T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...11 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...56 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT...110

8 840 LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...115

9 000 GENEL KONULAR 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Avc kurt, Cevdet - Nuray Tetik - Göksel Kemal Girgin. Yafll lara Özel Web Siteleri Turizm Boyutuyla Bir De erlendirme. Standard 49(578) , ss SB 194, 000 Çongur, H. R dvan. Türk Yurdu ve Dergiler Üzerine. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , 070 Çiçek, Hüseyin - Mustafa Demirel - Osman Kürflat Onat. flletmelerin Web Sitelerinin De erlendirilmesine liflkin Bir Araflt rma: Burdur li Örne i. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ergun, Bahad r - Cumhur fiahin - Elif Özlem Ayd n. Fotogrametrik Modelleme Tekni i ile Bir Osmanl Çinisinin Dokümantasyonu. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (103) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Eflen, Murat. Düflünceye Ça ran- Yurt Müdafaas [Heidegger-William Mcneill-Kai Hammermeister'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Varl k 78(1234/Kitap eki-218) , ss SB (2) nam, Ahmet. Nas l Bir Delidir Vedeli? Baflka (5) 2010, ss SA (2) 100 (3) Kartl Geçifl ve Video Takip Nalbanto lu, H. Ünal. Günümüzde Sistemlerinin Entegrasyonu. Yang n Felsefe Nedir? Mülkiye 34(267) ve Güvenlik (136) , 2010, ss ss SB SB , (3) Taflk n, Ça atan - Gül Gökay Emel. Veri Madencili inde Kümeleme Yaklafl mlar ve Kohonen A lar ile Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR 100 (4) fiimflek, Mehmet E. Felsefeye Konuk Olmak: Bafllang çlar ve Girifller. Ayraç (9) , ss SB VE MÜZEC L K 2009 SA Ölçer, Nazan. stanbul'a Sayg Duruflu [Röportaj] Konuflan: Oya Ayman, National Geographic Türkiye (111) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Tafldelen, Vefa. Kuflku: Yollar Çatallanan Bahçe. Baflka (5) 2010, ss. Y ld z, Mustafa. bn Sînâ'n n Kutsal Ak l Ö retisi. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, 297 1

10 150 PS KOLOJ 150 (6) Demir, Eren. Çocuk ve fiüphe. 150 (1) Ar, Güler Sa lam - Hasan Bal - Emine Ç na Bal. fle Ba l l n Tükenmifllik ve flten Ayr lma Niyeti liflkisindeki Arac l k Etkisi: Yat r m Uzmanlar Üzerinde Bir Araflt rma. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 (2) Aslan, Sevda - Mehmet Güven. Ba lanma ve Kiflisel Uyum Aras ndaki liflkide Ayr flma Bireyleflmenin Arac l. E itim ve Bilim 35(157) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Cengiz, Candan - Erdo an Köse. Bayanlarda Yafl Gruplar na Göre Rengin Alg lanmas. Politeknik Dergisi 13(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB 8 650, , (4) Çakan, P nar - Özcan Sezer. Süre en Hastal Olan Çocuklara Sahip Annelerin Tutumlar, Kayg Düzeyleri ve Di er De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Baflka (5) 2010, ss SA (7) Demir, Türkay. Kesinlikle Belki. Baflka (5) 2010, ss SA Demirbukuz, Zeki. fiüphe: Ac lardan Kurtulman n Bilinçli Çabas [Söylefli] Konuflanlar: Suat Küçükgöncü, shak Say l, Hayrettin Kara, Baflka (5) 2010, ss SA , 150 Demirer, Halil - Nuriye Gürefl - Volkan Akgül. The Effects of Some Individual and Work Related Variables on Group Cohesion: A Study with Airport Employees. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (8) Doksat, Kerem. Kuflkudan fiüpheye, fiüpheden Delili e... Baflka (5) 2010, ss SA SA , SA , (5) Çelikkol, Ahmet. fiüphe, "Zekân n En Sivri Noktas " Baflka (5) 2010, ss SA Çiftçio lu, B. Aydem - Güven Ordun. Hastalar n Hekimlerin Kendileri ile Kurduklar letifliminden Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araflt rma. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (9) Erten, Yavuz. Uygulamal Psikanaliz ve Sinema. Baflka (5) 2010, ss. 150 (10) Eser, Gül. What is Trust? Comparing European and Turkish Students, Perceptions. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SB 142, SA , 150 Gezgin, Ulafl Baflar. Futbol Neden En Yayg n Spordur? Resim Sergilerine Gidenlerin Say s Neden Az? Ve Dahas... Cogito (63) 2010, ss. 2

11 150 (11) Etkisi. Ça dafl E itim Dergisi Göka, Erol. Komplo(cu)nuz 35(377) , ss. Türkçe Paranoyak m? Baflka (5) 2010, ve ng. özet ss SA SA Göko, Erol. Çocuklara Ölüm Nas l Anlat l r? Diyanet (235) , Kesebir, Sermin. Karanl k Bellek: "Zindan Adas " Baflka (5) 2010, ss ss SA , SC 6 640, 150 Kubat, Umut - Ayfle Kuruüzüm. fl 150 (12) Göktafl, Hüseyin Rahmi. ki Delilik. Baflka (5) 2010, ss SA Gündo du, Mehmet. Life Orientations Among University Students. E itim ve Bilim 35(157) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Hano lu, Lütfü. fiüphe ve Gerçeklik. Baflka (5) 2010, ss SA 31, 150 Kabakç, Ömer Faruk - Fidan Korkut Owen. Sosyal Duygusal Ö renme Becerileri Ölçe i Gelifltirme Çal flmas. E itim ve Bilim 35(157) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 De erleri ile Kiflilik Özellikleri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi: Bir Yap sal Denklem Modelleme Yaklafl m. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (13) 340, 150 Kaner, Sema. Yenilenmifl Ana-Baba Sosyal Destek Ölçe i'nin Psikometrik Özellikleri. E itim ve Bilim 35(157) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Kaptano lu, Cem. Yarat c l k "Katillerin Ayr cal d r" Evrensel Kültür (223) , ss SB (15) Karatafl, Zeynep. Biliflsel Davran flç Teknikler Kullan larak Uygulanan Müdahale Program n n n Ergenlerin Sürekli Kayg Puanlar Üzerindeki Küçüko lu, Adnan - H. brahim Kaya - Ayça Turan. S n f Ö retmenli i ABD Ö rencilerinin Baflar Yönelimi Alg lar n n Farkl De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi (Atatürk Üniversitesi ve Ondokuz May s Üniversitesi Örne i) F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Özkan, Zülfikar. Avukatl kta Beden Dili. stanbul Barosu Dergisi 84(4) , ss. Rodrigues, Nelson. Futbolda Freud. Portekizceden çeviren: Emrah nce, Cogito (63) 2010, ss SA , (16) Saydam, M. Bilgin. fiüphenin Tahammül Edilebilirli i ve Edilemezli i. Baflka (5) 2010, ss SA (17) Soygür, Haldun. "Dr. Caligari'nin Muayenehanesi"nde S ram z 3

12 Beklerken "Zindan Adas "n zlemek. Baflka (5) 2010, ss SA , (18) T naz, P nar - Sibel Gök - Ifl l Karatuna. Türkiye'de flyerinde Psikolojik Taciz Oran n n ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Gelifltirme Çal flmas. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet SB ET K (AHLAK FELSEFES ) Gönen, Yelda Özlem - Sena Erden. Reklamda Çocuk ve Etik. Standard 49(578) , ss SB , 170 Gündo an, Ali Osman. Ahlâk Politika ve fiahsiyet. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , 170 Ömero lu, Ömer. Hukuksal Aç dan Ölme Hakk ve Kabul Edilebilirli i Sorunu. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13(3-4) , ss SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (6) 180 (1) Alper, Hülya. mam Matrüdîdî'de Ak l-vahiy liflkisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Hayrettin Nebi Güdekli, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet SB Arkan, Atilla. bn Meymûn Felsefesinde Tanr [Kitap Tan tma] Tan tan: brahim Halil Üçer, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB SB , , (2) Erk zan, Hatice Nur. bn Rüfldcülük: Bat 'daki Tarihsel ve Felsefi Geliflimi Üzerine. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Hammond, Robert. Fârâbî Felsefesi ve Ortaça Düflüncesine Etkisi [Kitap Tan tma] Tan tan: Tamer Y ld r m, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB Özcan, Emine Sonnur. Fâtih Sultan Mehmed'in Hikmete "S nmas " Üzerine. Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA , (4) Suman, Defne. Geçmifle Do ru Yoga Yolu. Foto raflar: Özcan Yüksek, Atlas (208) , ss SB (5) Vasalou, Sophia. Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mu'tazilite Ethics [Kitap Tan tma] Tan tan: Niyazi Kahveci, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB Y ld z, Mustafa. bn Sînâ'n n Kutsal Ak l Ö retisi. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, MODERN BATI FELSEFES Easthope, Anthony. Postmodernizm ve Elefltirel ve Kültürel Teori. ngilizceden çevirenler: Mukadder Erkan, Ali Utku, Ayraç (9) , ss. 4

13 190 (1) 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Ertürk, Ramazan. An Analytic- Synthetic Distinction of Judgments and the Credibility of Its Criteria and Usage. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Karadafl, Ca fer. Bizans Saray nda Müslüman-H ristiyan Münazaras : Büveyhî Elçisi Bâk llânî ile mparator 1998 SB 278 II. Basileios Aras nda Geçen 190 Tart flma. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet. 190 (2) 1998 SB 278 Russell, Bertrand. "Ben Evrende 297, 290, 940 Herhangi Bir Amaç Sezemiyorum" Tanr Var m? Toplumsal Tarih (199) , ss. 290 (1) 1994 SB 96 Muhtaro lu, Nazif. An Occasionalist 190 Approach to Miracles. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 200 D N 1998 SB (1) Harman, Ömer Faruk. Doç. Dr. Musa Süreyya fiahin. slâm 297 slâm ve slâm'dan Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, kaynaklanan dinler ss SB (1) 200, 920 Akbafl, Mehmet. Sahabenin slâm Tebli i (Sûriye Bölgesi) [Kitap 200 (2) Hermans, Chris A. M. Participatory Learning: Religious Education in a Globalizing Society [Kitap Tan tma] Tan tan: Semra Çinemre, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. Tan tma] Tan tan: Zübeyir Akçe, Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA (2) 1998 SB 278 Apak, Adem. Hz. Peygamber'in lk 200, 300 Efli Hz. Hatice (r.anha) Diyanet (235) , ss SC (3) 297 Mehdiyev, Nebi. Platinga'n n Dinî D fllay c l k Savunusunun Elefltirisi. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Rahn, Markus. Die Entstehung des Armenischen Patriarchats von Konstantinopel [Kitap Tan tma] Tan tan: Haflim Koç, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB (3) Arkan, Atilla. bn Meymûn Felsefesinde Tanr [Kitap Tan tma] Tan tan: brahim Halil Üçer, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB , 180 Ayd n, M. fievki. Din E itiminde Güncellik. Diyanet (235) , ss SC 6 370, (4) Ayten, Emine. Türk Edebiyat 'nda Hazret-i Ali Vecizeleri [Âdem Ceyhan' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Ayraç (9) , ss SB

14 Bulut, Mehmet. Tevhid-i Tedrisat ve Diyanet Hizmetleri. Diyanet (235) , ss SC SC 6 370, (10) Ünal, Hakk. Amel Terazisi. Diyanet (235) , ss. Görmez, Mehmet. Dünyada Müslüman Az nl klar Üzerine [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (235) , ss SC 6 300, 297 Y ld z, Mustafa. bn Sînâ'n n Kutsal Ak l Ö retisi. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 120, (5) Güven, Özbay. stanbul Okmeydan Tekkesi Vakf 'n n 1831 Y l Muhasebesi. Türk Yurdu 30(275) , ss SB , (6) Karadafl, Ca fer. Bizans Saray nda Müslüman-H ristiyan Münazaras : Büveyhî Elçisi Bâk llânî ile mparator II. Basileios Aras nda Geçen Tart flma. slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss. ng. özet SB , 290, SB (7) Karsl, brahim Hilmi. Haks zl a Karfl Susmamak. Diyanet (235) , ss SC SA , (8) Turgay, Nurettin. Kur'an Aç s ndan Kentlerin Y k l fl. Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA SC Turgay, Nurettin. Mehmet Akif Ersoy ve Kur'ân' n Birlik Mesaj. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (9) Üç Aylar ve Kandiller Bize Ne Söylüyor? Diyanet (235) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Akgül, Baflak. Türkiye Çingenelerinin Politikleflmesi ve Örgütlenme Deneyimleri. Öneri 9(34) , ss. ng. ve Türkçe özet SB (2) Albayrak, Neslihan. Perdeler Aç ld : Sahne stanbul'un (mu?) mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet. Alt nsay, Gülengül. Afrika Zaman, Seksist Olmadan Futbolu Sevme Zaman. Cogito (63) 2010, ss. 300 (3) Arslan, Sadi. Almanya'da slam ve Müslümanlar Tarihî Sürecinde Alman- Müslüman liflkileri. Diyanet (235) , 4-6. ss. Ateflo lu, rfan - Ali Türker. Konaklama flletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklafl m : Mu la li Örne i. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 15(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (4) 297 Ayd n, Melike Belk s. Cinsel Kitaplar... Müstehcenlik... Pornografi. 6

15 Varl k 77(1229) , ss SB , (5) Bahad r, Gürhan. IRA Marvin Lapidus'un "Muslim Cities in the Later Middle Ages" Kitab na Göre Memlûk Tarihi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (6) 300 Bilgi, Nejdet. Osmanl Devleti'nin 1917 Y l Yabanc Nüfusu. Tarih ncelemeleri Dergisi 25(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Bilgiç, Sadettin. Memleketimizde Irk, Din ve Mezhep Sorunu Var m d r? Türk Yurdu 30(275) , ss. 300 (9) Çetin, Adnan - brahim Yüceda. Modern-Geleneksel Ayr m n n Bilgi- ktidar liflkisi Ba lam nda De erlendirilifli. Mukaddime (1) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Kürtçe özet SA (10) Çubukçu, Ayd n. Aslanlar Kendi Tarihlerini Yazd nda... Evrensel Kültür (223) , ss. 300 (11) Derdiman, R. Cengiz. Kentleflmenin Suça Etkisi ve Kentlilerin Suçla Mücadelesinin Sosyal ve Hukuki Boyutlar. Ça dafl Yerel Yönetimler 19(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) 1960 SB 27 Durusoy, Raika - Ifl l Ergin. ç Göç 300 ve Sa l k: Türkiye'de Yaflanan ç Göç Süreci ve Sa l a Etkileri. Toplum ve Birkalan-Gedik, Hande. Futbolun Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Cinsiyeti, Futbolun Cinselli i: Feminist Bir mkân ve mkâns zl k Olarak Futbol. Cogito (63) 2010, ss SA , SA , (13) 300 (8) Can, Turan. Türk Dünyas Ortak "Türk Tarihi" Problemi. Türk Yurdu 30(275) , ss SB SB , , (14) Candansayar, Selçuk. Futbol, Delinin Aflk. Cogito (63) 2010, ss. Easthope, Anthony. Postmodernizm ve Elefltirel ve Kültürel Teori. ngilizceden çevirenler: Mukadder Erkan, Ali Utku, Ayraç (9) , ss. Erbafl, Mehmet Akif. Mehmet Akif'i Yetifltiren Muhit: Türk Ailesi. Türk Yurdu 30(275) , ss SA , SB Cirhinli lu, Zafer - Erol Bulut. Terör, Din ve Siyaset. F rat 300 (15) Üniversitesi Sosyal Bilimler Erflahin, Seyfettin. ngiltere'de Dergisi 20(2) , ss. slam' Yaflamak Üzerine. Diyanet Türkçe ve ng. özet. (235) , ss SA SC 6 320,

16 300 (16) Reaction to Fear of Crime. G.U. Farge, Arlette. Tarih, Feminizm, Journal of Science 23(3) 2010, Foucault, Beden... [Söylefli] Konuflan: ss. ng. ve Türkçe özet. Ece Zerman, Toplumsal Tarih (199) , ss SB SB , , (17) Genç, Murat. Toplumsal Cinsiyet Duyarl l na Yönelik Kamu Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Mali Yans malar. Maliye Dergisi (159) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 (18) Gerek, Bekir. Rusya Müslümanlar n n Dünü ve Bugünü. Diyanet (235) , ss SC 6 300, (19) Gökmen, Hikmet - Burcu Gülay Taflç. Çocuklar Ad na Woonerf ve Home Zone'dan Al nacak Dersler. mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet SB , 710 Halu, Zeynep Yaz c o lu. Kentsel Mekân Olarak Caddeler: Ba dat Caddesi Örne i. mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet SB , (23) Hassoy, Hür - Asl Davas. Kaçak Göçmenler ve Sa l k. Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,, 360 Hermans, Chris A. M. Participatory Learning: Religious Education in a Globalizing Society [Kitap Tan tma] Tan tan: Semra Çinemre, slâm Araflt rmalar Dergisi (22) 2009, ss SB , (20) 300 (24) Göral, Özgür Sevgi. Yeni Dönem Inglis, David - John Hughson. Güzel Kürt Göçmenleri: K r lgan, syankar, Oyun ve Gündeli in Proto-Esteti i. Yarat c. Toplum ve Hekim 25(4) ngilizceden çeviren: Erkan Ünal, , ss. Türkçe ve ng. Cogito (63) 2010, ss. özet SA SA , (21) Görmez, Mehmet. Dünyada Müslüman Az nl klar Üzerine [Söylefli] Konuflan: Yüksel Salman, Diyanet (235) , ss SB SC 6 710, , (22) Gündüz, Mustafa. Said Halim Pafla'da 'Medeniyet' Kavram. slâmî Araflt rmalar 21(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Güzey, Özlem - Zuhal Özcan. Gated Communities in Ankara, Turkey: Park Renaissence Residences as a ngin, Asl K yak. Kentsel Yenileme Süreçleri, Sulukule ve De iflen Sokak Yap s. mimar.ist 10(36) 2010, ss. ng. özet 300 (25) Karagel, Döndü Üçeçam - Hulusi Karagel. Kadirli lçesi'nde K r Nüfusunun Da l fl ve Yo unlu u. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) Kark ner, Nadide. Tar mda Kad n ve Göç: Toplumsal m? Ekonomik mi? 8

17 Toplum ve Hekim 25(4) , 300 (32) ss. Türkçe ve ng. özet. Ortaç, Hilal. Bat Anadolu'da Bir Büyük Toprak Sahibi Levanten: 1978 SA 41 Baltac Manolaki. Tarih 300, ncelemeleri Dergisi 25(1) , 300 (27) Kavas, Ahmet. Bin Y ll k Az nl k: Bir ss. Türkçe ve ng. özet SA 29 Varolufl Mücadelesi. Diyanet (235) 300, , ss SC 6 Özgen, Yüksel - Mustafa Balc. 300, 960 S rad fl Bir fiarkiyatç "Prof. Dr. Karl Süssheim ( )" Türk Yurdu 30(275) , ss. 300 (28) Kaya, Ramazan. Kürtler ve Tabiat: "Da Kavmi"nin Da lanm fl 'Do a's ndan Bakmak. Birikim (255) , ss SB , K l ç, Savafl. Baflka Bir Edebi Modernleflme Mümkün müydü? Varl k 77(1229) , ss SB , 300 Lancaster, John. Pakistan' n Yaral Yüre i: Pencap. Foto raflar: Ed Kashi, National Geographic Türkiye (111) , ss SB , 300, (29) Mater, Çi dem. Gitmek, Görmek, Tan flmak, Özür ve Bar flma... Kudüs'te 24 Nisan. Toplumsal Tarih (199) , ss SB , (30) Mete, Ahmet. Bat Trakya'daki Sorunlar ve Kültürel Yap. Diyanet (235) , ss SC (31) Olgun, Nesligül Nihal. "Göçmen Kim?" Sorusundan Hareketle, Göçen Eme in Zihinsel Sa l kla liflkisi. Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 300 Özgün, Yasemin. Neoliberalizm ve Göç Olgusunun De iflen Yüzü. Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 41, (33) Patan, Emin. K r m Müslümanlar. Diyanet (235) , ss SC 6 300, (34) Pirtini, Serdar. Siyasal letiflim ve Reklamc l k Aç s ndan Siyaset ve Medya liflkilerine Elefltirel Bir Yaklafl m. Standard 49(578) , ss SB , (35) Richter, Michael. Geldiler ve Kald lar: Almanya Türkleri'nin Yaflam Öyküleri [Kitap Tan t m ] Çeviren: Mutlu Çomak Özbat r, Toplum ve Hekim 25(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Sar kufl, Emre. Futbolun Psikopatolojisi. Cogito (63) 2010, ss SA , 300 Sayar, Kemal. fiizofreni ve Kültür. Baflka (5) 2010, ss SA 31, 300 9

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü

Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI. koyduk. inflaat na bafllayaca z. akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü Ali Metin POLAT ASMMMO BAfiKANI D e erli meslektafllar m Kuracağımız Sizlerden ald m z ASMMMO emaneti, Akademisi nde; mesluuk uluslararası onuruna standartlarda yak fl r bir biçimde hizmet verebilecek

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı