8. Sýnýf Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur."

Transkript

1 8. Sýnýf Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TESTİ Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 2. Erol'un annesi soslu makarnayý çok güzel yapýyor. 3. En lezzetli tatlý sütlaç ve baklavadýr. 4. Koyun ve inek gibi hayvanlarýn etinden ve sütünden yararlanýlýr. Numaralandýrýlmýþ cümlelerden hangileri öznel yargý içermektedir? ) 1 ve 3 B) 3 ve 4 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan iþten çýkardý. ltý çizili deyimin cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? ) Konuyu özetledikten sonra sýnýfa birkaç soru sordu. B) Ünlü sanatçý konserden sonra hayranlarýyla bir araya geldi. C) Oyuncaklarý kaybolan çocuk için için aðlýyordu. D) Teknik direktör hata yapan oyuncuya acýmadý ve onu oyundan aldý. C) 2 ve 4 D) 2 ve 3 1

2 8. Sınıf Deneme Sınavı "Yýkýlmak" sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "yüklenmek" anlamýnda kullanýlmýþtýr? ) Marketin bütün iþleri li'nin üstüne yýkýlmýþ. B) Depremde birçok bina yýkýlmýþ. C) yaðý taþa takýlan çocuk yüzükoyun yere yýkýlmýþ. D) cý haberi duyan Halit amcanýn hayalleri yýkýlmýþ. 5. "Kapalý" sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? ) Mehmet, gözleri kapalý bir þekilde kanepede uzanýyordu. B) Eczane kapalý olunca geri döndük. C) nkara'nýn soðuk, kapalý havalý günlerinden biriydi. D) Kapalý bir çevrede yetiþmesi onu konuþmayý sevmeyen bir kiþi yapmýþtý. 4. KÖY ÖÐRETMENLERÝ Yurdumuz uçsuz bucaksýz Gökte yýldýz kadar köylerimiz var. ma uzak, ama þirin, ama garipsi... lýn benim gönlümden de o kadar Uzak köylerimizdeki kuþlar gibi Her sabah çocuklar size uçar. ma küçük, ama büyük, ama güleç.. lýn benim gönlümden de o kadar. Siz kara göklerin yýldýzlarý, Iþýtýn yurdumuzu sabaha kadar, ma düþe kalka, ama yiðit, ama umutlu.. lýn benim gönlümden de o kadar. Cahit KÜLEBÝ Yukarýdaki þiir için hangisi söylenemez? ) Benzetmelere baþvurulmuþtur. B) Ýdeal bir öðrencinin tanýmý yapýlmýþtýr. C) Öznel ifadelere yer verilmiþtir. D) bartma sanatýna baþvurulmuþtur. 6. Otlar ailesinden olan bambunun, dünyanýn çeþitli yerlerinde yetiþen bin kadar farklý türü var. ntarktika dýþýnda bütün kýtalarda görülen 60 bambu türü gerçekte çok deðiþik renklerde ve farklý büyüklüklerde olabiliyor. Bambu hem çok dayanýklý hem de çok hafif bir bitki. Bu nedenle olsa gerek bambunun kullaným alanlarý saymakla bitmiyor: Yapý iskeleleri, tekneler, kanolar, mobilyalar, yer döþemesi, kâðýt, þapka, sepet, el aletleri, oyuncaklar, müzik aletleri, bisikletler, ilaçlar... Yukarýdaki parçadan bambuyla ilgili hangisi çýkarýlamaz? ) Dünyanýn pek çok yerinde yetiþtiði B) Kullaným alanýnýn çok geniþ olduðu C) Farklý türlerinin olduðu D) Çok kýsa sürede yetiþtiði 2

3 Sınıf Deneme Sınavı Pipeti kâðýdýn üzerine bantlayýn. Kâðýdýn arkasýný çevirin. Ortasýndaki bölüme delikli zýmbayla tepesinden 7-8 santimetre uzaklýkta bir delik delin. 2. Ýlk önce dosya kâðýdýný enlemesine ortadan ikiye katlayýn. Cetvelle, kâðýdýn üzerine bir çizgi çizin. 3. Ýpin ucunu bu delikten geçirip baðlayýn. Kaplama kâðýdýndan yaklaþýk 2 metre uzunluðunda ince uzun bir þerit hazýrlayýn. 4. Kâðýdýn üstteki katýný bu çizgiden açýn ve dýþa katlayýn. Ýkinci kat yerinin üzerine bant yapýþtýrýn. 5. Bu þerit, uçurtmanýn kuyruðu olacak. Kuyruðu uçurtmaya bantla tutturun. Uçurtma hazýr. Yukarýda kâðýttan uçurtmanýn nasýl yapýlacaðý karýþýk olarak verilmiþtir. Doðru sýralama hangi seçenekte verilmiþtir? ) B) þaðýdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamý katmýþtýr? ) Beni görünce hemen yanýma geldi. B) Tozlu yollardan geçip köye vardýk. C) Eðilerek yerden birkaç tane taþ aldý. D) Sora sora sonunda adresi bulduk. 11. þaðýdaki cümlelerden hangisi yalnýzca özne ve yüklemden oluþmaktadýr? ) Þoförümüz Niðde'de mola verdi. B) Tüm parasýný kaybeden yaþlý kadýn aðlýyordu. C) rkadaþýnýn hediye ettiði kitabý bir solukta okudu. D) Elimdeki gümüþ kolyeyi anneme uzattým. C) D) Haberi duyan mahalleli evimizin önünde toplandý. Bu cümlede sýfat-fiil bir sýfat tamlamasý oluþturmuþtur. yný kullaným aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? 8. þaðýdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanýlmýþtýr? ) ranan kan nihayet bulundu. B) Çocuklarýn hepsi havuzda yüzmek istiyordu. C) Gidip patrona her þeyi anlattý. D) Kýzarmýþ narlarý sepete doldurduk. ) lýnan karara herkes uymak zorundaydý. B) Kimsenin, eþyalarýna dokunmasýný istemiyordu. C) Bu resme baktýkça beni hatýrlayacaksýn. D) Müdürün konuþmasý hepimizi hüzünlendirdi. 13. þaðýdaki cümlelerin hangisinde virgül, art arda sýralanan eþ görevli sözcüklerin arasýnda kullanýlmýþtýr? 9. Balýkçýlar tuttuklarý balýklarý kasalara doldurdular. Bu cümlede aþaðýdaki ögelerden hangisi yoktur? ) Özne B) Yer tamlayýcýsý C) Zarf tamlayýcýsý D) Belirtili nesne ) Sazýný kucaðýna aldý, çalmaya baþladý. B) Hayýr, bu odaya izinsiz giremezsiniz. C) Ýçeri girince montunu, atkýsýný, þapkasýný çýkardý. D) Kapýdaki adamý, hmet Bey'i, ilk gördüðümüzde tanýyamadýk. 3

4 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 MTEMTİK TESTİ kiþilik bir sýnýftaki öðrencilerin 10'u kýz öðrencidir. 1. y Bu sýnýftan rastgele iki öðrenci seçildiðinde bu öðrencilerin erkek öðrenci olma olasýlýðý kaçtýr? ) 1 2 B) 3 10 C) 2 5 D) 7 20 O x Yukarýdaki koordinat düzleminin ikinci bölgesinde bulunan þekil, orijin etrafýnda ve saatin döndüðü yönde 90 döndürülürse numaralandýrýlmýþ karesel bölgelerden hangisinin üzerinde olur? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5. þaðýdaki sayý gruplarýndan hangisinin standart sapmasý daha küçüktür? ) 5, 6, 7, 8, 9 B) 2, 4, 6, 8, 10 C) 1, 3, 5, 7, 9 D) 10, 15, 20, 25, sayýsý 2 2 nin kaç katýna eþittir? ) 2 2 B) 2 2 C) 2 4 D) B 12 cm C ,0042 iþleminin sonucunun bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) 8, B) 4, C) 8, D) 4, Yukarýdaki BC ikizkenar üçgeninde B = C ve BC = 12 cm'dir. s(ë) > s(ëb) olduðuna göre Ç(ÿBC) nun cm cinsinden en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) 33 B) 34 C) 35 D) 36 4

5 Sınıf Deneme Sınavı 7. Farklý uzunluktaki üç çubuk uç uca eklenerek bir üçgen oluþturulmuþtur. Çubuklardan ikisinin uzunluklarý farký 15 cm ise üçüncü çubuðun uzunluðunun cm cinsinden alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? sayýsý aþaðýdakilerden hangisinde verilen iki sayý arasýndadýr? ) ñ9 ile ò12 B) ò13 ile ò17 C) ñ11 ile ò15 D) ò18 ile ò20 ) 1 B) 14 C) 16 D) D B E C 12 cm Yukarýdaki þekilde ÿbc ve DÿEC birer dik üçgendir. EC = 12 cm, C = 36 cm ve D = DC olduðuna göre BE kaç cm'dir? ) 40 B) 42 C) 44 D) Yaþ Kiþi sayýsý þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ó5 4 = 0,25 B) ò2 8 = 2 4 C) ó0,01 = 0,1 D) 1 = Yukarýdaki tabloda bir kursa katýlanlarýn yaþlarýna göre daðýlýmlarý verilmiþtir. Buna göre yaþ aralýðýndaki kiþi sayýsý en az kaç olabilir? ) 18 B) 13 C) 9 D) 7 5

6 8. Sınıf Deneme Sınavı Yukarýda bir fraktalýn ikinci adýmý verilmiþtir. Þeklin alaný 64 cm 2 olduðuna göre bir sonraki adýmda bulunan boyalý bölgelerin alanlarý toplamý kaç cm 2 dir? ) 26 B) 27 C) 28 D) Koordinat düzlemindeki bir B doðru parçasýnýn ucunun koordinatlarý ( 7, 3)'tür. B doðru parçasý orijin etrafýnda ve saat yönünün tersi yönde 90 döndürülürse elde edilen görüntünün orta noktasý ( 1, 7) olacaðýna göre B noktasýnýn koordinatlarý aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( 7, 3) B) ( 7, 1) C) ( 1, 7) D) ( 7, 5) 6

7 Sınıf Deneme Sınavı FEN BİLİMLERİ TES TÝ 3. þaðýda mayoz bölünmede görülen evrelerden bazýlarý gösterilmiþtir. 1. Tabloda bazý canlýlarda görülen adaptasyon örnekleri verilmiþtir. Kutuplarda yaþayan tilkilerin beyaz kürke ve kýsa kulak kepçesine sahip olmasý Develerin hörgüçlerinde yað depolamalarý ve geniþ ayaklara sahip olmasý I II Kutup ayýlarýnýn beyaz kürke ve geniþ ayaklara sahip olmasý Çölde yaþayan tilkilerin kahverengi kürke ve uzun kulak kepçesine sahip olmasý Tablodaki örneklerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? ) Farklý ekosistemlerde yaþayan farklý canlýlarýn tamamý ayný adaptasyonlarý gösterir. B) yný ekosistemde yaþayan farklý organizmalar benzer adaptasyonlar gösterir. C) Develerin geniþ ayaklý olmasý kuma batmalarýný önlerken kutup ayýlarýnýn geniþ ayaklý olmasý buzda kaymadan dengeli bir þekilde yürümelerini saðlar. D) Bazý hayvanlarýn kürk renginin ortam rengi ile ayný olmasý o hayvanlara düþmanlarýna av olmamak ve avlarýný yakalamak için avantaj saðlar. 4. III IV Verilen evreler gerçekleþme sýralarýna göre dizildiðinde hangisi sonuncu olur? ) I B) II C) III D) IV Sýnýftaki tüm arkadaþlarýnýzýn birbirlerinden farklý özellik ve görünüþte olmasýnýn sebebi nedir? Öðretmen Öðretmenin sorusuna öðrenciler aþaðýdaki cevaplarý vermiþtir. Hücrelerinin mitoz bölünme geçirmesi Farklý kromozom sayýsýna sahip olmalarý 2. I. Uzun süre güneþte kalan kiþinin ten renginin deðiþmesi II. Spor yapan kiþilerde kaslarýn geliþmesi III. Van kedilerinin gözlerinin farklý renkte olmasý Yukarýda verilen özelliklerden hangileri canlýlarýn genetik yapýsýndaki deðiþmeler sonucu meydana gelmiþtir? ) Yalnýz I B) I ve II C) Yalnýz III D) II ve III Seher DN larýnda farklý çeþitte nükleotitlerin bulunmasý Fatma Hangi öðrencinin verdiði cevap doðrudur? ) Seher B) bdullah C) Fatma D) Havva bdullah Farklý DN lara sahip olmalarý Havva 7

8 8. Sınıf Deneme Sınavı þaðýda bir hücreye ait bölünme þema ile gösterilmiþtir. 7. Bir cisim farklý sývýlara konulduðunda aþaðýdaki gibi dengede kalýyor. 2n I II 2n 2n III X sývýsý Y sývýsý Buna göre, þemadaki hücre bölünmesi ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? Z sývýsý T sývýsý ) I numaralý hücre mayoz bölünme geçirmiþtir. B) Hücre bölünmesinde önce çekirdek, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleþmiþtir. C) II ve III numaralý hücrelerin kalýtsal özellikleri aynýdýr. D) Parça deðiþimi olayý gerçekleþmemiþtir. Buna göre hangi sývýnýn yoðunluðu en küçüktür? ) X B) Y C) Z D) T 6. Hemofili hastalýðý, X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taþýnmaktadýr. Bir ailenin dört çocuðunun cinsiyeti ve hemofili hastalýðý ile ilgili fenotipi aþaðýda verilmiþtir. Cinsiyeti Hemofili hastalýðý ile ilgili fenotipi 1. çocuk Kýz Hasta çocuk Erkek Hasta 3. çocuk Kýz Hasta 4. çocuk Erkek Saðlýklý Buna göre hemofili hastalýðý ile ilgili anne ve babanýn genotipleri hangi seçenekte doðru verilmiþtir? nne Baba ) X h X h X h Y B) X h Y X H Y C) X H X h X h Y D) X H X h X h X h sývý Þekildeki ölçümleri yapan bir öðrenci aþaðýdakilerden hangisine ulaþamaz? ) Cismin havadaki aðýrlýðý B) Cismin sývýdaki aðýrlýðý C) Cisme etki eden kaldýrma kuvveti D) Cismin yoðunluðu 8

9 Sınıf Deneme Sınavı 9. K L M Eþit aðýrlýktaki K, L ve M cisimleri için aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) K ve L'ye uygulanan kaldýrma kuvvetleri eþittir. B) L ve M'ye uygulanan kaldýrma kuvvetleri eþittir. C) M'nin yoðunluðu en büyüktür. D) L'nin yoðunluðu sývýnýn yoðunluðuna eþittir. 11. I cýva S Yukarýdaki þekilde taban alanlarý verilen kaplarda ayný yükseklikte cýva bulunmaktadýr. Buna göre kap tabanlarýndaki sývý basýnçlarý arasýndaki iliþki nasýldýr? ) I > II > III B) III > II > I C) I = II = III D) I > III > II II cýva 2S III cýva 3S 10. su zeytinyaðý 12. Piston F Gaz Gaz I II III Bir cisim I. durumda boþ bir kapta, II. durumda su, III. durumda zeytinyaðý içerisindedir. Buna göre küp þeklindeki cismin bulunduðu zemine yaptýðý basýnçlar arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? (Suyun yoðunluðu zeytinyaðýnýn yoðunluðundan büyüktür.) ) I > III > II B) I > II > III C) II > I > III D) III > II > I Yukarýdaki gibi sýzdýrmaz kap içinde bir miktar gaz vardýr. Piston F kuvveti ile itilip kap içindeki gaz sýkýþtýrýlýyor. Bu olayla ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi yanlýþtýr? ) Kaptaki gazýn hacmi azalmýþtýr. B) Kaptaki gaz basýncý artmýþtýr. C) Tanecikler arasýndaki çarpýþma sayýsý artmýþtýr. D) Gazýn yoðunluðu azalmýþtýr. 9

10 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK TES TÝ 1. rkadaþý Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete ilgi duymaya baþladýðý okuldur. Tarih öðretmeni Kolaðasý Mehmet Tevfik Bey'in onda tarih bilincinin oluþmasýný saðladýðý okuldur. Yukarýda verilen bilgiler, Mustafa Kemal'in eðitim gördüðü aþaðýdaki okullardan hangisine aittir? ) Selanik Mülkiye Rüþtiyesine B) Ýstanbul Harp Okuluna C) Manastýr skerî Ýdadisine D) Selanik skerî Rüþtiyesine 3. þaðýdaki tabloda Birinci Dünya Savaþý'na katýlan bazý devletlerin Osmanlý Devleti'ne yönelik politikalarý verilmiþtir. Devlet...?......?......?... Osmanlý Devleti'ne Yönelik Politikasý Osmanlý sýnýrlarý içindeki raplarý ayaklandýrarak devletin parçalanma sürecini hýzlandýrmak Boðazlarý ele geçirip, sýcak denizlere inmek Gayrimüslimleri kullanarak, siyasi baský kurarak Osmanlý Devleti üzerinde hak iddia etmek Tabloda "?" ile boþ býrakýlan yerlere aþaðýdaki devletlerden hangisi yazýlamaz? ) Ýngiltere B) lmanya C) Fransa D) Rusya 2. Mondros teþkes nlaþmasý'nýn aþaðýdaki maddelerinden hangisi iþgallere hukuki zemin hazýrlamýþtýr? ) Toros tünelleri Ýtilaf Devletleri tarafýndan iþgal olunacaktýr. B) Osmanlý ordusu derhal terhis edilecektir. C) Osmanlý demir yollarýndan Ýtilaf Devletleri istifade edecektir. D) Ýtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çýkmasý hâlinde herhangi bir stratejik yeri iþgal etme hakkýna sahip olacaktýr. 4. I. Mustafa Kemal'in Temsil Heyeti baþkanlýðýna seçilmesi II. masya Genelgesi'nin yayýnlanmasý III. Mustafa Kemal'in Samsun'a çýkmasý IV. Erzurum Kongresi'nin toplanmasý V. Mustafa Kemal'in askerlik mesleðinden istifa etmesi Yukarýdaki olaylarýn kronolojik sýralamasý aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru verilmiþtir? ) III - II - V - IV - I B) II - III - I - V - IV C) I - V - III - II - IV D) III - V - II - IV - I 10

11 Sınıf Deneme Sınavı 5. Refet Bey Rauf Bey li Fuat Paþa Kâzým Karabekir Paþa Mustafa Kemal Paþa, masya Genelgesi'ni tek baþýna deðil, yukarýdaki komutanlarla birlikte hazýrlamýþ ve ardýndan Erzurum'daki Kâzým Karabekir Paþa'nýn da onayýný almýþtýr. Mustafa Kemal'in bu þekilde davranmasýnýn amacý aþaðýdakilerden hangisidir? ) Ýstanbul Hükûmeti'nin yerine yeni bir hükûmet kurmak B) Millî Mücadele'ye olan desteði artýrmak C) Ýstediði kanunlarý bir an önce çýkartmak D) Millî cemiyetlerin birleþtirilmesini saðlamak 6. Mustafa Kemal Paþa Havza'dan nadolu'daki valilere ve komutanlara yapýlmasý gereken iþler ile ilgili bir genelge gönderdi. 7. Mustafa Kemal bu genelgede; Ýþgallerin protesto edilmesini, Mitingler düzenlenmesini, Ýstanbul Hükûmeti'ne ve Ýtilaf Devletlerinin temsilciliklerine iþgalleri protesto eden telgraflar çekilmesini istemiþtir. Mustafa Kemal'in bu isteklerine göre, Havza Genelgesi'ni yayýnlamasýnýn amaçlarý arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yer almaz? ) Halk arasýnda millî bilinci uyandýrmak B) Ýþgallere karþý halkýn dikkatini çekmek C) Temsil Heyetine baþkan seçilmek D) Millî birlik ve beraberliði saðlamak TBMM nin ilk siyasi baþarýsýdýr. Millî Mücadele nin Doðu Cephesi kapanmýþtýr. Ýlk kez bir devlet, Sevr ntlaþmasý ný tanýmadýðýný kabul etmiþtir. TBMM nin siyasal varlýðý ilk kez bir devlet tarafýndan tanýnmýþtýr. Yukarýdaki öðrenciler aþaðýdaki hangi antlaþmayla ilgili bilgi vermiþlerdir? ) nkara ntlaþmasý B) Lozan ntlaþmasý C) Moskova ntlaþmasý D) Gümrü ntlaþmasý 11

12 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 DÝN KÜLTÜRÜ ve HLK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKU- MYNLR ÞÐIDKÝ SORULRI CEVPLY- CKLRDIR. 9. Londra Konferansý Moskova ntlaþmasý Gümrü ntlaþmasý nkara ntlaþmasý 8. Elif Öðretmen'in sorusuna aþaðýdaki hangi öðrencinin verdiði cevap yanlýþtýr? ) B) Birinci Ýnönü Zaferi nin iç politikadaki sonuçlarý nelerdir? Ýstiklal Marþý kabul edildi. TBMM nin güç ve otoritesi arttý. Güney Cephesi'ndeki savaþlar sona er- I miþtir. TBMM uluslararasý II alanda tanýnmýþtýr. Fransa, TBMM'yi III resmen tanýmýþtýr. IV Doðu Cephesi'ndeki savaþlar sona ermiþtir. Yukarýdaki tabloda yapýlan iþaretlemelerden hangisi yanlýþtýr? ) I B) II C) III D) IV C) Teþkilat-ý Esasiye kabul edildi. D) TBMM, Londra Konferansý na davet edildi sýnýf öðrencisi Vatan, T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük dersinin yazýlýsýnda aþaðýdaki soru ile karþýlaþmýþtýr. dý: Vatan Soyadý: Toprak 8. Sýnýf T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük Yazýlý Sorularý SORU: TBMM'nin, Birinci Ýnönü Zaferi'nin ardýndan davet edildiði Londra Konferansý'na katýlmasýnýn amaçlarý nelerdir? CEVP:... Vatan bu soruya aþaðýdaki hangi cevabý verirse yanlýþ olur? ) Misakýmillî'yi dünya kamuoyuna duyurmak B) TBMM'nin hukuksal varlýðýný kabul ettirmek C) Halkýn yönetime katýlmasýný saðlamak D) Türklerin barýþ yanlýsý olduðunu dünyaya göstermek 12

13 Sınıf Deneme Sınavı 11. Ýsmet Öðretmen'in sorusuna aþaðýdaki öðrencilerden hangisi doðru cevap vermiþtir? ) B) C) D) Yeliz Hakan Sevil Mustafa Kemal, Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda askerî ve siyasi kararlarý tek baþýna alabilme yetkisini hangi geliþme ile elde etmiþtir? Erzurum Kongresi nin toplanmasýyla Baþkomutanlýk yasasýnýn çýkarýlmasýyla Temsil Heyetinin baþkaný seçilmesiyle Teþkilat-ý Esasiye nin kabulüyle 12. "Batý Cephesi Komutaný Ýsmet Paþa'ya, Siz orada sadece düþmaný deðil milletin makûs (kötü giden) talihini de yendiniz. Ýstila altýndaki talihsiz topraklarýmýzla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köþelerine kadar zaferinizi kutluyor..." Yukarýda Mustafa Kemal'in Ýkinci Ýnönü Zaferi'nin kazanýlmasýndan sonra Ýsmet Paþa'ya çektiði telgraftan bir bölüm verilmiþtir. Telgrafta verilen bilgilere göre aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? ) Ýkinci Ýnönü Zaferi'nden sonra Yunanlýlarýn, nadolu'yu boþalttýðýna B) Kazanýlan zaferin, Türk milleti tarafýndan sevinçle karþýlandýðýna C) Türk vatanýnýn düþman iþgali altýnda olduðuna D) Türk ordusunun, Yunan ordusunu maðlup ettiðine Yaman DÝN KÜLTÜRÜ ve HLK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKU- YNLR ÞÐIDKÝ SORULRI CEVPLY- CKLRDIR. 8. "Onlarýn (zenginlerin) mallarýnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardýr." (Zariyat suresi, 19. ayet) Yukarýda verilen ayet ile aþaðýdaki ibadetlerden hangisi arasýnda baðlantý kurulamaz? ) Sadaka B) Kurban C) Zekât D) Oruç 13

14 8. Sınıf Deneme Sınavı Ýki kimsenin arasýný bulup barýþtýrmak sadakadýr. Bir kimseye bineðine binmede veya eþyasýný koymada yardým etmek sadakadýr. Namaza gitmek için atýlan her adým sadakadýr. Yoldaki rahatsýzlýk veren þeyleri kaldýrmak sadakadýr. Sadaka ile ilgili yukarýda verilen bilgilere göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisine ulaþýlabilir? ) Sadaka sadece mal ve para ile olmaz. B) Ýki kimsenin arasýný bulmak en önemli ibadettir. C) Güzel söz söyleyenin cenneti kazanacaðý müjdelenmiþtir. D) Sadaka, zekâttan daha önemli bir ibadettir. 11. I II III IV Ýnsanlarýn nefes almasý Yer çekimi kuvvetinin olmasý daletin olmadýðý toplumlarda huzursuzluðun artmasý Evrendeki cisimlerin birbirini çekmesi Evrendeki Yasalar Yukarýdaki eþleþtirme tablosunda "?" ile boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? Fiziksel Yasa Yukarýdaki tabloda yapýlan iþaretlemelerden hangisi yanlýþtýr? Biyolojik Yasa Toplumsal Yasa ) I B) II C) III D) IV 10. Nelerden? Ne Kadar? I Koyun - keçi 1/40 II Sýðýr - manda 1/40 III Deve Her beþ deve için bir koyun veya keçi IV Toprak ürünleri 1/ Peygamberler çalýþmaya önem vermiþler ve geçimlerini kendi emekleriyle saðlamýþlardýr. Peygamber Hz. dem Yaptýðý Ýþ Çiftçilik Hz. Muhammed...? Yukarýdaki tabloda hangi mallardan ne kadar zekât verilmesi gerektiði ile ilgili bazý bilgiler verilmiþtir. Tabloda verilen bilgilerden kaç tanesi doðrudur? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ) Ticaret B) Demircilik C) Terzilik D) Dericilik 14

15 Sınıf Deneme Sınavı İNGİLİZCE TES TÝ 1-4. sorularda diyaloðu uygun þekilde tamamlayan seçeneði iþaretleyiniz. 1. lbert : What do you think about Jerry? Gerard :.... You can easily make friends with him. ) He is not friendly and talkative. B) He knows nothing about friendship. C) He is kind and talkative. D) He always comes to classes late. 4. Hank : Why did the police arrest Walter? Marie : Because... ) he is not a bad-tempered person. B) he was accused of breaking into a house. C) he helped the police catch the thieves. D) he does not want to be a dishonest person sorularda boþluðu uygun þekilde tamamlayan seçeneði iþaretleyiniz. 5. tatürk brought the Latin lphabet, because Interviewer : What do you like wearing? Celebrity :... such as a T-shirt, trousers and trainers. ) I like wearing a suit B) I like wearing accessories C) I like wearing a golden necklace D) I like wearing casual clothes 3. Sandra : I can't find my favourite earrings. Gabriel :... Sandra : No, I didn't. I'm sure that they are somewhere at home. ) Did you take them off in the office? B) Did you see her new necklace? C) Did you buy anything yesterday? D) Did you show it to a jewelery store? ) he abolished the sultanate. B) it was very easy to learn. C) it was not very modern. D) he was not a teacher. 6. Soon after the burglary,... They took him to prison. ) the police caught the burglar. B) the police did a mad thing. C) the police released the burglar. D) the police could not find anything. 7. Brushing your teeth is not always enough for a healthy mouth. You should also use.... ) nail scissors B) hair brush C) shampoo D) dental floss 15

16 8. Sınıf Deneme Sınavı sorularý paragrafa göre cevaplayýnýz. Yesterday night, I had an interesting dream. I was the famous detective Sherlock Holmes. I was trying to find out a thief. rich family's dog was stolen. They pomised to give a great prize to anyone who could find the dog. I was collecting evidence at the scene of the crime. Suddenly, I found some fingerprints on the door handle. I scanned the fingerprints in the laboratory and found out the thief. Soon after that, I could catch the thief and I found the dog. I won the great prize. When I woke up, I was proud of myself. 8. The dreamer became... in his dream. ) a rich businessman B) a dog thief C) a famous detective D) a doctor in a laboratory 9. The detective was successful because... ) he stole a dog from a rich family. B) he was having a terrible dream. C) he found out the criminal in the end. D) the dog thief could run away. 10. Events in the passage were actually... ) a fact B) a dream C) a poem D) a tale 16

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

8. SINIF FEN B L MLER

8. SINIF FEN B L MLER 8. SINIF FEN B L MLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 18. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Dayanmak sözcüðü; 1. cümlede cümlede kullanýþý uzun sürmek, 2. cümlede varmak, ulaþmak, 3. cümlede, bütün gücünü kullanarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A TÜRKÇE TESTÝ.. Uzun uðraþlar sonucu dolabý kurduk. 2. Bu fabrikayý kurmak için çok uðraþtý. 3. Saatini kurmayý unuttuðundan geç kaldý. 4. Bu ortaklýðý kurmak hiç kolay deðildir. 5. Kendi kendine kurma,

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı