T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...11 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...56 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT...110

8 840 LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...115

9 000 GENEL KONULAR 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Avc kurt, Cevdet - Nuray Tetik - Göksel Kemal Girgin. Yafll lara Özel Web Siteleri Turizm Boyutuyla Bir De erlendirme. Standard 49(578) , ss SB 194, 000 Çongur, H. R dvan. Türk Yurdu ve Dergiler Üzerine. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , 070 Çiçek, Hüseyin - Mustafa Demirel - Osman Kürflat Onat. flletmelerin Web Sitelerinin De erlendirilmesine liflkin Bir Araflt rma: Burdur li Örne i. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ergun, Bahad r - Cumhur fiahin - Elif Özlem Ayd n. Fotogrametrik Modelleme Tekni i ile Bir Osmanl Çinisinin Dokümantasyonu. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (103) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Eflen, Murat. Düflünceye Ça ran- Yurt Müdafaas [Heidegger-William Mcneill-Kai Hammermeister'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Varl k 78(1234/Kitap eki-218) , ss SB (2) nam, Ahmet. Nas l Bir Delidir Vedeli? Baflka (5) 2010, ss SA (2) 100 (3) Kartl Geçifl ve Video Takip Nalbanto lu, H. Ünal. Günümüzde Sistemlerinin Entegrasyonu. Yang n Felsefe Nedir? Mülkiye 34(267) ve Güvenlik (136) , 2010, ss ss SB SB , (3) Taflk n, Ça atan - Gül Gökay Emel. Veri Madencili inde Kümeleme Yaklafl mlar ve Kohonen A lar ile Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR 100 (4) fiimflek, Mehmet E. Felsefeye Konuk Olmak: Bafllang çlar ve Girifller. Ayraç (9) , ss SB VE MÜZEC L K 2009 SA Ölçer, Nazan. stanbul'a Sayg Duruflu [Röportaj] Konuflan: Oya Ayman, National Geographic Türkiye (111) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Tafldelen, Vefa. Kuflku: Yollar Çatallanan Bahçe. Baflka (5) 2010, ss. Y ld z, Mustafa. bn Sînâ'n n Kutsal Ak l Ö retisi. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, 297 1

10 150 PS KOLOJ 150 (6) Demir, Eren. Çocuk ve fiüphe. 150 (1) Ar, Güler Sa lam - Hasan Bal - Emine Ç na Bal. fle Ba l l n Tükenmifllik ve flten Ayr lma Niyeti liflkisindeki Arac l k Etkisi: Yat r m Uzmanlar Üzerinde Bir Araflt rma. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 (2) Aslan, Sevda - Mehmet Güven. Ba lanma ve Kiflisel Uyum Aras ndaki liflkide Ayr flma Bireyleflmenin Arac l. E itim ve Bilim 35(157) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Cengiz, Candan - Erdo an Köse. Bayanlarda Yafl Gruplar na Göre Rengin Alg lanmas. Politeknik Dergisi 13(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB 8 650, , (4) Çakan, P nar - Özcan Sezer. Süre en Hastal Olan Çocuklara Sahip Annelerin Tutumlar, Kayg Düzeyleri ve Di er De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Baflka (5) 2010, ss SA (7) Demir, Türkay. Kesinlikle Belki. Baflka (5) 2010, ss SA Demirbukuz, Zeki. fiüphe: Ac lardan Kurtulman n Bilinçli Çabas [Söylefli] Konuflanlar: Suat Küçükgöncü, shak Say l, Hayrettin Kara, Baflka (5) 2010, ss SA , 150 Demirer, Halil - Nuriye Gürefl - Volkan Akgül. The Effects of Some Individual and Work Related Variables on Group Cohesion: A Study with Airport Employees. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (8) Doksat, Kerem. Kuflkudan fiüpheye, fiüpheden Delili e... Baflka (5) 2010, ss SA SA , SA , (5) Çelikkol, Ahmet. fiüphe, "Zekân n En Sivri Noktas " Baflka (5) 2010, ss SA Çiftçio lu, B. Aydem - Güven Ordun. Hastalar n Hekimlerin Kendileri ile Kurduklar letifliminden Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araflt rma. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (9) Erten, Yavuz. Uygulamal Psikanaliz ve Sinema. Baflka (5) 2010, ss. 150 (10) Eser, Gül. What is Trust? Comparing European and Turkish Students, Perceptions. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SB 142, SA , 150 Gezgin, Ulafl Baflar. Futbol Neden En Yayg n Spordur? Resim Sergilerine Gidenlerin Say s Neden Az? Ve Dahas... Cogito (63) 2010, ss. 2

11 150 (11) Etkisi. Ça dafl E itim Dergisi Göka, Erol. Komplo(cu)nuz 35(377) , ss. Türkçe Paranoyak m? Baflka (5) 2010, ve ng. özet ss SA SA Göko, Erol. Çocuklara Ölüm Nas l Anlat l r? Diyanet (235) , Kesebir, Sermin. Karanl k Bellek: "Zindan Adas " Baflka (5) 2010, ss ss SA , SC 6 640, 150 Kubat, Umut - Ayfle Kuruüzüm. fl 150 (12) Göktafl, Hüseyin Rahmi. ki Delilik. Baflka (5) 2010, ss SA Gündo du, Mehmet. Life Orientations Among University Students. E itim ve Bilim 35(157) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Hano lu, Lütfü. fiüphe ve Gerçeklik. Baflka (5) 2010, ss SA 31, 150 Kabakç, Ömer Faruk - Fidan Korkut Owen. Sosyal Duygusal Ö renme Becerileri Ölçe i Gelifltirme Çal flmas. E itim ve Bilim 35(157) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 De erleri ile Kiflilik Özellikleri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi: Bir Yap sal Denklem Modelleme Yaklafl m. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (13) 340, 150 Kaner, Sema. Yenilenmifl Ana-Baba Sosyal Destek Ölçe i'nin Psikometrik Özellikleri. E itim ve Bilim 35(157) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Kaptano lu, Cem. Yarat c l k "Katillerin Ayr cal d r" Evrensel Kültür (223) , ss SB (15) Karatafl, Zeynep. Biliflsel Davran flç Teknikler Kullan larak Uygulanan Müdahale Program n n n Ergenlerin Sürekli Kayg Puanlar Üzerindeki Küçüko lu, Adnan - H. brahim Kaya - Ayça Turan. S n f Ö retmenli i ABD Ö rencilerinin Baflar Yönelimi Alg lar n n Farkl De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi (Atatürk Üniversitesi ve Ondokuz May s Üniversitesi Örne i) F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Özkan, Zülfikar. Avukatl kta Beden Dili. stanbul Barosu Dergisi 84(4) , ss. Rodrigues, Nelson. Futbolda Freud. Portekizceden çeviren: Emrah nce, Cogito (63) 2010, ss SA , (16) Saydam, M. Bilgin. fiüphenin Tahammül Edilebilirli i ve Edilemezli i. Baflka (5) 2010, ss SA (17) Soygür, Haldun. "Dr. Caligari'nin Muayenehanesi"nde S ram z 3

12 Beklerken "Zindan Adas "n zlemek. Baflka (5) 2010, ss SA , (18) T naz, P nar - Sibel Gök - Ifl l Karatuna. Türkiye'de flyerinde Psikolojik Taciz Oran n n ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Gelifltirme Çal flmas. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet SB ET K (AHLAK FELSEFES ) Gönen, Yelda Özlem - Sena Erden. Reklamda Çocuk ve Etik. Standard 49(578) , ss SB , 170 Gündo an, Ali Osman. Ahlâk Politika ve fiahsiyet. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , 170 Ömero lu, Ömer. Hukuksal Aç dan Ölme Hakk ve Kabul Edilebilirli i Sorunu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13(3-4) , ss SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (6) 180 (1) Alper, Hülya. mam Matrüdîdî'de Ak l-vahiy liflkisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Hayrettin Nebi Güdekli, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet SB Arkan, Atilla. bn Meymûn Felsefesinde Tanr [Kitap Tan tma] Tan tan: brahim Halil Üçer, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB SB , , (2) Erk zan, Hatice Nur. bn Rüfldcülük: Bat 'daki Tarihsel ve Felsefi Geliflimi Üzerine. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Hammond, Robert. Fârâbî Felsefesi ve Ortaça Düflüncesine Etkisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Tamer Y ld r m, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB Özcan, Emine Sonnur. Fâtih Sultan Mehmed'in Hikmete "S nmas " Üzerine. Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA , (4) Suman, Defne. Geçmifle Do ru Yoga Yolu. Foto raflar: Özcan Yüksek, Atlas (208) , ss SB (5) Vasalou, Sophia. Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mu'tazilite Ethics [Kitap Tan tma] Tan tan: Niyazi Kahveci, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB Y ld z, Mustafa. bn Sînâ'n n Kutsal Ak l Ö retisi. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, MODERN BATI FELSEFES Easthope, Anthony. Postmodernizm ve Elefltirel ve Kültürel Teori. ngilizceden çevirenler: Mukadder Erkan, Ali Utku, Ayraç (9) , ss. 4

13 190 (1) 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Ertürk, Ramazan. An Analytic- Synthetic Distinction of Judgments and the Credibility of Its Criteria and Usage. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Karadafl, Ca fer. Bizans Saray nda Müslüman-H ristiyan Münazaras : Büveyhî Elçisi Bâk llânî ile mparator 1998 SB 278 II. Basileios Aras nda Geçen 190 Tart flma. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet. 190 (2) 1998 SB 278 Russell, Bertrand. "Ben Evrende 297, 290, 940 Herhangi Bir Amaç Sezemiyorum" Tanr Var m? Toplumsal Tarih (199) , ss. 290 (1) 1994 SB 96 Muhtaro lu, Nazif. An Occasionalist 190 Approach to Miracles. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 200 D N 1998 SB (1) Harman, Ömer Faruk. Doç. Dr. Musa Süreyya fiahin. slâm 297 slâm ve slâm'dan Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, kaynaklanan dinler ss SB (1) 200, 920 Akbafl, Mehmet. Sahabenin slâm Tebli i (Sûriye Bölgesi) [Kitap 200 (2) Hermans, Chris A. M. Participatory Learning: Religious Education in a Globalizing Society [Kitap Tan tma] Tan tan: Semra Çinemre, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. Tan tma] Tan tan: Zübeyir Akçe, Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA (2) 1998 SB 278 Apak, Adem. Hz. Peygamber'in lk 200, 300 Efli Hz. Hatice (r.anha) Diyanet (235) , ss SC (3) 297 Mehdiyev, Nebi. Platinga'n n Dinî D fllay c l k Savunusunun Elefltirisi. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Rahn, Markus. Die Entstehung des Armenischen Patriarchats von Konstantinopel [Kitap Tan tma] Tan tan: Haflim Koç, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB (3) Arkan, Atilla. bn Meymûn Felsefesinde Tanr [Kitap Tan tma] Tan tan: brahim Halil Üçer, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB , 180 Ayd n, M. fievki. Din E itiminde Güncellik. Diyanet (235) , ss SC 6 370, (4) Ayten, Emine. Türk Edebiyat 'nda Hazret-i Ali Vecizeleri [Âdem Ceyhan' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Ayraç (9) , ss SB

14 Bulut, Mehmet. Tevhid-i Tedrisat ve Diyanet Hizmetleri. Diyanet (235) , ss SC SC 6 370, (10) Ünal, Hakk. Amel Terazisi. Diyanet (235) , ss. Görmez, Mehmet. Dünyada Müslüman Az nl klar Üzerine [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (235) , ss SC 6 300, 297 Y ld z, Mustafa. bn Sînâ'n n Kutsal Ak l Ö retisi. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, (5) Güven, Özbay. stanbul Okmeydan Tekkesi Vakf 'n n 1831 Y l Muhasebesi. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , (6) Karadafl, Ca fer. Bizans Saray nda Müslüman-H ristiyan Münazaras : Büveyhî Elçisi Bâk llânî ile mparator II. Basileios Aras nda Geçen Tart flma. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet SB , 290, SB (7) Karsl, brahim Hilmi. Haks zl a Karfl Susmamak. Diyanet (235) , ss SC SA , (8) Turgay, Nurettin. Kur'an Aç s ndan Kentlerin Y k l fl. Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA SC Turgay, Nurettin. Mehmet Akif Ersoy ve Kur'ân' n Birlik Mesaj. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (9) Üç Aylar ve Kandiller Bize Ne Söylüyor? Diyanet (235) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Akgül, Baflak. Türkiye Çingenelerinin Politikleflmesi ve Örgütlenme Deneyimleri. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet SB (2) Albayrak, Neslihan. Perdeler Aç ld : Sahne stanbul'un (mu?) mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet. Alt nsay, Gülengül. Afrika Zaman, Seksist Olmadan Futbolu Sevme Zaman. Cogito (63) 2010, ss. 300 (3) Arslan, Sadi. Almanya'da slam ve Müslümanlar Tarihî Sürecinde Alman- Müslüman liflkileri. Diyanet (235) , 4-6. ss. Ateflo lu, rfan - Ali Türker. Konaklama flletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklafl m : Mu la li Örne i. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (4) 297 Ayd n, Melike Belk s. Cinsel Kitaplar... Müstehcenlik... Pornografi. 6

15 Varl k 77(1229) , ss SB , (5) Bahad r, Gürhan. IRA Marvin Lapidus'un "Muslim Cities in the Later Middle Ages" Kitab na Göre Memlûk Tarihi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (6) 300 Bilgi, Nejdet. Osmanl Devleti'nin 1917 Y l Yabanc Nüfusu. Tarih ncelemeleri Dergisi 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Bilgiç, Sadettin. Memleketimizde Irk, Din ve Mezhep Sorunu Var m d r? Türk Yurdu 30(275) , ss. 300 (9) Çetin, Adnan - brahim Yüceda. Modern-Geleneksel Ayr m n n Bilgi- ktidar liflkisi Ba lam nda De erlendirilifli. Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA (10) Çubukçu, Ayd n. Aslanlar Kendi Tarihlerini Yazd nda... Evrensel Kültür (223) , ss. 300 (11) Derdiman, R. Cengiz. Kentleflmenin Suça Etkisi ve Kentlilerin Suçla Mücadelesinin Sosyal ve Hukuki Boyutlar. Ça dafl Yerel Yönetimler 19(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) 1960 SB 27 Durusoy, Raika - Ifl l Ergin. ç Göç 300 ve Sa l k: Türkiye'de Yaflanan ç Göç Süreci ve Sa l a Etkileri. Toplum ve Birkalan-Gedik, Hande. Futbolun Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Cinsiyeti, Futbolun Cinselli i: Feminist Bir mkân ve mkâns zl k Olarak Futbol. Cogito (63) 2010, ss SA , SA , (13) 300 (8) Can, Turan. Türk Dünyas Ortak "Türk Tarihi" Problemi. Türk Yurdu 30(275) , ss SB SB , , (14) Candansayar, Selçuk. Futbol, Delinin Aflk. Cogito (63) 2010, ss. Easthope, Anthony. Postmodernizm ve Elefltirel ve Kültürel Teori. ngilizceden çevirenler: Mukadder Erkan, Ali Utku, Ayraç (9) , ss. Erbafl, Mehmet Akif. Mehmet Akif'i Yetifltiren Muhit: Türk Ailesi. Türk Yurdu 30(275) , ss SA , SB Cirhinli lu, Zafer - Erol Bulut. Terör, Din ve Siyaset. F rat 300 (15) Üniversitesi Sosyal Bilimler Erflahin, Seyfettin. ngiltere'de Dergisi 20(2) , ss. slam' Yaflamak Üzerine. Diyanet Türkçe ve ng. özet. (235) , ss SA SC 6 320,

16 300 (16) Reaction to Fear of Crime. G.U. Farge, Arlette. Tarih, Feminizm, Journal of Science 23(3) 2010, Foucault, Beden... [Söylefli] Konuflan: ss. ng. ve Türkçe özet. Ece Zerman, Toplumsal Tarih (199) , ss SB SB , , (17) Genç, Murat. Toplumsal Cinsiyet Duyarl l na Yönelik Kamu Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Mali Yans malar. Maliye Dergisi (159) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 (18) Gerek, Bekir. Rusya Müslümanlar n n Dünü ve Bugünü. Diyanet (235) , ss SC 6 300, (19) Gökmen, Hikmet - Burcu Gülay Taflç. Çocuklar Ad na Woonerf ve Home Zone'dan Al nacak Dersler. mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet SB , 710 Halu, Zeynep Yaz c o lu. Kentsel Mekân Olarak Caddeler: Ba dat Caddesi Örne i. mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet SB , (23) Hassoy, Hür - Asl Davas. Kaçak Göçmenler ve Sa l k. Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,, 360 Hermans, Chris A. M. Participatory Learning: Religious Education in a Globalizing Society [Kitap Tan tma] Tan tan: Semra Çinemre, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB , (20) 300 (24) Göral, Özgür Sevgi. Yeni Dönem Inglis, David - John Hughson. Güzel Kürt Göçmenleri: K r lgan, syankar, Oyun ve Gündeli in Proto-Esteti i. Yarat c. Toplum ve Hekim 25(4) ngilizceden çeviren: Erkan Ünal, , ss. Türkçe ve ng. Cogito (63) 2010, ss. özet SA SA , (21) Görmez, Mehmet. Dünyada Müslüman Az nl klar Üzerine [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (235) , ss SB SC 6 710, , (22) Gündüz, Mustafa. Said Halim Pafla'da 'Medeniyet' Kavram. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Güzey, Özlem - Zuhal Özcan. Gated Communities in Ankara, Turkey: Park Renaissence Residences as a ngin, Asl K yak. Kentsel Yenileme Süreçleri, Sulukule ve De iflen Sokak Yap s. mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet 300 (25) Karagel, Döndü Üçeçam - Hulusi Karagel. Kadirli lçesi'nde K r Nüfusunun Da l fl ve Yo unlu u. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) Kark ner, Nadide. Tar mda Kad n ve Göç: Toplumsal m? Ekonomik mi? 8

17 Toplum ve Hekim 25(4) , 300 (32) ss. Türkçe ve ng. özet. Ortaç, Hilal. Bat Anadolu'da Bir Büyük Toprak Sahibi Levanten: 1978 SA 41 Baltac Manolaki. Tarih 300, ncelemeleri Dergisi 25(1) , 300 (27) Kavas, Ahmet. Bin Y ll k Az nl k: Bir ss. Türkçe ve ng. özet SA 29 Varolufl Mücadelesi. Diyanet (235) 300, , ss SC 6 Özgen, Yüksel - Mustafa Balc. 300, 960 S rad fl Bir fiarkiyatç "Prof. Dr. Karl Süssheim ( )" Türk Yurdu 30(275) , ss. 300 (28) Kaya, Ramazan. Kürtler ve Tabiat: "Da Kavmi"nin Da lanm fl 'Do a's ndan Bakmak. Birikim (255) , ss SB , K l ç, Savafl. Baflka Bir Edebi Modernleflme Mümkün müydü? Varl k 77(1229) , ss SB , 300 Lancaster, John. Pakistan' n Yaral Yüre i: Pencap. Foto raflar: Ed Kashi, National Geographic Türkiye (111) , ss SB , 300, (29) Mater, Çi dem. Gitmek, Görmek, Tan flmak, Özür ve Bar flma... Kudüs'te 24 Nisan. Toplumsal Tarih (199) , ss SB , (30) Mete, Ahmet. Bat Trakya'daki Sorunlar ve Kültürel Yap. Diyanet (235) , ss SC (31) Olgun, Nesligül Nihal. "Göçmen Kim?" Sorusundan Hareketle, Göçen Eme in Zihinsel Sa l kla liflkisi. Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 300 Özgün, Yasemin. Neoliberalizm ve Göç Olgusunun De iflen Yüzü. Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 41, (33) Patan, Emin. K r m Müslümanlar. Diyanet (235) , ss SC 6 300, (34) Pirtini, Serdar. Siyasal letiflim ve Reklamc l k Aç s ndan Siyaset ve Medya liflkilerine Elefltirel Bir Yaklafl m. Standard 49(578) , ss SB , (35) Richter, Michael. Geldiler ve Kald lar: Almanya Türkleri'nin Yaflam Öyküleri [Kitap Tan t m ] Çeviren: Mutlu Çomak Özbat r, Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Sar kufl, Emre. Futbolun Psikopatolojisi. Cogito (63) 2010, ss SA , 300 Sayar, Kemal. fiizofreni ve Kültür. Baflka (5) 2010, ss SA 31, 300 9

18 300 (36) 300 (42) Sert, Hüseyin Emin. Medeniyetin fiekillenmesinde nsan ve Çevre Faktörü. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Taburo lu, Özgür. Memurlar ve Biyosiyaset: Zaman m zda Gözetim ve Denetim Tasar mlar. Birikim (255) , ss SB SB , (37) 300 (43) Tozal, Yunus Emre. Yang n Sewpaul, Vishanthie. Ulusal Kimlik, Milliyetçilik ve Futbol 2010: Sosyal Hizmetler Endiflelenmeli mi? ngilizceden çeviren: Begüm Kovulmaz, Cogito (63) 2010, ss SA , (38) Smith, Christopher. "Kimin Sokaklar?": Kentsel Sosyal Hareketler ve Mekân n Siyasallaflmas. ngilizceden çeviren: Fatma Öcal, mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet SB (39) 1996 SA 12 Sönmez, Okan. letiflim E itimi, 790, 300 Yarat c l k ve Organizasyon. Standard 49(578) , ss SB , SB (40) 800, 300 Suciyan, Talin. Toplumsal Anma Pratikleri fiekillenirken: stanbul, 24 Nisan Toplumsal Tarih (199) , ss SB Suher, dil Karademirlida. Kurumsal letiflim ve Reklam. Standard 49(578) , ss SB , (41) fierif, brahim. Bat Trakya Müslüman Türklerinde Dinî ve Sosyal Hayat. Diyanet (235) , ss SC Kulesindeki Nöbetçi: Ayd n. Ayraç (9) , ss SB (44) Vurucu, kbal. Türk Dünyas nda Bütüncül Türk Kimli inin Yeniden Üretilmesi (K A, STÖ ve TDGT Ekseninde Bir De erlendirme) Türk Yurdu 30(275) , ss SB , Weiss, Bartosz. Günümüzde Medeniyetler Çat flmas Olarak Futbol: Rakip Taraflar n mgelerinin Yarat l fl. ngilizceden çeviren: Ece Y ld z, Cogito (63) 2010, ss. Yavuz, Hilmi. Baflka Bir Edebi Modernleflme Mümkün müydü? Varl k 77(1229) , ss. 300 (45) Yeflilorman, Mehtap. A Study on Women in Turkish Political Life and the Turkish Women Parliamentarians. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (46) Y ld r m, Yavuz. Baflka Bir Dünya Kupas : Mondiali Antirazzisti. Cogito (63) 2010, ss SA , (47) Y lmaz, Demet Özmen - Nihan Ci erci Ulukan. Küreselleflme Sürecinde Göç ve Kad n Eme i: 10

19 Türkiye'de Ev Hizmetlerinde Çal flan Göçmen Kad nlar Örne i. Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ayraç (9) , ss SB SA 41 Ayd n, Umut. The International 300, Competition Network: Cooperation and Convergence in Competition Y lmaz, Eray. K rdan Kente Laws. Rekabet Dergisi 11(3) Toplumsal Dönüflüm ya da Zü ürt , ss. ng. ve Türkçe özet. A a'n n Dram. Evrensel Kültür (223) , ss SA , SB , 300 Can, Turan. Türk Dünyas Ortak 300 (48) Yücel, Gül. Soka n Sesi. mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet 1960 SB SB , (5) 300 (49) Zaptç o lu, Dilek. Yeni Bir Ça n Efli inde. Birikim (255) , ss SB , 320 "Türk Tarihi" Problemi. Türk Yurdu 30(275) , ss. Cirhinli lu, Zafer - Erol Bulut. Terör, Din ve Siyaset. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) 320 S YASAL B L MLER Çongur, H. R dvan. Türk Yurdu ve 320 (1) Akgün, Seçil Karal. Ellinci Y l nda 27 May s Hareketi ve 1961 Anayasas n n Türkiye'de Anayasal Kültürün Oluflumundaki Rolü. Mülkiye 34(267) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 340 Dergiler Üzerine. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , (7) Democracies in Danger (Democratic Transition and Consolidation) [Alfred Stepan' n Derledi i Ayn Adl Eserin Tan t m ] Tan tan: Edip Asaf Bekaro lu, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet SB (2) Aksoy, Muammer. Anayasaya Düflmand rlar! Mülkiye 34(267) 2010, ss SB (8) 320 Durç, Safiye Ate. Türk Muhalefet Gelene inde "Demokrat Parti" 320 (3) Anar, kbal. Sözde Askerler Sözde Laiklik [Mümtaz'er Türköne'nin "Sözde Askerler" Adl Kitab Üzerine] Ayraç (9) , 69. s SB (4) Ayayd n, Kibar. "Tanr da 'ndan H ra Da 'na" Giden Yol [Beflir Ayvazo lu'nun Ayn Adl Eseri Üzerine] Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA (9) Ergin, Berin. nsan-din-devlet ve Laiklik. T SK Akademi 5(10) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB ,

20 320 (10) 320 (17) Ertürk, Kaz m Özkan. Yönetimde Aç kl Sa laman n AB Üyeli i Aç s ndan Önemi ve Türkiye'deki Yasal Durum Üzerine Bir De erlendirme. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. nsel, Ahmet. Aç lmayan Aç l m n Ard ndan. Birikim (255) , 3-7. ss SB (18) Kansu, Ifl k. Muammer Aksoy'u 1987 SA 96 Unutmay n z, Hat rlay n z! Mülkiye (267) 2010, ss SB (11) 320 Gönlübol, Mustafa. Son K rg zistan Olaylar (Dünü, Bugünü, Yar n ) Türk 320 (19) Yurdu 30(275) , ss. Karabat, Ayfle. Mavi Marmara 1960 SB 27 Öncesi-Sonras ve Hakl Kalamamak. 320 Birikim (255) , ss SB (12) 320 Gündo an, Ali Osman. Ahlâk Politika ve fiahsiyet. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , (13) Gürgür, Nuri. D fl Politikada HH Gölgesi ve Türkiye-ABD liflkileri. Türk Yurdu 30(275) , 2-4. ss. 320 (20) Karakafl, Nuri. Osmanl mparatorlu u'nun Tasfiyesi Sürecinde Amerikan Politikas. Tarih ncelemeleri Dergisi 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (21) 320 (14) Hurd, Elizabeth Shakman. The Religion-Politics Distinction as Political Strategy: The Politics of Secularism in International Relations [Kitap Tan tma] Tan tan: Ali Yaflar Sar bay, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. Karaman, Suay. 27 May s 1960 Devrimi Elli Yafl nda. Mülkiye 34(267) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB SB , (15) Ifl kl, Alpaslan. 27 May s' n An msatt klar. Mülkiye 34(267) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 340 Kavuncu, Orhan. Türk Ocaklar n n Yüzüncü Y l na Do ru. Türk Yurdu 30(275) , ss. 320 (22) Koç, Y ld r m. " flçi S n fs z Demokratik Devrim"in flçi S n f na Katk lar : 27 May s Örne i. Mülkiye 34(267) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (16) nayet, Alimcan. Milletlerin Kendi Kaderin Tayin Etme Haklar ndan Sözde Otonomiye Do ru. Türk Yurdu 30(275) , ss SB SA , , (23) Koçak, K vanç. Milliyetçili in Bir Av Sahas : Futbol. Cogito (63) 2010, ss. 12

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. e-mail : profdrfevzidemir@hotmail.com fevzi.demir@yasar.edu.tr fevzi.demir@deu.edu.tr. 6- Eğitimi Kurumu Eğitim Yılları Diploma

ÖZGEÇMĐŞ. e-mail : profdrfevzidemir@hotmail.com fevzi.demir@yasar.edu.tr fevzi.demir@deu.edu.tr. 6- Eğitimi Kurumu Eğitim Yılları Diploma ÖZGEÇMĐŞ 1- Soyadı : DEMĐR 2- Adı : Fevzi 3- Doğum Tarihi : 15.08.1947- Salihli 4- Uyruğu : T.C. 5- Adresi Đş : Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 35-37 Bornova-ĐZMĐR e-mail

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı