editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik sen med yag rup.com Edi tör:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik editor@ek sen med yag rup.com Edi tör:"

Transkript

1

2

3

4 editör Bu defa da Merhaba sevgili okurlarımız, bu sayımızda da yine önemli dosya konularımız ile birlikteyiz diye başlayalım yazımıza. Nedir bu konular? Bu ay, Tekstil ve Makine sektör dosyalarımızın yanı sıra yine bu sektörlerin uygulamalarında çok önemli konulardan biri olan Hidrolik Pnömatik dosya konusuna da yer vermeye çalıştık. Böylece, bir hayli yoğun dosyalar oluştu. Hidrolik Pnömatik te VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi nden bahsetmek istedik. Konunun önemli temsilcilerinin bir araya geldiği bu kongrede sunulan görüşler ve kongre sonuçları sadece Hidrolik - Pnömatik çalışmaları için değil, tüm endüstriyel alanlar için önemliydi. Sayfalarımız arasında onları da sizlere ulaştırmaya özen gösterdik. Bu ay içinde gerçekleştirilen bir de ödül töreninden bahsetmek istiyoruz. Ödülün önemi bir hayli büyük; çünkü yıllardır dillendirilen yerli sanayi, yerli teknoloji gibi tanımlamaların vücut bulmaya başladığını gösterir nitelikte. Dilerim bu sevindirici haberler gelişerek ve çoğalarak devam eder. KOSGEB in organize ettiği KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni nden bahsediyoruz. Farklı alanlarda verilen ödüller de, özellikle yerli üreticilerin teknolojik anlamda kat ettiği önemli aşamaları görmemize olanak sağlıyor olması açısından ayrı bir önem kazanıyor. Bu yılki İnovatif KOBİ Ödülü MEDEL Elektronik in oldu. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır faaliyet gösteren, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği- ENOSAD dan üyedaş olduğumuz MEDEL Elektronik, inovasyon alanında başarıyı, yeniyi üretmeyi gelenek haline getiren firmalardan biri. Kendilerini bir kez daha kutluyoruz. MEDEL Elektronik in başarısı tabii ki bizi şaşırtmadı. Diliyoruz ve biliyoruz ki devlet teşviki yerli tüketime yönelik olarak arttıkça, teknoloji üretiminde diğer firmalar da benzer motivasyonla çalışmaya devam edecektir. Önümüzdeki iki ay hem otomasyon sektörü için hem Türkiye endüstrisi için oldukça önemli iki fuara tanıklık edeceğiz Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan WIN Metal İşleme Fuarı, ardından Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan WIN Otomasyon Fuarı, henüz yılın ilk çeyreğinde bu yılın son gelişmelerini görmemize fırsat tanıyacak. Ayrıntılar için sizleri sayfalarımıza bekliyoruz. Ama WIN Fuarları nda mutlaka görüşmek üzere Turan Türkmen EK SEN Ya y n c l k Fu ar c l k Ta n t m Hiz. Ltd. fiti. Ad na im ti yaz sa hi bi ve So rum lu Ya z fl le ri Mü dü rü Tu ran Türk men tu senltd.com Ge nel Ya yın Yö net me ni: Prof. Dr. Ya mur De niz han de niz un.edu.tr Rek lam ve Halk la İlişki ler Md.: Bir sen Sal man bir senltd.com Ya yın Ku ru lu: Prof. Dr. Ab dül ka dir Er den / At l m Üni ver si te si Mekatronik Müh.Böl.Bşk. Prof. Dr. Me tin Gö ka flan / TÜ. Kon trol Müh. Böl. Bflk. Prof. Dr. Ga lip Can se ver / Y.T.Ü. Elek trik Elek tro nik Müh. Fak. Dek. Kurumsal İletişim Uzmanı: Giray Karanlık sen med yag rup.com Ya yın Da nış man la rı: Prof. Dr. Ali nur Bü yü kak soy / Geb ze le ri Tek. Ens. Rek. Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker / YTÜ Makina Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Eker / Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Müh. Böl. Prof. Dr. Er sin Tu lu nay / OD TÜ Prof. Dr. Gök sel De mi rer / OD TÜ Çev re Mü hen dis li i Prof. Dr. Gü ven Ön bil gin / 19 Ma y s Üni ver si te si Prof. Dr. Mü bec cel De mi rek ler / OD TÜ Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Prof. Dr. Mu am mer Er mifl / OD TÜ Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Prof. Dr. Muhsin Kılıç / Uludağ Üni ver si te si Prof. Dr. Murat Uzam / Melikşah Ü. Müh. Mim. Fak. Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Prof. Dr. Sa vafl Ay berk / Ko cae li Ü. Çev re Müh. Böl. Bflk. Prof. Dr. Tun cel Öz den / TÜ B TAK Enst. Ana liz Lab. Böl. Bflk. Prof. Dr. U ur Çel tek li gil / Sa kar ya Üni ver si te si Prof. Dr. Se ta Bo gos yan / TÜ. Kon trol Müh. Böl. Prof. Dr. Yu suf Tan / Bo a zi çi Ü. Me di cal En gi nee ring Prof. Dr. Ke mal Leb le bi ci o lu / OD TÜ Elk. Elek tro nik Müh. Böl. Doç. Dr.. Hak k Çav dar / Ka ra de niz Tek nik Ü. Doç. Dr. Yu suf A. Us ka ner / Öz çe lik A.fi. Prof. Dr. Hakan Yavuz / Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl. Yrd. Doç. Dr. Si bel Ulu da De mi rer / Çan ka ya Ü. End. Müh. Böl. Dr. Meh met Çe vik / Dal En gi nee ring Dr. Müh. Ah met Din çer / Bosch Rex roth A.fi. Sevtap İnan / Sie mens M. Cenk Ceylan / Rock well Oto mas yon Levent Fadıloğlu / Schnei der Cen giz Me riç / Hi pafl Emin Ol cay / Ak bil A.fi. Çağrı Hekimoğlu / Esit Gök tu Gür / Schnei der H. Cen giz Ce lep / En tek Otomasyon Ha san Bas ri Ka ya k ran / Emf Motor b ra him Er kan Ye nel / Norm Ener ji s ma il Obut / Hid ro ser Mahmut Bertan / We id mül ler Ni ya zi Sa r ma den / Me del Oral Av c / Pio mak Öz kal Gü ner / Schnei der Elec tric Se dat Sa mi Öme ro lu / E3Tam Gökhan Yücel / Phoe nix Con tact fiah nur Aga ik / GSD Osman Kutan / ABB Ta lat Av c / P nar Müh. T. Ha kan Özer / SOD Yön. Krl. Bflk. Tun cay Soy dafl / Fes to Ya vuz Ço pur / Pilz Sırrı Kardeş / Kardeş Elektrik Tolga Bizel / Mitsubishi Electric Hakan Aydın / Mitsubishi Electric Dr. Hüseyin Halıcı / Halıcı Elektronik Tunç Atıl / HKTM Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik sen med yag rup.com Edi tör: Alper Öz sen med yag rup.com Taluy Denizhan sen med yag rup.com Gra fik Ta sa rım: Şükran Pala sen med yag rup.com Ülgen Güneş sen med yag rup.com Artun Armutcu sen med yag rup.com Esra Satır sen med yag rup.com Reklam Koordinatörü:Ca hi de Av flar De mir ca hi de.av sen med yag rup.com Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Onur Narinoğlu sen med yag rup.com Abo ne ve Ma li İşler: Şerife Yılmaz sen ltd.com Uluslararası İlişkiler: Hazal Yalçın sen med yag rup.com Tem sil ci lik le ri miz: Ne jat Cofl kun Tel: N G L TE RE in jat de sign.co.uk Me tin Ya vuz Tel: Köln - AL MAN YA me tin.ya z mir Tem sil ci li i: Fatma Boyraz Tel: Mer kez: EK SEN Ya y n c l k Fu ar c l k Ta n t m Hiz. Ltd. fiti. Mefl ru ti yet Cad. Kıblelizade Sk. Tepe Han No: 1 Kat: 2 D: Be yo lu- s tan bul / TÜRKİYE Tel : Faks : E-ma il: in sen med yag rup.com sen med yag rup.com Bas kı: Doğa Basım Yıl lık abo ne lik: TL. Yıl lık yurt dışı abo ne lik: 100 Eu ro En düs tri ve Oto mas yon Yay g n sü re li bir ya y n d r, Ay da bir ya y n la n r Der gi miz de yer alan ilan la r n so rum lu lu u ilan ve ren le re, ma ka le ler de ki fi kir ler ve yo rum lar ya zar la r na ait tir. Tüm hak la r Ek sen Ya y n c l k a ait olup, izin siz kul la n la maz ve ya y n la na maz. Ek sen Ya y n c l k; ba s n ve ya y n c l k il ke le ri ne uy ma y ta ah hüt eder. ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÜYESİDİR.

5

6

7

8 12 TEORİ ve UYGULAMALAR Bugün ve Yakın Gelecekte Robotik TEKNOLOJİDE YENİLİKLER 20 Rüzgar Ağacı İçinizi Isıtabilir 32 ÜRÜN ve UYGULAMALAR Netes Tektronix Mso 5000 Karışık, Sinyal Osiloskopu-Mixed, Signal Oscilloscope-Sayısal Sorun Giderme Çalışmalarına Hız Kazandıran Yeni Bir Performans Boyutu Ekler Phoenix Contact Profesyonel ve Kolay Markalama Wago Proses Endüstrisi İçin Yenilikçi Bir Otomasyon Çözümü DIMA Entek Otomasyon Entek Otomasyon, Parker Elektromekanik Ürün Grubu HMR Serisi 26 SÖYLEŞİ Medel Elektronik Gerçekten De Ödüle Layık MEDEL ELEKTRONİK Tekstil Sektörümüz Dünyanin 7. Büyüğü Tekstil Sektörümüzün Bugünü ve Geleceği Makine Sektörü 200 Ülkeye İhracat Yapiyor! Makine Sektörü nün Güçlü-Zayıf Analizi 52 Dosya ve Makale Sanayinin Akici Gücü: Hidrolik Ve Pnömatik Sanayinin Akici Gücü: Hidrolik Ve Pnömatik Aynı Anda Beş Yüz Silindir Çok Hizli Cevap Verme Süresine Sahip Yeni Teknoloji Pnömatik Valfler Otomobil Fren Sistemlerinin Hidrolik Ünite İle Kontrolü

9 Phoenix Contact PTIO Sensör / Aktüatör Klemensleri Semikron SEMIX 5 Netes Yeni KEITHLEY 2657A Yüksek Güç SistemSourcemeter Bexkhoff Düşük Maliyet Beklentisi Olan Uygulamalar İçin ARM CortexTM A8 İşlemcili CP6606 Gömülü Panel PC BR Otomasyon Ergonomik Makina İşletimi Emko Dijital Potansiyemetre 108 ÜRÜNLER Turck Tek Tuşla Öğretme Yapılabilen Kapasitif Sensörler Netes Fluke 5502A Multi Product Kalibratör Beckhoff 22,5 Yarıçaplı Lineer Motorlar Sistem Tasarımları Yelpazesini Genişletiyor SMS - Tork GTH03 CO2 Sıcaklık & Nem Transmiteri / Kapalı Ortamlar 132 HABERLER Yaşam Yeraltına İnecek Excom, Deniz Taşımacılığında Kullanıma Uygunluk Almıştır Automation Fair in Gözdesi: Connected Enterprise (Bağlantılı Kuruluşlar) Hannover Messe 2015 Ten Türk Şirketlerine Çağri: Entegre Endüstri Ağina Katılın Verileriniz Güvende Mi? Emniyet Yeni Adresinde Rockwell Automation dan Enerji Verimliliği Çözümleri Viko Süper Marka Metrans tan Pompa Bakimi Eğitimi

10

11

12

13

14 Teori ve Uygulamalar 12 ENDÜSTRİ OTOMASYON

15 Teori ve Uygulamalar ENDÜSTRİ OTOMASYON 13

16 Teori ve Uygulamalar 14 ENDÜSTRİ OTOMASYON

17 Teori ve Uygulamalar ENDÜSTRİ OTOMASYON 15

18 Teori ve Uygulamalar 16 ENDÜSTRİ OTOMASYON

19 Teori ve Uygulamalar

20

21

22 Teknolojide Yenilikler 20 ENDÜSTRİ OTOMASYON

23 Teknolojide Yenilikler ENDÜSTRİ OTOMASYON 21

24 Teknolojide Yenilikler Teknolojide Yenilikler 22 ENDÜSTRİ OTOMASYON

25

26

27

28 Söyleşi MEDEL ELEKTRONİK, GERÇEKTEN DE ÖDÜLLERE LAYIK! Bu ayki konuğumuz Medel Elektronik in Genel Müdürü Sayın Niyazi Sarımaden. Medel Elektronik, Ocak ayı sonunda KOSGEB in İnovatif KOBİ Ödülü nü aldı. Biz de bu vesileyle, Sayın Sarımaden i konuk ettik. E&O: Sayın Sarımaden, Medel Elektronik i kısaca tanıtabilir misiniz? Niyazi Sarımaden: 1994 yılında 2 kişi ile ve 50m 2 bir alanda kurulan Medel Elektronik Şirketi, bugün İstanbul da bulunan üretim tesisinde üretilen dan fazla ürününü, yurtiçinin yanı sıra Asya, Ortadoğu ve Balkanlar da faaliyet gösteren satış ve pazarlama ağı ile tüm dünyanın hizmetine sunmaktadır. Medel Elektronik, hâlen, 35 mühendis, 70 tekniker, toplam 120 çalışanı ile İstanbul da 6500 m 2, Adapazarı şubesinde 1200 m 2 lik toplamda 7700 m 2 kapalı alanda, AC Motor Vektör Hız Kontrolü, DC Motor Hız Kontrolü, Demiryolu Uygulamaları, Tersane Uygulamaları, Kenar Kontrol, Gergi Kontrol, Kamera Kontrol, Register Kontrol, Otomasyon ve Otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan elektronik ölçüm/kontrol kartları üretimi ve 25 yıllık tecrübesi ile de endüstriyel otomasyon uygulamaları yapmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar değişmeyen birinci hedefimiz, Türkiye de ve dünyada gelişen teknolojiyi yakından takip ederek dünya kalitesinde cihazlar üretip, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ar-Ge çalışmalarımızla sistem ve cihazlarımızı sürekli geliştirmekteyiz. Ve bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan yenilikçi ve özgün ürünleri geliştirmeyi başararak, önceden tamamen dışa bağlı olan birçok ürünü yerlileştirmiş bulunmaktayız. E&O: Sayın Sarımaden Ar-Ge çalışmalarınınzı biraz daha açar mısınız? Niyazi Sarımaden: Türk sanayisinin ihtiyacı olan elektronik ürünleri ve sistemleri geliştirmeyi amaç edinen firmamız, çoğu mühendislerden oluşan tam zamanlı 15 Ar-Ge personeli ile çalışmalarına devam etmektedir. Firmamızda üretim bölümünden ayrı olarak ko 26 ENDÜSTRİ OTOMASYON

29 Söyleşi Kuruluşundan bu güne kadar değişmeyen birinci hedefimiz, Türkiye de ve dünyada gelişen teknolojiyi yakından takip ederek dünya kalitesinde cihazlar üretip, koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. numlandırılmış ve izole edilmiş Ar-Ge faaliyet alanı bulunmaktadır. Burada tüm zamanını Ar-Ge faaliyetlerine ayıran mühendis ve tekniker kadro tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Son 10 yılda yapmış olduğumuz elektronik tasarım Ar- Ge çalışmalarımızın neticesi aşağıda özetlediğimiz gibidir yılı sonunda demiryolları için konvertör ve akü şarj projesine Ar-Ge çalışmalarına başlanmıştır yılı sonunda demiryolu için tasarlanan konverter ve akü şarj seri üretimine geçilmiştir.(bu ürünün Türkiye de ilk ve tek üreticisiyiz.) yılı sonunda; AC motor kapalı çevrim (enkoderli) vektör hız kontrol invertör projesi tamamlanmıştır. (İlk yerli olarak üretilen kapalı çevrim vektör motor hız kontrol cihazı) yılında özelikle ambalaj sektöründe kullanılan baskı (tifturuk,flekso,liminasyon.) benzeri makinelerde baskı kontrol amaçlı kullanılan register kontrol cihazı tasarım ve Ar-Ge sine başlanmıştır yılında; Kamera Kontrol Sistemi projesi tamamlanmıştır.(tifturuk, flekso ve matbaa makinelerindeki baskı kalitesinin kalite kontrolünde kullanılan sistem.) AC motor kapalı çevrim (enkoderli) vektör hız kontrol cihazı donanım, yazılım ve mekanik olarak geliştirilerek TAY SERİSİ olarak seri üretime başlanılmıştır yılında; Daha önce ilk defa yerli olarak firmamız tarafından üretilen Kenar Kontrol ve Gergi denetim cihazlarının performansları ve kullanım kolaylıkları geliştirilerek yeni görünüm ve tasarımları ile seri üretime başlanmıştır. Tersanelerde gemi beslemesi olarak kullanılan 380V-50Hz / 440V-60Hz 1.4MW Konvertör projesi üretilip devreye alınmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve sonuçları onaylanan AC motor açık çevrim (enkodersiz) vektör hız kontrol cihazı projesi başarı ile tamamlanmıştır. (İlk yerli olarak üretilen açık çevrim vektör motor hız kontrol cihazı) yılında; 2 yıl TCDD tarafından farklı ülkelerin çalışma şartlarında da denenen Çok Gerilim Konvertör seri üretimine başlanılmıştır. Register kontrol projesi 2015 Yılın İnovatif KOBİ Ödülü Töreni Soldan sağa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Medel Elektronik Genel Müdürü Niyazı Sarımaden tamamlanmış ve seri üretimine başlanılmıştır. Servo motor kontrol projesi çalışmalarına başlanmıştır yılında; E kVA IP55 Sinüs Inverter projesi tamamlanmıştır yılında tramvaylarda HVAC beslemesi ve HVAC kontrolünde kullanılmak üzere geliştirilen LRV klima inverteri ve klima kontrol ünitesi tamamlanmıştır. Kamera Kontrol Sistemi yazılımsal ve donanımsal olarak değiştirilerek yüksek performanslı olarak geliştirilmiştir. 315kW Asenkron Cer motor (İstanbul tüp geçit demiryolu araç motorları) test ünitesi projesi tamamlanmıştır. Yolcu Bilgilendirme Sistemleri, Klima Kontrol Sistemi, Klima Besleme Ünitesi, Yüksek Frekanslı DC-DC ve Akü Şarj Konvertör, Milgem (Milli Gemi) için İnvertör ve Pano Tasarımı projeleri gerçekleşmiştir. Türk sanayisinin ihtiyacı olan elektronik ürünleri ve sistemleri geliştirmeyi amaç edinen firmamız, çoğu mühendislerden oluşan tam zamanlı 15 Ar-Ge personeli ile çalışmalarına devam etmektedir yılında Gölcük Tersane Komutanlığı, İstanbul Tersane Komutanlığı ve İzmir Tersane Komutanlığı na askeri standartlara uygun inverterler üretmiştir. Hafif raylı araçlarda HVAC beslemesi ve HVAC kontrolünde kullanılmak üzerilrv klima inverteri ve klima kontrol ünitesi tamamlanmıştır. 100kVA 3x1500 V beslemeli yardımcı konverter uygulaması tamamlanmıştır. Bu tablo tabii ki, bizim için büyük gurur kaynağıdır. ENDÜSTRİ OTOMASYON 27

30 Söyleşi E&O: E&O: Bu çalışmalarınızın hiç kuşkusuz saygıdeğer karşılıkları da olmalı. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Niyazi Sarımaden: Medel Elektronik, tabii ki bu çalışmalarının karşılığında çok saygın sektör ödüllerine layık bulundu. En son, KOSKEB tarafından düzenlenen Yılın İnovatif Ödülü nü, son 3 yıl içindeki Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikrimiz dolayısıyla aldık. Bu ödülü almaya, 15 adet faydalı model belgesi, 7 adet marka tescil belgesi, 18 adet tasarım tescil belgesi ve 4 adet TÜBİTAK projesi ile hak kazandık. Kuruluşundan bu yana her geçen gün Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi arttırarak devam eden firmamız, AC Motor Vektör Hız Kontrolü, DC Motor Hız Kontrolü, Demiryolu Uygulamaları, Tersane Uygulamaları, Kenar Kontrol, Gergi Kontrol, Kamera Kontrol, Register Kontrol ve Otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan elektronik ölçüm/kontrol kartları, cihaz ve sistemleri üretmektedir. Çözüm önerileri için kullanılan ürünlerimizden bazılarını şu şekilde açıklayabiliriz: AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI: Asenkron motorun hızını ve yönünü kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Bu motorlar her sektörde (plastik, ambalaj, kağıt, demirçelik, gıda, tersane, gemi, v.b.) kullanılan makinaların hareketini sağlayan bölümler, pompalar, asansörler, vinçler, v.b. yerlerde kullanılmaktadır yılında, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TE- SİD) tarafından bu yıl 12 incisi düzenlenen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri nde, KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü nü, Kompakt Yardımcı Konvertör ürünümüzle kazandık. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği nin 2013 yılında düzenlediği Metalik Fikirler 2. Ar Ge Proje Pazarı Yarışması nda da, geliştirdiği projeyle hem ilk 3 e girme başarısı gösterip ödül almış hem en çok proje üreten sanayici ödülünü almaya hak kazandık yılında ise, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri nde, Yılın İnovatif Kobi Ödülü başarı sertifikasına layık görüldük. Tüm bu ödüller tabii ki bize büyük mutluluk ve onur veriyor. E&O: Biraz da Medel Elektronik in faaliyetlerinde söz eder misiniz? Niyazi Sarımaden: Firmamız, Sanayi ve Demiryolu olmak üzere başlıca 2 sektörde hizmet vermektedir. Sanayi sektöründe üretilen cihazlar ve otomasyon uygulamaları ile plastik, ambalaj, matbaa, demir-çelik, kâğıt, cam, dokuma-tekstil, vinç, asansör, elektrik santralleri, kömür madenleri, saç, tersane, gemi, v.b. sektörlerine hizmet vermektedir. Çözüm önerilerimizi kendi genellikle %100 kendi üretimimiz olan cihazlarla sağlamaktayız. Bu ürünlerin birçoğunun Türkiye deki tek üreticisi sayılırız. Motorun istenilen devirde kararlı bir şekilde kontrol edilebilmesi veya enerji tasarrufu yapılabilmesi için bu motorları kontrol eden ac motor hız kontrol cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. KAMERA KONTROL CİHAZI: Kamera kontrol sistemi baskı makinalarında yapılan baskının operatör tarafından kolayca takip edilmesi için kullanılmaktadır. Kamera kontrol sistemi, senkron olduğu makinadan sürekli fotoğraf çekerek Monitör arka arkaya göstermektedir. Operatör giden ürünün gözle takip edemediğinden arka arkaya gelen resimleri monitörden kolaylıkla takip etmesini, daha kaliteli ve hassas çalışmasını sağlamaktadır. DEMİRYOLU ÜRÜNLERİ: Demiryolu (TCDD) için tasarladığımız ürünlerin kullanım amaçları genel olarak şu şekildedir: 28 ENDÜSTRİ OTOMASYON

31 Söyleşi Demiryolu aracına gelen yüksek tek faz gerilim, araçtaki sistemler için daha düşük gerilime düşürülür ve kullanıcı isteklerine göre gerekli bölümlere iletilir. Demiryolu aracında kontrol ve kumanda edilen sistemler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: Tüm bu ödüller tabii ki bize büyük mutluluk ve onur veriyor. I. Ana Elektriksel Gereksinimler: Klima, aydınlatma, otomatik kapı ve bunları besleyecek olan şarj cihazları ile akü üniteleri başta olmak üzere, bu sistemlerin kontrolünün sağlanabilmesi için gerekli arayüze sahip otomasyon sistemleridir. II. Bilgilendirme Sistemleri: Haberleşme, anons sistemi, sayaç sistemleri vb. sistemlerdir. III. Yardımcı ve Konfora Yönelik Sistemler: Makinistin araç işleyişini daha iyi sağlayabilmesi için gerekli yardımcı sistemler, eğlence sistemleri ve konfor sağlayan sistemlerdir. E&O: Bu faaliyetler çerçevesinde, ürün ve uygulama alanlarınız nelerdir? Niyazi Sarımaden: Firmamızın kendi tasarımı olan cihazların üretimi ve ayrıca endüstriyel otomasyon uygulamaları alanında 25 yıllık tecrübesi ile faaliyet göstermektedir. Uygulama alanlarını ve ürünlerimizi şu şekilde gruplandırabiliriz: SEKTÖR 1: SANAYİ - ELEKTRONİK CİHAZ ÜRETİMİ: AC Motor Vektör Hız Kontrolü, DC Motor Hız Kontrolü, AC/AC Konvertör, Kenar Kontrol, Gergi Kontrol, Kamera Kontrol, Register Kontrol, Otomasyon ve Otomasyon uygulamalarında ihtiyaç duyulan elektronik ölçüm/kontrol kartları - OTOMASYON UYGULAMALARI; Firmamızın kendi tasarımı olan cihazların üretimi ve ayrıca endüstriyel otomasyon uygulamaları alanında 25 yıllık tecrübesi ile faaliyet göstermektedir. SEKTÖR 2: DEMİRYOLLARI Akü Şarj Ünitesi, Enerji Besleme Ünitesi (EBU, Statik Konvertörler), Elektrikli Dizi Yardımcı Inverter Sistemi, Çok Gerilimli Konvertör,İklimlendirme (Klima Kontrol) Ünitesi, E Inverter, D72-24 Konvertör, Vakum Tuvalet, Temiz ve Atık Su Tanklarının Otomasyonu, Otomatik Kapı Revizyonu, Yolcu Anons Sistemi, Yolcu Bilgilendirme ve Otomasyonu Ürünleri Çalışmış olduğumuz sektörlere test sistemleri, Konvertörler (AC/AC, DC/DC) gibi özel projeler de yapmaktayız. E&O: Sizin, plastik ve ambalaj sektörlerine yönelim özel ürünleriniz olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Niyazi Sarımaden: Medel Elektronik tarafından tasarlanan ve üretilen plastik ve ambalaj sektörüne yönelik ürünlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: KENAR KONTROL: Çözülen, sarılan veya enine ve dikine kesilen bobinlerin sensör aracılığı ile ürünün ke- ENDÜSTRİ OTOMASYON 29

32 Söyleşi narını takip eder. Bu sayede üründeki sarım bozukluğunu sürekli olarak düzeltir. 0,01mm hassasiyetle ürünün aynı kenar hizasında gitmesini sağlar. Dilimleme, laminasyon, flekso, poşet film, kesim, kâğıt sarım ve çözüm makinelerinde kullanılır. GERGİ KONTROL: Çözülen yada sarılan bobindeki ürünü loadcell aracılığıyla ölçülerek, çözücüde ve sarıcıdaki bobinin set edilen gerginlikte PID kontrolü ile düzgün sarım yapmasını sağlar. Tifturuk, flekso, laminasyon, dilimleme, ekstruder, film makinelerinde kullanır. Gergi kontrol sayesinde üretimde fire minimum seviyeye iner ve kalite maksimum seviyelere ulaşır. KAMERA KONTROL: Matbaa baskı makinelerinde yapılan baskının izlenebilmesini sağlar. Operatör izlenimi 60 metre / dakika ya kadar olan baskıyı izleyebilir. Bunun üzerindeki hızlarda baskı göz ile takip edilemez. Kamera kontrol sistemi ile yapılan baskının set edilen noktasındaki görüntüyü PC ekranına taşıyarak operatörün baskıyı net izleyebilmesini sağlar. Bu da üretimde kalite ve verimi arttırmayı sağlar. Flekso, tifturuk ve kalite kontrol makinelerinde kullanılır. REGİSTER KONTROL: Matbaa baskı makinelerinde film kâğıt gibi ürünler ısınmadan ve mekanik sorunlardan dolayı baskıda kaymalar oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda renkler arasındaki senkronizasyon register kontrol sistemi ile sağlanır. Baskı kaymaları fotosel yardımı ile noktasal okunarak 0,01mm hassasiyet ile 800 metren/dakika ya kadar hızlarda, 1 renkten 12 renge kadar kaliteli ve firesiz üretim sağlanmaktadır. E&O: Ürünlerinizin servi hizmetleri de özel olmalı. Bu konudaki yaklaşımız nasıl? Niyazi Sarımaden: Ürettiğimiz ürünler ve otomasyon uygulamalarımız için 7/24 teknik servis hizmeti sunmaktayız. Yurt içinde yerli firma olmamızın getirdiği en önemli avantajlardan bir tanesi müşterilerimiz beklentilerini ve çalışma şartlarını çok iyi bilmemizdir. Satış sonrası destek kapsamında; uygulamalar konusunda deneyimli personelimiz ile devreye alma ve arızaya müdahale konusunda hızlı cevap verebilen bir firmayız. Özellikle kamu kuruluşlarına (TCDD, TSK, Devlet Hastaneleri, v.b.) yapmış olduğumuz çalışmalarda bu hizmetimizin takdirini görmekteyiz. Yabancı menşeili ürünlere verilen satış sonrası hizmet gecikmeli ve çok daha pahalı olarak verilmektedir. Yurtdışındaki müşterilerimize de gerek bayilerimiz gerekse de merkez servisimizden aynı şekilde hizmet vermekteyiz. İşletmeler düzeyinde ve ülke düzeyinde ileri teknolojilere doğru gelişme, ülke kalkınmasının temelini oluşturur. E&O: Medel Elektronik, aynı zamanda, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği ENOSAD ın da bir üyesi. Otomasyon konusunda görüşleriniz alabilir miyiz? Niyazi Sarımaden: Otomasyon, makineleri çalıştırmak için makinelerin kullanımıdır. Otomasyonda üç ilke vardır: birincisi ekonomik çalışmaların bir süreç bütünü oluşu, yani tüm ekonomik çalışma bir bütün ola- 30 ENDÜSTRİ OTOMASYON

33 Söyleşi rak uyum içinde olmalıdır. İkincisi otomasyon sürecinin altında bir göründü, düzen ve biçim vardır. Üçüncü ilke ise otomasyonun kendini düzenleyici ve düzeltici denetimi vardır. Ve bu ilkelerin gerçekleşmesi otomatik makineler, elektronik kontroller ve bilgisayarlar, mekanik beyinler aracılığıyla olur. Yarının düğmelerle çalışacak fabrikasında belki de gerçekte üretim sahasında hiç işçi olmayacaktır. Sonuçları bakımından bugünkü otomasyonla üretim yapan sistemlerde çok az veya hiç işçi yoktur. Ama aynı anda makinaya bilgi hazırlayan ve onu makinaya veren programcılar, makina yapımcıları, makina yerleştiricileri, onarımcılar, vb. gibi yüksek beceri isteyen işlerde çalışan inanılmaz çoklukta insan vardır. Ayrıca makinanın tasarımcıları, çizimcileri, sistem mühendisleri, matematikçiler ya da mantıkçılar gibi büyük sayıda eğitilmiş insan gereklidir. Son olarak yüksek düzeyde düşünme, çözümleme ve karar verme yeteneği olan büyük sayıda sanayi yöneticisi olacaktır. İleri teknolojilere geçiş için yatırımda, planlamada ve eğitimde daha gelişmiş düzenlemeler yapılmalı ve yeni olanaklar sağlanmalıdır. Ancak gelişme düzeyinde bir sonraki aşama olarak ileri teknoloji seçimi ve otomasyona doğru gelişmeler bizde de olmakta ve kaçınılmaz olarak daha da olacaktır. E&O: Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Niyazi Sarımaden: Tüm kullanıcılara ve müşterilerimize bir-iki öneride bulunmak isterim. Ürünü alırken en ucuzu değil en doğru ve en ucuzu almaları gerekir. Satış sonrası desteği en kısa zamanda verebilen firma tercih edilmelidir. Tersi durumda ürünü aldıktan sonra hesapladıkları kardan daha fazla zarara uğrayabilirler. Bu en doğru kararı ise uzman ve uygulama tecrübesi olan kişiler verebilir. Bizim sektörümüzdeki ürünler tam olarak vitrinden alınıp kullanılabilecek ürünler değildir. Bundan dolayı kullanıcılar, ürünlerini alırken uygulama konusunda tecrübesi olan kişi veya firmalar ile görüşmeliler. Tüm kullanıcılara ve müşterilerimize iyi ve çok verimli çalışmalar diliyorum. ENDÜSTRİ OTOMASYON 31

34 Ürün ve Uygulamalar Profil Üretiminde Maksimum Hız Ve Yüksek Hassasiyet Beckhoff Gömülü PC çiftli bükme makinesini kontrol ediyor Çok eksenli karmaşık CNC makineler, Beckhoff un CX Serisi kompakt Gömülü PC leriyle mümkün olan en iyi şekilde kontrol edilebilirler. Bu gerçek, İsviçreli Thalmann AG şirketi tarafından yapılan ve 2010 yılından bu yana Beckhoff kontrol teknolojisiyle donatılan bükme makineleri tarafından kanıtlanmıştır. Açık PC ve Ether- CAT tabanlı kontrol platformu, müşteri geliştirmelerini hayata geçirirken daha fazla esneklik sağlıyor ve bunun sonucunda daha yüksek hassasiyet ve daha yüksek üretim hızı elde ediliyor. Merkezi İsviçre, Frauenfeld de bulunan Thalmann Maschinenbau AG, sac bükme konusunda uzmanlaşmıştır yılında piyasaya sunulan ilk el tipi makinelerini, metal levha kesme ve bükme amaçlı hidrolik tahrikli ve kombine makineler takip etti. Bugün şirket, kalınlığı 3 mm ye kadar (400 N/mm²) çelik sac bükme kapasitesine sahip ve 18,2 m ye kadar uzunlukta metal sacı şekillendirmekte kullanılabilecek standart ve özel makine yelpazesi sunuyor. Thalmann, küçük atölye işletmelerinin yanı sıra büyük sanayi işletmelerine de hizmet veriyor. Örneğin, bir endüstriyel sac işleme tesisi, jeneratör kaplama panelleri ve ICE demiryollarında kullanılan ses yalıtım panellerini üretmek için bizim çiftli bükme makinemizi kullanıyor. Fakat küçük bir sac işleme şirketi de aynı makineyi satın alıyor çünkü özel cephe panelleri yapıyorlar ve çiftli bükme makinesinin işlevselliğine ihtiyaç duyuyorlar, diye açıklıyor Thalmann Maschinenbau Global Satış bölümünden Marco Cappello. TD-150 çiftli bükme makinesi: Thalmann ın kontrol şaftı teknolojisi son derece hassas bükme sonuçları sunuyor. Çiftli bükme makinesi, maksimum 143 ye kadar olan bükme açısında ± 0.5 ye (temel modellerde ± 1 ) kadar varan hassasiyeti yakalıyor ve yüksek performanslı hidrolik sistemi sayesinde, çıkış ve dönüş hareketlerinin kombinasyonu için inanılmaz şekilde yalnızca üç saniyeye ihtiyaç duyuyor. Göründüğünden Daha Karmaşık: Metal Levha Şekillendirmede Çiftli Bükme İşlemi Döndürerek kıvırma işlemi düz sac üzerinde kenar bükümleri oluşturmak ve profiller meydana getirmek için kullanılıyor. Bükme kirişinin eksen etrafında yukarı doğru ve malzeme üzerinde sacın yüzeyine zarar vermeden yuvarlandığı bu teknik, nazik bir işleme tekniğidir. Bir bükme makinesi genellikle sacın üzerine yatırıldığı bir alt kiriş, sacı bükme kenarından alt kirişe sıkıştıran bir üst kirişten ve yukarı doğru hareket ettirilerek nihayetinde sacı istenen açıda büken bir bükme kirişinden oluşuyor. Thalmann ın TC ve TD 32 ENDÜSTRİ OTOMASYON

35 Ürün ve Uygulamalar tipi çiftli bükme makineleri iki bükme kirişiyle donatılmıştır; saclar bükme işlemi sırasında çevrilmesine ya da döndürülmesine gerek kalmadan yukarı ve aşağı bükülebiliyor. Bu, bükme işlemini hızlandırıyor ve makinenin üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Çiftli bükme makinesinde toplam dokuz eksenin kontrol edilmesi gerekiyor. CX Gömülü PC Karmaşık CNC İşlevlerini Gerçekleştiriyor Thalmann makinelerinin otomasyonu, Thalmann ın 25 yıldır başarıyla birlikte çalıştığı İsviçre, Rorschach tan Regatron AG tarafından yönetiliyor. Hala işletmede olan kurduğumuz ilk kontrol sistemleri donanımsal bir PLC yi esas alıyordu, diye anlatıyor Regatron AG Kontrol ve Sürücü Teknolojisi bölümünün Ürün Geliştirme Yöneticisi Felix Lanter. Ancak Regatron, ilk PC-tabanlı kontrol sistemlerini henüz 1991 de MS DOS bilgisayarlarla kullanmaya başladı, ilerleme Windows lu ve Ethernet li ilk Endüstriyel PC (IPC) ile 2003 yılında devam etti yılında Beckhoff teknolojisine geçtik, diyor Felix Lanter. Modern makinelerin artan karmaşıklığı, kontrol sisteminde bir jenerasyon değişikliği gerektirdi. Beckhoff çözümünü kullanmayı tercih etmemizin birçok sebebinden biri Beckhoff un bir hidrolik yazılım kütüphanesi sunabilmesiydi. Üç servomotor eksenini ve ardından altı ek hidrolik ekseni sürmeniz gerektiğinde bu büyük bir avantaj oluyor. Regatron un yazılım programcısı Patrick Ruf, Beckhoff teknolojisinin diğer olumlu yönlerini şöyle belirtiyor: CX1020 Gömülü PC ler, uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve teknik bakımdan yüksek kalitede bir kontrol sistemi kurmaya olanak sağlıyor. Uygun Servo Sürücüler ve analog Bus Terminalleri eksenleri sürmek için kullanılıyorlar. Ayrıca, kontrol çözümünün kurulması anlamında çok esnek olabiliyor ve çok çeşitli sinyaller arasından seçim yapabiliyoruz. Örneğin, müşteriye özel gereksinimlerin uygulanması gerektiğinde kontrol çözümü genişletilebiliyor. Yazılım da buna denk esneklik sağlıyor; Beckhoff un TwinCAT NC PTP yazılımını kullanıyoruz. Mevcut Windows tabanlı HMI kullanıcı arabirimimizi herhangi bir sorun olmadan kullanmaya devam edebiliyoruz. Arabirimi büyük değişiklikler yapmadan TwinCAT ADS protokolünü kullanarak kontrol sistemine uyarlamayı başardık. Tümleşik Emniyet Teknolojisi Tabii ki, bükme makinesi kontrol çözümünün önemli bir unsuru, operatörün güvenliği, diyor Stefan Kern. Thalmann, makine güvenlik standardı şartlarını karşılamak amacıyla, EtherCAT Terminal sistemine sorunsuz bir şekilde entegre olan Beckhoff EL6900 Emniyet PLC terminalini kullanıyor. TwinSAFE olarak adlandırılan bu emniyet çözümü,iec e ve DIN EN ISO PLe ye göre SIL 3 e kadar uygulamalar için onaylıdır Regatron yazılım programcısı Patrick Ruf Thako bükme makinesinin işletme panelinde Tüm Thalmann makinelerinde bir lazer bariyer sistemi çalışma alanında maksimum güvenlik sağlıyor. ENDÜSTRİ OTOMASYON 33

editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik editor@ek sen med yag rup.com Edi tör:

editör Turan Türkmen Tek nik Edi tör: Emeç Erçelik editor@ek sen med yag rup.com Edi tör: editör Evet, acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle koskoca bir yılı, 2014 ü geride bıraktık. Aklımıza hemen Üstat Mevlana nın Dünde kaldı cancağızım ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek

Detaylı

editör Turan Türkmen Bu defa da Merhaba sevgili okurlarımız, bu sayımızda da y

editör Turan Türkmen Bu defa da Merhaba sevgili okurlarımız, bu sayımızda da y editör Bu defa da Merhaba sevgili okurlarımız, bu sayımızda da y Turan Türkmen EKSEN Yay nc l k Fuarc l k Tan t m Hiz. Ltd. fiti. Ad na imtiyaz sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Turan Türkmen turan@eksenltd.com

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Fıkra bu ya; bir gün Pamuk Prenses, Süpermen ve Pinokyo, birlikte bir yolculuğa çıkmışlar. Yollarının üzerindeki bir ülkede güzellik kraliçesi seçimi varmış. Pamuk Prenses Ben bu seçime katılacağım,

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Haziran 2014 tarihli bir haberin başlığı şöyle: Japonya, duraklayan ekonomisini robotik ile canlandırmaya çalışıyor. Haberin devamında, Tokyo şehri 2020 yılı Yaz Olimpiyatları için şimdiden hazırlanıyor.

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Önümüz Haziran, yaz mevsimin başı ve seçim zamanı. Politik ortamın ısınması bir yana, küresel ısınma kendini bu yaz nasıl gösterecek onu merek ediyoruz eş-dost hep birlikte. Neyse, her şeyin hayırlısı,

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Haziran 2011

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Haziran 2011 1 11 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Haziran 2011 03 25. Yıl Phoenix Contact Türkiye 25. Yılını Kutladı 04 Katma Değer Yaratan Kontrol Panoları Kontrol Panosu İmalatı için Ürün ve Sistemler 06 Ürünlerimiz

Detaylı

www.endustri-dunyasi.com

www.endustri-dunyasi.com ISSN 1307-3397 NİSN 2013 YI 7 SYI 48 www.endustri-dunyasi.com ndüstride yer almanın yeni yolu, Şamandıralı Seviye Vanası ÖZ BÖM cretsiz WIN MT WOKING 2013 Fuar Davetiyeniz Dergidedir. 52 74 N HBİ Seviye

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 1 10 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 03 Test edilmiş güvenlik Fonksiyonel güvenlik için yeni standartlar 04 Baştan sona güvenlik Tüm uygulamalar için komple çözümler 06 Dedem Otomasyon San.

Detaylı

advance Endüstriyel Otomasyon için Ürün, Sistem ve Çözümler Enstrümantasyon ve Kontrole Odaklanma Şeker Fabrikasında Süreksiz Santrifüj İşlemi

advance Endüstriyel Otomasyon için Ürün, Sistem ve Çözümler Enstrümantasyon ve Kontrole Odaklanma Şeker Fabrikasında Süreksiz Santrifüj İşlemi advance Endüstriyel Otomasyon için Ürün, Sistem ve Çözümler Eylül 3 / 2008 s Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Enstrümantasyon ve Kontrole Odaklanma Süt üretiminde etkin veri izleme Motor, Motor Hız Kontrol

Detaylı

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri

local Akıllı Fabrikalar 24 Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri 01 2015 local Türkiye 12 Rexroth Eğitim Sistemleri 32 Traktör Teknolojileri Akıllı Fabrikalar 24 RUBRIK L 2 drive & control local Kahve Mutluluğu! Modern kahve dükkânlarında sunulan ürün çeşitliliği bazen

Detaylı

Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1307-3591 Say :13

Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1307-3591 Say :13 Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1307-3591 Say :13 Mitsubishi Electric ten Geleceğe Yönelik Fabrikalar için Nesnelerin İnterneti (IOT) Teknolojisine Dayalı Fabrika Kontrolörü e-f@ctory Enelsan dan Elektromanyetik

Detaylı

ELMOS Otomasyon ile Yüksek Verimli Su Yönetimi

ELMOS Otomasyon ile Yüksek Verimli Su Yönetimi 1 15 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mart 2015 04 Elmos un tercihi: Phoenix Contact ELMOS Otomasyon ile Yüksek Verimli Su Yönetimi 07 Su yönetimi için standartlaştırılmış modül kütüphanesi Daha yüksek

Detaylı

advance Türkiye nin en büyük vinç projesi Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol

advance Türkiye nin en büyük vinç projesi Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Temmuz 2/2007 advance s Endüstriyel Otomasyon İçin Ürün Sistem ve Çözümler Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Kablo üretim makinesinde kablosuz kontrol Hareket Kontrol Sistemleri Türkiye deki ilk 18 servo

Detaylı

www.endustri-dunyasi.com

www.endustri-dunyasi.com ISSN 1307-3397 YLL 2013 YIL 7 SAYI 50 www.endustri-dunyasi.com ndüstride yer almanın yeni yolu, Açık Tip Devre Kesiciler 42 80 N HABİ Çoklu Dokunmatik Panel Yarı-Mutlak Lineer Kodlayıcı Kızılötesi Kamera

Detaylı

The Drive & Control Company

The Drive & Control Company 2010 1 The Drive & Control Company İçindekiler 2010 1 Teknoloji 6 Bosch Rexroth Rüzgar Türbini üreticilerinin önemli bir tedarikçisidir. 3 Ön Yazı Murahhas Aza ve Genel Müdür Steven Young 4 Yönetim Bilimi

Detaylı

advance Siemens Teknolojisiyle Donatılan Fatih, Sefere Hazır Özel Sayı

advance Siemens Teknolojisiyle Donatılan Fatih, Sefere Hazır Özel Sayı advance Özel Sayı Şubat 1 / 2009 s Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Muhteşem Renkler Simatic PCS7 ile yapılan otomasyon, Hintli boya üretim tesisinde önemli iyileştirmeler sağlamaktadır Hareket Kontrol

Detaylı

www.endustri-dunyasi.com

www.endustri-dunyasi.com ISSN 1307-3397 KSIM 2013 YI 7 SYI 52 www.endustri-dunyasi.com Tutucu Sistemler ndüstride yer almanın yeni yolu, 32 58 N HBİ Manyetik Kilitleme Sistemi Dozaj Valfi Tornalama Uç Kaliteleri 20 40 53 Part

Detaylı

Ağır Tonaj. Dünya fuarlarında Ermaksan rüzgarı. Ermaksan da İSG kültürü. Yeni nesil ErCut Kontrolör. Kapak Konusu

Ağır Tonaj. Dünya fuarlarında Ermaksan rüzgarı. Ermaksan da İSG kültürü. Yeni nesil ErCut Kontrolör. Kapak Konusu ERMAKSAN A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. KASIM 2014 Yıl:1 Sayı: 2 Kapak Konusu Ağır Tonaj Dünya fuarlarında Ermaksan rüzgarı Ermaksan da İSG kültürü Yeni nesil ErCut Kontrolör ERMAKSAN A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır.

Detaylı

Emniyetli makinelerde yüksek performans

Emniyetli makinelerde yüksek performans No.18 TR Emniyetli makinelerde yüksek performans Technology & Trends 04. Entegre Emniyet iş başında 12. Yüz tanıma, HMI ile buluşuyor 16. Hızlı veri kaydı 2 Emniyetli makinelerde yüksek performans No.18

Detaylı

Kalite gelince, keyif alınır. İlly caffè: mükemmel espresso. Profinet: sizinle birlikte gelişti. 100.000 beygir gücü kontrol altında

Kalite gelince, keyif alınır. İlly caffè: mükemmel espresso. Profinet: sizinle birlikte gelişti. 100.000 beygir gücü kontrol altında Omron magazin - 2008 Kalite gelince, keyif alınır İlly caffè: mükemmel espresso Kaliteli, hava geçirmez kahve kutuları aromayı üç yıl daha uzun koruyor İlly nin bunu nasıl yaptığını sayfa 8 de öğrenin

Detaylı

Hidrolik&Pnömatik. Say. www.hidrolikpnomatik.com. Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi

Hidrolik&Pnömatik. Say. www.hidrolikpnomatik.com. Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi Hidrolik&Pnömatik Mayıs - Haziran 2015 Fiyat :10 TL Say :77 ISSN 1303-6386 Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi 77 www.hidrolikpnomatik.com Say Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi www.hidrolikpnomatik.com

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON Günümüzde de üretim endüstrisinin yeni tanımı Endustri 4.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım esas itibarıyla endüstriyel üretimimin tarihsel bir süreç içindeki

Detaylı

TEMMUZ 2014-SAYI 67 İÇ LOJİSTİK DOSYA OTOMATİK TANIMLAMA AYRAÇ ENERJİ YÖNETİMİ. Otomasyonda yükselmek için neler öğrenmeli?

TEMMUZ 2014-SAYI 67 İÇ LOJİSTİK DOSYA OTOMATİK TANIMLAMA AYRAÇ ENERJİ YÖNETİMİ. Otomasyonda yükselmek için neler öğrenmeli? TEMMUZ 2014-SAYI 67 İÇ LOJİSTİK DOSYA OTOMATİK TANIMLAMA AYRAÇ ENERJİ YÖNETİMİ Otomasyonda yükselmek için neler öğrenmeli? Sınırlar, PC tabanlı otomasyon ve Soft PLC ile aşılacak Alternatif Yayın Grubu

Detaylı

ADO-CRP ROTO VEKA KALE r 12 ASC Plastik-Ascam Cam Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Cenk Cenkcimenoğlu Nitelikli ve Kalitesi İle Öne Çıkan Ürünlerle Pazar Payını Geliştiren Bir Firmayız

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

Dev projeye dev kule vinçler

Dev projeye dev kule vinçler NCKY nin tercihi TEKNOÇEVRE NCKY, yapımını gerçekleştirdiği Ankara-Pozantı otoyol projesinde yarma şevlerinin yarattığı risklere karşı, TEKNOÇEVRE ile birlikte gerçekleştirdiği çelik ağ uygulamasıyla önlem

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı