MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI"

Transkript

1 MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan 'A' Tipi Muayene Kuruluþu olarak 17 Mayýs 2004 tarihinde akredite edilmiþ, 21 Haziran 2004 tarihinde de Akreditasyon Sertifikasý Oda ve TÜRKAK yetkililerinin katýlýmý ile gerçekleþen törenle Odamýza verilmiþtir. Ürün ve proseslerin muayene, test ve belgelendirme iþlemlerini yapan kurumlarýn, konusunda uzman þeffaf, güvenilir, baðýmsýz ve tarafsýz olmasý gerekmektedir. Günümüz þartlarýnda bu da ancak söz konusu kuruluþlarýn akredite olmasý ile saðlanabilmektedir. Bilindiði üzere akreditasyon; laboratuvar, belgelendirme, muayene ve test kurumlarýnýn uygunluðunun baðýmsýz bir üçüncü kurum tarafýndan onaylanmasý ve düzenli aralýklarla izlenmesidir. Bu çerçevede Odamýz yýllardan beri tarafsýz ve baðýmsýz bir kuruluþ olarak yürüttüðü periyodik kontrol ve teknik ölçümleri akredite ettirmek için tarihinde TÜRKAK a baþvurmuþtur. Baþvuru tarihinden itibaren, TÜRKAK ýn önerileri doðrultusunda Odamýzýn alt yapý çalýþmalarý tamamlanmýþ ve Mart 2004 tarihinde akreditasyon denetimleri baþarý ile gerçekleþtirilmiþtir. Tüm bu sürecin sonunda Odamýz Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan "TS EN 45004:1997 Çeþitli Tipteki Muayene Kuruluþlarýnýn Çalýþtýrýlmalarý için Gerekli Kriterler" standardýna göre 'A' Tipi Muayene Kuruluþu olarak 17 Mayýs 2004 tarihinde akredite edilmiþ, 21 Haziran 2004 tarihinde de AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASI Teknik Uzman Ercan GÜNEÞ in de katýlýmýyla TÜRKAK Genel Sekreteri Atakan BAÞTÜRK tarafýndan Odamýza verilmiþtir. 32

2 33 Oda dan

3 34

4 ENDÜSTRÝ - ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU ÇALIÞMALARINA BAÞLADI... Odamýz, Endüstri Mühendisliði disipliniyle ilgili mesleðe ve meslektaþlara yönelik etkinlik ve çalýþmalarýný her dönem oluþturduðu sürekli bir komisyon olan, Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu aracýlýðýyla yürütmektedir. 40. Dönemde de oluþturulan komisyon çalýþmalarýna baþlamýþ ve 2. toplantýsýný 11 Eylül 2004 tarihinde Oda Merkezimizde gerçekleþtirmiþtir. 7 asýl, 7 yedek üyeden oluþan komisyon 2. toplantýsýnda EÝM/MEDAK çalýþma programý, Endüstri Mühendisliði Dergisi, 9-10 Aralýk 2005 tarihinde düzenlenecek olan Endüstri-Ýþletme Mühendisliði Kurultayý ve toplantý tarihlerinin belirlenmesi konularý görüþülmüþtür. Toplantýda EÝM/ MEDAK görev daðýlýmý þu þekilde oluþmuþtur; Tülay YENER Baþkan Osman SÜMBÜLOÐLU Baþkan Vekili Suat ÖNDER Sekreter Uður AKSOYLU Üye Orhan SAÐLAM Üye Özay KARAGÖZ Üye M. Reha GÜLLÜ Üye Önder ÖNER Evrim CANKURULU Ayþe Evrim ORHANEL Esin ÇALIROÐLU Filiz GÜLER Ertuðrul KEMALOÐLU Ali Deniz TÜTÜN Makina Mühendisleri Odasý bünyesinde Endüstri Ýþletme Mühendisliði meslek disiplini örgütlenme ve diðer etkinlikleri merkezi olarak Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM/MEDAK) tarafýndan yürütülmektedir. Þubelerde oluþturulan ve MEDAK alt birimleri olan meslek dalý komisyonlarýnýn (MDK) meslek disiplinine iliþkin bilgi, birikim ve deneyimlerinin deðerlendirilmesi, Þube MDK'larý arasýnda merkezi koordinasyonun oluþturulmasý, yapýlmasý planlanan çalýþmalarýn yönlendirilmesi amacýyla çalýþmalarýný sürdüren EÝM / MEDAK'ýn 40. dönem çalýþma programý aþaðýdaki gibidir. EÝM/MEDAK 40. Dönem Çalýþma Programý Örgütlenme MDK'larýn örgütlenmesine iliþkin görüþ ve önerilerin geliþtirilmesi, üye olmayan endüstri-iþletme mühendislerine iliþkin çalýþmalarýn yapýlmasý, öðrencilere yönelik yapýlacak çalýþmalarýn belirlenmesi (Oda Merkezi tarafýndan gerçekleþtirilecek öðrenci üye kurultayýnda endüstri iþletme mühendisliði eðitimi konusunda yapýlan çalýþmalara destek verilmesi) ve Oda genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir. Yeni üyeler kazanmak ve mevcut üyelerin hak ve çýkarlarýný savunarak etkin bir örgütlülüðü oluþturmak ve üyelerin alýnan kararlar ve etkinliklerdeki katýlýmýný artýrmak için mevcut iletiþim araçlarý geliþtirilecektir. Þube çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesinde Þube MDK'larýnýn aktif katký saðlamasý, Þube etkinliklerinde yer almasý saðlanacaktýr. Mesleki Teknik Çalýþmalar Meslek disiplinine iliþkin uzmanlýk alanlarýnýn belirlenmesi ve mesleki eðitim, denetim vb. konularda çalýþmalar yürütülerek Oda yönetim kuruluna sunulacaktýr. Meslek disiplinine iliþkin eðitim konularýnýn belirlenmesi, uygulamaya geçirilmesi için program hazýrlanmasý, halen sürdürülmekte olan çalýþmalarýn Oda genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli 35

5 koordinasyon saðlanacaktýr. Meslek disiplinine iliþkin diðer organizasyonlarla temaslarda bulunularak kurumsal iliþki (üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý, sanayi ve eðitim kuruluþlarý vb.) tesis edilmesi, potansiyel iþbirliði alanlarýnýn tespiti için çalýþmalar yürütülecektir. Meslek disiplinine baðlý olarak ülke gündemine iliþkin politikalar üretilmesi, Oda platformlarýnda komisyon görüþ ve önerilerinin bildiri olarak sunumu hedeflenecektir. Endüstri-Ýþletme Mühendislerinin en büyük sorunu görev ve yetki tanýmlarýnýn açýk olmamasýdýr. Bu nedenle IV. Endüstri-Ýþletme Mühendisliði Kurultayýnda baþlatýlan EÝM'lerin yetki ve sorumluluk alanlarýný belirleme çalýþmalarýna hýz verilerek sonuçlandýrýlacaktýr. Sürekli deðiþim, yenileþme ve geliþimin yaþandýðý günümüzde EÝM'lerin bilimsel ve teknolojik geliþmeleri takip etmesi ve uygulamasý gerekmektedir. Bu meslek içi eðitimlerle gerçekleþir. EÝM Kurultayýnda belirlenen uzmanlýk alanlarýna iliþkin meslek içi eðitim çalýþmalarý gerçekleþtirilmesi için çalýþmalar yürütülecektir.bu baþlýklardan bir kýsmýný aþaðýdaki gibi sýnýflandýrabiliriz. Tasarým-Üretim ve Destek sistemlerinde Planlama Uzmanlýðý, Proje Yönetiminde Planlama Uzmanlýðý, Ýþ Etüdü Uzmanlýðý, Ýþ/Süreç Analizi Uzmanlýðý Kalite Yönetimi Sistemi, Tasarýmý ve Denetim Uzmanlýðý Ergonomi Uzmanlýðý Maliyet Analiz ve Kontrol Uzmanlýðý EÝM'lerin yetki ve sorumluluklarýný baþarýyla yerine getirebilmeleri için temel mesleki bilgilerin tüm üniversitelerin EÝM bölümlerinde verilmesi konusunda çalýþmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý Bu yýl Zonguldak Þube sekretaryalýðýnda gerçekleþtirilecek olan V. Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayýnýn gerçekleþtirilmesinde aktif görevler üstlenmek. Bu amaçla; MDK'larýnýn bildiri, reklam, katýlýmcý vb. konularda kurultaya aktif desteðinin saðlanmasý konusunda çalýþmalar yürütülecektir. Kurultay ana temasýnýn belirlenmesinde MEDAK çalýþmalarý yürüterek Kurultay Düzenleme Kuruluna önerilerde bulunacaktýr. Kurultay'da, Endüstri Ýþletme Mühendisliðinin bugününe iliþkin çalýþmalarýn içerdiði MEDAK sunumunun yapýlmasý için MDK'larla ortak bir çalýþma yürütülecektir. Endüstri Mühendisliði Dergisi ve Yayýn Çalýþmalarý Oda yayýný olarak periyodunda çýkarýlan Endüstri Mühendisliði dergisine yönelik Güncel (Popüler-Teknik) ve / veya bilimsel (Ýnceleme- Araþtýrma) makale akýþýnýn saðlanmasýna, Ýçerik geliþtirici öneriler üretilmesine, Dergiye reklam katkýsý saðlanmasý için çalýþmalar yapýlmasý doðrultusunda Þube MDK'larýna görev verilmesine, Þube MDK'larý ve MEDAK çalýþmalarýnýn dergide yer alabilmesi amacýyla yapýlan her çalýþmaya iliþkin bilgilerin Endüstri Mühendisliði dergisi yayýn kuruluna zamanýnda iletilmesinin saðlanmasýna, Endüstri Mühendisliði dergisinin periyodunda çýkarýlmasý ve makale akýþýnýn saðlanmasý için yayýn kurulu ile birlikte ortak çalýþmalarýn yürütülmesine, Endüstri-Ýþletme mühendisliði alanýndaki uluslararasý organizasyonlarla temaslarda bulunulmasý, yayýnlarýn izlenerek Endüstri Mühendisliði Dergisi Yayýn Kuruluna iletilmesine, önem verilecektir. Endüstri, Ýþletme mühendisliði alanlarýna iliþkin teknik yayýn (kitap, el kitabý vb.) çýkarýlmasý için Þube MDK'larýnýn bu konudaki potansiyellerinin belirlenmesi amaçlý bir çalýþmanýn yapýlmasý ve program hazýrlanmasý saðlanacaktýr. Ayrýca Odamýzýn web sayfasýnda Endüstri-Ýþletme Mühendislerine yönelik bir sayfa hazýrlanmasý görüþülerek karar alýndý. Komisyon almýþ olduðu kararlar doðrultusunda çalýþmalarýný hýzlandýrarak sürdürecektir. 36

6 Kongre-Kurultay-Sempozyum Takvimi Etkinlik Adý Etkinlik Tarihi Etkinliði Düzenleyen Birim Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi Þubat 2005 Antalya Þube Öðrenci Üye Kurultayý Mart 2005 MMO Merkez Marka Yönetimi Sempozyumu Nisan 2005 Gaziantep Þube III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi Nisan 2005 Adana Þube Uçak Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Kurultayý 7-8 Mayýs 2005 Ankara Þube Bakým Teknolojileri Kongre ve Sergisi Mayýs 2005 Denizli Þube Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Mayýs 2005 Bursa Þube Ýletim Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Mayýs 2005 Ýstanbul Þube Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý/Enerji Yönetimi Sempozyumu 3-4 Haziran 2005 Kayseri Þube Güneþ Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2005 Mersin Þube Makina Tasarýmý ve Ýmalat Teknolojileri Kongresi Eylül 2005 Konya Þube Demir Çelik Kongresi Eylül 2005 Zonguldak Þube TMMOB GAP ve Sanayi Kongresi Eylül 2005 Diyarbakýr Þube Ýþ Makinalarý Sempozyumu 29 Eylül-1 Ekim 2005 Ýstanbul Þube Ulusal Týbbi Cihazlar Ýmalatý Sanayi Kongresi ve Sergisi 30 Eylül - 2 Ekim 2005 Samsun Þube Trakya da Sanayileþme ve Çevre Sempozyumu Ekim 2005 Edirne Þube Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi Kasým 2005 Gaziantep Þube V. Kaynak Teknolojileri Ulusal Kongresi Kasým 2005 Kocaeli Þube VI. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Kasým 2005 Eskiþehir Þube TMMOB Mühendislik Eðitimi Sempozyumu Kasým 2005 Ankara Þube Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi Kasým 2005 Ýzmir Þube Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve Sergisi 1-4 Aralýk 2005 Ýzmir/Ýstanbul Þube Endüstri Ýþletme Mühendisliði Kurultayý 9-10 Aralýk 2005 Zonguldak Þube TMMOB Sanayi Kongresi Aralýk 2005 MMO Merkez 37

7 Makina Mühendisleri Odasý Etkinlik - Toplantý Takvimi (Kasým - Aralýk 2004) Etkinlik - Toplantý Yer Tarih Oda Üniversiteler II. Buluþmasý Ankara 20 Kasým 2004 TMMOB ve Oda Baþkanlarý Ortak Toplantýsý TMMOB 20 Kasým 2004 Geleneksel Gece Diyarbakýr 20 Kasým 2004 Geleneksel Gece Trabzon 20 Kasým 2004 Geleneksel Gece Ankara 26 Kasým 2004 Geleneksel Gece Mersin 26 Kasým 2004 Geleneksel Gece Edirne 27 Kasým 2004 Oda Sektör Dernekleri II. Buluþmasý Ankara 27 Kasým 2004 Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Toplantýsý Bursa 04 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Gaziantep 04 Aralýk 2004 Marka Yönetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu Toplantýsý Gaziantep 04 Aralýk 2004 Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinalarý Kongresi Düzenleme Kurulu Top. Gaziantep 04 Aralýk 2004 III. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantýsý Adana 05 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Adana 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Eskiºehir 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Antalya 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Ýstanbul 11 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Samsun 17 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Bursa 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Denizli 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Ýzmir 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Kocaeli 18 Aralýk 2004 Geleneksel Gece Kayseri 24 Aralýk 2004 Öðrenci Üye Kurultayý Düzenleme Kurulu Toplantýsý Oda Merkezi 25 Aralýk

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

1.2 Çalışma Programı. Giriş

1.2 Çalışma Programı. Giriş 1.2 Çalışma Programı Giriş Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu na giden süreçte tartışılan ve üyelerimizin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gören yaklaşımdan hareketle

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı