VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009"

Transkript

1 VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009 Taþpýnar Muhasebe Kanun Adý:VERGÝ USUL KANUNUKanun No:213Kabul Tarihi:4/1/1961Resmi Gazete Sayýsý:10703Resmi Gazete Tarihi:10/1/1961 Kanunun Þümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazýlý olanlar dýþýnda, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkýnda uygulanýr. Yukarýda yazýlý vergi, resim ve harçlara baðlý olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. Bu kanunun hükümleri kaldýrýlan vergi, resim ve harçlar hakkýnda da uygulanýr.gümrük ve Tekel Vergileri Madde 2- (5728 sayýlý Kanunun 271'inci maddesiyle deðiþen madde) Gümrük idareleri tarafýndan alýnan verg ve resimler bu Kanuna tabi deðildir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayýlý Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri uygulanýr. Vergi Kanunlarýnýn Uygulanmasý ve Ýspat Madde 3- (2365 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle deðiþen madde) A) Vergi kanunlarýnýn uygulanmasý: Bu kanunda kullanýlan "Vergi Kanunu" tabiri iþbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarýný ifade eder. Vergi kanunlarý lafzý ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzýn açýk olmadýðý hallerde vergi kanunlarýnýn hükümleri, konuluþundaki maksat, hükümlerin kanunun yapýsýndaki yeri ve diðer maddelerle olan baðlantýsý gözönünde tutularak uygulanýr. B) Ýspat: Vergilendirmede vergiyi doðuran olay ve bu olaya iliþkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastýr. Vergiyi doðuran olay ve bu olaya iliþkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. þu kadar ki, vergiyi doðuran olayla ilgisi tabii ve açýk bulunmayan þahit ifadesi ispatlama vasýtasý olarak kullanýlamaz. Ýktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayýn özelliðine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunmasý halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. BÝRÝNCÝ KÝTAP Vergilendirme

2 BÝRÝNCÝ KISIM Genel esaslar BÝRÝNCÝ BÖLÜM Vergi uygulanmasýnda yetki Vergi Dairesi Madde 4- Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. (3689 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle deðiþen fýkra) Mükelleflerin, vergi uygulamasý bakýmýndan hangi vergi dairesine baðlý olduklarý vergi kanunlarý ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý, gerekli gördüðü hallerde, mükelleflerin iþyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sýnýrlarýna baðlý kalmaksýzýn vergi daireleri ve bölge bilgi iþlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine baðlý þubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alaný ile vergi türleri, meslek ve iþ gruplarý itibariyle mükelleflerin baðlý olacaklarý vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.(*) Madde 4 _ (*) (Deðiþmeden önceki þekli) (3505 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle deðiþen fýkra) Mükellefler vergi uygulamasý bakýmýndan hangi vergi dairelerine baðlý olduklarý vergi kanunlarý ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlýðý, gerekli gördüðü hallerde, mükelleflerin iþyeri ve ikametgâh adresleri ile ilçelerin idarî sýnýrlarýna baðlý kalmaksýzýn vergi dairelerini ve vergi dairelerinin yetki alanýný belirlemeye yetkilidir. Vergi Mahremiyeti Madde 5- Aþaðýda yazýlý kimseler görevleri dolayýsiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin þahýslarýna, muamele ve hesap durumlarýna, iþlerine, iþletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öðrendikleri sýrlarý veya gizli kalmasý lazýmgelen diðer hususlarý ifþa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü þahýslarýn nef'ine kullanamazlar; 1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uðraþan memurlar; 2. (2686 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle deðiþen bent) Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danýþtayda görevli olanlar; 3. Vergi kanunlarýna göre kurulan komisyonlara iþtirak edenler; 4. Vergi iþlerinde kullanýlan bilirkiþiler. Bu yasak, yukarýda yazýlý kimseler, bu görevlerinden ayrýlsalar dahi devam eder.

3 (2365 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen fýkra) Ancak, vergi güvenliðini saðlamak amacýyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yýllýk Gelir Vergisi, sermaye þirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlarý (zarar dahil) ve beyanlarý üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanlarý, baðlý olduklarý vergi dairelerince beyannamelerinin verildiði yýl içinde dairenin münasip yerlerine asýlacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin baðlý bulunduðu teþekkül varsa, bu ilan orada da yapýlýr. (2365 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen fýkra) Gelir Vergisi mükellefleri (4369 sayýlý Kanunun 81/A-1 nci maddesiyle deðiþtirilen ibare) (Kazancý basit usulde tespit edilenler dahil)(1) ile sermaye þirketleri her yýl Mayýs ayýnýn son gününe kadar vergi tarhýna esas olan kazanç tutarlarý ile bunlara isabet eden vergi miktarlarýný gösteren levhayý merkezlerine, þubelerine, satýþ maðazalarýna iþ sahipleri ile mükellefler tarafýndan kolayca okunup görünecek þekilde asmak zorundadýrlar. Ýlan ve levhalara iliþkin diðer hususlar Maliye Bakanlýðýnca belli edilir. (4369 sayýlý Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen fýkra) Mükelleflerin vergi tarhýna esas olan beyanlarý, kesinleþen vergi ve cezalarý ile vadesi geçtiði halde ödenmemiþ bulunan vergi ve ceza miktarlarý Maliye Bakanlýðýnca açýklanabilir. Maliye Bakanlýðý bu yetkisini mahalline devredebilir.(4962 sayýlý Kanunun 17/A-a maddesiyle deðiþen ibare Yürürlük; )Ayrýca, kamu görevlilerince yapýlan adlî ve idarî soruþturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacaklarý vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðýnca belirlenir.(5) Sahte veya muhteviyatý itibariyle yanýltýcý belge düzenledikleri veya kullandýklarý vergi inceleme raporuyla tespit olunanlarýn, kanunla kurulmuþ mesleki kuruluþlarýna ve 3568 sayýlý Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarýna bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayýlmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kiþi ve kurumlar da bu maddede yazýlý yasaklara uymak zorundadýrlar. Maliye Bakanlýðý bilgilerin açýklanmasýyla ilgili usulleri belirmeleye yetkilidir. (5728 sayýlý Kanunun 272 nci maddesiyle deðiþen fýkra) Açýklanan bu bilgiler ele alýnarak mükelleflerin haysiyet, þeref ve haklarýna tecavüz edilemez. (4369 sayýlý Kanunun 1 inci maddesiyle bu fýkra yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)(2) (4369 sayýlý Kanunun 1 inci maddesiyle bu fýkra yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)(3) (4369 sayýlý Kanunun 1 inci maddesiyle bu fýkra yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)(4) (1) (Ýbarenin deðiþtirilmeden önceki þekli) (Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) (2) (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (3239 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen fýkra) Bu kanunda yer alan belge düzenine uymayan veya kaçakçýlýk fiili ile vergi ziyaýna

4 neden olup tarh edilen vergi ve kesilen cezasý kesinleþen mükellef ve vergi sorumlusunun, Maliye ve Gümrük Bakanlýðýnca belirlenecek usul ve esaslara göre basýn ve TRT yolu ile açýklanmasý vergi mahremiyetini ihlal sayýlmaz. (3) (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (3418 sayýlý Kanunun 29'uncu maddesiyle eklenen fýkra) Sahte veya muhteviyatý itibariyle yanýltýcý belge düzenledikleri veya kullandýklarý vergi inceleme raporuyla tespit olunanlarýn, kanunla kurulmuþ mesleki kuruluþlarýna bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayýlmaz. Bu bildirimin þartlarý, sýnýrlarý ve bu konuya iliþkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanýnca belirlenir. (4) (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (3482 sayýlý Kanunun 6'ncý maddesiyle eklenen fýkra) Basýn ve TRT yoluyla yapýlacak bu açýklamalara ait harcamalar, mükellef veya vergi sorumlularýndan tahsil edilir. Bu harcamalar, vergi uygulamalarý yönünden gider olarak kabul edilmez. (5)(4962 sayýlý Kanunla deðiþmeden önceki ibare) Ayrýca, kamu görevlilerince yapýlan adli ve idari soruþturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Yasaklar Madde 6- (2686 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen madde) Beþinci maddede yazýlý olanlar: 1- Kendilerine, niþanlýlarýna ve boþanmýþ olsalar bile eþlerine; 2- Kan veya sýhrî usul ve füruuna, evlatlýðýna veya kendisini evlat edinene yahut kan hýsýmlýðýnda üçüncü (Bu derece dahil), sýhri hýsýmlýkta, bu hýsýmlýðý meydana getiren evlenme ortadan kalkmýþ olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hýsýmlarýna; 3 - Kanuni temsilcisi veya vekili bulunduklarý kimselere; Ait vergi inceleme ve takdir iþleriyle uðraþamazlar. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danýþtayda görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarýnýn uygulanmasý ile ilgili hesap, yazý ve sair özel iþlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.ýdarenin Yardýmý Madde 7- Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurlarý, belediye baþkanlarý, köy muhtarlarý ve kamu müesseseleri vergi kanunlarýnýn uygulanmasýnda uygulama ile ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkanlarla kolaylýk göstermeye ve yardýmda bulunmaya mecburdurlar. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Vergi sorumluluðu Mükellef ve Vergi Sorumlusu Madde 8-

5 Mükellef, vergi kanunlarýna göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzelkiþidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakýmýndan, alacaklý vergi dairesine karþý muhatap olan kiþidir. Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluðuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini baðlamaz. Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularýna da þamildir. (4108 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle deðiþen fýkra) Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kiþi ile tüzel kiþilere bir vergi numarasý verilir. Bu hükmün uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý tespit etmeye ve vergi numarasýnýn kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve tüzel kiþilerce yapýlacak iþlemlerle ilgili kayýtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanýlmasý mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir.(*) (*) (Deðiþmeden önceki þekli) (4008 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen fýkra) Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kiþiye bir vergi numarasý verilir. Bu hükmün uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý tespit etmeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir.vergi Ehliyeti Madde 9- Mükellefiyet ve vergi sorumluluðu için kanuni ehliyet þart deðildir. Vergiyi doðuran olayýn kanunlarla yasak edilmiþ bulunmasý mükellefiyeti ve vergi sorumluluðunu kaldýrmaz.kanuni Temsilcilerin Ödevi Madde 10- Tüzelkiþilerle küçüklerin ve kýsýtlýlarýn, Vakýflar ve cemaatler gibi tüzelkiþiliði olmýyan teþekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmalarý halinde bunlara düþen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkiþiliði olmýyan teþekkülleri idare edenler ve varsa bunlarýn temsilcileri tarafýndan yerine getirilir. (3505 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen fýkra) Yukarýda yazýlý olanlarýn bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularýnýn varlýðýndan tamamen veya kýsmen alýnamayan vergi ve buna baðlý alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlýklarýndan alýnýr. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkýnda da uygulanýr.(*) Temsilciler veya teþekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asýl mükelleflere rücu edebilirler. Tüzelkiþilerin tasfiye haline girmiþ veya tasfiye edilmiþ olmalarý, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriþ tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarýný da kaldýrmaz. (*) (Deðiþmeden önceki þekli) Yukarýda yazýlý olanlarýn bu ödevleri kasýt ve ihmalleriyle yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularýnýn varlýðýndan tamamen veya kýsmen alýnamýyan vergi alacaklarý kanuni

6 ödevleri yerine getirmeyenlerin varlýklarýndan alýnýr. Bu hüküm Türkiye'de bulunmýyan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkýnda da uygulanýr.vergi Kesenlerin Sorumluluðu Madde 11- Yaptýklarý veya yapacaklarý ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diðer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunlarýn ödedikleri vergilerden dolayý asýl mükelleflere rücu etmek hakkýný kaldýrmaz. (3239 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fýkra) Mal alým ve satýmý ve hizmet ifasý dolayýsýyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatýrmak zorunda olanlarýn, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, (4369 sayýlý Kanunun 81/A-28 nci maddesiyle deðiþtirilen ibare) alým satýma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarýnda doðrudan veya hýsýmlýk nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katýlmak veya menfaat saðlamak suretiyle dolaylý olarak iliþkide bulunduðu tespit olunanlar(*) müteselsilen sorumludurlar. (3239 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fýkra) Ancak üçüncü fýkrada belirtilen müteselsil sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihaî tüketiciler için söz konusu deðildir. (3239 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fýkra) Müteselsil sorumluluðun þartlarý, sýnýrlar ve bu konuya iliþkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlýðýnca belirlenir. (3418 sayýlý Kanunun 30'uncu maddesiyle eklenen fýkra) Maliye ve Gümrük Bakanlýðý zirai ürünlerin (iþlenmiþ olanlar dahil) alým ve satýmýna aracýlýk eden kuruluþlar ile Ticaret Borsalarýný bu mahsullerin satýn alýnmasý sýrasýnda yapýlacak vergi tevkifatýndan müteselsilen sorumlu tutmaya, sözkonusu ürünlerin satýþý dolayýsýyla yapýlacak vergi tevkifatýnýn hangi safhada yapýlacaðýný her bir ürün için ayrý ayrý belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlýðý tarafýndan belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alýnan vergiler iade edilmez ve süresinde ilgili vergi dairesine yatýrýlýr. (*) (Ýbarenin deðiþtirilmeden önceki þekli) alým satýma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarýnda zýmnen dahi olsa irtibat olduðu tespit olunanlar.mirasçýlarýn Sorumluluðu Madde 12- Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirasý reddetmemiþ kanuni ve mansup mirasçýlarýna geçer. Ancak, mirasçýlardan herbiri ölünün vergi borçlarýndan miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.mücbir Sebepler Madde 13- Mücbir sebepler: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede aðýr kaza, aðýr hastalýk ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangýn, yer sarsýntýsý ve su basmasý gibi afetler;

7 3. Kiþinin iradesi dýþýnda vukua gelen mecburi gaybubetler; 4. Sahibinin iradesi dýþýndaki sebepler dolayýsýyle defter ve vesikalarýnýn elinden çýkmýþ bulu gibi hallerdir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Süreler Kanuni ve Ýdari Süreler Madde 14- (2686 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesiyle deðiþen madde) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunlarý ile belli edilir. Kanunda açýkça yazýlý olmayan hallerde 15 günden aþaðý olmamak þartýyla bu süreyi, tebliði yapacak olan idare belirler ve ilgiliye teblið eder.mücbir Sebeplerle Gecikme Madde 15-13'üncü maddede yazýlý mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmasý halinde bu sebep ortadan kalkýncaya kadar süreler iþlemez. Bu takdirde tarh zamanaþýmý iþlemiyen süreler kadar uzar. Bu hükmün uygulanmasý için mücbir sebebin malum olmasý veya ilgililer tarafýndan ispat veya tevsik edilmesi lazýmdýr. (5228 sayýlý Kanunun 1'nci maddesiyle deðiþen fýkra) Maliye Bakanlýðý, mücbir sebep sayýlan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarýyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanlarý tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve iþyerleri itibarýyla; beyannamelerin toplulaþtýrýlmasý, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve beyanname verme zorunluluðunun kaldýrýlmasý þeklinde de kullanýlabilir.(*) (*) (Deðiþmeden önceki þekli) (4731 sayýlý Kanunun 4/A maddesiyle eklenen fýkra ) Maliye Bakanlýðý, mücbir sebep sayýlan haller nedeniyle, mükellefler için il, ilçe veya bölgeler itibarýyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanlarý tespit etmeye yetkilidir.ölüm Halinde Sürenin Uzamasý Madde 16- (2686 sayýlý Kanunun 4'üncü maddesiyle deðiþen madde) Vergi kanunlarýnda hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayýsýyla mirasçýlara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.mühlet Verme Madde 17- (5228 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen fýkra)zor durumda bulunmalarý hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri

8 süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katýný, kanunî sürenin bir aydan az olmasý halinde bir ayý geçmemek üzere, Maliye Bakanlýðýnca münasip bir mühlet verilebilir.(*) Bu mühletin verilebilmesi için: 1. Mühlet istiyen, sürenin bitmesinden evvel yazý ile istemde bulunmalýdýr. 2. Ýstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafýndan kabule layýk görülmelidir. 3. Mühletin verilmesi halinde verginin alýnmasý tehlikeye girmemelidir. (5228 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen fýkra)maliye Bakanlýðý mühlet verme yetkisini tamamen veya kýsmen mahalline devredebileceði gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iþ kollarý ya da mükellef gruplarý itibarýyla yazýlý baþvuru þartý aramaksýzýn da kullanabilir.(**) (*) (Deðiþmeden önceki þekli) Zor durumda bulunmalarý hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremiyecek olanlara, kanuni sürenin bir katýný geçmemek üzere, Maliye Bakanlýðýnca münasip bir mühlet verilebilir. (**) (Deðiþmeden önceki þekli) Maliye Bakanlýðý mühlet yetkisini tamamen veya kýsmen mahalli maliye teþkilatýna devredebilir.sürelerin Hesaplanmasý Madde 18- Vergi kanunlarýnda yazýlý süreler aþaðýdaki þekilde hesaplanýr: 1. Süre gün olarak belli edilmiþse baþladýðý gün hesaba katýlmaz ve son günün tatil saatinde bi 2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmiþse baþladýðý güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiði ayda, baþladýðý güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayýn son gününün tatil saatinde biter; 3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter; 4. Resmi tatil günleri süreye dahildir. þu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iþ gününün tatil saatinde biter. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vergi alacaðýnýn tayini Vergiyi Doðuran Olay Madde 19- Vergi alacaðý vergi kanunlarýnýn vergiyi baðladýklarý olayýn vukuu veya hukuki durumun tekemmül

9 ile doðar. Vergi alacaðý mükellef bakýmýndan vergi borcunu teþkil eder.tarh Madde 20- Verginin tarhý, vergi alacaðýnýn kanunlarýnda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafýndan hesaplanarak bu alacaðý miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.teblið Madde 21- Teblið, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususlarýn yetkili makamlar tarafýndan mükellefe veya ceza sorumlusuna yazý ile bildirilmesidir.tahakkuk Madde 22- Verginin tahakkuku, tarh ve teblið edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.tahsil Madde 23- Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.tahakkuku Tahsile Baðlý Vergiler Madde 24- Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile baðlý vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alýr. ÝKÝNCÝ KISIM Tarh ve tahakkuk usulü BÝRÝNCÝ BÖLÜM Beyannameye dayanan tarh Tahakkuk Fiþi Esasý Madde 25- Vergi kanunlarýna göre beyan üzerinden alýnan vergiler "Tahakkuk fiþi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alýnmasý üzerine bir tahakkuk fiþi tanzim olunur ve bunun bir nüshasý mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namýna vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiþ olur. Tahakkuk fiþinin mükellefe verilen nüshasý ayný zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer. Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fiþi yerine ihbarname ile teblið olunabilir. Kanunen belli hallerde teblið tekalif cetvelinin ilaniyle yapýlýr.tahakkuk Fiþinin Muhteviyatý Madde 26-

10 Tahakkuk fiþi aþaðýda yazýlý malumatý ihtiva eder: 1. Fiþin sýra numarasý; 2. Tanzim tarihi; 3. Verginin nevi; 4. Vergi beyannamesinin tarihi; 5. Beyannamenin ilgili bulunduðu vergilendirme dönemi; 6. Mükellefin soyadý ve adý (tüzelkiþilerde unvaný); 7. Mükellefin açýk adresi; 8. Verginin matrahý; 9. Verginin hesabý; 10. Verginin miktarý; 11. (2686 sayýlý Kanunun 5'inci maddesiyle deðiþen bent) Vergi mahkemesinde dava açýlmasý ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kýsa bilgi.(*) (*) 11. (Deðiþmeden önceki þekli) Vergiye itiraz ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kýsa bilgi.tahakkuk Fiþinin Kesinliði Madde 27- Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fiþini almamasý, beyannamede yazýlý matrah üzerinden tarhý gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fiþinin mükellefe verilecek nüshasý 28'inci maddede yazýlý olduðu þekilde posta ile mükellefe gönderilir.(5228 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesiyle deðiþen þekli ) Vergi beyannamesinin postayla veya elektronik ortamda gönderilmesi(*) Madde 28- Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde de tahakkuk fiþi kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fiþinin mükellefe verilecek nüshasý, kapalý bir zarf içinde, mükellefin beyannamede gösterdiði adrese gönderilir ve fiþin dairede kalan nüshasýna posta zimmet defterinin tarih ve numarasý iþaret olunur. (5228 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen fýkra) Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fiþi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiþ gerçek veya tüzel kiþiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fiþinin mükellefe tebliði yerine geçer. (5228 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesiyle eklenen fýkra) Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðý tarafýndan tespit olunur.

11 (*) Vergi Beyannamesinin Posta Ýle GönderilmesiBeyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki Mukerrer Madde 28- (5615 sayýlý Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen madde Yürürlük; ) Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayý geçmeyecek þekilde yeniden belirlemeye yetkilidir. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Ýkmalen, re\'sen ve idarece tarh Ýkmalen Vergi Tarhý Madde 29- (2365 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesiyle deðiþen madde) Ýkmalen vergi tarhý, her ne þekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çýkan ve defter, kayýt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanýlarak miktarý tespit olunan bir matrah veya matrah farký üzerinden alýnacak verginin tarh edilmesidir. Özel kanunlarýnda ikmalen tarhiyata iliþkin olarak yer alan hükümler saklýdýr.re\'sen Vergi Tar Madde 30- (2791 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle deðiþen fýkra) "Re'sen vergi tarhý, vergi matrahýnýn tamamen veya kýsmen defter, kayýt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanýlarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonlarý tarafýndan takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiþ vergi inceleme raporlarýnda belirtilen matrah veya matrah kýsmý üzerinden vergi tarh olunmasýdýr. Ýnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farký re'sen takdir olunmuþ sayýlýr." (2365 sayýlý Kanunun 4'üncü maddesiyle deðiþen fýkra) Aþaðýdaki hallerden herhangi birinin bulunmasý durumunda, vergi matrahýnýn tamamen veya kýsmen defter, kayýt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanýlarak tespitinin mümkün olmadýðý kabul edilir. 1. (4008 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen bent) Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiði halde verilmemiþse,(1) 2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahýna iliþkin bilgiler gösterilmemiþ bulunursa, 3. Bu kanuna göre tutulmasý mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kýsmý tutulmamýþ veya tasdik ettirilmemiþ olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse,

12 4. Defter kayýtlarý ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahýnýn doðru ve kesin olarak tesbitine imkan vermiyecek derecede noksan, usulsüz ve karýþýk olmasý dolayýsiyle ihticaca salih bulunmazsa, 5. (4369 sayýlý Kanunun 82/1-a maddesiyle yürürlükten kaldýrýlmýþtýr)(2), 6. (2365 sayýlý Kanunun 4'üncü maddesiyle eklenen bent) Tutulmasý zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansýtmadýðýna dair delil bulunursa. 7. (4783 sayýlý Kanunun 9 uncu maddesiyle yürürlükten kaldýrýlmýþtýr Yürürlük; tarih geçerli olmak üzere )(3) 8. (4008 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun mükerrer 227'nci maddesi uyarýnca 3568 sayýlý Kanuna göre yetki almýþ meslek mensuplarýna imzalattýrma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattýrýlmazsa veya tasdik kapsamýna alýnan konularda yeminli malî müþavir tasdik raporu zamanýnda ibraz edilmezse, 9. (4369 sayýlý Kanunun 82/1-a maddesiyle yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.)(4) Yukarýdaki 2'nci bentde yazýlý halin vukuunda mükellefe Takdir Komisyonu tarafýndan 15 günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek vergi matrahýna iliþkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini ibraz ederse, defter ve vesikalar ihticaca salih bulunmak þartiyle, mükellefe takdir olunacak matrah defter ve vesikalarý kayýtlarýna göre tesbit olunacak miktardan fazla olamaz. (4008 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen fýkra) Vergi beyannamesini kanunî süresi geçtikten sonra vermiþ olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapýlýr ve bu beyannameler re'sen takdir için takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi incelemesine baþlanýlmasýndan veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliðinden verilen beyannameler için bu hüküm uygulanmaz.(5) (485 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fýkra) Yukarýdaki bentlerin hükümlerine göre re'sen vergi tarhýný gerektiren bir sebep yanýnda ikmalen vergi tarhýný da lüzumlu kýlan bir durum mevcut ise re'sen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatý yapýlýr. Re'sen takdir sýrasýnda ikmal tarhiyatýna mesnet olan matrah farký nazara alýnmýþsa vergi tarhý sýrasýnda evvelce tarh edilmiþ olan vergi indirilir. (1) 1. (Deðiþmeden önceki þekli) Vergi beyannamesi kanuni sürenin sonundan baþlýyarak 15 gün geçtiði halde verilmemiþ olursa, (2) 5. (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (205 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Vergi matrahlarý 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun deðiþik 54'üncü maddesinin 2 numaralý bendi uyarýnca tesbit edilen mükellefler tarafýndan, vergi incelemeleri sýrasýnda, giderleri tevsik edilemezse, (3) 7. (4783 Sayýlý Kanunun 9 uncu maddesiyle kaldýrýlmadan önceki þekli) (4008 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen bent) Maliye müfettiþleri, hesap uzmanlarý ve gelirler kontrolörlerince yapýlan incelemeler sýrasýnda, mükellefler, her türlü harcama ve

13 tasarruflarýný vergisi ödenmiþ veya vergiye tabi olmayan kazançlardan saðladýklarýný kanýtlayamazlarsa, Harcama ve tasarruflarýn vergiye tabi tutulmuþ veya vergiye tabi olmayan kazançlardan saðlandýðý kanýtlanamayan kýsmý, harcama ve tasarrufun (4369 sayýlý Kanunun 81/A-2 nci maddesiyle deðiþtirilen ibare) mevcudiyetinin tespit edildiði dönemden bir önceki dönemde elde edilmiþ ve vergisi ödenmemiþ kazanç olarak ilgili dönem(*) matrahýnýn takdirinde dikkate alýnýr. (*) (Ýbarenin deðiþtirilmeden önceki þekli) yapýldýðý dönemde elde edilmiþ ve vergisi ödenmemiþ olarak dönem (4) 9. (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (4108 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun mükerrer 175'inci maddesi ile getirilen mecburiyetlere uyulmamýþsa, (5) (Deðiþmeden önceki þekli) (2791 sayýlý Kanunun 1'inci maddesiyle deðiþen fýkra) "Vergi beyannamelerini ek süre geçtikten sonra vermiþ olanlara bu beyannamelerinde gösterdikleri matrah üzerinden gerekli tarhiyat yapýlýr ve mükellefin beyanýndan fazla bir matrah hesaplandýðý takdirde, bu matrah farký için re'sen vergi tarh olunur."verginin Ýdarece Tarhý Mukerrer Madde 30- (205 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen madde) Verginin idarece tarhý; 29'uncu ve 30'uncu maddeler dýþýnda kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhý için vergi kanunlarý ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya ayný kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanýnda tarh edilemiyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir. Bu takdirde vergi, 131'inci madde mucibince tanzim edilen yoklama fiþine müsteniden tarh olunur. Bu þekilde tarh olunan vergilerle cezalarýna iliþkin ihbarnameler bir taraftan, mükellefin bilinen adresine posta ile yollanýr; diðer taraftan mükellefin adýný, soyadýný, hesap numarasýný, iþini, adresini tarh edilen verginin ve kesilen cezanýn miktar ve cinsini gösterir bir ilan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asýlýr. Ýlanýn asýlmasý keyfiyeti ve tarihi tutanakla tesbit olunur. (2686 sayýlý Kanunun 6'ncý maddesiyle deðiþen fýkra) Verginin tahakkuku ve cezanýn kesinleþmesi için geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; mükellefin bilinen adresinde tebligat yapýldýðý hallerde teblið tarihinden, aksi halde tutanakla tespit olunan ilan tarihinden baþlar.takdir Kararý Madde 31- Takdir komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kýsmý takdir kararýna baðlanýr. Takdir kararlarý komisyonunun baþkan ve üyeleri tarafýndan imzalanýr. Takdir kararlarýnda aþaðý yazýlý malumat bulunur: 1. Kararýn sýra numarasý;

14 2. Kararýn tarihi; 3. Mükellefin soyadý ve adý (tüzelkiþilerde unvaný); 4. Mükellefin açýk adresi; 5. Takdirin ilgili bulunduðu vergi; 6. Takdirin ilgili bulunduðu vergilendirme dönemi; 7. Takdir edilen matrah; 8. Takdirin müstenidatý ve takdir hakkýnda izahat.takdir Kararlarýnýn Tevdii Madde 32- Takdir kararlarý komisyonca imza karþýlýðýda vergi dairesine tevdi olunur.re'tarhta Mahsup Madde 33- Re'sen takdir olunan matrah, mükellef tarafýndan bildirilen matrahtan fazla deðilse, re'sen vergi tarh edilmez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi tarh olunur.ýhbarname Esasý Madde 34- Ýkmalen ve re'sen tarh edilen vergiler "ihbarname" ile ilgililere teblið olunur. Nev'i ve doðuþu ayrý olan vergiler için ayrý ihbarname kullanýlýr.ýhbarnamenin Muhteviyatý Madde 35- Ýhbarname aþaðýda yazýlý malumatý ihtiva eder: 1. Ýhbarnamenin sýra numarasý; 2. Ýhbarnamenin tanzim tarihi; 3. Verginin nev'i; 4. Mükellefin soyadý, adý (Tüzelkiþilerde unvaný); 5. Mükellefin açýk adresi; 6. Vergilendirme dönemi; 7. Verginin matrahý; 8. Verginin hesabý; 9. Verginin miktarý;

15 10. Kýsa ve açýk bir ifade ile ikmalen veya re'sen vergi tarhýný icabettiren sebepler; 11. (2686 sayýlý Kanunun 7'nci maddesiyle deðiþen bent) Vergi mahkemesinde dava açma süresi; 12. (2686 sayýlý Kanunun 7'nci maddesiyle deðiþen bent) Vergi mahkemesinde dava açma þekli. Takdir komisyonunun kararý üzerine tarh edilen vergilerde kararýn ve re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tahrire dayanan tarh Tahrire Göre Vergi Tarhý Madde 36- Tahrire göre vergi tarhý, verginin tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar üzerinden hesaplanmasýdýr.tahrir Ýhbarnamesi Madde 37- Tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar, vergi dairesi tarafýndan "Tahrir ihbarnamesi" ile mükelleflere teblið olunur.ýhbarnamenin Muhteviyatý Madde 38- Tahrir ihbarnamesi aþaðýda yazýlý malumatý ihtiva eder: 1. Ýhbarnamenin sýra numarasý; 2. Ýhbarnamenin tanzim tarihi; 3. Verginin nev'i; 4. Mükellefin soyadý va adý (Tüzelkiþilerde unvaný); 5. Mükellefin açýk adresi; 6. Bina veya arazinin mevkii (Mahalle veya köy, sokak ve kapý numarasý); 7. Bina veya arazinin nev'i, büyüklüðü, geniþliði; 8. Bina veya arazinin tahrir numarasý; 9. Tahmin olunan gayrisafi irat veya kýymet; 10. Gayrisafi irada göre bulunan safi irat; 11. Verginin nispeti;

16 12. Verginin miktarý; 13. Ýtiraz süresi; 14. Ýtiraz þekli.tekalif Cetveli Madde 39- Tahrire dayanan tarhda yýllýk vergiler, vergi dairesince mahalle ve köy itibariyle doldurulan tekalif cetvellerinde gösterilir. Tekalif cetvellerinde aþaðýdaki malumat bulunur: 1. Mükelleflerin soyadý ve adý (Tüzelkiþilerde unvaný); 2. Mükelleflerin adresleri; 3. Binalarýn kesinleþen gayrisafi iradý; arazinin kesinleþen kýymeti (Ayný mükellefe ait binalarýn iradý ve arazinin kýymeti toplam olarak gösterilir); 4. Binalarýn safi iradý; 5. Tahakkuk eden vergi. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Götürü Matrahlarýn Tesbiti Götürü Matrahlarýn Tesbiti Madde 40- (3946 sayýlý Kanunun 38/1-a maddesiyle kaldýrýlmýþtýr.)(*) Götürü matrahlarýn tesbiti: (*) Madde 40 _ (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (205 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesiyle deðiþen madde Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarý her ilçe merkezindeki takdir komisyonu tarafýndan ilçe hududu dahilindeki belediyeler ile ilçe merkezindeki ticaret ve sanayi odasý, özel kanunlara göre kurulmuþ meslek teþekküleri, varsa Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu þubelerinden ve takdir komisyonunca lüzum görülen hallerde diðer daire, kurum ve teþekküllerden mütalaa alýndýktan sonra aþaðýdaki usul dairesinde ilçe için yýllýk tesbit olunur: 1. Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarý iþ ve hizmet nev'i ve gruplarý itibariyle her iþ ve hizmet nev'i ve grubu için beþ derece üzerinden tesbit olunur. 2.

17 Takdir komisyonunun bu kararlarý, uygulanacaðý ilk mali yýldan en az iki ay önce takdirin ilgili bulunduðu il veya ilçe merkezindeki belediyelere, ticaret ve sanayi odalarýna ve varsa takdir olunan götürü matrahlarýn iþ ve hizmet nev'i itibariyle taalluk ettiði meslek teþekkülüne ve ilin en büyük maliye memuruna imza karþýlýðýnda verilir. 3. Ayný il belediyesi sýnýrlarý içinde mevcut ilçeler için (Bu ilçelerin belediye sýnýrlarý dýþýnda kalan kýsýmlarý dahil) bu takdirler; il takdir komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine þamil olmak üzere yapýlýr. 4. (3689 sayýlý Kanunun 12'nci maddesiyle bent kaldýrýlmýþtýr.) (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (2791 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen bent) Götürü ticarî kazançlarýn Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 123'üncü maddesi uyarýnca artýrýlmasý halinde, yeni takdirler yapýlýncaya kadar, takdir komisyonlarýnca tespit edilen herbir dereceye ait götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarýna artýþ oranýnda ilave yapýlýr.götürü Matrahlarýn Tesbiti Madde 41- (3846 sayýlý Kanunun 38/1-b maddesiyle kaldýrýlmýþtýr.)(*) (*) Madde 41 _ (Kaldýrýlmadan önceki þekli) (2686 sayýlý Kanunun 8'inci maddesiyle deðiþen madde 40'ýncý madde gereðince kendilerine takdir komisyonu kararý verilen daire, kurum ve teþekküller, bu kararý inceleyerek aykýrý gördükleri takdirlere karþý kararýn kendilerine verildiði tarihten itibaren onbeþ gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler. Vergi mahkemesince verilecek kararlar aleyhine daire, kurum ve teþekküllerce onbeþ gün içinde Danýþtaya baþvurulabilir. Danýþtay bu müracaat üzerine iþi dosya üzerinde öncelikle inceleyerek karara baðlar.ortalama Ka Hadlerinin Tespiti Madde 42- (2365 sayýlý Kanunun 5'inci maddesiyle deðiþen madde) Ortalama kar hadleri Maliye Bakanlýðýnca emtia ve iþ nev'ilerine göre hazýrlanacak cetveller üzerine il merkezlerinde o il defterdarýnýn veya mazereti halinde tevkil edeceði maliye memurunun baþkanlýðý altýnda gelir müdürü ve vergi dairesi müdürü olmak üzere üç memur üye ile tüccarlar için il merkezindeki ticaret odalarýnca, esnaf ve sanatkarlar için kanunla kurulan esnaf dernekleri birliðince, birlikleri yoksa esnaf ve sanatkar teþekküllerince, odalarýn birlik ve teþekküllerin bulunmadýðý yerlerde il merkezindeki belediyelerce seçilecek iki kiþiden kurulan özel bir komisyon tarafýndan ilçeler itibariyle gayri safi kazanca göre ayrý ayrý tayin olunur. Bu teþekküllerce belli edilecek üyeler bir asýl bir yedek olmak üzere seçilir. Üyelerin Komisyon Baþkanýnýn talebi üzerine bir ay içinde seçilmemesi halinde, üyeler komisyon baþkanýnýn teklifi üzerine vali tarafýndan seçilir. þu kadar ki merkez ilçesi dýþýndaki mükelleflere ait ortalama kar hadlerinin tespitinde, il merkezinden seçilmiþ olan üyelerden birinin yerine o ilçelerden ayný mahiyetteki teþekküller tarafýndan seçilmiþ olan bir üye toplantýlara katýlýr. Ortalama kar hadlerinin tayininde nazara alýnacak esaslar Maliye Bakanlýðýnca hazýrlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Komisyon, defterdarýn yazýlý isteði tarihinden baþlayarak üç ay içinde takdir iþini tamamlar, lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlýðýnca bir yýla kadar uzatýlabilir.ortalama Kar Hadlerinin Kesinleþmesi ve Ýlâný Madde 43-

18 (485 sayýlý Kanunun 4'üncü maddesiyle deðiþen madde) 42'nci madde gereðince düzenlenen ortalama kar hadlerine ait cetveller, düzenlenmelerini takibeden ay içinde Maliye Bakanlýðýna gönderilir. Maliye Bakanlýðýna gelmiþ olan bu cetveller, Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonunca incelenerek hatalý ve noksan bulunanlar ile bölgeleri itibariyle uygunluk göstermiyenler gerekçeli olarak ilgili özel komisyonlara geri gönderilir. Özel Komisyonlara geri gelen cetveller, yeniden incelenerek gerekli düzeltmeler yapýldýktan, düzeltme sebebi görülmeyenler hakkýnda ise gerekçeleri belirtildikten sonra Merkez Komisyonuna gönderilir. Merkez Komisyonu cetveller üzerinde son incelemesini yaparak ortalama kar hadlerinin kesin miktarýný tayin eder. Kesinleþmiþ ortalama kar hadlerine ait cetveller Maliye Bakanlýðýnca mahallerine teblið olunur. Vergi daireleri, Bakanlýktan gelen bu cetvelleri, bir ay süre ile, dairelerinin uygun bir yerine asmak suretiyle ilan ederler. Bu cetveller ayrýca Resmi Gazete ile ilan olunur. (2365 sayýlý Kanunun 6'ncý maddesiyle deðiþen fýkra) Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonu, Maliye Bakanlýðý Müsteþarýnýn baþkanlýðýnda, Gelirler Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Baþ Yardýmcýsý veya bunlarýn tevkil edeceði kimselerle Türkiye Ticaret Odalarý, Sanayi Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliðinin iki temsilcisinden kurulur. 89'uncu maddedeki nisap hükmü, Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonu hakkýnda da uygulanýr.uygulama Süresi Madde 44- Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarý ve ortalama kar hadleri üç yýl uygulanýr. þu kadar ki, bunlarda önemli deðiþiklikler vuku bulduðu takdirde Maliye Bakanlýðý bu süreyi bir yýldan aþaðý olmamak þartiyle kýsaltabilir. BEÞÝNCÝ BÖLÜM (2686 sayýlý Kanunun 9\'uncu maddesiyle deðiþen baþlýk) Zirai kazanç ölçüleri ile emlak vergisine ait bedel ve deðerlerin tespiti Ölçüler ve Tarifleri Madde 45- Zirai kazanç ölçüleri, yýllýk istihsal deðeri, götürü gider emsali, ortalama randýman miktarý, ortalama iþçilik tutarý, ortalama maliyet bedeli ile ortalama satýþ fiyatýndan terekküp eder.

19 1. Yýllýk istihsal deðeri: Ortalama randýman ve ortalama satýþ fiyatý ölçülerine göre her ziraat biriminden bir yýlda elde edileceði hesaplanan mahsül deðerinin iþletmede veya iþletmelerde mevcut ziraat birimi sayýlarý ile çarpýlmasý suretiyle bulunacak deðerlerin toplamýdýr. 2. (2686 sayýlý Kanunun 10'uncu maddesiyle deðiþen bent) Götürü gider emsali: Büyük ve küçükbaþ hayvanlar (kümes hayvanlarý dahil) ve bunlarýn mahsulleri ile kara ve su avcýlýðý için % 80; diðer zirai mahsuller ile ziraat makine ve aletleriyle baþka çiftçilerin zirai istihsal iþlerinin yapýlmasý karþýlýðýda alýnan ücretler için % 70'tir. 3. Ortalama randýman miktarý: Ziraat birimlerinin her bir çeþidinden elde edileceði tahmin olunan ortalama mahsul miktarýdýr. 4. Ortalama iþçilik tutarý: Ziraat birimlerinin her bir çeþidine isabet eden ortalama iþçilik gideri tutarýdýr. 5. Ortalama maliyet bedeli: Ziraat birimi baþýna elde edilecek mahsul için yapýlmasý gereken ortalama giderlerin toplamýdýr. 6. Ortalama satýþ fiyatý: Zirai mahsullerin ticari teamüle göre beher satýþ biriminin 46'ncý maddenin (d) bendi esaslarý dairesinde tespit olunan satýþ fiyatýdýr.zirai Kazanç Ölçülerinin Tesbiti Madde 46- (205 sayýlý Kanunun 4'üncü maddesiyle deðiþen madde) Zirai kazanç ölçüleri (45'inci maddenin 1 numaralý bendinde yazýlý ölçüler ile kara ve su avcýlýðýna müteallik olanlar hariç), Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tarafýndan hazýrlanacak yönetmelik esaslarý dairesinde zirai kazançlar il Komisyonlarýnca takdir ve tesbit olunur. Zirai kazançlar il komisyonlarý, zirai kazanç ölçülerinin takdir ve tesbitinde aþaðýdaki esasla uyar. a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabii ve iktisadi þartlar bakýmlarýndan önemli farklar gösteren bölgeler ayrýlýr; b) Çeþitli ziraat nevileri ile çeþitli ziraat makine ve aletleri ayrý ayrý, vasýf ve þartlar bakýmýndan birbirine uygunluk ve yakýnlýk gösterenler belli gruplar içinde birleþtirilmek suretiyle nazarý itibara alýnýr; c) Zirai iþletmelerin bölgeler itibariyle özellikleri ve ortalama verim kabiliyetleri gözönünde tutulur; d) Ortalama satýþ fiatýnýn tespitinde Hükümetçe tayin olunan ve takdir sýrasýnda yürürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tayin olunmýyan mahsuller için takdirin yapýldýðý yýldan önce gelen son takvim yýlý içindeki mahalli toptan piyasa fiatý esas tutulur. Fiyatýn temevvüç ettiði hallerde ortalamasýna itibar olunur; e) Özellik gösteren ziraat nevilerinde Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunca bu ziraat çeþitlerinin mahiyetlerine uygun olarak tayin olunacak esaslar nazarý itibara alýnýr.

20 Zirai kazançlar il komisyonlarý, zirai kazanç ölçülerinin uygulanmaya baþlanýlacaðý ilk takvim yýlý içinde mezkur ölçüleri tesbit ederek bu yýlýn Nisan ayý sonuna kadar zirai kazançlar merkez komisyonuna gönderirler. Zirai kazançlar merkez komisyonu, illerden gelen zirai kazanç ölçülerinden hatalý ve noksan bulduklarýný gerekçesiyle birlikte alakalý komisyonlara iade eder. Zirai kazançlar il komisyonlarý merkez komisyonunca iade olunan ölçülerdeki maddi hatalarý düzeltirler; takdire taaluk eden hususlarda ise ya ölçüleri yeniden takdir ederler veya ilk kararlarýnda ýsrar edebilirler. Ýl komisyonlarý ýsrar kararlarýnda ýsrar sebeplerini açýklamaya mecburdurlar. (2365 sayýlý Kanunun 7'nci maddesiyle deðiþen fýkra) Ancak, zirai kazançlar il komisyonlarýnca verilen ýsrar kararlarý uygun görülmediði takdirde uygun görülmeyen ölçüler yerine merkez komisyonunca re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tayin ve tespit olunur. (2455 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle iki fýkra kaldýrýlmýþtýr.)ziraat Birimleri Madde 47- Ziraat birimleri: a) Tarla, bað ve sebze ziraati ile ormancýlýkta dönüm; b) Ölçü olarak aðaç kabul edilenlerde ürün verecek hale gelmiþ aðaç sayýsý; c) Hayvancýlýkta hayvan sayýsý; dýr. Özellik gösteren ziraat nevilerinde Maliye ve Tarým Bakanlýklarýnca bu ziraat çeþitlerinin mahiyetlerine uygun olarak müþtereken belli edilecek diðer birimler kullanýlýr. Bu kanunun uygulanmasýnda dönüm bin metre karelik toprak parçasýdýr.tasdik ve Ýlan Madde 48- Zirai kazanç ölçüleri Bakanlar Kurulunun onayý ile yürürlüðe girer. Onaylanan ölçüler Resmi Gazete ile yayýnlanýr. Her bölgeye ait ölçüler, ilgili valiliklere gönderilir. Valilikler bunlarý en kýsa zamanda köy ve mahalle ihtiyar kurullarýna ve maliye teþkilatýna teblið eder.uygulama Süresi Madde 49-

21 (3239 sayýlý Kanunun 3'üncü maddesiyle deðiþen madde) Ziraî kazanç ölçüleri üç yýl için tespit olunur. Ancak satýþ fiyatý resmî kuruluþlar veya birliklerce tespit ve ilan olunan (destekleme alýmlarý) ürünler için her yýl açýklanan en son fiyatlar esas alýnýr. Diðer taraftan ölçülerin tespitine esas olan unsurlarda önemli deðiþiklikler vukubulduðunun anlaþýlmasý halinde, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, bu ölçülerin uygulama süresini lüzumlu gördüðü ziraî faaliyet ve mahsul nevileri için bir yýldan aþaðý olmamak üzere kýsaltmaya yetkilidir.emlak Vergisine Ait Bedel ve Deðerlerin Tespiti, Ýlaný ve Kesinleþmesi Mukerrer Madde 49- (4751 sayýlý Kanunun 1/A maddesiyle deðiþen madde Yürürlük; ) - a) Maliye ve Bayýndýrlýk ve Ýskan bakanlýklarý 1319 sayýlý Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile ayný Kanunun 31 inci maddesi uyarýnca hazýrlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inþaat maliyet bedellerini, uygulanacaðý yýldan dört ay önce müþtereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði bu bedellere karþý Resmî Gazete ile ilânýný izleyen onbeþ gün içinde Danýþtayda dava açabilir. b) Takdir komisyonlarýnýn arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim deðer tespitine iliþkin dört yýlda bir yapacaklarý takdirler, tarh ve tahakkuk iþleminin (Emlâk Vergisi Kanununun 33 üncü maddesinin (8) numaralý fýkrasýna göre yapýlacak takdirler dahil) yapýlacaðý sürenin baþlangýcýndan en az altý ay önce karara baðlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduðu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarýna, ziraat odalarýna ve ilgili mahalle ve köy muhtarlýklarý ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarýna ve belediyelere imza karþýlýðýnda verilir. Büyükþehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararlarý, vali veya vekalet vereceði memurun baþkanlýðýnda, defterdar veya vekalet vereceði memur, vali tarafýndan görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odasý, serbest muhasebeci mali müþavirler odasý ve esnaf ve sanatkârlar odalarý birliðince görevlendirilecek birer üyeden oluþan merkez komisyonuna imza karþýlýðýnda verilir. Merkez komisyonu kendilerine teblið edilen kararlarý onbeþ gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen deðerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunca farklý deðer belirlenmesi halinde bu deðerler ilgili takdir komisyonlarýnca yeniden takdir yapýlmak suretiyle dikkate alýnýr. Takdir komisyonlarýnýn bu kararlarýna karþý kendilerine karar teblið edilen daire, kurum, teþekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlýklarý onbeþ gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeþ gün içinde Danýþtaya baþvurulabilir. Kesinleþen asgari ölçüde arsa ve arazi birim deðerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlýklarda uygun bir yere asýlmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapýldýðý yýlýn baþýndan Mayýs ayý sonuna kadar ilân edilir. Bakanlar Kurulu bu fýkrada yer alan dört yýllýk süreyi sekiz yýla kadar artýrmaya veya iki yýla kadar indirmeye yetkilidir.

22 c) Yukarýdaki fýkralara göre, Danýþtay ve vergi mahkemelerinde dava açýlmasý halinde, davalýnýn onbeþ gün içinde vereceði tek savunma ile dosya tekemmül etmiþ sayýlýr. Danýþtay ve vergi mahkemelerince bu davalar, dosyanýn tekemmül ettiði tarihten itibaren en geç bir ay içinde karara baðlanýr. d) (a) ve (b) fýkralarýndaki bina metrekare normal inþaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim deðer tespitlerine iliþkin süreleri gerektiði ölçüde kýsaltmaya Maliye Bakanlýðý yetkilidir.(*) (*) (Deðiþmeden önceki þekli) (2686 sayýlý Kanunun 11'inci maddesiyle eklenen madde) a) Maliye ve Bayýndýrlýk Bakanlýklarý Emlak Vergisi Kanununun 10'uncu maddesi hükmü ile ayný kanunun 31'inci maddesi uyarýnca hazýrlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inþaat maliyet bedellerini (Söz konusu tüzük hükümlerine göre yapýlan yýllýk tespitler hariç olmak üzere) genel beyanýn yapýlacaðý sürenin baþlangýcýndan dört ay önce müþtereken tespit ve Resmi Gazete ile ilan ederler. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði bu bedellere karþý Resmi Gazete ile ilanýný izleyen 15 gün içinde Danýþtayda dava açabilirler. b) (3239 sayýlý Kanunun 4'üncü maddesiyle deðiþen bent) Takdir komisyonlarýnýn arsalara ve araziye ait asgarî ölçüde birim deðer tespitine iliþkin takdirleri genel beyanýn yapýlacaðý sürenin baþlangýcýndan en az altý ay önce karara baðlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduðu Ýl ve Ýlçe merkezlerindeki ticaret odalarýna, ziraat odalarýna ve ilgili mahalle ve köy muhtarlýklarý ile vergi dairelerine ( tarihinden itibaren belediyelere) araziye ait olanlar Ýl merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarýna ve vergi dairelerine ( tarihinden itibaren belediyelere) imza karþýlýðýnda verilir. Takdir komisyonlarýnýn bu kararlarýna karþý kendilerine karar teblið edilen daire, kurum, teþekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlýklarý 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danýþtaya baþvurulabilir. Kesinleþen asgari ölçüde arsa ve arazi birim deðerleri, ilgili vergi dairelerinde, belediyelerde ve muhtarlýklarda uygun bir yerlere asýlmak suretiyle genel beyan süresince ilan edilir. c) Yukarýdaki fýkralara göre, Danýþtay ve vergi mahkemelerinde dava açýlmasý halinde, davalýnýn 15 gün içinde vereceði tek savunma ile dosya tekemmül etmiþ sayýlýr. Danýþtay ve vergi mahkemelerince bu davalar dosyanýn tekemmül ettiði tarihten itibaren en geç 1 ay içinde karara baðlanýr. d) (3239 sayýlý Kanunun 4'üncü maddesiyle deðiþen bent) (a) ve (b) fýkralarýndaki bina metrekare normal inþaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgarî ölçüde birim deðer tespitlerine iliþkin süreleri Emlak Vergisi genel beyan dönemleri ile ilgili olmak üzere gerektiði ölçüde kýsaltmaya Maliye ve Gümrük Bakanlýðý yetkilidir.

23 ÜÇÜNCÜ KISIM Tahrir usulü BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Esaslar Genel Esaslar Madde (1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununun 41/3 maddesiyle kaldýrýlmýþtýr.)tadilat Madde 52- Tadilat, iki genel tahrir arasýnda, bu kanunda yazýlý sebeplerden dolayý binalarýn gayrisafi iratlarýnda ve arazinin kýymetlerinde vukua gelen devamlý ve tabi deðiþiklikler tesbit edilerek, yeni irat veya kýymetin tahmin edilmesidir. Madde (1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununun 41/3 maddesiyle kaldýrýlmýþtýr.) ÝKÝNCÝ BÖLÜM Genel Tahrir Genel Tahrir Madde (1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununun 41/3 maddesiyle kaldýrýlmýþtýr.)tadilat Sebepleri Madde 63- Aþaðýdaki hallerde binalarýn gayrisafi iratlarý ve arazinin kýymetleri tadilat yoliyle tahmin ve yeniden takdir olunur: 1. Herhangi bir sebep yüzünden devamlý olarak bina gayrisafi iratlarý ile arazi kýymetlerinin en az % 20 nisbetinde artmasý veya eksilmesi; 2. Bina veya arazinin genel tahrirde unutularak mektum kalmýþ olmasý; 3. Yeni bina inþaa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapýlmasý veya sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesisleri konulmasý yeni inþaat hükmündedir.); (Bu hallerde yalnýz ilave inþaat veya sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin gayrisafi iratlarý takdir olunarak binanýn mevcut gayrisafi iradýna ilave edilir. Sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesislerinin gayrisafi iratlarý 307'nci maddedeki

24 esasa göre takdir olunur.); 4. Bir binanýn yanmasý, yýkýlmasý suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kýsmen harap olmasý veya binada mevcut sabit istihsal, asansör veya kalorifer tesislerinin kýsmen veya tamamen kaldýrýlmasý; 5. Bir binanýn kullanýþ tarzýnýn tamamen deðiþtirilmesi veya bir binanýn ikamete mahsus mahallerinden bir kýsmýnýn dükkan, maðaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasýna mahsus mahaller haline veya bu hallerde bulunan yerlerin ikamete mahsus mahaller haline kalbedilmesi (Bu hükmün uygulanmasýnda bir apartmanýn her dairesi ayrý bir bina sayýlýr ve yalnýz kullanýþ tarzý tamamen veya kýsmen deðiþtirilen dairenin iradý yeniden takdir olunur.); 6. Arazinin hal ve heyetinde deðiþiklik olmasý; 7. Daimi müstesnalýktan faydalanan ve irat veya kýymeti bulunmayan bir bina veya arazinin müstesnalýktan çýkmasý; 8. Bir binanýn mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çýkmasý veya bir arazi ve arsanýn bina mütemmimi durumuna girmesi; 9. Bir bina veya arazinin taksim ve ifraz edilmesi (Araziden bir kýsmýnýn istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.); 10. Müteaddit arazi ve arsalarýn tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrýlmýþ olan bir binanýn bütün hisselerinin birleþtirilmesi.arazinin Hal ve Heyetinde Deðiþiklik Madde 64- Aþaðýdaki haller arazinin hal ve heyetinde deðiþiklik olduðunu ifade eder: 1. Arazinin fidanlandýrýlmasý veya aðaçlandýrýlmasý, bað haline getirilmesi; 2. Fidanlý, aðaçlý veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi; 3. Tarým yapýlan bir arazinin tabii bir afet veya arýza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarýma elveriþsiz hale gelmesi; 4. Tarým yapýlmayan bir arazinin tarýma elveriþli hale getirilmesi; 5. Arazinin üzerine veya altýna inþaat yapýlmasý; 6. Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.mevzii ve Ferdi Tadilat Madde 65- Binalarýn gayrisafi iratlarýnda ve arazi ve arsalarýn kýymetlerinde 63'üncü

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705. Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705. Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 GİRİŞ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1

Detaylı

VERGÝ HUKUKU- Puaný en önemli ders Gönderen : caner - 09/11/2008 02:51

VERGÝ HUKUKU- Puaný en önemli ders Gönderen : caner - 09/11/2008 02:51 VERGÝ HUKUKU- Puaný en önemli ders Gönderen : caner - 09/11/2008 02:51 VERGÝ HUKUKU Vergilendirmenin Yasal Çerçevesi Yasama Organýndan Doðan Kaynaklar : 1. Anayasa : Anayasamýzýn Vergi Ödevi baþlýklý 73

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU TASARISI GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU TASARISI GİRİŞ GİRİŞ Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. (2) Birinci fıkrada yazılı

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 3.1.2014 5 Başlık Özet SİRKÜLER Vergi Usul Kanununa İlişkin Hadler ve Tutarlar Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında,

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

2011 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

2011 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 30.06.2011/ 89-1 2011 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 409 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2011 yılında her bir vergi dairesine 2000.000 TL ve daha

Detaylı

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 SİRKÜLER TARİH : 26.06.2015 SAYI : 2015 / 06 / 8 KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 ÖZETİ : Tebliğde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2015 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 ARTVİN İLİNİN ARHAVİ, BORÇKA VE HOPA İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN YÜKÜMLÜLER İÇİN MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI ÖZET : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında,

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-050 Tarih : 01.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 400 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği üzere, 01.08.2010 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 64 İST. 28/06/2012 1-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacak Mali Tatil uygulamasının vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olarak aşağıda bazı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.( 5604 S.K. Md.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.( 5604 S.K. Md. 1 İstanbul, 02/07/2014 KONU: 2014 Yılı Mali Tatil Uygulaması I- GİRİŞ: 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU. (Yürürlük Tarihi : ) GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU. (Yürürlük Tarihi : ) GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU (Yürürlük Tarihi : 01.01.1961) Kanun No : 213 Kabul Tarih : 04.01.1961 Resmi Gazete Tarihi : 10.01.1961 Resmi Gazete No : 10703-1 GİRİŞ Kanunun Şümulü: Madde 1 - Bu kanun hükümleri ikinci

Detaylı

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39 BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ Sayı 2017/39 ÖZET 1 Ocak 2018 tarihinden verilecek beyannamelere uygulanmak üzere vergisini zamanında ödeyen mükelleflere vergi

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011

Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011 Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011 Dursun Ali YAZ Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Yeditepe Üniversitesi, MBA ÖZET Cumhuriyet tarihinin en kapsamlý Mali

Detaylı

DİZİN GİRİŞ. Kanunun Şümulü... 19 Gümrük ve Tekel Vergileri... 19 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat... 19

DİZİN GİRİŞ. Kanunun Şümulü... 19 Gümrük ve Tekel Vergileri... 19 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat... 19 VERGİ USUL KANUNU 6 Vergi Usul Kanunu DİZİN GİRİŞ Kanunun Şümulü... 19 Gümrük ve Tekel Vergileri... 19 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat... 19 BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Vergi Dairesi...

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 28.08.2015/150-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) YAYIMLANDI Tebliğde, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 107/A maddesi hükümlerine

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.01.2009 Belediyelerce Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin 36 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2009/11 15.01.2009

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 18.08.2009 Sirküler No : 2009 / 68 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:37) 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 37 Seri No.lu Belediye

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2015/66 İstanbul, 28/08/2015 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 3475 VERGİ USUL

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Tahsilat ve ödemesinde bankayı kullanmayan şirket para cezası öder

Tahsilat ve ödemesinde bankayı kullanmayan şirket para cezası öder Tahsilat ve ödemesinde bankayı kullanmayan şirket para cezası öder 29.07.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesine göre, tutarı 8.000 TL'yi geçen tahsilât ve ödemeleri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Vergi Usulkanunu Uyarınca Kesilecek Ceza Uygulamaları-III

Vergi Usulkanunu Uyarınca Kesilecek Ceza Uygulamaları-III Vergi Usulkanunu Uyarınca Kesilecek Ceza Uygulamaları-III Dr. Ahmet OZANSOY bilgi@ahmetozansoy.com 6. CEZALARIN ÖDENMESİ 6.1. Cezaların Ödeme Süresi VUK un 368 nci maddesine göre vergi cezaları; a. Cezaya

Detaylı

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir. VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi: 04/01/1961 Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703-10705 GİRİŞ : KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR?

VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU TARH EDİLEN VERGİ İLE KESİLEN CEZALAR NASIL MUHASEBELEŞTİRİLİR? Rızkullah ÇETİN 20 * * 1-GİRİŞ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun (T.C. Yasalar, 1961) 134 üncü maddesinde vergi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran 3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 * * * Bu Kanunun

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2015/34. Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2015/34. Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER 2015/34 31/08/2015 Sayın Yetkili; Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı