GİRİŞİMCİLİK DERSİ SINAVLARI İÇİN SORU HAVUZU Dr. Selçuk Kılıç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMCİLİK DERSİ SINAVLARI İÇİN SORU HAVUZU Dr. Selçuk Kılıç"

Transkript

1 GİRİŞİMCİLİK DERSİ SINAVLARI İÇİN SORU HAVUZU Dr. Selçuk Kılıç 1. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle bağdaşmaz? A) Yeni işletme kurulması B) Sermayenin tedarik edilmesi C) Yenilikçilik ve yaratıcılık D) Fırsat yaratma E) Eskiye bağlılık * 2. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir? A) Risk üstlenmeme B) Tutucu olma C) Problemleri görememe D) Duyarsız olma E) Fırsatları görme * 3. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yanlış bir yargıyı ifade eder? A) Girişimciler üretim girdilerini örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir B) Girişimciler risk alma konusunda isteklidirler C) Girişimciler kaynakları kontrol etmeye çalışırlar D) Girişimciler para sahibi kişilerdir * E) Girişimciler değer yaratan kişilerdir 4. Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayan iktisatçı A) Joseph A. Schumpeter B) Jean Baptise Say C) Richard Cantillon * D) Adam Smith E) David Ricardo 5. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik niteliklerinden biri A) Organizasyon becerisine sahip olma B) Risk alma C) Tetikte olma D) Oyunun kuralını baştan yazma E) İçe dönük olma* 6. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik unsurları arasında yer almaz? A) Kabul görmeme * B) Çaba harcama C) Değer yaratma D) Getiri elde etme E) Topluma katkıda bulunma 7. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri A) Yenilikçi ve yaratıcı olma B) Var olanla yetinme * C) Risk alma D) Öncü olma E) Rekabetçi olma 8. Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hâkim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenilikçi üretim * B) Rekabetçi Pazar C) Geleneksel üretim D) Maliyet etkinliği E) İş gücünde verimlilik 9. Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur A) Planlama yeteneği B) Organizasyon yeteneği C) Problem çözme yeteneği D) Hayalci bakış açısı * E) Güven duyma isteği 10. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce yapısını tetikleyen faktörlerden biri A) Teknolojik gelişmeler B) Tüketim ekonomisi C) Yaşam standartlarındaki gelişmeler D) Eksik rekabet * E) Büyüme 11. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik tanımıyla bağdaşmaz? A) Sorumluluk üstlenilmesi B) Yenilik yaratılması C) Farklı yöntemlerin geliştirilmesi D) Var olan vizyonun değiştirilmesi E) Parasal anlamda kişisel kazanç elde edilmesi * 12. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından iç girişimciliğin önemini arttıran faktörlerden biri A) Rakiplerin sayısının artması B) Geleneksel işletme yönetim tekniklerinin yetersiz kalması C) Verimliliğin ön plana çıkması D) Emek yoğun üretim yapılması * E) Yetenekli personelin işletmeden ayrılması - 1 -

2 13. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimcinin ortak özelliklerinden biri A) Öncü ve yenilikçi olmaları B) Fırsatların peşinden koşmaları C) Risk almaları D) Kaynaklan etkili ve verimli kullanmaları E) Fon yaratma kapasiteleri * 14. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimci arasındaki farklardan biri A) Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir. B) Girişimcinin savaşı pazara yönelik iken iç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir. C) Girişimci risk alırken, iç girişimci herhangi bir risk üstlenmez.* D) Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır. E) Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır. 15. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yöneticinin özelliklerinden biri A) Bağımsızlık tutkusu * B) Olaylara kısa dönemli bakması C) Olaylara direkt katılmaması D) Statü sembollerine yoğunlaşmış olması E) Hiyerarşik ilişkiyi benimsemesi 16. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci liderin özelliklerinden biri A) Yönetim seçenekleri yaratabilmesi B) Geçmiş ve bugüne dönük olması * C) Ekip çalışmasına önem vermesi D) İnatçı ve ısrarcı olması E) Tartışma ortamlarını desteklemesi 17. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik için gerekli koşullardan biri A) Teknolojide öncü olma B) Başarısızlığı ve hatayı cezalandırmama C) Ekip çalışması yerine bireysel çalışma kültürünü oluşturma * D) Sponsor desteği sağlama E) Ödül sistemi oluşturma 18. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliğin önündeki engellerden biri A) Standart süreçler uygulamak B) Rekabetçi çalışanları özendirmek * C) Sürekli olarak planlama faaliyetlerinde bulunmak D) Esnek olmamak E) Risk üstlenmemek 19. Yeniliklerin yaratılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A) Ortam ve Vizyon B) Piyasaya uyum C) Etkileşimli öğrenme D) Odak gruplar oluşturma E) Ön yargı * 20. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejilerinin oluşturulmasında izlenen aşamalardan biri A) Vizyonun geliştirilmesi B) Yeniliklerin özendirilmesi C) İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması D) Takımların oluşturulması E) Bütçeleme * 21. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikte iş fikrinin ve yaratıcılığın önemini arttıran faktörlerden biri A) Toplumsal Değişim B) Tüketicilerin yeni deneyim arayışı C) Rekabet avantajı sağlamak D) Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek * E) Tüketicilere fayda sağlayarak kar elde etmek 22. İşyaratıcılığı ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A) Sorun bulma ve sorunu giderme ile ilgilidir. B) Var olan şeylerden bir şeyler elde etmektir. C) Farklılıkların bir araya getirilmesi ile oluşur. D) Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir E) Yoktan var etmektir. * 23. Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcılıkla ilgili olan iki kavram doğru bir şekilde verilmiştir? A) Azlık-Benzerlik B) Çeşitlilik-Ayrıklık C) Farklılık-İlişkilendirmek * D) Seçicilik-Eşsizlik E) Aynılık-Süreklilik 24. Müşteriye değer, girişimciye kâr, topluma fayda sağlayacak, ürün ve hizmete dönüşebilecek fikirlere ne ad verilir? A) Yaratıcılık B) İş fikri * C) İnovasyon D) Yenilik E) Girişimcilik 25. Yaratıcılıkta sorunun bulunması, tanımlanması ve sorunun çözümüne yönelik malzemelerin hazırlanması hangi aşamada gerçekleşir? A) Hazırlık * B) Kuluçka C) Yaratıcılıkların çıkması D) Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi E) Hiçbiri -2-

3 26. Firmada çalışanlarına günlük çalışma saatlerinin belirli bir dilimini serbest yaratıcılık çalışması sayılabilecek projelerde çalışmasına imkân verilmesi yaratıcılığı arttıran faktörlerden hangisidir? A) Bellek B) Ortak alanlar C) Yaratıcılık molaları * D) Eğitimler E) Teknolojik ve akademik değişimler 27. Akışkan, yaratıcı, doğrusal olmayan özelliklere sahip sağ beyin yaratıcılığın hangi aşamasında devrededir? A) Hazırlık B) Kuluçka C) Yaratıcılıkların çıkması * D) Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi E) Hiçbiri 28. Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamasında kullanılan tekniklerden biri A) Matris şeklinde puan tablosu B) Değer haritacılığı C) Jüri yargılaması D) SWOT analizi * E) Yaratıcılık puan tablosu 29. Yaratıcılıkta motivasyon kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir? A) 1 B) 2 * C) 3 D) 4 E) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı arttıran faktörlerden biri A) Bireysel faktörler * B) Ağlar C) Bellek D) Yaratıcılık Molaları E) Çevre ve Çeşitli Ortamlar 31. İnovasyon kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kalıcı başarı sağlanabilmesi için inovasyon sürdürülebilir olmalıdır. B) İnovasyon tüketicilerin ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen bir kavramdır. C) İnovasyon için yaratıcılık gerekmez. * D) İnovasyon merak ve sezgi ile başlar. E) İnovasyon keşif, icat ve Ar-Ge yi barındırır. 32. İnovasyonun gerçekleştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangi özelliğe gereksinim yoktur? A) Özgün olmalı B) Tanımlanabilen bir değeri olmalı C) Ticari hale getirilebilmeli D) Farklı olmalı (benzeri olmamalı) E) Taklit ederek ortaya çıkmış olmalı * 33. Aşağıdakilerden hangisi inovasyonun zorluklarından biri A) İyi bir fikir bulmak B) Hata yapmak * C) Maliyet hesaplamak D) Doğru zamanlama yapmak E) Müşteriyi yakalamak 34. İnovasyon hakkında doğru bilinen yanlışlardan biri A) İnovasyon ile Ar-Ge aynı şeydir. B) İnovasyon sadece toplumsal ve ekonomik fayda üretir. C) İnovasyon uzun zaman gerektirir. * D) İnovasyonun tek hedefi kardır. E) İnovasyonu sadece büyük işletmeler yapabilir. 35. Aşağıdakilerden hangisi inovasyon ve ARGE arasındaki farkı doğru olarak açıklayan ifadedir? A) AR-GE inovasyonun bir parçası olarak değerlendirilmez. B) AR-GE nin bulduğu her yenilik inovasyona çevrilir. C) Her inovasyonda mutlaka AR-GE yoktur. D) İnovasyon işletmedeki herkesi kapsar herkesi dâhil eder AR-GE sadece departmandakileri ilgilendirir.* E) AR-GE inovasyonu da kapsayan bir süreçtir. 36. İnovasyon süreçlerinin doğru sıralandığı seçenek hangisidir? A) Fikirleri yönetmek- fikir toplamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-uygulamak B) Fikir toplamak- fikirleri yönetmek- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek-uygulamak * C) Başarı potansiyeli olan fikirleri seçmekuygulamak- fikirleri yönetmek- fikir toplamak D) Fikir toplamak- uygulamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- fikirleri yönetmek E) e. Fikir toplamak- başarı potansiyeli olan fikirleri seçmek- fikirleri yönetmek- uygulamak 37. Fikir yaratıcılığında aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılabilir? A) İç kaynak * B) Açık kaynak C) Çoğul kaynak D) Öz kaynak E) Bireylerarası kaynak -3-

4 38. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel iş fikirlerinin seçilmesinde değerlendirilmesi gereken ölçütlerden biri A) İş fikrinin özgün olması B) İş fikrinin uzun ve kısa dönemli getirileri C) İş fikrinin stratejik alanı ile uyumu D) İş fikri ihtiyaçları gidermesi E) İş fikrinin açık olması* 39. Aşağıdakilerden hangisi bir inovasyon çeşididir? A) Basit inovasyon B) Kalıcı inovasyon C) Radikal inovasyon * D) Sabit inovasyon E) Düz inovasyon 40. İnovasyon yönetim süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Eğitimle inovasyon gerçekleştirilemez B) Her inovasyon için aynı süreçlerden yararlanılabilir. C) Örgüt içinde yaratılan fikirlerin paylaşılması hatalıdır. D) İnovasyon sıklıkla ölçülmelidir. * E) İnovasyonda süreklilik sağlanmasına gerek yoktur. 41. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İş planı, kurulması düşünülen ya da var olan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı bir belgedir. B) İş planı işletmenin geleceğini değil, şu anki mevcut durumunu gösterir. * C) İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir. D) İş planı kurulması düşünülen işletmenin sahip olacağı vizyonun kâğıda dökülmesidir. E) İş planı girişimcinin yatırım sürecine geçmesine yardımcı olan bir araçtır. 42. Yeni kurulması düşünülen bir işletmeye ait iş planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmalıdır? A) Risk sermayedarı B) Melek yatırımcılar C) Girişimciler * D) Mali danışmanlar E) Hukuki danışmanlar 43. Aşağıdakilerden hangisi iş planının kullanım amaçlarından biri A) İletişim B) Planlama C) Yönetim D) Geleceği tahmin E) Geçmişi analiz * 44. Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardan biri A) Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlaması B) Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması * C) Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması D) Amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturması E) Tamamlanmış bir iş planının, girişimciye çalışma rehberi olma görevi yapması. 45. Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcılara sağladığı faydalardan biri A) Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması B) Detaylı finansal tablolar aracılığıyla, işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini göstermesi C) Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması* D) İşletmenin bütünü hakkında detaylı bilgiler sağlayarak fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri vermesi E) İş planını okuyacak fon sağlayıcıların ve yatırımcıların, girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin, planlama ve yönetim yeteneği konusunda fikir sahibi olması 46. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanmasında yapılan hatalardan biridir? A) Başka bir iş planının varsayımlarının kullanılması* B) Planının kısa tutulması C) Planın tüm riskleri yansıtması D) Planın gelecekle uyumlaştırılması E) Planın abartmalara yer vermemesi 47. İş planının etkin bir şekilde sunulması için en önemli faktör A) Kısa tutulması B) Bütün haline getirilmesi * C) Çeşitlendirilmesi D) Hedef pazarı göstermesi E) Gelecekle uyumlaştırılması -4-

5 48. Risk sermayedarlarının iş planını değerlendirmede üzerinde önemle durdukları konu A) İşletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özellikleri B) Sermaye yapısı C) Girişimcinin kalitesi * D) Girişimin kendine özgü özelliği E) İş planının uzunluğu 49. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanmasında yapılan hatalardan biri A) Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması B) Olası engellerin tahmin edilememesi C) Kararlılık ya da taahhüt eksikliği D) Pazar bölümlendirmesinin yapılmaması E) Planın güncel tutulması * 50. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planında yer alması gereken bilgilerden biri A) Potansiyel müşteriler B) Rakiplerin durumu C) Maliyetlerin yapısı * D) Fiyatlama politikası E) Reklam stratejisi 51. Bir işletmenin finansman ihtiyacının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? A) Özkaynaklarının toplamı B) Kısa ve uzun süreli borçlar toplamı C) Borçların vade yapısı D) Dönen varlıklar toplamı E) Dönen ve duran varlıklar toplamı * 52. Girişimci için en zor olan işletme gelişim aşaması A) Başlangıç aşaması * B) Büyüme aşaması C) Olgunluk aşaması D) Gerileme aşaması E) Düşüş aşaması 53. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç aşamasında girişimcinin yaralanabileceği finansman kaynaklarından biri A) Kişisel kaynaklar B) Ticaret bankaları C) Yatırım bankaları * D) Satıcı kredileri E) Arkadaş ve akrabalar 54. İşletme açısından yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı işletme gelişim aşaması A) Başlangıç B) Büyüme * C) Olgunluk D) Gerileme E) Düşüş 55. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama sürecinin önemini artıran faktörlerden biri A) Hedef ve amaçların ortaya konulması B) Üstlenilecek risklerin belirlenmesi C) İhtiyaç duyulan fonların tahmin edilmesi D) Nakit giriş ve çıkışlarını belirlenmesi E) Geçmiş dönem sonuçlarının değerlendirilmesi * 56. Aşağıdakilerden hangisi finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejilerden biri A) Borçlardaki vadeyi kısaltmak * B) Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak C) Döviz kuru risklerinden korunmak D) Yeni kredi olanakları yaratmak E) Borç/özsermaye oranını 1 in altına düşürmek 57. Aşağıdakilerden hangisi aile ve arkadaşlardan sağlanan fonların yaratacağı sakıncalardan biri A) Yönetime karışma B) Sahiplenme duygusu C) Çalışanlara karışma D) Faaliyetleri yönlendirme E) Faaliyeti sona erdirme * 58. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilere destek veren kurumlardan biri A) Türkiye Halk Bankası B) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı C) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası * D) Kredi Garanti Fonu E) İl Özel İdareleri 59. Aşağıdakilerden hangisi TTGV nin desteklediği projelerden biri A) Çevre Projeleri B) İş Geliştirme Merkezi Desteği * C) Ticarileştirme Projeleri Desteği D) Başlangıç Sermayesi Destekleri E) Risk Paylaşım Desteği 60. Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB Ar-Ge destekleri kapsamında proje bazında verilen hizmet ve desteklerden biri A) Laboratuvar/ Atölye Hizmetleri Desteği B) Tanıtım Desteği C) Fuar Hizmetleri Desteği D) Yayın Temin Desteği E) Hammadde Alımı Desteği* 61. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle ilgili çevreyi öne çıkaran yaklaşımlar içerisinde girişimcilerin ortaya çıkmasında etkilidir? A) Nüfus politikaları B) Tarım politikaları C) Piyasa mekanizmaları ve devlet politikaları * D) Sağlık politikaları E) Strateji politikaları -5-

6 62. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin makroekonomik koşulları içerisinde yer alır? A) GSMH * B) Nüfus C) Eğitim D) Okur-Yazarlık E) İnkübatörler 63. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin para politikaları içerisinde yer alır? A) Teknoparklar B) GSMH C) Eğitim D) Kur politikası * E) Sağlık 64. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin vergi yapıları içerisinde yer alır? A) Nüfus politikası B) Teknoloji politikası C) Kur politikası D) Faiz oranları E) Tabi olunacak vergiler * Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel yapıları içerisinde değerlendirilebilir? A) Yüksek gelir B) Sabit kur C) Yüksek teknoloji D) Toplumsal küçümsemenin olmayışı * E) Vergiler 66. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki finansal koşullar açısından önemli uygulamalar arasında yer alır? A) Risk sermayesi * B) Düşük vergiler C) Düşük kur D) Pazara giriş serbestisi E) Fırsat eşitliği 67. Aşağıdakilerden hangisi girişimciler açısından finansman kaynakları içerisinde yer almaz? A) Aile bireyleri B) Sabit kur * C) Bankalar D) Tanıdıklar E) Sermaye piyasaları 68. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin finansman kaynakları arasında yer alan dış kaynaklardan A) Ticari bankalar B) Krediler C) Öz kaynaklar * D) Melek sermaye E) Risk sermayesi 69. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır? A) Finansal koşullar B) Para politikası C) Kur politikası D) Eğitim E) Ticari ve hukuki altyapı * 70. Teknoparklar aşağıdaki başlıklardan hangisi altında değerlendirilebilir? A) Ticari ve hukuki altyapı B) Fiziksel altyapıya erişim* C) Finansal koşullar D) Eğitim E) Para politikası 71. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisine göre girişimci belirsizlikle ilgili riski üstlenen kişidir? A) Weber B) Schumpeter C) Kaynes D) Cantillon * E) Mill 72. Aşağıdaki görüşlerden hangisi dışında girişimciyi ekonomi kitaplarında basit bir unsur olma dışında görmek zordur? A) Schumpeterci görüşler * B) Keynesyen görüşler C) Fizyokrat görüş D) Teorik görüş E) Klasik görüş 73. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisine göre girişimci piyasa verilerinde meydana gelen değişmelere göre eylemde bulunan kişidir? A) Keynes B) Cantillon C) Mill D) Misses * E) Weber 74. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisi uyanık olmayı piyasa verisini nerde bulacağı konusunda gözü açık olma seklinde tanımlar? A) Misses B) Weber C) Cantillon D) Mill E) Kirzner * 75. Toplumda girişimcilik ruhunun geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi ülkenin refah düzeyini nasıl etkiler? A) Etkilemez B) Düşürür C) Dalgalanmaya neden olur D) Artırır * E) Bozar -6-

7 76. Aşağıdakilerden düşünürlerden hangisinin görüşleri günümüzün girişimcilik çalışmalarının çıkış noktasıdır? A) Keynes B) Misses C) Weber D) Cantillon E) Schumpeter * 77. Neoklasik kuram, teknoloji ve yenilik konularında yetersiz kalarak 1980 lerden sonra üstünlüğü hangi yaklaşıma bırakmıştır? A) Keynesyen B) Klasik C) Schumpeterci/Evrimci * D) Fizyokrasi E) Kapitalizm 78. Aşağıdakilerden hangisi Schumpeter in çalışmalarından yola çıkarak teknolojik yeniliği ekonomik gelişimin motoru olarak değerlendirir? A) Evrimci yaklaşım * B) Fizyokrat yaklaşım C) Klasik yaklaşım D) Kapitalist yaklaşım E) Paracı yaklaşım 79. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi işletmelerin üretimleri için kaynaklara kolayca ulaşabilmelerine neden olmuştur? A) Finansal koşullar B) Para politikası C) Kur politikası D) İletişim teknolojileri * E) Ticari ve hukuki altyapı 80. Aşağıdakilerden hangisi köklü değer sistemleri yaratan yerel bir kalkınma sürecidir? A) Ticari değişim B) Fiziksel dönüşüm C) Kümelenme * D) Parasal artış E) Rekabet artışı 81. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan faktörlerden sürükleyici faktörler arasında yer alır? A) İşsizlik B) Bağımsız olma * C) Yönetimle anlaşamama D) Başka alternatiflerin olmaması E) İşletmeye uyum sağlayamamak 82. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılarına çıkan faktörlerden zorlayıcı faktörler arasında yer alır? A) İşsizlik * B) Bağımsız olma C) Başarma D) Tanınma E) Kişisel gelişim ve kişisel zenginlik isteği 83. Aşağıdakilerden hangisi iş kurma sürecinde temel olarak yapılabilirlik raporunda alınan kararların uygulama planının hazırlandığı aşamadır? A) İş Planı * B) İş geliştirme C) Yapılabilirlik araştırması D) Ön değerlendirme E) İş kurma düşüncesi 84. Aşağıdakilerden hangisi iş kurma sürecinde iş fikrinin hayata geçirilmesini engelleyecek bir faktör olup olmadığının anlaşıldığı aşamadır? A) İş kurma düşüncesi B) Yapılabilirlik araştırması C) Ön değerlendirme * D) İş geliştirme E) İş Planı 85. Aşağıdakilerden hangisi iş planının iç kullanım faydalarından A) İşletme içi görev dağılımının tam olarak yapılmasını sağlar B) Müşteri kitlesi, talep ve özelliklerinin bilinmesini mümkün kılar C) Üretimde verimliliğin sağlar D) Gerçekçi bir bütçe sistemine sahip olunması E) İletişim sağlaması * 86. Aşağıdakilerden hangisi iş planının ilgi uyandırması ve planın tümünü okumak için istek yaratması gereken bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Giriş/Yönetici Özeti * C) Yönetim planı D) Üretim planı E) Ekler 87. Aşağıdakilerden hangisi iş planının pazarın boyutuyla ilgili bilgi içeren bölümüdür? A) Üretim planı B) Ekler C) Talep yapısı ve piyasa araştırması * D) Pazarlama planı E) Giriş/Yönetici Özeti 88. Aşağıdakilerden hangisi iş planının ürünün dağıtımıyla ilgili bilgi içeren bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Üretim planı * C) Talep yapısı ve piyasa araştırması D) Ekler E) Giriş/Yönetici Özeti 89. Aşağıdakilerden hangisi iş planının bölümlerinden biri A) Giriş/Yönetici Özeti B) Talep yapısı ve piyasa araştırması C) Üretim planı D) Pazarlama planı E) Fizibilite Raporu * -7-

8 90. Ayrıntılı bir iş planı genel olarak kaç bölümden oluşur? A) 5 B) 10 * C) 3 D) 15 E) Çevresel faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılan PEST analizi göz önüne alındığı zaman Google gibi teknoloji işletmelerinin Çin Halk Cumhuriyeti nde faaliyet göstermesini engelleyen faktör aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir? A) Politik faktörler * B) Ekonomik faktörler C) Sosyal faktörler D) Teknolojik faktörler E) Kültürel faktörler 92. Aşağıdakilerden hangisi PEST analizinde kullanılan politik faktörlerin içerisinde yer alan değişkenlerden biri A) Demografik faktörler B) Ülke rejimi C) Bürokratik yapı * D) Siyasi istikrar E) İç savaş 93. Aşağıdakilerden hangisi sektör analizi kapsamında bir sektörün kârlılığını etkileyen sektördeki mevcut girişimciler arasındaki rekabeti belirleyen faktörlerden biri A) Ürün veya hizmetlerin farklılaşmaması B) Girişimcilerin ya da denk girişimcilerin sayısının çok olması C) Tedarikçilerin ürünleri hakkında tam bilgi sahibi olunması * D) Endüstrinin yavaş büyümesi E) Sabit maliyetlerin veya depolama maliyetlerinin fazla olması 94. Bir sektörün kârlılığını etkileyen faktörleri göz önüne aldığımızda su ambalajlanmasında cam şişelerin yerine plastik şişelerin kullanılması aşağıdaki faktörlerden hangisine örnek oluşturmaktadır? A) İkame mal veya hizmetlerin tehdidi * B) Alıcıların pazarlık gücü C) Tedarikçilerin pazarlık gücü D) Mevcut rakipler arasındaki rekabet E) Potansiyel rakiplerin tehdidi 95. Aşağıdakilerden hangisi çevresel faktörleri daha iyi anlamamızı sağlayan yöntemler arasında yer alan işletme ile çevre ilişkisinde işletmemizin içsel olarak güçlü ve zayıf yönleri ile dışsal faktörlerden kaynaklanan fırsatlar ve tehditleri belirleyen analizi göstermektedir? A) PEST analizi B) SWOT analizi * C) Sektör Analizi D) Talep tahmini E) Müşteri farklılaştırması 96. İş planının hazırlanması sürecinde ihtiyaç duyulan piyasa kavramlarını göz önüne aldığınızda aşağıdakilerden hangisi girilmiş bir piyasadaki tüketicilerin sayısının, hazır piyasadaki tüketicilerin sayısına oranlanması ile bulunan oranı göstermektedir? A) Müşteri oranı B) Firma oranı C) Girdi Payı D) Piyasa payı* E) Kar oranı 97. Bir piyasa araştırmasının eksiksiz bilgi sağlaması için gereken faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kesin olmalı B) Ekonomik olmalı * C) Kullanışlı olmalı D) Zamanlaması doğru olmalı E) Anlaşılabilir olmalı 98. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin piyasa bölümlemesi stratejisinin kriterlerinden biri A) Coğrafi B) Demografik C) Psikografik D) Davranışsal E) Biyolojik * 99. Aşağıdaki fiyatlandırma stratejilerinden hangisi piyasa talebinin eksiksiz ve doğru olarak araştırılması temeline dayanır? A) Maliyete dayalı fiyatlandırma B) Talebe Dayalı Fiyatlandırma * C) Rekabete dayalı fiyatlandırma D) Verimliliğe dayalı fiyatlandırma E) Konumlandırmaya dayalı fiyatlandırma -8-

9 100. Aşağıda yer alan fiyatlandırma yöntemlerinden hangisinin temelinde Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi gibi örneklerle gösterebileceğimiz yasal düzenlemeler yer almaktadır? A) Maliyete dayalı fiyatlandırma B) Talebe Dayalı Fiyatlandırma C) Rekabete dayalı fiyatlandırma D) Verimliliğe dayalı fiyatlandırma E) Çevresel faktörlere dayalı fiyatlandırma* 101. Bir işletmenin pazarlama amaçlarının ve bu amaçlara ulaşmak için yapmayı planladığı faaliyetlerin adım adım belirlendiği yazılı doküman A) Aylık plan B) Yönetim planı C) Pazarlama planı * D) Finans planı E) Fırsat analizi planı 102. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planının taşıması gereken özelliklerden A) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi* B) Esnek olması C) Performans ölçümlerini içermesi D) Gerçek bilgilere dayanması E) Kısa ve basit olması 103. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planının adımlarından A) Durum analizi B) Uygulama ve kontrol C) Fırsat ve tehditlerin belirlenmesi D) Planın basit ve anlaşılır biçimde hazırlanması * E) Pazarlama strateji ve taktiklerinin belirlenmesi 104. Aşağıdakilerden hangisi makro çevreyi oluşturan değişkenlerden A) Demografik çevre B) Yasal çevre C) Sosyal ve kültürel çevre D) Siyasi ve hukuki çevre E) Stratejik çevre * 105. Pazarın ülke, bölge, şehir ve yöre gibi coğrafi alanlar esas alınarak bölümlere ayrılması aşağıdaki pazar bölümlendirme yöntemlerinden hangisidir? A) Demografik bölümlendirme B) Davranışsal bölümlendirme C) Taktiksel bölümlendirme D) Coğrafik bölümlendirme * E) Stratejik bölümlendirme 106. İşletmenin gelecekte planlanan eylemleri ile ulaşmak istediği sonuçlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaç * B) Strateji C) Taktik D) Pazar E) Fırsat 107. İşletmenin rakiplerine göre en düşük üretim ve dağıtım maliyetlerine ulaşmak için çabaladığı strateji seçeneği A) Niş pazar stratejisi B) Maliyet liderliği stratejisi * C) Farklılaştırma stratejisi D) Odaklaşma stratejisi E) İzleyenlerin stratejisi 108. Bir mal ya da hizmetin pazardaki değeri A) Ürün B) Marka C) Fiyat * D) Dağıtım E) Tutundurma 109. Ürünün aracılar olmaksızın üretici tarafından tüketicilere sunulması ve satılması A) Yoğun dağıtım B) Seçici dağıtım C) Özellikli dağıtım D) Dolaylı dağıtım E) Doğrudan dağıtım * 110. Satışları doğrudan artırmaya yönelik kısa zaman dilimi içerisinde yürütülen çalışmalar A) Reklam B) Satış tutundurma * C) Halka ilişkiler D) Kişisel satış E) Dağıtım 111. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemi girdilerinden biri A) Hammadde B) Bilgi C) Müşteri * D) Sermaye E) Girişimcilik 112. Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde tek eşsiz bir ürün müşteri isteklerine göre üretilmektedir? A) Proje tipi üretim * B) Sürekli üretim C) Montaj tipi üretim D) Akış tipi üretim E) Kütle üretim -9-

10 113. Aşağıdakilerden hangisi üretim planının kapsamına girmemektedir? A) Üretim hızlarının belirlenmesi B) Üretim önceliklerinin belirlenmesi C) Üretilecek ürün miktarının belirlenmesi D) Üretilecek ürünün belirlenmesi E) Üretilecek ürün fiyatının belirlenmesi * 114. Aşağıdakilerden hangisi süreç akış şeması ile belirlenmektedir? A) Çıktıların gideceği depo B) Girdilerin işlem sıraları * C) Ürün parçalarının listesi D) Makinelerin yerleşimi E) Makinelerin kapasite listesi 115. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlama faaliyetlerinden biri A) Üretim planının kapsayacağı dönemin belirlenmesi B) Stok düzeylerinin belirlenmesi C) Talep tahminlerinin yapılması D) Kesin siparişlerin belirlenmesi E) Tedarikçi seçiminin yapılması * 116. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir planlama dönemi içinde satılacak ya da üretilecek tüm malzemelerin ne zaman ve ne miktarda tedarik edileceğinin gösterilmesidir? A) Kapasite planlaması B) Malzeme gereksinim planlaması C) Kapasite gereksinim planlaması D) Ana üretim çizelgelemesi * E) Ana üretim planlaması 117. Ana üretim çizelgelemenin çıktıları aşağıdakilerden hangisi için girdi niteliğindedir? A) Kapasite gereksinim planlaması B) Stok kontrol C) Malzeme gereksinim planlaması * D) Kapasite planlaması E) Ana üretim planlaması 118. Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının amaçlarından biri A) Stok düzeyini düşük tutmak B) Çalışanların doğru işlere atanmasını sağlamak * C) İş akışının düzenine katkıda bulunmak D) Teslimatlara yardımcı olmak E) Üretimin aksamasını en aza indirmek 119. Kısa dönemli bir planlama aralığında malzeme planının uygulanabilmesi için gerekli işgücü ve makine-donanım aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Kapasite gereksinim planlaması * B) Kaynak gereksinim planlaması C) Kaba kesim kaynak planlaması D) Stok kontrol E) Malzeme gereksinim planlaması 120. Aşağıda verilen kararlardan hangisinin geriye dönüşü en zordur? A) Tedarikçi seçimi B) Makine seçimi C) Çalışan seçimi D) Kuruluş yeri seçimi * E) Ham madde seçimi 121. Yönetim planı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Organizasyon yapısının nasıl oluşturulacağına ilişkindir. B) Ürün ve hizmetlerin nasıl oluşturulacağına ilişkindir. * C) İşletmenin hukuki yapısının planda belirtilmesi gerekir. D) Yetki ve sorumluluk ilişkilerinin planda belirtilmesi gerekir. E) İyi yazılmış bir yönetim planı, girişimcinin örgütsel etkililiği etkileyen faktörleri anladığının kanıtıdır Aşağıdakilerden hangisi yönetim planını hazırlamak için gerekli olan bilgilerden biri A) İşletmenin kuruluş yeri * B) İşletmenin hukuki yapısı C) İşletmenin organizasyon yapısı D) İşletmedeki pozisyonların sahip olması gereken beceriler E) İş performansının ölçüldüğü ve değerlendirildiği standartlar 123. Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklar gibi sınırsız bir biçimde tüm mallarından sorumlu olan ortaklara verilen addır? A) Komandite * B) Komanditer C) Tacir D) Anonim ortaklık E) Adi Komandit ortaklık 124. Aşağıdakilerden hangisi sermaye ortaklığıdır? A) Kolektif ortaklıklar B) Komandit ortaklıklar C) Limited ortaklık * D) Adi ortaklık E) Kişi ortaklığı 125. Aşağıdakilerden hangisi yönetim planını hazırlama temel adımlarından biri A) Yönetim planı özeti B) Durumsal inceleme C) İşletmenin hukuki yapısı D) Dış çevreyi değerlendirme E) Yönetim felsefesi * -10-

11 126. Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapısı içinde ele alınması gereken temel ilkelerden biri A) İşbölümü B) Matris yapı * C) Denetim alanı D) Bölümlendirme E) Yetki 127. Aşağıdakilerden hangisi işlerin ve görevlerin niteliklerine göre bir araya getirildiği bölümlendirmedir? A) Ürün temeline göre B) Coğrafi temele göre C) Fonksiyonlara göre * D) Zaman temeline göre E) Müşteri temeline göre 128. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin yönetebileceği çalışan sayısını ifade eder? A) Denetim alanı * B) Esneklik C) Yetki-sorumluluk dengesi D) Bölümlendirme E) Uzmanlaşma 129. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin organizasyon yapısına yönelik karar vereceği zaman cevaplaması gereken sorulardan biridir? A) İş performansı nasıl değerlendirilecektir? B) Yönetici olmayan çalışanlar hangi malzeme ve ekipmanları kullanmalıdırlar? C) Nitelikli personel nasıl işe alınacaktır? D) Çevresel değişikliklere karşı çalışanlar nasıl korunacaktır? E) Mevcut alt düzey çalışanlarından kaçı her yönetici tarafından etkili bir şekilde denetlenebilir? * 130. Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim planında gelecekte doldurulması gereken ana pozisyonların tanımlanmasına ilişkin A) Her pozisyonun görevleri, sorumlulukları ve otoritesinin derecesi B) Her ikramiye ve terfi fırsatları ile ilgili açıklama * C) Her pozisyonun yetki ve sorumluluklarının organizasyon yapısı ile uyumu D) İş unvanı itibariyle her pozisyon E) Nitelikli çalışanların işletmeye gelmesini sağlama yöntemleri 131. Aşağıdakilerden hangisi bankalar veya borç verecek herhangi bir kuruluşun iş planında cevabını aradığı sorulardan A) Borcunuzu geri ödeyecek misiniz? * B) Parayı ne için istiyorsunuz? C) Ne kadar borç almak istiyorsunuz? D) Faizi ödeyebilecek güçte misiniz? E) Eğer istenirse, ne gibi teminatlar sağlanabilir? 132. Aşağıdakilerden hangisi bir risk sermayedarına gelen iş planlarının yatırımla sonuçlanma yüzdesidir? A) %1 B) %2 * C) %10 D) %20 E) % Aşağıdakilerden hangisi bir risk sermayedarına gelen iş planlarının kısa bir incelemeden sonra reddedilme yüzdesidir? A) %10 B) %20 C) %60 * D) %80 E) % Aşağıdakilerden hangisi risk sermayedarları ve melek yatırımcıların yatırımdan çıkma zaman aralığıdır? A) 1-2 yıl B) 2-4 yıl C) 3-5 yıl D) 3-7 yıl * E) 8-10 yıl 135. Finansal tahminlerin başında tahmini satış bütçesi yapılırken ilk yıl için aşağıdaki hangi periyotlarla satış tahmini yapılır? A) Haftalık B) Üç aylık C) Altı aylık D) Yıllık E) Aylık * 136. Tahmini harcama ve maliyetler bütçelenirken işletmenin incelediği harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlangıç ve faaliyet harcamaları * B) Başlangıç ve bitiş harcamaları C) Kısa vadeli ve uzun vadeli harcamalar D) Faaliyet ve hammadde harcamaları E) Sabit ve değişken harcamalar 137. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet harcamaları kalemlerinden birisi A) Maaş ve ücretler B) İzinler ve lisanslar * C) Kiralar D) İpotekli borçlar E) Finansal kiralamalar 138. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosunda tipik olarak yer alması beklenen ana kalemlerden birisi A) Gelirler B) Masraflar C) Borçlar * D) Ödenecek Gelir Vergisi E) Net kar -11-

12 139. Aşağıdakilerden hangisi nakit akışlarını doğrudan etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörlerden birisi A) Hammadde teminindeki gecikmeler B) Kusurlu hammadde C) Kusurlu mamul D) Tedarikçilerin fiyat düşürmeleri * E) Tedarikçilerin vade kısaltmaları 140. Toplam sabit giderler 5000, birim değişken gider 25 ve satış fiyatı 50 olan üründe başabaş üretim miktarı A) 500 B) 450 C) 400 D) 300 E) 200 * 141. Risk tanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Gerçekleşmiş olayları kapsar B) Gerçekleşen zarara kaynak ayrılmasıdır C) Her zaman olur D) Geçmişle ilgilidir E) Gerçekleşme ihtimaline dayanır * 142. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Sermaye Basel II Uzlaşısı na göre sayısal olarak ölçülebilen bir risk türüdür? A) Kredi Riski * B) İtibar Riski C) Yasal Risk D) Ülke Riski E) Aktif-Pasif Riski 143. Ev satarken alacağımız miktarın bir kısmını döviz cinsinden daha sonra alacaksak aşağıdakilerden hangi risk ya da riskleri almış oluruz? A) Kredi Riski B) Operasyon Riski C) Kur ve Kredi Riski * D) İtibar Riski E) Kredi ve Operasyon Riski 144. Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemlerinden biridir? A) Kredi B) Piyasa C) Operasyon D) SWOT * E) Kurumsal 145. Aynı risk çeşidi olduğu varsayımı altında aşağıdaki alternatiflerden hangisi diğerine göre tercih edilir? A) Karşılaşma sıklığı düşük, kayıp miktarı düşük * B) Karşılaşma sıklığı yüksek, kayıp miktarı düşük C) Karşılaşma sıklığı düşük, kayıp miktarı yüksek D) Karşılaşma sıklığı yüksek, kayıp miktarı yüksek E) Karşılaşma sıklığı bilinmiyor, kayıp miktarı yüksek 146. Simülasyon analizi aşağıdaki hangi iki analizin birleşmesinden oluşur? A) SWOT-Olasılık B) Olasılık-Nitel C) Nicel-Nitel D) Duyarlılık-Olasılık * E) SWOT-Nitel 147. Bir işletmenin yetersiz veya başarısız iş süreçlerinden, insanlardan ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan kayıp riskinin adı A) Operasyonel * B) Kredi C) Piyasa D) Faiz E) Likidite 148. Büyük miktarda alacağımız var ancak cebimizde günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar paramız yoksa aşağıdakilerden hangi risk türü gerçekleşmiştir? A) Operasyonel B) Kredi C) Piyasa D) Faiz E) Likidite * 149. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde başarıyı etkileyen unsurlardan biridir? A) İşletmenin büyüklüğü B) Çalışanların üniversite mezunu olması C) İş yerinin merkezi bir yerde olması D) Üst yönetim tarafından desteklenmesi * E) İşletmenin cirosunun yüksek olması 150. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi konusunda uygulanabilecek stratejilerden biri A) Riski yok sayma * B) Riskten kaçınma C) Riskleri transfer etme D) Risklerin etkilerini azaltma E) Risklerin olasılığını azaltma -12-

13 151. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin teknolojisi ya da yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip olan kişidir? A) Bankacılar B) Girişimci * C) Risk sermayedarı D) Melek yatırımcı E) Fon yöneticisi 152. Aşağıdakilerden hangisi iş planları genel olarak değerlendirilirken dikkat edilen unsurlardan A) Vergi yapısı * B) Girişimcinin ve ekibinin değerlendirilmesi C) Fırsatların değerlendirilmesi D) İşin içeriğinin değerlendirilmesi E) Risk ve kazançların değerlendirilmesidir 153. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak işin büyüme potansiyelini değerlendirir? A) Yatırımcılar * B) Müşteriler C) Rakipler D) Çalışanlar E) Denetçiler 154. Aşağıdakilerden hangisi iş planının hazırlanma amacının yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Finans planı B) Yönetim planı C) Özet * D) Üretim planı E) Pazarlama planı 155. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kişisel özellikleri ve hedeflerinin yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Yönetim planı B) Finans planı C) Üretim planı D) Özet E) Girişimcinin ve İşletmenin Tanımı * 156. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet göstereceği sektör ve alt sektör bilgisinin yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması * C) Yönetim planı D) Üretim planı E) Ekler 157. Aşağıdakilerden hangisi hedef müşterilere ulaşmak için seçilen tanıtım yolarının yer aldığı iş planı bölümüdür? A) Üretim planı B) Ekler C) Pazarlama planı * D) Talep yapısı ve piyasa araştırması E) Giriş / Yönetici Özeti 158. Aşağıdakilerden hangisi iş planının kuruluş yeri faktörleriyle ilgili bilgi içeren bölümüdür? A) Pazarlama planı B) Üretim planı * C) Talep yapısı ve piyasa araştırması D) Ekler E) Giriş / Yönetici Özeti 159. Aşağıdakilerden hangisi iş planının organizasyon şemasının yer aldığı bölümüdür? A) Giriş / Yönetici Özeti B) Talep yapısı ve piyasa araştırması C) Yönetim planı * D) Pazarlama planı E) Fizibilite Raporu 160. Aşağıdakilerden hangisi iş planının nakit akışlarının yer aldığı bölümüdür? A) Yönetim planı B) Finans planı * C) Özet D) Üretim planı E) Pazarlama planı Sınavlarınızda sonsuz başarılar dilerim. Dr. Selçuk Kılıç -13-

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application)

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI İş planı: Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye

Detaylı

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretim ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı faaliyetler arasında yer almaz? A) Yer faydası yaratma B) Şekil faydası yaratma C) Kâr faydası yaratma

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 11 1.1 İş 12 1.2 İşgören 12 1.3 İşveren 13 1.4 Yönetim ve Yönetici 13 1.5 İhtiyaç 14 1.6 Tüketim ve Tüketici 14 1.7 Bir Sistem Olarak İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler. Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan

Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler. Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan Modern üniversiteler mezunlarına uygulanabilir gerçek bilgiyi veren, sektör, girişimcilik

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Girişimcilik Kavramı, Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Girişimcilikte Yaratıcılık (Creativity) ve Yenilik (Innovation)... 9 1.3. Yaratıcılığın

Detaylı

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İNOVASYON İNOVASYON NEDİR İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri İÇİNDEKİLER I. Özet II. Mevcut Durum Analizi III. Yatırım Teklifi Analizi IV. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri V. Proje İçin Pazarlama Stratejisi VI. Ekonomik Varsayımlar ve Riskler 1 I.

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

A İŞLETME KPSS/1-AB-PS/2006. 1. Üretilecek mamulün farklı parçalarının farklı yollar izleyeceği durumlarda aşağıdaki yerleşim düzenlerinden

A İŞLETME KPSS/1-AB-PS/2006. 1. Üretilecek mamulün farklı parçalarının farklı yollar izleyeceği durumlarda aşağıdaki yerleşim düzenlerinden . Üretilecek mamulün farklı parçalarının farklı yollar izleyeceği durumlarda aşağıdaki yerleşim düzenlerinden hangisi tercih edilir? A İŞLETME 4. Bir projedeki kritik faaliyetlerin oluşturduğu kritik yol

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI . İŞLETİCİ KURULUŞLARA AİT BİLGİLER.. Yurtiçi İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları.. Yurtdışı İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları..

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Editörler Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy & Yrd.Doç.Dr. Ayşe Özgöz GİRİŞİMCİLİK

Editörler Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy & Yrd.Doç.Dr. Ayşe Özgöz GİRİŞİMCİLİK Editörler Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy & Yrd.Doç.Dr. Ayşe Özgöz GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr.Abdullah Soysal Doç.Dr.Özlem Çetinkaya Bozkurt Yrd.Doç.Dr.Aydın Şenol Yrd.Doç.Dr.Ezgi Cevher Yrd.Doç.Dr.Mevlüde

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

Konu II Yatırım m Projelerinin Hazırlanmas. rlanması

Konu II Yatırım m Projelerinin Hazırlanmas. rlanması Konu II Yatırım m Projelerinin Hazırlanmas rlanması Yatırım m Projesi Sabit Yatırım Önerisidir Genel olarak yatırım projeleri sabit sermaye yatırım önerileri olarak görülmektedir. Yeni bir girişimin başlatılmasına

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: Bölüm 4 İşletme Analizi 1 2 Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme

Detaylı

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ İNOVASYON YETKİNLİĞİ ANALİZİ A. GENEL BİLGİLER S.1. Firma Adı:... S.2. Firma Türü: Anonim Şirket Limited Şirket Komandit Şirket Kollektif Şirket Şahıs İşletmesi Diğer S3. Ana Faaliyet Alanı: S.4. Yan Faaliyet

Detaylı

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş.

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. İş Planı... 3 2. Şirket Bilgileri... 4 3. Şirket Ortakları ve Yönetimi...

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I 7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I Değerleme ve Değer nedir? Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan TORKUL Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir HIZIROĞLU Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Dr. Halil İbrahim CEBECİ Dersin

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar InvestCo M & A Halka Arz Değerleme Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Halka Açılma Öncesi Danışmanlık Özel Amaçlı Şirket Değerlemeleri Özel Amaçlı Şirket ve Sektör

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 06/01/2016 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Günümüzde iş dünyasında faaliyet gösteren tüm kurumların amacı, doğru insan kaynağını bularak mevcut işletmeye yarar sağlayacak insanlar yetiştirmektir. Bu

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı