T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ Soru Sayısı: KSIM 2011 Saat: Sınav Süresi: 70 dakika dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : UYRI: 1. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 3. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. dınıza düzenlenmiş olan cevap kâğıdını almamış iseniz bunu salon görevlilerine bildiriniz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz takdirde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdında yer alan bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız kodlamalarda kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 4. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. T.C. nayasası na göre yürütme yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisi tarafından nayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir? ) Bakanlar Kurulu B) Türkiye Büyük Millet Meclisi C) Cumhurbaşkanı ve Başbakan D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 2. T.C. nayasası na göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden ) On yedi yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. B) Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. C) Vatandaşlar, Kanun da gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına sahiptir. D) Seçimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. HUKUK MÜŞVİRİ 5. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. 30 Ekim 1918 de imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı ndan yenik olarak ayrılmıştır. Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? ) Mondros teşkes ntlaşması B) Mudanya teşkes ntlaşması C) Lozan Barış ntlaşması D) nkara ntlaşması 6. şağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile benimsenen hedeflerden biri değildir? ) Karma eğitim B) Öğretim birliği C) Millî egemenlik D) Eğitimin yaygınlaştırılması 7. şağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden biridir? 3. I- Kanunlar gibi yayımlanır. II- Kanunlara aykırı olmamalıdır. III- Sayıştayın incelemesinden geçmelidir. IV- Cumhurbaşkanınca imzalanmalıdır. T.C. nayasası na göre Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan tüzük ile ilgili doğru olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? ) I - II B) III - IV C) II - III D) I - II - IV ) Emniyet Genel Müdürü B) Başbakan Yardımcısı C) Meclis Başkanı D) Maliye Bakanı 8. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda şeflikler, ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur? ) Müsteşarlık B) Başbakanlık C) Genel Müdürlük D) Bakanlık 4. Bakanlar Kurulunun programı, TBMM de okunup güvenoyuna başvurulduktan sonra, güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından kaç tam gün sonra başlar? ) Bir B) İki C) Üç D) Beş 9. şağıdakilerden hangisi, iktisadi devlet teşekkülü ve kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır? ) Kamu iktisadi teşebbüsü B) Bağlı ortaklık C) Müessese D) İşletme 2

3 HUKUK MÜŞVİRİ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlanması ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? ) Liyakat B) Sınıflandırma C) Kariyer D) Değerlendirme 15. Büyük ünlü uyumu kuralına göre, kalın ünlüyle başlayan Türkçe kelimelerde sonraki hecelere aşağıdakilerden hangisi gelir? ) İnce ünlüler B) Kalın ünlüler C) Yuvarlak ünlüler D) Düz ünlüler sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler? ) Bulundukları görevden başka bir göreve atanmaları hâlinde B) Yetkili bakanın yazılı izin vermesi hâlinde C) Görevlerinden istifa etmeleri hâlinde D) Emekli olduklarında sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre jeologlar aşağıdaki hangi hizmet sınıfına girmektedir? ) Teknik Hizmetler B) Sağlık Hizmetleri C) Yardımcı Hizmetler D) Genel İdare Hizmetleri 16. Kurum, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm vb. kuruluş bildiren kelimeler belli bir kurum kastedildiği zaman cümle içinde büyük harfle başlar. şağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki kurala aykırı bir kullanım söz konusudur? ) Yapılacak harcamalar Kurumumuzca karşılanacaktır. B) Başarılı memurlar Bakanlığımız tarafından ödüllendirilir. C) raç ve gereçler Üniversitelerin demirbaş listesine kaydedilecektir. D) tamaların yapılması görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. 17. şağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir? ) biraz B) karanfilci C) pazartesi D) başhekim sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday memurlar, adaylıkları sırasında aşağıdaki hangi eğitime tabi tutulmazlar? ) Temel eğitim B) Hazırlayıcı eğitim C) Yeterlik eğitimi D) Staj 18. şağıdaki cümlelerin hangisinde -de, -da nın yazımı yanlıştır? ) Okulda çok uzakmış. B) Dün akşam yolda gördüm. C) Evde olduğunu söylemişler. D) Çocuk da vazgeçmeyi bilmiyor sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurlarına verilecek izinlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 5 gün mazeret izni verilir. B) Kadın memura doğum yapmasından önce 6 hafta mazeret izni verilir. C) Eşi doğum yapan memura isteği hâlinde en çok 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir. D) Yıllık izinlerine zorunlu hâllerde gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün yol izni eklenebilir. 19. Bir kimsenin eğitimi, iş deneyimi, sosyal etkinlikleri, kişisel özellikleriyle ilgili kendisinin verdiği bilgileri, değerlendirmeleri içeren özet şeklindeki yazı türüne ne denir? ) Rapor B) Dilekçe C) Tutanak D) Öz geçmiş 3

4 HUKUK MÜŞVİRİ 20. Halkla ilişkilerde planlama esnasında belirlenmiş hedeflere göre, uygulamada elde edilen sonuçların ölçülmesine ne ad verilir? ) Yordama B) Bilgilenme C) Değerlendirme D) Uygulama 21. Halkla ilişkilerde aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurları arasında yer almaz? sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşlarından değildir? ) Emniyet Genel Müdürlüğü B) Sahil Güvenlik Komutanlığı C) Jandarma Genel Komutanlığı D) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ) Kamuoyu B) Kaynak C) İleti (mesaj) D) lıcı 22. Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? ) Bürokratik oligarşi B) Hiyerarşik denetim C) Bürokratik vesayet D) Bürokratik sabotaj 23. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna, etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla yapılacak başvurularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kurula, en az genel müdür statüsünde kamu görevlileri için başvurulabilir. B) Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi şartı aranır. C) Yargı organlarınca incelenmekte olan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz. D) Etik ilkelere aykırı davranıldığına tanık olan ve Türkiye de bulunan yabancılar başvuru hakkı açısından Türkiye de oturuyor kabul edilir. 24. şağıdaki kamu görevlilerinden hangileri 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili Yönetmelik in kapsamındadır? sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yaptığı itiraza karşı Kurul, kararını en fazla kaç iş günü içinde verir? ) On B) On beş C) Otuz D) ltmış 27. I- Belli bir konuyu ihtiva etmeyen II- dı-soyadı ve imzası bulunmayan III- İş veya ikametgâh adresi bulunmayan IV- Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre TBMM ye veya yetkili makamlara gönderilen dilekçelerden incelenemeyecek olanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? ) I - II B) II - III C) II - III - IV D) I - II - III - IV 28. BİMER çalışmaları için İçişleri Bakanlığında oluşturulan büro aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde faaliyet göstermektedir? ) Strateji Geliştirme Başkanlığı B) İller İdaresi Genel Müdürlüğü C) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ) Savcılar B) Rektörler C) Valiler D) Subaylar 4

5 HUKUK MÜŞVİRİ 29. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi kadrolardan değildir? ) Bilgisayar İşletmeni B) Kütüphaneci C) İstatistikçi D) Programcı 30. İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve tama Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atanma ya tabi personel değildir? sayılı Tebligat Kanunu na göre tebligat ile ilgili olarak aşağıdakilerden ) vukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri dışında da yapılabilir. B) stsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır. C) Tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. D) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. ) İl Dernekler Müdürü B) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü C) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü D) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü 31. Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin başkanlığındaki İl Disiplin Kurulu nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Defterdar B) Millî Eğitim Müdürü C) İl Hukuk İşleri Müdürü D) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Kurullar ve mirler ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden 34. İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren... gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. ncak, bu süre... günü geçemez sayılı Tebligat Kanunu na göre yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) 3-7 B) 5-10 C) 7-15 D) şağıdakilerden hangisi Roma ntlaşması ile vrupa Ekonomik Topluluğunu oluşturan kurucu üye devletlerden değildir? ) İngiltere B) Hollanda C) lmanya D) İtalya ) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. B) Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu, amirlerin verdiği ceza dışında ayrı bir ceza tayin yetkisine sahiptir. C) Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir. D) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl Disiplin Kurullarının kararlarına dayanan hâllerde valiler tarafından verilir. 5

6 36. vrupa Parlamentosunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden HUKUK MÜŞVİRİ ) Parlamento üye sayısı şu anda 754, 2014 sonrasında 751 olacaktır. B) vrupa Parlamentosu üyeleri, her üye devlette serbest ve gizli oyla yapılan doğrudan genel seçimlerle, beş yıllık bir süre için seçilir. C) Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği üye devlette ve o devlet vatandaşlarıyla aynı şartlarda vrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme ve aday olma hakkına sahiptir. D) vrupa Parlamentosu B halklarının demokratik çıkarlarının ve siyasi görüşlerinin temsilcisi olduğundan, parlamenterler Parlamentoda, siyasi görüşlerine göre değil, vatandaşı oldukları üye devletlere göre grup oluştururlar. 39. İnsan hakları alanında Türkiye nin de taraf olduğu aşağıdaki Uluslararası Belgeler den, hangisi vrupa Konseyi Sözleşmeleri nden biridir? ) Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi B) Tüm Göçmen İşçilerin ve ile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme C) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme D) Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ralık 1999 tarihlerinde gerçekleşen hangi zirve ile Türkiye nin diğer aday ülkelere uygulanan kriterler temelinde Birliğe katılmaya yönelmiş bir aday ülke olarak ilan edilmesi kararlaştırılmış ve nkara ntlaşması nın öngördüğü ilişkiler somut bir çerçeveye ulaşmıştır? ) Lüksemburg Zirvesi B) Helsinki Zirvesi C) Lizbon Zirvesi D) Nice Zirvesi 38. I- İnsanın değerini ve onurunu korur. II- İnsanın insanca yaşaması için gerekli, zorunlu koşulları ifade eder. III- İnsanın insan olmaktan kaynaklanan gereksinimlerini karşılamaya yönelik, maddi ve manevi varlığını korumayı, geliştirmeyi hedef edinen en temel değerlerdir. Yukarıda verilenlerden insan hakları yla ilgili olanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 40. Ülkemizde insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere merkezi idare teşkilatında ana hizmet birimi olarak kurulan İnsan Hakları Başkanlığı aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde bulunmaktadır? ) TBMM B) Başbakanlık C) İçişleri Bakanlığı D) dalet Bakanlığı sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre siyasi parti genel başkanları, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine vermek zorundadırlar? ) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı B) nayasa Mahkemesi C) dalet Bakanlığı D) TBMM 42. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik e göre kendilerine aylık ödenenlerin, net aylık tutarının kaç katından fazla değer ve tutarındaki gelirleri mal bildirimine konu teşkil eder? ) Üç B) Dört C) Beş D) ltı 6

7 HUKUK MÜŞVİRİ sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre Temyiz ile ilgili olarak aşağıdakilerden ) Temyiz süresi otuz gündür. Süre kararın tebliğ tarihini izleyen günden başlar. B) İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilebilir. C) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarının temyiz yeri, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştaydır. D) Temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir. 47. Yerinden yönetim ve merkezi yönetim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden ) Merkezi yönetim güçlü bir Devlet yönetimi sağlar. B) Merkezi yönetim kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi artırır. C) Yerinden yönetimin her karar için merkezi yönetime danışma zorunluluğu işleri hızlandırır. D) Yerinden yönetim, hizmetlerin gerektirdiği uzmanlığın ve özgürlüğün hayata geçirilmesine imkân verir sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre yetkili merci, suçu öğrenmesinden itibaren ön inceleme dâhil en geç otuz gün içinde karar vermek zorundadır. Bu süre, zorunlu hâllerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir? 48. Birbirleri ile haberleşen iki tarafın, haberleşmesi esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Mesaj B) Doküman C) Rapor D) Kripto ) Yedi B) On C) On beş D) Otuz 45. Kanun Hükmünde Kararnameler ilk olarak hangi yılda T.C. nayasası na girmiştir? ) 1961 B) 1971 C) 1982 D) İdareyi doğrudan konu alan nayasa hükümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İllerin idaresi yerinden yönetim esasına dayanır. B) Yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. C) Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. D) Mahalli idareler, belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurabilir. 49. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye... aydan... yıla kadar hapis cezası verilir. Türk Ceza Kanunu na göre kişisel verilerin kaydedilmesi ile ilgili olarak yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) altı - üç B) iki - altı C) üç - sekiz D) dört - on 50. Resmî yazışmalarda bilgisayarla yazılan yazılarda hangi yazı tipinin kullanılması esastır? ) rial B) Verdana C) Tahoma D) Times New Roman 51. şağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanun a göre hazırlanan raporun bölümlerinden değildir? ) İddia B) Yöntem C) Öğrenme tarihi D) Muhbir ve müşteki 7

8 52. İdari kararlarda bireysel işlemlerin tasnifine göre kaymakam atama işlemi nasıl bir işlemdir? ) Şart işlem B) İnşai işlem C) Sarih işlem D) Yararlandırıcı işlem HUKUK MÜŞVİRİ 53. I- Hizmetin kötü işlemesi II- Hizmetin geç işlemesi III- Hizmetin hiç işlememesi İdarenin kusura dayanan sorumluluğu ile ilgili olarak hizmet kusuru sayılanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 56. Yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden ) Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin davacı tarafından istenmesi gerekir. B) İdari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. C) Vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim harçlar ve benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. D) İdari mahkemeler, idari işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarından birinin gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III sayılı Harcırah Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisine harcırah verilmez? ) Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine B) Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine C) Millî ve resmî spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilerin aile fertlerine D) Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere 55. şağıdakilerden hangisi Danıştayın temyiz merci olarak bakacağı karar ve işlemlerdendir? ) Bakanlar Kurulu Kararları B) İdare mahkemelerince verilen nihai kararlar C) Birden çok vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler D) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler 57. Ödeme emrine itiraz kapsamında imzaya itiraz ve borca itiraz ile ilgili olarak aşağıdakilerden ) Borçlu itiraz ederken borca itiraz sebeplerini ayrıca bildirmek zorundadır. B) Takip talebine konu olacak alacağın noter önünde düzenlenen bir senede dayandığı hâllerde imzaya itiraz söz konusu olamaz. C) Borca itiraz durumlarında borçlu her zaman borcun bütününe itiraz etmeyebilir, bu durumda kısmen itiraz edilen bölüm açıkça belirtilmelidir. D) Borçlu tarafından yapılan itirazın imzaya itiraz niteliği taşıdığı hâllerde alacaklı icra mahkemesinden itirazın geçici olarak kaldırılması talebinde bulunabilir. 58. İstirdat davası, ödeme emrine itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden, borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan borçlu tarafından, haksız olarak ödediğini iddia ettiği paranın geri alınması amacı ile bu borcu ödediği tarihten itibaren en fazla ne kadar süre içinde açılmalıdır? ) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl 8

9 HUKUK MÜŞVİRİ 59. Tazminat hesaplamalarında esas alınacak unsurlar, bu unsurların değerlendirilmesi ve hesaplama tekniği kapsamında, desteğin ölümü ile destekten yoksun kalan hak sahiplerinin ihtiyaç süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden ) Hak sahibi kız çocukları 22 yaşına kadar destekten yararlanacaktır. B) Hak sahibi erkek çocukları 20 yaş ikmaline kadar destekten yararlanacaktır. C) Hak sahibi eş, destekten yaşça küçük ise desteğin bakiye ömrü süresince destekten yararlanacaktır. D) Hak sahibi eş, destekten yaşça büyük ise kendi bakiye ömrü süresince destekten yararlanacaktır. 60. Çalışma (iş) gücünün kaybı kapsamında soyut zarar ile ilgili olarak aşağıdakilerden ) Soyut zarar, zarar görenin gelecekte uğrayacağı muhtemel zarardır. B) Soyut zarar, aktif ve pasif olmak üzere iki ayrı dönemde değerlendirilir. C) Pasif dönem, zarar görenin eylemli olarak çalışacağı zaman dilimidir. D) Soyut zarar dönemi uygulamada % 10 artış, % 10 iskonto sistemine göre hesaplanır. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 9

10 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

11 20 KSIM 2011 TRİHİNDE YPILN İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. D D 4. B C 7. B 8. D C 11. B C 14. D 15. B 16. C 17. B D 20. C D 23. B 24. C 25. d 26. c 27. d 28. b 29. a 30. c 31. d 32. b 33. a 34. c 35. a 36. d 37. b 38. d 39. a 40. b 41. a 42. c 43. b 44. c 45. b 46. a 47. c 48. d 49. a 50. d 51. b 52. a 53. d 54. c 55. b 56. d 57. a 58. d 59. b 60. c

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi 202 Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi Ankara 2012 1 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 54 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel Basın Yayın Sekreteri

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı