Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: ÖRETMENLK UYGULAMASI DERSNDE ADAY ÖRETMENLERN ALGILARINA GÖRE UYGULAMA ÖRETMENLERNN ÖRETMENLK ROLLERNN BELRLENMES DETERMINATION OF MENTORS TEACHING ROLES BY PERCEPTION OF STUDENT TEACHERS AT PRACTICE OF TEACHER EDUCATION COURSE Mehmet Fatih AYAZ Öz Bu çalımanın amacı öretmenlik uygulaması dersinde görev yapan uygulama öretmenlerinin öretmenlik rollerini belirlemektir. Bunun için 62 aday öretmenin algılarından yararlanılmıtır. Toplam 19 uygulama öretmeninin geri bildirim sürecindeki durumları analiz edilmitir. Yapılan analizler sonucunda en fazla hükmeden, en az cesaretlendiren öretmenlik rolünün olduu tespit edilmitir. Uygulama öretmenlerinin geri bildirim sürecindeki iletiimlerinin genel olarak doru olmadıı sonucuna varılmıtır. Sonuçlara dayanarak çeitli önerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Öretmenlik Rolleri, Öretmenlik Uygulaması, Aday Öretmenler, Uygulama Öretmenleri, Geri Bildirim. Abstract The aim of this study was to determine the role of teaching practice in the teaching of the course teachers working practices. For this have benefited from the perception of 62 student teachers. Cases have been analyzed in the feedback process of a total of 19 mentors. The results of the analysis, it was found that the most teaching role is imperator, the least is encourager. The application of communications in the feedback process was concluded that teachers have generally not accurate. Based on the results it has been various recommendations. Keywords: Roles of Teaching, Application of Teaching, Student Teachers, Mentors, Feedback. Giri Ülkelerin kalkınması, bilim ve teknolojide ilerlemesi, baka ülkelerle rekabet edebilmesi için ülkede yaayan insanların eitim seviyesinin çok iyi olması gerekmektedir. Çünkü toplumun kendisi için meydana getirdii bütün eyler, onun her bir bireyine okul aracılııyla kazandırılır (Dewey, 2012: 23). nsanların eitim seviyesi, ülkenin eitim sisteminin iyi durumda olmasına balıdır. Eitim sisteminin de iyi olmasının ön koullarından bir tanesi ve belki de en önemlisi öretmenlerin iyi yetimesine balıdır. Ülkemizde nitelikli öretmen yetitirebilmek amacıyla farklı uygulamalar eskiden beri yapılmaktadır. Öretmen yetitirmede adaylık dönemi en önemli aama olarak kabul edilmektedir (Kocaba ve Yirci, 2011: 71). Her öretmenin salam bir alan bilgisine sahip olması çok önemli bir gerekliliktir (Yüksel, 2011: 114). Bunun yayında, öretmen adaylarının özellikle uygulama yapmaları ve öretmenlie balamadan önce deneyim kazanmaları gerekmektedir. Bu nedenle öretmen adaylarının, örenim gördükleri süreçte uygulama olanaı bulmaları mutlaka salanmalıdır. Ülkemizde nitelikli öretmen yetitirebilme amacıyla YÖK/Dünya Bankası ibirlii ile gelitirilen Milli Eitimi Gelitirme Projesi kapsamında tüm eitim fakültesi örencilerinin hizmet öncesi eitimlerinde daha fazla uygulama yapmaları salanmıtır. Bunun için öretmenlik uygulaması dersi son sınıf öretmen adaylarına verilmektedir (Davran, 2006). Üniversite ve Milli Eitim Bakanlıı nın ortak çalıması ile yürütülen bu ders için üniversitede bir danıman hoca ve uygulama yapılacak okulda bir uygulama öretmeni görevlendirilir. Öretmenlik Uygulaması dersi, öretmen adaylarının alan bilgisi, mesleki beceriler ve genel kültür dersleriyle edindikleri becerileri okul ortamında uygulama ve öretmenlerinin rehberliiyle tecrübe etme imkânı bulmaları açısından bakıldıında eitim fakülteleri öretim programında yer alan en önemli dersin uygulama dersi olduu düünülmektedir (Katrancı, 2008; Öztuna Kaplan, 2006). Ar. Gör. Dr.,Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü,

2 Öretmen adaylarına kuramsal öretmenlik meslek bilgilerini uygulamaya koyma olanaı veren, adayların eksikliklerini ve gereksinimlerini objektif olarak örenmesine yardımcı olan uygulama çalımalarının öretmen yetitirmeye birçok katkısı vardır. Bu balamda genel olarak öretmenlik uygulaması içeren derslerin öretmen adaylarının mesleki hayatları için çok önemli bir yeri vardır. Öretmen adaylarına öretim süreci öncesinde, sırasında ve sonrasında her türlü mesleki konuda rehberlik eden okuldaki uygulama öretmenlerin, aday öretmenler üzerinde önemli bir etkisi olacaı düünülmektedir. Uygulama öretmeni ve aday öretmen arasında geçen görümeler taraflar açısından çok önemlidir. Görümeler esnasında aralarındaki ilikinin sınırları, tarafların sorumlulukları ve roller belirlenir (Kocaba ve Yirci, 2011: 68). Esasen öretmenin bir tek rolü olmalıdır, bu da liderliktir. Liderlik, bu süreçte, öretmene yol gösterme, yönlendirme ve güdüleme görevi vermektedir (Aydın, 2011: 211). Uygulama öretmenin sergiledii iletiim ve yaklaımlar ile öretmenlik rolüne ilikin tespitlerde bulunulabilir. Özellikle aday öretmenlere verilen geri bildirimde bu durum önem kazanmaktadır. Uygulama öretmenlerin öretmenlik rolleri 4 e ayrılmıtır. Bunlar a) hükmeden (imperator), b) öncülük eden (initiator), c) tavsiye eden (advisor) ve d) cesaretlendiren (encourager) öretmen rolleridir (Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen, Bergen, 2011). Bu rollerin geri bildirim sürecinde genel özellikleri unlardır: - Hükmeden; geri bildirim verirken kontrolü elinde tutar ve yönergeleri direkt olarak söyler. - Öncülük eden; geri bildirim verirken kontrolü elinde tutar ve yönergeleri dolaylı olarak söyler. - Tavsiye eden; geri bildirim verirken kontrolü paylaır ve yönergeleri direkt olarak söyler. - Cesaretlendiren; geri bildirim verirken kontrolü paylaır ve yönergeleri dolaylı olarak söyler. Çalımada aday öretmenlerin algılarına göre uygulama öretmenlerinin geri bildirim verirken hangi tür öretmenlik rolünde bulundukları ve süreç içerisinde aralarındaki iletiimin ne durumda olduu tespit edilmeye çalıılmıtır. Yöntem Aratırma Modeli Aratırma modeli olarak betimsel analiz ve içerik analizi modeli kullanılmıtır. Betimsel analiz bir durumu olduu gibi yansıtmak amacıyla kullanılır (Karasar, 2007; Yıldırım ve imek, 2011). çerik analizi, bir söylemi anlamada ve yorumlamada, kiisel deerlendirmelerden uzaklaarak nesnel deerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla yapılır (Bilgin, 2014). Aratırma bir nitel çalımadır. Nitel aratırmalar bir konu hakkında daha detaylı inceleme yapabilmek amacıyla kullanılır (Cresweel, 2013). Bu nedenle aratırmada aday öretmenlerin okul deneyimi ve öretmenlik uygulaması dersleri süresince uygulama öretmenlerinin iletiim ve yaklaımlarına dayanarak sergilenen öretmenlik rollerine ilikin görüleri alınmıtır. Evren ve Örneklem Aratırma eitim-öretim yılında Elazı ili Merkez ilçesinde bulunan 5 ortaokulda okul deneyimi dersi için öretmenlik uygulaması yapan 62 aday öretmen ile yapılmıtır. 62 aday öretmen toplam 19 uygulama öretmeni ile çalımılardır. Haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 3 hafta uygulama yapan öretmen adaylarına her hafta dersler bittikten sonra uygulama öretmeni tarafından aday öretmene uygulamalar nedeniyle geri bildirim verilmitir. Veri Toplama Aracı Geri bildirim ve iletiim sürecinin deerlendirilmesi amacıyla aday öretmenlerin görüleri, aratırmacı tarafından hazırlanan kapalı ve açık uçlu sorulardan oluan bir soru formu (EK-1) ile alınmıtır. Hazırlanan sorular bir Türkçe öretmenine ve eitim bilimlerinde doktorası olan iki uzmana kontrol edildikten sonra son halini almıtır. Verilerin Analizi Veriler sorulan sorulardan alınan cevaplara göre uygulama öretmenlerinin hangi öretmenlik rollerine uyduuna dair içerik analiziyle belirlenmitir. Kapalı uçlu sorulara verilen cevapların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıtır. Açık uçlu sorular genel bir deerlendirme için içerik analizi ile analiz edilmitir. Uygulama öretmenleri gizlilik etii nedeniyle Ö1, Ö2, Ö3 Ö19, aday öretmenler ise AÖ1, AÖ2, AÖ3 AÖ62 eklinde isimlendirilmitir. Bulgular Aratırmaya dayalı olarak hazırlanan soru formu ile 62 aday öretmenin kendi çalıtıkları uygulama öretmenlerinin geri bildirim sürecindeki rollerine ilikin bulgular aaıdaki tabloda verilmitir

3 Tablo 1: Aday Öretmenlerin Algılarına Göre Uygulama Öretmenlerinin Öretmenlik Rolleri le lgili Sonuçlar Uygulama Öretmeni Hükmeden Öncülük Eden Tavsiye Eden Cesaretlendiren Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö TOPLAM Tablo 1 incelendiinde, aday öretmenlerin algılarına göre uygulama öretmenlerinin öretmenlik rollerinde en fazla rol hükmeden, en az rol cesaretlendiren öretmen rollerinde çıkmıtır. 62 aday öretmenin 26 sı uygulama öretmenlerinin hükmeden, 18 i öncülük eden, 14 ü tavsiye eden ve 4 ü cesaretlendiren öretmen rolünde olduklarını belirtmilerdir. Aday öretmenlerin algılarına göre, uygulama öretmenlerinin yaklaık %42 si hükmeden öretmen rolündedir. Hükmeden öretmen rolünün tersi durumunda bulunan cesaretlendiren öretmen rolünde ise sadece yaklaık %6 uygulama öretmeni bulunmaktadır. Ara roller olarak kabul edilen öncülük eden ve tavsiye eden öretmen rollerinde ise %52 lik bir öretmen grubu yer almaktadır. Aday öretmenlere, Uygulama öretmeni ile iletiiminize kaç puan verirsiniz? sorulduunda elde edilen bulgular aaıdaki tabloda verilmitir. Tablo 2: Aday Öretmenlerin Algılarına Göre Uygulama Öretmenleriyle Aralarındaki letiim Düzeyi letiim Düzeyi Aday Öretmen Sayısı Yüzde Çok kötü 4 6,4 Kötü 8 13 Orta yi 4 6,4 Çok iyi 2 3,2 Tablo 2 incelendiinde, aday öretmenlerin uygulama öretmenleri ile aralarındaki iletiime verdikleri puanların genel olarak (%71) orta düzeyde olduu görülmektedir. En düük oranın (%3,2) çok iyi düzeyinde olduu görülmektedir. Verilen iletiim puanlarına bakıldıında durumun az da olsa kötü tarafa yöneldii ve bu durumun istenilen bir durum olmadıı görülmektedir. Verilerin özellikle orta iletiim düzeyinde çıkması durumun önlenebilir ve gelitirilebilir olduunu göstermektedir. Uygulama öretmeni ders sonunda sizi deerlendirirken ne hissediyorsunuz? Açıklayınız. sorusuna aday öretmenlerden bazılarının verdii yanıtlar u ekildedir: AÖ2: lk balarda çekinsem bile uygulama öretmeninin verdii pozitif enerjiyle rahatladıımı hissediyordum. AÖ7: Bu süreç beni cidden çok yordu. Çünkü uygulama öretmeninin bana karı olumsuz tavırlar takındıını düündüm. Çok sert konuması beni çok gerdi. AÖ14: Aslında ilk anlarda iyi hissediyordum ancak kullandıı bazı kelimelerden sonra kendimi kötü hissettim. Moralim bozuldu

4 AÖ19: Heyecanlıydım. yi bir ey söyleyince mutlu, kötü bir ey söyleyince üzüldüümü gördüm. Duruma göre ruh halim deiti dorusu. AÖ24: Açıkçası üslubundan dolayı kendimi yetersiz ve mutsuz hissettim. Konumama bile fırsat vermedi. AÖ35: Öretmenin yönlendirici ifadeleri beni rahatlattı. Eletirileri bile yapıcıydı ve süreçten çok memnun kaldım. AÖ42: Öretmenin yaklaımına göre psikolojimin deitiini hissettim. Genelde iyiydim. AÖ56: Kendimi yetersiz hissettim açıkçası. Hep olumsuz yönlerime vurgu yapıldıından kendimin iyi bir öretmen olamayacaım duygusuna kaptırdım. AÖ61: Kullanılan sert ifadelerden dolayı kendimi kötü hissettim. Tek taraflı bir konuma oldu. Bundan dolayı üzgünüm. Aday öretmenlerin ifadelerine bakıldıında uygulama öretmeninin geri bildirim sürecindeki tavır ve üslupları kendilerinin iyi veya kötü hissetmelerine neden olmutur. Özellikle kullanılan kelimelerin iletiimi aksattıı düünülmektedir. Geribildirim sürecinin tek taraflı bir iletiim olmadıı ve karı tarafın da dinlenilmesi gerektii bilinmelidir. Yapılan yapıcı ve olumlu eletirilerin aday öretmeni rahatlattıı ve cesaretlendirdii görülmektedir. Uygulama öretmeninin sizi deerlendirirken kullandıı cümlelerden hatırladıklarınızı yazınız. sorusuna aday öretmenlerden bazılarının verdii yanıtlar u ekildedir: AÖ3: Çok iyi deildin. Öretmen olmak için çok daha fazla uraman gerekecek. AÖ11: Derse hiç hazırlanmamısın. Ders çok sıkıcı geçti. AÖ20: lk ders anlatma durumuna göre gayet iyiydin. Kendini gelitirebileceini düünüyorum. Azimli olduunu görüyorum. AÖ32: Keke baka meslek seçseydin. AÖ41: Örenciler çok sıkıldılar. Konuyu da kötü anlattın. AÖ48: yiydin. Daha da iyi olacaksın ileride bunu görebiliyorum. AÖ55: Özgüven sorunun var ve bu senin iyi ders anlatmanı engelledi. AÖ60: Çok kötüydün. Ben dâhil kimse bir ey anlamadı. Aday öretmenlerin ifadelerine bakıldıında bazı uygulama öretmenlerinin çok sert ifadelerle aday öretmenlere geribildirim verdii görülmektedir. Bazı ifadelerin aday öretmenlerin, öretmenlik yapacak cesaretlerini kıracak düzeyde olduu bile söylenebilir. Bunun yanında, aday öretmenlerin akıllarında genellikle olumsuz cümlelerin kaldıı görülmektedir. Bununla birlikte kendilerini cesaretlendirecek ve olumlu ifadelerinde akılda kaldıı görülmektedir. Sonuç, Tartıma ve Öneriler Aratırmanın bulgularına göre aday öretmenler, uygulama öretmenlerinin geri bildirim sürecinde iletiimi genelde tek taraflı yürüttüklerini, kontrolü altında tuttuklarını ve yönergeleri direkt verdiklerini belirtmilerdir. Uygulama öretmenlerinin yaklaık %71 i (hükmeden+öncülük eden) iletiim sürecinde kontrolü elinde tutmaktadırlar. Yine uygulama öretmenlerinin yaklaık %65 i (hükmeden+tavsiye eden) yönergeleri direkt vermektedir. Cesaretlendiren rolünde olan uygulama öretmen oranı çok düük çıkmıtır. Aday öretmenler, uygulama öretmenleriyle aralarındaki iletiim düzeyinin %71 oranında orta düzeyde olduunu belirtmilerdir. Daha sonra sırasıyla %13 ile kötü, %6,4 ile Çok kötü ve iyi ve %3,2 ile çok iyi düzeyleri gelmektedir. Aratırma sonuçlarına bakıldıı zaman 62 aday öretmene uygulama dersinde rehberlik eden uygulama öretmenlerinin geri bildirim sürecinde yaklaık %42 sinin hükmeden, %29 unun öncülük eden, %23 ünün tavsiye eden ve %6 sının cesaretlendiren rollerinde olduu görülmektedir. Bu sonuç Crasborn ve arkadalarının (2011) yaptıı çalıma ile paralellik göstermektedir. Sonuçlar uygulama öretmenlerinin kontrolü elinde tutmayı istediklerini ve yönergeleri direkt verdiklerini göstermektedir. Aday öretmenlerin, çok yüksek bir oranda (%71) uygulama öretmenleriyle aralarındaki iletiimi orta düzeyde gördükleri belirlenmitir. Aralarındaki iletiimleri iyi ve çok iyi düzeyinde gören aday öretmen oranının toplam %9,6 olduu, kötü ve çok kötü düzeyinde gören aday öretmen oranının toplam %19,4 olduu tespit edilmitir. Sonuçlara bakıldıında aday ve uygulama öretmenlerinin aralarındaki iletiimin olması gerektii gibi olmadıı ve sıkıntıların yaandıı görülmektedir. Uygulama öretmeni ders sonunda sizi deerlendirirken ne hissediyorsunuz? Açıklayınız. Sorusuna verilen yanıtlara bakıldıı zaman aday öretmenler, uygulama öretmeninin durumuna göre

5 psikolojik olarak deiime uramaktadır. Uygulama öretmeninin kullandıı üslubun ve kelimelerin aday öretmenin durumunu dorudan etkiledii görülmektedir. Yönlendirici ve yumuak üslupla kendilerini iyi hissederken, sert ve baskıcı üslupla kendilerini kötü hissetmektedirler. Uygulama öretmeninin sizi deerlendirirken kullandıı cümlelerden hatırladıklarınızı yazınız. sorusuna verilen yanıtlara bakıldıında bazı geribildirimlerin çok sert geçtii görülmektedir. Kullanılan yanlı ve karısındaki kiiyi düünmeden edilen sözlerin fazlalıı dikkat çekmektedir. Ben dilinden daha çok sen dilinin kullanıldıı görülmektedir. Uygulama öretmenlerinin, aday öretmenlerle empati kuramadıı görülmektedir. Sonuçlara bakıldıı zaman uygulama öretmenlerinin geri bildirim sürecinde genel olarak aday öretmenlere söz hakkı vermedii ve kendi düündüklerini aktararak iletiimi tek taraflı yürüttükleri görülmektedir. Bundan dolayı aday öretmenlerin, uygulama öretmenleriyle aralarında iletiim düzeyinin istenen düzeyde olmadıını (orta düzey) belirttikleri söylenebilir. Aslında olması gerekenin, geri bildirim sürecinde dinamik bir iletiimin olması, eletirilerin ve eksikliklerin dolaylı ekilde söylenmesidir. Bu ekilde iletiim sürecinde bir direnç olması önlenebilir. Geribildirim sürecinde uygulama öretmenlerin sert ve yönlendirici olmayan ifadelerinin fazlalıı dikkat çekmektedir. Bu aday öretmenlerin kendilerini kötü hissetmelerine neden olmaktadır. Yönlendirici ve yumuak üslubun kiiyi rahatlattıı belirlenmitir. Sonuçlara dayalı olarak u önerilerde bulunulabilir: - Uygulama öretmenlerinin, aday öretmenleri daha fazla dinlemeleri ve ilk kez yaadıkları deneyimle ilgili detaylı bilgiler almaları geri bildirim sürecinin daha faydalı geçmesini salayabilir. - Uygulama öretmenlii yapacak kiilere aday öretmenlerin bulundukları ya ve seviyeye uygun olarak nasıl geri bildirim vermeleri ile ilgili hizmet içi eitim verilebilir. - Uygulama öretmenlerine iletiim becerileri ile ilgili seminerler verilerek iyi iletiim kurmaları salanabilir. - Benzer çalıma uygulama öretmenleriyle yapılıp, aday öretmenlerin sergiledikleri roller belirlenebilir. - Aday ve uygulama öretmenlerinin aralarındaki iletiim sorunlarının nedenleri detaylı bir ekilde aratırılabilir. - Aday öretmenlere, kendilerini daha iyi ifade etmelerini salayabilmek için danıman öretmenleri tarafından seminer verilebilir. - Aday öretmenin, hangi okula gönderilecei ve hangi uygulama öretmeni ile çalıacaı üniversitedeki danıman öretmeni tarafından titiz bir çalıma sonucu belirlenmelidir. - Aday öretmenlere sergilenen rollerin bu adayların meslek hayatlarına olan etkileri aratırılabilir. - Aday öretmenlerin, uygulama sürecinde uygulama öretmeninden beklentilerinin ne olduuna dair bir aratırma yapılabilir. - Bu aratırmaya benzer çalımalar daha fazla öretmen ile farklı illerde, farklı okul kademelerinde de yapılabilir. KAYNAKÇA AYDIN, Ayhan. (2011). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. BLGN, Nuri. (2014). Sosyal Bilimlerde çerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi. CRASBORN, Frank, Hennissen, Paul, Brouwer, Niels, Korthagen, Fred, & Bergen, Theo. (2011). "Exploring A Two-Dimensional Model Of Mentor Teacher Roles n Mentoring Dialogues", Teaching and Teacher Education, s CRESWELL, John W. (2013). Qualitative Inquiry And Research Design. New York: Sage Publications. DAVRAN, Elif. (2006). lköretim Kurumlarındaki Öretmenlik Uygulamasının Öretmen Adaylarının Öretmenlik Yeterliliklerini Kazanmaları Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DEWEY, John. (2012). Okul Ve Toplum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. KARASAR, Niyazi. (2005). Bilimsel Aratırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Daıtım. KATRANCI, Mehmet. (2008). Öretmenlik Uygulamasında Uygulama Okulu Koordinatörleri Ve Uygulama Öretmenlerinin Görev Ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KOCABA, brahim ve YRC, Ramazan. (2011). Öretmen ve Yönetici Yetitirmede Mentorluk. Ankara: Anı Yayıncılık. ÖZTUNA KAPLAN, Aysun. (2006). Fen Bilgisi Öretmen Adaylarının Epistemolojik nanılarının Okul Deneyimi Ve Öretmenlik Uygulamasındaki Yansımaları: Durum Çalıması, Doktora Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. YILDIRIM, Ali ve MEK, Hasan (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. YÜKSEL, Sedat. (2011). Türk Üniversitelerinde Eitim Fakülteleri Ve Öretmen Yetitirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

6 EK-1 SORU FORMU 1. Uygulama öretmeni ile iletiiminize kaç puan verirsiniz? (1=Çok kötü, 2=Kötü, 3=Orta, 4=yi, 5=Çok iyi) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 2. Uygulama öretmeni ders sonunda sizi deerlendirirken ne hissediyorsunuz? Açıklayınız. 3. Uygulama öretmeninin sizi deerlendirirken kullandıı cümlelerden hatırladıklarınızı yazınız. 4. Uygulama öretmeni, geri bildirim verirken aaıdaki durumlardan hangisini daha çok sergiliyor? ( ) Geri bildirim sürecinde kontrolü elinde tutar. ( ) Geri bildirim sürecinde kontrolü benimle paylaır. 5. Uygulama öretmeni, geri bildirim sürecinde sizi deerlendirirken aaıdaki tercihlerden hangisini daha çok kullanır? ( ) Yönergeleri direkt olarak söyler. ( ) Yönergeleri dolaylı olarak söyler

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ajans İşletme SGT 438 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

UYGULAMA ÖRETMEN YETERLLK ÖLÇE: Ölçü Aracı Gelitirme Örnei

UYGULAMA ÖRETMEN YETERLLK ÖLÇE: Ölçü Aracı Gelitirme Örnei UYGULAMA ÖRETMEN YETERLLK ÖLÇE: Ölçü Aracı Gelitirme Örnei Ercan KRAZ * Özet Öretmen adayları meslekle ilgili kavramsal bilgilerle donatılarak meslekî geliim açısından deneyim kazanmaları amacıyla okullarda

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Sözlü Çeviriye Giriş I (ETI317) Ders Detayları

Sözlü Çeviriye Giriş I (ETI317) Ders Detayları Sözlü Çeviriye Giriş I (ETI317) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sözlü Çeviriye Giriş I ETI317 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) DERSİN KODU DERSİN ADI YARIYILI SAATİ KREDİSİ Teori Uygulama DERS YÜKÜ AKTS RKT 0 Akademik Başarı

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz.

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz. TEEKKÜRLER Bu çalımanın her aamasında bizden deerli görülerini esirgemeyen ve çalımanın tamamlanmasında emei geçen Dekan Yardımcısı Soner Yıldırım a sonsuz teekkürlerimizi sunuyoruz. Çalımamıza deerli

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERSNN BLM TARH AÇISINDAN FEN VE TEKNOLOJ

Detaylı

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Özgünbaskı GRT 305 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Belgesel Film Yapımı SGT 431 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Grafiği Tasarımı SGT 322 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİYARBAKIR DA HASTA-HEKİM-ECZACI İLETİŞİMİNDE DİLDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ARAŞTIRMASI - 2012 - - 1 - Bu araştırmayı destekleyen kuruluşlar: Açık Toplum Enstitüsü,

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS OKUL YÖNETİMİ KB301 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (ETI307) Ders Detayları

Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (ETI307) Ders Detayları Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (ETI307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılı Metinden Sözlü Çeviri ETI307 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors Elementary Education Online, 7(3), 600-613, 2008. lköretim Online, 7(3), 600-613, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı