Türkiye eğitimi; - aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, - algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, - öğrenmeyi öğrenmiş, - laik ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye eğitimi; - aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, - algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, - öğrenmeyi öğrenmiş, - laik ve"

Transkript

1 EĞĐTĐMDE VĐZYON 2023 VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE GĐRĐŞ SÜRECĐ Dr. Gökhan TUZCU Ankara

2 ÖNSÖZ Önümüzdeki yıllarda Türkiye de eğitim nasıl olacak ya da nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtını, AB ile üyelik sürecinde yaşanan değişimleri gözönünde bulundurmadan vermek eksik olacaktır. Nitekim günümüzde köklü toplumsal ve ekonomik değişimler yaşanmakta, bu değişimler okulöncesinden lisansüstüne kadar eğitimin her tür ve düzeyini etkilemektedir. Ciddi eğitim sorunlarıyla karşı karşıya olan Türkiye nin eğitim düzeyi, politikaları ve hedefleri AB ile üyelik sürecinde daha da önem kazanmaktadır. AB demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, uluslararası rekabet vb temel ilke ve değerleri esas almaktadır. Türkiye, eğitim sisteminin yapısal sorunlarını çözebilmek, değişimi yakalayabilmek, yurttaşlarının fırsat eşitliği, toplumsal adalet ve rekabet üstünlüğü ilkelerine dayalı gönenç düzeyini artırabilmek için, bu ilke ve değerleri esas almak durumundadır. Anılan ilke ve değerler ancak eğitimle biçimlenebilir, yaşamsal nitelik kazanabilir. Türkiye nin AB yle üye olma isteği, yalnızca AB nin ekonomik zenginliğine değil, aynı zamanda bu zenginliğe ulaşabilmenin eğitsel, toplumsal, hukuksal, siyasal yapısına odaklanmaktadır. Zihinsel ve mesleksel niteliklerin kazandırıldığı bir üretim etkinliği olan eğitim sürecine ilişkin politika ve stratejiler yaşamsal önem taşımaktadır. 21. yüzyılda ve AB yle üyelik sürecinde Türkiye nin eğitimden beklediği toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevler, geçen dönemlere oranla çok daha farklılaşmıştır. Bu süreçte başarı sağlayabilmek, her şeyden önce politika ve planlama sorunu demektir. Yurttaşların bölgeselleşme ve küreselleşmenin gerektirdiği nitelikleri kazanabilmesi, bilgi toplumunun yapısal öğelerinin geliştirilmesi ve varolan engellerin orta ve uzun dönemde aşılması için planlı hareket edilmesi zorunludur. Bilginin, en büyük güç haline geldiği, yaşamın sorunlarını çözmede ve daha güzel yarınlar yaratmada temel sermaye ve zenginlik olduğu günümüzde, Türkiye de eğitimin tüm tür ve düzeylerinde nicel ve nitel gelişim zorunludur. Diğer alanlarda yapılacak üyelik/uyum çalışmaları, eğitim ilke ve politikalarıyla desteklenmezse, istenilen başarı sağlanamaz. Bu bağlamda, Türkiye eğitiminin temel amaçları ve hedefleri, AB yle bütünleşme sürecinde gerçekleştirilen reform çalışmalarına destek verecek nitelikte yenilenmelidir. Türkiye eğitimi, AB üyeliğiyle gerçekleşecek yeni yapılanmaya bugünden hazırlanmak zorundadır. Dolayısıyla eğitim kurumları, yalnızca ulusal değer ve gereksinimleri değil, yönetim biçiminden program içeriğine kadar uluslararası değer ve gereksinimlerini de dikkate almak durumundadır. Ülkelerin sahip olduğu kaynakların en değerlisi olan insan kaynakları, ancak bilinçli bir eğitim süreciyle güçlendirilebilir. Eğitim, ilgi ve yetenekleri esas alarak bilimsel düşünme gücüne ve meslekî niteliğe sahip insangücü yetiştiren sistemdir. Bu bağlamda III

3 Türkiye eğitimi; - aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, - algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, - öğrenmeyi öğrenmiş, - laik ve demokratik değerleri benimsemiş, yeni fikirlere açık, - ulusal kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen yüksek nitelikli bilgi çağı insanını yetiştirerek, Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine taşıma sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sorumluluk ancak, çağın getirdiği değişimi doğru yorumlayan, fırsat ve olanak eşitliğini sağlayan ve uluslararası rekabet gücünü esas alan bilimsel bir planlama süreciyle gerçekleştirilebilir. Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalında hazırlanan doktora tezinin geliştirilmiş şekli olan bu araştırma, hızlı ve çok boyutlu bir değişim sürecinde çok büyük kitleleri eğitmek durumunda olan Türkiye eğitiminin, kendine temel bir politika belgesi ile kararlı bir yön, hedef ve strateji belirleme gereksiniminden doğmuştur. Araştırmada tarihsel bir süreçte AB ülkeleri ve Türkiye nin; - Eğitim ilkeleri, politikaları ve hedefleri, - Nüfusu ve eğitim durumu, - Đşgücü ve eğitim durumu, - Eğitim finansmanı ve harcamaları incelenmiştir. Bu inceleme sonuçları ile Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Vizyon 2023 hedefleri esas alınarak, Türkiye için bir eğitim planı yapılmıştır. Planda 2005 yılından 2023 yılına kadar Türkiye de nüfusun, eğitim çağı nüfusunun, okullaşma oranlarının, öğrenci-öğretmen-derslik sayılarının ve bütçe gereksiniminin gelişimi esas alınmıştır. Plan iki seçenekli hazırlanmıştır. Birinci seçenek, Türkiye de geçen dönemdeki ( ) gelişimin, gelecek dönemde ( ) aynen süreceği varsayımına dayanmaktadır. Đkinci seçenek ise, AB eğitim düzeyine 2023 yılında ulaşabilmek için, geçen dönemden daha hızlı bir gelişim olacağı varsayımına dayanmaktadır. Araştırmanın başlangıcından bugüne, katkılarını esirgemeyen MEB Müsteşar Yardımcısı A. Remzi SEZGĐN e, DPT Müşaviri Doç. Dr. Đlhan DÜLGER e ve meslektaşım Emel ÖNDER e ne kadar teşekkür etsem azdır. Danışmanlarım Prof. Dr. Mahmut Âdem ve Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK olmasaydı, bu araştırma ne başlayabilir, ne de sonuçlanabilirdi. Her ikisine de şükran borçluyum. Son olarak, araştırmayı yayınlayarak kamuoyuna kazandıran Türk Eğitim Derneğine ve Genel Müdürü Sevinç ATABAY a içtenlikle teşekkür ederim. Ankara, Mart 2006 Dr. Gökhan TUZCU IV

4 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa Önsöz..... Çizelge Listesi Şekil Listesi..... Kısaltmalar... I III XI XII BÖLÜM I : KÜRESELLEŞME, BÖLGESELLEŞME (AB) ve EĞĐTĐM... 1 Küreselleşme... 3 Bölgeselleşme (Avrupa Birliği)... 5 Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Eğitim... 9 BÖLÜM II : TÜRKĐYE - AB ĐLĐŞKĐLERĐ ve ÜYELĐK SÜRECĐ Türkiye-AB Đlişkileri Kopenhag Ölçütleri ve Katılım Ortaklığı Türkiye Kalkınma Planlarında AB AB Đlerleme Raporlarında Türkiye Eğitimi Türkiye Ulusal Programlarında Eğitim BÖLÜM III : AB ÜLKELERĐNĐN ORTAK EĞĐTĐM ANLAYIŞLARI, ĐLKELERĐ ve HEDEFLERĐ AB Ortak Eğitim Đlke ve Anlayışlarının Tarihsel Oluşum Süreci Günümüzde AB Ortak Eğitim Đlke ve Anlayışları AB Ülkelerinin Ortak Eğitim Hedefleri BÖLÜM IV : AB ÜLKELERĐ ve TÜRKĐYE DE NÜFUS ve EĞĐTĐM DÜZEYĐ Nüfus ve Artış Hızı Nüfusun Okur-Yazarlık Durumu En Son Ulaşılan Eğitim Düzeyine Göre Nüfus Eğitim Beklentisi ve Öğrenci Nüfusu Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı Okullaşma Oranı Ortaöğretim Öğrencilerinin Programlara Göre Dağılımı 105 Öğrenci-Öğretmen ve Öğrenci-Derslik Oranı Ar-ge Çalışmaları V

5 BÖLÜM V : AB ÜLKELERĐ ve TÜRKĐYE DE ĐŞGÜCÜ-ĐSTĐHDAM ve EĞĐTĐM DÜZEYĐ... Đşgücü ve Đstihdam Sektörlere Göre Đstihdam Eğitim Düzeyine Göre Đşgücü ve Đstihdam Đşgücüne Katılma Oranı Đşgücü Verimliliği Đşsizlik Eğitim Düzeyine Göre Đşsizlik BÖLÜM VI : AB ÜLKELERĐ ve TÜRKĐYE DE EĞĐTĐMĐN FĐNANSMANI ve EĞĐTĐM HARCAMALARI... Eğitimin Finansmanı Eğitim Harcamaları VI Eğitim Harcamalarının GSYĐH ve Kamu Harcamaları Đçindeki Oranı Kamu Eğitim Harcamalarının GSYĐH Đçindeki Oranı Kamu Eğitim Harcamalarının Toplam Kamu Harcamaları Đçindeki Oranı Öğrenci Başına Eğitim Harcamaları Okulöncesi Eğitimde Öğrenci Başına Cari Harcamalar Đlköğretimde Öğrenci Başına Cari Harcamalar Ortaöğretimde Öğrenci Başına Cari Harcamalar Yükseköğretimde Öğrenci Başına Cari Harcamalar BÖLÜM VII : CUMHURĐYETĐN 100. YILI ve AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE EĞĐTĐM PLANI ( ) Planlama 181 Eğitim Planlaması 182 Türkiye Eğitim Planı na ( ) Duyulan Gereksinim 184 Türkiye Eğitim Sistemi. 186 Türkiye de Eğitimin Sayısal Görünümü Türkiye Eğitim Sisteminin Sorunları Türkiye Eğitim Sisteminin Güçlü ve Zayıf Yanları, Fırsatları ve Tehditleri Türkiye Eğitim Planı ( ) Türkiye nin Eğitim Hedefleri ve Stratejileri Eğitimin Gereksinimleri ve Kaynak Düzeyleri Okulöncesi Eğitim Đlköğretim Ortaöğretim

6 Genel Ortaöğretim Meslekî-Teknik Ortaöğretim Yükseköğretim Yaygın Eğitim BÖLÜM VIII : SONUÇ EK : TÜRKĐYE EĞĐTĐM PLANI ( ) YÖNTEMĐ KAYNAKÇA VII

7 ÇĐZELGE LĐSTESĐ Çizelge Sayfa 1. AB Ülkeleri ve Türkiye de Nüfus ve Artış Hızı ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye Nüfusu Kestirimi ( ) Türkiye de Üç Ana Yaş Grubunun Toplam Nüfusa Oranı (%, ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Okuma-Yazma Bilmeyen Nüfus ve Kadınların Oranı ( , 15 Yaş+, %) AB Ülkeleri ve Türkiye de Enson Ulaşılan Eğitim Düzeyine Göre Nüfusun Dağılımı (25-64 Yaş, %, 2001) AB Ülkeleri ve Türkiye de Ortaöğretim Mezunu Nüfus ( , %, Yaş) AB Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretim Mezunu Nüfus ( , %, Yaş) AB Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretim Mezunu Genç Nüfus ( , %, Yaş) AB Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretim Mezunu Nüfus (Program Türüne Göre, Yaş, %, 2001) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đleri Araştırma Programı Mezunlarının Nüfusa Oranı ve Mezunlar Đçinde Kadınların Oranı (%, 2001) Türkiye de Nüfusun Eğitim Düzeyi ( , 6 Yaş +, %) Türkiye de Nüfusun Ortalama Eğitim Süresi ( , 6 Yaş +, Yıl) Türkiye de Okur-Yazar Nüfus (6 Yaş +, ) Türkiye de Okuma-Yazma Bilmeyen Nüfusun Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (6 Yaş +, 2000) Türkiye de Okuma-Yazma Bilmeyen Eğitim Çağındaki Nüfus (6-20 Yaş, 2000) AB Ülkeleri ve Türkiye de Eğitim Beklentisi ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Çocuk ve Öğrenci Nüfusu (0-29 Yaş) AB Ülkeleri ve Türkiye de Eğitim Çağı Nüfusunda 2000 Yılından 2010 Yılına Öngörülen Değişim (2000=100) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đlkokul Çağ Nüfusu ve Öğrenci Sayısı (2000) AB Ülkeleri ve Türkiye de Ortaokul ve Lise Çağ Nüfusu ve Öğrenci Sayısı (2000) AB Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretim Öğrenci Sayısı (2000) Türkiye de Öğrenci Sayısındaki Gelişim ( ) Türkiye de Erkek Öğrenci Sayısındaki Gelişim ( ) Türkiye de Kız Öğrenci Sayısındaki Gelişim ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Toplam Öğrenci Đçinde Kızların Oranı ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Okullaşma Oranı (Brüt, %, 2001) VIII

8 27. AB Ülkeleri ve Türkiye de Okulöncesi Eğitim Okullaşma Oranı (%, 2000) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đlköğretim Okullaşma Oranı (%, 2000) AB Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretim Okullaşma Oranı (%, ) Türkiye de Okullaşma Oranları (%, ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Ortaöğretim Öğrencilerinin Programlara Göre Dağılımı (%, ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Öğretmen Başına Ortalama Öğrenci Sayısı (2000) AB Ülkeleri ve Türkiye de Derslik Başına Ortalama Öğrenci Sayısı (2001) AB Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personeli Sayısı (2001) AB Ülkeleri ve Türkiye de GSYĐH nın Sektörel Dağılımı ( ) AB, ABD ve Japonya da Büyüme ve Đstihdam ( , % Değişim) AB, ABD ve Japonya da Verimlilik Artışı, Đstihdam ve Đşsizlik Oranı AB Ülkeleri ve Türkiye de Đşgücü ve Đstihdam (2000) Türkiye Đşgücü Piyasasında Gelişmeler ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı ( ) Türkiye de Tarım ve Tarım-Dışı Đstihdam ( ) Türkiye de Tarım Sektöründe Đstihdam ve Kestirimi ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đstihdamda Kadınların Oranı AB Ülkeleri ve Türkiye de Đşgücünün Eğitim Düzeyi (25-64 Yaş, 2001) Türkiye de Đşgücü ve Đstihdamın Eğitim Düzeyi (12 Yaş +, 2000) Türkiye de Eğitim Düzeyine Göre Tarım-Dışı Đşgücü Türkiye de Eğitim Düzeyine Göre Tarım-Dışı Đstihdam ( ) Türkiye de Nüfus, Đşgücü ve Đstihdamın Yıllık Artış Oranı ( ) Türkiye de Đstihdam ve Đşsizlik Đle Geleceğe Yönelik Kestirmeler AB Ülkeleri ve Türkiye de Ortaöğretim Öğrencilerinin Dağılımı ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đşgücüne Katılım Oranı ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Eğitim Düzeyine Göre Đşgücüne Katılım Oranı Türkiye de Đşgücüne Katılım Oranları ve Kestirmeleri ( ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đstihdamdaki Đşgücünün Verimliliği AB Ülkeleri ve Türkiye de Đşsizlik Oranları (Genel Tanımlı Đşsizlik) AB Ülkeleri ve Türkiye de Đşsizlik Oranları ( , %, Yaş) Çeşitli Büyüme Varsayımlarına Göre Türkiye ye Đlişkin 2010 Yılı Đşgücü Arzı, Đstihdam ve Đşsizlik Kestirmeleri AB Ülkeleri ve Türkiye de Eğitim Düzeyine Göre Đşsizlik Oranları (2001) Finlandiya da Đşgücünün Eğitim Düzeyi (15 Yaş +, ) Türkiye de Eğitim Düzeyine Göre Tarım-Dışı Đşsizlik Oranları AB Ülkeleri ve Türkiye de Eğitimin Finansmanı AB Ülkeleri ve Türkiye de Kamu Eğitimi Finansman Kaynaklarının Dağılımı (Yükseköğretim Öncesi, 2000) IX

9 63. AB Ülkeleri ve Türkiye de Kamu Eğitimi Finansman Kaynaklarının Dağılımı (Yükseköğretim, 2000) Türkiye de Kamu Eğitim Bütçesinin GSMH ve Konsolide Bütçe Đçindeki Oranı (%, ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Kamu Eğitimi Harcamalarının GSYĐH Đçindeki Oranı (%, ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Eğitim Harcamalarının GSYĐH Đçindeki Oranı (%, Kamu ve Özel, ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Toplam Kamu Harcamaları Đçinde Kamu Eğitimi Harcamalarının Oranı (%, ) Türkiye de Sabit Sermaye Yatırımlarının Dağılımı (%, ) AB Ülkeleri ve Türkiye de Öğrenci Başına Cari Harcama (Eğitimin Tüm Tür ve Düzeyleri Toplamı, , ABD $) AB Ülkeleri ve Türkiye de Okulöncesi Eğitimde Öğrenci Başına Cari Harcama AB Ülkeleri ve Türkiye de Đlköğretimde Öğrenci Başına Cari Harcama AB Ülkeleri ve Türkiye de Ortaöğretimde Öğrenci Başına Cari Harcama AB Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Öğrenci Başına Cari Harcama Türkiye de Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı ( ) Türkiye de Net Okullaşma Oranları ( ) Türkiye de Yerleşim Yerine Göre Öğrenci ve Öğretmen Sayısı ( ) Türkiye de Yerleşim Yerine Göre Okul ve Derslik Sayısı ( ) Türkiye de Öğretim Şekline Göre Okul Sayısı ( ) Türkiye de Yerleşim Yerine Göre Öğrenci-Öğretmen ve Öğrenci-Derslik Oranı ( ) Türkiye de Öğretim Tür ve Düzeylerine Göre Öğrenci Başına Ortalama Cari Harcama (Kamu, TL, ) Türkiye de Öğretim Tür ve Düzeylerine Göre Öğrenci Başına Ortalama Cari Harcama (Kamu, ABD $, ) Türkiye de Öğrenci Sayısı ve Öğrenci Başına Cari Harcama Artış Oranı (%, ) Okulöncesi Eğitim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı Hedefleri ( ) Okulöncesi Eğitim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (Türkiye de Geçen Dönemdeki Gelişimin Sürmesine Göre, ) Okulöncesi Eğitim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (AB Düzeyine Ulaşmaya Göre, ) Okulöncesi Eğitim Bütçe Hedefleri (Türkiye de Geçen Dönemdeki Gelişimin Sürmesine Göre, ) Okulöncesi Eğitim Bütçe Hedefleri (AB Düzeyine Ulaşmaya Göre, ) Đlköğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı Hedefleri ( ). 206 X

10 89. Đlköğretim Öğretmen ve Derslik Hedefleri ( ) Đlköğretim Öğrenci, Derslik ve Derslik Başına Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Köy- Kent, ) Đlköğretim Bütçe Hedefleri ( ) Đlköğretimden Ortaöğretime Geçiş ( ) Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Net Okullaşma Oranı Hedefleri ( ) Ortaöğretim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (Türkiye deki Gelişimin Sürmesine Göre) Ortaöğretim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (AB Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Ortaöğretim Öğrenci, Derslik ve Derslik Başına Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Köy-Kent, ) Ortaöğretim Bütçe Hedefleri (Türkiye deki Öğrenci Dağılımın Sürmesine Göre) Ortaöğretim Bütçe Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Ortaöğretim Öğrencilerinin Genel ve Meslekî-Teknik Programlara Göre Dağılımı Hedefleri (Türkiye de Geçen Dönemdeki Gelişime Göre) Ortaöğretim Öğrencilerinin Genel ve Meslekî-Teknik Programlara Göre Dağılımı Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Genel Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı Hedefleri (Türkiye deki Gelişime Göre) Genel Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Genel Ortaöğretim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (Türkiye deki Öğrenci Dağılımının Sürmesine Göre) Genel Ortaöğretim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Genel Ortaöğretim Bütçe Hedefleri (Türkiye deki Öğrenci Dağılımının Sürmesine Göre) Genel Ortaöğretim Bütçe Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı Hedefleri (Türkiye deki Gelişimin Sürmesine Göre) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (Türkiye deki Gelişimin Sürmesine Göre) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Öğretmen ve Derslik Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Bütçe Hedefleri (Türkiye deki Öğrenci Dağılımının Sürmesine Göre) XI

11 112. Meslekî-Teknik Ortaöğretim Bütçe Hedefleri (AB deki Öğrenci Dağılımına Ulaşmaya Göre) Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş ( ) Yükseköğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı Hedefleri ( ) Öğretim Üyesi Hedefleri (Türkiye deki Gelişime ve AB Düzeyine Ulaşmaya Göre, ) Yükseköğretim Kapalı Alan Hedefleri (Türkiye deki Gelişime Göre) Yükseköğretim Kapalı Alan Hedefleri (AB Düzeyine Ulaşmaya Göre) Yükseköğretim Bütçe Hedefleri (Türkiye deki Harcama ve Kapalı Alana Göre) Yükseköğretim Bütçe Hedefleri (AB deki Harcama ve Kapalı Alana Göre) Türkiye de Okuma-Yazma Bilmeyen Nüfus ve Okur-Yazar Yapılabilmesi Hedefleri (6 Yaş +, , Türkiye deki Gelişimin Sürmesine Göre) Türkiye de Okuma-Yazma Bilmeyen Nüfus ve Okur-Yazar Yapılabilmesi Hedefleri (6 Yaş +, , AB Düzeyine Ulaşmaya Göre) AB ve Türkiye de Öğrenci Başına Cari Harcamalar ( , ABD $) Türkiye de Eğitim Yatırımları Birim Maliyeti (ABD $) Bir ABD $ ının TL Karşılığı ( ) AB ve Türkiye de Okulöncesi Eğitimde Gelişmeler ( ) Türkiye de Okulöncesi Eğitim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranındaki Gelişim ( ) Okulöncesi Eğitim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Tüm Yaşlar, ) Okulöncesi Eğitim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (3-5 Yaş, ) Okulöncesi Eğitim Planında Kullanılan Göstergeler ( ) Okulöncesi Eğitim Bütçe Planında Kullanılan Göstergeler ( ) AB ve Türkiye de Đlköğretimde Gelişmeler ( ) Türkiye de Đlköğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranındaki Gelişim ( ) Đlköğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Tüm Yaşlar, ) Đlköğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (6-13 Yaş, ) Đlköğretim Planında Kullanılan Göstergeler ( ) Đlköğretim Bütçe Planında Kullanılan Göstergeler ( ) AB ve Türkiye de Ortaöğretimde Gelişmeler ( ) Türkiye de Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranındaki Gelişim ( ) Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Tüm Yaşlar, ) Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (14-16 Yaş, ) Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (14-17 Yaş, ) AB ve Türkiye de Ortaöğretim Öğrencilerinin Dağılımı (%, ) XII

12 143. Ortaöğretim Öğrencilerinin Dağılımı Hedefleri (%, ) Ortaöğretim Öğretmen ve Derslik Planında Kullanılan Göstergeler AB ve Türkiye de Genel Ortaöğretimde Gelişmeler ( ) Türkiye de Genel Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranındaki Gelişim ( ) Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Tüm Yaşlar, ) Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (14-16 Yaş, ) Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (14-17 Yaş, ) Genel Ortaöğretim Planında Kullanılan Göstergeler ( ) AB ve Türkiye de Meslekî-Teknik Ortaöğretimde Gelişmeler ( ) Türkiye de Meslekî-Teknik Ortaöğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranındaki Gelişim ( ) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Tüm Yaşlar) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (14-16 Yaş) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (14-17 Yaş) Meslekî-Teknik Ortaöğretim Planında Kullanılan Göstergeler ( ) AB ve Türkiye de Yükseköğretimde Gelişmeler ( ) Türkiye de Yükseköğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranındaki Gelişim ( ) Yükseköğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (Tüm Yaşlar, ) Yükseköğretim Öğrenci Sayısındaki Gelişim (18-21 Yaş, ) Türkiye de Öğretim Elemanı ve Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısındaki Gelişim ( ) Yükseköğretim Planında Kullanılan Göstergeler ( ) Yükseköğretim Bütçe Planında Kullanılan Göstergeler ( ) Türkiye de Okuma-Yazma Bilmeyen Nüfus (6 Yaş+) 309 ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil 1. Türkiye Eğitim Planı ( ) Seçenekleri Sayfa Şekil 2. Ortaöğretim Planı ( ) Seçenekleri XIII

13 KISALTMALAR AB AAET ABD ABKF AEA AET AKÇT AKTS AKTT AKF APEC ASF ASTA AT ATAUM AYB AYF CEDEFOP CERI ÇSGB DĐE DPT DTM EPB EUROSTAT EURYDICE GATT GSMH GSYĐH IMF ĐKV KOB : Avrupa Birliği : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu : Avrupa Ekonomik Alanı : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu : Avrupa Kredi Transfer Sistemi : Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği : Avrupa Kalkınma Fonu : Asya-Pasifik Ekonomik Đşbirliği : Avrupa Sosyal Fonu : Avrupa Serbest Ticaret Alanı / Avrupa Serbest Değişim Bölgesi : Avrupa Toplulukları : Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi : Avrupa Yatırım Bankası : Avrupa Yatırım Fonu : Avrupa Meslekî-Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi : OECD Eğitimde Araştırma ve Yenilik Merkezi : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Devlet Đstatistik Enstitüsü : Devlet Planlama Teşkilatı : Dış Ticaret Müsteşarlığı : Ekonomik ve Parasal Birlik : Avrupa Đstatistik Bürosu : Avrupa Eğitim Bilgi Ağı : Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması : Gayri Safi Millî Hasıla : Gayri Safi Yurt Đçi Hasıla : Uluslararası Para Fonu : Đktisadi Kalkınma Vakfı : Katılım Ortaklığı Belgesi XIV

14 KOBĐ KP MB MEB NAFTA NATO ODAÜ OECD OKK PISA SSCB TAS TBMM TESK TOBB TÜSĐAD UN UP UNICE YÖK : Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler : Katma Protokol : Maliye Bakanlığı : Millî Eğitim Bakanlığı : Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması : Kuzey Atlantik Paktı Örgütü : Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri : Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Örgütü : Ortaklık Konseyi Kararı : OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : Tek Avrupa Senedi : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türk Sanayicileri ve Đşadamları Derneği : Birleşmiş Milletler Örgütü : Ulusal Program : Avrupa Sanayi ve Đşverenler Konfederasyonları Birliği : Yükseköğretim Kurulu XV

15 Bölüm 1 Küreselleşme, Bölgeselleşme (AB) ve Eğitim

16 2

17 3 Küreselleşme, Bölgeselleşme (AB) ve Eğitim Yirminci yüzyılın sonlarında dünya genelinde büyük değişim (özellikle ekonomide) başlamıştır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve artan oranda kullanılmasıyla bilginin işlenmesi, aktarılması ve saklanması kolaylaşmış ve bunlar ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri hızlandırmıştır. Küreselleşme Son yıllık dönemde hız kazanan ve ekonomiler üzerindeki etkisini giderek artıran dönüşüm sürecinin merkezi öğelerinden biri küreselleşmedir. Küreselleşmede, dünya ticareti dünya hasılasından daha hızlı artmakta, mali piyasalar hızla bütünleşmekte, yeni teknolojiler ve iletişim hizmetleri dünya geneline hızla yayılmakta, uluslararası sermaye hareketlerinde büyük artış gözlenmekte ve Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve uluslararası normların önemi ve yaptırımları artmaktadır. Temelde ülkelerin ve dünya halklarının bütünleşmesi olan küreselleşme; mallar, hizmetler, sermaye, bilgi ve insanların (daha az ölçüde) ulusal sınırları aşmasının önündeki yapay engellerin kaldırılmasıdır. Diğer bir deyişle, iletişimin ve ekonominin uluslararası düzeyde bütünleşmesini anlatan bir kavramdır (Stiglitz 2002, 31 ve Dubley 1999, 21). Küreselleşme; ürünlerin, hizmetlerin, paranın ve insanların uluslararası dolaşımından öte bir anlam taşımaktadır. Ülkeler arasındaki bağların ve karşılıklı bağımlılıkların giderek daha da artması ve ulus-devletin ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda temel birim olmaktan uzaklaşması anlamına gelmektedir. Bu süreçte küresel olan, yerel ve ulusal olanı önemli ölçüde etkilemekte, hatta çoğu zaman belirleyici bir rol oynamaktadır (Karip 2005, 202). Küreselleşme, 1980'lerin başından itibaren ABD kaynaklı bir ekonomik düzen anlayışının, dünyaya adım adım yayılmasıdır. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve SSCB'nin dağılması, bu süreci hızlandırmıştır (Kazgan 2000, 33). Kültürel boyutta Batı değerlerinin yaygınlaştığı tek bir dünya yaratma sürecidir (Keyman 1999, 74). Boratav'a göre (1997, 23) küreselleşme, sermayenin ve serbest pazarın dünya üzerindeki egemenliğinin ideolojik aracıdır. Diğer bir deyişle emperyalizmin günümüzde aldığı son biçimdir, emperyalizmin masum gösterilmeye çalışılan yüzüdür. Küreselleşen dünya, güçlü merkez ülkelerinin bağımlı çevre ülkelerinden kaynak aktarımına (sömürüsüne) dayalı ilişkileri ön plana çıkarmaktadır. Küreselleşmenin, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için sunduğu öneriler şunlardır: Sermayeyi özgürleştirirken, emeği ulusal sınırlar içinde tutması, kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştirmesi, işsizliği artırması ve işsizliğe karşı hiçbir toplumsal güvence getirmemesi, eğitimi ve sağlığı ticarileştirmesi, toplumsal güvenlik sistemlerini özel sigorta sistemlerine dönüştürmesi ve işgücü piyasasındaki koruma mekanizmalarını (toplu sözleşme) ortadan kaldırması.

18 4 Küreselleşme, bir yandan uluslar üstü ve bölgesel bütünleşmeleri güçlendirirken diğer yandan yerel değerleri ve farklılıkları canlandırmaktadır. Bu süreçte uluslararası kuruluşlar ve çok uluslu şirketlere sahip gelişmiş ülkeler, etkin aktörler olarak görülmektedir. Bunların dışında kalanlar ise olayları seyreden, zayıf da olsa tepki vermeye çalışan ya da bu süreci kaçınılmaz görerek uyum sağlamaya çalışan gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdir. Bu gelişmeler karşısında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere düşen görevler, uluslararası rekabet kurallarındaki köklü değişimlere uyum sağlamak, küresel isteme uygun mal ve hizmet üretmek, yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekmek, bilgi ekonomisi ve bilgi toplumunun oluşum süreçlerini hızlandırmak ve insan kaynaklarına yatırım yapmaktır. Ve daha da önemlisi, bunları ağır iç ve dış borç yükü altındayken yapabilmektir (Tural 2004, 67 ve 70). Küreselleşme, iyi yönde kullanılacak bir güç olabilir ve dünyadaki herkesi (özellikle yoksulları) zenginleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak serbest ticaretin artmasında ve ulusal ekonomilerin daha fazla bütünleşmesinde büyük rol oynayan uluslararası ticari anlaşmalar ve gelişmekte olan ülkelere dayatılan politikalar, bu hedefe yönelik değildir (Stiglitz 2002, 9). Ulus gerçeği, sanıldığı gibi kapalı toplumlar halinde yaşamak değildir. Çağdaş evrende, siyasal sınırları aşan bireysel ve toplumsal ilişkiler gittikçe yaygınlaşmakta, ulusal değerler sistemi yanında evrensel değerler ve ölçüler etkilerini artırmaktadır. Bireylerin ve firmaların rekabetleri ve evrensel ilişkiler, sosyo-ekonomik gelişme sürecine uluslararası yarış niteliği kazandırmaktadır. Bu nedenle açık siyasal çevreler, başka ülkelerle yarışma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır ki bu uluslararası gelişme yarışı dır. Uluslar bu yarışı, bütün kaynakları ve teknik güçleriyle yapmaktadırlar (Aytür 1970, 51). Günümüzde ülkelerin diğer ülkelerdeki gelişmelerden soyutlanmış olarak etkin ve sağlıklı politikalar oluşturmaları olanaklı görünmemektedir. Bu durumda, küreselleşme sürecinin yanında ya da karşısında olmaktan çok, bu sürecin yarattığı üstünlüklerden nasıl yararlanılabileceği ve yarattığı tehditlerden nasıl uzaklaşılabileceği çözümlenmelidir. Günümüzde dünya, ekonomik, bir anlamda da siyasal ve kültürel bir küreselleşmeye doğru gitmektedir. Küreselleşmeyle birlikte zaman, mekan ve uzaklık kavramları değişim geçirmekte, ulusal kültürün diğer kültürlerle bağlantısı artmakta, ulusal ölçekte üretilen mal ve hizmetler, uluslararası dolaşım özelliğine sahip mal ve ürünlerle rekabet ortamında tüketiciye sunulmakta, teknoloji tabanlı üretim ve verimlilik artmakta ve toplumların yaşam normu bu gelişmelerden etkilenmektedir (DPT 2000, 73). Teknolojinin de yardımıyla, herkes her yerde, her türlü bilgiye ve ürüne alıcı ya da satıcı olabilmektedir. Dolayısıyla toplumların, teknolojinin her alanında yetkinlik kazanması değil, kaynakların verimli ve etkin kullanımı açısından seçici olmaları ve belirli teknoloji alanlarına odaklanmaları gerekmektedir. Dünya ekonomisinde hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde önemli olan, yaşanan değişimi yararlı ya da sakıncalı bulmak değildir, bu değişimin yaşanıyor olmasıdır. Küreselleşme bir tercih değil, bir gerçektir. Ülkelerin, Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan dönüşüme kayıtsız kalmaları nasıl olanaklı olmadıysa, günümüzde

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

T.C. ATILIM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ T.C. ATILIM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ YÜKSEKÖĞRETĐM POLĐTĐKALARI VE TÜRKĐYE (AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĐM ALANI, ERASMUS VE TÜRKĐYE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI: BÜYÜME VE ĐSTĐHDAM ĐLĐŞKĐSĐ Hazırlayan Mustafa AKBULUT 064201011004 Đşletme Ana Bilim Dalı Đşletme

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı