Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler"

Transkript

1 T. Oft. Gaz. 38, , 2008 DERLEMELER Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler Tarkan Mumcuoglu (*), Cüneyt Erdurman (*), A. Hakan Durukan (*) ÖZET Son y llarda, optik koherens tomografi (OKT) özellikle retina hastal klar ve glokomda önemli bir tan sal görüntüleme teknolojisi olarak öne ç kmaktad r. Bu teknoloji, retinada funduskopi ile zor fark edilen patolojileri, yüksek çözünürlüklü görüntülerle gösterebilmektedir. Bununla birlikte sonuçlar tekrar edilebilirdir ve kantitatif veriler vermektedir. OKT sonuçlar n n bu gibi özelliklerinden dolay, dünyada yayg n kullan lmaktad r. Tüm diger görüntüleme yöntemlerinde oldugu gibi baz artefaktlar n görülmesi mümkündür. Klinik kullan m için, bu teknolojinin görüntü elde etme ve veri iflleme ile ilgili basit fizik prensiplerini bilmek önemli bir konudur. Klinik uygulamada, bu yeni görüntüleme yönteminin baz k s tl l klar oldugu bilinmelidir. Retina görüntülemesindeki duyarl l k ve görüntüleme h z art fl için önemli ilerlemeler yap lmaktad r. Bu teknolojinin yak n gelecekte, retina hastal klar ve glokomun tan s ve tedavisindeki rolü daha da artacak gibi görünmektedir. Anahtar Kelimeler: Optik koherens tomografi, Glokom, Fourier domain SUMMARY Principles and Novel Clinical Applications of Optical Coherence Tomography In the recent years, optical coherence tomography (OCT) has become one of the important diagnostic technologies in the ophthalmology, especially in retinal diseases and glaucoma. This technology provides high resolution cross-sectional images for detecting retinal pathologies even though the microscopic retinal abnormalities are easily noticeable. Additionally, the results are reproducible and exceedingly quantitative. Because of the properties of the OCT results, this technology is in use worldwide. However, as in any other imaging technique, some artifacts are expected to occur. Understanding of the basic physical principles in image acquisition and data processing of this technology is very important issue for clinical use of OCT. Clinicians have to be aware of some limitations of this new imaging device. Significant progress in the field of OCT retinal imaging has been made to improve the sensitivity and imaging speed. It is quite likely that the role of this technology as a method for diagnosis and management of retinal diseases and glaucoma will be further defined in the near future. Key Words: Optical coherence tomography, Glaucoma, Fourier domain (*) Gülhane Askeri T p Akademisi, Göz Hastal klar Ana Bilim Dal, Ankara Yaz flma adresi: Yard. Doç. Dr. Tarkan Mumcuoglu, Gülhane Askeri T p Akademisi, Göz Hastal klar Ana Bilim Dal, Ankara E-posta: Mecmuaya Gelifl Tarihi: Düzeltmeden Gelifl Tarihi: Kabul Tarihi:

2 Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler 169 Optik koherens tomografi (OKT), biyolojik dokularda yüksek çözünürlüklü kesitsel görüntüleme saglayan yeni bir yöntemdir. OKT, oftalmolojide retinan n görüntülenmesi yan nda baflka dokular n incelenmesinde de kullan lmaktad r (1). Brezinski ve ark. vasküler patolojilerde OKT ile görüntü elde etmifllerdir (2). OKT cihaz yla retina ve ön segmentin gerçek zamanl, non-kontakt kesit görüntülerinin elde edilmesinden dolay, bu teknoloji oftalmolojide etkin olarak kullan lmaktad r. OKT, retinada optik disk ve maküla gibi anatomik yerlerin görüntülenmesinin yan nda; retina sinir lifi, fotoreseptörler ve retina pigment epiteli gibi intraretinal yap - lar n incelenmesini de saglar. Ayr ca OKT görüntülemesi ile retinan n morfometrik veya kantitatif ölçümleri elde edildiginden, hastal klar n tan ve takibinde önemli bir tan yöntemidir. OKT, ilk olarak Huang ve arkadafllar taraf ndan Massachusetts Teknoloji enstitüsünde gelifltirilmifl ve 1991 y l nda yay nlanm flt r (3). O dönemde, Fujimoto femtosekond laserler üzerine çal flmaktad r. Bu laserler çok k sa sürede enerji yaymakta ve interferometri ile dokulardan yans yan fl ktaki gecikmeyi ölçerek, mikron düzeyinde duyarl l kla ölçümler yapabilmektedir. Bu laserler klinik kullan m için çok büyük ve pahal oldugu için, Huang ayn duyarl kta ölçüm yapabilen, daha ucuz ve kompakt yap da olan diyot laserle çal flan interferometre üzerinde araflt rma yapt. Optik koherens domain interferometri olarak isimlendirilen bu teknigin, retina ve diger dokularda mikron düzeylerinde çözünürlükte, giriflimsel olmayan yeni bir görüntüleme teknigi oldugunu buldu (3). Bu teknik; dokulardan yans yan fl g n koherensini ölçüp, kesit görüntüler ald g için OKT olarak isimlendirilmifltir. Görüntüleme h z n artt rmak için, fiber optik OKT sistemi gelifltirilmifltir (4). 1990'lar n ortas nda, daha sonra Carl Zeiss taraf ndan sat n al nan Humphrey flirketince bu teknoloji piyasaya sürülmüfltür. Halen en son Carl Zeiss taraf ndan gelifltirilen, üçüncü jenerasyon Stratus OKT cihaz birçok göz hekimince kullan lmaktad r. OKT'de temel fizik prensipler Kesitsel retina morfolojisini incelemek için birçok görüntüleme teknikleri gelifltirilmifltir. Konfokal taray c laser oftalmoskopi, lateral ve longitudinal yans malardan retina görüntüleri elde etmektedir. Topografik ve tomografik ölçümler için birçok ard fl k retina görüntüsü elde edilmektedir. Buna ragmen oküler aberasyonlar ve pupil geniflliginden dolay, derinlemesine çözünürlügü yaklafl k 300 mikrondur (5). Kesitsel görüntüleme, ayr - ca retina kal nl k ölçeri (Retinal Thickness Analyzer, RTA) ile elde edilmektedir. Bu cihaz ile de yaklafl k mikronluk kesitler al nabilmektedir. Cihaz 543 nm dalga boylu He-Ne laser fl g kullanmakta ve vitreoretinal ile koryoretinal yüzeylerden gelen yans malar aras ndaki mesafeyi ölçmektedir. Son geliflmeler sonucunda, h zl flekilde birden çok görüntü ile retina haritalar elde edilse de, 2x2 mm boyutunda maküler alan görüntüsü ve s n rl kantitatif veriler elde edilmektedir. OKT, yans yan fl g n görüntülenmesine dayanmaktad r. Fakat, bir kamera gibi yaln zca iki boyutlu görüntü degil, derinlik boyutunu da elde etmektedir. OKT'nin aksiyel çözünürlügü, 8-10 mikron gibi oldukça yüksek bir degerdir. Bunun sayesinde dokuya zarar vermeden, mikroskop alt ndaki görüntüye benzer kesit görüntüler elde edilir. Bu nedenle, OKT invaziv olmayan doku biyopsisi olarak da tan mlan r. OKT, dokunun farkl katlar ndan yans yan fl klardaki gecikmeyi hesaplar. Dokunun derin katlar ndan yans - yan fl k, yüzeyden yans yana göre daha uzun bir gecikme süresi gösterecektir. Yans yan fl g n amplitüdlerinin bu gecikme zaman na göre dag l m aksiyel A mod tarama olarak gösterilir. OKT örnek boyunca tarama yaparak birçok A mod tarama elde edilir ve bunlar sinyal amplitüdlerini gösteren gri veya renkli skalalarla gösterilebilir. Ultrason ve RADAR sistemleri de reflektometriye dayanan görüntüleme sistemleridir. OKT, fl g kulland g için üstünlügü vard r. Ifl g n dalga boyu (~0.001mm), ultrason (~0.1 mm) ve radyo dalgalar ndan (>10 mm) daha k sad r. Bu nedenle uzaysal çözünürlügü çok daha yüksektir. Ultrason ile görüntülemeden farkl olarak, fl k hava-doku ara yüzeyini geçebildigi için probun dokuya temas veya immersiyon s v s gerekmemektedir. Ifl k h z n n çok yüksek olmas ndan dolay direkt olarak gecikmeyi ölçmek pek mümkün degildir. Bu nedenle fl g n yans rken olan gecikme süresi, bilinen bir örnek ile karfl laflt rarak ölçülür. nterferometride; incelenen örnek, referans, fl k kaynag ve detektör kolu vard r. Referans kolundaki ayna sabittir. Tüm klinik olarak uygulanan OKT sistemlerinde, fl k kaynag olarak yüksek ayd nlatmal diyot (superluminescent diode, SLD) laser kullan lmaktad r. Bu laserler ekonomik, uzun ömürlü ve kompakt yap dad r. lk OKT sistemleri, tipik olarak merkezi 820 nm'de olan 20 nm geniflliginde fl k yaymaktad r (4,6). Bu da aksiyel çözünürlügü havada yaklafl k 15 mikron, dokuda 11 mikron olarak k s tlamaktad r. Stratus OKT'nin dokudaki çözünürlügü 8-10 mikrondur. Tüm görüntüleme tekniklerinde oldugu gibi görüntüler kalite ve artefaktlar yönünden degerlendirilmelidir. Kaliteli görüntü elde etme, kalitatif ve kantitatif analizlerin dogru olarak degerlendirilmesi için gerekmektedir.

3 170 Tar kan Mumcuoglu, Cüneyt Erdurman, A. Hakan Durukan lk olarak görüntünün kalitesi için sinyal gücüne bak lmal ve iyi bir görüntü için 1 ile 10 aras olan bu degerin 6'n n üstünde olmas aranmal d r. OKT görüntülerinin santralize olmas ve yaz l m n retina s n rlar n belirlerken hatas z olmas gerekmektedir. OKT cihaz, güvenilir ölçümler yap labilmesi için de en az y lda bir kere kalibre edilmelidir. Klinik uygulamada OKT Optik koherens tomografide görüntü, retina katlar - n n optik olarak farkl yans t c l kta olmas ile elde edilmektedir. Dokulardan geri yans yan fl g n yogunluguna göre gri veya renkli skala kullan larak kesit görüntüler oluflturulmaktad r. Retina sinir lifi tabakas nda aksonal uzant lar n çok olmas ndan dolay yüksek yans t c l k özelligi vard r. Retina pigment epitelindeki yüksek melanin pigment seviyesi ve koryokapillaristeki hemoglobin düzeyinden dolay bu yap lar n optik yans t c l g yüksektir. Gri skalada görüntü dokular n yans t c l klar na göre beyazdan siyaha dogru kodlanarak elde edilir. Vitreus ve aköz gibi düflük yans t c l g olan yap lar siyah, retina pigment epiteli ve sinir lifi tabakas gibi yüksek yans t - c l g olan yap lar beyaz renkle gösterilir. Fotoreseptör gibi orta yans t c l kta olan yap lar ise gri renktedir. Görüntülerin daha iyi yorumlanmas için gri skala görüntüleri bilgisayar yaz l m kullan larak renklendirilir. Böylece beyaz alanlar sar ve k rm z renkle, gri alanlar mavi renkle ve siyah alanlar lacivert-siyah renkle gösterilir. Retina: OKT birçok koryoretinal hastal g n tan ve tedavi takiplerinde önemli bir seçenek haline gelmifltir. Ayr ca, zamanla geliflebilen morfolojik retina degifliklerini takip etme imkan saglamaktad r. Son zamanlarda maküla hastal klar nda intravitreal ilaç ve alternatif laser tedavilerinin güncelleflmesi sonucunda, bu tedavilerin takibinde kantitatif degiflimleri göstermesinden dolay OKT'nin önemi artm flt r. Makülada retina kal nl k analizi yap l rken önemli olan, alt lineer taraman n foveada santralizasyonudur (Resim 1). Görme keskinligi iyi olan olgularda bu kolayd r ve internal fiksasyon fl g na olgunun fikse olmas yeterlidir. Ancak, koryoretinal hastal g olan kiflilerde görme keskinligi düflük olabilmekte ve makülan n normal yap s bozuldugu için foveal santralizasyon bazen zor olmaktad r. Elde edilen görüntünün kalitesi kontrol edilmelidir. Makülan n hem standart (512 A tarama/görüntü) hem de h zl modundaki (128 A tarama/görüntü) retina haritas n oluflturmadan önce, lineer 6 taramada da retina s n rlar n n belirlenmesinde bir problem olup olmad g kontrol edilmelidir. Bu kontrolden sonra foveal santralizasyon da say sal veriler ile kontrol edilmelidir. OKT yaz l m, otomatik olarak retina haritas veya kal nl k/ hacim analizi protokolünde ortalama foveal kal nl k ve standart sapmas n hesaplamaktad r. Teorik olarak tüm alt taraman n ayn noktada santralize olmas halinde, kal nl k ölçümü ayn olacag ndan standart sapman n s f r olmas beklenir. Bu standart sapman n 30 mikrondan fazla olmas en az ndan bir taraman n dogru olarak santralize olmad g n göstermektedir, bu nedenle test yeniden yap lmal d r. Saniyede 400 A mod tarama h z ile 1-2 saniyede retina görüntüleri elde edilmektedir. Bu nedenle h zl maküla modunda göz hareketleri önemli bir sorun yaratmamaktad r. OKT yaz l m, retina kal nl g n hesaplarken her bir A mod taramada rölatif olarak yüksek reflektivitesi olan iki nokta aras mesafeyi hesaplar. ç retina s n r olarak vitreoretinal ara yüzeyi ve d fl retina s n r olarak da retina pigment epiteli-fotoreseptör kat n belirler ve mesafeyi ölçer (Resim 2). D fl retina s n r n oluflturan yüksek reflektif tabaka iç ve d fl olmak üzere iki k s mdan oluflur. Daha ince olan iç k s m fotoreseptörlerin iç ve d fl segment bileflkesi, d fl k sm ise fotoreseptör koryokapiller komplekstir ve daha kal n bir aland r. Huang ve ark., yapt klar deneysel çal flmalar nda yüksek reflektiviteli alan n histolojik olarak fotoreseptörlerin iç ve d fl segmentleri, retina pigment epiteli ve ön koroidal k s mlar oldugunu göstermifller ve d fl retina-koroid kompleksi olarak adland rm fllard r (7). Lineer taramalardan topografik maküla haritas oluflturulur. OKT'de maküla taramas, merkezi foveadan geçen 30 derecelik aral kla radyal tarzda birbirini Resim 1. H zl maküla taramas ndaki alt lineer taraman n foveada santralizasyonu

4 Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler 171 Resim 2. Normal bir gözde her bir lineer maküla taramas nda OKT, retina kal nl g n hesaplar. Bunun için çizilen s n rlar n uygunlugu kontrol edilmelidir. kesen 6 mm uzunlugunda 6 taramadan oluflur. Bu alt radyal tarama maküla protokolünde, 8-10 saniye süren 512 A mod taramadan veya 2 saniye süren 128 A mod taramadan oluflmaktad r. Retina kal nl g tespiti için bu alt radyal taraman n segmentasyonu yap l p 9 bölgeden oluflan renkli topografi haritas oluflturulur. Aralardaki 30 derecelik boflluklardaki retina kal nl klar enterpolasyon yöntemi ile hesaplan r. Retina sinir lifi tabakas ve Optik disk Hoyt ve Newman 1972 y l nda, glokom olgular nda retina sinir lifi tabakas (RSLT) hasar n n, önemli bir bulgu oldugunu bildirdikten sonra, glokomda RSLT analizi ilgi çekmifltir (8). Glokom hasar bafllad g nda, ganglion hücre ölümü fokal veya yayg n olabilmektedir. Yayg n atrofiyi erken dönemde tespit etmek zor iken, fokal hasar daha kolay tan nabilir. Böyle anormal RSLT hasar, tedavi bafllamak için yeterli olacakt r. Çünkü standart otomatik görme alan anormalligi tespit edilemeden önce, yaklafl k %25-30 oran nda retina ganglion hücre ölümü oluflmufltur (9). Bu nedenle RSLT kal nl g, glokom tan s için ilgi uyand rmaktad r (10). RSLT ölçümü için, optik disk etraf nda sabit çapl sirküler tarama yap lmaktad r. Optik disk etraf nda 3.46 mm çapl dairesel 3 tarama yap l p bunlar n ortalamas al nmaktad r (Resim 3). RSLT tarama (512 A mod tarama/görüntü) ve h zl RSLT tarama (256 A mod tarama/ görüntü) protokolleri kullan lmaktad r. Resim 3. RSLT kal nl k ölçümünde, optik diskin dairesel taraman n ortas nda olmas gerekmektedir. Bu nedenle santralizasyon kontrol edilmelidir. Daha sonra RSLT s n rlar cihaz taraf ndan çizilir. Resim 4. Sagl kl bir gözde, maküla taramas nda; ayn gözün Stratus OKT (solda), çok yüksek çözünürlüklü OKT (ortada) ve sokt (sagda) ile elde edilen görüntüleri görülmektedir.

5 172 Tar kan Mumcuoglu, Cüneyt Erdurman, A. Hakan Durukan Schuman ve ark. tekrarlanabilirlik çal flmalar nda 2.9, 3.4 ve 4.5 mm çapl dairesel taramalardan 3.4 mm olan nda tekrarlanabilirligin iyi oldugunu ve 4.5 mm çapl taramaya göre 3.4 mm olan n daha kal n RSLT ölçümü nedeniyle hafif sinir lifi defektinde daha hassas olacag n bildirmifllerdir (11). Ayr ca, diger çal flmalarda da normal ve glokomlu olgularda bu taraman n tekrarlanabilir oldugunu bulunmufltur (12-16). Paunesco ve ark.'na göre ise 256 A mod taramal h zl RSLT taraman n, 512 A mod taramaya göre daha tekrarlanabilir bulmufllar (14). Ancak, daha yogun taramalarda tekrarlanabilirlik s k nt s olurken, yogun tarama ile tan sal hassasiyet artacak ve Leung'a göre görme alan ile daha s k korelasyon gösterecektir (17). Schuman görme alan kayb ile tespit edilen fonksiyonel kay p ile OKT ölçümleri aras nda yüksek korelasyon bildirmifltir (18). Ne optik disk çukurlaflmas, ne de nöral rim alan n n görme alan ile iliflkisi, RSLT kal nl g ile olan görme alan iliflkisi kadar güçlü degildir. Özellikle alt kadran olmak üzere, RSLT kal nl g glokomlu olgularda normallere göre anlaml incedir. Ayr ca yafllanma ile RSLT kal nl g nda azalma da tespit edilmifltir. OKT ile tespit edilen RSLT kal nl g n n, k sa dalga boylu otomatik perimetre (KDOP) ile tespit edilen görme alan defekti ile uyumlu oldugu bildirilmifltir (19). RSLT glokomlu olgularda, sagl kl ve oküler hipertansiyonlu kiflilere göre belirgin olarak ince tespit edilmifltir (20). Taray c laser polarimetri, OKT, KDOP, standart otomatik perimetre ve optik disk görünümü ile erken glokom hasar n tespit etme yetenekleri karfl laflt r ld g nda duyarl l k ve seçiciligin en fazla OKT'de oldugunu bulunmufltur (21). Moderios; taray c laser polarimetri (GDx VCC), OKT ve Heidelberg Retinal Tomografi II parametrelerinin benzer duyarl l k gösterdigini bildirmifltir (22). Ortalama RSNT kal nl g, glokomlu çocuklarda sagl kl lara göre daha ince bulunmufltur (23,24). Hess ve ark. hem maküla hem de RSLT kal nl g n n sagl kl çocuklara göre glokomlularda daha ince oldugunu bildirmifllerdir (24). OKT ile ölçülen hem maküla hem de RSLT kal nl - g, glokom fliddeti ile anlaml iliflki göstermektedir. Leung, glokom olgular nda maküla kal nl g n anlaml olarak incelmifl bulmufltur (25). Bununla birlikte, RSLT kal nl g n n daha güçlü tan koydurucu özelligi vard r. Wollstein; peripapiller RSLT kal nl g n n, maküla ölçümlerine göre daha duyarl ve seçici oldugunu bildirmifltir (26). Progresyon takibi aç s ndan, kontrollerde taraman n hep ayn yerden olmamas sonucunda ölçümlerin standardize edilememesi bir dezavantaj olarak görülmektedir. Ayr ca sonuç ç kt s ndaki fundus fotograf ndan kontrol edilen optik disk santralizasyonu da son çekim an ndaki görüntüdür. Santralizasyonun tüm çekim boyunca stabil kald g n söylemek zordur. Disk s n r ndan uzaklaflt kça RSLT kal nl g nda bir azalma olmaktad r (27). Bu da disk büyüklügünün RSLT kal nl k ölçümlerini etkilemesine neden olmaktad r. Savini, artan optik disk çap ile RSLT'da kal nl k art fl oldugunu bildirmifltir, bunun da büyük disklerde disk kenar ile taranan alan aras ndaki mesafenin k sa olmas na bagl oldugunu belirtmifltir (28). Jones ve ark. histolojik kesitlerden elde edilen verilerle karfl laflt rd klar nda, OKT'nin RNFL kal nl g n ortalama %37 oran nda daha ince ölçtügünü bildirmifllerdir (29). OKT yaz l m disk etraf ndaki RNFL ölçümünde, histolojik kesitlere göre 400 mikrona kadar düflük ölçüm verdigi bildirilmifltir (30). Üçüncü jenerasyon OKT, 10 mikronluk çözünürlügü ile halen mevcut görüntüleme yöntemlerine göre üstündür. OKT'nin duyarl l g n ve seçiciligini artt rmak için daha yüksek çözünürlük ve tekrarlanabilirlik gerekmektedir. Yeni jenerasyon çok yüksek çözünürlüklü OKT prototipi 2-3 mikronluk çözünürlükle daha yüksek aksiyel çözünürlüge sahiptir (31). Buna ek olarak, reflektiviteyi elde etmek için 'Fourier domain' kullan lmas ile yüksek h za ulafl lm fl ve göz hareketlerine bagl sorunlar çözülmüfltür (32). OKT ile optik disk incelenmesi için, merkezi optik diskin santralinde olan maküla taramas nda oldugu gibi 6 adet radyal tarama yap l r. Her bir radyal tarama 128 A mod taramadan oluflur. Optik disk s n r n da, retina pigment epitel sonlanmalar n bularak tespit eder. Arada kalan boflluklar enterpolasyon yöntemi ile hesaplar. Wollstein ve ark., rim alan, vertikal ve horizontal birleflik rim alanlar n n glokom tan s için diger optik disk parametrelerinden daha önemli oldugunu bildirmifllerdir (33). Ancak retina sinir lifi tabakas kal nl klar için normatif veriler mevcuttur ve RSLT üç taraman n ortalamas al narak, enterpolasyon yöntemi olmadan gerçek kal nl k ölçümleri ile analiz edilmektedir. Yeni nesil OKT cihazlar Üçüncü jenerasyon OKT, Zeiss Meditec firmas taraf ndan gelifltirildigi 2002 y l ndan bu yana bu alanda birçok ilerlemeler göstermifltir y l nda OTI firmas nca taray c laser oftalmoskopi ile kombine OKT cihaz üretilmifltir. Drexler taraf ndan 3 mikronluk çözünürlüge sahip 'Çok Yüksek Çözünürlüklü OKT' bildirilmifltir (34). On

6 Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler 173 Resim 5. Izgara fleklinde 180 ard fl k lineer tarama sonucunda saglanan 3 boyutlu verilerden fundus görüntüsü (solda) ve renkler ile kodlanm fl retina sinir lifi kal nl k haritas (sagda) elde etmek mümkündür. mikron çözünürlügü olan standart OKT'e göre bu sistemle daha yüksek çözünürlük elde edilmektedir. Bu sistem, femtosekond titanyum safir laserden elde edilen genifl bant fl k kullanmaktad r. Standart OKT ile gösterilemeyen ganglion hücre kat, iç ve d fl nükleer ve pleksiform katlar, fotoreseptör ve RPE gibi intraretinal tabakalar n görüntülenmesini saglamaktad r. Fakat yüksek laser fl k kaynag maliyetinden dolay piyasaya ç kmam flt r. Daha sonraki geliflmeler ile yeni fl k kaynag kullan larak yüksek h zl ve çok yüksek çözünürlüge sahip olan spektral OKT (sokt) cihaz gelifltirilmifltir (Resim 4) (34-38). sokt 'Yüksek H zl Çok Yüksek Çözünürlüklü OKT' olarak da adland r l r. Spektral OKT 'Fourier domain' tespiti ile flimdiki OKT'den 50 kat daha h zl d r (39). sokt'nin gözdeki aksiyel çözünürlügü 3.4 mikron olup saniyede A mod tarama yapmaktad r. Maliyeti yaklafl k 5 kat daha ucuz olan genifl bant superluminesent diyot laser kullan labilmektedir. Birkaç superluminesent diyot laser tek fiber kablo ile sisteme bagl d r. Bu sistemle görüntü elde etme h z da artm flt r. Standart OKT'den bir diger fark referans aynan n sabit olmas d r. sokt, yüksek h z ile retinada transvers olarak çok say da veriyi elde ettiginden fokal patolojilerin atlanmas ihtimalini azalt r. Stratus OKT'de, görüntü elde etme h z düflük oldugundan göz hareketleri nedeniyle görüntüde artefaktlar oluflabilir. Bu nedenle de, standart OKT sistemlerinde üç boyutlu görüntü elde etmek mümkün degildir. sokt ile standart OKT'de elde edilen birkaç görüntü süresince üç boyutlu veri elde etmek mümkündür. Izgara fleklinde tarama ile elde edilen görüntülerde, eflit aral klarla s ralanm fl lateral taramalar yap l r ve üç boyutlu veriler elde edilebilmektedir. Üç boyutlu görüntüleme ile hep ayn referans noktalardan geçen peripapiller ölçümler ile elde edilecek kantitatif veriler, standart OKT'deki progresyon takibindeki s k nt y azaltacakt r. sokt'de göz hareketine bagl görüntü artefaklar ihmal edilebilir düzeylerdedir. Üç boyutlu veriler ile aksiyel yöndeki her noktan n reflektivitelerini toplayarak fundus görüntüsü elde etmek de mümkündür. Retina sinir lifi kat gibi spesifik intraretinal katlar gösteren kal nl k haritalar da elde edilebilir (Resim 5). Çözünürlügün çok yüksek olmas, segmentasyon ve diger görüntü yaz l mlar n n performans n artt rmaktad r. Optik disk bafl n n 3 boyutlu kantitatif topografik verileri de elde edilir. Üç boyutlu veriler, volümetrik bilgiler de vermektedir. Yine araflt rma aflamas nda olan, OKT çekimleri s - ras nda göz hareketlerinin etkisini azaltmak için göz hareketlerini takip etme (tracking) fonksiyonu olan OKT cihazlar denenmektedir (40). Yine görünür fl g n, karanl ga adapte olmufl gözde oluflturdugu hücresel degiflikliklerin oluflturabilecegi, OKT'deki reflektivite degiflikliklerine göre hücresel fonksiyonu araflt rmaya yönelik fonksiyonel OKT çal flmalar devam etmektedir.

7 174 Tar kan Mumcuoglu, Cüneyt Erdurman, A. Hakan Durukan OKT teknolojisi ile her geçen gün daha detayl bilgiler elde edilmekte ve hastal klar n tan ve takiplerinde invaziv olmayan bu yöntemle yeni geliflmeler beklemek mümkün görünmektedir. KAYNAKLAR 1. Fujimoto JG, Pitris C, Boppart SA, Brezinski ME. Optical coherence tomography: an emerging technology for biomedical imaging and optical biopsy. Neoplasia, 2000; 2: Brezinski ME, Tearnry GJ, Bouma BE, Izatt JA, Hee MR, Swanson EA, Southern JF, Fujimoto JG. Optical coherence tomography for optical biopsy. Properties and demonstration of vascular pathology. Circulation, 1996; 93: Huang D, Swanson EA, Lin CP, Schuman JS, Stinson WG, Chang W, Hee MR, Flotte T, Gregory K, Puliafito CA, et al.: Optical coherence tomography. S cience 1991;254: Swanson EA, Izatt JA, Hee HA. In vivo retinal imaging by optical coherence tomography. Opt. Lett. 1993; 18: Bartsch DU, Freeman WR. Axial intensity distribution analysis of the human retina with a confocal scanning laser tomograph. Exp. Eye Res. 1994; 58: Hee MR, Izatt JA, Swanson EA, Huang D, Schuman JS, Lin CP, Puliafito CA, Fujimoto JG. Optical coherence tomography of the human retina. Arch Ophthalmol 1995; 113: Huang Y, Cideciyan AV, Papastergiou GI, Banin E, Semple-Rowland SL, Milam AH, Jacobson SG. Relation of optical coherence tomography to microanatomy in normal and rd chickens. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998;39: Hoyt WF, Newman NM. The earliest observable defect in glaucoma? Lancet 1972;1: Kerrigan-Baumrind LA, Quigley HA, Pease ME, Kerrigan DF, Mitchell RS. Number of ganglion cells in glaucoma eyes compared with threshold visual field tests in the same persons. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41: Utine CA, Eren H, Perente, Bayraktar fi, Y lmaz ÖF. Primer aç k aç l glokom olgular nda görme alan defekt skorlamas na göre optik koherens tomografi ölçümlerinin degerlendirilmesi. Glokom-Katarakt 2006; 1: Schuman JS, Pedut-Kloizman T, Hertzmark E, Hee MR, Wilkins JR, Coker JG, Puliafito CA, Fujimoto JG, Swanson EA. Reproducibility of nerve fiber layer thickness measurements using optical coherence tomography. Ophthalmology 1996;103: Blumenthal EZ, Williams JM, Weinreb RN, Girkin CA, Berry CC, Zangwill LM. Reproducibility of nerve fiber layer thickness measurements by use of optical coherence tomography. Ophthalmology 2000;107: Carpineto P, Ciancaglini M, Zuppardi E, Falconio G, Doronzo E, Mastropasqua L. Reliability of nerve fiber layer thickness measurements using optical coherence tomography in normal and glaucomatous eyes. Ophthalmology 2003;110: Paunescu LA, Schuman JS, Price LL, Stark PC, Beaton S, Ishikawa H, Wollstein G, Fujimoto JG. Reproducibility of nerve fiber thickness, macular thickness, and optic nerve head measurements using stratusoct. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004;45: Budenz DL, Chang RT, H uang X, Knighton RW, Tiels ch JM. Reproducibility of retinal nerve fiber thickness measurements using the stratus oct in normal and glaucomatous eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005;46: Bayraktar fi, Türker G. Erken glokom ve glokom flüphesi olgular nda optik koherens tomografi ile elde edilen retina sinir lifi kal nl g ölçümlerinin tekrarlanabilirligi. T. Oft. Gaz. 2000; 30: Leung CK, Yung WH, Ng AC, Woo J, Tsang MK, Ts e KK. Evaluation of scanning resolution on retinal nerve fiber layer measurement using optical coherence tomography in normal and glaucomatous eyes. J Glaucoma 2004;13: Schuman JS, Hee MR, Puliafito CA, Wong C, Pedut-Kloizman T, Lin CP, Hertzmark E, Izatt JA, Swanson EA, Fujimoto JG. Quantification of nerve fiber layer thickness in normal and glaucomatous eyes using optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 1995;113: Sanchez-Galeana CA, Bowd C, Zangwill LM, Sample PA, Weinr eb RN. Short-wavelength automated perimetry results are correlated with optical coherence tomography retinal nerve fiber layer thickness measurements in glaucomatous eyes. Ophthalmology 2004;111: Bowd C, Weinreb RN, Williams JM, Zangwill LM. The retinal nerve fiber layer thickness in ocular hypertensive, normal, and glaucomatous eyes with optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 2000;118: Bowd C, Zangwill LM, Berry CC, Blumenthal EZ, Vasile C, Sanchez-Galeana C, Bosworth CF, Sample PA, Weinreb RN. Detecting early glaucoma by assessment of retinal nerve fiber layer thickness and visual function. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001;42: Medeiros FA, Zangwill LM, Bowd C, Weinreb RN. Comparison of the GDx VCC scanning laser polarimeter, HRT I I confocal scanning laser ophthalmoscope, and stratus oct optical coherence tomograph for the detection of glaucoma. A rch Ophthalmol 2004;122: Mrugacz M, Bakunowicz-Lazarczyk A. Optical coherence tomography measurement of the retinal nerve fiber layer in normal and juvenile glaucomatous eyes. Ophthalmologica 2005;219: Hess DB, Asrani SG, Bhide MG, Enyedi LB, Stinnett SS, Freedman SF. Macular and retinal nerve fiber layer analysis of normal and glaucomatous eyes in children using optical coherence tomography. A m J Ophthalmol 2005;139: Leung CK, Chan WM, Yung WH, Ng AC, Woo J, Tsang MK, Ts e RK. Comparison of macular and peripapillary

8 Optik Koherens Tomografi Prensipleri ve Uygulamadaki Yenilikler 175 measurements for the detection of glaucoma: An optical coherence tomography study. O phthalmology 2005; 112: Wollstein G, Schuman JS, Price LL, Aydin A, Beaton SA, Stark PC, Fujimoto JG, Ishikawa H. Optical coherence tomography (OCT) macular and peripapillary retinal nerve fiber layer measurements and automated visual fields. Am J Ophthalmol 2004;138: Varma R, Skaf M, Barron E. Retinal nerve fiber layer thickness in normal human eyes. Ophthalmology 1996;103: Savini G, Zanini M, Carelli V, Sadun AA, Ross-Cisneros FN, Barboni P. Correlation between retinal nerve fibre layer thickness and optic nerve head size: An optical coherence tomography study. Br J Ophthalmol 2005;89: Jonas AL, Sheen NJ, North RV, Morgan JE. The Humphrey optical coherence tomography scanner: quantitative analysis and reproducibilty study of the normal human retinal nevre fibre layer. Br.J. Ophthalmol. 2001; 85: Skaf M, Bernandes AB, Cardillo JA, Costa RA, Melo LA, Castro JC, Varma R. Retinal nerve fiber layer thickness profile in normal eyes using third-generation optical coherence tomography. Eye. 2006; 20: Wollstein G, Paunescu LA, Ko TH, Fujimoto JG, Kowalevicz A, Hartl I, Beaton S, Ishikawa H, Mattox C, Singh O, Duker J, Drexler W, Schuman JS. Ultrahigh-resolution optical coherence tomography in glaucoma. Ophthalmology 2005;112: Wojtkowski M, Srinivasan V, Fujimoto JG, Ko T, Schuman JS, Kowalczyk A, Duker JS. Three-dimensional retinal imaging with high-speed ultrahigh-resolution optical coherence tomography. O phthalmology 2005;112: Wollstein G, Ishikawa H, Wang J, Beaton SA, Schuman JS. Comparison of three optical coherence tomography scanning areas for detection of glaucomatous damage. Am J Ophthalmol. 2005;139: Drexler W, Morgner U, Kartner FX, Pitris C, Boppart SA, Li XD, Ippen EP, Fujimoto JG. In vivo ultrahigh-resolution optical coherence tomography. Opt.Lett. 1999; 24: Drexler W, M orgner U, Ghanta RK, Kartner FX, Schuman JS, Fujimoto JG. Ultrahigh-resolution ophthalmic optical coherence tomography. Nat Med 2001;7: Drexler W, S attmann H, Hermann B, Ko TH, Stur M, Unterhuber A, Scholda C, Findl O, Wirtitsch M, Fujimoto JG, Fercher AF. Enhanced visualization of macular pathology with the use of ultrahigh-resolution optical coherence tomography. A rch Ophthalmol 2003;121: Fujimoto JG. Optical coherence tomography for ultrahigh resolution in vivo imaging. Nat Biotechnol 2003;21: Wojtkowski M, Leitgeb R, Kowalczyk A, Bajraszewski T, Fercher AF. In vivo human retinal imaging by fourier domain optical coherence tomography. J Biomed Opt 2002;7: Wojtkowski M, Bajraszewski T, Tar gowski P, Kowalczyk A. Real-time in vivo imaging by high-speed spectral optical coherence tomography. Opt Lett 2003;28: Ishikawa H, Gabriele ML, Wollstein G, Ferguson RD, Hammer DX, Paunescu LA, Beaton SA, Schuman JS. Retinal nerve fiber layer assessment using optical coherence tomography with active optic nevre head tracking. Invest Ophthalmol Vis.Sci. 2006; 47:

Oküler Hipertansiyon ve Erken Evre Glokomda Spektral- Domain Optik Koherens Tomografi Copernicus ile Optik Sinir Başı ve Retinal Sinir Lifi Analizi

Oküler Hipertansiyon ve Erken Evre Glokomda Spektral- Domain Optik Koherens Tomografi Copernicus ile Optik Sinir Başı ve Retinal Sinir Lifi Analizi DOI: 10.4274/tjo.71677 Özgün Araflt rma / Original Article Oküler Hipertansiyon ve Erken Evre Glokomda Spektral- Domain Optik Koherens Tomografi Copernicus ile Optik Sinir Başı ve Retinal Sinir Lifi Analizi

Detaylı

Optik Koherens Tomografi ile Tavşan Retinası ve Optik Diskinin İncelenmesi

Optik Koherens Tomografi ile Tavşan Retinası ve Optik Diskinin İncelenmesi Optik Koherens Tomografi ile Tavşan Retinası ve Optik Diskinin İncelenmesi Evaluation of Rabbit Retina and Optic Disc Using Optical Coherence Tomography Dilek GÜVEN 1, Xiaopeng WANG 2, Laurie DUSTIN 3,

Detaylı

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:19-25 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi Üç boyutlu ultrasonografi Suna Özhan Oktar, Hakan Özdemir S. Ö. Oktar (E), H. Özdemir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Fotonik ve Kat hal LaZerleri

Fotonik ve Kat hal LaZerleri Fotonik ve Kat hal LaZerleri Fotonik: Opti in Rönesans Dönemi Optik konusu, 1960 y l ndan buyana üstel h zda bir yenilenme sürecinden geçmifl, bilim ve teknolojide genifl yayg n etkisi olan birçok özgün

Detaylı

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi

Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi DOI: 10.4274/tjo.41.09719 Özgün Araflt rma / Original Article Acri.Lisa 356D Multifokal Göz içi Lens mplantasyonu Yap lan Hastalarda Görsel Sonuçlar n De erlendirilmesi Evaluation of Visual Outcomes in

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki

Abdominal bilgisayarl tomografi (BT) incelemesinde, karaciğerdeki Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:207-212 ABDOMEN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Helikal BT de bolus izleme yöntemi kullan larak farkl eflik de er ve farkl enjeksiyon h zlar n n karaci er boyanmas

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar

Human Papillomavirus (HPV) Afl lar REVIEW Human Papillomavirus (HPV) Afl lar Macit ARVAS, Altay GEZER Department of Obstetrics and Gynecology, Cerrahpafla Faculty of Medicine, stanbul University, stanbul, Turkey Received and accepted 30

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi

Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi Okan Toker; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Sprinkler sistemlerinde gerekli debi ve basınçta suyun sa lanabilmesi, sistemin ifllevselli i açısından önemli bir konudur.

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 105-110 Sürekli T p E itimi PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR Hüsnü Gökaslan 1, Elif Esra Uyar 2 Özet Serviks kanseri kad nlarda

Detaylı

Y eni üretim teknolojileri ile birlikte, iflletmeler mamul maliyetlerinin hesaplanmas nda

Y eni üretim teknolojileri ile birlikte, iflletmeler mamul maliyetlerinin hesaplanmas nda ESNEK ÜRET M S STEMLER N N MAL YET MUHASEBES AÇISINDAN NCELENMES VE B R TEKST L filetmes NDE UYGULAMA Y.Doç. Dr. Mehmet Civan Gaziantep Üniversitesi..B.F. flletme Bölümü Ö retim Üyesi Ferah YILDIZ Gaziantep

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z TUG

Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z TUG Türkiye de GÖkbilim VE TUG 2 TELESKOPLAR, DETEKTÖRLER VE YÜKSEK ENERJ ASTROF Z fiubat 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Prof. Dr. Ali ALPAR - Prof. Dr. Zeynel TUNCA TUG TUG UN Ku ve RTT 150 Telesko

Detaylı

Dört farkl elektrot dizilimine göre baz üç-boyutlu s yeralt yap lar n n görünür özdirenç modellemesi

Dört farkl elektrot dizilimine göre baz üç-boyutlu s yeralt yap lar n n görünür özdirenç modellemesi Yerbilimleri, 30 (2004), 115-128 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Dört farkl

Detaylı

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme E itim / Education 45 Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme Spasticity-Approach to the Adult Patient: Clinical, Electrophysiological and Biomechanical

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi ÖZET flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi Bu çal flmada illerin iflgücü piyasas aç s ndan risklerini belirleyen analizler yap lm flt r. Genellikle,

Detaylı