ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir."

Transkript

1 İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4. Selanik Askeri Rüştiyesi 5. Manastır Askeri İdadisi 6. İstanbul Harp Akademisi 7. İstanbul Harp Okulu Yukarıdaki okul isimlerinden hangilerinin yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur? A) 2 ve 3 B) 3 ve 4 C) 4 ve 5 D) 6 ve 7 D) 1 ve 7 2. Atatürk Milleti aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete adi politikacılar gibi vaatlerde bulunmaktan nefret ederiz. de miş tir. Bu sö zleri Atatürk ün hangi yönünü ortaya koyar? A) Vatanseverliğini B) Çok yönlülüğünü C) İle ri gö rüş lü lü ğünü D) Açık ve dürüst yöneticiliğini E) Devletçiliğini 4. Atatürk ün İttihat ve Terakki Cemiyeti ne katıldığı şehirdir. Bu şehirde resmi vilayet gazeteleri Türkçe, Rum ca, İbranice ve Bulgarca yayımlanmıştır. Öncüllerde aşağıdaki şehirlerden hangisine ait bilgiler verilmiştir? A) Sofya B) Selanik C) İstanbul D) Manastır E) Şam 5. Mustafa Kemal in askeri görev yaptığı şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Bursa B) Diyarbakır C) Şam D) Sofya E) Edirne 3. Atatürk; askerlik, edebiyat, sanat, dil, tarih, sosyoloji, siyaset, eğitim, felsefe, matematik ve daha birçok alanda eserler vermiştir. Parçada Atatürk ün hangi yönü vurgulanmıştır? A) Yöneticiliği B) Çok yönlülüğü C) İdealistliği D) Vatanseverliği E) Devrimciliği 6. Osmanlı Devleti son dönemlerinde çeşitli savaşlara katılmak zorunda kalmış ve bir çoğunu kaybetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in katıldığı savaşlar arasında gösterilemez? A) Suriye Cephesi B) Çanakkale Savaşı C) Trablusgarp Savaşı D) Kafkas Cephesi E) 93 Harbi

2 Mustafa Kemal in Hayatı Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in öğrenim gördüğü okullardan biri değildir? A) Deniz Harp Okulu B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) İstanbul Harp Akademisi D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi E) Şemsi Efendi Okulu 10. I. Selanik II. Manastır III. İstanbul IV. Edirne Yukarıdaki şehirlerden hangilerinde Atatürk ün öğrenim gördüğü söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. Aşağıda Atatürk ün kişisel özelliklerinden bazıları verilmiştir. I. İleri görüşlü olması II. Sporu ve sporcuyu sevmesi III. Sanatı ve sanatçıyı sevmesi IV. Vatanseverliği V. Birleştirici ve bütünleştirici gücü Atatürk ün kişilik özelliklerinden hangilerinin Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasında daha etkili olduğu söylenebilir? A) I - IV - V B) I - II - III - IV C) I - II - IV D) I - II - III - V E) II - III - IV - V yılında Mustafa Ke mal, ateşemiliter olarak Sofya da verilen kos tümlü baloya yeniçeri kı yafeti ile gitmiştir. Mustafa Kemal in bu şekilde hareket etmesi onun hangi kişisel özelliğini gösterir? A) İleri görüşlü olduğunu B) Ümitsizliğe yer vermediğini C) Akıl ve bilimi rehber edindiğini D) Tarih bilincine sahip olduğunu E) İnsan sevgisini Körfez Yayınları 11. Mustafa Kemal Atatürk; I. Dünya Savaşı na Osmanlı Devleti nin de girdiği günlerde bu savaşta Almanların yenileceğini, Çanakkale Savaşı nın sonlarına doğru, düşmanın birkaç gün içinde çekilebileceğini, 1937 yılında, İtalya nın Habeşistan a saldırmasıyla II. Dünya Savaşı nın başlamış olduğunu söylemiştir. Bu örnekler, Mustafa Kemal Atatürk ün kişiliğinin hangi yönünü göstermektedir? A) Türk milletinin gücüne güvenme B) Topluma yön verecek yöntemler bulma C) Yurtta ve dünyada barışa önem verme D) Olayların gidişinden sonucun ne olacağını görebilme E) Akıl ve bilimi rehber edinme 12. I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi II. Manastır Askeri İdadisi III. Şemsi Efendi İlkokulu IV. İstanbul Harp Okulu Yukarıda Mustafa Kemal in öğrenim gördüğü bazı okullar verilmiştir. Mustafa Kemal in bu okullara gidiş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) III - I - II - IV B) III - II - I - IV C) I - III - IV - II D) III - IV - II - I E) I - IV - II - III

3 İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Mus ta fa Ke mal Pa şa, Ça nak ka le Sa va şı nda or du ko mu - ta nın dan sa vaş böl ge sin de ki bü tün kuv vet le rin ken di em ri - ne ve ril me si ni, Sa kar ya Sa va şı nda da TBMM den baş komu tan lık la bir lik te mec li sin yet ki le ri ni is te miş tir. Bu durum onun ki şi li ği nin han gi yö nü ne ör nek gös te - ri le bi lir? A) Mantıklılığına B) Açık söz lülü ğü ne C) İnan dır ma gü cü ne D) Ken di ne olan gü ve ni ne E) Barış yanlısı oluşuna 2. Atatürk Biz Türkler, bütün uygar milletlerin dostuyuz. Ama bir millet benim milletime düşman gözüyle bakıyorsa, bu düşüncesinden vazgeçinceye kadar ben de o milletin can düşmanıyım. demiştir. Atatürk ün bu sözü aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok bağlantılıdır? A) İdealistliği B) Vatanseverliği C) İleri görüşlülüğü D) Gerçeği arama gücü E) Bağımsız yaşama arzusu 4. Atatürk ün Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. sözü, onun aşağıdaki hangi özelliğini yan sıtır? A) İnkılapçılığını B) Açık sözlülüğünü C) İdealistliğini D) Sanatseverliğini E) Halkçılığını 5. Mustafa Kemal, Harp Okulu öğrenimi döneminde hem Fransızcasını geliştirmiş hem de memleket meseleleri üzerindeki düşünceleri olgunlaşmıştı. Mustafa Kemal fikirlerini arkadaşlarına anlatmak, okulda bu fikirleri yaymak için bir gazete çıkarma girişiminde bulunmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal in Harp Okulu dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Askeri eğitimi dışında farklı derslerle de ilgilenmiştir. B) Askerlik mesleğinden ayrılıp siyasete girmiştir. C) Bu dönemde liderlik özellikleri gelişmeye başla - mıştır. D) Bu dönemde vatan ve millet ile ilgili fikirleri olgunlaşmıştır. E) İdealist bir kişilik kazanmıştır. 3. Atatürk, Ben bin müşkül (zorluk) karşısında yılacak insan olsa idim, büyük işlerin rehberliğinde milletim beni yaya bırakırdı. demiştir. Atatürk ün bu ifadeleri, onun kişisel özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) İnkılapçılığına B) Açık sözlülüğüne C) Çok yönlülüğüne D) Ümitsizliğe yer vermemesine E) İnsan sevgisine 6. Mustafa Kemal in Manastır İdadisi nde okuduğu sırada başlayan ve Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. dediği savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) 93 Harbi B) Balkan Savaşları C) Osmanlı-Yunan Savaşı D) Kırım Harbi E) I. Dünya Savaşı

4 Mustafa Kemal in Hayatı I. Şam da 5. Ordu II. Manastır da 3. Ordu III. Hareket Ordusu IV. Picaedie Manevraları Mustafa Kemal in görevlendirildiği yerlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III, IV B) II, I, IV, III C) I, III, IV, II D) II, IV, I, III E) III, II, I, IV 8. Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca birçok yerde görev almıştır. Aşağıdakilerden hangisinde, Mustafa Kemal in görev yeri ve yaptığı görev yanlış olarak eşleştirilmiştir? A) Şam - 5. Ordu Komutanlığı B) Suriye - Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı C) Sofya - Askeri Ateşemiliteri D) Trablusgarp - Anafartalar Komutanlığı E) Edirne Kolordu Komutanlığı 9. Atatürk ün çocukluğunun geçtiği şehirdi. Fikir zenginliğinin ve ufkunun gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Önemli bir liman kenti ve ticaret merkeziydi. Birçok farklı milletin bir arada yaşadığı bir yerdi. Parçada sözü edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? A) Selanik B) Sofya C) İstanbul D) Manastır E) Çanakkale Körfez Yayınları 10. Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes ona delilik der. Atatürk ün bu sözü onun hangi kişisel özelliğine örnek gösterilebilir? A) Vatan sevgisine B) Birleştirici ve bütünleştirici olmasına C) İleri görüşlülüğüne D) İnsan sevgisine E) Akılcılığına 11. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları nda üstün ba şarılar göstermiş ve bu başarılar onun Türk halkı ta ra fından tanınmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşları nda ba şarılı olmasında aşağıdakilerden hangisinin et kisinden söz edilebilir? A) İlk görevini Şam da yapması B) Trablusgarp Savaşı na gönüllü olarak katılması C) Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası nda görev alması D) I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi nde görev alması E) Picardie Manevralarına katılması 12. I. Kafkas Cephesi II. Çanakkale Savaşı III. Trablusgarp Savaşı IV. Suriye Cephesi Mustafa Kemal in görevlendirildiği yerlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, III, IV B) II, I, IV, III C) I, III, IV, II D) II, IV, I, III E) III, II, I, IV Test 01 CA 1.D 2.D 3.B 4.B 5.A 6.E 7.A 8.A 9.D 10.C 11.D 12.A

5 İNKILAP TARİHİ Birinci Dünya Savaşı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı nın başlarında İngiltere nin yanında savaşa girmek istemiş, ancak İngiltere buna sıcak bakmamıştır. Bunda İngiltere nin, I. Rusya nın desteğine ihtiyaç duyması, II. savaş sonunda Osmanlı topraklarını paylaşmak istemesi, III. Osmanlı - Almanya yakınlaşmasını desteklemesi tutumlarından hangileri etkili olmuştur? D) I ve II E) I, II ve III 2. Almanya nın Osmanlı Devleti ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde Osmanlı Devleti nin sahip olduğu, I. demografik güç, II. ekonomik güç, III. coğrafi konum unsurlarından hangileri etkili olmuştur? D) I ve II E) I ve III 3. Aşağıdaki devletlerin hangisi Birinci Dünya Savaşı ndan diğerlerinden daha önce ayrılmıştır? A) Bulgaristan B) Rusya C) Osmanlı Devleti D) Almanya E) Avusturya - Macaristan 4. Wilson İlkeleri nde, Galip devletler yenilen devletlerden tazminat ve toprak almayacaktır. maddesinin yer alması, I. Milletler Cemiyeti nin kurulması, II. Birinci Dünya Savaşı nın sona ermesi, III. İngilizlerin Musul u işgal etmesi durumlarından hangileriyle çelişir? D) I ve II E) II ve III 5. Mustafa Kemal Paşa nın Birinci Dünya Savaşı na girmemizle ilgili, Bizim Cihan Harbi ne girmemiz, ibret verici safhalardan geçerek tahakkuk etmiştir. İtilaf Devletleri nin bize harp ilan etmelerini hazırlayan hadiseleri, hükümet başkanı bir emrivaki olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Birinci Cihan Harbi ne meclis kararı olmaksızın girmişizdir.. ifadelerine bakarak, I. Birinci Dünya Savaşı na girme zorunluluğu oluşmuştur. II. Almanya nın savaşı kazanacağına inanılmıştır. III. Milli irade göz ardı edilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) I, II ve III 6. Osmanlı yönetiminin Almanya ile ittifak yapmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istenmesi B) Almanya nın savaşı kazanacağına inanılması C) Kaybedilen bazı toprakların geri alınmak istenmesi D) Duyunuumumiye İdaresi nin etkili olması E) Turancılık düşüncesinin yaşama geçirileceğine inanılması 7. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı nı sona erdiren ateşkes anlaşmalarından biri değildir? A) Rethondes Anlaşması B) Villa Gusti Anlaşması C) Mondros Anlaşması D) Selanik Anlaşması E) Versay Anlaşması 8. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı ndan en kazançlı çıkan devlettir? A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) Japonya E) Osmanlı Devleti

6 Birinci Dünya Savaşı İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı nda Çanakkale cephesini açarak Osmanlı Devleti ni savaşın dışına itip Rusya ya yardım etmek istemiştir. Buna göre Anlaşma Devletleri Çanakkale cephesini açarak, I. Rusya ya lojistik destek sağlamak, II. İstanbul u alarak halifelik makamının etkilerini yok etmek, III. Boğazlar ve İstanbul u alarak Osmanlı Devleti ni savaş dışı bırakmak durumlarından hangilerini amaçlamışlardır? D) I ve III E) I, II ve III 10. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti nde ümmetçilik görüşünün geçerliliğini yitirdiğini gösterir? A) Paris Antlaşması (1856) ile, Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğünü Avrupalı devletlerin sağlaması B) Berlin Antlaşması (1878) ile, Osmanlı-Alman yakınlaşması C) Sırbistan ve Bosna-Hersek te bağımsızlık mücadelesinin başlaması D) Birinci Dünya Savaşı nda Arapların Osmanlı Devleti ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması E) Yunanistan ın Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi 11. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti birçok cephede İtilaf güçleri ile çarpışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin savunma cephelerinden biri değildir? A) Filistin B) Irak C) Kanal D) Çanakkale E) Yemen - Hicaz Körfez Yayınları 13. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı nı etkileyen olaylardan biri değildir? A) 31 Mart Olayı B) Çanakkale Savaşı C) Wilson İlkeleri nin ilanı D) ABD nin savaşa girmesi E) Rusya nın savaştan çekilmesi 14. Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, gizli antlaşmalar yapılmayacak, silahlanma yarışı sona erecek, her millet kendi geleceğine kendi karar verecektir. Yukarıda verilen hükümler aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? A) Wilson İlkeleri B) Londra Antlaşması C) Petrograd Protokolü D) Amiral Bristol Raporu E) Paris Barış Konferansı 15. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti milliyetçilik esasına göre parçalanırken, İtilaf Devletleri manda ve himaye uygulamalarıyla yeni topraklar elde etmişlerdir. Bu iki farklı durumun ortaya çıkmasında, I. ulusçuluk düşüncesinin önem kazanması, II. hammaddeye duyulan ihtiyacın artması, III. Batıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 12. Rusya nın Birinci Dünya Savaşı ndan çekilmesiyle ilgili, I. Bolşevik İhtilali çıkmıştır. II. Rusya, savaşta aldığı toprakları geri vermiştir. III. Osmanlı Devleti ni paylaşma planları değişmiştir. yargılarından hangilerine varılabilir? D) I ve III E) I, II ve III 16. I. Askeri sınırlamalar getirme II. Sosyalist politikalar uygulatma III. Ekonomik yükümlülükler içerme Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerindendir? D) I ve III E) I, II ve III Test 02 CA 1.D 2.E 3.D 4.A 5.B 6.C 7.A 8.D 9.A 10.C 11.C 12.E

7 İNKILAP TARİHİ Birinci Dünya Savaşı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS ABD başkanı Wilson savaştan sonra barışın kalıcı olmasını sağlamak için ilkeler yayımlamıştır. Buna göre, galip devletler yenilen devletlerden toprak almayacaktır. Mondros Ateşkes Anlaşması na göre ise, İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir. Buna göre İtilaf Devletleri nin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Silahlanma yarışına son vermek B) Wilson İlkeleri ne ters düşmemek C) Anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek D) Galip devletlerin üstünlüğünü göstermek E) Devletler arasında gizli antlaşmalar yapmak 2. Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan Willson İlkeleri nde, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde hakimiyet hakları tanınacaktır. hükmü yer almıştır.itilaf Devletleri, bu karara rağmen Anadolu topraklarını işgal etmişlerdir. Buna göre, I. Wilson İlkeleri nin dikkate alınmadığı, II. İtilaf Devletleri nin çıkarları doğrultusunda politikalar izlediği, III. ABD nin Wilson İlkeleri yle dünya siyasetinde etkili olmak istediği, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) II ve III 4. Birinci Dünya Savaşı nda gizli antlaşmalar sırasında İzmir, İtalyanlara verilmesine rağmen daha sonra Yunanistan a verilmiştir. İngiltere nin böyle bir karar değişikliği yapmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak B) İtalya nın daha fazla güçlenmesini engellemek C) Zayıf bir devletin Akdeniz e yerleşmesini sağlamak D) Akdeniz de çıkarları doğrultusunda kullanabileceği bir devlet oluşturmak E) Yunanistan ın Akdeniz güvenliği için desteğini almak 5. ABD başkanı Wilson, I. Dünya Savaşı ndan sonra kalıcı barışın sağlanabilmesi için bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride yer alan, I. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacaktır. II. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır. III. Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır. maddelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti nin egemenlik haklarına aykırı olduğu söylenebilir? D) I ve II E) II ve III 3. Türkler, Birinci Dünya Savaşı ndan sonra işgalci devletlere karşı mücadele vermiş, Almanlar ve İtalyanlar ise değişen politikalar ile İkinci Dünya Savaşı nın çıkmasına neden olmuştur. Bu devletlerin mücadelesinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) Bulundukları bölgede tek söz sahibi ülke olmak B) Yeni bir dünya savaşının çıkmasına engel olmak C) Mirasçı oldukları devletlerin sınır genişliğine ulaşmak D) Birinci Dünya Savaşı nın sonucunda kurulan statüye tepki göstermek E) Mücadelelerinin haklılığını uluslararası belge ve raporlara dayandırmak 6. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan St. Germain Antlaşması nın, I. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu iki ayrı devlet olacaktır. II. Avusturya, Milletler Cemiyeti nin onayı olmadan Almanya ile ittifak kuramayacaktır. III. Avusturya ağır ekonomik yükümlülükler altına girecektir. hükümlerinden hangileri Avusturya nın I. Dünya Savaşı nı kaybettiğine kanıt olarak gösterilebilir? D) I ve II E) I, II ve III

8 Birinci Dünya Savaşı Wilson İlkeleri nde, Osmanlı Devleti nin Türk bölgelerine kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği altında yaşayan başka milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecektir. ifadesi yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin korunacağı belirtilmiştir? A) Dini inançların B) Egemenlik haklarının C) Ekonomik hakların D) Nüfus yoğunluğunun E) Mevcut sınırların 8. I. Balkan Savaşı sonrasında Balkan devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşamamaları II. Balkan Savaşı na neden olmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını gizli anlaşmalarla paylaştıkları için kendi aralarında yeni bir savaşa neden olmamıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, I. Önceki olaylar sonraki olayları etkilemiştir. II. I. Dünya Savaşı daha kısa sürede bitmiştir. III. Bazı devletler tarihi olaylardan ders almışlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) II ve III 9. Türk milleti I. Dünya Savaşı ndan mağlup çıkmış ve her türlü maddi imkanını kaybetmiştir. Fakat hiçbir zaman bağımsızlık düşüncesini kaybetmemiştir. Bu duruma, I. Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulması, II. bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması, III. kongreler düzenlenmesi gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? D) II ve III E) I, II ve III Körfez Yayınları 10. I. Dünya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde I. de verilen, II. ye ortam hazırlamıştır? I A) Çanakkale zaferi Romanya nın savaşa girmesi B) Wilson ilkelerinin ABD nin savaşa girmesi yayınlanması C) Sınırların çizilmesinde Azınlık sorunlarının ortadan milliyetçiliğin dikkate kalkması alınmaması D) Cemiyetiakvam ın Dünya barışının sağlanması kurulması E) Yeni devletlerin Dünyanın siyasi haritasının kurulması değişmesi 11. Osmanlı Devleti aşağıda verilen yerlerden hangisini I. Dünya Savaşı sırasında kaybetmemiştir? A) Arnavutluk B) Filistin C) Irak D) Suriye E) Hicaz 12. Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan ve Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girmesinin ortak nedenidir? A) Sömürge elde etmek istemeleri B) Kaybettiği yerleri geri almak istemeleri C) Çok uluslu yapılarını korumak istemeleri D) Almanya nın güçlü olması E) Silahlanma yarışı II Test 03 CA 1.D 2.E 3.B 4.C 5.D 6.D 7.E 8.B 9.E 10.D 11.C 12.E 13.A 14.A 15.C 16.D

9 İNKILAP TARİHİ Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Megali İdea fikri ile hareket etmemiştir? A) Mavri Mira B) Pontus Rum C) Etniki Eterya D) Taşnak ve Hınçak E) Yunan Kızılhaçı 2. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması yla ilgili değildir? A) Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir. B) Vilayatısitte de bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir. C) Çanakkkale ve Boğazların yönetimi bir komisyona verilecektir. D) Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir. E) Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. 3. Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki hangi maddesiyle askeri yönden savunmasız bir duruma getirilmiştir? A) Boğazlar Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. B) Bütün haberleşme istasyonları Anlaşma Devleteri nin denetimine bırakılacaktır. C) Anlaşma Devletleri bütün cephane, top ve silahlara el koyacaklar. D) Anlaşma Devletleri bütün liman ve tersanelerden yararlanabileceklerdir. E) Toros tünelleri, demiryolları ve deniz işletmeleri Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. 4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı ndan sonra azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden birisi değildir? A) Pontus Rum Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) Wilson İlkeleri Cemiyeti D) Alyans İsrailit Cemiyeti E) Rum Göçmenler Komisyonu 5. Milli cemiyetlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Sivas Kongresi nde birleştirilmişlerdir. B) Kuruluşlarında Türklük duygusu hakimdir. C) Gerekirse silahlı direnişe geçmeyi amaçlamışlardır. D) Kendi bölgelerini kurtarmak için kurulmuşlardır. E) Mondros Ateşkesi nden önce kurulmuşlardır. 6. Teali İslam Sulh ve Selameti Osmaniye cemiyetlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Padişaha bağlı kalmak B) Mandacılığa karşı çıkmak C) Milli Mücadele yi örgütlemek D) Demokratik düzene geçmek E) Yeni bir Türk devleti kurmak 7. Anlaşma Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması nı daha kolay uygulayabilmek ve TBMM nin çalışmalarını engellemek için bazı kesimlerden milli varlığa zararlı cemiyetler kurdurmuşlardır. Bu cemiyetlerin aşağıdaki düşüncelerden hangisini benimsediği savunulamaz? A) İslamcı B) Mandacı C) Saltanatçı D) Hilafetçi E) Türkçü 8. Mondros Ateşkes Anlaşması ndan sonra Anlaşma Devletleri Anadolu yu işgale başlamışlardır. Türk halkı işgaller karşısında direniş cemiyetleri kurarak işgallerin haksızlığını kamuoyuna duyurmayı amaçlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi kurulan direniş cemiyetlerinin özelliklerinden değildir? A) İşgalleri durdurmayı amaçlamışlardır. B) Genellikle basın - yayın yolunu kullanmışlardır. C) Kuruluşlarında Türklük duygusu hakim olmuştur. D) Anadolu nun tamamını işgalden kurtarmaya çalışmışlardır. E) Sivas Kongresi nde Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir.

10 Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Milli cemiyetlerin kurulmasında, I. Milliyetçilik, II. Cumhuriyetçilik, III. Bağımsızlık ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 13. Birinci Cihan Harbi nden sonra Anadolu nun yer yer işgale uğraması ve Osmanlı Hükümeti nin işgallere kayıtsız kalması karşısında Türk milletinin ilk tepkisi, I. düzenli bir ordu kurmak, II. direniş cemiyetleri kurmak, III. yeni bir meclis oluşturmak gibi çalışmalardan hangileri olmuştur? D) II ve III E) I, II ve III 10. Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Anadolu nun doğusunda bir Ermeni devleti kurulması amaçlanmıştır? A) Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek noktaları işgal edebilecek B) Boğazlar ile Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri ne teslim edilecek C) Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları Anlaşma Devletleri nin kontrolüne verilecek D) Anlaşma Devletleri nin esirleri (Ermeniler dahil) iade edilecek, fakat Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak E) Vilayatısitte de herhangi bir karışıklık çıkarsa Anlaşma Devletleri buraları işgal edebilecek 11. Doğu Anadolu Müdafayıhukuk Cemiyeti nin aldığı, hiçbir şekilde göç edilmeyecek, ilmi, dini, iktisadi alanlarda teşkilatlanılacak, bir saldırı olursa ortak savunma yapılacak kararlarına göre cemiyetin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? A) Bölgede Ermeni devleti kurulmasını engelleme B) Bölgeyi ABD mandasına bırakma C) Bölgede Ermeni devleti kurulmasını sağlama D) Ulusal egemenliği sağlama E) Bölgede Fransız işgaline son verme 12. Yunan işgaline karşı kurulan İzmir Reddiilhak Cemiyeti milis teşkilatı kurarak, Yunan işgaline fiilen karşı konulmasında ve Balıkesir - Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur. Buna göre, cemiyetin bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) Ulusal iradeyi etkili kılmak B) Bölgesel direnişi etkinleştirmek C) İşgalleri barışçı yollarla engellemek D) Anlaşma Devletleri ne sorun çıkarmamak E) İstanbul Hükümeti nin otoritesini güçlendirmek Körfez Yayınları 14. Anadolu da kurulan milli direniş cemiyetleri başlangıçta basın ve yayın yoluyla işgalleri protesto etmiş, uluslararası kamuoyunu işgallerin haksız olduğu konusunda bilgilendirmeye çalışmıştır. Buna göre direniş cemiyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İzmir in işgali ile silahlı direniş başlamıştır. B) Milli cemiyetler bölgesel direnişi örgütlemişlerdir. C) Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi ni oluşturmuştur. D) Direniş cemiyetlerinin kurulmasında İzmir in işgali etkili olmuştur. E) Milli Cemiyetler başlangıçta barışçı yollarla işgalleri engellemeye çalışmışlardır. 15. Osmanlı Devleti nde Tanzimat dönemine kadar ümmetçi ve hanedancı, Tanzimat tan itibaren de Osmanlıcı tarih anlayışı egemen olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında direniş dernekleri ise ulusal tarih anlayışını geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır? A) İstanbul Hükümeti nin Anadolu direnişine karşı çıkması B) Anlaşma Devletleri nin Türkiye yi aralarında paylaşmaları C) Sivas Kongresi nde bazı delegelerin ABD nin mandaterliğini istemesi D) İstanbul Hükümeti nin Sevr Barış Antlaşması nı imzalaması E) Direniş derneklerinin kuruldukları bögelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları 16. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinde Anadolu ile İstanbul un bağlantısı olmadığı fikri ile devlet kurma düşüncesi ortaya atılmıştır? A) Trakya Paşaeli B) Reddiilhak C) Kilikyalılar D) Milli Kongre E) İzmir Müdafayıhukuk Test 04 CA 1.B 2.C 3.D 4.E 5.B 6.E 7.B 8.D 9.E 10.E 11.A 12.B

11 İNKILAP TARİHİ Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi devletlerin eşitliği ilkesine uyulmadığını göstermektedir? A) Osmanlı savaş gemileri teslim olacaktır. B) Boğazlar Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. C) Boğaz istihkamları Anlaşma Devletleri ne bırakılacaktır. D) Osmanlı Devleti nin bütün cephane ve silahları Anlaşma Devletleri ne teslim edilecektir. E) Osmanlı Devleti esirleri tutuklanacak, Anlaşma Devletleri nin esirleri serbest bırakılacaktır. 2. Mondros Ateşkes Anlaşması ndan sonra kurulan milli cemiyetlerden bazıları bölgesel kararlar alırken, bazıları ulusal kararlar almıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Bölgesel Ulusal A) Milli Kongre Kilikyalılar B) Kilikyalılar Trakya Paşaeli C) Trakya Paşaeli İzmir Reddi İlhak D) Doğu Anadolu İzmir Müdafayıhukuk Müdafayıhukuk E) İzmir Reddi İlhak Milli Kongre 3. Kurtuluş Savaşı nda Kuvayımilliye adı verilen direniş güçlerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki yerlerden hangisinin işgali etkili olmuştur? A) Bursa B) İstanbul C) İzmir D) Ankara E) Batum 5. Anadolu halkının, Ermeni ve Yunan işgallerine, İngiliz ve Fransız işgallerine göre daha sert tepki göstermesinde, I. işgal tarzı, II. işgal amacı, III. işgal gerekçesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? D) II ve III E) I, II ve III 6. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşmasının maddeleri arasında yer almaz? A) Boğazlar İtilaf Devletleri ne bırakılacaktır. B) Türk ordusu terhis edilecektir. C) Doğu daki altı ilde karşıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir. D) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. E) Tüm haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri nin denetimi altında olacaktır. 4. Kuvayımilliye hareketinin başlamasında, I. İzmir in işgalinden sonra Yunanlıların halka zulmetmeye başlaması, II. Mondros Ateşkes Anlaşması nın uygulanmaya konmasıyla işgallerin başlaması, III. Osmanlı ordularının terhis edilmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 7. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması nın aşağıdaki hangi maddesi ile, yapılacak işgaller karşısındaki halk tepkilerinin yayılmasını önlemek istemiş olabilirler? A) Bütün haberleşme istasyonları, İtilaf Devletleri nin denetimine verilecektir. B) İtilaf Devletleri, bütün liman ve tersanelerden faydalanabilecektir. C) Osmanlı Devleti Almanya ile bütün ilişkilerini kesecektir. D) Boğazlar tüm devletlere açık hale getirilecektir. E) Osmanlı Devleti esirleri serbest bırakılmayacaktır.

12 Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Mustafa Kemal in Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır.o satıh bütün bir vatandır. sözü aşağıdakilerden hangisi ile bütünleşir? A) Anadolu ve Rumeli Müdafayıhukuk Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Balıkesir Kongresi D) Reddi İlhak Cemiyeti E) Alaşehir Kongresi 11. I. Te ali İs lam Ce mi ye ti II. Wil son Pren sip le ri Ce mi ye ti III. İn gi liz Mu hip leri Ce mi ye ti Yu ka rı da ki ce mi yet ler den han gi le ri Türk le rin man da ve hi ma ye fik ri doğ rul tu sun da kur muş ol duk la rı za rar lı cemi yet ler dendir? D) I ve II E) II ve III 9. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı ndan sonra bazı devletlerin Türklerin çoğunlukta olduğu topraklarda bağımsız bir Türk devleti kurabileceklerini bildirmelerine karşılık, uygulamalarının bu sözleriyle tutarsız olduğunun kanıtıdır? A) Azınlık haklarını savunmaları B) Arapları, Türk egemenliğinden kurtarmaları C) Anadolu yu yer yer işgal etmeleri D) Boğazları tüm gemilerin geçişine açık hale getirmeleri E) Manda ve himaye fikrini uygulamaları Körfez Yayınları 12. Yunanlıların ve İtilaf Devletleri nin Türk topraklarını işgali, Wilson un, Bir toprak üzerinde yaşayan insanlar kendi düşünce ve isteğine göre bir idare şekli kabul edecektir. prensibine uymamasına karşılık İzmir in işgalini haklı göstermek amacıyla aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüşlerdir? A) Ege Bölgesi'nin gizli antlaşmalarla Yunanistan'a verildiğini B) İzmir ve çevresinde Osmanlı ordularının terhis edilmediğini C) Ege Bölgesi ndeki tarihi kalıntıların Yunan medeniyetine ait olduğunu D) Ege Bölgesi ndeki Hristiyanların yerli halk tarafından katledildiğini E) İtilaf Devletleri kuvvetlerinin yerli halk tarafından davet edildiğini 10. İtilaf Devletleri nin Mondros Ateşkes Anlaşması yla Osmanlı Devleti nin ulaşım ve haberleşmesine el koymalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ulusal direnişin oluşmasını engellemek B) Ulusal birlikteliği engellemek C) Halkın örgütlenmesini engellemek D) Yapılacak işgalleri kolaylaştırmak E) Hükümetin istifasını sağlamak 13. Milli Mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa, ulusal bir kongreden önce doğu illeri için bölgesel bir kongre toplanması düşüncesini Mustafa Kemal Paşa ya bildirmiştir. Kazım Karabekir Paşa yı bu fikre yönlendiren gelişme Mond ros Mü ta re ke si'nin aşağıdaki hangi soruna zemin hazırlamasından kaynaklanmaktadır? A) Dış borçlar B) Kapitülasyonlar C) Ordunun terhisi D) Ermeni sorunu E) İstanbul un işgali Test 05 CA 1.D 2.C 3.C 4.C 5.E 6.A 7.E 8.D 9.D 10.E 11.A 12.B 13.B 14.E 15.E 16.A

13 İNKILAP TARİHİ 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Balıkesir Kongresi nde, Milli Mücadele hareketini tek elden idare etmek için Merkez Heyeti kurulacaktır. maddesi yer almıştır. Kongre kararlarında böyle bir maddenin yer alması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Milli Mücadele halk gücüne dayandırılmıştır. B) Yunanlılara karşı mücadelede birlik sağlanmaya çalışılmıştır. C) Sivil örgütlenme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. D) Batı Anadolu daki mücadele bir elden yürütülecektir. E) Batı Anadolu daki gelişmeler, doğudaki gelişmeleri etkilemiştir. 2. Misakımilli, milli ve bölünmez Türk yurdunun sınırlarını çizmiş, Türk milletinin tam bağımsızlık bilincine erişerek, sahip olması gereken haklarını belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisinin Misakımilli sınırları içerisinde yer aldığı söylenemez? A) Musul B) Mısır C) Batum D) Doğu Trakya E) Kars 3. Azınlıklara, komşu devletlerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar hak tanınacaktır. Misakımilli de alınan bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir? A) Azınlık haklarının korunması B) Azınlıkların ülke dışına çıkarılması C) Azınlıkların da Türk vatandaşı sayılması D) Yabancı ülkelerin içişlerimize karışmalarının önlenmesi E) Azınlık durumuna düşen Müslümanların Türkiye ye göç ettirilmesi 5. Mustafa Kemal in Meclis-i Mebusan ın İstanbul da toplanmasına, İstanbul, İtilaf Devletleri nin denetimi altındadır. şeklinde karşı çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul un işgalini önlemek istediğinden B) Meclis-i Mebusan ın milleti temsil edemediğinden C) İstanbul a kendisinin gitme ihtimalinin az olmasından D) Milli iradenin özgür biçimde karar almasının mümkün olamayacağından E) Padişahın Meclise başkanlık etme ihtimali bulunmasından 6. Mustafa Kemal in 7-8 Temmuz 1919 da askerlik mesleğinden istifa etmesine karşı eski gücünü kaybetmediğini gösteren ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Amasya Genelgesi ni hazırlaması B) Cemiyetlerin birleştirilmesini sağlaması C) Sivas Kongresi nin toplanmasını sağlaması D) Kurtuluş Savaşı nın lideri konumuna gelmesi E) Erzurum Kongresi ne ve Temsil Heyeti ne başkanlık etmesi 7. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi nde yer almamıştır? A) Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır. B) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. C) Milletin istiklalini yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. D) Düzenli ordular kurularak işgallere karşı savunmaya geçilmelidir. E) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. 4. Kuvayımilliye birliklerinin Batı Cephesi nde kurulması aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? A) İzmir in işgali B) Sivas Kongresi C) TBMM nin kurulması D) Amasya Görüşmeleri E) Milli cemiyetlerin kurulması 8. Temsil Heyeti ne tüm vatanı temsil etme yetkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Amasya Protokolü E) Havza Genelgesi

14 Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Erzurum Kongresi nin, Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir. hükmüyle, I. milletin temsil edilmesi, II. milli iradenin etkin kılınması, III. İstanbul Hükümeti nin devam etmesi durumlarından hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir? D) I ve II E) II ve III 13. Amasya Genelgesi nde yer alan, Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile, I. millet iradesini egemen kılmak, II. Milli Mücadele nin amaç ve yöntemini belirlemek, III. sömürge yönetimini kabul etmemek hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 10. Yargı: Bir ulusun başka bir devletin güdümündeki yönetimine mandacılık denir. Durum: Sivas Kongresi nde Amerikan mandacılığı tartışılmış ve kesin olarak reddedilmiştir. Yukarıda verilen yargı ve durum ilişkisine göre, I. Laiklik, II. Bağımsızlık, III. Egemenlik ilkelerinden hangilerinin uygulandığı söylenebilir? 11. Amasya Genelgesi nin, D) I ve III E) II ve III I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. III. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. maddelerinden hangileri bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere ulusal kurtuluşu önermiştir? D) I ve II E) II ve III Körfez Yayınları 14. Sivas ta çalışmalarını tamamlayan temsil heyeti 27 Aralık 1919 da Ankara ya geldi. Ankara bu tarihten sonra Milli Mücadele nin idare edildiği bir merkez haline gelmiştir. Temsil Heyeti nin Ankara yı merkez seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Batı cephesine yakın olması B) Ulaşım ve haberleşme imkanlarının daha fazla olması C) Anadolu nun ortasında, merkezi konumda olması D) İç kesimlerde kalmasından dolayı güvenlikte olması E) İstanbul Hükümeti nin Temsil Heyeti ni Ankara ya çağırması 15. Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz? I A) Mondros Ateşkesi Cemiyetlerin kurulması B) İzmir in işgali Kuvayımilliye nin kuruluşu C) Erzurum Kongresi Milli cemiyetlerin birleştirilmesi D) Amasya Genelgesi Sivas Kongresi E) Havza Genelgesi Mitinglerin yapılması II 12. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde genelgeler yayınlamış ve kongreler düzenlemiştir. Mustafa Kemal in ulaşmak istediği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Halkı bilinçlendirmek B) Milli güçleri birleştirmek C) İşgallere karşı daha etkili mücadele etmek D) Anadolu nun sahipsiz olmadığını göstemek E) Halkla padişahın bir bütün olduğunu göstermek 16. Doğu illerini temsil eden 54 delegenin katılımı ile Erzurum Kongresi toplanmış, burada alınan kararlar Sivas Kongresi nde onaylanarak tüm ulusa mal edilmiştir. Bu bilgiye göre, I. Ulusal direnişte devamlılık sağlanmıştır. II. Bölgesel kararlar ulusal hale getirilmiştir. III. Mondros Ateşkes Anlaşması onaylanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) II ve III E) I, II ve III Test 06 CA 1.E 2.E 3.C 4.E 5.E 6.D 7.A 8.A 9.C 10.E 11.E 12.D 13.D

15 İNKILAP TARİHİ 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Sivas Kongresi nde, I. Temsil Heyeti nin tüm yurdu temsil etmesi, II. kongre sonrasında İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi, III. milletin bağımsızlığını tehlikeye düşürmemek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik ve siyasi yardım alınması kararlarından hangilerinin ulusal birlik ve beraberliği güçlendirdiği savunulabilir? D) I ve II E) I ve III 2. Mustafa Kemal in, Türklerin vatan sevgisiyle dolu göğüsleri, düşmanlarının mel un ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. sözleri hangi özelliğine bir örnektir? A) İdealistliğine B) Vatanseverliğine C) Milliyetçiliğine D) İleri görüşlülüğüne E) İdareciliğine 3. Mustafa Kemal Paşa, son Osmanlı Mebusan Meclisi nde Müdafaayıhukuk Grubu nun oluşturulmasını istemiştir. Bu isteğinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanat ın nüfuzunu kırmak B) Meclis kararlarına hakim olmak C) Milli egemenliği gerçekleştirmek D) İstanbul hükümeti ile Anadolu hareketini birleştirmek E) İstanbul Hükümeti ile uyum içinde çalışabilmek Aralık 1919 da Ankara ya gelen Temsil Heyeti burayı Milli Mücadele nin merkezi yapmıştır. Ankara nın merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü olmamıştır? A) Merkezi konumu B) Batı cephesine yakınlığı C) Gelişmiş bir kent olması D) Ulaşım imkanlarının kolaylığı E) Haberleşme imkanlarının elverişli olması 6. Erzurum Kongresi nde alınan, I. Milli irade padişahı kurtaracaktır. II. Hükümet denetlenmelidir. III. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. kararlarından hangileri Misakı Milli de de kabul edilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 7. Amasya Genelgesi nde, Anadolu nun her bakımdan güvenli bir yeri olan Sivas ta milli bir kongre toplanacaktır. Bunun için her ilden ve sancaktan milletin güvenini kazanmış üç temsilci hemen Sivas a gönderilmelidir. kararı alınmıştır. Böyle bir kararın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli sınırları korumak B) Tam bağımsızlığı sağlamak C) Direniş cemiyetlerini birleştirmek D) Milli Mücadele yi halka mal etmek E) Yeni seçimlerle sistemi belirlemek 4. Mustafa Kemal Paşa ulusal bir kongre toplanmasını sağlamak ve ulusun içinde bulunduğu durumu açıklamak amacıyla Amasya Genelgesi ni yayımlamıştır. Mustafa Kemal Paşa böyle bir genelgeyi yayımlarken Türk ulusunun hangi yönüne güvenmiştir? A) İnkılapları gerçekleştireceği B) Saltanat ve halifelik karşısında yer alacağı C) Yapılacak mitinglerle çok kolay kaynaşacağı D) Hiçbir zaman tutsak edilemeyeceği ve işgallere karşı direneceği E) Mustafa Kemal i Milli Mücadele de önder seçeceği 8. Ulusun geleceğini ulusun kendi iradesinin belirlemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? A) Hukukun çağdaşlaştırılması B) Yönetim şeklinin değiştirilmesi C) Laik devlet düzeninin kurulması D) Ekonominin yeniden düzenlenmesi E) Toplumsal alanda yenilikler yapılması

16 Milli Mücadele nin Hazırlık Dönemi Mustafa Kemal Paşa, Ankara da bazı milletvekilleriyle görüşerek Osmanlı Mebusan Meclisi ne katılmadığı halde kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiştir. Bu isteğinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniden askerlik mesleğine geri dönmek B) Meclis te güçler birliğini sağlamak C) Misakımilli kararlarını kabul ettirmek D) Temsil Heyeti nin gücünü göstermek E) Meclisin işgaline engel olmak 10. İtilaf Devletleri Meclisimebusan ın İstanbul da toplanmasına karşı çıkmamışlar, ancak bir süre sonra 16 Mart 1920 de İstanbul u resmen işgal etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri nin İstanbul u işgal etmelerinin bir gerekçesi olarak gösterilebilir? A) Sivas Kongresi B) Amasya Protokolü C) Misak-ı Milli kararlarının kabulü D) Temsil Heyeti nin Ankara ya gelmesi E) Mustafa Kemal in meclis başkanı seçilmesi 11. İstanbul Hükümeti nin işgaller karşısında tepkisiz kalması Sivas Kongresi nin toplanması için her ilden halkın güvenini kazanmış üçer kişinin seçilerek yola çıkarılması Yukarıdaki gelişmeler Sivas kongresine, I. ihtilalci, II. demokratik, III. ulusçu özelliklerinden hangilerini kazandırdığı savunulabilir? D) II ve III E) I, II ve III Körfez Yayınları 12. İstanbul Hükümeti, Sivas ta toplanacak milli bir kongreye karşı engelleme çalışmalarına başlamış, kongreye katılanlar için tutuklama kararı çıkararak Elazığ valisini görevlendirmiştir. Temsil Heyeti bu hareketlere tepki olarak, İstanbul Hükümeti ile ilişkilerini kesmiş, İstanbul Hükümeti ise istifa etmek zorunda kalmıştır. Buna göre aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılabilir? A) Anadolu daki cemiyetler Temsil Heyeti ne bağlanmıştır. B) Temsil Heyeti padişaha baskı yapmıştır. C) İstanbul Hükümeti gerekli tedbirleri alamamıştır. D) Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti ortak hareket etmektedir. E) Sivas Konresi nin ulusal olması, İstanbul Hükümeti ni zor durumda bırakmıştır. 13. Bölgesel olarak kurulan cemiyetlerin daha sonra tek başlarına bir anlam ifade etmemesi üzerine, bu cemiyetlerin milli hale getirilmesi görüşü ortaya çıkmıştır. Buna göre bu cemiyetler, I. Sivas Kongresi, II. Erzurum Kongresi, III. Amasya Genelgesi gelişmelerinden hangileri ile milli hale getirilmiştir? D) I ve II E) II ve III 14. Misakımilli de, Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya da halk oylaması yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Rusya bölgede etkinliğini korumaktadır. B) Halk oylamasına güvenilmemektedir. C) İtilaf Devletleri bölgeyi işgal etmiştir. D) Osmanlı Hükümeti nin onayı vardır. E) Bölgede Türkler çoğunluktadır. 15. I. Anadolu nun en güvenli yeri olan Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır. II. Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. III. Hristiyan azınlığın can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk ulusuna, bağımsızlık yolunda yapılmış bir çağrı niteliğinde değildir? D) I ve II E) I ve III Test 07 CA 1.E 2.B 3.D 4.A 5.D 6.E 7.D 8.B 9.D 10.E 11.D 12.E 13.E 14.E 15.C 16.C

17 İNKILAP TARİHİ Birinci TBMM Dönemi 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Türkiye Büyük Millet Meclisi nin üstünde hiçbir güç yoktur. İlk TBMM nin almış olduğu yukarıdaki karar, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? A) Devletçiliği B) Çağdaşlaşmayı C) Laikliği D) Milli egemenliği E) Barışçı politikayı 2. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nin özelliklerinden biri değildir? A) Kurucu meclistir. B) Saltanatı kaldırmıştır. C) Ulusal egemenlik ilkesine dayanır. D) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. E) Millet iradesi ile seçilen milletvekillerinden oluşur. 3. Yeni Türk Devleti nin ilk anayasası olan Teşkilatıesasiye de şer i hükümlerin uygulanmasının TBMM ye ait olduğu kabul edilmiştir. Bu bilgiye göre, I. Meclisin şeyhülislamdan fetva aldığı, II. birlik ve beraberliğin korunmak istendiği, III. halifeliğin sürekliliğinin sağlanmak istendiği yaklaşımlarından hangileri söylenebilir? D) II ve III E) I, II ve III 5. Birinci TBMM nin öncelikli hedefleri arasında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin olduğu savunulamaz? A) Demokrasiyi geliştirmek B) Düzenli bir ordu kurmak C) Vatanı işgalden kurtarmak D) Ulusal iradeyi hakim kılmak E) Ulusal birliği gerçekleştirmek 6. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM döneminde kabul edilmemiştir? A) Lozan Antlaşması nın onaylanması B) Saltanatın kaldırılması C) Teşkilatıesasiye Kanunu nun çıkarılması D) Hıyanetivataniye Kanunu nun çıkarılması E) İstiklal Mahkemeleri nin oluşturulması 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nin özelliklerinden değildir? A) İhtilalci bir meclistir. B) İnkılapları gerçekleştirmiştir. C) Olağanüstü yetkilere sahiptir. D) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. E) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. 4. Ayan Meclisi nin Padişah tarafından seçilerek ülke yönetiminde söz sahibi olması, ulus egemenliğine ve milletvekillerinin seçimle belirlenmesi esasına ters düşmektedir. Bu nedenle Ayan Meclisi oluşturulması düşüncesi üzerinde durulmamıştır. Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Çift meclisli bir sistem istenmesine B) İtilaf Devletleri nin tepkisinden çekinilmesine C) Milli egemenlik ilkesinin benimsenmiş olmasına D) İstanbul daki Ayan Meclisi nin yeterli bulunmasına E) İstanbul un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine 8. Londra Konferansı nda İngilizlerle ikili antlaşma yapan Bekir Sami Bey, İngilizlere, savaş suçlularının geri verilmemesi hakkı tanımıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine aykırı olduğu gerekçesiyle TBMM tarafından kabul edilmemiştir? A) Milli sınırlar B) İnsani ilişkiler C) Milli egemenlik D) Toprak bütünlüğü E) Uluslararası eşitlik

18 Birinci TBMM Dönemi Nisan 1920 de açılan TBMM de, Yasama ve yürütme gücü TBMM ye aittir. maddesi kabul edilmiştir. TBMM bu kararı almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Barış yanlısı olduğunu göstermek B) İşgalci güçlere gözdağı vermek C) İşlerini daha hızlı ve rahat yürütmek D) Padişah yanlısı olduğunu göstermek E) Halkın istek ve görüşlerini egemen kılmak 13. Milli Mücadele döneminde, I. ulusal direniş cemiyetlerinin kurulması, II. kongrelerin yapılması, III. Temsilciler Kurulu nun oluşturulması faaliyetlerinden hangilerinin doğrudan ulusal egemenlik amacına yönelik olduğu savunulamaz? D) I ve III E) I, II ve III Nisan 1920 de kurulan TBMM nin aldığı kararlardan hangisi Meclis Hükümeti Sistemi nin bir sonucudur? A) Hükümet kurmak zorunludur. B) TBMM nin üstünde bir güç yoktur. C) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. D) Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır. E) Geçici olarak Padişah Kaymakamı atamak doğru değildir. 11. TBMM, 13 Ekim 1921 de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması ve 20 Ekim 1921 de Fransa ile Ankara Antlaşması nı imzalamıştır. Buna göre, I. bazı İtilaf Devletleri nin TBMM yi tanıdığı, II. TBMM nin dış devletlerden kaynak sağladığı, III. TBMM nin uluslararası alanda destek sağladığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) I ve III Körfez Yayınları 14. TBMM, ayaklanmaları bastırmak ve düzenli ordu kurmak için, Hıyanetivataniye Kanunu nu kabul etmiş, İstiklal Mahkemeleri ni kurmuş, İstanbul Hükümeti nin yaptığı her türlü işlemi yok saymıştır. Alınan bu önlemler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? A) Teşkilatıesasiye Kanunu nun kabulüne B) TBMM nin otoritesinin güçlenmesine C) Sevr Antlaşması nın imzalanmasına D) I. İnönü Savaşı nın kazanılmasına E) İstanbul un işgaline 12. TBMM nin bir iç meselesi olan zorunlu askerliğin kaldırılması kararı Sakarya Savaşı ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından yapılan barış tekliflerinin maddeleri arasındadır. Bu duruma bakılarak İtilaf Devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İtilaf Devletleri arasında ayrılık çıkmıştır. B) Kurtuluş Savaşı nı İtilaf Devletleri kaybetmiştir. C) İtilaf Devletleri TBMM nin bağımsızlığını kabul etmektedir. D) İtilaf Devletleri Yunanistan ın yenilgisini kabul etmektedir. E) İtilaf Devletleri TBMM nin içişlerine müdahale etmek istemektedir. 15. İlk TBMM almış olduğu bir karar ile; Geçici olarak hükümet başkanı tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir. demiştir. Bu kararla asıl amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyeti ilan etmek B) İşgalcilere gözdağı vermek C) Kuvayımilliye yi güçlendirmek D) Padişahın Anadolu daki nüfuzunu kırmak E) TBMM Hükümeti nin geçici olmadığını bildirmek Test 08 CA 1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.C 10.C 11.E 12.E 13.A 14.E 15.C

19 İNKILAP TARİHİ Birinci TBMM Dönemi 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS Mustafa Kemal Paşa nın TBMM ye 24 Nisan 1920 de verdiği önergede Hükümet kurmak gereklidir. maddesi yer almıştır. Bu durum TBMM nin hangi özelliğini göstermektedir? A) Laik B) Kurucu C) Halkçı D) Çağdaş E) Bağımsız 2. Aşağıdakilerden hangisi meclis üstünlüğü anlayışının benimsendiğini gösterir? A) Yasama yetkisinin TBMM ne, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanının başında bulunduğu Bakanlar Kurulu na ait olması B) Milletvekillerinin atama ile seçilmesi C) Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere ait olması D) Yasama ve yürütme yetkilerinin Meclise ait olması E) Hükümet üyelerinin başbakan tarafından belirlenmesi Anayasası nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi anayasanın laik olmadığını göstermektedir? A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. B) Yasama yetkisi ve yürütme gücü TBMM ye aittir. C) Şer i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ye aittir. D) Milletvekili seçimi iki yılda bir yapılır. E) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. 5. İlk TBMM nin aldığı kararlardan ve benimsediği ilkelerden hangisi demokratik yönetim anlayışına terstir? A) Egemenliğin millete ait olması B) Meclisin üstünde bir güç olmaması C) Meclisin seçimlerle belirlenmesi D) Anayasal düzene geçilmesi E) Güçler birliğinin benimsenmesi 6. TBMM açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti nin icraatlarını yok saymış, vatana ihanet edenler için Hıyanetivataniye Kanunu nu çıkartmış yasama, yürütme ve yargı yetkilerini bünyesinde toplayarak vergi oranlarını artırmıştır. Buna göre TBMM nin işlevleri arasında ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır. B) Ayaklanmalara karşı önlem alınmıştır. C) TBMM nin otoritesi güçlenmiştir. D) Güçler birliği ilkesi uygulanmaktadır. E) TBMM üyeleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmaktadır. 4. I. TBMM döneminde mecliste birbirinden çok farklı düşüncelere sahip milletvekilleri vardı. Buna göre; I. saltanatı kaldırmak, II. Misakı Milli yi gerçekleştirmek, III. vatanı kurtarmak maddelerinden hangileri tüm milletvekillerinin ortak amacı olabilir? D) I ve II E) II ve III 7. İstanbul Hükümeti ve şeyhülislamın Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan etmeleri üzerine Ankara müftüsü Rıfat (Börekçi), asıl vatan hainlerinin İstanbul Hükümeti içerisinde olduğunu belirten fetva yayınlamıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Kuvayımilliye hareketi sona ermiştir. B) Mebusan Meclisi görevini tamamlamıştır. C) Ankara müftüsünün dini otoritesi şeyhülislamdan daha üstündür. D) İstiklal Mahkemeleri nin kurulması için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. E) Halkın yanlış yönlendirilmesi önlenmek istenmiştir.

20 Birinci TBMM Dönemi İngiltere Anadolu daki milli hareketi Osmanlı Hükümeti ne karşı basit bir ayaklanma sayıp, TBMM Hükümeti ni tanımamayı sürdürürken, Sovyet Rusya TBMM Hükümetiyle Moskova Antlaşması nı imzalamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Rusya nın Osmanlı nın bağımsızlığından yana olduğunun B) Rusya nın ulusçuluk akımından çekindiğinin C) TBMM nin dışarıda ve içeride güçsüz bırakılmak istendiğinin D) TBMM nin ve Misakımilli nin tanınmadığının E) İngiltere ve Rusya arasında siyasi ayrılığın bulunduğunun 9. TBMM nin kabul ettiği Güçler Birliği ilkesindeki amaç, kararların hızlı alınması ve etkin bir şekilde uygulanması düşüncesidir. Bu amaç doğrultusunda, I. Tekalifimilliye Emirleri, II. Başkomutanlık Kanunu, III. İstiklal Mahkemeleri nin kurulması çalışmalarından hangileri yapılmıştır? D) I ve III E) I, II ve III 10. Hıyanetivataniye Kanunu nu çıkartmıştır. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üzerinde toplamıştır. Kendi üzerinde hiçbir güç ve makam kabul etmemiştir. İlk TBMM nin bu kararları aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? A) Anayasa hazırlamak B) Çok partili hayata geçmek C) Anadolu da otoritesini artırmak D) Uluslararası alanda tanınmak E) Lozan Antlaşması nı imzalamak Körfez Yayınları 11. İlk TBMM nin en önemli özelliklerinden biri yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamasıdır. İlk TBMM nin böyle bir yapıda olmasının temelinde aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Osmanlı Devleti nin yıkılmış olması B) Yapılan savaşlarda çok kişiye ihtiyaç duyulması C) Bu yapı sayesinde daha çok iş yapabilme düşüncesi D) Yasama, yürütme, yargı organlarını işletecek elemanların çok sayıda olmaması E) Ortamın acil karar vermeyi ve verilen kararları hemen uygulamayı gerektirmesi 12. İlk TBMM nin çalışma esasları arasında, I. TBMM nin üstünde bir güç yoktur. II. TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir. III. Padişah ve halife içinde bulunduğu zor durumdan kurtulduğu zaman, meclisin belirleyeceği kanuni esaslara göre uygun olan durumu alacaktır. maddelerinden hangilerine bakılarak meclisin olağanüstü yetkilere sahip olduğu söylenebilir? D) I ve II E) II ve III 13. Ulusal kurtuluş hareketi döneminde TBMM ye karşı çok sayıda ayaklanma çıkmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? A) Ulusal savaşın uzamasına B) Ulusal birliğin gecikmesine C) Yunanlıların Anadolu da ilerlemesine D) Azınlıkların bağımsızlık kazanmasına E) Milli Mücadelenin zaman kaybetmesine Test 09 CA 1.D 2.D 3.B 4.C 5.A 6.A 7.B 8.E 9.C 10.D 11.E 12.E 13.A 14.B 15.E

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS Tarih Soru Dağılımı 200 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 TOPLAM 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve.dünya Savaşı 2 - - - 3 2 3 Komutanlar arasında rekabetin olması etkili olmuştur. Bulgarların

Detaylı

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. M. Kemal ATATÜRK «Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 2013 Saat: 10.30 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Balkanlar da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Öğretmenin Ders Notları Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler II ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 27 KSIM 2014 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK I II III IV 1. MUSTF KEML TTÜRK ÜN SKERLİK HYTI İLE İLGİLİ OLYLR Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum,

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918

20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 1909 1911 1912 20. YÜZYILDA OSMANLI 1912-1913 1913 1914 1918 31 Mart Olayı Trablusgarp Uşi 1.Balkan 2.Balkan 1.Dünya nın Başlaması 1.Dünya nın Bitmesi Sömürgecilik Hammadde yarışı Pazar rekabeti Silahlanma

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz:

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz: 2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları YGS nin son testi olan Sosyal Bilimler testinde karşımıza çıkan ilk ders ise Tarih dersi. YGS Tarih e hazırlanan adaylar için bu yazımızda 2015 YGS Tarih Konularını

Detaylı

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73 İçindekiler 1. Ünite BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bir Kahraman Doğuyor... 5 2. Ünite MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1. Bölüm : I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti...13 2. Bölüm : Bağımsızlığa Giden

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasi birliğini geç kuran İtalya nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.(1870) İtalya nın Habeşistan a saldırması ve başarılı olamaması. İtalya nın Habeşistan

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali

Detaylı

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI Babası tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV yüzyıllarda Ana doludan Makedoncaya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi tarafından dedesi Feyzullah Ağa ise Karamandan Rumenliye gelen Konya

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı)

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Savaşın Gerçek Nedeni: Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Başlatan Olay: 28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdının Saray Bosna'da

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ

Detaylı

ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar. Bazı görevleri

ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar. Bazı görevleri ATATÜRK ÜN; Okuduğu okullar Bazı görevleri Atatürk ün Çeşitli Ve Yönleri(Kişisel özellikleri) 1- Mahalle Mektebi 2- Şemsi Efendi İlkokulu 3-Selanik Mülkiye Rüştiyesi 4- Selanik Askeri Rüştiyesi 5- Manastır

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir. 1. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. A GENEL KÜLTÜR TESTİ 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

Detaylı