ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir."

Transkript

1 İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4. Selanik Askeri Rüştiyesi 5. Manastır Askeri İdadisi 6. İstanbul Harp Akademisi 7. İstanbul Harp Okulu Yukarıdaki okul isimlerinden hangilerinin yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur? A) 2 ve 3 B) 3 ve 4 C) 4 ve 5 D) 6 ve 7 D) 1 ve 7 2. Atatürk Milleti aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete adi politikacılar gibi vaatlerde bulunmaktan nefret ederiz. de miş tir. Bu sö zleri Atatürk ün hangi yönünü ortaya koyar? A) Vatanseverliğini B) Çok yönlülüğünü C) İle ri gö rüş lü lü ğünü D) Açık ve dürüst yöneticiliğini E) Devletçiliğini 4. Atatürk ün İttihat ve Terakki Cemiyeti ne katıldığı şehirdir. Bu şehirde resmi vilayet gazeteleri Türkçe, Rum ca, İbranice ve Bulgarca yayımlanmıştır. Öncüllerde aşağıdaki şehirlerden hangisine ait bilgiler verilmiştir? A) Sofya B) Selanik C) İstanbul D) Manastır E) Şam 5. Mustafa Kemal in askeri görev yaptığı şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Bursa B) Diyarbakır C) Şam D) Sofya E) Edirne 3. Atatürk; askerlik, edebiyat, sanat, dil, tarih, sosyoloji, siyaset, eğitim, felsefe, matematik ve daha birçok alanda eserler vermiştir. Parçada Atatürk ün hangi yönü vurgulanmıştır? A) Yöneticiliği B) Çok yönlülüğü C) İdealistliği D) Vatanseverliği E) Devrimciliği 6. Osmanlı Devleti son dönemlerinde çeşitli savaşlara katılmak zorunda kalmış ve bir çoğunu kaybetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in katıldığı savaşlar arasında gösterilemez? A) Suriye Cephesi B) Çanakkale Savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) Kafkas Cephesi E) 93 Harbi

2 Mustafa Kemal in Hayatı Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in öğrenim gördüğü okullardan biri değildir? A) Deniz Harp Okulu B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) İstanbul Harp Akademisi D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi E) Şemsi Efendi Okulu 10. I. Selanik II. Manastır III. İstanbul IV. Edirne Yukarıdaki şehirlerden hangilerinde Atatürk ün öğrenim gördüğü söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. Aşağıda Atatürk ün kişisel özelliklerinden bazıları verilmiştir. I. İleri görüşlü olması II. Sporu ve sporcuyu sevmesi III. Sanatı ve sanatçıyı sevmesi IV. Vatanseverliği V. Birleştirici ve bütünleştirici gücü Atatürk ün kişilik özelliklerinden hangilerinin Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasında daha etkili olduğu söylenebilir? A) I - IV - V B) I - II - III - IV C) I - II - IV D) I - II - III - V E) II - III - IV - V yılında Mustafa Ke mal, ateşemiliter olarak Sofya da verilen kos tümlü baloya yeniçeri kı yafeti ile gitmiştir. Mustafa Kemal in bu şekilde hareket etmesi onun hangi kişisel özelliğini gösterir? A) İleri görüşlü olduğunu B) Ümitsizliğe yer vermediğini C) Akıl ve bilimi rehber edindiğini D) Tarih bilincine sahip olduğunu E) İnsan sevgisini Körfez Yayınları 11. Mustafa Kemal Atatürk; I. Dünya Savaşı na Osmanlı Devleti nin de girdiği günlerde bu savaşta Almanların yenileceğini, Çanakkale Savaşı nın sonlarına doğru, düşmanın birkaç gün içinde çekilebileceğini, 1937 yılında, İtalya nın Habeşistan a saldırmasıyla II. Dünya Savaşı nın başlamış olduğunu söylemiştir. Bu örnekler, Mustafa Kemal Atatürk ün kişiliğinin hangi yönünü göstermektedir? A) Türk milletinin gücüne güvenme B) Topluma yön verecek yöntemler bulma C) Yurtta ve dünyada barışa önem verme D) Olayların gidişinden sonucun ne olacağını görebilme E) Akıl ve bilimi rehber edinme 12. I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi II. Manastır Askeri İdadisi III. Şemsi Efendi İlkokulu IV. İstanbul Harp Okulu Yukarıda Mustafa Kemal in öğrenim gördüğü bazı okullar verilmiştir. Mustafa Kemal in bu okullara gidiş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) III - I - II - IV B) III - II - I - IV C) I - III - IV - II D) III - IV - II - I E) I - IV - II - III

3 İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Mus ta fa Ke mal Pa şa, Ça nak ka le Sa va şı nda or du ko mu - ta nın dan sa vaş böl ge sin de ki bü tün kuv vet le rin ken di em ri - ne ve ril me si ni, Sa kar ya Sa va şı nda da TBMM den baş komu tan lık la bir lik te mec li sin yet ki le ri ni is te miş tir. Bu durum onun ki şi li ği nin han gi yö nü ne ör nek gös te - ri le bi lir? A) Mantıklılığına B) Açık söz lülü ğü ne C) İnan dır ma gü cü ne D) Ken di ne olan gü ve ni ne E) Barış yanlısı oluşuna 2. Atatürk Biz Türkler, bütün uygar milletlerin dostuyuz. Ama bir millet benim milletime düşman gözüyle bakıyorsa, bu düşüncesinden vazgeçinceye kadar ben de o milletin can düşmanıyım. demiştir. Atatürk ün bu sözü aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok bağlantılıdır? A) İdealistliği B) Vatanseverliği C) İleri görüşlülüğü D) Gerçeği arama gücü E) Bağımsız yaşama arzusu 4. Atatürk ün Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. sözü, onun aşağıdaki hangi özelliğini yan sıtır? A) İnkılapçılığını B) Açık sözlülüğünü C) İdealistliğini D) Sanatseverliğini E) Halkçılığını 5. Mustafa Kemal, Harp Okulu öğrenimi döneminde hem Fransızcasını geliştirmiş hem de memleket meseleleri üzerindeki düşünceleri olgunlaşmıştı. Mustafa Kemal fikirlerini arkadaşlarına anlatmak, okulda bu fikirleri yaymak için bir gazete çıkarma girişiminde bulunmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal in Harp Okulu dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Askeri eğitimi dışında farklı derslerle de ilgilenmiştir. B) Askerlik mesleğinden ayrılıp siyasete girmiştir. C) Bu dönemde liderlik özellikleri gelişmeye başla - mıştır. D) Bu dönemde vatan ve millet ile ilgili fikirleri olgunlaşmıştır. E) İdealist bir kişilik kazanmıştır. 3. Atatürk, Ben bin müşkül (zorluk) karşısında yılacak insan olsa idim, büyük işlerin rehberliğinde milletim beni yaya bırakırdı. demiştir. Atatürk ün bu ifadeleri, onun kişisel özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) İnkılapçılığına B) Açık sözlülüğüne C) Çok yönlülüğüne D) Ümitsizliğe yer vermemesine E) İnsan sevgisine 6. Mustafa Kemal in Manastır İdadisi nde okuduğu sırada başlayan ve Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. dediği savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) 93 Harbi B) Balkan Savaşları C) Osmanlı-Yunan Savaşı D) Kırım Harbi E) I. Dünya Savaşı

4 Mustafa Kemal in Hayatı I. Şam da 5. Ordu II. Manastır da 3. Ordu III. Hareket Ordusu IV. Picaedie Manevraları Mustafa Kemal in görevlendirildiği yerlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III, IV B) II, I, IV, III C) I, III, IV, II D) II, IV, I, III E) III, II, I, IV 8. Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca birçok yerde görev almıştır. Aşağıdakilerden hangisinde, Mustafa Kemal in görev yeri ve yaptığı görev yanlış olarak eşleştirilmiştir? A) Şam - 5. Ordu Komutanlığı B) Suriye - Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı C) Sofya - Askeri Ateşemiliteri D) Trablusgarp - Anafartalar Komutanlığı E) Edirne Kolordu Komutanlığı 9. Atatürk ün çocukluğunun geçtiği şehirdi. Fikir zenginliğinin ve ufkunun gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Önemli bir liman kenti ve ticaret merkeziydi. Birçok farklı milletin bir arada yaşadığı bir yerdi. Parçada sözü edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? A) Selanik B) Sofya C) İstanbul D) Manastır E) Çanakkale Körfez Yayınları 10. Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes ona delilik der. Atatürk ün bu sözü onun hangi kişisel özelliğine örnek gösterilebilir? A) Vatan sevgisine B) Birleştirici ve bütünleştirici olmasına C) İleri görüşlülüğüne D) İnsan sevgisine E) Akılcılığına 11. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları nda üstün ba şarılar göstermiş ve bu başarılar onun Türk halkı ta ra fından tanınmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşları nda ba şarılı olmasında aşağıdakilerden hangisinin et kisinden söz edilebilir? A) İlk görevini Şam da yapması B) Trablusgarp Savaşı na gönüllü olarak katılması C) Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası nda görev alması D) I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi nde görev alması E) Picardie Manevralarına katılması 12. I. Kafkas Cephesi II. Çanakkale Savaşı III. Trablusgarp Savaşı IV. Suriye Cephesi Mustafa Kemal in görevlendirildiği yerlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III, IV B) II, I, IV, III C) I, III, IV, II D) II, IV, I, III E) III, II, I, IV Test 01 CA 1.D 2.D 3.B 4.B 5.A 6.E 7.A 8.A 9.D 10.C 11.D 12.A

5 İNKILAP TARİHİ Birinci Dünya Savaşı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı nın başlarında İngiltere nin yanında savaşa girmek istemiş, ancak İngiltere buna sıcak bakmamıştır. Bunda İngiltere nin, I. Rusya nın desteğine ihtiyaç duyması, II. savaş sonunda Osmanlı topraklarını paylaşmak istemesi, III. Osmanlı - Almanya yakınlaşmasını desteklemesi tutumlarından hangileri etkili olmuştur? D) I ve II E) I, II ve III 2. Almanya nın Osmanlı Devleti ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde Osmanlı Devleti nin sahip olduğu, I. demografik güç, II. ekonomik güç, III. coğrafi konum unsurlarından hangileri etkili olmuştur? D) I ve II E) I ve III 3. Aşağıdaki devletlerin hangisi Birinci Dünya Savaşı ndan diğerlerinden daha önce ayrılmıştır? A) Bulgaristan B) Rusya C) Osmanlı Devleti D) Almanya E) Avusturya - Macaristan 4. Wilson İlkeleri nde, Galip devletler yenilen devletlerden tazminat ve toprak almayacaktır. maddesinin yer alması, I. Milletler Cemiyeti nin kurulması, II. Birinci Dünya Savaşı nın sona ermesi, III. İngilizlerin Musul u işgal etmesi durumlarından hangileriyle çelişir? D) I ve II E) II ve III 5. Mustafa Kemal Paşa nın Birinci Dünya Savaşı na girmemizle ilgili, Bizim Cihan Harbi ne girmemiz, ibret verici safhalardan geçerek tahakkuk etmiştir. İtilaf Devletleri nin bize harp ilan etmelerini hazırlayan hadiseleri, hükümet başkanı bir emrivaki olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Birinci Cihan Harbi ne meclis kararı olmaksızın girmişizdir.. ifadelerine bakarak, I. Birinci Dünya Savaşı na girme zorunluluğu oluşmuştur. II. Almanya nın savaşı kazanacağına inanılmıştır. III. Milli irade göz ardı edilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) I, II ve III 6. Osmanlı yönetiminin Almanya ile ittifak yapmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istenmesi B) Almanya nın savaşı kazanacağına inanılması C) Kaybedilen bazı toprakların geri alınmak istenmesi D) Duyunuumumiye İdaresi nin etkili olması E) Turancılık düşüncesinin yaşama geçirileceğine inanılması 7. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı nı sona erdiren ateşkes anlaşmalarından biri değildir? A) Rethondes Anlaşması B) Villa Gusti Anlaşması C) Mondros Anlaşması D) Selanik Anlaşması E) Versay Anlaşması 8. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı ndan en kazançlı çıkan devlettir? A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Japonya E) Osmanlı Devleti

6 Birinci Dünya Savaşı İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı nda Çanakkale cephesini açarak Osmanlı Devleti ni savaşın dışına itip Rusya ya yardım etmek istemiştir. Buna göre Anlaşma Devletleri Çanakkale cephesini açarak, I. Rusya ya lojistik destek sağlamak, II. İstanbul u alarak halifelik makamının etkilerini yok etmek, III. Boğazlar ve İstanbul u alarak Osmanlı Devleti ni savaş dışı bırakmak durumlarından hangilerini amaçlamışlardır? D) I ve III E) I, II ve III 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti nde ümmetçilik görüşünün geçerliliğini yitirdiğini gösterir? A) Paris Antlaşması (1856) ile, Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğünü Avrupalı devletlerin sağlaması B) Berlin Antlaşması (1878) ile, Osmanlı-Alman yakınlaşması C) Sırbistan ve Bosna-Hersek te bağımsızlık mücadelesinin başlaması D) Birinci Dünya Savaşı nda Arapların Osmanlı Devleti ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması E) Yunanistan ın Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi 11. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti birçok cephede İtilaf güçleri ile çarpışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin savunma cephelerinden biri değildir? A) Filistin B) Irak C) Kanal D) Çanakkale E) Yemen - Hicaz Körfez Yayınları 13. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı nı etkileyen olaylardan biri değildir? A) 31 Mart Olayı B) Çanakkale Savaşı C) Wilson İlkeleri nin ilanı D) ABD nin savaşa girmesi E) Rusya nın savaştan çekilmesi 14. Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, gizli antlaşmalar yapılmayacak, silahlanma yarışı sona erecek, her millet kendi geleceğine kendi karar verecektir. Yukarıda verilen hükümler aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? A) Wilson İlkeleri B) Londra Antlaşması C) Petrograd Protokolü D) Amiral Bristol Raporu E) Paris Barış Konferansı 15. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti milliyetçilik esasına göre parçalanırken, İtilaf Devletleri manda ve himaye uygulamalarıyla yeni topraklar elde etmişlerdir. Bu iki farklı durumun ortaya çıkmasında, I. ulusçuluk düşüncesinin önem kazanması, II. hammaddeye duyulan ihtiyacın artması, III. Batıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 12. Rusya nın Birinci Dünya Savaşı ndan çekilmesiyle ilgili, I. Bolşevik İhtilali çıkmıştır. II. Rusya, savaşta aldığı toprakları geri vermiştir. III. Osmanlı Devleti ni paylaşma planları değişmiştir. yargılarından hangilerine varılabilir? D) I ve III E) I, II ve III 16. I. Askeri sınırlamalar getirme II. Sosyalist politikalar uygulatma III. Ekonomik yükümlülükler içerme Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerindendir? D) I ve III E) I, II ve III Test 02 CA 1.D 2.E 3.D 4.A 5.B 6.C 7.A 8.D 9.A 10.C 11.C 12.E

7 İNKILAP TARİHİ Birinci Dünya Savaşı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS ABD başkanı Wilson savaştan sonra barışın kalıcı olmasını sağlamak için ilkeler yayımlamıştır. Buna göre, galip devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktır. Mondros Ateşkes Anlaşması na göre ise, İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir. Buna göre İtilaf Devletleri nin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Silahlanma yarışına son vermek B) Wilson İlkeleri ne ters düşmemek C) Anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek D) Galip devletlerin üstünlüğünü göstermek E) Devletler arasında gizli antlaşmalar yapmak 2. Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan Willson İlkeleri nde, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde hakimiyet hakları tanınacaktır. hükmü yer almıştır.itilaf Devletleri, bu karara rağmen Anadolu topraklarını işgal etmişlerdir. Buna göre, I. Wilson İlkeleri nin dikkate alınmadığı, II. İtilaf Devletleri nin çıkarları doğrultusunda politikalar izlediği, III. ABD nin Wilson İlkeleri yle dünya siyasetinde etkili olmak istediği, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) II ve III 4. Birinci Dünya Savaşı nda gizli antlaşmalar sırasında İzmir, İtalyanlara verilmesine rağmen daha sonra Yunanistan a verilmiştir. İngiltere nin böyle bir karar değişikliği yapmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak B) İtalya nın daha fazla güçlenmesini engellemek C) Zayıf bir devletin Akdeniz e yerleşmesini sağlamak D) Akdeniz de çıkarları doğrultusunda kullanabileceği bir devlet oluşturmak E) Yunanistan ın Akdeniz güvenliği için desteğini almak 5. ABD başkanı Wilson, I. Dünya Savaşı ndan sonra kalıcı barışın sağlanabilmesi için bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride yer alan, I. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacaktır. II. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır. III. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır. maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti nin egemenlik haklarına aykırı olduğu söylenebilir? D) I ve II E) II ve III 3. Türkler, Birinci Dünya Savaşı ndan sonra işgalci devletlere karşı mücadele vermiş, Almanlar ve İtalyanlar ise değişen politikalar ile İkinci Dünya Savaşı nın çıkmasına neden olmuştur. Bu devletlerin mücadelesinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) Bulundukları bölgede tek söz sahibi ülke olmak B) Yeni bir dünya savaşının çıkmasına engel olmak C) Mirasçı oldukları devletlerin sınır genişliğine ulaşmak D) Birinci Dünya Savaşı nın sonucunda kurulan statüye tepki göstermek E) Mücadelelerinin haklılığını uluslararası belge ve raporlara dayandırmak 6. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan St. Germain Antlaşması nın, I. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu iki ayrı devlet olacaktır. II. Avusturya, Milletler Cemiyeti nin onayı olmadan Almanya ile ittifak kuramayacaktır. III. Avusturya ağır ekonomik yükümlülükler altına girecektir. hükümlerinden hangileri Avusturya nın I. Dünya Savaşı nı kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir? D) I ve II E) I, II ve III

8 Birinci Dünya Savaşı Wilson İlkeleri nde, Osmanlı Devleti nin Türk bölgelerine kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği altında yaşayan başka milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecektir. ifadesi yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin korunacağı belirtilmiştir? A) Dini inançların B) Egemenlik haklarının C) Ekonomik hakların D) Nüfus yoğunluğunun E) Mevcut sınırların 8. I. Balkan Savaşı sonrasında Balkan devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşamamaları II. Balkan Savaşı na neden olmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını gizli anlaşmalarla paylaştıkları için kendi aralarında yeni bir savaşa neden olmamıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, I. Önceki olaylar sonraki olayları etkilemiştir. II. I. Dünya Savaşı daha kısa sürede bitmiştir. III. Bazı devletler tarihi olaylardan ders almışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) II ve III 9. Türk milleti I. Dünya Savaşı ndan mağlup çıkmış ve her türlü maddi imkanını kaybetmiştir. Fakat hiçbir zaman bağımsızlık düşüncesini kaybetmemiştir. Bu duruma, I. Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulması, II. bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması, III. kongreler düzenlenmesi gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? D) II ve III E) I, II ve III Körfez Yayınları 10. I. Dünya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde I. de verilen, II. ye ortam hazırlamıştır? I A) Çanakkale zaferi Romanya nın savaşa girmesi B) Wilson ilkelerinin ABD nin savaşa girmesi yayınlanması C) Sınırların çizilmesinde Azınlık sorunlarının ortadan milliyetçiliğin dikkate kalkması alınmaması D) Cemiyetiakvam ın Dünya barışının sağlanması kurulması E) Yeni devletlerin Dünyanın siyasi haritasının kurulması değişmesi 11. Osmanlı Devleti aşağıda verilen yerlerden hangisini I. Dünya Savaşı sırasında kaybetmemiştir? A) Arnavutluk B) Filistin C) Irak D) Suriye E) Hicaz 12. Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan ve Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girmesinin ortak nedenidir? A) Sömürge elde etmek istemeleri B) Kaybettiği yerleri geri almak istemeleri C) Çok uluslu yapılarını korumak istemeleri D) Almanya nın güçlü olması E) Silahlanma yarışı II Test 03 CA 1.D 2.E 3.B 4.C 5.D 6.D 7.E 8.B 9.E 10.D 11.C 12.E 13.A 14.A 15.C 16.D

9 İNKILAP TARİHİ Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Megali İdea fikri ile hareket etmemiştir? A) Mavri Mira B) Pontus Rum C) Etniki Eterya D) Taşnak ve Hınçak E) Yunan Kızılhaçı 2. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması yla ilgili değildir? A) Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir. B) Vilayatısitte de bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir. C) Çanakkkale ve Boğazların yönetimi bir komisyona verilecektir. D) Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir. E) Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. 3. Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki hangi maddesiyle askeri yönden savunmasız bir duruma getirilmiştir? A) Boğazlar Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. B) Bütün haberleşme istasyonları Anlaşma Devleteri nin denetimine bırakılacaktır. C) Anlaşma Devletleri bütün cephane, top ve silahlara el koyacaklar. D) Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir. E) Toros tünelleri, demiryolları ve deniz işletmeleri Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. 4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı ndan sonra azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden birisi değildir? A) Pontus Rum Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) Wilson İlkeleri Cemiyeti D) Alyans İsrailit Cemiyeti E) Rum Göçmenler Komisyonu 5. Milli cemiyetlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Sivas Kongresi nde birleştirilmişlerdir. B) Kuruluşlarında Türklük duygusu hakimdir. C) Gerekirse silahlı direnişe geçmeyi amaçlamışlardır. D) Kendi bölgelerini kurtarmak için kurulmuşlardır. E) Mondros Ateşkesi nden önce kurulmuşlardır. 6. Teali İslam Sulh ve Selameti Osmaniye cemiyetlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Padişaha bağlı kalmak B) Mandacılığa karşı çıkmak C) Milli Mücadele yi örgütlemek D) Demokratik düzene geçmek E) Yeni bir Türk devleti kurmak 7. Anlaşma Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması nı daha kolay uygulayabilmek ve TBMM nin çalışmalarını engellemek için bazı kesimlerden milli varlığa zararlı cemiyetler kurdurmuşlardır. Bu cemiyetlerin aşağıdaki düşüncelerden hangisini benimsediği savunulamaz? A) İslamcı B) Mandacı C) Saltanatçı D) Hilafetçi E) Türkçü 8. Mondros Ateşkes Anlaşması ndan sonra Anlaşma Devletleri Anadolu yu işgale başlamışlardır. Türk halkı işgaller karşısında direniş cemiyetleri kurarak işgallerin haksızlığını kamuoyuna duyurmayı amaçlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi kurulan direniş cemiyetlerinin özelliklerinden değildir? A) İşgalleri durdurmayı amaçlamışlardır. B) Genellikle basın - yayın yolunu kullanmışlardır. C) Kuruluşlarında Türklük duygusu hakim olmuştur. D) Anadolu nun tamamını işgalden kurtarmaya çalışmışlardır. E) Sivas Kongresi nde Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir.

10 Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Milli cemiyetlerin kurulmasında, I. Milliyetçilik, II. Cumhuriyetçilik, III. Bağımsızlık ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 13. Birinci Cihan Harbi nden sonra Anadolu nun yer yer işgale uğraması ve Osmanlı Hükümeti nin işgallere kayıtsız kalması karşısında Türk milletinin ilk tepkisi, I. düzenli bir ordu kurmak, II. direniş cemiyetleri kurmak, III. yeni bir meclis oluşturmak gibi çalışmalardan hangileri olmuştur? D) II ve III E) I, II ve III 10. Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Anadolu nun doğusunda bir Ermeni devleti kurulması amaçlanmıştır? A) Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek noktaları işgal edebilecek B) Boğazlar ile Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri ne teslim edilecek C) Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları Anlaşma Devletleri nin kontrolüne verilecek D) Anlaşma Devletleri nin esirleri (Ermeniler dahil) iade edilecek, fakat Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak E) Vilayatısitte de herhangi bir karışıklık çıkarsa Anlaşma Devletleri buraları işgal edebilecek 11. Doğu Anadolu Müdafayıhukuk Cemiyeti nin aldığı, hiçbir şekilde göç edilmeyecek, ilmi, dini, iktisadi alanlarda teşkilatlanılacak, bir saldırı olursa ortak savunma yapılacak kararlarına göre cemiyetin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? A) Bölgede Ermeni devleti kurulmasını engelleme B) Bölgeyi ABD mandasına bırakma C) Bölgede Ermeni devleti kurulmasını sağlama D) Ulusal egemenliği sağlama E) Bölgede Fransız işgaline son verme 12. Yunan işgaline karşı kurulan İzmir Reddiilhak Cemiyeti milis teşkilatı kurarak, Yunan işgaline fiilen karşı konulmasında ve Balıkesir - Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur. Buna göre, cemiyetin bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) Ulusal iradeyi etkili kılmak B) Bölgesel direnişi etkinleştirmek C) İşgalleri barışçı yollarla engellemek D) Anlaşma Devletleri ne sorun çıkarmamak E) İstanbul Hükümeti nin otoritesini güçlendirmek Körfez Yayınları 14. Anadolu da kurulan milli direniş cemiyetleri başlangıçta basın ve yayın yoluyla işgalleri protesto etmiş, uluslararası kamuoyunu işgallerin haksız olduğu konusunda bilgilendirmeye çalışmıştır. Buna göre direniş cemiyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İzmir in işgali ile silahlı direniş başlamıştır. B) Milli cemiyetler bölgesel direnişi örgütlemişlerdir. C) Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi ni oluşturmuştur. D) Direniş cemiyetlerinin kurulmasında İzmir in işgali etkili olmuştur. E) Milli Cemiyetler başlangıçta barışçı yollarla işgalleri engellemeye çalışmışlardır. 15. Osmanlı Devleti nde Tanzimat dönemine kadar ümmetçi ve hanedancı, Tanzimat tan itibaren de Osmanlıcı tarih anlayışı egemen olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında direniş dernekleri ise ulusal tarih anlayışını geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır? A) İstanbul Hükümeti nin Anadolu direnişine karşı çıkması B) Anlaşma Devletleri nin Türkiye yi aralarında paylaşmaları C) Sivas Kongresi nde bazı delegelerin ABD nin mandaterliğini istemesi D) İstanbul Hükümeti nin Sevr Barış Antlaşması nı imzalaması E) Direniş derneklerinin kuruldukları bögelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları 16. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinde Anadolu ile İstanbul un bağlantısı olmadığı fikri ile devlet kurma düşüncesi ortaya atılmıştır? A) Trakya Paşaeli B) Reddiilhak C) Kilikyalılar D) Milli Kongre E) İzmir Müdafayıhukuk Test 04 CA 1.B 2.C 3.D 4.E 5.B 6.E 7.B 8.D 9.E 10.E 11.A 12.B

11 İNKILAP TARİHİ Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi devletlerin eşitliği ilkesine uyulmadığını göstermektedir? A) Osmanlı savaş gemileri teslim olacaktır. B) Boğazlar Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. C) Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. D) Osmanlı Devleti nin bütün cephane ve silahları Anlaşma Devletleri ne teslim edilecektir. E) Osmanlı Devleti esirleri tutuklanacak, Anlaşma Devletleri nin esirleri serbest bırakılacaktır. 2. Mondros Ateşkes Anlaşması ndan sonra kurulan milli cemiyetlerden bazıları bölgesel kararlar alırken, bazıları ulusal kararlar almıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Bölgesel Ulusal A) Milli Kongre Kilikyalılar B) Kilikyalılar Trakya Paşaeli C) Trakya Paşaeli İzmir Reddi İlhak D) Doğu Anadolu İzmir Müdafayıhukuk Müdafayıhukuk E) İzmir Reddi İlhak Milli Kongre 3. Kurtuluş Savaşı nda Kuvayımilliye adı verilen direniş güçlerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki yerlerden hangisinin işgali etkili olmuştur? A) Bursa B) İstanbul C) İzmir D) Ankara E) Batum 5. Anadolu halkının, Ermeni ve Yunan işgallerine, İngiliz ve Fransız işgallerine göre daha sert tepki göstermesinde, I. işgal tarzı, II. işgal amacı, III. işgal gerekçesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? D) II ve III E) I, II ve III 6. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşmasının maddeleri arasında yer almaz? A) Boğazlar İtilaf Devletleri ne bırakılacaktır. B) Türk ordusu terhis edilecektir. C) Doğu daki altı ilde karşıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir. D) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. E) Tüm haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri nin denetimi altında olacaktır. 4. Kuvayımilliye hareketinin başlamasında, I. İzmir in işgalinden sonra Yunanlıların halka zulmetmeye başlaması, II. Mondros Ateşkes Anlaşması nın uygulanmaya konmasıyla işgallerin başlaması, III. Osmanlı ordularının terhis edilmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 7. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki hangi maddesi ile, yapılacak işgaller karşısındaki halk tepkilerinin yayılmasını önlemek istemiş olabilirler? A) Bütün haberleşme istasyonları, İtilaf Devletleri nin denetimine verilecektir. B) İtilaf Devletleri, bütün liman ve tersanelerden faydalanabilecektir. C) Osmanlı Devleti Almanya ile bütün ilişkilerini kesecektir. D) Boğazlar tüm devletlere açık hale getirilecektir. E) Osmanlı Devleti esirleri serbest bırakılmayacaktır.

12 Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Mustafa Kemal in Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır.o satıh bütün bir vatandır. sözü aşağıdakilerden hangisi ile bütünleşir? A) Anadolu ve Rumeli Müdafayıhukuk Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Balıkesir Kongresi D) Reddi İlhak Cemiyeti E) Alaşehir Kongresi 11. I. Te ali İs lam Ce mi ye ti II. Wil son Pren sip le ri Ce mi ye ti III. İn gi liz Mu hip leri Ce mi ye ti Yu ka rı da ki ce mi yet ler den han gi le ri Türk le rin man da ve hi ma ye fik ri doğ rul tu sun da kur muş ol duk la rı za rar lı cemi yet ler dendir? D) I ve II E) II ve III 9. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı ndan sonra bazı devletlerin Türklerin çoğunlukta olduğu topraklarda bağımsız bir Türk devleti kurabileceklerini bildirmelerine karşılık, uygulamalarının bu sözleriyle tutarsız olduğunun kanıtıdır? A) Azınlık haklarını savunmaları B) Arapları, Türk egemenliğinden kurtarmaları C) Anadolu yu yer yer işgal etmeleri D) Boğazları tüm gemilerin geçişine açık hale getirmeleri E) Manda ve himaye fikrini uygulamaları Körfez Yayınları 12. Yunanlıların ve İtilaf Devletleri nin Türk topraklarını işgali, Wilson un, Bir toprak üzerinde yaşayan insanlar kendi düşünce ve isteğine göre bir idare şekli kabul edecektir. prensibine uymamasına karşılık İzmir in işgalini haklı göstermek amacıyla aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüşlerdir? A) Ege Bölgesi'nin gizli antlaşmalarla Yunanistan'a verildiğini B) İzmir ve çevresinde Osmanlı ordularının terhis edilmediğini C) Ege Bölgesi ndeki tarihi kalıntıların Yunan medeniyetine ait olduğunu D) Ege Bölgesi ndeki Hristiyanların yerli halk tarafından katledildiğini E) İtilaf Devletleri kuvvetlerinin yerli halk tarafından davet edildiğini 10. İtilaf Devletleri nin Mondros Ateşkes Anlaşması yla Osmanlı Devleti nin ulaşım ve haberleşmesine el koymalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ulusal direnişin oluşmasını engellemek B) Ulusal birlikteliği engellemek C) Halkın örgütlenmesini engellemek D) Yapılacak işgalleri kolaylaştırmak E) Hükümetin istifasını sağlamak 13. Milli Mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa, ulusal bir kongreden önce doğu illeri için bölgesel bir kongre toplanması düşüncesini Mustafa Kemal Paşa ya bildirmiştir. Kazım Karabekir Paşa yı bu fikre yönlendiren gelişme Mond ros Mü ta re ke si'nin aşağıdaki hangi soruna zemin hazırlamasından kaynaklanmaktadır? A) Dış borçlar B) Kapitülasyonlar C) Ordunun terhisi D) Ermeni sorunu E) İstanbul un işgali Test 05 CA 1.D 2.C 3.C 4.C 5.E 6.A 7.E 8.D 9.D 10.E 11.A 12.B 13.B 14.E 15.E 16.A

13 İNKILAP TARİHİ 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Balıkesir Kongresi nde, Milli Mücadele hareketini tek elden idare etmek için Merkez Heyeti kurulacaktır. maddesi yer almıştır. Kongre kararlarında böyle bir maddenin yer alması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Milli Mücadele halk gücüne dayandırılmıştır. B) Yunanlılara karşı mücadelede birlik sağlanmaya çalışılmıştır. C) Sivil örgütlenme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. D) Batı Anadolu daki mücadele bir elden yürütülecektir. E) Batı Anadolu daki gelişmeler, doğudaki gelişmeleri etkilemiştir. 2. Misakımilli, milli ve bölünmez Türk yurdunun sınırlarını çizmiş, Türk milletinin tam bağımsızlık bilincine erişerek, sahip olması gereken haklarını belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisinin Misakımilli sınırları içerisinde yer aldığı söylenemez? A) Musul B) Mısır C) Batum D) Doğu Trakya E) Kars 3. Azınlıklara, komşu devletlerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar hak tanınacaktır. Misakımilli de alınan bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir? A) Azınlık haklarının korunması B) Azınlıkların ülke dışına çıkarılması C) Azınlıkların da Türk vatandaşı sayılması D) Yabancı ülkelerin içişlerimize karışmalarının önlenmesi E) Azınlık durumuna düşen Müslümanların Türkiye ye göç ettirilmesi 5. Mustafa Kemal in Meclis-i Mebusan ın İstanbul da toplanmasına, İstanbul, İtilaf Devletleri nin denetimi altındadır. şeklinde karşı çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul un işgalini önlemek istediğinden B) Meclis-i Mebusan ın milleti temsil edemediğinden C) İstanbul a kendisinin gitme ihtimalinin az olmasından D) Milli iradenin özgür biçimde karar almasının mümkün olamayacağından E) Padişahın Meclise başkanlık etme ihtimali bulunmasından 6. Mustafa Kemal in 7-8 Temmuz 1919 da askerlik mesleğinden istifa etmesine karşı eski gücünü kaybetmediğini gösteren ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Amasya Genelgesi ni hazırlaması B) Cemiyetlerin birleştirilmesini sağlaması C) Sivas Kongresi nin toplanmasını sağlaması D) Kurtuluş Savaşı nın lideri konumuna gelmesi E) Erzurum Kongresi ne ve Temsil Heyeti ne başkanlık etmesi 7. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi nde yer almamıştır? A) Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır. B) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. C) Milletin istiklalini yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. D) Düzenli ordular kurularak işgallere karşı savunmaya geçilmelidir. E) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. 4. Kuvayımilliye birliklerinin Batı Cephesi nde kurulması aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? A) İzmir in işgali B) Sivas Kongresi C) TBMM nin kurulması D) Amasya Görüşmeleri E) Milli cemiyetlerin kurulması 8. Temsil Heyeti ne tüm vatanı temsil etme yetkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Amasya Protokolü E) Havza Genelgesi

14 Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Erzurum Kongresi nin, Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir. hükmüyle, I. milletin temsil edilmesi, II. milli iradenin etkin kılınması, III. İstanbul Hükümeti nin devam etmesi durumlarından hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir? D) I ve II E) II ve III 13. Amasya Genelgesi nde yer alan, Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile, I. millet iradesini egemen kılmak, II. Milli Mücadele nin amaç ve yöntemini belirlemek, III. sömürge yönetimini kabul etmemek hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 10. Yargı: Bir ulusun başka bir devletin güdümündeki yönetimine mandacılık denir. Durum: Sivas Kongresi nde Amerikan mandacılığı tartışılmış ve kesin olarak reddedilmiştir. Yukarıda verilen yargı ve durum ilişkisine göre, I. Laiklik, II. Bağımsızlık, III. Egemenlik ilkelerinden hangilerinin uygulandığı söylenebilir? 11. Amasya Genelgesi nin, D) I ve III E) II ve III I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. III. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. maddelerinden hangileri bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere ulusal kurtuluşu önermiştir? D) I ve II E) II ve III Körfez Yayınları 14. Sivas ta çalışmalarını tamamlayan temsil heyeti 27 Aralık 1919 da Ankara ya geldi. Ankara bu tarihten sonra Milli Mücadele nin idare edildiği bir merkez haline gelmiştir. Temsil Heyeti nin Ankara yı merkez seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Batı cephesine yakın olması B) Ulaşım ve haberleşme imkanlarının daha fazla olması C) Anadolu nun ortasında, merkezi konumda olması D) İç kesimlerde kalmasından dolayı güvenlikte olması E) İstanbul Hükümeti nin Temsil Heyeti ni Ankara ya çağırması 15. Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz? I A) Mondros Ateşkesi Cemiyetlerin kurulması B) İzmir in işgali Kuvayımilliye nin kuruluşu C) Erzurum Kongresi Milli cemiyetlerin birleştirilmesi D) Amasya Genelgesi Sivas Kongresi E) Havza Genelgesi Mitinglerin yapılması II 12. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde genelgeler yayınlamış ve kongreler düzenlemiştir. Mustafa Kemal in ulaşmak istediği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Halkı bilinçlendirmek B) Milli güçleri birleştirmek C) İşgallere karşı daha etkili mücadele etmek D) Anadolu nun sahipsiz olmadığını göstemek E) Halkla padişahın bir bütün olduğunu göstermek 16. Doğu illerini temsil eden 54 delegenin katılımı ile Erzurum Kongresi toplanmış, burada alınan kararlar Sivas Kongresi nde onaylanarak tüm ulusa mal edilmiştir. Bu bilgiye göre, I. Ulusal direnişte devamlılık sağlanmıştır. II. Bölgesel kararlar ulusal hale getirilmiştir. III. Mondros Ateşkes Anlaşması onaylanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) II ve III E) I, II ve III Test 06 CA 1.E 2.E 3.C 4.E 5.E 6.D 7.A 8.A 9.C 10.E 11.E 12.D 13.D

15 İNKILAP TARİHİ 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Sivas Kongresi nde, I. Temsil Heyeti nin tüm yurdu temsil etmesi, II. kongre sonrasında İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi, III. milletin bağımsızlığını tehlikeye düşürmemek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik ve siyasi yardım alınması kararlarından hangilerinin ulusal birlik ve beraberliği güçlendirdiği savunulabilir? D) I ve II E) I ve III 2. Mustafa Kemal in, Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanlarının mel un ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. sözleri hangi özelliğine bir örnektir? A) İdealistliğine B) Vatanseverliğine C) Milliyetçiliğine D) İleri görüşlülüğüne E) İdareciliğine 3. Mustafa Kemal Paşa, son Osmanlı Mebusan Meclisi nde Müdafaayıhukuk Grubu nun oluşturulmasını istemiştir. Bu isteğinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanat ın nüfuzunu kırmak B) Meclis kararlarına hakim olmak C) Milli egemenliği gerçekleştirmek D) İstanbul hükümeti ile Anadolu hareketini birleştirmek E) İstanbul Hükümeti ile uyum içinde çalışabilmek Aralık 1919 da Ankara ya gelen Temsil Heyeti burayı Milli Mücadele nin merkezi yapmıştır. Ankara nın merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü olmamıştır? A) Merkezi konumu B) Batı cephesine yakınlığı C) Gelişmiş bir kent olması D) Ulaşım imkanlarının kolaylığı E) Haberleşme imkanlarının elverişli olması 6. Erzurum Kongresi nde alınan, I. Milli irade padişahı kurtaracaktır. II. Hükümet denetlenmelidir. III. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. kararlarından hangileri Misakı Milli de de kabul edilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. Amasya Genelgesi nde, Anadolu nun her bakımdan güvenli bir yeri olan Sivas ta milli bir kongre toplanacaktır. Bunun için her ilden ve sancaktan milletin güvenini kazanmış üç temsilci hemen Sivas a gönderilmelidir. kararı alınmıştır. Böyle bir kararın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli sınırları korumak B) Tam bağımsızlığı sağlamak C) Direniş cemiyetlerini birleştirmek D) Milli Mücadele yi halka mal etmek E) Yeni seçimlerle sistemi belirlemek 4. Mustafa Kemal Paşa ulusal bir kongre toplanmasını sağlamak ve ulusun içinde bulunduğu durumu açıklamak amacıyla Amasya Genelgesi ni yayımlamıştır. Mustafa Kemal Paşa böyle bir genelgeyi yayımlarken Türk ulusunun hangi yönüne güvenmiştir? A) İnkılapları gerçekleştireceği B) Saltanat ve halifelik karşısında yer alacağı C) Yapılacak mitinglerle çok kolay kaynaşacağı D) Hiçbir zaman tutsak edilemeyeceği ve işgallere karşı direneceği E) Mustafa Kemal i Milli Mücadele de önder seçeceği 8. Ulusun geleceğini ulusun kendi iradesinin belirlemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? A) Hukukun çağdaşlaştırılması B) Yönetim şeklinin değiştirilmesi C) Laik devlet düzeninin kurulması D) Ekonominin yeniden düzenlenmesi E) Toplumsal alanda yenilikler yapılması

16 Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Mustafa Kemal Paşa, Ankara da bazı milletvekilleriyle görüşerek Osmanlı Mebusan Meclisi ne katılmadığı halde kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiştir. Bu isteğinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniden askerlik mesleğine geri dönmek B) Meclis te güçler birliğini sağlamak C) Misakımilli kararlarını kabul ettirmek D) Temsil Heyeti nin gücünü göstermek E) Meclisin işgaline engel olmak 10. İtilaf Devletleri Meclisimebusan ın İstanbul da toplanmasına karşı çıkmamışlar, ancak bir süre sonra 16 Mart 1920 de İstanbul u resmen işgal etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri nin İstanbul u işgal etmelerinin bir gerekçesi olarak gösterilebilir? A) Sivas Kongresi B) Amasya Protokolü C) Misak-ı Milli kararlarının kabulü D) Temsil Heyeti nin Ankara ya gelmesi E) Mustafa Kemal in meclis başkanı seçilmesi 11. İstanbul Hükümeti nin işgaller karşısında tepkisiz kalması Sivas Kongresi nin toplanması için her ilden halkın güvenini kazanmış üçer kişinin seçilerek yola çıkarılması Yukarıdaki gelişmeler Sivas kongresine, I. ihtilalci, II. demokratik, III. ulusçu özelliklerinden hangilerini kazandırdığı savunulabilir? D) II ve III E) I, II ve III Körfez Yayınları 12. İstanbul Hükümeti, Sivas ta toplanacak milli bir kongreye karşı engelleme çalışmalarına başlamış, kongreye katılanlar için tutuklama kararı çıkararak Elazığ valisini görevlendirmiştir. Temsil Heyeti bu hareketlere tepki olarak, İstanbul Hükümeti ile ilişkilerini kesmiş, İstanbul Hükümeti ise istifa etmek zorunda kalmıştır. Buna göre aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılabilir? A) Anadolu daki cemiyetler Temsil Heyeti ne bağlanmıştır. B) Temsil Heyeti padişaha baskı yapmıştır. C) İstanbul Hükümeti gerekli tedbirleri alamamıştır. D) Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti ortak hareket etmektedir. E) Sivas Konresi nin ulusal olması, İstanbul Hükümeti ni zor durumda bırakmıştır. 13. Bölgesel olarak kurulan cemiyetlerin daha sonra tek başlarına bir anlam ifade etmemesi üzerine, bu cemiyetlerin milli hale getirilmesi görüşü ortaya çıkmıştır. Buna göre bu cemiyetler, I. Sivas Kongresi, II. Erzurum Kongresi, III. Amasya Genelgesi gelişmelerinden hangileri ile milli hale getirilmiştir? D) I ve II E) II ve III 14. Misakımilli de, Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya da halk oylaması yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Rusya bölgede etkinliğini korumaktadır. B) Halk oylamasına güvenilmemektedir. C) İtilaf Devletleri bölgeyi işgal etmiştir. D) Osmanlı Hükümeti nin onayı vardır. E) Bölgede Türkler çoğunluktadır. 15. I. Anadolu nun en güvenli yeri olan Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır. II. Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. III. Hristiyan azınlığın can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk ulusuna, bağımsızlık yolunda yapılmış bir çağrı niteliğinde değildir? D) I ve II E) I ve III Test 07 CA 1.E 2.B 3.D 4.A 5.D 6.E 7.D 8.B 9.D 10.E 11.D 12.E 13.E 14.E 15.C 16.C

17 İNKILAP TARİHİ Birinci TBMM Dönemi 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Türkiye Büyük Millet Meclisi nin üstünde hiçbir güç yoktur. İlk TBMM nin almış olduğu yukarıdaki karar, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? A) Devletçiliği B) Çağdaşlaşmayı C) Laikliği D) Milli egemenliği E) Barışçı politikayı 2. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nin özelliklerinden biri değildir? A) Kurucu meclistir. B) Saltanatı kaldırmıştır. C) Ulusal egemenlik ilkesine dayanır. D) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. E) Millet iradesi ile seçilen milletvekillerinden oluşur. 3. Yeni Türk Devleti nin ilk anayasası olan Teşkilatıesasiye de şer i hükümlerin uygulanmasının TBMM ye ait olduğu kabul edilmiştir. Bu bilgiye göre, I. Meclisin şeyhülislamdan fetva aldığı, II. birlik ve beraberliğin korunmak istendiği, III. halifeliğin sürekliliğinin sağlanmak istendiği yaklaşımlarından hangileri söylenebilir? D) II ve III E) I, II ve III 5. Birinci TBMM nin öncelikli hedefleri arasında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin olduğu savunulamaz? A) Demokrasiyi geliştirmek B) Düzenli bir ordu kurmak C) Vatanı işgalden kurtarmak D) Ulusal iradeyi hakim kılmak E) Ulusal birliği gerçekleştirmek 6. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM döneminde kabul edilmemiştir? A) Lozan Antlaşması nın onaylanması B) Saltanatın kaldırılması C) Teşkilatıesasiye Kanunu nun çıkarılması D) Hıyanetivataniye Kanunu nun çıkarılması E) İstiklal Mahkemeleri nin oluşturulması 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nin özelliklerinden değildir? A) İhtilalci bir meclistir. B) İnkılapları gerçekleştirmiştir. C) Olağanüstü yetkilere sahiptir. D) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. E) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. 4. Ayan Meclisi nin Padişah tarafından seçilerek ülke yönetiminde söz sahibi olması, ulus egemenliğine ve milletvekillerinin seçimle belirlenmesi esasına ters düşmektedir. Bu nedenle Ayan Meclisi oluşturulması düşüncesi üzerinde durulmamıştır. Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Çift meclisli bir sistem istenmesine B) İtilaf Devletleri nin tepkisinden çekinilmesine C) Milli egemenlik ilkesinin benimsenmiş olmasına D) İstanbul daki Ayan Meclisi nin yeterli bulunmasına E) İstanbul un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine 8. Londra Konferansı nda İngilizlerle ikili antlaşma yapan Bekir Sami Bey, İngilizlere, savaş suçlularının geri verilmemesi hakkı tanımıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine aykırı olduğu gerekçesiyle TBMM tarafından kabul edilmemiştir? A) Milli sınırlar B) İnsani ilişkiler C) Milli egemenlik D) Toprak bütünlüğü E) Uluslararası eşitlik

18 Birinci TBMM Dönemi Nisan 1920 de açılan TBMM de, Yasama ve yürütme gücü TBMM ye aittir. maddesi kabul edilmiştir. TBMM bu kararı almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Barış yanlısı olduğunu göstermek B) İşgalci güçlere gözdağı vermek C) İşlerini daha hızlı ve rahat yürütmek D) Padişah yanlısı olduğunu göstermek E) Halkın istek ve görüşlerini egemen kılmak 13. Milli Mücadele döneminde, I. ulusal direniş cemiyetlerinin kurulması, II. kongrelerin yapılması, III. Temsilciler Kurulu nun oluşturulması faaliyetlerinden hangilerinin doğrudan ulusal egemenlik amacına yönelik olduğu savunulamaz? D) I ve III E) I, II ve III Nisan 1920 de kurulan TBMM nin aldığı kararlardan hangisi Meclis Hükümeti Sistemi nin bir sonucudur? A) Hükümet kurmak zorunludur. B) TBMM nin üstünde bir güç yoktur. C) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. D) Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır. E) Geçici olarak Padişah Kaymakamı atamak doğru değildir. 11. TBMM, 13 Ekim 1921 de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması ve 20 Ekim 1921 de Fransa ile Ankara Antlaşması nı imzalamıştır. Buna göre, I. bazı İtilaf Devletleri nin TBMM yi tanıdığı, II. TBMM nin dış devletlerden kaynak sağladığı, III. TBMM nin uluslararası alanda destek sağladığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) I ve III Körfez Yayınları 14. TBMM, ayaklanmaları bastırmak ve düzenli ordu kurmak için, Hıyanetivataniye Kanunu nu kabul etmiş, İstiklal Mahkemeleri ni kurmuş, İstanbul Hükümeti nin yaptığı her türlü işlemi yok saymıştır. Alınan bu önlemler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? A) Teşkilatıesasiye Kanunu nun kabulüne B) TBMM nin otoritesinin güçlenmesine C) Sevr Antlaşması nın imzalanmasına D) I. İnönü Savaşı nın kazanılmasına E) İstanbul un işgaline 12. TBMM nin bir iç meselesi olan zorunlu askerliğin kaldırılması kararı Sakarya Savaşı ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından yapılan barış tekliflerinin maddeleri arasındadır. Bu duruma bakılarak İtilaf Devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İtilaf Devletleri arasında ayrılık çıkmıştır. B) Kurtuluş Savaşı nı İtilaf Devletleri kaybetmiştir. C) İtilaf Devletleri TBMM nin bağımsızlığını kabul etmektedir. D) İtilaf Devletleri Yunanistan ın yenilgisini kabul etmektedir. E) İtilaf Devletleri TBMM nin içişlerine müdahale etmek istemektedir. 15. İlk TBMM almış olduğu bir karar ile; Geçici olarak hükümet başkanı tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir. demiştir. Bu kararla asıl amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyeti ilan etmek B) İşgalcilere gözdağı vermek C) Kuvayımilliye yi güçlendirmek D) Padişahın Anadolu daki nüfuzunu kırmak E) TBMM Hükümeti nin geçici olmadığını bildirmek Test 08 CA 1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.C 10.C 11.E 12.E 13.A 14.E 15.C

19 İNKILAP TARİHİ Birinci TBMM Dönemi 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Mustafa Kemal Paşa nın TBMM ye 24 Nisan 1920 de verdiği önergede Hükümet kurmak gereklidir. maddesi yer almıştır. Bu durum TBMM nin hangi özelliğini göstermektedir? A) Laik B) Kurucu C) Halkçı D) Çağdaş E) Bağımsız 2. Aşağıdakilerden hangisi meclis üstünlüğü anlayışının benimsendiğini gösterir? A) Yasama yetkisinin TBMM ne, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanının başında bulunduğu Bakanlar Kurulu na ait olması B) Milletvekillerinin atama ile seçilmesi C) Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere ait olması D) Yasama ve yürütme yetkilerinin Meclise ait olması E) Hükümet üyelerinin başbakan tarafından belirlenmesi Anayasası nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi anayasanın laik olmadığını göstermektedir? A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. B) Yasama yetkisi ve yürütme gücü TBMM ye aittir. C) Şer i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ye aittir. D) Milletvekili seçimi iki yılda bir yapılır. E) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. 5. İlk TBMM nin aldığı kararlardan ve benimsediği ilkelerden hangisi demokratik yönetim anlayışına terstir? A) Egemenliğin millete ait olması B) Meclisin üstünde bir güç olmaması C) Meclisin seçimlerle belirlenmesi D) Anayasal düzene geçilmesi E) Güçler birliğinin benimsenmesi 6. TBMM açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti nin icraatlarını yok saymış, vatana ihanet edenler için Hıyanetivataniye Kanunu nu çıkartmış yasama, yürütme ve yargı yetkilerini bünyesinde toplayarak vergi oranlarını artırmıştır. Buna göre TBMM nin işlevleri arasında ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. B) Ayaklanmalara karşı önlem alınmıştır. C) TBMM nin otoritesi güçlenmiştir. D) Güçler birliği ilkesi uygulanmaktadır. E) TBMM üyeleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmaktadır. 4. I. TBMM döneminde mecliste birbirinden çok farklı düşüncelere sahip milletvekilleri vardı. Buna göre; I. saltanatı kaldırmak, II. Misakı Milli yi gerçekleştirmek, III. vatanı kurtarmak maddelerinden hangileri tüm milletvekillerinin ortak amacı olabilir? D) I ve II E) II ve III 7. İstanbul Hükümeti ve şeyhülislamın Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan etmeleri üzerine Ankara müftüsü Rıfat (Börekçi), asıl vatan hainlerinin İstanbul Hükümeti içerisinde olduğunu belirten fetva yayınlamıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Kuvayımilliye hareketi sona ermiştir. B) Mebusan Meclisi görevini tamamlamıştır. C) Ankara müftüsünün dini otoritesi şeyhülislamdan daha üstündür. D) İstiklal Mahkemeleri nin kurulması için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. E) Halkın yanlış yönlendirilmesi önlenmek istenmiştir.

20 Birinci TBMM Dönemi İngiltere Anadolu daki milli hareketi Osmanlı Hükümeti ne karşı basit bir ayaklanma sayıp, TBMM Hükümeti ni tanımamayı sürdürürken, Sovyet Rusya TBMM Hükümetiyle Moskova Antlaşması nı imzalamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Rusya nın Osmanlı nın bağımsızlığından yana olduğunun B) Rusya nın ulusçuluk akımından çekindiğinin C) TBMM nin dışarıda ve içeride güçsüz bırakılmak istendiğinin D) TBMM nin ve Misakımilli nin tanınmadığının E) İngiltere ve Rusya arasında siyasi ayrılığın bulunduğunun 9. TBMM nin kabul ettiği Güçler Birliği ilkesindeki amaç, kararların hızlı alınması ve etkin bir şekilde uygulanması düşüncesidir. Bu amaç doğrultusunda, I. Tekalifimilliye Emirleri, II. Başkomutanlık Kanunu, III. İstiklal Mahkemeleri nin kurulması çalışmalarından hangileri yapılmıştır? D) I ve III E) I, II ve III 10. Hıyanetivataniye Kanunu nu çıkartmıştır. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üzerinde toplamıştır. Kendi üzerinde hiçbir güç ve makam kabul etmemiştir. İlk TBMM nin bu kararları aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? A) Anayasa hazırlamak B) Çok partili hayata geçmek C) Anadolu da otoritesini artırmak D) Uluslararası alanda tanınmak E) Lozan Antlaşması nı imzalamak Körfez Yayınları 11. İlk TBMM nin en önemli özelliklerinden biri yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamasıdır. İlk TBMM nin böyle bir yapıda olmasının temelinde aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Osmanlı Devleti nin yıkılmış olması B) Yapılan savaşlarda çok kişiye ihtiyaç duyulması C) Bu yapı sayesinde daha çok iş yapabilme düşüncesi D) Yasama, yürütme, yargı organlarını işletecek elemanların çok sayıda olmaması E) Ortamın acil karar vermeyi ve verilen kararları hemen uygulamayı gerektirmesi 12. İlk TBMM nin çalışma esasları arasında, I. TBMM nin üstünde bir güç yoktur. II. TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir. III. Padişah ve halife içinde bulunduğu zor durumdan kurtulduğu zaman, meclisin belirleyeceği kanuni esaslara göre uygun olan durumu alacaktır. maddelerinden hangilerine bakılarak meclisin olağanüstü yetkilere sahip olduğu söylenebilir? D) I ve II E) II ve III 13. Ulusal kurtuluş hareketi döneminde TBMM ye karşı çok sayıda ayaklanma çıkmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? A) Ulusal savaşın uzamasına B) Ulusal birliğin gecikmesine C) Yunanlıların Anadolu da ilerlemesine D) Azınlıkların bağımsızlık kazanmasına E) Milli Mücadelenin zaman kaybetmesine Test 09 CA 1.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.A 7.B 8.E 9.C 10.D 11.E 12.E 13.A 14.B 15.E

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir.

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın uzaması ne deniyle insan ve malzeme yetersizliği yüzünden zor durumda kaldı. Bulgaristan ın savaştan çekilmesiy le Osmanlı Devleti nin Almanya

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? TEST 1 Dönem Sonu Tekrar 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası A) Islahat Fermanı B) Kanun-i Esasi C) Sened-i İttifak D) Tanzimat Fermanı D) Bükreş Antlaşması 6. 1789 Fransız İhtilâli nin en önemli sonucu

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Erzurum Kongresi nde yer alan Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. ve Misakımillî

Detaylı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Birinci TBMM nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti. diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST

8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST 8. SINIF 1. S Bir Kahraman Doğuyor KAVRAMA KAZANIM KAZANIM 4. 1 1 2 Mustafa Kemal in gittiği okullar 3 4 Yukarıdaki şemada Mustafa Kemal in gittiği okulların doğru bir şekilde sıralanması için hangilerinin

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı