2015 KPSS LİSANS & ÖĞRETMENLİK / (GK) TARİH. ~ İsmail ADIGÜZEL ~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 KPSS LİSANS & ÖĞRETMENLİK / (GK) TARİH. ~ İsmail ADIGÜZEL ~"

Transkript

1 1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, idarecilik ve devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmaları amacıyla, kağan çocuklarını yetiştiren eğitmenlerin aldığı unvan A) Atabey B) Yabgu C) İnal 4. Osmanlı kuruluş döneminde iskân politikası ile Balkanlara yerleştirilen Türkmenlerin, geçerli bir neden olmadan yeni yerleşim yerlerini terk etmeleri yasaklanmıştır. Osmanlı Devleti nin bu tutumunun; I. Balkanları Türk yurdu haline getirmek, D) Tudun E) Şad II. Balkanlar daki etnik farklılıklara son vermek, III. Anadolu nun Türkleşmesini sağlamak amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? D) I ve II E) II ve III 2. Edip Ahmet Yüknekî tarafından Uygur Türkçesi ile kaleme alınan ve Gerçeklerin Eşiği anlamına gelen Atabetü l-hakâyık adlı eser, hangi Türk hükümdarına takdim edilmiştir? A) Sultan Mahmut B) Muhammed Devlet Şah C) Uluğ Kara Buğra Han D) Kadir Buğra Han E) Muhammed İspehsalar Bey 5. Osmanlı Devleti nde, Orhan Bey Dönemi'nde Rumeliye geçilmesiyle birlikte bölgeye yerleştirilen Türk ve Müslüman ailelerine ne ad verilmiştir? A) Mekkarî Grubu B) Feteyan-ı Rum C) Bâcıyan-ı Rum D) Gâziyan-ı Rum E) Evlâd-ı Fatihan 3. Anadolu Selçuklu dönemine ait, I. Sivas taki Gök, II. Konya daki Karatay, III. Kayseri deki Koca Hasan yapılarının tür bakımından ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Şifahâne B) Medrese C) Türbe D) Külliye E) İmârethâne 6. Osmanlı Devleti nde sadrazam dışında padişah adına ferman yayınlama yetkisine sahip olan devlet görevlisi A) Vezir B) Nişancı C) Şeyhü lislam D) Defterdar E) Reisü l-küttap 1

2 Ordunun su ihtiyacını karşılarlardı. Düşman ordusunu naralar atarak yıpratan Hıristiyan askerlerdi. Hıristiyan askerler olup, ordunun atlarına bakar, ot biçip atları eğitirlerdi. Ordunun önünde giderek yol açmak ve köprü kurmak gibi görevleri vardı. Osmanlı ordusu ile ilgili verilen yukarıdaki görevlerle aşağıdaki askerî sınıflar eşleştirildiğinde hangi sınıf dışarıda kalır? I. Ali Suavi II. Mithat Paşa III. Namık Kemal Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti nde XIX. yüzyılda savunulan Osmanlıcılık fikrinin temsilcileri arasında yer alır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) Bozanalar B) Turnalar C) Sakalar D) Voynuklar E) Müsellemler 8. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olup Surnâme adlı eseriyle tanınan XVIII. yüzyılın ünlü minyatür sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nigârî B) Levnî C) Matrakçı Nasuh D) Nakkaş Osman E) Lagâri Hasan Çelebi 11. Osmanlı Devleti nde görülen; I. Kuleli Vak ası, II. 31 Mart Vak ası, III. Bâb-ı Âli Baskını gelişmelerinden hangileri doğrudan rejimi değiştirmeye yönelik bir girişimdir? D) I ve II E) II ve III 9. II. Mahmut Dönemi nde gerçekleştirilen; İstanbul da çuha fabrikasının açılması, Fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması, Yerli tüccarlara rekabet açısından gümrük kolaylıkları sağlanması uygulamalarıyla, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? A) Tarımda üretimi artırmak için önlemler alınması B) Yabancı sermayenin ülkeye gelmesi C) İmar çalışmalarına hız verilmesi D) Yerli malı üretim potansiyelinin artırılmak istenmesi E) Yabancı tüccarlara bazı ayrıcalıklar verilmesi 12. Çanakkale Savaşları'nda göstermiş olduğu üstün başarı nedeniyle "18 Mart Kahramanı" unvanı alan komutan A) Seyit Onbaşı B) Ruşen Eşref C) Mustafa Kemal D) Cevat Çobanlı E) Kâzım Karabekir 2

3 I. Hürriyet ve İtilaf Fırkası II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Wilson Prensipleri Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri millî mücadelenin aksine, manda ve himaye fikrini savunmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I. Hadi Paşa II. Rauf Orbay III. Reşat Halis Bey Yukarıdaki devlet adamlarından hangileri, Sevr Barış Antlaşması nı imzalamak üzere Saltanat Şûrası nın Paris e gönderdiği heyette yer almıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 14. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi nin toplanma amaçlarından biri değildir? A) Millî Mücadele yi tek bir merkezden yönetmek B) Anadolu daki millî güçleri tek çatı altında toplamak C) Erzurum Kongresi nde alınan kararları tüm yurda mâl etmek D) Devletin yeni yönetim biçimini belirlemek E) Millî Mücadele nin millî bir kongrenin seçeceği Temsil Heyeti ile yönetilmesini sağlamak 17. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM tarafından çıkarılan kanunlardan biri değildir? A) Takrir-i Sükûn Kanunu B) İstiklâl Mahkemeleri Kanunu C) Men-i İsrafat Kanunu D) Nisâb-ı Müzakere Kanunu E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu 15. I. Hrisantos II. Amiral Bristol III. General Harbourd Yukarıdaki belgelerden hangileri Batı Anadolu daki Yunan işgalinin haklı bir gerekçeye dayanmadığı tezini savunmuştur? D) I ve II E) II ve III 18. TBMM Lozan Görüşmeleri nin kesildiği dönemde aşağıdaki devletlerden hangisi ile yoğun teşvikler içeren bir Demiryolu Antlaşması imzalamıştır? A) ABD B) Fransa C) Almanya D) SSCB E) İngiltere 3

4 19. Mustafa Kemal Atatürk ün; Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır, her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. sözüyle doğrudan; I. laiklik, II. devletçilik, 22. Türkiye Cumhuriyeti nin ilk Diyanet İşleri Başkanı A) Rıfat Börekçi B) Hafız Yaşar Okur C) Ahmet Hamdi Akseki D) Şerafettin Yaltkaya III. milliyetçilik ilkelerinden hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir? E) Muhammed Hamdi Yazır D) I ve III E) II ve III 20. Aşağıda verilen Atatürk Dönemi gelişmelerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması / Öğretimde birliğin sağlanması B) Lozan Konferansı nın toplanması / Halifelik makamının kaldırılması C) Şeyh Sait İsyanı / Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kapatılması D) Millet Mektepleri nin açılması / Okuma-yazma oranının artması yılından itibaren Türkiye ile Yunanistan ın yakınlaşmaya başlamasında, I. Ankara Antlaşması nın imzalanması, II. Mübadele sorununun çözümlenmesi, III. İtalya ve Almanya nın yayılmacı politika izlemeleri gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? D) I ve III E) II ve III E) Miladi Takvim in kabulü / Yılbaşının Ocak ayına alınması 21. Atatürk ün, 26 Ağustos 1930 tarihinde Yalova da yaptığı bir konuşmada söylediği, Bu banka, memleketimizin ekonomisinde çok yararlı hizmetler yapmıştır. Bence en önemli hizmeti bankacılıkta gençlerimizi yetiştirmiş olmasıdır. En çok bununla iftihar ederim. sözüyle, aşağıdaki bankalardan hangisini kastettiği savunulabilir? A) Sümerbank B) Ziraat Bankası C) Denizbank D) Merkez Bankası E) Türkiye İş Bankası 24. Hatay (Sancak) Sorunuyla ilgili olarak, İsmet İnönü Hükûmeti ni bir makale yazarak eleştiren Atatürk, bu eleştiri yazılarını hangi gazetede yayımlamıştır? A) Minber B) İleri C) Kurun D) Açıksöz E) Albayrak 4

5 25. Demokrat Parti nin iktidara karşı muhalefetini yetersiz bularak bu partiden istifa eden milletvekilleri tarafından 20 Temmuz 1948 de kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? A) Adalet Partisi B) Millet Partisi C) Doğru Yol Partisi D) Anavatan Partisi E) Millî Kalkınma Partisi 27. Dennis Michael Rohan adında Avustralyalı bir Hıristiyanın, 21 Ağustos 1969 da Mescid-i Aksa yı kundaklama girişiminden sonra İslâm ülkelerinin başkanları tarafından kurulan, İslâm ülkeleri arasında ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi ve uluslararası örgütlerle dayanışmayı amaçlayan kuruluş A) Filistin Kurtuluş Örgütü B) Şanghay İş Birliği Örgütü C) Arap-İslâm Birliği Teşkilâtı D) İslâm Konferansı Örgütü E) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında sorun teşkil eden Kıbrıs Sorunu ile ilgili bir kavram değildir? A) Gestapo B) EOKA C) Kanlı Noel D) Akritas Planı E) Johnson Mektubu TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 5

6 CEVAP ANAHTARI 1. C 2. E 3. B 4. A 5. E 6. D 7. B 8. B 9. D 10. E 11. B 12. D 13. E 14. D 15. B 16. D 17. A 18. A 19. C 20. B 21. E 22. A 23. A 24. C 25. B 26. A 27. D 6

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V TARIH BILIMI HAKKINDA... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İSLAMIYET ÖNCESI TÜRK TARIHI GENEL OLARAK... 5 İSLAMİYETTEN

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Atatürk İnkılapları Nelerdir

Atatürk İnkılapları Nelerdir Atatürk İnkılapları Nelerdir II. MECLIS IN AÇILMASI (11 AGUSTOS 1923) 23 Nisan 1920 de çalismalarina baslayan I. TBMM, ulusal bagimsizligi gerçeklestirmeyi amaçlayan vatansever insanlardan olusuyordu.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Emergence of Multiparty Competitive Politics in Turkey: Internal and

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat: 10.10 dı ve Soyadı :...

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. TARİH 1. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. Öğrencilerine tarih yazımını yemek yapmaya benzeterek anlatan bir tarih öğretmeni, yemeğe konulacak malzemenin çürüyüp bozulmamış olmasına dikkat

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ

ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ I. GİRİŞ Alçak girişimin, benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur.. Benim naçiz

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

Türkiye de Laikliğin ve Dış Politikanın Geleceği

Türkiye de Laikliğin ve Dış Politikanın Geleceği Türkiye de Laikliğin ve Dış Politikanın Geleceği Seçimler ve Endişe Verici Gelişmeler Soner Çağaptay Policy Focus #67 Nisan 2007 Her hakkı saklıdır. Amerika Birleşik Devletleri nde basılmıştır. Yayının

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir.

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. ISBN 978-975-7028-12-3 Turcas Kültür Yayınları No: 2013/1, Şubat 2013, İstanbul 80. Yıl anısına 28/2/2013 tarihinde 3000 adet olarak basılmıştır. Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. Aksoy Matbaa A.Ş.

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır.

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 2. E seçeneğindeki açıklamada "öncelik" değil, "uyarı" anlamı vardır. 3. Parçada "donup kalmamak" sözü ile "basmakalıp bir nitelik kazanmamak" anlatılmak

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Perihan Ünlü SOYLU Özlem YAKTI ** Özet 1930 lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı