Sınav : SOSYAL BİLGİLER ÖĞ. Yarışma Sınavı senesinde, anayasada var olan "Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav : SOSYAL BİLGİLER ÖĞ. Yarışma Sınavı. 4 1928 senesinde, anayasada var olan "Türkiye"

Transkript

1 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 1 Ort sya ve ilk Türk İslam devletlerinde, temel yönetim anlayışlalrından hangisi devletin bölünmesini ve yıkılışını hızlandırmıştır? ) Devletin boylardan oluşması Ordularının paralı askerlerden oluşması Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması Kurultayın, hakanların yetkilerini sınırlandırmış olması Yerleşik yaşama geçilmemiş olması senesinde, anayasada var olan "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dini İslamdır" ifadesinin çıkarılması hangi ilkeyle örtüşmektedir? ) Laiklik Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik Devrimcilik 2 I. III.Selim II. II.Mahmut III. I.Mahmut IV. III.hmet V. III.Mustafa Hangisi askerlik alanda ıslahat yapmamıştır? ) I III II IV V 3 I.TBMM aşağıdakilerden hangisiyle ilk defa dış yardım alınmıştır? ) Moskova ntlaşması Lozan ntlaşması nkara ntlaşması Gümrü ntlaşması Mudanya ntlaşması 5 şağıdaki ülkelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmemiştir? ) Bulgaristan İspanya Yunanistan Suriye Kıbrıs 6 Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere ile 1838'de imzaladığı Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nin bu devletin tarihinde çok önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği genel kabul görmektedir. şağıdakilerden hangisi bu anlaşmanın sonuçları arasında yer alabilir. ) Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi kendi kendine yeter hale gelmiştir rtan rekabet nedeniyle Osmanlı zanaatları güçlenmiştir Bu anlaşma neticesinde makineli üretime dayalı ucuz İngiliz mallarının Osmanlı pazarlarına daha çok girmeye başlaması, geleneksel Osmanlı zanaatlarının gerileme sürecine hız kazandırmıştır Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ticaret hacmi 19. yüzyıl boyunca azalmıştır Hiçbiri 1

2 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 7 Tarih sıralamasına göre ilk cereyan eden olay hangisidir? ) masya Genelgesi Erzurum Kongresi Sivas Kongresi T.B.M.M'nin açılması Sevr nlaşması. 8 şağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisi laiklik ilkesi ile ilgilidir? ) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması Planlı ekonomiye geçiş Köy Enstitüsü'nün açılması 9 Hangi olay zaten başlamış olan Müdafaa-i Hukuk örgütlenmelerini hızlandırmış olabilir? ) Halife Vahdettin'in Cihad çağrısı İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali Lozan'ın imzalanması İstanbul'un işgali Hiçbiri 10 Cilalı Taş Devrini, Yontma Taş Devrinden ayıran toplum yaşamındaki en önemli değişiklik nedir? ) vcılık-toplayıcılıktan tarıma, göçebelikten yerleşik düzene geçilmesi Havaların ısınarak, buzulların çözülmesi Menhir ve Dolmen adını taşıyan anıtların yapılması Kullanılan taş aletlerin cilalanması Yontma Taş devri sonlarında ateşin bulunması 11 şağıdaki dinlerden hangisi Perslerin Hellenistik Uygarlığa mirasıdır? ) Zerdüştlük Hıristiyanlık İslam Budizm Musevilik 12 Pers Savaşları hakkında yazmış, "tarihin babası" olarak da bilinen ve "tarih"(history) kelimesini günümüzdeki anlamıyla ilk kullanan tarihçi kimdir? ) Herodot Xenophon Hippokrat Thucydides risto 2

3 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 13 I. İlkçağ sona ermiş ortaçağ başlamıştır. II. vrupa'nın siyasi yapısı değişmiştir. III. Derebeylik rejiminin kurulmasına neden olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonuçlarıdır? ) İstanbul'un Fethi Haçlı Seferleri Reform Hareketleri Coğrafi Keşifler Hiçbiri 14 Eski Türklerde devlet hükümdar ailesinin ortak malıdır. Bu durumun eski Türk devletleri üzerindeki en önemli sonucu hangisidir? ) Devletler daha kolay yönetilmiştir Türk devletleri kalkınmıştır Devletler geniş sınırlara ulaşmıştır Devletler kısa sürede parçalanmıştır Devletler uzun ömürlü olmuştur. 16 şağıdakilerden hangisi vrupa'daki Reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir? ) Papa'nın siyasal gücünün azalması Eğitim-öğretimde laikleşme Katolik Kilisesinin kendi içinde yenilikler yapması vrupa'da dinin bir çeşit millileşmesi Mezhep savaşları ile çekişmelerinin sona ermesi 17 şağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri sayılamaz? ) Sanayi Devrimi nedeniyle devletler arasında hammadde-pazar rekabetinin artması Birliklerini geç tamamlayan lmanya ve İtalya'nın mevcut dünya düzenini değiştirmek istemeleri. vrupalı devletler arasındaki sömürgecilik yarışı Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ele geçirmek isteyen yayılmacı bir politika izlemesi Balkanlardaki buhranlar 15 Eski Türk devletlerinde boy beyleri ve aile ileri gelenlerinden oluşan "kurultay" meclisinin varlığı aşağıdakilerden hangisine işaret eder? ) Egemenliğin yalnızca hükümdara ait olmadığına Yaşam tarzının göçebe olduğuna Mutlak hükümdarlık sisteminin varlığına Hükümdarın yetkilerinin sınırsız olduğuna Kardeş kavgalarının olduğuna. 18 şağıdaki kelimelerden hangisi, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması fikriyle özdeşleşmiştir? ) EOK Megali İdea Enosis Milliyetçilik Büyük Ülkü 3

4 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 19 şağıdakilerden hangisi, Kıbrıslı Türklerin İkinci Dünya Savaşı sırasında kurmuş oldukları siyasi örgütlerden biridir? ) Meclis-i Milli Osmanlı Kıraathanesi Kıbrıs dası Türk zınlığı Kurumu (KTK) Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu (KTKF) Geçici Türk Yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti'yle ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir? ) Yasama yetkisi, yetmiş-otuz oranına göre her iki toplumdan seçilen Temsilciler Meclisi'nin yetkisindeydi Cumhuriyet'in bakanlar kurulu yedi Rum ve üç Türk bakandan oluşmaktaydı Cumhuriyet'in bayrağı, Kıbrıslı Türk sanatçı İsmet V. Güney tarafından çizilmiş olup, Kıbrıslı Rumlar tarafından halen kullanılmaktadır. Cumhuriyet'in, yüzde altmışı Rumlar ve Türklerden, yüzde kırkı ise Birleşmiş Milletler askerlerinden oluşan bir ordusu vardı Cumhuriyet'in kamu hizmetlerindeki memurlarının, yüzde yetmişini Kıbrıslı Rumlar, yüzde otuzunu ise Kıbrıslı Türkler oluşturmaktaydı 21 şağıdakilerden hangisi 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti nayasası'nda yer almaz? ) Cumhuriyetin, veto yetkisi olmayan cumhurbaşkanı Kıbrıslı Rum, veto yetkisi olan cumhurbaşkanı muavini ise Kıbrıslı Türk olacak. Her iki toplumun kendilerine ait birer cemaat meclisleri olacak Cumhuriyetin resmi dili Türkçe ve Rumca olacak Cumhuriyetin tarafsız renk ve desende bir bayrağı olacak Cumhuriyetin en büyük beş şehri olan Lefkoşa, Limasol, Mağusa, Baf ve Larnaka'da Kıbrıslı Türklerin ayrı belediyeleri olacak 22 Osmanlı devleti, 1878 yılında Kıbrıs dası'nın yönetimini geçici olarak Büyük Britanya İmparatorluğu'na devretti. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler Kıbrıs'ı tek yanlı olarak ilhak ettiklerini ilan ettiler. Bundan sonra, Osmanlı hükümeti aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle Kıbrıs'ın bir İngiliz toprağı olduğunu kabul etmiştir? ) Lozan Barış ntlaşması Paris Barış ntlaşması 1960 ntlaşmaları Londra ntlaşması Sevr ntlaşması 4

5 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 23 şağıdakilerin hangisi Osmanlı devletinin Kıbrıs'ı fethetme sebeplerinden biri sayılamaz? ) Doğu-Batı ticareti açısından Kıbrıs'ın önemli bir üs konumunda olması Kıbrıslı Rumların adada yaşayan Müslüman Türklere kötü davranışlarını önlemek Müslüman gemilerinin korsan saldırılara uğraması Doğu kdeniz'in güvenliğini sağlamak Hepsi 26 şağıdakilerden hangisi Türkiye'nin az nüfuslanmış yörelerinden birisi DEĞİLDİR? 27 ) Taşeli platosu Menteşe yöresi Yıldız bölümü Tuzgölü çevresi Bafra ovası 24 Kıbrıs aşağıdaki devletlerin hangisinin yönetimi altına girmemiştir? ) Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu Helenistik İmparatorluk Roma İmparatorluğu 25 Kıbrıs dası tarih boyunca çeşitli açılardan "önemli" sayılmıştır. şağıdakilerden hangisi adanın, Hıristiyanlık tarihi açısından önemine işaret etmektedir? ) danın askeri olarak stratejik bir üs konumunda olması danın ticaret yolları üzerinde bulunması HZ Muhammet'in akrabası olan Ümmü Haram'ın da'nın Müslümanlar tarafından fethi sırasında şehit düşmesi ve türbesinin Kıbrıs'ta olması danın, yöneticisi Hıristiyan olan ilk ülke olması da'nın bakır madenleri açısından zengin olması. ) 28 Bir yerin nem oranı, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez? ) Tarım etkinlikleri Sıcaklık değerleri Denize uzaklığı Bitki örtüsü Endüstri düzeyi 5

6 SOSYL BİLGİLER ÖĞ ) 30 I. Denizlerden karaların iç kısımlarına gidildikçe II. Deniz seviyesinden yükseldikçe III.Ektator'dan dönencelere gidildikçe azalan unusur, aşağıdakilerden hangisidir? ) Nem oranı Bitki örtüsü Sıcaklık Tarım ürünleri Yağış miktarı ) 32 İklim özellikleri benzer olan iki ülkede aşağıdakilerden hangisinin benzer olması beklenemez? ) Doğal bitki örtüsü karsu rejimi Konut tipi Tarım ürünü çeşidi karsu uzunlukları 6

7 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 33 Kanada, dünya buğday üretiminde B.D.T.,.B.D ve Hindistan'dan sonra gelmesine rağmen, dünyanın en çok buğday ihraç eden ülkesidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) İç tüketiminin az olmsı Geleneksel olarak buğday yerine mısır ve pirinç tüketilmesi İhracatın çok büyük bir gelir olması Buğday kalitesinin çok yüksek olması Yetiştirilen buğdayın dış pazarlarda çok aranması 36 Doğu nadolu Bölgesi'nin aşağıda verilen kentlerinden hangisi sebze-meyve tarımına daha az uygundur? 37 ) Elazığ Malatya Erzincan ğrı Iğdır 34 şağıdakilerden hangisi termik eletrik santrali değildir? ) Tunçbilek Elbistan Sarayköy Keban Hamitabat 35 şağıdaki basınç sistemlerinin hangisi, Türkiye'de yıl boyunca nemliliği arttırıcı etkiye sahiptir? ) Sibirya Yüksek Basınç lanı Basra lçak Basınç lanı Karadeniz Doğusu Yüksek Basınç lanı sor Yüksek Basınç lanı Erzurum-Kars Yüksek Basınç lanı ) 38 Dünya'nın Güneş'e karşı hep aynı uzaklıkta kalması ve mevsim sürelerinin birbirine eşit olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması gerekir? ) Dünyanın tam küre olması Eksen eğikliğinin artması Yörüngenin daire şeklinde olması Kara- deniz dağılışının eşit olması Dünyanın dönüş hızının artması 7

8 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 39 Jeolojik devirlerin bölünüşünde aşağıdakilerden hangisi temel alınmıştır? ) Fosilli tortul tabakalar Kıvrımlı yapılar Başkalaşım kayaları Volkanik olaylar Kırıklı yapılar 42 Bir ülkede endüstrinin gelişmesi için gerekli unsurlar aşağıdaka verilmiştir. Bunlardan hangisi Türkiye endüstrisini sınırlayan bir engel sayılmaz? ) İş gücü Hammadde kaynakları Sermaye Enerji üretimi Ulaşım Göl sayısı ve göllerin yüzölçümü bakımından ilk sırayı alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? ) ) G.Doğu nadolu Ege İç nadolu kdeniz Marmara şağıdakilerden hangisi gel-git olayının sonuçlarından biri değildir? ) Gelgitin şiddetli olduğu denizlerde gemicilik ve liman faaliyetleri olumsuz yönde etkilenir. Gelgitin şiddetli olduğu denizlere dökülen akarsuların ağızlarında birikme olmaz. Kıyılarda belirli aralıklarda deniz ilerlemesi ve deniz çekilmesi görülür. Kıyılarda aşınma sonucu çeşitli şekiller oluştur. Mercan kayalarını oluşturur. 45 ) ) 8

9 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 46 Girne dağları üzerinde bazı geçitler ve boğazlar vardır. Kayalar Dağları ile Lapta dağları arasındaki geçidin ismi nedir? ) Kantara Girne Mersinlik Geçitköy Boğaz 50 Kıbrısta çok eski dönemlerden itibaren Trodos dağlarında yaşayan yabani koyun türünün adı nedir? ) Karatez Bufalo Kıl koyunu Muflon Çıngırık 47 şağıdakilerden hangisi ülkemizde en fazla yetiştirilen kuru tarım ürünüdür? ) Buğday Bezelye rpa Nohut Patatez 48 Kıbrıs adasında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve az yağışlı bir iklim tipi görülür. Bu iklim tipinin adı nedir? ) Kuzey kdeniz iklimi kdeniz iklimi Doğu kdeniz iklimi Batı kdeniz iklimi Çöl iklimi 49 Kıbrıs adasının en uzun deresi hangisidir? ) Madendere Kanlıdere Kızıldere Yeşilırmak Yeşilyurt 51 İnsanoğlu, kendini zamana uydurmak, yeni değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. şartlara uyum sağlayabilmek için sürekli çalışmak zorundadır. Bu durum, "hayat boyu eğitim" veya "Beşikten mezara eğitim" gibi sözlerle ifade edilmektedir. Bu, çağdaş toplumların benimsediği bir kavramdır. Toplumların çağdaş bir seviyeye ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi gerekir? ) Eğitim düzeyinin geliştirilmesini Laik devlet düzeninin kurulmasını Toplum içerisinde fertlerin öneminin artırılmasını Ulus kavramının öneminin vurgulanmasını Toplumun gelir seviyesinin yükseltilmesi 52 I. Meşrutiyet II. Cumhuriyet III. Monarşi IV. Oligarşi gibi yönetimlerden hangisinde egemenlik tamamen yurttaşların elindedir? ) I III II IV Hiçbirinde 9

10 SOSYL BİLGİLER ÖĞ. 53 Eski Türk Devletlerinde çıkarılan emirlerde "Hakan ve Hatun emreder" şeklinde bir ifadenin bulunması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? ) Hakan'ın halk oylaması ile belirlendiğini Kadınların erkeklerle birlikte savaştığını Kadının yönetimde etkin olduğunu taerkil bir aile yapısının bulunduğunu ile reisinin kadın olduğunu 54 İnsanın insanca yaşayabilmesi için mutlak ve öncelikli haklar olarak tanımlanan temel haklardan birisi de "Konut Dokunulmazlığı"dır. şağıdaki temel haklardan hangisinin konut dokunulmazlığı ile ilişkisi en fazladır? ) Yaşama hakkı Eğitim hakkı Özel yaşamın gizliliği Seçme ve seçilme hakkı Yerleşme hakkı 56 Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın amaçları arasında; - İnsan haklarını korumak - Milletlerarası samimi ilişkiler kurulmasına yardımcı olmak - İnsan haklarının uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak yer almaktadır. Buna göre Birleşmiş Milletler Teşkilâtı'nın temelinde oluşan anlayış aşağıdakilerden hangisidir? ) Dünya devletleri arasındaki barışı korumak Devletlerin sınır güvenliklerini sağlamak Uluslararasındaki kültürel değerleri birleştirmek Sömürgeciliğe son vermek Hiçbiri TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ 55 Yerleşme ve seyahat özgürlüğü kişinin istediği yerleşim yerine yerleşebilme, istediği yerleri gezme ve dolaşma özgürlüğüdür. Bu özgürlük hangi şartlarda sınırlandırılamaz? ) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak Toplumun ortak mallarını korumak Suç işlenmesini önlemek Başkalarının haklarına saygılı olmak Olağanüstü durumlarda 10

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsviçre Sağlık Sistemi 1381 İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mesut BÜYÜKYILMAZ Cuma KÖYSÜREN Serkan HATİPOĞLU Tahsin ÇAKIR Mehmet ÖZTÜRK 1382

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007 Yayın No:2007/1 SAMSUN Eylül 2007 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından

Detaylı