tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.e-sorgu.org/halk-ban tım. sorulari-ve-cevaplari-2012.html HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ. Sera gazları atmosferde çok uzun yıllar kalabilmekte. Dünyada bugün tüm sera gazlarının salınımı kesilse bi- le küresel iklim değişiminin etkileri yüzlerce yıl sürecek. Bu nedenle, sera gazlarını azaltırken bir yandan da sağlık sektörünün alt yapı, servis ve hizmetlerinde de iklim değişimine uyum çalışması yapılmalıdır. İklim de- ğişikliğine bağlı sağlık etki değerlendirmesi politika ola- rak benimsenmeli, öncelikler belirlenmelidir. Bunun için özellikle iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık sektöründe çalışanların bilgi ve bilincinin artırılması ge- rekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "Kü- resel İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri" konu- sunda ülke çapında doktorlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli. Böylece, sağlık personeli iklim değişikliği ve solunum yolları hastalıkları arasındaki ilişkiye dair bilgilendirilir, geleceğe dair düşünmeye teşvik edilir. Unutulmamalıdır ki, insan bilmediği sorunu çözemez, değiştiremez. Engelleri bilmek onları aşmak için büyük bir avantajdır. İşe, öncelikle kendimizi değiştirmekle, geliştirmekle başlamalıyız. Bu parçadan çıkarılamaz? aşağıdaki yargılardan hangisi A) Atmosferde bulunan zararlı gazların oranlarının düşürülmesine yönelik alınacak önlemlere paralel olarak sağlık sektöründe de önlemler alınmalıdır. B) Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar- da çözülmesi gereken öncelikli alan sağlıktır. C) Konu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları sorunu çöz- me yönünde en önemli adımdır. D) Küresel iklim değişikliği süreci şu anda durdurula- bilse bile etkilerinin ortadan kaldırılması uzun za- man alacaktır. E) Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması sürecinde yeni dü- zenlemeler yapılmalıdır. leri yüzlerce yıl sürecek, cümlesinden D seçeneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Küresel İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkisi konusunda ülke çapında doktorlara bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, cümlesinden E seçeneği çıkarılabilir. Ancak B seçeneğinde çözülmesi gereken öncelikli olan sağlıktır. ifadesi çıkarılamaz. Sağlık, üzerinde du- rulması gerekli olanlardandır ancak parçada bir öncelikten bahsedilmemektedir.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne zaman" sorusunun cevabı vardır? A) Dilimi geliştirmek için İngilizce romanlar okuyorum. B) Annem yavaşça yerinden kalktı. C) Babamla dereye balık avlamaya gittik. D) Arkadaşlarımla kırlarda dolaştık. E) Bu ağaçları geçen yıl ağabeyim dikmişti. A) İngilizce romanlar okuyorum. (NİÇİN?) dilimi geliştirmek için B) Annem yerinden kalktı. (NASIL?) yavaşça. C) Balık avlamaya gittik. (KİMİNLE / NEREYE?) babamla dereye. D) Dolaştık. (KİMİNLE / NEREDE?) arkadaşlarımla kırlarda. E) Bu ağaçları ağabeyim dikmişti. (NE ZAMAN?) geçen yıl. Parçada sera gazlarının dünya üzerindeki olumsuz etkilerinden ve bu konuyla ilgili neler yapılabileceğin- den bahsedilmektedir. Sera gazlarının atmosferde bi- rikmesiyle iklim değişikliklerinin ortaya çıkması sonucu sağlık etki değerlendirmesi yapılması ifadelerinden A seçeneği, İnsan bilmediği sorunu çözemez, değiştiremez. Engel- leri bilmek onları aşmak için büyük bir avantajdır, ifa- desinden C seçeneği, Dünyada bugün tüm sera gazla- rının salınımı kesilse bile küresel iklim değişiminin etki-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Otobüs, ineceğim yerde durmadı. B) Resim yarışmasında ödül almış. C) Dolaptaki çürümüş domatesleri çöp kutusuna atkasi-banko-gorevlisi-alimi-sinav- tım. sorulari-ve-cevaplari-.html D) Pazartesinin akşamları, yürüyüşe çıkarız. E) Pencereden bakan kişi kardeşim değil.

2 D seçeneğinde gereksiz ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Tamlama pazarte- sinin akşamları değil, pazartesi akşamları şeklinde olmalıydı. Diğer seçeneklerde herhangi bir bozukluk yoktur. 5. Klasik Türk Musikisinin herhangi bir yapıtı sıradan kalıpların dışında kalır. Eskimezliği, yarına kalırlığı da buradan, her zaman yeni oluşundan gelir. Her kuşak bu tür yapıtlarda kendi dönemlerinin havasını bulur. Ondan yeni tatlar alır, yeni duygular düşünceler kazanır. Bu parçada Klasik Türk Musikisi'nin hangi yönü üzerinde durulmuştur? A) Gün geçtikçe daha çok ilgi göreceği B) Değerinin zamanla anlaşılacağı C) Belirli kurallara göre oluşturulduğu D) Her dönemde değerini koruduğu E) İnsanlığın ortak yapıtı olduğu. (I) Çeşme çarşısında her cumartesi Pazar kurulur. (II) Neredeyse tüm yazlıkçılar bu pazara uğrar. (III) Ürün çeşitliliğinin, sebze-meyve tazeliğinin ötesinde satıcı- alıcı iletişimindeki içtenliktir belki de onu çekici kılan. (IV) Bu rahatlık ve konukseverlik, karşısındaki Sakız adasında yaşayan komşuları da Çeşme Pazarına çekmektedir. (V) O gün Çeşme'ye tekneler dolusu ko- nuk gelir, özgürce dolaşır, çekincesizce alışverişlerini yapar. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html Parçadaki eskimezlik, yarına kalırlık ifadesinden ve Her kuşak bu tür yapıtlarda kendi dönemlerinin hava- sını bulur cümlesinden Klasik Türk Musikisinin her dö- neminde değerini koruduğu konusu üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili açıklama yanlıştır? A) I. cümlede,düzenli olarak yapılan bir işten söz edilmektedir. B) II. cümlede, bir grup insanın olumsuz tutumları ser- gilenmektedir. C) III. cümlede, bir tahminden söz edilmektedir. D) IV. cümlede, bir neden açıklanmaktadır. E) V. cümlede, eylemler oluş sırasına göre verilmek- tedir. A) her cumartesi düzenli olarak yapılan bir iş C) iletişiminde içtenliktir belki de tahmin D) Bu rahatlık ve konukseverlik komşuları çekmektedir neden E) gelir, dolaşır, alışverişlerini yapar oluş sırası. B seçeneğinde ise Neredeyse tüm yazlıkçıların bu pazara uğradığı ifade edilmiştir. Ancak burada olumsuz bir durum söz konusu değildir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kararsızlık" söz konusudur? A) Okulda işlerini ancak tamolarak bitirebilmiş. B) Anlatmaya çalıştığınız şey nedir? C) Acaba bu akşam sinemaya gitsem mi? D) Hafta sonu gideceğimiz yer pek de güzel değilmiş. E) Arabanı burada bırakıp mı gidiyorsun? C seçeneğindeki Acaba sözcüğü cümleye işi yapıp yapmama konusunda kararsız kalındığı anlamını katmıştır.

3 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 7. Aşağıdakicümlelerin belirtilmemiştir? A) Kış mevsimlerinin uzun ve soğuk geçtiği illerde bi- nalar taştan yapıldığında ısı kaybı az oluyor. B) Binaların ısı yalıtımlarının standartlara uymaması yakıttan tasarruf edilememesi sonucunu doğuru- yor. C) Binaların dış yalıtımı özensiz yapıldığından yakıt tasarrufu mümkün olamıyor. D) İnşaat mühendisleri binaların çatı ve dış duvar yalı- tımına özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyorlar. E) Kapı ve pencerelerin ısı yalıtımlı yapılması ısınma- yı kolaylaştırıyor. A) binalar taştan yapıldığında ısı kaybı az oluyor. B) ısı yalıtımlarının standartlara uymaması yakıttan tasarruf edilememesi sonucunu doğuruyor. C) dış yalıtımı özensiz yapıldığından yakıt tasarrufu mümkün olamıyor. E) ısı yalıtımlı yapılması ısınmayı kolaylaştırıyor. D seçeneğinde ise yalıtıma özen gösterilmesi gerektiği ifade edilmiş ancak bunun nedeni belirtilmemiştir. hangisinde "neden" 9. Yaşlılar gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ne var ki bu sav bedensel güç isteyen işler için doğrudur. Yaşlılar elbette gençlerin yaptıklarını yapamazlar. Ama akıl gü- cüne dayanan işleri daha iyi yaparlar. Bu yönden, yaş- landıkça düşünme ve yaratma gücümüzün zayıfladığı düşüncesi doğru değildir. Homores'u, Platon'u, Zenon'u, Diyojen'i düşünün. Bunlar en ünlü yapıtlarını yaşlılık dönemlerinde vermişlerdir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Gençler; yapacakları işlerde yaşlılar tarafından yönlendirilmelidir. B) Yaşlılık, insanın yaşamını sürdürebilmek için daha çok çaba harcadığı bir dönemdir. C) Yaşlıların yaptığı işleri gençler yapmak istemez. D) İnsanda fiziksel gücün zayıflaması, yaratma gücü- nü artırır. E) Yaşlılık, insanoğlunun yaratıcılığını engellemez. Parçada, ilerleyen zamanla birlikte yaşlıların bedensel gücünü kaybetmesine karşın zihinsel olarak daha üret- ken hale geldiği vurgulanmaktadır. Buna örnek olarak da ileri yaşlarına rağmen sanatlarıyla ve yaptıklarıyla tarihe damgasını vurmuş kişilerden bahsedilmiştir. Öyleyse anlatılmak istenen E seçeneğinde olduğu gibi, yaşlılığın, insanoğlunun yaratıcılığını engelleyemeyeceğidir.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır? 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, işin nasıl yapıldığı belirtilmiştir? A) Çok yakında buraya geleceğini bildirdi. B) Kendisine gelen mektubu dikkatle okudu. C) Bazı ülkelerde ulaşım sorununa çözüm aranıyor. D) Sabahleyin evden çıkıp okula gitti. E) Bugün biraz hasta olduğunu söyledi. B seçeneğinde; Kendisine gelen mektubu okudu. (NASIL?) dikkatlice. Yani işin nasıl yapıldığı belirtilmiştir. A) Bu insanlar ölmek üzere olan, can çekişen bir sa- nat dalını canlandırmaya çalışıyorlar. B) Öğrenciler öğretmenlerine ve arkadaşlarına her zaman saygılı davranıyorlar. C) Onlar, sokaklarını, parklarını ve bahçelerini temiz ve düzenli tutmayı bir görev edinmişler. D) Kahvaltıdan önce tüm öğrenciler ellerinde spor a- letleri, jimnastik yapıyorlar. E) Görme Engelliler Derneğinde gençlere el işçiliği öğretiliyor. A seçeneğindeki cümlede ölmek üzere olan ve can çekişen ifadeleri aynı anlamı taşımaktadır. Öyleyse bu sözlerden biri gereksizdir. 5

4 Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşı'nda Çanak- kale cephesinde hangi devletlere karşı savaşmıştır? A) Almanya-Amerika B) İngiltere-Fransa C) İtalya-Rusya-Yunanistan D) Rusya-İngiltere E) Fransa-Almanya Osmanlı Devleti, l. Dünya Savaşı na yakın zamanda kaybettiği toprakları geri almak için ve savaşı Alman- ya nın kazanacağına duyduğu güvenle girmiştir. Os- manlı Devleti nin savaşa girmesiyle, Avrupa da başla- yan savaş bir anda Orta Doğu hatta Arabistan yarıma- dasına kadar genişlemiştir. Geniş bir coğrafyada sa- vaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti bu savaşta yalnızca Çanakkale Cephesinde başarılı olmuştur. Ça- nakkale Cephesi İngiltere ve Fransa nın müttefikleri Rusya ya yardım göndermek için açtıkları cephedir. Yapılan kanlı mücadeleler ve Mustafa Kemal in üstün askeri yeteneği sayesinde Çanakkale geçilememiş ve yardım alamayan Çarlık Rusya sı tarih sahnesinden silinmiştir. Yeni Türk Devleti Nisan 9 de TBMM nin açılma- sıyla kurulmuş, ancak Türkiye Cumhuriyeti adını 9 yılında almıştır. Cumhuriyet kavramı daha önce; top- lumda karışıklık çıkmasını önlemek ve birlik beraberliği bozmamak için açıkça belirtilmemiştir. Fakat 9 te Cumhuriyet in ilan edilmesi 9 yılında halifeliğin kal- dırılması yeni Türk devletine karşı muhalefeti artırmış ve bu muhalefet grubu 9 te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet fırkası çatısı altında birleşmiştir. Partinin dini inançları siyaset için kullanması kısa sürede kapatılmasına sebep olmuştur. Bu duruma tep- ki gösteren saltanat ve hilafet taraftarları Şeyh Sait önderliğinde bir ayaklanma çıkarmıştır. Ayaklanmanın temel sebebi mevcut rejim yerine şeriata dayalı bir sis- temi getirmektir. Laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya yönelik bu ilk isyanın suçluları çıkarılan Takrir-i Sukûn kanununca istiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır. Ancak Cumhuriyete yönelik isyanlar devam etmiş aynı sebeplerle 9 yılında Menemen Olayı yaşanmıştır.. TBMM Hükümeti'nin ilk resmi ilişki kurduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? A) Almanya D) Rusya B) Fransa E) İtalya Nisan 9 de açılan ve Ağustos 9 tarihinde meclisin yenilenmesine kadar geçen sürede görev ya- pan l. TBMM Hükümeti, ilk resmi ilişkisini I. İnönü Sa- vaşı sonrası, Sovyet Rusya ile yapmıştır. I. İnönü Sa- vaşı nda TBMM nin başarılı olması üzerine Rusya, C) İngiltere TBMM ile Moskova Antlaşması nı imzalamış ve Misak-ı Milli yi tanıyan ilk büyük devlet olmuştur.. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A) Şeyh Sait Ayaklanması B) Menemen Olayı C) Yozgat Ayaklanması D) Mart Olayı E) Bursa Olayı A) İttihatçı kadro ile ters düşmesi B) Çanakkale zaferinden sonra halk arasında sarsılmaz bir üne sahip olması C) Tam bağımsızlıktan yana olması D) Genç subaylar tarafından seviliyor olması E) Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesine karşı çıkmış olması Osmanlı Devleti, Almanya nın savaşı kazanacağına dair güven duyması ve kaybettiği topraklarını geri almak için I. Dünya Savaşı na girmiş; ancak bu savaşta büyük bir yenilgi almış ve savaş sonrası şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes ini imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Ateşkesinde Askerlerin terhis edilmesi ve silahların teslim edilmesi şeklindeki maddenin halk tarafından uygulanmaması Karadeniz Bölgesinde bazı karışıklıklara sebep olmuştur. Osmanlı Devleti ise bu karışıklığı gidermek ve düzeni sağlamak için Mustafa Kemal i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirmiştir. Bu görevlendirmede Mustafa Kemal in l. Dünya Savaşı na girmeme konusundaki fikirlerinde haklı çıkması, askerler ve halk tarafından sevilmesi etkili olmuştur. Fakat Mustafa Kemal in tam bağımsızlık yönündeki fikirleri 6

5 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ henüz hiç kimse tarafından bilinmediğinden, bilinmesi de sakıncalı olduğundan 9. Ordu Müfettişliği görevini almasında bunun bir etkisi olmamıştır. Mustafa Kemal bu fikirlerini Anadolu ya geçinceye kadar büyük bir özenle gizlemiştir. 5. Şubat 9'te meydana gelen Bursa Olayı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ezanın ve Kâmetin Türkçe okunması B) Çok partili hayata geçilmesi C) Halifeliğin kaldırılması D) Şapka Kanunu'nun çıkartılması E) Saltanatın kaldırılması Atatürk, Türkçe yi tam bir bilim ve kültür dili haline getirmek ve Türkçe yi pekiştirmek için Müslümanları ibadete çağıran ezan ve kameti anlamlarını bozmadan Türkçe ye çevirmiştir. Fakat bazı gerici gruplar tarafın- dan bu durum tepkiyle karşılanmış Şubat 9 te Bursa Ulucami de ezanın Türkçe okunması ve kamet getirilmesi nedeniyle olaylar çıkmıştır. Olaylar kısa sü- rede kontrol altına alınmış ve elebaşları yakalanıp ada- lete teslim edilmiştir. Bu olay tarihte Bursa Olayı olarak bilinir. Kurtuluş Savaşı nı yürütmüştür. İlk TBMM, Milli Egemenlik ilkesini benimsemesine rağmen milletin iradesi tam olarak meclise yansıma- mıştır. Örneğin bu mecliste partiler yoktur. Henüz se- me seçilme hakkına kavuşmayan kadınlarda ilk TBMM de yer almamıştır. Bu nedenle I. TBMM nin milli bir meclis olduğu söylenemez. 7. Lozan Konferansı'nda konuşulacak konular üze- rinde Türk tarafının taviz vermeyeceği iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Suriye Sınırı-Savaş Tazminatları B) Boğazlar-Ege Adaları C) Batı Trakya-Azınlıklar D) Ermeni Yurdu-Kapitülasyonlar E) Dış Borçlar-Irak Sınırı Kurtuluş Savaşı nın büyük bir fedakarlıkla kazanılma- sından sonra sıra, diplomatik çalışmalarla bu başarıyı tamamlamaya gelmiştir. İtilaf devletlerinin daveti üzeri- ne yapılan Lozan Konferansında, TBMM yi İsmet İnönü nün başkanlığını yaptığı bir heyet temsil etmiştir. Türk tarafı heyetten özellikle iki konuda kesinlikle taviz vermemesini istemiştir.. Ermenilere kesinlikle toprak verilmemesi 6. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?. Kapitülasyonların tüm sonuçlarıyla kaldırılması A) Güçler birliği ilkesini benimsemiş olması B) Mecliste Halk Fırkası adıyla bir partinin kurulmasına izin verilmesi C) İhaneti Vataniye Kanunu'nu çıkarması D) Kurtuluş için her türlü özveriye hazır olması E) Milli bir meclis olması Amasya Genelgesi yle başlayan Milli Egemenlik fikri, Nisan 9 de TBMM nin açılmasıyla vücut bulmuştur. 8. Türkiye'de laik ve çağdaş eğitim sisteminin kurul- masına olanak tanıyan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A) Medreselerin kaldırılması B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi C) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması D) İstanbul Üniversitesi'nin kurulması E) Harf Devrimi'nin yapılması 9-9 yılları arasında görev yapan I. TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendin de toplamıştır. (Güçler Birliği) II. TBMM nin seçilmesinden kısa bir süre önce 9. Eylül 9 te Halk fırkasının kurulmasına izin vermiştir. TBMM e karşı çıkan isyanları bastırmak için İhaneti Vataniye Kanunu çıkarmıştır. Osmanlı Devleti nin eğitim sisteminde belli bir birlik yoktu. Özellikle 9. yüzyılda, Tanzimatın ilanıyla birlikte azınlık okulları yabancılara ait okullar, misyoner okulları açılmış, ülkedeki geleneksel eğitim kurumu olan medreselerin yanında modern okullar açılmıştır. Her biri kendi iç işleyişi içinde yürütülen bu kurumlar üzerinde Osmanlı Devleti nin herhangi bir denetimi yoktu. Bu durum, aynı topraklar üzerinde yetişen nesillerin farklı 7

6 eğitimler almasına ve birbirinden çok farklı kafa yapıla- rıyla yetişmesine sebep oluyordu. Yeni Türk devleti, eğitimdeki en büyük sorunun bu bölünmüşlük olduğunu fark etmiş ve 9 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu yla tüm okulları devlet denetimine alarak eği- tim öğretimi birleştirmiştir. Medreseler bu kanun çerçe- vesinde kapatılmıştır. Diğer seçenekler ise sonraki yıllarda eğitimin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır. 9. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra İtilaf Devletlerinin Türkiye'ye yönelik politikalarında farklılaşma açıkça ortaya çıkmıştır? A) Moskova Antlaşması nın imzalanması B) Mudanya Ateşkesi nin imzalanması C) I. İnönü Savaşı nın kazanılması D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının İzmir'e giri- şi E) Ankara Antlaşması'nın imzalanması 9 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) yeni Türk devletini hukuki temellere oturtmak amacıyla l. İnönü Savaşı ndan sonra yürürlüğe girmiştir. 9 Anayasası ile; Yasama ve yürütme erkleri mecliste toplanmıştır. Yani güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Ancak bu anlayış 9 Anayasası ndan itibaren değişikliğe uğramış 96 Anayasası nda da kesin olarak terk edilmiştir. 9 Anayasası nda 9 yılında yapılan değişik- likle devletin rejimi, dini ve başkenti anayasaya eklenmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. ifadesi ise 9 Anayasası nın ilk halinden bugünkü 98 Anayasası nın son şekline kadar değişmez bir nitelik olarak kabul edilmiştir. l. Dünya Savaşı nın bitmesinden sonra Türkiye nin muhatap olduğu İtilaf Devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan dır. Savaştan sonra Mondros Ateş- kes ine dayanarak Anadolu nun çeşitli yerlerini işgal eden bu devletlerin asıl hedefi Sevr Antlaşması nı TBMM ye kabul ettirmekti. Fakat Sakarya Savaşı nın kazanılması ve düzenli ordunun üst üste aldığı başarı- lar İtilaf Devletleri arasında çözülmelere neden olmuştur. Sakarya Savaşı ndan sonra; İtalya, kuvvetlerini Anadolu dan çekmiş Fransa ise TBMM ile Ankara Antlaşması nı imzala- yarak Anadolu yu terk etmiştir. Dolayısıyla seçe- neklerde verilen Ankara Antlaşması diplomatik açıdan bir dönüm noktası olmuş ve İtilaf Devletleri blokunun parçalanmasına sebep olmuştur. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarla önemli bir pay alan Rusya'nın daha sonra savaştan çekilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve rejimin değişmesi B) Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Cephesinde başarı- lı olması C) Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında Boğazları ka- patması D) ABD'nin İtilaf Devletleri tarafında savaşa girmesi E) İtalya'nın İtilaf devletleri tarafında savaşa katılması. 9 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hangi maddesi günümüze kadar anayasamızın değişmez temel ilkesi olmuştur? A) Devletin dini İslâmdır. B) Türkiye Devletinin rejimi Cumhuriyettir. C) Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. D) TBMM güçler birliği ilkesini temel alır. E) Devletin Başkenti Ankara şehridir. l. Dünya Savaşı nın çıkmasından önce İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa) blokunda yer alan Çarlık Rusya sı savaş henüz devam ederken 95 yılında bir iç savaş yaşamış ve ülkedeki Bolşevikler (komünizm yanlıları) Çarlık Rusya sını yıkarak Sovyet Rusya yı kurmuşlar- dır. Sosyalist bir rejimi benimseyen yeni devlet bu reji- min bir gereği olarak sömürgecilik savaşlarına karşıydı. Bu nedenle Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çe- kilmiş ve Çarlık Rusya sının işgal ettiği yerleri eski sa- hiplerine vermiştir. Osmanlı Devleti de bu sayede Kars, Ardahan ve Batum topraklarını geri alabilmiştir. 8

7 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ. Dernek Kurma hürriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Herkes dernek kurma hakkına sahiptir. B) Dileyen izin almadan dernekten çıkma hakkına sa- hiptir. C) Kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. D) Dernek kurma hürriyeti kamu düzeni gerekçe gös- terilerek kısıtlanabilinir. E) Dernek kurabilmek için önceden izin alınması zo- runludur. 98 Anayasası nın. maddesi dernek kurma hürriyetinden bahsetmektedir. Buna göre; Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma, bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma hürriyeti ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetinin korunması sebepleriyle kanunla sınırlanabilir.. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi alanında karşılaştığı sorunlardan biri değildir? A) Yurtta sermaye birikiminin olmaması B) Girişimcilerin olmaması C) Hammadde eksikliği D) Ulaşım olanaklarının yetersiz olması E) Sanayi alanında çalışabilecek uzman işçiden yok- sun olunması Yeni kurulan Türk devleti sanayi alanında; Girişimci ve yetişmiş eleman olmaması, Ulaşım olanaklarının yetersizliği Sermaye birikiminin olmaması gibi sorunlardan do- layı hedeflediği sanayi kalkınmasını yapamamıştır; ancak Anadolu nun hammadde cenneti olması do- layısıyla bu alanda herhangi bir sorun yaşanma- mıştır. Asıl sorun bu hammaddeyi işleyecek sanayinin olmamasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi belli başlı insan hakları arasında yer almaz? A) Seçim hakkı B) İnsanın kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi tanımı içinde yer almaz? A) Demokrasi siyasidir. B) Demokrasi ekonomiktir. C) Demokrasi bireyseldir. D) Demokrasi fikridir. E) Demokrasi eşitlikçidir. Atatürk e göre demokrasi şöyle tanımlanmaktadır: Demokrasi yönetimine dayanan hükümetlerde ege- menlik, halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi il- kesi egemenliğin millette olduğunu başka yerde olma- yacağını gerekli sayar. Bu suretle demokrasi siyasal gücün, egemenliğin, yasal kökenlerine dayanmaktadır. Demokrasilerde, bireysel özgürlükler ve bu özgürlükle- rin herkese eşit bir şekilde uygulanması özel bir önem taşımaktadır. Demokrasi kavramı, milli egemenliği, kişisel özgürlük- leri, eşitlik anlayışını benimseyen bir düşünce sistemidir. Ekonomi ile ilgili maddeleri içermemektedir. C) Eşitlik D) İnsan bedeninin dokunulmazlığı E) Yaşama hakkı Belli başlı insan hakları; yani temel haklar anayasamızın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Bunlar; kişinin dokunulmazlığı kişi hürriyeti zorla çalıştırma yasağı özel hayatın gizliliği yerleşme ve seyahat hürriyeti din ve vicdan hürriyeti düşünce ve kanaat hürriyeti düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti bilim ve sanat hürriyeti toplantı hak ve hürriyeti mülkiyet hakkı Seçme ve seçilme hakkı siyasi haklar diye değerlendirdiğimiz haklar arasına girmektedir. 9

8 6. Cumhurbaşkanı'nın aşağıdaki görev ve yetkilerinden hangisi "yürütme" ile ilgili değildir? 8. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır? A) Kararnameleri imzalamak B) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve gö- revlerine son vermek C) Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımla- mak E) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri anayasamızın. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; TBMM se- çimlerinin yenilenmesine karar vermek cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri arasına girmektedir. A) Sayıştay B) Başbakanlık C) Danıştay D) Cumhurbaşkanlığı E) Yargıtay Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğu- nun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve gelişti- rilmesinin sağlanması amacıyla cumhurbaşkanlığa bağlı olarak kurulmuştur. not 9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almaz? Cumhurbaşkanının görev alanlarını ayırmakta; Yasama için; meclis, kanun Yürütme için; atamak, çağırmak, toplanmak, son vermek, kabul etmek, onaylamak, imzalamak vs. gibi iş bildiren kelimeler Yargı için; mahkeme, yargı, hakim, savcı gibi anahtar kelimeleri kullanılabilir. g/halk-bankasi-bankogorevlisi-alimi-sinavsorulari-ve-cevaplari-.html A) Genelkurmay Başkanı B) Cumhurbaşkanı C) Dışişleri Bakanı D) Başbakan E) Çevre ve Orman Bakanı Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili Bakanlar kuruluna tavsiyede bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulda Cumhurbaşkanı Başbakan ve yardımcıları 7. Aşağıdakilerden hangisi kanunla belirlenmiş du- rumlarda Cumhurbaşkanlığına vekâlet görev ve yetkisine sahiptir? A) TBMM Başkanı B) Yargıtay Başkanı C) Anayasa Mahkemesi Başkanı D) İçişleri Bakanı E) Başbakan Anayasamızın 6. maddesine göre; Cumhurbaşkanı- nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerde geçi olarak görevden ayrılması hallerinde, görevine dönme- sine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanına vekillik eder. Genel Kurmay Başkanı Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanları yer alır. Çevre ve Orman Bakanı MGK da yer almamaktadır.. TC Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Siyasi Haklar ve Ödevlerle ilgili olarak siyasi partilere üye olabilirler? A) Silahlı kuvvetler mensupları B) Kamu kurumlarındaki memur statüsündeki görevli- ler C) Hakimler ve savcılar D) Yükseköğretim öğrencileri E) Yüksek yargı organları mensupları

9 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ Siyasi partilere üye olamayacak kişiler: Silahlı kuvvet mensupları Hakimler ve Savcılar Yüksek yargı organı mensupları Memurlar Yükseköğretim öncesi öğrenciler Buna göre yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye olabilirler.. Aşağıdakilerden hangisi TC Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez özelliklerinden biri değildir? Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili düzenlemeler anayasamızın. maddesinde yer almıştır. Buna göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü ancak; milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir. Hava koşulları sınırlama yapılması için bir neden olarak gösterilemez. A) Cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğü B) Temel hak ve hürriyetler C) Resmi dili D) Bayrağı E) Milli Marşı Anayasamızın. maddesinde belirtildiği üzere; Anayasanın. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hükmü ile. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve. TC Anayasası'nın "Yargı" başlığı altında yer alan "Mahkemelerin Bağımsızlığı" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devletin bütünlüğü, dili, bayrağı, marşı ve başkenti ileilgilihükümler değiştirilemez. taşıyan. maddesi Temel hak ve hürriyetler zamana ve ihtiyaçlara göre değişim ve gelişim göstermektedir.. TC Anayasası'na göre, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız düzenlenmek istenen toplantı, gösteri ve yürüyüşler aşağıdakilerden hangisi öne sürülerek sınırlandırılamaz? A) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması B) Kamu düzeninin bozulması C) Milli güvenlik ile ilgili endişeler D) Genel sağılığın ve ahlakın korunması E) Doğal afetlere neden olabilecek hava koşulları A) Hakimler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. B) Yasama ve Yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. C) Yargı yetkisinin kullanılması sürecinde bir üst mah- keme, tavsiye niteliğinde bir alt mahkemeye telkin- de bulunabilir. D) Mahkeme kararları değiştirilemez. E) Mahkeme geciktirilemez. kararlarının yerine getirilmesi Hakimler ve savcılar hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu hükümler, kişileri ve idareyi bağlamaktadır. Mahkemelerin bağımsızlığı, yargı yetkisi kullanırken yasama, yürütme ve herhangi bir yargı organının tel- kin, öneri veya baskıda bulunmamasını ifade eder. Bu nedenle bir üst mahkemenin telkinde bulunması mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırıdır.

10 . Avrupa Birliği'nin Anayasası olarak kabul edilen Lizbon Anlaşması'nı önce reddettikten sonra Ekim ayı başında ülkede düzenlenen referandumla kabul eden birlik üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İtalya C) İzlanda E) İsviçre B) İrlanda D) Çek Cumhuriyeti İlk olarak 9 yılında tespit edilen ve 9 yılında Meksika da ortaya çıkarak hızla yayılan salgın hastalık HN virüsüdür. Domuzlarda oluşan virüse benzediği için domuz gribi adıyla da anılmaktadır. İrlanda 8 yılında referandumla reddettiği AB Ana- yasası olarak nitelenen Lizbon Anlaşması nı 9 yı- lında yapılan referandumda % 67 oranında evet oyu vererek onaylamıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi Mayıs 5 tarihinde yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yasası'nın amaçlarından biri değildir? A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması B) Enerji sektöründe oluşan atıkların değerlendirilme- si ve çevrenin korunması C) Sera gazı emisyonlarının azaltılması D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilir ve kali- teli biçimde ekonomiye kazandırılması E) Bu alanda sağlanacak teşviklerden yararlanma sü- recinin düzenlenmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üreti- mi amaçlı kullanılmasına ilişkin tasarı, TBMM Genel Kurulunda Mayıs 5 tarihinde kabul edilerek ya- salaşmıştır. Bu yasanın yenilenebilir enerji kaynakları- nın nükleer enerji amaçlı kullanımının yaygınlaştırılma- sı gibi bir amacı yoktur. Diğer seçenekler yasanın amaçlarını oluşturmaktadır. 7. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de Columbia ve Harvard Üniversitelerinde öğretim üyeliği de yapan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri ve tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya koyan, geçen yıl TBMM onur ödülünü alan ünlü tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? A) Murat Bardakçı B) İlber Ortaylı C) Halil Berktay D) Fuat Köprülü E) Halil İnalcık TBMM onur ödülünü, Temmuz 8 de TBMM tören salonunda düzenlenen bir törenle Prof. Dr. Halil İnalcık a vermiştir. 96 da İstanbul da doğan Halil İnalcık Ankara Üniver- sitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde yükseköğre- nimini tamamlamıştır. 9 de Tanzimat ve Bulgar Meselesi almıştır. 97 de Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Üniversite Profesörü olarak davet e- dilmiştir. Yazdığı makale ve kitaplarla Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerinde tartışılmaz bir otoritedir. Halil İnalcık Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak da dersler vermiştir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak 9 yılında tespit edilen, ancak daha sonra değişim geçirerek insanları etkileyen, Nisan 9'dan itibaren saldırgan ve ölümcül bir şekle bürünen virüstür? A) HN virüs, domuz gribi B) Ebola virüsü C) SARS virüsü D) H5N virüs, kuş gribi E) Hanta virüsü 8. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Krallığı'- na ait dev tanrı heykellerinin zirvesinde yer aldığı dağ aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağrı D) Süphan B) Nemrut E) Tendürek C) Sultan

11 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ Adıyaman ili, Kahta ilçesinde bulunan Nemrut, Unesco dünya mirası listesine alınmış milli bir parktır.. K L M x + Yukarıdaki çarpma işleminde her harf sıfırdan ve birbi- rinden farklı bir rakamı göstermektedir İstanbul Belediyesi Şehir tiyatrolarında 985 yılın- dan beri aralıksız sergilenen 9 yılında Ekrem Reşit Rey tarafından yazılan ünlü oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Yedi Tepe İstanbul B) Yedi Kocalı Hürmüz C) Vişne Bahçesi D) Şahane Pazar E) Lüküs Hayat 9 yılında Ekrem Reşit Rey ve kardeşi Cemal Reşit Rey tarafından ortak bestelenen Lüküs Hayat Türk ti- yatrosunun klasik eserlerinden biri olmuştur. 985 yı- lından beri İstanbul Şehir Tiyatrosunda aralıksız sahnelenmektedir. Buna göre, işlemin sonucu kaçtır? A) 9 D) 65 B) E) 78 K, L 8, M alınırsa + x KL 9 M Sonuç bulunur. + x 8 96 C) 88. a b bc a c olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?. 9 Nobel Barış Ödülü'nü alan siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir? A),, + C) +,, E) +, +, B), +, D) +,, + A) Barack Obama B) Hillary Clinton C) Nicolas Sarkozy D) Serj Sarkisyan E) Javier Solana Norveç Nobel Komitesi 9 barış ödülünü ABD başkanı Barack Obama ya layık görmüştür. Pratik kural: a b gibi bir ifade şu şekilde basitleştirilebilir: i) Kuvveti çift olan ifade görülmez. Yani; a b b ii) Sonrasında diğer ifadelerin kuvveti (Bir) kabul edilir. Yani; b b olur. Buradan b nin işareti + (pozitif) olur. a b a b a, (b ) b c b c b, (c ) + a c c c (a, b, c) (,, +) olur.

12 . a ve b tamsayılar olmak üzere, 8 < a < 7 < b < z Kural: z xy xy olduğuna göre, b-a farkının değeri en az kaçtır? x y A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 Yukarıdaki kurala göre:? b a En az 8 a En çok En çok En az 6 7 b En az 6 b a 6 8 bulunur. 6? 6 8?? 7 bulunur.. x, y ve z sıfırdan farklı tamsayılar olmak üzere, xy 7 7z ise, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) x çifttir. C) x+y çifttir. E) z tektir. xy 7 7z xy 7 7z xy z 7 Tek Çift Tek B) y çifttir. D) x.y çifttir. x y Tek olduğundan x ve y tektir. Bu bilgilere göre, x + y Tek + Tek Çift olur. 6 x Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre oluşturulmuş- tur. Bu kurala göre, x kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 8 x 5 5 Kural: Küçük sayının karşısındaki sayıyı elde etmek için küçük sayının karesine eklenir x x 8 x 6 x veya x 5. 9? l 8 8 ll 6 6 lll Yukarıdaki şekil dizisinde sayılar belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 7. işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 7 D) 8 E) A) B) 6 C) 6 D) 9 E)

13 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ İşlemin en altından çözmeye başlarız. : 9 9 : 9 9 () 999 () 9 : 9 9 ( 9) x x x 9 5 x x x... x9 5x x x x 9 olur. x9 x 9 için x 9 9 bulunur dizisinin her bir terimi eksiltilirse dizinin toplamı kaç azalır? A) İlk terim B) 5 C) 7 D) 8 E) Artış miktarı dizisindeki terim sayısını bulalım. Son terim Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Bu dizinin kuralı değiştirilmeksizin ilk terimi olursa 8. terimi kaç olur? Terim sayısı Son terim İlk terim Artış miktarı 9 Terim sayısı 7 99 Her terim azaltıldığı için toplam 7 5 azalır. A) B) 7 C) 8 D) 5 E) Üç basamaklı üç sayıdan her birinin birler basama- ğı artırılır, onlar basamağı azaltılır ve yüzler ba- samağı artırılırsa, bu sayıların toplamındaki değişim ne olur? Sayı dizisinin kuralı;,,,,,,... dır terim 5 olur. A) 8 azalır C) artar E) 6 artar BasamaktakiDeğişen değişimbasamak adı + sayı için değişim B) 7 azalır D) 7 artar artar sayı için toplam değişim artar azalır 6 azalır x 9 ise, x + değeri kaçtır? A) 9 B) C) 5 D) E) 7 artar artar + artar, 6 azalır. Buna göre toplamda 6 artar. 5

14 5. Sadece biri den küçük ve ikisi ten büyük 5 tane iki basamaklı tek doğal sayıların toplamı 5 ise, bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? A) 7 B) 9 C) D) 5 E) 57 Soruda verilen bilgilere göre aşağıdaki sayı doğrusunu çizelim. l. ll. lll ,, rakamları kullanılarak yazılan üç basamaklı tüm tek doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 79 D) 55 B) 95 E) 66,, rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı tek sayıları yazalım ve toplayalım. C) 5 tane sayı tane sayı tane sayı Sayılardan en büyüğünün en çok olması için diğer sayıların en az seçilmesi gerekir. l. aralıktaki en küçük iki basamaklı tek sayımız dir. ll. aralıktaki en küçük tek sayılarımız ve 5 olacak- tır. (Sayıların farklı olduğu söylenmemiştir. Cevap a- nahtarında verilen doğru cevaba göre sayıları farklı alı- yoruz. Cevap anahtarındaki seçeneğin doğru olması için soruda sayıların farklı olduğu verilmelidir.) 66 olur. lll. aralıkta alacağımız sayılardan biri 5 tir. En büyük sayı ise x olsun. Bu bilgilere göre; x x 5 x 5 olur. 55. VE 56. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. 5. a b olmak üzere, abab ve baba dört basamaklı doğal sayılardır. abab baba = 66 olduğuna göre, en küçük a b değerini veren sayıların toplamı kaçtır? A) 6 abab (ab) baba (ba) B) 8 C) D) E) (ab) ve (ba) iki basamaklı sayılardır. abab baba 66 (ab) (ba) 66 (ab) (ba) 66 9 (a b) (a b) 66 ab b için a a 5 olur. b ve a 5 için a b değeri en küçük olur. Buradan a + b bulunur. Yukarıdaki tabloda A = {,,,, } (mod 5) e göre işlemi tanımlanıyor. Ayrıca n pozitif tamsayı olmak üzere; n... şeklinde tanımlanıyor. n tan e 55. Bu bilgilere göre, ( ) işleminin sonucu kaçtır? kümesinde A) B) C) D) E) 6

15 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ Kerestenin boyu x cm olsun. xx6x x 5 5 (6) 68 () x x 8 5 x cm olur. ( ) ( ) ( ) olur. 56. Yukarıdaki bilgilere göre, ( a) = işleminde a nın değeri kaçtır? 58. Berrin, Can'a "Aklından bir sayı tut, ile çarp ve 8 çıkar. Sonucu, tuttuğun sayının eksiğine böl." demiştir. Buna göre, çıkan sonuç kaçtır? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) 5 Can ın aklından tuttuğu sayı x olsun. x 8 (x ) olur. x(x ) 59. Fatoş un 977 yılındaki yaşı ile 99 yılındaki yaşının toplamı 58 dir. Buna göre, Fatoş kaç yılında doğmuştur? ( a) olduğundan, a olduğundan a olur. A) 9 D) B) 9 E) 96 C) 95 Fatoş un 977 yılındaki yaşı x ise 99 yılındaki yaşı x + olur. 57. Marangoz Mustafa, bir keresteyi eşit parçaya bölü- yor. Parçalardan her birinin uzunluğu 5 cm daha kısa olsaydı marangoz keresteyi 6 parçaya bölebilecekti. Yaşları toplamı 58 olduğundan; x + x + 58 x + 58 Buna göre, kerestenin boyu kaç cm dir? A) 8 B) 86 D) 98 E) x olur. 977 yılında Fatoş yaşındadır. C) yılında doğmuştur. 7

16 6. Bir mağaza sahibi bir bluzu x TL den satınca %5 zarar, y TL den satınca % zarar ediyor. Mağaza sahibi, y TL ye alınan bir bluzu x TL ye satarsa yüzde kaç kâr etmiş olur? A) 5 B) C) 5 D) E) 5 Bluzun alış fiyatı TL olsun. %5 zararla x TL ye satılırsa; x 5 75 TL () 8 işçi saatte 8 96 birim üretim yapar. 96 birim üretim azalır. Üretim % azalır. 6. X kilo şekerli suyun şeker oranı % tır. Bu şekerli suya karışımdaki şeker miktarının %5 si kadar da- ha şeker ilave edilirse, yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? % zararla y TL ye satılırsa; y 6 TL () olur. A) 5 B) 55 C) 6 D) 65 E) 7 Bluz y 6 TL ye alınıp x 75 TL ye satılırsa TL kâr edilir. 6 TL de TL de 6 x 5 5 x 6 x 5 olur. (D.O) % 5 kâr etmiş olur. 5 TL kâr ederse x TL kâr eder. x a kg olsun. Şeker miktarı X a Karışıma a kg şeker ekleyelim. Şekera a Şeker oranı Şeker Su a a Yeni karışımın şeker oranı % 5 olur. a kg şeker a 6 a5 % 5 a (5) 6. Bir işyerinde işçi sayısı % azaltılıp, çalışma süresi % artırılıyor. Buna göre, üretime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Değişmez C) % artar E) % artar B) % azalır D) % azalır Üretim miktarı ile işçi sayısı ve çalışma süresi doğru orantılıdır. 6. Hasan bir miktar parasını yıllık % basit faiz ile bankaya yatırıyor. Hasan kaç ay sonra yatırdığı paranın % ı kadar faiz geliri elde eder? A) B) 6 C) 8 D) E) F : Faiz A : AnaparaA n t F n : Yıllık faiz oranı (%) t: Süre (ay) Hasan ın parası A TL olsun. Burada; işçi saatte birim üretim yapsın. işçi saatte birim üretim yapar. (İş yerinde işçi olduğunu ve ar saat çalıştıklarını kabul ettik.) İşçi sayısı % azalırsa; Çalışma süresi % artırılırsa; saat çalışırlar. işçi saatte birim üretim yaparsa; 8 işçi kalır. n, F A F A n t AA t t t 6 ay A TL 5 5 8

17 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 6. l ll lll Sayımız abc olsun. (abc < 7) abc 9x + 7 5y + 7 z + 7 lv abc 7 9x 5y z abc 7 OKEK(9, 5, ) k Yukarıdaki şekilde bir çikolata havuzu verilmiştir. Mus- luktan akan çikolata I. havuzu saatte doldurmaktadır. Diğer havuzlar bir üstteki havuzdan akan çikolatayla dolmaktadır. Havuzların hacimleri sırasıyla,, ve 8 litredir. abc 7 8 k, (k ) abc 7 8 abc 57 abc 5 7 olur Havuzların hepsi boşken musluktan 8 saat çikola- ta aktığında IV. havuzun kaçta kaçı dolar? (Birim zamanda birim miktarda çikolata akmaktadır.) A) 5 B) 5 C) OKEK 5 8 D) E) l. havuzun hacmi litredir ve saatte dolmaktadır. l. + ll. + lll litredir. litre 8 litre (D.O) x 8 x 6 saat saatte dolarsa x saatte dolar 6 saatte l., ll. ve lll. havuzlar dolar. 66. Ahmet Usta un, şeker ve yağ karışımından oluşan 558 gram helva yapmıştır. Un U gram, şeker Ş gram ve yağ Y gramdır. Ahmet Usta, helvanın içindeki malzeme miktarlarını şu şekilde vermiştir: 5U = 9Y Y = Ş Buna göre, helvanın içinde kaç gram şeker vardır? Geriye 8 6 saat kalır ki saat çikolata lv. havuza akar. saatte saatte x x 6 litre lv. havuzun (D.O) litre dolarsa x litre dolar A) 5 B) 56 C) 8 D) 9 E) 5U 9Y Y Ş U 9 Y5 Ş Y Y leri eşitleyelim. 6 U 9 7k U 7k ü dolar. Y 5 5k 8 Y 5k Ş 5 k Ş k Y 5 5k U + Y + Ş 558 7k + 5k + k , 5 ve ile bölündüğünde her seferinde 7 kalanını veren 7 den küçük en büyük üç basamaklı doğal sayının rakamlarının sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? 6k 558 k9 Ş k 9 8 gram olur. A) B) 56 C) 98 D) 6 E) 9

18 67. TL üç kişiye ve 5 ile doğru, 6 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. En çok para alan kişi kaç TL almıştır? 69. Bir öğrenci grubunda, sinemadaki macera ve korku filmlerinden ikisini de izlemeyenlerin sayısı, macera filmini izleyenlerin sayısına eşittir. A) B) 8 C) 55 D) 6 E) 6 Bu filmlerden en az birini izleyenlerin sayısı ve en çok birini izleyenlerin sayısı olduğuna göre, korku filmini izleyen kaç kişi vardır? Bu üç kişi sırasıyla x, y, z TL alsın. x y 6z 5 x 6z z y 5 6z z x y z z z z 55z z TL A) 8 B) C) D) E) 8 A M xa K a x x En çok para alan; y z 6 TL alır. A Öğrenci grubu M Macera filmi izleyenler K Korku filmi izleyenler Filmlerden en az birini izleyenler: M K s(m K) 68. A kentinden 8 km/saat hızla yola çıkan bir araç ile aralarında 56 km uzaklık bulunan B kentinden 6 km/saat hızla yola çıkan diğer araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. t saat sonra karşılaşıyorlar. Karşılaşmalarından t/ saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur? A) 7 B) C) 8 D) 6 E) En çok birini izleyenlerin sayısı = x a x x + x a x a 8 ( ) Korku filmi izleyenlerin sayısı x + a (x a) 8 bulunur. A 56 km B 7. Bugün günlerden perşembedir. gün önceki gün aşağıdakilerden hangisidir? V 8 km/sa AB (V V ) t 56 (8 6) t 56 t t saat t saat sonra aralarındaki mesafe (CD) C V 6 km / sa V 6 km/sa A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Cumartesi D x (mod 7) Bir hafta 7 gündür. Mod 7 ye göre işlem yapacağız. CD (V V ) t V 8 km / sa CD (8 6) 8 km olur x Salı Çarşamba gün önceki gün Salıdır. Perşembe

19 9 HALK BANKASI SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 7. Ozan'ın, Kerem'in bilyesi vardır. Ozan her gün bilyelerinden 8 tanesini Kerem'e, Kerem ise tanesini Ozan'a vermektedir. 7. Kaç gün sonra bilyeleri eşitlenir? A) 6 B) 8 C) D) E) Ozan Kerem e 8 bilye verip bilye alıyor. Bu durumda Ozan ın bilye sayısı her gün 8 6 tane azalır, Kerem in ise her gün 6 bilyesi artar. Yukarıda kare şeklinde şeffaf bir şekil verilmiştir. Şekil ok yönünde tam ortadan ikiye katlanınca aşağıdakilerden hangisi elde edilir? A) B) x gün sonra bilyeleri eşit olsun. 6 x 6 x x 88 x gün C) D) E) 7.? Yukarıdaki tabloda soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şekil - l Şekil - ll A) D) B) E) C) Şekil - l ok yönünde katlanırsa Şekil - ll elde edilir. Şekilde satır ve sütunların kesiştikleri yerdeki eleman- 7. a b c lar satır ve sütunlardaki elemanların üst üste getirilmesiyle elde ediliyor. l Burada işareti işareti ile üst üste geldiğinde işareti görülüyor. ll Mesela; (işlem olsun.) () () lll? () () () () Soruda bizden istenen? () () olur. Yukarıdaki şekil matrisi belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre, soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) B) C) D) E)

20 Taralı parçalar saat yönünün tersine ilerliyorlar. (Kendisine komşu parçalara doğru) l a b c B, C, D ve E seçeneğindeki şekiller birbirinin aynıdır. Sadece şekiller döndürülmüştür. Bu şekilleri döndürerek A şekli elde edilemez. ll lll 77.? olur.? l ll lll lv V Yukarıda numaralandırılmış şekillerden hangisi di- ğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V 75. l ll lll lv V Yukarıdaki şekil dizisinin bir kurala göre oluşması için hangi iki şekil yer değiştirmelidir? lv. şekil diğerlerinden farklıdır. Çünkü l. şekli saat yönünde veya tersi yönde döndürerek ll., lll. ve V. şekilleri elde edebiliriz ama lv. şekli elde edemeyiz. A) I ve II D) III ve V B) I ve IV E) IV ve V C) II ve III ll. ve lll. şekil yer değiştirilirse şekil dizisi kurallı olur..... l lll ll lv V Karelerin hareket etme sırası;. -. satırdaki kareler, sonra ise. -. satırdaki karelerdir. 78. ve 79. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRILACAKTIR. 76. Aşağıdaki şekillerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Sabit Ücret (TL) Günlük Harcırah (TL) A) B) Doktor 9 5 Eczacı 8 Laborant 65 5 C) D) Hemşire Sağlık Teknisyeni E) Hizmet içi eğitime katılmak üzere şehir dışına çıkan doktor, eczacı, laborant, hemşire ve sağlık teknisyenlerine, unvanlarına göre bir sabit ücret ve kaldıkları her gün için günlük harcırah ödenecektir.

HB 203. TÜRKİYE HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI 21 KASIM 2009 Cumartesi 14.30 TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

HB 203. TÜRKİYE HALK BANKASI BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI 21 KASIM 2009 Cumartesi 14.30 TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ DYIN HB 203 HLKBNK TÜRKİYE HLK BNKSI BNKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINVI 21 KSIM 2009 Cumartesi 14.30 TEST GRUBUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce DEĞERLENDİRME (SAYI - KESİR) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? Bir grup arkadaş yemeğe gidiyor. Hesap geldiğinde 5 kişinin

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 5 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri. + işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) C) 4 D) 2 E) Çözüm + = + = 4 2 = 4. 2

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI 1)Net kütlesi 300 gr olan bir paket fıstığın fiyatı 132 000 tldir.bunagöre,fıstığın bir kilogramı kaç bin tldir? A) 340 B) 380 C) 440 D) 460 8) saatte ortalama 20 sn.geri kalan bir saat,bir haftada kaç

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı

Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki fayansları kullanarak elde edebileceğimiz en küçük karenin çevresi kaç cm dir?

Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki fayansları kullanarak elde edebileceğimiz en küçük karenin çevresi kaç cm dir? 1) Zehranaz yeni doğan kardeşine mama yedirmeyi çok sevmektedir. Kardeşi Furkan ın mamasının 1 kutusu 510 gr dır ve her 3 saatte bir 10 gr yemesi gerekmektedir. Buna göre; Çarşamba sabah saat 08.15 de

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

YÜZDE - FAİZ PROBLEMLERİ Test -1

YÜZDE - FAİZ PROBLEMLERİ Test -1 YÜZDE - FAİZ PROBLEMLERİ Test -1 1. 70 sayısının %30 u kaçtır? A) 3 B) 21 C) 30 D) 40 E) 100 6. Hangi sayının %45 inin 2 ü 9 dur? 3 A) 27 B) 30 C) 36 D) 45 E) 90 2. 80 sayısının %60 ının %75 i kaçtır?

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir.

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir. CEVAPLAR .BÖLÜM - TEST ) {K.K.T.C nin g harfi ile başlayan ilçeleri} ) İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin bazıları ile oluşturulacak kümeler farklı olacağından, bir küme oluşturmazlar. ) Okulumuzdaki

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım.

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. KESİR PROBLEMLERİ Bir sayısının ü : tir. ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. İstenen sayı olsun. Bir sayısının ü : tür. Bir sayısının yarısının fazlası : tür. 9.. 9 9 ( ) () 9 ( 9).( ) bulunur. Bir

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı