8. Sýnýf Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur."

Transkript

1 8. Sýnýf Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TESTİ Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 2. Erol'un annesi soslu makarnayý çok güzel yapýyor. 3. En lezzetli tatlý sütlaç ve baklavadýr. 4. Koyun ve inek gibi hayvanlarýn etinden ve sütünden yararlanýlýr. Numaralandýrýlmýþ cümlelerden hangileri öznel yargý içermektedir? ) 1 ve 3 B) 3 ve 4 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan iþten çýkardý. ltý çizili deyimin cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? ) Konuyu özetledikten sonra sýnýfa birkaç soru sordu. B) Ünlü sanatçý konserden sonra hayranlarýyla bir araya geldi. C) Oyuncaklarý kaybolan çocuk için için aðlýyordu. D) Teknik direktör hata yapan oyuncuya acýmadý ve onu oyundan aldý. C) 2 ve 4 D) 2 ve 3 1

2 8. Sınıf Deneme Sınavı "Yýkýlmak" sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "yüklenmek" anlamýnda kullanýlmýþtýr? ) Marketin bütün iþleri li'nin üstüne yýkýlmýþ. B) Depremde birçok bina yýkýlmýþ. C) yaðý taþa takýlan çocuk yüzükoyun yere yýkýlmýþ. D) cý haberi duyan Halit amcanýn hayalleri yýkýlmýþ. 5. "Kapalý" sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? ) Mehmet, gözleri kapalý bir þekilde kanepede uzanýyordu. B) Eczane kapalý olunca geri döndük. C) nkara'nýn soðuk, kapalý havalý günlerinden biriydi. D) Kapalý bir çevrede yetiþmesi onu konuþmayý sevmeyen bir kiþi yapmýþtý. 4. KÖY ÖÐRETMENLERÝ Yurdumuz uçsuz bucaksýz Gökte yýldýz kadar köylerimiz var. ma uzak, ama þirin, ama garipsi... lýn benim gönlümden de o kadar Uzak köylerimizdeki kuþlar gibi Her sabah çocuklar size uçar. ma küçük, ama büyük, ama güleç.. lýn benim gönlümden de o kadar. Siz kara göklerin yýldýzlarý, Iþýtýn yurdumuzu sabaha kadar, ma düþe kalka, ama yiðit, ama umutlu.. lýn benim gönlümden de o kadar. Cahit KÜLEBÝ Yukarýdaki þiir için hangisi söylenemez? ) Benzetmelere baþvurulmuþtur. B) Ýdeal bir öðrencinin tanýmý yapýlmýþtýr. C) Öznel ifadelere yer verilmiþtir. D) bartma sanatýna baþvurulmuþtur. 6. Otlar ailesinden olan bambunun, dünyanýn çeþitli yerlerinde yetiþen bin kadar farklý türü var. ntarktika dýþýnda bütün kýtalarda görülen 60 bambu türü gerçekte çok deðiþik renklerde ve farklý büyüklüklerde olabiliyor. Bambu hem çok dayanýklý hem de çok hafif bir bitki. Bu nedenle olsa gerek bambunun kullaným alanlarý saymakla bitmiyor: Yapý iskeleleri, tekneler, kanolar, mobilyalar, yer döþemesi, kâðýt, þapka, sepet, el aletleri, oyuncaklar, müzik aletleri, bisikletler, ilaçlar... Yukarýdaki parçadan bambuyla ilgili hangisi çýkarýlamaz? ) Dünyanýn pek çok yerinde yetiþtiði B) Kullaným alanýnýn çok geniþ olduðu C) Farklý türlerinin olduðu D) Çok kýsa sürede yetiþtiði 2

3 Sınıf Deneme Sınavı Pipeti kâðýdýn üzerine bantlayýn. Kâðýdýn arkasýný çevirin. Ortasýndaki bölüme delikli zýmbayla tepesinden 7-8 santimetre uzaklýkta bir delik delin. 2. Ýlk önce dosya kâðýdýný enlemesine ortadan ikiye katlayýn. Cetvelle, kâðýdýn üzerine bir çizgi çizin. 3. Ýpin ucunu bu delikten geçirip baðlayýn. Kaplama kâðýdýndan yaklaþýk 2 metre uzunluðunda ince uzun bir þerit hazýrlayýn. 4. Kâðýdýn üstteki katýný bu çizgiden açýn ve dýþa katlayýn. Ýkinci kat yerinin üzerine bant yapýþtýrýn. 5. Bu þerit, uçurtmanýn kuyruðu olacak. Kuyruðu uçurtmaya bantla tutturun. Uçurtma hazýr. Yukarýda kâðýttan uçurtmanýn nasýl yapýlacaðý karýþýk olarak verilmiþtir. Doðru sýralama hangi seçenekte verilmiþtir? ) B) þaðýdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamý katmýþtýr? ) Beni görünce hemen yanýma geldi. B) Tozlu yollardan geçip köye vardýk. C) Eðilerek yerden birkaç tane taþ aldý. D) Sora sora sonunda adresi bulduk. 11. þaðýdaki cümlelerden hangisi yalnýzca özne ve yüklemden oluþmaktadýr? ) Þoförümüz Niðde'de mola verdi. B) Tüm parasýný kaybeden yaþlý kadýn aðlýyordu. C) rkadaþýnýn hediye ettiði kitabý bir solukta okudu. D) Elimdeki gümüþ kolyeyi anneme uzattým. C) D) Haberi duyan mahalleli evimizin önünde toplandý. Bu cümlede sýfat-fiil bir sýfat tamlamasý oluþturmuþtur. yný kullaným aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? 8. þaðýdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanýlmýþtýr? ) ranan kan nihayet bulundu. B) Çocuklarýn hepsi havuzda yüzmek istiyordu. C) Gidip patrona her þeyi anlattý. D) Kýzarmýþ narlarý sepete doldurduk. ) lýnan karara herkes uymak zorundaydý. B) Kimsenin, eþyalarýna dokunmasýný istemiyordu. C) Bu resme baktýkça beni hatýrlayacaksýn. D) Müdürün konuþmasý hepimizi hüzünlendirdi. 13. þaðýdaki cümlelerin hangisinde virgül, art arda sýralanan eþ görevli sözcüklerin arasýnda kullanýlmýþtýr? 9. Balýkçýlar tuttuklarý balýklarý kasalara doldurdular. Bu cümlede aþaðýdaki ögelerden hangisi yoktur? ) Özne B) Yer tamlayýcýsý C) Zarf tamlayýcýsý D) Belirtili nesne ) Sazýný kucaðýna aldý, çalmaya baþladý. B) Hayýr, bu odaya izinsiz giremezsiniz. C) Ýçeri girince montunu, atkýsýný, þapkasýný çýkardý. D) Kapýdaki adamý, hmet Bey'i, ilk gördüðümüzde tanýyamadýk. 3

4 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 MTEMTİK TESTİ kiþilik bir sýnýftaki öðrencilerin 10'u kýz öðrencidir. 1. y Bu sýnýftan rastgele iki öðrenci seçildiðinde bu öðrencilerin erkek öðrenci olma olasýlýðý kaçtýr? ) 1 2 B) 3 10 C) 2 5 D) 7 20 O x Yukarýdaki koordinat düzleminin ikinci bölgesinde bulunan þekil, orijin etrafýnda ve saatin döndüðü yönde 90 döndürülürse numaralandýrýlmýþ karesel bölgelerden hangisinin üzerinde olur? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5. þaðýdaki sayý gruplarýndan hangisinin standart sapmasý daha küçüktür? ) 5, 6, 7, 8, 9 B) 2, 4, 6, 8, 10 C) 1, 3, 5, 7, 9 D) 10, 15, 20, 25, sayýsý 2 2 nin kaç katýna eþittir? ) 2 2 B) 2 2 C) 2 4 D) B 12 cm C ,0042 iþleminin sonucunun bilimsel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) 8, B) 4, C) 8, D) 4, Yukarýdaki BC ikizkenar üçgeninde B = C ve BC = 12 cm'dir. s(ë) > s(ëb) olduðuna göre Ç(ÿBC) nun cm cinsinden en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) 33 B) 34 C) 35 D) 36 4

5 Sınıf Deneme Sınavı 7. Farklý uzunluktaki üç çubuk uç uca eklenerek bir üçgen oluþturulmuþtur. Çubuklardan ikisinin uzunluklarý farký 15 cm ise üçüncü çubuðun uzunluðunun cm cinsinden alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? sayýsý aþaðýdakilerden hangisinde verilen iki sayý arasýndadýr? ) ñ9 ile ò12 B) ò13 ile ò17 C) ñ11 ile ò15 D) ò18 ile ò20 ) 1 B) 14 C) 16 D) D B E C 12 cm Yukarýdaki þekilde ÿbc ve DÿEC birer dik üçgendir. EC = 12 cm, C = 36 cm ve D = DC olduðuna göre BE kaç cm'dir? ) 40 B) 42 C) 44 D) Yaþ Kiþi sayýsý þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ó5 4 = 0,25 B) ò2 8 = 2 4 C) ó0,01 = 0,1 D) 1 = Yukarýdaki tabloda bir kursa katýlanlarýn yaþlarýna göre daðýlýmlarý verilmiþtir. Buna göre yaþ aralýðýndaki kiþi sayýsý en az kaç olabilir? ) 18 B) 13 C) 9 D) 7 5

6 8. Sınıf Deneme Sınavı Yukarýda bir fraktalýn ikinci adýmý verilmiþtir. Þeklin alaný 64 cm 2 olduðuna göre bir sonraki adýmda bulunan boyalý bölgelerin alanlarý toplamý kaç cm 2 dir? ) 26 B) 27 C) 28 D) Koordinat düzlemindeki bir B doðru parçasýnýn ucunun koordinatlarý ( 7, 3)'tür. B doðru parçasý orijin etrafýnda ve saat yönünün tersi yönde 90 döndürülürse elde edilen görüntünün orta noktasý ( 1, 7) olacaðýna göre B noktasýnýn koordinatlarý aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( 7, 3) B) ( 7, 1) C) ( 1, 7) D) ( 7, 5) 6

7 Sınıf Deneme Sınavı FEN BİLİMLERİ TES TÝ 3. þaðýda mayoz bölünmede görülen evrelerden bazýlarý gösterilmiþtir. 1. Tabloda bazý canlýlarda görülen adaptasyon örnekleri verilmiþtir. Kutuplarda yaþayan tilkilerin beyaz kürke ve kýsa kulak kepçesine sahip olmasý Develerin hörgüçlerinde yað depolamalarý ve geniþ ayaklara sahip olmasý I II Kutup ayýlarýnýn beyaz kürke ve geniþ ayaklara sahip olmasý Çölde yaþayan tilkilerin kahverengi kürke ve uzun kulak kepçesine sahip olmasý Tablodaki örneklerle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? ) Farklý ekosistemlerde yaþayan farklý canlýlarýn tamamý ayný adaptasyonlarý gösterir. B) yný ekosistemde yaþayan farklý organizmalar benzer adaptasyonlar gösterir. C) Develerin geniþ ayaklý olmasý kuma batmalarýný önlerken kutup ayýlarýnýn geniþ ayaklý olmasý buzda kaymadan dengeli bir þekilde yürümelerini saðlar. D) Bazý hayvanlarýn kürk renginin ortam rengi ile ayný olmasý o hayvanlara düþmanlarýna av olmamak ve avlarýný yakalamak için avantaj saðlar. 4. III IV Verilen evreler gerçekleþme sýralarýna göre dizildiðinde hangisi sonuncu olur? ) I B) II C) III D) IV Sýnýftaki tüm arkadaþlarýnýzýn birbirlerinden farklý özellik ve görünüþte olmasýnýn sebebi nedir? Öðretmen Öðretmenin sorusuna öðrenciler aþaðýdaki cevaplarý vermiþtir. Hücrelerinin mitoz bölünme geçirmesi Farklý kromozom sayýsýna sahip olmalarý 2. I. Uzun süre güneþte kalan kiþinin ten renginin deðiþmesi II. Spor yapan kiþilerde kaslarýn geliþmesi III. Van kedilerinin gözlerinin farklý renkte olmasý Yukarýda verilen özelliklerden hangileri canlýlarýn genetik yapýsýndaki deðiþmeler sonucu meydana gelmiþtir? ) Yalnýz I B) I ve II C) Yalnýz III D) II ve III Seher DN larýnda farklý çeþitte nükleotitlerin bulunmasý Fatma Hangi öðrencinin verdiði cevap doðrudur? ) Seher B) bdullah C) Fatma D) Havva bdullah Farklý DN lara sahip olmalarý Havva 7

8 8. Sınıf Deneme Sınavı þaðýda bir hücreye ait bölünme þema ile gösterilmiþtir. 7. Bir cisim farklý sývýlara konulduðunda aþaðýdaki gibi dengede kalýyor. 2n I II 2n 2n III X sývýsý Y sývýsý Buna göre, þemadaki hücre bölünmesi ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? Z sývýsý T sývýsý ) I numaralý hücre mayoz bölünme geçirmiþtir. B) Hücre bölünmesinde önce çekirdek, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleþmiþtir. C) II ve III numaralý hücrelerin kalýtsal özellikleri aynýdýr. D) Parça deðiþimi olayý gerçekleþmemiþtir. Buna göre hangi sývýnýn yoðunluðu en küçüktür? ) X B) Y C) Z D) T 6. Hemofili hastalýðý, X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taþýnmaktadýr. Bir ailenin dört çocuðunun cinsiyeti ve hemofili hastalýðý ile ilgili fenotipi aþaðýda verilmiþtir. Cinsiyeti Hemofili hastalýðý ile ilgili fenotipi 1. çocuk Kýz Hasta çocuk Erkek Hasta 3. çocuk Kýz Hasta 4. çocuk Erkek Saðlýklý Buna göre hemofili hastalýðý ile ilgili anne ve babanýn genotipleri hangi seçenekte doðru verilmiþtir? nne Baba ) X h X h X h Y B) X h Y X H Y C) X H X h X h Y D) X H X h X h X h sývý Þekildeki ölçümleri yapan bir öðrenci aþaðýdakilerden hangisine ulaþamaz? ) Cismin havadaki aðýrlýðý B) Cismin sývýdaki aðýrlýðý C) Cisme etki eden kaldýrma kuvveti D) Cismin yoðunluðu 8

9 Sınıf Deneme Sınavı 9. K L M Eþit aðýrlýktaki K, L ve M cisimleri için aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) K ve L'ye uygulanan kaldýrma kuvvetleri eþittir. B) L ve M'ye uygulanan kaldýrma kuvvetleri eþittir. C) M'nin yoðunluðu en büyüktür. D) L'nin yoðunluðu sývýnýn yoðunluðuna eþittir. 11. I cýva S Yukarýdaki þekilde taban alanlarý verilen kaplarda ayný yükseklikte cýva bulunmaktadýr. Buna göre kap tabanlarýndaki sývý basýnçlarý arasýndaki iliþki nasýldýr? ) I > II > III B) III > II > I C) I = II = III D) I > III > II II cýva 2S III cýva 3S 10. su zeytinyaðý 12. Piston F Gaz Gaz I II III Bir cisim I. durumda boþ bir kapta, II. durumda su, III. durumda zeytinyaðý içerisindedir. Buna göre küp þeklindeki cismin bulunduðu zemine yaptýðý basýnçlar arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? (Suyun yoðunluðu zeytinyaðýnýn yoðunluðundan büyüktür.) ) I > III > II B) I > II > III C) II > I > III D) III > II > I Yukarýdaki gibi sýzdýrmaz kap içinde bir miktar gaz vardýr. Piston F kuvveti ile itilip kap içindeki gaz sýkýþtýrýlýyor. Bu olayla ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisi yanlýþtýr? ) Kaptaki gazýn hacmi azalmýþtýr. B) Kaptaki gaz basýncý artmýþtýr. C) Tanecikler arasýndaki çarpýþma sayýsý artmýþtýr. D) Gazýn yoðunluðu azalmýþtýr. 9

10 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK TES TÝ 1. rkadaþý Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete ilgi duymaya baþladýðý okuldur. Tarih öðretmeni Kolaðasý Mehmet Tevfik Bey'in onda tarih bilincinin oluþmasýný saðladýðý okuldur. Yukarýda verilen bilgiler, Mustafa Kemal'in eðitim gördüðü aþaðýdaki okullardan hangisine aittir? ) Selanik Mülkiye Rüþtiyesine B) Ýstanbul Harp Okuluna C) Manastýr skerî Ýdadisine D) Selanik skerî Rüþtiyesine 3. þaðýdaki tabloda Birinci Dünya Savaþý'na katýlan bazý devletlerin Osmanlý Devleti'ne yönelik politikalarý verilmiþtir. Devlet...?......?......?... Osmanlý Devleti'ne Yönelik Politikasý Osmanlý sýnýrlarý içindeki raplarý ayaklandýrarak devletin parçalanma sürecini hýzlandýrmak Boðazlarý ele geçirip, sýcak denizlere inmek Gayrimüslimleri kullanarak, siyasi baský kurarak Osmanlý Devleti üzerinde hak iddia etmek Tabloda "?" ile boþ býrakýlan yerlere aþaðýdaki devletlerden hangisi yazýlamaz? ) Ýngiltere B) lmanya C) Fransa D) Rusya 2. Mondros teþkes nlaþmasý'nýn aþaðýdaki maddelerinden hangisi iþgallere hukuki zemin hazýrlamýþtýr? ) Toros tünelleri Ýtilaf Devletleri tarafýndan iþgal olunacaktýr. B) Osmanlý ordusu derhal terhis edilecektir. C) Osmanlý demir yollarýndan Ýtilaf Devletleri istifade edecektir. D) Ýtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çýkmasý hâlinde herhangi bir stratejik yeri iþgal etme hakkýna sahip olacaktýr. 4. I. Mustafa Kemal'in Temsil Heyeti baþkanlýðýna seçilmesi II. masya Genelgesi'nin yayýnlanmasý III. Mustafa Kemal'in Samsun'a çýkmasý IV. Erzurum Kongresi'nin toplanmasý V. Mustafa Kemal'in askerlik mesleðinden istifa etmesi Yukarýdaki olaylarýn kronolojik sýralamasý aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru verilmiþtir? ) III - II - V - IV - I B) II - III - I - V - IV C) I - V - III - II - IV D) III - V - II - IV - I 10

11 Sınıf Deneme Sınavı 5. Refet Bey Rauf Bey li Fuat Paþa Kâzým Karabekir Paþa Mustafa Kemal Paþa, masya Genelgesi'ni tek baþýna deðil, yukarýdaki komutanlarla birlikte hazýrlamýþ ve ardýndan Erzurum'daki Kâzým Karabekir Paþa'nýn da onayýný almýþtýr. Mustafa Kemal'in bu þekilde davranmasýnýn amacý aþaðýdakilerden hangisidir? ) Ýstanbul Hükûmeti'nin yerine yeni bir hükûmet kurmak B) Millî Mücadele'ye olan desteði artýrmak C) Ýstediði kanunlarý bir an önce çýkartmak D) Millî cemiyetlerin birleþtirilmesini saðlamak 6. Mustafa Kemal Paþa Havza'dan nadolu'daki valilere ve komutanlara yapýlmasý gereken iþler ile ilgili bir genelge gönderdi. 7. Mustafa Kemal bu genelgede; Ýþgallerin protesto edilmesini, Mitingler düzenlenmesini, Ýstanbul Hükûmeti'ne ve Ýtilaf Devletlerinin temsilciliklerine iþgalleri protesto eden telgraflar çekilmesini istemiþtir. Mustafa Kemal'in bu isteklerine göre, Havza Genelgesi'ni yayýnlamasýnýn amaçlarý arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yer almaz? ) Halk arasýnda millî bilinci uyandýrmak B) Ýþgallere karþý halkýn dikkatini çekmek C) Temsil Heyetine baþkan seçilmek D) Millî birlik ve beraberliði saðlamak TBMM nin ilk siyasi baþarýsýdýr. Millî Mücadele nin Doðu Cephesi kapanmýþtýr. Ýlk kez bir devlet, Sevr ntlaþmasý ný tanýmadýðýný kabul etmiþtir. TBMM nin siyasal varlýðý ilk kez bir devlet tarafýndan tanýnmýþtýr. Yukarýdaki öðrenciler aþaðýdaki hangi antlaþmayla ilgili bilgi vermiþlerdir? ) nkara ntlaþmasý B) Lozan ntlaþmasý C) Moskova ntlaþmasý D) Gümrü ntlaþmasý 11

12 8. Sınıf Deneme Sınavı 2014 DÝN KÜLTÜRÜ ve HLK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKU- MYNLR ÞÐIDKÝ SORULRI CEVPLY- CKLRDIR. 9. Londra Konferansý Moskova ntlaþmasý Gümrü ntlaþmasý nkara ntlaþmasý 8. Elif Öðretmen'in sorusuna aþaðýdaki hangi öðrencinin verdiði cevap yanlýþtýr? ) B) Birinci Ýnönü Zaferi nin iç politikadaki sonuçlarý nelerdir? Ýstiklal Marþý kabul edildi. TBMM nin güç ve otoritesi arttý. Güney Cephesi'ndeki savaþlar sona er- I miþtir. TBMM uluslararasý II alanda tanýnmýþtýr. Fransa, TBMM'yi III resmen tanýmýþtýr. IV Doðu Cephesi'ndeki savaþlar sona ermiþtir. Yukarýdaki tabloda yapýlan iþaretlemelerden hangisi yanlýþtýr? ) I B) II C) III D) IV C) Teþkilat-ý Esasiye kabul edildi. D) TBMM, Londra Konferansý na davet edildi sýnýf öðrencisi Vatan, T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük dersinin yazýlýsýnda aþaðýdaki soru ile karþýlaþmýþtýr. dý: Vatan Soyadý: Toprak 8. Sýnýf T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük Yazýlý Sorularý SORU: TBMM'nin, Birinci Ýnönü Zaferi'nin ardýndan davet edildiði Londra Konferansý'na katýlmasýnýn amaçlarý nelerdir? CEVP:... Vatan bu soruya aþaðýdaki hangi cevabý verirse yanlýþ olur? ) Misakýmillî'yi dünya kamuoyuna duyurmak B) TBMM'nin hukuksal varlýðýný kabul ettirmek C) Halkýn yönetime katýlmasýný saðlamak D) Türklerin barýþ yanlýsý olduðunu dünyaya göstermek 12

13 Sınıf Deneme Sınavı 11. Ýsmet Öðretmen'in sorusuna aþaðýdaki öðrencilerden hangisi doðru cevap vermiþtir? ) B) C) D) Yeliz Hakan Sevil Mustafa Kemal, Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda askerî ve siyasi kararlarý tek baþýna alabilme yetkisini hangi geliþme ile elde etmiþtir? Erzurum Kongresi nin toplanmasýyla Baþkomutanlýk yasasýnýn çýkarýlmasýyla Temsil Heyetinin baþkaný seçilmesiyle Teþkilat-ý Esasiye nin kabulüyle 12. "Batý Cephesi Komutaný Ýsmet Paþa'ya, Siz orada sadece düþmaný deðil milletin makûs (kötü giden) talihini de yendiniz. Ýstila altýndaki talihsiz topraklarýmýzla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köþelerine kadar zaferinizi kutluyor..." Yukarýda Mustafa Kemal'in Ýkinci Ýnönü Zaferi'nin kazanýlmasýndan sonra Ýsmet Paþa'ya çektiði telgraftan bir bölüm verilmiþtir. Telgrafta verilen bilgilere göre aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? ) Ýkinci Ýnönü Zaferi'nden sonra Yunanlýlarýn, nadolu'yu boþalttýðýna B) Kazanýlan zaferin, Türk milleti tarafýndan sevinçle karþýlandýðýna C) Türk vatanýnýn düþman iþgali altýnda olduðuna D) Türk ordusunun, Yunan ordusunu maðlup ettiðine Yaman DÝN KÜLTÜRÜ ve HLK BÝLGÝSÝ DERSÝNÝ OKU- YNLR ÞÐIDKÝ SORULRI CEVPLY- CKLRDIR. 8. "Onlarýn (zenginlerin) mallarýnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardýr." (Zariyat suresi, 19. ayet) Yukarýda verilen ayet ile aþaðýdaki ibadetlerden hangisi arasýnda baðlantý kurulamaz? ) Sadaka B) Kurban C) Zekât D) Oruç 13

14 8. Sınıf Deneme Sınavı Ýki kimsenin arasýný bulup barýþtýrmak sadakadýr. Bir kimseye bineðine binmede veya eþyasýný koymada yardým etmek sadakadýr. Namaza gitmek için atýlan her adým sadakadýr. Yoldaki rahatsýzlýk veren þeyleri kaldýrmak sadakadýr. Sadaka ile ilgili yukarýda verilen bilgilere göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisine ulaþýlabilir? ) Sadaka sadece mal ve para ile olmaz. B) Ýki kimsenin arasýný bulmak en önemli ibadettir. C) Güzel söz söyleyenin cenneti kazanacaðý müjdelenmiþtir. D) Sadaka, zekâttan daha önemli bir ibadettir. 11. I II III IV Ýnsanlarýn nefes almasý Yer çekimi kuvvetinin olmasý daletin olmadýðý toplumlarda huzursuzluðun artmasý Evrendeki cisimlerin birbirini çekmesi Evrendeki Yasalar Yukarýdaki eþleþtirme tablosunda "?" ile boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? Fiziksel Yasa Yukarýdaki tabloda yapýlan iþaretlemelerden hangisi yanlýþtýr? Biyolojik Yasa Toplumsal Yasa ) I B) II C) III D) IV 10. Nelerden? Ne Kadar? I Koyun - keçi 1/40 II Sýðýr - manda 1/40 III Deve Her beþ deve için bir koyun veya keçi IV Toprak ürünleri 1/ Peygamberler çalýþmaya önem vermiþler ve geçimlerini kendi emekleriyle saðlamýþlardýr. Peygamber Hz. dem Yaptýðý Ýþ Çiftçilik Hz. Muhammed...? Yukarýdaki tabloda hangi mallardan ne kadar zekât verilmesi gerektiði ile ilgili bazý bilgiler verilmiþtir. Tabloda verilen bilgilerden kaç tanesi doðrudur? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 ) Ticaret B) Demircilik C) Terzilik D) Dericilik 14

15 Sınıf Deneme Sınavı İNGİLİZCE TES TÝ 1-4. sorularda diyaloðu uygun þekilde tamamlayan seçeneði iþaretleyiniz. 1. lbert : What do you think about Jerry? Gerard :.... You can easily make friends with him. ) He is not friendly and talkative. B) He knows nothing about friendship. C) He is kind and talkative. D) He always comes to classes late. 4. Hank : Why did the police arrest Walter? Marie : Because... ) he is not a bad-tempered person. B) he was accused of breaking into a house. C) he helped the police catch the thieves. D) he does not want to be a dishonest person sorularda boþluðu uygun þekilde tamamlayan seçeneði iþaretleyiniz. 5. tatürk brought the Latin lphabet, because Interviewer : What do you like wearing? Celebrity :... such as a T-shirt, trousers and trainers. ) I like wearing a suit B) I like wearing accessories C) I like wearing a golden necklace D) I like wearing casual clothes 3. Sandra : I can't find my favourite earrings. Gabriel :... Sandra : No, I didn't. I'm sure that they are somewhere at home. ) Did you take them off in the office? B) Did you see her new necklace? C) Did you buy anything yesterday? D) Did you show it to a jewelery store? ) he abolished the sultanate. B) it was very easy to learn. C) it was not very modern. D) he was not a teacher. 6. Soon after the burglary,... They took him to prison. ) the police caught the burglar. B) the police did a mad thing. C) the police released the burglar. D) the police could not find anything. 7. Brushing your teeth is not always enough for a healthy mouth. You should also use.... ) nail scissors B) hair brush C) shampoo D) dental floss 15

16 8. Sınıf Deneme Sınavı sorularý paragrafa göre cevaplayýnýz. Yesterday night, I had an interesting dream. I was the famous detective Sherlock Holmes. I was trying to find out a thief. rich family's dog was stolen. They pomised to give a great prize to anyone who could find the dog. I was collecting evidence at the scene of the crime. Suddenly, I found some fingerprints on the door handle. I scanned the fingerprints in the laboratory and found out the thief. Soon after that, I could catch the thief and I found the dog. I won the great prize. When I woke up, I was proud of myself. 8. The dreamer became... in his dream. ) a rich businessman B) a dog thief C) a famous detective D) a doctor in a laboratory 9. The detective was successful because... ) he stole a dog from a rich family. B) he was having a terrible dream. C) he found out the criminal in the end. D) the dog thief could run away. 10. Events in the passage were actually... ) a fact B) a dream C) a poem D) a tale 16

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Hasan Çakmak finalde yarýþacak Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre

Detaylı

Problemler yeni anayasa ile çözülür

Problemler yeni anayasa ile çözülür YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZEYNEP ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 14.837 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Problemler yeni anayasa ile

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye?

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? Türklerin artýk sopalarla dövüldüðü Avusturya da Irkçýlýk artýyor n Haberin devamý Sayfa 4-6 Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? office@yenivatan.at Aralýk / Dez. 2006 / 73 / Kostenlos Verlagspostamt 1010

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti Köy okuluna laminat parke Ý lçemize baðlý Sarayözü Köyü Ýlkokulu nasýnýfý'nýn zeminine, amamözü Kaymakamlýðýnca ahþap laminant parke döþendi. Binanýn yapýlýþýnýn çok eski yýllara dayanmasýndan dolayý binada

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı