Zonguldak 5. Kasım 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zonguldak 5. Kasım 2010"

Transkript

1 Zonguldak 5 Kasım 2010

2 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre çok daha iyi gidiyor. Bu tespiti yabanc uzmanlar da s k s k yap yor. Son olarak Garanti Bankas n n davetlisi olarak stanbul da konferans veren Uluslararas Finans Enstitütüsü Baflkan Vekili Philip Suttle da güzel mesajlar verdi. Suttle, Türkiye, global toparlanma sürecinde üzerine düflen görevi fazlas yla yapt. Türkiye; Hindistan ve Brezilya yla birlikte, global toparlanmada büyümenin lokomotifi oldu. dedi. Bu sevindirici sürecin en önemli sürükleyicilerinden biri, ülkemizin sahip oldu u etkin KOB dinamizmi. Bu ortamda, özellikle ekonominin lokomotifi KOB lerimizin gelecek odakl l bizi umutland r yor den bu yana KOB leri ayr bir iflkolu alt nda ele alan Garanti Bankas olarak, biz de her koflulda, ihtiyaç duyduklar deste i mümkün olan en iyi koflullarla sa lamaya çal fl yoruz. Bu nedenle, en zor dönemlerde bile mazeretlerin arkas na s nmaks z n kredilerimizi vadesinden önce ça rmad k. flletmelerimizin yan nda olarak, yeni kredi taleplerini de erlendirmenin yan s ra daha s k saha ziyaretleriyle, olas ihtiyaçlar n önceden tespit ettik. Zor durumda olanlar n mevcut kredilerini yeniden yap land rd k. Bugün, Türkiye nin en fazla kredi veren bankas Garanti nin resmi KOB tan m na giren iflletmeye sundu u nakdi ve gayrinakdi kredi tutar, 17,5 milyar TL ye ulaflt. Sadece KOB alan nda uzmanlaflm fl yaklafl k kifliden oluflan kadromuzla, KOB nakdi kredilerinde pazar pay m z %13 oldu. Toplam kredilerimiz içinde KOB kredilerinin pay n %35 e ulaflt rmay hedefliyoruz. Zonguldak ta da müflterilerimizin yo un ilgi gösterdikleri 17 ayr ifl alan na yönelik destek paketlerimiz arac l yla, i aflk n KOB ye 3 milyar TL kredi sa lad k. Öte yandan, 570 ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve eczac odas yla imzalad m z kredi anlaflmalar kapsam nda, KOB ye 1,2 milyar TL finansman deste i sa lad k. KOB lere özel, KOB Sa l k Paketi, KOB Emeklilik Plan ve GoGaranti gibi yenilikçi ürünlerimizin yan s ra, flletmelerin bilgiye eriflimini kolaylaflt rmak için, KOB dan flma hatt 444 KOB (5624) ve kobigaranti.com sitesini hayata geçirdik. Ayr ca, kad n giriflimcili ini mercek alt na alan ilk özel Türk bankas olarak, finansman ihtiyaçlar na yönelik Kad n Giriflimci Destek Paketi ni oluflturduk. Bugüne kadar Kad n Giriflimcilerimize adet kredi kulland rarak 310 milyon TL finansman sa lad k. Ekonomist dergisi ve KAG DER in iflbirli iyle Türkiye nin Kad n Giriflimcisi yar flmas n n bu y l dördüncüsünü düzenledik. KAG DER taraf ndan stanbul da düzenlenen 2. Uluslararas Kad n Giriflimcilik ve Liderlik Zirvesi ne ana sponsor olarak destek verdik. Kad n giriflimcilerin kiflisel geliflimini desteklemek için düzenledi imiz Kad n Giriflimci Buluflmalar yla 10 ilde e yak n giriflimciyle bulufltuk. Ürünlerimizin yan s ra, iflletmelerin bilgi birikimine katk da bulunacak konferans, seminer gibi buluflmalar tasarl yoruz: 2010 da dokuzuncu y l n süren Garanti Anadolu Sohbetleri, art k bir marka haline geldi. Basel II ile ilgili, 13 ildeki 17 bilgilendirme toplant s nda e yak n KOB ye ulaflt k. Ayr ca, KOB lere yönelik birçok d fl ticaret semineri düzenledik, düzenliyoruz. 9 y lda e yak n giriflimciyle bulufltu umuz Garanti Anadolu Sohbetleri nin 68. toplant s n gerçeklefltirmek üzere, Zonguldak a konuk oluyoruz. Zonguldak ta, ilin kömüre alternatif olarak hangi alanlarda uzmanlaflmas gerekti ine dair yap lacak projeksiyon arac l yla kömür devam etmekle birlikte il ekonomisinin yo unlaflabilece i alanlar tart fl yoruz. Almanya n n Ruhr Havzas nda çelik ve kömür sanayisinden küçük ve orta ölçekli iflletmelere geçifl sürecini ve Zonguldak için önerilerin yan s ra, marketçilik ve g da da t m sektörünün dünü, bugünü ve yar n n masaya yat r yor, 2010 ve sonras nda, dünya trendleri içinde Türkiye ekonomisinin yerini, uzmanlar m zla tart fl yoruz. Global toparlanman n itici gücü Türkiye, umuyorum dünyan n say l ekonomileri aras ndaki yerini çok daha sa lamlaflt racak. KOB ler, ülkemizin önümüzdeki y llarda çok daha ileri at l mlar gerçekleflmesinde yine itici güç olacak. Her zaman oldu u gibi bu dönemde de, iflletmeler ve kurumlar, Garanti nin deste ini her zamankinden daha fazla yan nda hissedecek. Garanti Bankas olarak gelecekten umutlu, onlar n her zaman yan nday z. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Zonguldak' n derin topraklar alt ndaki Servet-i K ymetli ise; bizim nazar m zda Zonguldak da o kadar k ymetli vilayetimizdir. M. Kemal Atatürk Neden Garanti den Anadolu Sohbetleri Bölgesel ve uluslararas f rsatlar birlikte de erlendirelim, çözümleri birlikte bulal m diye Garanti Bankas, 2002 y l ndan bu yana Dünya Gazetesi ve gidilen ilin sanayi ve ticaret odalar iflbirli iyle Anadolu Sohbetleri ni düzenliyor. Bas nda art k Garanti Anadolu Sohbetleri hatta k saca GAS olarak tan nan ve tan mlanan bu toplant lar dizisi bugüne kadar 50 ilde yap ld. Baz illerimiz; kimi zaman ülke ekonomimiz için hayati önem tafl d ndan, kimi zaman bir kriz yaflad ndan, ya da aksine çarp c bir ilerleme gösterdi inden bir den fazla sohbet yapma gereklili i do du. flte bu nedenledir ki 50 ilde 68 toplant düzenlendi. lki 17 May s 2002'de Gaziantep'te düzenlenen GAS, bugüne kadar Adana, Adapazar, Ad yaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antakya, Antalya (8 kez), Ayd n, Bafra, Bodrum, Bolu, Bursa (2 kez), Çanakkale, Çorum, Denizli (2 kez), Diyarbak r (2 kez), Düzce, Edirne, Elaz, Erzurum, Eskiflehir, Fethiye, Gaziantep (2 kez), Giresun, Isparta, Kahramanmarafl (2 kez), Kars, Kayseri (2 kez), Kocaeli, Konya (2 kez), Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Marmaris, Mersin, Nevflehir, Ni de, Rize, Ordu (2 kez), Samsun, (2 kez) Sivas, Tekirda, Tokat, Trabzon (2 kez), Urfa, Uflak ve Van'da gerçeklefltirildi. Dünya Gazetesi baflyazar Osman Saffet Arolat n yönetti i bu toplant lar arac l yla 'e yak n KOB 'yle bölgesel planlar, f rsat analizleri ve piyasa de erlendirmeleri gibi konularda görüfl al flveriflinde bulunma f rsat elde edildi. 26 A ustos ta bafllayan "Büyük Taarruz" konuflmas nda; "Türkiye' de devlet zaferle sonuçland... madencili i, milli kalk nma hareketiyle 26 A ustos 1931 tarihinde Mustafa Kemal yak ndan alakal, mühim mevzulardan Atatürk ilk kez Zonguldak'a hareket etmifltir. biridir. Elde bulunan madenlerin en Ertu rul Yat Zonguldak Liman aç klar nda mühimleri için üç y ll k bir plan yap lmal d r. demirlemifl, Zonguldak Valisi Arif Bey' in Ere li fiirketi'ni sat n ald m z ve Ere li baflkanl nda bir kurul Ertu rul Yat 'na Kömür Havzas nda rasyonel bir istihsal geçerek Atatürk'ü karfl lam fl, Gazi ve plan n n, günümüz meselesi oldu unu arkadafllar bugünkü Maden Mühendisleri biliyorsunuz. Bunun ikmali çabuklaflt r larak Odas n n Zonguldak fiubesi Lokali yan nda kömür istihsalat m z k sa bir zamanda en bulunan iskeleden Zonguldak a ayak az bir misli artt r lmal d r" diyerek yap lacak basm fllard r. Maden Kömür flleri TAfi'taki planlamaya ve üretimin artt r lmas na dikkat incelemelerinin ard ndan s cak, duygulu ve çekerken, demiryolu yap m konusunda da coflkulu bir u urlama töreni ile ulu onder "Zonguldak'a varm fl olan hat bu zengin ayn gün Ere li ilçesine hareket etmifltir... kömür havzas n iç vatana ba lam flt r" Atatürk 1937'de TBMM'yi aç fl bilgisini vermifltir. Toplant larda de iflen dünyayla birlikte programlar, ortak ak l toplant lar s ras nda, de iflen ekonomi ve piyasa koflullar ele bizzat ilin profesyonellerinden al nan bu al n yor, bölgesel ve uluslararas f rsatlar bilgiler, görüfller ve veriler fl nda de erlendiriliyor, potansiyel ifl alanlar haz rlan yor. irdeleniyor, bölgesel çözümler yerel sanayici Sohbetlere davet edilen uzmanlar, ve yöneticilerle birlikte bulunmaya çal fl l yor. yapacaklar sunumlarda bu verileri de kullanarak il ekonomisinin gelece ini GAS a konuflmac olan konuk uzmanlardan irdeleyen analizler yap yor. baz lar n flöyle s ralayabiliriz: Prof. Dr. Asaf Savafl Akat, Prof. Dr. Güngör Uras, Prof y l nda Türkiye mizin Avrupa Birli i Dr. Ercan Tezer, Prof. Dr. Aleaddin Asna, ile tam üyelik müzakerelerine bafllamas yla Prof. Dr. lhan Tekeli, Prof. Dr. Taner birlikte Garanti Bankas, Anadolu Berksoy, Prof. Dr. Arman K r m, Prof. Dr. Sohbetlerine bir de Avrupa Birli i ile Korel Göymen, Prof. Dr. Artun Ünsal, Dr. bütünleflme boyutu ekleme ihtiyac Mahfi E ilmez, Dr. Bahad r Kalea as, Vural duymufltu. AB ye uzanan tam üyelik Öger, Faruk Pekin, Christopher Stopes, yolculu umuzda, GAS için gidilen her ilin Ahmet Barut, Ethem Sancak, Faz l Oral, AB ye dönük yapt klar ve yapmas Oktay Varl er, Wally Olins... gerekenleri ortaya koymak için, Nurdan Bernard Türkmen in editörlü ünde her ile Garanti Anadolu Sohbetleri'nin özel bir gazete haz rlad k. düzenlendi i illerde, toplant lardan önce, Bu y l da, yaflanan küresel kriz nedeniyle, Prof. Dr. Kenan Mortan' n yönetiminde ekonominin bel kemi i olan KOBI lerimizi ortak ak l toplant lar da düzenleniyor. Bu GAS GAZETE nin ana eksenine oturttuk. toplant larda ilin önde gelen sektörlerine Bugüne kadar 43 say ç kar lan Garanti mensup profesyoneller, ilin ve sektörlerin Anadolu Sohbetleri Gazetesi 6. y l nda da sorunlar n bizzat ortaya koyuyor, bugün Anadolu yu kar fl kar fl gezerek ve gelece e yönelik düflüncelerini, profesyonellerle buluflmaya ve toplant lar n projeksiyonlar n paylafl yorlar. yaratt bilgi birikimini kal c hale getirmeye Garanti Anadolu Sohbetleri toplant lar n n çal flmaya devam ediyor.

3 Zonguldak Valili i 3 Yabanc yat r mc lar için cazibe merkezi Zonguldak Erdal Ata* Zonguldak; 1980 li y llara kadar do an n kendine sundu u yeralt kaynaklar ve kamu taraf ndan flekillendirilmifl ekonomik yap s ile taflkömürü ve bunun yan sanayileri olan demir-çelik-boru-profil vb. imalat sektöründe son derece geliflmifl, ülke ekonomisine yön verecek düzeyde bir il konumundayken, bu tarihten sonra ülkede yaflanan ekonomik krizler nedeniyle yeni ç k fllar aram fl bu süreçte yat r mc lar m z da ilimize uygun yat r m alanlar nda yat r m yapmaya bafllam fllard r Her ne kadar ilk denemelerde baflar s zl klar yaflanm flsa da bu durum sanayicilerimizi y ld rmam fl aray fllar n devam ettirerek kendine özgü sanayisini oluflturmay baflarm fllard r. Bugün Zonguldak n imalat sanayinin çeflitli alt sektörlerinde (madencilik, demir-çelik, tafla-topra a dayal sanayi, gemi-yat inflas, g da, tekstil, inflaat, kimya, ka t, mobilya, oto yan sanayii, makine, enerji vb alanlar nda) yat r m yapan bir çok sanayicisi bulundu u gibi yabanc yat r mc lar için de cazibe merkezi oldu unu söylemek yanl fl olmaz. limizin ekonomisi 2000 y llara kadar kamu a rl kl (TTK ve ERDEM R) olarak faaliyet göstermekteydi. Ancak Valili imizin de ildeki her alanda oldu u gibi özel sektörün geliflimine yönelik çal flmalar olmufl ve bu alanda devletin ilgili kurumlar yla koordineli bir flekilde çal flmalar n sürdürmektedir. Bu çal flmalar n bafll calar ; Bu kapsamda limiz 1992 y l nda Birinci Derecede Kalk nmada Öncelikli Yöre ilan edilerek; organize sanayi bölgeleri yap m na gidilmifl, yat r mc lara bedelsiz arsa tahsisi yap lm fl, Filyos a serbest bölge karar al nm fl, ulaflt rma ve altyap yat r mlar na h z verilmifltir li y llara gelindi inde Karadeniz Ere li ve Kilimli Tersaneleri ile yap m na bafllan lacak olan Alapl Tersanesi, Çatala z beldesinde tamamlanmak üzere olan termik santral, uzun u rafllar sonucu aç lan Çaycuma Havaalan ve y llard r proje olarak kamuoyunun yak ndan takip etti i Filyos Bölgesi nde önemli geliflmelere imza at lm flt r. Özellikle Filyos Serbest Bölgesinde bugüne kadar yap lmas gerekli öncelikli ifllerden imar planlar, do algaz yat r mlar, kamulaflt rma çal flmalar, ulaflt rma çal flmalar, 25 milyon ton/y l kapasiteli liman yap m çal flmalar, Filyos Nehri ne sedde imalat na bafllanarak projenin hayata geçirilmesi için somut ad mlar at lm flt r. Bu ad mlar n at lmas n Baflbakanl k (Yat r m, Tan t m ve Destek Ajans ) yak ndan takip ederek bölgeyle ilgisi olan tüm kurulufllar n koordineli flekilde çal flmas n sa lam fl bunun için de aksiyon plan haz rlayarak eyleme geçmifltir. Bugün itibariyle bölgeye önemli büyüklükte yerli ve yabanc yat r mc lar n talepleri ile karfl karfl ya bulunmaktay z. Çabalar m z altyap çal flmalar n n en k sa sürede tamamlanarak yat r mc lar n bir an evvel yat r mlar na bafllamas n sa lamakt r. Ayr ca 2009 y l nda ç kan teflvik yasas nda sektörel ve bölgesel teflvik uygulamalar kapsam nda 3. bölgede yer alan ilimiz yat r mc lara önemli avantajlar sunmakta, yine 2009 y l nda merkezi ilimizde olmak üzere kurulan Bart n ve Karabük illerine de hizmet verecek olan Bat Karadeniz Kalk nma Ajans (BAKKA) Bölge Plan n haz rlam fl buna göre öne ç kan sektörler belirlenerek y l içinde proje teklif ça r s yap lacak ve yat r mc lara önemli destek ve hizmet sa lanm fl olacakt r. Bugün Zonguldak ta imalat sanayinin çeflitli alt sektörlerinde (madencilik, demir-çelik, tafla-topra a dayal sanayi, gemi-yat inflaas, g da, tekstil, inflaat, kimya, ka t, mobilya, oto yan sanayii, makine, enerji vb alanlar nda) yat r m yapan bir çok sanayicisi bulunmaktad r. limizde Valili imizin özel sektörün geliflimine yönelik yapt çal flmalar n yan nda kamu alan nda da e itim, sa l k, ulafl m, tar m, turizm vb önemli çal flmalar olmaktad r. Avrupa Birli i üyelik sürecinde gerçeklefltirilen çal flmalar ve projeler Yap lan çal flmalar n bafll calar ; Avrupa Birli i ne kat l m sürecinde gerçeklefltirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlar n izlemek, sorunlar n tespit etmek, sorunlarla ilgili, mevzuat de iflikli i de dahil, çözüm önerilerini tespit ederek D AB ve ABGS ye bildirmek ve AB mali kaynaklar ndan azami ölçüde yararlan lmas amac yla kurum ve kurulufllar n proje faaliyetlerini teflvik etmek, gerekli deste i sa lamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tan t m n ve kamuoyu ile paylafl m n sa lamak ve ortaya ç kan t kan kl klar çözmek, il düzeyinde çözüm bulunamayanlar üst mercilere bildirmek amac yla, limizde l AB Daimi Temas Noktas ve Avrupa Birli ine Uyum, Dan flma ve Yönlendirme Kurulu oluflturulmufltur. l AB Daimi Temas Noktas Sorumlusu Vali Yard mc s Say n Cemalettin Özdemir baflkanl nda, kamu kurumlar nda görev yapan AB proje haz rlama e itim programlar na kat lm fl veya bu konuda çal flmalarda bulunmufl personellerle belirli aral klarla toplant lar yap lmakta ve ilimiz AB alan nda ne gibi çal flmalar yap laca görüflülmektedir. 23 Haziran 2010 tarihinde Avrupa Birli ine Uyum, Dan flma ve Yönlendirme Kurulu toplant s, üyelerin büyük bir ço unlu u ile ilimizde AB Proje Döngüsü konusunda e itim alm fl personel, limizdeki medya organlar ve ABGS Genel Sekreter Yard mc s Say n Mehmet Cangir in kat l m yla yap lm flt r. Valili imiz web sitesinden AB ile ilgili geliflmeler ve aç k olan AB programlar n halk n bilgisine sunulmakla birlikte, ayr ca l AB Daimi Temas Noktas kapsam nda sadece AB ile ilgili konular içeren yeni bir web sitesi oluflturulmas çal flmalar devam etmektedir. Ayr ca ilimizde bugüne kadar AB Hibe Projeleri kapsam nda (AB Gençlik ve E itim Projeleri dahil) 32 proje kabul görmüfl ve tamamlanm flt r. Projelere sa lanan toplam hibe tutar ,00 Avro dur. lin bafll ca sorunlar ve bu sorunlara yönelik Valili imizin yapt çal flmalar; K sa vadede çözümü gerektiren sorunlar; lin gelece i aç s ndan son derece önem arz eden Filyos Bölgesinde gerekli altyap yat r mlar n n yap larak yat r m yapmak isteyen yerli ve yabanc yat r mc lar n bir an önce bölgeye kanalize edilmesi gerekmektedir. Bunun için yap lan çal flmalar Valili imizce yak nen takip edilmekte ve sorunlar ilgili kanallara ulaflt r lmaktad r. Ayr ca Valili imizce bölgeye yönelik halihaz r haritalar yapt r lm flt r. Karayolu ulaflt rmas ndaki Sorunlar: limizde yap m çal flmalar uzun y llard r devam eden projeler olup yeterli ödeneklerle öngörülen sürede tamamlanmas gerekmektedir. Bu önemli projeler; Devrek-Çaycuma Ayr m - Zonguldak Yolu, Zonguldak-Ere li Yolu, Ere li-devrek Yolu, Düzce-Akçakoca-Ere li Yolu. Çaycuma-Filyos-Çatala z -Kilimli- Zonguldak yolu, Zonguldak flehir geçifli kapsam nda Mithat Pafla Tüneli, Devrek-Kdz.Ere li yolu projesi Bu ifller ilimiz ulaflt rmas bak m ndan çok önemli olup bunlarla ilgili çal flmalar Valili imizce de yak ndan takip edilmekte ve ilgili kurumlarla görüflmeler sürdürülmektedir. 1. Zonguldak flehir kanalizasyon projesinin tamamlanmas, 2. E itim alan nda okul ve personel ihtiyaçlar n n giderilmesi, 3. Sa l k alan nda yap lacak olan yeni hastanelere yönelik çal flmalar ve personel ihtiyac n n giderilmesi, 4. Ma ara ve yayla turizmine yönelik tan t m ve yat r m çal flmalar n n yap lmas, 5. Merkez ilçede yap m programlanan kapal spor salonu ve yüzme havuzunun bir an önce tamamlanmas, 6. Üniversite sanayi iflbirli i aç s ndan önem tafl yan ve üniversite bünyesinde kurulacak olan Teknoloji Gelifltirme Bölgesi nin kurulmas, 9. Çevre sorunlar kapsam nda; a) limizde gerek sanayi gerekse di er faaliyetlerden oluflan tehlikeli at klar n bertaraf na yönelik Tehlikeli At k Bertaraf Tesis ve Lisansl At k flleyicilerinin bulunmamas bu tür at klar n gelifligüzel mekânlarda depolanmas na neden olmakta bu da önemli bir çevre sorunu yaratmaktad r. limizde tehlikeli at klar n bertaraf nda bölgesel mahiyetli tesislerin kurulmas, b) Zonguldak Belediyeleri Çevre ve Altyap Birli ince Kat At k Bertaraf Tesisi kurulmufltur. Üç ayr at k transfer istasyonu ve T bbi at k Sterilizasyonu ile devreye al nan bu tesis önemli bir çevre sorununu çözecektir. Ancak Merkez ilçenin yaklafl k 30 y ldan bu yana kat at klar n depolad vahfli depolama sahas n n ve benzer flekilde bütün di er belediyelerin vahfli depolama sahalar n n rehabilite edilmesi gerekmektedir. c) Engebeli topografyaya sahip limizde Kozlu, Zonguldak, Kilimli ve Çatala z yerleflimlerinden oluflan metropoliten alanda (Çatala z termik santralinin bulundu u alan hariç) bir Hava Kirlili i Ölçüm stasyonu yetersiz kald ndan; Kozlu ve Kilimli olmak üzere iki ayr yerleflim yerinde de kurulmas, d) Kömür iflletmelerinin üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sorunlar; Topografyan n do al yap s n n ve estetik güzelli inin bozulmas, At klar n gelifligüzel, özellikle kuru ve/veya sulu dere yataklar na depolanmalar na ba l olarak at k sorunu ve derelerde taflk n sorunu, Özellikle TTK Genel Müdürlü üne ba l iflletmelerin paso döküm sahalar olarak deniz kenarlar n öngörüldü ü için yaflanan deniz kirlili i. e) 27 belediyenin (Kdz. Ere li, Gülüç, Alapl ve Devrek hariç) at ksu altyap sistemi olmad için at ksular al c ortama do rudan deflarj edilmekte ve bunun sonucunda önemli oranda su kirlili i sorunu yaflanmaktad r. f) Gerek ilimizden gerekse komflu illerden gelip Karadeniz e ulaflan tüm akarsular önemli kirlilikleri sahillere ulaflt rmakta ve 80 km deniz sahili olmas na karfl n sa l kl denize girilen plaj yetersiz kalmaktad r. Orta vadede çözüm gereken sorunlar; 1. Aternatif turizme yönelik yat r mlar yap larak limizin turizm potansiyeli de erlendirilmelidir. 2. fiehir merkezinde gecekondulaflmay önlemek üzere Zonguldak Belediyesince kentsel dönüflüm projesi yap larak yaflama geçirilmelidir. Uzun vadede çözüm gereken sorunlar; 1. Zonguldak-Düzce-Adapazar Demiryolu Projesinin tamamlanmas 2. Karadeniz Sahil Yolu nun Zonguldak tan geçecek olan Sinop- stanbul ba lant s n n sa lanmas, Elbette yukar da sayd m z sorunlar n tamam n n k sa vadede çözümlenmesi mümkün de ildir. Bu sorunlar n büyük bir bölümünün sadece Valili imiz kanal yla çözümlenmesi de mümkün de ildir. Ancak Valilik olarak limizin mevcut ve gelece e yönelik sorunlar n ve çözüm önerilerini gündeme tafl yarak ve ilgili kanallara ulaflt rarak çözümlenmesini sa lamak temel hedefimizdir. *Zonguldak Valisi

4 4 Zonguldak Belediyesi Anadolu Sohbetleri Zonguldak büyük projeleri hayata geçiriyor smail Eflref* 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde üçüncü kez göreve seçildikten sonra öncelikli hedefim iki büyük projeyi hayata geçirmekti. Her iki projenin de Zonguldak için son derece önemli ve gelece e dönük oldu una inan yorum Bunlardan bir tanesi Zonguldak Kanalizasyon ve Ar tma Projesidir. Projenin temelleri, benim ilk kez Belediye Baflkanl görevine seçildi im 1998 y l nda at ld. O y l ller Bankas yat r m program na al nan proje,1999 y l nda ikinci kez göreve seçildi im dönemde de konuyu s k takibe almam z n sonucunda, Türkiye- spanya Mali flbirli i Protokolü çerçevesinde sa lanan kredi listesine dahil edildi ve 2002 y l nda spanya Hükümeti nce sa lanan hibe-ba fl dolar tutar ndaki kredi ile proje tamamlanm fl oldu y l nda proje ihaleye ç kar ld ve biri Türk,biri spanyol ve di eri de Alman olan üç firman n oluflturdu u konsorsiyumun teklifi en uygun teklif olarak seçildi. fiu anda 23 milyon Avro bedelli olan projemize, 2009 y l nda hazine kefaleti sa lanm fl ve yine ayn y l n may s ay nda da Bakanlar Kurulunca onaylanm flt r Nisan ay ndan bugüne kadar, Ar tma Tesisi için dolgu imar plan, çevre etkilerini de erlendirme raporu (ÇED) ve teflvik belgesi al nabilmesi için gerekli çal flmalar sürdürülmektedir. Sonuç olarak; idari ve teknik tüm çal flmalar bitmek üzere olup, çok k sa sürede inflaat n yap m na bafllanacakt r. Zonguldak n 19 mahallesinden gelen evsel nitelikli at ksular ana kollektörlerle topland ktan sonra 7 adet pompa istasyonu ile ar tma tesisine aktar lacak ve biyolojik ar tma tesisinde ar t ld ktan sonra 560 mt. ileriye ve 50 mt. derinli e ulaflacak flekilde denize deflarj edilecektir. Zonguldak, bu proje ile denizlerini, derelerini, sahillerini geri kazanacak. Zonguldak halk art k yaz aylar nda girebilmek için temiz deniz aramayacak. Bal k ve di er tüm deniz canl lar denizlerimizde ço alacak. nan yorum ki, Zonguldak Kanalizasyon Projesi ülkemizde bugüne kadar uygulanm fl en ça dafl ve kapsaml proje olacakt r. Çal flmalar devam eden bir di er projenin, kent merkezinde Türkiye Taflkömürü Kurumu na ait kömür y kama tesisinin kald r lmas yla elde edilen m 2 lik alan n flehre yeniden kazand r lmas na yönelik projedir. Söz konusu alan lavuar ad verilen kömür y kama tesisin kald r lmas yla, Lavuar Alan olarak kay tlara geçen aland r. Endüstriyel Miras olarak ta tescil edilen bu alan kentsel ihtiyaçlar do rultusunda halen mevcut tesislerin korunmas ve gelecek kuflaklara aktar lmas na imkân verecek flekilde planlama, restorasyon, kentsel tasar m ve peyzaj projesi elde edebilmek amac yla ulusal bir yar flma açm fl bulunuyoruz. Merkez Terakki Mahallesi, Lavuar Koruma Alan ve Çevresi Planlama, Kentsel Tasar m, Mimarl k ve Peyzaj Düzenleme Ulusal Proje Yar flmas ad n verdi imiz bu yar flmada çeflitli üniversitelerimizden, konular nda uzman çok de erli hocalar m z jüri üyeli i yapacaklar. Burada hedefimiz, flehrimizin kültürel ve sosyal tesislere olan ihtiyaçlar na yan t vermenin yan s ra trafik sorununa çözüm getirecek büyük bir kapal otopark ve yine Zonguldak n son derece ihtiyaç duydu u bir flehir meydan oluflturmakt r. Bu projeler ayn zamanda kentin ekonomisine de canl l k kazand racak ve istihdam yaratacak projelerdir. Di er yandan Belediyemiz Avrupa Birli i üyelik süreci kapsam nda bir dizi çal flmay da gerçeklefltirmifl bulunmaktad r. Bu ba lamda haz rlanan Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi kapsam nda Belediye personelimiz LAR 1. aflama ad verilen çeflitli e itim programlar na kat lm fllard r. Yan s ra yine, Türkiye deki Yerel Yönetim Reformu uygulamas n n devam na destek projesi (LAR 2. aflama) kapsam nda 10 belediye ile birlikte Pilot Belediye seçilmifl bulunuyoruz. Bu çerçevede bundan sonras için de Avrupa da belirlenecek bir kardefl flehir ile birlikte ortak proje üretilmesi planlanmaktad r. Bu projenin konusu kültür ve sosyal yaflam n geliflmesi, turizmin gelifltirilmesi, üniversitemizin büyüyerek kaliteli e itimin artmas ve flehrimizin maden flehri olmas nedeniyle madencilikle ilgili sorunlar giderecek projeler aras nda seçim yap larak belirlenecektir. *Zonguldak Belediye Baflkan Merkez Lavuar Projesi Belediye Meclisi ne teslim edildi Zonguldak Lavuar Koruma Alan ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasar m, Mimarl k ve Peyzaj Düzenleme Proje Yar flmas sonucunda birinci olan proje için Karabük Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu müdürü ve kurul üyeleri projenin uygulanaca lavuar alan n gezerek incelemelerde bulundular ve bundan sonraki aflamada yetkileri Belediye Meclisi ne devrettiler fiehir planlamacıları, hukukçular, mimarlar, sanat tarihcileri gibi profesorlerden oluflan Koruma Kurulu baflkan ve üyeleri geçti imiz eylül ayında Zonguldak Belediye Baflkan smail Eflref ile birlikte lavuar alan n gezdiler. Belediye Baflkan Eflref, projeyle ilgili olarak ziyaret sırasında; Zonguldak ta en büyük projemiz olan ve bitti inde sonraki nesillere gerçekten iyi bir eser olarak b rakaca m z lavuar alan projelendirmesi zaten bitmiflti. Karabük Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulunun baflkan ve yönetiminde yap lan toplant da, al nan karar gere ince yerine bakmaya karar verildi. Koruma kurulumuz, tüm heyet üyeleri ile birlikte lavuar alan m z incelemeye geldiler. Birinci seçilen projenin yerine uygunlu u yönünden, emsal uygulamas yla m, kitle uygulamas yla m çözülmesi gerekti ini, yerinde görmeyi uygun gördüler ve bugün bizi ziyaret ettiler. Art k iflin sonuna geldik. Bugün bir dönüm noktas. Birinci seçilen projenin yerinin uygunlu una Koruma Kurulumuz onay verecek. Kültürel miraslar m z korumak laz m. Y k m sonras na silolar, kriptal binas korunarak, yap lacak eser ve binalarda, eski lavuar an msataca ız ve eski endüstriyel binam z korumaya çal flaca z. Zonguldak a iyi bir eser kazand raca z fleklinde konufltu. Birinci seçilen projenin uygulanabilirli ini incelemek üzere Lavuar alan n gezen Karabük Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu bir dizi incelemelerde bulundu ve toplant sonras yar flmada birinci olan projeyi onaylad. Alanla ilgili imar planlar nda emsal katsay yerine, projedeki yap kitlelerinin plana ifllenmesi, %10 ilave imar hakk verilmesi, imar plan de iflikliklerinin kurul görüflleri do rultusunda haz rlan p Belediye Meclis Karar ile sonuçland r lmas na karar verildi. Bundan sonra alanda yap lacak imar plan ve uygulama projelerini yapma ve onaylama yetkisi Belediye Meclisi ne verildi. Sokak hayvanlar koruma alt nda Alapl ilçesinde yapt r lan "Sokak Hayvanlar n K s rlaflt rma ve Rehabilitasyon Merkezi" faaliyete bafllad Alapl Belediye Baflkan Nevzat Çimeno lu, uzun süreden beri sokak hayvanlar yla ilgili yürütülen çal flmalar kapsam nda Kefkenalt mevkiinde yapt r lan merkezin faaliyete bafllad n söyledi. Hayvanlar n do al yaflam n en ayr lmaz unsurlar ndan biri oldu unu belirten Çimeno lu, hem do a dengesinin korunmas hem de sa l kl bir çevre aç s ndan hayvanlar n yaflam eflitli inin sa lanmas n n insanl n ortak sorumlulu u oldu unu kaydetti. Belediyenin artan sokak hayvanlar n n, yaflam haklar n korumak, do al ortamda rahat ve mutlu bir flekilde yaflamlar n sürdürebilmelerini sa lamak amac yla "Sokak Hayvanlar n Bak m ve yilefltirme Merkezi"ni kurdu unu dile getiren Çimeno lu, flöyle devam etti: "Merkez'de görev yapmaya bafllayan veteriner Zonguldak'ta e itim ald. Burada, sokak hayvanlar, ameliyat edilerek k s rlaflt r l yor. Bir hafta bak m ve tedavisi yap l yor, afl lar ve parazit i neleri yap ld ktan sonra küpelenerek kay t alt na al nmak suretiyle, tekrar do al ortama b rak l yor. Belediyemizin Bak m ve yilefltirme Merkezi'nde, yaral ve güçsüz durumdaki sokak hayvanlar n n da tedavisi ve bak mlar yap larak, iyilefltikten ve yaflamlar n sürdürebilecek Güce kavufltuktan sonra do al ortamla buluflmalar sa lan yor. fiu ana kadar, 6 sokak köpe i, k s rlaflt r larak ameliyat edildi. Afl lar, parazit i neleri yap l p, küpeleri de tak lmak suretiyle kay t alt na al nd ktan sonra, al nd klar do al ortama tekrar b rak ld. Çevre ve Orman Bakanl 'n n 5199 say l Hayvanlar Koruma Kanunu, bar naklarla hayvanlar n esaret alt nda tutulmas n de il, do al ortama b rak lmas n öngörüyor. Biz bu nedenle, bar nak yapmad k." Kaynak: CHA

5 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret 5 Ça dafl kent Zonguldak M. Salih Demir* Zonguldak n sosyal, kültürel ve ekonomik yaflam n zorlaflt ran, limizi ça dafl bir kent olmaktan al koyan sorunlar m z hepimiz biliyoruz Bugün üniversitemizin, belediyemizin, ö retim görevlilerinin, sanayicilerin, küçük esnaf n, floförlerin ve di er pek çok meslek örgütününmüfl gibi görünen sorunlar gerçekte Zonguldak n sorunlar d r. Bu sorunlar, bölgemizin di er bölgelerden geri kalmas na neden olmaktad r. Biz bu gerçekten yola ç karak, tarafs z bir gözle ama sa duyu ile bu sorunlar n çözümü konusunda neler yapabilece imizi konuflmak ve tart flmak tarafl s y z. Biz hiçbir zaman geçmiflte yap lan yanl fl uygulamalar, söylevleri deflmek veya bir tak m siyasi düflünceleri ve kiflileri elefltirmek niyetinde olmay z. Biz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odas olarak hiçbir zaman düne bakmad k. Bizi gelecek ilgilendiriyor. Amac m z, ça dafl bir kent yaratmak. Bu ortak hedef için tüm sivil toplum örgütleri ile ortak bir noktada buluflmaya ve ortak ak l oluflturma niyetindeyiz. KOSGEB destek programlar KOSGEB Baflkan Mustafa Kaplan KOSGEB'in 20. kurulufl y ldönümü etkinlikleri kapsam nda KOSGEB in yeni vizyonu ve yeni destek programlar n n tan t m toplant lar ülke genelinde yap lıyor KOSGEB in yeni döneminde haz rlanan destek programlar ndan KOB lerin ve giriflimcilerin daha fazla yararlanabilmesi amac yla ülkemiz genelinde çeflitli paneller ve bilgilendirme toplant lar yap lmaya balsand. KOSGEB destek programlar bilgilendirme toplant lar kapsam nda KOSGEB Baflkan Mustafa Kaplan, Baflkan Yard mc lar Bayram Mecit ve Hüseyin Tüysüz koordinasyonunda, Sakarya, negöl ve Bursa, Kütahya, Eskiflehir, Bolu, Zonguldak, Biz Zonguldak n sorunlar n en iyi bilenlerdeniz. Bugün bakt m zda Zonguldak, Ulafl m, Sa l kl çevre, Hava kirlili i, Çarp k yap laflma, Üretim, stihdam, Pazar, sorunlar aras nda bocalayan, kan kaybeden mevcut potansiyelleri ile tamamen z t bir konumdad r. Oysa oda olarak sürekli ifade etti imiz gibi ilimiz; sanayi, üniversite ve turizm kenti olabilmek için gerekli tüm vas flara sahiptir. Bu hedefi gerçeklefltirmek için gerekli araçlar do ru yer ve zamanda kullanmak Zonguldak ça dafl bir kent yapacakt r. Yeralt ve yerüstü zenginliklerimizi rantabl kullanarak ve daha çok üreterek, liman gerekti i gibi büyüterek Zonguldak sanayi kenti yapabiliriz. Üniversiteyi gelifltirerek, daha çok fakülte, nitelikli ö retim görevlisi ça dafl bir e itim ve buna ba l olarak daha çok üniversite ö rencisi ile Zonguldak üniversite kenti yapabiliriz. Tüm bunlara orant l olarak sa l kl ve yaflanabilir çevre yaratarak, çarp k kentleflmenin önüne geçerek, tarihi, kültürel de erlerimizi ve do al güzelliklerimizi ön plana ç kard m zda Zonguldak turizm kenti haline getirebiliriz. Bu gerçekleflti inde; ça dafl bir kent yaratm fl olaca z. Bizim de hedefimiz budur. Örne in; Zonguldak liman ile ilgili gerçekleri hepimiz biliyoruz. Filyos Vadisi Projesini tart flarak çeyrek yüzy l geçiren Zonguldak hala bu vadi projesinin gerçekleflmesini beklemekte, 1970 li y llarda bafllayan yol yap m çal flmalar nda halen nihai sona gelinmemifltir. Adana ve Mersin de düzenlenen toplant larda ifl dünyas na yeni destek programlar n n tan t m n yap ld. Kaplan; Bu bilinçle ülkemiz genelinde Hizmet Merkezlerimiz arac l yla Sanayi ve Ticaret Odalar, Esnaf ve Sanatkar Odalar ve sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i içerisinde KOB temsilcilerine yönelik toplant lar yaparak destek programlar n n tan t m n yapiyoruz dedi. flletmelere, giriflimcilere, KOB lere yönelik projeleri olan meslek kurulufllar na ve iflletici kurulufllara, KOSGEB cra Komitesi taraf ndan kabul edilen 6 adet destek program kapsam nda geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sa layaca z dedi. Yeni destek programlar n n KOSGEB in geniflleyen hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek flekilde tasarland n belirten Kaplan; Yeni destek programlar m z, eriflimi kolay, etkin, yal n ve esnek, iflletmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin, ortakl k kültürünün, giriflimcili in desteklendi i, katma de eri ve rekabet gücü yüksek, geliflme potansiyeli olan sektörlerin öncelikli olarak desteklenebilece i, bölge, sektör, yöre ve iflletme ihtiyaçlar na göre tasarlanm fl, kullan c üzerinde gözlemlenebilir etki yaratabilecek derecede etkili, proje esasl destekleme sistemini benimseyen, e-devlet yap lanmas ve kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili düzenlemelerle uyumlu, desteklerin bir amaç de il araç oldu u ve nitelikli KOB lerin nitelikli flekilde desteklenece i bir yap da oluflturulmufltur dedi. Cumhuriyetin ilk y llar nda Hollanda Kraliyet ailesinden al nan kredi ile yap lm fl ve Cumhuriyetin ilk limanlar ndan birisi olma özelli ini tafl yan Zonguldak Liman bugün gelinen noktada yetersizdir. Ro Ro tafl mac l, tren feri, Kardemir, TTK n n özlük iflleri, ithal kömür tafl mac l n n yaratt liman trafi indeki yo unlu u hepimiz gözlemliyoruz. Liman n büyütülmesi kaç n lmazd r. DLH Genel Müdür Yard mc s Say n Metin Tahan n bu konudaki giriflimlerini çabalar n biliyoruz. Bu giriflim ve çabalar n kent taraf ndan bilinmesi ve desteklenmesi gerek. Sadece liman trafi indeki yo unlu un giderilmesi için de il kentin büyümesi, liman hizmetlerinde kalitenin gelmesi için yeni liman yap lmas kaç n lmazd r. Bir baflka örnek ise Fuar ve Kongre Merkezidir. Zonguldak ça dafl bir kent haline getirmenin öncelikli yolunun nitelikli tan t mdan geçti i düflüncesindeyiz. Bunun için kentimizde Fuar ve Kongre Merkezi kurulmas n istiyoruz. Zira bu kent Türkiye Cumhuriyeti nin ilk sanayi kentidir. Türkiye Cumhuriyeti nin tar m toplumundan sanayi toplumuna geçmesini sa layan bir kentte fuarlar n çad rlarda gerçekleflmesi, gerçek anlamda bir çevre yolunun bulunmay fl büyük eksikliktir. Oysa sanayileflme yolunda bu kadar eme i ve üretim kültürü var olan bir kentte bugün daha farkl konular n tart fl lmas gerekirdi. Ne yaz k ki, biz hala Karadeniz Bölgesi TÜB TAK Ar-Ge ve Yenilik Günü-III düzenlendi TÜB TAK taraf ndan, Karadeniz Bölgesi ne yönelik olarak Karadeniz Bölgesi TÜB TAK Ar-Ge ve Yenilik Günü-III düzenlendi Devlet Bakan Prof. Dr. Mehmet Ayd n n himayelerinde 14 Ekim 2010 tarihinde Bolu da düzenlenen Karadeniz Bölgesi TÜB TAK Ar-Ge ve Yenilik Günü-III e, Bart n, Bolu, Çank r, Düzce, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak illerinden valiler, belediye baflkanlar, üniversite rektörleri, il özel idaresi genel sekreterleri, sanayi ve ticaret odalar baflkanlar, Ar-Ge projesi yapan özel sektör temsilcileri, kamu araflt rma enstitülerinin müdürleri ve yüksekö retim sektöründen temsilciler kat ld. Karadeniz Bölgesi nde yap lan Ar-Ge ve yenilik çal flmalar n gözden geçirmek, ülkemizin Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi ndeki mevcut durumunu, ulusal ve uluslararas Ar-Ge destek olanaklar n kat l mc larla paylaflmak amac yla düzenlenen etkinlikte, etkinli e kat lan illerimizin bilim, teknoloji ve yenilik potansiyelini ortaya ç kararak, rekabet gücünü daha da art rmaya ve sürdürülebilir k lmaya yönelik görüfl al flveriflinde bulunuldu ve öneriler paylafl ld. x.htm Google'dan Zonguldak'ta internet e itimi Google Türkiye Zonguldak'taki KOB 'ler ile giriflimcilere internetin sundu u f rsatlardan faydalanmak konusunda Atatürk Kültür Merkezi'nde e itim verdi. Zonguldak TSO, ANT Dan flmanl ile ortaklafla düzenledi i Sosyal Sorumluluk Projesi kapsam nda KOB ve giriflimcilere 18 Ekim günü e itim verdi. Kat l mc lardan herhangi bir ücretin talep edilmedigi, 100 TL de erinde promosyon kod numaras verildigi e itim program na kat lmak için Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odas basvurulari kabul etti. Internet reklamc l e itimleriyle yurt genelinde faaliyet gösteren KOB 'lere ulaflan Google Adwords, KOB 'lerin hem 30 y l önceki sorunlar bugün hala tart fl r durumday z. Ülkemizin en büyük do al ormanlar na sahip Zonguldak ta orman ürünleri sanayisinin geliflmesi, bölgemizdeki ifladamlar n n veya sanayi kurulufllar n n farkl sektörleri gözleyebilmesi, tan flmas, bölgemizin fuar ve konferans turizminde mesafe kat edilmesi için fuar ve kongre merkezi kurulmal d r. Sektörel teflvik, Filyos Vadisi Projesi nin gerçekleflmesi sanayicilere arsa tahsisinin bir önce bafllat lmas, 1970 li y llarda bafllayan henüz bitirilmemifl Zonguldak- Kdz Ere li Yolu baflta olmak üzere Zonguldak-Devrek, Devrek-Eskiça yollar n n duble yol yap m n n tamamlanmas hususlar nda limizdeki tüm Sivil Toplum Örgütleri mutab kt r. Bölgemizin geliflmesi, kendisine yetebilir duruma gelmesi için; yukar daki k sa örneklerde belirtti imiz sorunlar n ortadan kalkmas gerekmektedir. Ancak bu flekilde Zonguldak kendisi ile rekabet edebilecek konuma gelecektir. Ve bizlerin tespit etti i sorunlar çözümlenmeyecek sorunlar de ildir. Ça dafl bir kentte yaflamak ve çocuklar m za ça dafl bir kenti miras olarak b rakmak istiyoruz. Bu kentin sakini de il sahibi olan bizlerin en büyük hedefi Zonguldak ça dafl bir kent yapabilmektir. *Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan iç hem de d fl piyasa koflullar nda yeni müflteriler yeni pazarlar kazanmalar n sa lamak amacinda olduklarini belirttiler. E itimde; internet ve online reklamc l k, arama reklamlar n n önemi, neden Google Adwords, kullan labilecek reklam çeflitleri, adwords hesap ifllemleri, hesap oluflturma hesap yönetimi, kampanya oluflturma, geliflmifl kampanya ayarlar, reklam hedeflemesi, fatura ifllemleri ve maliyet kontrolü, kampanya yönetimi, kampanyan n amac ve baflar kriterleri, kelime hedefli kampanyalar, içerik hedefli kampanyalar, reklam görünürlü ü ve sorun giderme, reklam performans n izlemek, kampanya optimizasyonu, Google adwords rapor merkezi, Google yard mc araçlar, adwords editör, Google analytics örnek kampanyalar ve baflar hikayeleri hakk nda bilgiler verildi.

6 6 Yeni Dönemi Anlamak Anadolu Sohbetleri Yeni dönemi anlamak Prof. Dr. Asaf Savafl Akat* Küresel kriz Türkiye ekonomisinde bir dönemin bitti ini ve asl nda al fl lmad k yeni bir dönemin bafllad n alg lamay kolaylaflt rd Nedenini biliyoruz: bu kriz geçmifl krizlere hiç benzemedi, adeta tüm ezberleri bozdu. Do all kla, eski adet, korku, fobi ve önyarg lar n tümünden kurtuldu umuzu söylemek zor; geçmiflin haf zalarda derin izler ve güçlü tortular b rakm fl deneyimleri kolay unutulmuyor. Küresel krizle yola ç kal m. Türkiye de 1929 krizi ve Büyük Buhran toplumun belle inde travmatik bir deneyim fleklinde yer almaz. Tersine, resmi söylemde o y llar n devletçilik sayesinde ekonomik baflar lar vurgulan r. Savafl sonras dönemde ise ekonomik dalgalanmalar n temel belirleyicisi iç koflullar olmufltur. Bunda ekonomik büyümenin 1990 lara kadar d fla kapal bir yap içinde sürdürülmesinin etkisi büyüktür. Bu nedenle dünya ekonomisinin büyüme h z ndan ziyade petrol-hammadde fiyatlar yada d fl finasman olanaklar ilgi çekmifltir. Bu kez durumun çok farkl oldu u ortadad r. Bir: dünyada savafl sonras dönemin en büyük mali krizi ve en a r resesyonu yafland. ki: AB ile Gümrük Birli i, konvertibilite, yabanc sermaye ak mlar, vs. Türkiye tarihinde hiç olmad ölçüde küresel ekonominin parças olmufltu. Türkiye nin krizi ile devam edelim. Temel göstergelerle ilgili olarak herkesin kafas nda son elli y lda yaflanan olaylardan süzülmüfl bir flablon yer al r. Kriz döneminde talep ve üretim geriler; enflasyon, faiz, kur ve ihracat yükselir; d fl aç k, bütçe aç ve ithalat düfler. Daha aç k söyleyelim. Türkiye ekonomisinde sert küçülme dönemleri mutlaka ciddi mali çalkant larla beraber gelir sonunda ve 2009 bafl nda da genelde ayn sürecin yaflanmas beklendi. Maalesef bu kez sadece ithalat ve d fl aç k göstergelerle uyumlu davrand ; her ikisi de azald. Di erlerinde ise tam z tt gerçekleflti. hracat, enflasyon ve faiz h zla geriledi; bütçe aç büyüdü, kur sadece dalgaland. Önce 2008 in son çeyre i ve 2009 un ilk yar s nda yaflanan rekor ekonomik küçülmenin geçmifltekilerden farklar n sat r bafllar fleklinde k saca hat rlatal m. Bir: Türkiye nin uygulad popülist maliye ve para politikalar ndan kaynaklanmad. ki: bankac l k kesiminde büyük sorunlar ortaya ç kmad. Üç: yüksek kronik enflasyonun beli kriz öncesinde k r lm flt. Dört: küresel resesyon ve TL nin de erini korumas toparlanmay ihracat n çekmesine izin vermedi. Neden yeni bir dönemden söz etti imizin ipuçlar bu geliflmelerde yat yor. Sevelim sevmeyelim, be enelim be enmiyelim, son on y lda Türkiye ekonomisinde çok fley de iflti. Liste uzundur: bütçe disiplini, ba ms z Merkez Bankas, dalgal kur, özerk düzenleyici kurullar, özellefltirme, do rudan yabanc sermaye giriflleri, vs. Bunlar içinde 2000 den bu yana fevkalade s k maliye politikalar uygulanmas n özellikle önemlidir. Bu sayede kamu borcu ciddi flekilde azalm fl, enflasyon düflmüfl, böylece ekonomi resesyon dönemine geçmifle k yasla çok daha güçlü temeller üzerinde yani daha istikrarl bir yap ile girmifltir. flte, Türkiye ekonomisi aç s ndan bir ilk olan budur. Açal m. Bütçe disiplini sayesinde makro istikrar n tesisinde katedilen yol, geçmifl krizlere k yasla bu kez iktisat politikas na çok daha genifl bir manevra alan tan d de, 1999 da, 2001 de oldu u gibi, ekonomi h zla küçülürken para ve maliye politikalar n n da s k lmas, adeta yang na benzin dökmülmesi zorunlulu u kalk nca, iç ve d fl talepte ani çöküfl durumunda istikrarl ekonomilerin baflvurdu u önlemleri Türkiye de uygulad ; iç talebi canland rmak için para ve maliye politikalar gevfletildi. Bu husus çok önemlidir. Ekonomik daralman n iflsizlikte yol açt büyük art flla mücadele etmek için makro politikalar n devreye sokulmas son on y lda Türkiye toplumunun yapt fedakarl klar n ve ödedi i bedelin (özellikle yüksek faiz d fl fazlalar n ve reel faizlerin) karfl l nda elde edilen hayati bir kazan md r. Son dönemde Yunanistan da yaflananlar Türkiye nin gerçeklefltirdi i dönüflümün önemini iyice ortaya ç kar yor de Avro ya geçilmesinin faizlerde yol açt ciddi düflüfl kamu borcu zaten kritik düzeylerde seyreden Yunanistan için tarihi bir f rsat yaratm flt. Bütçede l ml bir disiplin çabas bile borç oran n k sa sürede makul düzeylere indirmeye yetecekti. Ama Yunanistan bu f rsat kullanmad, tersine maliye politikas n büsbütün gevfletti. Hikayenin mutsuz sonunu biliyorsunuz. Yak n geçmiflin hasta ekonomisi Türkiye yoluna IMF siz devam ederken büyüme rekorlar k r yor; Euro üyesi Yunanistan ise IMF denetiminde küçülmeye devam ediyor. Türkiye de düflük enflasyon-düflük faizdalgal kur üçlüsü bence yeni dönemin geçmiflle en büyük fark d r. Özellikle uzun y llar boyunca düflük riskle yüksek getirilere al fl(t r l)m fl tasarruf sahipleri aç s ndan do ru anlafl lmas hayati önemdedir. Biliyorum, hepimiz o güzel günleri ar yoruz. Yüzde 15 lerde, 20 lerde seyreden TL reel faizleri, hep yükselen borsa endeksi, patlayan gayrimenkul fiyatlar, vs. vatandafl n yat r mlar nda zarar etmesi ihtimalini çok düflürmüfltü. Vahim hatalar d fl nda, neye yat rsan sonunda makul bir getiri elde ediliyordu. O dönemde sadece di er koflullara bakmadan kör de ne ini beller gibi tüm tasarruflar n dövizde tutanlar zarar etti. Geri kalan herkes kazançl ç kt. TL yat r mc s n n güzel günleri krizle beraber bitti. Art k yat r mc bilmedi i bir alemle karfl karfl yad r. Nominal ve reel faizler örne in bir y l önce düflünülemeyecek düzeylere geriledi. Geçen y l, her faiz indiriminden sonra bu son, art k faiz düflüflü durur dendi ini hat rlatal m. Bugün (Eylül 2010) itibariyle TÜFE de y ll k art fl n yüzde 7, beklenen 12 ayl k art fl n yüzde 6, mevduat faizinin ise yüzde 9 civar nda seyretti ini hat rlatal m: stopaj sonras mevduat reel faizi s f ra yak nd r. Yak n gelecekte bu e ilim de iflir mi? lkbahar aylar nda enflasyonu çift haneye t rmand ran arz kökenli geliflmeler mali piyasalarda para politikas n n s k lmas beklentisini güçlendirdi. Y l n ikinci yar s ndan faizlerin artaca öngörüldü. Ama beklentiler gerçekleflmedi. Çünkü enflasyon tekrar Merkez Bankas n n hedef aral na geri döndü. Bence görünür gelecekte nominal ve reel faizlerde yukar yönlü bir hareket olas l düflüktür. Her halukarda, eski yüksek reel faizlere geri dönüfl olanaks zd r. Tersine, tüm göstergeler reel faizdeki düflüflün kal c oldu u yönündedir. Bu durumu kabullenmekten baflka çare yoktur. Türkiye ekonomisi 2010 da özel tüketimin canlanmas ile birlikte toparlanmaya bafllad. lk yar da iki haneli büyüme h z yakaland. Özel yat r m harcamalar nda ve inflaat kesiminde hareketlilik belirdi. Bu y l büyüme yüzde 7 ye hatta üstüne ç kabilir. Ancak, büyümede geçen y l ilk yar daki sert daralman n baz etkisi yüksektir. kinci yar da ihracattan ve sanayi üretiminden yavafllama iflaretleri gelmektedir. Dolay s ile büyüme enflasyonist de ildir. Di er kritik gösterge bütçedir. Ekonomik toparlanma ile birlikte hükümet maliye politikas n s kt. lk sekiz ay hedefin çok alt nda gerçekleflen bütçe aç enflasyonla mücadelede Merkez Bankas n n iflini kolaylaflt rd. Buna karfl l k seçim y l nda Mali Kural a geçmeye yanaflmad. Yani önümüzdeki dönemde bütçe disiplininde bir miktar gevfleme ihtimali gündemdedir. Para politikas tepkisi gerektirecek kadar olur mu? Tahmin etmek zor ama sanm yorum. Ya döviz kuru? Son kriz kurla ilgili fobilerin afl lmas na da ciddi katk yapt. Düflük faize ve h zla geniflleyen d fl aç a ra men TL az da olsa de er kazand. Çünkü küresel mali piyasalar n Türkiye ye ilgisinde gözle görülür bir art fl var; yani s cak para girifli sürüyor. Bu koflullarda yak n gelecekte kurda sert dalgalanmalar oluflaca n sanm yorum. Gene de döviz riski al rken tedbirli davranmakta yarar görüyorum. * stanbul Bilgi Üniversitesi BF Ekonomi Bölümü Ö retim Üyesi Çaytafl Atefl Tu la krizi ihracatla aflmay planl yor Krizin etkilerini ihracatla aflmay planlayan Çaytafl Atefl Tu la, geçen y l toplam üretiminin yüzde 23 ünü ihraç ederken, bu y lki ihracat hedefini yüzde 30 olarak belirledi 1974 y l nda 250 ton/y l kapasiteyle yurtd fl nda çal flan iflçilerin katk lar yla nflaat Malzemeleri Sanayi ad yla kurulan iflletme, 1986 y l nda Çaytafl Atefl Tu la Sanayi ad yla yeniden yap land. Halka aç k anonim flirket olan Çaytafl, gerekli modernizasyon ve teknolojik yat r mlarla kapasitesini günümüz itibariyle 12 bin 500 ton/y la ç kartt. 9 bin 500 metrekare kapal alan olmak üzere 17 bin 250 metrekare arazi üzerine kurulan tesiste toplam 45 kiflinin istihdam edildi ini aç klayan Çaytafl Atefl Tu la Sanayi Genel Müdürü Soner Arat, firmalar n n 1983 ten bu yana alümina silikat esasl atefle dayan kl refrakter malzeme üretti ini ve TS EN ISO 9001:2008 standartlar nda üretim gerçeklefltirdi ini belirtti. Ar-Ge çal flmalar na h z verdiklerini ve 2010 y l nda da etkilerini önemli ölçüde sürdürecek olan global krizi ancak ihracatla aflabileceklerini kaydeden Arat, Çaytafl Atefl Tu la, refrakter üretim teknolojisi uzmanl n ifl süreçleri deneyimiyle birlefltiriyor. Firman n misyonu, özgün hizmet anlay fl ve güncel teknoloji kullan m yla müflterilerinin ifl ihtiyaçlar na dinamik ve yetkin kadrosuyla giriflimci, sa duyulu ve müflteri odakl yaklafl m yla cevap veren çözümler üretmektir dedi. Mamul tüketim analizlerine bak ld nda refrakter malzemelerin demir-çelik, demir d fl metaller, çimento, kireç, seramik, döküm ve kimya sanayileri baflta olmak üzere a r sanayi taraf ndan kullan ld n ve bu sanayi dallar ndaki teknolojik yeniliklerle geliflmelerden do rudan etkilendi ini aktaran Arat, bu çerçevede refrakter malzemeye olan talebin giderek artt n ve firmalar n kalite ve ucuzlu u birlefltirmeye çal flt n dile getirdi.

7 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret 7 Zonguldak'tan yat r mc lara ça r Zonguldak Valili i ve Zonguldak TSO taraf ndan ortaklafla düzenlenen yat r m ve teflvikler konulu panelde Zonguldak' n yat r mc lara yönelik avantajlar anlat ld Ekim ay nda düzenlenen panelde konuflan Sanayi ve Ticaret l Müdürü Hayriye Göktafl, özel sektörün, daha fazla istihdam alan oluflturmas n isteyerek ça r da bulundu. Göktafl, "Kalk nman n ana stratejisi sanayileflmektir. Zonguldak'ta yaflanan iflsizli e çare bulman n yollar ndan biri de yeni yat r mlar n yap lmas d r. Zonguldak için en son haz rlanan sanayi potansiyeli ve yat r m alanlar araflt rma raporlar nda, önerilen do al kaynak ve ham madde potansiyeline dayal yat r m konular içinde yer alan orman ürünleri sektöründe, ka t ve ka t ürünleri imalat, döflemelik parke, MDF yonga levha, mobilya ve plakalar n imalat, metal eflya, makine ve teçhizat imalat ile elektrikli makine ve cihazlar imalat, entegre su ürünleri yetifltiricili i AB, gerçekleflecek internet ve Ar-Ge projelerine 300 milyon Avro bütçe ay rd TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi taraf ndan, stanbul Sanayi Odas iflbirli i ile 13 Temmuz 2010 tarihinde, Future Internet (Public Private Partnerships - PPPs ) bilgi günü düzenlendi. Avrupa Komisyonu taraf ndan 2009 y l nda AB Ekonomik Kurtarma Plan kapsam nda bafllat lan kamu özel ortakl (PPP) inisiyatiflerinden bir yenisi olan "Future Internet PPP" kapsam nda, 2013 y l na Kalk nma Ajanslar ; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar aras ndaki iflbirli ini gelifltirmek, kaynaklar n yerinde ve etkin kullan m n sa lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk nma plân ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliflmeyi h zland rmak, sürdürülebilirli ini sa lamak, bölgeler aras ve bölge içi geliflmifllik farklar n azaltmak amac yla kurulmaktad r. Bölgesel ekonomik kalk nma ve sosyal geliflme alan nda yaflanan yap sal dönüflümün ve sürdürülebilir kalk nman n en önemli kurumlar aras nda yer alacak olan kalk nma ajanslar Devlet Planlama Teflkilat (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye bafllam flt r. Bat Karadeniz Kalk nma Ajans, mevcut pazar n geniflletmek ve ilin rekabet gücünü art rmak amac yla bölgeye yat r m yapacak olan yat r mc lar için özellikle Yat r m Destek Ofisi arac l yla dan flmanl k hizmeti sa lamaktad r. Bakka Yat r m Destek Ofisleri nin; Zonguldak, Bart n ve Karabük te flubeleri bulunmaktad r. Bakka Zonguldak Yat r m Destek Ofisi; yat r m n her aflamas nda bilgi deste i ve dan flmanl k hizmeti, gerekli izin ve ruhsat ifllemlerinin tek elden koordinasyon ve takibi görevlerini yerine getirmektedir. Yat r m Destek Ofislerinin sundu u hizmetlerin tamam ücretsizdir. Zonguldak li nin Kalk nmada Öncelikli Yöre kapsam nda olmas kamunun destek politikalar ndan yararlan lmas için özel ve kamu sektörüne f rsat oluflturmaktad r. Teflvik sisteminde birinci derecede kalk nmada öncelikli yörelerin, hayvanc l k yat r mlar, g da ürünleri ve içecek imalat sektörlerine yeni teflvik yasas içinde yer verilmifltir. Son teflvik yasas ilimiz ve bölgemizde öne ç kan sektörler paralelindeki düzenlemeleri içererek 16 Temmuz 2009 tarihinde yay nlanarak yürürlü e girmifl ve ilimiz 3. Bölgede bulunmaktad r. Zonguldak' n önemsenen il haline geldi ini aktaran konuflmac Kaz m Baydilli, flöyle dedi: "Zonguldak bizim içinde art k çok önemsenen bir il haline geldi. fiirketimizin Ana Merkezi stanbul'dur. Zonguldak'a gelmemizin birinci sebebi, Zonguldak'a 4 tane ulafl m imkân n da aktif olarak olmas d r. Dolay s yla deniz yolunuz, rayl sisteminiz, pek aktif olmamakla beraber hava yolunuz ve karayolumuz var. E er biz daha çok yerel çal flmak yerine uluslar aras yani ihracata dayal politika güdeceksek bu 4 tane aktivitenin tamam n kullanmak gibi bir lüksümüz var. Biz Zonguldak' tamamen ihracata dayal bir tesis kurmaya geldik. Bir çok yat r mc m z n buray önemsemesi gerekti ini düflünüyoruz." Gelece in nterneti Projelerine 300 milyon Avro Bat Karadeniz Kalk nma Ajans kadar 300 milyon Avro fon sa lanacak, "Future Internet PPP" 2011 ve 2012 ça r lar ile Ar-Ge projelerine destek verilecek. 7.ÇP ICT alan alt nda aç lacak Future Internet PPP ça r lar ile desteklenecek projelere yönelik olarak düzenlenen bilgi gününe Avrupa Komisyonu ve EFII temsilcisi konuflmac olarak kat ld. Ayr nt l bilgi için: haberler/gelecegin-interneti-projelerine- 300-milyon-euro.html Gümrük vergisi muafiyeti, Yat r m yeri tahsisi, Katma de er vergisi istisnas, Faiz deste i, Sigorta prim iflveren hissesi deste i Enerji deste i konular nda teflvik uygulamas olana n getirmektedir. Bakka Zonguldak Yat r m Destek Ofisi ni aç l fl ndan bu yana en büyük icraat, olan mali destek program n n dayand Bat Karadeniz Bölge Plan n n haz rl k ve plan n önceliklerinin belirlenmesi olmufltur dönemini kapsayan Bat Karadeniz Bölge Plan ; Zonguldak, Karabük ve Bart n illerinin oluflturdu u bölgenin kaynaklar n n sürdürülebilir biçimde yönetilerek, bölge içerisinde ekonomik ve sosyal kalk nmay hedefleyen çal flmalara yol göstermeyi amaçlamaktad r. Bu plan, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklafl mla gerçeklefltirece i kalk nma stratejisinin hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir temel politika doküman d r. Plan ayn zamanda, belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesine katk da bulunacak, istihdam olanaklar n artt rarak kalk nmaya yard mc olacak projelere verilecek destekleri kapsayan Mali Destek Programlar na da temel oluflturacakt r. Plan, Eylül 2010 tarihinde Devlet Planlama Teflkilat ndan onay alm fl olup ve Kas m 2010 tarihinde yürürlü e girmesi beklenmektedir. Bat Karadeniz Bölgesi, Bölge Kalk nma Plan na ulaflmak için: d/bat %20Karadeniz%20Bölge%20Plan % pdf Tat Metal Türkiye de üretimi olmayan galvalumu üretecek Tat Metal Yönetim Kurulu Baflkan Ak n Tato lu galvalum ad verilen korozyona daha dayan kl ve alüminyum/çinko alafl m n n kapland ürünü üretmeye bafllayacaklar n söyledi Tat Metal in 1986 y l nda kuruldu unu söyleyen Tato lu, 2009 y l sonunda faaliyete soktuklar sürekli galvanizleme tesisinden sonra, entegrasyonu tamamlamak için boyama tesisi ile yeni bir çelik servis merkezi kurma planlar n n oldu unu aç klad. Tato lu, Ancak, harekete geçmek için krizin tamamen geçti inden emin olmam z gerekiyor. Galvanizleme tesisimiz, flu anda Türkiye de üretimi olmayan ve galvalum (veya aluzing) olarak adland r lan, korozyona daha dayan kl yüzde 55 alüminyum-yüzde 45 çinko alafl m n n kapland ürünü üretebilecek flekilde dizayn edildi. Önümüzdeki günlerde bu ürünü de üretmeye bafllayaca z dedi. 2010, fiyatlar aç s ndan ilginç bir y l oldu Sat fl miktar bak m ndan 2009 y l nda bir önceki y la göre yüzde 10 luk bir düflüfl oldu unu, ancak as l azalman n kazançlar üzerinde yafland n vurgulayan Ak n Tato lu, Demir çelik sektörü için 2010 y l n n ilk yar s nda, fiyatlar n 4 ayda 200 dolar yükseldi i ve son 2 ayda 150 dolar geri geldi i ilginç bir y l oldu. Bunun ana sebebi, talebin çelik arz n n çok gerisinde kalmas ve son günlerde Avrupa dan gelen kötü haberlerle piyasan n yeniden durgunlu a girmesidir. thalat n azalt lmas n sa layacak her türlü faaliyetin Türkiye ekonomisi için bir art de er sa layaca na dikkat çeken Tato lu, istenilen kalitede çinko üretilmesi halinde firma olarak yerli çinkoyu kullanmay tercih edeceklerini söyledi. Türkiye de çelik yap sektörünün yeni geliflti ini de dile getiren Tato lu, Bununla ilgili flartnamelerin daha do rusu standartlar n haz rlanmas gerekiyor ve bu konuda çal flmalar var. Çelik yap sektörünün geliflmesi ile galvanizli ve galvanizli boyal malzeme tüketimi artacakt r dedi. AB'den iletiflim teknolojilerine 107 milyon Avro Devlet Planlama Teflkilat 'ndan yap lan aç klamaya göre, AB'nin döneminde uygulad yaklafl k 730 milyon avro bütçeli ICTPSP'ye geçen y ldan itibaren taraf olan Türkiye, Program çerçevesinde oluflturulan konsorsiyumlara kat larak proje baflvurusunda bulunabiliyor Avrupa Birli i'nin Bilgi ve letiflim Teknolojileri Politika Destek Program 'n n (ICTPSP) 2010 Y l Ça r s kapsam nda yer alan, Çok Dilli nternet, Sa l k ve çerme çin Bilgi ve letiflim Teknolojileri (B T) ve Say sal Kütüphane gibi temalara yönelik projelere 107 milyon Avro tutar nda destek sa lanacak. AB'nin döneminde uygulad yaklafl k 730 milyon Avro bütçeli ICTPSP'ye geçen y ldan itibaren taraf olan Türkiye, Program çerçevesinde oluflturulan konsorsiyumlara kat larak proje baflvurusunda bulunabiliyor. Rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelifliminin h zland r lmas, tek Avrupa bilgi alan n n gelifltirilmesi ve bilgi iletiflim teknolojilerinin topluma yayg nlaflt r lmas amac na yönelik Programa, merkezi ve kamu kurulufllar n n yan s ra üniversiteler, büyük ve küçük ölçekli iflletmeler, sivil toplum kurulufllar ve meslek örgütleri konsorsiyum orta olarak baflvurabiliyor. Program kapsam nda tek bir ülkeden baflvuru yap lam yor, destekleme mekanizmas na göre en az 4-6 ya da 7 ülkeden ortaklarla konsorsiyum oluflturmak gerekiyor. Anadolu Ajansı

8 8 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret Anadolu Sohbetleri Karadeniz'de her zorlu a ra men Ro-Ro Samsun Liman 'ndan Novorossisk ve Zonguldak Liman ndan Skadovsk Liman na Türk nakliyecileri tafl yan Karadeniz Ro-Ro nun en büyük sorunu Rusya daki a r iflleyen bürokrasi, liman ücretlerinin çok yüksek olmas ve hava koflullar Karadeniz Ro-Ro Genel Müdürü Ali Gülkanat, 16 y ldan bu yana Karadenizli tafl mac lar n Rusya ve bölge ülkelerine aç lmas n sa lad klar n söyledi. Samsun Novorossisk/Rusya ve Zonguldak Skadovsk/Ukrayna hatlar nda her biri 85 TIR kapasiteli M/V Ulusoy-1 ve M/V Ulusoy- 2 isimli Ropax gemileri ile devam etti ini hat rlatan Gülkanat, Zonguldak-Ukrayna hatt nda ayda 4 sefer, Samsun-Novorossisk hatt nda ise ayda 5 sefer yap ld n ifade etti. Uzun uzun yollar Ro-Ro ile k sal yor Karadeniz Ro-Ro nun Karadeniz de s n r bulunan, bu bölgeye yak n olan ve Türkiye nin yo un bir flekilde ticaret yapt ülkeler olan Rusya, Ukrayna ve Kazakistan a TIR lar taraf ndan tafl nan mallar n zahmetsizce tafl nmas n sa lad na dikkat çeken Gülkanat; Bu TIR araçlar n n kara yolu ile bu ülkelere ulaflabilmeleri için 3-4 ülkeyi geçmeleri ve binlerce km yol yapmalar gerekiyor. Karayolu ile yap lan tafl malar için ekstra akaryak t giderleri, geçifl belgesi giderleri, geçilen ülkeler için vize giderleri, araç giderleri (amortisman, lastik, tamir-bak m-onar m giderleri vb.), floför giderleri ve en önemlisi büyük zaman kay plar oluflmaktad r. diyerek rotan n neden kuzeye döndü ünü anlatt. Transit geçifl belgeleri bitmeyen sorun Öncelikle transit geçifl belgelerinde her zaman bir sorun oldu unu söyleyen Gülkanat, 2010 y l için Rusya n n kota vermedi ini, araçlar n ikili belge kullanabilmesi için Rus plakal bir arac yüklemesi gerekti ini dile getirdi. Gülkanat, yüklemesi yap lan her Rus arac için 3 adet geçifl belgesi verilmesine, Rusya üzeri transit gidecek olan araçlar için s n rs z belge verilmesine ra men, bu belgenin sadece tek yönlü transit geçifl için kullan labildi ini ve Türk araçlar n n dönüflte Rusya dan yük almas na izin verilmedi ini kaydetti. Transit geçifl belgesinin de bitti ini ve Ulaflt rma Bakanl n n yaklafl k 1 ay önce transit belge istedi ini vurgulayan Gülkanat Rusya n n ek transit belgelerini göndermedi ini belirtti. Dünyan n en pahal limanlar Karadeniz Ro-Ro Genel Müdürü Ali Gülkanat di er taraftan Rusya n n Novorossisk liman n n masraflar yönünden dünyan n en pahal limanlar ndan biri oldu una dikkat çekti. Özellikle romörkör için çok yüksek bir tarifenin uyguland n söyleyen Gülkanat yanaflma s ras nda yar m saat ve kalk flta yar m saat hizmet veren romörkör için Karadeniz Ro- Ro nun sefer bafl ortalama 12 bin dolar ödedi ini ifade etti. Bu rakam çok fahifl olarak niteleyen Gülkanat, devlet tarifesi uygulansa bu ücretin Dolar geçmeyece ini savundu. Karadeniz de k fl n hüküm süren sert hava koflullar n n çok ciddi zaman ve para kay plar na sebep oldu unun da alt n çizen Gülkanat, Rusya ve Ukrayna da bulunan limanlar n altyap, saha, r ht m ve ba lant l karayollar n n yetersiz olmas n n Ro-Ro tafl mac l n n geliflmesi önünde çok büyük engel oldu unu belirtti. De iflik rotalar bulunabilir Son dönemde Ro-Ro piyasas nda büyük bir hareketlilik oldu una vurgu yapan Gülkanat, 3 taraf denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye de Ro-Ro tafl mac l n n hem ülke limanlar aras nda hem de di er ülkeler ile yap lan tafl malarda daha iyi noktalara gelebilece ini kaydetti. Gülkanat, var olan ülke ve limanlara yenilerinin de eklenebilece inin vurgulad. Karadeniz Ro- Ro Genel Müdürü Ali Gülkanat ekonomik krizin yan nda Rusya ile 2009 y l Mart ay ndan itibaren bafllay p Kas m ay na kadar yaflanan geçifl belgesi sorununa ba l olarak gidifl-dönüfl toplam araç tafl malar nda 2009 y l nda Samsun-Novoross sk hatt nda 2008 y l na göre yaklafl k yüzde 65, Zonguldak- Skadovsk hatt nda ise yaklafl k yüzde 20 kay p yafland n söyledi y l nda da yap lan sefer ve araç tafl ma say lar istenen düzeyin çok alt nda. Liman gelirleri artt ama gemi ve TIR say s düfltü Zonguldak ve Ere li Limanlar 'ndan yap lan ihracat ve ithalat rakamlar nda geçen y l n ilk dokuz ay ile bu y l n ilk dokuz ay aras ndaki fark dikkat çekti Ayn döneme göre ihracat ve ithalat rakamlar yükselirken, limanlara giren gemi say s nda 66, TIR say s nda ise 429 düflüfl gerçekleflti. Zonguldak ve Ere li ilçesi limanlar ndan, bu y l n 9 ay nda 592 milyon 486 bin 543 dolarl k ihracat, 1 milyar 662 milyon 400 bin 177 dolarl k ithalat yap ld. Al nan bilgiye göre, 1936'da Frans z sermayeli flirketten al narak Türk hükümetine devredilerek kurumsallaflt r lan Zonguldak Liman 'n n yan s ra Ere li Demir ve Çelik Fabrikalar n n (ERDEM R) kurulu bulundu u Ere li ilçesindeki limana, Ro- Ro, kargo, kömür ve yak t gemileri geliyor. Terminal yenileniyor Zonguldak Belediyesi 100.Y l fiehirleraras Otobüs Terminali'nin bak m-onar m ihalesi yap ld. haleyi, Erol Yafla kazand Zonguldak Belediye Baflkan smail Eflref, ihaleyle ilgili yapt aç klamada flunlar söyledi; "Zonguldak Belediyesi 100.Y l fiehirleraras Otobüs Terminali çok kötü durumdayd ve yenilenmesi gerekiyordu. Ama yenileyemiyoruz, çünkü k y kenar çizgisi arkas ndan, yani kayalar n dibinden geçiyor. fiehri biran önce terminale kavuflturman n ERDEM R'in yan s ra Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar na en yak n liman olma özelli ini tafl yan Zonguldak ve Ere li limanlar ndan demir cevheri, kömür, kereste, tomruk, plastik levha, rulo sac gibi ürünler ithal edilirken, yafl sebze ve meyve seramik, çimento, alç, çelik ürünleri gibi çok say da ürün ihraç ediliyor. Zonguldak Liman 'ndan y l n 9 ay nda 103 milyon 307 bin 151 dolar ithalat, 20 milyon 532 bin 518 dolar ihracat, Ere li Liman 'ndan da 1 milyar 559 milyon 93 bin 26 dolar ithalat, 571 milyon 954 bin 25 dolar da ihracat yap ld. Geçen y l n ayn dönemine göre, söz konusu limanlarda toplam ihracat 98 milyon 284 bin 710 dolar, toplam ithalat da 349 milyon 208 bin 518 dolar artt. Limanlarda ocak-eylül döneminde de en fazla ithalat 265 milyon 191 bin 288 dolarla haziranda, en fazla ihracat da 136 milyon 208 bin 693 dolarla eylülde oldu. Zonguldak ve Ere li limanlar gümrü üne bu y l n 9 ay nda 2009'un ayn dönemine göre 66 düflüflle 559 gemi ve 429 düflüflle 6 bin 756 TIR girdi, 70 düflüflle 545 gemi ve 68 art flla 6 bin 557 TIR ç k fl yapt. Kaynak: Anadolu Ajansı bir tek yolu vard, o da bu terminali oldu u flekliyle iyilefltirmek. Haz rl klar m z bitti, ihalemizi yapt k ve sonuçland. D fl cephesi, restoran ve kafesi ile bir bütün olarak bak ld nda iyilefltirdi imiz terminalimiz çok fl k ve zarif olacak. Yani bu binay y kmadan y l kullanacak flekilde projelendiriyoruz." Kayna m z var, art k geçinebiliyoruz haleye 3 firman n kat ld n söyleyen Baflkan Eflref, " hale sonucunda 1 milyon 963 bin TL teklif geldi. Al nan dosya adedi 7, ama 3 firma kat ld. Bu 3 firmadan gelen tekliflerin en uygunu ve en düflü ü 1 milyon 963 bin liral k Erol Yafla firmas na ait bir teklif. Yeni y l n Nisan-May s aylar nda terminalin bitti ini hep beraber görece iz. Kayna m z var, art k geçinebiliyoruz. 1 milyon 693 bin lira ödenek KDV ile birlikte 2 milyon 200 bin liraya mal olacak. Zaten terminalin kendi bin lira geliri var. Sonuç olarak kaynak haz r, yer haz r, proje haz r, ihalesi bitti ve 1,5 ay sonra yeni terminalimiz bafllam fl olacak. Zonguldak' m za böyle bir fley kazand rma flans na sahip oldu um için çok mutluyum" dedi. am&id=30283 Liman Projesi toplant s olumlu geçti Ankara'da Çevre Bakanl nda düzenlenen Alapl Liman Projesi ile ilgili ÇED toplant s olumlu geçti Tar m Bakanl, Çevre Müdürlü ü, Sa l k Müdürlü ü, Tar m Müdürlü ü, Kültür Bakanl gibi kurumlarla yap lan Liman Projesi ile toplant olumlu geçti i bidirildi. Alatl Belediye Baflkan Çimeno lu, Liman Projesi ile ilgili toplant umdu umdan güzel Denizcilik sektörüne kredi deste i Kredi garanti kurumlar, gemi infla ve gemi iflletmecili i alan nda faaliyet gösteren iflletmeler ile gerçek kiflilerin de finansmana eriflim imkânlar n gelifltirecek Kredi garanti kurumlar, may s ay ndan itibaren küçük ve orta boy iflletmelerin (KOB ) yan s ra gemi infla ve gemi iflletmecili i alan nda faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar na göre kurulmufl iflletmelerle Türkiye Cumhuriyeti vatandafl gerçek kiflilerin de finansmana eriflim imkânlar n gelifltirmeye bafllad. Buna göre, denizcilik sektörü iflletme ve iyi geçti. Bütün kurumlar dosyay incelemifl. Ufak tefek konularda 'bunlar tamamlay n, ona göre karar verece iz' dediler. Herkes karar n verdi. Bir tek ulaflt rma müdürlü ünden görevliler henüz karar veremediklerini belirterek 'biz görüflümüzü sonra verece iz' dediler. Çevre Bakanl nda düzenlene toplant da Liman n ÇED raporu süreci olumlu sonuçland. Ulaflt rma Bakanl olumlu görüflünü iletirse Zonguldak Valili ine yaz yaz yor, Valilik taraf ndan da ilgili belediye ve ilgili kurumlara duyurusu yap liyor. Duyuru yap ld na yönelik valilik taraf ndan bakanl a yaz yaz lmas n n ard ndan bakanl kta ÇED belgesi veriliyor. Ulaflt rma Bakanl 'n n görüflünü bildirmemesi halinde 3 ile 6 ay gibi bir süre zarf nda Ulaflt rma Bakanl n n görüflünü bildirmesi bekleniyor. kredilerinin vadesi, 1 y l anapara ödemesiz olmak üzere azami 3 y l; denizcilik sektörü yat r m kredilerinin vadesi, 3 y l anapara ödemesiz olmak üzere azami 8 y l oluyor. Ödemesiz döneme iliflkin faizler 1 y ll k dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil ediliyor. Bu karar kapsam nda kulland r lan denizcilik sektörü iflletme ve yat r m kredilerinde, yararlan c lar n ayn gemi için kullanm fl olduklar mevcut kredilerinin vadelerinin aç lacak yeni kredinin vadesi ile uyumlu olacak flekilde yap land r lmas flart aran yor. Denizcilik sektörü yat r m kredilerinde, infla edilecek geminin maliyetinin en az yüzde 10'u yararlan c lar taraf ndan özkaynak olarak sa lan yor.

9 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret 9 Taflkömürü raporu Avrupa da taflkömürü madencili inde e ilimler ve destekler Uluslararas Enerji Ajans üyesi ülkelerin bir k sm yerel kömür üretimini desteklemek için de iflen oranlarda finansal ve di er yard mlar n sürdürmektedir. Devlet deste inin temelini istihdam sa lamak ve bölgesel ekonomik aktivitenin sürdürülmesi gibi kayg lar oluflturmaktad r. Arz güvenli inin sa lanmas ve kömür madencili ine dayal endüstriyel kalk nman n desteklenmesi konular, kömür üretiminde devlet yard mlar n n sürdürülmesi için daha ak lc gerekçeler olarak yayg nlaflmaktad r. Avrupa Birli i nde kömür endüstrisine devlet yard mlar n düzenleyen karar n n 10. maddesinde, kömür endüstrisine devlet yard m yap lmas n n 23 Temmuz 2002 tarihinde sona erdirilmesi kararlaflt r lm flt r. Temmuz 2002 tarihi ayn zamanda; 1953 y l nda kurulan ve mevcut devlet yard m rejiminin temelini oluflturan Avrupa Kömür Çelik Toplulu u Anlaflmas n n sona erece i tarihtir. Ancak Avrupa Komisyonu 25 Temmuz 2001 tarihinde onaylad yeni bir düzenleme ile kömür endüstrisine devlet yard m n n sürdürülmesini kararlaflt rm flt r. Ana hatlar ile devlet yard mlar n n amac : - Kömür rezervlerini haz r hale getirmek, - Çal flan makineleri korumak, - Profesyonel niteliklere sahip çekirdek kömür madencilerini korumak, - Teknolojik uzmanl klar ve bilgi birikimini korumak olarak s ralanmaktad r. Bat Avrupa da çevresel faktörler önemli rol oynamakta ve son zamanlarda özellikle do al gaz, kömüre göre avantaj sa lamaktad r. Bununla birlikte, taflkömürü tüketimindeki e ilim kömür üretimine paralel de ildir. Zira kömür ihracat ndaki art fl afla yukar üretimdeki azalmayla ayn orandad r y l nda Belçika da ve 1994 y l nda Portekiz de son kömür ocaklar kapat larak üretime son verilmifltir. Sadece dört ülkede; ngiltere, Almanya, spanya ve Fransa da taflkömürü üretimi devam etmektedir. Avrupa Birli i ne kat lmalar yla birlikte Çek Cumhuriyeti ve Polonya, AB nin yeni taflkömürü üreticisi ülkeleri olmufllard r. Sektörün rekabet gücü Rekabet gücünün belirlenmesinde; maliyet, sat fl fiyatlar, ürün kalitesi ve pazar pay en önemli unsurlard r. Yüksek maliyet, üretim miktar n n azl ve ülke tüketiminde belirleyicili inin çok az olmas TTK n n rekabet gücünü k rmaktad r. Bu nedenle TTK kömür fiyatlar uluslar aras sat fl fiyatlar na göre ayarlanmaktad r. Ülkemizde baflta sanayi sektörü olmak üzere taflkömürü kullan c lar n n ihtiyaçlar n n yaklafl k %90 n n ithalat yoluyla karfl lanmas rekabet gücünü azaltmaktad r. Kamu eliyle üretilen taflkömürü miktar ülkemiz ihtiyac n n ancak %10-15 ni karfl lamaktad r. Uluslararas ticarette gerek miktar gerekse fiyat konusunda rekabet gücü olmayan TTK n n tüketici sektöründeki politika belirleyicili inden uzak kalm flt r. Sektörün sosyo-ekonomik yap ya etkileri Zonguldak ve çevresindeki yaflam ve nüfus hareketleri tam anlam yla taflkömürüne ba l olarak flekillenmifltir. Kentsel geliflim ile taflkömürü iflletmecili i aras nda ilginç çeliflkiler vard r. Bunlar flöyle s ralanabilir: - Kentleflme taflkömürü sayesinde olmufltur. Erdemir, Kardemir ve Termik santrallerin yörede kurulmas n n nedeni taflkömürüdür. - Kent merkezindeki çarp k kentleflme önemli miktardaki rezervin yerleflim alanlar alt nda kalmas na neden olmufltur. - TTK yörenin tek istihdam kap s olarak görülmüfl, TTK uzun y llar hemen her türlü mal ve hizmet üretimini yürüterek kentin sosyo-ekonomik gelifliminde belirleyici olmufltur. - TTK n n üretim ve istihdam alan ndaki küçülmesi kentin sosyo-ekonomik olarak gerilemesine neden olmufltur. Üretim projeksiyonu Ülkemizde kamu ve özel sektör eliyle y llar aras nda yap lacak taflkömürü üretim miktar ve de erlerine iliflkin olarak TTK taraf ndan yap lan tahminler afla da verilmektedir y llar n n hedefleri olan 3-4 milyon tona ulafl lamam flt r y llar nda 10 milyon ton civar nda bir üretim hedefi görülmektedir. Stratejik öngörüler ve politika önerileri Alternatif enerji kaynaklar n n kullan m yayg nlaflm fl olmakla birlikte, kömür gelecekte de dünyada ve ülkemizde önemini ve pazar pay n koruyacakt r. Özellikle son y llarda dünyada artan kömür fiyatlar da dikkate al nd nda Zonguldak Havzas ndaki taflkömürü varl n n önemi daha da artm flt r. Uzun vadede; - Ülkemizin y ll k taflkömürü ihtiyac n karfl layabilecek rezerv varl, - D fla ba ml l n sak ncalar, - Dünya kömür piyasas ndaki fiyat art fllar, - Savafl, ekonomik kriz, büyük afetler gibi dünyada veya bölgemizde geliflebilecek önemli olaylar s ras nda arz güvenli inin sa lanmas, - Özel sektörün büyük yat r mlar yapma gücü, süreklili i, önceliklerinin kamuoyunda tart fl l r olmas ve gelecekleri ile ilgili belirsizli in oluflmas, - Büyük yat r mlar yap larak aç lan kömür ocaklar n n kapanmamas için yat r mlar n kesintisiz devam n gerektirmesi, - Güçlü özel sektör flirketlerin oluflamamas veya ilgi azl, - Yörenin sosyo-ekonomik yap s n n güçlendirilmesi, gibi temel nedenlerle kamu iflletmecili inin yeniden yap land r larak devam etmesi hem havza hem de ülkemiz için önem arz etmektedir. Sonuç ve de erlendirme TTK n n güçsüzlefltirilmesine ve görevinin özel sektöre devredilmesine yönelik stratejilerin olumsuzluklar iyilefltirmede baflar l olma olas l zay f görülmektedir. Bu zay f olas l k karfl l nda örgütsüz ve düflük ücretlerle, sa l ks z- güvenliksiz koflullarda çal flan maden iflçileri ve büyüyen iflsizler ordusu yaratan bu stratejiler ülkemizin gelece ini de riske atmaktad r. Türkiye nin ulusal politikalar n n öz kaynaklar na dayal ve sürdürülebilir bir biçimde yaflama geçirilmesi için Zonguldak havzas n tek elden yönetebilecek çok güçlü bir kuruma ihtiyac bulunmaktad r. Havzan n ulafl labilir hedeflerle yeniden planlanmas n n ve ülkemizin bir numaral sorunu olan istihdam n da mutlaka bu planlama içinde yer almas n n gere i vard r. Dünya genelinde son y llarda ithal kömür teminindeki risklerin, sat fl fiyatlar n n ve navlun bedellerinin ola anüstü art fl ulusal kömür politikas nda dramatik plan de iflikliklerine ve yeniden planlamalara gereksinim bulundu unu kan tlamaktad r _ek.pdf Taflkömürü Üretim Projeksiyonu (milyon ton) Kurulufl Y llar Ad TTK Özel Sektör Toplam Kömür sektörü raporu 2009 Dünyada mevcut durum Dünya toplam birincil enerji tüketimi, 2008 y l nda milyon ton petrol eflde eri olarak gerçekleflmifltir. Toplam tüketimin kaynaklara göre da l m nda %34,8 ile petrol ilk s rada yer almaktad r. Daha sonra %29,2 ile kömür ve %24,1 ile do algaz s ralanmaktad r. Uluslararas Enerji Ajans taraf ndan yap lan tahminlerde, dünya birincil enerji arz n n 2030 y l nda milyon ton petrol eflde eri olaca ve bu miktar n kaynaklara da l m nda önemli farkl l klar n olmayaca öngörülmektedir. Buna göre; 2030 y l nda en büyük pay %30,1 ile yine petrolün olacakt r. Petrolü %28,8 ile kömür, %21,6 ile do algaz, %11,8 ile odun, çöp, jeotermal, günefl, rüzgâr vb kaynaklar n, %5,3 ile nükleerin ve %2,4 ile hidrolik kaynaklar n izleyece i tahmin edilmektedir. Dolay s yla, yap lan tahminlere göre, kömürün dünya toplam enerji arz içerisindeki pay 2030 y l na kadar önemli bir de iflim göstermeyecektir. Dünya birincil enerji tüketimi 2008 Dünya kömür rezervleri Enerji kaynaklar n n kalan ömürleri dikkate al nd nda, kömürün, özellikle 2030 y l ndan sonra çok daha büyük önem kazanaca anlafl lmaktad r. Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin 200 y l aflk n bir sürede tüketilece i tahmin edilmektedir. Dünya kömür rezervi toplam 826 milyar ton olup 70 den fazla ülkede bulunmaktad r. Dünya kömür rezervleri(milyar ton) Dünya kömür ticareti Dünya kömür ticaret hacmi, 2007 y l nda 917 milyon tona ulaflm flt r. Küresel kömür ihracat n n yaklafl k %90 toplam 7 ülke taraf ndan yap lmaktad r: Avustralya, Endonezya, Rusya, Kolombiya, Güney Afrika, Çin ve ABD. Kömür ithalat nda ise, Asya-Pasifik bölgesindeki 3 ülke yaklafl k %40 ile en büyük pay almaktad r: Japonya, Güney Kore ve Tayvan. Ülkemizde mevcut durum Türkiye birincil enerji tüketimi, 2008 Türkiye birincil enerji üretimi, 2008 Ülkemizde kömür rezervleri Türkiye de kömür genel olarak linyit ve taflkömürü bafll klar alt nda de erlendirilmekte olup taflkömürü rezervleri TTK taraf ndan iflletilmektedir. MTA ise rezerv tespit çal flmalar n yürütmektedir. Afla da yer alan haritada Türkiye de bulunan kömür sahalar görülmektedir. 80 milyon tondan fazla rezerve sahip havzalar 80 milyon tondan az rezerve sahip havzalar Pliyosen linyitleri Karbonifer taflkömürü Miyosen linyitleri Oligosen linyitleri Eosen linyitleri MTA Genel Müdürlü ü Ülkemiz taflkömürü rezervleri Ülkemizde Zonguldak bölgesinde ç kar lan taflkömürü bitümlü kömür kategorisinde yer almakta olup s l de eri kcal/kg aras nda de iflmektedir y l sonu itibari ile Türkiye taflkömürü rezervimiz toplam 1 milyar 334 milyon ton dur. Ülkemiz kömür üretimleri Ülkemizde, 2009 y l itibariyle kömür üretimi 66,7 milyon ton linyit ve 2,9 milyon ton taflkömürü olmak üzere toplam 69,6 milyon ton olmufltur li y llardan itibaren sürekli bir azal fl e ilimine giren taflkömürü üretimleri 2004 y l nda 1,9 milyon tona kadar gerilemifltir. Bu tarihten sonra tekrar hareketlenen üretim 2009 y l nda 2,9 milyon ton düzeyine kadar yükselmifltir.

10 10 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret Anadolu Sohbetleri Türkiye elektrik ihtiyac n n %5 ini karfl layacak yat r m Erol Orhan* Keban Baraj n n üretti i enerjinin %50 fazlas n Türkiye ye kazand racak olan 1360 MW kapasiteli Eren Enerji Zonguldak Çatala z Termik Santrali, toplam 1,6 milyar dolarl k yat r m de erine sahip 3 üniteden olufluyor AB "iflyeri güvenli i" için Türkiye'yi destekliyor Avrupa Birli i, Türk Hükümeti nin çal flan Türk halk na daha güvenli ve sa l kl çal flma koflullar sa lama çabalar n destekliyor Toplam bütçesi 5,300,000 Avro ya varan iki projenin aç l fl gerçekleflti. Daha çok ve daha kaliteli istihdam n yarat lmas AB de izlenen sosyal politikan n bafll ca hedeflerinden birisini oluflturuyor. Sa l kl ve güvenli bir çal flma ortam bir iflin kalitesini tayin eden temel unsurlardan biri. AB bu alanda oldukça kapsaml bir mevzuata sahip. AB nin ifl sa l ve güvenli ine verdi i önem kat l m müzakereleri dâhil olmak üzere, Türkiye ye yönelik geniflleme politikas na yans t ld. Bu alanda AB taraf ndan Türkiye'ye 2002'den bu yana sa lanan teknik ve mali deste in tutar 16,000,000 Avro gibi önemli bir seviyeye ulaflt. Kapsaml uzmanl k deste inin yan s ra, iflyerlerinde gereken ölçümlerin gerçeklefltirilebilmesi için biri Ankara'da, di eri de Kocaeli'nde olmak üzere iki adet ifl sa l ve güvenli i ( SG) AB nin 8 inci Çerçeve Program y llar aras nda AB 8. Çerçeve Program yürürlü e girecek. 8. Çerçeve Program için ulusal dan flma süreci bafllad Halen devam etmekte olan 7. Çerçeve Program n n (7.ÇP) yerini y llar aras nda sürecek olan AB 8.ÇP alacakt r.. Avrupa Komisyonunun 8.ÇP haz rl k süreçlerini 2011 y l ndan itibaren bafllatmas öngörülmekte olup, bu sürece girdi sa lamak üzere TÜB TAK koordinasyonunda Ulusal Görüfl oluflturulmas hedeflenmektedir. Internetten AB belgelerine eriflim Günümüzde bilgiye do rudan ve h zl eriflim çok önem kazand Temmuz 2010 dan bugüne faaliyette olan 160 MW l k dolafl ml ak flkan yatakl ilk ünitenin ard ndan 600 MW kapasiteli ikinci ünite Ocak 2011 de Türkiye için enerji üretmeye bafllayacakt r in ikinci yar s nda devreye girmesi planlanan 600MW gücündeki üçüncü ünite ile birlikte Eren Enerji tam kapasiteye ulaflacak. Türkiye nin ilk süper/kritik santralleri Türkiye de kurulan ilk süper/kritik santraller olma ayr cal na sahip 3 ünitesiyle Eren Enerji, ülkenin en verimli termik santrali olma fark yla di erlerinden ayr lmaktad r. Eren Enerji Zonguldak Termik Santrali, proje finasman alan nda ise dünyan n en seçkin sektör dergilerinden biri olan Project Finance taraf ndan Avrupa da 2009 y l n n en baflar l enerji finasman seçilmifl olman n gururunu yaflamaktad r. Türkiye de bugüne kadar s f rdan yap lm fl en büyük özel proje olan Eren Enerji Termik Santrali nde laboratuvar tam donan ml hale getirildi. Bununla birlikte, iflverenlere ve çal flanlara yerinde hizmet verebilen mobil SG laboratuarlar da sat n al nd. Projelerden ilki, seçilen illerde inflaat, madencilik ve metal sektörlerinde SG yönetim sistemi modellerinin gelifltirilmesi de dâhil SG koflullar n n iyilefltirilmesine yard mc olacak. fl güvenli i uzmanlar, hekim ve hemflire gibi profesyoneller sa l k taramalar ve teflhis konusunda e itime tâbi tutulacak. flyeri kaza ve hastal klar n n kayd nda kullan lan sistemler iyilefltirilecek. Proje, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl bünyesindeki fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülecek. Alt flehirde yer alan fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü ne ba l SG laboratuarlar na yönelik ikinci proje kurulufllara sa lanan hizmet kalitesinin artt r lmas na yard mc olacak. Proje ile laboratuvar çal flanlar n n, kalite garantisi ve akreditasyon konular dâhil olmak üzere iflyerlerinde uluslararas teknik ve yöntemlere uygun hareket etmelerinin sa lanmas amac yla bilgi ve becerileri gelifltirilecek. Her iki proje kapsam nda da fark ndal k yaratma çal flmalar yer alacak. Türkiye nin 8. ÇP ye yönelik görüfl ve beklentileri TÜB TAK kanal ile Avrupa Komisyonu na resmi olarak iletilecektir. Bu kapsamda, Türkiye nin 8.ÇP ile ilgili pozisyonunu güçlü ve etkin k lmak ad na Türkiye Araflt rma Alan (TARAL) paydafllar na yönelik Ulusal Dan flma Süreci bafllat lm flt r. Bu süreçte Ulusal Görüfl içerisinde yer almas öngörülen bir tak m tart flma konular adresinde yer alan Forum arac l ile Türk araflt rmac lar n görüfl ve önerilerine sunulmaktad r. Kaynak: flletmeye-500-milyon-euro-kredi-haberi.htm Avrupa Birli i ile ilgili bilgilere, elektronik olarak, internet üzerinden yirmi dilde ve ücretsiz olarak eriflilebilmek mümkün. Avrupa Birli i nin resmi web sitesi Europa portal na baflvurmak yeterli: kullan lan teknoloji, ancak flu cümleyle özetlenebilir. Dünyan n enerji üretiminde geldi i en son nokta Santralde, kömürden elde edilen s önce buhar türbinine aktar lmakta, daha sonraki aflamada da elektrik üretimi gerçeklefltirilmektedir. Hedeflenen elektrik miktar n n üretimi için y lda 3,5 milyon ton kömüre ihtiyaç duyulmaktad r. Eren Enerji A.fi nin 1000 kiflilik istihdam ile Zonguldak a sa layaca yarar n yan s ra özel sektörün yöreye yapaca yat r m n n da lokomotifi olacakt r. Bunun yan n da özel sektör iflletmelerin enerji tedarikçileri olarak özel flirketleri seçmeleri ekonomik elektri i tercih edip, daha ak lc çözüme yönelmeleri anlam na gelmektedir. Özel tedarikçiler arac l yla sa lanan elektrik enerjisini kullanarak üretim yapmak daha avantajl ve daha kazançl olacakt r. 4 bin iflletmeye 500 milyon Avro kredi Kredi almakta güçlük çeken iflletmelere yeni f rsatlar getirecek olan Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolayl klar Projesi tan t m toplant s yap ld Avrupa Birli i Türkiye Delegasyonu Baflkan Marc Pierini, ilgili kurumlar n temsilcileri ve KOSGEB den KOB lere söz Zonguldak'ta düzenlenen Kobilere yönelik bilgilendirme toplant s nda, KOSGEB taraf ndan Kobi'lere destek sözü ç kt Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu'nda KOSGEB taraf ndan gerçeklefltirilen Kobilere yönelik bilgilendirme toplant s na Toplant ya Zonguldak Vali Yard mc s Ahmet Mailo lu, Belediye Baflkan Yard mc s Kemal Cangöz, Bat Karadeniz Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Faruk Tezel, Esnaf ve Sanatkarlar Odas Baflkan Muharrem Çoflkun, fioförler Odas Baflkan Osman Bahar, Bart n Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan smail Toksöz ile Yönetim Kurulu Sayman Üye Halil Bal k ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Karakafl da kat ld. KOSGEB Baflkan Yard mc s Hüseyin Tüysüz'ün konuflmac olarak kat ld toplant ya iflletmeci ve ifl adamlar n n yo un ilgisi olumlu karfl land. Tüysüz, "Esnaf olarak KOSGEB'in can suyu kredilerinden yararland k. Can suyu kredisinde vadeyi yaymak istiyoruz. Bankalar n bu konuda bizlere yard mc olmas n istiyoruz. Yeni bir yap land r lma ile yeni bir sayfa aç l p esnaflara ve sanatkarlara bu anlamda destek olunmal d r. Dünya'n n ve Türkiye'nin h zla DWT kapasiteli Karadeniz in en büyük liman fiu an için Zonguldak tan ve Ukrayna dan sa lanan kömürle elektrik üretiminin gerçeklefltirildi i santralde 1200MW l k yeni tesisin ihtiyac n n büyük bir bölümü yurt d fl ndan gelecek kömür ile karfl lanacakt r. Bu yüzden kömür ihtiyac n kolayl kla tüm dünyadan karfl layabilmek için 220 milyar dolar yat r mla Karadeniz in en büyük liman infla edilmifltir. Bu saye de tonluk dev gemiler arac l yla GüneyAfrika, Kolombiya ve hatta Brezilya dan bile kömür al m gerçekleflebilecektir. stihdam ve di er ek getiriler aç s ndan da bölgede büyük öneme sahip olan liman büyük eksikli i kapatarak, Karadeniz in ve özellikle Zonguldak n d fl dünya ile yeni ve büyük ba lant noktas olacakt r. Ayr ca, Zonguldak tan iç Anadolu ya aç lman n yolu da sa lanm fl olacakt r. Zonguldak ile çevre iller ve ç Anadolu yol ba lant lar n önceli i konusunda lokomotif olacakt r. *Eren Enerji Elektrik Üretim A.fi. Koordinatörü 43 ilin esnaf birlik baflkanlar n n kat ld toplant da 4 bin iflletmeye toplam 500 milyon Avro luk kredi hacmi oluflturulaca belirtildi. KMSOB Baflkan Kuybu, söz konusu proje ile milli geliri Türkiye ortalamas n n alt nda kalan 43 flehirde, iflletmeler taraf nca haz rlanacak proje önerilerinin desteklenece ini söyledi. Kuybu, 10 kifliden az iflçi çal flt ran bin 500 iflletmeye, iflletme bafl na 25 bin Avro, 11 ila 250 aras iflçi çal flt ran 2 bin 500 iflletmeye ise 500 bin Avro luk kaynak ayr lacak. Bu proje KOB 'lerimizin krediye eriflimini de kolaylaflt racak diye konufltu. Kahramanmarafl Sanayi ve Ticaret l Müdürü Nesih Tanr verdi ise, Sanayi ve Ticaret Bakanl n n konu ile ilgili baz illerde tan t m toplant lar yapaca n belirtti. de iflti ini ve KOSGEB'inde de iflen bu koflullara ayak uydurarak h zla de iflmeye bafllad n ilk kuruldu u dönemde sadece imalatç lara destek verildi ini ancak flu dönemde hedef kitlesini geniflleterek 300 flletmeden 3,5 milyon iflletmeye hitap etmeye bafllam flt r" dedi. Zonguldak Vali Yard mc s Ahmet Mailo lu da, "KOSGEB taraf ndan Kobilere yönelik önemli bir toplant da bir araya gelmifl bulunmaktay z. Her kobi kendi istihdam alan n yaratmal d r. Bu ülkede önemli derecede iflsizlik, istihdam ve katma de er sorunu var. Bu anlamda bir vizyon oluflumu laz m. Bu ülkede bir vizyon oluflumu sa lamam z laz m. Yeni ifl hayat na at lan üniversite mezunlar na ya da lise mezunu gençlere nas l müteflebbis ruhunu katabiliriz düflüncesi içerisinde olmal y z. Yeni mezun olan gençlerimize tecrübelerimizi aktarmak zorunday z. Yoksa o gençlerimizi ortada b rakm fl oluruz" diye konufltu. Toplant sonras nda Zonguldak Belediye Baflkan smail Eflref'i ziyaret eden Bart n TSO Baflkan smail Toksöz ile yönetim kurulu üyeleri, kobilerin Zonguldak ekonomisinde yeri ve giriflimcilerin daha da fazlalaflt r lmas konusunda fikir al flveriflinde bulundu.

11 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret 11 Zonguldak ve Çanakc lar Grup Hakan Çanakc * Üretim, kalk nman n en önemli dinamiklerindendir Zonguldak ilimiz, 1990 y l na kadar göç alan ve güçlü ekonomisiyle ülke üretim, pazarlama ve ticari faaliyetlerine çok büyük katk lar olan bir yerleflkeydi, üretim üssüydü, Anadolu nun Avrupas yd. Sürecin do urdu u sonuçlarla, Bart n ve Karabük il s n rlar d fl na ç km fl, Zonguldak biraz küçülmüfltü. Gerek ekonomik ve gerekse sosyo kültürel alanda yaflanan daralmalar, insanlar ifl bulaca, afl bulaca yörelere göç etmeye zorlad. Kömüre endeksli flehir ekonomisinin, en yak n iki demir çelik fabrikas na yapt servisin, küçülmekten kaynaklanan yetersizli i ve üretimsel dezavantajlar bölge ekonomisini de s k nt ya sokan en büyük faktörlerdendi. Bizler Çanakç lar Grup olarak üretmeye olan inanc m z, 1980 y l nda fabrikasyon iflletme anlam nda bafllatt m z yolculu umuzu sürekli büyüterek günümüze kadar ulaflt k. Gelece e olan anlaml yürüyüflümüzü, emin ad mlarla sürdürüyor ve büyüme e ilimlerimizden hiç vazgeçmeden yeni yat r mlarla bölge ekonomisinin en dinamik flirketlerinden biri olma arzumuzu koruyoruz. Creavit markas yla slak mekan banyo ürünleri çözümlemelerimizi, Doxa markas yla da ofis türevli mobilya çözümlemelerimizi, da t m kanal m z n de erli paydafllar ile birlikte gerek yurtiçine ve gerekse yurtd fl pazarlara servis etmekten dolay da çok mutluyuz. %40 lara ulaflan ihracat portföyümüzün, pazarlama dinamiklerimize endeksli gelifltirme ve büyütme çabalar m z aral ks z devam ediyor. Zonguldak bölgenin en büyük metropolü olacak konumda Mehmet Salih Demir* Demir Madencilik fiirketler Grubu; turizm, inflaat bas n yay n, maden zenginlefltirme, akaryak t istasyonlar baflta olmak üzere gerçeklefltirdi i yat r mlar ile bölgede önemli bir istihdam yarat yor; bu istihdam ve büyümeye orant l olarak üstlendi i sosyal sorumluluk projeleri ile Zonguldak a katma de er kat yor Zonguldak ekonomisinin çeflitlili inin az olmas, alternatif sektörlerin yeterince kullan lmamas sonucu Kamu ktisadi Teflekküllerine ba ml l k ( K T) mevcuttur. Bu mevcudiyet sonucunda istihdam üretim ve pazar sorunlar n n çözümü K T sorunlar n n çözümüne ba l d r. Oysa Zonguldak n co rafi avantajlar, kara, Barroso dan büyüme ve istihdam AB Konseyi toplant s ndan önce Komisyon Baflkan Barroso nun Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu nda yapt konuflmadan al nt lar flöyledir; "Büyüme ve istihdama iliflkin Avrupa 2020 stratejisini uygulamaya bafllad k. Baflka bir deyiflle ekonomiye dinamizm kat yoruz. Önümüzdeki on y ll k sürece borçlar n de il büyümenin damgas n vurmas için çabal yoruz. (...) "Cevap büyümedir. Ama herhangi bir büyüme de il, ihtiyac m z olan ak ll, sürdürülebilir ve tüm kesimleri kapsay c büyümedir çünkü bu krizin bafllang c nda rolü olmayan, toplumlar m z n en savunmas z kesimlerinin, krizde daha fazla bedel ödemek zorunda kalmalar hiç de adil olmayacakt r. (...) "Avrupal lar içeri e odaklanmam z istiyorlar. Kurumlar ya da süreçlere iliflkin tart flmalar istemiyorlar. Sonuç elde etmek hava, deniz ve demiryolu ulafl m avantajlar n n yat rma dönüfltürülmesi ile Zonguldak Bat Karadeniz Bölgesinin en büyük metropolü olacak konumdad r. Bölgesel avantajlar inceledi imizde Zonguldak n; Türkiye'de koklaflabilir taflkömürünün üretildi i tek kömür havzas d r. ç Anadolu'ya en yak n liman kentidir. Türkiye'nin en büyük do al ormanlar na sahip kenttir. Bat Karadeniz'in Ankara ve stanbul'a en yak n liman kentidir. Türkiye de ma ara turizmine en uygun kentidir. Konferans ve hafta sonu turizmine uygun kenttir. Türkiye nin en büyük demir çelik kurulufllar na en yak n liman kentidir. Liman demir çelik ve kömürde ihtisas gümrü üdür. Türkiye nin dericilikte en büyük yerleflim bölgesi olan Gerede'ye 2 saat uzakl ktad r. Ukrayna ve Rusya ya Ro-Ro tafl mac l n n yap ld Bat Karadeniz'in tek kentidir. Türkiye nin en ça dafl t p fakültesine sahip tek kenttir. Bat Karadeniz'de gemi sökümü olan ve Türkiye nin büyük tersanelerine sahip bir kenttir. istiyorlar. Dünyan n geri kalan k sm da bizden ayn fleyi bekliyor. Mevcut kurumlar vas tas yla çal flmal ve bu kurumlar n sahip olduklar tüm potansiyeli kullanabilmeliyiz. (...) "Ayr ca insanlar finans piyasalar n n iyilefltirilmekte oldu unu ve sözlerin tutuldu unu görmek istiyorlar. Düflüncelerimizi eyleme geçirebilmek için yazdan önce mali denetimle ilgili bir anlaflmaya varmam z ve ayn zamanda mali piyasa düzenlemesine iliflkin Komisyon dan gelecek tekliflerin 2011 sonuna kadar kabul edilece ine dair Avrupa Konseyi nden net bir sinyal almam z gerekiyor." (...) Tam metin için: n.do?reference=speech/10/314 SPEECH/10/314 ba lant s Mevcut flartlar m zda yaklafl k 700 istihdam içeren iki farkl üretim tesisimizde yeni yat r mlara devam ediyor ve fizibilite çal flmalar tamamlanm fl olup çok yak n zamanda üretim hatt na alaca m z farkl bir üretim kolunu da bölgemize, ülkemize ve dünyadaki tüm paylaflanlar m za sunmaktan da gurur duyuyoruz. Üreten insan say m z her geçen gün art yor. Belki üç befl y la kadar 1000 li rakamlara ulaflaca z. Ticari portföy büyüklü ümüz her geçen gün ciddi oranlarda büyüyor. Gelecek 10 y ldaki temel hedefimiz, 250 milyon dolarl k sat fl potansiyeline ulaflmakt r. Bu gücün içimizde, yüre imizde, çal flan m zda, yönetim anlay fl m zda, ilkesel pazarlama yaklafl m m zda oldu unu biliyorum. Zonguldak n üretim sorunu, ülke üretim sorunlar ndan farkl de ildir bize göre. Finansal kaynak yetersizli i, tasar m merkezlerine olan uzakl k, üretim odakl l ktan pazarlama odakl l a geçememe, kalifiye ifl gören say lar ndaki yetersizli in e itim sistemimize ba l iliflkileri ülkemin bir çok üretici firmas ve marka olma çabas ndaki firmalar için geçerlidir. Kamu ve özel bankalarda at l durumda bulunan Türkiye nin en fazla mevduat na sahip tek kent oldu unu görebiliyoruz. Tüm bu avantajlar yat r ma dönüfltürmek için gerekli olan yegâne itici güç bölgeye özgü sektörel teflvik verilmesidir. Zonguldak n taflkömürü ve demir çelik baflta olmak üzere çeflitli sektörlerde devlet deste inin sa lanmas ile bölge, bugün var olan tüm sorunlar ndan k sa sürede ar nabilece i gibi bölgede var olan K T a rl ve taflkömürüne ba ml l k ortadan kalkacakt r. Filyos Vadisi Projesi nin hayata geçirilmesi, üniversitenin istenilen oranda büyümesi ile Zonguldak n 2010 sonras nda ülkenin marka kentleri aras nda yer alaca ndan kuflkumuz yoktur. Bu nedenledir ki, Demir Madencilik fiirketler Grubu tüm yat r mlar n srarla Zonguldak a yapmaktad r. Zonguldak n mevcut sorunlar n n çözümü hususunda Demir Madencilik fiirketler Grubu bölgede ilklerin pek ço unu gerçeklefltirmek için ekonomik ve sosyal tüm projelerin içinde olmufl, bir bölümünü de öz kaynaklar ndan kendisi karfl lam flt r. Bu çal flmalar s ralamak gerekirse; Büyümede beklentiler afl ld Türkiye ekonomisi y l n 2. çeyre inde beklentileri de aflarak yüzde 10.3 büyüdü Y l n ikinci çeyre inde Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) geçen y l n ayn dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 10.3 art flla 25 milyar 706 milyon TL oldu. lk çeyrekte yüzde 11.7 büyüyen Türkiye ekonomisinin büyüme h z ikinci çeyrekte h z kesse de ekonomide çift haneli büyüme gerçekleflti. Piyasada a rl kl öngörü büyümenin yüzde 8.5 olaca yönündeydi. Bununla birlikte baz Hükümet üyeleri ise daha önce yapt klar de erlendirmelerde ikinci çeyrekte çift haneli büyüme yakalanabilece i mesaj vermiflti. Türkiye AB ne entegrasyon sürecinin gecikmesi ve dünya pazarlar na aç lma konusundaki güvensizliklerin giderilmesi sonras nda ülkemizin bir çok flirketi büyüme e ilimlerini çok h zland racak ve uluslar aras ölçekte de er yaratan markalar m z olacakt r. Ancak bütün bunlar n KOB mant ile yaflan r ve yaflat l r olmas bize pek mümkün görülememektedir. Evrensel düflünmeyi beynimize ve ifl anlay fl m za endeksleyemedi imiz sürece, yerel kalmak ve k t kaynaklarla var olma savafl kaderimiz olacakt r. Oysa çözüm, global düflünüp yerel karar verebilmektir. Gerek Creavit ve gerekse Doxa markam zla, evrensel düflünceye olan inanc m z n ihracat odakl büyüme, geliflme, de iflme ve isteklili i hak etti imizi bize elbette verecektir. Bu inançla, tüm üretim gücü potansiyeli olan üreticilerimize de, iflletmecilerimize de s n rlar n sorunsuzca afl ld n sanmadan çok çal flmalar n, vizyonlar n gelifltirmelerini, gerekirse de iflmelerini ve yetmiyorsa birleflmelerini önermekten baflka çarelerinin olmad n düflünüyorum. Vizyon eken, misyon biçer. *Çanakc lar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Zonguldak tarihinde ilk kez bir flirket sportif olaylarda tek bafl na sponsorluk üstlenerek kentin üç ayr futbol tak m na sponsor olmufltur. Zonguldak Spor, Kilimli Spor ile Dilaver Spor uzun y llar flirket taraf ndan finanse edilmifltir. Dilaver Spor halen flirket bünyesindedir. Ayr ca Grup Zonguldak Dilaver semtinde bir stat yaparak bunu yöre insan n n kullan ma açm flt r. Yörenin ilk özel hastanesi, ilk Ulusal Televizyon kanal, ilk al fl verifl ve yaflam merkezi flirketimiz taraf ndan yap lm fl olup, 5 y ld zl otel inflas na devam edilmektedir. Bölgedeki tüm sosyal kültürel ekonomik etkinliklerine kat l mc bir anlay fl ile ekonomik destek veren flirketimiz d fl nda flirket yöneticileri de sivil toplum örgütlerinde üstlendikleri görev ile bölgeye karfl sorumluluklar n yerine getirmektedir. *Demir fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan y l n ilk çeyre inde ise yüzde 11.7 büyümüfltü. AB büyüme tahminini 0.9'dan 1.7'ye yükseltti Avrupa Birli i (AB) Komisyonu, daha önce yüzde 0,9 olarak öngördü ü Avro Bölgesi'nin bu y lki büyüme tahminini yüzde 1,7'ye yükseltti. 27 üyeli AB'nin büyüme tahmini de de yüzde 1'den yüzde 1,8'e yükseltilen raporda ngiltere'nin yüzde 1,2 yerine 1,7 ve Polonya'n n yüzde 1 yerine 1,8 büyüyece i bildirildi. AB Komisyonu, 2010 enflasyon oran n n ise Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4 ve AB'de yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleflece ini tahmin etti.

12 12 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret Anadolu Sohbetleri Karaelmas Üniversitesi Sanayi flbirli ini Gelifltirme Merkezi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi flbirli ini Gelifltirme Merkezi (ÜS GEM) 13 Mart 2005 tarihinde kuruldu Merkezin kurucular ; Karaelmas Üniversitesi Rektörlü ü; Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odas : TOSYÖV; Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler ile Serbest Meslek Mensuplar ve Yöneticiler Vakf d r. Merkezin organlar ; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Dan flma Kurulundan oluflur. Merkez Müdürü, üniversite ö retim üyeleri aras ndan üç y l süreyle Rektör taraf ndan görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü ayn zamanda Yönetim Kurulu Baflkan d r. Yönetim Kurulunun görevleri flunlard r: a) Ulusal ve uluslararas iflbirli i yap lacak kurulufllarla birlikte Üniversitenin ö rencilerinin niteliklerini art racak e itim ve sertifika programlar, paneller ve toplant lar düzenlemek. Böylece Üniversitenin de iflik branfllardaki ö rencilerinin giriflimci olmalar na yard mc olmak. Giriflimcilik olgusunun gelifltirilmesi amac yla ülkemizin ekonomik ve sosyal yap s ile ilgili araflt rma ve proje haz rlamak ve bunlar yay nlamak. Merkez bünyesinde veri bankas oluflturmak, giriflimcilik ile ilgili rapor, bülten haz rlamak ve bunlar yay nlamak. Fizibilite etüdleri haz rlanmas nda, yat r m kaynaklar na ulafl lmas nda giriflimcilere yol göstermek, b) Risk sermayesi flirketleri ve bankalar n istemifl olduklar ifl planlar n n haz rlanmas na dan flmanl k yapmak, haz rlanm fl ifl planlar n bilimsel düzeyde incelemek ve onay vermek, c) Ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli iflletmeler ile bunlarla ilgili bankalar n faaliyet alanlar n n gelifltirilmesine e itim faaliyetleriyle katk da bulunmak, d) Yurtiçindeki ve yurtd fl ndaki benzer nitelikteki merkezlerle iflbirli i yaparak bilgi al flveriflinde bulunmak, e) KOB lerin teknoloji transferi ve yeni ürünleri gelifltirme çal flmalar n teflvik etmek. KOB lerin vergi mevzuat, maliyet muhasebesi, enflasyon muhasebesi, finansman, ifl kanunu, d fl ticaret ifllemleri ve uygulamalar na yönelik sorunlar n çözümüne katk da bulunmak. KOB lerin ekonomik, sosyal, üretim verimlilik ölçme gibi alanlarda anketler yapmak, f) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensuplar taraf ndan önerilen konularda iflbirli i tekliflerini de erlendirmek, iflbirli i tekliflerini üniversitenin ilgili kurul veya kurulufllar na iletmek, g) E itim ve bilgilendirme konular nda kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, h) Dan flmanl k konusunda koordinatörlük görevi yapmak, ) Ö retim üyelerinin, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin bilimsel ve teknik sorunlar na yönelik bilgi toplamalar n sa lamak, i) Öncelikli olarak üniversite bölgesinde bulunan kurulufllarla temasta bulunarak rekabet kurallar n tan t c e itimler yapmak, verimlili in artt r lmas n teflvik etmek, j) Giriflimcilik ile ilgili ortak bir dil yarat lmas n sa layacak; sempozyumlar, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, k) Yurtd fl ile video-konferans teknolojisini kullanarak irtibat kuracak bir e itim odas tasar mlamak ve bu oda ile yarat c düflüncesi olan Türk giriflimcilerle yabanc giriflimcileri bir araya getirmek, l) Küçük ve orta boy iflletmelerin yöneticilerine dönük dan flmanl k yapmak, e itsel toplant lar düzenlemek, m) Aile flirketlerinin kurumsallaflmas na yönelik çal flmalar yapmak, n) KOB lerde kalite bilincinin yerleflmesi, yönetimde kalite uygulamalar n n kullan m n n yayg nlaflmas yla ilgili çal flmalar yapmak. KOB lerin teknolojiyi gelifltirme arac olarak Ar-Ge kaynaklar n n kullan mlar na yönelik bilgilendirme, proje yapmalar nda dan flmanl k yapmak, o) Dünya Bankas, AB Yat r m Bankas ve AB mali kaynaklar n n kullan m na yönelik bilgilendirme toplant lar yapmak, p) AB Fonlar kapsam nda yer alan, Phare, Euromedis, Eureka ve Çerçeve Programlar na (VI.Çerçeve ) projeler sunmak, r) AB ve Dünya Bankas n n e itim, KOB, sosyal kalk nma ve istihdam gelifltirme proje ihalelerine kat l m n gerçeklefltirmek, s) Birleflmifl Milletler in gelifltirdi i UNDP (United Nations Development Programme) program na yönelik projeler yapmak, t) Türk KOB lerine AB ni tan t c, mali yard mlar konular nda bilgilendirici portal n oluflturulmas ve Merkezin bu portal da tan t m n n yap lmas n gerçeklefltirmek. KOB lerin bilgi ve bilgi teknolojilerinden yararlanabilmeleri ve kullanabilmeleri konular nda e itim programlar haz rlamak. Ulusal ve uluslararas fuarlara kat l m, ifl görüflmeleri gibi konularda kültürün geliflmesine yönelik KOB lere bilgilendirme toplant lar, seminerler yapmak, u) Üniversite ö rencilerine yönelik staj ve e itim olanaklar yaratmak amac yla AB ülkeleriyle iflbirli i sa lamak, v) TÜB TAK la birlikte teknoloji gelifltirme, araflt rma projeleri yapmak. TÜB TAK la birlikte Üniversite- Sanayi flbirli i Projesi gelifltirmek, y) e-devlet, e-ticaret konular nda projelere kat lmak, z) hracat gelifltirmek amac yla yeni pazarlar n bulunmas konular nda araflt rma yapmak, bu amaçla; seminer, panel ve e itim toplant lar düzenlemek. Pazarlama teknikleri ile ilgili bilimsel ve uygulamal toplant lar yapmak. Dan flma Kurulu, Üniversite, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri aras nda iliflkilerin düzenlenmesi ve gelifltirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Sanayiciler ticaret erbab ile Merkez aras nda belirli tarihlerde (y lda en az bir defa) iflbirli i konusunda yap lan çal flmalar de erlendirmeye yönelik toplant lar yapar, problemleri belirler ve muhtemel çözüm yollar n araflt r r. Daha fazla bilgi için : etmelikler/yonetmelikler27.htm Tüm yat r mlar m z bölgeye yap yoruz Arı fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Bflk. Yusuf Günay Ar fiirketler Grubu, sanayiden sa l a bünyesinde bar nd rd 11 flirket ve 700 çal flan ile bölgenin öncü kurulufllar ndan biri. Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Günay 41 y ll k ifl hayat n geride b rak rken Ar fiirketler Grubu nun faaliyetlerini, bölge yap s n ve ekonomisini gazetemize anlatt Ar Grup un ildeki faaliyetleri ve il ekonomisine katk s Grubumuzun amiral gemisi Emko dur. Emko 28 ülkeye ihracat ve iç piyasadaki 30 Ana Bayii ve alt bayisi ile s tma sektöründe her geçen gün büyüyen bir markad r. Üretim kapasitemiz y ll k 1 milyon adet radyatör ve 120 bin adet havlupand r. Bu iflletmede 2012 y l na kadar yapaca m z ilave yat r mlarla 50 kiflilik daha istihdam art r m planlamaktay z. Grubumuzun di er flirketlerinin faaliyetleri ise özetle; Akropol Hastanesi Ankara da Balgat tad r. Ar lar Sa l k Hizmetleri ileri teknoloji kapal ameliyat cihazlar n ithal edip doktorlara kullan m e itimi vermektedir. Aho nflaat ise bölgemizde konut, iflyeri ve AVM inflaatlar n depreme dayan kl sistemlerde yapmaktad r. Aho Kireç Fabrikas Devrek te torba kireç üretimi yapmaktad r. Aho Tu la Fabrikam zda 80 kifli ile beraber tu la üretimi yapmaktay z. Ar lar Madencilik Redevansl saha iflletmecili i yaparak kömür madeni ç kartmakta ve a rl kla demir çelik fabrikalar, Çates Termo Elektrik Santrali gibi büyük sanayi kurulufllar na kömür tedariki yapmakta ve bunun yan nda Zonguldak, Bart n, Karabük, Bolu gibi illerde konutlara ve sitelere 1. kalite - çevreci kömür olarak sat fla sunulmaktad r. Zontafl madencilik yurtd fl ndan ithal etti i kömür ve antrasit madenini fleker fabrikalar, demir çelik iflletmeleri gibi çeflitli sanayi kurulufllar na satmaktad r y l nda aç l fl tamamlanacak olan boksit madeni yat r m ile bu firmam za 40 kiflilik daha istihdam sa lam fl olaca z. Ay City AVM en yeni üyemiz. Karadeniz Ere li de kurulan fl Al flverifl ve Yaflam Merkezimizde ülkemizin sayg n markalar ve hizmetleri ile bölge insan m z buluflturuyoruz. Günnak Nakliyat ile genelde kendi flirketlerimizin yurt içi nakliyelerini gerçeklefltiriyoruz. Günay Otomotiv Makine Plastik Baret Sanayii firmam z ise Türkiye nin ilk TSE ve CE standartlar na sahip yeralt madenci baretini bölgemizde üretip dünya pazar na sunmaktad r. Firmam z ayn zamanda ABS hammaddesi ile Emko nunda ihtiyac olan bir çok plastik malzemesinin üretimini yapmaktad r. lin ekonomisinin bafll ca sorunlar ve bu sorunlara yönelik firman z n gelifltirdi i çal flmalar Bölgemizin ve Zonguldak m z n bafll ca sorunlar aras nda arazi yap s ndan kaynaklanan yol sorunu vard r. Yolu olmayan yere hizmet gitmez. Bu co rafyada yaflamak ve ifl yapmak imkâns zl klar sebebi ile oldukça maliyetli olmaktad r. limizdeki RoRo liman n n kullan m bile ulafl m zorlu undan k s tlanmaktad r. Havaalan m z art k var ve gelen taleple birlikte uçufl hatlar n n ço alaca na inan yoruz. fiehrimizin ilk 5 y ld zl otelinin yak nda hizmete girecek olmas da flehrimiz aç s ndan önemli bir avantajd r. Filyos Vadisi projesinden ümitliyiz. Gelecek 10 y l için düflündü ümüzde Konteyn r liman ve geliflen sanayiyi de eklersek yeralt zenginliklerimizi yerüstü imkânlar m zla daha de erli hale getirerek flehrimizi ülkemizin gururu haline getirebiliriz. Ben bütün yat r mlar m hep ilimize ve bölgemize yapt m. Bundan dolay gurur duyuyorum. Ama ilimizin önemli bir sorunu var. Yetiflmifl ve vas fl personel bulmak zor hatta imkâns z. Bizim bir mühendisi yetifltirmemiz 5 y l m z al yor. Bir iflçiyi 3 y lda yetifltiriyoruz. Bir muhasebeciye 4 y lda ifli ö retiyoruz. Tabi bu da büyümeyi yavafllat yor. Sonras nda da yetifltirdi iniz personelin taliplileri ç k yor ve büyük flehri tercih etmelerinden dolay gidiyorlar ve biz tekrar bafla dönüyoruz. Bütün bunlara ra men her geçen y l cirolar m z, personelimizi ve yat r mlar m z art rma yolunda hedefimize ilerliyoruz. Türkiye nin zor günleri geri b rakt n düflünüyorum ve ileriyi çok daha ayd nl k görüyorum. Ülkemizde yetiflen ve ülkemize yat r m yapan sanayici ve ifl adamlar n birer ç nar gibi görüyorum ve zor yetifliyorlar. De erlerinin daha iyi bilinmesini istiyorum. Dürüst çal flan iflletmecilerin kazanaca adaletli bir vergi sistemini ise bütün devlet büyüklerinden bekliyorum.

13 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret 13 Avrupa'daki kriz ihracat olumsuz etkileyecek T M Baflkan Mehmet Büyükekfli talep daralmas ve dolar-avro paritesinin ihracat olumsuz etkiledi ini söyledi Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Büyükekfli Avrupa'da yaflanan krizin ihracatç lar k sa ve orta vadeye dönük olarak endiflelendirdi ini belirterek, talep daralmas ve dolar-avro paritesinin ihracat olumsuz etkileyece ini söyledi. hracatç lar n pariteden kaynaklanan ciddi s k nt lar yaflad klar n ve bu nedenle fiyat veremedi ini bildiren Büyükekfli, ''Bir tarafta talep daralmas, bir tarafta da fiyat bask s. Avrupa'ya ihracat m zda s k nt lar yaflanabilir'' dedi. Tasarruf tedbirleri ve ücretlerde yap lan gerilemelerden dolay Yunanistan, Portekiz ve spanya'da talep daralmalar olabilece ine iflaret eden Büyükekfli, talep daralmas n n da ihracata olumsuz etki yapabilece ini söyledi. hracat n ithalat karfl lama oran n n yeni bir ç pa olmas gerekti inin alt n çizen Büyükekfli, kur konusunda büyük flikayetleri oldu unu söyledi. Büyükekfli, ihracat noktas ndaki gelir ak fl n n en düflük maliyetlerle kamu taraf ndan heç edilmesi amac yla bir Kur stikrar Fonu kurulmas önerilerini yinelerken, fonun kayna n n k sa vadeli s cak para girifllerinde yüzde 1'lik stopaj uygulanmas olabilece ini kaydetti. AB do algaz güvenli iyle ilgili yeni kurallara onay verdi Avrupa Parlamentosu Avrupa n n muhtemel gaz kaynak krizine karfl yapt haz rl klar yeni bir düzenleme ile onaylad Düzenleme üye devletlerin önleyici tedbirler almalar n ve acil eylem planlar yapmalar n talep ederken Avrupa Komisyonu nun eflgüdüm rolünü güçlendiriyor. Komisyon ayr ca al nan önlemlerin di er üye ülkelerin kaynak güvenli ini zedelemeyecek flekilde olup olmad n da kontrol edecek. Var lan anlaflmada yetersiz ara ba lant lar n yeterli hâle getirilmesi istenirken bunun Do u Avrupa ya gaz aktar m nda en büyük s k nt oldu una dikkat çekiliyor. Rusya- Ukrayna gaz krizi nedeniyle Ocak 2009 da uzunca bir süre gaz transferi durdurulmufltu. AB ülkelerine gaz flebekelerini yenilemeleri ve belirlenen standartlara uygun hale getirmeleri için dört y l süre tan n yor. Söz konusu standart ise herhangi bir aksilik durumunda ola anüstü talep yo unlu unun yafland günler de bile kullan ma yetecek kadar gaz bulundurulmas fleklinde ifade ediliyor. Avrupa Birli i nde vergi trendleri 2010 ç kt Avrupa da vergiler ne kadar yüksek? Vergi seviyeleri art yor mu yoksa azal yor mu? Vergi yükü emek, sermaye ve tüketim aras nda nas l bölüflülüyor? sorular na yan t, haziran ay nda ç kan raporda veriliyor Avrupa Topluluklar statistik Ofisi Eurostat ve Avrupa Komisyonu Vergi ve Gümrük Birli i Genel Müdürlü ü taraf ndan yay nlanan Avrupa Birli i nde vergi trendleri: AB Ülkeleri, zlanda ve Norveç e iliflkin veriler de bu ve benzeri sorular ele al n yor. Yay nda AB ye üye 27 ülkedeki durumun yan s ra zlanda ve Norveç teki durum karfl laflt r larak belirli bir bak fl aç s ile sunuluyor. Vergi gelirlerine iliflkin geliflmelerin yan s ra flirket ve bireysel gelir vergisi oranlar, ortalama vergi oranlar ve çevre vergisi gelirlerinin de kapsaml bir analizini veriyor. Bunlar n d fl nda rapor, mali ve ekonomik krizin bafllang c ndan 2010 bahar na kadar olan süreçte AB hükümetlerinin alm fl oldu u vergi politikas önlemlerine de yer veriyor. Raporun istatistik ekinde ülke baz nda ve AB genelinde temel veriler yer al yor. 430 sayfal k raporun yan s ra raporun 2010 say s ndaki bafll ca sonuçlar sade bir formatta özetleyen ve krizin bafl ndan bu yana al nan vergiye iliflkin önlemleri rakamsal olarak veren ve sentezleyen bir tablonun da bulundu u bir A5 kitapç da bulunuyor. Rapor ve kitapç k: adresinden PDF format nda indirilebilir. Detayl bilgi için: Kümelenme nedir Kümelenme, ayn sektörde faaliyet gösteren, yatay dikey ba lant l iflletmelerin ve destekleyici kurumsal yap lar n belirli bir co rafi bölgedeki örgütlü yo unlaflmas d r lgili tüm kurumlar n ortak stratejiler do rultusunda oluflturulmufl bir altyap üzerinde, eflit temsil ve ortak ak lla yönetti i kümelenme çal flmalar nda hedef, ortaklafla rekabetle sektördeki pazar pay n artt rmakt r. Küresel rekabette KOB 'lerin rekabet güçlerini artt rmaya ve yenilikçi giriflimlerini uygun maliyetlerle gerçeklefltirmeleri için KOB 'lerin birlikte-rekabet kavram çerçevesinde birleflmelerini de ifade eden kümelenme modeli çerçevesinde, Türkiye'de genifl çapl analizlerle belirlenmifl tekstil, otomotiv yan sanayi, makine imalat, turizm, g da, biliflim, finans, inflaat, seramik gibi sektörlerde bugüne kadar pek çok proje tasarlanm flt r. Bu projelerin hayata geçmesi ile bölgelerin, sektörlerin hatta belli illerin rekabet güçlerinde gözle görülen art fllar yaflanm flt r. Bu nedenle bu tür projelere günümüzde eskisinden daha çok ihtiyaç duyulmaktad r. KOB lerin yeni döneme yönelik haz rl klar n en üst ve etkin düzeyde gerçeklefltirmeleri için belli bafll kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Zira global ekonomik tehdit ve f rsatlar bir an önce fark edip flirketlerini bu yeni döneme haz rlayacak olan iflletmeler önce ayakta kalmay baflarabileceklerdir. K sacas, KOB 'ler de iflime ayak uydurmak zorundad rlar. Art k küçük güzeldir anlay fl geçerli de ildir. Küçük iflletmelerin geliflebilmesi ve ülke ekonomisinin büyümesi için güçlü ortakl klar kurmaktan baflka alternatifleri yoktur. Kümelenme ve iflbirli i a lar n n geliflimi, firmalar n rekabet güçlerinin art r lmas, yenilikçili e ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katk sa lanmas için temel bir öncelik olarak önümüzde durmaktad r. Bat da 'flirket evlilikleri'nin gittikçe artt günümüzde, kümelenme yaklafl m, yenilikçili i ve geliflmeyi besleyerek, iflletmelere ciddi bir rekabet avantaj sa lamaktad r. Ça dafl ekonomilerde ortakl k kültürü art k iflletmelerin olmazsa olmaz durumundad r. Ülkemizde de maliyetleri düflürmek, ölçek ekonomileri meydana getirmek, tecrübeli bir iflgücü havuzu oluflturabilmek, finans yükünü hafifletmek, kamu kurulufllar, üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar yla gerekli iflbirli ini gelifltirmek, ancak ortakl k kültürünün yerleflmesiyle mümkündür. Bugün art k, kaynaklar n iyi de erlendirebilen, verimli kullanan; ve ortakl k ruhu içerisinde hareket edebilen flirketler öne ç kmakta ve varl klar n uzun süre sürdürebilmektedir. Ülkemizdeki iflletmelerin karfl laflt en büyük sorunlar n bafl nda, birlikte ifl yapma ve ortakl k kültürünün tam yerleflmifl olmamas gelmektedir. Bu sebeple iktisadî iflletmeler için kaynaflt r c, birlefltirici ve iflletmeyi uzun ömürlü k lan ortak amaç ve hedef birli i, yani ortakl k kültürü anlay fl d r. Bunu gerçeklefltirebilen flirketler uzun ömürlü ve güçlü olabiliyorken, gerçeklefltiremeyenler ise ne yaz k ki iflas n efli ine gelmektedir. Ulusal Kümelenme Politikas n n Gelifltirilmesi Projesi" (Proje) kapsam nda gerçeklefltirilen istatistiksel küme haritalama çal flmalar, yap lan analizler ve gelifltirilen yol haritalar kümelenme ve kümeler ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimin oluflmas n sa lar. Kümelenme Yol Haritalar n n gelifltirilmesi ile sonuçlanan faaliyetler, ulusal çapta yap lan bir istatistiksel haritalama çal flmas ile bafllat lm flt r. AB ve ABD'de yürütülen haritalama çal flmalar ndan faydalan larak 3 y ld zl bir derecelendirme sistemini temel alan haritalama çal flmas Türkiye için 32 "küme kategorisi belirlemifltir. novasyon deste i, pazarlama ve özendirme deste i, finansman imkânlar araflt rma, globalleflme, insan kayna yetifltirme deste i, merkezi hükümet ve yerel paydafllar ile iletiflimin güçlendirilmesi alanlar nda projeler haz rlanarak, küme aktörleri aras nda güven tesisi için sosyal iliflkiler ve sosyal sermaye gelifltirme faaliyetlerinin bir proje olarak belirlenir ve oluflacak olan güven ortam ile istikrar n ve birlikteli in artmas yla meydana gelecek olan kümenin ömrü uzayacak ve bölgede istihdam n devaml l sa lanm fl olacakt r. Kümelenmenin KOB lere getirileri Ortak sorun ve ihtiyaçlar n belirlenmesi, Ortak sorunlar n çözümüne yönelik projeler ve lobi faaliyetleri, Maliyetlerin paylafl m, Personel niteliklerinin gelifltirilmesi, novasyon kapasitesinde art fl, Ticaret hacminde art fl, Yeni pazarlara girifl.

14 14 Ekonomik Yorum Anadolu Sohbetleri Türk Liras afl r de erli mi Ali hsan Gelberi* Son zamanlarda Türk liras n n de eri, ekonomi gündeminde en çok yer alan konular n bafl nda geliyor Özellikle ihracatc lar rekabet gücü kaybettiklerini söyleyerek, Merkez Bankas n n Türk Liras n n de er kaybetmesi yönünde önlem almas n talep ediyorlar. Merkez Bankas n n piyasadan döviz sat n alarak rezervlerini art rmas n istiyorlar. Di er bir önerileri ise, Merkez Bankas n n faiz oranlar n indirerek Türk Liras n n çekicili ini azaltmas n istiyorlar. Ekonomiden sorumlu Baflbakan yard mc s hariç, siyasiler genellikle ihracatc lar n taleplerine destek vererek Merkez Bankas n n bu konuda ad m atmas n bekliyorlar. Merkez Bankas ise bu talep ve önerileri uygun bulmayarak, kura müdahale etmek konusunda ciddi ad mlar atmayaca mesaj n veriyor. Öncelikle, Türk Liras gerçekten afl r de erli mi? bu soruya cevap vermek gerekir. E er, Türk liras afl r de erli ise bunun nedenleri ve varsa çözüm yollar araflt r lmal. Bu yaz da bu soulara cevap aranmaya çal fl lacakt r. Sorun global Global krizin bafllang c n 2007 y l n n ortas ve en kötü seviyeye ulaflt tarihi 2009 y l Mart ay olarak esas al rsak, kriz iki y la yak n bir süre devam etmifl ve iki y l sonra ekonomiler toparlanmaya bafllam flt r. Dünya ekonomilerinin düflüfl yaflad bu dönemde genellikle ülkeler aras nda önemli bir ayr flma olmam fl, ülkelerin ekonomilerinde ve piyasa göstergelerinde benzer düflüfller yaflanm flt r. Ancak, 2009 Mart ay ndan sonra bafllayan toparlanma sürecinde, toparlanma h z bak m ndan ülkeler aras nda farkl l klar olufltu. Bu ayr flmay sa layan en önemli göstergeler, ülkelerin bankalar n n sa laml ve kamu borç stoklar n n seviyesi oldu. Bankac l k krizi yaflamayan, bankalar na kamu deste i vermek zorunda olmayan ve böylece kamu borç stoku göreceli olarak di er ülkelerden daha az artan ülkeler ayr flarak çok daha h zl toparland lar ve yüksek büyüme oranlar na ulaflt lar. Olumlu anlamda ayr flan bu ülkelerin büyük ço unlu u geliflmekte olan ülkeler. Dolay s yla, global ekonomik toparlanma sürecinde geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan ülkeler ayr flt lar, geliflmekte olan ülkeler çok daha iyi bir ekonomik performans gösterdiler diyebiliriz Mart ay ndan sonra bafllayan toparlanma sürecinde geliflmekte olan ülkelerin, geliflmifl ülkelerden çok daha iyi performans göstermesi, global sermayenin geliflmifl ülkelerden geliflmekte olan ülkelere kaymas na neden oldu. Geliflmifl ülkelerde faizlerin tarihi düflük seviyede olmas ve Merkez Bankalar n n piyasalara verdi i likiditenin ola anüstü yüksek olmas bu süreci destekleyen çok önemli bir unsur. Ak flkanl çok yüksek olan k sa vadeli sermayenin bu flekilde yön de ifltirmesi, geliflmekte olan ülkelerin para birimlerinde bir de erlenme sürecine girilmesine neden oldu. Bu süreç devam ediyor ve geliflmifl ülkeler hem bankac l k, hem de kamu borcu sorunlar n kal c bir flekilde çözmedikce de devam edecek gibi gözüküyor. Dünya da genel kabul görmüfl olan geliflmekte olan ülke tan m içinde yer alan 18 ülkenin 2009 Mart ay ile A ustos 2010 tarihleri aras nda paralar n n dolar karfl s nda de er de iflimine bakt m zda, Arjantin d fl ndaki tüm ülke paralar n n de iflen oranlarda de er kazand n görüyoruz. Bu dönemde paras en fazla de er kazanm fl ülke %30.4 ile Güney Afrika ve paras en az de er kazanan ülke ise %0.5 ile Çin olmufltur. Türk liras ise ayn dönemde % 15.8 de er kazanarak, 18 ülke içinde 7. s rada yer alm flt r. Sonuç olarak, Türk Liras geçti imiz yaklafl k 1.5 y ll k dönemde önemli ölçüde de er kazanm flt r. Bunun nedeni ise Türkiye ye gelen k sa vadeli global sermayedir. K sa vadeli sermayenin Türkiye ye gelmeye devam etmesi halinde Türk Liras nda de erlenme devam edecektir. Ancak, bu sorun yaln zca Türkiye nin sorunu de il, geliflmekte olan ülkelerin önemli bir k sm n n sorunudur. Bu durumdan rahats zl k duyan Brezilya, k sa vadeli sermayenin ülkelerine giriflini kontrol etmek amac yla, paran n ülkeye giriflinde %2, ç k fl nda %2 vergi uygulamaya bafllam fl ancak baflar l olamam flt r. Brezilya reali sözkonusu dönemde %26.4 de er kazanarak paras en çok de er kazanan 3. ülke olmufltur. Türk ihracatc lar ve sanayicileri rekabet gücü kaybediyor Türk Liras n n de erlenmesi do al olarak hem ihracatc lar n hem de ithal mallar n ucuzlamas nedeniyle yerli sanayicinin rekabet gücünü azaltmaktad r. Bu kesimlerin Türk Liras n n de erlenmesinden rahats zl k duymalar ve önlem al nmas n istemeleri çok do ald r. Ancak, gözönünde tutmam z gereken konu, sorunun yerel olmas ndan çok global olmas d r. Bu sorunun çözümünde içeride al nabilecek çok fazla etkil önlem mevcut de il. Ayr ca etkisi olmayacak önlemleri alarak di er baz göstergeleri bozmamaya özen göstermek gerekir. Dalgal kur rejimi de iflebilir mi? Türk Liras n n daha da fazla de erlenmesini önlemek için neler yap labilir. Bu soruya cevap aramadan önce Kur Rejimi ile Kur Politikas n n farkl fleyler oldu unu belirtmek gerekir. Dünyada genellikle uygulanan üç tür kur rejimi vard r; 1- Sabit kur rejimi, 2-Dalgal kur rejimi, 3- Yönetilen kur rejimi. Türkiye, 2000 y l ndan önce enflasyon kadar devalüasyon slogan ile Yönetilen kur rejimi uygulam fl, aras nda bir tür sabit kur rejimi uygulam fl ve 2001 fiubat ay ndan beri de dalgal kur rejimi uygulamaktad r. Kur rejimini di er ekonomi politikalar ndan ayr düflünmek mümkün de ildir. Kur rejiminin, maliye politikalar, faiz, enflasyon ve di er politikalarla tutarl olmas gerekir. Dalgal kur rejimini de ifltirdi inde, bugün uygulanan enflasyon hedeflemesi rejimini ve mevcut faiz politikalar n devam ettirmek mümkün olmayacakt r. Kur rejimini de ifltirmek tüm ekonomik modelin yeniden kurgulanmas n gerektirecektir. Bugün itibariyle bunun düflünülmesi gerçekci de ildir. Ayr ca, Türkiye de ihracatc lar da dahil hiç bir kesim kur rejiminin de iflmesini talep etmemektedir. Dolay s yla, al nacak önlemler dalgal kur rejimi çerçevesinde al nabilecek önlemler olmak zorundad r. Merkez Bankas n n alabilece i önlemlerin bafll calar ise, yurtd fl ndan gelen dövizlerin daha fazla k sm n sat n almak ve faizleri daha düflürmek olabilir. Merkez Bankas daha fazla döviz alabilir mi? Merkez Bankas geçti imiz bir y lda günlük ihaleler suretiyle toplam 12.7 milyar dolar tutar nda döviz alm flt r. Ancak bu dövizleri Türkiye nin d fl borç ödemelerinde kulland için Merkez Bankas n n döviz rezervlerinde bir art fl olmam flt r. Merkez Bankas n n piyasadan daha fazla döviz almas n n iki gerekçesi olabilir. Birincisi ülkenin döviz rezervlerini art rmak, ikincisi döviz kuruna müdahale etmek. Veya her iki amac birlikte gerçeklefltirmek. Döviz rezervini art rmak amac yla piyasadan döviz almak, dünyada finansman n ucuz ve bol oldu u ve bunun epeyce bir süre devam edece inin belli oldu u bir ortamda çok da gerek olmayan ve maliyetli bir yol olur. Kura müdahale amac yla döviz alman n ise döviz kurunda kal c bir de er kayb na neden olmad n geçmifl uygulamalar göstermifltir. Buna ra men Merkez Bankas döviz al mlar n bir miktar art rabilir. Merkez Bankas faiz indirebilir mi? Merkez Bankas, enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan bir kurumdur. Faiz oranlar n enflasyon verilerinin geliflimine, enflasyon beklentilerine ve yapt tahminlere göre belirlemektedir. Türkiye nin 2011 y l sonu enflasyon hedefi % 5.5 dur. Beklentiler ve Merkez Bankas tahminleri bu oran n alt na inerse, ek faiz indirimlerine gidilebilir. Ancak enflasyonun hedefin alt na inme ihtimali flu an gözükmüyor. Enflasyon görünümünde bir iyileflme olmadan Merkez Bankas n n faiz indirmesi durumunda piyasalar bunu ilk anda olumlu alg lay p piyasadaki di er faizlerin de düflmesini sa layabilirler. Ancak bir müddet sonra Merkez Bankas n n ve enflasyon hedeflemesi uygulamas n n güveninirli ini sorgulamaya bafllayacaklard r ki bu durum faiz oranlar n önceki seviyesinin de üzerine ç karabilir. Ne yap labilir? Türk Liras n n de erli konumda olmas d fl ve iç piyasaya üretim yapan sanayicinin rekabet gücünü azaltt aç kt r. Sorunun kayna n n global olmas nedeniyle Türk Liras n n istenen oranda de er kaybetmesini içeride al nacak önlemlerle sa lamak mümkün gözükmüyor. Bu durumda, Türk Liras n n uzunca bir süre daha de erli olaca kabul edilerek, rekabet gücü kaybeden sanayici ve ihracatc lar n rekabet gücünü art rmak üzere teflvik sistemlerinin çok etkin olarak kullan lmas gerekmektedir y l nda kamu gelirlerinin h zl bir art fl göstermesi ve bütçe aç klar n n makul düzeyde olmas teflvik politikalar n bu amaçla kullanmay kolaylaflt racakt r. Di er bir konu ise nominal faiz oranlar n n seviyesidir. Faiz oranlar nda daha fazla indirime gidilmesinin önündeki engel enflasyon oran d r. Türkiye, çok etkin bir enflasyonla mücadele program uygulayarak kronik ve yüksek enflasyonu çok h zl düflürebilmifltir. Ancak, 2004 y l nda %8 lere kadar düflen enflasyon bu tarihten sonra güçlü bir direnç göstermifl, dünyada deflasyon riski ciddi boyutta iken bile % 8 lerin alt na kal c olarak düflememifltir. Dolay s yla faizlerin daha düflük seviyede oluflmas n sa lamak için enflasyondaki bu direnç iyi analiz edilmeli ve enflasyonu kal c olarak %3-4 seviyesine çekecek yap sal önlemler gelifltirilmelidir. fiu anda makro veriler içinde en yanl fl seviyede duran gösterge enflasyondur. Bunu düzeltmek için makro tedbirlerden fazla, çok say da mikro tedbir gerektirmektedir. *Garanti Bankas Ekonomik Araflt rmalar Birim Müdürü Aday ülkelerin yar nlara haz rlanmas AB üye devletleri ile AB ye kat lmak isteyen ülkeler aras nda yak n iliflkiler gelifltirmek son derece önemlidir Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA), aday ülkelere Birli in nas l çal flt n daha iyi anlamay ; üyeli e haz rlan rken ulusal politikalar, kurallar ve tüzükleri uyumlaflt rma çabalar nda yard mc olmay amaçlayan yeni bir araçt r. IPA, tek bir flemsiye alt nda, AB programlar ve kat l m öncesi mali araçlar birlefltirmekte; uluslararas mali kurumlarla aday ülkelerin ihtiyaçlar aras nda daha iyi koordinasyon sa layarak, yard mlar düzenlemelerinde daha fazla esneklik kazand rmaktad r. Bölgesel Politika Genel Müdürlü ü taraf ndan yönetilen IPA n n iki bilefleni bulunmaktad r: S n r ötesi iflbirli i: AB Üye Devletleri ile aday ülkelerin makamlar aras nda iflbirli ini teflvik etmeyi amaçlamaktad r. Bölgesel kalk nma: AB içerisindeki bölgelerle aday ülkeler aras ndaki altyap geliflimi alanlardaki yat r mlar n, Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu ve Uyum Fonu taraf ndan desteklemesi üzere tasarlanm flt r. IPA, daha stratejik bir biçimde planlanm fl ve uygulanm fl, bu suretle çekirdek yat r m projeleri için sürekli ve kesintisiz bir fon ak fl sa lam flt r. IPA, aday ülkelerin AB ye Uyum Politikas sürecinde faydaland klar ve tam üye olacaklar gün geldi i zaman, AB de bu gibi eylemlerin nas l uyguland n ö renmelerine olanak vermektedir.

15 Zonguldak, Sanayi ve Ticaret 15 Zonguldak ili sanayi iflletmelerinde verimlilik sorunlar Nurettin Peflkircio lu* Zonguldak li Sanayi flletmelerinde Verimlilik Sorunlar Milli Prodüktivite Merkezi nin (MPM) döneminde Zonguldak ta yürüttü ü Verimlili i Art rma Projesi kapsam nda lin mevcut potansiyelini ve temel verimlilik sorunlar n ortaya ç karmak amac yla yap lan lin SWOT (GZFT) Analizi, sanayi kurulufllar n n temsilcilerinin kat l m ile düzenlenen Odak Grup Toplant s ile yüzyüze görüflmelerden ulafl lan sonuçlar ve ile iliflkin yap lm fl olan araflt rmalardan edinilen bilgiler fl nda Zonguldak ilinin genel bir de erlendirmesi yap larak, Zonguldak li Sanayi flletmelerinde Verimlilik Düflüklü ünün Nedenleri adl bir rapor haz rlanm flt r. Proje kitab içinde yer alm fl olan bu raporda, ilin sanayi iflletmelerinde verimlilik düflüklü ünün nedenleri afla daki bafll klar alt nda incelenmifltir: a. Üretim Sürecinde Karfl lafl lan Sorunlar Araflt rma kapsam na al nan iflletmelerin daha yüksek verimlilik düzeylerine ulaflmalar na engel olan en önemli üretim girdilerinin bafl nda iflgücü gelmektedir. Nitelikli iflgücünün yoklu u ve ihtiyaç duyulan ara elemana ulaflmada yaflanan zorluklar genel olarak Zonguldak Sanayisinin önemli bir üretim girdisi ve verimlilik sorunu olarak tespit edilmifltir. Hammadde anlam nda ise özellikle orman ürünleri sanayinde kereste d fl nda mobilyac l k ve kâ t üretiminde kullan lan orman ürünleri hammaddesinin bir k sm n n d flar dan karfl lanmas n n, üretim maliyetlerini art rmas bir sorun alan olarak dile getirilmektedir. Bu sorunlar karfl s nda üreticiler üretimde aksakl k yaflanmamas için hammadde stoklar yapmak zorunda kalmakta bu da stok maliyetini beraberinde getirmektedir. Bu alandaki di er önemli bir sorun da makine ve yedek parça servislerinin konum olarak uzakta bulunmas d r. Makinelerin bozulmas ve yedek parçaya ihtiyaç olmas gibi durumlarda üretici, gereksinimlerini k sa sürede karfl layamamaktad r. Ayr ca, üretimde kullan lan makinelerin kapasitesinin alt nda çal flt da yap lan tespitler aras nda olup, makineleri kullanacak kalifiye elemanlar n yetersizli i de üretimde ortaya ç kan önemli bir sorun olarak ortaya ç kmaktad r. b. Pazarlama ve Rekabet Gücü Aç s ndan Karfl lafl lan Sorunlar ldeki mevcut durumda sanayi yap lanmas yeterli görünmemektedir. Tekstil sektöründe genellikle fason üretim yap lmakta, markalaflm fl ürünler üreten firmalar n ilde bulunmamas, genellikle bölgesel pazara yönelmelerine neden olmaktad r. Tafla ve topra a dayal sanayi, inflaat ve g da sektörlerinde de rekabet üstülü ü yaratacak bir yap dan söz edilememektedir. Yukar da üretim sürecine iliflkin bölümde ifade edilen faktörlerin büyük bölümü iflletmelerin ayn zamanda rekabetçi konumlar önündeki engeller olarak da ifade edilebilmekle birlikte bunlar aras ndan; hammadde, enerji girdisindeki sorunlar ile co rafi konumu nedeniyle büyük pazarlara yak n oldu u halde ana ba lant yollar üzerinde bulunmamak rekabetçi konum oluflturmak aç s ndan daha öncelikli dezavantajlar olarak de erlendirilmektedir. Orman ürünleri sanayi aç s ndan bak ld nda, çok özel ürünler üretiliyor olmakla birlikte, yeterli tan t m n n yap lmam fl olmas ve iflletmeler aras nda birlik olma ruhunun geliflmemifl olmas nedeniyle üretim kapasitesi düflük kalmaktad r. Buna markalaflamama sorunu da eklendi inde, bu alanda üretilen özel ürünlerde rekabet gücü sa lanamamaktad r. c. Finansman Yönetimi Aç s ndan Karfl lafl lan Sorunlar Türkiye deki pek çok KOB de oldu u gibi, Zonguldak ta da KOB lerde sermaye sorunlar yaflanmakta, öz sermaye genellikle kredilerle desteklenerek iflletmeler kurulmaktad r. Ancak iflletmeler yat r m indiriminden yeterince yararlanamad klar ndan yak nmaktad r. Ayn flekilde enerji kayna olarak kullan lan elektrik fiyat n n yüksek olmas, KDV indirimlerinin olmamas ve iflgücü konusunda yaflanan sorunlar ve bu konuda destek al namamas, iflletmelerin finansman nda sorunlar yaflanmas na neden olmaktad r. flletme sermayesinin yeterli olmad durumlarda da en s k baflvurulan finansman kayna n n krediler oldu u ifade edilmektedir. d. nsan Kaynaklar Yönetimi ve flgücü Sorunlar Zonguldak sanayisinde en önemli sorunlardan biri kalifiye eleman eksikli idir. lde faaliyet gösteren iki iflletme TTK ve ERDEM R, ilde ekonomik ve sosyal kalk nman n itici gücü olmufllard r. Küçülme öncesinde yaklafl k elli bin çal flan yla TTK n n, Zonguldak taki her aileden en az bir kifliye istihdam olana yaratt ifade edilmektedir. TTK da yaflanan küçülmeye ba l olarak istihdamdaki daralma sonucu iflsiz kalan kifliler piyasada ifl arar konuma gelmifller, yerleflik çal flma kültürü ve mevcut donan mlar ile sanayi sektöründe çal flmaya bafllam fllard r. Bu aç dan bak ld nda; nitelikli eleman yoklu unun temel nedenlerinden birinin ilde sanayi kültürünün oluflmam fl olmas söylemi çok da aç klay c olmamakta, asl nda bir sanayi kültürünün varl ndan söz edilmekle birlikte, farkl bir çal flma kültürünün yerleflmifl olmas istihdam n yap s n etkilemektedir. Tekstil sektöründe ise çal flanlar n büyük bölümünün kad n olmas ve çal flanlar n genel olarak yafl aras nda de iflen yafl gruplar nda yo unlaflmas, çal flanlar n ifle bak fllar n ve iflte devaml l klar n etkilemektedir. Evlilik sonras nda kad nlar genellikle çal flmazken, bu yafl grubundaki erkek çal flanlar genellikle ev geçindirme derdi tafl mad klar ndan, ifllerini ö renme, ifl yaflam nda devaml l sa lama konusunda kay ts z kalmalar sonucu ile karfl lafl lmaktad r. e. flletme Çevresi Yat r mc n n bir iflletmenin kurulufl öncesi yap lmas gereken tüm fizibilite çal flmalar n tek bafl na yapmas n n beklenemeyece i aç kt r. lde yat r m yaparken do ru olarak görülen çeflitli kararlar n zaman geçtikçe yanl fl al nm fl kararlar oldu unun anlafl ld belirtilmifltir. Özellikle hammadde, iflgücü, yerleflim yeri, ihracat olanaklar ve nakliye gibi iflletmenin üretim aflamas ndaki etkinli ini belirleyecek faktörlere iliflkin yeterli araflt rma yapabilme ve bilgiye ulaflabilme k s tlar oldu u da yap lan tespitler aras ndad r. Karadeniz k y s ndaki tüm iller gibi Zonguldak n da nakliyede kulland en önemli araçlardan biri deniz ulafl m d r. Ancak yap lan ihracatta denizyolunun etkili olarak kullan lmad görülmektedir. Deniz yolunun kullan m nda nakliye maliyetinin avantajl olabilmesi için yüklemelerde belli bir tonaj n tutturulmas gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli iflletmeler tonaj tutturamad klar ve ortak hareket etme e ilimleri de olmad için ihracat olumsuz yönde etkilenmektedir. f. Verimlili e liflkin Fark ndal k Düzeyi flletmeler genel olarak baflar l olman n bir koflulu olarak verimlilik art fl n n gerekli oldu unun bilincindedirler. Ancak öncelikleri söz konusu oldu unda, verimlilik art fl sa laman n iflletme için getirilerinin uzun vadeli olabilece i düflüncesiyle, bunu iflletme baflar s n art rman n ilk s radaki önlemleri olarak görmemektedirler. Yap lan görüflmelerde; bir iflletme yöneticisinin, verimlilik art fl n n iflletmeye katk s konusunda getirdi i yorum örnek olarak afla da aktar lmaktad r:..iflletmenin üretim göstergelerine bakt n zda kapasite kullan m oran n n iyi, sat fl miktar n n iyi ve karl l k oran n n düflük oldu unu görüyorsan z ; bunun iki nedeni olabilir birincisi üretim maliyetlerin yüksek olmas, ikincisi iflletmenin yöneldi i pazar n kar marj n n düflük olmas. Bunlardan ilkinde yap lacak fley; öncelikle iflgücü maliyetlerini ve ikinci bir önlem olarak hammadde maliyetlerini düflürücü önlemler almakt r. kincisinde ise yerli piyasaya üretim yapan bir firman n kar marj n art rmak için alaca en ak lc önlem ihracat yapabilmektir. Tabii bir önlem daha var iflletme verimlili ini art rmak; verimlilik art fl sa lamak yoluyla karl l art rma uzun vadeli bir iyilefltirme anlam na geliyor, ancak bizim verimlilik art fl n ve onun etkilerini bekleyecek zaman m z yok Kendisi ile görüflülen iflletmecilerden biri ise verimlili i tan mlarken;.bir iflletmede girdi, maliyet art r c unsurlar n tümü, ç kt ise de er yaratan faktörlerin tümüdür. Dolay s yla, maliyetler azalt l rken de erlerin art r lmas n n kayna verimlilik art fl d r fleklinde ifade etmektedir. flletmeler verimlilik art fl n n gereklili i konusunda bilinç düzeyine sahip olmakla birlikte, verimlilik düzeylerinin belirlenebilirli i ve bu düzeyin art r labilmesi için sistematik yaklafl m ve yöntemlerin varl konusunda yetersiz bilgilenmeye sahiptirler. g. Organizasyon Yap s ve Yönetim Biçimi Araflt rma kapsam na al nan iflletmelerin %75 i aile iflletmesidir. flletme sahipleri büyüyen ve geliflen iflletmelerinde birçok görevi ayn anda yerine getirmeye çal flarak hem profesyonellik ve bilgi gerektiren konularda s k nt yaflanmas na neden olmakta hem de organizasyonel yap n n iflleyifli k s tlanmaktad r. flletmelerin kurumsallaflma sorunlar n n yan nda insan kaynaklar ile ilgili yaflad klar sorunlar da organizasyon ile ilgili önemli bir sorun alan oluflturmaktad r. Kalifiye eleman eksikli i, ifl gücü devir oran n n yüksek olmas, yetki devrinin olmamas yönetim ve üretim verimini düflürmektedir. *Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreter Yard mc s

16 16 Ortak Akıl Anadolu Sohbetleri Zonguldak Ortak Ak l Toplant s Prof. Dr. Kenan Mortan* Garanti Anadolu Sohbetleri toplant lar n n yap ld illerde, toplant lardan önce, Prof. Dr. Kenan Mortan yönetiminde Ortak Ak l Toplant s düzenleniyor Bu toplant larda, ilin önde gelen sektörlerine mensup profesyoneller, ilin ve sektörlerin sorunlar n bizzat ortaya koyuyor, bugün ve gelece e yönelik düflüncelerini paylafl yor. Garanti Anadolu Sohbetleri nde ise, uzmanlar ortak ak l toplant lar ndan al nan veriler fl nda il ekonomisinin gelece ini irdeliyor. Bu kapsamda 16 Mart 2010 tarihinde Zonguldak ekonomisinin irdelendi i ortak ak l toplant s n n notlar afla dad r: Kömür üretimiyle Almanya n n Ruhr Bölgesi ile Zonguldak mutlak örtüflen 2 bölgedir. Zonguldak halen kamu a rl kl bir ekonomi dönemi sonras süreci yafl yor. Bugüne dek lehe çevirmedi imiz avantajlar, bundan sonra de erlendirece imizi umuyoruz. Ulusal demiryolu a na ba lant yan nda, Zonguldak ve 150 bin gros tonluk gemilerin yanaflabilece i K. Ere lisi limanlar, bir avantaj olarak öne ç k yor. Halen Zonguldak Ukranya aras nda düzenli yafl meyve sebze ve çimento tafl mac l yapan Ro- Ro seferlerimiz var. Çaycuma Havaliman yeniden ulafl ma aç ld. Yeni alanlara yönelmede Düzce ilinin geliflimini baz almal y z de aç lacak olan Kömür Müzesi ni bu anlamda noktalanan bir olay n belgesi olarak de erlendiriyoruz. Rapana adl deniz salyangozunun Zonguldak dan 25 y ld r Japonya ya ihraç ediliyor olmas n bile bu de iflimin bir iflareti saymak gerekir. Özel sektör taflkömürü üretiminin genel içi pay n n %50 ye ulaflmas sevindirici bir göstergedir. Burada önemli olan özel kesimde kifli bafl na üretim veriminin kamunun üstüne ç kmas d r. Bu alanda önemli bir yeni geliflme Erdemir in yerel kömürü limitsiz olarak almas na iliflkin bir Protokol ün nihayet imzalanm fl olmas d r. Özellefltirilen ÇATES santral n n Zonguldakl giriflimcilere kazand r lmas gerekiyor. Zonguldak, 2008 de devletin karar yla Türkiye nin enerji üssü olmaya karar verdi. Bu sadece santrallar de il, HES ve rüzgar türbünü uygulamalar n da kaps yor. Halen Eren Holding e ait Eren Enerji taraf ndan 1.3 milyar KWH enerji üretecek olan ve taflaronlu unu ÇHC l bir kuruluflun yapt santral, 2011 de tamamlanacak. Bu uygulamada yerel kömürü kullanma koflulu getirildi. Gökçebey de bir HES yat r m bafll yor. Eren Holding yat r m için bir konsorsiyum kuruldu ve skenderun daki bir di er örnek gibi ortak 850 milyon dolarl k bir kredi fonu yarat ld. Zonguldak ta toplam 266 tesiste 28 bin çal flan var. Halen imalat sanayi s ras yla madencilik (48 kurulufl), metal (32 kurulufl), g da (31 kurulufl) olarak s ralan yor. Merkezdeki 75 tesise karfl l k, K. Ere li sinde 64 kurulufl olmas, iki cazibe oda n n oldu unu gösteriyor. Halen Çanakç lar ve Yurtbay n öncülük etti i yat r mlar seramik sektöründe Zonguldak n bir üs bölgesi olabilece ini gösteriyor. Ancak mevcut bu 2 yat r m kendi ili ad na burada. Çanakç lar n Gökçebey deki müze ve hayvanat bahçesi olan düzenlemeleri bir model örnek oldu. Seramik üssü olabilmek için d fl yat r mc y çekebilmeliyiz. Yine de, emek yo un sektörlerin Türkiye de 10 y l n n kald n gözard etmiyoruz. Bu arada tamamlay c yat r mlar n yoklu unu fazlas yla hissediyoruz. Örne in, bir seramik kuruluflu klozet kapa yoklu unu kapatmak için bu üretimi kendi bünyesi içinde yapma yoluna gitti. malat sanayi için iki OSB miz var, bunlardan Ere li (200 hektar) doldu, Çaycuma (125 hektar) uygun konumda. Ancak alan kullan m n n iyilefltirilmesi için tahsis süresinin yat r mc ya 2 y l ile s n rlanmas gerekiyor. Zonguldak n kömürdeki özel konumu nedeniyle tapular n ço u flerhli, yat r m için uygun alan yok. 1/ den oluflan bir Naz m Plan yoklu u, her bir ilçeyi yat r m konusunda farkl yaklafl ma itiyor, oysa bu konuda yeknesak bir uygulama gerekiyor te Türkiye de ilk bölge plan n yapm fl Zonguldak n bu örne ini tekrarlayarak, 1/ lik bir mekan planlamas na ihtiyac var. Bir yat r m için 100 dönümlük bir alan bulabilmek için 2 ay süreli bir arama dönemi sonras lçe Tar m Müdürü nün özel çabas yla bir yer bulunabilmesi, alan bulma konusunun Zonguldak daki önemini bize anlat yor. Bakanlar Kurulu taraf ndan Eylül 2008 te serbest bölge kurulma karar yla kamulaflt rma karar verilen Filyos Vadisi Bölgesi için 12 firma milyar dolarl k bir yat r m portföyüyle baflvurdu y l nda AB kaynaklar yla liman n tamamlanmas hedefleniyor. Olay Çaycuma TSO Baflkan Rifat Sar k taraf ndan özel olarak izleniyor. Bu konuda yol al nmas ; taflk n koruma projesinin bafllat lmas n ve An tlar Kurulu nun koydu u ören yeri flerhlerinin kald r lmas n gerektiriyor. Bunun yan nda, devletin Zonguldak bölgesinde yayg n örneklerini gördü ümüz bedelsiz arsa tahsisleri, bu bölgede de uygulanmal d r. Aksi durumda, 1962 den bu yana gündemde tutulan bu projenin hayata geçmesi ihtimali zay flayacakt r. Ere li deki 6 kurulufltan oluflan tersanecilik, son dünya krizi sonras tufl oldu. Tersanelerde istihdam edilen iflçi say s den minimum say olan 500 e düfltü. Yine Erdemir iflçi ücretlerini dondurarak ekonomi sorununa çözüm arad, k smen buldu ama genel anlamda Karadeniz Ere li ilçesinde bir ayakta kalma sorunu var. Bu ilçede bir çok ortakl giriflim temelinde, 2007 de kurulan Sinerji On un ortak say s 5 e düfltükten sonra di er kurucu ortaklar yat r m için yola devam etme karar ald. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi halen 17 bin ö renci yetifltiriyor. Hedefi 35 bin ö renci. Ba r ndan Bart n ve Karabük Üniversiteleri do du. Halen ZKÜ- T p Fakültesi ABD nin Cleveland üniversitesi ile ortak program yapacak düzeye geldi. Üniversiteye destek amaçl olarak kurulan Karaelmas Vakf 1997 de kuruldu. Vak f, misyon tan m n üniversiteyi gözbebe imiz gibi korumal y z fleklinde yap yor. Kad n Giriflimciler Kurulu 8 kifliyle yola ç kt. Halen uygun proje aray fl içindeler. Serac l k konusu öne ç k yor. Zonguldak TSO Meclisi nde 2 kad n üyemiz var. Zonguldak TSO üyelerinin yaklafl k %10 unu kad nlar oluflturuyor. *Ö retim Üyesi Semih diz: Türkiye AB nin hesaplar n bozdu Semih diz Milliyet ten Semih diz Türkiye nin AB üyeli i ekseninde NATO zirvesini de erlendiriyor. diz, Zirve'de Ankara n n mutlaka Bat ekseninde kalmas gibi bir derdi olmad n n sinyallerini vermesinin Avrupal siyasetçiler taraf ndan endifleyle izlendi ini belirtiyor diz ayr ca, Avrupa D fl liflkileri Konseyi taraf ndan kaleme al nan bir analize de inerek savunma konusunda AB-Türkiye- Rusya aras nda triyalog bafllamas n n önemini vurguluyor. Avrupa dan Ankara ya pefl pefle yap lan ve aralar nda Türkiye nin AB üyeli ine hararetle karfl ç kan Fransa n n D fliflleri Bakan Kouchner in de bulundu u ziyaretleri de bu çerçevede de erlendirmek gerekiyor. Bu ziyaretlerin amac, Türkiye ye AB üyeli i konusunda yeni aç l mlar sa lamadan Ankara n n gönlünü almaya çal flmak fleklinde özetlenebilir. çi bofl gönül almalar! Ancak d fl politikaya art k somut bir flekilde yans yan Türkiye içindeki siyasi geliflmeler, Ankara n n bu noktay geçti ini gösteriyor. Özetle, büyüksün, önemlisin onun için bizimle olmal s n fleklindeki gönül al c fakat içi bofl söylemin Türkiye üzerindeki etkisi gün geçtikçe azal yor. Türkiye nin küresel denklem içindeki ekonomik ve stratejik öneminin artt n gören Avrupal siyasetçilerin üstesinden gelmeye çal flt klar çeliflki de burada devreye giriyor. Yan t aranan soru ise fludur: Türkiye yi AB üyesi yapmadan Bat ekseninde (belki de daha do rusu hizmetinde ) nas l tutar z? Ancak Avrupa n n, üstesinden gelinmesi zor görünen, bu açmaz n körükleyen temel unsuru ABD Savunma Bakan Robert Gates aylarca önce ortaya koydu. Gates in Türkiye Bat dan uzaklafl yorsa nedeni AB üyeli i konusunda iki yüzlü davranan Avrupa d r söylemi literatüre art k yerleflti. Birçok Avrupal siyasetçi ve akil adam asl nda, AB üyeli i konusunda Türkiye ye somut sinyaller verilmedi i ve K br s gibi temel bir konuda dürüst davran lmad takdirde, Türkiye deki Avrupa H ristiyan kulübüdür alg s n n iyice oturaca n anl yor. Avrupa kamuoyunun e ilimi Önemli Bat l düflünce kurulufllar taraf ndan Türkiye üzerine yap lan hemen hemen tüm araflt rmalarda bunu görmek mümkün. Fakat Avrupal siyasetçiler için burada afl lmas güç olan bir engel var. Avrupa kamuoyu Türkiye nin AB üyeli ine giderek daha fazla karfl ç k yor. Avrupa n n içinde bulundu u ekonomik krizin buradaki etkisi tabii ki yads namaz. Ancak Türkiye nin de artan bir flekilde slami bir görüntüye bürünmesinin ve AKP iktidar n n, New York Times yazar Thomas Friedman n ifadesiyle, srail e karfl Hamas-Hizbullah- ran direnifl cephesine kat lm fl olmas n n etkisi de göz ard edilemez. Peki bu zor durumda Türkiye yi tekrar yan na çekebilmesi için Avrupa n n ne yapmas gerekiyor? Avrupa D fl liflkileri Konseyi araflt rmac lar ndan Dimitar Bechev, Jana Kabzova ve Andrew Wilson un imzas yla yeni yay nlanan ortak çal flma bu soruya da yan t ar yor. Bozulan uzun vadeli hesaplar Çal flmada AB, Rusya ve Türkiye aras nda diyalog kelimesinden türetilmifl olan bir triyalog öneriliyor. Buna göre Türkiye Avrupa y yak ndan ilgilendiren savunma konular nda, AB ve Rusya ile birlikte belirleyici bir rol oynayacak. Bu arada Türkiye nin üyelik perspektifi de enerji gibi kritik fas llar n aç lmas yla takviye edilecek. Türkiye nin AB ye üye olmas yla da, söz konusu triyalog AB ile Rusya aras nda bir diyalog olarak devam edecek. Pek ifllevsel görünmese de bu öneri en az ndan Türkiye ye Avrupa ile iliflkilerinde eflit bir yer verme giriflimi olarak ilginç. Fakat burada temel baz sorular ortaya ç k yor. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas çerçevesinde - Türkiye nin NATO olanaklar ndan yararlanmak istemesine karfl n - Ankara ya söz hakk vermeyi reddeden AB, önerilen bu iflbirli ini nas l kabul edecek? Bu arada, Avrupa daki mevcut durum düflünüldü ünde, Türkiye nin AB perspektifinin önü nas l aç lacak? Bu sorular n yan tlar netleflmedikle Avrupa n n Türkiye açmaz daha da büyüyecektir. Özetle, Türk ekonomisinin beklenmedik bir flekilde büyümesi ve Türkiye nin küresel siyasi etkinli inin artmas AB nin uzun vadeli hesaplar n fena halde bozmufla benziyor.

17 Zonguldak, AB ve KOB 17 Zonguldak'ta Her Köye Bir KOB Projesi anlat lacak Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Muharrem Coflkun, 'Her Köye Bir KOB ' projesi kapsam nda bilgilendirme toplant s olaca n bildirdi KOB lere Dünya Bankas deste i Dünya Bankas cra Direktörleri Kurulu, Türkiye nin kinci KOB ler çin Finansmana Eriflim Projesi ne yönelik 500 milyon dolar tutar nda krediyi onaylad Projenin ana amac Türkiye deki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin orta ve uzun vadeli finansmana eriflimlerini geniflletmek ve 3. ülkeye ihracat s k nt s AB-Türkiye ticaret raporunda 3. ülkeye ihracatta s k nt ya ve vizeye dikkat çekildi KOB teflvikleri KOB ler, mevcut ekonomik krize iliflkin efektif çözümler dikkate al nd nda en fazla önem arz eden konulardan biri olarak de erlendirilmekte: taysaddergi/102 dsp_prog.doc Kredi Garanti Fonu A.fi. Genel Müdürü Hikmet Kurnaz' n da kat laca toplant n n 16 Haziran 2010 günü saat 14.00'te GM S Konferans Salonu'nda yap laca n belirten Coflkun, baflvuru kriterleri hakk nda flu bilgileri verdi: "KOB say lan her türlü iktisadi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kifli iflletmeler baflvurabilir. KOB tan m nda AB kriterleri yerine Sanayi ve Ticaret Bakanl 'n n 19 Ekim 2005 tarih ve 2005/9617 say l 'Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmelerin Tan m Nitelikleri ve S n fland r lmas Hakk nda Yönetmelik'te yay nlanan ciro ve iflçi say s esas al nacakt r. Projeden herhangi bir ayr m olmaks z n il merkezi, ilçe, belde-köy gibi tüm yerleflim birimlerinde faaliyet gösteren KOB 'ler yararlanacakt r. Yeni kurulan KOB 'ler dahil olmak üzere, kurulufl tarihine bak lmaks z n bankalarca kredilendirilmesi derinlefltirmek, böylelikle üretim faaliyetlerinin genifllemesine ve istihdam yarat lmas na yard mc olmakt r. kinci Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler için Finansmana Eriflim Projesi, Hükümet garantisi alt nda uygulanacak ve Türkiye deki küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler için orta ve uzun vadeli iflletme sermayesi ve yat r m finansman sa layacakt r. Kredinin garantörü T.C. Hazine Müsteflarl d r. Avrupa Parlamentosu (AP), Gümrük Birli i çerçevesinde Türkiye-AB ticari iliflkilerinde karfl lafl lan sorunlar irdeleyen bir rapor haz rlad. Raporda AB ile Türkiye aras nda yaflanan kota ve vize sorunuyla AB nin üçüncü ülkelerle yapt Serbest Ticaret Anlaflmalar çerçevesinde yaflanan s k nt lar da dile getirildi. ABHaber.com internet sitesine göre, taslak raporda, Gümrük Birli i çerçevesinde Türkiye-AB ticari iliflkilerinin nereye gitti i ve taraflar aras nda yaflanan sorunlar irdeleniyor. Tamamen teknik olan ve gelecek için de durum tespitlerine yer verilen raporun ayr ca 1996 da yürürlü e giren Gümrük Birli i anlaflmas sonras nda ilk resmi belge olma özelli ini de tafl d vurgulan rken 1996 dan sonra Gümrük Birli i süreci ba lam nda Türkiye-AB aras nda yaflanan sorunlar n flimdiye kadar gündeme getirilmedi ine dikkat çekiliyor. Yararl Web Siteleri AB Türkiye Delegasyonu: AB Komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü ü: AB Genel Sekreterli i: Avrupa Yat r m Bankas : EU-Türkiye fl Merkezleri: Avrupa flletmeler A : Sivil Toplum Projeleri: Jean Monnet Program : uygun görülen KOB 'ler projeye baflvuruda bulunabileceklerdir. AB fonlar ndan sa lanan desteklerden daha önce yararlanm fl ve yararlanmakta olan KOB 'ler de bu projeden yararlanabilecektir." Muharrem Coflkun, banka kredi ve kefalet limitleri hakk nda yapt aç klamada flunlar kaydetti: "Bu proje kuruluflumuza ortak olan bankalar ve bu bankalar n ifltiraki olan finansal kiralama flirketleri ile birlikte yürütülecektir. Bu proje kapsam nda verilecek kefalet tutar talep edilen her bir kredi için yüzde 80 kefalet oran ile 500 bin TL ile s n rl olup kulland r lacak olan kredi tutar 625 bin TL'yi geçmeyecektir. Ancak her bir kredi tutar 625 bin TL ile s n rl olmak üzere KOB bafl na 1 milyon TL tutar nda kefalet verilebilecektir. Grup firmalar için ise, toplam kefalet limiti 1.5 milyon TL ile s n rl olacak flekilde her bir kredi için üst limit olan 625 bin TL'yi Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu nda düzenlenen konferansta KOB 'lerin d fl pazara aç l rken yaflad klar sorunlar ele ald ve vize engelinin kald r lmas gerekti ini kaydetti Türk KOB lerinin dünya pazarlar na aç lmalar n n önemine de inen Bakan Ergün, KOB lerin d fl pazarlarda karfl laflt klar engelleri kald rmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Engel yaratan uygulamalar n bafl nda AB taraf ndan ifl adamlar na konulan vize zorunlu unun Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) AB Dan flman Can Baydarol, AB-Türkiye karayolu ticaretindeki vize ve kota sorunlar n n Türkiye ye maliyetinin 5 milyar dolara ulaflt n kaydetti Baydarol, Soysal Davas ard ndan Almanya taraf ndan uygulanan özel belgeli geçiflin de sistemi daha karmafl k bir hale dönüfltürdü ünü öne sürdü. Uluslararas Nakliyeciler Derne i AB Dan flman Can Baydarol, AB-Türkiye ticaretindeki vize ve kota sorunlar na iliflkin yaflananlar ve son geliflmeleri de erlendirdi. Türkiye ile AB aras nda kiflilerin serbest dolafl m ve vize uygulamas nda gelinen son aflamay nas l de erlendiriyorsunuz? Almanya da aç lan ve kazan lan davalar ne yaz k ki sorunu çözmekten ziyade daha da karmafl k hale sürüklemifltir, Almanya vize yerine geçecek bir belge vermek için çok daha karmafl k bir özel belge talebinde bulunmaktad r. Almanya n n verdi i vizenin di er ülke giriflleri için geçerli say lmad na geçmeyecektir. Bu nedenle projenin büyüklü ü ve özelli ine göre 625 bin TL'lik kredi limitinin üzerinde kredi ihtiyac has l olmas halinde, her bir kredi 625 bin TL ile s n rl olmak üzere her bir kredi için yüzde 80 oran nda 500 bin TL kefalette bulunulacakt r. Bu proje kapsam nda krediler TL üzerinden kulland r lacakt r. Bu proje kapsam nda finansal kiralama ifllemleri dahil olmak üzere, iflletme ve yat r m amaçl nakdi ve gayri nakdi krediler olarak kulland r lacakt r. Rotatif / BCH fleklindeki kredilere kefalet verilemeyecek olup, geri dönmesi itfa plan na ba lanm fl taksitli kredilere kefalet verilebilecektir. Kredilerde minimum vade 1 y l maksimum vade 8 y l olacakt r." &yazilim=haberler&osmanli=hdetay&sece=1&aid=20 91&titlem=2091 Bakan Ergün: "KOB ler vize engeline tak lmamal AB ile ticarette kota ve vizenin maliyeti 5 milyar dolar geldi ini, Türk ifladamlar n n AB pazarlar na rahatça ulaflamad klar n ve dolay s yla kendilerini ispatlamakta güçlük çektiklerini belirtti. kinci en önemli engelin mallar n tafl nmas s ras nda yafland na dikkat çeken Bakan Ergün bu s n rlamalar n kald r lmas n n bir ayr cal k de il; eflitlik gere i izlenmesi gereken bir politika oldu unu ileri sürdü. 10 bin kamyonumuz kota yüzünden dönüyor Ergün, Türk ifladamlar n n Avrupa ya ticaret yaparken karfl laflt engellere dikkat çekerek, Mallar n ve ifladamlar n n serbestçe dolaflamad bir ortamda rekabetten ve adaletten söz edilemez, bu bir haks zl kt r dedi. Ergün, KOB lerin tafl ma engeliyle karfl karfl ya oldu undan yak narak, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde tafl mac l k engeliyle karfl lafl yoruz, 20 bin kamyon sevk edecekken bu ülkeler kota uyguluyor ve 10 bin kamyona izin veriyor. Siz kota uygularsan z ben AB ülkelerine nas l geçifl yapt raca m? Bu ekonominin geliflmesi için uygun bir anlay fl m? diye konustu. ve kap dan çevrilme operasyonlar n n gerçekleflti ine dair flikayetler artmaktad r. Türk tafl mac l k sektörünün AB ülkelerinde yaflad kota sorunlar n n ve sürücü vizelerinde yaflanan s k nt lar n çözümüne iliflkin yeni geliflmeler var m? Kota sorunu ile ilgili olarak; hizmetlerin serbest dolafl m ile ilgili aflikar güçlüklere de ba l olarak, sektörümüz kota sorununu mal tafl yan araçtan ç kart p, tafl nan mal üzerine odaklayarak ifade etmektedir. Kota ve vize sorunlar n dikkate ald n zda Türk ekonomisine ve özellikle sektöre etkilerinden k saca bahsedebilir misiniz? Kota sorununun Türkiye ekonomisine olumsuz etkisi yaklafl k 5 milyar dolar mertebesindedir. Sorun sadece Türkiye nin zarar olarak de erlendirilemez. Olumsuzluktan Türkiye de üretimi olan herkes, Türkiye deki yabanc yat r mc lar da (yüzde 70 den fazlas AB menflelidir) olumsuz etkilenmektedir. Türk tafl mac lar n piyasadaki say s azald oranda Türkiye ye AB den yap lan ithalattaki tafl mac l k maliyetleri de artmaktad r. Türkiye ye yeni yabanc yat r mc n n gelmesinde negatif bir unsur ortaya ç kmaktad r.

18 18 Zonguldak, AB ve KOB Anadolu Sohbetleri KOB 'lerin ç kmaz : " lkesiz Gizlilik" Evrimsel geliflme sürecinde insano lunun tuzaklara yakaland alanlardan biri de, elindeki varl klara "afl r de erler" yükleyerek, ilkesiz gizlilikle "biçimsel yal t m " iyice abartabilmesidir Bu abartma, küçük ve orta ölçek iflyerlerinin yönetiminden, büyük kurulufllar n tepe yönetimlerine kadar yay ld nda, ciddi kaynak kay plar için uygun ortam olufluyor. Çok say da veri, malumat ve bilgi üretiliyor. Derlenen veri, malumat ve bilgiler bir analiz çerçevesinde ilintilendirilirse de er kat yor; katt de eri art rabiliyor. Bir yan m zda bilimsel ve teknolojik geliflmelerin yaratt "bilgi bombard man ", öte yan m zda onlar analiz ederek iflimize yarayanlar n ay klayabilece imiz "altyap k s tlar " var. Bir ülkemizdeki küçük ve orta ölçek yap aç s ndan baz sorular kendimize yöneltelim ve olup bitenlerin ne kadar fark nda oldu umuzu anlamaya çal flal m: 1. Do rulu u ve yanl fll ndan korkmadan, Hedef 70 bin ihracatç firma T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, KOB 'lerin üretip ihraç ettikçe dünyaya aç ld klar n, bu sayede ülkenin refah n n artt n söyledi Büyükekfli, 2001 y l nda 25 bin Türk flirketinin ihracat yaparken bu rakam n 2009'da 48 bin 551'e yükseldi ini belirterek, "Yaklafl k 50 bin aktif ihracatç firmam z var. Bizim hedefimiz bunu 70 bine ç karmak" dedi. Büyükekfli, KOB Zirvesi'nde yapt konuflmada, 6' nc s düzenlenen zirvenin Türkiye'nin sanayi politikalar n n de erlendirildi i çok önemli bir platform görevi gördü ünü dile getirdi. KOB 'lerin ülkenin üretim ve ihracat omurgas n oluflturdu unu, çok ciddi anlamda istihdam sa lad n vurgulayan Büyükekfli, "Ülkemizde üretim yapan ve istihdam sa layan flirketlerin büyük bir k sm KOB 'lerden olufluyor. Ayn flekilde 2009 y l nda ihracat yapan 48 bin 551 firmam z n yüzde 98'i de KOB 'lerden olufluyor. flte bu yüzden KOB 'lerimizin baflar s ülke ekonomisine pozitif yans rken, KOB 'lerimizin yaflad problemler de ekonomimizin s k nt l yüzüne ayna tutuyor" diye konufltu. hracat n genifl bir tabana yay lmas için daha fazla KOB 'nin ihracat yapmas gerekti ini, bunun hem Türkiye için bir gereklilik hem de büyümek isteyen KOB 'ler için bir zorunluluk oldu unun alt n çizen Büyükekfli, "KOB 'lerin uluslararas rekabet güçlerinin art r lmas Türkiye'nin rekabet gücünün art r lmas demek, Türkiye'nin gelece inin kurtulmas demek, Türkiye'nin IMF veya baflka bir kurumun deste i olmadan yoluna devam etmesi demek" dedi. Türkiye ekonomisi büyük bir dönüflüm içinde Türkiye ekonomisinin büyük bir dönüflüm içinde oldu unu vurgulayan Büyükekfli, flunlar kaydetti: "Eskinin içine kapal Türkiye'sinin yerini flimdi dünyay saniyesi saniyesine takip eden bir Türkiye al yor. Bu sürecin temel dinami ini ihracatç lar m za borçluyuz. 25 milyar dolarl ihracat rakamlar ndan 132 milyar dolara, kriz y l nda da 102 milyar dolar ihracat yapar hale geldik. Kriz olmasayd belki flu an 150 milyar dolar konufluyor olacakt k. Türkiye dünyaya aç ld, ihracatta 100'ler kulübündeyiz. Sektörlerimiz dünyaya aç ld, 1 milyar dolar n üzerinde ihracat yapan sektör say s 2001 y l nda 9'du, 2009 y l nda 18 sektör oldu. KOB 'lerimiz dünyaya aç ld, 2001 y l nda 25 bin flirketimiz ihracat yaparken bu rakam 2009'da 48 bin 551'e yükseldi. Yaklafl k 50 bin aktif ihracatç firmam z var. Bizim hedefimiz bunu 70 bine ç karmak." hracat KOB 'ler art racak KOB 'lerin ihracatç olmas n n önemine iflaret eden Büyükekfli, çünkü KOB 'lerin üretip ihraç ettikçe dünyaya aç ld klar n, dünya ile bütünlefltiklerini, dünyaya daha fazla fazla entegre oldukça ülkenin refah n n artt n, demokrasisinin geliflti ini söyledi. Gelecek için ümitli olduklar n vurgulayan Büyükekfli, "Bizim büyük bir projeksiyonumuz var. Teknolojik dönüflümü tamamlam fl, üretim teknolojilerine hakim flekilde; belirlenmifl alanlarda liderlik pozisyonuna gelerek 2023 y l nda ihracat gelirini 500 milyar dolara ç karaca m z öngörüyoruz. Dünya Gazetesi KOB 'ler Basel III'ten korktu Basel III düzenlemeleriyle bankalardan kredi alman n zorlaflaca ndan ve kredi maliyetlerinin artaca ndan endifle eden küçük ve orta boy iflletmeler (KOB ) için yeni bir alternatif do du Asl nda 40 y l aflk n süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Dünya Bankas kuruluflu Uluslararas Finans Kurumu (IFC) stanbul'u Avrupa, Orta Asya, Ortado u ile Kuzey Afrika Bölgesi'nin (EMENA) operasyon üssüne çevirmeye haz rlan yor. IFC yetkililerinin gündeminde ticari bankalara sa lad klar KOB kredilerinin artt r lmas da var. Gazeteci S la Özçelik'e konuflan IFC Baflkan Yard mc s Rashad Kaldany, bankalar üzerinden KOB 'lerin finansman ihtiyaçlar na yard mc olmak üzere bankalara sa lad klar KOB kredilerini Avrupa Birli i, Avrupa Yat r m Bankas Grubu nun deste iyle Türkiye nin en az geliflmifl bölgelerindeki KOB ler için yeni bir finansman program bafllat yor Büyük Anadolu Garanti Fonu nun aç l fl, bu Cuma Sanayi ve Ticaret Bakan Sn. Nihat Ergün ile Avrupa Birli i Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini nin ev sahipli ini üstlendi i bir etkinlikle gerçeklefltirildi. Etkinli e ayr ca Avrupa Yat r m Bankas (AYB) Baflkan Yard mc s Matthias Kollatz-Ahnen, Türkiye Bankalar Birli i Baflkan Vekili Varol Civil ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Hikmet Kurnaz n yan s ra bölgeden ve KOB finansman alan nda faaliyet gösteren kurumlardan pek çok temsilci kat ldı. Türk ekonomisinin omurgas n oluflturan KOB ler, s n rl finansmana eriflim nedeniyle ifl kurmakta ve mevcut iflleri büyütmekte s k nt yafl yor. Yaflanan son küresel kriz finansmana eriflimi daha da güçlefltirdi. Bu durumda, kamu giriflimleri piyasalardaki sorunlar n giderilmesi ve ekonominin önemli aktörleri olan KOB lerin sorunlar na çözüm getirilmesi aç s ndan hayati önem arz ediyor. Bu amaçla, Avrupa Birli i ile Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan AYB Grubu ile iflbirli i içerisinde Büyük Anadolu Garanti Fonu (BAGF) gelifltirildi. artt rma planlar oldu unu söyledi. "Hem hükümetle do ru regülasyonlar n uygulanmas konusunda hem de bankalarla KOB 'lere borç verme kapasitelerinin artt r lmas için çal fl yoruz" diyen Kaldany, 2019'da uygulamaya geçecek olan Basel III düzenlemeleri ile ticari bankalar n özellikle KOB portföylerinde risk paylafl m na daha çok ihtiyaç duyaca na dikkat çekti. stanbul'un operasyon merkezi olmas ile birlikte sadece büyük flirketlerin finansman n n de il küçük ve mikro ölçekli flirketlerin finansman na da daha fazla a rl k verilece i savunuluyor. Türkiye, IFC'nin Çin ve Brezilya gibi geliflmekte olan ülkelerden sonra en fazla yat r m yapt 5'inci ülke olarak gösteriliyor. Küresel kriz sonras bankalar birbirine bile borç vermezken, sadece Türkiye'de bile binlerce KOB kriz ortam nda krediye ulaflamad klar için kepenk indirmek zorunda kalm flt. IFC 2010 mali y l nda Türkiye'de 12 projenin finansman n sa lad, 428 milyon dolarl k yat r m gerçeklefltirdi. Akenerji'ye yenilenebilir enerji projelerinin finansman için yap lan yat r m miktar 75 milyon dolar buldu. stanbul'un operasyon merkezi olaca EMENA bölgesi için yap lan yat r m n büyüklü ü ise 4.5 milyar dolar ile IFC yat r mlar n n yüzde 35'ini oluflturdu. AB'den küçük iflletmeler için yeni fon imkân AYB mikro iflletmelere yönelik olarak Kredi Garanti Fonu'na mukabil teminat sa layacak; bunun karfl l nda KGF de arac bankalar eliyle mikro-kredi deste i için garanti sa layabilecektir. 25,000 Avro'ya kadar ihtiyaç duyduklar yat r m ve iflletme sermayesi için mikro iflletmelerin, bu olanaktan faydalanan arac bankalara baflvurmalar gerekiyor. Bu kapsamda hedef bölgede 1,500 yeni mikro-kredi deste inin yarat lmas bekleniyor. Avrupa Yat r m Bankas, KOB 'lere yönelik olarak seçilen befl arac banka arac l yla kulland r lacak krediler için de garanti verecek. KOB 'ler, 500,000 Avro'ya kadarki yat r m ve iflletme sermayesi ihtiyaçlar için bu befl bankaya baflvurabilirler. Bu yolla 2,500 yeni KOB kredisinin yarat lmas bekleniyor. BAGF Avrupa Birli i'nin Kat l m Öncesi Mali Arac olan IPA ile destekleniyor. AB (%75) ve Türkiye Cumhuriyeti (%25) taraf ndan aktar lacak olan toplam 32 milyon Avro garanti deste i, KOB 'lerin yaklafl k 1 milyar TL (500 milyon Avro) tutar nda krediye eriflimine olanak sa layacak. Bu kredi deste i çal flmas, Avrupa Yat r m Bankas taraf ndan yönetilecek olup Banka bu kapsamda kendi kaynaklar ndan 250 milyon Avro tutar nda kredi sa layacak. dengeli bir özgüvenle iflimizle ilgili bütün bilgileri paylafl yor muyuz? 2. "Gizledi imiz" bilgilerin gerçek anlamda "de er korumas " yap p yapmad n analiz ediyor muyuz? 3. Bilgilerimizi yal t rken; iflimiz için "de erini ve anlam n " bilerek mi yal tt m z ; yoksa bireysel olarak kendimizi önemsedi imiz için mi saklad m z sorguluyor muyuz? 4. Bizimle ayn ya da benzer ifli yapan kaç rakibimizi yak ndan izliyoruz. Rakipler hakk nda do rudan ve dolayl bilgileri derleyerek analiz ediyor; alternatif tepkiler gelifltiriyor muyuz? 6. flyerimizi gelifltirmenin temel araçlar ndan birinin "iletiflim" oldu unun fark nda m y z? 7. flimizi yaparken, kararlar m z, "al flkanl klar m z" ne kadar "analiz" ne kadar etkiliyor? 8. flimizle ilgili verileri bir "sistem" üzerine mi oturtuyoruz; yoksa sezgi ve duygular m z n rehberlik etti i yap y m koruyoruz? 9. Bütün eksiklerimizin "fark na" vararak; ça n arac olan elektronik dosyalar baflkalar ile paylaflma noktas na nas l gelebilece imizi sorguluyor muyuz? Rüfltü Bozkurt Ayr nt l bilgi için Delegasyon'dan: Sektör Yöneticisi Sn. Özgür Alt noklar E- posta: ve Sektör Yöneticisi Sn. Güray Vural E-posta: ile irtibat kurunuz.

19 Zonguldak ve Turizm 19 Zonguldak ve ekoturizm potansiyeli Zonguldak ekoturizme do al olarak sahip bir ilimiz. Yanı s ra yayla turizmini inceleyebiliriz. Çok malzeme yok ama Karadeniz'in zengin do al kaynaklar ekoturizm için son derece elveriflli. Yayla turizmi deyince akla ilk Karadeniz gelir Örne in Alapl ilçesi Gümeli beldesi yak nlar ndaki Bölüklü Yayla yöre halk nca yürütülen yaylac l k gelene iyle içiçedir. Zonguldak Valili i yayla turizmi için bu uygun potansiyeli de erlendirilmeyi gündemine alm fl. Ma ara oluflumu yönünden de ülkemizin en zengin yörelerinden biri olan Zonguldak'ta ilk speleoloji çal flmalar 1970'li y llar n bafl nda bafllam fl. Bugüne kadar yerli, yabanc birçok ma arabilimcinin araflt rma yapt Zonguldak ma aralar daha önceleri bilimsel ve sportif amaçl geziler için kullan lm fl y l nda bafllatılan Ma aralar n Turizm Amaçl Kullan m Projesi çerçevesinde öncelikle Gökgöl Ma aras ele al nm fl, MTA Ma ara Araflt rma Grubunca ma aran n turizm amaçl kullan m projeleri haz rlanm fl ve proje Zonguldak l Özel daresince ihale edilmifl. Ma ara içi mimari, ayd nlatma ve çevre düzeni projelerinden oluflan yat r m yakında hizmete girecek. Zonguldak'ta bulunan ma aralar n hemen hemen tümü aktif. çlerinde eflsiz güzellikte dikit, sark t ve traverten gibi jeolojik oluflumlar n yan s ra akarsu ve göllere rastlanıyor. Dolayısıyla ma ara turizmi de do al olarak mevcut. Kamp - Karavan Turizmine de uygun olmasına ra men Zonguldak'ta uygun standartlara göre infla edilmifl mekanlar yok. Birkaç orman içi dinlenme alanlar sadece yaz aylar nda yerli günübirlikçi ziyaretçiler tarafından biliniyor. Su ve yeflil kombinasyonu yönünden oldukça zengin Zonguldak ormanları, akarsu boylar, flelaleleri, yaylaları, ma aralar ile foto safari için son derece uygun ama yap lm yor. Botanik (Bitki nceleme) Turizmi: Topraklar n n büyük bölümü ormanlarla kapl oldu undan yöre ormanalt bitkisi ve endemik yönünden de oldukça zengin. Araflt rmalara göre ilde ana topra Zonguldak olan 51 çeflit endemik bitki bulunuyor. Bu bitkilerin bir k sm antik ça daki adlar ile (phrygia, paphlagonica, pontica), bir k sm da mitolojik kaynaklardaki adlar ile (Delphinium, heracleum, olympica) biliniyor. Ancak botanik ya da bitki inceleme turizmine e ilen olmamıfl. Bu nedenle ekoturizmdeki son trendler hakkında bir yazımıza yer vermek istedik. Ekoturizmde trendler UNEP in araflt rmas na göre, ekoturizm bugün turizm endüstrisinin en h zl büyüyen segmentlerinden biri olarak kabul ediliyor. WTO nun uzun dönemli tahminlerine göre ekoturizm hem turist say s nda hem de toplamdaki pay itibar ile yüksek bir h zla yükselmeye devam edecek. WTO nun 1997 y l nda yapt bir araflt rma ekoturizmin bir formu olarak kabul edilen do a seyahatlerinin bütün uluslararas turizm harcamalar n n içinde %7 civar nda bir a rl a sahip oldu unu gösteriyordu. Dünya Kaynaklar Enstitüsü ne göre 1990 l y llarda turizmin genel büyüme h z y ll k ortalama yüzde 4 iken bu h z do a seyahatleri segmentinde %10 ile 30 aras nda idi. WTO da ekoturizmde yap lan seyahat harcamalar n n dünya ortalamalar n n 5 kat kadar fazla h zla artt n belirtiyor. Bu art fl h z y ll k %20 ye tekabül ediyor. Do a temelli turizme yönelen talebi etkileyen bir unsur da dünya çap nda giderek artan çevre bilincidir. Do a belgeselleri ve yay nlar birçok destinasyonu eskisinden çok daha fazla tan n r k lm flt r. Geçen on y l ulusal parklara yap lan ziyaretlerde büyük bir art fl yaflanmas turizm talebinin yönünü geleneksel Avrupa destinasyonlar ndan, geliflmekte olan ülkelere yöneldi ini gösteriyor. Ekoturizmde Ekonomik de er Turizmle iliflkili aktivitelerin ekonomik de erini ölçmek zordur. Ekoturizme çok çeflitli tipte ve büyüklükte iktisadi giriflim kat lmaktad r. Bu iflletmelerin bir k sm di er turizm aktivitelerine de kat l yorlar. Do a temelli turizm özellikle de endüstriyel ya da finansal üretimlerin daha zay f oldu u geliflmekte olan ülke ekonomileri için yaflamsal bir rol üstleniyor. Turizm tercihlerini yans tan anketlerde ziyaretçilerin yaklafl k yar s n n do al turizm kaynaklar n ziyaret etmeyi iste i görülüyor. Bu, büyük bir potansiyel pazara iflaret ediyor. Ekoturizmde Destinasyonlar ve Turizm Planlamas Ekoturizm do al kaynaklar korumal, yerel kültürlerin ve belirlenen alanlar n sürdürülebilir geliflimine katk da bulunmal d r. Turizm planlamas sektörün kendisi ile s n rl olmamal yerli halk ve di er sektörleri de içermelidir. Yerli halk n kat l m güçlendirmelidir. Tabelalar, alternatif gezi güzergahlar, farkl girifl noktalar, enformasyon merkezleri turistler için önemlidir. Çevre e itim ve anlat m merkezleri kültürel miras ile ilgili konularla da bütünleflmelidir. E itim ve anlat m programlar yan nda profesyonel rehberlerin ziyaretçiler üzerindeki kontrolü, ziyaretçilerin yaratabilece i olumsuz etkilerin önlenmesi aç s ndan son derece yaflamsald r. Turizm endüstrisi Ürünlerinde sürdürülebilir ulafl m araçlar n, araçlardan ar nd r lm fl bölgeleri, optimum yürüyüfl ve bisiklet güzergahlar n, seyahat ve bagaj lojistik hizmetlerini, boflluklar n olmad ulaflt rma zincirlerini sunabilmelidirler Ulafl m ve mobilite hakk nda bol bilgi sunabilmelidir. Ulaflt rma flirketleri, tur operatörleri, turizm örgütleri ve yerel yönetim organlar ile stratejik iflbirlikleri ve ortakl klar kurmal d r. Yerel örgütler, sivil toplum kurulufllar, ya da küçük ve orta ölçekli giriflimlerin oluflturulabilmesi ya da e itim ve anlat m merkezlerinin kurulmas için subvansiyon zorunlulu u vard r. Sezon d fl dönemlerin de erlendirilebilmesi için programlar ve tan t m gereklidir. K rsal turizm ve ekoturizm arz n n otantikli inin garanti alt na al nmas ve geleneksel kültürler ve da l k bölgelerdeki de erlere dayanan yeni turizm ürünlerinin üretilmesi gerekir. Kaynak: TÜRSAB Ar-Ge Departman Turizmde önemli bir trend: Ekoturizm Ekoturizm, oldukça yeni bir kavramd r. lk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi'nde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler ortaya konmufltur 2002 y l nda Kanada'da yap lan "Dünya Ekoturizm Zirvesi"nde benimsenen ortak tan ma göre ekoturizm, "yeryüzünün do al kaynaklar n n sürdürülebilirli ini güvence alt na alan, bunun yan s ra yerel halklar n ekonomik kalk nmas na destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklafl m ya da tav r" olarak anlat lmaktad r. Ülkelerin benimsemeleri gereken prensipler ve uygulayacaklar yöntemler flöyledir: Ekoturizm politikalar gelifltirmek ve planlama yapmak Ekoturizm için kurallar gelifltirmek Ekoturizm alan nda ürün gelifltirmek, pazarlama ve tan t m yapmak Ekoturizmin getiri ve götürülerini (maddi ve manevi) izleyip saptamak olarak do ada yap lan turizm türlerini kapsamaktad r. Buna göre, el de memifl do ada yap lan tüm turizm çeflitleri, ekoturizmin kapsam na girmektedir. Ekoturizmin bir di er kriteri olan "yerel kültürlerin sürdürülebilirli i ve yerel halklar n bu turizm faaliyetinden yarar sa lamas " ilkesi ise, gerek yerel halk n bu faaliyetten maddi bir pay almas gerekse otantik kültürlere sayg duyulmas çerçevesinde önem tafl r. Bunu sa lamak için acentelerin tur gereksinimlerini olabildi ince bölgeden sa lamalar, bölgeye maddi yarar sa lanmas n n önemlidir. Otantik kültürlerin ve ahlaki de erlerin bozulmadan yaflad bölgelerde, turist gruplar n n bu de erlere sayg l davranmas gereklili i de göz ard edilmemelidir. Ekoturizm kavram Türkiye'de yeni tan nan bir kavram ancak resmi kurumlar bu turizm türünün sürdürülebilmesi için, gerekli düzenlemeleri yapm fl de iller. Bu konuda ilgili bakanl klar n acilen koordineli bir çal flmayla; rota tespiti, kural gelifltirilmesi ve rehberlik sertifikasyon programlar uygulanmas aflamalar n tamamlamalar gereklidir. Özellikle ekoturizmden gelir sa layacak olan bölge halklar n n bilinçlenmesi, ekoturizm tür ve çeflitleri ve yöntemleri hakk nda e itim, kurs ve brifingler almas, kendilerinin de ürün ve eko-konaklama imkânlar gelifltirmesi için destek sa lanmas çok önemlidir. Zira Türkiye, ekoturizm konusunda potansiyel bir cennettir. Bu kriterler, turizme de uyarlanarak, çevreye zarar vermeden, ondan yararlanma yöntemlerinin gelifltirilmesi ve tüm yerli halklar n kültürlerini yok etmeden, onlar n turizm faaliyetlerinden yararlanmalar n n sa lanmas fleklinde özetlenmifltir. Yukar daki tan m uyar nca ekoturizm, "çevre ve kültür de erlerinin sürdürülebilirli ini garanti alt na alan, yerel halklara maddi yarar sa layan turizm" olarak kavransa da, a rl kl faaliyet alan Ekoturizm aç s ndan Türkiye Türkiye, zengin co rafyas ve do al potansiyeli, do a turizmi türleri aç s ndan büyük bir flans. Ancak bilinçsiz davran lmas, bu flans n kullan m n engelleyecektir. Editörün notu: TÜRSAB n Ar-Ge Departman yay nlar nda Ekoturizmle ilgili çok de erli kaynaklar bulunmaktad r. lgilenenlere tavsiye edilir. Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derne i

20 20 Zonguldak ve Turizm Anadolu Sohbetleri Ekoturizmin sa lad faydalar Gülflen Kırbafl* Ekoturizmde temel amaç, korunan alan bir çekim merkezi olmak üzere, yöre halk n n yöresinde bulunan do al kaynaklardan turizm amaçl yararlanmas d r Bu do rultuda, ekoturizm yap lan bölgelerdeki yerel halk: - Yerel k lavuzluk hizmeti vererek, - Ev pansiyonculu u yaparak, - Yörenin sosyo-kültürel de erlerini tan tarak ve sunarak, - Yöresel mutfak ürünlerini sunarak ve pazarlayarak, - Yöresel el sanatlar n sergileyerek ve pazarlayarak, - Alan içindeki ulafl m sa layarak, ekoturizmden do rudan gelir elde edebilir. Bu yöntemlerle yap lan ekoturizm, - Ekolojik üretim yapan k rsal nüfus için, do al döngülerle dost, sürekli bir yaflamsal kaynak oluflturabilir ve gelir kaynaklar n çeflitlendirebilir. - K rsal ve kent kökenli toplumlar aras nda ba oluflturabilir. - Turizmde kültür ve do a koruman n arka plana at lmas n n önüne geçebilir. - Ekolojik yaflam biçimini benimseyen ve devam ettirmek isteyen kiflileri destekler. - Ekolojik yaflam biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için uygulama alanlar ve örnekleri sunabilir. Türkiye genelinde ve Kastamonu özelinde ekoturizm Ekoturizm, gerçek anlam nda, ülkemizde henüz yeni yeni gelifliyor diyebiliriz. Türkiye de do ada yap lan pek çok turizm türü mevcut, ancak bunlar n pek ço unu bilinçli ekoturizm faaliyeti olarak nitelendirmek zor. Bu gerçe i göz önünde bulundurarak, Türkiye çap nda ekoturizm faaliyetlerini flöyle özetleyebiliriz: Da ve do a yürüyüflleri / da c l k Akarsu sporlar (kano-rafting) Bisiklet turlar Atl do a yürüyüflü Ma arac l k Sportif olta bal kç l Kufl gözlemcili i Bitki tan ma-toplama Foto safari Do a ile iç içe konaklama: Kamp karavan Yamaç paraflütü Kayak; çim ve kar kaya Ekolojik tar m çiftlikleri, eko-kamplar, ekoköyler * Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derne i Kurucusu ve Baflkan Ekoturizmde bir baflar örne i: Belize Dünya n n önde gelen ekoturizm duraklar ndan biri de Belize dir. Belize, Meksika nın güneydo usundaki "Yucatan" yar madas nda; eski Maya topraklar üzerinde yer al yor Ülke ile ayn ad tafl yan Belize City, ülkenin en büyük ve kalabal k kenti. Belize'ye giden turistler için buras "cennet bahçesinde bir gezi". Yüzlerce ma ara, vahfli ya mur ormanlar, dünyan n en uzun mercan resifleri, dünyan n en derin deniz çukuru, papa anlar, zengin kufl çeflitlili i, kaplan jaguarlar, kükreyen "howler" maymunlar yaln zca bu co rafyada bulunan do a özellikleri. Gizemli Maya Kültürü, çeflitli kültürlerin birarada yaflayabildi i ve çok say da farkl dilin konufluldu u çok çeflitli bir nüfus yap s. Ekoturizmin, ülke politikas olarak ilk s rada yer al yor. Belize'de ekoturizm; vahfli yaflam, ya mur ormanlar, flora ve faunan n korunmas ve biyolojik çeflitlili e dayan yor. Belize'de haliçler, deniz çimeni tarlalar, mercan resifleri, ülkenin deniz yap s n teflkil ediyor. Kaptan Cousteau ve ekibi, bu bölgede birçok araflt rma yapm fl. Denizlerde melekbal, barracuda, domuzbal, müren bal, köpekbal, papa an bal, fl n bal ve benzeri çok zengin bal k çeflidine rastlan yor. Bölgede yüzlerce kufl çeflidi, kral jaguar, puma, kükreyen karamaymunlar, örümcek maymunlar, honduras ak yarasa, kar ncayiyen, iguana, y lan türleri, krokodiller, tarantulalar; ekoturizm merakl lar n n ilgisini çekiyor. Belize City'deki "Philip Goldson International Airport", uluslararas uçufllara aç k. Gerek ulafl m kolayl gerek konaklama imkânlar gerekse baz ülkelere vize uygulamamas, bölgeyi ekoturizm merakl lar için cazibe merkezi haline getiriyor. Bülent Turan n sitesinde yay nlanan yaz s ndan derlenmifltir. Alapl 'da Gümeli Yaylalar tan t lacak sonras yer tespiti yap lacak. Ayr ca, ormanlar m z n içinde yafll oldu u tespit edilen baz a açlarla ilgili de çal flmalar m z sürdürülüyor" dedi. Turizmde yeni trendler: Türkiye ve AB'nin bak fl Ülkemize gelen turist say s her y l düzenli olarak art yor. Türkiye de turizm, son y llarda dünya turizminin geliflme potansiyelinin en az iki kat üzerinde büyüdü Yat r m ihtiyac daha çok Karadeniz, Kuzey Ege ve Anadolu için geçerli. Türkiye, k y turizminin yan s ra alternatif turizm konusunda da (sa l k ve termal turizm, k fl sporlar da ve do a turizmi, yayla turizmi, k rsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi v.b.) eflsiz imkânlar sunuyor. Ancak bu alanlar verimli bir flekilde kullan lam yor. Turizmde uygulanan yanl fl politikalar sonucu Akdeniz ve Ege k y kesiminde afl r y lma, k y gerisi ve çevresi alanlarda çarp k kentleflme ve yap laflma, altyap yetersizli i ve çevre sorunlar ciddi sorunlar yarat yor. Türkiye turizmini do ru pazarlayabiliyor mu? Daha do ru tan t m için neler yap lmal? Türkiye Turizm Stratejisi 2023 fiehir; Deniz; Sa l k; Kongre ve Fuar; nanç; K fl Turizmi; Golf Sporu; Eko Turizm gibi dallar sayesinde y l boyu turizm için neler yap lmal? Türkiye golfte moda ülke, Yavafl turizm, Sessizlik; 68 Kufla ve Baby Boomers; Showroom Oteller; Butik Jet Havayollar Fiyat etiketlerinin kataloglardan kald r lmas Varofl Turizmi K sa tatiller Diaspora Turizmi Eko (Yeflil) Turizm; Helal Turizm gibi yeni trendler neler? AB de turizmin sürdürülebilirli i Tatil standartlar aç s ndan do ru ürün nedir? AB Turizm Sektöründeki Standartlar: flçi Çal flt rma; Turistlerin Korunmas Turizm ve Kültür Aras ndaki flbirli inin Artt r lmas Çevrenin Korunmas Mavi Bayrak Beldelerinde Bacakl, Dikmem, K zgulak, Bölüklü, Karatepe ve Tavak yaylalar n n yan s ra yafll a açlar n da bulundu u Zonguldak' n Alapl ilçesine ba l Gümeli Belde Belediye Baflkan Ahmet Saydam gezi alanlar n n tan t m na a rl k veriyor Gümeli beldesinde yeflilin her tonunu görmenin mümkün oldu unu belirten Saydam, beldenin tabiat harikas yaylalar n n do a severlerin keflfini bekledi ini söyleyerek "1 A ustos'ta Yayla Turizm, Kültür ve Bal fienli i düzenledik. Bu sayede çok say da insan m z yaylalar m za geldi. l Kültür ve Turizm Müdürlü ü ile çal flmalar m z sürüyor. Bölgede mutlaka konaklama yerleri yapmam z gerekiyor. Çevre ve Orman Bakan m zdan kent orman sözünü ald k. Bölge Müdürlü ümüzün incelemesi Gümeli'de Türkiye'nin 105. tabiat an t olarak tescillenen bin ve bin 600 yafl ndaki porsuk a açlar n n ziyaretçileri cezbetti ini belirten Saydam, "Karatepe mevkisindeki ormanda bulunan ve Türkiye'nin en yafll a açlar aras nda gösterilen çap 2.93 ve gövdesi 9.20 ve uzunlu 25 metre olan bin 600 yafl ndakinin yan s ra çap 2.55, gövde çevresi 8 ve uzunlu u 20 metrelik bin yafl ndaki porsuk a ac na zorlu bir yolculu un ard ndan ulafl labiliyor. Bir çok tarihi olaya tan kl k edecek kadar yafll 2 a ac n bulundu u 255 hektarl k alan n Türkiye'nin 105. tabiat an t olarak koruma alt na al nmas yla birlikte, turizmden daha fazla yararlan lmas ve daha sa l kl koruman n gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. Gümeli belde merkezinden insanlar n araçlar yla yada s k ormanlar n aras ndan akan derelerin fl r lt s n dinleyerek uzun yürüyüfl sonras varabilece i yaylalar, çeflitli sporlara elveriflli yamaçlar, zengin bitki ve hayvan çeflitleriyle turistlerin ilgisini bekliyor. Ancak öncelikle konaklama yerlerimizi yapmam z gerekiyor. Yaylalar m z, küresel s nmadan dolay gölgesi çok, suyu bol oldu undan insanlar n daha çok tercih edece i yerlerin bafl nda gelecektir. Bölgede yüzme havuzlar yaparak da insanlar buraya çekebiliriz diye konufltu

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı