4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR"

Transkript

1 4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetim kanıtı kavramını açıklayabilecek, Kanıt türleri ve kanıt toplama tekniklerini sayabilecek, Kanıtların sayısını ve güvenilirliğini etkileyen unsurların neler olduğunu kavrayabilecek, Önemli hesap kalemlerine ilişkin kanıt toplama işlemlerinin nasıl olması gerektiğini anlatabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Denetim Kanıtı Yönetimin İddiaları Kanıt Türleri Kanıt Toplama Teknikleri Kanıtların Sayısını Etkileyen Unsurlar Kanıtların Güvenilirliğini Etkileyen Unsular İçindekiler DENETİM KANITI VE YÖNETİMİN İDDİALARI KAVRAMI KANIT TÜRLERİ KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ KANITLARIN SAYISINI VE GÜVENİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR ÖZELLİKLİ KONULARDA KANIT TOPLAMA İlgili Uluslararası Denetim Standartları (ISA) ISA 500, Denetim Kanıtı ISA 501, Denetim Kanıtı-Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar 1

3 Özet UDS na göre denetim kanıtı; denetlenen bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla ve özellikle denetim görüşüne temel olmak üzere denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıtlardır şeklinde tanımlanabilir. UDS, yönetimin iddialarını; denetimi yapılan dönemdeki işlem türleri ve olaylara ilişkin iddialar, dönem sonundaki hesap bakiyelerine ilişkin iddialar ve sunum ve tam açıklamalara ilişkin iddialar olmak üzere üç başlıkta ele almıştır. İşletme yönetiminin iddiaları; doğru olma, var olma, mevcut olma, tam olma, haklar ve yükümlülükler, değerleme ve dağıtım, hesap kesimi ve sınıflandırma, sunum ve açıklama şeklinde sınıflandırılabilir. Denetçi yönetimin bu iddialarına karşılık finansal tabloları oluşturan her bir kaleme ilişkin bir denetim amacı belirler, bu amaç doğrultusunda denetim çalışmalarını yürütür. Denetçinin ortaya koyduğu başlıca denetim amaçları; geçerlilik, tamlık, sahiplik, değerleme, dönemsellik, doğruluk, sınıflandırma ve tam açıklamadır. Dnetim kanıtları muhasebe sisteminden elde edilen kanıtlar ve destekleyici kanıtlar olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir. Muhasebe sisteminden elde edilen kanıtlara; muhasebe defterleri (yevmiye defteri, defteri kebir, yardımcı defterler, muavin defter kayıtları), çekler, elektronik fon transferleri, hesap planı ve açıklamaları, dipnotlar, çalışma kağıtları, çalışma tabloları, maliyet dağıtım hesaplamaları ve notlar örnek olarak verilebilir. UDS na göre destekleyici kanıt türleri; fiziki kanıtlar, doğrulamalar, belgelenmiş kanıtlar, görsel kanıtlar, sözlü kanıtlar, matematiksel kanıtlar, analitik kanıtlar, yazılı bildirimler ve elektronik kanıtlar olarak sınıflandırılmıştır. Kanıt elde etmek için uygulanan yöntemlere denetim teknikleri veya başka bir ifade ile kanıt toplama teknikleri denir. Başlıca kanıt toplama teknikleri; fiziki inceleme, gözlem, yeniden hesaplama, soruşturma, göz atma, kayıt sistemini yeniden izleme, belge incelemesi, analitik inceleme ve doğrulamadır. Denetim sürecinde verilecek görüşe temel oluşturmak üzere ne kadar kanıt toplanması gerektiğine denetçi öznel yargısı ile kendisi karar verecektir. Buna karşın standartlar toplanacak kanıt sayısını etkileyen unsurların; önemlilik, risk, ekonomik etkenler, ana kütlenin büyüklüğü ve özelliği olduğunu belirterek bu unsurlara bağlı olarak toplanacak kanıt sayısının artıp azalabileceğini belirtmektedir. Toplanması gereken kanıt sayısı kadar toplanan kanıtın kalitesi de önemlidir. UDS nda kanıtın kalitesi kanıtın uygunluğu veya güvenilirliği olarak ifade edilmiştir. Genel olarak kanıtların güvenilirliğini belirleyen temel unsurun iç kontrol sistemi olduğu kabul edilmektedir. Bunun yanında; kanıtın ilgili olması, kanıtın zamanlılığı, kanıtın kaynağı ve kanıtın objektifliği kanıtın güvenilirliğini belirleyen unsurlar olarak belirlenmiştir. 2

4 4.1. DENETİM KANITLARI Bu bölümün konusu denetçinin denetim sürecinde toplaması gereken denetim kanıtlarının neler olduğunu ortaya koymak, toplanacak kanıtların niteliği ve miktarı ile kanıtların toplanmasına ilişkin denetçi tarafından kullanılabilecek teknik ve yöntemleri açıklamaktır DENETİM KANITI VE YÖNETİMİN İDDİALARI KAVRAMI Kitabın önceki bölümlerinde detaylı şekilde açıklandığı üzere denetim süreci temel olarak denetimin planlanması, denetim planının uygulanması ve raporlama aşmalarından (risk odaklı denetim sürecinde ise; risk değerlendirme, riske karşılık verme ve raporlama) oluşur. Denetçi, denetim planının uygulanması (riske karşılık verme) yani denetim programının yürütülmesi aşamasında kanıtlar toplar. Denetim sürecinin büyük bir kısmını denetim kanıtlarının elde edilmesine yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. Finansal tablolar aracılığıyla yönetimin iddia ettiği hususlar için denetim amaçlarının belirlenmesi, belirlenen denetim amaçları doğrultusunda kanıt toplama teknikleri uygulanarak test edilmesi ve değerlendirilmesi genel olarak denetim kanıtlarının elde edilmesi ve değerlendirilmesi sürecini ifade eder (Şirin, 2012: 1). UDS na göre denetim kanıtı; denetlenen bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla ve özellikle denetim görüşüne temel olmak üzere denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıtlardır şeklinde tanımlanabilir. Başka bir ifade ile denetim kanıtı; denetçinin denetim görüşünü oluşturmak için kullandığı bütün bilgilerdir (Bozkurt, 2010: 53; Selimoğlu, 2012: 51; Whittington ve Pany, 2010: 142). Finansal tablolar aksi belirtilmedikçe yönetimin iddiaları olarak kabul edilmektedir. Denetçi, işletme yönetiminin finansal tablolar işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde göstermektedir iddiasını test etmek ve bu iddiaya karşılık vermek yani kanıt toplamak durumundadır. Çünkü kanıt toplamanın temel amacı müşteri işletme ile ilgili bilgi toplanarak risklerini belirlemek, iç kontrol sisteminin etkinliğini test etmek ve işletme yönetimi tarafından finansal tablolar ile ilgili ortaya atılan iddiaların doğruluğunu araştırmaktır (Selimoğlu ve Uzay, 2009: 125). İşletme yönetimi finansal tablolarda; İşletmenin varlıklarının ve yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle var olduğunu ve işletmenin mülkiyetinde olduğunu, Finansal tablolarda sunulması gereken tüm bilgilerin sunulduğunu, İşletmeye ait olmayan varlık ve borçların finansal tablolarda gösterilmediğini, Varlık ve kaynakların değerlemesi ile ilgili dönemsellik ayarlamalarının doğru bir şekilde yapıldığını, Finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlandığını, iddia etmektedir. 3

5 UDS, yönetimin iddialarını; denetimi yapılan dönemdeki işlem türleri ve olaylara ilişkin iddialar, dönem sonundaki hesap bakiyelerine ilişkin iddialar ve sunum ve tam açıklamalara ilişkin iddialar olmak üzere üç başlıkta ele almıştır (ISA 500). Tablo YÖNETİM İDDİALARI İşlem Türleri ve Olaylara İlişkin İddialar Kaydedilen işlem ve olaylar işletmede meydana gelmiştir. (Gerçekleşme) Meydana gelen tüm işlem ve olaylar kayıtlara yansımıştır. (Tamlık) Kaydedilen işlem ve olaylarla ilgili miktarlar ve diğer veriler uygun şekilde kaydedilmiştir ve doğrudur. (Doğruluk) İşlem ve olaylar doğru muhasebe dönemi içerisinde kaydedilmiştir. (Dönemsellik) İşlem ve olaylar uygun hesaplara kaydedilmiştir. (Sınıflandırma) Hesap Bakiyelerine İlişkin İddialar Varlıklar ve kaynaklar bilanço tarihi itibariyle mevcuttur. (Varolma, Mevcudiyet) İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve yükümlülüklerine ilişkin elde tutma, kontrol etme hak ve yükümlülüğüne sahiptir. (Haklar ve Yükümlülükler) Tüm varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklar tam olarak kaydedilmiştir. (Tam olma) Finansal tablolarda tüm aktif ve pasif kalemler doğru tutarları ile yer almıştır, her bir kalemin değerlemesi uygun şekilde yapılmıştır. (Değerleme ve Dağıtım) Sunum ve Tam Açıklamaya İlişkin İddialar İşletmeye ait açıklanan olay, işlem ve diğer hususlar gerçekleşmiştir. (Gerçekleşme, Hak ve Yükümlülükler) Finansal tablolarda açıklanması gereken tüm bilgiler dipnotlar dahil açıklanmıştır. (Tamlık) Finansal bilgiler uygun bir şekilde tanımlanmış, sunulmuş ve dipnotlarda yeterli açıklamalar yapılmıştır. (Sınıflandırma Anlaşılabilirlik) ve Finansal ve diğer bilgiler doğru ve uygun tutarlarda açıklanmıştır, değerlemesi doğru şekilde yapılmıştır. (Doğruluk ve Değerleme) 4

6 UDS na göre bağımsız denetçi, yukarıda açıklanan yönetim iddialarını tüm yönlerini kapsamak şartıyla farklı bir bileşimde de kullanabilir. Bu bağlamda yukarıdaki bakış açısı ile işletme yönetiminin iddiaları; doğru olma, var olma, mevcut olma, tam olma, haklar ve yükümlülükler, değerleme ve dağıtım, hesap kesimi ve sınıflandırma, sunum ve açıklama şeklinde sınıflandırılabilir. Denetçi yönetimin bu iddialarına karşılık finansal tabloları oluşturan her bir kaleme ilişkin bir denetim amacı belirler, bu amaç doğrultusunda denetim çalışmalarını yürütür. Denetçinin ortaya koyduğu başlıca denetim amaçları; geçerlilik, tamlık, sahiplik, değerleme, dönemsellik, doğruluk, sınıflandırma ve tam açıklamadır. (Arens vd., 2012: 151; Erdoğan, 2006: 58; Güredin, 2010: 49; Kavut vd., 2009: 14; Selimoğlu ve Uzay, 2009: 70; Whittington ve Pany, 2010: 138) KANIT TÜRLERİ UDS na göre denetim kanıtı, denetim esnasında elde edilen kanıtlardan oluşabileceği gibi diğer kaynaklardan (muhasebe hesapları, örnekleme, kanaat kullanma, önceki denetimler, kalite kontrol vb.) elde edilen kanıtlardan da oluşabilir. Buna göre denetim kanıtları muhasebe sisteminden elde edilen kanıtlar ve destekleyici kanıtlar olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir (Çömlekçi, 2011: 43; Erdoğan, 2006: 54; Güredin, 2010: 242, Şirin, 2012: 30). Denetçi öncelikle çeşitli kanıtları işletmenin mevcut muhasebe sisteminden elde edebilir. Muhasebe sisteminden elde edilen kanıtlara; muhasebe defterleri (yevmiye defteri, defteri kebir, yardımcı defterler, muavin defter kayıtları), çekler, elektronik fon transferleri, hesap planı ve açıklamaları, dipnotlar, çalışma kağıtları, çalışma tabloları, maliyet dağıtım hesaplamaları ve notlar örnek olarak verilebilir. Muhasebeden elde edilen kanıtlar denetim açısından yeterli olmayabilir. Çünkü muhasebeden elde edilen kanıtların doğru olmama ihtimali vardır. Örneğin, işlemler muhasebe kayıtlarına yanlış aktarılmış olabilir. Böyle bir durumda muhasebe sisteminden elde edilen kanıtların gerçeği yansıtmayacağı açıktır. Bunun için muhasebe kayıtları denetim görüşü oluşturma açısından tek başına yeterli olmayabilir. Bu bağlamda denetçi muhasebede elde ettiği kanıtları destekleyici kanıtlara ihtiyaç duyacaktır (Selimoğlu ve Uzay, 2009: 127). Uzmanlarca hazırlanan analiz raporları, toplantı tutanakları, üçüncü taraflarca yapılan doğrulamalar, soruşturma, gözden geçirme ve fiziki inceleme aracılığı ile elde edilen bilgiler, denetçi tarafından başka türlü elde edilen veya oluşturulan bilgiler destekleyici kanıt olarak kullanılabilir. UDS na göre destekleyici kanıt türleri; fiziki kanıtlar, doğrulamalar, belgelenmiş kanıtlar, görsel kanıtlar, sözlü kanıtlar, matematiksel kanıtlar, analitik kanıtlar, yazılı bildirimler ve elektronik kanıtlar olarak sınıflandırılmıştır. Destekleyici kanıt türleri aşağıda kısaca açıklanmıştır (Arens vd., 2012: 177; Güredin, 2010: 259; Şirin, 2012: 32; Whittington ve Pany, 2010: 143): 5

7 Fiziki Kanıtlar: Fiziki kanıtlar doğrudan doğruya ilgili varlığın fiziki olarak incelenmesi yoluyla elde edilen kanıtlardır. Denetçilerin somut bir şekilde gördükleri denetim kanıtlarıdır. Genelde ilgili varlıkların fiziksel incelemesi veya sayımı yoluyla elde edilir. Fiziki kanıtlar denetçi tarafından doğrudan elde edildiği için güvenilirliği çok yüksektir. Doğrulamalar: Finansal tablolar hakkında bilgili üçüncü kişilere sorulmuş konuda, ilgili kişilerin denetçilere verdikleri yazılı cevaplardır. Başka bir ifade ile işletme dışındaki bağımsız kişilerden doğrudan doğruya bilgi alınmasıdır. Belgelenmiş Kanıtlar: Denetlenen işletmeden elde edilen; fişler, satın alma emirleri, faturalar, dekontlar, makbuzlar, yönetim kurulu toplantı tutanakları gibi belgelerdir. Belgeye dayalı kanıtların güvenirliğini değerlendirirken denetçi belgenin gerçek olup olmadığını mutlaka gözden geçirmelidir. Görsel Kanıtlar: Belirli bir faaliyetle ilgili gözlemler, fiziki incelemeler ve sayımlar sonucu elde edilen kanıtlardır. Görsel kanıtların güvenilirliği yapılan gözlem ile sınırlıdır. Sözlü Kanıtlar: Yüz yüze görüşme yoluyla elde edilen kanıtlardır. Denetçi tarafından sözlü ve yazılı soruşturma yapılabilir. Sözlü kanıtlar denetlenen işletmenin muhasebe sistemi ve özellikle iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir ancak sözlü kanıtların güvenilirliği yüksek değildir. Matematiksel Kanıtlar: Denetçinin yeniden hesaplamaları sonucu elde ettiği kanıtlardır. Analitik Kanıtlar: Denetçiye belirli varsayımlardan hareketle aralarında anlamlı ilişki bulunan hesaplar ve işlemler hakkında dolaylı yoldan tahmini bilgiler sağlayan kanıtlardır. Yazılı Bildirimler: Bilgi sahibi sorumlu bir kişinin belirli bir durum, olay ve hesap hakkında imzalayarak verdiği yazılı ifadedir. Yönetimin doğruluk bildirimi (teyit mektubu) ve uzman kişinin (altın değerleme uzmanı, gayrimenkul değerleme uzmanı, bilirkişi vb.) bilgisine başvurma yazılı bildirimlerin tipik örneklerindendir. Elektronik Kanıtlar: Elektronik belgeler word, excel, powerpoint, mp3, avi, mpg, mpeg, jpeg, html şeklinde olabilir. Elektronik kanıtlar; elektronik olarak tutulan, iletilen, kaydedilen, işlenen, yaratılan bilgiyi ifade etmekte olup muhasebe kayıtları, kaynak belgeler, e-faturalar, elektronik sözleşmeler, elektronik doğrulamalar elektronik denetim kanıtlarına örnek verilebilir. Denetim kanıtları önem sırasına göre; iç kontrol yapısının etkinliği, denetim konusu varlıkların kendisi, dış kaynak doğrulamaları, belgeler, muhasebede tutulan kayıt ve defterler, denetçinin doğrudan kendisinin yaptığı hesaplamalar, işletme personelinden sağlanan bilgiler, karşılaştırmalar ve oranlar şekilde sıralanabilir (Türedi, 2007: 164 Whittington ve Pany, 2010: 150). 6

8 KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ Kanıt elde etmek için uygulanan yöntemlere denetim teknikleri veya başka bir ifade ile kanıt toplama teknikleri denir. Başlıca kanıt toplama teknikleri; fiziki inceleme, gözlem, yeniden hesaplama, soruşturma, göz atma, kayıt sistemini yeniden izleme, belge incelemesi, analitik inceleme ve doğrulamadır. Kanıt toplama teknikleri kısaca aşağıda açıklanmıştır (Çömlekçi, 2011: 46; Erdoğan, 2006: 62; Güredin, 2010: 267; Kaval, 2005: 150; Kavut vd., 2009: 150; Selimoğlu, 2012: 54; Selimoğlu ve Uzay, 2009: 135; Şirin, 2012: 68; Türedi, 2007: 168): Fiziki İnceleme: Herhangi bir varlığın fiziki olarak incelenmesi veya sayılmasıdır. Fiziki inceleme; belgelerin ve işletme kayıtlarında görülen fiziki kıymetlerin gerçekten var olduklarının fiziki inceleme yoluyla öğrenilmesidir. Fiziki incelemedeki temel amaç söz konusu varlıkların bilanço tarihi itibariyle var olduklarına ilişkin iddiaların doğrulanmasıdır. Gözlem: Gözlem; belirli faaliyetlerin tamamlanması sırasında hazır bulunarak (stok sayımının gözlemlenmesi gibi) işlemlerin ne şekilde tamamlandığına tanık olmaktır. Gözlem tekniğini uygulayan denetçi genelde işlemlerin yapılışı sırasında hazır bulunarak işlemlerin yetkili kişilerce, yönetim tarafından belirlenen usullere göre yapılıp yapılmadığını tespit eder. Ancak gözlem tekniğinin uygulanması aşamasında kişilerin gözlenmekte olduklarının farkına varmaları davranışlarını değiştirmeleri sonucunu doğurabilir. Denetçi bu duruma dikkat etmelidir. Yeniden Hesaplama: Amortismanların ve şüpheli ticari alacakların yeniden hesaplanmasında olduğu gibi işletme tarafından yapılan aritmetik hesaplamaların matematiksel doğruluğunun denetçi tarafından kontrol edilmesidir. Yeniden Uygulama: Yeniden uygulama, bağımsız denetçi tarafından işletmenin iç kontrol sisteminde oluşturulan kontrollerin bağımsız olarak yeniden gerçekleştirilmesi ve test edilmesidir. Örneğin bu uygulamayı alacakların vadelerine göre yeniden sınıflandırılmasını yaparak uygulayabilir. Soruşturma: Soruşturma denetçi tarafından finansal veya finansal olmayan her türlü konuda işletme içi ve dışındaki kaynaklardan bilgi alınmasıdır. Soruşturma sonucunda önemli görülen hususlar kayıt altına alınır, karşılıklı imzalanarak tutanak haline getirilir. Denetçi soruşturma sonucunda elde ettiği bilgilere istinaden işletme yönetiminden yazılı teyit mektubu talep edebilir. Soruşturma tek başına yeterli bir denetim kanıtı oluşturmaz, diğer tekniklerle desteklenmesi gerekir. Göz atma: Denetçinin muhasebe ortamına kabaca göz atarak olağanüstü durumları ortaya çıkarmasıdır. Daha sonra bu konu hakkında diğer denetim işlemleri detaylı şekilde yapılabilir. Kayıt Sistemini Yeniden İzleme: Örnekleme yoluyla seçilen bir belgeden hareketle muhasebe kayıt ortamı ileriye doğru gidilerek, o olayla ilgili kayıtların doğruluğu araştırılır. Genelde beklenmeyen ve olağandışı hareket gösteren hesaplar ve işlemler üzerine odaklanılır. Belge İncelemesi: Muhasebe kayıtlarından geriye doğru gidilerek işleme konu belgenin incelenmesidir. Belge incelemesinde belgenin genel görünümü, belgenin 7

9 ilgili işletmeye ait olup olmadığı, konuya ilişkin işlemin aritmetik doğruluğu, ardışık sıra numarası ve yetkili imzalarının olup olmadığı gibi konulara dikkat edilir. Analitik İnceleme: Analitik inceleme finansal tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak gözden geçirilmesidir. Analitik incelemenin amacı; veriler arasında anlamlı ilişkilerin var olduğunu doğrulamak ve bunlar arasında olağan kabul edilmeyecek sapmaları bulup ortaya çıkarmaktır. Örneğin gelir tablosunda brüt kar yüzdesinin beklenenden farklı çıkması halinde denetçi, satış ve stok kalemlerinin doğru olmadığını düşünerek bu hesapların denetimini daha fazla detaylandırmalıdır. Analitik inceleme sürecinde oran analizi, mantıklılık analizi (ussallık testleri), karşılaştırmalı tablolar analizi ve trend analizi kullanılabilir. o Oran Analizi: Finansal tablo kalemleri arasındaki oransal ilişkinin sonuçlarının yorumlanmasıdır. o Mantıklılık Analizi (Ussallık Testleri): Veriler arasında mantık ilişkisi kurularak belirli bir sonucun tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Denetçinin bir pastanede kullanılan şeker ve un miktarından hareketle satılması gereken tatlı veya pasta miktarını tahmin etmeye çalışması veya bir eğlence merkezinde bulunan kişi sayısından gece hasılatının tahmin edilmeye çalışılması mantıklılık analizlerine örnek olarak verilebilir. o Karşılaştırmalı Tablolar Analizi: Finansal tabloların birbirini izleyen yıllar açısından incelenmesi ve gösterdiği değişimin yorumlanmasıdır. o Trend Analizi: Bu analizde finansal tablolar daha uzun dönemde başlangıç yılı 100 kabul edilerek baz alınmakta ve yüzdesel değişimler izlenmektedir. Trend analizi denetçiye olağan olmayan durumların tespit edilmesi konusunda yol göstermektedir. Analitik inceleme konusu kitabın UDS 520, Analitik İnceleme Teknikleri adlı standardı anlatılırken daha detaylı ele alınmıştır. Doğrulama: Finansal tablolar hakkında bilgili üçüncü kişilere özel olarak soru sorulmuş bir konuda, ilgili kişilerin denetçilere verdikleri yazılı cevaplardır. Başka bir ifade ile doğrulama; denetlenen işletme aracılığıyla ve doğrudan denetçinin eline geçecek şekilde herhangi bir konu ile ilgili olarak işletme dışındaki üçüncü kişilerden cevap isteme tekniğidir. Örneğin denetçinin alacakları doğrulamak amacıyla borçlulara teyit mektupları göndermesi doğrulamaya tipik bir örnektir. Doğrulama mektuplarının güvenilirliğinin tam olması için cevaplarının doğrudan denetçiye gönderilmesi gerekir. Doğrulama mektuplarının; olumlu doğrulama, olumsuz doğrulama ve boş bakiyeli doğrulama olmak üzere üç farklı şekilde düzenlendiği görülmektedir. o Olumlu Doğrulama: Olumlu doğrulama, denetlenen konu ile ilgili olarak işletme kayıtlarındaki bilginin üçüncü kişiye sorulması, yanlış veya doğru olsun her halükarda cevap istenmesidir. Olumlu doğrulama mektubunda bilgi istenen kişiden tüm sorulara cevap vermesi istenmiş olur. 8

10 o Olumsuz Doğrulama: Denetlenen konu ile ilgili olarak işletme kayıtlarındaki bilginin üçüncü kişiye sorulması, sadece sonuç yanlış ise cevap istenmesidir. İstenen bilgi doğru ise cevap verilmesi istenmez. Bu yöntem uygulamada pek tercih edilmemektedir. Çünkü herhangi bir nedenle gönderilen cevabın denetçiye ulaşmaması araştırılan bilginin doğru kabul edilmesine neden olmaktadır. Olumsuz doğrulama genelde önemli miktarda hataların beklenmediği, miktar olarak küçük ve sayıca çok olan bakiyelerin bulunduğu durumlarda kullanılır. o Boş Bakiyeli Doğrulama: Denetlenen konu ile ilgili olarak üçüncü kişilere sorular sorulmaz sadece konuya ilişkin bildiklerini yazmaları istenir. Doğrulama konusu kitabın UDS 505, Dış Kaynaklı Teyitler adlı standardı anlatılırken daha detaylı ele alınmıştır KANITLARIN SAYISINI VE GÜVENİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR Genel kabul görmüş denetim standartlarından çalışma alanı standartları denetçinin yeterli sayı ve uygunlukta denetim kanıtı toplaması gerektiğini belirtmektedir. Yeterli sayı toplanacak kanıt miktarı; uygunluk ise kanıtların kalitesi ve güvenilirliği ile ilgilidir. Bilindiği gibi yeterli miktarda ve kalitede kanıt toplanamaz ise denetim kapsamının daraltıldığı gerekçesi ile denetçinin ya şartlı görüş vermesi ya da görüş bildirmekten kaçınması gerekir. Denetim sürecinde verilecek görüşe temel oluşturmak üzere ne kadar kanıt toplanması gerektiğine denetçi öznel yargısı ile kendisi karar verecektir. Buna karşın standartlar toplanacak kanıt sayısını etkileyen unsurların; önemlilik, risk, ekonomik etkenler, ana kütlenin büyüklüğü ve özelliği olduğunu belirterek bu unsurlara bağlı olarak toplanacak kanıt sayısının artıp azalabileceğini belirtmektedir (131; Arens vd., 2012: 174; Çömlekçi, 2011: 44; Güredin, 2010: 251; Selimoğlu, 2012: 51; Selimoğlu ve Uzay, 2009: Şirin, 2012: 57): Önemlilik: Önemlilik ile toplanacak kanıt sayısı arasında doğrusal bir ilişki olup önemlilik arttıkça toplanacak kanıtların sayısı artmalıdır. Örneğin kasa hesabı gelecek aylara ait giderler hesabına göre daha önemlidir. Çünkü kasa hesabında hile ve hata olma olasılığı daha fazladır. Bu bağlamda kasa hesabı için toplanacak kanıt sayısı gelecek aylara ait giderler hesabı için toplanacak kanıt sayısından fazla olmalıdır. Risk: Kanıtın sayısını etkileyen unsurlardan birisi denetlenecek unsurun risk seviyesidir. Risk seviyesi ile denetim kanıtlarının sayısı arasında doğrusal bir ilişki vardır. İncelenen risk seviyesi arttıkça toplanacak kanıtın sayısı da artacaktır. Örneğin çalınmaya riskli hesaplar için daha fazla kanıt toplanır. Nitelik: Kanıtın niteliğinden kastedilen kanıtın türü ve güvenilirliğidir. Kanıtın güvenilirliği ile toplanacak kanıt sayısı arasında ters bir ilişki vardır. Kanıt ne kadar güvenilir ise o kadar az kanıt toplanmalıdır. Toplanacak kanıtın sayısına etki eden bir diğer unsur kanıtın türüdür. Örneğin yasal bir sözleşme işçilik kartlarına göre daha fazla güvenilir kabul edilir. Ekonomik Etkenler-Kanıtın Maliyeti: Elde edilecek kanıtın sağlayacağı fayda ile bu 9

11 kanıtın elde edilmesi için denetçinin katlanması gereken maliyet karşılaştırılmalıdır. Denetçi, gerekli olan ancak en az zaman alan ve en az maliyet oluşturan denetim kanıtlarını seçmelidir. Örneğin denetçi alacakları doğrulamak isterse tüm alıcılara doğrulama mektubu gönderebilir. Bu durumda denetçi gereğinden fazla maliyete katlanmış olacaktır. Ancak alternatifsiz bir kanıtın maliyetli olması onun toplanmaması gerektiği anlamına gelmez. Zira zorunlu ve temel olan kanıtlar mutlaka toplanmalıdır. Başka bir ifade ile bir kanıtın elde edilmesi denetim görüşünün oluşturulması açısından zorunlu ise bu kanıtın maliyetine bakılmaksızın mutlaka elde edilmesi gerekir. Ana Kütlenin Büyüklüğü ve Özelliği: İncelenecek durumun toplam büyüklüğü ana kütledir. Ana kütle büyüdükçe toplanması gereken kanıt sayısı artacaktır. Örneğin adet satış faturasından oluşan bir ana kütleden 250 adedi örnek olarak seçilebilir. Satış faturası adedi olsaydı seçilmesi gereken örnek sayısı da buna bağlı olarak fazla olacaktı. Toplanması gereken kanıt sayısı kadar toplanan kanıtın kalitesi de önemlidir. UDS nda kanıtın kalitesi kanıtın uygunluğu veya güvenilirliği olarak ifade edilmiştir. Denetim kanıtının sayısı ve güvenilirliği birbiri ile bağlantılı olmakla birlikte sadece kanıt sayısının arttırılması kalitesi düşük kanıtı telafi etmek için yeterli olmayacaktır. Genel olarak kanıtların güvenilirliğini belirleyen temel unsurun iç kontrol sistemi olduğu kabul edilmektedir. Bunun yanında; kanıtın ilgili olması, kanıtın zamanlılığı, kanıtın kaynağı ve kanıtın objektifliği kanıtın güvenilirliğini belirleyen unsurlar olarak belirlenmiştir (Selimoğlu ve Uzay, 2009: 133; Erdoğan, 2006: 56; Güredin, 2010: 255; Şirin, 2012: 50; Selimoğlu, 2012: 51; Arens vd., 2012: 174): Kanıtın İlgili Olması: Elde edilen kanıt amaçlanan denetimle doğrudan ilgili olmalıdır. Kanıtın ilgili olması toplanan kanıt ile denetim amacı arasında anlamlı bir ilişkinin kurulabilmesi demektir. Örneğin kasada bulunan TL değerler için ilgili kanıt paranın sayısının tespit edilmesidir. Ancak yabancı para cinsinden olan nakit için ilgili kanıt dövizin değerlemesinin yapılmasıdır. Sayım işlemi TL nakit için ilgili bir kanıt iken yabancı paralar için ilgili kanıt değildir. Kanıtın Zamanlılığı: Kanıtın zamanlılığı kanıtın ne zaman elde edildiğidir. Bilanço tarihine zaman olarak yakın tarihte elde edilen kanıtlar, dönem içinde elde edilen kanıtlara göre daha güvenilirdir. Örneğin Aralık ayında yapılan stok sayımı Ekim ayında yapılan stok sayımına göre daha güvenilir kabul edilir. Kanıtın Kaynağı: Kanıtın kaynağı güvenilirlik derecesini belirler. Kanıtın kaynağı konusunda şu değerlendirmeler yapılabilir: o İşletme dışından elde edilen kanıtlar işletme içinden elde edilen kanıtlara göre daha güvenilirdir. Dış kaynak doğrulamaları bu durumun en güzel örneğidir. İşletme dışından elde edilmiş olsa bile kanıtın güvenilirliğini olumsuz etkileyen durumlar (örneğin kanıtın alındığı dış kaynağın konuya hakim olmaması gibi) olabilir. Denetçinin bu duruma hazırlıklı olması gerekir. 10

12 o Etkin bir muhasebe ve iç kontrol yapısına sahip işletmeden elde edilen kanıtlar, zayıf bir muhasebe ve iç kontrol sistemine ait işletmeden elde edilen kanıtlara göre daha güvenilirdir. o Denetçi tarafından doğrudan elde edilen kanıtlar, işletme içinden veya dolaylı yoldan elde edilen kanıtlara göre daha güvenilirdir. o Konusunda uzman bir kişiden elde edilen kanıtlar uzman olmayan kişilerden elde edilen kanıtlara göre daha güvenilirdir. Örneğin bir binanın değeri konusunda gayrimenkul değerleme uzmanından elde edilen bilgi daha fazla güvenilir kabul edilir. Kanıtın Objektifliği: Objektiflik bir işlem hakkında tüm denetçilerin aynı kanaate varması anlamındadır. Örneğin bankadan gelen hesap özetleri ve müşterilerden gelen doğrulama cevapları objektif belgelerdir ve objektif kanıtlar olarak kabul edilir. Çünkü bu kanıtlar tüm denetçiler için aynı anlama gelmektedir. İşletme içinden elde edilen bilgiler ise sübjektiftir. Yazılı olan ve belgeye dayalı kanıtlar sözlü kanıtlardan daha güvenilirdir. Ayrıca farklı yapıda ve farklı kaynaklardan elde edilen kanıtların birbiri ile tutarlı olduğu durumlarda kanıtların daha güvenilir olduğu kabul edilir ÖZELLİKLİ KONULARDA KANIT TOPLAMA UDS 501, Denetim Kanıtı-Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar adlı standartta özellikli konularda ve hesaplarda kanıtların nasıl toplanacağı ve kanıt toplama sürecinde nelere dikkat edileceği ele alınmıştır. Buna göre stokların denetiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 11

13 STOKLARIN DENETİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR Stoklar işletmeler için önemlilik derecesi yüksek olan kalemlerdir. Stokların finansal tablolar için önemlilik seviyesinin yüksek olduğu durumlarda denetçi stoklarla ilgili güvenilir kanıt elde etmek zorundadır. Bunun için, yapılabilir olmak kaydıyla denetçi fiziki stok sayımına mutlaka katılmalıdır. Denetçi planladığı şekilde fiziki stok sayımına katılamaz ise başka bir tarihte stok sayımı gerçekleştirmelidir. Stok miktarının yüksek olduğu işletmelerde stok sayımının denetçi tarafından yeniden yapılamayacağı göz önüne alındığında denetçi sayım sırasında hazır bulunarak yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamalıdır (Selimoğlu ve Uzay, 2009: 140). Stok sayımı bilanço gününden farklı bir günde yapılabilir. Bu durumda denetçi sayım günü ile bilanço tarihi arasında geçen zamana ilişkin stok hareketlerini uygun denetim prosedürleri ile doğrulamalıdır. Stokların sahip olduğu şartlar ve bulunduğu yer itibariyle denetçinin sayıma katılması mümkün olmazsa alternatif prosedürler ile mevcut duruma ilişkin yeterli uygunlukta denetim kanıtı elde etmelidir. Eğer işletme stokların fiziki miktarlarını tahmin etmeye yönelik prosedürler uyguluyorsa (örneğin bir maden rezervinin tahmini gibi) denetçi kullanılan prosedürlerin uygunluğu konusunda tatmin olmalıdır. Stoklar farklı yerlerde bulunuyor ise denetçi hangi alandaki sayıma eşlik edeceğine stokların önemlilik ve yanlış beyan riskini düşünerek karar vermelidir. Bağımsız denetçi, kullanılmış stok kartları, kullanılmamış stok kartları, sayım ve tekrar sayım yöntemleri, yarı mamullerin hangi safhada tamamlandığı, yavaş hareket gören stoklar, demode olmuş stoklar, hasarlı stoklar, konsinye stoklar, depolar arası stok hareketleri ve bilanço tarihinden önce ve sonra ortaya çıkan stok hareketleri konularında düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir. İşletme stok değerleme yöntemi olarak sürekli envanter yöntemini kullanıyorsa, fiziki stok sayımı ile kayıtlı stoklar arasındaki farklara ve bu farkların nedenlerine odaklanılmalıdır. Son stok listesi sonuçlarının doğru yansıtılıp yansıtılmadığını tespit etmek amacıyla test edilmelidir. Eğer işletmenin stokları üçüncü bir şahısın gözetim ve kontrolünde ise stoklarla ilgili üçüncü şahıslardan doğrulama yapılabilir. UDS 501, Denetim Kanıtı-Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar adlı standarda göre hukuki davaların denetiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 12

14 HUKUKİ DAVALARIN DENETİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR İşletmeyi ilgilendiren ve finansal tabloları etkileyebilecek davalarla ilgili yönetimden teyit mektubu alınmalı, işletmenin hukuk müşavirinden bilgiler alınmalı, yönetim kurulu kararları incelenmeli ve dava giderlerinin yer aldığı hesaplar incelenmelidir. Davalarla ilgili yanlış beyan riski söz konusu ise denetçi doğrudan şirket avukatı ile iletişim kurmalıdır. Hukuk müşavirinin denetçi ile doğrudan iletişim kurması sağlanmalı ve kendisinden dava listeleri, davanın olası sonuçları ve finansal etkileri hakkında bilgi alınmalıdır. Davalara ilişkin her an gelişme olabileceğinden denetim raporu öncesi son güncel bilgiler hukuk müşavirine teyit ettirilmelidir. İşletme yönetimi denetçinin hukuk müşaviri ile görüşmesine izin vermiyorsa denetim kapsamı daraltılmış olacağından denetim raporunda ya şartlı görüş bildirilmeli veya görüş bildirmekten kaçınılmalıdır. Benzer bir durum avukatın denetçiye uygun bir şekilde cevap vermeyi reddetmesi durumunda da ortaya çıkmaktadır. 13

15 Çalışma Soruları 1. Denetçinin denetim kanıtı elde etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Denetimi sürdürmek b) İşlemleri test etmek c) Bir görüşe ulaşmak d) Riskleri değerlemek e) Kontrol testleri yapmak 2. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda tüm aktif ve pasif kalemler doğru tutarları ile yer almıştır, her bir kalemin değerlemesi uygun şekilde yapılmıştır şeklinde açıklanan yönetim iddiasıdır? a) Değerleme ve dağıtım b) Hak ve yükümlülükler c) Tam olma d) Meydana gelme e) Sunum ve açıklama 3. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sisteminden elde edilen kanıtlardan birisi değildir? a) Çalışma tabloları b) Hesap planı ve açıklamaları c) Muhasebe defterleri d) Analitik inceleme e) Maliyet dağıtım hesaplamaları 4. UDS na göre aşağıdakilerden hangisi destekleyici kanıt türlerinden birisi değildir? a) Doğrulamalar b) Analitik kanıtlar c) Yazılı bildirimler d) Matematiksel kanıtlar e) Dipnotlar 5. Finansal tablolar hakkında bilgili üçüncü kişilere sorulmuş konuda, ilgili kişilerin denetçilere verdikleri yazılı cevaplardır şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Fiziki kanıtları b) Doğrulamalar c) Matematiksel kanıtlar d) Analitik kanıtlar e) Yazılı bildirimler 14

16 6. I. Denetim konusu varlıkların kendisi II. Belgeler III. İç kontrol yapısının etkinliği IV. Dış kaynak doğrulamaları V. Denetçinin doğrudan kendisinin yaptığı hesaplamalar VI. Karşılaştırmalar ve oranlar VII. Muhasebede tutulan kayıt ve defterler VIII. İşletme personelinden sağlanan bilgiler Yukarıda sayılan denetim kanıtları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde önem sırasına göre doğru bir şekilde sıralanmıştır? a. I, III, VIII, II, VII, IV, V, VI b. III, I, IV, II, VII, VI, V, VIII c. III, I, IV, II, VII, V, VIII, VI d. I, III, IV, II, VII, V, VIII, VI e. V, III, II, VII, VI, I, IV, VIII 7. Aşağıdakilerden hangisi kanıt toplama tekniklerinden birisi değildir? a) Doğrulama b) Soruşturma c) Göz atma d) Fiziki inceleme e) Kontrol testleri 8. Denetçi tarafından finansal veya finansal olmayan her türlü konuda işletme içi ve dışındaki kaynaklardan bilgi alınmasıdır şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a) Fiziki inceleme b) Analitik inceleme c) Belge incelemesi d) Soruşturma e) Doğrulama 9. Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtlarının güvenilirliğini etkileyen unsurlardan birisi değildir? a) Kanıtın zamanlılığı b) Ekonomik etkenler c) Kanıtın ilgili olması d) Kanıtın kaynağı e) Kanıtın objektifliği 15

17 10. Aşağıdakilerden hangisi toplanacak kanıtın sayısını etkileyen unsurlardandır? I. Önemlilik II. Risk III. Objektiflik IV. Maliyet a) I, II ve IV b) I, III ve IV c) I ve II d) I ve III e) I, II ve III 16

18 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı 1. c Cevabınız yanlış ise Denetim Kanıtı ve Yönetimin İddiaları Kavramı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. a Cevabınız yanlış ise Denetim Kanıtı ve Yönetimin İddiaları Kavramı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. d Cevabınız yanlış ise Kanıt Türleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. e Cevabınız yanlış ise Kanıt Türleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. b Cevabınız yanlış ise Kanıt Türleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. c Cevabınız yanlış ise Kanıt Türleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. e Cevabınız yanlış ise Kanıt Toplama Teknikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. d Cevabınız yanlış ise Kanıt Toplama Teknikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. b Cevabınız yanlış ise Kanıtların Sayısını ve Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. a Cevabınız yanlış ise Kanıtların Sayısını ve Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. 17

19 Yararlanılan Kaynaklar ARENS Alvin A., ELDER Randal J., BEASLEY Marks S., Auditing and Assurance Services an Integrated Approach, Fourteenth Edition, Pearson, BOZKURT Nejat, Muhasebe Denetimi, 5. Baskı, Alfa Yayınevi, İstanbul, ÇÖMLEKÇİ Ferruh, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1585, Eskişehir ERDOĞAN Melih, Denetim, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, GÜREDİN Ersin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, 13. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul, IASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, February 28, 2010 SELİMOĞLU Seval Kardeş ve UZAY Şaban (Editörler), Muhasebe Denetimi, Yazarlar: Seval Kardeş Selimoğlu, Mehmet Özbirecikli, Şaban Uzay, Ganite Kurt, Ali Alagöz, Serap Yanık, Gazi Kitabevi, KAVAL Hasan, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara KAVUT Lerzan, TAŞ Oktay, ŞAVLI Tuba, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, ISMMMO, Yayın No, 130, İstanbul, SELİMOĞLU Seval Kardeş (Editör), Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2636, Eskişehir ŞİRİN Mehmet, Uluslararası Denetim Standartları Çerçevesinde Denetim Kanıtları, Kanıt Toplama Teknikleri ve İstatistiki Örnekleme Yönetmeleri, Hazine Kontrolörleri Yayını, 2012 (www.hazine.org.tr/tr/.../uluslararasi%20denetm%20 standartlari.pdf). TÜREDİ Hasan, Denetim, Trabzon, WHITTINGTON Ray, PANY Kurt, Principles of Auditing & Other Assurance Services, 17. Edition, McGraw-Hill Com. Inc.,USA,

4.6. Analitik Prosedürler

4.6. Analitik Prosedürler 4.6. Analitik Prosedürler HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Analitik inceleme teknikleri kavramını açıklayabilecek,

Detaylı

4.9. İlişkili Taraflar

4.9. İlişkili Taraflar 4.9. İlişkili Taraflar HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İlişkili taraf kavramını açıklayabilecek, İlişkili

Detaylı

5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları)

5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları) 5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları) HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetimde belgelendirme

Detaylı

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KANIT KAVRAMI Denetçinin görüşüne etki edebilecek, denetçi tarafından toplanan bilgi ve veri denetim kanıtı olarak

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ

MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmışölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarıilgi duyanlara bildirmek amacıyla, tarafsız kanıt

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

BÖLÜM 3 DENETİMİ PLANLAMA

BÖLÜM 3 DENETİMİ PLANLAMA BÖLÜM 3 DENETİMİ PLANLAMA Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ DENETİMİN PLANLAMASI SÜRECİ Denetimi planlanma, denetimin amacına ulaşmak için sıra ile yapılacak işlerin düzenlemesidir. Denetim planlaması, tasarlanan

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS NOTLARI KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK MUHASEBE DENETĐMĐ SORULAR

4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK MUHASEBE DENETĐMĐ SORULAR 4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK MUHASEBE DENETĐMĐ SORULAR 1) Denetim sırasında aşağıdaki işlemlere rastlanılmıştır. Söz konusu işlemlerin doğruluğu tartışınız. a) Şirket,

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHSEBE DENETİMİ SINAV SORU VE CEVAPLARI 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Soru 1: (Not Değeri 30 Puan) Genel kabul görmüş denetim standartlarından; Çalışma

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 501 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 501 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 501 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi

Detaylı

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar Tarih : 09.01.2009 Duyuru Yapan Sermaye Piyasası Kurulu Konu : Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde finansal tabloların hazırlanmasında dikkat

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

-DENETİM- A) İç denetçi B) Dış denetçi C) Hesap uzmanı D) Bağımsız denetçi E) Kontrolör

-DENETİM- A) İç denetçi B) Dış denetçi C) Hesap uzmanı D) Bağımsız denetçi E) Kontrolör -DENETİM- 1.İşletmenin yöneticilerine ya da sahiplerine karşı sorumlu olarak, işletmenin faaliyetlerinin, önceden belirlenmiş ilke ve prensiplere uyup uymadığını denetleyen kişilere ne ad verilir? A) İç

Detaylı

DOĞA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

DOĞA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve DOĞA FAKTORİNG HİZMETLERİ

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI İÇİNDEKİLER Paragraf Giriş Kapsam......1-2 Yürürlük Tarihi.....3

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

YEDİTEPE FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve Yeditepe Faktoring

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 520 ANALİTİK PROSEDÜRLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 520 ANALİTİK PROSEDÜRLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 520 ANALİTİK PROSEDÜRLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

DERSİN N ADI: MALİYET YÖNETİMİ DERSİN N KONUSU: MUHASEBE SÜRECİ (Muhasebe sürecinin genel tanıtımı, geçici mizanın düzenlenmesine kadar olan sürecin

DERSİN N ADI: MALİYET YÖNETİMİ DERSİN N KONUSU: MUHASEBE SÜRECİ (Muhasebe sürecinin genel tanıtımı, geçici mizanın düzenlenmesine kadar olan sürecin DERSİN N ADI: MALİYET YÖNETİMİ DERSİN N KONUSU: MUHASEBE SÜRECİ (Muhasebe sürecinin genel tanıtımı, geçici mizanın düzenlenmesine kadar olan sürecin anlatılması) HEDEF: Muhasebe Sürecini Anlama, Kavrama,

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DUMLUPIINAR ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ 1.1. Adli Kelimesinin Tanımı 012 1.2. Adli Muhasebe Kavramı 012 1.3.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ KANIT TOPLAMADA İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİ KULLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ KANIT TOPLAMADA İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİ KULLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE ve FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ KANIT TOPLAMADA İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİ KULLANMASI

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN İSMMMO Akademisi uzmanlaşma programları kapsamında, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir program daha sunuluyor. 20. YY. ın en önemli

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

6102 sayılı TTK Kapsamında Finansal Tablolar Denetimi

6102 sayılı TTK Kapsamında Finansal Tablolar Denetimi 6102 sayılı TTK Kapsamında Finansal Tablolar Denetimi M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 6102 SAYILI TTK KAPSAMINDA FİNANSAL TABLOLAR DENETİMİ SEÇKİN Vergi & Maliye 6102 Sayılı TTK Kapsamında

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KARADENİİZ TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

2. KAPSAMI Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların muhasebeleştirilmesinde ve dipnotlarda yapılacak açıklamalarda uygulanır.

2. KAPSAMI Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların muhasebeleştirilmesinde ve dipnotlarda yapılacak açıklamalarda uygulanır. TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR 1. AMACI Bu standardın amacı; bir işletmenin, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle mali tablolarında hangi durumlarda

Detaylı

AYRINTILI DENETİM PROSEDÜRLERİ

AYRINTILI DENETİM PROSEDÜRLERİ AYRINTILI DENETİM PROSEDÜRLERİ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 3. AYRINTILI DENETİM PROSEDÜRLERİ Denetim planının uygulanması sürecinde öncelikle yapılması

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MUHASEBE; Mali Nitelikteki Bilgilerin SAPTANMASI (Belgelerle) ÖLÇÜLMESİ (TL Cinsinden) KAYDEDİLMESİ (Yevmiye Defteri) SINIFLANDIRILMASI (Defteri Kebir) ÖZETLENMESİ (Mizanlarla)

Detaylı

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU I-Giriş Firmaların yabancı para (YP) cinsinden ve YP endeksli yükümlülükleri ve varlıklarının bilançolarında

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013

SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 SİRKÜLER SAYI : 2013/25 İstanbul,13.03.2013 KONU : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararıyla İlgili Usul ve Esaslar belirlendi Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN İSMMMO Akademisi uzmanlaşma programları kapsamında, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir program daha sunuluyor. 20. YY. ın en önemli

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKA VE UYGULAMALARI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKA VE UYGULAMALARI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKA VE UYGULAMALARI Kalite Güvence Sistemi Politika ve Uygulamaları 1 I. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ YAPISI Kalite güvencesi sisteminin

Detaylı