1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.fatihiyidogan.com 1"

Transkript

1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden hangisi Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesi amacıyla faaliyette bulunan cemiyet olarak gösterilebilir? A) Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Wilson Prensipleri Cemiyeti C) Rum-Pontus Cemiyeti D) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti 3) Aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerden biri değildir? A) Redd-i İlhak Cemiyeti B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Millî Kongre Cemiyeti 4) l. Dünya Savaşı sonunda kurulan millî cemiyetlerden hangisinin Türk Milleti'nin haklarını savunma yöntemi diğerlerinden farklıdır? A) Millî Kongre Cemiyeti'nin B) Redd-i ilhak Cemiyeti'nin C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin D) Kilikyalılar Cemiyeti'nin 5) l. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan millî cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır? A) Millî Kongre Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Mavri Mira Cemiyeti D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 6) Mondros'tan sonra Anadolu'nun işgaline karşı Türk Milleti ilk olarak aşağıdakiler-den hangisini gerçekleştirmiştir? A) Yeni bir ordu kuruldu. B) Geçici bir hükümet kuruldu. C) Direniş cemiyetleri kuruldu. D) Sivas Kongresi toplandı. 7) 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgaline karşı İzmir'i müdafa etme kararı alan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Kilikyalılar cemiyeti B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti C) Millî Kongre Cemiyeti D) Trakya Paşaeli Cemiyeti 8) Anadolu'da Rum Pontus Devleti'nin tekrar kurulmasını önlemek amacıyla kurulan millî cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Trakya - Paşaeli Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti D) İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 9) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türk ulusunun milli birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla kurulan cemiyetlere "yararlı cemiyetler" denir. Aşağıdakilerden hangisi, yararlı cemiyetlerden değildir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Redd-i ilhak Cemiyeti C) Doğu Anadolu Müdafaa-i hukuk cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti 10) Paris Barış görüşmelerinde, İngilizler ve Fransızlar, görüşmelere Osmanlı ülkesindeki Yunanlıları, Arapları ve Ermenileri de davet ederek, haklarını savunmalarını istediler. Buna göre, Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklarla ilgili daha çok aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Dış ülkeler tarafından desteklenmişlerdir. B) Osmanlı Devleti'nin yanında görüşmelere katılmışlardır. C) Vatanın kurtarılmasında önemli rol oynamışlardır. D) Ülke içinde kendi güvenliklerini sağlamışlardır. 11) Doğu illeri Müdafaa-i hukuk Cemiyeti'nin, Doğu Anadolu Bölgesi için aldığı kararlardan bazıları şunlardır: I. Hiçbir şekilde bölge dışına göç edilmeyecek II. Topraklar başkalarına satılmayacak. Alınan bu kararların, aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir? A) Üretimde sürekliliği sağlamak B) Tüketim maddelerinde sıkıntıyı önlemek C) Cemiyetin etkinliğini artırmak D) Bölgede azınlık durumuna düşülmesini önlemek 12) Kurtuluş Savaşı'nın belirli dönemlerinde geçerli olmuş amaçlardan bazıları şunlardır; I. Cumhuriyeti ilan etmek II. Yeni bir Türk devleti kurmak III. Bölgesel savunmayı gerçekleştirmek IV. Saltanat ve halifeliğe son vermek Bunlardan hangisi, ilk kurulan ulusal cemiyetlerin amaçları arasında yer alır? A) l B) II C) III D) IV 13) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra*; l. Bölgesel kurtuluş yolları bulmak II. Bağımsız bir Türk devleti kurmak III. İngilizlerin himayesini istemek IV. Amerikan mandasını kabul etmek gibi gelişmelerden hangisi, Anadolu'nun yer yer işgali karşısında tasarlanan ilk kurtuluş ' çareleri arasında yer almaz? A) l B) II C) III D) IV 14) Osmanlı Devleti'nin değişik dönemlerinde etkin olan cemiyetlerden bazıları şunlardır: l. Etnik-i Eterya II. Pontus Rum III. Mavri Mira Bu cemiyetlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak B) Anadolu topraklarında büyük Yunanistan'ı kurmak C) Padişah ve halifenin siyasi gücünü azaltmak D) Anadolu'da İngiliz egemenliğini gerçekleştirmek 1

2 15) l. Partiler üstü bir cemiyet olarak İstanbul da kuruldu. II. Adana ve çevresindeki işgallere karşı halkı teşkilatlandırmaya çalıştı. Yukarıda bazı özellikleri verilen cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Redd-i Ilhak Cemiyeti B) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti D) Kilikyalılar Cemiyeti 16) Anadolu'nun işgali karşısında kurulan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri nin birleşmesini sağlayan düşünce, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni bir devlet kurmak B) Vatanı kurtarmak C) Saltanatı kaldırmak D) Cumhuriyeti ilan etmek 17) Anadolu'nun işgale uğramasıyla kurulan, yararlı cemiyetlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A) Saltanatı ve hilafeti korumaya çalışmışlardır. B) Bölgesel amaçlı olarak ortaya çıkmışlardır. C) Yayın ve propaganda yolunu kullanmışlardır. D) Silahlı mücadelede bulunmamışlardır. 18) Osmanlı ülkesinin işgali karşısında Padişah Vahdettin, mücadele etmek yerine güçlü olanlarla anlaşmak ve geleceğini onların İradelerine bırakmayı tercih etti. Osmanlı yönetiminin bu tutumunun daha çok aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir? A) İstanbul un kısa sürede işgal edilmesine B) Bir takım zararlı cemiyetlerin kurulmasına C) Devletler arasında gizli görüşmelerin yapılmasına D) Milletler Cemiyeti'nin çalışmalarını hızlandırmasına 19) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun düşmanlar tarafından işgaline tepki olarak, ulusal direniş örgütleri kurulmuştur. Bu örgütlerin kurulmasında; I. Saltanatın kaldırılmak istenmesi II. Yeni bir devlet kurma düşüncesi III. Devlet ekonomisinin kötüye gitmesi IV. Osmanlı yönetiminin işgallere kayıtsız kalması gelişmelerinden hangisi diğerlerinden daha çok etkili olmuştur? A) l B) II C) III D) IV 20) Pontus Rum Cemiyeti'nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti D) İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti 21) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan Milli Cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i HukukCemiyeti" adıyla birleştirilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Misak-ı Milli 22) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve yurdun işgal edilmesi, zararlı cemiyetlerin kurulmasına imkan vermiştir. Bu cemiyetler, Osmanlı ve Hilafet yanlıları ve azınlıkların kurduğu cemiyetler diye iki grupta toplanmıştır. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Osmanlıcı ve hilafetçi değildir? A) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Teali İslam Cemiyeti D) Ermeni Hınçak Komitesi 23) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olduğu söylenemez? A) Direniş cemiyetlerinin kurulmasında B) Uluslararası antlaşmalara İstanbul hükümetinin de çağrılmasında C) Osmanlı Yönetimine duyulan güvenin azalmasında D) Bölgesel güçlerin harekete geçmesinde 24) İşgaller karşısında kurulan Müdafaa-İ Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Trakya topraklarının kurtuluşu için dağınık ve merkezi otoriteden yoksun olarak, yalnızca kendi bölgelerinin kurtuluşunu sağlamak için örgütlendiler? Bu durum, daha çok aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Milli Mücadele'nin kısa sürede kazanılmasının B) Yapılan savaşların çoğunlukla başarıyla sonuçlanmasının C) Halkın işgaller karşısında çaresiz kaldığının D) Yapılacak mücadelede siyasi birliğin sağlanamadığının 25) Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerin meydana getirdiği olumsuz sonuçlardan değildir? A) Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır B) Anadolu halkının savaşı, her yönden desteklemelerine öncülük etmişlerdir. C) iç ayaklanmalara neden okunuşlardır. D) Ulusal bilinci parçalamaya çalışmışlardır. 26) Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra azınlıkların çıkarları için çalışan cemiyetlerden biridir? A) Mavri Mira Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C) Kürt Teali Cemiyeti D) Reddi ilhak Cemiyeti 27) Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıkan Osmanlı Devleti yapılan işgallere karşı koymak durumunda değildi. Bu yüzden halk, kendi kendini savunmak ve teşkilatlanmak gereğini duymuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu gereksinimden yola çıkılarak yapılan bir gelişme değildir? A) Bölgesel mitinglerin yapılması B) Kuvay-ı Millİye'nin kurulması C) Yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi D) Direniş cemiyetlerinin kurulması 2

3 1. Atatürk bu düşüncesi ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? A ) Disiplinli olmayı B ) Karalı ve mücadeleci olmayı C ) İleri görüşlü olmayı D ) İdealist olmayı 2. Mustafa Kemal, sırasıyla Mahalle Mektebi,Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüşti-yesi olmak üzere ilkokulu ve ortaokulu değişik okullarda okumuştur. Bu durumun Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilereden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Aile içinde sorunlar yaşadığına B) Farklı fikirler edinmesine zemin hazırladığına C) Eğitim sürecinin zor geçtiğine D) Ekonomik sorunlar yaşadığına 3. + Hızla sanalyileşen ancak, siyasi birliklerini geç kurdukları için sömürge yarışında da geç kalan Almanya ve İtalya nı yayılımcı politikaları, İngiltere ve Fransanın bunları durdurmak için var gücüyle çaba gösterdikleri dikkate alındığında, devletler arası gruplaşmalarda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yönetim şekillerindeki benzerlikler B) Ekonomik ve siyasi çıkarlar C) Coğrafi ve Kültürel yakınlıklar D) Demokrasiye olan bağlılıklar 4. Siyasi birliğini geç tamamlayarak sömürge arayan Almanya ve İtalya Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır. Almanya ve İtalya ya engel olmak isteyen İngiltere ve Fransa Rusyanın panslavizm politikası ile Balkanlarda egemenliğini artırmak istemesi. İngiltere nin Akdeniz hakimiyetini devam ettirmek için Ruslara karşı Osmanlı Devletini desteklemesi Almanya ile Osmanlı Devleti arasında ticari ve siyasi yakınlaşmanın olması. Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek, en kapsamlı yargı aşğıdakilerden hangisidir? A) Her devlet kendi çıkarına göre politika izlemiştir. B) Rusya ile Osmanlı devleti sürekli savaş halindedir. C) İngiltere ile bazı dönemlerde ittifaklar kurulmuştur. D) Almanya ile Osmanlı devleti sürekli işbirliği içindedir. 5. Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti daha sonra savaşa girmiştir. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşı na girmesinde, aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? A) Kendisine sığınan iki Alman gemisini aldığını açıklaması B) Balkan savaşlarından yenik çıkması C) Halifenin otaritesini güçlendirmek istemesi D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi TEST-2 6. Taarruz Savunma Müttefiklere yardım Cephesi Cephesi için açılan cepheler * Kafkas * Çanakkale * Romanya * Kanal * Irak * Galiçya * Suriye-Filistin * Makedonya * Hicaz-Yemen Tabloda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Osmanlı Devleti, çok geniş bir alanda savaşmıştır B) Osmanlı devleti savaşa girerek ittifak gurubunun yükünü hafifletmiştir C) Osmalı devleti bütün cephelerde başarılı olmuştur D) Osmanlı Devleti hem ülke içinde hem de ülke dışındaki topraklarda savaşmıştır. 7. Sütçü İmam ın konuşmasınada aşağıdaki hangi sorunun cevabına ulaşılmaz? A) Maraş a kahraman unvanının verilmesinin sebebi nedir? B) Güney bölgesinde Kuva-yı Milliye nin amacı nedir? C) Maraş hangi devlet tarafından işgal edilmiştir D) Düzenli ordunun kurulmasına Maraş halkının tepkisi nasıl olmuştur? 8. Mondros Ateşkes Antlaşması nın bazı maddeleri şunlardır: Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek. Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? A) İstanbul Hükümeti nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir. B) Osmanlı Devleti nin siyasi varlığı sona ermiştir. C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir. D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir. 9. YIKILAN DEVLETLER KURULAN DEVLETLER Rus Çarlığı Avusturya-Mac. İmp. Osmanlı İmparatorluğu Fransızların güney bölgelerini işgali üzerine Maraş halkı ile birlikte işgale karşı direniş hareketi başlattık. Bölgemizde düzenli askeri birlik olmadığı için Maraş ı Kuva-yı Milliye birlikleri ile savunduk. Bu yüzden ilimize Kahraman unvanı verildi. Çekoslovakya Polonya Yugoslavya Yukarıdaki bilgilere göre, I. Dünya Savaşı nın sonucuyla ilgili aşağıdakilereden hangisi söylenemez? A) Milletler Cemiyeti Kurulmuştur B) Avrupanın siyasi haritası değişmiştir C) Avrupa da yeni devletler kurulmuştur D) Rejim değişiklikleri meydana gelmiştir 3

4 10. Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Saltanatı kaldırmak B) Ulusal birliği sağlayabilmek C) Demokratik bir yönetim oıluşturmak D) Türk nüfusunu çoğaltmak 11. Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir? A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür B) Manda ve himaye kabul edilemez C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir. D) Kuva-yi milliye yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. 12. Amasya Genelgesinde alınan bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Milli mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceğinin B) Sivasta geniş katılımlı bir kongre yapılması gerektiğinin C) Temsil heyeti nin kurulması gerektiğinin D) Bölgesel cemiyetlerle mücadele edilmesi gerektiğinin 13. Amasya Genelgesi nde Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kararı yer almıştır Erzurum Kongresinin düzenlenmesini sağlamıştır.. Kurulması planlanan Ermeni devletine karşı bölgeyi savunmak için kurulmuştur Özellikleri verilen Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A)Milli Kongre Cem. B)Reddi-i İlhak Cem. C)Kilikyalılar Cem. D)Doğu Anadolu müdafaa-i hukuk cem. 14.Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından birisi değildir? A) Rusya da Bolşevik İhtilaline ortam hazırlamıştır. B) I.Dünya Savaşının uzamasına sebep olmuştur. C) Osmanlı Devletinin yıkılacağını göstermiştir. D) Mustafa Kemal in büyük bir asker olarak tanınmasına yol açmıştır. 15. Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak gittiği Samsun da bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu, Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir. Bu raporunda Mustafa Kemal, İstanbul Hükümetinden daha çok neyi istemektedir? A) Türk topraklarının hızla bölündüğü B) Yabancıların tüm yurdu işgal ettiklerini C) Ulusal mücadelenin başlatılması gerektiğini D) İstanbul hükümetinin birçok şeyi bilmediğini 16. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı nda İngiltere nin çabaları sonucu Yunanistan a verilmiştir. İngiltere nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) İzmir in stratejik öneminin azaldığının B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi. C) İtalya nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının D) Yunanistanı korumak istediğinden 17. TBMM nin iç isyanlara karşı: Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması İstiklal Mahkemelerini kurması İsyancıların cezalandırılması gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Demokratikleşme sürecini başlattığının B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının D) İnkılaplara zemin hazırladığının 18. Misakımillî de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır. Batı Trakya Kars, Ardahan ve Batum Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri D) Bölge halkının Türk Hükümeti ne baskı yapması 19. İtilaf devletleri Anadolu topraklarını bu şekilde parçalamak istemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı devletini bölerek,kendi egemenlik alanlarını genişletmek B) Osmanlı devletinin Müslüman ülkelerle olan bağlantısını kesmek C) Osmanlı devletini himaye altına almak D) Wilson ilkelerine ters düşmemek 20. Doğu Anadolu da iki yeni devlet kurulacak İzmir dahil Ege Bölgesi nin büyük bir bölümü Yunanlılara, Antalya ve Konya yöreleri İtalyanlara verilecek Adana, Malatya ve Sivas dolayları Fransızlara verilecekti. Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş fikirleri ortaya atılmıştı. Bunlar; İngiliz himayesine girmek Amerikan mandasını kabul etmek Bölgesel kurtuluş yolları aramaktı Fakat M. Kemal bu fikirleri kabul etmedi. Bunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik açıdan yük getirmesi B) Azınlıkları ayaklandırması C) Wilson ilkelerine aykırı olması D) Milli bağımsızlık düşüncesine ters düşmesi 4

5 TEST-3 1) Mondros Ateşkes Antlaşması nın Osmanlı Devleti için sonucu nedir? a) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir zafer kazanmış oluyordu. b)osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu. c) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin egemenliği altına girmiş sayılıyordu. d)bu antlaşmayla Osmanlı Devleti nin savunma ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu. 2) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti nin durumunu en iyi hangisi ifade eder? a)osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı mücadele ediyordu. b)osmanlık Devleti İtilaf devletlerine karşı koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi. c)osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı Türk milletini bir araya topladı. d)osmanlı Devleti bu sırada, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracağı inancındaydı. 3) Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 de Mondros ateşkes anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının savaştan çekilme nedeni değildir? a)bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile irtibatın kesilmesi b)irak ve Suriye cephelerinde yenik durumda olmamız c)wilson İlkelerine güvenmemiz d)ingilizlerin kapitülasyonları kaldıracağını söylemesi 4) Mondros ateşkes anlaşmasını Osmanlı Devleti adına kim imzalamıştır? a)ahmet İzzet Paşa b)tevfik Bey c)rauf Bey d)damat Ferit 5) Ege bölgesinde güçlü bir İtalya nın olmasını, sömürge yollarının tehlikeye gireceğinden dolayı istemeyen devlet hangisidir? a)ingiltere b)fransa c)yunanistan d)rusya 6) Mondros ateşkes anlaşmasının hangi maddesi Osmanlının savaşma gücünü elinden almak için konulan maddelerinden değildir? a)ordu terhis edilecek b)haberleşme aletleri Toros tünelleri, Limanlar itilaflara verilecek c)vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek(24.madde) d)silahlar itilaflara verilecek 7) Mondros un hangi maddesi Doğu da Ermeni devleti kurmak için konulmuştur? a)itilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek b)vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek c)ordular terhis edilecek d)boğazlar İtilaf Devletleri denetimine verilecek 8) Mondros ateşkes anlaşmasının en önemli maddesi hangisidir? a)itilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek(7. Madde) b)vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek(24. Madde) c)boğazlar itilaf Devletleri denetimine verilecek d)demiryolları, tüneller, haberleşme istasyonları,silahlar, limanlar itilaflara verilecek 9) Mondros a dayanarak İtilaf devletleri İşgallere başlamıştır. Hangi işgal yanlıştır.? a)ingilizler Samsun, Musul, Çanakkale b)fransızlar Adana ve çevresi c)italyanlar Antalya ve Konya çevresi d)yunanlılar İzmir çevresi 10) İzmir aşağıdakilerden hangisinden sonra işgal edilmiştir? a)mondros b)paris barış konferansı c)brest-litowsky d)londra konferansı 11) Aşağıdakilerden hangisi ile İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık çıkmıştır? a)rusya nın savaştan çekilmesi ile b)izmir in Yunanlılara verilmesiyle c)antep Maraş Urfa nın İngiliz işgalindeyken Fransa ya verilmesiyle d)amasya genelgesiyle 12) Gizli anlaşmalarda Ege bölgesi kendisine verildiği halde daha sonra Yunanlılara verilince itilaf devletlerine küsen devlet hangisidir? a)rusya b)italya c)fransa d)yunanistan 13) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrası, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere yapılan itilaf devletleri toplantısıdır? a) Londra Konferansı b) Paris Konferansı c) Venedik Konferansı d) İstanbul Konferansı 14) Aşağıdaki yerlerden hangisi İtalyan ın işgal ettiği yerlerden değildir? a)antalya b)isparta c)adana d)konya 5

6 15) Aşağıdaki okullardan hangisini M.Kemal bitirmeden ayrılmıştır. A)Şemsi Efendi Okulu B)Mahalle Mektebi C)Manastır Askeri İdadisi D)İstanbul Harp Akademisi TEST-3 16) Aşağıdakilerden hangisi Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir? a)mavri Mira b)pontus Rum c)taşnak Sutyun d)ingiliz Muhipler 17) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi kuruluş amacı ile ötekilerden farklıdır? a)mavri Mira b)kligyalılar c)hınçak d)kürt teali 18) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa düşman olan cemiyetlerden değildir? a)ingiliz Muhipler b)islam teali c)kürt teali d)trakya-paşaeli 19) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir? a)trakya Paşaeli b)kligyalılar c)reddi İlhak d)islam teali 20) Megalo İdea için Ege bölgesini Yunanistan a katmak isteyen cemiyet hangisidir? a)mavri Mira b)pontus Rum c)izmir Müdafaa-i Hukuk d)hınçak 21) Karadeniz kıyısında kurulan zararlı cemiyet hangisidir? a)mavri Mira b) Ermeni İntikam alayı c)trabzon Muhafaza-i Hukuk d) Pontus Rum 22) Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyet değildir? a)ermeni İntikam Alayı b)taşnak Sutyun c)hınçak d)mavri Mira 23) Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi İstanbul hükümetininde desteklediği zararlı bir cemiyettir? a) Mavi Mira b) Wilson İlkeleri c) İngiliz Muhibler d)trakya Paşaeli 24) İzmir i Yunanistan a bağlamak ve eski Bizans imparatorluğunu canlandırmaya çalışan cemiyet hangisidir? a)megalo İdea b)mavri Mira c)pontus Rum d)kligyalılar 25) Pontus Rum Cemiyetinin çalışmalarına karşı kurulan cemiyet hangisidir? a)trakya-paşaeli b)trabzon Muhafaza-i Hukuk c)milli Kongre d)kligyalılar 26) Aşağıdakilerden hangisi Mavri Mira cemiyetinin çalışmalarına karşı kurulmamıştır? a)trakya-paşaeli b)izmir Müdafaa c)reddi İlhak d)doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 27) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Fransız ve Ermenilere karşı kuruldu? a)klıgyalılar b)islam teali c)milli Kongre d)trakya-paşaeli 28) Aşağıdaki tarihlerden hangisinde İzmir işgal edilmiştir? a)13 Kasım 1918 b)30 Ekim 1918 c)15 Mayıs 1919 d)18 Ocak ) Aşağıdakilerden hangisi işgallere karşı M. Kemal in düşüncesidir? a) Bölgesel mücadele b)amerikan himayesi c)bağımsız Türk Devleti d)ingiliz himayesi 30) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir? a) Ulusal bağımsızlığa ters düşer b) İngiltereyi sevmemesi c) Padişahla arasının açık olması d) İstanbul hükümetinin istemesi 6

7 TEST 4 1. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır. A) Millî cemiyetler B) Kuvva-i Milliye C) Kongreler D) Düzenli ordu 2. I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti III.Kilikyalılar Cemiyeti IV. Redd-i İlhak Cemiyeti V. Wilson Prensipleri Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır? A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V 3. I. Etnik-i Eterya II. Taşnaksityun III. Mavri Mira IV. Pontus V. Hınçak Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur? A) I-II B) II-III C) IV-V D) II-V 4. I. Azınlık örgütleri II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. İstanbul Hükûmeti İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır? A) I B) II C) I-III D) I-II-III 5. I. TBMM Hükûmeti II. İtilâf devletleri III. Azınlık örgütleri Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir? A) I B) II C) III D) I-II 6. I. Taşnaksityun II. Pontus III. Alyans IV. Mavri Mira V. Etnik-i Eterya VI. Hınçak Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur? A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI 7. I. Alyans II. Pontus III. Hınçak IV. Taşnak V. Mavri Mira Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur? A) I-III B) III-V C) I D) II 8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919 da İzmir i işgâl etmişlerdir. Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? A)İzmir in Yunanlılara ait olması (bilgi yelpazesi.net) B)Yunanistan ın Batı Anadolu da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması C)Batı Anadolu da Türk direnişinin başlaması D)Osmanlı Devleti nin işgâl karşısında sessiz kalması 9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir? A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Taşnaksityun Cemiyeti D) Pontus Cemiyeti 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin, I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri II. Halka hukuk dışı davranmaları III. İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur? A) I B) II C) I-II D) I-II-III 11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır? A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum kongresi D) Sivas Kongresi 12.Kurtuluş Savaşı nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum Kongresi 13.Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır? A) Erzurum Kongresi C) Balıkesir Kongresi B) Sivas Kongresi D) Nazilli Kongresi 14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir? A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum Kongresi 15. I. Havza Genelgesi II. Amasya Genelgesi III. Sivas Kongresi IV. Amasya Protokolü V. Erzurum Kongresi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-V-IV D) II-V-I-III-IV B) II-I-V-III-IV C) I-II-V-III-IV 16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Amasya Protokolü D) Havza Genelgesi 7

8 17. I. İrâde-i Milliye Gazetesi nin çıkartılması II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa nın atanması III. Sivas Kongresi ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır? A) I B) II C) III D) I-II 18.İlk kez Erzurum Kongresi nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu nun bütününü temsil eder kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi nde Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır. A) İrâde-i Milliye Gazetesi nin çıkartılması B) İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi C) İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü nün imzalanması D) Ali Fuat Paşa nın Batı Cephesi komutanlığına atanması 19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu nun İstanbul Hükûmeti ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir? A) Temsilciler Kurulu nun İrâde-i Milliye Gazetesi ni yayınlaması B) Damat Ferit Hükûmeti nin düşürülmesi C) Amasya Protokolü nün imzalanması D) İstanbul da Mebusan Meclisi nin açılması 8

9 TEST-5 1) İlk Kuva-i Milliye direnişi nerede olmuştur? a)hatay Dörtyol da b)izmir de c)samsun da d)doğuda 2) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal e Samsun a gitmesi için verilen görev değildir? a)samsun ve çevresinde güvenliği sağlama b)halkın elindeki silahı toplama c)yeni devlet kurma d)karışıklık çıkmasını önleme 3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Amasya Genelgesi nin maddelerinden birisi değildir? a) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. b) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır? c) Sivas ta milli bir kongre toplanacaktır. d) Osmanlı Devleti nin vereceği emirlere uymak gerekmektedir. 4) Kurtuluş Savaşının ilk esaslı belgesi olan ve Kurtuluş savaşının amaç gerekçe yönteminin belirlendiği çalışma hangisidir? a)amasya Genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)amasya Görüşmesi 5) Milli egemenlik ve milli bağımsızlıktan ilk defa hangisinde bahsedilmiştir? a)amasya Genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)misak-milli 6) Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal in tepkisi ne oldu? a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu. b)türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti. c) Osmanlı Devleti ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti. d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi lik ünvanı verdi 7) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresinde alınan kararlardan değildir? a)milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. b) Milli meclis, hemen toplanmalı ve hükümet işleri denetlemelidir? c) Vatanın korunmasında Osmanlı Hükümeti nin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacak. d) Sivas ta milli bir kongre düzenlenecektir. 8) Erzurum kongresinin önemi hangisidir? a)toplanış amacı bölgesel olmasına karşılık aldığı karalar millidir. b)ilk esaslı belgedir c)her yönüyle milli bir kongredir d)milli sınırlar çizilmiştir. 9) Doğudaki derneklerin birleştirildiği, ilk kez manda ve himayenin ret edildiği ve M Kemal in ilk kez sivil birisi olarak katıldığı çalışma hangisidir? a)amasya Genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)misak-milli 10) I)Her yönüyle milli bir kongredir. II) Tüm direniş cemiyetleri birleştirilmiştir. III) Milli sınırlar ilk defa çizilmiştir IV) Kurtuluş savaşının amaç ve gerekçe belirtilmiştir Yukarıdakilerden hangi ikisi Sivas Kongresinin özelliğidir? a)1ve II b)ii ve III c) I ve IV d) II ve IV 11) Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinde alınan kararlardan birisidir? a)milli meclis hemen toplanmalı ve hükümet işleri denetlemelidir. b)milli cemiyetler birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. c)her türlü yabancı işgale millet birlikte karşı koyacaktır. d)milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez 12) Tüm direniş cemiyetlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk adı altında birleştirildiği yer neresidir? a)amasya genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)amasya görüşmesi 13) Aşağıdakilerden hangisi imzalandığı halde uygulamaya girmemiştir? a)mondros b)paris Konferansı c) San Remo Konferansı d)sevr 14) I Erzurum Kongresi II Sivas Kongresi III Amasya Genelgesi IV Amasya Görüşmesi Bu Olayların tarihsel sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? a)i,ii,iii,iv b)iv,i,ii,iii c)iii,i,ii,iv d)ii,iii,iv,i 15) Türk Halkı Urfa, Antep ve Maraş ta hangisi ile mücadele etmiştir? a)ingilizlerle b)fransızlarla c)italyanlarla d)kürtlerle 16) Kurtuluş savaşının amacı hangisidir? a)cumhuriyeti ilan etmek b) Hilafet ve saltanatı kaldırmak c)anadolu halkını örgütlemek d)anadolu yu düşman işgalinden kurtarmak 9

10 17) Kurtuluş savaşında ilk askeri ve siyasi başarıyı hangisine karşı elde ettik.? a)ermenilere b)ingilizlere c)fransızlara d)italyanlara 18) Sevr anlaşması geçerliliği olamaması yönüyle hangi anlaşmaya benzer? a)berlin b)ayastefanos c)uşi d)mondros 19) Aşağıdakilerden hangisi Temsil heyetinin Ankara yı merkez seçme nedeni değildir? a)ankara nın büyük bir şehir olması b)ulaşımın iyi olması c)haberleşme imkanın iyi olması d) İstanbul ve Batı cephesine yakın olması 20) Ekimde M. Kemalin İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Amasya da gerçekleştirdiği Amasya Görüşmesinin önemi nedir? a)istanbul un işgaline sebep oldu b)istanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen tanıdı c)milli sınırlar çizildi. d)milli cemiyetler birleştirildi 21) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin aldığı en önemli kararlar hangisidir? a)misak-ı Milli b)kuva-i Milliye c)kanunu Esasi d)tekalifi Milli 22) Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi. b) Misak-ı Milli nin kabulünden sonra düzenli ordu kuruldu. c) Misak-ı Milli nin kabulüyle milli sınırlar çizildi. d)misak-ı Milli nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi 23) İstanbul un itilaf devletlerince resmen işgal edilmesine hangisi sebep olmuştur? a)misak-ı Milli Kararları b)amasya Genelgesi c)sivas Kongresi d)erzurum Kongresi 24) TBMM hangi tarihte açılmıştır? a)10 Ağustos 1920 b)19 Mayıs 1919 c)23 Nisan 1920 d)29 Ekim ) TBMM nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir? a) TBMM nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu. b) TBMM nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu. c) TBMM nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu. d)osmanlı Devleti nin devamlılığı sağlanmış oluyordu TEST-5 26) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Kuva-i Milliyecilerin çıkardığı isyanlardan değildir? a)çerkez Ethem b)demirci Mehmet Efe c)yörük Ali Efe d)kuva-i İnzibatiye 27) Hangisi Kuva-i Milliyeden Düzenli orduya geçmenin sebeplerinden değildir? a)kuva- Milliye Düşmanı yurttan atacak güçte değildi b)kuva-i Milliyecilerin ihtiyacını halktan zorla karşılaması c)kuva- i Milliye yenilirken doğudaki düzenli ordunun galip olması d)m Kemalin tek lider olmak istemesi 28) Hangi itilaf devleti diğerlerine küstüğü için Kurtuluş Savaşında mücadele etmemiştir? a)fransa b)italya c)yunanistan d)ingiltere 29) Sevr Antlaşması nın amacı neydi? a)osmanlı Devleti nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak, b)osmanlı Devleti nin yeni sınırlarını belirlemek, c)mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti ne kabul ettirmek, d)boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti ne bırakmaktı 30) 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr anlaşmasının taslağı hangisinde hazırlanmıştır? a)mondros b)paris Barış Konferansı c)san Remo Konferansı d)londra Konferansı 31) Misak-ı Milli Kararları hangi tarihte alınmıştır? a)23 Nisan 1920 b)16 Mart 1920 c)28 Ocak 1920 d)10 Ağustos

11 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen arkasından itilâf devletleri vatanımızı yer yer işgale başladılar. İşte bu nedenle, vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuva-yı Milliye B) Kuva-yı Seyyare C) Kuva-yı inzibatiye D) Tekallifi Milliye 2. Kuva-yı Milliye birlikleri arasında komuta birliği sağlanamaması vatanın kurtarılmasını geciktiriyordu. Bundan dolayı TBMM aşağıdaki hangi önlemi almıştır? A) Ali Fuat Paşayı Batı cephesi komutanlığına atamak B) Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmak C) Düzenli bir ordu kurmak D) Mitingler yapmak 3. Mustafa Kemal'e, hem O'nu İstanbul dan uzaklaştırmak, hem de Samsun ve çevresindeki karışıklıkları önlemek amacıyla aşağıdaki görevlerden hangisi verilmiştir? A) Yıldırım Orduları Komutanlığı B) 9. Ordu müfettişliği C) Başkomutanlık yetkisi D) Hareket Ordusu komutanlığı 4. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına kavuşması için yapılan ilk çağrı aşağıdakilerden hangisidir? A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmesi C) Sivas Kongresi D) Havza Genelgesi 5. Yunanlılara karşı batıda oluşturulan "Batı Cephesi nin oluşumu aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? A) Balıkesir - Alaşehir Kongreleri B) Havza - Amasya Genelgeleri C) Erzurum - Sivas Kongreleri D) Amasya Genelgesi - Amasya Görüşmesi 6. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşımız içindeki en önemli yeri; savaşın amaç, gerekçe ve yöntemini belirtmesidir. Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşının yöntemi nasıl açıklanmıştır? A) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. B) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. C) Ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. D) Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü tehlikededir. 7. işgallere karşı bulundukları yörelerin haklarını koruyan milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı. Eğer bu birleşme yapılmasaydı, Türk ulusu aşağıdaki sonuçların hangisi ile karşılaşabilirdi? A) Vatan savunması daha kolay yapılabilirdi. B) En güçlü cemiyet diğerlerine egemen olurdu. C) Yurdumuz, Anadolu Selçuklu Devleti gibi parçalanırdı. D) Manda yönetimi ile kurtuluş sağlanırdı. TEST-6 8. Tarihçiler, Erzurum Kongresi'nin toplamış açısından yöresel fakat kararları açısından ulusal olduğunu söylerler. Kararlarının ulusal olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisi ile anlaşılır? A) Alınan kararların padişah yönetimini eleştirmesi B) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu'yu değil bütün Türkiye'yi kurtarmayı amaçlaması C) Alınan kararların işgalci devletlere bildiri özelliği taşıması D) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçerli olması 9. Temsil Kurulu ile İstanbul hükümeti arasındaki ilk uzlaşma nerede olmuştur? A) Damat Ferit Paşa'nın görevden ayrılması B) Amasya görüşmelerinin yapılması C) Sivas Kongresi kararlarının yayınlanması D) işgallere karşı yurdun birlikte savunulması 10. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplanmasına ilk defa nerede kararlaştırılmıştır? A) Havza Genelgesinde B) Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde C) Erzurum Kongresinde D) Amasya Genelgesinde 11. İstanbul hükümeti ile Temsil Kurulu arasında Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmelerinin önemini aşağıdaki hangi seçenek en doğru şekilde açıklar? A) Temsil Kurulu gücünü göstermiştir. B) İstanbul hükümeti Temsil Kurulunun hukukî varlığını tanımıştır. C) Temsil Kurulu, İstanbul hükümetine baskı yapmıştır. D) Mustafa Kemal'in tutuklanma emri kaldırılmıştır. 12. Son Osmanlı Meclisi, Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki kararları vatan sınırlarını belirleyen belge (Misak-ı Milli) olarak kabul etmiştir. itilaf devletleri ise bu karar üzerine Osmanlı Meclisini kapatmıştır. Osmanlı Meclisi'nin dağıtılıp kapatılması aşağıdaki oluşumlardan hangisini hızlandırmıştır? A) Kuva-yi Milliye'nin güçlenmesini B) TBMM'nin Ankara'da açılmasını C) Milli Cemiyetlerin birleşmesini D) Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını 13. Misak-ı Milli'ye İtilâf devletlerinin gösterdiği tepki ne olmuştur? A) Kararları kabul etmişlerdir. B) Kararların geri alınması istenmiştir. C) İstanbul resmen işgal edilmiştir. D) Mustafa Kemal tutuklanmıştır. 14. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ankara'nın daha güvenli olması B) Ulaşım ağının yeterli olması C) İstanbul'a yakın olması D) İstanbul hükümetine bağlı olmadığını göstermek 11

12 15. l. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerini getirememektedir. II. Milletin sesini ve haklılığını Dünyaya duyuracak milli bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Yukarıda Amasya Genelgesi'nin iki maddesi verilmiştir. Bu iki maddeye göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır? A) Laik bir devlet düzeni B) Kuva-yi Milli'ye birliklerinin yaygınlaştırılması C) Halifelik makamının kaldırılması D) Bağımsız, milli bir hükümet kurulması 16. Erzurum Kongresi'nde manda ve himayenin kabul edilmeyeceği söylenmiş ve karşı çıkılmıştır. Manda ve himayenin kabul edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi tehlikeye girerdi? A) Vatanın bütünlüğü B) Ülkenin ekonomik zenginlikleri C) Ulusal bağımsızlık D) Düzenli ordunun kurulması 17. Sivas Kongresi'nde vatanın parçalanmasını önlemek için kurulmuş olan bütün millî cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi. Aynı kongre sonunda bu cemiyet adına söz söyleme ve iş görmeye yetkili bir kurul da oluşturuldu. Bu kurul, aşağıdakilerden hangisidir? A) TBMM B) Temsil Heyeti C) Mebusan Meclisi D) Felah-ı Vatan Grubu 18. itilaf Devletleri Doğu Anadolu'da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan Devletleri kurulmasını istiyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi bu konudaki amaçlarından biri sayılamaz? A) Sovyet Rusya'nın Akdeniz'e inmesini önlemek B) Anadolu Türklüğünü, Orta Asya Türkleri ile ilişkisini keserek yok etmek C) Anadolu'daki Türkleri Ermeni ve Kürt saldırılarından korumak D) Kendilerine bağlı Ermeni ve Kürt devletleri ile Sovyet Rusya'yı ve Orta doğu ülkelerini kontrol edebilmek 19. Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi. b) Misak-ı Milli nin kabulünden sonra düzenli ordu kuruldu. c) Misak-ı Milli nin kabulüyle milli sınırlar çizildi. d)misak-ı Milli nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi 20. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Misak-ı Millî kararlarını alması İstanbul'un işgaline neden olmuştur. İstanbul'un işgalinin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir? A) Ankara'da TBMM'nin açılmasına B) Padişahın güçlenmesine C) Sevr'in Türk milletince kabul edilmesine D) İtilâf devletlerinin TBMM'yi tanımalarına TEST-6 21 TBMM ilk açılışında "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." ve "TBMM'nin üstünde bir güç yoktur." ilkelerini kabul etmiştir. Bu ilkelerle aşağıdakilerden hangisinin etkisi yok edilmek istenilmiştir? A) Halifelik makamının B) Osmanlı padişahlığının C) itilaf devletlerinin D) İsyancı güçlerin 22 l. TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiğinin göstergesi değildir? A) Hükümet kurmak gereklidir. B) Ulusal iradeyi meclise egemen kılmak esastır. C) Yasama ve yürütme mecliste toplanmıştır. D) İşgallere karşı çıkılacaktır. 23 Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı Anadolu'da çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir? A) Halkın din duygularının kışkırtılması B) Osmanlı yönetiminin, halkın Mustafa Kemal'in etrafında toplanmasına engel olmak istemesi C) Mustafa Kemal'in asi sayılması D) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması 24 Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi İstanbul yönetimince halkın din duygularının kullanılması sonucu çıkan ayaklanma değildir? A) Bolu - Düzce - Hendek Ayaklanmaları B) Yozgat Ayaklanması C) Çerkez Ethem Ayaklanması D) Konya Ayaklanması 25 Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır? A) Ulusal birliği gerçekleştirme B) Düzenli bir ordu kurma C) Vatanı düşmanlardan kurtarma D) Halifeliği kaldırma 26. İlk TBMM'de hem TBMM üyeleri hem de Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri vardı. Bunun nedeni nedir? A) Ulusal iradeye ters düşmemek B) Mecliste çok üye bulundurmak C) Deneyimli diplomatların da meclise katılmasını sağlamak D) İtilaf devletlerine hoş görünmek 27. İlk TBMM Cumhuriyet ilanı edilene kadar hem yasa çıkarmış hem kurduğu hükümetle yasaları uygulanmış hemde milletvekillerinin görev aldığı istiklal Mahkemeleriyle yargı görevini yerine getirmiştir. TBMM'nin bu güzelliğini aşağıdakilerin hangisi ile açıklayabiliriz? A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi B) TBMM'nin üstünde güç olmayışı C) Düzenli ordunun önemi D) Kuvvetler birliği ilkesi 12

13 28. TBMM açıldıktan sonra, O'na karşı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde isyanlar çıkarılmıştır. Bu isyanların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu'da Amerikan mandasını egemen kılmak B) Mustafa Kemal'i görevden uzaklaştırmak C) TBMM'nin İstanbul'da toplanmasını sağlamak D) TBMM'nin otorite ve gücünü zayıflatmak, çalışamaz hale getirmek 29. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ayaklanmaları önlemek için aldığı tedbirlerden değildir? A) Osmanlı yönetiminin yapacağı işlemler geçersiz sayılmıştır. B) Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapmıştır. C) Şeyhülislâmın fetvasına karşı fetva yayınlamıştır. D) İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur. 30. TBMM'nin açılışından 6 gün sonra 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmasının nedeni nedir? A) Siyasî gücünü göstermek B) Osmanlı yönetimini yıkmak C) Halifeliği kaldırmak D) Ayaklanmaları bastırmak 31. TBMM açıldıktan sonra, Türk halkı birçok ayaklanmalar çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların çıkış nedenlerinden biri olamaz? A) TBMM'yi yıkıp yeni bir devlet kurmak B) Padişahın kışkırtması C) İtilâf devletlerinin boğazları egemenlikleri altında tutmak istemesi D) Mustafa Kemal'in gıyaben yargılanarak ölüm cezasına çarptırılması 32. Aşağıda verilenlerden hangisi l. TBMM'nin kuruluş amaçlarından biri olarak kabul edilemez? A) Ulusal egemenliği sağlamak B) İşgalci düşmanları yurttan atmak C) İşgal ordularını ve padişah hükümetini denetlemek D) Yeni bir hükümet kurmak 33. Osmanlı yönetimi tarafından Kuva-yi Milliyeyi yok etmek amacıyla oluşturulan ordu hangisidir? A) Ahmet Anzavur ordusu B) Çerkez Ethem kuvvetleri C) Kuva-yi İnzibatiye ordusu D) Millî Aşiret kuvvetleri 34. TBMM tarafından düzenli ordunun oluşturulmasının nedenleri arasında hangisi yoktur? A) Kuva-yi Milliye nin Yunan Ordusunu durduramaması B) Kuva-yi Milliye nin disiplinsiz olması C) Kuva-yi Milliye nin bazı olumsuz davranışları D) Kuva-yi Milliye nin Osmanlı yönetimince idare edilmesi 35. TBMM açıldıktan sonra Anadolu'da ayaklanmaların çıkarılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzenli orduya katılmama B) TBMM'ni ortadan kaldırmak C) Halkın din duygularını sömürme D) Boğazları ele geçirme TEST l. Dünya Savaşından sonra imzalanan antlaşmalardan yürürlüğe konulmayan tek antlaşma Sevr'dir. Bu antlaşmanın yürürlüğe girmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Padişahın antlaşmayı benimsememesi B) TBMM'nin bu antlaşmayı, kabul etmemesi C) Gizli olarak yapılması D) Wilson ilkeleriyle bağdaşmaması 37.Sevr Antlaşması Türk milletine yok eden ve Türk vatanını parçalayan bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktı. itilaf Devletleri İstanbul'un Türklerin elinden alınabileceğini de şartlara bağlıyorlardı. İstanbul aşağıdaki şartların hangisi yerine getirilmezse Türklerin elinden alınacaktı? A) Kapitülasyonların kaldırılması halinde B) Osmanlı Devleti'nin antlaşma hükümlerine uymaması durumunda C) Bazı devletlere yeni kapitülasyon hakkı verilmesi D) İstanbul'daki asker sayısının azaltılması 13

14 Test-7 1. Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî ile ilgili değildir? A) Temsil Heyeti oluşturulmuştur. B) Milli sınırları çizmiştir. C) 28 Ocak 1920 de kabul edilmiştir. D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde ilan edilmiştir. 2. Felah-ı Vatan Grubu, aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında oluşturulmuştur? A) Sivas Kongresinde B) Erzurum Kongresinde C) Amasya Görüşmesinde D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplantısında 3. I.Amasya Genelgesi II.Havza Genelgesi III.Misak ı Milli IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerin hangisinde Türk vatanının sınırları belirlenmiştir? A) I B) II C) III D) IV 4. I.Amasya Genelgesinin yayınlanması Il.Mustafa Kemal in askerlik mesleğinden istifa etmesi III.Ankara nın milli mücadelenin merkezi olması IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerden hangisi,diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? A) l B) ll C) III D) IV 5. Aşağıdakilerin hangisinde Memleketin en güvenli yeri olan Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır. maddesi yer almıştır? A) Misak-ı Milli B) Havza Genelgesi C) Erzurum Kongresi D) Amasya Genelgesi 6. Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal e 9.Ordu Müfettişi olarak verilen,görevlerden biri değildir? A) Bölgede güvenliği sağlamak B) Doğu Karadeniz de padişahı temsil etmek C) Pontuscu Rumlar ile Türkler arasındaki huzursuzluğa son vermek D) Milli mücadeleyi başlatmak 7. Kuva Milliyeyi âmil ve millî iradeyi hakim kılmak esastır kararı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? A) Amasya Genelgesi B) Havza Genelgesi C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi 8. Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivas Kongresi nin milli, Erzurum Kongresi nin bölgesel nitelikli olması B) Sivas Kongresine Mustafa Kemal in başkanlık yapması C) Erzurum Kongresi ne İstanbul Hükumeti nin de katılması D) Sivas Kongresi nde milli birliğinin sağlanması 9. Amasya Görüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin toplanmasına B) Sivas ta bir kongre toplanmasına C) Biran önce Amasya da bir genelge ilan edilmesine D) Yurttaki Kuva-yi Milliye güçlerinin birleştirilmesine 10. Türk yurdunun düşman işgalinden kurtarılmasının gerekliliği, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez açıklanmıştır? A) Amasya Genelgesinde B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde C) İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi nde D) Sivas Kongresi nde 11. Aşağıdaki olayların hangisi, Heyet-i Temsiliye nin İstanbul Hükümetince tanınmasını sağlamıştır? A) Sivas Kongresi nin toplanması B) Amasya Görüşmeleri nin yapılması C) Osmanlı Mebusan Meclisi nin Misak-ı Millî yi kabul etmesi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması 12. Aşağıdakilerin hangisinde, Batı Trakya nın geleceği halkın oyuna bırakılmıştır? A) Sevr Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Misak-ı Millî Kararları D) Sivas Kongresi Kararları 13. Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonucunda imzalanmıştır? A) 1.Dünya Savaşı B) 1.İnönü Savaşı C) 2.İnönü Savaşı D) Başkomutanlık Meydan Savaşı 14. I.Amasya Görüşmesi nin yapılması Il.Tem Heyeti nin Ankara ya gelmesi III.Amasya Genelgesi nin yayımlanması IV.Sivas Kongresi nin toplanması Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A) lll-iv-l-li B) li-i-iii-iv C) II-III-I-IV D) III-I-IV-II 15. Pantus Rum Cemiyeti nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Gemiyeti C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniy Cemiyeti D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti 14

15 Test Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hazırlık safhasında, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır? A) Kuva yi Milliye birliklerini ortak amaçta birleştirmeye B) Ortaya çıkan iç ayaklanmaları bastırmaya C) İstanbul hükümeti dışında Anadolu da yeni bir hükümet kurmaya D) Düzenli orduyu oluşturmaya 17. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi nde gerçekleştirilmiştir? A) Milli teşkilatların birleştirilmesi B) Hilafetin kaldırılması C) Düzenli ordunun kurulması D) Misak-ı Milli kararlarının ilanı 18. Çanakkale Savaşları sonucunda hangi devlet I.Dünya Savaşı ndan çekilmiştir? A)İtalya B) İngiltere C) Fransa D) Rusya 19. Aşağıdakilerin hangisinde Batı Trakya nın durumunun tespitinde halkın oyuna başvurulmalıdır. kararı vardır? A). Misak-ı Milli de B) Amasya Genelgesi nde C) Erzurum Kongresi kararlarında D) Sivas Kongresi kararlarında 20. Temsil Heyeti nin hukuki varlığını İstanbul Hükümeti aşağıdaki olayların hangisiyle tanımış sayılır? A) Amasya Genelgesi nin ilanı B) Erzurum Kongresi nin toplanması C) Amasya Görüşmelerinin yapılması D) TBMM nin açılması 21. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra kurulan milli cemiyetler, aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas.Kongresi D) Misak-ı Milli 22. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri nin İstanbul Hükümeti ne olan baskılarını arttırmasına ve bu devletlerin İstanbul u resmen işgal etmelerine bahane olmuştur? A) Atatürk ün Samsun a çıkması B) Amasya Genelgesi nin yayınlanması C) Misak-ı Milli Kararlarının alınması D) Sivas-Kongresi nin toplanması 23. TBMM açılıncaya kadar bütün yurtta milli mücadeleyi sevk ve idare eden kurul aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? A) Amasya Genelgesi B) Balıkesir Kongresi C) Sivas Kongresi D) Erzurum Kongresi 24. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi nde alınan kararlardan biri değildir? A) Manda ve himayenin kabul edilmemesi B) Milli cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi C) Temsil Heyetine Kongre adına görev yapma yetkisinin verilmesi D) Ankara da milli bir meclisin toplanması 25. Amasya Genelgesi nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A) Milletin istiklalinin tehlikeye düştüğü B) Manda ve himayenin kabul olunmayacağı C) Sivas ta milli bir kongrenin toplanacağı D) İstanbul hükümetinin görevini yapamadığı 26. Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi nde yer almamıştır? A) Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu B) Sivas ta milli bir kongrenin toplanacağı C) Milletin istiklalini yine milletin kendisinin kurtaracağı D) Batı Trakya için halk oyuna başvurulacağı 27. İzmir in Yunanlılar tarafından işgali nere- de kararlaştırılmıştır? A) Mondros Mütarekesi nde B) Paris Barış Konferansı nda C) Londra Konferansı nda D) Mudanya Mütarekesi nde 28. Sivas ta milli bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerden hangisinde yeralmıştır? A) Misak-ı Milli de B) Amasya Genelgesinde C) Erzurum Kongresi kararlarında D) Amasya Görüşmelerinde 29. Misak-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Sivas Kongresi nde D) Türkiye büyük Millet Meclisi nde 30. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez? A) Millî mücadelenin gerekçesini belirtmiştir B) Milleti milli mücadeleye davet etmiştir C) Sivas ta milli bir kongrenin-toplanacağını D) Yalnız Doğu illerinin haklarını savunma amacını taşır 31. Milli mücadelede, Osmanlı Hükümeti nin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır? A) Erzurum Kongresi nde B) Misak-ı MilIî de C) Sivas Kongresi nde D) Amasya Görüşmeleri nde 32. Aşağıdaki hangi olayla, Doğu Anadolu üzerinde Ermeni tehdidi başlamıştır? A) Ermenilerin Suriye ye yerleştirilmesiyle B) Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a ayak basmasıyla C) Ermenilerin isyan etmesiyle D) Kafkasya da bağımsız Ermeni Devletinin kurulmasıyla 15

16 Test-8 1. TBMM nin iç isyanlara karşı: Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması İstiklal Mahkemelerini kurması İsyancıların cezalandırılması gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) İnsan haklarına saygılı olmadığının B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının D) İnkılaplara zemin hazırladığının 2. Misakımillî de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır. Batı Trakya Kars, Ardahan ve Batum Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri D) Bölge halkının Türk Hükümeti ne baskı yapması 3. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı nda İngiltere nin çabaları sonucu Yunanistan a verilmiştir. İngiltere nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir? B) İzmir in stratejik öneminin azaldığının C) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi. D) İtalya nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının E) Yunanistanı korumak istediğinden 4. Siyasi yollardan yürütülen faaliyetler vatanın kurtuluşu için yeterli olmayınca Türk milleti silahlı mücadele yolunu seçmiştir. Sivil direniş ilk işgallerle ortaya çıkmıştır. Özellikle İzmir in işgalinden sonra düşmana karşı koyan, düşmanı durdurmaya çalışan sivil silahlı güçlere Kuva-yı Milliye denilmiştir. Buna göre Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ülkede başlayan işgalleri durdurmak B) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak C) İstanbul Hükümetinin işgallere karşı sessiz kalması D) Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak 5. Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde Türk vatanının sınırları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir? A)Amasya Genelgesi B)Mondros Ateşkes Antlaşması C) Sivas Kongresi Kararları D) Misak-ı Milli 6. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye hareketini doğru olarak tanımlamaktadır? A) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş kuvvetleridir. B) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir. C) Osmanlı devletinin oluşturduğu Halifelik ordusudur. D) TBMM nin oluşturduğu düzenli birliklerdir. 7. Amasya Genelgesinde yer alan Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile ne vurgulanmak istenmiştir? A) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi B) Milli sınırların varlığı C) Cumhuriyet yönetiminin gerekliliği D) Milli bir kongrenin toplanmasının gerekliliği 8. Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Saltanatı kaldırmak B) Ulusal birliği sağlayabilmek C) Demokratik bir yönetim oıluşturmak D) Türk nüfusunu çoğaltmak 9. Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir? A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür B) Manda ve himaye kabul edilemez C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir. D) Kuva-yi milliye yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. 10. Fakat M. Kemal bu fikirleri kabul etmedi. Bunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik açıdan yük getirmesi B) Azınlıkları ayaklandırması C) Wilson ilkelerine aykırı olması D) Milli bağımsızlık düşüncesine ters düşmesi 11. Mondros Ateşkes Antlaşması nın bazı maddeleri şunlardır: Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için bazı kur-tuluş fikirleri ortaya atılmıştı. Bunlar; İngiliz himayesine girmek Amerikan mandasını kabul etmek Bölgesel kurtuluş yolları aramaktı Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek. Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? A) İstanbul Hükümeti nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir. B) Osmanlı Devleti nin siyasi varlığı sona ermiştir. C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir. 16 D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.

17 12. Mustafa Kemal, Samsuna çıktığında halkın, kurtuluş için, üç farklı görüşü benimsediğini görmüştür. Bunlar; İngiltere nin mandasını isteyenler, Amerikan himayesini isteyenler, bölgesel kurtuluş yollarını arayanlardır. Ancak, Mustafa Kemal, bu fikirleri reddederek, tam bağımsızlığın şart olduğunu ifade etmiştir. Buna göre Mustafa Kemal in bu fikrini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder? A) Ya istiklal, ya ölüm B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz dir. İleri C) Yurtta sulh, cihanda sulh D) Bir Türk dünyaya bedeldir 13. Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar incelendiğinde büyük benzerlikler görülür. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Alınan kararlar birbirlerini tamamlamaktadır. B) Her kongrede bir önceki kararlar değiştirilmektedir. C) İşgal kuvvetlerinin baskısından dolayı doğru kararlar alınamamaktadır. D) Halkın istekleri karar almayı zorlaştırmaktadır 14. TBMM'yi Osmanlı Mebusan. Meclisi'nden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli egemenliğin üstünde bir güç tanınmaması B) Üyelerinin seçimle belirlenmesi C) Hükümet kurulmasının zorunlu olması D) Tüm ülkenin temsilcilerinden oluşması 15. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karşı çıkmamışlardır, Ancak meclisin' Misak-ı Milli Kararlarını alması üzerine İstanbul'u resmen işgal edip meclisi de dağıtmışlardır. İtilaf Devletleri'nin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine karşı olduklarını gösterir? A) Mebusan meclisinin yapısına B) Mebusan meclisindeki milletvekillerinin kökenine C) Milli iradeye D) Mustafa Kemal'e 16. AYLİN: Mebusan Meclisi veya TBMM tarafından onaylanmamıştır. HANDE: Halkın tepkisiyle karşılanmıştır. HAKAN: Misak-ı Milli kararlarını yok saymıştır. GÖKÇE: Maddeleri, İtilaf devletleri tarafından belirlenmiştir. Sevr Antlaşması nın özellikleri ile ilgili Aylin, hakan hande ve Gökçe nin söylediklerinden hangisi, antlaşmanın hukuken geçerli olmamasının nedeni olarak gösterilebilir? A) Aylin in B) Hande nin C) Hakan ın D) Gökçe nin Test-8 C) Milli birliği sağlamak D) Bölgesel kurtuluş için çareler aramak 18. Temsil Kurulu başkanı Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa arasında Amasya Görüşmesi sonucu ortak bir protokol yapılmıştır. Ancak İstanbul Hükümeti bu protokol kararlarını uygulamamıştır. Bu açıklamaya göre İstanbul Hükümeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Temsil Kurulu nun varlığını tanıdığı B) Anadolu hareketini hukuken kabuk ettiği C) Protokol kararlarına uymadığı D) Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğu 19. Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere karşı; **Anadolu halkı direniş cemiyetleri oluşturmuştur. **Amasya Genelgesi ile Sivas'ta ulusal bir kongrenin yapılacağı duyurulmuştur. **Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'daki direniş güçlendirilmiştir. **Sivas Kongresi'nde tüm yurttaki cemiyetler bir çatı altında toplanmıştır. Mondros Mütarekesi'nden Sivas Kongresi'ne kadar olan bu gelişmelere bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Her kongre sadece kendi bölgesinin kurtuluşuna yönelik kararlar almıştır. B) Bölgesel olarak başlayan ulusal mücadele zaman içinde ulusal nitelik kazanmıştır. C) İstanbul Hükümeti ulusal cemiyetlerin kurulmasına tepki göstermiştir. D) İşgal hareketleri Batı Anadolu'dan başlayarak doğuya doğru yayılmıştır. 17. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi nde her sancaktan (ilden) halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin Sivas ta toplanacak olan milli kongreye katılmalarını istemiştir. Bu durum, Mustafa Kemal in ilk amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir? A) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak B) Bölgesel menfaatleri önlemek 17

18 1. İtilaf Devletleri son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına izin vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri'nin bu davranışının sebeplerinden olamaz? A) Meclisi istedikleri gibi yönlendireceklerine inanmaları B) Anadolu'daki işgalleri meclise onaylatma düşünceleri C) İngilizlerin demokrasiye olan saygıları D Hazırlamakta oldukları yeni bir barışı meclise kabul ettirme düşünceleri 2. Mebusan Meclisi'nce kabul edilen Misak-ı Milli' kararlarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Türk vatanının sınırlarının çizilmesi. B) Saltanattan milli egemenliğe geçilmek istenmesi C) Devletin bağımsızlığının istenmesi D) Türk Milleti'nin haklılığını dünyaya ilan etmesi 3. itilaf Devletleri son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karşı çıkmamışlardır, ancak meclis'in Misak-ı Milli Kararlarını alması üzerine İstanbul'u resmen işgal edip meclisi de dağıtmışlardır. İtilaf Devletleri'nin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine karşı olduklarını gösterir? A) Mebusan meclisinin yapısına B) Mebusan meclisindeki milletvekillerininin kökenine C) Milli iradeye D) Mustafa Kemal'e 4. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararları arasında yer almaz? A) İstanbul un güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılabilir. B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. C) Azınlık haklan komşu ülkelerdeki Türklere verilen haklar kadar olacaktır. D) Osmanlı Devleti Düyun-u Umumiye idaresinin kararlarına uyacaktır. 5. Misak-ı Millî'de aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir karar yoktur? A) TBMM'nin açılması B) Devletin sınırları C) Türkiye'deki azınlıkların durumu D) Kapitülasyonlar 6. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kabul ettiği Misak-ı Milli kararlarında; "Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır" denmiştir. Alınan bu kararla öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır? A) Azınlık haklarına B) Kapitülasyonlara C) Askeri sınırlamalara D) Dış borçlara 7. Misak-ı Millî'de aşağıdaki bölgelerden hangisinde halk oylaması yapılması istenmemiştir? A) Batı Trakya B) Kırım C) Batum D) Kars 8. TBMM açıldıktan hemen sonra alınan kararlardan birinde "Geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili tayin etmek doğru değildir" denmiştir. Bu karardan çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Meclisin yasama yetkisine sahip olduğu B) Hilafet ve saltanatın yok sayıldığı C) Meclisin sürekli olacağı D) Meclisin padişaha bağlı olacağı 9. İstanbul un işgali karşısında Mustafa Kemal tepkisini göstermiş ve işgalleri protesto etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgaline karşı Mustafa Kemalin gösterdiği tepkilerden değildir? A) Kapitülasyonların kaldırıldığını ilân etmesi B) Anadolu'daki itilaf Devletleri subaylarının tutuklanması C) İstanbul ile ulaşımı engellemek için Geyve istasyonu ve demiryollarının tahrip edilmesi D) İstanbul ile her türlü telefon ve telgraf bağlantısının kesilmesi TEST Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin aldığı ilk kararlardan değildir? A) TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. B) Meclis, yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahiptir. C) Hükümet kurmak mecburidir. D) Geçici bir hükümet kurulacaktır. 11. l. İstanbul'un işgali II. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi III. Misak-ı Millî'nin ilanı IV. TBMM'nin açılması Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? A) l-ii-iii-iv B) II-III-IV-l C) III-l-II-IV D) II-III-I-IV Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Antlaşma'nın bazı hükümleri günümüze kadar yürürlükte kalmıştır. B) Osmanlı Devleti'ne mali askeri ve siyasi sınırlamalar getirmiştir. C) Antlaşma Osmanlı Anayasası gereği Mebusan Meclisi'nce onaylanmadığından hukuken geçersiz olmuştur. D) Türk vatanı itilaf Devletleri tarafından paylaşılmıştır. 13. TBMM'nin açılması Anadolu halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı TBMM'ye karşı bazı isyanlar çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı Kuva-yi Milliyecilerin çıkardığı bir isyandır? A) Anzavur isyanı B) Çerkez Ethem isyanı C) Çopur Musa isyanı D) Yozgat Yenihan isyanı 14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı meydana gelen isyanlardan değildir? A) Kuva-yi İnzibatiye İsyanı B) Demirci Mehmet Efe isyanı C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı D) Adapazarı - Düzce - Hendek isyanı 15. İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır? A) İstanbul Hükümetini B) Kuva-yi Milliye'yi C) Millî iradeyi D) Azınlık haklarını 16. İlk TBMM'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Millî birliği gerçekleştirmek B) Vatanı işgalden kurtarmak C) Millî iradeyi hâkim kılmak D) Halifeliği kaldırmak 17. Aşağıda, Temsil Heyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Temsil Heyeti'nin ilk kez oluşturulması - Erzurum kongresi B) Temsil Heyeti'nin tüm vatanı temsil etmesi -Sivas Kongresi C) Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması - Amasya Genelgesi D) Temsil Heyeti'nin görevinin sona ermesi -TBMM'nin açılması 18. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sebeplerinden değildir? A) İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin kışkırtmaları B) İstanbul Hükümeti nin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması C) Bazı Kuva-yi Milliye komutanlarının çıkarlarını kaybetme korkusu D) Millî Mücadele liderlerinin halka baskı yapması 19. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin isyanlara karşı aldığı tedbirlerden değildir? A) Tekalif-i Milliye Emirleri ilân edilmiştir. B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılmıştır. C) istiklâl Mahkemeleri kurulmuştur. D) Millî mücadeleyi destekleyici fetvalar yayınlanmıştır. 20. TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafere ulaşılması gecikmiştir. B) Dış dünyaya karşı etkinlik artmıştır. C) Kaynak zayiatına neden olmuştur. D) Yunan işgalini kolaylaştırmış işgal süresi uzamıştır. 18

19 TEST-10 1) Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir? a) Robert Koleji b) Manastır Askeri İdadisi c) Askeri Rüşdiye d) Harp Akademisi 2) Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde yer almıştır? a) Sakarya Savaşı b) Trablusgarp Savaşı c) 1. Dünya Savaşı d) Büyük Taarruz 3) Atatürk ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? a) Medeni Bilgiler b) Geometri Kitabı c) Nutuk d) Kumandan ile Hasbihal 4) Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk ün subaylık ve komutanlık döneminde görev yaptığı yerlerden biri değildir? a) Sofya Ateşeliği b) Manastır Askeri İdadisi c) Şam 5.ordu d)trablusgarp Savaşı 5) Aşağıda verilen cephelerden hangisi Mustafa Kemal in Kurtuluş savaşında başarılı olduğu cephelerdendir? a) Anafartalar b) Sakarya ve Dumlupınar c) Derne ve Tobruk d) Suriye cephesi 6) Atatürk ün Samsuna çıkarken aldığı resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? a) Anadolu Valiliği b) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı c) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği d) Padişah Yaveri 7) Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti nin 1. Dünya Savaşına katılmasında etkili olmamıştır? a) İttihatçıların Almaya nın savaşı kazanacağını düşünmesi b) Son dönemde kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi c) Milliyetçilik fikrinin etkisiyle Balkan uluslarının Osmanlıya karşı birleşmesi d) Osmanlı Devleti nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi 8) Atatürk ün ; Yolda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi gerekir sözü onun hangi kişilik özelliğini gösterir? a) Çağdaşlığını b) Gerçekçiliğini c) Kararlığını d) İleri görüşlülüğünü 9) Sevr Antlaşmasında nda yer alan Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona verilecek ve bütün devletlerin gemilerine açık olacak maddesi aşağıdakilerden hangisine ters düşer? a) Bağımsız devlet anlayışına b) Laik devlet düzenine c) Sosyal devlet anlayışına d) Güçler birliği ilkesine 10) TBMM nin açılmasıyla ulusal egemenlik tam olarak millete verilmiştir Diyen bir tarihçi TBMM nin aldığı kararlardan hangisini bu duruma kanıt gösterebilir? a) Hükümet kurmak zorunludur b) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. c) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. d) Geçici olmak kaydıyla bir hükümet reisi ya da padişah vekili tanımak doğru değildir 11) Mondros Ateşkes Antlaşması nda yer alan; Gerekli olanın dışında Türk orduları terhis edilecektir maddesinin uygulanması öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? a) Düzenli ordunun kurulmasına b) Kuva-yi Milliye birliklerinin oluşturulmasına c) İstanbul Hükümeti nin İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmasına d) İtilaf Devletleri arasındaki gizli antlaşmaların ortaya çıkmasına 12 )Atatürk ün Samsun a çıkışından 1927 yılına kadar olan gelişmelere değindi ve kendisinin kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? a) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler b) Tarih Ders Kitabı c) Nutuk d) Geometri Ders Kitabı 13) Mustafa Kemal in Şam da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? a) İttihat ve Terakki Cemiyeti b) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti c) Meclis-i Mebusan d) Erkan-ı Harbiye Umun Vekaleti 19

20 TEST-10 14) Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk ün hayatı ile ilgili yanlış bilgiler arasında gösterilmiştir? a) Trablusgarp a gönüllü olarak katılmıştır b) İlk askeri başarısını Kurtuluş Savaşı nda kazanmıştır c) İlk Öğrenimini mahalle Mektebi ve daha sonra Şemsi Efendi Okulu nda tamamlamıştır d) 1881 yılında Selanik te doğmuştur 15) Atatürk döneminin ünlü vatansever aydınlarının eselerini daima okumuş. Yine tarih okumaya aynı bir özen göstermiştir. Buna göre ; 1. Fikir dünyası zenginleşmiştir 2. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgilenmiştir 3. Avrupa daki askeri gelişmeleri yakından takip etmiştir Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? a) Yalnız 1. b) Yalnız 2. c) 1. ve 2. d) 1. ve 3 16) Misak-ı Milli nin kabul edilmesinden sonra 16 mart 1920 de itilaf Devletleri İstanbul u işgal ederek Meclis-i Mebusan ı dağıtmışlardır. İtilaf Devletlerinin bu yolla ulaşmak istedikleri hedef aşağıdakilerden hangisidir? a) Milli iradeyi yok etmek b) Saltanat yönetimine son vermek c) Boğazları denetim altında tutabilmek d) Çok partili siyasal yaşama geçilmesini engellemek 17) Mustafa Kemal öğrendiği Fransızcayı ilerletmek için Fransız Frerler okuluna devam etti Bu durumun Mustafa Kemal ile ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? a) Fransızca yayımlarını takip edebilmesine b) İnkılap hareketlerini başlatmasına c) Siyasi faaliyetlerle ilgilenmesine d) Askerlik mesleğinde başarılı olmasına 18) Atatürk ün ; Büyük kararlar vermek yeterli değildir.bu kararları cesaret ve kesinlikle uygulamak lazımdır. Sözü onun kişiliğinin daha çok hangi yönünü ön plana çıkarmaktadır? a) Çok yönlülüğünü b) Yöneticiliğini c) İleri görüşlülüğünü d)gerçekçiliğini 19) 1. Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk 2. İzmir Redd-i İlhak 3. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Yukarıda verilen cemiyetlerden hangileri ulusal nitelikli kurulmuştur? a) Yalnız 1. b) yalnız 2. c) 1. ve 2 d) ve 3. 20) -- Amiral Bristol raporu -- General Harbord raporu Yukarıda verilen olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk milletinin haklılığı, işgallerin haksızlığını ortaya çıkarmıştır b) Osmanlı ekonomik bağımsızlığını savunmuştur. c) Osmanlı Devletinde yönetimi değiştirmek istemişlerdir. d) Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti saymışlardır. 21) Sivas Kongresinde 25 delege manda fikrini ortaya atmış bu fikir ve kongrede kesin olarak reddedilmiştir. Buna göre ; 1. Ulusal bağımsızlığa aykırı çözüm yolları ortaya atılmıştır. 2. Kongrede koşulsuz bağımsızlıktan taviz verilmemiştir 3. Karalar bölgesel niteliktedir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? a) 1. ve 2. b) 1. ve 3. c) 2. ve.3 d) ve 3. 22) Sivas Kongresinde sonucunda Milli mücadele hareketi tarafından İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasına karar verilmiştir. 1-Halka milli mücadele ile ilgili doğru bilgi verme 2-Saltanat taraftarlığı yapma 3-Avrupa ile bütünleşme Amaçlarından hangilerine ulaşmak istenmiştir? a) Yalnız 1. b) Yalnız 2. c) 1. ve 2. d) 1. ve 3. 23) TBMM açıldıktan sonra Mustafa Kemal Meclisin yetkileri ile ilgili görüşlerini bir önerge şeklinde TBMM ye sundu. Bu önergede ; geçici kaydıyla bir hükümet reisi atamanın veya padişah vekili atamanın doğru olmadığı belirtildi. Yukarıda verilen bilgiler TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir? a) Sürekli olduğunu b) Padişaha bağlı olduğunu c) Güçler birliği ilkesinin benimsendiğini d) Saltanat makamını devam ettireceğini 20

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

II.ÜNİTE. Milli Uyanış DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU

II.ÜNİTE. Milli Uyanış DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU ----------------------- II.ÜNİTE Milli Uyanış ----------------------- DEĞERLENDİRME SORULARI 250 SORU Merkez Ortaokulu Sosyal Bilgiler Erdoğan GÜL Öğretmeni Derleyen: Fatih İYİDOĞAN ------------ 2013 /

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir.

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın uzaması ne deniyle insan ve malzeme yetersizliği yüzünden zor durumda kaldı. Bulgaristan ın savaştan çekilmesiy le Osmanlı Devleti nin Almanya

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELEDE KURULAN CEMİYETLER VE MUSTAFA KEMAL'İN İSTANBUL'A GELİŞİ İÇİNDEKİLER Milli Mücadele Döneminde Kurulan Cemiyetler Yararlı Cemiyetler Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Türklerin Kurduğu Zararlı

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması

Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav)

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) 1-Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?(fen L 1993) a) Milli mücadelenin amacı b) Milli Mücadelenin gerekçesi c) Milli

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

** İtalya Savaş başlamadan önce İttifak grubunda İtilaf grubuna geçmiştir.

** İtalya Savaş başlamadan önce İttifak grubunda İtilaf grubuna geçmiştir. ÜNİTE II MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918 ): I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı.

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

ÜNİTE 8 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 8 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI VE ULUSAL KONGRELER İÇİNDEKİLER Milli Mücadele Dönemi Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı Ve Hazırlık Faaliyetleri Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST

8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST 8. SINIF 1. S Bir Kahraman Doğuyor KAVRAMA KAZANIM KAZANIM 4. 1 1 2 Mustafa Kemal in gittiği okullar 3 4 Yukarıdaki şemada Mustafa Kemal in gittiği okulların doğru bir şekilde sıralanması için hangilerinin

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? TEST 1 Dönem Sonu Tekrar 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası A) Islahat Fermanı B) Kanun-i Esasi C) Sened-i İttifak D) Tanzimat Fermanı D) Bükreş Antlaşması 6. 1789 Fransız İhtilâli nin en önemli sonucu

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı