Murat D) II. Abdülhamit E) Abdülaziz 13) Amasya Genelgesi nin Kurtuluş Savaşı ndaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Anadolu ve Trakya nın her yanına duyurulmuş olmasından B) Kurtuluş Savaşı nın gerekçesi ve yöntemini belirtmesinden C) İşgallerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından D) Halkı, düşmana karşı silahlı direnişe çağırmış olmasından E) İstanbul Hükümeti ne karşı bir hareket niteliği taşımasından 10) Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önlemek için Osmanlı Devleti nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olduğu söylenemez? A) Tanzimat Fermanı nın ilanı B) Islahat Fermanı nın ilanı C) I. Meşrutiyeti in ilanı D) Osmanlıcılık politikasının uygulanması E) Sened-i İttifak ın imzalanması 14) Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir? A) Erzurum Kongresi nde B) Sivas Kongresi nde C) İlk TBMM de D) Amasya Görüşmeleri nde E) Havza Bildirgesinde 11) I. Bitlis ve Muş un geri alınması II. İngilizlerin Halep in kuzeyinde durdurulması III. Çanakkale Boğazı nın savunulması IV. Derne ve Tabruk ta İtalyanlarla savaşılması Yukarıdakilerden hangileri, Mustafa Kemal in I. Dünya Savaşı ndaki etkinliklerini kapsar? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 15) Osmanlı Mebuslar Meclisi nin 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları B) Rodos ve oniki ada C) Batı Trakya nın durumu D) İstanbul un güvenliği E) Kapitülasyonlar 12) Amiral Bristol Raporu ile Türk Milli Mücadelesi nin haklılığı uluslar arası bir komisyon tarafından dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Bu durumun, I. Raporun ulusal mücadelenin haklılığını gösteren bir kanıt olarak kullanılması II. Yunanistan ın işgal girişimlerini sonuçlandırması III. ABD nin Anlaşma Devletleri safından ayrılması sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 16) İlk TBMM nin I. Vergi oranlarını yükseltmesi, II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması III. İstiklal mahkemelerinin kurulması faaliyetlerinin yasama, yürütme ve yargı yetkisiyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Yasama Yürütme Yargı A) I II III B) II III I C) III II I D) I III II E) II I III TASARI YAYINLARI 14

3 17) Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması yla Hatay da özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir? A) Amasya görüşmelerine B) Misak-ı Milli ye C) Londra Konferansı kararlarına D) Amasya Genelgesi ne E) Kars ve Gümrü Antlaşmalarına 21) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet in ilanını hızlandıran en yakın olaydır? A) Genel seçimlerin yenilenmesi B) Vahdettin in İngilizlere sığınması C) Lozan görüşmelerinden başarı ile çıkılması D) TBMM de hükümet bunalımının yaşanması E) Demokratik yönetime geçilmek istenmesi 18) Kurtuluş Savaşı nın bazı bölümleri şunlardır. I. Birinci İnönü Savaşı II. Sakarya Meydan Savaşı III. Başkomutan Meydan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşların bir sonucu değildir? A) Londra Konferansı B) Moskova Antlaşması C) Gümrü Barış Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması 22) Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi en az olan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretimim birleştirilmesi B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi C) Medreselerin kapatılması D) Türk Tarih Kurumu nun kurulması E) Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi 19) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) Yeni bir hükümet kurulması B) Düzenli ordunun kurulması C) Ankara nın başkent yapılması D) Vatanın düşmandan kurtarılması E) Yeni bir anayasa yapılması 23) Yeni Türk Devleti nde, Laiklik ilkesini yerleştirmek için yapılan, I. Saltanatın kaldırılması II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu III. Dini kıyafetlerin yasaklanması İnkılapların yönetim, sosyal ve eğitim alanlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır? Yönetim Sosyal Eğitim A) I II III B) I III II C) II I III D) III I II E) II III I 20) Lozan Konferasında; I. Fener Patrikhanesi nin İstanbul da bırakılması II. Türk ve Rum ahalinin değiştirilmesi III. Rodos ve on iki adanın Yunanistan a verilmesi IV. Dış borçların ödenme koşulları V. Batı Trakya nın Yunanistan a bırakılması VI. Boğazların statüsü Konularından hangileri görüşülmemiştir? A) I ve II B) II ve III C) III ve V D) IV ve V E) V ve VI 24) Türkiye Cumhuriyeti nde; I. Ağırlık ve ölçü biriminin değiştirilmesi II. Tekke ve türbelerin kapatılması III. Miladi takvimin kabul edilmesi IV. Aşar vergisinin kaldırılması V. Şapka Kanunu nun kabul edilmesi gelişmelerinden hangileri, uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağlamıştır? A) IV ve V B) II ve IV C) I ve III D) II ve V E) II ve III GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

4 25) Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biri değildir? A) Eğitim Kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanması B) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması C) Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması D) Medreselerin kapatılması E) Okuma-Yazma öğrenmenin kolaylaştırılması 29) I. Medeni Kanun un kabul edilmesi II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi III. Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi Yukarıdaki inkılâplardan hangileri hem Cumhuriyetçilik, hem de Halkçılık ilkeleriyle ilgilidir? C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 26) Türkiye de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? A) Miladi takvimin kabul edilmesi B) Modern saat sisteminin kabul edilmesi C) Medreselerin kapatılması D) Türk Medeni Kanunu nun kabul edilmesi E) Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi 30) yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşağıdaki konulardan hangisinde istediği sonuca ulaşamamıştır? A) Demokrasi B) Diplomasi C) Eğitim Kültür D) Hukuksal gelişme E) Ekonomik kalkınma 27) Medeni Kanun, Toplum içerisinde kadının ve erkeğin statüsünü belirleyen evlenme, miras gibi konuları düzenleyen hukuk sistemidir. Bu açıklamaya bakarak; I. Miras ın paylaşımı II. Kadının siyasi konumu III. Kadının iş hayatındaki yeri konularından hangilerinin Medeni Kanun un kapsamına girdiği söylenemez? C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 31) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye deki Patrikhaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme gibi bazı günlük işlerde yetki sahibiydiler. Patrikhanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerin hangisiyle son verilmiştir? A) Laikliğin kabul edilmesi B) Öğretimin birleştirilmesi C) Medeni Kanunu nun kabul edilmesi D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi E) Türk kadınlarına siyasal hakların verilmesi 28) I. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması II. Türk Tarih Kurumu nun açılması III. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması gelişmelerinden hangileri Atatürk ün ulusçuluk politikası ile doğrudan ilgilidir? C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 32) Cumhuriyet Döneminde yapılan devrimler, Osmanlı Devleti nden Cumhuriyet e yansıyan aşağıdaki alanların hangilerinde verilen ikilikleri kaldırmaya yöneliktir? A)Hukuk Yönetim B)Yönetim Sanat C) Kültür Eğitim D) Eğitim Hukuk E)Sanat Kültür TASARI YAYINLARI 16

5 33) Halkçılık aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur? A) Devletçilik Laiklik B) Devletçilik İnkılâpçılık C) İnkılâpçılık Laiklik D) Laiklik Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 37) Atatürk, 1935 yılındaki bir konuşmasında, savaşın ağırlığını göz önüne almayan bazı samimiyetten yoksun önderler, saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve geleceği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır. Atatürk, bu sözleriyle hangi ülkelerin politikaların eleştirmektedir? A) Fransa ile İngiltere B) ABD ve SSCB C) Almanya ve İtalya D) Yunanistan ve İspanya E) Japonya ve Çin 34) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de Atatürk dönemindeki gelişmelerden biridir? A) Varlık vergisinin kabul edilmesi B) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi C) Köy enstitülerinin açılması D) Milli Kalkınma Partisi nin kurulması E) Merkez Bankası nın kurulması 38) Aşağıdaki göllerden hangisi heyelan set gölüdür? A) Tortum B) Manyas C) Beyşehir D) Çıldır E) Akşehir 35) I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası II. Milli Kalkınma Partisi III. Ahali Cumhuriyet Fırkası IV. Demokrat Parti V. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Yukarıdaki partilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmamıştır? A) I, II ve IV B) II ve III C) I, III ve V D) IV ve V E) I, II, III ve IV 39) Türkiye de volkanik dağların en yaygın olduğu iki bölge aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Ege - Akdeniz B) Akdeniz Marmara C) İç Anadolu Doğu Anadolu D) Karadeniz Doğu Anadolu E) Ege Güneydoğu Anadolu 36) Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti nin dış siyasetinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır? A) Nüfus değişimi B) Irak sınırı ve Musul C) Milletler Cemiyetine üye olma D) Boğazlar komisyonunun kaldırılması E) Hatay ın anavatana katılması 40) Türkiye nin kıyı kesimlerinde genellikle nüfus yoğunluğu iç kesimlerden fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz? A) Adana Yöresi B) Muğla Yöresi C) Mersin Yöresi D) Kocaeli Yöresi E) İskenderun Yöresi GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

6 41) Türkiye de nüfus yoğunluğu yöreden yöreye farklılık gösterir. Bu farklılıkta aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) İklim B) Yer şekilleri C) Toprak verimi D) Endüstri kuruluşları E) Göller 45) Aşağıdaki alanların hangisinde Batı Karadeniz Bölümü nün Türkiye ekonomisine önemli katkısı vardır? A) Tahıl üretiminde B) Hayvancılıkta C) Turizmde D) Meyve üretiminde E) Madencilikte 42) Aşağıda verilen hangi iki merkez arasında yerel saat farkı diğerlerinden fazladır? A) Adana - Zonguldak B) Çanakkale Artvin C) Ankara İzmir D) Muğla Kayseri E) Hakkari Kars 46) Aşağıdaki bölgelerin hangisinde akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli daha fazladır? A) Ege B) Marmara C) İç Anadolu D) Akdeniz E) Doğu Anadolu 43) 47) Yağış Sıcaklık ºC 30 mm Bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde genellikle rüzgâr erozyon daha fazladır. Buna göre haritada işaretli yerlerin hangilerinde rüzgâr erozyon daha fazladır? Aylar Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen yörede aşağıdaki ürünlerden hangisi yetiştirilebilir? 0 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V A) Buğday B) Zeytin C) Fındık D) Muz E) Turunçgil 44) Türkiye de kırsal alanlardan kentlere yoğun bir göç yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir? A) Kırsal kesimde geçim kaynaklarının sınırlı olması B) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması C) Toprakların miras yoluyla bölünmesi D) Tarımı yapılan ürün çeşidinin artması E) Kırsal kesimde hizmet sektörünün gelişmemiş olması 48) Pamuk ve kırmızı mercimek üretiminde ilk sırayı alan bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Ege B) Akdeniz C) Marmara D) Karadeniz E) Güneydoğu Anadolu TASARI YAYINLARI 18

7 49) Türkiye de çay ve fındık işleyen fabrikalar kurulurken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır? A) Pazara yakınlık B) Su kaynaklarına yakınlık C) Ticaret merkezlerine yakınlık D) Enerji üretim merkezlerine yakınlık E) Hammaddeye yakınlık 53) Engebeli arazinin fazla olduğu yerlerde tarımda makine kullanımı azdır. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde tarımda makine kullanıma diğerlerinden daha azdır? A) Edirne B) Samsun C) Hakkari D) Konya E) Manisa 50) I. Linyit II. Rüzgar III. Doğalgaz IV. Jeotermal V. Hidroelektrik Son yıllarda Türkiye de elektrik enerjisi üretiminde yukarı-dakilerden hangisi ilk sırayı alır? A) I B) II C) III D) IV E) V 54) Karadeniz Bölgesi nde aşağıdaki turizm faaliyetlerinden hangisini geliştirmek diğerlerine göre daha zordur? A) Rafting B) Yayla turizmi C) Doğa turizmi D) Dağcılık E) Kıyı turizmi 51) Aşağıda Türkiye de bazı alanlarla buralarda yapılan bazı hayvancılık faaliyetleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? A) Bozkır Koyun B) Çayır Büyükbaş hayvancılık C) Maki Kıl keçisi D) Geniş otlaklar Besi hayvancılığı E) Çiçekli bitkiler Arıcılık 55) Çevresindeki endüstrileşme ve nüfus yoğunluğu dikkate alındığında aşağıdaki körfezlerden hangisi daha az kirletilmiştir? A) Gemlik Körfezi B) Antalya Körfezi C) İzmir Körfezi D) Bandırma Körfezi E) İzmit Körfezi 52) Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde sulanabilen alanların genişlemesi sonucunda, aşağıdaki endüstri bitkilerinden hangisinin ekim alanındaki artışın diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir? A) Mısır B) Pamuk C) Zeytin D) Üzüm E) Tütün 56) Bazı sanayi tesisleri hammaddeye yakın kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz? A) İskenderun demirçelik B) Bolu kereste C) Denizli pamuklu dokuma D) Edremit zeytinyağı E) Batman petrol rafinerisi GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

8 57) Türkiye de aşağıdaki endüstri kollarından hangisi diğerlerine göre daha az yaygındır? A) Çimento B) Dokuma C) Demir-çelik D) Yem E) Gıda 61) Hangisi Meclisin bilgi olma ve denetim yollarından birisi değildir? A) Meclis araştırması B) Meclis görüşmesi C) Soru D) Genel görüşme E) Meclis soruşturması 58) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin dış ticareti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Ticaret hacmi giderek büyümektedir B) Tarım ürünlerinin dış ticaretteki payı sürekli artmaktadır C) Dış ticarette Almanya ilk sırayı almaktadır. D) Dış ticarette endüstri ürünlerinin payı en fazladır E) Türkiye dış ticaretinde sürekli açık vermektedir 62) Seçimlerin yönetimi ve denetimi hangi organ tarafından yapılır? A) Anayasa Mahkemesi B) İl Seçim Kurulu C) Danıştay D) Yüksek Seçim Kurulu E) Adalet Bakanı 59) Aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesi diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır? A) Divriği B) Zonguldak C) Soma D) Batman E) Kuşadası 63) TBMM ce kabul edilen bir konunun yürürlük tarihi Resmi Gazetede gösterilmemiş ise kanun kaç gün sonra yürürlüğe girer? A) 45 B) 30 C) 15 D) 10 E) Aynı gün 60) Ege Bölgesi Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde Türkiye de ilk sırayı almaz? A) Pamuk B) Tütün C) Haşhaş D) Üzüm E) Zeytin 64) Siyasi partiler kurulurken izin alınacak makam neresidir? A) İçişleri Bakanlığı B) Yüksek Seçim Kurulu C) İzine gerek yoktur D) Yargıtay E) Anayasa Mahkemesi TASARI YAYINLARI 20

9 65) TBMM kendi iç çalışmalarını hangisine göre düzenler? A) Tüzük B) Yönetmelik C) İç tüzük D) Yönerge E) Parlamento kararı 69) Hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer almaz? A) Adalet Bakanı B) İçişleri Bakanı C) Jandarma Genel Komutanı D) Deniz Kuvvetleri Komutanı E) Sahil Güvenlik Komutanı 66) Yasa önermeye kim yetkilidir? A) İlgili bakanlık B) Başbakanlık Kanunlar Genel Müdürlüğü C) TBMM Başkanı D) Adalet Bakanlığı E) Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri 70) Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir? A) Silah altında bulunan er ve erbaşlar B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükümlü olanlar C) Askeri öğrenciler D) Tutuklular E) Kısıtlılar 67) Ekim 2007 de yapılan Referanduma göre milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 71) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu nun görev alanı dışındadır? A) Danıştay B) Ulaştırma Bakanlığı C) Başbakanlık D) Devlet Personel Başkanlığı E) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar 68) Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin görevlerinden değildir? A) Para basılmasına karar vermek B) Kanun koymak C) Savaş ilan etmek D) Bakanlar kurulunu denetlemek E) Sıkıyönetim ilan etmek 72) Dilekçe hakkı hangi kuruma karşı kullanılamaz? A) TBMM ye B) Adalet Bakanlığı na C) Danıştay a D) Genelkurmay Başkanlığı na E) Dilekçe hakkının istisnası yoktur, bu hak her kuruma karşı kullanılır GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

10 73) Köy muhtarı ve köy ihtiyar heyeti üyelerini seçen köy seçmenlerinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir? A) Köy seçmeni B) Köy ihtiyar heyeti C) Köy tüzel kişiliği D) Köy derneği E) Muhtar 75) 1 Ocak 2010 dan bu yana Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır? A) Slovenya B) Almanya C) İngiltere D) Yunanistan E) İspanya 74) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin daimi üyelerinden biri değildir? A) İngiltere B) Rusya C) ABD D) Almanya E) Çin TASARI YAYINLARI 22

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Astsb / 2007. 81. Maniheizm, Bökü Kağan tarafından benimsenerek Uygur ülkesinde resmî bir din haline getirilmiştir.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Astsb / 2007. 81. Maniheizm, Bökü Kağan tarafından benimsenerek Uygur ülkesinde resmî bir din haline getirilmiştir. GENEL KÜLTÜR TESTİ 81. Maniheizm, Bökü Kağan tarafından benimsenerek Uygur ülkesinde resmî bir din haline getirilmiştir. Bu durumun kanıtı aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili kalıntılarla günümüze kadar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/2-GYGK-ÖL/2006

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/2-GYGK-ÖL/2006 1. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir? A) Heykel B) Mimarlık C) Müzik D) Ticaret E) Resim A GENEL KÜLTÜR TESTİ 4. Osmanlı ülkesinde, timar sisteminin

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 5. OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 01 1. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her birine... adı

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007. 4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir? 1. İslamiyetten önce Türklerin,

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007. 4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir? 1. İslamiyetten önce Türklerin, 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 1 Aralık 2016 Perşembe (oluşturma : 1/17/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ

A GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Yerleşik hayata geçmeleri B) İlk devletlerini Orta Asya da kurmaları C) Çeşitli

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-705-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/1-GYGK-CS/ Osmanlı Devleti nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir?

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS/1-GYGK-CS/ Osmanlı Devleti nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir? 1. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür? A GENEL KÜLTÜR TESTİ 4. Osmanlı Devleti nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir? A) Sogd B) Kiril C) Orhon D) Latin

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 2 Kasım 2013 GİRİŞ İki Ana Seçim Sistemi Çoğunluk sistemi, Nispi temsil sistemi. Seçim Sistemlerinin İki Boyutu Temsilde adalet, Yönetimde istikrar.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI 2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI 1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir. 1. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. A GENEL KÜLTÜR TESTİ 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı