tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.e-sorgu.org/halk-ban tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ. Sera gazları atmosferde çok uzun yıllar kalabilmekte. Dünyada bugün tüm sera gazlarının salınımı kesilse bi- le küresel iklim değişiminin etkileri yüzlerce yıl sürecek. Bu nedenle, sera gazlarını azaltırken bir yandan da sağlık sektörünün alt yapı, servis ve hizmetlerinde de iklim değişimine uyum çalışması yapılmalıdır. İklim de- ğişikliğine bağlı sağlık etki değerlendirmesi politika ola- rak benimsenmeli, öncelikler belirlenmelidir. Bunun için özellikle iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık sektöründe çalışanların bilgi ve bilincinin artırılması ge- rekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Kü- resel İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri" konu- sunda ülke çapında doktorlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli. Böylece, sağlık personeli iklim değişikliği ve solunum yolları hastalıkları arasındaki ilişkiye dair bilgilendirilir, geleceğe dair düşünmeye teşvik edilir. Unutulmamalıdır ki, insan bilmediği sorunu çözemez, değiştiremez. Engelleri bilmek onları aşmak için büyük bir avantajdır. İşe, öncelikle kendimizi değiştirmekle, geliştirmekle başlamalıyız. Bu parçadan çıkarılamaz? aşağıdaki yargılardan hangisi A) Atmosferde bulunan zararlı gazların oranlarının düşürülmesine yönelik alınacak önlemlere paralel olarak sağlık sektöründe de önlemler alınmalıdır. B) Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar- da çözülmesi gereken öncelikli alan sağlıktır. C) Konu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları sorunu çöz- me yönünde en önemli adımdır. D) Küresel iklim değişikliği süreci şu anda durdurula- bilse bile etkilerinin ortadan kaldırılması uzun za- man alacaktır. E) Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması sürecinde yeni dü- zenlemeler yapılmalıdır. leri yüzlerce yıl sürecek, cümlesinden D seçeneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Küresel İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkisi konusunda ülke çapında doktorlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, cümlesinden E seçeneği çıkarılabilir. Ancak B seçeneğinde çözülmesi gereken öncelikli olan sağlıktır. ifadesi çıkarılamaz. Sağlık, üzerinde du- rulması gerekli olanlardandır ancak parçada bir öncelikten bahsedilmemektedir.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne zaman" sorusunun cevabı vardır? A) Dilimi geliştirmek için İngilizce romanlar okuyorum. B) Annem yavaşça yerinden kalktı. C) Babamla dereye balık avlamaya gittik. D) Arkadaşlarımla kırlarda dolaştık. E) Bu ağaçları geçen yıl ağabeyim dikmişti. A) İngilizce romanlar okuyorum. (NİÇİN?) dilimi geliştirmek için B) Annem yerinden kalktı. (NASIL?) yavaşça. C) Balık avlamaya gittik. (KİMİNLE / NEREYE?) babamla dereye. D) Dolaştık. (KİMİNLE / NEREDE?) arkadaşlarımla kırlarda. E) Bu ağaçları ağabeyim dikmişti. (NE ZAMAN?) geçen yıl. Parçada sera gazlarının dünya üzerindeki olumsuz etkilerinden ve bu konuyla ilgili neler yapılabileceğin- den bahsedilmektedir. Sera gazlarının atmosferde bi- rikmesiyle iklim değişikliklerinin ortaya çıkması sonucu sağlık etki değerlendirmesi yapılması ifadelerinden A seçeneği, İnsan bilmediği sorunu çözemez, değiştiremez. Engel- leri bilmek onları aşmak için büyük bir avantajdır, ifa- desinden C seçeneği, Dünyada bugün tüm sera gazla- rının salınımı kesilse bile küresel iklim değişiminin etki-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Otobüs, ineceğim yerde durmadı. B) Resim yarışmasında ödül almış. C) Dolaptaki çürümüş domatesleri çöp kutusuna atkasi-banko-gorevlisi-alimi-sinav- tım. sorulari-ve-cevaplari-.html D) Pazartesinin akşamları, yürüyüşe çıkarız. E) Pencereden bakan kişi kardeşim değil.

2 D seçeneğinde gereksiz ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Tamlama pazarte- sinin akşamları değil, pazartesi akşamları şeklinde olmalıydı. Diğer seçeneklerde herhangi bir bozukluk yoktur. 5. Klasik Türk Musikisinin herhangi bir yapıtı sıradan kalıpların dışında kalır. Eskimezliği, yarına kalırlığı da buradan, her zaman yeni oluşundan gelir. Her kuşak bu tür yapıtlarda kendi dönemlerinin havasını bulur. Ondan yeni tatlar alır, yeni duygular düşünceler kazanır. Bu parçada Klasik Türk Musikisi'nin hangi yönü üzerinde durulmuştur? A) Gün geçtikçe daha çok ilgi göreceği B) Değerinin zamanla anlaşılacağı C) Belirli kurallara göre oluşturulduğu D) Her dönemde değerini koruduğu E) İnsanlığın ortak yapıtı olduğu. (I) Çeşme çarşısında her cumartesi Pazar kurulur. (II) Neredeyse tüm yazlıkçılar bu pazara uğrar. (III) Ürün çeşitliliğinin, sebze-meyve tazeliğinin ötesinde satıcı- alıcı iletişimindeki içtenliktir belki de onu çekici kılan. (IV) Bu rahatlık ve konukseverlik, karşısındaki Sakız adasında yaşayan komşuları da Çeşme Pazarına çekmektedir. (V) O gün Çeşme'ye tekneler dolusu ko- nuk gelir, özgürce dolaşır, çekincesizce alışverişlerini yapar. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html Parçadaki eskimezlik, yarına kalırlık ifadesinden ve Her kuşak bu tür yapıtlarda kendi dönemlerinin hava- sını bulur cümlesinden Klasik Türk Musikisinin her dö- neminde değerini koruduğu konusu üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili açıklama yanlıştır? A) I. cümlede,düzenli olarak yapılan bir işten söz edilmektedir. B) II. cümlede, bir grup insanın olumsuz tutumları ser- gilenmektedir. C) III. cümlede, bir tahminden söz edilmektedir. D) IV. cümlede, bir neden açıklanmaktadır. E) V. cümlede, eylemler oluş sırasına göre verilmek- tedir. A) her cumartesi düzenli olarak yapılan bir iş C) iletişiminde içtenliktir belki de tahmin D) Bu rahatlık ve konukseverlik komşuları çekmektedir neden E) gelir, dolaşır, alışverişlerini yapar oluş sırası. B seçeneğinde ise Neredeyse tüm yazlıkçıların bu pazara uğradığı ifade edilmiştir. Ancak burada olumsuz bir durum söz konusu değildir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kararsızlık" söz konusudur? A) Okulda işlerini ancak tamolarak bitirebilmiş. B) Anlatmaya çalıştığınız şey nedir? C) Acaba bu akşam sinemaya gitsem mi? D) Hafta sonu gideceğimiz yer pek de güzel değilmiş. E) Arabanı burada bırakıp mı gidiyorsun? C seçeneğindeki Acaba sözcüğü cümleye işi yapıp yapmama konusunda kararsız kalındığı anlamını katmıştır.

3 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 7. Aşağıdakicümlelerin belirtilmemiştir? A) Kış mevsimlerinin uzun ve soğuk geçtiği illerde bi- nalar taştan yapıldığında ısı kaybı az oluyor. B) Binaların ısı yalıtımlarının standartlara uymaması yakıttan tasarruf edilememesi sonucunu doğuru- yor. C) Binaların dış yalıtımı özensiz yapıldığından yakıt tasarrufu mümkün olamıyor. D) İnşaat mühendisleri binaların çatı ve dış duvar yalı- tımına özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyorlar. E) Kapı ve pencerelerin ısı yalıtımlı yapılması ısınma- yı kolaylaştırıyor. A) binalar taştan yapıldığında ısı kaybı az oluyor. B) ısı yalıtımlarının standartlara uymaması yakıttan tasarruf edilememesi sonucunu doğuruyor. C) dış yalıtımı özensiz yapıldığından yakıt tasarrufu mümkün olamıyor. E) ısı yalıtımlı yapılması ısınmayı kolaylaştırıyor. D seçeneğinde ise yalıtıma özen gösterilmesi gerektiği ifade edilmiş ancak bunun nedeni belirtilmemiştir. hangisinde "neden" 9. Yaşlılar gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ne var ki bu sav bedensel güç isteyen işler için doğrudur. Yaşlılar elbette gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ama akıl gü- cüne dayanan işleri daha iyi yaparlar. Bu yönden, yaş- landıkça düşünme ve yaratma gücümüzün zayıfladığı düşüncesi doğru değildir. Homores'u, Platon'u, Zenon'u, Diyojen'i düşünün. Bunlar en ünlü yapıtlarını yaşlılık dönemlerinde vermişlerdir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Gençler; yapacakları işlerde yaşlılar tarafından yönlendirilmelidir. B) Yaşlılık, insanın yaşamını sürdürebilmek için daha çok çaba harcadığı bir dönemdir. C) Yaşlıların yaptığı işleri gençler yapmak istemez. D) İnsanda fiziksel gücün zayıflaması, yaratma gücü- nü artırır. E) Yaşlılık, insanoğlunun yaratıcılığını engellemez. Parçada, ilerleyen zamanla birlikte yaşlıların bedensel gücünü kaybetmesine karşın zihinsel olarak daha üret- ken hale geldiği vurgulanmaktadır. Buna örnek olarak da ileri yaşlarına rağmen sanatlarıyla ve yaptıklarıyla tarihe damgasını vurmuş kişilerden bahsedilmiştir. Öyleyse anlatılmak istenen E seçeneğinde olduğu gibi, yaşlılığın, insanoğlunun yaratıcılığını engelleyemeyeceğidir.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır? 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, işin nasıl yapıldığı belirtilmiştir? A) Çok yakında buraya geleceğini bildirdi. B) Kendisine gelen mektubu dikkatle okudu. C) Bazı ülkelerde ulaşım sorununa çözüm aranıyor. D) Sabahleyin evden çıkıp okula gitti. E) Bugün biraz hasta olduğunu söyledi. B seçeneğinde; Kendisine gelen mektubu okudu. (NASIL?) dikkatlice. Yani işin nasıl yapıldığı belirtilmiştir. A) Bu insanlar ölmek üzere olan, can çekişen bir sa- nat dalını canlandırmaya çalışıyorlar. B) Öğrenciler öğretmenlerine ve arkadaşlarına her zaman saygılı davranıyorlar. C) Onlar, sokaklarını, parklarını ve bahçelerini temiz ve düzenli tutmayı bir görev edinmişler. D) Kahvaltıdan önce tüm öğrenciler ellerinde spor a- letleri, jimnastik yapıyorlar. E) Görme Engelliler Derneğinde gençlere el işçiliği öğretiliyor. A seçeneğindeki cümlede ölmek üzere olan ve can çekişen ifadeleri aynı anlamı taşımaktadır. Öyleyse bu sözlerden biri gereksizdir. 5

4 Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşı'nda Çanak- kale cephesinde hangi devletlere karşı savaşmıştır? A) Almanya-Amerika B) İngiltere-Fransa C) İtalya-Rusya-Yunanistan D) Rusya-İngiltere E) Fransa-Almanya Osmanlı Devleti, l. Dünya Savaşı na yakın zamanda kaybettiği toprakları geri almak için ve savaşı Alman- ya nın kazanacağına duyduğu güvenle girmiştir. Os- manlı Devleti nin savaşa girmesiyle, Avrupa da başla- yan savaş bir anda Orta Doğu hatta Arabistan yarıma- dasına kadar genişlemiştir. Geniş bir coğrafyada sa- vaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti bu savaşta yalnızca Çanakkale Cephesinde başarılı olmuştur. Ça- nakkale Cephesi İngiltere ve Fransa nın müttefikleri Rusya ya yardım göndermek için açtıkları cephedir. Yapılan kanlı mücadeleler ve Mustafa Kemal in üstün askeri yeteneği sayesinde Çanakkale geçilememiş ve yardım alamayan Çarlık Rusya sı tarih sahnesinden silinmiştir. Yeni Türk Devleti Nisan 9 de TBMM nin açılma- sıyla kurulmuş, ancak Türkiye Cumhuriyeti adını 9 yılında almıştır. Cumhuriyet kavramı daha önce; top- lumda karışıklık çıkmasını önlemek ve birlik beraberliği bozmamak için açıkça belirtilmemiştir. Fakat 9 te Cumhuriyet in ilan edilmesi 9 yılında halifeliğin kal- dırılması yeni Türk devletine karşı muhalefeti artırmış ve bu muhalefet grubu 9 te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet fırkası çatısı altında birleşmiştir. Partinin dini inançları siyaset için kullanması kısa sürede kapatılmasına sebep olmuştur. Bu duruma tep- ki gösteren saltanat ve hilafet taraftarları Şeyh Sait önderliğinde bir ayaklanma çıkarmıştır. Ayaklanmanın temel sebebi mevcut rejim yerine şeriata dayalı bir sis- temi getirmektir. Laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya yönelik bu ilk isyanın suçluları çıkarılan Takrir-i Sukûn kanununca istiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır. Ancak Cumhuriyete yönelik isyanlar devam etmiş aynı sebeplerle 9 yılında Menemen Olayı yaşanmıştır.. TBMM Hükümeti'nin ilk resmi ilişki kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? A) Almanya D) Rusya B) Fransa E) İtalya Nisan 9 de açılan ve Ağustos 9 tarihinde meclisin yenilenmesine kadar geçen sürede görev ya- pan l. TBMM Hükümeti, ilk resmi ilişkisini I. İnönü Sa- vaşı sonrası, Sovyet Rusya ile yapmıştır. I. İnönü Sa- vaşı nda TBMM nin başarılı olması üzerine Rusya, C) İngiltere TBMM ile Moskova Antlaşması nı imzalamış ve Misak-ı Milli yi tanıyan ilk büyük devlet olmuştur.. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A) Şeyh Sait Ayaklanması B) Menemen Olayı C) Yozgat Ayaklanması D) Mart Olayı E) Bursa Olayı A) İttihatçı kadro ile ters düşmesi B) Çanakkale zaferinden sonra halk arasında sarsılmaz bir üne sahip olması C) Tam bağımsızlıktan yana olması D) Genç subaylar tarafından seviliyor olması E) Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesine karşı çıkmış olması Osmanlı Devleti, Almanya nın savaşı kazanacağına dair güven duyması ve kaybettiği topraklarını geri almak için I. Dünya Savaşı na girmiş; ancak bu savaşta büyük bir yenilgi almış ve savaş sonrası şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes ini imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Ateşkesinde Askerlerin terhis edilmesi ve silahların teslim edilmesi şeklindeki maddenin halk tarafından uygulanmaması Karadeniz Bölgesinde bazı karışıklıklara sebep olmuştur. Osmanlı Devleti ise bu karışıklığı gidermek ve düzeni sağlamak için Mustafa Kemal i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirmiştir. Bu görevlendirmede Mustafa Kemal in l. Dünya Savaşı na girmeme konusundaki fikirlerinde haklı çıkması, askerler ve halk tarafından sevilmesi etkili olmuştur. Fakat Mustafa Kemal in tam bağımsızlık yönündeki fikirleri 6

5 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ henüz hiç kimse tarafından bilinmediğinden, bilinmesi de sakıncalı olduğundan 9. Ordu Müfettişliği görevini almasında bunun bir etkisi olmamıştır. Mustafa Kemal bu fikirlerini Anadolu ya geçinceye kadar büyük bir özenle gizlemiştir. 5. Şubat 9'te meydana gelen Bursa Olayı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ezanın ve Kâmetin Türkçe okunması B) Çok partili hayata geçilmesi C) Halifeliğin kaldırılması D) Şapka Kanunu'nun çıkartılması E) Saltanatın kaldırılması Atatürk, Türkçe yi tam bir bilim ve kültür dili haline getirmek ve Türkçe yi pekiştirmek için Müslümanları ibadete çağıran ezan ve kameti anlamlarını bozmadan Türkçe ye çevirmiştir. Fakat bazı gerici gruplar tarafın- dan bu durum tepkiyle karşılanmış Şubat 9 te Bursa Ulucami de ezanın Türkçe okunması ve kamet getirilmesi nedeniyle olaylar çıkmıştır. Olaylar kısa sü- rede kontrol altına alınmış ve elebaşları yakalanıp ada- lete teslim edilmiştir. Bu olay tarihte Bursa Olayı olarak bilinir. Kurtuluş Savaşı nı yürütmüştür. İlk TBMM, Milli Egemenlik ilkesini benimsemesine rağmen milletin iradesi tam olarak meclise yansıma- mıştır. Örneğin bu mecliste partiler yoktur. Henüz se- me seçilme hakkına kavuşmayan kadınlarda ilk TBMM de yer almamıştır. Bu nedenle I. TBMM nin milli bir meclis olduğu söylenemez. 7. Lozan Konferansı'nda konuşulacak konular üze- rinde Türk tarafının taviz vermeyeceği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Suriye Sınırı-Savaş Tazminatları B) Boğazlar-Ege Adaları C) Batı Trakya-Azınlıklar D) Ermeni Yurdu-Kapitülasyonlar E) Dış Borçlar-Irak Sınırı Kurtuluş Savaşı nın büyük bir fedakarlıkla kazanılma- sından sonra sıra, diplomatik çalışmalarla bu başarıyı tamamlamaya gelmiştir. İtilaf devletlerinin daveti üzeri- ne yapılan Lozan Konferansında, TBMM yi İsmet İnönü nün başkanlığını yaptığı bir heyet temsil etmiştir. Türk tarafı heyetten özellikle iki konuda kesinlikle taviz vermemesini istemiştir.. Ermenilere kesinlikle toprak verilmemesi 6. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?. Kapitülasyonların tüm sonuçlarıyla kaldırılması A) Güçler birliği ilkesini benimsemiş olması B) Mecliste Halk Fırkası adıyla bir partinin kurulmasına izin verilmesi C) İhaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarması D) Kurtuluş için her türlü özveriye hazır olması E) Milli bir meclis olması Amasya Genelgesi yle başlayan Milli Egemenlik fikri, Nisan 9 de TBMM nin açılmasıyla vücut bulmuştur. 8. Türkiye'de laik ve çağdaş eğitim sisteminin kurul- masına olanak tanıyan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A) Medreselerin kaldırılması B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi C) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması D) İstanbul Üniversitesi'nin kurulması E) Harf Devrimi'nin yapılması 9-9 yılları arasında görev yapan I. TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendin de toplamıştır. (Güçler Birliği) II. TBMM nin seçilmesinden kısa bir süre önce 9. Eylül 9 te Halk fırkasının kurulmasına izin vermiştir. TBMM e karşı çıkan isyanları bastırmak için İhaneti Vataniye Kanunu çıkarmıştır. Osmanlı Devleti nin eğitim sisteminde belli bir birlik yoktu. Özellikle 9. yüzyılda, Tanzimatın ilanıyla birlikte azınlık okulları yabancılara ait okullar, misyoner okulları açılmış, ülkedeki geleneksel eğitim kurumu olan medreselerin yanında modern okullar açılmıştır. Her biri kendi iç işleyişi içinde yürütülen bu kurumlar üzerinde Osmanlı Devleti nin herhangi bir denetimi yoktu. Bu durum, aynı topraklar üzerinde yetişen nesillerin farklı 7

6 eğitimler almasına ve birbirinden çok farklı kafa yapıla- rıyla yetişmesine sebep oluyordu. Yeni Türk devleti, eğitimdeki en büyük sorunun bu bölünmüşlük olduğunu fark etmiş ve 9 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu yla tüm okulları devlet denetimine alarak eği- tim öğretimi birleştirmiştir. Medreseler bu kanun çerçe- vesinde kapatılmıştır. Diğer seçenekler ise sonraki yıllarda eğitimin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır. 9. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye'ye yönelik politikalarında farklılaşma açıkça ortaya çıkmıştır? A) Moskova Antlaşması nın imzalanması B) Mudanya Ateşkesi nin imzalanması C) I. İnönü Savaşı nın kazanılması D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının İzmir'e giri- şi E) Ankara Antlaşması'nın imzalanması 9 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) yeni Türk devletini hukuki temellere oturtmak amacıyla l. İnönü Savaşı ndan sonra yürürlüğe girmiştir. 9 Anayasası ile; Yasama ve yürütme erkleri mecliste toplanmıştır. Yani güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Ancak bu anlayış 9 Anayasası ndan itibaren değişikliğe uğramış 96 Anayasası nda da kesin olarak terk edilmiştir. 9 Anayasası nda 9 yılında yapılan değişik- likle devletin rejimi, dini ve başkenti anayasaya eklenmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. ifadesi ise 9 Anayasası nın ilk halinden bugünkü 98 Anayasası nın son şekline kadar değişmez bir nitelik olarak kabul edilmiştir. l. Dünya Savaşı nın bitmesinden sonra Türkiye nin muhatap olduğu İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan dır. Savaştan sonra Mondros Ateş- kes ine dayanarak Anadolu nun çeşitli yerlerini işgal eden bu devletlerin asıl hedefi Sevr Antlaşması nı TBMM ye kabul ettirmekti. Fakat Sakarya Savaşı nın kazanılması ve düzenli ordunun üst üste aldığı başarı- lar İtilaf Devletleri arasında çözülmelere neden olmuştur. Sakarya Savaşı ndan sonra; İtalya, kuvvetlerini Anadolu dan çekmiş Fransa ise TBMM ile Ankara Antlaşması nı imzala- yarak Anadolu yu terk etmiştir. Dolayısıyla seçe- neklerde verilen Ankara Antlaşması diplomatik açıdan bir dönüm noktası olmuş ve İtilaf Devletleri blokunun parçalanmasına sebep olmuştur. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarla önemli bir pay alan Rusya'nın daha sonra savaştan çekilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve rejimin değişmesi B) Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Cephesinde başarı- lı olması C) Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında Boğazları ka- patması D) ABD'nin İtilaf Devletleri tarafında savaşa girmesi E) İtalya'nın İtilaf devletleri tarafında savaşa katılması. 9 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hangi maddesi günümüze kadar anayasamızın değişmez temel ilkesi olmuştur? A) Devletin dini İslâmdır. B) Türkiye Devletinin rejimi Cumhuriyettir. C) Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. D) TBMM güçler birliği ilkesini temel alır. E) Devletin Başkenti Ankara şehridir. l. Dünya Savaşı nın çıkmasından önce İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa) blokunda yer alan Çarlık Rusya sı savaş henüz devam ederken 95 yılında bir iç savaş yaşamış ve ülkedeki Bolşevikler (komünizm yanlıları) Çarlık Rusya sını yıkarak Sovyet Rusya yı kurmuşlar- dır. Sosyalist bir rejimi benimseyen yeni devlet bu reji- min bir gereği olarak sömürgecilik savaşlarına karşıydı. Bu nedenle Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çe- kilmiş ve Çarlık Rusya sının işgal ettiği yerleri eski sa- hiplerine vermiştir. Osmanlı Devleti de bu sayede Kars, Ardahan ve Batum topraklarını geri alabilmiştir. 8

7 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ. Dernek Kurma hürriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Herkes dernek kurma hakkına sahiptir. B) Dileyen izin almadan dernekten çıkma hakkına sa- hiptir. C) Kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. D) Dernek kurma hürriyeti kamu düzeni gerekçe gös- terilerek kısıtlanabilinir. E) Dernek kurabilmek için önceden izin alınması zo- runludur. 98 Anayasası nın. maddesi dernek kurma hürriyetinden bahsetmektedir. Buna göre; Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma, bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyeti ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetinin korunması sebepleriyle kanunla sınırlanabilir.. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi alanında karşılaştığı sorunlardan biri değildir? A) Yurtta sermaye birikiminin olmaması B) Girişimcilerin olmaması C) Hammadde eksikliği D) Ulaşım olanaklarının yetersiz olması E) Sanayi alanında çalışabilecek uzman işçiden yok- sun olunması Yeni kurulan Türk devleti sanayi alanında; Girişimci ve yetişmiş eleman olmaması, Ulaşım olanaklarının yetersizliği Sermaye birikiminin olmaması gibi sorunlardan do- layı hedeflediği sanayi kalkınmasını yapamamıştır; ancak Anadolu nun hammadde cenneti olması do- layısıyla bu alanda herhangi bir sorun yaşanma- mıştır. Asıl sorun bu hammaddeyi işleyecek sanayinin olmamasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi belli başlı insan hakları arasında yer almaz? A) Seçim hakkı B) İnsanın kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi tanımı içinde yer almaz? A) Demokrasi siyasidir. B) Demokrasi ekonomiktir. C) Demokrasi bireyseldir. D) Demokrasi fikridir. E) Demokrasi eşitlikçidir. Atatürk e göre demokrasi şöyle tanımlanmaktadır: Demokrasi yönetimine dayanan hükümetlerde ege- menlik, halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi il- kesi egemenliğin millette olduğunu başka yerde olma- yacağını gerekli sayar. Bu suretle demokrasi siyasal gücün, egemenliğin, yasal kökenlerine dayanmaktadır. Demokrasilerde, bireysel özgürlükler ve bu özgürlükle- rin herkese eşit bir şekilde uygulanması özel bir önem taşımaktadır. Demokrasi kavramı, milli egemenliği, kişisel özgürlük- leri, eşitlik anlayışını benimseyen bir düşünce sistemidir. Ekonomi ile ilgili maddeleri içermemektedir. C) Eşitlik D) İnsan bedeninin dokunulmazlığı E) Yaşama hakkı Belli başlı insan hakları; yani temel haklar anayasamızın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Bunlar; kişinin dokunulmazlığı kişi hürriyeti zorla çalıştırma yasağı özel hayatın gizliliği yerleşme ve seyahat hürriyeti din ve vicdan hürriyeti düşünce ve kanaat hürriyeti düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti bilim ve sanat hürriyeti toplantı hak ve hürriyeti mülkiyet hakkı Seçme ve seçilme hakkı siyasi haklar diye değerlendirdiğimiz haklar arasına girmektedir. 9

8 6. Cumhurbaşkanı'nın aşağıdaki görev ve yetkilerinden hangisi "yürütme" ile ilgili değildir? 8. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır? A) Kararnameleri imzalamak B) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve gö- revlerine son vermek C) Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımla- mak E) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri anayasamızın. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; TBMM se- çimlerinin yenilenmesine karar vermek cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri arasına girmektedir. A) Sayıştay B) Başbakanlık C) Danıştay D) Cumhurbaşkanlığı E) Yargıtay Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğu- nun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve gelişti- rilmesinin sağlanması amacıyla cumhurbaşkanlığa bağlı olarak kurulmuştur. not 9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almaz? Cumhurbaşkanının görev alanlarını ayırmakta; Yasama için; meclis, kanun Yürütme için; atamak, çağırmak, toplanmak, son vermek, kabul etmek, onaylamak, imzalamak vs. gibi iş bildiren kelimeler Yargı için; mahkeme, yargı, hakim, savcı gibi anahtar kelimeleri kullanılabilir. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html A) Genelkurmay Başkanı B) Cumhurbaşkanı C) Dışişleri Bakanı D) Başbakan E) Çevre ve Orman Bakanı Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili Bakanlar kuruluna tavsiyede bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulda Cumhurbaşkanı Başbakan ve yardımcıları 7. Aşağıdakilerden hangisi kanunla belirlenmiş du- rumlarda Cumhurbaşkanlığına vekâlet görev ve yetkisine sahiptir? A) TBMM Başkanı B) Yargıtay Başkanı C) Anayasa Mahkemesi Başkanı D) İçişleri Bakanı E) Başbakan Anayasamızın 6. maddesine göre; Cumhurbaşkanı- nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerde geçi olarak görevden ayrılması hallerinde, görevine dönme- sine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanına vekillik eder. Genel Kurmay Başkanı Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanları yer alır. Çevre ve Orman Bakanı MGK da yer almamaktadır.. TC Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Siyasi Haklar ve Ödevlerle ilgili olarak siyasi partilere üye olabilirler? A) Silahlı kuvvetler mensupları B) Kamu kurumlarındaki memur statüsündeki görevli- ler C) Hakimler ve savcılar D) Yükseköğretim öğrencileri E) Yüksek yargı organları mensupları

9 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ Siyasi partilere üye olamayacak kişiler: Silahlı kuvvet mensupları Hakimler ve Savcılar Yüksek yargı organı mensupları Memurlar Yükseköğretim öncesi öğrenciler Buna göre yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye olabilirler.. Aşağıdakilerden hangisi TC Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez özelliklerinden biri değildir? Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili düzenlemeler anayasamızın. maddesinde yer almıştır. Buna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü ancak; milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir. Hava koşulları sınırlama yapılması için bir neden olarak gösterilemez. A) Cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğü B) Temel hak ve hürriyetler C) Resmi dili D) Bayrağı E) Milli Marşı Anayasamızın. maddesinde belirtildiği üzere; Anayasanın. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hükmü ile. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve. TC Anayasası'nın "Yargı" başlığı altında yer alan "Mahkemelerin Bağımsızlığı" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devletin bütünlüğü, dili, bayrağı, marşı ve başkenti ileilgilihükümler değiştirilemez. taşıyan. maddesi Temel hak ve hürriyetler zamana ve ihtiyaçlara göre değişim ve gelişim göstermektedir.. TC Anayasası'na göre, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız düzenlenmek istenen toplantı, gösteri ve yürüyüşler aşağıdakilerden hangisi öne sürülerek sınırlandırılamaz? A) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması B) Kamu düzeninin bozulması C) Milli güvenlik ile ilgili endişeler D) Genel sağılığın ve ahlakın korunması E) Doğal afetlere neden olabilecek hava koşulları A) Hakimler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. B) Yasama ve Yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. C) Yargı yetkisinin kullanılması sürecinde bir üst mah- keme, tavsiye niteliğinde bir alt mahkemeye telkin- de bulunabilir. D) Mahkeme kararları değiştirilemez. E) Mahkeme geciktirilemez. kararlarının yerine getirilmesi Hakimler ve savcılar hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu hükümler, kişileri ve idareyi bağlamaktadır. Mahkemelerin bağımsızlığı, yargı yetkisi kullanırken yasama, yürütme ve herhangi bir yargı organının tel- kin, öneri veya baskıda bulunmamasını ifade eder. Bu nedenle bir üst mahkemenin telkinde bulunması mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırıdır.

10 . Avrupa Birliği'nin Anayasası olarak kabul edilen Lizbon Anlaşması'nı önce reddettikten sonra Ekim ayı başında ülkede düzenlenen referandumla kabul eden birlik üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İtalya C) İzlanda E) İsviçre B) İrlanda D) Çek Cumhuriyeti İlk olarak 9 yılında tespit edilen ve 9 yılında Meksika da ortaya çıkarak hızla yayılan salgın hastalık HN virüsüdür. Domuzlarda oluşan virüse benzediği için domuz gribi adıyla da anılmaktadır. İrlanda 8 yılında referandumla reddettiği AB Ana- yasası olarak nitelenen Lizbon Anlaşması nı 9 yı- lında yapılan referandumda % 67 oranında evet oyu vererek onaylamıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi Mayıs 5 tarihinde yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yasası'nın amaçlarından biri değildir? A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması B) Enerji sektöründe oluşan atıkların değerlendirilme- si ve çevrenin korunması C) Sera gazı emisyonlarının azaltılması D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilir ve kali- teli biçimde ekonomiye kazandırılması E) Bu alanda sağlanacak teşviklerden yararlanma sü- recinin düzenlenmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üreti- mi amaçlı kullanılmasına ilişkin tasarı, TBMM Genel Kurulunda Mayıs 5 tarihinde kabul edilerek ya- salaşmıştır. Bu yasanın yenilenebilir enerji kaynakları- nın nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılma- sı gibi bir amacı yoktur. Diğer seçenekler yasanın amaçlarını oluşturmaktadır. 7. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de Columbia ve Harvard Üniversitelerinde öğretim üyeliği de yapan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri ve tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya koyan, geçen yıl TBMM onur ödülünü alan ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? A) Murat Bardakçı B) İlber Ortaylı C) Halil Berktay D) Fuat Köprülü E) Halil İnalcık TBMM onur ödülünü, Temmuz 8 de TBMM tören salonunda düzenlenen bir törenle Prof. Dr. Halil İnalcık a vermiştir. 96 da İstanbul da doğan Halil İnalcık Ankara Üniver- sitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde yükseköğre- nimini tamamlamıştır. 9 de Tanzimat ve Bulgar Meselesi almıştır. 97 de Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Üniversite Profesörü olarak davet e- dilmiştir. Yazdığı makale ve kitaplarla Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerinde tartışılmaz bir otoritedir. Halil İnalcık Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak da dersler vermiştir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak 9 yılında tespit edilen, ancak daha sonra değişim geçirerek insanları etkileyen, Nisan 9'dan itibaren saldırgan ve ölümcül bir şekle bürünen virüstür? A) HN virüs, domuz gribi B) Ebola virüsü C) SARS virüsü D) H5N virüs, kuş gribi E) Hanta virüsü 8. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Krallığı'- na ait dev tanrı heykellerinin zirvesinde yer aldığı dağ aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağrı D) Süphan B) Nemrut E) Tendürek C) Sultan

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM

KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM 7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM KONU 1: YASLAR BİZİM İÇİN VAR KAVRAMLAR Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 199 2012 / 01 ISBN No: 978-605-5316-03-7 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir/İST.

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 2011-İdari Yargı TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı