editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik sen med yag rup.com Edi tör:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik editor@ek sen med yag rup.com Edi tör:"

Transkript

1

2

3

4 editör Bu defa da Merhaba sevgili okurlarımız, bu sayımızda da yine önemli dosya konularımız ile birlikteyiz diye başlayalım yazımıza. Nedir bu konular? Bu ay, Tekstil ve Makine sektör dosyalarımızın yanı sıra yine bu sektörlerin uygulamalarında çok önemli konulardan biri olan Hidrolik Pnömatik dosya konusuna da yer vermeye çalıştık. Böylece, bir hayli yoğun dosyalar oluştu. Hidrolik Pnömatik te VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi nden bahsetmek istedik. Konunun önemli temsilcilerinin bir araya geldiği bu kongrede sunulan görüşler ve kongre sonuçları sadece Hidrolik - Pnömatik çalışmaları için değil, tüm endüstriyel alanlar için önemliydi. Sayfalarımız arasında onları da sizlere ulaştırmaya özen gösterdik. Bu ay içinde gerçekleştirilen bir de ödül töreninden bahsetmek istiyoruz. Ödülün önemi bir hayli büyük; çünkü yıllardır dillendirilen yerli sanayi, yerli teknoloji gibi tanımlamaların vücut bulmaya başladığını gösterir nitelikte. Dilerim bu sevindirici haberler gelişerek ve çoğalarak devam eder. KOSGEB in organize ettiği KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni nden bahsediyoruz. Farklı alanlarda verilen ödüller de, özellikle yerli üreticilerin teknolojik anlamda kat ettiği önemli aşamaları görmemize olanak sağlıyor olması açısından ayrı bir önem kazanıyor. Bu yılki İnovatif KOBİ Ödülü MEDEL Elektronik in oldu. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır faaliyet gösteren, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği- ENOSAD dan üyedaş olduğumuz MEDEL Elektronik, inovasyon alanında başarıyı, yeniyi üretmeyi gelenek haline getiren firmalardan biri. Kendilerini bir kez daha kutluyoruz. MEDEL Elektronik in başarısı tabii ki bizi şaşırtmadı. Diliyoruz ve biliyoruz ki devlet teşviki yerli tüketime yönelik olarak arttıkça, teknoloji üretiminde diğer firmalar da benzer motivasyonla çalışmaya devam edecektir. Önümüzdeki iki ay hem otomasyon sektörü için hem Türkiye endüstrisi için oldukça önemli iki fuara tanıklık edeceğiz Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan WIN Metal İşleme Fuarı, ardından Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan WIN Otomasyon Fuarı, henüz yılın ilk çeyreğinde bu yılın son gelişmelerini görmemize fırsat tanıyacak. Ayrıntılar için sizleri sayfalarımıza bekliyoruz. Ama WIN Fuarları nda mutlaka görüşmek üzere Turan Türkmen EK SEN Ya y n c l k Fu ar c l k Ta n t m Hiz. Ltd. fiti. Ad na im ti yaz sa hi bi ve So rum lu Ya z fl le ri Mü dü rü Tu ran Türk men tu senltd.com Ge nel Ya yın Yö net me ni: Prof. Dr. Ya mur De niz han de niz un.edu.tr Rek lam ve Halk la İlişki ler Md.: Bir sen Sal man bir senltd.com Ya yın Ku ru lu: Prof. Dr. Ab dül ka dir Er den / At l m Üni ver si te si Mekatronik Müh.Böl.Bşk. Prof. Dr. Me tin Gö ka flan / TÜ. Kon trol Müh. Böl. Bflk. Prof. Dr. Ga lip Can se ver / Y.T.Ü. Elek trik Elek tro nik Müh. Fak. Dek. Kurumsal İletişim Uzmanı: Giray Karanlık sen med yag rup.com Ya yın Da nış man la rı: Prof. Dr. Ali nur Bü yü kak soy / Geb ze le ri Tek. Ens. Rek. Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker / YTÜ Makina Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Eker / Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Müh. Böl. Prof. Dr. Er sin Tu lu nay / OD TÜ Prof. Dr. Gök sel De mi rer / OD TÜ Çev re Mü hen dis li i Prof. Dr. Gü ven Ön bil gin / 19 Ma y s Üni ver si te si Prof. Dr. Mü bec cel De mi rek ler / OD TÜ Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Prof. Dr. Mu am mer Er mifl / OD TÜ Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Prof. Dr. Muhsin Kılıç / Uludağ Üni ver si te si Prof. Dr. Murat Uzam / Melikşah Ü. Müh. Mim. Fak. Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Prof. Dr. Sa vafl Ay berk / Ko cae li Ü. Çev re Müh. Böl. Bflk. Prof. Dr. Tun cel Öz den / TÜ B TAK Enst. Ana liz Lab. Böl. Bflk. Prof. Dr. U ur Çel tek li gil / Sa kar ya Üni ver si te si Prof. Dr. Se ta Bo gos yan / TÜ. Kon trol Müh. Böl. Prof. Dr. Yu suf Tan / Bo a zi çi Ü. Me di cal En gi nee ring Prof. Dr. Ke mal Leb le bi ci o lu / OD TÜ Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Doç. Dr.. Hak k Çav dar / Ka ra de niz Tek nik Ü. Doç. Dr. Yu suf A. Us ka ner / Öz çe lik A.fi. Prof. Dr. Hakan Yavuz / Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl. Yrd. Doç. Dr. Si bel Ulu da De mi rer / Çan ka ya Ü. End. Müh. Böl. Dr. Meh met Çe vik / Dal En gi nee ring Dr. Müh. Ah met Din çer / Bosch Rex roth A.fi. Sevtap İnan / Sie mens M. Cenk Ceylan / Rock well Oto mas yon Levent Fadıloğlu / Schnei der Cen giz Me riç / Hi pafl Emin Ol cay / Ak bil A.fi. Çağrı Hekimoğlu / Esit Gök tu Gür / Schnei der H. Cen giz Ce lep / En tek Otomasyon Ha san Bas ri Ka ya k ran / Emf Motor b ra him Er kan Ye nel / Norm Ener ji s ma il Obut / Hid ro ser Mahmut Bertan / We id mül ler Ni ya zi Sa r ma den / Me del Oral Av c / Pio mak Öz kal Gü ner / Schnei der Elec tric Se dat Sa mi Öme ro lu / E3Tam Gökhan Yücel / Phoe nix Con tact fiah nur Aga ik / GSD Osman Kutan / ABB Ta lat Av c / P nar Müh. T. Ha kan Özer / SOD Yön. Krl. Bflk. Tun cay Soy dafl / Fes to Ya vuz Ço pur / Pilz Sırrı Kardeş / Kardeş Elektrik Tolga Bizel / Mitsubishi Electric Hakan Aydın / Mitsubishi Electric Dr. Hüseyin Halıcı / Halıcı Elektronik Tunç Atıl / HKTM Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik sen med yag rup.com Edi tör: Alper Öz sen med yag rup.com Taluy Denizhan sen med yag rup.com Gra fik Ta sa rım: Şükran Pala sen med yag rup.com Ülgen Güneş sen med yag rup.com Artun Armutcu sen med yag rup.com Esra Satır sen med yag rup.com Reklam Koordinatörü:Ca hi de Av flar De mir ca hi de.av sen med yag rup.com Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Onur Narinoğlu sen med yag rup.com Abo ne ve Ma li İşler: Şerife Yılmaz sen ltd.com Uluslararası İlişkiler: Hazal Yalçın sen med yag rup.com Tem sil ci lik le ri miz: Ne jat Cofl kun Tel: N G L TE RE in jat de sign.co.uk Me tin Ya vuz Tel: Köln - AL MAN YA me tin.ya z mir Tem sil ci li i: Fatma Boyraz Tel: Mer kez: EK SEN Ya y n c l k Fu ar c l k Ta n t m Hiz. Ltd. fiti. Mefl ru ti yet Cad. Kıblelizade Sk. Tepe Han No: 1 Kat: 2 D: Be yo lu- s tan bul / TÜRKİYE Tel : Faks : E-ma il: in sen med yag rup.com sen med yag rup.com Bas kı: Doğa Basım Yıl lık abo ne lik: TL. Yıl lık yurt dışı abo ne lik: 100 Eu ro En düs tri ve Oto mas yon Yay g n sü re li bir ya y n d r, Ay da bir ya y n la n r Der gi miz de yer alan ilan la r n so rum lu lu u ilan ve ren le re, ma ka le ler de ki fi kir ler ve yo rum lar ya zar la r na ait tir. Tüm hak la r Ek sen Ya y n c l k a ait olup, izin siz kul la n la maz ve ya y n la na maz. Ek sen Ya y n c l k; ba s n ve ya y n c l k il ke le ri ne uy ma y ta ah hüt eder. ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÜYESİDİR.

5

6

7

8 12 TEORİ ve UYGULAMALAR Bugün ve Yakın Gelecekte Robotik TEKNOLOJİDE YENİLİKLER 20 Rüzgar Ağacı İçinizi Isıtabilir 32 ÜRÜN ve UYGULAMALAR Netes Tektronix Mso 5000 Karışık, Sinyal Osiloskopu-Mixed, Signal Oscilloscope-Sayısal Sorun Giderme Çalışmalarına Hız Kazandıran Yeni Bir Performans Boyutu Ekler Phoenix Contact Profesyonel ve Kolay Markalama Wago Proses Endüstrisi İçin Yenilikçi Bir Otomasyon Çözümü DIMA Entek Otomasyon Entek Otomasyon, Parker Elektromekanik Ürün Grubu HMR Serisi 26 SÖYLEŞİ Medel Elektronik Gerçekten De Ödüle Layık MEDEL ELEKTRONİK Tekstil Sektörümüz Dünyanin 7. Büyüğü Tekstil Sektörümüzün Bugünü ve Geleceği Makine Sektörü 200 Ülkeye İhracat Yapiyor! Makine Sektörü nün Güçlü-Zayıf Analizi 52 Dosya ve Makale Sanayinin Akici Gücü: Hidrolik Ve Pnömatik Sanayinin Akici Gücü: Hidrolik Ve Pnömatik Aynı Anda Beş Yüz Silindir Çok Hizli Cevap Verme Süresine Sahip Yeni Teknoloji Pnömatik Valfler Otomobil Fren Sistemlerinin Hidrolik Ünite İle Kontrolü

9 Phoenix Contact PTIO Sensör / Aktüatör Klemensleri Semikron SEMIX 5 Netes Yeni KEITHLEY 2657A Yüksek Güç SistemSourcemeter Bexkhoff Düşük Maliyet Beklentisi Olan Uygulamalar İçin ARM CortexTM A8 İşlemcili CP6606 Gömülü Panel PC BR Otomasyon Ergonomik Makina İşletimi Emko Dijital Potansiyemetre 108 ÜRÜNLER Turck Tek Tuşla Öğretme Yapılabilen Kapasitif Sensörler Netes Fluke 5502A Multi Product Kalibratör Beckhoff 22,5 Yarıçaplı Lineer Motorlar Sistem Tasarımları Yelpazesini Genişletiyor SMS - Tork GTH03 CO2 Sıcaklık & Nem Transmiteri / Kapalı Ortamlar 132 HABERLER Yaşam Yeraltına İnecek Excom, Deniz Taşımacılığında Kullanıma Uygunluk Almıştır Automation Fair in Gözdesi: Connected Enterprise (Bağlantılı Kuruluşlar) Hannover Messe 2015 Ten Türk Şirketlerine Çağri: Entegre Endüstri Ağina Katılın Verileriniz Güvende Mi? Emniyet Yeni Adresinde Rockwell Automation dan Enerji Verimliliği Çözümleri Viko Süper Marka Metrans tan Pompa Bakimi Eğitimi

10

11

12

13

14 Teori ve Uygulamalar 12 ENDÜSTRİ OTOMASYON

15 Teori ve Uygulamalar ENDÜSTRİ OTOMASYON 13

16 Teori ve Uygulamalar 14 ENDÜSTRİ OTOMASYON

17 Teori ve Uygulamalar ENDÜSTRİ OTOMASYON 15

18 Teori ve Uygulamalar 16 ENDÜSTRİ OTOMASYON

19 Teori ve Uygulamalar

20

21

22 Teknolojide Yenilikler 20 ENDÜSTRİ OTOMASYON

23 Teknolojide Yenilikler ENDÜSTRİ OTOMASYON 21

24 Teknolojide Yenilikler Teknolojide Yenilikler 22 ENDÜSTRİ OTOMASYON

25

26

27

28 Söyleşi MEDEL ELEKTRONİK, GERÇEKTEN DE ÖDÜLLERE LAYIK! Bu ayki konuğumuz Medel Elektronik in Genel Müdürü Sayın Niyazi Sarımaden. Medel Elektronik, Ocak ayı sonunda KOSGEB in İnovatif KOBİ Ödülü nü aldı. Biz de bu vesileyle, Sayın Sarımaden i konuk ettik. E&O: Sayın Sarımaden, Medel Elektronik i kısaca tanıtabilir misiniz? Niyazi Sarımaden: 1994 yılında 2 kişi ile ve 50m 2 bir alanda kurulan Medel Elektronik Şirketi, bugün İstanbul da bulunan üretim tesisinde üretilen dan fazla ürününü, yurtiçinin yanı sıra Asya, Ortadoğu ve Balkanlar da faaliyet gösteren satış ve pazarlama ağı ile tüm dünyanın hizmetine sunmaktadır. Medel Elektronik, hâlen, 35 mühendis, 70 tekniker, toplam 120 çalışanı ile İstanbul da 6500 m 2, Adapazarı şubesinde 1200 m 2 lik toplamda 7700 m 2 kapalı alanda, AC Motor Vektör Hız Kontrolü, DC Motor Hız Kontrolü, Demiryolu Uygulamaları, Tersane Uygulamaları, Kenar Kontrol, Gergi Kontrol, Kamera Kontrol, Register Kontrol, Otomasyon ve Otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan elektronik ölçüm/kontrol kartları üretimi ve 25 yıllık tecrübesi ile de endüstriyel otomasyon uygulamaları yapmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar değişmeyen birinci hedefimiz, Türkiye de ve dünyada gelişen teknolojiyi yakından takip ederek dünya kalitesinde cihazlar üretip, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ar-Ge çalışmalarımızla sistem ve cihazlarımızı sürekli geliştirmekteyiz. Ve bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan yenilikçi ve özgün ürünleri geliştirmeyi başararak, önceden tamamen dışa bağlı olan birçok ürünü yerlileştirmiş bulunmaktayız. E&O: Sayın Sarımaden Ar-Ge çalışmalarınınzı biraz daha açar mısınız? Niyazi Sarımaden: Türk sanayisinin ihtiyacı olan elektronik ürünleri ve sistemleri geliştirmeyi amaç edinen firmamız, çoğu mühendislerden oluşan tam zamanlı 15 Ar-Ge personeli ile çalışmalarına devam etmektedir. Firmamızda üretim bölümünden ayrı olarak ko 26 ENDÜSTRİ OTOMASYON

29 Söyleşi Kuruluşundan bu güne kadar değişmeyen birinci hedefimiz, Türkiye de ve dünyada gelişen teknolojiyi yakından takip ederek dünya kalitesinde cihazlar üretip, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. numlandırılmış ve izole edilmiş Ar-Ge faaliyet alanı bulunmaktadır. Burada tüm zamanını Ar-Ge faaliyetlerine ayıran mühendis ve tekniker kadro tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Son 10 yılda yapmış olduğumuz elektronik tasarım Ar- Ge çalışmalarımızın neticesi aşağıda özetlediğimiz gibidir yılı sonunda demiryolları için konvertör ve akü şarj projesine Ar-Ge çalışmalarına başlanmıştır yılı sonunda demiryolu için tasarlanan konverter ve akü şarj seri üretimine geçilmiştir.(bu ürünün Türkiye de ilk ve tek üreticisiyiz.) yılı sonunda; AC motor kapalı çevrim (enkoderli) vektör hız kontrol invertör projesi tamamlanmıştır. (İlk yerli olarak üretilen kapalı çevrim vektör motor hız kontrol cihazı) yılında özelikle ambalaj sektöründe kullanılan baskı (tifturuk,flekso,liminasyon.) benzeri makinelerde baskı kontrol amaçlı kullanılan register kontrol cihazı tasarım ve Ar-Ge sine başlanmıştır yılında; Kamera Kontrol Sistemi projesi tamamlanmıştır.(tifturuk, flekso ve matbaa makinelerindeki baskı kalitesinin kalite kontrolünde kullanılan sistem.) AC motor kapalı çevrim (enkoderli) vektör hız kontrol cihazı donanım, yazılım ve mekanik olarak geliştirilerek TAY SERİSİ olarak seri üretime başlanılmıştır yılında; Daha önce ilk defa yerli olarak firmamız tarafından üretilen Kenar Kontrol ve Gergi denetim cihazlarının performansları ve kullanım kolaylıkları geliştirilerek yeni görünüm ve tasarımları ile seri üretime başlanmıştır. Tersanelerde gemi beslemesi olarak kullanılan 380V-50Hz / 440V-60Hz 1.4MW Konvertör projesi üretilip devreye alınmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve sonuçları onaylanan AC motor açık çevrim (enkodersiz) vektör hız kontrol cihazı projesi başarı ile tamamlanmıştır. (İlk yerli olarak üretilen açık çevrim vektör motor hız kontrol cihazı) yılında; 2 yıl TCDD tarafından farklı ülkelerin çalışma şartlarında da denenen Çok Gerilim Konvertör seri üretimine başlanılmıştır. Register kontrol projesi 2015 Yılın İnovatif KOBİ Ödülü Töreni Soldan sağa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Medel Elektronik Genel Müdürü Niyazı Sarımaden tamamlanmış ve seri üretimine başlanılmıştır. Servo motor kontrol projesi çalışmalarına başlanmıştır yılında; E kVA IP55 Sinüs Inverter projesi tamamlanmıştır yılında tramvaylarda HVAC beslemesi ve HVAC kontrolünde kullanılmak üzere geliştirilen LRV klima inverteri ve klima kontrol ünitesi tamamlanmıştır. Kamera Kontrol Sistemi yazılımsal ve donanımsal olarak değiştirilerek yüksek performanslı olarak geliştirilmiştir. 315kW Asenkron Cer motor (İstanbul tüp geçit demiryolu araç motorları) test ünitesi projesi tamamlanmıştır. Yolcu Bilgilendirme Sistemleri, Klima Kontrol Sistemi, Klima Besleme Ünitesi, Yüksek Frekanslı DC-DC ve Akü Şarj Konvertör, Milgem (Milli Gemi) için İnvertör ve Pano Tasarımı projeleri gerçekleşmiştir. Türk sanayisinin ihtiyacı olan elektronik ürünleri ve sistemleri geliştirmeyi amaç edinen firmamız, çoğu mühendislerden oluşan tam zamanlı 15 Ar-Ge personeli ile çalışmalarına devam etmektedir yılında Gölcük Tersane Komutanlığı, İstanbul Tersane Komutanlığı ve İzmir Tersane Komutanlığı na askeri standartlara uygun inverterler üretmiştir. Hafif raylı araçlarda HVAC beslemesi ve HVAC kontrolünde kullanılmak üzerilrv klima inverteri ve klima kontrol ünitesi tamamlanmıştır. 100kVA 3x1500 V beslemeli yardımcı konverter uygulaması tamamlanmıştır. Bu tablo tabii ki, bizim için büyük gurur kaynağıdır. ENDÜSTRİ OTOMASYON 27

30 Söyleşi E&O: E&O: Bu çalışmalarınızın hiç kuşkusuz saygıdeğer karşılıkları da olmalı. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Niyazi Sarımaden: Medel Elektronik, tabii ki bu çalışmalarının karşılığında çok saygın sektör ödüllerine layık bulundu. En son, KOSKEB tarafından düzenlenen Yılın İnovatif Ödülü nü, son 3 yıl içindeki Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikrimiz dolayısıyla aldık. Bu ödülü almaya, 15 adet faydalı model belgesi, 7 adet marka tescil belgesi, 18 adet tasarım tescil belgesi ve 4 adet TÜBİTAK projesi ile hak kazandık. Kuruluşundan bu yana her geçen gün Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi arttırarak devam eden firmamız, AC Motor Vektör Hız Kontrolü, DC Motor Hız Kontrolü, Demiryolu Uygulamaları, Tersane Uygulamaları, Kenar Kontrol, Gergi Kontrol, Kamera Kontrol, Register Kontrol ve Otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan elektronik ölçüm/kontrol kartları, cihaz ve sistemleri üretmektedir. Çözüm önerileri için kullanılan ürünlerimizden bazılarını şu şekilde açıklayabiliriz: AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI: Asenkron motorun hızını ve yönünü kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Bu motorlar her sektörde (plastik, ambalaj, kağıt, demirçelik, gıda, tersane, gemi, v.b.) kullanılan makinaların hareketini sağlayan bölümler, pompalar, asansörler, vinçler, v.b. yerlerde kullanılmaktadır yılında, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TE- SİD) tarafından bu yıl 12 incisi düzenlenen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri nde, KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü nü, Kompakt Yardımcı Konvertör ürünümüzle kazandık. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği nin 2013 yılında düzenlediği Metalik Fikirler 2. Ar Ge Proje Pazarı Yarışması nda da, geliştirdiği projeyle hem ilk 3 e girme başarısı gösterip ödül almış hem en çok proje üreten sanayici ödülünü almaya hak kazandık yılında ise, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri nde, Yılın İnovatif Kobi Ödülü başarı sertifikasına layık görüldük. Tüm bu ödüller tabii ki bize büyük mutluluk ve onur veriyor. E&O: Biraz da Medel Elektronik in faaliyetlerinde söz eder misiniz? Niyazi Sarımaden: Firmamız, Sanayi ve Demiryolu olmak üzere başlıca 2 sektörde hizmet vermektedir. Sanayi sektöründe üretilen cihazlar ve otomasyon uygulamaları ile plastik, ambalaj, matbaa, demir-çelik, kâğıt, cam, dokuma-tekstil, vinç, asansör, elektrik santralleri, kömür madenleri, saç, tersane, gemi, v.b. sektörlerine hizmet vermektedir. Çözüm önerilerimizi kendi genellikle %100 kendi üretimimiz olan cihazlarla sağlamaktayız. Bu ürünlerin birçoğunun Türkiye deki tek üreticisi sayılırız. Motorun istenilen devirde kararlı bir şekilde kontrol edilebilmesi veya enerji tasarrufu yapılabilmesi için bu motorları kontrol eden ac motor hız kontrol cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. KAMERA KONTROL CİHAZI: Kamera kontrol sistemi baskı makinalarında yapılan baskının operatör tarafından kolayca takip edilmesi için kullanılmaktadır. Kamera kontrol sistemi, senkron olduğu makinadan sürekli fotoğraf çekerek Monitör arka arkaya göstermektedir. Operatör giden ürünün gözle takip edemediğinden arka arkaya gelen resimleri monitörden kolaylıkla takip etmesini, daha kaliteli ve hassas çalışmasını sağlamaktadır. DEMİRYOLU ÜRÜNLERİ: Demiryolu (TCDD) için tasarladığımız ürünlerin kullanım amaçları genel olarak şu şekildedir: 28 ENDÜSTRİ OTOMASYON

31 Söyleşi Demiryolu aracına gelen yüksek tek faz gerilim, araçtaki sistemler için daha düşük gerilime düşürülür ve kullanıcı isteklerine göre gerekli bölümlere iletilir. Demiryolu aracında kontrol ve kumanda edilen sistemler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: Tüm bu ödüller tabii ki bize büyük mutluluk ve onur veriyor. I. Ana Elektriksel Gereksinimler: Klima, aydınlatma, otomatik kapı ve bunları besleyecek olan şarj cihazları ile akü üniteleri başta olmak üzere, bu sistemlerin kontrolünün sağlanabilmesi için gerekli arayüze sahip otomasyon sistemleridir. II. Bilgilendirme Sistemleri: Haberleşme, anons sistemi, sayaç sistemleri vb. sistemlerdir. III. Yardımcı ve Konfora Yönelik Sistemler: Makinistin araç işleyişini daha iyi sağlayabilmesi için gerekli yardımcı sistemler, eğlence sistemleri ve konfor sağlayan sistemlerdir. E&O: Bu faaliyetler çerçevesinde, ürün ve uygulama alanlarınız nelerdir? Niyazi Sarımaden: Firmamızın kendi tasarımı olan cihazların üretimi ve ayrıca endüstriyel otomasyon uygulamaları alanında 25 yıllık tecrübesi ile faaliyet göstermektedir. Uygulama alanlarını ve ürünlerimizi şu şekilde gruplandırabiliriz: SEKTÖR 1: SANAYİ - ELEKTRONİK CİHAZ ÜRETİMİ: AC Motor Vektör Hız Kontrolü, DC Motor Hız Kontrolü, AC/AC Konvertör, Kenar Kontrol, Gergi Kontrol, Kamera Kontrol, Register Kontrol, Otomasyon ve Otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan elektronik ölçüm/kontrol kartları - OTOMASYON UYGULAMALARI; Firmamızın kendi tasarımı olan cihazların üretimi ve ayrıca endüstriyel otomasyon uygulamaları alanında 25 yıllık tecrübesi ile faaliyet göstermektedir. SEKTÖR 2: DEMİRYOLLARI Akü Şarj Ünitesi, Enerji Besleme Ünitesi (EBU, Statik Konvertörler), Elektrikli Dizi Yardımcı Inverter Sistemi, Çok Gerilimli Konvertör,İklimlendirme (Klima Kontrol) Ünitesi, E Inverter, D72-24 Konvertör, Vakum Tuvalet, Temiz ve Atık Su Tanklarının Otomasyonu, Otomatik Kapı Revizyonu, Yolcu Anons Sistemi, Yolcu Bilgilendirme ve Otomasyonu Ürünleri Çalışmış olduğumuz sektörlere test sistemleri, Konvertörler (AC/AC, DC/DC) gibi özel projeler de yapmaktayız. E&O: Sizin, plastik ve ambalaj sektörlerine yönelim özel ürünleriniz olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Niyazi Sarımaden: Medel Elektronik tarafından tasarlanan ve üretilen plastik ve ambalaj sektörüne yönelik ürünlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: KENAR KONTROL: Çözülen, sarılan veya enine ve dikine kesilen bobinlerin sensör aracılığı ile ürünün ke- ENDÜSTRİ OTOMASYON 29

32 Söyleşi narını takip eder. Bu sayede üründeki sarım bozukluğunu sürekli olarak düzeltir. 0,01mm hassasiyetle ürünün aynı kenar hizasında gitmesini sağlar. Dilimleme, laminasyon, flekso, poşet film, kesim, kâğıt sarım ve çözüm makinelerinde kullanılır. GERGİ KONTROL: Çözülen yada sarılan bobindeki ürünü loadcell aracılığıyla ölçülerek, çözücüde ve sarıcıdaki bobinin set edilen gerginlikte PID kontrolü ile düzgün sarım yapmasını sağlar. Tifturuk, flekso, laminasyon, dilimleme, ekstruder, film makinelerinde kullanır. Gergi kontrol sayesinde üretimde fire minimum seviyeye iner ve kalite maksimum seviyelere ulaşır. KAMERA KONTROL: Matbaa baskı makinelerinde yapılan baskının izlenebilmesini sağlar. Operatör izlenimi 60 metre / dakika ya kadar olan baskıyı izleyebilir. Bunun üzerindeki hızlarda baskı göz ile takip edilemez. Kamera kontrol sistemi ile yapılan baskının set edilen noktasındaki görüntüyü PC ekranına taşıyarak operatörün baskıyı net izleyebilmesini sağlar. Bu da üretimde kalite ve verimi arttırmayı sağlar. Flekso, tifturuk ve kalite kontrol makinelerinde kullanılır. REGİSTER KONTROL: Matbaa baskı makinelerinde film kâğıt gibi ürünler ısınmadan ve mekanik sorunlardan dolayı baskıda kaymalar oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda renkler arasındaki senkronizasyon register kontrol sistemi ile sağlanır. Baskı kaymaları fotosel yardımı ile noktasal okunarak 0,01mm hassasiyet ile 800 metren/dakika ya kadar hızlarda, 1 renkten 12 renge kadar kaliteli ve firesiz üretim sağlanmaktadır. E&O: Ürünlerinizin servi hizmetleri de özel olmalı. Bu konudaki yaklaşımız nasıl? Niyazi Sarımaden: Ürettiğimiz ürünler ve otomasyon uygulamalarımız için 7/24 teknik servis hizmeti sunmaktayız. Yurt içinde yerli firma olmamızın getirdiği en önemli avantajlardan bir tanesi müşterilerimiz beklentilerini ve çalışma şartlarını çok iyi bilmemizdir. Satış sonrası destek kapsamında; uygulamalar konusunda deneyimli personelimiz ile devreye alma ve arızaya müdahale konusunda hızlı cevap verebilen bir firmayız. Özellikle kamu kuruluşlarına (TCDD, TSK, Devlet Hastaneleri, v.b.) yapmış olduğumuz çalışmalarda bu hizmetimizin takdirini görmekteyiz. Yabancı menşeili ürünlere verilen satış sonrası hizmet gecikmeli ve çok daha pahalı olarak verilmektedir. Yurtdışındaki müşterilerimize de gerek bayilerimiz gerekse de merkez servisimizden aynı şekilde hizmet vermekteyiz. İşletmeler düzeyinde ve ülke düzeyinde ileri teknolojilere doğru gelişme, ülke kalkınmasının temelini oluşturur. E&O: Medel Elektronik, aynı zamanda, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği ENOSAD ın da bir üyesi. Otomasyon konusunda görüşleriniz alabilir miyiz? Niyazi Sarımaden: Otomasyon, makineleri çalıştırmak için makinelerin kullanımıdır. Otomasyonda üç ilke vardır: birincisi ekonomik çalışmaların bir süreç bütünü oluşu, yani tüm ekonomik çalışma bir bütün ola- 30 ENDÜSTRİ OTOMASYON

33 Söyleşi rak uyum içinde olmalıdır. İkincisi otomasyon sürecinin altında bir göründü, düzen ve biçim vardır. Üçüncü ilke ise otomasyonun kendini düzenleyici ve düzeltici denetimi vardır. Ve bu ilkelerin gerçekleşmesi otomatik makineler, elektronik kontroller ve bilgisayarlar, mekanik beyinler aracılığıyla olur. Yarının düğmelerle çalışacak fabrikasında belki de gerçekte üretim sahasında hiç işçi olmayacaktır. Sonuçları bakımından bugünkü otomasyonla üretim yapan sistemlerde çok az veya hiç işçi yoktur. Ama aynı anda makinaya bilgi hazırlayan ve onu makinaya veren programcılar, makina yapımcıları, makina yerleştiricileri, onarımcılar, vb. gibi yüksek beceri isteyen işlerde çalışan inanılmaz çoklukta insan vardır. Ayrıca makinanın tasarımcıları, çizimcileri, sistem mühendisleri, matematikçiler ya da mantıkçılar gibi büyük sayıda eğitilmiş insan gereklidir. Son olarak yüksek düzeyde düşünme, çözümleme ve karar verme yeteneği olan büyük sayıda sanayi yöneticisi olacaktır. İleri teknolojilere geçiş için yatırımda, planlamada ve eğitimde daha gelişmiş düzenlemeler yapılmalı ve yeni olanaklar sağlanmalıdır. Ancak gelişme düzeyinde bir sonraki aşama olarak ileri teknoloji seçimi ve otomasyona doğru gelişmeler bizde de olmakta ve kaçınılmaz olarak daha da olacaktır. E&O: Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Niyazi Sarımaden: Tüm kullanıcılara ve müşterilerimize bir-iki öneride bulunmak isterim. Ürünü alırken en ucuzu değil en doğru ve en ucuzu almaları gerekir. Satış sonrası desteği en kısa zamanda verebilen firma tercih edilmelidir. Tersi durumda ürünü aldıktan sonra hesapladıkları kardan daha fazla zarara uğrayabilirler. Bu en doğru kararı ise uzman ve uygulama tecrübesi olan kişiler verebilir. Bizim sektörümüzdeki ürünler tam olarak vitrinden alınıp kullanılabilecek ürünler değildir. Bundan dolayı kullanıcılar, ürünlerini alırken uygulama konusunda tecrübesi olan kişi veya firmalar ile görüşmeliler. Tüm kullanıcılara ve müşterilerimize iyi ve çok verimli çalışmalar diliyorum. ENDÜSTRİ OTOMASYON 31

34 Ürün ve Uygulamalar Profil Üretiminde Maksimum Hız Ve Yüksek Hassasiyet Beckhoff Gömülü PC çiftli bükme makinesini kontrol ediyor Çok eksenli karmaşık CNC makineler, Beckhoff un CX Serisi kompakt Gömülü PC leriyle mümkün olan en iyi şekilde kontrol edilebilirler. Bu gerçek, İsviçreli Thalmann AG şirketi tarafından yapılan ve 2010 yılından bu yana Beckhoff kontrol teknolojisiyle donatılan bükme makineleri tarafından kanıtlanmıştır. Açık PC ve Ether- CAT tabanlı kontrol platformu, müşteri geliştirmelerini hayata geçirirken daha fazla esneklik sağlıyor ve bunun sonucunda daha yüksek hassasiyet ve daha yüksek üretim hızı elde ediliyor. Merkezi İsviçre, Frauenfeld de bulunan Thalmann Maschinenbau AG, sac bükme konusunda uzmanlaşmıştır yılında piyasaya sunulan ilk el tipi makinelerini, metal levha kesme ve bükme amaçlı hidrolik tahrikli ve kombine makineler takip etti. Bugün şirket, kalınlığı 3 mm ye kadar (400 N/mm²) çelik sac bükme kapasitesine sahip ve 18,2 m ye kadar uzunlukta metal sacı şekillendirmekte kullanılabilecek standart ve özel makine yelpazesi sunuyor. Thalmann, küçük atölye işletmelerinin yanı sıra büyük sanayi işletmelerine de hizmet veriyor. Örneğin, bir endüstriyel sac işleme tesisi, jeneratör kaplama panelleri ve ICE demiryollarında kullanılan ses yalıtım panellerini üretmek için bizim çiftli bükme makinemizi kullanıyor. Fakat küçük bir sac işleme şirketi de aynı makineyi satın alıyor çünkü özel cephe panelleri yapıyorlar ve çiftli bükme makinesinin işlevselliğine ihtiyaç duyuyorlar, diye açıklıyor Thalmann Maschinenbau Global Satış bölümünden Marco Cappello. TD-150 çiftli bükme makinesi: Thalmann ın kontrol şaftı teknolojisi son derece hassas bükme sonuçları sunuyor. Çiftli bükme makinesi, maksimum 143 ye kadar olan bükme açısında ± 0.5 ye (temel modellerde ± 1 ) kadar varan hassasiyeti yakalıyor ve yüksek performanslı hidrolik sistemi sayesinde, çıkış ve dönüş hareketlerinin kombinasyonu için inanılmaz şekilde yalnızca üç saniyeye ihtiyaç duyuyor. Göründüğünden Daha Karmaşık: Metal Levha Şekillendirmede Çiftli Bükme İşlemi Döndürerek kıvırma işlemi düz sac üzerinde kenar bükümleri oluşturmak ve profiller meydana getirmek için kullanılıyor. Bükme kirişinin eksen etrafında yukarı doğru ve malzeme üzerinde sacın yüzeyine zarar vermeden yuvarlandığı bu teknik, nazik bir işleme tekniğidir. Bir bükme makinesi genellikle sacın üzerine yatırıldığı bir alt kiriş, sacı bükme kenarından alt kirişe sıkıştıran bir üst kirişten ve yukarı doğru hareket ettirilerek nihayetinde sacı istenen açıda büken bir bükme kirişinden oluşuyor. Thalmann ın TC ve TD 32 ENDÜSTRİ OTOMASYON

35 Ürün ve Uygulamalar tipi çiftli bükme makineleri iki bükme kirişiyle donatılmıştır; saclar bükme işlemi sırasında çevrilmesine ya da döndürülmesine gerek kalmadan yukarı ve aşağı bükülebiliyor. Bu, bükme işlemini hızlandırıyor ve makinenin üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Çiftli bükme makinesinde toplam dokuz eksenin kontrol edilmesi gerekiyor. CX Gömülü PC Karmaşık CNC İşlevlerini Gerçekleştiriyor Thalmann makinelerinin otomasyonu, Thalmann ın 25 yıldır başarıyla birlikte çalıştığı İsviçre, Rorschach tan Regatron AG tarafından yönetiliyor. Hala işletmede olan kurduğumuz ilk kontrol sistemleri donanımsal bir PLC yi esas alıyordu, diye anlatıyor Regatron AG Kontrol ve Sürücü Teknolojisi bölümünün Ürün Geliştirme Yöneticisi Felix Lanter. Ancak Regatron, ilk PC-tabanlı kontrol sistemlerini henüz 1991 de MS DOS bilgisayarlarla kullanmaya başladı, ilerleme Windows lu ve Ethernet li ilk Endüstriyel PC (IPC) ile 2003 yılında devam etti yılında Beckhoff teknolojisine geçtik, diyor Felix Lanter. Modern makinelerin artan karmaşıklığı, kontrol sisteminde bir jenerasyon değişikliği gerektirdi. Beckhoff çözümünü kullanmayı tercih etmemizin birçok sebebinden biri Beckhoff un bir hidrolik yazılım kütüphanesi sunabilmesiydi. Üç servomotor eksenini ve ardından altı ek hidrolik ekseni sürmeniz gerektiğinde bu büyük bir avantaj oluyor. Regatron un yazılım programcısı Patrick Ruf, Beckhoff teknolojisinin diğer olumlu yönlerini şöyle belirtiyor: CX1020 Gömülü PC ler, uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve teknik bakımdan yüksek kalitede bir kontrol sistemi kurmaya olanak sağlıyor. Uygun Servo Sürücüler ve analog Bus Terminalleri eksenleri sürmek için kullanılıyorlar. Ayrıca, kontrol çözümünün kurulması anlamında çok esnek olabiliyor ve çok çeşitli sinyaller arasından seçim yapabiliyoruz. Örneğin, müşteriye özel gereksinimlerin uygulanması gerektiğinde kontrol çözümü genişletilebiliyor. Yazılım da buna denk esneklik sağlıyor; Beckhoff un TwinCAT NC PTP yazılımını kullanıyoruz. Mevcut Windows tabanlı HMI kullanıcı arabirimimizi herhangi bir sorun olmadan kullanmaya devam edebiliyoruz. Arabirimi büyük değişiklikler yapmadan TwinCAT ADS protokolünü kullanarak kontrol sistemine uyarlamayı başardık. Tümleşik Emniyet Teknolojisi Tabii ki, bükme makinesi kontrol çözümünün önemli bir unsuru, operatörün güvenliği, diyor Stefan Kern. Thalmann, makine güvenlik standardı şartlarını karşılamak amacıyla, EtherCAT Terminal sistemine sorunsuz bir şekilde entegre olan Beckhoff EL6900 Emniyet PLC terminalini kullanıyor. TwinSAFE olarak adlandırılan bu emniyet çözümü,iec e ve DIN EN ISO PLe ye göre SIL 3 e kadar uygulamalar için onaylıdır Regatron yazılım programcısı Patrick Ruf Thako bükme makinesinin işletme panelinde Tüm Thalmann makinelerinde bir lazer bariyer sistemi çalışma alanında maksimum güvenlik sağlıyor. ENDÜSTRİ OTOMASYON 33

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

Teori ve Uygulamalar 10 ENDÜSTRİ OTOMASYON

Teori ve Uygulamalar 10 ENDÜSTRİ OTOMASYON 10 ENDÜSTRİ OTOMASYON ENDÜSTRİ OTOMASYON 11 12 ENDÜSTRİ OTOMASYON ENDÜSTRİ OTOMASYON 13 Endüstri ve Otomasyon sektörünün Eylül ayına damgasını vuran en önemli etkinlik, kuşkusuz 10-12 Eylül 2015 tarihlerinde

Detaylı

PR042012 1 Şubat 2012 Hannover Messe 2012 Sayfa 1 / 6. Üretim süreçlerinde ve mühendislikte verimlilik artışı

PR042012 1 Şubat 2012 Hannover Messe 2012 Sayfa 1 / 6. Üretim süreçlerinde ve mühendislikte verimlilik artışı Hannover Messe 2012 Sayfa 1 / 6 Üretim süreçlerinde ve mühendislikte verimlilik artışı Beckhoff, 23 ve 27 Nisan tarihleri arasında, Hannover Messe fuarında tüm IPC, I/O, Otomasyon ve Hareket Teknolojileri

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

PR162014 10 Nisan 2014 Sayfa 1 of 6. Beckhoff, Düsseldorf Interpack 2014 Fuarı nda özel bir stand ile açık alan FG 15-1 de yer alıyor.

PR162014 10 Nisan 2014 Sayfa 1 of 6. Beckhoff, Düsseldorf Interpack 2014 Fuarı nda özel bir stand ile açık alan FG 15-1 de yer alıyor. Sayfa 1 of 6 Beckhoff, Düsseldorf Interpack 2014 Fuarı nda özel bir stand ile açık alan FG 15-1 de yer alıyor. Beckhoff Çözüm Forumu: PC tabanlı kontrol sayesinde, kaynak tasarrufu sağlayan paketleme Beckhoff,

Detaylı

Hibrit motor yol vericiler konveyör bantlarının sürekliliğini arttırır.

Hibrit motor yol vericiler konveyör bantlarının sürekliliğini arttırır. Hibrit motor yol vericiler konveyör bantlarının sürekliliğini arttırır. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü

Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla

Detaylı

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor

Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Dairesel Olarak Hareket Eden Dinamik Bir Lineer Motor Beckhoff un ürettiği yeni XTS sürücü sistemi (extended Transport System) makine mühendisliğine yeni bir özgürlük yelpazesi sunuyor. Denenmiş ve test

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS Hidrolik Devirmeli Makas HGS Hidrolik Devirmeli Makas Dünyada ispatlamış olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, yüksek teknoloji kullanarak 19 den beri

Detaylı

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER Beyaz Eşya / Otomotiv / Lojistik / İnşaat / Elektrik www.hidrotam.com.tr 5 Sektör Beyaz Eşya Otomotiv Lojistik İnşaat Elektrik +21 yıl +50 Çalışan Anahtar teslim

Detaylı

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS.

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS. DENER MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. +90 352 321 13 50 +90 352 321 13 53 O.S.B. 8.Cadde No:40-42 38070 Kayseri / TÜRKİYE info@dener.com HİDROLİKMAKAS HİDROLİK MAKAS HAKKIMIZDA DENER MAKİNA, yüksek teknoloji

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel Otomasyon Endüstriyel otomasyon çok geniş kapsamlı bir konu olmakla birlikte temel olarak makinaların ve proseslerin otomatik kontrolü olarak tanımlanabilir. PLC, HMI paneller ve scada kullanılarak

Detaylı

PowerCEMS100. Online teknik sayfa

PowerCEMS100. Online teknik sayfa Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip PowerCEMS100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik 1 Kazandıran Güç 2 Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1DSGT2506NE 6048684 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012

Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu. Nurcan Konak, Mayıs 2012 Omron Sysmac ailesi ile gerçek makina otomasyonu Nurcan Konak, Mayıs 2012 İçerik Omron Hakkında Sysmac Platfotmuna Genel Bakış Gerçek Bir Uygulama Mercek Altında Omron Şirketleri Endüstriyel Otomasyon

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. CNC Hidrolik Abkant Pres EcoBend, hem standart hem de opsiyonel olarak sunduğu donanım özellikleri ile kullanıcı dostu olmaya ve ekonomik anlamda iºletmenize vermiº olduğu güç ile

Detaylı

METSİM SİSTEM MÜHENDİSLİK

METSİM SİSTEM MÜHENDİSLİK Yeni seri lineer ve açı sensörleri ile Turck, sensör teknolojilerinde teknolojik atılımların halen mümkün olduğunu göstermektedir. Yeni sensör üniteleri alışıldık ölçüm sistemlerinin tüm olumlu yönlerini

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Samesor PreFab Advanced. Samesor Oy. www.samesor.com

Samesor PreFab Advanced. Samesor Oy. www.samesor.com Samesor PreFab Advanced Samesor PreFab Advanced Esnek üretim hatlarıyla duvarlar için C ve U profilleri, makas ve döşeme profilleri. Duvar, makas ve döşeme profilleri konutlar, villalar, ofisler, iş merkezleri,

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1ASGT1506NM 6048667 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

Makine kontrolünde yeni strateji

Makine kontrolünde yeni strateji Makine kontrolünde yeni strateji CJ1-SERİSİ akıllı, sorunsuz ve bölümlere ayrılabilir Advanced Industrial Automation Makina üretim endüstrisinde rekabet edebilmek için, esnek, verimli ve hızlı olmalısınız.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

CXT UNO TEK BİR KOMPAKT PAKETTE UZUN YILLARIN DENEYİMİ

CXT UNO TEK BİR KOMPAKT PAKETTE UZUN YILLARIN DENEYİMİ ENDÜSTRİYEL VİNÇLER NÜKLEER VİNÇLER LİMAN VİNÇLERİ AĞIR YÜK FORKLİFTLERİ SERVİS TAKIM TEZGAHI SERVİSİ CXT UNO TEK BİR KOMPAKT PAKETTE UZUN YILLARIN DENEYİMİ 2 Konecranes CXT UNO HAYATİ ÖZELLİKLERE ODAKLANMA

Detaylı

PRES BESLEME SİSTEMLERİ

PRES BESLEME SİSTEMLERİ PRES BESLEME SİSTEMLERİ ADRES Esenşehir Mah.Muradiye Sok. No:56/A ümraniye- istanbul TEL: (0216) 540 67 06 Faks: (0216) 540 67 07 TEL: (0535) 434 44 96 TEL: (0532) 223 74 55 pressline@outlook.com PRESSline

Detaylı

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti

Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç PBH SERİSİ Hidrolik Profil Bükme PBM SERİSİ Motorlu Profil Bükme Güvenilir Verimli Ergonomik Yüksek kapasiteli Düşük Yatırım Maliyeti Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

SLC400G SLC600G. Akıllı Linear Akıllı Akım

SLC400G SLC600G. Akıllı Linear Akıllı Akım SLC400G SLC600G Akıllı Linear Akıllı Akım EDM Tel Erozyon Teknolojisinde Son Nokta 2 Anahtar Teslimi Makine Konsepti EDM Profesyonelleri için Üretildi SLC Konseptinin odak noktası performans, Ekonomik

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Tutamaklı kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Tutamaklı kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Tutamaklı kumanda panelleri Tutamaklı kumanda panelleri yüksek ergonomileri, montaj kolaylığı ve cazip tasarımları ile öne çıkar ve stoklarımızda bulunur. Çeşitli boyutlar ve montaj

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco 30 yıldır inverterler üretmektedir Selco 30 yıldır ark kaynak uygulamaları için inverterlerin dizayn, geliştirme ve

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz

compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz compact smile Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü konusunda olmazsa olmaz mini cihaz 02 03 smilecompact Orijinal ZOLLER Mutlak hassasiyet, kolay kullanım, hızlı sonuçlar. Bunlar, ZOLLER-ayar ve ölçme

Detaylı

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ

SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ SERVO MOTOR TAMİRİ PLC TAMİRİ AC/DC SÜRÜCÜ TAMİRİ OPERATÖR PANEL TAMİRİ ENDÜSTRİYEL PC TAMİRİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? SERMOT Endüstriyel Otomasyon San. Tic. A.Ş. alanında uzman kadrosu

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri Entsorgungstechnik Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri ekonomik - sağlam - güçlü RB 20-60 SV Briketleme Presleri RB 100-200 S Briketleme Presleri RB 400 RS Briketleme Presleri Teknik Özellikler

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

www.misyonelektrik.com

www.misyonelektrik.com ENERJİDE TASARRUF, GELECEKTE GÜVENCE SAVING ENERGY, THE FUTURE SECURITY www.misyonelektrik.com Biz Kimiz ENERJİDE TASARRUF, GELECEKTE GÜVENCE Misyon Elektrik, otomasyon proje ve taahhüt alanında faaliyet

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

: SICK Türkiye SEÖS BUGÜNÜ VE YARINI : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER

: SICK Türkiye SEÖS BUGÜNÜ VE YARINI : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER : SICK Türkiye SEÖS BUGÜNÜ VE YARINI : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER HOŞGELDĐNĐZ : SICK A.Ş. : ĐZMĐR SEMĐNER MUSTAFA ÇOPUROĞLU 2 Đlk Kontrast Fotoseli Đlk Güvenlik Bariyeri Erwin SICK (1909-1988) : SICK A.Ş.

Detaylı

STADLER. Mühendisliğin zirvesinde. Balistik ayırıcılar

STADLER. Mühendisliğin zirvesinde. Balistik ayırıcılar Mühendisliğin zirvesinde Balistik ayırıcılar Becerileri: Bir malzeme akışının etkili şekilde çeşitli bölümlere ayrılması Yuvarlanan ve ağır maddeler; örn. kaplar, plastik şişeler, taşlar, ahşap, teneke

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI

VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI 1991 yılında İstanbul'da kurulan şirketimiz özellikle elektromekanik techizatlar, vinçler, kaldırma ve basınçlı hava sistemleri konusunda uzmanlaşmıştır. ERA, ağır endüstrinin

Detaylı

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle Meme kanseri saptamada yeni sınır Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında en gelişmiş teknolojidir. Bunun yanı sıra,

Detaylı

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim Kazandıran Güç VS SERİSİ Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükeel Verim Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli

Detaylı

Upper. Otomatik Bariyerler

Upper. Otomatik Bariyerler otomatik bariyerler: Yetki kontrolü için en iyi çözüm Özel alanlar, ticari veya sanayi kuruluşları, genellikle yetkisiz kişilerin araç park alanlarına girmelerini engellemek için yetki kontrolüne gerek

Detaylı

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim Kazandıran Güç VS SERİSİ Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükeel Verim 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli

Detaylı

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor NRM Makina, imalat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar için robotik otomasyon sistemleri üreten bir teknoloji şirketidir. Türkiye deki ve dünyadaki

Detaylı

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM DCS RF İLE UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ UZAKTAN MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ SU DEPOSU & KUYU OTOMASYONU VERİ AKTARIM ÜNİTELER ( DATA TRANSFER ) RF ISM 433 / 868 /915 Mhz Alıcı & Verici ünitesi ( Etki alanı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66502000 MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at Aqua Clean BASIC YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi www.aquastream.at Avantajlar BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI Sıvı maddelerin, çok sayıda uygulamada sınanmış,

Detaylı

Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri

Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri Sürekli Döküm Tesisleri için Yataklama Çözümleri Ç e l i k v e N o n F e r r o M e t a l l e r Tek Kaynaktan Mükemmel Uyumlu Yataklama Çözümleri Schaeffler Endüstri Grubu, güçlü INA ve FAG markaları ile

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz

Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Mükemmel kablo yönetimi çözümlerinin dünyasına hoş geldiniz Önemli Sektörler ve Ürünler HellermannTyton a Hoş Geldiniz. HellermannTyton kabloları ve kabloların bağlantı bileşenlerini bağlama, sabitleme,

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı

Teknoloji Partneri. Çözüm Ortağı Mühendislik Çözümleri OTO M A S YO N Teknoloji Partneri MÜHENDiSLiK Çözüm Ortağı DA N I S M A N L I K www.inovamuhendislik.net KURUMSAL Endüstride ve sanayide kullanılan ve üretilen makine, sistem ve ekipmanlarda

Detaylı

Aydınlatma kontrolü için çözüm

Aydınlatma kontrolü için çözüm Aydınlatma kontrolü için çözüm Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481 0300 06.10.2016

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. (DMS) Değişken Mesaj Sistemleri (DMS); trafik amaçlı LED ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim

Detaylı

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir.

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir. Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE Tel:90-232-458 92 73 Fax:90-232-433 74 78 E-mail:info@mikrotek.com Internet:www.mikrotek.com GİRİŞ Mikrotek

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC320 VICOTEC320 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC320 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Hüseyin DURMAZ Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin DURMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Durmazlar Makina Durmazlar Headquarter /Bursa-Turkey Hüseyin DURMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Video_2005 20. BTYK Toplantısı 15 Aralık 2009, Ankara Şirket Profili BURSA Ataevler Fabrikası BURSA Başköy Fabrikası

Detaylı

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama Güvenilirlik İleri teknoloji ürünü BAYKON Otomatik Kontrol Terazileri, en zorlu koşullarda yıllarca sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış,

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

www.haus.com.tr DDE SERİSİ

www.haus.com.tr DDE SERİSİ www.haus.com.tr DDE SERİSİ HAUS DEKANTÖRLERİ, SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR BELİRLİYOR Modern ve yüksek performanslı HAUS dekantörler, kentsel ve endüstriyel atık su ile içme suyu arıtma tesisleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ Karlıktepe Mah. Sarıçimen Sok. No:4/1 Kartal / İstanbul Tel - Fax : 0216 353 88 94 İşimiz Gücümüz Vinç Hakkımızda Elektrikli Vinç sektöründe uzun yıllar elde ettiğimiz

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner. Kayar Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kapılar. Kapılar. Otomatik 90 Açılır Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri Otomatik 90 Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 Dışa Açılır Kapı Tek Kanatlı 90 İçe Açılır Kapı Çift Kanatlı 90 Dışa Açılır

Detaylı

niosis Elevator Box Üretim Tesisi: MİTHATPAŞA CD. ERKENT SİTESİ NO:128 KÜTAHYA Telefon : +90(274) 2168333 Gsm: +90(532) 5432634

niosis Elevator Box Üretim Tesisi: MİTHATPAŞA CD. ERKENT SİTESİ NO:128 KÜTAHYA Telefon : +90(274) 2168333 Gsm: +90(532) 5432634 niosis Elevator Box Hakkımızda 15 yıllık otomasyon teknolojileri tecrübesine sahip Niosis Pano Sistemleri, en basit uygulamalardan en karmaşık uygulamalara kadar, tüm otomasyon proje sistemlerini başarıyla

Detaylı

4 TARAFLI KESME VE MARKALAMA HAREKETLENEBİLEN KONVEYÖRLER

4 TARAFLI KESME VE MARKALAMA HAREKETLENEBİLEN KONVEYÖRLER VOORTMAN V808 ROBOTLA PROFİL KESME V808 8 ekseni ile pazar lideri olan en esnek robotla plazma profil kesme sistemidir. Tezgahın yapısı ile son derece esnek robot kombinasyonu her 3 boyutlu şekli kesmesini

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Dräger Mobil Yazıcı Mobil Yazıcı

Dräger Mobil Yazıcı Mobil Yazıcı Dräger Mobil Yazıcı Mobil Yazıcı Dräger Mobil Yazıcı, doğrudan sahada nefesten alkol ve uyuşturucu testi ölçüm sonuçlarını yazdırır. Sonuçları belgeleme Logonuz ve kişisel metniniz için alan. Optik arayüz

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli! Bugün, denizcilik endüstrisinin pil için gereksinimleri bunlar. Sıkı düzenlemeler ve artan performans beklentileri, üreticileri

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

Advanced Industrial Automation. Basit servo çözümlerine mantıksal adım SMARTSTEP. kullanımı kolay, son derece dinamik

Advanced Industrial Automation. Basit servo çözümlerine mantıksal adım SMARTSTEP. kullanımı kolay, son derece dinamik Advanced Industrial Automation Basit servo çözümlerine mantıksal adım SMARTSTEP kullanımı kolay, son derece dinamik Omron un SmartStep i, hareket kontrol işleminin bir parçası olan noktadan noktaya (PTP)

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08 BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil

Detaylı

Markalama ve gravür YAĞ & GAZ endüstrisi için olan çözümler

Markalama ve gravür YAĞ & GAZ endüstrisi için olan çözümler Markalama ve gravür YAĞ & GAZ endüstrisi için olan çözümler ÜRETİCİLER İŞ ALANI BAKIM Faaliyet alanları MARKALA-İZLE-TANIMLA Gravograph, Technifor ve Propen markaları çerçevesinde, Gravotech Yağ ve Gaz

Detaylı

Otomasyon ihtiyaçlarınız için daha akılcı çözümler

Otomasyon ihtiyaçlarınız için daha akılcı çözümler OPERATÖR PANEL SOFT KONTROL Otomasyon ihtiyaçlarınız için daha akılcı çözümler PLC SÜRÜCÜ FOUNDED 1862 Rugged panel İÇİNDEKİLER OPERATÖR PANELİ 5 SOFT KONTROL 7 9 HIZ KONTROL CİHAZI 11 12 PLC 15 Uzaktan

Detaylı