1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.fatihiyidogan.com 1"

Transkript

1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden hangisi Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesi amacıyla faaliyette bulunan cemiyet olarak gösterilebilir? A) Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Wilson Prensipleri Cemiyeti C) Rum-Pontus Cemiyeti D) Hınçak ve Taşnak Cemiyeti 3) Aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerden biri değildir? A) Redd-i İlhak Cemiyeti B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Millî Kongre Cemiyeti 4) l. Dünya Savaşı sonunda kurulan millî cemiyetlerden hangisinin Türk Milleti'nin haklarını savunma yöntemi diğerlerinden farklıdır? A) Millî Kongre Cemiyeti'nin B) Redd-i ilhak Cemiyeti'nin C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin D) Kilikyalılar Cemiyeti'nin 5) l. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan millî cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır? A) Millî Kongre Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Mavri Mira Cemiyeti D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 6) Mondros'tan sonra Anadolu'nun işgaline karşı Türk Milleti ilk olarak aşağıdakiler-den hangisini gerçekleştirmiştir? A) Yeni bir ordu kuruldu. B) Geçici bir hükümet kuruldu. C) Direniş cemiyetleri kuruldu. D) Sivas Kongresi toplandı. 7) 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgaline karşı İzmir'i müdafa etme kararı alan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Kilikyalılar cemiyeti B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti C) Millî Kongre Cemiyeti D) Trakya Paşaeli Cemiyeti 8) Anadolu'da Rum Pontus Devleti'nin tekrar kurulmasını önlemek amacıyla kurulan millî cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Trakya - Paşaeli Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti D) İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 9) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türk ulusunun milli birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla kurulan cemiyetlere "yararlı cemiyetler" denir. Aşağıdakilerden hangisi, yararlı cemiyetlerden değildir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Redd-i ilhak Cemiyeti C) Doğu Anadolu Müdafaa-i hukuk cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti 10) Paris Barış görüşmelerinde, İngilizler ve Fransızlar, görüşmelere Osmanlı ülkesindeki Yunanlıları, Arapları ve Ermenileri de davet ederek, haklarını savunmalarını istediler. Buna göre, Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklarla ilgili daha çok aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Dış ülkeler tarafından desteklenmişlerdir. B) Osmanlı Devleti'nin yanında görüşmelere katılmışlardır. C) Vatanın kurtarılmasında önemli rol oynamışlardır. D) Ülke içinde kendi güvenliklerini sağlamışlardır. 11) Doğu illeri Müdafaa-i hukuk Cemiyeti'nin, Doğu Anadolu Bölgesi için aldığı kararlardan bazıları şunlardır: I. Hiçbir şekilde bölge dışına göç edilmeyecek II. Topraklar başkalarına satılmayacak. Alınan bu kararların, aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir? A) Üretimde sürekliliği sağlamak B) Tüketim maddelerinde sıkıntıyı önlemek C) Cemiyetin etkinliğini artırmak D) Bölgede azınlık durumuna düşülmesini önlemek 12) Kurtuluş Savaşı'nın belirli dönemlerinde geçerli olmuş amaçlardan bazıları şunlardır; I. Cumhuriyeti ilan etmek II. Yeni bir Türk devleti kurmak III. Bölgesel savunmayı gerçekleştirmek IV. Saltanat ve halifeliğe son vermek Bunlardan hangisi, ilk kurulan ulusal cemiyetlerin amaçları arasında yer alır? A) l B) II C) III D) IV 13) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra*; l. Bölgesel kurtuluş yolları bulmak II. Bağımsız bir Türk devleti kurmak III. İngilizlerin himayesini istemek IV. Amerikan mandasını kabul etmek gibi gelişmelerden hangisi, Anadolu'nun yer yer işgali karşısında tasarlanan ilk kurtuluş ' çareleri arasında yer almaz? A) l B) II C) III D) IV 14) Osmanlı Devleti'nin değişik dönemlerinde etkin olan cemiyetlerden bazıları şunlardır: l. Etnik-i Eterya II. Pontus Rum III. Mavri Mira Bu cemiyetlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak B) Anadolu topraklarında büyük Yunanistan'ı kurmak C) Padişah ve halifenin siyasi gücünü azaltmak D) Anadolu'da İngiliz egemenliğini gerçekleştirmek 1

2 15) l. Partiler üstü bir cemiyet olarak İstanbul da kuruldu. II. Adana ve çevresindeki işgallere karşı halkı teşkilatlandırmaya çalıştı. Yukarıda bazı özellikleri verilen cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Redd-i Ilhak Cemiyeti B) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti D) Kilikyalılar Cemiyeti 16) Anadolu'nun işgali karşısında kurulan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri nin birleşmesini sağlayan düşünce, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni bir devlet kurmak B) Vatanı kurtarmak C) Saltanatı kaldırmak D) Cumhuriyeti ilan etmek 17) Anadolu'nun işgale uğramasıyla kurulan, yararlı cemiyetlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A) Saltanatı ve hilafeti korumaya çalışmışlardır. B) Bölgesel amaçlı olarak ortaya çıkmışlardır. C) Yayın ve propaganda yolunu kullanmışlardır. D) Silahlı mücadelede bulunmamışlardır. 18) Osmanlı ülkesinin işgali karşısında Padişah Vahdettin, mücadele etmek yerine güçlü olanlarla anlaşmak ve geleceğini onların İradelerine bırakmayı tercih etti. Osmanlı yönetiminin bu tutumunun daha çok aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir? A) İstanbul un kısa sürede işgal edilmesine B) Bir takım zararlı cemiyetlerin kurulmasına C) Devletler arasında gizli görüşmelerin yapılmasına D) Milletler Cemiyeti'nin çalışmalarını hızlandırmasına 19) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun düşmanlar tarafından işgaline tepki olarak, ulusal direniş örgütleri kurulmuştur. Bu örgütlerin kurulmasında; I. Saltanatın kaldırılmak istenmesi II. Yeni bir devlet kurma düşüncesi III. Devlet ekonomisinin kötüye gitmesi IV. Osmanlı yönetiminin işgallere kayıtsız kalması gelişmelerinden hangisi diğerlerinden daha çok etkili olmuştur? A) l B) II C) III D) IV 20) Pontus Rum Cemiyeti'nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti D) İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti 21) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan Milli Cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i HukukCemiyeti" adıyla birleştirilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Misak-ı Milli 22) Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve yurdun işgal edilmesi, zararlı cemiyetlerin kurulmasına imkan vermiştir. Bu cemiyetler, Osmanlı ve Hilafet yanlıları ve azınlıkların kurduğu cemiyetler diye iki grupta toplanmıştır. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Osmanlıcı ve hilafetçi değildir? A) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti C) Teali İslam Cemiyeti D) Ermeni Hınçak Komitesi 23) Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olduğu söylenemez? A) Direniş cemiyetlerinin kurulmasında B) Uluslararası antlaşmalara İstanbul hükümetinin de çağrılmasında C) Osmanlı Yönetimine duyulan güvenin azalmasında D) Bölgesel güçlerin harekete geçmesinde 24) İşgaller karşısında kurulan Müdafaa-İ Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Trakya topraklarının kurtuluşu için dağınık ve merkezi otoriteden yoksun olarak, yalnızca kendi bölgelerinin kurtuluşunu sağlamak için örgütlendiler? Bu durum, daha çok aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Milli Mücadele'nin kısa sürede kazanılmasının B) Yapılan savaşların çoğunlukla başarıyla sonuçlanmasının C) Halkın işgaller karşısında çaresiz kaldığının D) Yapılacak mücadelede siyasi birliğin sağlanamadığının 25) Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerin meydana getirdiği olumsuz sonuçlardan değildir? A) Ülkenin işgalini kolaylaştırmışlardır B) Anadolu halkının savaşı, her yönden desteklemelerine öncülük etmişlerdir. C) iç ayaklanmalara neden okunuşlardır. D) Ulusal bilinci parçalamaya çalışmışlardır. 26) Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra azınlıkların çıkarları için çalışan cemiyetlerden biridir? A) Mavri Mira Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C) Kürt Teali Cemiyeti D) Reddi ilhak Cemiyeti 27) Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıkan Osmanlı Devleti yapılan işgallere karşı koymak durumunda değildi. Bu yüzden halk, kendi kendini savunmak ve teşkilatlanmak gereğini duymuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu gereksinimden yola çıkılarak yapılan bir gelişme değildir? A) Bölgesel mitinglerin yapılması B) Kuvay-ı Millİye'nin kurulması C) Yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi D) Direniş cemiyetlerinin kurulması 2

3 1. Atatürk bu düşüncesi ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? A ) Disiplinli olmayı B ) Karalı ve mücadeleci olmayı C ) İleri görüşlü olmayı D ) İdealist olmayı 2. Mustafa Kemal, sırasıyla Mahalle Mektebi,Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüşti-yesi olmak üzere ilkokulu ve ortaokulu değişik okullarda okumuştur. Bu durumun Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilereden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Aile içinde sorunlar yaşadığına B) Farklı fikirler edinmesine zemin hazırladığına C) Eğitim sürecinin zor geçtiğine D) Ekonomik sorunlar yaşadığına 3. + Hızla sanalyileşen ancak, siyasi birliklerini geç kurdukları için sömürge yarışında da geç kalan Almanya ve İtalya nı yayılımcı politikaları, İngiltere ve Fransanın bunları durdurmak için var gücüyle çaba gösterdikleri dikkate alındığında, devletler arası gruplaşmalarda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yönetim şekillerindeki benzerlikler B) Ekonomik ve siyasi çıkarlar C) Coğrafi ve Kültürel yakınlıklar D) Demokrasiye olan bağlılıklar 4. Siyasi birliğini geç tamamlayarak sömürge arayan Almanya ve İtalya Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır. Almanya ve İtalya ya engel olmak isteyen İngiltere ve Fransa Rusyanın panslavizm politikası ile Balkanlarda egemenliğini artırmak istemesi. İngiltere nin Akdeniz hakimiyetini devam ettirmek için Ruslara karşı Osmanlı Devletini desteklemesi Almanya ile Osmanlı Devleti arasında ticari ve siyasi yakınlaşmanın olması. Bu bilgilere göre, ulaşılabilecek, en kapsamlı yargı aşğıdakilerden hangisidir? A) Her devlet kendi çıkarına göre politika izlemiştir. B) Rusya ile Osmanlı devleti sürekli savaş halindedir. C) İngiltere ile bazı dönemlerde ittifaklar kurulmuştur. D) Almanya ile Osmanlı devleti sürekli işbirliği içindedir. 5. Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti daha sonra savaşa girmiştir. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşı na girmesinde, aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? A) Kendisine sığınan iki Alman gemisini aldığını açıklaması B) Balkan savaşlarından yenik çıkması C) Halifenin otaritesini güçlendirmek istemesi D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi TEST-2 6. Taarruz Savunma Müttefiklere yardım Cephesi Cephesi için açılan cepheler * Kafkas * Çanakkale * Romanya * Kanal * Irak * Galiçya * Suriye-Filistin * Makedonya * Hicaz-Yemen Tabloda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Osmanlı Devleti, çok geniş bir alanda savaşmıştır B) Osmanlı devleti savaşa girerek ittifak gurubunun yükünü hafifletmiştir C) Osmalı devleti bütün cephelerde başarılı olmuştur D) Osmanlı Devleti hem ülke içinde hem de ülke dışındaki topraklarda savaşmıştır. 7. Sütçü İmam ın konuşmasınada aşağıdaki hangi sorunun cevabına ulaşılmaz? A) Maraş a kahraman unvanının verilmesinin sebebi nedir? B) Güney bölgesinde Kuva-yı Milliye nin amacı nedir? C) Maraş hangi devlet tarafından işgal edilmiştir D) Düzenli ordunun kurulmasına Maraş halkının tepkisi nasıl olmuştur? 8. Mondros Ateşkes Antlaşması nın bazı maddeleri şunlardır: Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek. Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? A) İstanbul Hükümeti nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir. B) Osmanlı Devleti nin siyasi varlığı sona ermiştir. C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir. D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir. 9. YIKILAN DEVLETLER KURULAN DEVLETLER Rus Çarlığı Avusturya-Mac. İmp. Osmanlı İmparatorluğu Fransızların güney bölgelerini işgali üzerine Maraş halkı ile birlikte işgale karşı direniş hareketi başlattık. Bölgemizde düzenli askeri birlik olmadığı için Maraş ı Kuva-yı Milliye birlikleri ile savunduk. Bu yüzden ilimize Kahraman unvanı verildi. Çekoslovakya Polonya Yugoslavya Yukarıdaki bilgilere göre, I. Dünya Savaşı nın sonucuyla ilgili aşağıdakilereden hangisi söylenemez? A) Milletler Cemiyeti Kurulmuştur B) Avrupanın siyasi haritası değişmiştir C) Avrupa da yeni devletler kurulmuştur D) Rejim değişiklikleri meydana gelmiştir 3

4 10. Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Saltanatı kaldırmak B) Ulusal birliği sağlayabilmek C) Demokratik bir yönetim oıluşturmak D) Türk nüfusunu çoğaltmak 11. Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir? A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür B) Manda ve himaye kabul edilemez C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir. D) Kuva-yi milliye yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. 12. Amasya Genelgesinde alınan bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Milli mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceğinin B) Sivasta geniş katılımlı bir kongre yapılması gerektiğinin C) Temsil heyeti nin kurulması gerektiğinin D) Bölgesel cemiyetlerle mücadele edilmesi gerektiğinin 13. Amasya Genelgesi nde Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kararı yer almıştır Erzurum Kongresinin düzenlenmesini sağlamıştır.. Kurulması planlanan Ermeni devletine karşı bölgeyi savunmak için kurulmuştur Özellikleri verilen Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A)Milli Kongre Cem. B)Reddi-i İlhak Cem. C)Kilikyalılar Cem. D)Doğu Anadolu müdafaa-i hukuk cem. 14.Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçlarından birisi değildir? A) Rusya da Bolşevik İhtilaline ortam hazırlamıştır. B) I.Dünya Savaşının uzamasına sebep olmuştur. C) Osmanlı Devletinin yıkılacağını göstermiştir. D) Mustafa Kemal in büyük bir asker olarak tanınmasına yol açmıştır. 15. Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak gittiği Samsun da bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu, Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir. Bu raporunda Mustafa Kemal, İstanbul Hükümetinden daha çok neyi istemektedir? A) Türk topraklarının hızla bölündüğü B) Yabancıların tüm yurdu işgal ettiklerini C) Ulusal mücadelenin başlatılması gerektiğini D) İstanbul hükümetinin birçok şeyi bilmediğini 16. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı nda İngiltere nin çabaları sonucu Yunanistan a verilmiştir. İngiltere nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) İzmir in stratejik öneminin azaldığının B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi. C) İtalya nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının D) Yunanistanı korumak istediğinden 17. TBMM nin iç isyanlara karşı: Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması İstiklal Mahkemelerini kurması İsyancıların cezalandırılması gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Demokratikleşme sürecini başlattığının B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının D) İnkılaplara zemin hazırladığının 18. Misakımillî de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır. Batı Trakya Kars, Ardahan ve Batum Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri D) Bölge halkının Türk Hükümeti ne baskı yapması 19. İtilaf devletleri Anadolu topraklarını bu şekilde parçalamak istemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı devletini bölerek,kendi egemenlik alanlarını genişletmek B) Osmanlı devletinin Müslüman ülkelerle olan bağlantısını kesmek C) Osmanlı devletini himaye altına almak D) Wilson ilkelerine ters düşmemek 20. Doğu Anadolu da iki yeni devlet kurulacak İzmir dahil Ege Bölgesi nin büyük bir bölümü Yunanlılara, Antalya ve Konya yöreleri İtalyanlara verilecek Adana, Malatya ve Sivas dolayları Fransızlara verilecekti. Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş fikirleri ortaya atılmıştı. Bunlar; İngiliz himayesine girmek Amerikan mandasını kabul etmek Bölgesel kurtuluş yolları aramaktı Fakat M. Kemal bu fikirleri kabul etmedi. Bunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik açıdan yük getirmesi B) Azınlıkları ayaklandırması C) Wilson ilkelerine aykırı olması D) Milli bağımsızlık düşüncesine ters düşmesi 4

5 TEST-3 1) Mondros Ateşkes Antlaşması nın Osmanlı Devleti için sonucu nedir? a) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir zafer kazanmış oluyordu. b)osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu. c) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin egemenliği altına girmiş sayılıyordu. d)bu antlaşmayla Osmanlı Devleti nin savunma ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu. 2) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti nin durumunu en iyi hangisi ifade eder? a)osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı mücadele ediyordu. b)osmanlık Devleti İtilaf devletlerine karşı koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi. c)osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı Türk milletini bir araya topladı. d)osmanlı Devleti bu sırada, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracağı inancındaydı. 3) Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 de Mondros ateşkes anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının savaştan çekilme nedeni değildir? a)bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile irtibatın kesilmesi b)irak ve Suriye cephelerinde yenik durumda olmamız c)wilson İlkelerine güvenmemiz d)ingilizlerin kapitülasyonları kaldıracağını söylemesi 4) Mondros ateşkes anlaşmasını Osmanlı Devleti adına kim imzalamıştır? a)ahmet İzzet Paşa b)tevfik Bey c)rauf Bey d)damat Ferit 5) Ege bölgesinde güçlü bir İtalya nın olmasını, sömürge yollarının tehlikeye gireceğinden dolayı istemeyen devlet hangisidir? a)ingiltere b)fransa c)yunanistan d)rusya 6) Mondros ateşkes anlaşmasının hangi maddesi Osmanlının savaşma gücünü elinden almak için konulan maddelerinden değildir? a)ordu terhis edilecek b)haberleşme aletleri Toros tünelleri, Limanlar itilaflara verilecek c)vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek(24.madde) d)silahlar itilaflara verilecek 7) Mondros un hangi maddesi Doğu da Ermeni devleti kurmak için konulmuştur? a)itilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek b)vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek c)ordular terhis edilecek d)boğazlar İtilaf Devletleri denetimine verilecek 8) Mondros ateşkes anlaşmasının en önemli maddesi hangisidir? a)itilafların Güvenliği tehlikeye düşerse istediği bir yeri işgal edebilecek(7. Madde) b)vilayeti Sitte de karışıklık çıkarsa işgal edilecek(24. Madde) c)boğazlar itilaf Devletleri denetimine verilecek d)demiryolları, tüneller, haberleşme istasyonları,silahlar, limanlar itilaflara verilecek 9) Mondros a dayanarak İtilaf devletleri İşgallere başlamıştır. Hangi işgal yanlıştır.? a)ingilizler Samsun, Musul, Çanakkale b)fransızlar Adana ve çevresi c)italyanlar Antalya ve Konya çevresi d)yunanlılar İzmir çevresi 10) İzmir aşağıdakilerden hangisinden sonra işgal edilmiştir? a)mondros b)paris barış konferansı c)brest-litowsky d)londra konferansı 11) Aşağıdakilerden hangisi ile İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık çıkmıştır? a)rusya nın savaştan çekilmesi ile b)izmir in Yunanlılara verilmesiyle c)antep Maraş Urfa nın İngiliz işgalindeyken Fransa ya verilmesiyle d)amasya genelgesiyle 12) Gizli anlaşmalarda Ege bölgesi kendisine verildiği halde daha sonra Yunanlılara verilince itilaf devletlerine küsen devlet hangisidir? a)rusya b)italya c)fransa d)yunanistan 13) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrası, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere yapılan itilaf devletleri toplantısıdır? a) Londra Konferansı b) Paris Konferansı c) Venedik Konferansı d) İstanbul Konferansı 14) Aşağıdaki yerlerden hangisi İtalyan ın işgal ettiği yerlerden değildir? a)antalya b)isparta c)adana d)konya 5

6 15) Aşağıdaki okullardan hangisini M.Kemal bitirmeden ayrılmıştır. A)Şemsi Efendi Okulu B)Mahalle Mektebi C)Manastır Askeri İdadisi D)İstanbul Harp Akademisi TEST-3 16) Aşağıdakilerden hangisi Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir? a)mavri Mira b)pontus Rum c)taşnak Sutyun d)ingiliz Muhipler 17) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi kuruluş amacı ile ötekilerden farklıdır? a)mavri Mira b)kligyalılar c)hınçak d)kürt teali 18) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa düşman olan cemiyetlerden değildir? a)ingiliz Muhipler b)islam teali c)kürt teali d)trakya-paşaeli 19) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir? a)trakya Paşaeli b)kligyalılar c)reddi İlhak d)islam teali 20) Megalo İdea için Ege bölgesini Yunanistan a katmak isteyen cemiyet hangisidir? a)mavri Mira b)pontus Rum c)izmir Müdafaa-i Hukuk d)hınçak 21) Karadeniz kıyısında kurulan zararlı cemiyet hangisidir? a)mavri Mira b) Ermeni İntikam alayı c)trabzon Muhafaza-i Hukuk d) Pontus Rum 22) Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyet değildir? a)ermeni İntikam Alayı b)taşnak Sutyun c)hınçak d)mavri Mira 23) Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi İstanbul hükümetininde desteklediği zararlı bir cemiyettir? a) Mavi Mira b) Wilson İlkeleri c) İngiliz Muhibler d)trakya Paşaeli 24) İzmir i Yunanistan a bağlamak ve eski Bizans imparatorluğunu canlandırmaya çalışan cemiyet hangisidir? a)megalo İdea b)mavri Mira c)pontus Rum d)kligyalılar 25) Pontus Rum Cemiyetinin çalışmalarına karşı kurulan cemiyet hangisidir? a)trakya-paşaeli b)trabzon Muhafaza-i Hukuk c)milli Kongre d)kligyalılar 26) Aşağıdakilerden hangisi Mavri Mira cemiyetinin çalışmalarına karşı kurulmamıştır? a)trakya-paşaeli b)izmir Müdafaa c)reddi İlhak d)doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk 27) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Fransız ve Ermenilere karşı kuruldu? a)klıgyalılar b)islam teali c)milli Kongre d)trakya-paşaeli 28) Aşağıdaki tarihlerden hangisinde İzmir işgal edilmiştir? a)13 Kasım 1918 b)30 Ekim 1918 c)15 Mayıs 1919 d)18 Ocak ) Aşağıdakilerden hangisi işgallere karşı M. Kemal in düşüncesidir? a) Bölgesel mücadele b)amerikan himayesi c)bağımsız Türk Devleti d)ingiliz himayesi 30) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir? a) Ulusal bağımsızlığa ters düşer b) İngiltereyi sevmemesi c) Padişahla arasının açık olması d) İstanbul hükümetinin istemesi 6

7 TEST 4 1. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır. A) Millî cemiyetler B) Kuvva-i Milliye C) Kongreler D) Düzenli ordu 2. I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti III.Kilikyalılar Cemiyeti IV. Redd-i İlhak Cemiyeti V. Wilson Prensipleri Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır? A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V 3. I. Etnik-i Eterya II. Taşnaksityun III. Mavri Mira IV. Pontus V. Hınçak Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur? A) I-II B) II-III C) IV-V D) II-V 4. I. Azınlık örgütleri II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. İstanbul Hükûmeti İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır? A) I B) II C) I-III D) I-II-III 5. I. TBMM Hükûmeti II. İtilâf devletleri III. Azınlık örgütleri Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir? A) I B) II C) III D) I-II 6. I. Taşnaksityun II. Pontus III. Alyans IV. Mavri Mira V. Etnik-i Eterya VI. Hınçak Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur? A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI 7. I. Alyans II. Pontus III. Hınçak IV. Taşnak V. Mavri Mira Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur? A) I-III B) III-V C) I D) II 8.Yunanlılar, 15 Mayıs 1919 da İzmir i işgâl etmişlerdir. Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? A)İzmir in Yunanlılara ait olması (bilgi yelpazesi.net) B)Yunanistan ın Batı Anadolu da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması C)Batı Anadolu da Türk direnişinin başlaması D)Osmanlı Devleti nin işgâl karşısında sessiz kalması 9.Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir? A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Taşnaksityun Cemiyeti D) Pontus Cemiyeti 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin, I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri II. Halka hukuk dışı davranmaları III. İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur? A) I B) II C) I-II D) I-II-III 11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır? A) Havza Genelgesi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum kongresi D) Sivas Kongresi 12.Kurtuluş Savaşı nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum Kongresi 13.Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır? A) Erzurum Kongresi C) Balıkesir Kongresi B) Sivas Kongresi D) Nazilli Kongresi 14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir? A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Erzurum Kongresi 15. I. Havza Genelgesi II. Amasya Genelgesi III. Sivas Kongresi IV. Amasya Protokolü V. Erzurum Kongresi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-V-IV D) II-V-I-III-IV B) II-I-V-III-IV C) I-II-V-III-IV 16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Sivas Kongresi C) Amasya Protokolü D) Havza Genelgesi 7

8 17. I. İrâde-i Milliye Gazetesi nin çıkartılması II. Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa nın atanması III. Sivas Kongresi ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır? A) I B) II C) III D) I-II 18.İlk kez Erzurum Kongresi nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu nun bütününü temsil eder kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi nde Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır. A) İrâde-i Milliye Gazetesi nin çıkartılması B) İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi C) İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü nün imzalanması D) Ali Fuat Paşa nın Batı Cephesi komutanlığına atanması 19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu nun İstanbul Hükûmeti ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir? A) Temsilciler Kurulu nun İrâde-i Milliye Gazetesi ni yayınlaması B) Damat Ferit Hükûmeti nin düşürülmesi C) Amasya Protokolü nün imzalanması D) İstanbul da Mebusan Meclisi nin açılması 8

9 TEST-5 1) İlk Kuva-i Milliye direnişi nerede olmuştur? a)hatay Dörtyol da b)izmir de c)samsun da d)doğuda 2) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal e Samsun a gitmesi için verilen görev değildir? a)samsun ve çevresinde güvenliği sağlama b)halkın elindeki silahı toplama c)yeni devlet kurma d)karışıklık çıkmasını önleme 3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Amasya Genelgesi nin maddelerinden birisi değildir? a) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. b) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır? c) Sivas ta milli bir kongre toplanacaktır. d) Osmanlı Devleti nin vereceği emirlere uymak gerekmektedir. 4) Kurtuluş Savaşının ilk esaslı belgesi olan ve Kurtuluş savaşının amaç gerekçe yönteminin belirlendiği çalışma hangisidir? a)amasya Genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)amasya Görüşmesi 5) Milli egemenlik ve milli bağımsızlıktan ilk defa hangisinde bahsedilmiştir? a)amasya Genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)misak-milli 6) Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal in tepkisi ne oldu? a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu. b)türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti. c) Osmanlı Devleti ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti. d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi lik ünvanı verdi 7) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresinde alınan kararlardan değildir? a)milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. b) Milli meclis, hemen toplanmalı ve hükümet işleri denetlemelidir? c) Vatanın korunmasında Osmanlı Hükümeti nin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacak. d) Sivas ta milli bir kongre düzenlenecektir. 8) Erzurum kongresinin önemi hangisidir? a)toplanış amacı bölgesel olmasına karşılık aldığı karalar millidir. b)ilk esaslı belgedir c)her yönüyle milli bir kongredir d)milli sınırlar çizilmiştir. 9) Doğudaki derneklerin birleştirildiği, ilk kez manda ve himayenin ret edildiği ve M Kemal in ilk kez sivil birisi olarak katıldığı çalışma hangisidir? a)amasya Genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)misak-milli 10) I)Her yönüyle milli bir kongredir. II) Tüm direniş cemiyetleri birleştirilmiştir. III) Milli sınırlar ilk defa çizilmiştir IV) Kurtuluş savaşının amaç ve gerekçe belirtilmiştir Yukarıdakilerden hangi ikisi Sivas Kongresinin özelliğidir? a)1ve II b)ii ve III c) I ve IV d) II ve IV 11) Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinde alınan kararlardan birisidir? a)milli meclis hemen toplanmalı ve hükümet işleri denetlemelidir. b)milli cemiyetler birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. c)her türlü yabancı işgale millet birlikte karşı koyacaktır. d)milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez 12) Tüm direniş cemiyetlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk adı altında birleştirildiği yer neresidir? a)amasya genelgesi b)erzurum Kongresi c)sivas Kongresi d)amasya görüşmesi 13) Aşağıdakilerden hangisi imzalandığı halde uygulamaya girmemiştir? a)mondros b)paris Konferansı c) San Remo Konferansı d)sevr 14) I Erzurum Kongresi II Sivas Kongresi III Amasya Genelgesi IV Amasya Görüşmesi Bu Olayların tarihsel sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? a)i,ii,iii,iv b)iv,i,ii,iii c)iii,i,ii,iv d)ii,iii,iv,i 15) Türk Halkı Urfa, Antep ve Maraş ta hangisi ile mücadele etmiştir? a)ingilizlerle b)fransızlarla c)italyanlarla d)kürtlerle 16) Kurtuluş savaşının amacı hangisidir? a)cumhuriyeti ilan etmek b) Hilafet ve saltanatı kaldırmak c)anadolu halkını örgütlemek d)anadolu yu düşman işgalinden kurtarmak 9

10 17) Kurtuluş savaşında ilk askeri ve siyasi başarıyı hangisine karşı elde ettik.? a)ermenilere b)ingilizlere c)fransızlara d)italyanlara 18) Sevr anlaşması geçerliliği olamaması yönüyle hangi anlaşmaya benzer? a)berlin b)ayastefanos c)uşi d)mondros 19) Aşağıdakilerden hangisi Temsil heyetinin Ankara yı merkez seçme nedeni değildir? a)ankara nın büyük bir şehir olması b)ulaşımın iyi olması c)haberleşme imkanın iyi olması d) İstanbul ve Batı cephesine yakın olması 20) Ekimde M. Kemalin İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Amasya da gerçekleştirdiği Amasya Görüşmesinin önemi nedir? a)istanbul un işgaline sebep oldu b)istanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen tanıdı c)milli sınırlar çizildi. d)milli cemiyetler birleştirildi 21) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin aldığı en önemli kararlar hangisidir? a)misak-ı Milli b)kuva-i Milliye c)kanunu Esasi d)tekalifi Milli 22) Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi. b) Misak-ı Milli nin kabulünden sonra düzenli ordu kuruldu. c) Misak-ı Milli nin kabulüyle milli sınırlar çizildi. d)misak-ı Milli nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi 23) İstanbul un itilaf devletlerince resmen işgal edilmesine hangisi sebep olmuştur? a)misak-ı Milli Kararları b)amasya Genelgesi c)sivas Kongresi d)erzurum Kongresi 24) TBMM hangi tarihte açılmıştır? a)10 Ağustos 1920 b)19 Mayıs 1919 c)23 Nisan 1920 d)29 Ekim ) TBMM nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir? a) TBMM nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu. b) TBMM nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu. c) TBMM nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu. d)osmanlı Devleti nin devamlılığı sağlanmış oluyordu TEST-5 26) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Kuva-i Milliyecilerin çıkardığı isyanlardan değildir? a)çerkez Ethem b)demirci Mehmet Efe c)yörük Ali Efe d)kuva-i İnzibatiye 27) Hangisi Kuva-i Milliyeden Düzenli orduya geçmenin sebeplerinden değildir? a)kuva- Milliye Düşmanı yurttan atacak güçte değildi b)kuva-i Milliyecilerin ihtiyacını halktan zorla karşılaması c)kuva- i Milliye yenilirken doğudaki düzenli ordunun galip olması d)m Kemalin tek lider olmak istemesi 28) Hangi itilaf devleti diğerlerine küstüğü için Kurtuluş Savaşında mücadele etmemiştir? a)fransa b)italya c)yunanistan d)ingiltere 29) Sevr Antlaşması nın amacı neydi? a)osmanlı Devleti nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak, b)osmanlı Devleti nin yeni sınırlarını belirlemek, c)mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti ne kabul ettirmek, d)boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti ne bırakmaktı 30) 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr anlaşmasının taslağı hangisinde hazırlanmıştır? a)mondros b)paris Barış Konferansı c)san Remo Konferansı d)londra Konferansı 31) Misak-ı Milli Kararları hangi tarihte alınmıştır? a)23 Nisan 1920 b)16 Mart 1920 c)28 Ocak 1920 d)10 Ağustos

11 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen arkasından itilâf devletleri vatanımızı yer yer işgale başladılar. İşte bu nedenle, vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuva-yı Milliye B) Kuva-yı Seyyare C) Kuva-yı inzibatiye D) Tekallifi Milliye 2. Kuva-yı Milliye birlikleri arasında komuta birliği sağlanamaması vatanın kurtarılmasını geciktiriyordu. Bundan dolayı TBMM aşağıdaki hangi önlemi almıştır? A) Ali Fuat Paşayı Batı cephesi komutanlığına atamak B) Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmak C) Düzenli bir ordu kurmak D) Mitingler yapmak 3. Mustafa Kemal'e, hem O'nu İstanbul dan uzaklaştırmak, hem de Samsun ve çevresindeki karışıklıkları önlemek amacıyla aşağıdaki görevlerden hangisi verilmiştir? A) Yıldırım Orduları Komutanlığı B) 9. Ordu müfettişliği C) Başkomutanlık yetkisi D) Hareket Ordusu komutanlığı 4. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına kavuşması için yapılan ilk çağrı aşağıdakilerden hangisidir? A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmesi C) Sivas Kongresi D) Havza Genelgesi 5. Yunanlılara karşı batıda oluşturulan "Batı Cephesi nin oluşumu aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? A) Balıkesir - Alaşehir Kongreleri B) Havza - Amasya Genelgeleri C) Erzurum - Sivas Kongreleri D) Amasya Genelgesi - Amasya Görüşmesi 6. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşımız içindeki en önemli yeri; savaşın amaç, gerekçe ve yöntemini belirtmesidir. Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşının yöntemi nasıl açıklanmıştır? A) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. B) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. C) Ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. D) Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü tehlikededir. 7. işgallere karşı bulundukları yörelerin haklarını koruyan milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı. Eğer bu birleşme yapılmasaydı, Türk ulusu aşağıdaki sonuçların hangisi ile karşılaşabilirdi? A) Vatan savunması daha kolay yapılabilirdi. B) En güçlü cemiyet diğerlerine egemen olurdu. C) Yurdumuz, Anadolu Selçuklu Devleti gibi parçalanırdı. D) Manda yönetimi ile kurtuluş sağlanırdı. TEST-6 8. Tarihçiler, Erzurum Kongresi'nin toplamış açısından yöresel fakat kararları açısından ulusal olduğunu söylerler. Kararlarının ulusal olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisi ile anlaşılır? A) Alınan kararların padişah yönetimini eleştirmesi B) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu'yu değil bütün Türkiye'yi kurtarmayı amaçlaması C) Alınan kararların işgalci devletlere bildiri özelliği taşıması D) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçerli olması 9. Temsil Kurulu ile İstanbul hükümeti arasındaki ilk uzlaşma nerede olmuştur? A) Damat Ferit Paşa'nın görevden ayrılması B) Amasya görüşmelerinin yapılması C) Sivas Kongresi kararlarının yayınlanması D) işgallere karşı yurdun birlikte savunulması 10. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplanmasına ilk defa nerede kararlaştırılmıştır? A) Havza Genelgesinde B) Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde C) Erzurum Kongresinde D) Amasya Genelgesinde 11. İstanbul hükümeti ile Temsil Kurulu arasında Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmelerinin önemini aşağıdaki hangi seçenek en doğru şekilde açıklar? A) Temsil Kurulu gücünü göstermiştir. B) İstanbul hükümeti Temsil Kurulunun hukukî varlığını tanımıştır. C) Temsil Kurulu, İstanbul hükümetine baskı yapmıştır. D) Mustafa Kemal'in tutuklanma emri kaldırılmıştır. 12. Son Osmanlı Meclisi, Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki kararları vatan sınırlarını belirleyen belge (Misak-ı Milli) olarak kabul etmiştir. itilaf devletleri ise bu karar üzerine Osmanlı Meclisini kapatmıştır. Osmanlı Meclisi'nin dağıtılıp kapatılması aşağıdaki oluşumlardan hangisini hızlandırmıştır? A) Kuva-yi Milliye'nin güçlenmesini B) TBMM'nin Ankara'da açılmasını C) Milli Cemiyetlerin birleşmesini D) Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını 13. Misak-ı Milli'ye İtilâf devletlerinin gösterdiği tepki ne olmuştur? A) Kararları kabul etmişlerdir. B) Kararların geri alınması istenmiştir. C) İstanbul resmen işgal edilmiştir. D) Mustafa Kemal tutuklanmıştır. 14. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ankara'nın daha güvenli olması B) Ulaşım ağının yeterli olması C) İstanbul'a yakın olması D) İstanbul hükümetine bağlı olmadığını göstermek 11

12 15. l. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerini getirememektedir. II. Milletin sesini ve haklılığını Dünyaya duyuracak milli bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Yukarıda Amasya Genelgesi'nin iki maddesi verilmiştir. Bu iki maddeye göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır? A) Laik bir devlet düzeni B) Kuva-yi Milli'ye birliklerinin yaygınlaştırılması C) Halifelik makamının kaldırılması D) Bağımsız, milli bir hükümet kurulması 16. Erzurum Kongresi'nde manda ve himayenin kabul edilmeyeceği söylenmiş ve karşı çıkılmıştır. Manda ve himayenin kabul edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi tehlikeye girerdi? A) Vatanın bütünlüğü B) Ülkenin ekonomik zenginlikleri C) Ulusal bağımsızlık D) Düzenli ordunun kurulması 17. Sivas Kongresi'nde vatanın parçalanmasını önlemek için kurulmuş olan bütün millî cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi. Aynı kongre sonunda bu cemiyet adına söz söyleme ve iş görmeye yetkili bir kurul da oluşturuldu. Bu kurul, aşağıdakilerden hangisidir? A) TBMM B) Temsil Heyeti C) Mebusan Meclisi D) Felah-ı Vatan Grubu 18. itilaf Devletleri Doğu Anadolu'da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan Devletleri kurulmasını istiyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi bu konudaki amaçlarından biri sayılamaz? A) Sovyet Rusya'nın Akdeniz'e inmesini önlemek B) Anadolu Türklüğünü, Orta Asya Türkleri ile ilişkisini keserek yok etmek C) Anadolu'daki Türkleri Ermeni ve Kürt saldırılarından korumak D) Kendilerine bağlı Ermeni ve Kürt devletleri ile Sovyet Rusya'yı ve Orta doğu ülkelerini kontrol edebilmek 19. Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşının amaçları belirlendi. b) Misak-ı Milli nin kabulünden sonra düzenli ordu kuruldu. c) Misak-ı Milli nin kabulüyle milli sınırlar çizildi. d)misak-ı Milli nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi 20. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Misak-ı Millî kararlarını alması İstanbul'un işgaline neden olmuştur. İstanbul'un işgalinin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir? A) Ankara'da TBMM'nin açılmasına B) Padişahın güçlenmesine C) Sevr'in Türk milletince kabul edilmesine D) İtilâf devletlerinin TBMM'yi tanımalarına TEST-6 21 TBMM ilk açılışında "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." ve "TBMM'nin üstünde bir güç yoktur." ilkelerini kabul etmiştir. Bu ilkelerle aşağıdakilerden hangisinin etkisi yok edilmek istenilmiştir? A) Halifelik makamının B) Osmanlı padişahlığının C) itilaf devletlerinin D) İsyancı güçlerin 22 l. TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiğinin göstergesi değildir? A) Hükümet kurmak gereklidir. B) Ulusal iradeyi meclise egemen kılmak esastır. C) Yasama ve yürütme mecliste toplanmıştır. D) İşgallere karşı çıkılacaktır. 23 Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı Anadolu'da çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir? A) Halkın din duygularının kışkırtılması B) Osmanlı yönetiminin, halkın Mustafa Kemal'in etrafında toplanmasına engel olmak istemesi C) Mustafa Kemal'in asi sayılması D) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması 24 Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi İstanbul yönetimince halkın din duygularının kullanılması sonucu çıkan ayaklanma değildir? A) Bolu - Düzce - Hendek Ayaklanmaları B) Yozgat Ayaklanması C) Çerkez Ethem Ayaklanması D) Konya Ayaklanması 25 Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır? A) Ulusal birliği gerçekleştirme B) Düzenli bir ordu kurma C) Vatanı düşmanlardan kurtarma D) Halifeliği kaldırma 26. İlk TBMM'de hem TBMM üyeleri hem de Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri vardı. Bunun nedeni nedir? A) Ulusal iradeye ters düşmemek B) Mecliste çok üye bulundurmak C) Deneyimli diplomatların da meclise katılmasını sağlamak D) İtilaf devletlerine hoş görünmek 27. İlk TBMM Cumhuriyet ilanı edilene kadar hem yasa çıkarmış hem kurduğu hükümetle yasaları uygulanmış hemde milletvekillerinin görev aldığı istiklal Mahkemeleriyle yargı görevini yerine getirmiştir. TBMM'nin bu güzelliğini aşağıdakilerin hangisi ile açıklayabiliriz? A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi B) TBMM'nin üstünde güç olmayışı C) Düzenli ordunun önemi D) Kuvvetler birliği ilkesi 12

13 28. TBMM açıldıktan sonra, O'na karşı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde isyanlar çıkarılmıştır. Bu isyanların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu'da Amerikan mandasını egemen kılmak B) Mustafa Kemal'i görevden uzaklaştırmak C) TBMM'nin İstanbul'da toplanmasını sağlamak D) TBMM'nin otorite ve gücünü zayıflatmak, çalışamaz hale getirmek 29. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ayaklanmaları önlemek için aldığı tedbirlerden değildir? A) Osmanlı yönetiminin yapacağı işlemler geçersiz sayılmıştır. B) Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapmıştır. C) Şeyhülislâmın fetvasına karşı fetva yayınlamıştır. D) İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur. 30. TBMM'nin açılışından 6 gün sonra 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmasının nedeni nedir? A) Siyasî gücünü göstermek B) Osmanlı yönetimini yıkmak C) Halifeliği kaldırmak D) Ayaklanmaları bastırmak 31. TBMM açıldıktan sonra, Türk halkı birçok ayaklanmalar çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların çıkış nedenlerinden biri olamaz? A) TBMM'yi yıkıp yeni bir devlet kurmak B) Padişahın kışkırtması C) İtilâf devletlerinin boğazları egemenlikleri altında tutmak istemesi D) Mustafa Kemal'in gıyaben yargılanarak ölüm cezasına çarptırılması 32. Aşağıda verilenlerden hangisi l. TBMM'nin kuruluş amaçlarından biri olarak kabul edilemez? A) Ulusal egemenliği sağlamak B) İşgalci düşmanları yurttan atmak C) İşgal ordularını ve padişah hükümetini denetlemek D) Yeni bir hükümet kurmak 33. Osmanlı yönetimi tarafından Kuva-yi Milliyeyi yok etmek amacıyla oluşturulan ordu hangisidir? A) Ahmet Anzavur ordusu B) Çerkez Ethem kuvvetleri C) Kuva-yi İnzibatiye ordusu D) Millî Aşiret kuvvetleri 34. TBMM tarafından düzenli ordunun oluşturulmasının nedenleri arasında hangisi yoktur? A) Kuva-yi Milliye nin Yunan Ordusunu durduramaması B) Kuva-yi Milliye nin disiplinsiz olması C) Kuva-yi Milliye nin bazı olumsuz davranışları D) Kuva-yi Milliye nin Osmanlı yönetimince idare edilmesi 35. TBMM açıldıktan sonra Anadolu'da ayaklanmaların çıkarılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzenli orduya katılmama B) TBMM'ni ortadan kaldırmak C) Halkın din duygularını sömürme D) Boğazları ele geçirme TEST l. Dünya Savaşından sonra imzalanan antlaşmalardan yürürlüğe konulmayan tek antlaşma Sevr'dir. Bu antlaşmanın yürürlüğe girmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Padişahın antlaşmayı benimsememesi B) TBMM'nin bu antlaşmayı, kabul etmemesi C) Gizli olarak yapılması D) Wilson ilkeleriyle bağdaşmaması 37.Sevr Antlaşması Türk milletine yok eden ve Türk vatanını parçalayan bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktı. itilaf Devletleri İstanbul'un Türklerin elinden alınabileceğini de şartlara bağlıyorlardı. İstanbul aşağıdaki şartların hangisi yerine getirilmezse Türklerin elinden alınacaktı? A) Kapitülasyonların kaldırılması halinde B) Osmanlı Devleti'nin antlaşma hükümlerine uymaması durumunda C) Bazı devletlere yeni kapitülasyon hakkı verilmesi D) İstanbul'daki asker sayısının azaltılması 13

14 Test-7 1. Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî ile ilgili değildir? A) Temsil Heyeti oluşturulmuştur. B) Milli sınırları çizmiştir. C) 28 Ocak 1920 de kabul edilmiştir. D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde ilan edilmiştir. 2. Felah-ı Vatan Grubu, aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında oluşturulmuştur? A) Sivas Kongresinde B) Erzurum Kongresinde C) Amasya Görüşmesinde D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplantısında 3. I.Amasya Genelgesi II.Havza Genelgesi III.Misak ı Milli IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerin hangisinde Türk vatanının sınırları belirlenmiştir? A) I B) II C) III D) IV 4. I.Amasya Genelgesinin yayınlanması Il.Mustafa Kemal in askerlik mesleğinden istifa etmesi III.Ankara nın milli mücadelenin merkezi olması IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerden hangisi,diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? A) l B) ll C) III D) IV 5. Aşağıdakilerin hangisinde Memleketin en güvenli yeri olan Sivas ta milli bir kongre toplanmalıdır. maddesi yer almıştır? A) Misak-ı Milli B) Havza Genelgesi C) Erzurum Kongresi D) Amasya Genelgesi 6. Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal e 9.Ordu Müfettişi olarak verilen,görevlerden biri değildir? A) Bölgede güvenliği sağlamak B) Doğu Karadeniz de padişahı temsil etmek C) Pontuscu Rumlar ile Türkler arasındaki huzursuzluğa son vermek D) Milli mücadeleyi başlatmak 7. Kuva Milliyeyi âmil ve millî iradeyi hakim kılmak esastır kararı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? A) Amasya Genelgesi B) Havza Genelgesi C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi 8. Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivas Kongresi nin milli, Erzurum Kongresi nin bölgesel nitelikli olması B) Sivas Kongresine Mustafa Kemal in başkanlık yapması C) Erzurum Kongresi ne İstanbul Hükumeti nin de katılması D) Sivas Kongresi nde milli birliğinin sağlanması 9. Amasya Görüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin toplanmasına B) Sivas ta bir kongre toplanmasına C) Biran önce Amasya da bir genelge ilan edilmesine D) Yurttaki Kuva-yi Milliye güçlerinin birleştirilmesine 10. Türk yurdunun düşman işgalinden kurtarılmasının gerekliliği, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez açıklanmıştır? A) Amasya Genelgesinde B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde C) İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi nde D) Sivas Kongresi nde 11. Aşağıdaki olayların hangisi, Heyet-i Temsiliye nin İstanbul Hükümetince tanınmasını sağlamıştır? A) Sivas Kongresi nin toplanması B) Amasya Görüşmeleri nin yapılması C) Osmanlı Mebusan Meclisi nin Misak-ı Millî yi kabul etmesi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması 12. Aşağıdakilerin hangisinde, Batı Trakya nın geleceği halkın oyuna bırakılmıştır? A) Sevr Antlaşması B) Mudanya Ateşkes Antlaşması C) Misak-ı Millî Kararları D) Sivas Kongresi Kararları 13. Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonucunda imzalanmıştır? A) 1.Dünya Savaşı B) 1.İnönü Savaşı C) 2.İnönü Savaşı D) Başkomutanlık Meydan Savaşı 14. I.Amasya Görüşmesi nin yapılması Il.Tem Heyeti nin Ankara ya gelmesi III.Amasya Genelgesi nin yayımlanması IV.Sivas Kongresi nin toplanması Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A) lll-iv-l-li B) li-i-iii-iv C) II-III-I-IV D) III-I-IV-II 15. Pantus Rum Cemiyeti nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Gemiyeti C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniy Cemiyeti D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti 14

15 Test Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hazırlık safhasında, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır? A) Kuva yi Milliye birliklerini ortak amaçta birleştirmeye B) Ortaya çıkan iç ayaklanmaları bastırmaya C) İstanbul hükümeti dışında Anadolu da yeni bir hükümet kurmaya D) Düzenli orduyu oluşturmaya 17. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi nde gerçekleştirilmiştir? A) Milli teşkilatların birleştirilmesi B) Hilafetin kaldırılması C) Düzenli ordunun kurulması D) Misak-ı Milli kararlarının ilanı 18. Çanakkale Savaşları sonucunda hangi devlet I.Dünya Savaşı ndan çekilmiştir? A)İtalya B) İngiltere C) Fransa D) Rusya 19. Aşağıdakilerin hangisinde Batı Trakya nın durumunun tespitinde halkın oyuna başvurulmalıdır. kararı vardır? A). Misak-ı Milli de B) Amasya Genelgesi nde C) Erzurum Kongresi kararlarında D) Sivas Kongresi kararlarında 20. Temsil Heyeti nin hukuki varlığını İstanbul Hükümeti aşağıdaki olayların hangisiyle tanımış sayılır? A) Amasya Genelgesi nin ilanı B) Erzurum Kongresi nin toplanması C) Amasya Görüşmelerinin yapılması D) TBMM nin açılması 21. Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra kurulan milli cemiyetler, aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas.Kongresi D) Misak-ı Milli 22. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri nin İstanbul Hükümeti ne olan baskılarını arttırmasına ve bu devletlerin İstanbul u resmen işgal etmelerine bahane olmuştur? A) Atatürk ün Samsun a çıkması B) Amasya Genelgesi nin yayınlanması C) Misak-ı Milli Kararlarının alınması D) Sivas-Kongresi nin toplanması 23. TBMM açılıncaya kadar bütün yurtta milli mücadeleyi sevk ve idare eden kurul aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? A) Amasya Genelgesi B) Balıkesir Kongresi C) Sivas Kongresi D) Erzurum Kongresi 24. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi nde alınan kararlardan biri değildir? A) Manda ve himayenin kabul edilmemesi B) Milli cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi C) Temsil Heyetine Kongre adına görev yapma yetkisinin verilmesi D) Ankara da milli bir meclisin toplanması 25. Amasya Genelgesi nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A) Milletin istiklalinin tehlikeye düştüğü B) Manda ve himayenin kabul olunmayacağı C) Sivas ta milli bir kongrenin toplanacağı D) İstanbul hükümetinin görevini yapamadığı 26. Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi nde yer almamıştır? A) Vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu B) Sivas ta milli bir kongrenin toplanacağı C) Milletin istiklalini yine milletin kendisinin kurtaracağı D) Batı Trakya için halk oyuna başvurulacağı 27. İzmir in Yunanlılar tarafından işgali nere- de kararlaştırılmıştır? A) Mondros Mütarekesi nde B) Paris Barış Konferansı nda C) Londra Konferansı nda D) Mudanya Mütarekesi nde 28. Sivas ta milli bir kongrenin toplanması kararı, aşağıdakilerden hangisinde yeralmıştır? A) Misak-ı Milli de B) Amasya Genelgesinde C) Erzurum Kongresi kararlarında D) Amasya Görüşmelerinde 29. Misak-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde B) Erzurum Kongresi nde C) Sivas Kongresi nde D) Türkiye büyük Millet Meclisi nde 30. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez? A) Millî mücadelenin gerekçesini belirtmiştir B) Milleti milli mücadeleye davet etmiştir C) Sivas ta milli bir kongrenin-toplanacağını D) Yalnız Doğu illerinin haklarını savunma amacını taşır 31. Milli mücadelede, Osmanlı Hükümeti nin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır? A) Erzurum Kongresi nde B) Misak-ı MilIî de C) Sivas Kongresi nde D) Amasya Görüşmeleri nde 32. Aşağıdaki hangi olayla, Doğu Anadolu üzerinde Ermeni tehdidi başlamıştır? A) Ermenilerin Suriye ye yerleştirilmesiyle B) Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a ayak basmasıyla C) Ermenilerin isyan etmesiyle D) Kafkasya da bağımsız Ermeni Devletinin kurulmasıyla 15

16 Test-8 1. TBMM nin iç isyanlara karşı: Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması İstiklal Mahkemelerini kurması İsyancıların cezalandırılması gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) İnsan haklarına saygılı olmadığının B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının D) İnkılaplara zemin hazırladığının 2. Misakımillî de, halk oylaması sonucu gelecekleri hakkında karar verecek olan bölgeler şunlardır. Batı Trakya Kars, Ardahan ve Batum Buna göre, bu bölgelerde halk oylamasına başvurulmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) Bu bölgelerde Türk nüfusunun çoğunlukta olması B) Büyük devletlerin bu bölgelerde çıkarlarının olması C) Bu bölgelerdeki Rum ve Ermeni etkinliğini kırma fikri D) Bölge halkının Türk Hükümeti ne baskı yapması 3. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı nda İngiltere nin çabaları sonucu Yunanistan a verilmiştir. İngiltere nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir? B) İzmir in stratejik öneminin azaldığının C) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi. D) İtalya nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının E) Yunanistanı korumak istediğinden 4. Siyasi yollardan yürütülen faaliyetler vatanın kurtuluşu için yeterli olmayınca Türk milleti silahlı mücadele yolunu seçmiştir. Sivil direniş ilk işgallerle ortaya çıkmıştır. Özellikle İzmir in işgalinden sonra düşmana karşı koyan, düşmanı durdurmaya çalışan sivil silahlı güçlere Kuva-yı Milliye denilmiştir. Buna göre Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ülkede başlayan işgalleri durdurmak B) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak C) İstanbul Hükümetinin işgallere karşı sessiz kalması D) Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak 5. Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde Türk vatanının sınırları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir? A)Amasya Genelgesi B)Mondros Ateşkes Antlaşması C) Sivas Kongresi Kararları D) Misak-ı Milli 6. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye hareketini doğru olarak tanımlamaktadır? A) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş kuvvetleridir. B) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir. C) Osmanlı devletinin oluşturduğu Halifelik ordusudur. D) TBMM nin oluşturduğu düzenli birliklerdir. 7. Amasya Genelgesinde yer alan Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. maddesi ile ne vurgulanmak istenmiştir? A) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi B) Milli sınırların varlığı C) Cumhuriyet yönetiminin gerekliliği D) Milli bir kongrenin toplanmasının gerekliliği 8. Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? A) Saltanatı kaldırmak B) Ulusal birliği sağlayabilmek C) Demokratik bir yönetim oıluşturmak D) Türk nüfusunu çoğaltmak 9. Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir? A) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür B) Manda ve himaye kabul edilemez C) Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir. D) Kuva-yi milliye yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. 10. Fakat M. Kemal bu fikirleri kabul etmedi. Bunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik açıdan yük getirmesi B) Azınlıkları ayaklandırması C) Wilson ilkelerine aykırı olması D) Milli bağımsızlık düşüncesine ters düşmesi 11. Mondros Ateşkes Antlaşması nın bazı maddeleri şunlardır: Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için bazı kur-tuluş fikirleri ortaya atılmıştı. Bunlar; İngiliz himayesine girmek Amerikan mandasını kabul etmek Bölgesel kurtuluş yolları aramaktı Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek. Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder? A) İstanbul Hükümeti nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir. B) Osmanlı Devleti nin siyasi varlığı sona ermiştir. C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir. 16 D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.

17 12. Mustafa Kemal, Samsuna çıktığında halkın, kurtuluş için, üç farklı görüşü benimsediğini görmüştür. Bunlar; İngiltere nin mandasını isteyenler, Amerikan himayesini isteyenler, bölgesel kurtuluş yollarını arayanlardır. Ancak, Mustafa Kemal, bu fikirleri reddederek, tam bağımsızlığın şart olduğunu ifade etmiştir. Buna göre Mustafa Kemal in bu fikrini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder? A) Ya istiklal, ya ölüm B) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz dir. İleri C) Yurtta sulh, cihanda sulh D) Bir Türk dünyaya bedeldir 13. Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar incelendiğinde büyük benzerlikler görülür. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Alınan kararlar birbirlerini tamamlamaktadır. B) Her kongrede bir önceki kararlar değiştirilmektedir. C) İşgal kuvvetlerinin baskısından dolayı doğru kararlar alınamamaktadır. D) Halkın istekleri karar almayı zorlaştırmaktadır 14. TBMM'yi Osmanlı Mebusan. Meclisi'nden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli egemenliğin üstünde bir güç tanınmaması B) Üyelerinin seçimle belirlenmesi C) Hükümet kurulmasının zorunlu olması D) Tüm ülkenin temsilcilerinden oluşması 15. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karşı çıkmamışlardır, Ancak meclisin' Misak-ı Milli Kararlarını alması üzerine İstanbul'u resmen işgal edip meclisi de dağıtmışlardır. İtilaf Devletleri'nin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine karşı olduklarını gösterir? A) Mebusan meclisinin yapısına B) Mebusan meclisindeki milletvekillerinin kökenine C) Milli iradeye D) Mustafa Kemal'e 16. AYLİN: Mebusan Meclisi veya TBMM tarafından onaylanmamıştır. HANDE: Halkın tepkisiyle karşılanmıştır. HAKAN: Misak-ı Milli kararlarını yok saymıştır. GÖKÇE: Maddeleri, İtilaf devletleri tarafından belirlenmiştir. Sevr Antlaşması nın özellikleri ile ilgili Aylin, hakan hande ve Gökçe nin söylediklerinden hangisi, antlaşmanın hukuken geçerli olmamasının nedeni olarak gösterilebilir? A) Aylin in B) Hande nin C) Hakan ın D) Gökçe nin Test-8 C) Milli birliği sağlamak D) Bölgesel kurtuluş için çareler aramak 18. Temsil Kurulu başkanı Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa arasında Amasya Görüşmesi sonucu ortak bir protokol yapılmıştır. Ancak İstanbul Hükümeti bu protokol kararlarını uygulamamıştır. Bu açıklamaya göre İstanbul Hükümeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Temsil Kurulu nun varlığını tanıdığı B) Anadolu hareketini hukuken kabuk ettiği C) Protokol kararlarına uymadığı D) Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğu 19. Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere karşı; **Anadolu halkı direniş cemiyetleri oluşturmuştur. **Amasya Genelgesi ile Sivas'ta ulusal bir kongrenin yapılacağı duyurulmuştur. **Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'daki direniş güçlendirilmiştir. **Sivas Kongresi'nde tüm yurttaki cemiyetler bir çatı altında toplanmıştır. Mondros Mütarekesi'nden Sivas Kongresi'ne kadar olan bu gelişmelere bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Her kongre sadece kendi bölgesinin kurtuluşuna yönelik kararlar almıştır. B) Bölgesel olarak başlayan ulusal mücadele zaman içinde ulusal nitelik kazanmıştır. C) İstanbul Hükümeti ulusal cemiyetlerin kurulmasına tepki göstermiştir. D) İşgal hareketleri Batı Anadolu'dan başlayarak doğuya doğru yayılmıştır. 17. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi nde her sancaktan (ilden) halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin Sivas ta toplanacak olan milli kongreye katılmalarını istemiştir. Bu durum, Mustafa Kemal in ilk amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir? A) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak B) Bölgesel menfaatleri önlemek 17

18 1. İtilaf Devletleri son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına izin vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri'nin bu davranışının sebeplerinden olamaz? A) Meclisi istedikleri gibi yönlendireceklerine inanmaları B) Anadolu'daki işgalleri meclise onaylatma düşünceleri C) İngilizlerin demokrasiye olan saygıları D Hazırlamakta oldukları yeni bir barışı meclise kabul ettirme düşünceleri 2. Mebusan Meclisi'nce kabul edilen Misak-ı Milli' kararlarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Türk vatanının sınırlarının çizilmesi. B) Saltanattan milli egemenliğe geçilmek istenmesi C) Devletin bağımsızlığının istenmesi D) Türk Milleti'nin haklılığını dünyaya ilan etmesi 3. itilaf Devletleri son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karşı çıkmamışlardır, ancak meclis'in Misak-ı Milli Kararlarını alması üzerine İstanbul'u resmen işgal edip meclisi de dağıtmışlardır. İtilaf Devletleri'nin bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine karşı olduklarını gösterir? A) Mebusan meclisinin yapısına B) Mebusan meclisindeki milletvekillerininin kökenine C) Milli iradeye D) Mustafa Kemal'e 4. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararları arasında yer almaz? A) İstanbul un güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılabilir. B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. C) Azınlık haklan komşu ülkelerdeki Türklere verilen haklar kadar olacaktır. D) Osmanlı Devleti Düyun-u Umumiye idaresinin kararlarına uyacaktır. 5. Misak-ı Millî'de aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir karar yoktur? A) TBMM'nin açılması B) Devletin sınırları C) Türkiye'deki azınlıkların durumu D) Kapitülasyonlar 6. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kabul ettiği Misak-ı Milli kararlarında; "Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır" denmiştir. Alınan bu kararla öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır? A) Azınlık haklarına B) Kapitülasyonlara C) Askeri sınırlamalara D) Dış borçlara 7. Misak-ı Millî'de aşağıdaki bölgelerden hangisinde halk oylaması yapılması istenmemiştir? A) Batı Trakya B) Kırım C) Batum D) Kars 8. TBMM açıldıktan hemen sonra alınan kararlardan birinde "Geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili tayin etmek doğru değildir" denmiştir. Bu karardan çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Meclisin yasama yetkisine sahip olduğu B) Hilafet ve saltanatın yok sayıldığı C) Meclisin sürekli olacağı D) Meclisin padişaha bağlı olacağı 9. İstanbul un işgali karşısında Mustafa Kemal tepkisini göstermiş ve işgalleri protesto etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgaline karşı Mustafa Kemalin gösterdiği tepkilerden değildir? A) Kapitülasyonların kaldırıldığını ilân etmesi B) Anadolu'daki itilaf Devletleri subaylarının tutuklanması C) İstanbul ile ulaşımı engellemek için Geyve istasyonu ve demiryollarının tahrip edilmesi D) İstanbul ile her türlü telefon ve telgraf bağlantısının kesilmesi TEST Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin aldığı ilk kararlardan değildir? A) TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. B) Meclis, yasama, yürütme ve yargı yetkisine sahiptir. C) Hükümet kurmak mecburidir. D) Geçici bir hükümet kurulacaktır. 11. l. İstanbul'un işgali II. Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi III. Misak-ı Millî'nin ilanı IV. TBMM'nin açılması Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? A) l-ii-iii-iv B) II-III-IV-l C) III-l-II-IV D) II-III-I-IV Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Antlaşma'nın bazı hükümleri günümüze kadar yürürlükte kalmıştır. B) Osmanlı Devleti'ne mali askeri ve siyasi sınırlamalar getirmiştir. C) Antlaşma Osmanlı Anayasası gereği Mebusan Meclisi'nce onaylanmadığından hukuken geçersiz olmuştur. D) Türk vatanı itilaf Devletleri tarafından paylaşılmıştır. 13. TBMM'nin açılması Anadolu halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı TBMM'ye karşı bazı isyanlar çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı Kuva-yi Milliyecilerin çıkardığı bir isyandır? A) Anzavur isyanı B) Çerkez Ethem isyanı C) Çopur Musa isyanı D) Yozgat Yenihan isyanı 14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı meydana gelen isyanlardan değildir? A) Kuva-yi İnzibatiye İsyanı B) Demirci Mehmet Efe isyanı C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı D) Adapazarı - Düzce - Hendek isyanı 15. İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır? A) İstanbul Hükümetini B) Kuva-yi Milliye'yi C) Millî iradeyi D) Azınlık haklarını 16. İlk TBMM'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Millî birliği gerçekleştirmek B) Vatanı işgalden kurtarmak C) Millî iradeyi hâkim kılmak D) Halifeliği kaldırmak 17. Aşağıda, Temsil Heyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Temsil Heyeti'nin ilk kez oluşturulması - Erzurum kongresi B) Temsil Heyeti'nin tüm vatanı temsil etmesi -Sivas Kongresi C) Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması - Amasya Genelgesi D) Temsil Heyeti'nin görevinin sona ermesi -TBMM'nin açılması 18. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sebeplerinden değildir? A) İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin kışkırtmaları B) İstanbul Hükümeti nin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması C) Bazı Kuva-yi Milliye komutanlarının çıkarlarını kaybetme korkusu D) Millî Mücadele liderlerinin halka baskı yapması 19. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin isyanlara karşı aldığı tedbirlerden değildir? A) Tekalif-i Milliye Emirleri ilân edilmiştir. B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılmıştır. C) istiklâl Mahkemeleri kurulmuştur. D) Millî mücadeleyi destekleyici fetvalar yayınlanmıştır. 20. TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafere ulaşılması gecikmiştir. B) Dış dünyaya karşı etkinlik artmıştır. C) Kaynak zayiatına neden olmuştur. D) Yunan işgalini kolaylaştırmış işgal süresi uzamıştır. 18

19 TEST-10 1) Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir? a) Robert Koleji b) Manastır Askeri İdadisi c) Askeri Rüşdiye d) Harp Akademisi 2) Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde yer almıştır? a) Sakarya Savaşı b) Trablusgarp Savaşı c) 1. Dünya Savaşı d) Büyük Taarruz 3) Atatürk ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? a) Medeni Bilgiler b) Geometri Kitabı c) Nutuk d) Kumandan ile Hasbihal 4) Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk ün subaylık ve komutanlık döneminde görev yaptığı yerlerden biri değildir? a) Sofya Ateşeliği b) Manastır Askeri İdadisi c) Şam 5.ordu d)trablusgarp Savaşı 5) Aşağıda verilen cephelerden hangisi Mustafa Kemal in Kurtuluş savaşında başarılı olduğu cephelerdendir? a) Anafartalar b) Sakarya ve Dumlupınar c) Derne ve Tobruk d) Suriye cephesi 6) Atatürk ün Samsuna çıkarken aldığı resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? a) Anadolu Valiliği b) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı c) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği d) Padişah Yaveri 7) Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti nin 1. Dünya Savaşına katılmasında etkili olmamıştır? a) İttihatçıların Almaya nın savaşı kazanacağını düşünmesi b) Son dönemde kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi c) Milliyetçilik fikrinin etkisiyle Balkan uluslarının Osmanlıya karşı birleşmesi d) Osmanlı Devleti nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi 8) Atatürk ün ; Yolda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi gerekir sözü onun hangi kişilik özelliğini gösterir? a) Çağdaşlığını b) Gerçekçiliğini c) Kararlığını d) İleri görüşlülüğünü 9) Sevr Antlaşmasında nda yer alan Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona verilecek ve bütün devletlerin gemilerine açık olacak maddesi aşağıdakilerden hangisine ters düşer? a) Bağımsız devlet anlayışına b) Laik devlet düzenine c) Sosyal devlet anlayışına d) Güçler birliği ilkesine 10) TBMM nin açılmasıyla ulusal egemenlik tam olarak millete verilmiştir Diyen bir tarihçi TBMM nin aldığı kararlardan hangisini bu duruma kanıt gösterebilir? a) Hükümet kurmak zorunludur b) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. c) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır. d) Geçici olmak kaydıyla bir hükümet reisi ya da padişah vekili tanımak doğru değildir 11) Mondros Ateşkes Antlaşması nda yer alan; Gerekli olanın dışında Türk orduları terhis edilecektir maddesinin uygulanması öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? a) Düzenli ordunun kurulmasına b) Kuva-yi Milliye birliklerinin oluşturulmasına c) İstanbul Hükümeti nin İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmasına d) İtilaf Devletleri arasındaki gizli antlaşmaların ortaya çıkmasına 12 )Atatürk ün Samsun a çıkışından 1927 yılına kadar olan gelişmelere değindi ve kendisinin kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? a) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler b) Tarih Ders Kitabı c) Nutuk d) Geometri Ders Kitabı 13) Mustafa Kemal in Şam da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? a) İttihat ve Terakki Cemiyeti b) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti c) Meclis-i Mebusan d) Erkan-ı Harbiye Umun Vekaleti 19

20 TEST-10 14) Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk ün hayatı ile ilgili yanlış bilgiler arasında gösterilmiştir? a) Trablusgarp a gönüllü olarak katılmıştır b) İlk askeri başarısını Kurtuluş Savaşı nda kazanmıştır c) İlk Öğrenimini mahalle Mektebi ve daha sonra Şemsi Efendi Okulu nda tamamlamıştır d) 1881 yılında Selanik te doğmuştur 15) Atatürk döneminin ünlü vatansever aydınlarının eselerini daima okumuş. Yine tarih okumaya aynı bir özen göstermiştir. Buna göre ; 1. Fikir dünyası zenginleşmiştir 2. Geçmişte yaşanan olaylarla ilgilenmiştir 3. Avrupa daki askeri gelişmeleri yakından takip etmiştir Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? a) Yalnız 1. b) Yalnız 2. c) 1. ve 2. d) 1. ve 3 16) Misak-ı Milli nin kabul edilmesinden sonra 16 mart 1920 de itilaf Devletleri İstanbul u işgal ederek Meclis-i Mebusan ı dağıtmışlardır. İtilaf Devletlerinin bu yolla ulaşmak istedikleri hedef aşağıdakilerden hangisidir? a) Milli iradeyi yok etmek b) Saltanat yönetimine son vermek c) Boğazları denetim altında tutabilmek d) Çok partili siyasal yaşama geçilmesini engellemek 17) Mustafa Kemal öğrendiği Fransızcayı ilerletmek için Fransız Frerler okuluna devam etti Bu durumun Mustafa Kemal ile ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? a) Fransızca yayımlarını takip edebilmesine b) İnkılap hareketlerini başlatmasına c) Siyasi faaliyetlerle ilgilenmesine d) Askerlik mesleğinde başarılı olmasına 18) Atatürk ün ; Büyük kararlar vermek yeterli değildir.bu kararları cesaret ve kesinlikle uygulamak lazımdır. Sözü onun kişiliğinin daha çok hangi yönünü ön plana çıkarmaktadır? a) Çok yönlülüğünü b) Yöneticiliğini c) İleri görüşlülüğünü d)gerçekçiliğini 19) 1. Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk 2. İzmir Redd-i İlhak 3. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Yukarıda verilen cemiyetlerden hangileri ulusal nitelikli kurulmuştur? a) Yalnız 1. b) yalnız 2. c) 1. ve 2 d) ve 3. 20) -- Amiral Bristol raporu -- General Harbord raporu Yukarıda verilen olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk milletinin haklılığı, işgallerin haksızlığını ortaya çıkarmıştır b) Osmanlı ekonomik bağımsızlığını savunmuştur. c) Osmanlı Devletinde yönetimi değiştirmek istemişlerdir. d) Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti saymışlardır. 21) Sivas Kongresinde 25 delege manda fikrini ortaya atmış bu fikir ve kongrede kesin olarak reddedilmiştir. Buna göre ; 1. Ulusal bağımsızlığa aykırı çözüm yolları ortaya atılmıştır. 2. Kongrede koşulsuz bağımsızlıktan taviz verilmemiştir 3. Karalar bölgesel niteliktedir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? a) 1. ve 2. b) 1. ve 3. c) 2. ve.3 d) ve 3. 22) Sivas Kongresinde sonucunda Milli mücadele hareketi tarafından İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasına karar verilmiştir. 1-Halka milli mücadele ile ilgili doğru bilgi verme 2-Saltanat taraftarlığı yapma 3-Avrupa ile bütünleşme Amaçlarından hangilerine ulaşmak istenmiştir? a) Yalnız 1. b) Yalnız 2. c) 1. ve 2. d) 1. ve 3. 23) TBMM açıldıktan sonra Mustafa Kemal Meclisin yetkileri ile ilgili görüşlerini bir önerge şeklinde TBMM ye sundu. Bu önergede ; geçici kaydıyla bir hükümet reisi atamanın veya padişah vekili atamanın doğru olmadığı belirtildi. Yukarıda verilen bilgiler TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir? a) Sürekli olduğunu b) Padişaha bağlı olduğunu c) Güçler birliği ilkesinin benimsendiğini d) Saltanat makamını devam ettireceğini 20

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1) A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır?

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK

NUTUK. Mustafa Kemal ATATÜRK NUTUK Mustafa Kemal ATATÜRK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir : Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu

Detaylı

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ

NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ NUTUK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi Mustafa BIYIKLI * Özet: Bu çalışma ile Atatürk dönemindeki dış politika olaylarını kronolojik bir sıra içinde kaynakçalı ve açıklamalı

Detaylı

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM KPSS TARİH - OSMANLI TARİHİ PART 3 1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey dir. 2- Osmanlıların ilk başkenti İznik tir. 3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı