8. Sýnýf Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur."

Transkript

1 8. Sýnýf Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TESTİ Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 2. Erol'un annesi soslu makarnayý çok güzel yapýyor. 3. En lezzetli tatlý sütlaç ve baklavadýr. 4. Koyun ve inek gibi hayvanlarýn etinden ve sütünden yararlanýlýr. Numaralandýrýlmýþ cümlelerden hangileri öznel yargý içermektedir? ) 1 ve 3 B) 3 ve 4 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan iþten çýkardý. ltý çizili deyimin cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? ) Konuyu özetledikten sonra sýnýfa birkaç soru sordu. B) Ünlü sanatçý konserden sonra hayranlarýyla bir araya geldi. C) Oyuncaklarý kaybolan çocuk için için aðlýyordu. D) Teknik direktör hata yapan oyuncuya acýmadý ve onu oyundan aldý. C) 2 ve 4 D) 2 ve 3 1

2 8. Sınıf Deneme Sınavı "Yýkýlmak" sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "yüklenmek" anlamýnda kullanýlmýþtýr? ) Marketin bütün iþleri li'nin üstüne yýkýlmýþ. B) Depremde birçok bina yýkýlmýþ. C) yaðý taþa takýlan çocuk yüzükoyun yere yýkýlmýþ. D) cý haberi duyan Halit amcanýn hayalleri yýkýlmýþ. 5. "Kapalý" sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? ) Mehmet, gözleri kapalý bir þekilde kanepede uzanýyordu. B) Eczane kapalý olunca geri döndük. C) nkara'nýn soðuk, kapalý havalý günlerinden biriydi. D) Kapalý bir çevrede yetiþmesi onu konuþmayý sevmeyen bir kiþi yapmýþtý. 4. KÖY ÖÐRETMENLERÝ Yurdumuz uçsuz bucaksýz Gökte yýldýz kadar köylerimiz var. ma uzak, ama þirin, ama garipsi... lýn benim gönlümden de o kadar Uzak köylerimizdeki kuþlar gibi Her sabah çocuklar size uçar. ma küçük, ama büyük, ama güleç.. lýn benim gönlümden de o kadar. Siz kara göklerin yýldýzlarý, Iþýtýn yurdumuzu sabaha kadar, ma düþe kalka, ama yiðit, ama umutlu.. lýn benim gönlümden de o kadar. Cahit KÜLEBÝ Yukarýdaki þiir için hangisi söylenemez? ) Benzetmelere baþvurulmuþtur. B) Ýdeal bir öðrencinin tanýmý yapýlmýþtýr. C) Öznel ifadelere yer verilmiþtir. D) bartma sanatýna baþvurulmuþtur. 6. Otlar ailesinden olan bambunun, dünyanýn çeþitli yerlerinde yetiþen bin kadar farklý türü var. ntarktika dýþýnda bütün kýtalarda görülen 60 bambu türü gerçekte çok deðiþik renklerde ve farklý büyüklüklerde olabiliyor. Bambu hem çok dayanýklý hem de çok hafif bir bitki. Bu nedenle olsa gerek bambunun kullaným alanlarý saymakla bitmiyor: Yapý iskeleleri, tekneler, kanolar, mobilyalar, yer döþemesi, kâðýt, þapka, sepet, el aletleri, oyuncaklar, müzik aletleri, bisikletler, ilaçlar... Yukarýdaki parçadan bambuyla ilgili hangisi çýkarýlamaz? ) Dünyanýn pek çok yerinde yetiþtiði B) Kullaným alanýnýn çok geniþ olduðu C) Farklý türlerinin olduðu D) Çok kýsa sürede yetiþtiði 2

3 Sınıf Deneme Sınavı Pipeti kâðýdýn üzerine bantlayýn. Kâðýdýn arkasýný çevirin. Ortasýndaki bölüme delikli zýmbayla tepesinden 7-8 santimetre uzaklýkta bir delik delin. 2. Ýlk önce dosya kâðýdýný enlemesine ortadan ikiye katlayýn. Cetvelle, kâðýdýn üzerine bir çizgi çizin. 3. Ýpin ucunu bu delikten geçirip baðlayýn. Kaplama kâðýdýndan yaklaþýk 2 metre uzunluðunda ince uzun bir þerit hazýrlayýn. 4. Kâðýdýn üstteki katýný bu çizgiden açýn ve dýþa katlayýn. Ýkinci kat yerinin üzerine bant yapýþtýrýn. 5. Bu þerit, uçurtmanýn kuyruðu olacak. Kuyruðu uçurtmaya bantla tutturun. Uçurtma hazýr. Yukarýda kâðýttan uçurtmanýn nasýl yapýlacaðý karýþýk olarak verilmiþtir. Doðru sýralama hangi seçenekte verilmiþtir? ) B) þaðýdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamý katmýþtýr? ) Beni görünce hemen yanýma geldi. B) Tozlu yollardan geçip köye vardýk. C) Eðilerek yerden birkaç tane taþ aldý. D) Sora sora sonunda adresi bulduk. 11. þaðýdaki cümlelerden hangisi yalnýzca özne ve yüklemden oluþmaktadýr? ) Þoförümüz Niðde'de mola verdi. B) Tüm parasýný kaybeden yaþlý kadýn aðlýyordu. C) rkadaþýnýn hediye ettiði kitabý bir solukta okudu. D) Elimdeki gümüþ kolyeyi anneme uzattým. C) D) Haberi duyan mahalleli evimizin önünde toplandý. Bu cümlede sýfat-fiil bir sýfat tamlamasý oluþturmuþtur. yný kullaným aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? 8. þaðýdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanýlmýþtýr? ) ranan kan nihayet bulundu. B) Çocuklarýn hepsi havuzda yüzmek istiyordu. C) Gidip patrona her þeyi anlattý. D) Kýzarmýþ narlarý sepete doldurduk. ) lýnan karara herkes uymak zorundaydý. B) Kimsenin, eþyalarýna dokunmasýný istemiyordu. C) Bu resme baktýkça beni hatýrlayacaksýn. D) Müdürün konuþmasý hepimizi hüzünlendirdi. 13. þaðýdaki cümlelerin hangisinde virgül, art arda sýralanan eþ görevli sözcüklerin arasýnda kullanýlmýþtýr? 9. Balýkçýlar tuttuklarý balýklarý kasalara doldurdular. Bu cümlede aþaðýdaki ögelerden hangisi yoktur? ) Özne B) Yer tamlayýcýsý C) Zarf tamlayýcýsý D) Belirtili nesne ) Sazýný kucaðýna aldý, çalmaya baþladý. B) Hayýr, bu odaya izinsiz giremezsiniz. C) Ýçeri girince montunu, atkýsýný, þapkasýný çýkardý. D) Kapýdaki adamý, hmet Bey'i, ilk gördüðümüzde tanýyamadýk. 3

4 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 MTEMTİK TESTİ kiþilik bir sýnýftaki öðrencilerin 10'u kýz öðrencidir. 1. y Bu sýnýftan rastgele iki öðrenci seçildiðinde bu öðrencilerin erkek öðrenci olma olasýlýðý kaçtýr? ) 1 2 B) 3 10 C) 2 5 D) 7 20 O x Yukarýdaki koordinat düzleminin ikinci bölgesinde bulunan þekil, orijin etrafýnda ve saatin döndüðü yönde 90 döndürülürse numaralandýrýlmýþ karesel bölgelerden hangisinin üzerinde olur? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5. þaðýdaki sayý gruplarýndan hangisinin standart sapmasý daha küçüktür? ) 5, 6, 7, 8, 9 B) 2, 4, 6, 8, 10 C) 1, 3, 5, 7, 9 D) 10, 15, 20, 25, sayýsý 2 2 nin kaç katýna eþittir? ) 2 2 B) 2 2 C) 2 4 D) B 12 cm C ,0042 iþleminin sonucunun bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) 8, B) 4, C) 8, D) 4, Yukarýdaki BC ikizkenar üçgeninde B = C ve BC = 12 cm'dir. s(ë) > s(ëb) olduðuna göre Ç(ÿBC) nun cm cinsinden en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) 33 B) 34 C) 35 D) 36 4

5 Sınıf Deneme Sınavı 7. Farklý uzunluktaki üç çubuk uç uca eklenerek bir üçgen oluþturulmuþtur. Çubuklardan ikisinin uzunluklarý farký 15 cm ise üçüncü çubuðun uzunluðunun cm cinsinden alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? sayýsý aþaðýdakilerden hangisinde verilen iki sayý arasýndadýr? ) ñ9 ile ò12 B) ò13 ile ò17 C) ñ11 ile ò15 D) ò18 ile ò20 ) 1 B) 14 C) 16 D) D B E C 12 cm Yukarýdaki þekilde ÿbc ve DÿEC birer dik üçgendir. EC = 12 cm, C = 36 cm ve D = DC olduðuna göre BE kaç cm'dir? ) 40 B) 42 C) 44 D) Yaþ Kiþi sayýsý þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ó5 4 = 0,25 B) ò2 8 = 2 4 C) ó0,01 = 0,1 D) 1 = Yukarýdaki tabloda bir kursa katýlanlarýn yaþlarýna göre daðýlýmlarý verilmiþtir. Buna göre yaþ aralýðýndaki kiþi sayýsý en az kaç olabilir? ) 18 B) 13 C) 9 D) 7 5

6 8. Sınıf Deneme Sınavı Yukarýda bir fraktalýn ikinci adýmý verilmiþtir. Þeklin alaný 64 cm 2 olduðuna göre bir sonraki adýmda bulunan boyalý bölgelerin alanlarý toplamý kaç cm 2 dir? ) 26 B) 27 C) 28 D) Koordinat düzlemindeki bir B doðru parçasýnýn ucunun koordinatlarý ( 7, 3)'tür. B doðru parçasý orijin etrafýnda ve saat yönünün tersi yönde 90 döndürülürse elde edilen görüntünün orta noktasý ( 1, 7) olacaðýna göre B noktasýnýn koordinatlarý aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( 7, 3) B) ( 7, 1) C) ( 1, 7) D) ( 7, 5) 6

7 Sınıf Deneme Sınavı FEN BİLİMLERİ TES TÝ 3. þaðýda mayoz bölünmede görülen evrelerden bazýlarý gösterilmiþtir. 1. Tabloda bazý canlýlarda görülen adaptasyon örnekleri verilmiþtir. Kutuplarda yaþayan tilkilerin beyaz kürke ve kýsa kulak kepçesine sahip olmasý Develerin hörgüçlerinde yað depolamalarý ve geniþ ayaklara sahip olmasý I II Kutup ayýlarýnýn beyaz kürke ve geniþ ayaklara sahip olmasý Çölde yaþayan tilkilerin kahverengi kürke ve uzun kulak kepçesine sahip olmasý Tablodaki örneklerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? ) Farklý ekosistemlerde yaþayan farklý canlýlarýn tamamý ayný adaptasyonlarý gösterir. B) yný ekosistemde yaþayan farklý organizmalar benzer adaptasyonlar gösterir. C) Develerin geniþ ayaklý olmasý kuma batmalarýný önlerken kutup ayýlarýnýn geniþ ayaklý olmasý buzda kaymadan dengeli bir þekilde yürümelerini saðlar. D) Bazý hayvanlarýn kürk renginin ortam rengi ile ayný olmasý o hayvanlara düþmanlarýna av olmamak ve avlarýný yakalamak için avantaj saðlar. 4. III IV Verilen evreler gerçekleþme sýralarýna göre dizildiðinde hangisi sonuncu olur? ) I B) II C) III D) IV Sýnýftaki tüm arkadaþlarýnýzýn birbirlerinden farklý özellik ve görünüþte olmasýnýn sebebi nedir? Öðretmen Öðretmenin sorusuna öðrenciler aþaðýdaki cevaplarý vermiþtir. Hücrelerinin mitoz bölünme geçirmesi Farklý kromozom sayýsýna sahip olmalarý 2. I. Uzun süre güneþte kalan kiþinin ten renginin deðiþmesi II. Spor yapan kiþilerde kaslarýn geliþmesi III. Van kedilerinin gözlerinin farklý renkte olmasý Yukarýda verilen özelliklerden hangileri canlýlarýn genetik yapýsýndaki deðiþmeler sonucu meydana gelmiþtir? ) Yalnýz I B) I ve II C) Yalnýz III D) II ve III Seher DN larýnda farklý çeþitte nükleotitlerin bulunmasý Fatma Hangi öðrencinin verdiði cevap doðrudur? ) Seher B) bdullah C) Fatma D) Havva bdullah Farklý DN lara sahip olmalarý Havva 7

8 8. Sınıf Deneme Sınavı þaðýda bir hücreye ait bölünme þema ile gösterilmiþtir. 7. Bir cisim farklý sývýlara konulduðunda aþaðýdaki gibi dengede kalýyor. 2n I II 2n 2n III X sývýsý Y sývýsý Buna göre, þemadaki hücre bölünmesi ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? Z sývýsý T sývýsý ) I numaralý hücre mayoz bölünme geçirmiþtir. B) Hücre bölünmesinde önce çekirdek, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleþmiþtir. C) II ve III numaralý hücrelerin kalýtsal özellikleri aynýdýr. D) Parça deðiþimi olayý gerçekleþmemiþtir. Buna göre hangi sývýnýn yoðunluðu en küçüktür? ) X B) Y C) Z D) T 6. Hemofili hastalýðý, X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taþýnmaktadýr. Bir ailenin dört çocuðunun cinsiyeti ve hemofili hastalýðý ile ilgili fenotipi aþaðýda verilmiþtir. Cinsiyeti Hemofili hastalýðý ile ilgili fenotipi 1. çocuk Kýz Hasta çocuk Erkek Hasta 3. çocuk Kýz Hasta 4. çocuk Erkek Saðlýklý Buna göre hemofili hastalýðý ile ilgili anne ve babanýn genotipleri hangi seçenekte doðru verilmiþtir? nne Baba ) X h X h X h Y B) X h Y X H Y C) X H X h X h Y D) X H X h X h X h sývý Þekildeki ölçümleri yapan bir öðrenci aþaðýdakilerden hangisine ulaþamaz? ) Cismin havadaki aðýrlýðý B) Cismin sývýdaki aðýrlýðý C) Cisme etki eden kaldýrma kuvveti D) Cismin yoðunluðu 8

9 Sınıf Deneme Sınavı 9. K L M Eþit aðýrlýktaki K, L ve M cisimleri için aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) K ve L'ye uygulanan kaldýrma kuvvetleri eþittir. B) L ve M'ye uygulanan kaldýrma kuvvetleri eþittir. C) M'nin yoðunluðu en büyüktür. D) L'nin yoðunluðu sývýnýn yoðunluðuna eþittir. 11. I cýva S Yukarýdaki þekilde taban alanlarý verilen kaplarda ayný yükseklikte cýva bulunmaktadýr. Buna göre kap tabanlarýndaki sývý basýnçlarý arasýndaki iliþki nasýldýr? ) I > II > III B) III > II > I C) I = II = III D) I > III > II II cýva 2S III cýva 3S 10. su zeytinyaðý 12. Piston F Gaz Gaz I II III Bir cisim I. durumda boþ bir kapta, II. durumda su, III. durumda zeytinyaðý içerisindedir. Buna göre küp þeklindeki cismin bulunduðu zemine yaptýðý basýnçlar arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? (Suyun yoðunluðu zeytinyaðýnýn yoðunluðundan büyüktür.) ) I > III > II B) I > II > III C) II > I > III D) III > II > I Yukarýdaki gibi sýzdýrmaz kap içinde bir miktar gaz vardýr. Piston F kuvveti ile itilip kap içindeki gaz sýkýþtýrýlýyor. Bu olayla ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi yanlýþtýr? ) Kaptaki gazýn hacmi azalmýþtýr. B) Kaptaki gaz basýncý artmýþtýr. C) Tanecikler arasýndaki çarpýþma sayýsý artmýþtýr. D) Gazýn yoðunluðu azalmýþtýr. 9

10 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK TES TÝ 1. rkadaþý Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete ilgi duymaya baþladýðý okuldur. Tarih öðretmeni Kolaðasý Mehmet Tevfik Bey'in onda tarih bilincinin oluþmasýný saðladýðý okuldur. Yukarýda verilen bilgiler, Mustafa Kemal'in eðitim gördüðü aþaðýdaki okullardan hangisine aittir? ) Selanik Mülkiye Rüþtiyesine B) Ýstanbul Harp Okuluna C) Manastýr skerî Ýdadisine D) Selanik skerî Rüþtiyesine 3. þaðýdaki tabloda Birinci Dünya Savaþý'na katýlan bazý devletlerin Osmanlý Devleti'ne yönelik politikalarý verilmiþtir. Devlet...?......?......?... Osmanlý Devleti'ne Yönelik Politikasý Osmanlý sýnýrlarý içindeki raplarý ayaklandýrarak devletin parçalanma sürecini hýzlandýrmak Boðazlarý ele geçirip, sýcak denizlere inmek Gayrimüslimleri kullanarak, siyasi baský kurarak Osmanlý Devleti üzerinde hak iddia etmek Tabloda "?" ile boþ býrakýlan yerlere aþaðýdaki devletlerden hangisi yazýlamaz? ) Ýngiltere B) lmanya C) Fransa D) Rusya 2. Mondros teþkes nlaþmasý'nýn aþaðýdaki maddelerinden hangisi iþgallere hukuki zemin hazýrlamýþtýr? ) Toros tünelleri Ýtilaf Devletleri tarafýndan iþgal olunacaktýr. B) Osmanlý ordusu derhal terhis edilecektir. C) Osmanlý demir yollarýndan Ýtilaf Devletleri istifade edecektir. D) Ýtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çýkmasý hâlinde herhangi bir stratejik yeri iþgal etme hakkýna sahip olacaktýr. 4. I. Mustafa Kemal'in Temsil Heyeti baþkanlýðýna seçilmesi II. masya Genelgesi'nin yayýnlanmasý III. Mustafa Kemal'in Samsun'a çýkmasý IV. Erzurum Kongresi'nin toplanmasý V. Mustafa Kemal'in askerlik mesleðinden istifa etmesi Yukarýdaki olaylarýn kronolojik sýralamasý aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru verilmiþtir? ) III - II - V - IV - I B) II - III - I - V - IV C) I - V - III - II - IV D) III - V - II - IV - I 10

11 Sınıf Deneme Sınavı 5. Refet Bey Rauf Bey li Fuat Paþa Kâzým Karabekir Paþa Mustafa Kemal Paþa, masya Genelgesi'ni tek baþýna deðil, yukarýdaki komutanlarla birlikte hazýrlamýþ ve ardýndan Erzurum'daki Kâzým Karabekir Paþa'nýn da onayýný almýþtýr. Mustafa Kemal'in bu þekilde davranmasýnýn amacý aþaðýdakilerden hangisidir? ) Ýstanbul Hükûmeti'nin yerine yeni bir hükûmet kurmak B) Millî Mücadele'ye olan desteði artýrmak C) Ýstediði kanunlarý bir an önce çýkartmak D) Millî cemiyetlerin birleþtirilmesini saðlamak 6. Mustafa Kemal Paþa Havza'dan nadolu'daki valilere ve komutanlara yapýlmasý gereken iþler ile ilgili bir genelge gönderdi. 7. Mustafa Kemal bu genelgede; Ýþgallerin protesto edilmesini, Mitingler düzenlenmesini, Ýstanbul Hükûmeti'ne ve Ýtilaf Devletlerinin temsilciliklerine iþgalleri protesto eden telgraflar çekilmesini istemiþtir. Mustafa Kemal'in bu isteklerine göre, Havza Genelgesi'ni yayýnlamasýnýn amaçlarý arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yer almaz? ) Halk arasýnda millî bilinci uyandýrmak B) Ýþgallere karþý halkýn dikkatini çekmek C) Temsil Heyetine baþkan seçilmek D) Millî birlik ve beraberliði saðlamak TBMM nin ilk siyasi baþarýsýdýr. Millî Mücadele nin Doðu Cephesi kapanmýþtýr. Ýlk kez bir devlet, Sevr ntlaþmasý ný tanýmadýðýný kabul etmiþtir. TBMM nin siyasal varlýðý ilk kez bir devlet tarafýndan tanýnmýþtýr. Yukarýdaki öðrenciler aþaðýdaki hangi antlaþmayla ilgili bilgi vermiþlerdir? ) nkara ntlaþmasý B) Lozan ntlaþmasý C) Moskova ntlaþmasý D) Gümrü ntlaþmasý 11

12 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 DÝN KÜLTÜRÜ ve HLK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKU- MYNLR ÞÐIDKÝ SORULRI CEVPLY- CKLRDIR. 9. Londra Konferansý Moskova ntlaþmasý Gümrü ntlaþmasý nkara ntlaþmasý 8. Elif Öðretmen'in sorusuna aþaðýdaki hangi öðrencinin verdiði cevap yanlýþtýr? ) B) Birinci Ýnönü Zaferi nin iç politikadaki sonuçlarý nelerdir? Ýstiklal Marþý kabul edildi. TBMM nin güç ve otoritesi arttý. Güney Cephesi'ndeki savaþlar sona er- I miþtir. TBMM uluslararasý II alanda tanýnmýþtýr. Fransa, TBMM'yi III resmen tanýmýþtýr. IV Doðu Cephesi'ndeki savaþlar sona ermiþtir. Yukarýdaki tabloda yapýlan iþaretlemelerden hangisi yanlýþtýr? ) I B) II C) III D) IV C) Teþkilat-ý Esasiye kabul edildi. D) TBMM, Londra Konferansý na davet edildi sýnýf öðrencisi Vatan, T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük dersinin yazýlýsýnda aþaðýdaki soru ile karþýlaþmýþtýr. dý: Vatan Soyadý: Toprak 8. Sýnýf T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük Yazýlý Sorularý SORU: TBMM'nin, Birinci Ýnönü Zaferi'nin ardýndan davet edildiði Londra Konferansý'na katýlmasýnýn amaçlarý nelerdir? CEVP:... Vatan bu soruya aþaðýdaki hangi cevabý verirse yanlýþ olur? ) Misakýmillî'yi dünya kamuoyuna duyurmak B) TBMM'nin hukuksal varlýðýný kabul ettirmek C) Halkýn yönetime katýlmasýný saðlamak D) Türklerin barýþ yanlýsý olduðunu dünyaya göstermek 12

13 Sınıf Deneme Sınavı 11. Ýsmet Öðretmen'in sorusuna aþaðýdaki öðrencilerden hangisi doðru cevap vermiþtir? ) B) C) D) Yeliz Hakan Sevil Mustafa Kemal, Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda askerî ve siyasi kararlarý tek baþýna alabilme yetkisini hangi geliþme ile elde etmiþtir? Erzurum Kongresi nin toplanmasýyla Baþkomutanlýk yasasýnýn çýkarýlmasýyla Temsil Heyetinin baþkaný seçilmesiyle Teþkilat-ý Esasiye nin kabulüyle 12. "Batý Cephesi Komutaný Ýsmet Paþa'ya, Siz orada sadece düþmaný deðil milletin makûs (kötü giden) talihini de yendiniz. Ýstila altýndaki talihsiz topraklarýmýzla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köþelerine kadar zaferinizi kutluyor..." Yukarýda Mustafa Kemal'in Ýkinci Ýnönü Zaferi'nin kazanýlmasýndan sonra Ýsmet Paþa'ya çektiði telgraftan bir bölüm verilmiþtir. Telgrafta verilen bilgilere göre aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? ) Ýkinci Ýnönü Zaferi'nden sonra Yunanlýlarýn, nadolu'yu boþalttýðýna B) Kazanýlan zaferin, Türk milleti tarafýndan sevinçle karþýlandýðýna C) Türk vatanýnýn düþman iþgali altýnda olduðuna D) Türk ordusunun, Yunan ordusunu maðlup ettiðine Yaman DÝN KÜLTÜRÜ ve HLK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKU- YNLR ÞÐIDKÝ SORULRI CEVPLY- CKLRDIR. 8. "Onlarýn (zenginlerin) mallarýnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardýr." (Zariyat suresi, 19. ayet) Yukarýda verilen ayet ile aþaðýdaki ibadetlerden hangisi arasýnda baðlantý kurulamaz? ) Sadaka B) Kurban C) Zekât D) Oruç 13

14 8. Sınıf Deneme Sınavı Ýki kimsenin arasýný bulup barýþtýrmak sadakadýr. Bir kimseye bineðine binmede veya eþyasýný koymada yardým etmek sadakadýr. Namaza gitmek için atýlan her adým sadakadýr. Yoldaki rahatsýzlýk veren þeyleri kaldýrmak sadakadýr. Sadaka ile ilgili yukarýda verilen bilgilere göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisine ulaþýlabilir? ) Sadaka sadece mal ve para ile olmaz. B) Ýki kimsenin arasýný bulmak en önemli ibadettir. C) Güzel söz söyleyenin cenneti kazanacaðý müjdelenmiþtir. D) Sadaka, zekâttan daha önemli bir ibadettir. 11. I II III IV Ýnsanlarýn nefes almasý Yer çekimi kuvvetinin olmasý daletin olmadýðý toplumlarda huzursuzluðun artmasý Evrendeki cisimlerin birbirini çekmesi Evrendeki Yasalar Yukarýdaki eþleþtirme tablosunda "?" ile boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? Fiziksel Yasa Yukarýdaki tabloda yapýlan iþaretlemelerden hangisi yanlýþtýr? Biyolojik Yasa Toplumsal Yasa ) I B) II C) III D) IV 10. Nelerden? Ne Kadar? I Koyun - keçi 1/40 II Sýðýr - manda 1/40 III Deve Her beþ deve için bir koyun veya keçi IV Toprak ürünleri 1/ Peygamberler çalýþmaya önem vermiþler ve geçimlerini kendi emekleriyle saðlamýþlardýr. Peygamber Hz. dem Yaptýðý Ýþ Çiftçilik Hz. Muhammed...? Yukarýdaki tabloda hangi mallardan ne kadar zekât verilmesi gerektiði ile ilgili bazý bilgiler verilmiþtir. Tabloda verilen bilgilerden kaç tanesi doðrudur? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ) Ticaret B) Demircilik C) Terzilik D) Dericilik 14

15 Sınıf Deneme Sınavı İNGİLİZCE TES TÝ 1-4. sorularda diyaloðu uygun þekilde tamamlayan seçeneði iþaretleyiniz. 1. lbert : What do you think about Jerry? Gerard :.... You can easily make friends with him. ) He is not friendly and talkative. B) He knows nothing about friendship. C) He is kind and talkative. D) He always comes to classes late. 4. Hank : Why did the police arrest Walter? Marie : Because... ) he is not a bad-tempered person. B) he was accused of breaking into a house. C) he helped the police catch the thieves. D) he does not want to be a dishonest person sorularda boþluðu uygun þekilde tamamlayan seçeneði iþaretleyiniz. 5. tatürk brought the Latin lphabet, because Interviewer : What do you like wearing? Celebrity :... such as a T-shirt, trousers and trainers. ) I like wearing a suit B) I like wearing accessories C) I like wearing a golden necklace D) I like wearing casual clothes 3. Sandra : I can't find my favourite earrings. Gabriel :... Sandra : No, I didn't. I'm sure that they are somewhere at home. ) Did you take them off in the office? B) Did you see her new necklace? C) Did you buy anything yesterday? D) Did you show it to a jewelery store? ) he abolished the sultanate. B) it was very easy to learn. C) it was not very modern. D) he was not a teacher. 6. Soon after the burglary,... They took him to prison. ) the police caught the burglar. B) the police did a mad thing. C) the police released the burglar. D) the police could not find anything. 7. Brushing your teeth is not always enough for a healthy mouth. You should also use.... ) nail scissors B) hair brush C) shampoo D) dental floss 15

16 8. Sınıf Deneme Sınavı sorularý paragrafa göre cevaplayýnýz. Yesterday night, I had an interesting dream. I was the famous detective Sherlock Holmes. I was trying to find out a thief. rich family's dog was stolen. They pomised to give a great prize to anyone who could find the dog. I was collecting evidence at the scene of the crime. Suddenly, I found some fingerprints on the door handle. I scanned the fingerprints in the laboratory and found out the thief. Soon after that, I could catch the thief and I found the dog. I won the great prize. When I woke up, I was proud of myself. 8. The dreamer became... in his dream. ) a rich businessman B) a dog thief C) a famous detective D) a doctor in a laboratory 9. The detective was successful because... ) he stole a dog from a rich family. B) he was having a terrible dream. C) he found out the criminal in the end. D) the dog thief could run away. 10. Events in the passage were actually... ) a fact B) a dream C) a poem D) a tale 16

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 18. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Dayanmak sözcüðü; 1. cümlede cümlede kullanýþý uzun sürmek, 2. cümlede varmak, ulaþmak, 3. cümlede, bütün gücünü kullanarak

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A TÜRKÇE TESTÝ.. Uzun uðraþlar sonucu dolabý kurduk. 2. Bu fabrikayý kurmak için çok uðraþtý. 3. Saatini kurmayý unuttuðundan geç kaldý. 4. Bu ortaklýðý kurmak hiç kolay deðildir. 5. Kendi kendine kurma,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM

2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 2. ÜNÝTE: GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM AÝLE TARÝHÝMÝZ Herkesin bir soyadý vardýr. Ülkemizde, 1934 yýlýnda çýkarýlan Soyadý Kanunu gereði her aile almak istediði soyadýný belirlemiþtir. Aile büyüklerinizin, kullandýðýnýz

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

TÜRKÇE. Bu metinde geçen ekmeðini denizden çýkarmak sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden. hangisidir?

TÜRKÇE. Bu metinde geçen ekmeðini denizden çýkarmak sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden. hangisidir? TÜRKÇE 1. Ülkemizi üç tarafý denizlerle çevrili diye tarif etmemize raðmen denizlere hep sýrtýmýzý dönerek yaþamýþýz. Bu yüzden denizlerimizden yeterince yararlanmak amacýyla çocuklarýmýza denizdeki canlýlar

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

-B- CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

-B- CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA -B- CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar-

Mustafa Kemal: Çocukluk, Eðitim ve Askerlik Hayatý. Dört Þehir - Liderlik Yolunda Mustafa Kemal. Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yar- dýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette, T.C. Ýnkýlap Tarihi ünitelere göre düzenlenmiþ 3 fasikül bulunmaktadýr. Bu fasikül-

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

A29 KASIM 2013 Saat: 09.00

A29 KASIM 2013 Saat: 09.00 T.C.. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 213 Saat: 9. 1. Şekilde hayvan hücresinde mitoz bölünmenin bir evresi gösterilmiştir: 3. Orak hücreli anemi hastalığının X kromozomu üzerindeki çekinik genlerle

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ressam Atakan Çizdiðim her resim ister istemez kendi hayatýmdan izler taþýr. Ressam Atakan ýn cümlesine altý çizili sözün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýstemeyerek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ

IQ PLUS BUTİK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKÇE www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 2013 2013 www.ilusegitim.com 2013 www.ilusegitim.com 0 232 2013 www.ilusegitim.com www.ilusegitim.com 0 232 www.ilusegitim.com

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

Keyifle geçirilecek zamanlar için... online alýþveriþ www.unigo.com.tr 2 en iyi oyun matý 3 4 Unigo Playmat, çocuklarýmýzýn renkli dünyasý için tasarlanmýþ, onlara güvenli bir oyun alaný sunan alternatif

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

8. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI

8. SINIF 2011 SBS SORULARI SBS SORULARI 17. Yazýk ki toplum olarak medyanýn etkisi altýndayýz. Medya, bizi hangi yöne isterse oraya yönlendiriyor. Zevklerimiz, taleplerimiz ona göre þekilleniyor. Kaliteyle birlikte zevkler de aþaðý çekiliyor.

Detaylı

A A A A A A A A A A TÜRKÇE TESTÝ. 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr?

A A A A A A A A A A TÜRKÇE TESTÝ. 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? TÜRKÇE TESTÝ 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? A) Öðretmen tahtaya bir çizgi çizdi. B) Adamýn yüzünde derin çizgiler vardý. C) Bütün köy düþmanlýklara çizgi çekti.

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ

EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ EVRİM OKULLARI REHBERLİK SERVİSİ 04 Eylül 2013 tarihinde MEB tarafından yapılan basın açıklaması temel alınarak hazırlanmıştır. Soru sayıları ve puan sistemi hakkında yeni açıklamalar olduğunda güncellenecektir.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr.

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. TÜRKÇE TESTÝ 1. 3. Bavulunu kendin götürebilirsin. Didem Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. 1. Apartmanýmýzýn önünde duran araba kimin? 2. Ön görüþme yapmadan

Detaylı