KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1"

Transkript

1 KPSS GENEL KÜLTÜR 1) İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde, I. Sanat eserlerinin daha çok taşınabilir malzemeden yapılması II. Oniki Hayvanlı Türk Takviminin kullanılması III. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması IV. Ülkenin hanedanının ortak malı sayılması gelişmelerinden hangileri göçebe yaşamın bir sonucudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5) Baharat ve İpeği Uzak Doğu dan Avrupa ya taşımada kullanılan yolların değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz etkilemiştir? A) Osmanlı Devleti B) Anadolu Selçuklu Devleti C) Büyük Selçuklu Devleti D) Tolunoğulları E) Eyyubiler 2) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Ortaçağ da İslam ülkelerini olumsuz yönde etkilemiştir? A) Talas Savaşı B) Kavimler Göçü C) Manga Carta D) Reform Hareketleri E) Haçlı Seferleri 6) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu nun gelir kaynaklarından biri olan aşar vergisinin giderek köylü için ezici bir yük olmasının nedenlerinden biridir? A) Görev karşılığı tımarlı sipahiye verilmesi B) Peşin alınması C) Ürün üzerinden alınması D) Şer i olması E) İltizama verilmesi 3) Karamanoğulları Türkçeyi Anadolu da ilk defa resmi dil ilan eden beyliktir. Karamanoğullarının bu uygulaması I. Türkiye Selçuklularının varisi olması II. Türk dilinin gelişmesine önem vermesi III. Anadoluda ki en güçlü beylik olması durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7) I. Balkanlarda Panislavizm hareketlerinin başlaması II. Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması III. Yeniçeri Ocağı nın kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti ni olumsuz etkilediği savunulabilir? C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Aşağıdakilerden hangisinde Mimar Sinan ın çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinde yaptığı camiler bu sıraya uygun olarak verilmiştir? A) Selimiye Şehzade Süleymaniye B) Süleymaniye Şehzade Selimiye C) Selimiye Süleymaniye Şehzade D) Şehzade Süleymaniye Selimiye E) Şehzade Selimiye Süleymaniye 8) Osmanlı İmparatorluğu nda askeri eğitim kurumlarının Batı tarzında teşkilatlandırılması için Avrupalı uzmanlardan yararlanılmasına kaçıncı yüzyılda başlanmıştır? A) XV B) XVII C) XVI D) XVIII E) XIX GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

2 9) Dağılma döneminde, yalnız askeri ıslahatlar ile yetinmeyerek köklü sosyal ve idari ıslahatlar yapan Osmanlı hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? A) II. Mahmut B) III. Selim C) IV. Murat D) II. Abdülhamit E) Abdülaziz 13) Amasya Genelgesi nin Kurtuluş Savaşı ndaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Anadolu ve Trakya nın her yanına duyurulmuş olmasından B) Kurtuluş Savaşı nın gerekçesi ve yöntemini belirtmesinden C) İşgallerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından D) Halkı, düşmana karşı silahlı direnişe çağırmış olmasından E) İstanbul Hükümeti ne karşı bir hareket niteliği taşımasından 10) Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önlemek için Osmanlı Devleti nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olduğu söylenemez? A) Tanzimat Fermanı nın ilanı B) Islahat Fermanı nın ilanı C) I. Meşrutiyeti in ilanı D) Osmanlıcılık politikasının uygulanması E) Sened-i İttifak ın imzalanması 14) Aşağıdakilerden hangisinde ilk defa ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir? A) Erzurum Kongresi nde B) Sivas Kongresi nde C) İlk TBMM de D) Amasya Görüşmeleri nde E) Havza Bildirgesinde 11) I. Bitlis ve Muş un geri alınması II. İngilizlerin Halep in kuzeyinde durdurulması III. Çanakkale Boğazı nın savunulması IV. Derne ve Tabruk ta İtalyanlarla savaşılması Yukarıdakilerden hangileri, Mustafa Kemal in I. Dünya Savaşı ndaki etkinliklerini kapsar? A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 15) Osmanlı Mebuslar Meclisi nin 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları B) Rodos ve oniki ada C) Batı Trakya nın durumu D) İstanbul un güvenliği E) Kapitülasyonlar 12) Amiral Bristol Raporu ile Türk Milli Mücadelesi nin haklılığı uluslar arası bir komisyon tarafından dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Bu durumun, I. Raporun ulusal mücadelenin haklılığını gösteren bir kanıt olarak kullanılması II. Yunanistan ın işgal girişimlerini sonuçlandırması III. ABD nin Anlaşma Devletleri safından ayrılması sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 16) İlk TBMM nin I. Vergi oranlarını yükseltmesi, II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması III. İstiklal mahkemelerinin kurulması faaliyetlerinin yasama, yürütme ve yargı yetkisiyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Yasama Yürütme Yargı A) I II III B) II III I C) III II I D) I III II E) II I III TASARI YAYINLARI 14

3 17) Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması yla Hatay da özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir? A) Amasya görüşmelerine B) Misak-ı Milli ye C) Londra Konferansı kararlarına D) Amasya Genelgesi ne E) Kars ve Gümrü Antlaşmalarına 21) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet in ilanını hızlandıran en yakın olaydır? A) Genel seçimlerin yenilenmesi B) Vahdettin in İngilizlere sığınması C) Lozan görüşmelerinden başarı ile çıkılması D) TBMM de hükümet bunalımının yaşanması E) Demokratik yönetime geçilmek istenmesi 18) Kurtuluş Savaşı nın bazı bölümleri şunlardır. I. Birinci İnönü Savaşı II. Sakarya Meydan Savaşı III. Başkomutan Meydan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşların bir sonucu değildir? A) Londra Konferansı B) Moskova Antlaşması C) Gümrü Barış Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması 22) Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi en az olan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretimim birleştirilmesi B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi C) Medreselerin kapatılması D) Türk Tarih Kurumu nun kurulması E) Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi 19) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) Yeni bir hükümet kurulması B) Düzenli ordunun kurulması C) Ankara nın başkent yapılması D) Vatanın düşmandan kurtarılması E) Yeni bir anayasa yapılması 23) Yeni Türk Devleti nde, Laiklik ilkesini yerleştirmek için yapılan, I. Saltanatın kaldırılması II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu III. Dini kıyafetlerin yasaklanması İnkılapların yönetim, sosyal ve eğitim alanlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır? Yönetim Sosyal Eğitim A) I II III B) I III II C) II I III D) III I II E) II III I 20) Lozan Konferasında; I. Fener Patrikhanesi nin İstanbul da bırakılması II. Türk ve Rum ahalinin değiştirilmesi III. Rodos ve on iki adanın Yunanistan a verilmesi IV. Dış borçların ödenme koşulları V. Batı Trakya nın Yunanistan a bırakılması VI. Boğazların statüsü Konularından hangileri görüşülmemiştir? A) I ve II B) II ve III C) III ve V D) IV ve V E) V ve VI 24) Türkiye Cumhuriyeti nde; I. Ağırlık ve ölçü biriminin değiştirilmesi II. Tekke ve türbelerin kapatılması III. Miladi takvimin kabul edilmesi IV. Aşar vergisinin kaldırılması V. Şapka Kanunu nun kabul edilmesi gelişmelerinden hangileri, uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağlamıştır? A) IV ve V B) II ve IV C) I ve III D) II ve V E) II ve III GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

4 25) Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biri değildir? A) Eğitim Kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanması B) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması C) Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması D) Medreselerin kapatılması E) Okuma-Yazma öğrenmenin kolaylaştırılması 29) I. Medeni Kanun un kabul edilmesi II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi III. Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi Yukarıdaki inkılâplardan hangileri hem Cumhuriyetçilik, hem de Halkçılık ilkeleriyle ilgilidir? C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 26) Türkiye de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? A) Miladi takvimin kabul edilmesi B) Modern saat sisteminin kabul edilmesi C) Medreselerin kapatılması D) Türk Medeni Kanunu nun kabul edilmesi E) Soyadı Kanunu nun kabul edilmesi 30) yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşağıdaki konulardan hangisinde istediği sonuca ulaşamamıştır? A) Demokrasi B) Diplomasi C) Eğitim Kültür D) Hukuksal gelişme E) Ekonomik kalkınma 27) Medeni Kanun, Toplum içerisinde kadının ve erkeğin statüsünü belirleyen evlenme, miras gibi konuları düzenleyen hukuk sistemidir. Bu açıklamaya bakarak; I. Miras ın paylaşımı II. Kadının siyasi konumu III. Kadının iş hayatındaki yeri konularından hangilerinin Medeni Kanun un kapsamına girdiği söylenemez? C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 31) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye deki Patrikhaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme gibi bazı günlük işlerde yetki sahibiydiler. Patrikhanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerin hangisiyle son verilmiştir? A) Laikliğin kabul edilmesi B) Öğretimin birleştirilmesi C) Medeni Kanunu nun kabul edilmesi D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi E) Türk kadınlarına siyasal hakların verilmesi 28) I. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması II. Türk Tarih Kurumu nun açılması III. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması gelişmelerinden hangileri Atatürk ün ulusçuluk politikası ile doğrudan ilgilidir? C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 32) Cumhuriyet Döneminde yapılan devrimler, Osmanlı Devleti nden Cumhuriyet e yansıyan aşağıdaki alanların hangilerinde verilen ikilikleri kaldırmaya yöneliktir? A)Hukuk Yönetim B)Yönetim Sanat C) Kültür Eğitim D) Eğitim Hukuk E)Sanat Kültür TASARI YAYINLARI 16

5 33) Halkçılık aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur? A) Devletçilik Laiklik B) Devletçilik İnkılâpçılık C) İnkılâpçılık Laiklik D) Laiklik Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 37) Atatürk, 1935 yılındaki bir konuşmasında, savaşın ağırlığını göz önüne almayan bazı samimiyetten yoksun önderler, saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve geleceği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır. Atatürk, bu sözleriyle hangi ülkelerin politikaların eleştirmektedir? A) Fransa ile İngiltere B) ABD ve SSCB C) Almanya ve İtalya D) Yunanistan ve İspanya E) Japonya ve Çin 34) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de Atatürk dönemindeki gelişmelerden biridir? A) Varlık vergisinin kabul edilmesi B) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi C) Köy enstitülerinin açılması D) Milli Kalkınma Partisi nin kurulması E) Merkez Bankası nın kurulması 38) Aşağıdaki göllerden hangisi heyelan set gölüdür? A) Tortum B) Manyas C) Beyşehir D) Çıldır E) Akşehir 35) I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası II. Milli Kalkınma Partisi III. Ahali Cumhuriyet Fırkası IV. Demokrat Parti V. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Yukarıdaki partilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmamıştır? A) I, II ve IV B) II ve III C) I, III ve V D) IV ve V E) I, II, III ve IV 39) Türkiye de volkanik dağların en yaygın olduğu iki bölge aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Ege - Akdeniz B) Akdeniz Marmara C) İç Anadolu Doğu Anadolu D) Karadeniz Doğu Anadolu E) Ege Güneydoğu Anadolu 36) Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti nin dış siyasetinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır? A) Nüfus değişimi B) Irak sınırı ve Musul C) Milletler Cemiyetine üye olma D) Boğazlar komisyonunun kaldırılması E) Hatay ın anavatana katılması 40) Türkiye nin kıyı kesimlerinde genellikle nüfus yoğunluğu iç kesimlerden fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz? A) Adana Yöresi B) Muğla Yöresi C) Mersin Yöresi D) Kocaeli Yöresi E) İskenderun Yöresi GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

6 41) Türkiye de nüfus yoğunluğu yöreden yöreye farklılık gösterir. Bu farklılıkta aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) İklim B) Yer şekilleri C) Toprak verimi D) Endüstri kuruluşları E) Göller 45) Aşağıdaki alanların hangisinde Batı Karadeniz Bölümü nün Türkiye ekonomisine önemli katkısı vardır? A) Tahıl üretiminde B) Hayvancılıkta C) Turizmde D) Meyve üretiminde E) Madencilikte 42) Aşağıda verilen hangi iki merkez arasında yerel saat farkı diğerlerinden fazladır? A) Adana - Zonguldak B) Çanakkale Artvin C) Ankara İzmir D) Muğla Kayseri E) Hakkari Kars 46) Aşağıdaki bölgelerin hangisinde akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli daha fazladır? A) Ege B) Marmara C) İç Anadolu D) Akdeniz E) Doğu Anadolu 43) 47) Yağış Sıcaklık ºC 30 mm Bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde genellikle rüzgâr erozyon daha fazladır. Buna göre haritada işaretli yerlerin hangilerinde rüzgâr erozyon daha fazladır? Aylar Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen yörede aşağıdaki ürünlerden hangisi yetiştirilebilir? 0 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V A) Buğday B) Zeytin C) Fındık D) Muz E) Turunçgil 44) Türkiye de kırsal alanlardan kentlere yoğun bir göç yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir? A) Kırsal kesimde geçim kaynaklarının sınırlı olması B) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması C) Toprakların miras yoluyla bölünmesi D) Tarımı yapılan ürün çeşidinin artması E) Kırsal kesimde hizmet sektörünün gelişmemiş olması 48) Pamuk ve kırmızı mercimek üretiminde ilk sırayı alan bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Ege B) Akdeniz C) Marmara D) Karadeniz E) Güneydoğu Anadolu TASARI YAYINLARI 18

7 49) Türkiye de çay ve fındık işleyen fabrikalar kurulurken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır? A) Pazara yakınlık B) Su kaynaklarına yakınlık C) Ticaret merkezlerine yakınlık D) Enerji üretim merkezlerine yakınlık E) Hammaddeye yakınlık 53) Engebeli arazinin fazla olduğu yerlerde tarımda makine kullanımı azdır. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde tarımda makine kullanıma diğerlerinden daha azdır? A) Edirne B) Samsun C) Hakkari D) Konya E) Manisa 50) I. Linyit II. Rüzgar III. Doğalgaz IV. Jeotermal V. Hidroelektrik Son yıllarda Türkiye de elektrik enerjisi üretiminde yukarı-dakilerden hangisi ilk sırayı alır? A) I B) II C) III D) IV E) V 54) Karadeniz Bölgesi nde aşağıdaki turizm faaliyetlerinden hangisini geliştirmek diğerlerine göre daha zordur? A) Rafting B) Yayla turizmi C) Doğa turizmi D) Dağcılık E) Kıyı turizmi 51) Aşağıda Türkiye de bazı alanlarla buralarda yapılan bazı hayvancılık faaliyetleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? A) Bozkır Koyun B) Çayır Büyükbaş hayvancılık C) Maki Kıl keçisi D) Geniş otlaklar Besi hayvancılığı E) Çiçekli bitkiler Arıcılık 55) Çevresindeki endüstrileşme ve nüfus yoğunluğu dikkate alındığında aşağıdaki körfezlerden hangisi daha az kirletilmiştir? A) Gemlik Körfezi B) Antalya Körfezi C) İzmir Körfezi D) Bandırma Körfezi E) İzmit Körfezi 52) Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde sulanabilen alanların genişlemesi sonucunda, aşağıdaki endüstri bitkilerinden hangisinin ekim alanındaki artışın diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir? A) Mısır B) Pamuk C) Zeytin D) Üzüm E) Tütün 56) Bazı sanayi tesisleri hammaddeye yakın kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz? A) İskenderun demirçelik B) Bolu kereste C) Denizli pamuklu dokuma D) Edremit zeytinyağı E) Batman petrol rafinerisi GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

8 57) Türkiye de aşağıdaki endüstri kollarından hangisi diğerlerine göre daha az yaygındır? A) Çimento B) Dokuma C) Demir-çelik D) Yem E) Gıda 61) Hangisi Meclisin bilgi olma ve denetim yollarından birisi değildir? A) Meclis araştırması B) Meclis görüşmesi C) Soru D) Genel görüşme E) Meclis soruşturması 58) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin dış ticareti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Ticaret hacmi giderek büyümektedir B) Tarım ürünlerinin dış ticaretteki payı sürekli artmaktadır C) Dış ticarette Almanya ilk sırayı almaktadır. D) Dış ticarette endüstri ürünlerinin payı en fazladır E) Türkiye dış ticaretinde sürekli açık vermektedir 62) Seçimlerin yönetimi ve denetimi hangi organ tarafından yapılır? A) Anayasa Mahkemesi B) İl Seçim Kurulu C) Danıştay D) Yüksek Seçim Kurulu E) Adalet Bakanı 59) Aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesi diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır? A) Divriği B) Zonguldak C) Soma D) Batman E) Kuşadası 63) TBMM ce kabul edilen bir konunun yürürlük tarihi Resmi Gazetede gösterilmemiş ise kanun kaç gün sonra yürürlüğe girer? A) 45 B) 30 C) 15 D) 10 E) Aynı gün 60) Ege Bölgesi Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde Türkiye de ilk sırayı almaz? A) Pamuk B) Tütün C) Haşhaş D) Üzüm E) Zeytin 64) Siyasi partiler kurulurken izin alınacak makam neresidir? A) İçişleri Bakanlığı B) Yüksek Seçim Kurulu C) İzine gerek yoktur D) Yargıtay E) Anayasa Mahkemesi TASARI YAYINLARI 20

9 65) TBMM kendi iç çalışmalarını hangisine göre düzenler? A) Tüzük B) Yönetmelik C) İç tüzük D) Yönerge E) Parlamento kararı 69) Hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer almaz? A) Adalet Bakanı B) İçişleri Bakanı C) Jandarma Genel Komutanı D) Deniz Kuvvetleri Komutanı E) Sahil Güvenlik Komutanı 66) Yasa önermeye kim yetkilidir? A) İlgili bakanlık B) Başbakanlık Kanunlar Genel Müdürlüğü C) TBMM Başkanı D) Adalet Bakanlığı E) Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri 70) Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir? A) Silah altında bulunan er ve erbaşlar B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükümlü olanlar C) Askeri öğrenciler D) Tutuklular E) Kısıtlılar 67) Ekim 2007 de yapılan Referanduma göre milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 71) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu nun görev alanı dışındadır? A) Danıştay B) Ulaştırma Bakanlığı C) Başbakanlık D) Devlet Personel Başkanlığı E) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar 68) Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin görevlerinden değildir? A) Para basılmasına karar vermek B) Kanun koymak C) Savaş ilan etmek D) Bakanlar kurulunu denetlemek E) Sıkıyönetim ilan etmek 72) Dilekçe hakkı hangi kuruma karşı kullanılamaz? A) TBMM ye B) Adalet Bakanlığı na C) Danıştay a D) Genelkurmay Başkanlığı na E) Dilekçe hakkının istisnası yoktur, bu hak her kuruma karşı kullanılır GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

10 73) Köy muhtarı ve köy ihtiyar heyeti üyelerini seçen köy seçmenlerinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir? A) Köy seçmeni B) Köy ihtiyar heyeti C) Köy tüzel kişiliği D) Köy derneği E) Muhtar 75) 1 Ocak 2010 dan bu yana Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını hangi ülke yapmaktadır? A) Slovenya B) Almanya C) İngiltere D) Yunanistan E) İspanya 74) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin daimi üyelerinden biri değildir? A) İngiltere B) Rusya C) ABD D) Almanya E) Çin TASARI YAYINLARI 22

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır.

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 2. E seçeneğindeki açıklamada "öncelik" değil, "uyarı" anlamı vardır. 3. Parçada "donup kalmamak" sözü ile "basmakalıp bir nitelik kazanmamak" anlatılmak

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V TARIH BILIMI HAKKINDA... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İSLAMIYET ÖNCESI TÜRK TARIHI GENEL OLARAK... 5 İSLAMİYETTEN

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008 AYLIK TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ YAYINLARI EKĐM AYI SAYISI ĐÇERĐĞĐ Önsöz Sağlık araştırması Sosyal güvenlik anlaşması Köy işleri Atatürkün

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı